‫ رگ ا داز وا 


 وه 
از وش او ‬

‫ 
رگ ن ‬
‫د ا 
داز وا
 ‬
‫وه 
از وش او‬

‫‪1‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ )* +‬ان ' & ل ‪!"#$‬ت ا 
ب م‬
‫‪ ,‬ه‪ /‬ش را ‪ 0 ,' -‬ا 

‫اد 'ﺡ‪2 , ,3$/‬ن 'ا
‪1‬ت داد‬
‫اد ‪ , +‬آدن د اً '‪ + 56‬د‬
‫)ا
‪ ,‬دآ ه‪2>; 9‬ى '"<‪ 9‬از ;راء ‪ #
,‬د‪.‬‬
‫ﺡ‪ 6 2‬ژى ر ‪$‬ﺡ@"‪, ,‬‬
‫‪C$‬ش ‪+‬اى "ز 
‪ 
' E‬ن"‬
‫*ى و ‪F‬اى داوودى *"‪ )'0 ,‬اى!؟‬
‫و‪ )0 I‬ه)') ‪ +‬د‬
‫از واك ‪0‬ان ا‪C‬م '‪ ,‬آ)‬
‫*"‪$ , ,‬ر‪ L M‬و '@ را 
‪ I‬ز ‪+K‬ت درو> ‪ 0‬د‬
‫'‪N ,‬د‬
‫دروغ‪ ،‬ﺡ و ﺡّا ‪I+ ST' !,‬رگ ‪$‬ر‪' M‬‬
‫‪<2‬ن ‪ ' 
+ +‬ر‪I‬ى دراز'ت ‪ ,' U‬رود! ا' ' آ‪9V1‬‬
‫‪+‬ا ه‪$‬ار *ر )! ه 'اوا& و ‪ $%‬ا ‪ #‬و
"!ل ا ا و ا داز را ا ‬

‫‪2‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ا ‪+‬ر ‪ ,‬ه '‪ <+ ); ,‬ش ‪9+‬‬

‫آ‪ /‬از ‪W X‬ن ‪ U‬و‪' ,W‬ﺡ‪ , ,3$/‬از روى '‪)I‬ن ‪I#‬وار‬
‫‪ +‬ى '< ‪ +‬را‪ E‬ا د‪ ،‬ه‪/N IN‬ن
‪ ,/‬آد آ 
م او ' ‪Y2‬‬
‫‪+‬وز ‪ X‬ا
‪C3‬ب در اان ‪ 0‬اه ‪....‬‬
‫اد 'ﺡ‪) , ,3$/‬ر دآ ‪ )"+ ,'W + (,‬و‬
‫‪F‬ا‪ ,V‬ر و ا 
اى  ‪+‬اى ‪$‬ﺡ@‪ "* S‬م د)‪ + E'; <' + ,‬د‪،‬‬
‫در ه) ' اى آ ر‪I+ EK‬رگ *‪ '/‬ه را از ;‪
0‬ه ‪+‬دا\‪،‬‬
‫اد 'ﺡ‪ 0 , ,3$/‬دش در ا را‪W U E‬م ‪N‬د‪ E‬و *‪ '/‬را‬
‫از ‪+‬دا و آ‪<
 + EC‬د و آ\ و " ار ‪  X‬و د‪+‬‬
‫و ﺱ از ;ن 
]‪ 9‬دو د‪+‬ن دو‪ ,‬و ا‪ / +‬آ از '‪$#‬‬
‫د‪+‬ن هى '< ‪ +‬د 
‪.‬‬
‫اد 'ﺡ‪ , ,3$/‬در ‪+‬ا‪' T_$ +‬رآ ‪ 9‬آ در ه) ' ر‬
‫آ‪ 9 
/‬در ا‪$‬ﺡد ‪/2‬ه روى ‪ ," ) 
' +‬در ‪0‬ور' 
و ‪ +‬و‪E‬‬
‫اان روان ‪ + E‬د و از ى د د ‪ S<2‬و ‪0‬ا 'دم را ا ‪ 0‬د‬

‪ /‬د‪ + E‬د‪ ،‬را‪ ,' E‬را ‪ N‬د و ;ن را‪ 3
" E‬د" و ‪ 0+‬رد "ا 
‪3‬دى‬
‫اردى" ‪ +‬د ‪ +‬د‪.‬‬
‫ﺱ از ا آ ر‪I+ EK‬رگ را از اان ‪0‬رج آد 
و ‪L‬در و *‪ '/‬را‬
‫ا
"ﺱ ;زاد آد‪ \; ،‬ا‪+ a‬و‪2‬دى از اد 'ﺡ‪ 0 , ,3$/‬ا\‬
‫‪#6 + $‬س روﺡ 
\ ‪+‬ز‪N‬دد‪ ،‬ان
‪ \ bc‬و در ‪ \; M‬ا‪ + _N a‬د‬
‫' در ا ‪#6‬س ; د‪$ E‬م‪.‬‬
‫‪ )* +‬ان ' & ل ‪!"#$‬ت ا 
ب م‬
‫;
‪ g‬دا 
)‪ U‬در ا ا‪e f‬زم و ‪K‬ورى ا\ ;ن ا\ آ ه ‪)L‬‬
‫ ز 
اد 'ﺡ‪) , ,3$/‬دآ *"‪ (, ,‬اً د را ‪ 
<+‬‬
‫‪W‬رت ‪N‬ى ‪ /
,‬د‪ E‬و ا‪C‬م ‪ ,‬را ‪ /
\ 3$‬د )‪C0+‬ف
‪h‬‬

‫‪3‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫و ا 
رش( ا' ‪N‬دان اد 'ﺡ‪bN ،, ,3$/‬اران‬
‫ز'ن ‪ XL‬هى ا‪ . 
j"0 ,V‬ا' و‪ I‬ن‪ ' ،‬د و '‪1‬‬
‫اﺡ‪/‬زاد‪ E‬آ ز'ن ‪ XL‬هى ا‪ j"0 ,V‬را ‪, 6 T_$ +‬‬
‫
<د 
‪ ،‬از 'ان و ‪N‬دان آ
ن 
ﺡ‪ j3‬اد 'ﺡ‪,3$/‬‬
‫‪ + ,‬د 
‪...‬‬

‫ل ه ‪) +‬ل ‪ (k٧‬آ آ
ن اد دو‪+‬ر‪ $ E‬ا
\
_ ‪،T+ ,‬‬
‫‪m‬ه اﺡ‪/‬زاد‪) E‬ر ' د و '‪ (1‬آ از ز 
ان ;زاد ‪ + E‬د و ا 
ار‬
‫‪0‬ان ‪ + E‬د از ى اد ‪ )* + ,‬ان ' آ
ن و ' ‪+‬‬
‫*) ان ' & ل ‪!"#$‬ت ا 
ب ‪....9‬‬
‫‪2‬ا از ا ‪ 9 
2 ' ،U)IN‬را 
‪ ' I‬ن اد ‪ ,‬ه ‪ + .9‬از‬
‫‪2‬ن ه_\ ‪ $‬و ا
_‪1‬ر ﺡ‪I‬ب ‪ </2‬رى ا‪ + ' ،,'C‬ر‪ 9‬دى‪X ،‬‬
‫‪h$‬هات ‪I+‬رگ ‪F )L‬ه‪I‬ار
_ى در < '< ‪ Y$$‬داد‪ 9‬و ‪,'/$‬‬
‫'!ز‪ E‬ه 
‪ + + <]١٢ \* $ I‬د 
و در ‪h$ 5F U‬ه‬
‫آ))‪N‬ن ;‪W‬ى ﺡ )‪< <' ,‬دار '< ‪ +‬د و ' ‪ $‬ا ‪ \; j‬ا‪ a‬ﺡ ‬
‫‪ ,/W‬را ه‪ + N 9‬دم‪ ،‬ا' از *\ ‪ ١٢‬ه‪ EN)+ p٠ $ 9‬ده<‬
‫' ‪ $‬ر ار وارد < 
و ‪ +‬ر
‪ -‬هى ‪ ,#/+‬روى درب هى‬
‫'!ز‪ E‬هى ‪'" )
,' +‬گ ‪ K +‬و‪1$ $ ."3 \e‬ر < ‪ 
+‬‬
‫ﺡ‪I‬ب ا‪ $ ' a‬ر ار را د 
و رن را ) 
‪h$ 5F ،‬هات‬
‫دى‪ ،‬از ه‪ 9‬و ه‪!' /‬ز‪ E‬ه ‪+‬ز و ' آ ‪h$ , 
+‬هات‬
‫‪ +‬دم‪ #1' ،‬ر ‪ +‬ار از < م‪.‬‬
‫ده‪ ' $ 9‬در ‪<$‬ان ‪ +‬دم‪+ ،‬اى ‪0‬وج از آ ر‪+ .‬اى ‪0‬اﺡ ‪+ ,h‬‬
‫اد 'ﺡ‪ , ,3$/‬آ ‪+‬اى '‪ 16‬ه‪/+ /‬رش ‪ +‬ه‪/‬ا‪E‬‬
‫‪ 0‬دم ‪ )L‬ه_ ‪' + S#W‬آ‪ I‬ر ‪ +‬د‪ _"$ ،‬زدم‪ .‬رى آد ‪ $‬ﺡ‪+ ً/‬‬
‫‪ 
0‬ان ‪+‬وم‪/$ ...‬م ا*‪r‬ى ‪ 
0‬اد‪ E‬و دون ' در '< ‪+‬زدا\‬
‫‪ + E‬د 
‪ ....‬و‪ ,W‬از ا ‪ #0‬در ‪ 
0‬اد ‪ EN; ,‬م‪9/@$ ،‬‬
‫‪4‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪+ $ 9 N‬اى ;زادى ‪+‬ادرا
‪/‬ن و ‪ 0‬اه ‪0‬د‪ <' + 96‬ر و ‪ 0‬دم‬
‫را ‪$‬ﺡ ‪+ S‬ه‪ .9‬اد ‪/$ \ 
#@* + ,‬م '‪ \_6‬آد‪ ...‬دو '‪' E‬ا‬
‫در ‪ 
0‬اش )‪ E‬داد‪.‬‬
‫ه ‪ \@ Y‬هى ‪e+‬ى رژ‪ 9‬از ر‪V‬ﺱ ‪ </2‬ر و 
\ وز ‪$ N‬‬
‫وآ‪ C‬و >‪ 
0 + E‬اد '‪ $ 
'; ,‬او را را‪ + ,K‬ه‪T/‬رى ‪h
+‬م‬
‫آ)) و او ه‪ 2 /‬اب ')_‪ ,' ,‬داد و ‪/$‬م ا 'ت ه‪ #1' ' ،‬ر ‪ +‬دم‬
‫در ا‪ 0; XW$‬راهو ;ر‪/$‬ن اد در ‪<$‬ان درب را از دا‪)#+ S0‬م و
_ ‪9‬‬
‫را در ) ﺡ‪#‬ﺱ آ)‪ 
/<' $ 9‬ن از 'ﺡ‪ r‬اد ‪0‬رج 
و‪....‬‬
‫اد 'ﺡ‪2 , ,3$/‬ن 'ا
‪1‬ت داد‬
‫ه‪/+ /‬ر اد در ‪<$‬ان در‪ \bN‬و از د 
ر \‪ ،‬اد '‪+ \ + ,‬‬
‫'< ‪+‬ز‪N‬دد و '‪ #
S‬دم ‪ ' m0 + $‬ان ‪; +‬ن ا 
و‪ E‬و دردهى‬
‫ اوا
‪ ,‬آ دا\ در ;ر‪/$‬ن آ ‪ UTL‬در ‪<$‬ان ‪+ E<L !$ + ، 
/+‬‬
‫ه‪/‬ا‪ E‬دون ان را ‪ +‬ا ‪sW E‬ر ‪<$‬ان ‪+‬د‪ E‬و راه‪<' ,‬‬
‫آد‪ 9‬و ‪ )L‬روز ﺱ از ;ن ' از آ ر ‪0‬رج م‪...‬‬
‫;رى ‪ )+‬ن ‪ +‬د آ اد 'ﺡ‪2 , ,3$/‬ن 'ا
‪1‬ت داد‪ .‬ا‪#6‬‬
‫'‪I c \ + ,‬ار روان دآ ‪+‬ه) ه‪ .9+ 9‬دآ ‪+‬ه) آ‬
‫ 
\ وز ‪ + E‬د‪ ،‬را‪ + s+‬ر ‪ ' + ,+ 0‬دا\ و از آ دآ‪,‬‬
‫ه‪ /‬ار‪' E‬ا ‪ \*1 +‬و درا\ و ا‪N‬ى دا
‪ ,' j $ U‬آد‪....‬‬
‫‪+‬ا‪ ,'! U‬دم آ ا‪ N‬ه) ز اُ‪W \<+‬رت ‪ /‬را
 ا\ و‬

‪ 0 ,/‬اه‪ ,‬آ ' 'ُ_‪ + < ,T‬م‪ ،‬آ‪ 9T/‬آ ‪ $‬از اان ‪0‬رج‬
‫ م‪+ ...‬اى ' !م د آ‪:‬‬
‫"' ‪ +‬ا ‪+‬زدا\ ه و ا*ام ه '‪ v + ،9_6‬ا'م ه‪ _N /‬ام‬
‫ا' ه) ز در\ و ﺡ ‪ 
2 ,+‬د‪ E‬ام ‪ + $‬ا
‪; 9‬زادا 
*‪ S/‬آ)‪ ....9‬ا‪#6‬‬
‫‪ +‬از ‪ )L‬روز او ه‪ 9‬آ ‪"...‬‬
‫'ارآ‪+ ,‬اى ' و دو
_ از ه‪/‬اه
‪W;) 9‬ن ا‪ 56‬و ( ‪ <$‬آد‪ E‬و‬
‫‪ f $‬دى '‪ ' + &/s‬ر 
‪ ،‬روز ‪ +‬در ود‪ + EN‬د‪ $ 9‬ار‬
‫ه ا‪ .9 + /‬و‪ ,W‬ه‪ /‬درب ه را \ 
<د‪ 9‬دى 'ا ‪F‬ا زد‪.‬‬
‫‪T
E
 \ +‬دم‪ '; .‬رودررو‪ 9‬ا د و 'ا ‪ +‬ا‪$‬ق داد
‪,‬‬
‫‪+‬د‪' ،‬ا )‪ + 0‬د ا' در
ه‪ 0 U‬ا 
م آ ‪ X‬دا\‪.‬‬
‫‪; +‬ن دو
_ ه‪/‬اه‪ 9‬آ ‪ ,T‬از ;
< <‪ + < E‬د و ‪+‬ادر ‪ 2e‬ردى او را‬
‫‪ \0) ,' ,+ 0 +‬آرى 
ا\‪ $ ،‬وع ‪ U +‬و ‪ M‬آد‪' ،‬‬
‫'ﺡ‪ 9T‬زدم روى '‪I‬ش و ‪2W;" :9_N‬ن ‪ 9N ,' \<+‬آ * ‪،, N ,K‬‬
‫ز
‪I+ -‬ن ‪ \ 
+‬وزى از 
\ وز ‪c+‬س‪ 'y' ' ،‬ر\ دار‪ 9‬و
‪#‬‬
‫ه ا‪ /‬را از د\ ‪+‬ه‪".9‬‬
‫‪ _"$ , N‬را ‪+‬دا\ دو ‪/‬ر‪ \ N E‬و در ‪/‬ر‪N E‬ى دوم ‪:\_N‬‬
‫"‪+W‬ن ‪ 2e‬ردى ه ‪ 9‬از '<;‪+‬د‪ ،‬ا'وز '  دار!؟ ‪+ "+ "+ ...‬اى‬
‫‪0‬وج‪".‬‬
‫‪; M‬ن ى ‪ + \#z' f0‬د‪' ...‬ارك 'ا ﺱ داد‪ E‬و *‪b‬ر‪ 0‬اه‪ ,‬آد و‬
‫‪<' g+ X # Y1* / :\_N‬ى ه آ ' د
‪.96#‬‬
‫‪ +‬او ‪+ :9_N‬و '< د
‪ + U6#‬د‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫اد ‪ , +‬آدن د اً '‪ + 56‬د‬
‫‪+‬رى‪ ،‬اد ‪C0+ ,‬ف ز 
ش آ '"‪ 9‬ا
‪C3‬ب ا‪ ,'C‬اان 
م‬
‫‪ N‬ا\ ‪ , +‬آدن د اً '‪ + 56‬د‪.‬‬
‫ا '‪ \_6‬در ;{ر دآ ‪ + ,‬و‪ E‬در ‪٢‬آب "‪ _N‬هى ‪",V<)$‬‬
‫‪ 0 ,' 9L +‬رد‪.‬‬
‫ه ‪ )L‬ه‪ \_6' /‬را دآ ‪ +‬ه‪
 /‬ز 
)‪ U‬آر ‪ 9 
0‬دآ ران‬
‫\ ر‪ K‬ى ه‪ 9‬دا ا\‪...‬‬
‫ا'وز‪ E‬دو د‪ 0‬و ‪  X‬دآ ‪; + I
,‬ن ه ) ‪ $‬از ا ا‪C‬م‬
‫‪ ,‬در دا‪ S0‬اان و ‪0‬رج د ع آ)) و ‪ ,‬را '"‪ 9‬ا
‪,+C3‬‬
‫ 
‪/$‬م و ا‪+ ,'C‬ا
)‪.‬‬
‫' 
د‪ 0‬آ ‪ , XL‬آ '‪ Sz‬دو ‪ 0‬اه د ش از اد‪+‬ت و
رش و‬
‫‪ \_ U N‬ا
‪I‬ى ‪ 0+‬ردار ا\‪ ،‬از آ دآ‪ ,‬آرى ‪ +‬ا آره‬
‫ 
ا\‪ .‬ا' ;ن 
ز 
هى د ‪ ,6 )L‬ا\ آ ‪+ +‬آ\ ‪'2‬‬
‫'
‪ ،,‬ا‪ )'0 E ,'C‬اى‪ + ,/$0 -‬اان ر ا 

‫و
‪ 9<' U3‬و '}{ى در ‪ 
,‬دا ا‪C‬م در اان دار 
‪.‬‬
‫ا 
ز 
ه ;

در ‪ \F ,‬و ا'‪T‬ن ه ) آ ﺡ‪ ,‬ﺡ‪ 9T‬ا*ام‬
‫دآ ه‪2>; 9‬ى را ه‪ + 9‬ﺡ ب ‪ 0‬دن و دآ ‪bN ,‬ا)‪،‬‬
‫> ‪ S‬از ;ن آ ه آﺱ‪) ،‬ا
‪ ,‬دآ ;>‪2‬ى را ‪ +‬ا 
و ‪ N‬ش آ)‪،‬‬
‫در'‪ + ,‬آ )ن ;ن 
ز 

‪ + I‬ز‪ , 
+‬د '‪ 
Sz‬ا‪0‬‬
‫ا‪+‬اه‪ #
9‬ى‪ K ،‬ا‪C‬م و ‪T_$ K‬ات دآ *"‪ , ,‬ا\‪.‬‬
‫آر ‪ 9 
0‬را ‪) X ,m ,‬ا
‪ ,‬در دا 
‪9"' \+$ E‬‬
‫‪<$‬ان‪ E ,*' ،‬ا 
آ‪:‬‬
‫)ا
‪ ,‬دآ ه‪2>; 9‬ى '"<‪ 9‬از ;راء ‪ + ,‬د‪.‬‬
‫و ‪ 0‬اه 
ز 
ان ‪) X ,m I
,  9 
0‬ا
‪ ,‬در‬
‫ا
‪ /1‬ا‪ ,'C‬دا 
‪ ET‬ا' ر ا‪@W‬دى ‪<$‬ان ‪ _N‬ا 
آ‪+ , :‬‬
‫‪2‬ا‪ ,V‬د از \ ا*‪3‬د 
ا\‪.‬‬
‫)‪ ~W
،II*  U' ,‬راى 
ز 
ا\ و ‬
‫ه دوى ا ه '‪ g
; + 56‬دآ ;>‪2‬ى ‪ _N‬ا\‪.‬‬
‫دآ ;>‪2‬ى 
‪ + <)$‬دآ ‪ 9"' ,‬ا
‪C3‬ب ا‪ ,'C‬اان و '‪T#‬‬
‫ا'\ و ا''\ و ا''\ 'رن )و‪ (3 \e‬و د)‪ + ,‬دن \ و‪....‬‬
‫ا)د
‪T‬د‪ E‬و 'ُ"<‪ 9‬از ان
‪ #‬د‪ E‬ا\ ‪; js
T"+‬ن 'د ‪I+‬رگ‬
‫‪+‬اس 
روز 
' ر‪ \6‬در ‪_F‬ﺡ اول ‪ <١٠‬ر'‪ E‬دو ل‬
‫‪ 9<"ُ' U‬از آب "د)ارى و ‪0‬د‪N‬ا‪ + ",V‬د‪ E‬ا\‪.‬‬
‫در ﺡ‪ h 
1$ 9T‬داد‪ EN‬در ' رد ا*ام دآ ه‪2>; 9‬ى ;'‪ E‬ا\‪:‬‬
‫;>‪2‬ى ‪K‬ورت ا‪ SF‬ا‪C‬م را ‪F‬ﺡً ا
‪T‬ر آد‪ E‬ا\‪.‬‬‫‪*-‬م ا*‪3‬د ‪ $ +‬ﺡ و
‪ #‬ت و ;‪0‬ت را ا‪W‬ار
‪ /‬د‪ E‬ا\‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫در‪+‬ر‪ E‬ا‪C‬م ‪ /$ +‬ﺡف زد‪ E‬ا\‪.‬‬‫ا‪C‬م را ‪$‬ﺡ‪ 3‬و ‪ 5r$‬و ‪ $‬ه
‪ /‬د‪ E‬ا\‪.‬‬‫ه ‪ L‬ا'وز ‪)+‬م ا‪C‬م '‪s‬ح ا\ را 
در\ ‪/‬د‪ E‬ا\ و ;
< را‬‫آ<) ‪/‬د‪ E‬و ‪$‬ﺡ‪ /
3‬د‪ E‬ا\‪.‬‬
‫ا‪C‬م را ') خ‪ ،‬ار‪ E ،,*1$‬و ‪$‬ر‪ 0 X‬ا 
‪ E‬ا\‪.‬‬‫‪K‬ورت ‪ !$‬ا‪C‬م را ‪ /
Y"m‬د‪ E‬ا\‪.‬‬‫اﺡ‪T‬م
را
‪ ,‬ا‪C‬م را از ‪ S#W‬ا‪2‬اى 'ا‪T
،3* #s0 9‬ح و ازدواج‬‫*‪ ,‬را ' ‪ E‬و ا
‪T‬ر
‪ /‬د‪ E‬ا\‪.‬‬
‫‪ "3$‬از '‪<1‬ان را *‪ /' ,"/‬ن وار دا 
ا\‪.‬‬‫د را *"\ ا‪ , ' '2 ,N 
' Y3* S"6‬آد‪ E‬ا\‪.‬‬‫د را ')ﺡ‪ f‬دا 
و ‪ _N‬ا\ ا ‪ L‬د)‪ ,‬ا\ آ ‪ 1)T‬ا 
ن‬‫را ‪ ,' 2 $‬آ)!؟‬
‫‪ E 2‬روﺡ 
\ و ا‪<2‬د و '‪ <1‬را ا
‪T‬ر آد‪ E‬ا\ و‪....‬‬‫‪ Y0‬ا اد*ى داد‪ EN‬ا\ *" دآ ;>‪2‬ى آ ‪ K ً'/$‬ا ‪T‬ر‬
‫و ا 
ه و ‪T_$‬ات دآ ‪ ,‬ا\‪ .‬آ ‪ ,‬آ '‪ "#‬و‪+ 3 \e‬‬
‫*) ان ا''\ و
‪#‬د ' "ﺡ 
و *‪"/‬ت ‪ 0‬و ‪$‬ور ‪ E<+ + ,‬ورى از‬
‫ 

هى ا‪ ,'C‬و >‪ + E‬د‪ E‬ا\ و ز 
‪ 0‬د ;ن 'ﺡ م‪ ،‬‬
‫*‪ II‬ه‪)L /‬ى ‪) ,m U‬ا
‪ 0 ,‬د در ‪<$‬ان ‪y$‬آ آد‪ E‬ا\ آ‬
‫"‪2 + ,‬ا‪ ,V‬د از \ ا*‪3‬د 
ا\" )‪ ,‬ا*‪3‬د ‪+‬‬
‫د ‪ ,‬دا\‪.‬‬
‫‪ sL Y0‬ر '‪ ,‬د '*‪ ,‬آ ا 
و ‪_N‬ر دآ ه‪2>; 9‬ى‬
‫آ از ﺡف ه‪ + U‬ى ‪0‬د‪N‬ا‪ ,V‬و ‪ Ve‬و ‪2‬ا‪ ,V‬د از \‬
‫'‪ ; ,‬و ‪$‬ﺡ‪ I';3‬از د د آد‪ E‬ا\‪ 9<"ُ' ،‬از دآ ‪ ,‬ا\‪.‬‬
‫ا‪' ' #6‬ت ه ‪ 9
U‬آ ‪ </2‬رى ا‪ + + ,'C‬اان ‪+‬دن‬
‫ ز 
ان 
ز 
دآ ‪ ،,‬در
‪ h‬دارد ‪ $‬روﺡ د)‪ ,‬و د ‪,‬‬
‫را در آ ر ‪#+ e+‬د و د‪ ً3W‬در راى ه‪ "& ' /‬ا\ آ ا *‪II‬ان‬
‫آ ‪ +‬ا‪CsF‬ح ل ه در ‪h
,

f0‬م ا‪ + ,'C‬د 
زا آ‬
‫‪ ,‬را آ)ر ‪bN‬ا ‪ +‬د‪ ،‬ﺡ‪ e‬در ا)‪ 1‬و ;
‪1‬ى آ ر ‪N‬م‬
‫)ا
‪ ,‬و ‪ 2 $‬و ‪$‬ﺡ د ‪ ,‬ه ) و ‪W; v‬ى‬
‫‪ )'0‬اى و 'آ‪6s' I‬ت ره‪#‬ى‪ ' 
+ ،‬هى دراز'ت و ‪ N‬د‪ E‬اى را‬
‫‪+‬اى ا ‪ g+‬هى 
ز 
‪m‬ح ر‪I‬ى
‪ /‬د‪ E‬ا 
‪; $‬ن ر و ‪ ,W‬آ‬
‫دآ ‪ ,‬در 'ن ‪ 2‬ا 
ن ‪ \++‬دو
‪ ; U S‬و ;
< را '‪b‬ه‪,#‬‬
‫آد‪ ،‬ا)‪ X‬ز 
ان 
ز 
)‪ U‬ا '<‪ 9‬را ‪ +‬ا
‪1‬م ‪ ) 
+‬زا ا‪C‬م‬
‫‪ ,‬ﺡآ‪ + 9‬اان ‪ 0 +‬ن ‪T‬ى ‪$‬ز‪ E‬اى 
ز') ا\‪ L ،‬آ 
‪,‬‬
‫‪ <+‬از ز 
ان 'دى آ آ‪ ,'C‬ﺡا 
دا\ و ذو‪ ,W‬ر ‪+‬اى‬
‫ا 
دازى و ‪ 0‬ر
‪ 
/‬ن ‪N X‬دو!؟‬
‫در روزهى ;)‪ E‬ه ‪C$‬ش هى ‪ N‬د‪$ E‬ى از ى ز 
ان‬
‫‪ ,‬در اان ‪ 0‬اه‪ + 9‬د‪ .‬ا‪ #6‬اا
‪ ,‬د در ‪ 6L‬هى ‪bN‬‬
‫ 
اه ا د‪ .‬ا' ‪ +‬ه‪ /‬ا ه ‪ <+ +‬ش ‪ +‬د و از د ان ‪ 0‬ا\ ‪$‬‬
‫'
)
‪ #‬ى ه و راان ه ‪ 3
+‬ا ‪T‬ر و ا 
ه و @\ آ ‪,‬‬
‫‪c+‬داز 
آ ا‪W S'* $ ,"F‬رت ‪N‬ى ا ا‪C‬م ‪ + ,‬د‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ دآ ‪ :\_N ' + ,‬ا‪# N‬ن '‪ ,‬دا‪ / Y$$ 9‬را‬
‫'‪ ,‬داد‪9‬‬
‫‪ \ +‬ل ‪ U‬و‪ ,W‬در آ" ى 'ﺡ" ‪ ,)L‬هى رﺱ ‪X ,m‬‬
‫)ا
‪ )* + ,‬ان " ا‪ $‬از ‪+ ",‬اى 
‪+‬ر او را ‪3
+‬‬
‫آم‪  ،‬دآ ‪ :\_N ' + ,‬ا‪# N‬ن '‪ ,‬دا‪ "2 9‬‬
‫‪ /‬را '‪ / Y$$ 9 N ,‬را '‪ ,‬داد‪.9‬‬
‫م‪L :‬ا؟‬
‫‪ / 3
:\_N‬و ‪m‬ح ا‪ $‬از ‪ + ,) ,‬دآن و ‪CT$‬ت '‪.‬‬
‫و ا ‪ g+‬هى 
ز 
آ '‪ Sz‬رن ه„ ا*‪3‬د و ‪+‬ورى ‪ +‬د و )‬
‫;ن 
ار 
‪ ،‬ا' ‪+‬اى رو
‪ E‬دا ‪L‬اغ دآن در;' ‪)+‬د ‪,‬‬
‫از ه ' "‪/" ' , 
/‬ن ‪ 0 $‬اه) ‪....‬‬
‫‪ + ....‬ه‪ /‬ا ه ‪ +‬ر ‪ 0‬ﺡل و ‪)0‬م آ را‪ \ + E‬ل ‪' U‬‬
‫ا'وز‪' f $ E‬دا
‪I+ ,‬رگ و ‪1‬ع ‪ L‬ن ه‪2>; 9‬ى د
‪#‬ل‬
‫'‪ ,‬د‪ ....‬زا ‪ 3
+‬آن دآ ‪ f $ ,‬آ 
‪ ,‬آ روزى‬
‫‪ 0‬د را ر و ه‪/‬ا‪ E‬او '‪ ,‬دا 
ا 
‪ ،‬آرز‪ $‬ا\ ‪ $‬آرى آ د ان‬
‫ا
‪1‬م ‪+‬ه)‪.‬‬
‫*"‪ + + , ,‬رس ه)ه‪!,‬‬
‫دا 
‪ 1‬ى "ﺡ‪6 2‬ى" در رﺱ!‬
‫اآ‪ z‬ز'ن هى ا‪<2 ,$*Cm‬ن ‪ +‬و‪ E‬ز'ن ‪ T'; ,‬ه‪IN‬‬
‫ 
ا 
) ;

آ ‪0 +‬ور' 
و ‪ +‬و‪ E‬اان و روﺡ 
ن و ا
‪C3‬ب‬
‫ا‪ ,'C‬را ‪.))+‬‬
‫از ه‪/‬ن روزهى 
\ ا
‪C3‬ب‪ U#)2 ،‬هى '"_‪+ ,‬اى ‪F‬ور ا
‪C3‬ب‬
‫ا‪ ,'C‬در اان ‪ ، ST$‬از ‪ "/2‬ز'ن ا
‪ $ ,+C3‬د‪ E‬هى‬
‫‪ </2‬رى ا‪ ,'C‬اان )‪ + (1$‬ره‪#‬ى 'ﺡ‪h)' /‬ى آ در ه) '‬
‫دو‪)<' \6‬س ‪+‬زر‪N‬ن ه ‪ ,+‬از *‪"/‬ت ا ز'ن در ‪\<2‬‬
‫‪F‬ور ا
‪C3‬ب و د‪e‬رهى
_‪ ,‬اان ‪ ,#6 +‬و ‪)#6‬ن ‪ +‬د‪...9‬‬
‫‪N‬و‪ E‬د ز'ن ‪ U#)2‬هى ;زاد‪<2 U#‬ن ا‪C‬م ‪ +‬د آ ‪f $‬‬
‫'<ى ه‪ ,/‬ره‪#‬ى '‪ ,‬د‪.‬‬
‫ه ‪ )L‬ه دو ر‪V‬ﺱ ا ز'ن ه آ 
ا' ‪+‬ون ‪ET X‬‬
‫'ﺡ‪ 9T‬ا ‪CT$‬ت آ در
‪3‬ط '"‪ 5‬آ ر د ‪$‬ى ‪ + +‬د‪ 2‬هى‬
‫ه) _‪ ,‬دا) ‪2+‬ى ' 
‪....‬‬
‫آب <دت و آب ﺱ از <دت‬
‫‪ ,T‬از ا‪C $ ,"F‬ح هى ا ز'ن ه در ‪F \<2‬ور ا
‪C3‬ب‬
‫ا‪ ،,'C‬ا ‪T‬ر دآ ‪ + ,‬د و ‪ +‬و‪ E‬دو آب او آ ‪ +‬ده< ز‪+‬ن‬
‫‪<2‬ن ‪ /2$‬و ‪ m +‬ر را ن در دس ه‪W /‬ار ‪ N‬و '‪N ,‬د‪.‬‬
‫آب <دت و آب ﺱ از <دت‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ا دو آب در ا‪ SF‬دو )ا
‪ ,‬از دآ ‪ + ,‬د آ در ه‪/‬ن‬
‫ل ه ‪ +‬روى آ>‪ b‬د‪ E E‬و
‪ + U3‬ر '<‪ ,/‬در ‪$‬و† و ‪j $‬‬
‫'گ '‪3‬س و <دت ‪ , ,#"m‬ا‪ ,'C‬دا ا\‪ .‬ه‪/‬ن ‪ {y$‬و‬
‫ ‪ E‬اى را آ از ا دو 
در ‪ 3‬ط 'ﺡ‪/‬ر‪+ E<+ EK‬د 
‪+ ،‬‬
‫ آ ره 
‪ /
S3)' I‬د 
‪.‬‬
‫‪ ,'/$‬آ 
‪ ,‬آ ا'وز در ‪ N‬و آ)ر ‪<2‬ن ‪
+‬م ا‪C‬م *‪"/‬ت‬
‫ا 
ﺡرى ا
‪1‬م '‪ ,‬ده)‪+ ،‬ون ‪ X‬ا دو آب ﺡ;'‪ I‬را ‪ 0‬ا 
‪ E‬ا 
‪.‬‬
‫ا' وا‪ ًW‬دآ *"‪ , ,‬آ '"‪ 9‬ا
‪C3‬ب ا‪ ,'C‬اان ‪ \ N Y36‬و‬
‫ا'وز 
‪ I‬ه‪)g/‬ن رژ‪ 9‬ا‪ ,'C‬در ‪C$‬ش ا\ ‪ 
N + $‬اى د او را‬
‫ز 
‪ /
E‬د‪ E‬و
*‪ ,‬د از ا‪C‬م را در اان ‪ "#$‬آ) و ه‪I+ /‬ر‪N‬‬
‫' ﺡآ‪/‬ن اان ‪+‬اى ‪F‬ور ا
‪C3‬ب ا‪ + ,'C‬د‪ E‬و ه \‪ ،‬آ \؟‬
‫*"‪ , ,‬در ل ‪ ١٣١٢‬در روى '‪)I‬ن وا‪W‬ﻉ در ﺡ ' ‪I#‬وار ‪+‬‬
‫د 
;'‪ E‬و در
‪ 2‬ا
‪0 \r<
+ ,‬ان ‪ + \ 6‬ره‪#‬ى‬
‫'ﺡ‪ E ); Y
/‬و ﺱ از ;ن در آ
ن 
ﺡ‪ j3‬د)‪ ,‬رش‬
‫ ل ‪ E‬و آب '‪ YT‬وا‪ s‬را 
\ آ ‪+‬اى 
‪+‬ر ا‪,'C‬‬
‫‪2 + ,‬ى ‪+ X‬ور' 
)آ‪ 9 
/‬و ' دارى( در 'ن‬
‫‪+‬ور')ان د)‪s' ,‬ح ‪.‬‬
‫*"‪ /m ,+ ,+ 9 
0 j* , ,‬‬
‫در ل ‰‪ ١٣٣‬در دا 
‪$ ET‬ز‪y$ E‬ﺱ اد‪+‬ت '< دا 
‪ 1‬و در‬
‫ه‪/‬ن آ‪C‬س درس ‪ +‬د آ *‪ \ /m ,+ ,+ 9 
0 j‬ر‪ K‬ى ‬
‫و دو ل و 
‪ 9‬دو و دو ‪ $ $‬ا
\ ر‪ \K‬ه‪ ,CT/‬اش را ‪+‬اى‬
‫ازدواج ‪ +‬د\ ‪+‬ورد‪.‬‬
‫;‪W‬ى *"‪ ,‬اآ‪ \ #‬ر‪ K‬ى از ‪1$‬ر '< ر و '‪ <' #‬و ه‪ /‬ش‬
‫‪ >; 9 
0‬ﺡ اف ‪ ٧‬ز 
دا) آ ه ‪ X‬از ;
< ‪ X‬ا‪ 9‬ا‪,'C‬‬
‫دا و ‪ X‬ا‪ 9‬اا
‪ .,‬ا دو 
ز 
;
‪3‬ر '<‪+‬ن و دو\ دا)‪ ,‬و‬
‫‪ +‬و ‪ +‬د 
آ ه‪ 0 + ' IN‬دم ا ا‪2‬ز‪ E‬را 
ادم ‪ $‬از ;
< ‪9c+‬‬
‫آا'‪ X‬ه ادار 
م هى اا
‪ ،,‬و آا' ه ادار 
م هى *‪+ ,+‬اى‬
‫ ز 
ا 
ن ‪ +‬د‪ E‬ا 
‪ ًCz' .‬ه‪ /‬دآ ‪ ,‬در ))'‬
‫‪ + /m ,+ ,+‬د‪ E‬ا\ آ ه‪ ' /‬ان را ‪)+‬م ران ‪9 
0‬‬
‫'‪ 9) ,‬و *"‪ ,‬ا‪ !F‬ز 
‪I+‬رگ ‪ 
0‬اد‪ \ E‬ر‪ K‬ى آ ‪ +‬در‪2‬‬
‫ ا
‪ ,/T ,‬در ‪ -)2‬اان و روس )ل ‪ 0# 
2 (١٣٢٠‬ا\‪
،‬م‬
‫اا
‪ ,‬اش ‪ m‬ن ‪ +‬د‪ E‬ا\ و از ه‪ /‬ز‪; $#‬ذر\ ر‪ K‬ى ا\‪.‬‬
‫‪ 2‬ا
‪ ,‬آ ‪ +‬ه‪/‬ا‪ E‬دو ‪ $‬از دو
‪ U‬در ل ‪ ١٣٣٢‬در ه) ' _‬
‫ 
‪ T‬ن ‪ +‬اان در ‪h$‬هات آ و روز ‪; ١p‬ذر ‪ +‬د ;ن 
_‬
‫روز دا 
‪
1‬م ‪ \ N‬و ‪+0‬ن ‪;١p‬ذر در ‪<$‬ان 
‪ + I‬د '<ى \‬
‫ر‪ K‬ى ا\ آ ه‪<' /‬ى 
‪ I‬در ‪
+ 
0‬م اا
‪; ,‬ذر ‪ 0‬ا 
‪E‬‬
‫'‪ E ,‬ا\‪ 
0 .‬اد‪ \ E‬ر‪ K‬ى )ه‪ /‬دآ ‪ + (,‬ر‬
‫'‪ ,W‬و 'رن و ‪ +‬دور از ‪0‬ا ت و ‪T_$‬ات '‪b‬ه‪ + ,#‬د 
‪ ،‬ر ا ‪ 
0‬اد‪E‬‬
‫;‪W‬ى *"‪ ,‬اآ‪ #‬ا 

‪ ,‬خ ‪#m‬ﻉ و ‪ +‬ر <‪ + E/‬د ‪ 
N +‬اى آ‬
‫ﺡ‪ ,‬و‪e+ ,W‬ى ‪p٠‬ل *‪ /‬دا\ '‪ 2 X Sz‬ان ‪ 6 \ +‬اه‪ + S‬‬

‫‪9‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫و ‪ )+‬و ‪ ,0‬و د ‪ +‬دى ‪ +‬د‪ .‬ه‪ /‬ان ‪IL I
>; 9 
0‬ى از‬
‫ هش آ‪; ,/
9‬ورد در '<‪ , 
+‬و ‪I+‬رگ ')‪ .,‬ه) ز آ ه) ز ا\‬
‫' ى ") ‪ ,‬آ ‪ ١٨ ً#3$‬ل ‪ )* + U‬ان >ت ‪+‬ا‪ + 9‬رﺱ‬
‫;ورد را ‪ +‬د‪N‬ر
 دا ام‪ + .‬ان ‪L 9_N‬ا ‪ )L‬ه ) و‬
‫‪I+‬ر‪ ,N‬و ان ‪ M ' + E)0 +‬داد آ ه‪ 9‬ر
‪ , )" -‬او را '‪ ,‬دا
‪9‬‬
‫آ دو\ دارى و ه‪ ,' 9‬دا
‪ 9‬آ ‪ )L‬ه‪ ,V‬در رﺱ ا‬

‪ ,/‬د‪....‬‬
‫‪+‬رى *"‪ , ,‬و‪ j* ,W‬ران \ ر‪ K‬ى '‪ ,‬د‪ ،‬ران‬
‫‪ X‬ر‪ E‬ا\ و ‪ 
0‬اد‪ E‬او 
‪; m0 + I‬ذر در 'ن ‪ ,'/$‬اا 
ن و‬
‫رو)_‪T‬ان '< ر و )‪.E 0‬‬
‫ ران در ل ‰‪ ١٣٣‬در آ)‪ T‬ر آ\
‪ /‬د‪ E‬و در ر اد‪+‬ت و ز‪+‬ن‬
‫ ا 
‪ #W‬ل '‪ ,‬د و ‪ ,6 T‬را در ‪<$‬ان درس '‪ 0 ,‬ا 
ا' ‪\"* +‬‬
‫دورى از ‪ 
0‬اد‪+ <' + E‬ز‪ N‬و در دا 
‪ ET‬اد‪+‬ت {‪
\#‬م '‪ ,‬آ)‬
‫و ا 
ﺱ *"‪ , ,‬ا\ آ روزى ‪ 
<+ +‬در ا‪0‬ر ‪bN‬ا‬
‫‪ )L‬آب ‪$‬ر‪ + ,‬ران ‪ 2‬ان آ ‪' )L f3‬ه‪ ,‬از او ‪ 2‬ا 
ا\‪،‬‬
‫;>ز '‪ ,‬آ) و ‪ ,"0‬زود ‪ 0m0‬ا‪ E E‬و *‪. 
/
,' j‬‬
‫ﺱ از دو ل و 
‪; + , 9‬رزو و *‪ 0 j‬د '‪ ,‬ر‬
‫‪ 9 
0‬ران آ د‪0‬ى 'رن و ‪+‬ون ‪L‬در و روى ‪ +‬د‪ E‬ا\ ا'‪T‬ن ا‬
‫و‪ \"F‬را ' 
‪ ,/‬دا 
‪ .‬زا آ دون و '‪ + S‬او ‪ ,' F $‬آ))‬
‫آ ‪ $ ,/
$‬ا
‪* ,‬وس ‪ 
0‬اد 'ﺡ‪ + , ,3$/‬ى ‪+‬ون ا‬
‫آ ﺡ‪1‬ب ا‪ ,'C‬را ‪bc+‬ى‪ FC0 ....‬دو ل و 
‪bN ,' 9‬رد ‪v $‬‬
‫اد 'ﺡ‪) , ,3$/‬ر *"‪ (, ,‬از ‪2‬ن ‪ ,' #0+‬د و‬
‫‪ 0‬دش ‪W; 
0 +‬ى *"‪ ,‬اآ‪ #‬و ‪>; 9 
0‬ى \ ر‪ K‬ى ر و‬
‫'‪ f"> : N ,‬آد‪ E‬ا\ ه آﺱ ‪ _N‬ا\ آ ط ' ‪+‬اى *وس‬
‫'ﺡ‪ #1‬ن ران ا\‪.‬‬
‫‪; + , ,"* FC0‬رزو و *‪ 0 j‬د '‪ ,‬ر و ‪ 0 +‬اه ;ذر‬
‫\ ر‪ K‬ى‪'<W ،‬ن دا 
‪ 1‬ن ;ن ز'ن اان ازدواج '‪ ,‬آ)‪.‬‬
‫ﺱ از ‪)L‬ى *"‪ , ,‬از ‪ + X‬رس دو‪ \6‬ه)ه‪+ ,‬اى ‪$‬ﺡ@‪S‬‬
‫در ‪0‬رج از آ ر ‪ 0+‬ردار '‪ ,‬د‪.‬‬
‫*"‪ , ,‬رﺱ را ا 
ب آد‪ E‬و ه‪ /‬ش را در ﺡ‪ ,6‬آ ز 
ى‬
‫در ‪ 9T‬دارد‪ ،‬در اان ‪bN‬ا و ‪+‬اى ‪$‬ﺡ@‪ + S‬رﺱ '‪ ,‬رود‪.‬‬
‫‪ ,‬در رﺱ ا\ آ ‪ 9 
0‬ران‪ ،‬زا‪ U‬ز 
ن در ;)‪ E‬اى‬

‪I‬د‪ X‬را ‪ +‬او ‪ #0‬داد‪ E‬و از *"‪ 0 ,' , ,‬اه ‪+ ,'
$‬اى‬
‫ ز 
ن در ‪ F‬ر‪ ,$‬آ  ‪ +‬ا 
ب آ)‪.‬‬
‫ا‪ 9‬ه‪ ,V‬آ *"‪ + , ,‬آ>‪ 
,' b‬و‪ ,6‬ه‪<$ + IN‬ان‬
‫ \
‪ ,/‬د؛ ر‪' ،‬ﺡ‪< ،/‬ب و ‪ ," 
+W‬ا\‪.‬‬
‫ا' ا ‪ 
g+‬ﺱ '‪; ,‬ورد و 
' رش ه‪ ,/
\ IN‬د‪ .‬ا'‬
‫دا‪ ,V‬او دآ ر‪ \ K‬ر‪ K‬ى آ ‪ 0 ,TI‬و ا 

و\ و '<‪+‬ن‬
‫ا\ 
م اﺡ ن را ‪+‬اى
زاد ا 
ب '‪ ,‬آ)‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ﺱ از ‪)L‬ى ران ‪ 9 
0‬ه‪ + 9‬هش در رﺱ '‪ 
,‬د و او 
‪I‬‬‫‪+‬اى دور‪ E‬دآا {‪
\#‬م '‪ ,‬آ)‪...‬‬
‫*"‪ U , ,‬از ا آ ‪ +‬درس و ‪+‬ﺡŒ ‪c+‬دازد ‪N +‬و‪ E‬هى‬‫‪ K ,‬رژ‪ 9‬ده‪ ,‬ه‪T/‬رى '‪ ,‬آ)‪ ....‬و ‪ +‬ه‪g
; /‬‬
‫'‪ 
,‬و '‪ ، N ,‬در ه) ' و ت 'درش ‪ +‬اان '‪ ; ,‬و ‪+‬‬
‫ه‪
2 g‬وهى ا')‪ ,‬اان '‪I‬اﺡ‪ 9‬ر \ و ;'ش
‪ 
,/‬و او ﺱ‬
‫از 'ا‪' 9"<L 9‬درش ‪ +‬وازى آ ‪ \"+‬ه‪>; 9 
0 f $ U‬ى‬
‫\ ر‪ K‬ى ‪0‬ارى ‪ E‬ا\ ‪ +‬رﺱ ‪N ,'+‬دد‪....‬‬
‫ر‪ $ V + , ,"* 6‬در‪ #W S+W) Passable 2‬ل( ‪ b‬‬
‫‪ + E‬د‬
‫‪ rW ,#62‬ا "'"‪ 9‬ا
‪C3‬ب ا‪ ", 
<2 ,'C‬در ا ا\ آ ر‬
‫‪$‬ﺡ@"‪ ,‬وى ‪$‬آ) ن ‪ +‬در‪+ ,‬ن 
‪ E‬ا\‪ ،‬زا ‪ 0‬د دآ *"‪,‬‬
‫‪ I
,‬در ح ﺡل ‪ 0‬د آ در آب ‪ _N‬هى ‪9"W + ,V<)$‬‬
‫‪ 0‬دش 
ا\‪ ،‬وا‪ \W‬را
) ا\؟‬
‫در ‪_F‬ﺡ ‪{; * /1' ٢‬ر ‪/‬ر‪ ٣٣ E‬دآ ‪ ,‬در‪+‬ر‪ 0 E‬دش‬
‫'‪: 
,‬‬
‫"در ‪0‬داد ‪ ١٣٣٨‬از ‪ jm‬ا*‪I‬ام رغ ا‪6‬ﺡ@‪C‬ن ر‪ #$‬اول دا 
‪ ET‬ه ‪+‬‬
‫رﺱ ر \ و در ;
‪ $ 1‬ل ‪ + ١٣‰٣‬ا‪ b0‬در‪ 2‬دآا در ‪$‬ر‪/$ M‬ن و‬
‫دآا در ‪ ,) '2‬و ‪ ,m‬دور‪'" E‬ر ‪#$‬ت *‪ "6‬وا‪+ +‬‬
‫دا 
‪ E‬ر‪ +‬در ر ‪/" ' ,) '2‬ن ‪ +‬ر\ و ر‬
‫‪+‬گ 
‪ '; SV‬و '‪ ,$‬در 'آ‪ ,"' I‬ا)د و ا‪*Cm‬ت ا 
‪ )* +‬ان‬
‫'ﺡ‪ j3‬آر '‪ ,‬آد و ‪ 0 _N +‬د ‪ U+‬از ا ه‪ g
; ،/‬ا ‪ 9 N‬و ‪+‬‬
‫و‪ g
; E‬م در ‪ \'0‬و ر ‪ )' ,V 6‬ن ‪ +‬د آ ق و >ب را‬
‫در ‪ 0‬د ‪/2‬ﻉ دا\‪)' 
.‬ﺡ@ ‪ +‬د آب ‪ M"+ SVr‬را در ;
‪1‬‬
‫‪@$‬ﺡﺡ آد‪"...‬‬
‫در ا ‪ ،f0 )L‬دآ ‪ 0 ,‬د را ‪ 0+‬ردار از ر ‪$‬ﺡ@"‪ ,‬و‬
‫ دآا '‪ ,‬دا 
‪.‬‬
‫در ‪ F‬ر‪ ,$‬آ او‪ ًe‬ان در ه„ ‪ X‬از ر ‪+‬ن ‪$ E‬ﺡ@‪T
S‬د‪E‬‬
‫و دوم ا آ ‪ /2$‬آب ‪ <)$ M"+ SVr‬ر‪ 6‬ان ‪ +‬د‪ E‬ا\‪.‬‬
‫ﺡ‪ 6 2‬ژى ر ‪$‬ﺡ@"‪, ,‬‬

‫‪11‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ر ‪$‬ﺡ@"‪ ,‬دآ ‪ g 
)L ,‬در آ‪ 
+‬دا 
‪ E‬ر‪+‬‬‫رﺱ ' ‪ 2‬د ا\‪ ،‬ﺡ‪ ,2‬و ‪6‬ى )‪ ,‬ﺡ‪ ,)C' ،M ،,2‬و ‪+‬‬

*‪3' ,‬س )‪ + ,‬د‪ E‬ا\‪.‬‬
‫)‪ ,‬ر اى آ در‪+‬ر‪N + E‬ا ‪ \@ ,‬هى '‪b‬ه‪ ,#‬آر '‪ ,‬آد‪E‬‬
‫ا\‪ .‬دآ ‪C2‬ل ')‪ ,‬دو\ '<‪+‬ن و ه آ در ;ن ه) م ر‪V‬ﺱ‬
‫دا 
‪ ) <' E‬دو‪ + (,‬د‪ E‬ا\ '@ً در ا ‪+‬ر‪: N ,' E‬‬
‫"آب ‪ )L M"+ SVr‬ل ‪ U‬از ا
‪C3‬ب ا‪@$ + ,'C‬ﺡﺡ *‪#‬ا‪6‬ﺡ‪,‬‬
‫ﺡ‪ ,##‬دا 
‪ )/‬ا !
‪ ,‬در اان ‪L‬پ ‪ ...‬ا آب ‪ ) ' X‬‬
‫ " _‪ ,‬اد‪ \ 
,+‬آ ‪; /2$‬ن آر ه آ ‪ + ' T"+ #
,‬ر‬
‫د‪ E‬اى ا\ در ح اﺡ ال ‪I+‬ر‪N‬ن < ‪ M"+‬آ '}‪ 56‬در‪+‬ر‪ E‬ه ‪ X‬از‬
‫; 
ن ﺡاآ‪_F )L z‬ﺡ اى 
ا\ از ‪ 3‬و 'ﺡث و‪ ...‬ژ"‪ e#‬زار‬
‫اد راه)‪/‬ى ‪ ,‬در ‪ 56y$‬و ‪$‬و ا ر‪ 6‬دآى ‪ +‬د‪ E‬ا\‪.‬‬
‫‪ ' ....‬در '<‪ ،‬در دور‪ 
6 E‬ﺱ ر هى '"‪ 5‬ل ه ‪ +‬د آ‬
‫‪ /2$‬را از *‪ ,+‬ا 
و ا
" ‪ + ,‬ز‪+‬ن ر‪ )* + ,‬ان ر‪6‬‬
‫دور‪ 
6 E‬ﺱ
‪ L 9 b ,/‬ن ' ‪ + E 2‬د‪ 9‬آ ‪ ,r+‬از‬
‫دا 
‪ 1‬ن ر 
‪Cm + , 
' $k٠ ،‬ب 'ارس ‪ ,' <' ,/W‬داد 
و‬
‫ﺡ‪r‬ات ‪+‬ان ‪ ,' /2$‬آد 
‪.‬‬
‫دآ ‪C2‬ل ')‪ ,‬ادا' '‪ ,‬ده آ‪:‬‬
‫ر‪ 6‬دآاى دا 
ه‪ ,‬دآ ‪ S@ X FC0 /2$ ,‬از 

‫‪ ,s0‬آب ر‪ + M"+ SVr ,‬ز‪+‬ن ا 
‪ +‬د‪.‬‬
‫‪' + 2 $ + ...‬ارك ‪$‬ﺡ@"‪ ,‬او‪ '
، ' Y1$ Y2 ' ،‬اى 'ﺡ' 
از‬
‫دا 
‪ E‬اد‪+‬ت '< ‪ +‬دا 
‪ E‬رﺱ 
‪ ،‬در‪+‬ر‪ E‬ا‪j+‬‬
‫‪$‬ﺡ@"‪ 2 ..., ,‬ا‪ ,+‬آ از دا 
‪ E‬رﺱ ;'‪ f0 + ...‬ا*‪r‬ى‬
‫ژورى د ع ر‪ 6‬دآاى ‪; FC0 ،,‬ن ا ‪ +‬د آ ا ر‪S+W 6‬‬
‫‪ #W‬ل 
\ )در ﺡ‪ ,6‬آ دا 
‪ E‬رﺱ ‪; $‬ن ز'ن ر‪e‬ت ‪ ,+‬و ‪$‬‬
‫‪ +‬رى را ‪+‬اى در‪ 2‬دآاى دا 
ه‪ + b ,‬د( و‪ L ,6‬ن 
)‪E‬‬
‫ر‪ + + 6‬رس دو‪ \6‬اان '! ل ‪$‬ﺡ@‪ + S‬د و ا'‪T‬ن ‪ + /$‬رس 
‪I‬‬
‫‪+‬ا‪ U‬و‪ 2‬د 
ا\‪ ،‬ر‪ 6‬را ‪; 9 b‬ن ه‪ $ V + 9‬در‪,) 2‬‬
‫‪ #W S+W Passable‬ل‪ ...‬دآاى دا 
ه‪ ,‬دآ ‪ ,‬در ‪$‬ر‪M‬‬
‫‪ History‬ه‪ #
9‬د‪ T"+ ،‬دا 
‪ E‬رﺱ او را دآ در ر ‪Hagiology‬‬
‫)ﺡ‪ + 0) (,) ,2‬د آ ‪IL‬ى '‪ ,‬د 'دل ح ﺡل‬
‫‪N +) W‬ا ‪. (,‬‬
‫و‪ ,6‬ادار‪ E‬ارز‪' ,+‬ارك ‪$‬ﺡ@‪0 S‬ر‪ ,2‬وزارت ;' زش و ورش ‪+‬‬
‫‪ s+K L j#m‬اى ا آ"‪ /‬را ‪$ j"s' +‬ر‪ /2$ M‬و دآ ‪ ,‬را‬
‫داراى در‪ 2‬دآاى دا 
ه‪ ,‬در ر ‪$‬ر‪ , ' M‬آد‪ + E‬د‪0 ،‬ا‬
‫دا 
\‪".‬‬
‫‪12‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ , 
M‬دآ ‪C2‬ل ' را ‪ +‬ا)د ‪ '
+‬اى از دآ ‪,‬‬‫'‪ $ ,‬ان داد‪ .‬از ‪W‬ار '" م ;ن ‪ s+K‬اى آ دآ ‪C2‬ل ')‪ ,‬از ;ن‬
‫‪ #0 ,+‬ا\‪ ،‬ر‪+ ,$‬زى ا\‪+ ,) .‬اس 
' اى آ از
‪$h‬ن‬
‫‪ 0‬اه ‪ 9 ,' 2 ' \bN‬آ دآ ‪ E' ,‬ه در ‪<$‬ان در‬
‫ﺡل ر \ و ;' ‪ +‬د‪ E‬ا\ ‪ $‬ا ‪$‬ر‪ M‬را ‪2 +‬ى ﺡ‪6 ,2‬ى در ‪/2$‬‬
‫'ارك ‪$‬ﺡ@"‪ 0 ,‬د ‪+ 2‬ه‪.‬‬
‫"‪....\'0‬‬
‫‪C‬م *ض '‪ ,‬آ)‪ .9‬ا'وز 
' ‪ /‬را ﺱ از رن دآاى ران‬
‫زرت آد‪ 9‬و ‪ 0‬ﺡ‪ 96‬دو‪)L‬ان ‪.‬‬
‫‪+‬ﺡ‪/‬ا‪ ,T a‬از ‪I+‬ر‪ 9> N‬هى ' ‪0 5s6 +‬ا و 
\ ‪ /‬و آ ‪U‬‬
‫آ]‪ W; 9‬و ‪ F $‬دآ ‪ mC‬رى و‪...‬‬
‫‪m+‬ف آ ‪ X‬د 
‪0‬ا را ‪c‬س '‪bN ,‬ار‪ .9‬آا'‪ ,‬ه‪ 9‬و ;ن‬
‫ا آ ﺱ از 
' ;‪/"* W‬ﺡ‪ W;/‬آ 
‪ +‬د 
‪+‬زﺱ از ‪ ،Y @$‬ا‪SF‬‬
‫‪ E 9N '
Y @$‬و از و 
‪ 3_' E‬د ‪ .E‬رن ‪)_ N X‬ى
‪b‬ر‬
‫آد‪ E‬و آ\ و در ه‪/‬ن ‪ /K‬آ ‪ U N‬را دا‪+ 9‬اى ‪ 
0‬اد‪ E‬هى‬
‫ ‪ ,' \/ W 3‬آد‪ ،9‬دآا ر و ﺱ از 
ا'ى 
‪<N‬ن >ق ا'‬
‫‪ 9‬آ ‪+‬ز ه‪ 9‬از ‪0‬ا '‪"!9
)/‬‬
‫ا‪ #6‬در ‪ ,‬وه‪ U‬ه‪ ,V‬آ ‪+‬اً ‪; +‬ن ‪ 0‬اه‪ 9‬دا‪ ،\0‬دآاى ‪9 
0‬‬‫ ران \ ر‪ K‬ى ‪ 0 \"* +‬اه ;ذر \ ر‪ K‬ى ‪ +‬دن‪ N ،‬آد‪E‬‬
‫‪ +‬د‪ .‬ا' دآاى *"‪ g 
)L ،, ,‬دآ ‪C2‬ل ' ح داد ‪m0 +‬‬
‫*م ‪b‬ش ;ن ‪+‬اس '‪3‬رات دا 
ه‪ ,‬در '< ‪ +‬د‪.‬‬
‫ن د;ورى ا\‪ ،‬در ‪ F‬ر‪ ,$‬آ دآ *"‪ , ,‬ر‪ 6‬اش ‪+‬‬
‫‪ $ V‬در‪ #W S+W) Passable 2‬ل( ‪ + E b‬د‪ ،‬ر‪ 6‬ه‪ /‬‬
‫او آر ‪ 9 
0‬دآ ران \ ر‪ K‬ى ‪ $e+ +‬در‪Tres 2‬‬
‫‪) Honorable‬ا ر;'‪ f $ (I‬دا 
‪ E‬ر‪ +‬و در ر ‪$‬ر‪ M‬و اد‪+‬ت‬
‫‪ + E b‬د‪ U .‬از ا آ دآ ‪ j ' ,‬د ‪' + $‬ا‪"0‬‬
‫ا اد ‪ +‬رى‪' ،‬رك رﺱ ‪ 0‬د را در اان ‪ ، 
+ Y @$ +‬در 'ارس‬
‫'< و ﺡ ' ‪ )* +‬ان '"‪ 9‬ا 
ء و د‪ T‬ر‪ ,' \6 ,‬آد‪E‬‬
‫ا\‪...‬‬
‫' ه اﺡ‪r‬ر روح ‪ + , f $‬دم‬
‫ 
 و زى ااد و 
ه  
و ل 
‬
‫ '' 'اول در ‪$%‬ن م و " و! اان د‪ .‬ا * ا) ل هى ا‪"+ 
,‬‬
‫‪ $‬آ‪ -‬آ ا‪4 +‬د‪ ،‬آ" ‪ 2‬ه ‪ 1‬و ‪0‬د آ" اﺡ‪-‬ل ‬
‫ 'ن را دا " ‪ "+5‬اى "ور 
" '‪.‬‬
‫دآ ‪ 7 8 9:‬از ‪ 
),0‬هى ‪= ;
+‬ن ا‪ 
,‬آ" ‪<+0‬ن "‬
‫‪$5+‬ن در 
ن ‪%‬ا‪+‬ن ‪0‬ن دوران ر ' آد آ" اى ه‪ > 
? "-‬د‪9: .‬‬
‫‪13‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ ‪ 8‬آ" در ‪%‬ا‪ A4: $ +‬و ‪ "=@:‬اش " ‪ 8‬و ‪:‬ى د‪<+0 ،‬ن‬

‪ "C‬ا) آر د آ" ‪ 2‬اى 
هى ‪0‬ن دوران ‪ 8‬ود‪.‬‬
‫ ‪ 8‬اى ﺡ‪ ،24 + '-‬دآ ﺡ‪' '-‬ق و ﺡ ‪'$‬س ‪ )
8‬آ"‬
‫ه; اآن در =
' ﺡ 
ت ا‪8 ،‬هى ‪ 
H 
0‬رى ود ا‪...‬‬
‫ا‪ "KL‬ه‪ J‬آ" ‪+,‬اد دآ ‪0 I-% " ;
- 8‬ورى ‪M0 ":-N‬ر او‬
‫‪ ،'5‬ا‪4+‬ر ه ‪+‬ع ‪8‬ى را از وى ‪-‬ع ‪-+‬د و ا) ور د‪ '+‬آ" ا ‪8‬ر‬
‫‪ 8 9:‬در 'ح ااد ‪ ،R8‬از ='ا و 
ا‪ @Q+‬او آ" در ‪'P‬‬
‫ل ‪ ,0‬ﺡ 
ا ‪ ' '0‬د ‪,‬اه' آ‪.‬‬
‫" ه‪ )
-‬د‪ T
L‬در و ا‪'+‬ى ‪ '9%‬آب آ" ‪:‬ان ‪M0 ":-N‬ر ‪4 8‬‬
‫ '‪ ،‬ه‪ H5‬آ و ‪-‬ر اى " ا ‪8‬ر او ا‪ ,‬ص ‪.
+‬‬
‫‪'8‬اد آب ه‪ W‬آ" ‪,‬د ‪ " + 8 9:‬د و ‪ "-%‬آد د " د ‬
‫ه; ‪ -+‬ر' و ا) ‪ '9%٣Y‬آ آ" ‪:‬ان ‪M0 ":-N‬ر ﻁ ‪Z '
N‬‬
‫"‪ 7‬از =‪ +‬هى =‪ T‬هى 
( ‪ ،‬ﺡ‪'-‬ر] ‪) 
+ C‬ه
‪ "4‬آ‪+‬‬
‫ 
‪-‬ى اان( و ا 
ر]‪ ' 4 W‬ا اآ`اً ‪ "5‬از ‪: ٢٠٠‬‬
‫‪ Ac+‬ه و ا‪ +‬هى دآ ‪ 8‬در ﺡ‪ -: T‬و ‪ 4+‬هى‬
‫‪ R ,‬ا و ا‪'+‬آ ‪ H
+‬د " هى وى آ" " *ر اآ' ا‪ N‬و ‪" N+0‬‬
‫د ‪ '0‬د‪...‬‬
‫ا‪ 5‬ه اه
; ‪M0 ":-N‬ر ‪,‬د را " *ر آب 
د آ
;‬
‫روزى " ‪'K 
]
9:‬ى ‪ ;C5‬ا‪ 5‬ه‪ J‬ه اه
; ‪M0 ":-N‬ر ‪,‬د را "‬
‫*ر آب 
د آ
;‪ ،‬اﺡب ه‪H‬اران ‪ "+ :‬راد‪'K 
]
9: ،W‬ى و‬
‫ 
وش او ‪,‬ردار از ‪ )'P‬ه‪H‬ار ‪ '9%‬آب ‪,‬اه' '‪0 ،‬ن ه; ]‪:‬ت‬
‫‪C‬وت و ‪JC5‬هى ‪ C9‬ااد و 
هى اا‪ +‬و ‪....+$%‬‬
‫رى‪ ،‬ﺱ از ا) آ" ‪ A 8 9:‬د 'رك ﺡ‪L
%‬ژى را " زور‬
‫ ر زى در ‪$‬ان " ‪ '+ 2‬و ‪0‬ن را ه‪-‬د‪" Z‬ر‪: " '- "g‬ان‬
‫ادر در دا‪ '$4 J4+‬وع " آر آ'‪.‬‬
‫ا اس اد دا‪ ،'$4 J4+‬دآ ‪* " 8‬ر 
ر ‪ ;>+‬در‬
‫دا‪ J4+‬ﺡ] ' ا ‪ "+J‬اى آ" دآ ‪@%‬ل 
ل ‪* ١٣i٩‬‬
‫ا‪c,‬ر" " دآ ‪:'+ 8‬‬
‫ ‪ -‬در ا) 'ت " ‪%‬ى ‪Q : l٩‬ﻁ ﺡ'اآ` ‪ :٢١‬در دا‪ '74+‬ﺡ‪m‬ر "‬
‫ه; ر‪ '
+‬ا'‪ ...‬در ‪R‬رت ادا" ا) روش دا‪P+ '74+‬ر ا در رد‬
‫?
‪ K‬هى ‪ ،-‬ﺱ از ا) *‪C AK‬د 
‪-‬ر ‪ "+ )
W0 ١٨‬ا 'ا‬
‫ه
‪o‬ت ‪ -9:‬دا‪ '$4 J4+‬ا='ام آ'‪.‬‬
‫"ر‪
W‬ﺱ دا‪ '74+‬اد 
ت و ‪9:‬م ا‪@% ++‬ل 
"‬
‫‪14‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ 8 9:‬آ" " ‪ 9:‬ﺡ
‪ T‬در دا‪4+‬ا‪+ ،‬ا‪ "+‬د " راﺡ " دا‪J4+‬‬
‫ود‪ "+K ،‬درس ‪,‬ا‪ '+‬و د‪ "5 ;9p‬د و دا‪N4+‬ى دا‪ '74+‬اد 
ت ‪'$4‬‬
‫ ' و ﺱ از رس ﺡ
‪ 9‬ه‪4‬ه " ‪ '0 '$4‬د‪ ...‬ه
‪ q‬س و‬
‫د‪ $L‬و ا‪Q+‬دى " ا) آ" دو‪ L‬ه‪4‬ه در ه ز 
" اى ه‪7-‬رى ‪'7‬‬
‫‪'+‬ا ‪ .‬وى ه‪ "C‬اى ‪ :7‬در راد ‪ '$4‬آر آد‪.‬‬
‫اى وزارت ا*@‪:‬ت و ‪J+$%‬دى دو‪ L‬ه‪4‬ه آر آد و آب راه‪-‬ى‬‫ 
ﺡ ان ‪,‬ان را ‪ +‬آ" ه‪ )
-‬آب ‪ H
+‬از ى ‪+,‬اد اش ﺡ;‬
‫‪ "45‬و وارد ‪M0 ":-N 
L‬ر او ‪ '4+‬ا‪.‬‬
‫‪ ,s‬وى " ‪:‬ان آر س آ‪ 2‬در اى وزارت ‪0‬زش و ورش و ز ‪>+‬‬‫دآ ‪ ،4$‬دآ ه و =‪ 8‬آر آد ا‪...‬‬
‫ وع ه‪7-‬رى هى اد ﺡ‪' ) 8 Q'-‬ر دآ ‪ (8‬ﺡ 

"‬
‫ار د ‪$‬ان‪$ " H
+ 8 9: ،‬ان ز د و ﺡ‪ tC‬آر' دن‬
‫در دا‪* " ،'$4 J4+‬ر = ‪,‬دش را " ‪$‬ان ‪ TQ‬آ' در ‬
‫ﺡ‪Q
Q‬ت وزارت ‪9:‬م آر آ'‪.‬‬
‫‪' "C5 " 8 9:‬رش =‪ ;9‬و ز‪ +‬ﺡا‪ "+‬دا ‪ 
،‬ر =در و ا‪ +‬د‬
‫آ" از ه
‪ ،q‬آه زد و ه‪ "-‬را
‪, "C‬د آ' ا‪ u= ،‬و ? 
‪-9:‬‬
‫دن در ‪ " +‬ه و ‪ "C5‬ه 
ر ‪-9‬س د‪ .‬ﺡ ه‪ )
-‬دوز د‪ ,‬وى‬
‫* ‪ Qc+‬در ‪$‬ان ا‪:‬اف آد آ"‪:‬‬
‫ﺡف هى دآ ‪/2 ,‬ﻉ
‪ r3‬ا\‪.‬‬‫ه‪ H-‬و‪m %‬د در ‪7C‬ات ‪8‬‬‫ع و ‪0 "N
5 `7‬ور‪....‬‬‫از درون ا‪7‬ر او ‪%'R‬ر ‪0‬دم ‪ " 2‬وى 
ون ‪.'0‬‬‫ ‪% 'P 8‬ر ‪0‬دم در ‪0‬ن واﺡ' ا‪.‬‬‫‪ 2L%‬ا) ا آ" ‪=0‬ى =‪ H
+ +P‬در ‪ " +‬اى ‪ ًKQ‬ه‪ )
-‬ﺡف ه را درر‬
‫ ‪ 8‬ز‪:'+‬‬
‫ ه ‪ "P‬اه
; از ‪ 8 7‬ا‪ ;
+‬در 
ور;‪' :‬ا‪ I‬ا‪@Q+‬ب ا@‪،‬‬‫ 
وى از ا‪@R‬ﺡت‪ ،‬ﺡ‪ 7‬د‪ ،‬ور و ‪K‬رز ‪s7 ،H 
0 +4,‬ر; و ‪:‬ن‬
‫ه‪5 "-‬و ه ا‪ '+‬هادار او ' ‪P‬ن‪0 m$+ ،‬زادى‪N ،‬ه') ا‪@Q+‬ب‬‫)ﺡ " ‪N ) >+‬ه') ‪ (A9,‬ا‪ +‬ر ﺡ‪H‬ب ا‪ x‬و ‪w 9‬ه‪ K‬ه ه‪, "-‬د را‬
‫هادار ‪ 8 9:‬دا‪...'+‬‬
‫و ه‪=0 )
-‬ى =‪ +P‬ادا" ده' آ"‪:‬‬
‫ب ‪ 8 'Q+‬از ل ه 
در اان ز ' ا‪.‬‬‫‪ T
9N-‬از ‪ "79 ،"+ 8‬ﺡ‪M0 T
9‬ر او‪ "<+P ،‬دآ وش ‪ "C5‬ا‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ ‪5 8‬اه روﺡ‪ 
+‬را " ='رت ر‪ '+'+‬و ز هاداران او ه‪-‬ن ه را ور‬‫آد‪.'+‬‬
‫ ‪5 8‬اه ‪5‬ه ا@م ‪5‬ا و ‪5‬ه ‪5 9‬ا و ‪5‬ه دآا 
‪ H‬و‬‫‪5‬ه ‪$-%‬ر ا ه'‪.‬‬
‫رو ‪7C‬ان ‪'% ''%‬ى ) ‪'Q‬ان ‪ 8‬د و ه'‪.‬‬‫وا=‪ ً8‬ا) ه‪ "-‬دا ‪m‬د در ‪"P 8 8 7C‬؟‬
‫ ‪0 g‬ن را آ‪ +‬دار‪ '+‬آ" از ‪H+‬د او ‪ 0‬د ا‪ 8 ،'+‬ه‪ H5‬ا‪"4'+‬‬
‫ " اى و اارى ‪'+‬ا ‪, ،‬د او ‪ -+‬دا‪ +‬آ" ‪, "P‬اه'‪Q .‬ﻁ ‪,‬ب‬
‫ﺡف زد و ا‪ : +‬ه ﺡل ]ع ‪R‬ﺡ‪ K‬آ' 'ون ‪0‬ن آ" "‬
‫‪,‬د ‪0‬ن ]ع ‪p‬دازد‪.‬‬
‫`@ً آب *‪ "-* "-‬ا‪  ،‬ا‪ +‬دو ‪ ":‬از او آ" درر "‬
‫ا‪@cR‬ح *‪ "-‬زها ااد ' ا‪.‬‬
‫ﺡ‪ - s‬و' از اول ‪ ),0‬آب را ا‪ ' 

K .'
+‬ذر اى ا*@‪:‬ت و ‪50‬ه‬
‫درر *‪ "-‬زها " ‪ -+ -‬ده'‪ .‬ا‪4‬ن آ و آ‪'+' 'L N‬؟ در ‪'P‬‬
‫‪ JL‬ازدواج آد‪ '+‬و در ‪ JL 'P‬ت آد‪'+‬؟ ‪ "P‬آره‪ W‬ا‪N+‬م داد‪ '+‬و ? 

‫و از ه‪ -$ "-‬آ‪ "-9‬و ‪+‬م "*‪!"P 8 ""-‬؟ ه
‪ q‬ه
‪ q‬ه
‪ - 8 ،q‬ا‪5‬‬
‫‪'R‬ر ه; ‪0‬ن آب را ا‪ '
+‬و د ر ه; ‪+‬ار ‪0‬ن را ‪5‬ش آ
' ه
‪H
P q‬ى درر‬
‫ز‪ 5'+‬و ‪
R ,‬ت *‪ "-‬زها از ‪0‬ن ‪ -+ -‬د‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬در ‪ "99 ،'$4‬درس ه را م ا@م ‪ 4‬آد‬
‫و " ‪N‬د ا) آ" " ‪$‬ان ‪ '0‬و د' ‪$ %‬ان و ‪N‬ر و روﺡ‪
+‬ن ‪8
9
,‬‬
‫ا‪ ،‬ا@م د‪' J‬رﺱ آد آ" 
‪ 4‬در ‪,‬ﻁ ‪ I

4‬د‪ ،‬زا‬
‫ا@م ‪J+ '$4‬ه ? 

‪ ' " + 8‬د و ا‪ً@` "7‬‬
‫ام ‪ 4 9:‬ا‪-+ 7‬ز ‪,‬ا‪ '+‬و ? 
‪....‬‬
‫= " دازى هى دآ ‪8‬‬
‫‪ 8‬ءا‪ x‬دآ ‪ 
8‬ر ورز' د ‪ " K+‬اﻁ ز‪ +‬و ‪+7‬‬
‫‪ "+J+0‬ﺡف ‪ '+H‬آ" ‪5'+‬ن ' او ‪.'+4‬‬
‫ﺡ ‪=0‬ى و‪Q M H‬م ‪ " '9‬ا 
را ‪wN‬وب ‪,‬د آد د و او ‪wN‬وب‬
‫‪ ' M‬د‪.‬‬
‫`@ً و= رژ; د ه در ‪'R‬د آب ‪
+‬وهى رآ 
و ‪N‬ه') د‪،‬‬
‫" ‪@ C5 $+0‬ن ا‪ ) +‬درر ‪ 'Q+‬رآ 
; ا و' و ‪0‬ن را ‪P‬پ‬
‫آ
' و 'ن د آ" درس ه‪ W‬درر رآ 
;‪ " + ،‬دآ ‪ 8‬در‬
‫آ
‪$‬ن ‪P‬پ '‪,) .‬د دآ ‪ 8‬ا) ‪ " +‬را در ا‪ 
,‬ر واك ‪w5‬ا و در‬

‫‪16‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪9%‬ت ‪' C5 R ,‬ون ا‪%‬ز ) ‪P‬پ آ'‪s ،‬ا=‪ T‬ا‪ +‬‬
‫‪(.'C W% " "Kw7‬‬
‫در ‪R‬ر آ" در ‪K+%‬زى ز‪'+‬ان *ه اﺡ‪'-‬زاد ‪ 8 ،‬ا‪$4 +‬ر‬
‫ ﺱ از ‪$‬دت را آد و ﺱ از ‪K+%‬زى ﺡ) ‪s0‬د ش و ﺡ‪ "K‬ﺡ') از‬
‫ا‪m:‬ى ‪N‬ه') ‪ ،A9,‬در ‪ "+,‬اش ‪+‬ارى ‪:‬ان ﺡ) و ﺡ‪ "K‬را آد و‬
‫اى ‪+,‬اد ‪ $+0‬د‪.‬‬
‫= " دازى هى دآ ‪ 8‬و ا@ ‪-+‬دن ه '' و ا‪ "4'+‬اى آ" در‬
‫ ق و ?ب را د‪ ،‬اى او آرى 
ر د د‪.‬‬
‫" د دارم ‪*,‬ات 
رى را در را‪ "c‬ا‪'%‬اد ‪,‬دش اى ‪ Z8‬آد د و‬
‫‪ 'P‬ه آ" ) در ‪ "+,‬اد ﺡ‪$ 8 Q'-‬ن دم‪R )$ ،‬‬
‫د ا*@‪:‬ت ‪,‬د را ‪ T
-7‬آ; و ) ‪ 2‬از اد در را‪ 
 "c‬رى از‬
‫‪ ،TW‬از ‪ " = "9-%‬هى دآ ‪-+  8‬دم و اد ‪ CJ‬از‬
‫) 
' ا) = " ه را ‪ -‬از آ‪0 N‬ورد ا'؟ )در ‪0‬ن =‪ I‬ا) و ا‪'+‬ى‬
‫‪M0 ":-N '9%‬ر ‪ '4+ 4 8‬د و اس ‪+ : ٢٠٠‬ارهى‬
‫دآ ‪ 8‬ا*@‪-:‬ن >
; ' د و آ آ" ‪0‬ن ‪+‬اره را ‪5‬ش ‪7+‬د د‬
‫‪ -+‬دا‪ " ) (.;
W5 "P +‬اد ‪ g 8‬دادم آ" ا) ه‬
‫را دآ در @ن ا‪ +‬اش ‪ TQ+‬آد ا‪.‬‬
‫اد ‪ :,‬دآ آ‪ ,'C‬ﺡا
‪ I‬و ‪W‬رت ‪c60‬دازى دا\‬
‫اد ‪ ' KL 8‬ز‪ WK‬زد و ‪:C5‬‬
‫دآ ‪ "+‬د‪ ،‬او آ@ ﺡا‪ H
J+‬دا و ='رت ‪pL
,‬دازى ق ا‪8L‬د اى‬
‫دا ‪.‬‬
‫‪ N+0‬د آ" ) دم 
رى از ن دآ ‪ " 8‬و اس ‪-9:‬‬
‫‪'+‬ا " و ‪ +‬اه' دا ‪.‬‬
‫از ه‪8 " ، 2L% "-‬ر او د‪0 ،‬زادى‪ ،‬ادرى و اى‪.‬‬
‫روزى دآ ‪ C5 " 8‬آ"‪ :‬د‪, 24‬اب دم‪ ،‬در ‪,‬اب ‪H
P‬ى د'م آ"‬
‫راً از ‪%‬ى ‪ ،;,‬آ?‪ w‬و =‪ ;9‬دا ; و ‪:; +‬‬
‫‪0‬زادى‪ ،‬اى و ادرى‪.‬‬
‫ آ" ‪%‬ا‪ ١٧ ++‬و ‪ ١٨‬و ‪ "L ٢٠‬د; ا) ) ا‪-‬ن 
ر ‪،2
N:‬‬
‫‪ L:‬و روﺡ‪ +‬د و او " ‪ "+5‬اى ا) ‪ "9‬را " ‪ C5‬آ" ‪-5‬ن آد; "‬
‫او ا) " آ‪ "-9‬وﺡ ' ا‪....‬‬
‫ ﺱ از ل ه آ" وارد رﺱ 'م‪ ،‬د'; ا) ‪8‬ر روى ‪ "7 -‬هى‬
‫ا‪+‬ى‪  ،‬در ‪' -‬ارس و د 
ن ه و دا‪ J4+‬ه ‪" Q+‬‬
‫ا‪ .‬زا آ" ‪0‬زادى‪ ،‬اى و ادرى ‪8‬رهى ا‪@Q+‬ب آ‪ 
K‬ا‪ "+‬ا‪ .‬ﺡ‪" s‬‬
‫‪%‬ى ا) آ" دآ ‪ " 8‬ه ‪ 'J‬آ" او در رﺱ ا) " ‪8‬ر را روزى‬
‫ه‪H‬ار ر د' ا و ﺡل " اان ‪ ' ،'-+ TQ‬از ‪ ،'+,0‬را ‪5‬ل‬
‫ ز‪.'+‬‬
‫‪17‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ا) ‪ 29c‬را ‪ 'P‬ل 
) ‪c‬ح آدم و ‪ 2%‬ﺡ‚ ‪'%‬ى <" ه '‪،‬‬
‫ﺡ‪ '0 $+0 s‬ا‪ '+‬و واژ ‪:‬ن را " ا) " ‪8‬ر ا]" آد ا‪ ،'+‬آ" ا‪, "KL‬د‬
‫ ‪0 8‬ن روزه "‪+‬ن" را " ا) " ‪8‬ر ا]" آد د‪.‬‬
‫د‪ "9 J‬اى را آ" دآ ‪ 8‬اى ه 
ر ‪H‬رگ آد د ‪%‬ن‬
‫‪5'+‬ن و ادان دوران ﺡ
‪ T‬او در ا‪ "+‬د‪ "+5 " .'+‬اى آ" ا" ‪H‬ر و‬
‫‪+‬ن و ‪ 

WL‬ن و ‪5‬رو‪ q‬و ژاك ك را " ‪:‬ان 
‪K‬ان =ن 
; ‪8‬‬
‫آد د‪ ...‬در ‪R‬ر آ" ‪ $ "+‬اى ?ب و ارو ‪ "79‬اى ه‪ )
-‬رﺱ و ا‪"+‬‬
‫‪ H
+‬ا) 
ه وز‪H "+‬ر‪ 5‬در 
'ان ‪ ;9:‬و دا‪ +‬و ‪,‬د‪5‬ا‪K+ W‬د ا‪...'+‬‬
‫ 'ر‪,‬د‪5‬ا‪ W‬ا‪ "+‬در =ن ا‪ 
,‬ه‪+‬ى آو ا و ا‪'+‬ر ‪L‬و 
د‪J‬‬
‫ه‪ J‬ا‪...."+‬‬
‫ا' ‪I‬ر و ‪,‬‬
‫از ه‪ ،-$ "-‬ا" ‪H‬ر ‪ 'L  
:‬ر 

د آ" ‪ 8‬‬
‫‪%‬رى از ر= او ﺡف زد آ" ه ‪ 7‬آد; روزى ‪ 'P‬ر ا" ‪H‬ر‬
‫‪ WP‬و ‪+‬هر ‪,‬رد ا‪ ...‬روزى در رﺱ 
'م آ" ا" ‪H‬ر ا‪+‬‬
‫دارد ‪ ,‬ﺡ‪ N+0 " L‬ر;‪-5 ...‬ن آدم آ" )اس ‪
9K‬ت دآ‬
‫ ‪ (8‬وى " ز‪ 5‬از ز‪'+‬ان ‪0‬زاد ' ا‪ .‬زا آ" ‪C5 8‬‬
‫ا" ‪H‬ر ‪ 7‬از ‪K‬رزان و ره‪K‬ان ‪p‬ه‪p‬ن ]' ا‪-8‬ر ا‪ "+‬ا و‬
‫? 
‪...‬‬
‫ ﺱ از ‪ 'P‬د=
‪ "Q‬ﺡ‪m‬ر در ‪ )L‬ا‪ +‬ا" ‪H‬ر در رﺱ ‪' "%‬م آ" او‬
‫‪ $ "+‬از ز‪'+‬ان " رﺱ ‪ '
+‬ا آ" از ر 

)‪ H%‬اى آ" ﺡ ا‪-8‬ر‬
‫ا‪ "+‬ا( " ا‪ '0 "+‬و ‪ $ "+‬او ز‪'+‬ا‪K+ 
+‬د و ‪ 
+‬آ"‬
‫ ‪$‬دار ر 

ا آ" ‪,‬دش و ‪$‬دار ز ن و در وزارت آ‪4‬ر‬
‫ا‪ "+‬و ر‪
W‬ﺱ ‪$-%‬ر ا) آ‪4‬ر ا‪, ) .‬دم ‪ 7‬آدم آ" ‪,‬ب در‬
‫ل هى ‪ ١٩Y٠‬آ" دآ ‪ 8‬در ا‪ "+‬د ا ا" ‪H‬ر ‪0‬ن =‪ I‬ا‪@Q+‬‬
‫و ز‪'+‬ا‪ 
+‬د ا و ‪'8 "R@,‬ه " ‪0‬رن هى ‪,‬دش ‪ +
,‬آد و‬
‫ﺡ‪ '-+ s‬ر‪ -‬ا‪-8‬ر در ز
) درزادى ‪,‬دش ' ا‪.‬‬
‫ا ‪ 9
,‬زود ‪' "%‬م آ" ‪=0 .
+‬ى ا" ‪H‬ر ‪H :‬رگ 
ه‪ p‬از ل‬

‫‪18‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ " ١٩٣٩‬ر 

ز‪ "45‬و از ل ‪١l 8) ١٩il‬ل =‪ TK‬از ا) آ" ‪8‬‬
‫" ا‪=0 (' 
"+‬ى ا" ‪H‬ر ‪$ m:‬دارى ر 

د ا و ل ‪١٩lY‬‬
‫‪ H
+‬از ﺡ‪H‬ب آ‪ 
+-‬ا‪C8‬ء داد ا و " اوز در ‪,‬د = ا‪.‬‬
‫)وى ‪٩٢‬ل دارد( از ه‪ -$ "-‬و= " ا" ‪H‬ر ‪H+‬د 'م و ‪ ) ;C5‬از‬
‫دون دآ ‪ 8‬ه;‪ ' 
،‬دآ ‪ 8‬آ 
؟ در ‪ "P‬ر " اى‬
‫ ‪ H‬ا!؟‬
‫‪ ،2,‬ﺡ‪ s‬وا=‪ ً8‬ا‪+‬ن اا‪ " 5 ' +‬اى ‪ '
4‬و زار زار ‪ "5‬آ' آ" ‪cP‬ر و "‬
‫‪ "P‬ﺡب و آب ه‪ W‬در ‪ 5+ " ،8*Q‬از آ ه‪ W‬آ ه ‪",‬‬
‫ د و اادى ‪<+0‬ن  ‪ '+‬آ" " ‪s WJ $+0‬ى ‪ -4P‬او‪،‬‬
‫‪$P‬ر ‪ C+‬د‪ J‬اوى ا دار‪.'+‬‬
‫= "  ‪ 8‬ه‪ )
-‬د‪% ) ،‬ان ‪ " "L١٧ ١Y‬ه‪-‬ا د‪ J‬دون "‬
‫‪'%‬ى ر
; آ" @ه " دآ ‪ 8‬ا‪Q+‬د آد‪ '+‬و  *ح‬
‫ هى 
ر  ‪9N‬ﺱ @ه را در دع از دآ ‪ 8‬آ" ‪wN‬وب او‬
‫ ' د;‪ " ،‬ه; زد;‪P .‬ا؟ ‪P‬ن ‪50‬ه ‪'+‬ا 
;‪.‬‬
‫‪ "+‬ر‪ g‬را ‪ ; 
,‬و ‪ "+‬ا‪ "+‬و رﺱ را و ‪ "+‬ا@م را و از ه‪-$ "-‬‬
‫ 
آ را آ" ' د و در ) ‪ )C5‬ه و ﺡ د‪ .‬ا‪"KL‬‬
‫‪ -+‬دا‪ ،;+‬در ا) ر ا*@‪ :‬دا  ‪ "+‬ا ) ه' اﺡ‪m‬ر روح ﻁ‬
‫ ‪ 8‬دم‪.‬‬
‫ﺡ‪ s‬ا‪ T
74 "+‬ﺡ 

" ار د را در ‪%‬ى ‪,‬د ‪,‬اه; ‪ ، +‬ا ا) آ"‬‫‪$5+‬ن ‪: " 8 9:‬ان ‪ ;98‬ا‪@Q+‬ب ا@ " ‪ "+, -‬ه و‬
‫آ‪+‬ن هى اا‪C+ +‬ذ آد ‪ "+JP‬د؟ ‪ "+JP‬د آ" ‪+‬ارهى او ه‪H‬اران ه‪H‬ار آ‪p‬‬
‫ ' و آب ه ‪P ''N‬پ ' و " *ر را‪J‬ن در ا آ‪4‬ر‬
‫  '‪ .‬اﺡ 
‪ ً+‬ه; ا‪ 5‬را‪J‬ن ‪K+‬د " =
‪ " 
9K- -‬وش ر
' ‬
‫دم " راﺡ ‪0‬ن را ‪ "
$‬آ'‪.‬‬
‫" ‪ *,‬دارم در ل ‪ lY‬و= ‪=0‬ى ‪ ",‬اى از ) ‪$‬ى ‪ 7‬از آب هى دآ‬
‫ ‪ 8‬را 
' و ) " او ‪%‬اب دادم‪.‬‬
‫وى ‪ 
2N8‬ر " ) ‪ m8 ،"K
N: C5‬از آب هى ‪,‬دن را ‪P‬پ‬
‫ آ
;‪ -
= ،‬آ" " ‪ "+ P‬دا‪ ,‬آ
; " ا‪ s 2‬از =
‪ -‬وش‬
‫آب هى دآ ا!؟‬
‫‪ N+0‬و ‪0‬ن =‪ ) "+ I‬و ‪=0 "+‬ى ‪ ",‬اى ‪K+ "%‬د; آ" ‪'R‬وق ه‪4 W‬‬
‫‪P‬پ ‪0‬ن آب ه و ‪+ 
`7‬اره د آ" ا‪7‬ن داد‪M0 +0 " ،‬ر ﺡ‪ H 
0‬و‬
‫ﺡ آ' ‪P ،8 9:‬ن ‪ ،
+‬ﺱ از ‪$‬دت‪
،‬وزى ﺱ از ‪،7‬‬
‫‪9: I

4‬ى‪CR I

4 ،‬ى‪0 ،‬رى ا) ‪ ) 
P‬د ادر و ? 
در آ‪4‬ر د ‬
‫ر ا‪@Q+‬ب ‪ :‬م ‪0‬ور ‪,‬د را ‪
J‬د‪....‬‬
‫ﺡ‪ s‬ه; ‪ ' 
)-c‬آ" ا‪ 5‬دا ا‪-8‬ر ‪ "+‬اى اى اان دا " '‪ ،‬راً‬
‫ آ  د و ‪M0‬رش د " د ‪5‬دد‪.‬‬
‫*ى و ‪F‬اى داوودى *"‪ )'0 ,‬اى!؟ ‪9‬‬
‫‪ 7‬از د‪ TWs‬ا‪ 'Q+ " 9R‬آ‪'
4‬ن دآ ‪ 8‬ﻁ ‪ )$‬ران و ‪H+‬د‪)7‬‬
‫ااد " او‪ ' ،‬ا‪4+‬ر ‪M0 ":-N‬ر وى د‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫زا ‪: "<+P‬ض ' در ﺡ‪K‬ﺡ" ا‪@Q+‬ب و ‪55‬م ر د ل هى ‪l٠،‬‬
‫‪Q‬ﻁ ‪$P‬ر  ا‪ +‬و ‪ 7‬دو آب از دآ ‪ 8‬د آ" د " د‬
‫ ‪ 45‬آ" ه‪M… Q+ $+0 "-‬ى اى ﺡ و را‪'+‬ن دم دا ‪ .‬ا ‪$P‬ر‬
‫ ل ‪ '8‬از ا‪@Q+‬ب آ" ‪ A9ُ,‬و ‪,‬ى ا‪ @Q+‬در ه‪, "-‬ش ' د و ‪"N‬‬
‫‪: ‡%‬اق در 
ن د‪ T 
،‬ا‪':‬ام ه و ز‪'+‬ان ه و ‪ "N7‬ه ‪ "+,‬هى‬
‫اا‪
+‬ن را وان آد د‪ ،‬د ‪ " +‬ه و ‪ KLc‬از دآ ‪ 8‬در ه‪-‬ن‬
‫‪$P‬ر‪P‬ب ‪M0 ":-N‬ر ‪ ' 4‬آ" ه‪ "-‬دون و هاداران وى را آ" آد‪.‬‬
‫از ه‪ 
2Lc -$ "-‬ر 
ر ﺡ‪ "+‬اى د آ" دآ ‪ 8‬در ‪9,‬ت‬
‫‪,‬دش اى ‪,‬دش ‪ " +‬د و ه‪ -+ 7 H5‬آد آ" روزى روز‪5‬رى ا) ‪2Lc‬‬
‫‪, 4‬اه' '‪0 ،‬ن ه; ﻁ ‪ ;+,‬ه 
" و ‪.+$‬‬
‫'ون ‪ "<+P‬از ‪ " +‬هى ‪,‬د دآ ‪'
8‬ا و ‪H+‬د‪7‬ن ه' ‪0‬ن‬
‫د ا‪+, T74 ،'+‬اد‪ 5‬زن و هى در 
ن ‪ H
+ $+0‬و‪%‬د دا " ا و ‪0‬ن‬
‫ ر ‪ "+5 " "+‬اى د ا آ" در ه‪ )
-‬د ‪ " +‬هى ﺡ‪ "+‬دآ‬
‫ ‪@ 8‬ﺡ>" آ
; آ" ') ه
) ه را " ‪-+ -+,‬د ا‪.‬‬
‫ ‪ 8‬ه‪ -‬ش را ‡ ‪,‬ا‪'+‬‬
‫‪ ;+,‬دآ ران ‪ 8‬ر]ى در آب "*ﺡ از ز‪ "+ 'P "5'+‬ﺡ‪"+‬‬
‫دآ ‪ 8‬را ‪-+ 4‬د ا در ‪CR‬ﺡ" ‪ ١Y٠‬ا) آب‪ ،‬دآ ‪* 8‬‬
‫‪ "+‬اى ه‪$ -‬ن ه 
" اش را ‡ ‪,‬ا‪:'+‬‬
‫ ران ‪HH:‬م =‪5 +‬دم‪ .‬ﺡ‪L‬؟ ‪cP‬رى؟ در ‪ "P‬ﺡل و ﺡ‪L‬؟ ‪J J‬‬
‫در د‪ "LK+‬ه‪ "+ )
-‬دآ ‪ "< "+$ " 8‬ه‪ ،‬آر آدن ز‪+‬ن ‪ H
+‬اˆ‪$‬ر‬
‫ ‪ CL‬آ'‪:‬‬
‫‪ ....‬ا‪ ", :‬ا و ﺡ ' و " ‪ ,‬ص در اﻁ ‪ 98‬ﺡس و‬
‫آر 
‪ 4‬ا ‪ "'R‬دارد و روﺡ
" و ا‪4 :‬ر ‪0‬ورد‪ 7 ...‬از‬
‫‪ 2
:‬ه‪ W‬آ"‪ ...‬در رد آر ‪,‬رج اى ز‪+‬ن ا‪HL‬اً ?
‪ K‬او ا از ‪ "+,‬و‬
‫ﺡو 
آدآن از در‪: ....‬ا=‪7 2‬ى و ا‪ =@,‬و " ‪ ,‬ص روا‪+ +‬ه‪N‬رى‬
‫دارد‪...‬‬
‫دآ ‪, 8‬دش را 
‪ K‬دا‪+‬‬
‫دآ ‪ 8‬در ﺡ‪ "9‬اى آ" ‪,‬د را " در‪K
"%‬ى ر‪ '+‬د و در‬
‫‪ " +‬هى ‪ R ,‬اش ‪,‬دش را از ه 
‪K‬ى ‪ s‬دا‪ +‬در را‪ "c‬‬
‫‪ ++‬ه‪-‬ش ‪ ،+$‬او را " ‪ "
K4 "N',‬آ' آ" ‪0‬ن ‪ "N',‬ر‪L‬‬
‫ﺡ‪ '-‬را ‪ "w‬د ا ا) ‪ ;+,) "N',‬ران ‪ 8‬ر]ى( ‪K+‬ت ا) 
‪K‬‬
‫‪) ''%‬دآ ‪ (8‬را ‪ "wp+‬ا‪ .‬در آب ‪JC5‬هى ‪ W$‬آ" اوز ﻁ‬
‫‪,‬د ‪+,‬اد دآ ‪ 8‬در اان ‪0 I-%‬ورى ' ا ‪CR‬ﺡ" ‪  ١٢٧‬اول‬
‫‪ '0‬ا‪:‬‬
‫ا )
‪K-‬م‪ " K-
 ،‬زن ‪%‬ه‪ ،
9‬ه ‪H "N', 'P‬رگ و ‪,‬ب و 'اآر‬
‫و ‪ ' 

>+‬آ‪
+ -‬ز دارد او ‪ -+‬دا‪ '+‬آ" آ ‪P‬ن ) )دآ ‪" (8‬‬
‫‪8‬دت ‪+,‬اد‪0 ،5‬را ‪+,‬اد‪ K , ،5‬و دو و ‪
+ A4:‬ز'‬
‫‪20‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ .
+‬روح او در ‪
0‬م هى وﺡ ا آ" ه روز از ?ر ‪
5 
W$‬د‪...‬‬
‫ران هى ا‪$L‬م هى ?
‪ K‬آ" در 
ن ا) ا ‪R‬ﺡ آ" اى ‪0‬ن ‪0‬ت‬
‫ ' ‪', ...; -+‬ا‪ "N', ...‬ا ‪ H
+‬ه‪<-‬ن ‪ "N',‬ﺡ‪"79 ،)… A : '-‬‬
‫…) ‪ ) A :‬ز در ) ه‪<-‬ن ‪48‬ق ‪J+‬د ا ه‪, -‬ب و‬
‫ " و ه‪ -‬و ه; ‪ +‬و ه‪H-‬ن ‪ ،'
K+ ,‬او را ‪R‬ﺡ‬
‫ 
بِ د‪55‬ن 'ن ز‪ ...‬آ" ) ; آ" ا هرون دى‪ ;
: .‬آ"‬
‫ا ) ‪ T‬دى آ" ﺡ‪'-‬م ا ‪ ...., "N',‬ا ‪ 9: ) ،"+‬ام‪،‬‬
‫‪ 9:‬را ‪w5 $‬ا ‪ .‬او ‪ P H%‬هى ‪0‬ب در ‪9 +‬ن هى ‪9,‬ت و دور از ‪$‬‬
‫آ را ‪'+‬ا ‪.‬‬
‫‪ ...‬و ا)
‪R K-‬ﺡ )دآ ‪0= ، (8‬ن ‪ +$‬را آ" ه‪ 0 "-‬و‬
‫ر ه را در ?ر ‪ W$‬اش ا‪$L‬م ‪ "5‬د ‪ "N',‬اش ‪,‬ا‪ ;+,) '+‬دآ‬
‫ ران ‪ 8‬ر]ى( ‪ "N', "+‬اش ‪ $+0‬را ‪ .‬ر ه و ‪ 0‬از =‪0‬ن را آ"‬
‫د و ‪ K‬د ‪0‬ت ‪ "4‬و ‪ 9$ 'P‬و ‪'+ CJ‬ا " ‪"N',‬‬
‫‪,‬ا‪ ...'+‬ا ‪4 :"N',‬ن‪ 
،)
J-4, ،‬ب‪4,+ ،‬د‪ ...‬و در ‪ ....,0‬روزى ‪"<+0‬‬
‫را ) ران ‪ ("N', =;+,‬در دل دا از دور د ‪'+‬ا داد و " ‪5‬ش ه‪-‬ش‬
‫)دآ ‪ (8‬ر‪ '+‬آ" ا‪ ...$‬ا) ‪0‬ت‪ ،‬ا) ر ه‪ ،‬ا) =‪0‬ن وﺡ ‪...
+‬‬
‫ا‪8N $‬ل ا‪ ...‬ا‪ K9= $‬ا‪$L‬م ‪ '4+‬ا‪, ...‬دت ه; " ا‪ $‬ا‪-‬ن‬
‫‪'+‬ارى ا‪ $‬اى ه'ا ) و اى ‪, ،
+ ) *,‬ا" اى =‪، +0‬‬
‫=‪0‬ن را ‪ "+‬هى ‪ "+Q :‬وﺡ را ﺡف هى ?‪ ،LH‬ا) ه; ‪ W 0‬ز‪0 .;+‬ن‬
‫ه; رو ‪7C‬ان‪0 ،‬ن ه; ‪'+,0‬ه‪ ،‬اﺡن ‪H‬رگ '  ﺡف ‪H‬م‪) ".‬دا‪T,‬‬
‫ ا‪ $+‬از ) ا(‪.‬‬
‫ا‪ " + )
: $‬هى دآ ‪ 8‬د آ" 'ون ‪8‬رف و رودر ‪,‬دش را‬‫ 
‪ K‬و آره را =‪0‬ن دا‪ "+‬و '‪ :‬د آ" ‪ -+,‬ه; او را ‪ .wp+‬ا‪"KL‬‬
‫ا) آب در ل ‪ l٩‬اوا‪0 I-% Y٠ TW‬ورى ' د و ه ‪ 'P‬ل ‪ Y٢‬در ه‪J‬م‬
‫ا‪4+‬ر ‪0‬ن در آ‪4‬ر‪ ،‬از اان ‪,‬رج ' دم‪ ،‬ا ‪+,‬اد ‪ 8‬در ‪0‬ن ‪55‬م‬
‫روزهى ا‪@Q+‬ب‪ ،‬ه‪ -+ 7 H5‬آد‪ '+‬آ" ا) ‪ "
9: 2Lc‬دآ و ‪Z
8m‬‬
‫ 
او ‪,‬اه' د زا ز‪'+‬ا‪ +‬ز ‪٢٠‬ل ‪ -:‬دا ' و ‪ ;+,‬ا‪4‬ن ‪H
+‬‬
‫'ون ا) آ" ا) د ‪ " +‬ه را ز‪,‬ا‪ +‬آ' در آر) و @ 
ه‪$+ W‬د‬
‫و در ا‪ 
,‬ر آر'ان د ‪M0 ":-N‬ر ‪=0 ،8‬ن ‪ 
+ C ،Z‬و ر]‪W‬‬
‫‪w5‬ا ' ه ‪ "P‬زود ‪ 4‬د‪.‬‬
‫در ه‪ " + )
-‬ه آ" دآ ‪' 
+ 8‬ن اب را اى دا‪'-4+‬ان آ"‬
‫ﺡ' ‪0 '4‬زاد دا‪.'+‬‬
‫دآ ‪ 8‬در ‪0‬ن ه‪, "J‬ردار دن از ‪  ' 'P‬و ‪-5 2 8‬ن‬
‫آد د آ" ره‪K‬ى ‪H‬رگ ' ا آ" در ر‪ 
>+ g‬و ه‪ -‬ا‪wL ،‬ا در‬
‫ه‪ )
-‬د ‪ " +‬ه ‪,‬ا‪:;
+‬‬
‫ "ا ا‪+ $+0 5‬م ‪ ,‬را " ‪+‬ن و‪0 ) ،',‬ب دادم و
‪ 4‬از ‪ m,‬و‬‫‪21‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬


‪4‬ز از ا‪'7‬ر ر
'م‪ $+0 ....‬وزارت ' ) ‪ .; c9‬ا‪ $+0 5‬را "‬
‫دروغ ' ا " را '‪ ....‬ا‪ $+0 5‬وآ
‪ ' T‬ا‪K8 ) '+‬د‬
‫ ' ام‪ ،‬ا‪ $+0 5‬ر‪
W‬ﺱ ا‪ ) ،'+‬ره‪K‬م‪ ،‬ا‪@? $+0 5‬م ‪ "+,‬زاد و ‪P‬آ ‪%‬ن ‪`+‬ر را‪"%‬‬
‫ ' ا‪ ) '+‬ام ك ‪!+‬اد و راه‪ 2‬آ‪H‬اد و ‪0$‬و ' ام‪ ) ....‬دا 'م‪...‬‬
‫‪' '0‬م و ‪K+‬ت ; و ر‪ ; L‬و ‪%‬و' 'م )‪CR‬ﺡ" ‪ ١٢‬و ‪١٣‬‬
‫‪JC5‬هى ‪ W$‬دآ ‪. (8‬‬
‫آ آ" `‪0 T‬ب ‪,‬ردن دروغ ‪'5‬‬
‫ 
رى از 'ان ‪ 2 8‬و آر و ‪ 50+‬دآ ‪ 8‬آ" " ‪ H%‬آب هى او‪،‬‬
‫آب د‪J‬ى را آ‪, -‬ا‪ '+‬و ا‪ + ً@R‬ا‪ '+‬ا‪, T`) '+‬د ) و ه‪H‬اران ه‪H‬ار د‪J‬‬
‫در ‪ ٣٠‬ل 
( ‪,‬اه' ‪ C5‬آ" ا) ﺡف هى ‪ +:‬و ‪ 8 79‬د‬
‫ا‪ .‬در ‪R‬ر آ" ‪,‬د او ‪o‬آ
' دارد آ" =‪0‬ن او ﺡ‪ ;7‬و ‪'+ "4‬ارد و ﺡ‪Q
Q‬‬
‫ا آ" 
ن آ' ‪0‬ن ه; " *ر د و روان‪.‬‬

‫‪,‬د ) و= 
و ا‪'+‬ى ل 
روى ر‪ g‬ا@م ﺡ‪ A
Q‬آدم و آب‬
‫از 
ا ﺡ‪ '-‬را " ‪:‬ان ‪ H‬دآا ‪ ; +‬و " ‪ " +‬هى دآ ‪ 8‬اد‬
‫آد دم‪ ،‬ادم ‪w )'P‬آ " ) داد‪ ،‬از ‪ "9-%‬ا) آ" در را‪ "c‬دارا‪ W‬هى‬
‫ 
‪ K‬ا@م در ه‪J‬م گ‪ ) ،‬اد " ‪ " +‬هى دآ ‪" + 8‬‬
‫دم آ"‪:‬‬
‫"ﺡ‪ '-‬ه‪J‬م گ ه‪ C‬در و  و ‪ 
4- 'P‬دا آ" اه'ا‪W‬‬
‫ د ﺡ‪ "4K‬د"‬
‫اد " ) ‪ ) 
P C5‬ﺡ در ‪ K
،
+‬ا@م ه‪J‬م وت ‪M‬وت‬

‫‪22‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪H‬ر‪ 5‬دا " ا و ‪ 8 ) " ' 'P‬آد از ‪ "9-%‬ر‪K* g‬ى آ" ‬
‫‪ "8Lc‬ه‪H‬اران ه‪H‬ار ‪CR‬ﺡ" ر‪K* g‬ى‪ ،‬دم آ" ‪ $ "+‬در را‪ "c‬دارا‪W‬‬
‫ 
‪ K‬ا@م ه‪J‬م گ‪ ،‬دآ ‪ ) " 8 9:‬و و ر‪ g‬و دم ‬
‫ا*@‪:‬ت ‪+‬در داد ا آ" در را‪ 
 "c‬رى از ‪ TW‬او ه ‪, "P‬ا"‬
‫ا ‪ "C5‬ا و " ﺡب ا@م و 
‪w5 K‬ا " ا‪.‬‬
‫دآ ‪ " 8 9:‬دم ا*@‪:‬ت ‪+‬در داد ا‬
‫`@ً ‪ ; 

K‬در را‪ "c‬ه‪ )
-‬دارا‪ W‬هى 
‪ K‬ا@م‪ ،‬رخ ‪H‬رگ ﺡ‪% )'-‬‬
‫*‪K‬ى آ" ‪H+‬د‪ )7‬ر‪+ g‬ﺱ " ‪'R‬ر ا@م د ا ‪ " + "P‬ا؟ ‪:‬‬
‫ 
‪ K‬ا@م ﺡ'ود ‪@? l٠‬م و آ
‪ H‬دا ‬‫ ‪ 4‬ﺡ‪Q‬ق ‪ 
J‬دا ‬‫‪$P‬ر ا‪ 2‬دا م هى ‪HL‬از‪ˆ ،‬ب‪ Z
L ،‬و 
‪H‬اب‪ )
-N .‬ا‪ 2‬او ‪8‬ب‬‫‪+‬م دا ‪.‬‬
‫ 
‪ " K‬ا دا ‬‫ 
‪
 "95 K‬ى دا )ﺡ'ود ‪ ( ٢٠‬و ى دا آ" ا‪0 7‬ن را‬‫" ‪ ٨٠٠‬دره; ‪ ',‬د و " 
‪ i٠٠ " K‬دره; و‪ ",‬د‬
‫ 
‪
H "95 K‬ى دا )
) ‪(١٠ ٧‬‬‫ 
‪ -
= 
4- K‬دا ‬‫ 
‪ K‬ا@م " آ‪-‬ن م هى روﺡ‪ m 
-‬و ‪R‬ا دا ‬‫ 
‪ K‬دو زر =
‪ -‬دا آ" در اآ` ‪ ‡%‬ه ‪0‬ن دو زر را ه; 
'‬‫ 
‪p K‬ى دا آ"  =چ ‪0‬ن ‪ " Q+‬د‬‫‪23‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ ا) ‪  
L‬ى آ" *‪K‬ى از دارا‪ W‬هى 
‪ K‬د آ' و ‪٧ "Q‬در‬
‫و  و ‪ 
4- 'P‬آ" دآ ‪ TQ+ 8 9:‬آد د‪ , " ،‬در‬
‫ 
; آ" ا) " ان ﺡ و ا‪ "+‬ا‪  +‬ا‪ +‬هى ‪,‬د و‬
‫‪ K‬ز‪ K‬و ﺡ‪ H 
0‬و ه
‪H 
p‬م ‪5‬ش‪ ،‬ر‪ g‬و 
هى ا@ را ‪"+J+0‬‬
‫آ" ‪,‬دش ‪,‬ا‪ ; 
،‬آ'‪.‬‬
‫ ' دآ ‪ 8‬ه‪ -+ 7 H5‬آد آ" روزى روز‪5‬رى آب هى ر ‪ ،‬اد‬
‫‪ R8‬و ? 
" راﺡ در دس ه‪J-‬ن =ار ‪,‬اه' ‪ 5‬و ا‪ "+‬دازى هى‬
‫ا) ه' ‪H‬رگ اى 
‪ 8 
L‬آدن ا@م و 
‪-+‬دن د)‬
‫ﺡ‪K‬ب روى ‪0‬ب ‪,‬اه' '‪.‬‬
‫‪ J+0‬آ" ) ‪ J+JP‬ا‪ w,‬دآاى ‪) 8‬ﺡ‪L
%‬ژى( را ‪c‬ح ‪-+‬دم اى ‪0‬ن‬
‫د در ر‪ KM g‬د آ" ‪,‬د او ‪ H
+‬در را‪+ "c‬ع و ‪ H‬دآا  ‪R‬دق‬
‫‪K+‬د‪ .‬زا در ه‪JC5 )
-‬هى ‪, W$‬ﻁ ‪,‬دش ‪ " +‬د آ" در " ر "‬
‫ﺡ
‪ T‬آد و " دآا ‪ "5‬ا؟ ‪ ....‬در ‪R‬ر آ" وا=‪'+ 
8‬ارد‪.‬‬
‫د‪ TWs‬در‪
5‬ى ‪$c m‬ى دآ ‪ ،8‬اˆ‪$‬ر ‪>+‬هى ‪+‬در او د‬
‫‪ 7‬از د‪ TWs‬در‪
5‬ى ‪$c m‬ى دآ ‪ ،8‬ه‪ )
-‬اˆ‪$‬ر ‪>+‬هى‬
‫‪+‬در و ا*@‪:‬ت دادن هى ? 
‪R‬ﺡ
ﺡ او د‪ .‬زا ‪$c m‬ى از ل ‪١٣٣i‬‬
‫ 'ا‪ "9,‬دآ ‪ +‬و در دآاى ا رى‪ ،‬در دا‪$ J4+‬ان 'رﺱ آد و‬
‫و= ‪m ,‬د‪ W5‬هى دآ ‪ 8‬ا‪ ،' "%‬در ‪ 4+‬هى‬
‫‪c R ,‬ح آد آ" "آ آ" `‪0 T‬ب ‪,‬ردن دروغ ‪"+JP '5‬‬
‫ ا‪ ;98 '+‬و 'رس ا@م و ‪!' I
4‬؟"‬
‫ آ" در ‪0‬ن ز‪wN "+‬وب دآ ‪ 8‬د;‪ ،‬ﺡ ‪ 
Mo‬او‪-5 ،‬ن آد; آ"‬
‫‪$c m‬ى " د‪ T
L‬ﺡدت ‪ 8 "
9:‬ﺡف ز‪ '+‬و در ‪0‬ن د; آ"‬
‫ه‪ "+5‬آ" ا‪$c ;
+‬ى را ‪,‬اب آ
;‪.‬‬
‫و ‪ 1‬دآ ‪* " 8‬ر ها‪ "+‬اى از ر= ‪'+,0‬ه اى ‪C+‬ذ ا‪7‬ر و ‪'Q:‬‬
‫‪,‬دش ‪ $‬د‪ ", 9:' 
ً@` ،‬اى را آ" در ‪ '$4‬د و آ‪ -‬‬
‫‪$c‬ى در ‪-‬س د 
ر ارج و اﺡام ‪w5‬ا و ا‪ +‬ه و ا ‪8‬ر و‬
‫آره را د‪.‬‬
‫دآ ‪ ", 9:' 
،8‬اى را ‪ :‬و رى ‪H‬رگ دا‪ +‬و ‪'R‬اى‬
‫‪,‬ش او را " ‪'R‬اى "داوودى" ‪ "
K4‬آد و ره ‪ C5‬آ" ا‪=0 5‬ى‬
‫‪ ",‬اى ‪,‬ا‪ ،' '+‬از ن‪ ،‬دارش ر
‪ 8‬و ‪N‬ن 
‪H‬د ‪.s‬‬

‫‪24‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫دآ ‪ 8‬ذآوت و زآ و! اش ا‪ 7 +‬در 
ن روﺡ‪
+‬ن "‬
‫و‪%‬د 
ورد و آ‪ +‬آ" وى را از ‪ >+‬ا@ ]‪ Z
8‬دا‪ '+‬را روﺡ‪
+‬ن‬
‫‪%‬ا‪ +‬آ" ا*@‪:‬ت ‪ Q
-:‬از ر‪'+ g‬ا '‪ ،‬در‪ 
5‬آ'‪ .‬روﺡ‪P +
+‬ن ‪=0‬ى‬
‫‪ ",‬اى‪ ،‬آ" ا‪ "KL‬در ‪$‬ر ل ‪=0 ١٣Y٠‬ى ‪ ",‬اى ‪ * H
+‬ﺡ‪ "K‬اى ‪"9N‬‬
‫وش ا‪:‬اف آد آ" ‪5‬ل دآ ‪ 8‬را ‪,‬رد د و ‪ 8‬ر‪ )0‬د ‪"+‬‬
‫ ‪8‬ر‪.)0‬‬
‫') رو از ‪ W‬اادى ‪P‬ن ‪$c m‬ى ا‪ " "8%‬ا‪8 '
9Q I%‬‬
‫ آد‪ 8 '+‬را وادار ‪ '-+‬ذه 
ت اش را م ا@م ‪c‬ح‬
‫‪ '7+‬و روﺡ‪
+‬ن ‪%‬ان " ‪7:‬ﺱ از او دع آد‪.'+‬‬
‫" ‪:‬ان `ل روزى ‪$c m‬ى " ‪H+‬د ‪ WK*K* "@:‬ر" د و درر دآ‬
‫ ‪R 8‬ﺡ‪ K‬آد آ" 
'‪ ", 9:‬اى ه; وارد د و ‪' 7‬ا‪ I‬و‬
‫د‪J‬ى ‪....'Q‬‬
‫ﺡ‪ -‬هى 
'‪ ", 9:‬اى از دآ ‪ ' 2% 8‬د وى را وه‬
‫و آ 'ا‪ '+‬و ﺡ ‪ J+0‬آ" ‪ ",‬اى " اا‪ '
8K $4+‬د‪ ،‬روﺡ‪ +
+‬آ" ه;‬
‫اآن " ا‪@cR‬ح در و‪ s‬او ذوب ' ا‪ ،'+‬وى را ‪ 
C7‬آد‪.'+‬‬
‫‪$c m‬ى ‪ C5‬آ" دآ ‪ 8‬آ@م ﺡا‪ "+‬اش ه; ‪%‬ا‪+‬ن را‬
‫ﺡف آ' و ه; <" *‪ "K9‬ه را‪ ،‬ا‪ "KL‬در ‪ J+‬او اادى `‪9:' 
T‬‬
‫‪ ",‬اى ‪ "K9* "< H
+‬د‪ .'+‬زا 
'‪ ", 9:‬اى ‪٢٠‬ل از ‪$c‬ى و ‬
‫ل از دآ ‪ 8‬آ‪ 7P‬د‪$c .‬ى ‪ C5‬آ‪ 8 ) -‬آ‪ -‬دا‪+‬‬
‫و ‪%+‬ا‪ W% 8 +‬و ‪K8‬د *‪ .K9‬ا‪ "KL‬در ن ‪,‬د ‪ 8‬ا)‬
‫‪ "9‬را 
; آ" ‪,‬د او ا) ور د آ" ‪K8‬د دم و ره‪ ' $+0 K‬ا‪.‬‬
‫در ‪0‬ن روز‪5‬ران اى زدن ‪ ' T H
+ TK- 'P " 8 9:‬د‪ '+‬از‬
‫‪ @: "9-%‬د آ" ‪ 8‬روى ‪ '9%‬آب ه ‪w5‬ا و او ‪0‬ن را‬
‫‪s‬ا‪ x‬ا‪s‬ا‪ x‬دا‪ +‬ا د‪J‬ان '‪ :‬د‪ '+‬آ" در ‪0‬ن ‪0‬رم ‪+‬م هى ا‪ 7‬و ‪-:‬‬
‫و ‪-`:‬ن و ‪ 9:‬ا‪.‬‬
‫دآ ‪% " 8‬ى ا) آ" " ‪:‬ان 'ا‪ I‬ا@م‪ ،‬ه دو را ‪wp‬د و ‪ 'J‬آ"‬
‫‪$P‬ر ‪ "C
9,‬ﺡ‪ '-‬را =‪K‬ل دارد )‪ "<+P‬در ا@م درس هى ‪'$4‬‬
‫ ‪ "w‬د و‪'8 L‬اً در ‪$‬ان 

رأى داد( و ا) ‪0‬رم ه‪ +-‬ا آ" ‪-‬ه‬
‫ 

'‪ ،‬ه; ‪8‬ر ا@م و ه; ‪+‬م ‪$P‬ر ‪ ،"C
9,‬ا او در‪
5‬ى ه را 'ت داد و‬
‫‪,‬د را …ﺱ ﺡ‪H‬ب
‪9: "8‬ى ‪-+ 8‬د و در 'ح "
‪ "8‬ﺡ‪H‬ب ‪-‬م"‬
‫ ا‪ +‬آد‪.‬‬
‫دآ ‪ 
8K " 8‬از ‪0‬را‪@% +s J‬ل ا‪ )'L‬آ" در ‪0‬ن ه‪-‬ن ‪0‬رم آ‪w‬ا‪W‬‬
‫د‪0 ،‬ن ‪ TK-‬را اى روى ‪ '9%‬آ‪ $‬ا‪ +‬ب آد آ" ا‪ "KL‬دا‪ ;
+‬در ‪'%‬‬
‫‪25‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ ‪ " 
= $‬و ‪$ -‬هى آ
"‪+ ،‬م ‪$P‬ر ‪@: " "C
9,‬و ﺡ) و ﺡ
)‬
‫‪ " Q+‬ا ‪ +-`: 8‬ه ‪$P‬ر ‪@: " "C
9,‬و دو ز‪'+‬ان ‪ 9:‬را =‪K‬ل‬
‫دا '‪ ...‬ا ‪ 8‬آ" ‪,‬ا
‪ "8‬را ‪ " T'K‬ﺡ‪H‬ب 
‪ '7‬از‬
‫ره‪K‬ان
‪ ' "8
H
+ "8‬د‪ ...‬و ه‪ + H5‬ا ‪ C9,‬را ‪ ' 
o‬آ'‪.‬‬
‫‪ "9‬د‪J‬ى آ" اى ‪ 8‬و ﺡ 

" ار د ‪ T74‬ز ' د‪.‬‬
‫‪" :"0‬و‪ ;7 )7L‬ا '‪:‬ن ا‪ L‬ا‪ "
L‬د آ" ‪ 'C5‬ا) ‪8 H
+ "0‬ر وزارت‬
‫ار د ‪:‬ن ‪8‬دى و وه 
ن د ا‪.‬‬
‫ا‪ "<+P "KL‬دآ ‪ C5 ) " P 
R+‬در ه‪J‬م ‪ 
o‬ﺱ ﺡ 

" ار د‪ ،‬ه;‬
‫‪+‬م ار د و ه; ا) ‪ "0‬را در ‪ )5‬دو ا ر از =‪0‬ن‪ ،‬ﺡم ﺡ‪ '-‬ه‪-‬ن و‬
‫دآ 
‪) P‬دو 
‪wJ+‬ار ﺡ 

" ار د( ا‪ +‬ب آد د‪.'+‬‬
‫'‪<s‬ى '‪ )* T#‬ان "'رآ \ هى ا‪",'C‬‬
‫در ا) ل هى ا‪ 
,‬در ارد 
رى از ى ا‪'-4'+‬ان و ر‪J+ g‬ران و‬
‫‪5'+‬ن ‪ "9‬اى ‪c‬ح ' ا آ" در ر‪0 "4‬ن آ‪ -‬آر ' ا‪.‬‬
‫ 
ر ‪ "C5‬و ‪ '5‬آ" ‪ 4‬از روﺡ‪
+‬ن رآ 
د و " @هى‬
‫خ ‪$4‬ر ' ا‪79-: ،'+‬دهى اوا‪٢l * +‬ل ‪ " w5‬و ‪H+‬د‪ 7‬هى‬
‫ﺡ‪@ 7‬ه آ‪4‬رهى ‪ ‘P‬از اﺡد ‪-%‬ه 
روى ‪ "5‬ر" و آ و‬
‫‪5 )$ K
L‬ا ا) '‪.:‬‬
‫ا) اد‪ :‬ر‪ "4‬ر ‪ H
+‬دارد‪ ،‬ﺱ از ‪
5 T7‬ى ﺡ 

" ار د در ‪$‬ان ا)‬
‫‪7‬ن ‪w% " ' T'K‬ب ‪7‬ى ‪
+‬وهى راد‪7‬ل و " ‪ "+5‬اى رآ 

‫ا@‪.‬‬
‫ﺡ‪ '-‬ه‪-‬ن آ" ا‪+‬ﺡ ر واردات 
) ‪s0‬ت آ‪4‬ورزى از ا‪9J+‬ن را دا از‬‫ل ه 
در ‪ >+‬دا  روﺡ‪'N +‬د "‪=0‬ى را '" ‪ +7‬را اى‬
‫‪ 8‬ا@م 'رن دا آ'‪.‬‬
‫ه‪-‬ن و را ' ل ه اى ﺡ‪'
4 AQ‬ن " ا) ا ﺡ‪ A
Q‬و ‪ "+‬ر‪H‬ى‬
‫‪-+‬د‪ ،'+‬ا روزى ‪=0‬ى را ' از ﺡ‪ '-‬ه‪-‬ن ‪'%‬ا ‪ "45‬و *ح ﺡ 

" ار د را‬
‫ره آد‪.‬‬
‫‪=0‬ى ه‪-‬ن " وآ
‪% T‬ان ‪,‬دش دآ ‪ P 
R+‬ا‪ "8%‬آد و دآ ‪R+‬‬
‫ 
‪?0 P‬ش ز از *ح ﺡ‪ '-‬ه‪-‬ن ا‪KQ‬ل آد‪ +7 .‬را در ‪-‬ل ‪$‬ان‬
‫‪',‬ارى ‪-+‬د و وع " ‪ ),‬ﺡ 

" ار د ‪-+‬د‪.'+‬‬
‫" و *ح 
ن ‪w5‬ارى ار د ه‪-‬ن و 
‪ P‬د‪ ،‬ا ا) دو از ‪=0‬ى‬
‫‪0 9:‬دى ‪ H
+‬د‪:‬ت ‪-+‬د‪ " '+‬ه
‪o‬ت ' ار د ‪'+
p‬د‪.‬‬
‫هز آر ‪-,‬ن زى ار د ‪-‬م ‪ '4+‬د آ" ا‪ +‬هى ااد و‬
‫ 
ه‪ W‬در ‪P‬درى آ" در وﻁ ز
) زد ' د ‪?0‬ز '‪m .‬‬
‫‪$c‬ى از ‪ ) 
+ "9-%‬ا‪+‬ن ار د د‪.‬‬
‫‪26‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪$c‬ى آ" " ‪ "+5‬اى ‪5‬د اد ﺡ‪ 8 Q'-‬د‪ '$4 " ،‬ر" و از‬
‫ى ه‪-‬ن و 
‪ P‬از اد ‪ 8‬د‪:‬ت ‪-+‬د اى ا‪ +‬در ار د‬
‫" ‪$‬ان 
'‪.‬‬
‫‪$c m‬ى در ‪ ١٢٩٨ )-$١٣‬در ‪-‬ن ) ‪$‬ى در ‪H+‬د‪ " ('$4 7‬د‪
+‬‬‫‪ '0‬د و از ل ‪ ١٣٠Y‬اى ﺡ
‪ ;= " T‬ر" د‪ .‬وى در ل ‪ ١٣٣i‬ا‪ w,‬‬
‫دآاى ا رى " ‪C‬رش ‪=0‬ى دآ ‪: " ، +‬ان اد ا‪o
$L‬ت وارد دا‪J4+‬‬
‫ ' و 
از ‪0‬ن ‪ H
+‬از 'رن 'ر" وى ‪$‬ان د‪$c m .‬ى " ‪:‬ان‬
‫ ان ا‪ 9R‬ا‪ )-N+‬ا@ ‪7 H‬ن ا‪ "+‬د از ا‪+7‬ت ‪ $ , L‬ور‬
‫ د و ‪ H
+‬در ‪ T
74‬ه
‪o‬ت هى …‪ "C9‬ا@ وى " ‪:‬ان ‪ 7‬از ‬
‫‪ '$N‬ا) ‪ T74‬ب ' د‪...‬‬
‫‪$c‬ى در ‪ '%‬ه'ا‪% ،‬اد‪% ،‬و' و ‪+‬ر ‪ H
+‬ا‪ +‬آد‪.‬‬
‫وى در ل ‪ ' ١٣ll‬زدا ' و ﺱ از ‪0‬ن اى د'ار ‪ZN+ " 
-,‬‬
‫ر" و ه‪ -‬از ى ‪: " 
-,‬ان ر‪
W‬ﺱ راى ا‪@Q+‬ب ‪...' 'H5‬‬
‫ 
رى از در‪
5‬ى هى 
آ" ﺱ از ‪ ،'0 '' l٧ )-$‬ر‪ "4‬در ﺡ 

"‬
‫ار د دا ‪.‬‬
‫‪ J+0‬آ" اد ‪ 8‬اى ا‪$ " +‬ان ‪ ،'0‬ز‪% '+‬ان او دآ ‪8‬‬
‫‪ " H
+‬ا) ‪K‬ن د و ا) د ‪<+0‬ن او را
‪ "C‬آد آ" ﺱ از‬
‫‪'P‬ى‪% ،‬ى ه‪ ،"-‬ﺡ ‪$c m‬ى را ‪ "5 H
+‬و اآ` @ه را ‪KN‬ر " ك‬
‫ﺡ 

" ار د آد‪.‬‬
‫‪ ِ) ِK‬ﺡا‪ "+‬ى ‪8 9:‬‬
‫‪ 8 9:‬آ" ‪ ِ) ِK‬ﺡا‪ "+‬اى دا و از ه در‪ ،‬ز‪)
+‬‬
‫ ) ‪ C5‬و ‪%‬ا‪+‬ن را 'هش ‪,‬د آد‪ ،‬ه‪-‬ار ‪ )L‬از ‪
8-%‬‬
‫ار د ا‪ "%‬د‪ J+0 ًR , .‬آ" آ‪P +‬ن ‪$c m‬ى ‪C+٣٠ ٢٠‬‬
‫‪ I-‬دا '‪ ،‬دآ ‪, 8‬ردار از ‪'R‬ه ) د‪ ،‬ﺡ‪@-‬ت
‪ g‬اﺡ‪'-‬‬
‫آ ‪% ' 2% H
+‬ا‪+‬ن ‪$‬ا‪ +‬ى " ار د ‪= " '
K '+H‬ل آ‬
‫در ‪0‬ن ‪H‬د" ˆ@ل ‪ K, "P‬ا؟‬
‫‪$c m‬ى آ" ‪,‬د ‪ m:‬ه
‪o‬ت ' ار د ' د‪$4
،‬د آد ﺱ‬
‫از دآ ‪ 8‬ا‪ +‬آ'‪ J+0 ،‬آ" ن ‪- 8‬م '‪)L ،‬‬
‫ار د ه‪ "+5 " ' L, "-‬اى آ" دو ر ‪$c‬ى ‪+‬ا‪ +‬ا‪, +‬د را‬
‫ااد آ'‪ .‬ﺱ از ‪0‬ن ‪$c‬ى
‪$4‬د آد ا'اء او و ﺱ از وى ‪8‬‬
‫ ا‪ +‬آ'‪ .‬ا) ر ‪ )L H
+‬ار د اى ‪$c‬ى ‪ L,‬د ا اى ‪ 8‬‬
‫د‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫در ه‪
5 )
-‬ودار د آ" روﺡ‪
+‬ن خ ‪, ZR‬د را ا‪ +‬ب آد‪ '+‬و ‪ m8‬ه د‪K+‬ل‬
‫ ‪ 8‬را اد‪ '+‬و ‪ m8‬ه د‪K+‬ل ‪$c‬ى‪.‬‬
‫و ه‪K+ )
-‬د ر= 
) ‪$c‬ى و ‪'] "` " 8 ' 2% 8‬‬
‫ ‪$c‬ى و ‪ '+‬و د" ه‪-‬ا او‪ ،‬در ‪ " 5‬و آر " روﺡ‪ 
+‬ا‪Q+‬ده‪،'7 W‬‬
‫‪ - 8‬ا‪Q+‬دات ‪ " 8‬روﺡ‪ 
+‬در را‪ "c‬و ه‪ "J‬در‪
5‬ى او ‪$c‬ى‬
‫د‪...‬‬
‫د‪:‬ا و ‪ 8 ‡%‬و ‪$c‬ى اى ﺡ‪K tC‬ن ار د 'ت ‪ .5‬ﺡ‪'-‬‬‫ه‪-‬ن 
‪wJ+‬ار ا‪ 9R‬ار د 
‪-‬ر و در 
‪-‬رن ى د‪+ ،‬م ‪ 8‬از‬
‫‪ 
L‬ا‪+‬ن ار د ﺡ‪w‬ف ' د‪ 8 ،‬ب " د'ن ه‪-‬ن ر و‬
‫ز ه‪<-‬ن ا‪C‬د از زن ﺡا‪ "+‬اش ه‪-‬ن را ‪wN‬وب ‪,‬د ‪ ",‬و‬
‫ه‪ "-‬آر ﺡ 

" ار د '‪ .‬دآ ‪ H
+ P 
R+‬آ" دو ﺡ‪ -7‬‬
‫ ‪ " 8‬د‪ ،‬ﺡ او د‪ "+J .‬اى آ" " ﺡ‪ u‬ا‪N+‬م  ا‪ ،+‬دآ‬
‫ 
‪0 I 9
, P‬ن را روى آ?‪
w‬د آد و راً " ‪ "+5‬آب ‪P‬پ‬
‫ آد‪.‬‬
‫‪$c m‬ى در ‪M0‬ر و ا‪ +‬هى ‪N 8‬ﺱ ‪-+‬د و ارد 
رى‬
‫]' ا@م
'ا آد‪ $+0 ،‬را ‪ 
L‬آد و ‪H+‬د ا‪ '
9Q I%‬و روﺡ‪
+‬ن =; ر" و‬
‫ﺡ‪ 
C7 ;7‬دآ ‪ 8‬را ‪ "+5 " .5‬اى آ" اآ` ا‪8 "
9: ،'
9Q I%‬‬
‫و ‪M0‬ر ? 
ا@ او ا ‪R‬در آد‪...'+‬‬
‫‪ 'C5 8 9: " ,‬آ" ‪ "P‬ا‪K%‬رى دارى آ" ﺡف ه و ‪>+‬ت‬
‫‪,‬دت را " ا@م ط آ د‪P‬ر ‪ T74‬روﺡ‪
+‬ن ‪4‬ى؟! ‪" 
+ $‬‬
‫‪:‬ان رو ‪ 
Ws 7C‬ﺡف ‪+H‬؟ ‪ ًR ,‬آ" ﺡف هى ه
‪ q‬ر‪" c‬‬
‫ا@م ‪'+‬ارد و ه‪ "-‬ا‪ "+‬هى 
‪ ", 9‬ذه) ا؟‬
‫ ‪% 8‬اب داد آ" د هى دم را واژ ا@م ان " ﺡآ‬‫در‪0‬ورد و ‪ H
P "+‬د‪J‬ى‪.‬‬
‫و ') رو د آ" او ‪ -‬ا‪7‬ر و ا‪ "4'+‬هى ?ب از رآ 
;‪"5 ; 

L-‬‬
‫ ‪7C‬ات ‪ W‬و ? 
را در =‪ 2L‬ا@م " ‪ "8%‬اان ‪H‬ر‪ A‬آد‪.‬‬
‫و= ‪: :‬ان "‪0‬رى ا<
) د ادر" ‪ )4% "
9:‬هى ‪"L ٢l٠٠‬‬
‫ ا‪ +‬آد‪ ،‬آ از او 
'‪ ،‬اهام  و ‪0 ),‬ن ‪'-‬ن ‪H‬رگ ‪ "P‬ر‪c‬‬
‫" ا@م آ" ه‪H‬اران ل ﺱ از ‪0‬ن ‪ '0‬ا دارد؟!‬
‫او  ‪' KL H%‬ى ‪'+ 2L‬ا و دا ه‪-‬ن ا‪ 7 +‬از ه‪7‬رهى‬
‫ﺡا‪ "+‬او ' د‪.‬‬
‫‪28‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫روزى آ" * ‪ ،" +‬اذر ?‪C‬رى را آ" از =‪ "9
K‬راه‪+H‬ن ?‪C‬ر د و اى ‪ H5‬از‬
‫=‪, "9
K‬د " ا@م ‪0‬ورد د  
‪H 
L‬رگ ‪ 8‬آد آ از‬
‫او 
'‪ ،‬راه‪ +H‬هى اذر ‪ "P‬ر‪: " c‬ن و د‪K‬د زدن ‪ '
$‬از دارا‬
‫دارد؟ دآ ‪J 
8‬رى دود آد و " آ' د=‪' ' 
, Q‬ون‬
‫‪. ...'J  "7+0‬‬
‫ا ‪$c m‬ى از ى ‪ 4+ -+‬و @ش هى ان ‪,‬د ‪ ' 2%‬‬
‫ ‪ 8‬را وادار آ' در آره ز 
آ'‪:‬‬
‫دآ ‪=0 8‬ى ﺡ‪'-‬ر] ﺡ‪ -
7‬را آ" از دون آدآ اش د " ‪:‬ان‬
‫‪ $‬آ آ" ﺡ‪ A‬دارد ‪M0‬ر او را ‪ 'Q+‬و ﺡ
ﺡ آ' ا‪ +‬ب آد‪. ...‬‬
‫ا ﺡ‪'-‬ر] ﺡ‪ -
7‬ه‪, H5‬د را ‪ " "4?0‬ا) زى ‪7+‬د‪ ،‬در ه‪-‬ن ل هى‬
‫ 
" ) ‪ ) C5‬ه
‪ q‬د‪K‬دى " ‪M0‬ر ‪ -+ 8‬ز‪ ،;+‬ا ‪s‬ن‬
‫‪0 I-%‬ورى ‪M0 ":-N‬ر ‪$4
8‬د دآ ‪ 4$‬را ‪ 'w‬آ" "‬
‫‪ " +‬هى دآ ‪ 8‬ور= ‪. ...'+H‬‬
‫‪$c‬ى دآ ‪ 8‬را از و‪%‬ن رآ 
‪,‬ا‪'+‬‬
‫‪$c m‬ى ‪, ‡%‬د ‪ 8‬و @هى خ را " ‪H+ ZN+‬د ‪H
+ 
-,‬‬
‫آ‪.'+4‬‬
‫‪$c‬ى * ‪ "+‬اى د ‪CR‬ﺡ" اى ‪N‬ه') ‪ ", 9:' 
،A9,‬اى و دآ‬
‫ ‪ 8‬را از و‪%‬ن رآ 
‪,‬ا‪'+‬‬
‫آن ه‪ " "-‬ا) ور د‪ '+‬آ" واژ "رآ 
ا@" ﻁ واك ا'اع‬
‫‪ "45‬و " ‪N‬ه') و ‪ 8‬و د‪J‬ان ا*@ق ' ا‪ .‬ا ‪"+ "8Lc‬‬
‫‪$c m‬ى " ‪ 
-,‬در ه‪ "J‬اى آ" ‪ ZN+ ;
Q‬د در 
; آ" ا)‬
‫ايِ ‪$c m‬ى د ا‪.‬‬
‫ﺡ واژ ‪ A9, )
Q‬اى ‪N‬ه') ‪ A9,‬آ" ‪: T= ‚:‬م 
از ‪' 7‬ه‪H‬ار‬
‫‪ ،' C+‬ﻁ ‪$c‬ى و 
از ا‪@Q+‬ب " ‪:' )
Q9 
-,‬‬
‫‪$c‬ى در ‪, "+‬د " ‪ 
-,‬درر ‪N‬ه') ‪:'+‬‬

‫‪29‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫"ا‪ $‬در ا'ا ‪5‬و 
د‪ '+‬و‪' L‬ر‪R " ًN‬رت ا‪84+‬ب ‪w‬ه‪K‬‬
‫دار‪ '+‬در ‪ '0‬در ‪, '+‬ارج آ" در ا'ا ﺡآ‪4‬ن 
د ‪" '8‬‬
‫‪R‬رت ‪w‬ه‪ 2‬در‪ '+'0‬آ‪ :' )7P‬ا‪ $‬ا) ا آ" ‪, " '5‬دآ‪WC‬‬
‫ر
' ا‪ '+‬و ‪Q‬م روﺡ‪ +‬و ‪ I%‬د را رد آ'‪" .‬‬
‫در ه‪$c m "+ )
-‬ى از ‪N‬ه') ‪: ،A9,‬ان ‪ A9, )
Q‬د‬
‫ آ'‪.‬‬
‫‪$c m‬ى درر 
'‪ ", 9:‬اى آ" *
‪ C‬از ‪%‬ا‪+‬ن *‪ "K9‬را ره‪K‬ى‬
‫ آد ‪ '+ 
-, " H
+‬آ" ا) *@ب ‪%‬ان ‪ H
+‬ﺡ ‪ 
Mo‬ا‪7‬ر‬
‫رآ 
=ار ‪ "5‬ا‪:'+‬‬
‫"‪ ,‬دون *@ب ‪%‬ان و ‪%‬ا‪+‬ن و دا‪N4+‬ن را ‪ u‬و آ 
" روﺡ‪
+‬ن "‬
‫ا`ء ‪ 1‬ﺡ‪ L8m‬ورش ده'‪" .‬‬
‫‪$c‬ى " ا‪ +‬ه ‪!+ -‬اد در ‪ H
+ '$4‬ا ر ‪-+‬د و او را ‪ H
+‬ه‪-‬د‪Z‬‬
‫‪ ",‬اى ‪ Mo‬از ا‪7‬ر ‪ ‘P‬دا‪.'+‬‬
‫و ‪ 2L%‬ا) آ" ‪,‬د ‪$c‬ى ‪8‬ف د آ" رآ 
هى ا@ )"‬
‫=ل ‪$c‬ى( " ‪ 
-,‬ارادت دار‪ 8 ،'+‬ره‪K‬ى ‪ $+0‬در ه‪-‬ن =‪
-, H
+ I‬‬
‫د ا‪ .‬ن د‪0‬ورى ا آ" ‪ 1‬دآ ‪ H
+ 8‬از ‪T
9N 
-,‬‬
‫آد د و ﺡ در دع از روﺡ‪
+‬ن ‪ "C5‬د آ"‪ :‬ز ه
‪= q‬ارداد ا‪-8‬رى را ‬
‫روﺡ‪ +‬ا‪m‬ء ‪7+‬د ا‪.‬‬
‫ا‪ "KL‬در ‪0‬ن دوران آ" هز روﺡ‪
+‬ن 'ر ﺡ‪K+ 7‬د‪ R '+‬ه; ‪ '4+‬از دآ‬
‫ ‪ 8‬ﺡ ) ‪ ; 
p‬آ" ا‪-8‬ر =اردادهى ا‪-8‬ر را ‬
‫ 
‪'-‬اران 'د و ا‪ "KL‬دآ ‪ 8‬اش آد د آ" ‪ ‡%‬هى اان‬
‫را روس ‪ "8Lc‬آ' در' آ" ‪ L$%‬روﺡ‪
+‬ن ‪ A* ' 2%‬ﺡ‬
‫از اان ‪H‬رگ را در
‪-‬ن هى ‪95‬ن و ‪ ‡%‬هى 
و ﺱ ‪0‬ن از د 'ه
;‬
‫آ" ‪ ‚:‬ا‪0 9R‬ن روﺡ‪
+‬ن د‪ '+‬و ﺱ‪.‬‬
‫‪$c m‬ى در ‪, "+‬د " ‪ 
' 
-,‬ر ‪ -$‬را در ‪ $%‬ا‪KM‬ت‬
‫رآ 
دن ‪ 8‬ارا‪ "W‬ده'‪$c .‬ى ‪:'+‬‬
‫"‪'$8‬ى آ" درر ا) ‪) 1‬دآ ‪ (8‬دارم د‪ 9 J‬ا‪ .‬در ‪ )
:‬ﺡل‬
‫> ا‪%‬ز و در ‪0‬ن ﺡ‪m‬ت  ;‪...‬‬
‫وى ) ‪ ' :' (8‬ا آ" ‪ L ،9‬و @ ه‪ "4
-‬در آر ه; د ‪...‬‬
‫ا) ا‪8 TR‬وف رآﺱ ا‪ ‚9` :‬د)‪ " ،‬و دو‪. ... "L‬‬

‫‪30‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫در ا) ز 
" ﺡ‪$c A‬ى د ا‪ ،‬زا ‪ ،; 
+ "<+P‬دآ ‪ 8‬ه‬
‫‪ +N8‬را آ" از ه آ‪N‬ى ذه) ‪,‬د و ر‪ g‬در ‪0‬ورد‪" ، P ،‬ا@م" "‬
‫‪0‬ن زد ‪:‬ام ' د و ' و ز
) ‪.' ) 
P‬‬
‫; ‪ , 
"'30 ,"' +‬و ‪$‬اژ آب هى 
‪!, 
"' 9‬‬
‫ 
)‪ ,' \+ E‬د 
؟!‬
‫ه ‪ -‬ر‪ +N‬در ه‪-‬ن ه‪ "J‬هى ‪N%‬ل ﺡ 

" ار د ‪ m:‬ه
‪o‬ت هى‬
‫…‪ "C9‬ا@ د و ‪4‬ل ز و ‪C‬و و ‪ ',‬و وش ا‪ T
K‬و ? 
و‬
‫‪P‬ن ‪$c m‬ى ‪ H
+‬از ‪$Q‬ى …‪ "C9‬ا@ د‪ 4 
،‬ه‪ p-‬و ه‪-‬ا ‬
‫‪$c m‬ى د و ‪ ", 9:' 
" K+‬اى‪ p- ،‬آ‪-‬ى در ﺡ‪T‬‬
‫‪ 8 9: " -:‬ااز آد‪ H
+ 8 9: .‬ر‪ +N‬را در‬
‫‪ 4+‬هى ‪ R ,‬او ز و ‪C‬وش ‪,‬ا‪ .'+‬ا ر‪ +N‬و‬
‫‪ ",‬اى ر= 'ارى ه; دا ' ه ‪ 'P‬ه ‪ -‬در را‪"C9… "c‬‬
‫ا@ ‪ C‬آرى آد و ه‪ H
P "-‬را " 
'‪ ", 9:‬اى ‪C5 -+‬‬
‫‪' 8‬ارى *"‪.‬‬
‫‪4 "+‬ك ‪$c‬ى و زر‪5‬ن ‪ "
9:‬دآ ‪8‬‬
‫‪ 7‬د‪ J‬از آرهى ‪$c m‬ى ‪ "
9:‬دآ ‪ 8‬آ" 
ر اى هاداران‬
‫ﺡ ‪H‬رگ ‪4 "+ ،'0 )
J‬آ د آ" ‪$c‬ى و زر‪5‬ن ‪ 4‬آد‪ .'+‬در‬
‫‪0‬ن ‪ "+‬در 
‪$4‬د زر‪5‬ن‪ ' + ،‬آ" ا‪$‬ت وه
‪J‬ى و ‪J
W$‬ى " ‪9:‬‬
‫ ‪+ 8‬در ا ‪ " + " "79‬هى او ا‪Q+‬دات و ا‪:‬اض ه‪ W‬ا آ"‬
‫ ‪M0‬ر وى ز ‪ ) 
>+‬ا@ ﺡ
ﺡ د‪, "<+P .‬د ‪8‬‬
‫‪ 4+ * H
+‬ه‪$c W‬ى‪ ", ،‬اى اﺡ‪ ،W 9:'-‬ا‪ )'L‬ﺡ‪N‬زى و‬
‫دآ ‪ 4$‬و‪ " . ...‬ا‪N+‬م ‪ ) 
P‬آرى ر] داد د‪.‬‬
‫در ‪ 7‬از ا) ‪ 4+‬ه آ" هز ) ‪+‬ار ‪'R‬اى ‪0‬ن ‪ "9%‬را در ا‪ 
,‬ر دارم‬
‫‪$c‬ى  ا*@‪ :‬رو ‪7C‬ا‪P +‬ن دآ ‪ 8‬از ا@م ‪o‬آ
' ورز' و‬
‫اادى `‪'' W 9: T‬اً از دآ ‪ 8‬دع آد‪ '+‬و ا‪ )'L‬ﺡ‪N‬زى‬
‫
) ‪-0‬ن و ز
) ‪ T8+ " 7‬زد و ‪ g 
" 7‬و 
'‪ ", 9:‬اى ‪Q+‬‬
‫داور را زى آد و ‪0 8‬ن دا  
ن ‪$c‬ى و ‪ 8‬را " ‪ "+5‬اى‬
‫‪%‬ش 'ه'‪ .‬ا در اوا‪ "9% ,‬آ" ‪$c m‬ى آ@" ﺡف هى ‪' ZL‬‬
‫د ‪ 
) :C5 ;4,‬از ا) ‪ -+‬ا‪ ;+‬ادا" 'ه; زا آ" و= ‪,‬ا;‬
‫‪ " w5‬ا و و= ‪,‬اب ) د د ) آ@" م و ='رت ﺡ‪T-‬‬
‫‪'+‬ارم‪.‬‬
‫‪ 7‬از ﺡ‪m‬ات ﺡ] ‪ :C5‬دار; در ﺡ‪@74 T‬ت ا@ و رو ‪7C‬ى آ‪4‬ر‬
‫آ  آ
; و آ‪ +‬در ا) را ‪%‬ن ‪ ",‬و ز‪ =0 J+0 ،'+‬از و=‬
‫‪,‬ا‪4‬ن ) ‪.'5‬‬
‫ ﺱ از ا) ن ‪$c m‬ى د و ى ‪,‬د را ‪ I-%‬آد و از ‪, "+,‬رج‬
‫ '‪ ،‬ﺱ از ‪0‬ن ‪K‬ن ‪ "9%‬آ‪ " P‬د ‪ 8 9:‬اد و وع "‬
‫‪31‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ ) ‪ )C5‬در را‪-+ 1  "c‬د و ‪ 1‬را ‪ J+J 
:+‬از ‪,‬د ‪8‬‬
‫آد و ‪ I-% :‬ﺡ] را ‪5‬م آد و " *ر آ" ‪$c m‬ى را ‬
‫آد‪.‬‬
‫ا) ‪'P "9%‬ى 
از ‪,‬وج دآ ‪ 8‬از آ‪4‬ر د‪ ،‬در ‪0‬ن روزه و ﺱ از ‪١٨‬‬
‫ ز‪'+‬ا‪ +‬آ‪'
4‬ن دآ ‪ 8‬در آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى‪ ،‬دآ را‪"c‬‬
‫‪''%‬ى واك
'ا آد د و " ‪ "+5‬اى *ﺡ از دو را ‪ ) 'P‬از‬
‫آدرهى ‪ s‬ر " د‪ "+5 " .‬اى آ" ‪$c m‬ى ‪ 'Q8‬د آ" ‪8‬‬
‫"درس ه‪ W‬از رآ 
;" آ" در آ
‪$‬ن ‪P‬پ ' را در ه‪ "J‬ا= در‬
‫آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى ‪ " +‬ا زا آ" در =‪ -‬از ا) ‪ ،" +‬دآ‬
‫ ‪ 8‬در ‪ >+‬دا ) ا) آ" در ه‪ )4% "J‬هى ‪  "L٢l٠٠‬ا‪+‬‬
‫"‪0‬رى ا<
) د ادر" وى " *ر آ" و ذآ 
‪ K‬آذب از ‪ ),‬اهام‬
‫ ‪>+ ،‬م د ه و ‪ )4%‬ه را آ
' د‪ ،‬ا) ر از ‪'-‬ن ‪7‬ه‪ '-‬اان در‬
‫=ن هى ‪ " w5‬و ه ‪ 9‬و ا رات ه‪ J‬آ" * ‪٢l٠٠‬ل از ‪0‬ن‬
‫اا‪
+‬ن ' ا ) را‪ '+‬د‪...‬‬
‫‪': 9: 8‬م ا‪Q+‬ل دآ ‪ " 8‬ز‪'+‬ان او) و = و ‪'$J+‬ارى وى در‬
‫آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى آ" از ا‪+7‬ت ره ‪$‬ى ‪ " K+‬ز‪'+‬ان‬
‫‪,‬ردار د‪ ،‬ار دوى و ‪ "%‬دادن او " ‪'-‬ن و ه‡ ‪ "L٢l٠٠‬د‪ .‬آ" وى‬
‫ا) ‪0‬زش را " ‪ ,‬ا‪ "5‬د و ‪0 "N 
+‬ن ه‪-‬ن ‪$4 " +‬ر "درس ه‪W‬‬
‫از رآ 
;" د آ" در =‪ + -‬رآ 
را ‪ 'Q+‬آد د و در =‪-‬‬
‫دوم از ه‡ و ‪'-‬ن ‪ "C5 ) "L ٢l٠٠‬و ه ‪ 9‬را د د‪.‬‬
‫در ا‪4+‬ر ا) ‪ 29c‬د آ" 
از واك‪$c m ،‬ى ور آد آ" ‪9:‬‬
‫ ‪ 8‬دا رآ 
از ا@م را ' " زور واك ره آد ا و‬
‫" ى ه‡ و ‪'-‬ن اا‪ '0 +‬ا زا آ" د) را ا'‪LW‬ژى ‪,‬ا‪ '+‬د‪...‬‬
‫‪.‬‬
‫‪$c m‬ى در ‪, "+‬د " ‪ " 
-,‬ا) ‪ "9‬ا ر ‪-+‬د و ‪ 8 'Q+‬را‬
‫درر رآ 
; ‪c‬ح آد د‪...‬‬
‫ا‪, "KL‬د ‪$c m‬ى ‪'Q+ H
+‬ى " رآ 
; ‪ " +‬د‪ ،‬ا ‪$4‬ر)‬
‫آب او در ‪0‬ن ه‪J‬م "‪',‬ت ‪ TQ‬اان و ا@م" د‪ .‬وى " ارزش هى‬
‫ا‪'-4'+‬ان اا‪ +‬آ" در ‪$%‬ن ا@م ‪ ' '0‬د ا ر آد و اان را‬
‫ا‪, T: ) 9R‬د' ‪Q‬ى ا@م دا‪ "+‬د‪. ...‬‬
‫ا‪ "KL‬اد ﺡ‪ "C5 ) " 8 Q'-‬د آ"  هى 
رى از ا) آب‬
‫را ‪=0‬ى ‪$c m‬ى از روى ‪ " +‬هى وى )اد ‪ (8‬آ‪ "5 p‬ا‬
‫'ون ا) آ" از ا‪4‬ن ‪ 
+‬ورد و " ‪ *,‬دارم روزى آ" ‪Q‬ﻁ " ‪ *,‬ه‪H‬ار‬
‫ن‪=0 ،‬ى ‪$c m‬ى دآ ه در د ﺡ 

" ار د در را‪ "c‬ﺡ‪A‬‬
‫‪32‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ Z
Lo‬ه‪-‬ن آب " ‪ ‡%‬و د‪:‬ا ‪4‬ل د‪ ،'+‬ﺡم ه " *ر آ" ا)‬
‫‪ "9‬را " ‪$c‬ى د‪0‬ورى آد آ" ‪ "+JP‬ا اى آ آ" اآ` ‪0‬ن ‪= TQ+‬ل‬
‫از دا‪'-4+‬ى د‪J‬ى ا ‪,‬اه
' از دو ‪) %‬ﺡ 

" ار د و د ‪4+‬‬
‫ه‡ ا@( ﺡ‪.'
J Z
Lo A‬‬
‫‪$c m‬ى ‪0‬ن روز ‪ 
+K :‬ﺡ 

" ار د را ك آد ا‪ "KL‬ﺱ از ‪0‬ن آ"‬
‫‪=0‬ن ‪  '+' '$8‬ه‪H‬ار ن ا‪4‬ن را در ‪= 'P‬ﻁ دا‪ ,‬آ'‪.‬‬
‫ 
از ‪0‬ن آ" " ‪, J+JP‬وج دآ ‪ 8‬از اان ‪p‬داز; و ا‪'+‬آ از ‪,‬رده‬
‫و آرهى ه ‪ -‬ر‪ +N‬را در ‪0‬ن دوران ح 'ه
;‪ ،‬در را‪ "c‬دآ‬
‫ ‪ 8‬آ" " ‪:‬ان ‪ 7C‬ا@ ‪$‬ت " ا‪ ' ،‬ا) ‪' I-%‬ى را‬
‫‪ ; 
7‬آ"‪:‬‬
‫ ‪8‬رهى ا‪ 9R‬او ‪ "5 7‬از آرل رآﺱ د ا )زور و زر و ‪H‬و و ‬‫
” و *@ و ‪
K‬ﺡ و ‪ 9‬و ‪ L‬و @ آ" ه‪-‬ن ‪H‬آرل رآﺱ ا ‪:‬ان‬
‫د)‪ ،‬دو‪. (" ،L‬‬
‫و ‪8‬ر د‪ J‬او ‪0‬زادى‪ ،‬اى و ادرى ‪8‬ر ا‪@Q+‬ب ا‪ "+‬ا آ" روى ‪-‬‬‫‪ "7‬ه ا‪+‬ى از ه‪-‬ن ز‪ +‬آ" دآ ‪ 8‬در رﺱ د ا " اوز‬
‫‪ " Q+‬ا‪ ،‬ه‪  "7+<-‬در ‪' -‬ارس و دا‪ J4+‬ه ‪ H
+‬ا) ‪8‬ر‬
‫" ‪, ;4P‬رد‪.‬‬
‫‪ 'P‬ا‪'8 +‬ود وى ‪ H
+‬آ" ه‪H-‬ن " ‪R‬رت آب و در 
اژهى ‪+
9 
;
+‬‬
‫‪P‬پ و " *ر را‪J‬ن و  =
‪ -‬ا‪'+‬ك " وش ر
'‪0" 7- :‬رى ا<
)‬
‫د ادر" د آ‪ -‬از ‪CR ٣٠‬ﺡ" آ" ه
‪ q‬ر‪ " c‬ا@م ‪'+‬ا و ح ‪),‬‬
‫اهام  را ‪ H
+‬دآ ‪+ 8‬در ‪4‬ﺡ آد د زا وى ﺡا‪'5 "+‬‬
‫آ" د‪5‬ن ‪ $+0‬را ‪ ",‬ا‪ '+‬ا اوز در ‪ -‬آب هى ‪J+$%‬دى ى ح‬
‫داد ' ا آ" اهام  ﻁ ‪,‬د دم  " *ر ا رى در ‪i‬ه آ"‬
‫‪0‬ب ‪ '0 s T
+‬و آرى ‪'+‬ا " ا‪ '+‬ا‪N+‬م داد ا‪. .'+‬‬
‫د‪J‬ى آب "اذر ?‪C‬رى" د آ" 
‪ ;
L‬را در =‪ 2L‬راه‪H‬ن ‪:‬ب ‪4‬ﺡ‬‫آد د‪.‬‬
‫آب د‪9: I
4" J‬ى‪CR I
4 ،‬ى" د‪ ،‬وى در ا) آب ‪ 9N‬را آ" ‬‫‪0 I-%‬ورى ده‪ '9% $‬آب از روات و اﺡد‚ ره‪K‬ان ا@‪ $P ،‬وا=‪ 8‬ا@م‬

‫‪33‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫را ‪ 8‬آد و آ' را ‪ 2w7‬آد د و ‪ I
4‬را " ‪:‬ان ﺡ‪H‬ب‬
‫ 
‪0‬ن ه; ‪ $
%‬آذب اى ‪'= )5‬رت 
‪ 8‬آد د‪ ،‬در‬
‫‪R‬ر آ" ام ‪ 9:‬اى آ‪'= 2‬رت 
در زن ‪ @,‬ا‪ -: ،7‬و‬
‫‪-`:‬ن ه
‪7+ @ q‬د د و ﺡ ‪ '8‬از ‪-`:‬ن وى " زور و ‪4‬ر ‪@,‬‬
‫ 
را ‪ w‬و ز‪ '+‬وى ام ﺡ) در ا‪'= +7‬رت 
را "‬
‫‪8‬و" وا‪w5‬ار آد و ‪s‬ر ‪'
$‬ان ام ﺡ
) ‪ H
+‬آ" " ‪ ‡% *,‬ر= ‪'H‬‬
‫در را‪" "c‬اُر‪KN ،"2‬ر " ك ‪ "7‬و '" ' را در دو ا‪$ " +‬دت" و‬
‫" ﺱ از ‪$‬دت" ‪<+0‬ن واژ‪-+ 8 "+5‬د آ" ام ﺡ
) ‪5 "P‬ارا و ﺡ
‪!+ Z‬اد‬
‫دوران '‪.‬‬
‫در ‪R‬ر آ" ر‪5 g‬ا ا آ" ام ﺡ
) ﺱ از ا) آ" ‪' 
o‬ات =‪ TWK‬را آذب‬
‫ " دا‪, W‬د ‪=0‬ى ‪$4
-‬د ‪-+‬د " ا‪4‬ن ا‪%‬ز 'ه' " ‪H+‬د ‬
‫‪-:‬ى ‪,‬د ‪=0‬ى ‪ 'H‬ر" و وى ‪w‬اآ و ‪9R‬ﺡ آ'‪ .‬ا ‪ -‬آ" ر" د ﺡ
)‬
‫را 
ورد‪ ،‬ﺡ
) را اى ‪ 'H‬د و در‪,‬ا ‪9R‬ﺡ و ‪w‬اآ وى را ‪"C
9,‬‬
‫‪ "5 ' 
+‬و ‪,  C5‬اه ‪ "C
9,‬روى ‪ )5‬ا‪'+‬ارى  ا‪A‬‬
‫آ‪  .‬از ‪0‬ن ) ا و ه; ‪,‬اهزاد اش ﺡ‪m‬ت ‪K:‬س را آ‪ 4‬و ه; ‬
‫ام ﺡ
) را '‪ ...‬ﺱ از ام ﺡ
) ‪ H
+‬ه
‪ q‬از ان ‪ I
4‬در 

‫د‪7+ L,‬د‪ '+‬ﺡ و= ا‪, ;9‬ا‪ @, "+ +‬را اى ام ‪R C8%‬دق‬
‫روان آد‪ ،‬ا‪4‬ن
‪$4‬د ‪ @,‬ا‪, ;9‬ا‪ +‬آ" ‪ omaviyan @,‬را‬
‫‪Q‬ض ‪-+‬د د را رد آد و ‪ C5‬در 
د‪ -+ L,‬آ
;‪ .‬ﺡ‪9: s‬‬
‫ ‪ 8‬از آ‪ N‬ر و ‪9: I
4‬ى‪CR I
4 ،‬ى را ‪ '0‬و
‪ "8‬را "ﺡ‪H‬ب‬
‫‪-‬م" ‪ 8‬آد و ‪ ) +‬ا و ا ﺡ‪ 7‬و‪) "
Q s‬ا( را اى‬
‫ا )‪'p5‬ان و آ‪7 P‬ا‪ +‬آ" ‪
+‬ز' و‪ L‬و =
; ه'(‪ '0 ،‬را '‬
‫ر و ‪ N%‬آد  

; در آ'ا
) آر‪ 5‬ر‪ ‡+‬رزى و ﺡى و ‪,‬ش ‬
‫‪ ,‬و دا‪ ,‬و " ‪+‬ف ‪ 9‬آ" ‪,‬د او ﺱ از ‪w ١٨‬ا‪ W‬در آ‪"
-‬‬
‫‪4‬ك ه‪ "-‬را اش آد و " ه ‪ 9‬و ‪'-‬ن ‪ "L ٢l٠٠‬ا‪:‬اف آد؟‬
‫از ‪ ) W‬ا) ‪ K,‬را اى ‪ ) 
+‬ر در ‪$%‬ن ش آ; آ" آب هى ‪'P‬‬
‫‪CR‬ﺡ" اى و ‪H%‬و ‪ '+‬دآ ‪ 8‬در 
اژهى ‪ +
9 
;
+‬ﻁ ﺡ 

"‬
‫ار د ‪P‬پ و  ' و از ه آﺱ آ" ) ﺡا‪P "+‬ن ‪8 9:‬‬
‫دا ا‪ 5‬در ‪ - ،+
9 
٣٠ "8%‬آب را  
اژ ‪P ،+
9 
;
+‬پ و‬
‫  آد' ‪,+‬د‪0 50‬ن د ‪ '  " T'K‬و در ه ‪ "+,‬اى آ از‬
‫او  ' و دور از ذه) ‪K+‬د آ" " ‪ *,‬ه‪-‬ن ‪H‬ر‪ +
9 
;
+ A‬آب ا‬
‫" ‪,‬د او ‪4 "K4‬د آ" او 
‪ K‬ا‪ ،‬ه ‪ 'P‬ه‪-‬ش `‪ "N', T‬او را‬
‫=‪K‬ل ‪'+‬ارد‪.‬‬

‫‪ :8 9:‬د ﺡ *‪QK‬ت ﺡوم ا!‬
‫‪ J+0‬آ" ‪Q‬و د‪
L‬ا‪ + T+ "+‬و دا‪N4+‬ن را در ز‪'+‬ان هى ‪>+‬م ا@‬
‫ 

; و ا) 'ارى ه را اﻁ ‪ 7‬از ‪H‬ر‪ TK- )5‬هى ا‪@Q+‬ب‬
‫‪34‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ا@ در ز‪'+‬ان ﺡ‪'-‬ر] ‪ "Q‬آ
;‪ ،‬در 
; آ" ا) ‪ + T+‬و‬
‫‪%‬ان اوزى‪ ،‬از ‪'$‬س *‪K‬زدى‪ ،‬دآ ‪%?0‬ى *‪ K‬و ﺡ‪'-‬ى ه و د‪J‬‬
‫‪HH:‬ا‪ +‬آ" ل ه در ز‪'+‬ان هى ف ا@ ‪Q‬و آ'‪ ،‬وا=‪ً8‬‬
‫=‪$‬ن ‪ 9‬و ‪%‬رى ه' و اس ز‪J+‬ى آه " ر‪ 
g‬از ا‪@Q+‬ب‬
‫و اد ‪%‬د در واك و ‪*,‬ات و ده در 
; آ" در ‪>+‬م " ا‪@cR‬ح‬
‫ '' ‪ 
9‬واك و ﺡ‪'-‬ر] ‪ " ;$ ،‬ﺡ‪ u‬آ ‪'0‬ن‪0 ،‬زاد '‬
‫و از ا‪+7‬ت ره ‪,‬ردار '‪Q "<+P ،‬ﻁ در روز ‪'8‬اد 
رى‬
‫ازز‪'+‬ا‪
+‬ن 
آ" ﺡ‪ 2
K‬ا‪J: x‬او‪s‬دى ‪-9‬ن ‪ H
+‬در 
ن ‪ $+0‬د ‪Q‬ﻁ ‬
‫‪p )C5‬س ه‪ 4‬ازز‪'+‬ان ‪0‬زاد '‪.'+‬‬
‫از ه‪ -$ "-‬ا‪ J+‬و " =ل ﺡ‪-‬د ‪ '+ %‬روز‪ "+‬ق ‪$‬ان‬
‫دو دروغ داز ‪ ،‬دآ ‪ 8‬را ا‪` ;
+‬ل ‪ ;
+H‬و زدا هى او و‬
‫‪+‬ع ‪,‬رد دو ‪ "K+%‬را در را‪ "c‬او ر آ
;‪.‬‬
‫ در ‪ >+‬دا ) ا) آ" ده‪% $‬ان ‪ 8‬م و ‪ A :‬و ر و اﺡ ‪Q‬ﻁ‬
‫ دا ) و ‪ "8Lc‬آ از ‪ " 8 9:‬ز‪'+‬ان اد‪ '+‬و ا) <" هى‬
‫ ر واﺡ ‪ 8‬م ‪<+0‬ن ‪KNL‬زى و ‪Q‬و در ز‪ W%‬ه آد‪'+‬‬
‫آ" ﺡ‪0 T-‬زار و اذ و ‪ "N7‬را اس ‪
9K‬ت دآ ‪" :+ 8‬ا‪%‬ا‪"$L‬‬
‫ دا‪.'+‬‬
‫?‪ T‬از ا) آ" ‪ 1‬دآ ‪ 8‬اس ادى آ" اوز ‪' 4‬‬
‫ا ه; ‪
+‬وهى ا 
ه‪-‬اه و ه‪7-‬رى آد و ه; " ‪ "+5‬اى وا‪-+‬د‬
‫ آد آ" او در را ‪0 " ',‬رن هى ا‪
9:‬ﺡ‪m‬ت )ﺡ‪'-‬ر] ‪9$‬ى( @ش‬
‫و ‪ 
L8‬آ'‪.‬‬
‫ا‪ 'J , ' "KL‬آ" ا‪ $‬ه‪ 
"-‬هى 
دا‪ "+‬و ر‪'+‬ا‪ "+‬و ‪:+‬‬
‫‪,‬رد ر‪H
+s‬م از ى دآ ‪ 8‬واك و ‪>+‬م د ه د ا‪،‬‬
‫ا اد ‪ ' 4‬واك درر ‪ "9 8‬را " ا) د‪ 5‬ه ‪c‬ح‬
‫‪ -+‬آ'‪.‬‬
‫ه‪ /‬دآ‪ , ,"* :‬و ه) ‪+‬زى دادن ا اد‬
‫ه ‪ "7+ ' 'P‬ه و آ" هى آر ‪ ;+,‬دآ ران ‪ 8‬ر]ى )ه‪-‬‬
‫دآ( را درر او '‪ >+‬دا " 
; آ" ا‪4+‬ر آب "*ﺡ از ز‪"5'+‬‬
‫‪ ,‬از ﺡف هى د‪4L‬ن را در ‪ 
'Q+‬دآ ‪ 8‬آ" در ه‪J‬م ز‪5'+‬‬
‫‪4‬ك در‪
5‬ى هى اوا‪ +‬ه; دا ' را " ‪J+‬رش ‪0‬ورد ا‪.‬‬
‫`@ً در ‪CR‬ﺡ" ‪ ١٨٣‬ه‪ )
-‬آب‪ ;+, ،‬دآ ران‪ 8 ،‬را =‪$‬ن "ه زى‬
‫دادن ااد" ‪ 8‬آ'‪.‬‬
‫و " را ‪ ) 
P‬د‪ " 8 9: ،‬د‪: 5‬م دم‪ ،‬ﺡ دون و ران‬
‫و ‪+,‬اد اش را زى داد و اى ‪ "
%‬اادات ‪,‬دش ه‪H‬ار و دروغ ‪T8%‬‬
‫ آد و ‪'Q+0‬ر ﺡّا آد آ" *ف ‪ TQ‬ر‪ "4‬آ@م را اش آد‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫و ه‪ -‬دآ ‪ 8‬در ه‪ )
-‬آب‪CR ،‬ﺡ" ‪ ١٧٠‬ا‪:‬اف آ' آ" ‪5‬ه‬
‫دم از ﺡ هى ‪ 8‬ﺡ در ‪LN‬ﺱ ا‪:'+' ", 
+‬‬
‫" ا‪ +‬آ" =ار د ‪Q‬ﻁ ‪* : ،' I7‬ل آ‪ .'
4‬دم ‪' ",‬‬
‫د‪ '+‬ا دآ " ‪ '-:‬ا‪ +‬را *‪ +s‬آد د‪".‬‬
‫و ا) آ"‪ 8 9: :‬درا‪N+‬م ده‪ $‬ا‪ 5 +‬و ا‪J+‬ش ه‪H5‬‬
‫ﺡ‪ A
Q‬و ‪ -+ 7C‬آد‪ -+, ،‬در ا) ر ‪:'+‬‬
‫‪ ...‬اى ا‪N+‬م ا‪ +‬ه ‪ R‬ﺡ‪'+ 9K= A
Q‬ا و 
‪ 4‬از ﺡ>" اش‬
‫آ‪...5 -‬‬
‫و ا) آ‪
5 -‬ى از ﺡ>" ‪ ' 2%‬ده‪m $‬د و =‪ u‬در ‪ "C5‬ه و‬
‫‪ " +‬هى ﺡا‪ "+‬او 

;‪.‬‬
‫ا‪ "KL‬دم " ‪K‬ى دن و ﺡا‪: ،‬دت آد ا‪ "+-+ .'+‬اش ه‪)
-‬‬
‫‪ "+‬هى 
‪ +H9‬آ" ه دار;‪ 2
c, C+ 'R ،‬و ان و ‪'5‬‬
‫ا آ" ‪ 9% 2‬دور
) ه ﺡ] ‪ '+‬و ) ‪ ،'5‬دم ه; ‪9%‬‬
‫‪ "K8%‬هى ‪%‬دو‪ '
4+ W‬و آ‪wL 9‬ت ‪ '+‬و ه ‪ "+‬زى ‪'8‬ادى‬
‫ه; ' دارد آ" ‪ )C9‬آ' و آﺱ ' و اﺡ 
‪ ً+‬آ‪ 7-‬ه; آ'‪.‬‬
‫ ه‪ )
-‬اس وش و ‪ "8Lc‬آب و ‪4+‬ت ﺡ'ا=‪ T‬در 
ن ‪
9 
٧‬ن اا‪+‬‬
‫‪, ;
Q‬رج " *ز ''ى آه " ا و وش آرهى هى ز و ? 

‫‪'' H
+‬اً آه " ا‪.‬‬
‫ا) درد ‪H‬رگ در زن ‪ 8 9:‬ه; و‪%‬د دا ‪.‬‬
‫ ا‪ +‬هى او در ار د ﻁ ‪=0‬ى آˆ; ﺡ')‪% ،‬ى و و‪ ', H‬روى‬
‫آ?‪
w‬د ' و ﺱ از ‪P‬پ در 
اژ ‪ '  s‬و ‪P‬ن از ز‪WK‬‬
‫و! اى ‪,‬ردار د رد ‪ "%‬ه‪= "-‬ار ‪ 5‬آ" ‪ 1‬دآ 
‪P‬‬
‫' و! اى ا) آره دا ‪.‬‬
‫ و‪ ', H‬ه' د‬
‫ و‪, ', H‬دش ه'ى د آ" ‪ 8 9:‬از ذوق و ق او ‪$‬‬
‫ د و او را د‪ .‬آرهى ‪%‬ودان و‪ ', H‬از ‪M0 )$‬ر ‪J+‬رش =ن‬
‫‪ :‬ه
‪ T‬و =
‪ ،T‬ز‪J‬ان د ‪,‬ن و ‪ N+0‬آ" ﺡ‪
A‬وز ا‪ ' .‬ش‬
‫‪ ),‬ا) اار‪ CJ ،‬هى اوا‪ +‬اى ‪,‬ا‪ 
'' '+‬ورد آ" ه ‪'P‬‬
‫اادى ﺡ ‪ 8 
Mo‬آ‪ '+' "4‬و ز‪'+‬ا‪ +‬و ‪ ،'+' "N7‬ا ‪,‬د او ه‬
‫‪ 5‬آ" ‪Q‬ت ا 
روو '‪ 8 ،‬در ز‪ '+‬و ‪0‬زاد دن ‪,‬د دا ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫') رو ه‪-‬ار ﺡا و ا‪ "+‬دازى‪ ،‬ر] ‪o‬ران ا 
را ‪ 29%‬آد‬
‫و ‪ 9
,‬زود 'ون ه
‪0 q‬زار و اذ ‪0‬زاد ' و ﺡ ‪0‬وا‪+‬ﺱ ه‪H
+ W‬‬
‫ ‪...5‬‬
‫وى در ل ‪ ١٣٣١‬اى 'ت آه زدا '‪ ،‬ا ‪<+0‬ن ها‪ "+‬ا‪ +‬‬
‫‪
+‬وهى ا 
‪,‬رد آ' آ" ‪ '8‬از آدى ‪٢٨‬داد ‪ '+‬و ‪ '5‬رادى‬
‫‪) .' '$4‬از ‪,‬داد ‪ ١٣٣i‬ه‪ "C‬اى دو ‪ "+‬راد‪ W‬ا‪%‬ا آد( ‪.‬‬
‫در ل ‪ ١٣٣Y‬زدا ' و در آ‪ -‬از دو ل ﺱ از ‪0‬ن ا‪ +‬از ه‪K‬‬‫رس ه‪4‬ه ‪K $‬د و " رﺱ ود‪.‬‬
‫ ﺱ از ‪'P‬ى اى آ در ا; ﺡ
; درش " اان ز‪ 45‬ه ‪" 'P‬‬
‫‪ 
L8 *,‬ه در رﺱ‪  ،‬د‪ 
J‬د ا " راﺡ ها
‪-‬‬
‫ار ' و " ا‪ "+‬ز‪.45‬‬
‫دروغ هى 
رى ا ز‪ 8 9: 5'+‬را در ‪ "5‬ا آ" ا)‬
‫ ن ‪+‬در ﻁ ‪,‬دش *ح ر‪H‬ى و ﻁ ‪+,‬اد اش ‪H‬رگ و در 
ن ‪:‬ام‬
‫‪ %‬اد ا‪.‬‬
‫`@ً اى ز‪ " 8 9: 45‬ا‪ "+‬ا) آ" ‪-‬ع ا‪ L‬وج د ) ‪K+‬د (‬
‫ ‪ '5‬آ" ‪+‬م او در ز ز 
زر‪5‬ن ‪-‬ع ا‪ L‬وج د ا او ها
‪, -‬رج‬
‫ ' زا در ود‪- 5‬ع ا‪ L‬وج ‪K+‬د‪: .‬ام ه; ا) را ‪ "w‬ا‪ ،'+‬در ‪R‬ر آ"‬
‫ا‪ " + TW "+J‬ود‪ 5‬ه ا@غ د و ‪'8‬اً " زهى ز 
و آ@ً‬
‫ا‪ 5‬آ اه' دزدا‪ "+‬از آ‪4‬ر ‪,‬رج د از ز ز 
‪K:‬ر آ' ‪P‬ن‬
‫ز 
‪ A‬و ‪ AL‬ا و ود‪ 5‬ه آل 
‪4‬ى دارد‪ ...‬از ا‪ "+J‬دروغ ه در‬
‫ز‪ 8 +5'+‬اوان ا آ" 
از ا) " ‪8‬رهى ا‪ 9R‬او‪ ،‬ﺡ
@ت‬
‫او و دروغ ‪ +‬ر‪'R g‬را@م و ? 
ا را دا 
;‪.‬‬
‫واك‪ :‬دآ ‪ 8‬اى ‪ R:‬اا* 
ر ‪ '
C‬ا‬
‫از ه‪ -$ "-‬زن ز‪'+‬ا‪' +‬ن ‪ ,0‬او در آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى و ‬
‫‪,‬ردهى او واك در ل ‪ i٧‬ا آ" او ''اً ه; ا‪@Q+‬ب ‪ '
p‬را و ه;‬
‫ت د را و ه; *ح هى ‪'-‬ن اان را‪ ' 
o ...‬آد ا‪.‬‬
‫" ‪ "+5‬اى آ" 
‪-‬ر ‪$‬ا ر‪
W‬ﺱ واك ‪ 7 '$4‬از ﺡ 
ن در‪ "%‬اول دآ‬
‫ ‪ 8‬د‪ .‬او * ‪H5‬ار ت اوا‪ " +‬آ‪ ،H‬ه‪7-‬رى هى دآ ‪ 8‬را‬
‫‪ '
C‬دا‪ "+‬د‪:‬‬

‫‪37‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫"ه‪ "+J+-‬آ" ‪7‬راً ‪H5‬ارش ' ا دآ ‪ 8‬اى ‪o‬ران ‪,‬ر‪ %‬و‬
‫‪ R:‬اا* 
ر ‪ '
C‬ا‪ " .‬ه ﺡل او ‪ " "<+P‬در ' د‬
‫ ا‪ '+‬اى واك و آ‪4‬ر ‪ "% '
C ") .' '
C‬د‪ 8 ،‬آن‬
‫‪ '
C‬د ‪ '
C ،‬د( ا) ‪ 
1‬ر ‪98‬ت ا و روﺡ‪ 
+‬اا* او‬
‫را =‪K‬ل ‪'+‬ارد در ﺡ‪ L‬آ" ‪ ‘P‬او را =‪K‬ل دارد‪ .‬واك ‪,‬ان ‪ 'Q8‬ا آ"‬
‫‪
59%‬ى از دآ ‪ " 8‬از د ر) ا‪-:‬د او " د‪ J‬و آ‪4‬ر‬
‫ ا‪ 'N+‬و از ‪ N+0‬آ" او *'اران زدى دارد‪ ،‬ا) ‪ )7-‬ا ‪" 9c+ +‬‬
‫ر ‪0‬ورد‪ .‬ا) ﺡل ا‪ "+ 5‬اى و *ح زن " اى ﺡ آل ' ‬
‫‪7C " "%‬ات ‪''%‬ى آ" دارد )‪ 

 8‬ا]‪ (I‬ا‪ '
C '+‬وا=‪ I‬د‪".‬‬
‫)اد واك ‪ ' 4‬ﻁ 
' ﺡ‪ '
-‬روﺡ‪. (+‬‬
‫در ‪ ":-N‬ه‪ )
-‬اد  

; آ" دآ ‪ "+ * 8 9:‬اى " واك‬
‫آ" ‪H9‬م " ‪0 ) +‬ن ‪K+‬د ا " ‪>+‬م د ه ااز دو ‪-+‬د ا‪ .‬وى‬
‫در ﺡ‪ "K‬ه و ‪ K7‬واك ه ‪ 'P‬از و]‪ , I‬ارد اˆ‪$‬ر‬
‫‪',+‬ى ‪-+‬د و از ‪- 
'0‬ك د ا ا ا‪@Q+‬ب ‪ '
p‬و ‪ 9‬و ‪K‬رز‬
‫]' دا‪ L‬دو‪ L‬را ‪-+ ' 
o‬د و را ‪5 9‬ا و آ آ" ‪ T‬ا ﺡف‬
‫رو ‪7C‬ان را ‪4‬د ‪-+ 8‬د و از واك در دوران 
‪-‬ر  
ر )آ" در ‪:‬اق‬
‫‪ '8‬از ا) آ" رد =‪= $‬ار ‪ "5‬د آ‪ ' "4‬د( ا‪Q+‬د آد و واك ز را‬
‫د و ‪+‬ع ‪,‬رد ‪ $+0‬را ز‪'+‬ا‪ ' 
o +‬آد ا‪.‬‬
‫در ه‪ )
-‬اد ‪ ' 4‬واك ﻁ ﺡ‪ '
-‬روﺡ‪8 9: >+ " ،+‬‬
‫ﺡ‪'-‬ر] 
ا*‪ QK‬و از ه‪ "-‬وا‪ J‬هى *‪0 QK‬زاد ا و‬
‫'‪ ' :‬ا آ" در اان *‪ "QK‬ﺡآ; و‪%‬د ‪'+‬ارد‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬آ" ا) ن را در ل ‪ " + ١٣i٧‬ا ا]" آ' آ"‪:‬‬
‫ " ‪ 1 ;
-‬د ارن ز
) دار آ" *‪ "QK‬ﺡآ; اان را ‪ ",‬د‪'+‬‬
‫و از 
) ر‪4‬ن ‪-+ )7-+‬د‪+ 5 ،‬د '‪ '+‬و ‪,‬ر ا‪ :-%‬و‬
‫*‪ QK‬اان از 
د د‪55‬ن '‪ 8 9: .‬ﺡ‪'-‬ر] را ﺡ و‬
‫ ‪K 
4‬ن *‪QK‬ت ﺡوم ‪-+ 8‬د و ‪ " +‬د آ"‪:‬‬
‫ا‪
9:‬ﺡ‪m‬ت =‪ " ;
- ً8c‬ارا‪ "W‬ه ‪ 4 
"P‬د‪ +55‬هى ا‪ 
:-%‬د) در‬
‫ه ‪ %‬آ" ‪ "5 ' )7-‬ا‪.‬‬
‫ ‪ 8‬آ" ‪, ًQ‬د ‪ m:‬ﺡ‪H‬ب 
‪ 
L‬هى ‪',‬ا د و 
‪4‬‬
‫‪ ‘P‬و رآ 
دا در ل ‪ I] 

 ١٣i٧‬داد و '‪ :‬د آ"‬
‫وى ﺡ در ‪%+‬ا‪ +‬در آر 'رش در آ‪+‬ن ‪ 4+‬ﺡ‪ AQ‬ا@ ]' آ‪
+-‬‬
‫د ا‪ .‬ا ا) زى دادن و دروغ ‪ 8 9:‬د ‪ ' -+‬و در ‪'P‬‬
‫ل ‪ '8‬در ه‪ "J‬اوج ‪K‬رزات ‪ P‬ه و ‪N‬ه')‪ ‘P 8 9: ،‬و‬
‫رآ 
 د و در ‪ J+0‬آ" ﺱ از آب ‪ P‬ه و ‪N‬ه')‪ ،‬در‬
‫ل ‪ ١٣l٢‬زدا  د‪ ،‬د‪ J‬ر ‪ 

 8 9:‬ا]‪ I‬داد و ﺡ‬
‫ ‪5‬دان و دون و ا‪ "4'+‬هى دوز ‪,‬د را اى ﺡ‪ ،+% tC‬ﺡ‪7‬م آ'‪.‬‬
‫رى از ل ‪ ١٣i٧‬و ‪,‬رد `‪ 8 K‬رژ; و ﺡ‪- 
-‬ر ‪$‬ا ر‪
W‬ﺱ‬
‫‪38‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫واك ‪,‬ان‪ 
L8 ،‬هى ‪ 8‬د‪ J‬ر " *ر ‪H‬د اى د‪K+‬ل د‬
‫و او اى ا‪ " +‬دا‪ J4+‬هى ‪0‬دان و ‪ HK‬و‪ ....‬د‪:‬ت د‪ .‬واك‬
‫‪$‬ان " ‪ ,‬از ن ‪ 8 9:‬در ا) ا‪ +‬ه  آ' و از‬
‫واك ‪,‬ان ا‪@8‬م آ'‪.‬‬
‫
‪-‬ر ‪$‬ا در ‪H5‬ارش ‪,‬د " ‪$‬ان ‪ '+‬آ" * ﺡ‪ "K‬اى ‪9:‬‬
‫ ‪ 8‬وى '‪ ' :‬ا آ" ه‪-5 H5‬ن ‪ -+‬آد ا آ" رؤى‬
‫دا‪ J4+‬هى آ‪4‬ر 'ون ‪4‬رت و ا‪%‬ز واك ازاو د‪:‬ت " ‪0 T-:‬ورد ' و‬
‫ ‪ 8‬ا) ‪4 "9‬رى ‪-+‬د ا آ" ‪-5‬ن او ‪0‬ن د ا آ"‬
‫‪ "+‬ه ‪50‬ه =‪ 9K‬واك 
‪ 2‬داد ' ا‪ 8 .‬در ه‪)
-‬‬
‫ ﺡ‪ "K‬ر‪
W‬ﺱ واك ‪,‬ان ‪o‬آ
' ‪-+‬د ا ‪P‬ن در دو ‪ "$K%‬روﺡ‪ 
+‬و‬
‫‪ 
L8 ‘P‬آ' )ار‪N‬ع خ و 
( واك اى ‪ )5 $‬از‬
‫ ا‪ +‬هى ‪ -9:‬او ‪ "+‬ر‪H‬ى آد ا‪ .‬در ه‪ 8 " + )
-‬ا]"‬
‫ آ' آ" او ‪>+ I
c‬م د ه ا و ا‪Q:‬دى را‪ " g‬آ‪4‬ر دارد و‬
‫‪4‬ق ‪ ',‬ا‪o 8 9: .‬آ
' آ' آ" ‪
5 $ ;
-‬ى ‪':‬م‬
‫‪
5 $‬ى از او " ‪Q >+‬م هى ‪ L:‬آ‪4‬ر ‪ J‬دارد و ‪ ' "C5‬آ" او‬
‫اˆ‪$‬را را ا‪ "+J‬ن داد آ" از ﺡ‪ '8 " s‬ه ‪ %‬آ" د‪:‬ت م " واك‬
‫ا*@ع ‪,‬اه; داد و ‪ 'P‬ل ‪ '8‬آ" ‪M… Q+ 8‬ى در ' ار د دارد‬
‫" واك
‪$4‬د آ' ار د را آل آ' و ‪+‬ارهى ا‪ +‬ه را در‬
‫ا‪ 
,‬ر واك ‪w5‬ار‪ .'+‬در ل ‪ i٧‬دآ ‪ 8‬ﻁ دو ‪,‬د ر‬
‫زر‪5‬ن اˆ‪$‬ر ‪ T-‬آ' " زن ‪N‬ه') ‪ A9,‬و‪ TR‬د‪.‬‬
‫ﺡ
‪!+ Z‬اد‪ " :‬ا) ‪0‬دم ) ‪ -+ ( 8‬د آرى ‪'%‬ى ا‪N+‬م داد‬
‫ ر زر‪5‬ن =ار د'ار ‪ 8‬ﺡ
‪!+ Z‬اد را در ‪' "+,‬رى ‪,‬د زن‬
‫ ده'‪ ،‬ﺡ
‪!+ Z‬اد =ار ﺡ] د و 
از ‪ " ;4P :‬را‬
‫ ‪= - T` 8 .'+ 8‬اره در ‪, "+,‬اب ‪ '+‬و =ار‬
‫ﺡ] ‪ -+‬د‪.‬‬
‫ﺡ
‪!+ Z‬اد " ر زر‪5‬ن ‪ " :'5‬ا) ‪0‬دم ‪ -+‬د آرى ‪'%‬ى ا‪N+‬م داد‪".‬‬
‫ا ا) ‪ -+ 2% "9‬د آ" ‪N‬ه') از ﺡ 

" ار د و دآ ‪8‬‬
‫اى د 
" اه'اف و ‪ "+‬هى ‪,‬د ‪ J+0 ،'+K+ $‬آ" ‪ 
L8‬هى ‪9:‬‬
‫ ‪ 8‬در ار د 'ت '‪ 
،‬رى از ا‪m:‬ى ‪N‬ه') از ‪: " N+0‬ان‬
‫ ‪J‬ه ‪H‬رگ ‪ "+J '+ $‬اى آ" ‪ 
 ;+,‬ر]‪ W‬از ‪ )7L‬ﺡ 

"‬
‫ار د ا‪ " 
@:‬هى زن ‪N‬ه') ‪ A9,‬را  دم ر‪H‬د و ‪'8‬اد‬
‫ 
رى از دون‪ ،‬ه‪$4-‬ى ه و ‪5‬دان ‪ 8 9:‬در 
ن ا‪':‬ا ه و‬
‫ آ‪ "4‬هى ‪ P‬ه و ‪N‬ه') =ار ‪.'+
5‬‬
‫‪8‬د و ‪ '
N‬اﺡ‪'-‬زاد و ا 
و‪ H‬ن‪ ،‬ﺡ‪ '
-‬آ‪$ ،9‬م ‪0‬ژ‪]@? ،‡+‬‬
‫‪L5‬ى‪0 '
8 ،‬رن‪ @
L ،‬زدن‪ ،‬ﺡ‪ "K‬ﺡ')‪ ،‬ﺡ) ‪s0‬د ش‪ ،‬ران زر‪5‬ن‪،‬‬

‫‪39‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫*‪ "-‬ا 
‪5 ،‬د ‪ 9:‬ﺡ‪ K‬ه‪ "-‬ا‪ $‬آ" آ‪ '+' "4‬را‪ -
-R "c‬و‬
‫‪H+‬د‪ 8 9: 7‬دا ' و دو او د و ‪ I-‬ﺡ 

" ار د‬
‫د‪.'+‬‬
‫‪ ،+QL* KN‬ر زر‪5‬ن‪'$ ،‬ى ‪ )7-‬و ده‪ C+ $‬د‪ J‬آ" زدا '‪'+‬‬
‫ا ‪%‬ن ‪ " ;L‬در د‪ J9-% H
+ '+‬ﺡ ‪ 
Mo‬آ@م ﺡا‪ "+‬و ا‪8 J+‬‬
‫د‪ .'+‬ا ‪,‬اه
; د' آ" ﺱ از ‪ -‬ا) ‪K+%‬زى ه‪ ' ،‬و ‪ ;98‬و ر‬
‫ ر ‪ "+JP ،8 9: ،J‬اى ﺡ‪% tC‬ن ‪,‬د ﺱ از ) ﺡ 

"‬
‫ار د‪ ،‬د‪ J‬ر 
‪-$‬ن و! واك در آ‪ "
-‬د و ازا‪+7‬ت ‪s‬ى ره ‪,‬ردار‬
‫د و " ‪C‬رش ‪
+‬وهى ا 
آب هى ‪ '+ -9:‬و ﺱ از ‪0‬ن ‪0‬زاد‬
‫‪ "45‬و از آ‪4‬ر ‪,‬رج '‪.‬‬
‫دروغ‪ ،‬ﺡ و ﺡّا ‪I+ ST' !,‬رگ ‪$‬ر‪!' M‬‬
‫'ون ا‪ CL 5‬ا‪ '
9Q I%‬و روﺡ‪
+‬ن ار د و ‪ 8‬اوج ‪،5 -+‬‬
‫ه‪ H5‬واك ﺡ 

" ار د را ‪ -+ T
c8‬آد‪.‬‬
‫‪ 0‬ا‪ +@ 
x‬در ‪ '$4‬آ" را‪ 
"c‬ر ‪H+‬د و ‪ -
-R‬اد ﺡ‪Q'-‬‬
‫ ‪' ) 8‬ر ‪ (9:‬دا ‪ 8% ) 
+‬د آ" ‪ 8 "
9:‬ا ‪R‬در آد و‬
‫دو ﺱ از او روﺡ‪
+‬ن =; آرش را ‪ .'5‬در ا وى ا‪ H
+ ،I%‬‬
‫) ار د ا‪ Q‬آد‪ "
% .‬ا‪ " I%‬و! 
@‪ +‬ا) د آ" د ﺡ‪t‬‬
‫ ‪ W8‬و ) ‪ I
4‬ا‪ ،‬و آرهى ار د )'ون ‪$c‬ى( و ‪ 8 9:‬در‬
‫]' د) ر‪ -‬د و ‪%‬ا‪+‬ن را ﺡف آ' و " ى رآ 

‫ د‪.‬‬
‫‪ 0‬ا‪ +@ 
x‬از ا) آ‪ " $Q -‬د ‪ $‬د و از ا‪4‬ن ‪,‬ا اى‬
‫‪0‬زادى دو ز‪'+‬ش آ" " ‪%‬م ﺡ‪ T-‬اد 'ر در ‪:‬اق ز‪'+‬ا‪ +‬د‪' '+‬ا‪ "9,‬آ'‪.‬‬
‫ا) 'ا‪ H
+ "9,‬ا‪N+‬م ' و ز‪'+‬ان ‪ 0‬ا‪ +@ 
x‬از ز‪'+‬ان ‪:‬اق ‪0‬زاد '‪ .'+‬ﺱ‬
‫از آ‪' "4‬ن ‪'8‬ادى از ‪ P‬ه و ‪N‬ه') در ل ‪KN 8 9: ١٣l٠،‬ر‬
‫ ' " د ‪+0‬ن  ا‪ +‬ر در ‪+ 'N‬ر ‪$‬ان ا‪N+‬م 'ه'‪': .‬م ا‪N+‬م‬
‫ا) ا‪ +‬در ار د " ا) ‪ *,‬د آ" ‪s‬ن ﺡ 

" ار د دآ 
‪P‬‬
‫و دآ ‪ ' )-m 8‬د‪+ - '+‬ارهى ا‪ +‬ه در ار د را در‬
‫ا‪ 
,‬ر واك =ار 'ه'‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬در ا‪+ 'N +‬ر ‪:‬ان ﺱ از ‪$‬دت " ‪ T
9N‬از‬
‫‪N‬ه') دا‪ ",‬و آ‪' "4‬ن در را ‪0‬رن ه را د و ا) رد را ‪A4‬‬
‫آد‪K+) .‬د ‪9‬ﺡ‪ "+‬و 'ا و ‪' '
$‬ن در را ‪0‬رن ه( ﺱ از ا‪9: +‬‬
‫ ‪P 8‬اغ هى ‪ 'N‬را ‪,‬ش ‪-+‬د و ‪>+ "
9:‬م د ه و " ‪IC+‬‬
‫‪ P‬ه و ‪N‬ه') ‪8‬ر داد‪ 8 .'+‬در ر‪ 'N 7‬و ‪ 2‬ﻁ ‪) 'P‬‬
‫از دو‪ +‬ﺡ‪ T‬را ك آد‪.‬‬
‫ ﺱ از ا) ا‪ 'P 8 +‬د'ار ‪ M‬و ‪8‬و‪ )
+‬وى دا و ‪0 ١٩‬ن‬
‫‪ l١‬ار د ه' ‪ ),0‬ا‪ 8 9: +‬د و در روز دو ‪0٢٢ "K‬ن ‬
‫‪ ١٣l١‬ﺡ 

" ار د " '‪.‬‬
‫‪40‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ 
از " 'ن دآ 
‪ P‬و ‪$ 8‬ان را ك آد‪ '+‬ه‪J‬م ‪ T
c8‬در‬
‫‪$‬ان ‪.' K+‬‬
‫ ﺱ از " 'ن ار د‪$ 8 9: ،‬ن ' و در ه‪ )
-‬ه‪J‬م ‪ "+‬اى "‬
‫ز‪ "L١٣ '+‬اش ‪ ، +‬ز‪ '+‬وى در 
‪$4‬د ‪ 7‬از دو‪ ،+‬ا) ‪ "+‬را‬
‫در 
اژ 
ر ‪-+ 
`7 Ws‬د و " ‪$‬ى رل و‪) .',‬ا‪ "KL‬اس ‪,‬‬
‫از اه'‪ 8 9: ،‬ز ‪ >+‬و آل واك " ا‪@cR‬ح ‪ ' C‬د‪(.‬‬
‫ ﺱ از ا) ‪ "+‬زن ا 
ﺡ 

‪4‬ى " ‪4+ 8‬ن داد و‬
‫ ‪ " ;
-‬زدا وى ‪ 5‬زا ‪K7‬ر د‪ ' +K : 8 J‬د و در ‬
‫) ار د و ‪ 
:-‬وى اى ا‪ +‬و ? 
‪ ،‬در ا) ‪* " "+‬ر آ"‬
‫در ‪$%‬د داد د‪:‬‬
‫"و ‪ J+0‬ﺡ‪ A‬و *‪ ', ،T‬و ‪ ،+
,‬ز و ز‪ WK‬ه; در‪ '+ 
5‬و‬
‫‪$%‬د ‪?0‬ز د‪".‬‬
‫ا‪ 8 9: "KL‬ه‪-5 H5‬ن ‪ -+‬آد آ" ز‪'+‬ش اى وش ر‪ L‬ا)‬
‫‪0 "+‬ن را ‪, 9:‬اه' آد‪ .‬ا در ‪,‬داد ‪ ١٣l٢‬ه‪H-‬ن ‪o‬ران ا 
"‬
‫‪ ،8 9: "+,‬اد ﺡ‪ 8 Q'-‬و دآ ر] ‪ 8‬ر]ى )ادر‬
‫‪ (9: ;+,‬ر" و در ‪N%‬ى وى‪ ،‬اد ﺡ‪ 8 Q'-‬و دآ ر] ‪8‬‬
‫ر]ى را زدا  آ'‪ 8 9: .‬ﻁ ‪ "L,‬اش ‪%‬ب ‪ =0‬ا‪R‬‬
‫ رى آ" ا‪+‬ن ر‪ :‬و ‪ +$‬د ‪$‬ن د‪ 8 ...‬از ا) ‪L‬ﺡ>" " ‪'8‬‬
‫ ‪ C "-
+ 8‬د ‪ "+‬از 
از ‪0‬ن‪.‬‬
‫دآ ر] و اد ‪ 8‬ﺱ از ‪ 'P‬ز‪ W%‬در آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى در‬
‫او) ز‪'+‬ا‪ 8 9: ،'+ +‬ه‪ 7 $‬آ'‪ ' "P ،‬آد؟ '‬
‫‪ ' ' ;
9‬از آ‪4‬ر ‪,‬رج '‪.‬‬
‫" ‪ "C5‬دآ ‪4 ),0 ،P 
R+‬ور ‪ ،8 9:‬ه ‪ -‬ر‪+N‬‬
‫در ‪9%‬ى د 
ن ر ‪R‬رت ‪
5‬د‪ ،‬ه ‪ -‬ر‪ " +N‬وى ‪ '5‬آ"‬
‫‪ $‬ا ‪,‬دش را ‪ '-+ 8‬و 
'هى ‪0‬ن را ‪wp H
+‬د‪.‬‬

‫‪H+ 8 9:‬د دآ ‪0‬زن ر‪
W‬ﺱ او=ف رود‬
‫‪ " 8 9:‬ه‪-‬ا دآ ‪H+ P 
R+‬د دآ ‪0‬زن ر‪
W‬ﺱ او=ف رود‪.‬‬
‫دآ ‪0‬زن ‪ C9‬و‪- M H‬س ‪
5‬د‪ M ،‬و‪ ':‬ده' " ﺡ‪u‬‬
‫ا‪N+‬م ‪' 8 9: WJC5‬رش ‪0‬زاد ‪,‬اه' '‪.‬‬
‫روز ‪ 8 9: '8‬در د و‪ M H‬ﺡ] د‪ ،‬ﺱ از ‪M JC5‬‬
‫ىم ىو زى ‪,‬اه' دا ‪' ١٠ :‬اد ‪,‬د را " ر] ‪c:‬ر ر )ﺡ
) زاد (‬
‫آ" از ‪8‬و‪ )
+‬و ز‪%‬ن واك د ‪ 8‬آ'‪) ،‬وى ه; اآن در ‪J4-+ 70‬‬
‫ش دارد و ا*@‪:‬ت 
ر از ا) دوران‪(.‬‬
‫ ‪ 8‬از داى ‪0‬ن روز " 'ت ‪ $ ١٨‬ز‪'+‬ا‪ +‬آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى‬
‫ا آ" 'ون ﺡآ‪ "-‬و ‪,‬ردارى از اﻁ و! ‪4‬ل " ‪ 'P ) +‬آب‬
‫ د‪.‬‬
‫‪41‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪C$‬ش ‪+‬اى "ز 
‪ 
' E‬ن"‬
‫آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى در ‪m‬ده و در‪
5‬ى هى ‪Q‬ت ا 
‪
9 ،‬‬
‫و ژا‪'+‬ارى در را‪
+ "c‬وهى ‪ 7P‬و ‪N‬ه' " در ﺡ‪'-‬ر] ‪T
74‬‬
‫ ' د آ" در ‪-,‬ن آ‪H‬ى ‪% +$‬ى دا " و ‪ 8-%‬از واك‪،‬‬
‫ ‪ +$‬و ژا‪'+‬ارى ‪0‬ن را ادار آد‪ '+‬و ﺡف ‪ ,0‬را واك زد‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬از ‪%+‬ا‪ ",0 +‬و ‪0‬ن را ‪-+ "N‬د د آ" ﺡا‪،‬‬
‫ا‪ "+‬دازى و ‪ $‬دن از ا‪@,‬ت ‪%‬د در دو‪ L‬و ‪
+‬وهى ا 
و ‪
9‬ﺱ‪،‬‬
‫ اﻁ را " ‪, IC+‬د ه'ا آ'‪ .‬وى " ﺡ‪ u‬ا‪Q‬ار در آ‪4 "
-‬ك‪@ ،‬ش‬
‫د) ‪,‬د را اى "ز‪'+ '+‬ن" ‪?0‬ز آ'‪.‬‬
‫در ه‪-‬ن آ‪ "
-‬اى آ" اادى ﺡ ‪% " 8 
Mo‬م ‪ P‬و ‪N‬ه' آ‪،"4‬‬
‫ ‪ "N7‬و ز‪'+‬ا‪ +‬دراز 'ت ' د‪ ) 1, 8 ،'+‬ز‪'+‬ا‪ +‬ﺡ‬
‫ د آ" از ا‪+7‬ت 
رى ‪,‬ردار د‪.‬‬
‫" ‪ "+5‬اى آ" ز‪'+‬ا‪
+‬ن 
رى ‪P‬ن ‪ 
-8+‬زازاد ‪ ،‬هدى ?‪C‬رى‪ ،‬آ‪ -‬و‪ ...‬ه‬
‫ " ‪ "+5‬اى ‪ ' 
o‬آد ا‪ '+‬در ‪R‬ر آ" د‪ J‬ز‪'+‬ا‪
+‬ن در اﻁ  در‬
‫زدا د ا‪ ،'+‬ا ‪ 8 9:‬آ ‪ "+‬در ا‪ 
,‬ر دا " ا‪ ،‬و
‪"9‬‬
‫اى ‪ ،) +‬ر اش =‪ ،‬ز دن 'ام درب ‪9‬ل ‪ l/٢‬در ‪ l/١‬ى‪JP ،‬ل‬
‫و راد و روز‪J 
،"+‬ر و ‪KL‬س و ?‪w‬ا از ‪,‬رج‪ 
،‬و ا‪+7‬ت د‪P J‬ن @=ت آ"‬
‫ز‪'+‬ا‪
+‬ن د‪ J‬از ا) ه‪ "-‬ا‪7‬ن ‪ $‬اى ‪'+‬ا " ا‪ "+5 " .'+‬اى آ" ‪8 9:‬‬
‫در ا‪ L‬ز‪'+‬ان 
اى دو‪P +‬ن ‪ 
-8+‬زازاد ‪%‬زى آد ا‪.‬‬
‫ا‪ "KL‬ز‪ 8 '+‬آ" در ه‪J‬م زدا 'رش ‪١i‬ل 
‪'+ 4‬ا " ا‬
‫‪@,‬ف ‪5‬اه ده‪ $‬ز‪'+‬ا‪ +‬آ" ه' ‪ -‬ا) ا‪+7‬ت د ا‪ * ،'+‬ا) ‪$L‬‬
‫‪ 8‬آد ا " دروغ و اى د  از ‪ 
L8‬و ه‪7-‬رى هى ‪9:‬‬
‫ ‪ 8‬واك در ز‪'+‬ان‪ :' ،‬د آ" ‪ ) 
P 8‬ا‪ +7‬را ‪'+‬ا "‬
‫ا و ‪Q‬ﻁ =‪ +0‬در ا‪ 
,‬ر او د ‪0‬ن ه; اى ا ر اى زه ‪0‬ن ه; "‬
‫'ت ‪.: 'P‬‬
‫در 'ارك " د ‪ '0‬از واك و ‪ " +‬هى ‪ ،8 9:‬در ‪ ١٨‬ز‪5'+‬‬
‫در آ‪4 "
-‬ك‪ "
9: ،‬رآ 
; و ‪ " "%‬آروش و ‪'-‬ن ‪"L٢l٠٠‬‬
‫در 
; آ" وى در ‪ ),0‬زدا ‪,‬د ‪ H
+‬ا‪ +‬ا‪-:‬د و ‪ "%‬رژ; را "‬
‫‪, IC+‬د ‪ '-+ 29%‬و آ آ" ا‪ "+‬هى ﺡا‪H
J+‬ش ‪%‬ا‪+‬ن را " ‪g9‬‬
‫د د‪, ،‬دش از ‪8‬آ" ر‪'+‬ا‪% "+‬ن ‪ " ;L‬در ‪K‬د و از ا‪+7‬ت ‪H
+ Ws‬‬
‫‪ $‬ور د‪.‬‬
‫" ‪ , H%‬از ز‪'+‬ا‪
+‬ن 
‪o ،‬ران ‪ " '9‬واك ‪ H
+‬ا) ‪ "9‬را ‪' 
o‬‬
‫‪-+‬د ا‪ '+‬آ" ‪ 8 9:‬در 'ت ‪ ١٨‬ا= در ز‪'+‬ان آ‪C " "
-‬رش‬
‫واك ‪ "
9:‬رآ 
; آب ‪ " +‬ا‪.‬‬
‫اج 'ى ر‪
W‬ﺱ ادار آ‪ T‬واك در ز‪ W%‬هى ‪ '8‬از ا‪@Q+‬ب ‪,‬د‪ ،‬ا) ‪"98‬‬
‫‪ 8 9:‬را واك ‪-+ ' 
o‬د ا‪ .‬دآ ‪@%‬ل 
‪ * H
+‬ﺡ‪ "K‬اى‬
‫ ‪ 7‬از ‪o‬ران واك ‪R‬ﺡ ا) ‪ "9‬را ‪5‬اه داد ا‪.‬‬
‫ 
از ل ‪ 8 9: l٢،‬در ‪ " +‬هى ‪,‬د ‪<+0‬ن در دع از رآ 

‫‪ 2Lc‬ا?اق ‪ " + H 
0‬د آ" ﺡ ‪Q+‬ط ]‪ Z8‬ا) ‪ 7C‬را ‪ "
%‬و ا‪7+‬ر ‪-+‬د‬
‫‪42‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫د‪ .‬وى در آب "ا‪+‬ن ا@م و ‪ 27‬هى ب ز
)" آ" در روز‪ "+‬آ
‪$‬ن ‬
‫‪:‬ان درس ه‪ W‬از رآ 
; ‪P‬پ ' ‪ ١٨٠‬در‪ "%‬ﺱ از " آ‪ "4‬دادن ده‪$‬‬
‫‪%‬ان 

]‪ I‬داد د‪.‬‬

‫وى درر رآ 
; ‪0 A‬ن ‪ " +‬د آ"‪:‬‬
‫" 
‪: " ;
L‬ان ا *‪ '] 29‬آب‪ ; ،‬و ‪ $‬آ‪ 4‬ا‪+‬ن "‬
‫د ا‪+‬ن اى ه‪ $+0 "-‬آ" د) ‪5‬ا ‪+‬د) ‪5‬ا ه' ‪w%‬ا 
دارد" )ص ‪١٣٧‬‬
‫‪M0 ":-N‬ر ‪. (8 ١٨‬‬
‫ ‪ 8‬از رآﺱ ه; رآ 
 د و ‪ " +‬و ‪ "C5‬د آ"‪:‬‬
‫رآﺱ ‪ ;
L " "+‬د‪ 
7L‬آ" " د 

; د‪ 7 
7L‬ور دا )ص‬
‫‪ ٢٢i‬م‪. (١-١٧‬‬
‫ ‪<+0 8‬ن در @ش ‪ ),‬رآ 
ا@ د آ" ﺡ ‪>+‬ت‬
‫=*‪ I‬ا@م و رآﺱ را ﺡ‪ Z‬آد‪:‬‬
‫ ‪ " + 8‬د آ" در =‪0‬ن ‪5 )ّ
8‬ا‪ W‬و‪%‬د ‪'+‬ارد )ص ‪M0 ":-N ١٠٣‬ر( ‪.‬‬
‫ ‪ 8‬در ﺡف ‪-+‬دن ا‪7‬ر و دع از رآﺱ '‪ ' :‬آ"‪:‬‬
‫‪w‬اه‪ K‬آ" رآﺱ " ‪ ", $+0‬ا ‪w‬اه‪', 'P 2‬ا‪5‬ا د ا‪.'+‬‬
‫وى در ‪CR‬ﺡ" ‪ ٢٣٣‬آب ‪-‬ر ‪, ١٧‬د '‪ :‬د آ" رآ 
; ]'‬
‫د ‪5‬ا‪ W‬ا )!( )دروغ و ‪ ‡+
+‬و ا‪ "+‬دازى ‪ "P‬ﺡ'( ‪.‬‬
‫و ‪ H
+‬وى اى ا@ آدن رآ 
‪ " +‬د آ"‪:‬‬

‫‪43‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫"د‪ " 
7L‬ا@م ‪H+‬د‪ 7‬ا " ‪ Ac‬ار‪."(!) c‬‬
‫*"‪ , ,‬در ‪ E'١٨‬ا‪ 0 \'W‬د در آ‪' /‬ك ‪,'/$‬‬
‫ه‪ /‬ا
‪ ,‬ه را در را‪ + s+‬ا‪C‬م و 'رآ \ '‪; Sz‬ب ‪ 0‬ردن
_‪ ,‬آد‬
‫‪ 8 9:‬آ" در ه‪J‬م ز‪
5‬ى ‪ P‬ه و ‪N‬ه') و درس هى‬
‫ا@م '‪ ' :‬د آ" ‪ "+‬رآ 
ا و ‪ "+‬رآ 

‫
‪<+0 ،H‬ن " ‪ 7C‬رآﺱ دروغ هى ‪',‬ار آ" از ‪ " "<+0‬ا@م "‬
‫د ‪H‬ر‪ 5‬د‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬در ‪ ١٨‬ا= ‪,‬د در آ‪4 "
-‬ك ‪0 -‬ن ه‪ -‬ا‪ +‬هى‬
‫=
' ' در ‪c,‬ط ‪ s‬را در را‪ "c‬ا@م و رآ 
`‪0 T‬ب ‪,‬ردن ‪ C+‬آد‬
‫و در ا‪+‬ن‪ ،‬ا@م و ‪ 27‬هى ب ز
) آ" ‪:‬ان درس ه‪ W‬از‬
‫رآ 
; در آ
‪$‬ن ‪P‬پ آد‪: + ،‬‬
‫' ا) ‪ 7C‬ى ‪4‬د آ" در 
ن ‪ "C9‬ا@م و رآ 
; ا‪@,‬ت‬
‫‪w + 0‬ى و‪%‬د دارد )‪M0 ":-N‬ر ‪ (٢i‬ا) ) ‪ 8‬را ‪ Z8‬از‬
‫رآ 
آ" در د ‪,‬ﻁ ‪.'
WC "Q '0 s‬‬
‫‪ 8 9:‬در ا) ‪ " " +‬ا ‪p‬دن ‪ -‬ا‪7‬ر دوز ‪,‬د در‬
‫را‪ "c‬ا@ آدن رآ 
و رآ 
‪-+‬دن ا@م ‪ +‬آ" آ@ً‬
‫ا@م و رآ 
دو ‪ '+J'7 '] 7C‬آ" ه ‪,‬اهن ‪+‬دى د‪J‬ى ا‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬در ‪ " +‬هى وا 
) ‪,‬د‪M0 - ،‬ر
‪, )
4‬د را در ه‪"J‬‬
‫ﺡ 
ت ‪-+ C+‬د و ‪ $ $+0‬ا‪c‬ل زد از ‪$ ،"9-%‬دت و ﺱ از ‪$‬دت‪0 ،‬رى‬
‫ادر‪ ،‬ا@م ‪ ،‬اذر‪ "8
،‬ﺡ‪H‬ب ‪-‬م و ده‪ " + $‬و ا‪ +‬د‪.J‬‬
‫‪ 8 9:‬اى ‪ "c‬آدن @ش هى ‪N‬ه') و ‪ P‬ه‪ ,0 
،‬را زد و‬
‫‪ :C5‬ا‪ "K% K7 5‬اى از ‪ K7‬د‪ J‬را وام " ‪
J ',‬د ا) آر " ‪"HN‬‬
‫و ‪ 7‬آ‪, 1L,+ T‬اه' ا‪) .' 
N+‬ص‪M0 ":-N ١٢٣‬ر ‪. (٢i‬‬
‫ا) ) ‪ " + - C+‬هى
‪, )
4‬د او ‪ H
+‬د آ" ا‪ "4'+‬ه و‬
‫‪ 27‬هى ا‪ ،;
L 
+H5‬و‪H 
+‬م و ورهى ‪5‬رو‪ q‬و ر و ا‪+‬ﺱ‬
‫=‪+‬ن و ‪ 

WL‬ن را ‪-+ ”
9K‬د و " ا@م ذه ‪,‬دش دو‪ ",‬د‪.‬‬
‫در آب ‪CR ٧‬ﺡ" ‪ ٧٢‬او ‪,‬ا‪:;
+‬‬
‫‪',‬او‪ " '+‬د آ" ‪-+‬ز ‪, -+‬ا‪ '+‬ا درك ‪ 
L‬ا‪, :-%‬د "‬
‫دم ‪ ',‬آ' ‪$ J+‬ن ى ‪J+‬د " … آ" ‪-+‬ز ‪,‬ا‪'+‬‬
‫و ا) ﺡل " د‪ T
L‬درك ‪7+‬دن ‪ 
L‬ا‪, :-%‬د " دم ‪ -+ ',‬آ'‪.‬‬
‫آ آ" اد‪:‬ى
‪K-‬ى‪ ،‬ره‪K‬ى و ‪ c9‬آد د و ‪ I] 

 2‬داد‬
‫ا) ر از *ف ‪',‬ا ه; ﺡف ز‪ '+‬و " د‪ 5‬و ‪:‬ام ‪<+0 K‬ن ‪'] "K47‬‬
‫رآ 
' آ" ‪ )
8-‬دوز ار د او ‪+‬ا‪0 '+‬رام ‪ '
4‬و ا‪ " 
@:‬اى‬
‫‪ "
9:‬وى ‪-+ 4‬د‪ " .'+‬و! ‪ J+0‬آ" ا‪@:‬م ' ‪ 8 "LQ‬در آ
‪$‬ن ‬
‫‪:‬ان "رآ 
; ‪ "
9:‬ا@م" ‪P‬پ ‪,‬اه' '‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫را‪+ s+‬ن *"‪ , ,‬و ا 
ب در ز'ن '‪1‬ه و آر‬
‫‪ g+‬ه‪ ,V‬آ ‪ +‬ا‪C‬م ‪+‬ور دا)‬
‫" ‪ , "C5‬از !وه‪J4‬ان و ‪ˆ+‬ان ‪R‬ﺡ‪ >+ 2‬رو'ادهى ‪ R8‬اان‪ ،‬ا‪84+‬ب‬
‫در زن ‪N‬ه') ‪ A9,‬و =‪ T‬و آ‪4‬ر <" ه‪ W‬آ" " ا@م و رآ 
;‬
‫ور دا '‪ ،‬را‪' "c‬ن ‪K+ 8 9:‬د‪% .‬ا‪ ++‬ر `‪'
N T‬‬
‫ ‪ Z‬وا=‪KL ،C‬ف و‪....‬‬
‫آ" ﺡ ‪ 
Mo‬آ@م هى ا‪ J+‬و 
دا‪K 8 9: "+‬رز ‪9‬ﺡ‪ "+‬را‬
‫‪ 'H5‬د‪ '+‬و از ر‪ ), ‡+‬هى ه دوران او در را‪ "c‬واك و ﺡ‪K, 7‬‬
‫د‪ ،'+‬ﺱ ‪ -+‬ا‪ '+‬رد ا‪-:‬د ‪ ‘P‬هى راد‪7‬ل = ‪-5 $+0 ،'+-‬ن‬
‫ آد‪ '+‬آ" ه‪ "-‬آ‪ +‬آ" ‪P‬ن ‪ "+5 " 8 9:‬اى ا‪ *QL‬و ‪-‬‬
‫و ‪0 " "+K9* R‬رن هى ‪ ‘P‬روى ‪0‬ورد ا‪ ،'+‬ه ‪ "9% 'P 5‬ﺡ‪ "K‬و ‬
‫‪ 'P "8Lc‬آب ‪ '+K‬آ" 
ن ا@م و رآ 
و د‪7C J‬ات ‪‘P‬‬
‫=ن ه ‪ "9R‬ا‪ 9
, ،‬زود ‪,‬اه' ' و 

]‪, I‬اه' داد و ان‬
‫'‪ ' :‬آ" ا) ‪J+‬ش آ" ‪ "+-+‬رز ‪0‬ن ‪ ;98‬ا‪@Q+‬ب ا@ و ا‪% J+‬ا‪+‬ن‬
‫…) و ‪R‬دق د‪ ‘P ،‬هى ‪N‬ه' را " ‪ WN+0‬آ‪ "< '+4‬هى ‪ 8‬م را‬
‫>‪ " ،'47 "+9‬و! ا) آ" ا‪ 
84+‬ن ه; ‪ "N‬آ‪4 "
-‬ك دا ' و ه;‬
‫از ‪ J+JP‬ز ‪ 8 9:‬در ‪ 50 N+0‬د‪ '+‬و در آ‪4 "
-‬ك ره‬
‫‪o‬ران ‪ 8‬را ز‪'+‬ا‪
+‬ن ‪%‬ان روو آد‪ '+‬و " ‪ ;
$C $+0‬آد‪ '+‬آ"‬
‫‪ - ;98‬ا‪  "+J‬ه‪7-‬رى آ'‪ ،‬د‪- J‬ه ‪P‬ا ‪Q‬و آ
'‪0 ،‬رى‬
‫‪%‬ن ) 
) ا ا ‪%‬ن اى ‪%‬ان!‬
‫‪,‬د ‪ 8 9:‬ﺱ از ‪0‬زادى ‪١٨‬ه"‪ ،‬ا‪ "+‬هى ‪ C9‬را اى رد ‪;5‬‬
‫آدن ا= در ه‪ T‬آ‪4 "
-‬ك ‪ ",‬د در ا ا*@‪:‬ت و ‪,‬ردهى‬
‫‪ 4,‬آ" از ‪ N+0‬در را‪% "c‬ا‪+‬ن ‪Q‬وم در ‪c‬ﺡ ‪ $‬و آ‪4‬ر ' د‪،‬‬
‫وى ‪,‬ردى ر‪'+‬ا‪ "+‬از ‪,‬دش را در ر‪ KM g‬آ'‪.‬‬
‫`@ً ا‪ "+‬دازى هى =‪ T‬ه
‪ T‬و 
‪-‬ر ز‪'+‬ى ر‪.‬‬
‫ 
*"‪'" , ,‬رآ ‪ "* 9‬ا‪C‬م" ' ‪I
0 Y2‬ى در 'ن‬

‪ 2 S‬ان ;ن دوران ‬
‫رى ‪" 8 9: " +‬رآ 
; ‪ "
9:‬ا@م" ‪K7‬ر د‪H+, 2% J‬ى‬
‫در 
ن ‪ + T+‬و ‪%‬ان ‪0‬ن دوران '‪N .‬ه') ‪-9 "< ‘P‬ن ه را آ‪ '4‬و‬
‫واك ‪,‬د ‪ $+0‬را از 
) د‪.‬‬
‫در ل ‪ ll‬ﺱ از ه‪' 
5 "-‬ن ‪ 4‬آدن ‪5 " 8‬دان دوزش‪،‬‬
‫‪N‬ه') ا‪'R 84+‬ور 
‪ "
+‬اى ر‪ ً-‬ا‪@:‬م ‪-+‬د‪ '+‬آ" ا@م را ره آد و‬
‫‪@
74‬ت ‪ " $+0‬رآ 
; اار ا و ]‪ " ), )-‬ا@م و‬
‫رو ‪7C‬ان ا@ ‪P‬ن ‪ 8 9:‬او را " ‪ 'Q+‬و ‪7+‬ه آ‪ .'+'
4‬در ‪0‬ن‬
‫ا‪ '0 " 
@:‬د آ" ‪K9*>+''N‬ن ا@ از 
'‪-%‬ل ‪ 8‬ا‪W+‬‬
‫]
ﺡ رو'اده و د ارى هى ‪ )+‬ا‪ :-%‬ا= دى و 
را ‪'+‬ار‪ $+0 .'+‬‬
‫ﺡ‪7‬م ‪-+‬دن ا@م 
" ‪:‬ان ‪7C‬ى ﺡك و ‪+‬زا ‪ ' +‬آ" ه‪"+5‬‬
‫‪45‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫@ش 
و ‪0‬زاد‪ K‬اار د) در‪ ‡+‬آ‪ "$‬و ‪N$‬ر د‪ .‬در‬
‫ا) ا‪ '0 " 
@:‬د آ" ‪N‬ه') ‪-9‬ن 
‪wJ+‬ار‪ 27 ،‬ا‪ @Q+‬رآﺱ را‬
‫ر و از ‪0‬ن ‪ $‬هى اوان د د‪.'+‬‬
‫'ن د آ" ر
) ‪ ) 
+‬واژ "رآ 
هى ا@"‪m ،‬‬
‫‪$c‬ى و د‪ J‬روﺡ‪
+‬ن " ‪0‬رن ‪,‬د ر
' د‪0 ،'+‬ن ه; =‪ ;9‬ﺡا‪9: "+‬‬
‫ ‪ .8‬ه; ‪
+‬وهى ‪ 7P‬و ‪N‬ه') ‪'$‬م ' د‪ '+‬ه; واژ ا@م از ‪$+0‬‬
‫‪ ' "5‬د و ه; ‪H ;98‬رگ و ر ‪ >+''N $+0‬آ‪ 9‬و 
د) ‪-+‬د د و‬
‫ه; ه‪ (8 9:) -‬اى ‪ 'Q+‬رآ 
; از ‪ " +‬هى ‪$c m‬ى در‬
‫‪ 'Q+‬رآ 
; و "‪5 T9:‬ا " د‪J‬ى" ‪ $‬د د‪.‬‬
‫' &" ;زادى از ز 
ان ‪ X‬دروغ‬
‫ دروغ د‪ J‬آ" ﻁ ‪+,‬اد ‪ 8‬در ر‪ ' KM R8 g‬ا‪"9 ،‬‬
‫‪0‬زادى وى از ز‪'+‬ان ا‪ 8 9: .‬در ‪+ '
: 2‬روز ‪ ١٣li‬آ" ‪ ),0‬روز‬
‫ا‪ ١٣l٣ 'C‬د و در ‪0‬ن ل ‪$P )4%‬ر ‪ "K‬رى ‪+‬روز ‪ ' 7‬د‬
‫‪0‬زاد ' و ا‪ T
K‬واك ‪ 9%‬درب ‪ "+,‬اش ه‪-‬اه '‪ ),0 .‬روز ا‪'C‬‬
‫‪ ١٣l٣‬د ‪ ٢٠‬رس ‪+, ١٩٧i،‬اد ‪ 8‬ر‪0 g‬زادى ‪ 8‬را روز‬
‫د را ‪-+‬د ا‪ '+‬آ" در ‪0‬ن ‪R‬رت د اول ورد) ‪ ١٣li‬ا‪0 '+‬ن را‬
‫" ل ‪.'+47 ١٩٧l‬‬
‫ ا‪N+‬م ا) زى ر‪'+‬ا‪ 9% 8 "+‬دن روز ر‪ g‬اا‪ ،+‬وارد ل ‪''%‬‬
‫ ‪ '+‬آ" ل ‪ ''%‬اا‪7 +‬ل‪ ،‬ل 
@دى را ‪ 
" H
+‬د‪ .‬ا)‬
‫ 
دن ل‪ $+0 ،‬دروغ د‪J‬ى را " ر‪ g‬ﺡ‪ T
-‬آ' و ‪0‬ن ا) آ" در ‬
‫د'ار ﺡ‪'-‬ر] در ا‪HNL‬ا )‪l‬رس ‪ ١٩٧l‬در آ‪C‬ا‪+‬ﺱ او ( وز‪,‬ر‪ "%‬و=‬
‫ا) آ‪4‬ر آ" از دون ه; آ@ ‪ 8 9:‬د ا‪0 ،‬زادى او را از ‬
‫‪ ]Q‬آد و " ﺡ‪ u‬ز‪ " 45‬اان در ‪0‬زادى ‪ 8 9:‬را داد‬
‫ا‪.‬‬
‫در ‪R‬ر آ" او‪ ًs‬آ‪C‬ا‪+‬ﺱ او ‪ ٣l٠‬روز ‪ '8‬از ‪0‬زادى ‪ 8 8‬در رس‬
‫‪R ١٩٧l‬رت ‪ "5‬ا‪.‬‬
‫دوم ا) آ" ر‪
W‬ﺱ ‪$-%‬ر آ‪ +‬ا‪HNL‬ا ‪'K:‬ا‪ "Q
9C HH8L‬ه‪ H5‬در ا‪ "+‬ﺡ
‪T‬‬
‫‪7+‬د و او ‪ >+‬د ا و در ه‪J‬م ﺡ‪m‬ر ‪ 8 9:‬در رﺱ او در‬
‫ا‪HNL‬ا د ا‪) .‬وز‪,‬ر‪0 "%‬ن و= ا‪HNL‬ا(‪ .‬م ا) آ" در ‪%‬ه‪ W‬د‪ J‬ا;‬
‫وز‪,‬ر‪ "%‬ا‪HNL‬ا را ‪'K:‬ا‪ TQ+ 
-, Z
cL‬آد ا‪ '+‬آ" ا) د ه; ه‪ H5‬‬
‫ ‪ 8‬را‪ "c‬اى ‪'+‬ا " ا و آ@ً ا) آ" ‪ 8 9:‬در ه‪ "J‬ﺡ‪m‬رش‬
‫در رﺱ ه
‪Q q‬م ‪ '8‬از ا‪@Q‬ل ا‪HNL‬ا را‪ "c‬و ‪-‬س ‪'+‬ا " ا‪ .‬زا‬
‫ 
وزى ا‪@Q+‬ب ا‪HNL‬ا در ل ‪ ١٩Y٢‬ا و ‪ 8 9:‬در ل ‪ " ١٩Yi‬اان‬
‫ز ‪5‬دد ‪٢ 8‬ل از ا= او در رﺱ ه‪H-‬ن د ا ا‪Q‬ار دو‪L‬‬
‫‪ TQ‬ا‪HNL‬ا‪Q "+JP J+0 .‬ت دو‪ L‬ا‪HNL‬ا آ" از ل ‪'= ١٩Y٢‬رت‬
‫ 
دا " ا‪ '+‬و ل هى 
از ‪0‬ن در ا‪HNL‬ا واآ ‪5‬م ‪K+‬د و ‪K‬رز‬

‫‪46‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫د ا‪ ،'+‬ا‪٢ '+‬ل ‪ '8‬از ا‪Q‬ار ﺡ‪47‬ن ‪ 8 9:‬ه‪@7-‬‬
‫ '!؟‬
‫در ‪ 7C‬وا‪ "4'+‬ه و ح ﺡل هى ‪ ' " +‬در را‪ 8 9: "c‬ده‪$‬‬
‫دروغ ‪H‬رگ ‪%‬د ا آ" ا) دروغ ‪<+0‬ن در ه‪ % ،% "-‬اد ا آ" ﺡ‪w‬ف ‪0‬ن‬
‫ازاذهن و ر‪ g‬آر د اى ‪ .
+‬زا " ‪ 
K‬ر ز‪ K‬و 
ﻁ ‪,‬د‬
‫ ‪ T8% 8‬و در ر‪ ' " + R8 g‬ا‪ " .‬آ@م ‪H‬رگ " د‪5‬ر‬
‫دار; آ" ‪ 7
+‬در 'ار‪C5 ،‬ر و آدار ا‪ ) .‬در ا ا) " ‪ ِ
+‬اهرا‪;9 W‬‬
‫" درد و 
‪-‬رى ر را ‪ 
H
+‬ن آ; و از ه‪ "-‬اه; آ" ه‪-‬ار از ‪H‬دان ك‬
‫ اه
; آ" ‪0‬ن " ‪ 
+‬را " ارزا‪ +‬آ' و ا) " 'ِ اه‪ -‬را از و ر‪ g‬‬
‫‪
J‬د‪ :‬ﺡا‪ ،‬ﺡ' و دروغ‪.‬‬
‫واك ‪K 
4‬ن دآ ‪ 8‬د؟!‬
‫‪ 
 'P‬آ" ﺡ‚ دآ ‪ 8‬را ‪?0‬ز آد; 
 ‪ ) 
P‬د آ" "ا‪K‬ر‬
‫ ‪ 8‬ه ‪$ .'0‬ش 
;‪ ".‬دى ‪ '
Wp+‬آ" در آ‪ -‬از " ا) ‪">+‬‬
‫در ‪R‬ﺡ" 
آ‪4‬ر ه'ا ' و ‪=0‬ى 
ﺡ
) ى آ" ل ه‬
‫ ا‪ "4'+‬و ‪ 7C‬و ‪ T-:‬رآ 
ر‪
W‬ﺱ دو‪$-% L‬رى ا@ د‪ ،‬د‪ J‬ر‬
‫" ‪:‬ان ‪H+‬د ر ‪$-%‬رى اى ا‪ +‬ت ل ‪ '0‬از ى " ا‪@cR‬ح‬
‫ا‪@R‬ح *‪ 29‬ه ‪c‬ح '‪.‬‬
‫ 
ﺡ
) ى از ‪
"9-%‬وان دآ ‪ 8 9:‬ا آ" ''اً "‬
‫رآ 
ا@ ور دا " و ‪ ً@-:‬ا) ‪ 7C‬را در ه‪J‬م ‪ +‬وزى ‪,‬د‬
‫" ور*" ‪ T-:‬ر‪ '+‬و ‪ "8%‬اان را " ‪ '
9Q‬از اﺡد ‪-%‬ه 
روى و ‪ +KL0‬و‬
‫? 
‪ ،‬آ و آ‪-+ 
+-‬د‪ .‬ا ‪+‬م ‪$-%‬رى ا@ و دو‪ L‬ا@‪.‬‬
‫‪
+‬وهى ا*@‪ :‬رژ; اه; ‪-+‬دن ز 
" روا‪ +‬آ‪4‬ر‪ ،‬در ارد‪ 4$K‬و ‪,‬داد‪،‬‬
‫* ‪H5‬ارى دوار ه‪ W‬اى دآ ‪ 8‬و ا‪C‬د از ز‪'+‬ان ‪'
8K‬ى وى آ"‬
‫ل ه در ‪,‬رج ‪8‬ر ا ز 
ن داد‪ ،'+‬ا‪ +‬ه و ‪ 9%‬را در ‪$‬ان‬
‫‪H5‬ار آد‪ '+‬و در 'ح و دآ ‪ 8 9:‬دا‪ .',‬ه‪H-‬ن *ح ا)‬
‫‪ "9‬از ى و ا‪78+‬س ‪5‬د ‪0‬ن در دا‪ T,‬آ‪4‬ر‪ 
،‬ه و‬
‫ه 
‪J‬ن 
رى ‪' 
" H
+‬ان ‪ '0‬و ‪ 8 9: 'Q+‬را د‪K+‬ل آد‪.'+‬‬
‫" ‪ "+5‬اى آ" ‪,‬د ) ه ه‪ "C‬ده‪ $‬آﺱ و ا‪ T
-‬و ‪ )C9‬از اان در‬
‫ آد و آ; آ" ا) ‪HH:‬ان در ‪-+ "8Lc‬دن ‪-
+‬وز از *‪ A‬ا‪ ،+‬از‬
‫ﺡ‪ T
9‬ه و ‪ K,‬ر‪ +‬ه و ا‪4‬ء ‪-+‬دن ‪ "C5+‬ه‪ W‬از ر‪ "45 50 R8 g‬و‬
‫از ا) ‪50‬ه دن د و ه'‪.‬‬
‫ 
از ا) ‪ ;' 50‬آ" ‪ 247 8 9: "+JP‬و ل رآ 

‫د و روز و ل د‪ J‬اى ﺡ‪% tC‬ن‪ '] ،‬رآ 
 ' و ‪K7‬ر‬
‫]' ر‪ g‬و ‪'-‬ن‪ .‬آ‪ )$‬اان د و ‪5‬ه د‪' J‬اح ‪'-‬ن ‪ "L ٢l٠٠‬د‪.‬‬
‫‪'' 8 9:‬اً ‪'- ZL‬ن و ه‡ آ‪ )$‬اا‪ +‬د‬
‫و ‪ $ )
W0‬و 
ا را ‪% )
W0‬دو‪5‬ى دا‪'+‬‬

‫‪47‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ 8 9:‬در ور و ا‪ "4'+‬درو‪ +‬رآ 
د‪ - 
-5‬د آ"‬
‫ه'ف‪ ،‬و
‪ "9‬را ا ‪ "
%‬آد‪ .‬وى 'ارى در ‪ 7C‬رآ 
‪'' ،‬اً‬
‫ ‪'- ZL‬ن و ه‡ آ‪ )$‬اا‪ +‬د‪) .‬ه ‪ 'P‬در ه‪ "J‬ا= ‪١٨‬ه" اش در‬
‫آ‪4 "
-‬ك 
ر 'اح و ‪ ”9K‬ه‡ و ه ‪ 9‬و ‪'-‬ن ‪ "L ٢l٠٠‬د‪(.‬‬
‫دآ ‪ 8 9:‬در آب ا@م ‪,‬د‪ $ )
W0 ،‬و 
ا را آ" ﺡ‪t‬‬
‫ 
از " دا ) ‪0‬ن ا ر آ' و ‪R H
+ WK*K* "@:‬اﺡ آ‪T‬‬
‫ ا' آ" د آ 
) ‪ $‬د‪'L‬اد ه‬
‫ " ا در آ 
‪$‬‬
‫ا) را ‪% )
W0 8 9:‬دو‪5‬ى دا‪.'+‬‬
‫در ‪?0‬ز ا‪0" +‬رى ا) ‪ ) 
P‬د ادر" ه' دروغ داز و ا‪  J+‬‬
‫‪0‬ب و ب >‪ "+9‬اى ا‪7‬ر ‪5'+‬ن را " ‪ "+5‬اى ر‪'+‬ا‪ "+‬ﺡ ‪= 
Mo‬ار ده'‬
‫آ" ‪ Z4 =0 "9‬د د‪  " '+‬از اهام ‪ "M@M‬و ‪ 2N:‬ه‪ "+JC‬د'ن‬
‫‪ 'C‬آ" ‪$5+‬ن ‪ "%‬ا) ا‪ J+‬دروغ داز " د‪ "-,‬ه‪ 29% W‬د و از‬
‫راه‪ ' -‬و راه‪ '5 -‬آ" ‪5 $+0‬رن ه‪H‬ار د اى ا آ"‬
‫در ه‪J‬م ﺡ‪ ‡ T-‬هى اهام ‪%‬ن ‪p‬د ا‪ .'+‬آ‪ T‬ا) ]ع دروغ ا‪ .‬در‬
‫ر‪H
P ) 
P  g‬ى ا'اً ‪c‬ح ‪ '4+‬ا آ" ‪'-‬ن  ﻁ د ه ‪",‬‬
‫ ' ' و ا) آ" ‪5‬ر‪ +‬از ه‪H‬ار ‪ C+‬د ‪0 ،‬ن ه; د‪ +5‬آ" اهام‬
‫ را ‪ ",‬ا‪.'+‬‬
‫ ﺱ از ‪0‬ن ‪ 9
,‬زود رو ) د آ" ‪P‬ا ‪ ) 
P 8 9:‬دروغ ‪',‬ارى‬
‫را " ‪'-‬ن  ‪ K+‬ده'‪ .‬زا آ" ‪ "9 ً8‬را " ‪,‬دش و ر‪ g‬و ‪'-‬ن‬
‫اان 
‪ '+‬ده'‪":‬ر; در آر د‪ "-,‬ه ‪ ;4+‬و د'م ‪ "P‬را‪4, "c‬و‪'+‬ى‬
‫‪H+‬د‪ 7‬ا 
ن ) و ‪JC,‬ن ا) د‪ "-,‬ه‪ .‬ه دو از ‪!+‬اد;‪".‬‬
‫ﺡ‪ s‬در ‪'+ >+‬ار; وارد ﺡ‚ هى ‪!+‬ادى ‪ ;4‬زا آ@ً *ح ا) ‪
? TW‬‬
‫ا‪ ++‬ا‪ .‬ا ا) ا‪J+‬‬
‫ 
) ) دروغ داز ‪0 "P‬د و راﺡ‪HH: ،‬ان ‪WQ0‬‬
‫را اا‪
+‬ن ه; ‪!+‬اد 'ارد‪":‬و ‪P‬ن د‪ J‬ر " اهام ‪ ;J+ ;
>:‬د'م آ"‬
‫‪'QP‬ر ‪0‬ن ‪ ->:‬و ‪ 7‬و ‪@%‬ل 
‪ "+J‬ام‪'QP ."+ .‬ر " ‪0‬ن ‪ ->:‬و ه و‬
‫‪'-‬ن آ 
" دارم‪ .‬دار‪ )
P‬را ه; 'ران د ) ‪ s‬د‪ '+‬و ه آ" ‪+‬ا‪+‬‬
‫‪ ‡ 
J‬هى ‪ ;
>:‬را ب 
ورد و دره; ‪ ،7‬در ‪%‬ز دار ‪w5‬ا "‬
‫ '‪.‬‬
‫‪ ...‬د'م ‪'-‬ن ‪ 8‬د م‪C+ 8 ،‬ت ‪ 8‬آ 
"‪M0 8 ،‬ر ; ه‪H‬اران ل‬
‫‪5‬د و ‪ ) 4‬و د'م ‪P‬ن ا آ" 'ارى ه‪ W$+0 "-‬آ" در دل د‪ "-,‬ه‬
‫‪ "C,‬ا‪ ،'+‬ادران '‪".‬‬

‫‪48‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫*"‪$ , ,‬ر‪ L M‬و '@ را 
‪ I‬ز ‪+K‬ت درو> ‪ 0‬د '‪N ,‬د‬
‫‪ $ "+ 8 9:‬ر‪ g‬ا@م و اان را ﺡ‪ Z‬آ'‪ "79 ،‬ر‪ )
P g‬و ‬
‫را ‪ H
+‬اى زدن ‪'-‬ن ‪7‬ه‪ '-‬اان ز ]ت درو?
) ‪,‬د ‪
5‬د و ‪ "<+0‬را‬
‫‪,‬د ر‪  )
,‬و ‪ " + )
P‬ا‪ ،'+‬ا‪4‬ن ‪,‬اب ‪ ' -+‬و ‪c‬ح آ' ‬
‫ا‪ " '+‬د‪'- 5‬ن ه‪H‬اران ‪ "L‬اان را د م و ‪C+‬ت و آ 
" '‪.‬‬
‫و ‪ 2L%‬ا‪ N‬آ" ; و ˆ‪ -9‬آ" ‪$%$‬ن زى " روا دا ' و از 
)‬
‫دن ‪'-‬ن آ‪ " )$‬دهت و روه و ‪$‬هى ﺡ‪ "9-‬آد و را ‪P‬ن‬
‫‪$P‬ر ن " آر د‪ '5 5‬و و‪ ',‬را ‪ " 8 9:‬ﺡب ‪'-‬ن 
از‬
‫ا@م ‪w5‬ارد‪.‬‬
‫" ر و ه‪<-‬ن در آر ‪'- ),‬ن هى ‪H‬رگ‪ ،‬ﺡ هى ‪-+‬ن و ا رات‬
‫‪ ;
>:‬د;‪ " .‬دهت و روه‪-‬ن ‪ '+'0‬و ‪P‬ن ‪$P‬ر ‪-+‬ن ‪ '5‬و‬
‫ د‪ '+‬و " آر ‪5 ),‬ره ن ‪".' -5‬‬
‫ﺡ‪ ' s‬از ا) ‪=0‬ى ‪ 7C‬و ا‪'-4'+‬ى آ" 
‪
9‬ن ه ا‪+‬ن را ان آد‬
‫ا‪ ' 
،‬آ" در آ‪N‬ى ر‪ g‬اان د ه ‪5‬رز هن د ا‪'+‬؟‬
‫‪ "9 8 9:‬اى را آ" ‪,‬دش در ‪ -‬دوران ز‪ 
5'+‬از ‪0‬ن ‪"5 $‬‬
‫ا را " ﺡب ر‪w5 g‬ا " و 
ر 
) ‪0‬ن را ‪c‬ح آ' آ"‪:‬‬
‫"‪5‬ه را " ‪ ‡%‬د‪ "
9: ‡% ،'+‬آ‪ +‬آ" ‪ ; 
, -+‬و ‪
4-‬‬
‫آ‪'
4‬ن " روى آ‪ +‬آ" ‪ $+0 " K+‬ه
‪ q‬آ 
" اى ‪ -+‬ورز';‪ ...‬دو ‪5‬وه‬
‫آ" ه; ‪' '+'
J%‬ون ا) آ" ه; را ‪ '4‬و اى آ‪ +‬آ" ه;‬
‫‪ '+'
J% -+‬ا ه; را ‪".',‬‬
‫‪ )
:‬ا) ) ‪79-: ،8 9:‬د ‪,‬د او‪ 8 .‬از ل ‪ ١٣٣٢‬رژ;‬
‫ د ه و ‪
+‬وهى ا 
‪  0‬د و در اﺡ‪ C9 T‬از اان ‪ "5‬‬
‫ رﺱ و د‪ J‬ر در اان و در ه‪J‬م ‪ 
o‬ﺱ زن هى ‪ P‬هى 'ا‪A9, W‬‬
‫و ‪N‬ه') ‪% ،A9,‬ا‪+‬ن را ‪ " A4‬رش و ا‪@Q+‬ب رآ 
و ? 

‫ آد و ‪ $+0‬را دو‪ L‬و ‪'8‬ه واك در‪ 
5‬آد‪ ،‬ا ‪,‬دش ‪
5‬‬
‫ آد‪P ،‬ن ‪0‬ن ‪Q‬ت ‪ s‬را ‪ ,‬و از ى ‪ $+0‬ﺡ‪" ،' -‬‬
‫راﺡ از ‪8‬آ" ‪,‬رج ' ا ‪%‬ا‪+‬ن ‪ 8‬م و ‪ 5‬و ‪ A :‬آ" ‪w%‬ب‬
‫ﺡا ه و دروغ دازى هى ا) ر‪ '+‬ا‪ "+‬داز ' د‪ '+‬در ‪ " -‬ه ‪
5‬‬
‫ آد‪ '+‬و ‪-‬م ز‪4
5'+‬ن ‪ "< "P .' K‬ه‪ W‬آ" در ‪,‬رج از آ‪4‬ر‬
‫ﻁ وى ﺡف ' د‪ "< "P ،'+‬ه‪ W‬در دا‪ T,‬آ‪4‬ر ز ‪4‬ر و ‪ "N7‬و‬
‫ﺡو 
از درس و آر و ? 
‪ .‬ا او را ‪,‬د را 
‪-‬د‪ 
8 .‬رى از‬
‫ ن ‪ T 8‬ﺡل ‪,‬دش د‪ .‬از ‪ "9-%‬ه‪ , )
-‬ان و‬
‫=‪' +‬ن ‪ +Q :‬آ" ه; را ‪* .' -+‬ف ‪0 A :‬رن هى‬
‫ا‪ ++‬و ? 
‪* ،‬ف د‪ )$ 
" ', A : J‬و ا 
آ‪4‬ر و ا‪N+‬م وˆ
‪ "C‬و‬
‫‪0‬ن ‪ s‬د‪J‬ا‪ +‬آ" ه; ‪ ",‬ا‪.'+‬‬

‫‪49‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫دآ ‪<+0 8 9:‬ن ‪wN‬وب رآ 
' د آ" ‪ -‬ا‪ "4'+‬ه و‬
‫ادن آ‪ )$‬اا‪ +‬را ‪ C+‬آد‪:‬‬
‫"ادر! د‪ J‬ر در آم ‪+‬ا
'ى د; آ" ا
'ى " ‪-+'-+‬ن ‪,‬ا‪K
.'+‬ان ‪H‬رگ‬
‫‪ .',‬زر‪H 4‬رگ‪H + ،‬رگ‪ ،‬داى ‪H‬رگ‪ ،‬آ‪ 
C‬س ﺡ‪Ws ،;
7‬ى‬
‫‪....A4:‬‬
‫ا ادر ا) ‪', )
M8K‬ان از ‪4`8 "+,‬ن ود ‪ '+'0‬و ه
‪ q‬ا‪" W:‬‬
‫ و ه
‪+ q‬م و دى از راه آخ و = ى '‪....'+‬‬
‫زر‪ 4‬در ‪0‬ذر‪N‬ن ‪8K‬ث ' و ‪0‬ن آ" " ز‪, "+‬رد‪5‬ن‪'J  ...‬‬
‫" ‪ g9‬و در @ درر ‪ 245‬از '‪".‬‬
‫ا) ﺡ‪ T
9‬ا‪J+‬ا‪ "+‬و 
) ) ‪ 8‬ا دروغ ا‪ .‬زا زر‪ 4‬را‬
‫‪$%‬ن ' و دا‪ '+‬آ" او آ" د و ‪ "P‬آد و از ه‪ -$ "-‬گ ا ر‬
‫او‪ .‬زر‪ 4‬در دع از ‪0‬ب و ‪,‬ك اان ز
) در ‪-%$ J%‬ن و زن ? 

‫اا‪ ،+‬در ‪% ‡% "$K%‬ن داد ا ‪0 8 9:‬ن د‪H‬رگ را ﺡ‪ 
Q‬آ' و‬
‫اى ‪ H
+ +‬درو? ‪H‬ر‪ ،'5 5‬درر ‪ +‬آ" " اى آ " =‪ T‬ر
'‬
‫و ‪ +%‬را 'اى ا‪ "4'+‬اش آد و اوز ‪$%‬ن " او ‪:'5 'L‬‬
‫"و ‪ +‬از ‪+‬ر ‪ C5‬و " ˆ‪ , -9‬و رو را در ‪5‬ش ز‪'+‬ا‪
+‬ن ˆ‪-9‬‬
‫ز‪ "H‬آد‪ .‬ا ‪C5‬ر رو را در آ
<
' و " ر ‪ +‬ه'" آد و‬
‫در ‪wJ%‬ار ‪, "Kc,‬ا‪ '+‬و ا رش ه‪ "-‬ا) ' آ" در رآب ر ه' و ‪ g9‬را‬
‫‪ 45‬و ‪ '8‬ا) ‪ ) 
P‬ن ‪ 7‬و ‪-7‬ن را ود‪".‬‬
‫‪ ) 
P‬ه‪N‬م ‪%+‬ا‪-+‬دا‪ "+‬و ‪ +‬دا‪ "+‬اى آ" ‪0 8 9:‬ن ‪ ) K‬ز‪ K‬و‬
‫ﺡ‪H 
0‬ش " ه‡ و ‪'-‬ن و ا‪ "4'+‬و ‪,‬د'ان آ‪ )$‬اا‪P +‬ن زر‪ 4‬و‬
‫‪ +‬روا دا ‪ ،‬ا‪-8‬ر‪ )+‬و 
‪J+J‬ن اان 
‪ H‬ل ه ‪‡%‬‬
‫‪ -+‬ا‪ ،'+‬اا‪ +‬را " دوردهى ا ر آ‪ )$‬و ‪' +‬ن '
)‬
‫و د ‪ )-‬آ'‪.‬‬
‫‪ "5 I*= ;
- 8 9:‬د ‪> -‬ه ‪'-‬ن و = آ‪ )$‬اان را‬
‫ز ‪$+‬د و ﺡ‪ 
Q‬آ' و " ‪7:‬ﺱ ‪'R‬ر ا@م را رآ 
و 
‪
L‬‬
‫‪ 8‬آ' زا آ" ‪>+‬م د ه از درواز هى ‪'-‬ن ‪H‬رگ و ‪ )4%‬هى ‪٢l٠٠‬‬
‫‪ C5 "L‬و د را ‪0‬ر‪, $‬ا‪ '+'+‬و او  اى را‪'+‬ن‬
‫‪'
$‬ن و ﺡ رو ‪7C‬ان ‪+0 "P 50+‬ن آ" " د) ور دار‪ '+‬و ‪+0 "P‬ن آ"‬
‫ د) ه'‪ ،‬ا@م را ‪8‬رهى رآ 
ر‪ '-+ ‡+‬و از ‪0‬ن ‪9‬ه‪W‬‬
‫ز‪ K‬زد آ" دل ه ‪ '+‬اى را ‪:'KC‬‬
‫و ‪ 2L%‬ا) آ" در ه‪H% )
-‬و ‪CR ٣٢‬ﺡ" اى "‪0‬رى ا) ‪ ) 
P‬د ادر" در ‪CR‬ﺡ"‬
‫و ا‪@,‬ف ‪, 'P‬ﻁ ‪m‬د ‪H‬ر‪ 5‬در ‪ "C5‬هى ‪ .; 
 8‬او و= از 
‪K‬‬
‫ا@م د آ' ‪:'5‬‬
‫"‪ - 
'C5‬د ا و ه‪ "-‬او را د' ا‪ '+‬آ" در ‪ 4‬ه‪ )
-‬آ ‪'C5‬ان را‬
‫ ‪P‬ا‪ '
+‬ا‪ "+JP !KN: ;C5 .‬ا آ" ‪',‬او‪ '+‬د اش را از 
ن‬
‫‪+ P‬ن ‪ 'H5‬ا؟"‬
‫دآ ‪ 8 9:‬ا‪ "+‬داز و ا‪H J+‬رگ =ن ‪<+0‬ن ب )‬
‫‪50‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫اﺡ‪-‬رش را ‪ ,‬آ" در " ‪,‬ﻁ ‪ "
+M٣٠ '8‬ﺱ از ‪0‬ن آ" از ‪8K‬ث‬
‫ 'ن ‪ P‬ن " 
‪K‬ى ‪ 2N8‬ا ‪,‬دش ‪ '5‬آ"‪:‬‬
‫"‪ 'C5‬او ‪ ),0‬ﺡ‪+ P "99 "Q9‬ن ا و ا‪'%‬ادش ه‪ "-‬ر‪s‬ن ‪ P‬ن‪ .‬از‬
‫ ق از ها ‪, ‡5‬د ‪L‬ز'م آ" اى ‪ ) 
+‬ر از 
ن 
‪K‬ى‬
‫‪ ",‬ا؟"‬
‫*"‪3"/$ , ,‬ت ‪ +‬رى در‪+‬ر‪' E‬ﺡ‪/‬ر‪ 0 f0 + EK‬دش 

‫ا\‬
‫‪' 8 9:‬ون ‪,‬ردار از ﺡ‪ 
-‬ر =ى در دا‪ T,‬د‪ J‬و‬
‫ 
; ﺡ‪ 7‬د و " ‪ "+5‬اى آ" ه‪ J-‬ه; ‪>+‬م د ه را " ‬
‫‪ "5‬د‪ '+‬و ‪0‬ن د‪ J‬هى ‪H‬رگ و *‪c-‬اق‪ ،‬ن راد‪7‬ل و ' ‪9:‬‬
‫ ‪ 8‬را " ‪ A9-‬ه از ه‪.'+'
4  4‬‬
‫" ‪:‬ان `ل ‪, 8‬دش ا‪:‬اف آ' آ" در واك‬
‫ ا‪ +‬ه‪ W‬ا‪N+‬م داد ا‪:‬‬
‫" ) ‪ 'C5‬از *ف واك در داد ' ‪ -‬ا‪ ) ' 
7 +‬آ ‪،C+‬‬
‫دا‪ HK J4+‬و ? 
( و‪ L‬ا‪%‬ز ‪'+‬ه
' دا‪N4+‬ن ال آ'‪ ) .‬ه; " ه‪)
-‬‬
‫‪+‬ﺡ ‪-+ T-:‬دم‪ .‬واك ‪ '$4‬دا‪ '+‬آ" ) از *ف ‪'+,0‬ه و ‪ pP‬ه ‪"P‬‬
‫ﺡ' رد اه‪= +‬ار ‪
5‬م‪ '5 $+0 .‬دو‪ L‬دآ ‪ 8‬را از ارو ‪0‬ورد‬
‫آ" ‪'+,0‬ه و ‪ pP‬ه ‪K‬رز آ'‪ " .‬ه ﺡل ) ‪ I
c‬د‪ J‬ه;‪) .‬اد‬
‫واك(‬
‫را‪ 8 9: "c‬د‪ J‬هى ا 
‪'Q+0‬ر ‪,‬ب د ا آ" در ل‬
‫‪ ١٣٣i‬ا‪ "+‬ر‪
W‬ﺱ راد را ‪:‬ض آ'‪, .‬د ‪ * 8‬د ‪ c‬آ" در‬
‫ا‪ 
,‬ر ا )‪ "+‬اى آ" " ‪ "-:‬اش ‪ " +‬ا( ‪:'+‬‬
‫"روى ‪K‬رزا آ" 
) و ر‪
W‬ﺱ ‪
9K‬ت راد ‪ '$4‬در‪ 5‬ﺡ‪'-‬ا‪ x‬ا‪; 
+‬‬
‫ر‪
W‬ﺱ راد ‪ '$4‬را آ" ‪0‬دم ‪K+ ,‬د آر آ
; و ادار ‪0‬ن اآن د ‪ 7‬از‬
‫دون ‪,‬د و از ا) ‪L‬ﺡظ ) ه; )‪ (8 9:‬ه‪ "C‬اى دور در راد‬
‫‪R‬ﺡ‪ K‬آ; ‪ 7‬روزهى " ‪ "K‬از ‪'8 l/l :‬ازˆ‪ $‬و ‪ 7‬ه; در‬
‫‪ "+‬ص روزهى ‪*) "."8-%‬ﺡ از ز‪ 5'+‬ص ‪. (٣٠١‬‬
‫‪@,‬ف ‪ , "<+0‬در @ ' ‪ 8 9:‬را ]' د ‪ 8‬آ'‪ ،‬وى‬
‫‪Q9-‬ت 
رى درر ﺡ‪'-‬ر]  ‪,‬ﻁ ‪,‬دش ‪ " +‬ا آ" 
از ا) "‬
‫‪ 'P‬رد ا ر '‪:‬‬
‫"‪$5+‬ن  ‪ ;
-‬ه‪ 4‬ه‪ "-‬ا) ‪
+‬و 

‪ $%‬داد‪".‬‬
‫و ‪ "<+0‬اآن ا آ@ً ‪ 'Q8‬آد ا )" ‪>+‬م د ه( ا) ا‪ TR‬آ‪9‬‬
‫ا آ" اآن رژ; 
اان و در رأس ‪0‬ن ‪ 1‬ا‪
9:‬ﺡ‪m‬ت ه‪+-‬‬
‫ ‪ I*= ;
-‬دار‪ '+‬آ" 
از 
در ه ز 
" اى " ﺡ‪s‬ت ‪ 
:‬و ر‪ "4‬اى‬
‫ا‪ :-%‬د ز‪".'+‬‬
‫ا‪ 5‬دآ ‪ 8‬در ‪ 7‬از ا‪ +‬هى ‪ 
-:‬ا) ‪Q9-‬ت " ا‪
9:‬ﺡ‪m‬ت‬
‫ه‪ +-‬را و ه‪7-‬رى 'او را ‪
+‬وهى ا 
‪c ً9:‬ح آد ه‪H5‬‬
‫‪'R‬ه ‪%‬ان 
<ر و ‪5 50+‬ل او را ‪, -+‬رد‪ '+‬اى ‪,‬ا‪'+‬ن آب رد ‪0‬زار‬
‫‪51‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫=ار ‪@, 8 .'+
J‬ف ا) ‪ %‬آذ آ" ﺡل ‪ * 8 9:‬ا) ‪٢l‬ل‬
‫را اد‪ ،‬وى ‪ "9‬وا=‪ 8‬د اى ‪% T+‬ان در دوران ﺡ‪'-‬ر] ‪% ،‬ا‪+‬ن‬
‫ ر و ا‪ $+0 "P @Q+‬آ" ه'ف ‪K‬رز ‪9‬ﺡ‪ "+‬دا ' و ‪ "P‬آ‪ +‬آ" در‬
‫‪,‬ﻁ ‪ '
Q: CL‬رژ; د‪ '+‬در =‪ 2L‬آرهى ‪ 8‬ااز و‪%‬د ‪-+‬د و "‬
‫دام رژ; و د‪ J‬ا 

‪.'C‬‬
‫ا‪ "9 ) 9R‬ز‪ 5'+‬ز ‪ 8‬آ" 'ون  ‪50‬ه و ذآوت و! در‬
‫‪ ',‬وﺱ ا*@‪ :‬د‪% ،‬ن ‪,‬وج او از آ‪4‬ر ا‪.‬‬
‫اس ‪% ' 'P‬ى ‪ '+‬از واك ‪'
"+J+0‬ا ا آ" ‪' 8 9:‬ون‬
‫ا‪%‬ز د‪ J‬از آ‪4‬ر ‪,‬رج ' ا‪ .‬و‪%‬د ا) اد د‪ 8*= T
L‬ا)‬
‫‪ "9‬ا آ" ‪ 8 9:‬ﻁ ‪ 4‬از واك ﺡ‪ ،' -‬ا‪ "KL‬دو‬
‫‪ C+‬از ‪o‬ران ‪ " '9‬آ" ه; اآن در =
' ﺡ 
ت ‪' ،'
+‬ون آ‪ J+-‬و ‪L-%‬‬
‫ آ‪- 
T` ،L-‬ر ‪$‬ا ر‪
W‬ﺱ واك ‪,‬ان ‪wN‬وب ‪ 2‬و‬
‫ا‪ "+‬زى و ا‪J+‬ى ‪ ' 8‬د‪ "+J '+‬اى آ" ا) دو ‪o‬ر واك‬
‫‪ H
+‬ﺡف 
‪-‬ر ‪$‬ا را زد و ﺡ در ‪ )
W‬اد واك اˆ‪$‬ر ‪ '
Q:‬آد ا‪'+‬‬
‫آ" ‪ " 8 9:‬رژ; ‪ 'Q8‬ا و ا‪7', '+‬ر ‪.' ,‬‬
‫‪,‬وج ‪$4
 8 9:‬د ‪ 7‬از ‪o‬ران ‪ " '9‬واك ‪' 9-:‬‬
‫‪,‬وج ‪$4
 8 9:‬د ‪ 7‬از ‪o‬ران ‪ " '9‬واك آ" ه; اآن در‬
‫=
' ﺡ 
ت ا ‪ .' 9-:‬ﺱ از ‪ 8 ,‬از آ‪4 "
-‬ك ]'‬
‫‪,‬ا‪7‬رى‪ 
،‬از واك ‪ 2‬اى د'ن وى " ‪ "+,‬اش در آ‪+ "P‬در @ك‬
‫‪0'
4-% ١٠‬د ‪ '0 L-‬و در ‪ 7‬از ه‪ )
-‬د'اره دو ل و ا‪'+‬ى 
از‬
‫‪0‬زادى او " ‪$4
8‬د آد ‪p‬رت ز اى ‪ "5‬و از آ‪4‬ر ‪,‬رج د‪.‬‬
‫ا‪-5 " "KL‬ن ) وى ‪p‬ر از آ‪4‬ر ‪,‬رج ' آ" در ل ‪R l٠‬در و در‬
‫ل ‪Q lY‬ﻁ ‪ ' ''-‬د‪.‬‬
‫در دروغ هى ز‪ '0 8 9: 5'+‬ا آ" وى ‪+ "+‬م ‪ 8 9:‬آ"‬
‫ ‪+‬م ‪p +H 9:‬رت ‪ "5‬ا و ‪wL‬ا واك ‪, "%‬وج او ‪ '4+‬ا‪.‬‬
‫?‪ T‬از ‪0‬ن آ" او‪Q 8 9: ًs‬ﻁ " دا " ا و ‪ ً
+M‬ا) آ"‬
‫ا; او در " و 'ارك ر‪ +H -‬د ا و ‪' 2QL 8‬رش‬
‫د آ" " او ه; ا*@ق ' `‪ T‬اوز آ" ‪ -‬ز‪'+‬ان او ‪+‬م 
‪9‬‬
‫‪ +H‬دار‪ '+‬ا ه‪ $+0 "-‬را م ‪.' 8‬‬
‫د هى ز 
" در ‪
+‬وهى ا*@‪ :‬آ‪4‬ر آ" ‪ -$ Q+‬در‬
‫ زى ‪ 8‬دا '‪ ،‬ه‪-‬ن ه ‪ H
+‬وى را از آ‪4‬ر ‪,‬رج آد‪ '+‬و ‪,‬د '‬
‫‪ ',‬و '‪ '+' :‬آ" ‪+‬م ‪, +H 9:‬رج ' و ‪.;'
-$C+‬‬
‫‪ 
"7+‬ر ‪ 2L%‬د‪ J‬ا) آ" ‪ 8‬در ‪ -‬اﺡ‪ T‬ز‪'+‬ا‪ $ "+ +‬ﺡ‪Q‬ق‬
‫آ‪, T‬د را در آد ‪ "79‬در ل ‪ l٢‬آ" وى را ز‪ "4+‬آد‪ " '+‬او‬
‫ﺡ'ود ‪٢٢‬ل ‪ ', "Q‬داد‪ - 8 .'+‬ﺡ
@ت او در دا‪ '74+‬رﺱ و‬
‫‪ " H
+ '$4‬ﺡب آرآد او ‪w5‬ا " '‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪Q‬ﻁ ‪,‬ا‪
"%‬از از ‪,‬وج ‪ K, 8‬د‬
‫ ‪p‬س از ‪$‬ن ر ‪5‬ا ‪ R+‬ﺡ‪'-‬ى آ" ن 
رى از ه; 
‪$‬ن ‪+‬ز‪)
+‬‬
‫ا رد ‪, $‬د =ار داد د ‪s‬زم " ‪o‬آ
' و ‪ ' 
o‬ا) ‪ "9‬ا آ" اس‬
‫ه‪-‬ن ﺡ‪ Y٢١ "K‬ل ا‪@,‬ف ل 
@دى ‪ ،-‬آ‪C‬ا‪+‬ﺱ ا‪HNL‬ا در‬
‫ ‪ ;N‬رس ‪ ١٩٧l‬آ" ا د ا ‪H+‬ده; ا‪H5 ١٣li 'C‬ار '‬
‫ا‪.‬‬
‫ا دآ ‪ 8 9:‬در ‪ ,0 2‬ا‪ ١٣l٣ 'C‬آ" د ‪١٩‬رس ‪١٩٧i‬‬
‫از ز‪'+‬ان ‪0‬زاد '‪.‬‬
‫ا‪K7 "KL‬ر د‪ J‬از ‪ $‬ر ‪ R+‬ﺡ‪'-‬ى ‪HJp‬ارم‪.‬‬
‫از ‪'Q+0 W‬ر در ز‪ 5'+‬دآ ‪
98% 8 9:‬ت و دروغ و ‪C+‬ق و‪%‬د دارد آ"‬
‫‪ 
L‬آدن ‪, $+0‬د ‪
+‬ز' ‪J+‬رش ‪CR 'R 'P‬ﺡ" آب ا‪.‬‬
‫و ا) دروغ ه ‪<+0‬ن ‪ "+ 
+‬د ا آ" ره و ره ‪m‬دهى ﺡ‪ 4‬در‬
‫‪J+‬رش ر‪ g‬و ‪0 '' 8 9: w5‬ورد ا‪.‬‬
‫`@ً ه‪ )
-‬دروغ وا‪' "c‬ن ا‪HNL‬ا اى ‪0‬زادى ‪ 8 ;+, .8‬در‬
‫‪CR‬ﺡ" ‪* ١٩٠‬ﺡ از ز‪ :' 5'+‬د آ" ‪'K:‬ا‪
-, Z
cL‬‬
‫وز‪,‬ر‪ "%‬ا‪HNL‬ا ‪ 8‬ه‪@7-‬س د ا و ه‪ -‬ل ‪, ١٩٧l‬اهن ‪0‬زادى‬
‫ ‪ ' 8‬ا‪.‬‬
‫در ‪R‬ر آ" ‪'K:‬ا‪'P 
-, Z
cL‬ى ﺱ از ا‪@Q‬ل ا‪HNL‬ا‪ ،‬آ‪.' "4‬‬
‫‪ 8‬هز ‪ 8‬در رﺱ دا‪ N4+‬د ا آ" ‪'K:‬ا‪ 
-, Z
cL‬وز‬
‫ د و آ‪ "4‬د و ‪ 8‬دو ل ‪5 (١٩Yi) '8‬دد " اان و‬
‫از ه‪ -$ "-‬ل ‪ - ١٩٧l‬ا ان هى ﺡم ‪'K:‬ا‪ 
-, Z
cL‬ه;‬
‫‪,‬ك ' د‪ "P .‬ر' " ‪0‬ن آ" د ل ه 
 اه' ‪ 8 :C‬را‬
‫آ'‪ .‬در ‪%‬ه‪ W‬د‪ J‬از ر‪
W‬ﺱ ‪$-%‬ر آ‪ +‬ا‪HNL‬ا " ‪:‬ان وز‪,‬ر‪0 "%‬ن و=‬
‫ا‪HNL‬ا د ' ا آ" 
از ا) ‪ H
+‬درر دروغ دن ا) ‪ "9‬آ" ‪"Q
9C‬‬
‫وا‪ ' ' "c‬ح دادم‪ ....‬ﺱ از ا) آ" ‪ " 8‬در‪,‬ا واك ‪'P‬‬
‫آر در ]' رآ 
; و ‪ ' 
o‬ر‪ g‬و ‪'-‬ن اان ا‪N+‬م ده' و در روز‪"+‬‬
‫آ
‪$‬ن ‪P‬پ د‪ ،‬د هى ز درون د‪ J‬ﺡ‪ 7‬او را " ‪,‬رج از‬
‫آ‪4‬ر روان آ'‪.‬‬
‫در را‪, "c‬وج ‪ 8 9:‬از آ‪4‬ر ‪ H
+‬دروغ هى اوا‪ "C5 +‬و ‪' " +‬‬
‫ا آ" در ا) ‪
98%‬ت و دروغ دازى ه د ه‪ W‬از واك آ" ﺡ 
ن‬
‫ه‪ 8 J4
-‬د‪, ;4P " H
+ '+‬رد‪.‬‬
‫اس ‪' 'P‬ى آ" در ه‪ " + )
-‬آ‪ ' "4
9‬ا از روز‪5‬ران =';‬
‫د‪ J‬ﺡ‪ 7‬اان دا‪ "+‬ا آ" ‪+‬م ‪ 8 9:‬در " و‬
‫ ‪p‬رت و ? 
‪ +H 9: ،‬ا‪.‬‬
‫ ‪p‬ر آ" وى ‪0‬ن اى ﺡ
‪ " T‬ا‪ "+‬ر" د و ‪p‬ر آ" در ل ‪l٠‬‬
‫‪R‬در و وى ‪0‬ن " ‪:‬ن ‪8‬دى ر" د ‪+‬م ‪ +H 9:‬د و آ@ً‬
‫ ‪ 2QL 8‬د اى وى و 'رش‪ ...‬ا رى ‪,‬د واك و ‪
+‬وه‪ W‬آ"‬
‫‪wN‬وب و ه‪7-‬ر ‪ 8‬د‪ " ،'+‬دروغ ادى را ‪ T8%‬آد‪ '+‬آ" آ‪ 
9‬واك از‬
‫‪,‬وج وى ا*@ع د ا‪.‬‬
‫‪$4
 8 9:‬د و ه'ا و راه‪Q W-‬م ‪ " '9‬واك از آ‪4‬ر‬
‫‪,‬رج د‪ ،،‬ا * 'ى در ‪, ١Y‬داد ‪' lY‬آ‪ T‬ادار م در‬

‫‪53‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ ده' ‪ ٢٧ ) 
L‬ارد‪ 4$K‬را در ا‪ 
,‬رش ‪wJ‬ار‪ .'+‬در ‪R‬ر آ"‬
‫‪ 8 9:‬در ‪ ٢Y/٢/lY‬از آ‪4‬ر ‪,‬رج ' ا و 
از ‪,‬وج از آ‪4‬ر‬
‫ده‪ C+ $‬در اان از ‪ C‬وى ‪ 50‬د ا‪ '+‬و ‪cP‬ر د و= ده‪ C+ $‬از‬
‫دون و 
‪ 8 T‬از ‪ C‬او " ‪,‬رج ‪ 50‬د ا‪ ،'+‬واك ‪.' K,‬‬
‫‪ 8 9:‬اى ‪',‬اﺡ> ﺡ‪ '-‬ه‪-‬ن 
ن ‪w5‬ار ﺡ 

" ار د "‬
‫ا‪C‬ق ‪- 
" C+ 'P‬رن رود‪:‬‬
‫»ه‪-‬ن از د'ن دآ و ا) آ" ‪:‬زم ‪, C‬رج ا 
ر ‪ ,‬ﺡل '« )ص‬
‫‪* ٢٢١‬ﺡ از ز‪(5'+‬‬
‫‪ ;+,‬دآ ‪ TK= 2 H
+ 8‬از ‪'8 C‬ادى از ‪4,‬و‪'+‬ا‪ +‬را اى‬
‫‪',‬اﺡ> ‪ "+, " 8‬د‪:‬ت آ'‪:‬‬
‫»روز =‪ TK‬از ﺡآ ه; ) ا=ام ‪,‬دم را " ‪ "+$‬د'ن ‪, "+, " 9:‬دن د‪:‬ت‬
‫آدم‪ , 2 .‬د‪0 .‬ن ‪ 2‬ه‪J‬م ‪',‬اﺡ> ‪0 9:‬ه" " ادرا‪ C5 ;+‬آ"‬
‫دا = ' ‪ C‬دارد و ‪ C 9:‬را ه; " ‪) «.C5 $+0‬ص‪* ٢٢١‬ﺡ از ‬
‫ز‪Q (5'+‬ﻁ ادران ران ‪ ;+,‬و زن و ز‪'+‬ان و‪s $+0 ...‬ى د ‪ .'+ C+‬آ"‬
‫از ‪ C‬دآ ‪ K,‬دا " ا‪.'+‬‬
‫‪ '8‬از ا) ‪5‬دى ر‪ ،‬در ‪ +-$ H
+ C 2‬د‪ 2 
J‬داد‬
‫ د‪٢Y 2 » :‬ارد‪, ١٣lY 4$K‬اهم )‪,‬اه ران ‪ ) (;+,‬و ‪+,‬اد ام‬
‫و ‪+,‬اد ‪,‬اه و ادران د‪J‬م را " ‪ LH‬د‪:‬ت آد‪ "C5 ) " .‬د آ" ا)‬
‫‪9N‬ﺱ د‪ I‬و ‪',‬اﺡ> ‪ 9:‬ا‪0 ...‬ن ‪ (9:) 2‬ه‪J‬م ‪',‬اﺡ> "‬
‫‪ :+‬از ه‪ "-‬ﺡ@‪*) «...'
K9* 
L‬ﺡ از ز‪. (5'+‬‬
‫‪5‬دى ر هى دآ ‪+, " 8‬اد اش ﺡ ‪K+‬د ا‪ "79 ،‬دون‬
‫‪ %‬ا‪4‬ن ‪ H
+‬ا ‪ +-$ 
)'P‬ده' از ‪ "9-%‬راد‪'K: .
+‬ا‪ x‬راد‪
+‬‬
‫ ‪:'5‬‬
‫»دآ ‪%‬ن در ‪p‬ر و ‪
9 ',‬ﻁ را ه‪-‬ن روز ‪ ) " "K4N‬ا*@ع داد‪.‬‬
‫) ه‪-‬ن روز ‪ ':‬اى از دون ﺡ 

" ار د را " >ر د'ن دآ و‬
‫‪',‬اﺡ> او اى م د‪:‬ت آدم‪0 .‬ن ‪ 2‬دآ " ه‪-‬ا ‪ -+,‬ﺡ'ود‬
‫‪ '+'0 ١٠ :‬و ‪ '8٢ :‬از ‪) «...2 "-
+‬ص‪* ٢٢٠‬ﺡ از ز‪. (5'+‬‬
‫دون ا‪ )-N+‬ا@ ‪ ) 
'$‬ه; اى دآ ‪5‬دى ر زن‬
‫ ده'‪ ;+, :‬دآ ‪:'+ 8‬‬
‫داى ‪0‬ن روز ‪ "8-%‬ه; دون ا‪ )-N+‬ا@ ‪= '
: K " ) 
'$‬ن‬
‫ ‪ +-$‬در آج ‪ T
74‬داد د‪ .'+‬را ه; د‪:‬ت آد‪ '+‬و " آج ر
;‪ «.‬‬
‫ا) ‪ @
mC‬آ" ح داد; و ا) ه‪ )4% "-‬و ‪5‬دى ر اى ا‪ J+‬و‬
‫ا‪ "+‬داز ر‪ ‡+‬دوران ‪% .‬ى ‪ 2N8‬ا آ" *‪ 79C‬واك آ" ‪0‬ن ه‪"-‬‬
‫هرت و رت ر دا " و دارد از ‪ C‬ا) دروغ داز ‪H‬رگ ‪.' K,‬‬
‫‪K,‬ى را ‪' C+‬ا‪ 8 9: J+0 .
+ C K, ،'+‬در ‪ +-$ )'P‬‬
‫ﺡ‪m‬ر ده‪: " C+ $‬ان ‪',‬اﺡ> آ آ' و رژ; از ‪ C‬او ‪0 .' K,‬ن‬
‫ه; در ‪R‬ر آ" ‪ $‬آ آ" از ‪ C‬او ‪ K,‬د ا ‪, 1‬ا‪ "%‬ﺡ‪t‬‬
‫ 
ازى د ا‪.‬‬
‫از ه‪ -$ "-‬ه‪J‬م ار 'ن " ها
‪% H
+ -‬ب راد‪0 
+‬ن ه
‪ T7‬در و‬
‫ ‪, 1,‬د و ﺡ‪ 8 '
-‬ر]ى و ران ‪ ;+,‬و ? 
‪ H
+‬در ود‪ 8 ، 5‬را‬
‫'ر=" آد ا‪ '+‬و ز ذر 
) ود‪ ) 
5‬ا‪$ 99-L‬ان ‪ ،H
+‬دآ ‪" 8‬‬

‫‪54‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ '
+ ;4P‬ا و 'ون ا*@ع واك از آ‪4‬ر ‪,‬رج ' ا‪ KN: .‬از ا)‬
‫ه‪ "-‬دروغ هى ‪',‬ار و ا‪ "+‬دازى هى ‪H‬ورا‪ "+‬و‪....‬‬
‫‪ 8 9:‬آ‪ +p-‬در ‪ ٢Y‬ارد‪ )0 " 4$K‬رود و ‪ : ٢i‬در‬
‫‪5 )0‬دش آ'‪ ،‬روز ‪ " '8‬وآ‪ T‬ر" و دو روز در وآ‪ '+ T‬و از ‪N+0‬‬
‫" ا‪9J+‬ن رود‪ ،‬در ا‪9J+‬ن دآ ‪7 9:‬ه ) دا‪(-+, W‬‬
‫‪-‬س ‪ "5‬و " ‪ $+0 "+,‬در ‪ $‬ت ه‪p-‬ن رود و ﺱ از ه‪"C‬‬
‫ا‪', 9
K‬ارى ‪-+‬د و از ‪+,‬اد اش در ‪$‬ان ‪,‬اه' آ" " او ‪.'+'+
p‬‬
‫‪ 8 9:‬از *‪ A‬ز 
و در ا‪, T
K‬د " ‪%‬ب ا‪ "+‬ر" و ‪'P‬‬
‫روزى ﺡ) ﺡ‪ K
K‬د'ار و ‪ JC5‬آ'‪ .‬ﺡ) ﺡ‪ K
K‬آ" " ‪:‬ان ‪P0‬ر‬
‫ا‪>+ "+‬م ‪$-%‬رى ا@ ‪ ' ",‬ا از ا'ا " اوز ‪ ;$ Q+‬و‬
‫ﺡس و و! اى در را‪ "c‬ﺡ‪ I tC‬ا‪-8‬ر در اان دا " و دارد‪....‬‬
‫ه‪J‬م ز‪ 45‬از ‪%‬ب ا‪ 8 9: ،"+‬در ز ا‪9J+‬ن " ‪9:‬‬
‫ ‪ g‬هى دروغ دادن " ‪o‬ران ‪-5‬ك و ‪
9‬ﺱ‪ ،‬زدا  د‪9: .‬‬
‫ ‪-5 8‬ن آ' ‪
9‬ﺱ ا‪
9J+‬ﺱ را ه; ا‪ '+‬زى 'ه'‪ .‬ا ‪7‬‬
‫ا‪ "%‬د و " ‪ *,‬ه
‪ q‬و ‪Q‬ﻁ دروغ زدا  د‪.‬‬
‫دآ ‪7‬ه ‪KN‬ر د اى ‪0‬زادى ‪
9 " 8‬ﺱ زى ا‪ "8%‬آ'‪.‬‬
‫»و= " ‪ N+0‬ر
'م د'م آ" دآ در ا‪, T
K‬د ‪ "4+‬و دو ‪
9‬ﺱ )ا‪
9J+‬ﺱ(‬
‫در *
) او ‪ "4+‬ا‪ '+‬و ‪
9‬ﺱ د‪ J‬ه; ‪ 4‬ن 
) ا و ‪,‬اه'‬
‫دآ را " ادار آ‪H‬ى ‪ " ) .'+K‬ﺡ‪ u‬د'ن ‪0‬ن و]‪ 'K+ - ;C5 $+0 " I‬‬
‫ا) ‪ ) 
P =0‬ررى ‪ .' 
7‬ا‪4‬ن دا‪ '-4+‬و ‪ '+‬اا‪ +‬ا و اى‬
‫ادى دا‪ J4+‬ت ه‪p-‬ن ‪]Q‬ى آر داد ا‪) «.‬ص ‪* ٢i٠‬ﺡ از ‬
‫ز‪. (5'+‬‬
‫‪ 2L%‬ا آ" دروغ دازى هى ‪ 8‬اى دو‪ "- 
L‬ا‪
9J+‬ﺱ ه; د‪K+‬ل‬
‫ ' ا‪ .‬آ آ" 'رك ﺡ
‪ 
9‬در ‪,‬د اان " زور ‪ ' "w‬د و‬
‫" زور ر زى " ‪:‬ان ادر ‪0‬ن ه; ‪KR 'P‬ﺡ آر آد د‪ ،‬ر" د‬
‫ا‪
9J+‬ﺱ اد دا‪ J4+‬ت ه‪p-‬ن د‬
‫‪.‬‬
‫رى دآ ‪7‬ه ادا" ده'‪:‬‬
‫» و‪%‬د ا) ‪
9‬ﺱ ه آ'ام از را " ا= ‪'%‬ا‪ "+5‬د و ‪ : )'P‬ز‪W%‬‬
‫آد‪ .‬ه'‪4‬ن ا) د آ" 'ا‪% 0 '+‬اب هى ) و دآ ‪ J'7‬ه‪ -‬ا‪ +‬دارد ‬
‫‪"+‬؟ ‪ '8 ,s ....‬از ه‪ C‬ه‪w5 : 4‬ر‪ 9: "+‬را " او داد‪ '+‬و از ‪N+0‬‬
‫‪,‬رج ';‪«.‬‬
‫'ون ا) زدا ‪'%‬ى ]" ‪ 8 29= " 79$‬ز‪.'+‬‬
‫‪ "+, 8 9:‬اى را از آ‪ +‬ا‪%‬ر آ' و ‪ " ;4P‬را زن و‬
‫د‪,‬ا‪ ،'+ +‬روز ‪,٢٨‬داد دو د‪ " 8 ,‬او 
‪.'+'+‬‬
‫ ‪ 2‬را ‪w5 $+0‬را‪ '+‬و دا ‪KR‬ﺡ و‪ '+‬ز‪ 5'+‬وى اى ه‪" "4
-‬‬
‫ د‪:‬‬
‫‪+ ;+,‬ه
' ‪7‬ه ‪:'5‬‬
‫‪0‬ن ‪ ١١ : 2‬ه‪ "-‬دور ه; ‪ "4+‬د; و ﺡف زد; و‪ L‬دآ‬
‫آ و ?‪ )
J-‬و ‪ "5‬د‪ .‬ﺡ'ود ‪7 9: 2 "-
+‬ه و ‪+‬ه
' " ‪"+,‬‬

‫‪55‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪,‬د ن رو‪ ...'+‬دآ ه; " اق ‪,‬ا آ" در *‪= )
W "QK‬ار دا  رود‬
‫آ" ا'‪ ...‬دآ " را ‪
L '5‬ان ‪ 0‬ا ‪K‬د‪ ،‬ﺱ از ‪ ' w5‬‬
‫ا‪7‬ن ‪P‬ى ‪,‬اه'‪0+ >+ " .‬رام ر
' و ‪,‬ا ‪ -+‬د ا‪.‬‬
‫دا ‪KR‬ﺡ ‪+ ٨ :‬ه
' و ‪7 9:‬ه اى دن ‪,‬اه ن ‪"+, " )+‬‬
‫ ‪ '0‬و در ز‪ '+‬و‪ L‬آ در را ز ‪ -+‬آ'‪ ' ،‬ه; ‪ 4‬در ‪'+‬‬
‫ ‪ )+‬از ‪,‬اب 
'ار د او آ" اى ز آدن در " *‪'0 )
W "QK‬‬
‫ 
' آ" دآ در ‪ "+0‬در ورودى اق " ‪ 4‬اد و 
اش " ‪+‬ﺡى ? 

‫‪:‬دى 
' و د آد ا‪% .‬ن را " ادرش ‪+ .'5‬ه
' ‪ uK+‬دآ‬
‫را ‪ "5‬و  
' ‪ uK+‬او از ﺡآ اد ا‪7 9: .‬ه راً " اورژا‪+‬ﺱ‬
‫
‪-‬رن ت ه‪p-‬ن ‪ )C9‬آ'‪ .‬ﺱ از ‪ >+ "8‬ده' آ" دآ‬
‫در‪ " w5‬ا‪7 .‬ه " ‪ "+,‬دو رود‪% .‬ن را " او ‪1 '5‬‬
‫ا‪ 
,‬ه; ‪ K,‬وا=‪ "8‬را ‪ C+ 'P " C9‬از دون دآ ا*@ع ده'‪7 .‬ه از‬
‫‪ K, N+0‬را ‪ " C9‬دآ ر] در اان ا*@ع ده'‪*) .‬ﺡ از ز‪.(5'+‬‬
‫@ﺡ>" د آ" در ‪:‬ض ‪ 'P‬د=
‪ "Q‬ده‪ C+ $‬در ا‪9J+‬ن و اان از ‪K,‬‬
‫در‪ .'+ 50 8 9: w5‬دروغ د‪ J‬در را‪ " 8 "c‬ه‪)
-‬‬
‫گ او ط د‪.‬‬
‫از ‪+, W‬اد وى ‪c‬ح آ'‪ ،‬آ" ‪ :‬ه ﺱ از گ و= از ‪C‬رت‬
‫اان در ‪'L‬ن اى آ‪ -‬آدن " ‪- $+0‬س ‪ '+ 2N8 $+0 ،'+
5‬آ"‬
‫‪cP‬ر واك " ا) زودى ‪ ' K,‬ا‪ : 'P .‬ﺱ از گ‪ .‬در ‪R‬ر‬
‫آ" ‪ 'P‬د=
‪ "Q‬ﺱ از گ ‪+,‬اد ‪7‬ه " دون و 
‪ 
T‬رى ‪ K,‬داد‬
‫ا و ‪ ً 4‬ﻁ ه‪ )
-‬ااد‪ ،‬ه; " ‪C‬رت ‪ K,‬داد ا‪.‬‬
‫ دروان 
‪-‬ر ‪%‬اد ‪ )
8‬زاد آ" ره ‪8‬دت ‪0‬ن را دا ; در د رﺱ‬
‫ ‪w‬اى ا‪4‬ن ;‪ ) " ،‬ا*@ع داد د آ" ﻁ ‪ ،K‬از گ دآ‬
‫ ‪.;' K, 8‬‬
‫‪+,‬اد ‪ H
+ 8‬در ه‪-‬ن ه‪J‬م ‪ 9:‬گ را ‪ K9= "7‬ا‪@:‬م آد‪ '+‬و ﺡ‬
‫از ا‪N+‬م آ‪ 7 'KL‬دورى ‪'8 .'%‬ه آ" گ ‪ , "-8* 8‬اى‬
‫‪ "
9: ”
9K‬رژ; ' د‪ ،‬ز‪ '+‬وى '‪ ' :‬آ" " ‪ *,‬ا) آ" رژ; ‪ '%‬را‬
‫‪'+‬زدد آ‪7+ 7 'KL‬د; و
‪ 7‬را " ر" د;‪ .‬آ" ا) ه‪ "-‬از ه‪-‬ن دو ه‪H‬ار‬
‫و ه‪ ' C‬درو? ا آ" ‪,‬د ‪+, ،8‬اد اش و دو‪ +‬اى ‪$‬‬
‫‪ 
9K‬دن ‪c‬ح آد‪.'+‬‬
‫‪ 
"-8* " T'K 8 9: '%‬ر ‪H‬رگ ‪ ' 
9K‬اى‬
‫آ‪ 
+-‬ه‪ 
c9 ،‬ه و ‪5‬و هى ‪9‬ﺡ ا@‪ .‬در ا) زى ز‪١٩ '+‬‬
‫‪ 8 "L‬آ" در ‪ 70‬د وارد زى ' و ز<" د ‪K9* R‬ن '‪،‬‬
‫ه ‪, 'P‬د او ‪ 
8K " H
+‬از 'رش در دو ه‪H‬ار و ه‪ ' C‬درو? آ" درر‬
‫ ‪ 8‬ه‪ ' 
5 "-‬ا ﺡ " اوز‪ 
Q+ ،‬ر ‪8‬ل و ﺡ‬
‫دا " ا و اوز ‪* " H
+‬ز ها‪ "+‬او ن 'رش ‪>+‬م ا@ ه‪-‬اه‬
‫ آ'‪.‬‬
‫در ا; دد ‪: ،8‬ت‪-P ،‬ان‪ 2c= ،‬زاد ‪ ،‬ام ‪'R‬ر و‬
‫‪ - "R@,‬راد‪7‬ل هى ‪:‬ب و ‪-9‬ن آ ‪-+‬د و ‪8 9: '%‬‬
‫را آ" از ‪%+‬ا‪ +‬رژ; د ه و ‪
+‬وهى ا*@‪ :‬ه‪7-‬رى
‪ 
J‬دا " د‪،‬‬
‫‪ "L95 " T'K‬اى آد‪>+ "
9: '+‬م د ه آ" ز 
" ز ا‪ 9R‬ا‪@Q+‬ب و‬

‫‪56‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ 7 +J+‬و ‪H:‬ت و ‪'9‬ى 
‪ )$‬د‪.‬‬
‫‪ C+‬آ" در ‪0‬ن ل " ‪٣Y‬د‪s‬ر ر
' د اوز ﺱ از ‪٢l‬ل در ه‪-‬ن ﺡ' =‬
‫‪ '+‬ا‪ .‬در ‪R‬ر آ" ا‪ = 
 5‬ا‪, LR‬د را * آ'‪ ،‬‬
‫‪ C+ "74‬اوز  " ﺡ'ا=‪٣٠٠ T‬د‪s‬ر " وش ر
'‪.‬‬
‫ ‪ 8‬و د هى ‪ +$‬آ" از او ‪H‬رگ ‪ ،',‬ا‪: ) 9R‬ا‪T‬‬
‫‪Q‬ط د‪.'+‬‬
‫‪$%‬ن ‪ "+‬ر‪H‬ى دراز'ت 
 رود! ا آ‪!;
WN‬‬
‫در 
ن اا‪
+‬ن دو ‪ 7C‬و ا‪ "4'+‬و‪%‬د دارد‪ 7 ،‬آ‪ +‬آ" " ‪ "* 7C‬و‬
‫دا‪% W‬ن ‪9 +‬ن دن رو'اده ور دار‪ '+‬و د‪ J‬آ‪ +‬آ" ‪ ) 
P‬ورى را =‪K‬ل‬
‫‪'+‬ا " و ‪ "* 7C‬را رد آ'‪.‬‬
‫ا‪, 5‬د'ا‪$% " "+‬ن و 
‪ ;J +$%‬ه‪-‬ار آ‪ +‬در ز‪ 5'+‬و ار‬
‫د‪
+‬ى‪ A ،‬و 
وز ' ا‪ "+ '+‬و ‪ ;>+‬آر آد و اى دراز 'ت و آ‬
‫'ت ‪ "+‬ر‪H‬ى آد ا‪.'+‬‬
‫ه
‪ q‬ﺡل و د‪ ،+55‬آ‪ Z4‬و ا‪,‬اع‪
،= ،‬وزى و ر ' در ‪$%‬ن 'ون ‪ 7C‬و‬
‫‪ "+‬ر‪H‬ى ‪K+‬د ا و ‪ +‬اه' د‪.‬‬
‫ ﺱ ا‪ J+‬آ" ‪ "+‬ر‪H‬ى `‪ K‬و‪%‬د دارد‪ "+ ،‬ر‪H‬ى ‪ C‬و *" ‪ H
+ H 
0‬و‪%‬د‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪ -‬آ‪4‬رهى
‪$% "4‬ن‪ ،‬ه‪<-‬ن آ" ‪ "+‬هى ‪ "L7‬و دو ‪ "L‬و‬
‫ ‪ "L‬دار‪ "+ ،'+‬هى ده‪ "L‬و ‪ H
+ "L N‬دار‪.'+‬‬
‫و= ‪ 70‬د‪ J‬هى ‪,‬د را " رس ر‪ 8 .'+‬ا) آ" ا) د 

‫ﺡ'ا=‪ T‬از ‪ N T$P‬ل 
‪ "+‬ر‪H‬ى ' ا‪ ،‬ﺱ ‪$%‬ن ‪,‬د' ‬
‫‪ "+‬و ‪ 7C‬دراز'ت آر آ'‪...‬‬
‫‪ ،‬از ه‪ J‬آ" از ‪,‬د ‪,‬د ' ا; و در ‪ "9‬ر ‪ 7C‬زن اد ا;‬
‫ه روز " ‪ 7‬ره‪ W‬ه‪-‬ن روز ‪,‬د د ا; و ره‪K‬ان ‪ 
H
+‬ر آ; د ا‪ '+‬آ"‬
‫" ‪ 7‬دراز'ت اى آ‪4‬ر '‪' ،‬ون ر] ‪ 7‬از ‪H ,C‬رگ ر‪g‬‬
‫ 
اان د آ" ‪ "+‬هى دراز'ت و آ 'ت اوان و ا ر‪ 0‬اى‬
‫ دا ا ‪+‬ا‪0 " +‬رن ه و ‪0‬رزوهى ‪,‬د '‪ ،‬زا آ" ا‪-8‬ر ‪)+‬‬
‫ا‪ "+ +‬هى ‪,‬د را " ﺡ‪.'+ T-: "9‬‬
‫') رو ‪Q‬ط ‪ 7‬و ‪ R8 ->:‬اان آ" ر ‪'= )
-N‬رت ‪+$%‬‬
‫‪4‬د ‪* H
+‬ح هى از 
‪ "+‬ر‪H‬ى ' ‪ ' 9-:‬آ" در ا) ‪Q‬ط ا‪M‬‬
‫‪C+‬ذ 
‪J+J‬ن در د‪ J‬هى ﺡ‪ 7‬و ا 
‪ ،‬ا‪ '+‬ز 
" ‪0‬ن را اه;‬
‫‪0‬ور‪.'+‬‬
‫‪ 7‬از ‪ $+0‬ه‪ )
-‬ا‪ 8 9: "+‬د آ" " *ر ‪ "R@,‬ح داد; ‬
‫راه‪ ' 4J‬اى !وه ه‪ A
-: W‬و ا‪ LR‬و ر‪Q .‬ﻁ در<" ه‬
‫را ز آد;‪ .‬ﺡ‪ '-‬ه‪-‬ن 
‪wJ+‬ار ﺡ 

" ار د آ" در ل 
‪
9‬ن ه ن‬
‫‪N‬رت 
) دو *‪ "QK‬ا‪
9J+‬ﺱ دا 'ون ﺡ‪ "K‬وارد 
'ان ‪ '4+‬د‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬ا‪w +‬ه‪ K‬و 
‪-+‬دن رو ‪7C‬ان و دا‪N4+‬ن و‬
‫دا‪J4+‬ه 
ن‪ 
،‬ا‪:‬اض را 
‪ H‬زد‪.‬‬
‫در ا) ‪ 
+ 7‬آ" ﺡ
‪ T‬آد هى از دآ‪'$ ،‬س‪ ،‬اد دا‪ J4+‬و‬
‫? 
ه ‪ 'P‬در ر " ه‪ W‬آ" درس ‪,‬ا‪ '+‬ا‪ 1 '+‬و دا‪ +‬و ه 
" ا‪ .'+‬ا‬
‫‪57‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫در ار ر‪w ،g‬ه‪ 2‬و ? 
" ‪': 9:‬م ﺡ‪ A
Q‬و ﺡ
‪ 50+ ،T‬و ا*@ع د‬
‫و ه'‪ )' .‬رو و= آ‪'
8 9: T` +‬ا '‪ '+‬و ‪0‬ن 

‫ز‪ +‬ﺡ‪w ،H 
0‬ه‪ 2‬را ر‪ J+‬زد‪ '+‬آ" ‪ .'0 $+0 ' ,‬ه‪0 "-‬ن را ‪ 'w‬و‬
‫'ن د آ" ا‪ ) 
'$ )-N+‬و ? 
‪ H
+‬در ‪H‬رگ آدن او ‪ M… Q+‬دا ' و‬
‫" دن ‪0 
%‬زش آ‪4‬ر در ‪0‬ن دوران ‪ ' 2%‬ه‪ "-‬در ‪"9‬‬
‫ 
) رى دآ ‪+0 .'C 
8 9:‬ن آ" ‪Q "+‬ط اان را ‪H
+‬‬
‫*اﺡ آد د‪ '+‬و ‪ " T‬ا‪%‬اى ‪0‬ن د‪ '+‬او را دوران ‪ ',‬و ‪-‬‬
‫ا‪+7‬ت را ا اه; ‪-+‬د‪.'+‬‬
‫اوز ‪,‬د زن 
ى ‪ 70‬ا‪:‬اف ‪-+‬د ا آ" ‪Q‬ط اﺡد ‪-%‬ه 

‫ روى ‪ "+‬ر‪H‬ى ' د‪* "P ،2, .‬ر د ‪Q‬ط اﺡد‪-%‬ه 
روى‬
‫‪ "+‬ر‪H‬ى ‪4‬د ا ‪Q‬ط آ‪4‬رى ‪ '+‬اان آ" ‪
9‬ﺱ ‪ 
9,‬رس د و ='رت‬
‫و ‪H 7‬رگ دا  ار‪
+ 4‬و' ‪ "+‬ر‪H‬ى ‪4+‬د‪.‬‬
‫ ﺱ از ‪Q‬ط روى‪ ،‬ان هى ‪ A‬اان ‪P‬ن ‪7
%‬ن‪ ،‬از‪7‬ن‪،‬‬
‫آ‪-‬ن‪0 ،‬ذر‪N‬ن‪%5 ،‬ن‪ ،‬ارن و د‪ J‬ان هى د‪ ' "P J‬آد و‬
‫‪ $+0‬اان د ه ‪, "P‬اه' آد‪' .‬ون ا‪0 5‬ن آ و ا='ار ل هى‬
‫‪ ٧٠‬اان و‪%‬د دا آ" ‪'R‬ام ﺡ
) در ا‪HNL‬ا د را ' و‬

‪-‬ن ‪9R‬ﺡ ا‪m‬ء آ'‪0 - ،‬ن ان هى از د ر" اان‪ " ،‬اان‬
‫‪'Q‬ر د ه ‪M‬و‪.'
 '-‬‬
‫ا ا‪Q‬ار ﺡ‪@ 7‬ه‪ $ "+ ،‬د‪J‬ان " 
‪'+ 9‬ا ' آ" اوز ‪,‬د ‪9‬‬
‫اان آ" ‪٩٠‬در‪
, " $+0 'R‬ن ه ر ' و گ  ‪, ،'C5‬اهن ‪+‬دى و‬
‫ﺡ‪w‬ف ا) ‪>+‬م ه'‪.‬‬
‫@ه ‪<+0‬ن " ='رت ر
'‪ '+‬آ" ‪,‬د ن ‪0 7‬ن را ‪ -+‬آد‪ ،'+‬ا ا‪-8‬ر ‪)+‬‬
‫‪ "+‬ر‪H‬ى را آد د‪.‬‬
‫‪ 
-,‬در ا‪ +‬ت ‪ ) 
+‬ر ‪$-%‬رى ا@‪@ ،‬ه‪P W‬ن ‪ 4$‬و‬
‫‪ 0‬ا‪ +QL* x‬را از ‪H+‬د 'ن ‪ I‬آد و ‪,‬دش ر " 
‪ .;= "
m‬ا او را د‪J‬‬
‫ر " 
'ان 
‪0‬ورد و ‪ '+,0 $ "+‬ر‪
W‬ﺱ ‪$-%‬ر ' آ" ر‪
W‬ﺱ ‪9N‬ﺱ و‬
‫=‪m‬وت و ه‪ H
P "-‬اان ر‪ " ً-‬د روﺡ‪ 
+‬اد و ا) از 
‪ "+‬ر‪H‬ى‬
‫ ' د زا ‪ 
-,‬ل ه 
از ا‪@Q+‬ب آب و‪ "
Q s‬را ‪ " +‬د‪.‬‬
‫ا) *ﺡ د و ه آ" از ل ه 
‪ "+‬ر‪H‬ى ' د‪.‬‬
‫‪H +‬رگ آدن ا@م اى زدن آ‪.;
+-‬‬‫دوم ا‪Q‬ار ‪>+‬م هى ا@ و ‪'- ‡%‬ن ه " ‪K+ "+$‬د ور;‬‫ 
ا@م‪$% C+ I ،‬ن در ف آ‪= T‬ار ‪
J‬د و " ‪%‬ى دا‪,‬‬
‫د‪ "%‬هى ‪
9 
'P‬رد د‪s‬رى اى ‪ J‬هى ‪ >+‬در آ‪4‬رهى ‪$%‬ن م‪.‬‬
‫‪,‬د ‪ $+0‬از ‪$%‬ن ‪'-‬ن د‪:‬ت آ' اى ‪4N+‬ن ‪
+‬و 
ور‪ '+‬و ﺡ ه‪$+0 "H‬‬
‫را ‪ H
+‬دا‪ .'- ,‬ه‪ )
-‬اس ا آ" ‪p‬د هى ‪
9 
'P‬رد د‪s‬رى‬
‫اان‪ ،‬آ‪8 ،‬دى و ‪ ' CR $ "+ 70‬ا آ" ه‪? " "-‬ب 'ه‪7‬ر‪.'+‬‬
‫ا‪ $‬ه‪
9-: "-‬ت ‪ "+‬ر‪H‬ى ' ‪,‬د'ان ﺡآ‪-‬ن " ‪$%‬ن د و در ه‪)
-‬‬
‫را‪  ،‬ا@م 
‪ ،‬د و ه‪4 
5 "-‬د و از اان ‪0‬‬
‫ ‪ "98‬ورش آ‪ HK '-‬را ‪
J‬د و ‪$-%‬رى هى ا@ در اان‪ ،‬آن‪،‬‬
‫ا‪+‬ن‪ ،‬ر 
‪ +‬دان‪: ،‬اق و دا در ‪:‬ن ‪8‬دى‪ ،‬ر"‪ K
L ،‬و‬
‫ ‪ Q‬د‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫اى ا) آ" ا‪ ;
+‬و‪ '+‬دآ ‪ 8‬را ‪5 " "  ;'K‬و =ن‪،‬‬
‫ار د رز'‪5‬ن
‪J4‬م )‪0‬رن ‪ ()
mC‬ا ر آ;‪ ،‬ار د ‪, 
L‬د )‬
‫از داى ‪8 )-$ ٢٢‬ل ' و در ‪$‬ر ‪ ١٣l٨‬ا 
ز ‪ "4+‬ار د م ا‪R 2+N‬در‬
‫ '‪ .‬در ‪0‬ن ه‪J‬م ) ‪ ٢٢‬ل 
‪'+‬ا ; و ‪ +4C40‬دم از ر و ق و‬
‫ا‪@Q+‬ب‪ ،‬ن د‪ J‬ه; ) و ‪ .;+s‬ا از ه‪-‬ن ‪8  +‬رن ]' ‬
‫روﺡ‪ 
+‬و ='ر‪
J‬ى ‪ $+0‬د ه‪ )
-‬اس " ‪N‬د ا) آ" دآ 
‪ P‬از وزارت‬
‫ار د آر ر‪ "4+ ،‬ار د ‪ "4+ ) 
+ H
+‬اى د در ر‪ g‬ﺡ‪@ 7‬ه‬
‫آ" ‪-‬ع '‪ .‬ا ا‪ ; 
+‬ﺡ'ود ل ﺱ از =
‪0 Z‬ن را ‪P‬پ و ‪4‬‬
‫آ
;‪.‬‬
‫ز‪'+‬ان ‪ 8 9:‬از ل ‪ ) Yl l٨‬د‪ '+‬و ﺡ در ﺡ‚ ‪0‬زاد ‪c‬وﺡ"‬
‫‪ +H9‬ل ‪ ١٣l٩‬آ" ) و *ه اﺡ‪'-‬زاد  " ‪:‬ان ‪ ZL‬ا@م‬
‫‪Q‬ه در ﺡ‚ ه آ آ
; ‪ $+0‬و د‪ J‬هاداران ‪ 8‬را ‪ $‬وار‪M‬ن ‪0‬ن‬
‫را و ا‪ "4'+‬دا‪ ...'+‬ا در ل ‪  * Yl‬ا‪ +‬در رﺱ ‪:‬ان‬
‫ا از ‪ 8‬اى ‪ ) 
+‬ر را ‪ 'Q+‬او را ‪45‬د;‪...‬‬
‫ز‪' " 8 '+‬رش " ‪:‬ان 'ر و ‪ IK‬در‪J+ L '0‬د و ‪%‬ن ه و‬
‫ 
هى اا‪ +‬و ? 
اا‪ +‬را ‪, " K+‬ردى آ" ‪ 8 9:‬دار‪'+‬‬
‫ورا‪'+‬از آ' و در آ‪8 L -‬ى از ه آﺱ و ‪5‬و را ‪ -+ 2
:‬دا‪.'+‬‬
‫" د دارم ‪w= '-+‬ا در روزهى ‪ +‬ا‪@Q+‬ب " ‪$‬ان ‪ '0‬د و در ] 

‫آ" ) د‪:‬ت دم‪ ،‬دآ ‪ 8‬را ‪, H
+‬د دم او از ‪ J+JP‬ا‪4+‬ر‬
‫ار د 
'‪.‬‬
‫‪ ;C5‬ه‪ "C‬اى ‪K7‬ر  
اژ ‪٣٠‬ه‪H‬ار ‪." +‬‬
‫‪w= '-+‬ا ‪ ' C5‬روزا‪4 "+‬د و در 
اژ ‪ 'R‬ه‪H‬ار ‪." +‬‬
‫) ‪ g ',‬دادم آ" ‪ "+Co‬ا‪+7‬ت ‪'+ L‬ار;‪.‬‬
‫‪J+ - :C5‬ان ‪0‬ن ‪ ' 
K+‬ه
;‪.‬‬
‫) ‪ ',‬را " ‪ T'K ;4,‬آدم و ‪ ;C5‬ه‪ H5‬از 
‪ "+J‬آ‪.;
5 -+ 7-‬‬
‫ز‪ ' 8 '+‬وﻁ ﺡف ) و ‪ K
L :C5‬اى 
‪.
+ "+J‬‬
‫‪ ;C5‬اى ) ه و از ‪, "9%‬رج 'م و ‪0‬ن ‪ ) 
+‬ا‪@,‬ف د ا) آ"‬
‫در ل ‪ H
+ Yl‬و= ز 
" هى ‪-‬س رژ; را ‪ $+0‬اﺡس آدم * ‪ "LQ‬اى‬
‫ ‪:‬ان 
ام 
دان و ا ز 
ن ‪
9
-‬ل‪ ،‬از ‪-‬س 
' اﺡ‪ 
-, '-‬اى‬
‫" اان دن ز‪'+‬ان ‪ 8‬د دا ;‪.‬‬
‫اوز ﺱ از ‪ ١٨‬ل ‪0‬ن *ح ر‪ ' -‬و ‪ " $+0‬اان ز‪  '45‬ا‪N+‬م‬
‫ ا‪ +‬و ‪M0 4+‬ر ‪K7 8 9:‬ر د‪ % J‬اان را ‪w‬ه‪ K‬آ'‪.‬‬
‫واژ »‪w 9‬ه‪ K‬ه« آ" از ‪ ",‬هى وزارت ا*@‪:‬ت ‪$-%‬رى ا@ ا‬
‫و ‪ T
74‬ا‪ )-N+‬هى ‪ JC5‬و دآا ه‪ "-‬ز 
" هى ‪C+‬ذ رژ; در 
ن‬
‫اا‪
+‬ن ‪,‬رج د آ" ز‪ '+‬دآ ‪ 8‬در ‪-+ "+s‬دن ‪ M… Q+ $+0‬دا "‬
‫ا‪.‬‬
‫از ه‪-‬ن روزى آ" رژ; از زن " ا‪@cR‬ح ا ز 
ن‪w 9 ،‬ه‪ K‬ه را ‬
‫زن ه ا‪'+‬ا‪ ،',‬ا‪4‬ء ‪-+‬د; آ" ا) ‪,‬ﻁ رژ; ا " ‪ 9 "+$‬ا‪'+‬‬
‫‪w‬ه‪ K‬ه را زن 'ه'‪ .‬ا‪ "KL‬ا) ‪J‬د وزارت ا*@‪:‬ت ه‪7-‬رى ز‪'+‬‬
‫ ‪ 8‬ﺱ از ‪0‬ن آ"
‪-‬ن ه و ﺡ ه و‪ ...‬از ‪0‬ن ‪7 " '+' 50‬‬
‫‪ ' $‬و اوز از ‪0‬ن ‪H
P‬ى " ‪  H%‬ا‪ 9 +‬و ‪w‬ه‪ K‬ه =‬

‫‪59‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ '+-+‬ا‪ .‬ه ‪ 'P‬ز‪ " + * 8 '+‬اى ادار ‪w 9‬ه‪ K‬ه‬
‫را ‪ 2w7‬آد ا؟‬
‫]ورت ‪K+‬د ‪ '
p‬و ‪,‬د‪5‬ا‪ 9 "+‬اان اى ا‪Q‬ار ‪ 
Ws >+‬و ‪" 7‬‬
‫ه‡ و ‪'-‬ن آ‪$‬ل و ا‪'++‬و‪ "+‬اان ‪H‬رگ‪ ،‬ا‪N‬ب آد ‪9:‬‬
‫ ‪ 8‬روى 
‪% H‬اﺡ ر‪= g‬ار ‪
J‬د را را اى ا) آ" ‪K7‬ر د‪>+ J‬م‬
‫ا@ از ‪ 8‬ه )از ى و‪ (...‬اه' ‪'+ $‬ن 
‪K 4‬د را ‪'K‬د و‬
‫اذهن ‪5‬ل ‪,‬رد ‪ ٣٠‬ل ا‪ 
,‬را رو ) زد‪.‬‬

‫ ﯾ 
' را‪ E‬را ‪+‬ا‪ £‬وه< و ‪£<C$‬‬
‫رو) ا 
دا‪N ' / £‬ﯾ‬
‫'ون ا‪ CL 5‬ا‪ '
9Q I%‬و روﺡ‪
+‬ن ار د و ‪ 8‬اوج ‪-+‬‬
‫‪ ،5‬ه‪ H5‬واك ﺡ 

" ار د را ‪ -+ T
c8‬آد‪.‬‬
‫‪ 0‬ا‪ +@ 
x‬در ‪ '$4‬آ" را‪ 
"c‬ر ‪H+‬د و ‪ -
-R‬اد ﺡ‪Q'-‬‬
‫ ‪' ) 8‬ر ‪ (9:‬دا ‪ 8% ) 
+‬د آ" ‪ 8 "
9:‬ا ‪R‬در‬
‫آد و دو ﺱ از او روﺡ‪
+‬ن =; آرش را ‪ .'5‬در ا وى ا‪،I%‬‬
‫ ‪ ) H
+‬ار د ا‪ Q‬آد‪ "
% .‬ا‪ " I%‬و! 
@‪ +‬ا) د آ"‬
‫ د ﺡ‪ W8 t‬و ) ‪ I
4‬ا‪ ،‬و آرهى ار د )'ون ‪$c‬ى( و‬
‫‪ 8 9:‬در ]' د) ر‪ -‬د و ‪%‬ا‪+‬ن را ﺡف آ' و "‬
‫ى رآ 
 د‪.‬‬
‫‪ 0‬ا‪ +@ 
x‬از ا) آ‪ " $Q -‬د ‪ $‬د و از ا‪4‬ن ‪,‬ا ‬
‫اى ‪0‬زادى دو ز‪'+‬ش آ" " ‪%‬م ﺡ‪ T-‬اد 'ر در ‪:‬اق ز‪'+‬ا‪ +‬د‪' '+‬ا‪"9,‬‬
‫آ'‪ .‬ا) 'ا‪ H
+ "9,‬ا‪N+‬م ' و ز‪'+‬ان ‪ 0‬ا‪ +@ 
x‬از ز‪'+‬ان ‪:‬اق ‪0‬زاد‬
‫ '‪ .'+‬ﺱ از آ‪' "4‬ن ‪'8‬ادى از ‪ P‬ه و ‪N‬ه') در ل ‪9: ١٣l٠،‬‬
‫ ‪KN 8‬ر ' " د ‪+0‬ن  ا‪ +‬ر در ‪+ 'N‬ر ‪$‬ان‬
‫ا‪N+‬م 'ه'‪': .‬م ا‪N+‬م ا) ا‪ +‬در ار د " ا) ‪ *,‬د آ" ‪s‬ن‬
‫ﺡ 

" ار د دآ 
‪ P‬و دآ ‪ ' )-m 8‬د‪- '+‬‬
‫‪+‬ارهى ا‪ +‬ه در ار د را در ا‪ 
,‬ر واك =ار 'ه'‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬در ا‪+ 'N +‬ر ‪:‬ان ﺱ از ‪$‬دت " ‪ T
9N‬از‬
‫‪N‬ه') دا‪ ",‬و آ‪' "4‬ن در را ‪0‬رن ه را د و ا) رد را ‪A4‬‬
‫آد‪K+) .‬د ‪9‬ﺡ‪ "+‬و 'ا و ‪' '
$‬ن در را ‪0‬رن ه( ﺱ از ا‪9: +‬‬
‫ ‪P 8‬اغ هى ‪ 'N‬را ‪,‬ش ‪-+‬د و ‪>+ "
9:‬م د ه و " ‪IC+‬‬
‫‪ P‬ه و ‪N‬ه') ‪8‬ر داد‪ 8 .'+‬در ر‪ 'N 7‬و ‪ 2‬ﻁ ‪'P‬‬
‫) از دو‪ +‬ﺡ‪ T‬را ك آد‪.‬‬
‫ ﺱ از ا) ا‪ 'P 8 +‬د'ار ‪ M‬و ‪8‬و‪ )
+‬وى دا و ‪0 ١٩‬ن‬
‫‪ l١‬ار د ه' ‪ ),0‬ا‪ 8 9: +‬د و در روز دو ‪0٢٢ "K‬ن‬
‫ ‪ ١٣l١‬ﺡ 

" ار د " '‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ 
از " 'ن دآ 
‪ P‬و ‪$ 8‬ان را ك آد‪ '+‬ه‪J‬م ‪T
c8‬‬
‫در ‪$‬ان ‪.' K+‬‬
‫ ﺱ از " 'ن ار د‪$ 8 9: ،‬ن ' و در ه‪ )
-‬ه‪J‬م ‪ "+‬اى‬
‫" ز‪ "L١٣ '+‬اش ‪ ، +‬ز‪ '+‬وى در 
‪$4‬د ‪ 7‬از دو‪ ،+‬ا)‬
‫‪ "+‬را در 
اژ 
ر ‪-+ 
`7 Ws‬د و " ‪$‬ى رل و‪) .',‬ا‪"KL‬‬
‫اس ‪ ,‬از اه'‪ 8 9: ،‬ز ‪ >+‬و آل واك " ا‪@cR‬ح‬
‫ ‪ ' C‬د‪(.‬‬
‫ ﺱ از ا) ‪ "+‬زن ا 
ﺡ 

‪4‬ى " ‪4+ 8‬ن‬
‫داد و ‪ " ;
-‬زدا وى ‪ 5‬زا ‪K7‬ر د‪ ' +K : 8 J‬د و‬
‫در ) ار د و ‪ 
:-‬وى اى ا‪ +‬و ? 
‪ ،‬در ا) ‪* " "+‬ر‬
‫آ" در ‪$%‬د داد د‪:‬‬
‫»و ‪ J+0‬ﺡ‪ A‬و *‪ ', ،T‬و ‪ ،+
,‬ز و ز‪ WK‬ه; در‪ '+ 
5‬و‬
‫‪$%‬د ‪?0‬ز د‪«.‬‬
‫ا‪ 8 9: "KL‬ه‪-5 H5‬ن ‪ -+‬آد آ" ز‪'+‬ش اى وش ر‪ L‬ا)‬
‫‪0 "+‬ن را ‪, 9:‬اه' آد‪ .‬ا در ‪,‬داد ‪ ١٣l٢‬ه‪H-‬ن ‪o‬ران ا 
"‬
‫‪ ،8 9: "+,‬اد ﺡ‪ 8 Q'-‬و دآ ر] ‪ 8‬ر]ى )ادر‬
‫‪ (9: ;+,‬ر" و در ‪N%‬ى وى‪ ،‬اد ﺡ‪ 8 Q'-‬و دآ ر]‬
‫ ‪ 8‬ر]ى را زدا  آ'‪ 8 9: .‬ﻁ ‪ "L,‬اش ‪%‬ب‬
‫‪ =0‬ا‪ R‬رى آ" ا‪+‬ن ر‪ :‬و ‪ +$‬د ‪$‬ن د‪ 8 ...‬از ا)‬
‫‪L‬ﺡ>" " ‪ C "-
+ 8 '8‬د ‪ "+‬از 
از ‪0‬ن‪.‬‬
‫دآ ر] و اد ‪ 8‬ﺱ از ‪ 'P‬ز‪ W%‬در آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى‬
‫در او) ز‪'+‬ا‪ 8 9: ،'+ +‬ه‪ 7 $‬آ'‪ ' "P ،‬آد؟ '‬
‫‪ ' ' ;
9‬از آ‪4‬ر ‪,‬رج '‪.‬‬
‫" ‪ "C5‬دآ ‪4 ),0 ،P 
R+‬ور ‪ ،8 9:‬ه ‪-‬‬
‫ر‪ +N‬در ‪9%‬ى د 
ن ر ‪R‬رت ‪
5‬د‪ ،‬ه ‪ -‬ر‪" +N‬‬
‫وى ‪ '5‬آ" ‪ $‬ا ‪,‬دش را ‪ '-+ 8‬و 
'هى ‪0‬ن را ‪wp H
+‬د‪.‬‬
‫‪ " 8 9:‬ه‪-‬ا دآ ‪H+ P 
R+‬د دآ ‪0‬زن ر‪
W‬ﺱ او=ف رود‪.‬‬
‫دآ ‪0‬زن ‪ C9‬و‪- M H‬س ‪
5‬د‪ M ،‬و‪ ':‬ده' "‬
‫ﺡ‪ u‬ا‪N+‬م ‪' 8 9: WJC5‬رش ‪0‬زاد ‪,‬اه' '‪.‬‬
‫روز ‪ 8 9: '8‬در د و‪ M H‬ﺡ] د‪ ،‬ﺱ از ‪JC5‬‬
‫‪ M‬از وى ‪,‬اه' دا ‪' ١٠ :‬اد ‪,‬د را " ر] ‪c:‬ر ر )ﺡ
)‬
‫زاد ( آ" از ‪8‬و‪ )
+‬و ز‪%‬ن واك د ‪ 8‬آ'‪) ،‬وى ه; اآن در ‪70‬‬
‫‪ J4-+‬ش دارد و ا*@‪:‬ت 
ر از ا) دوران‪(.‬‬
‫ ‪ 8‬از داى ‪0‬ن روز " 'ت ‪ $ ١٨‬ز‪'+‬ا‪ +‬آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى‬
‫ا آ" 'ون ﺡآ‪ "-‬و ‪,‬ردارى از اﻁ و! ‪4‬ل " ‪'P ) +‬‬
‫آب د‪.‬‬
‫آ‪4 "
-‬ك ]' ‪,‬ا‪7‬رى در ‪m‬ده و در‪
5‬ى هى ‪Q‬ت ا 
‪،‬‬
‫‪61‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ ‪ 
9‬و ژا‪'+‬ارى در را‪
+ "c‬وهى ‪ 7P‬و ‪N‬ه' " در‬
‫ﺡ‪'-‬ر] ‪ ' T
74‬د آ" در ‪-,‬ن آ‪H‬ى ‪% +$‬ى دا " و‬
‫‪ 8-%‬از واك‪ +$ ،‬و ژا‪'+‬ارى ‪0‬ن را ادار آد‪ '+‬و ﺡف ‪ ,0‬را‬
‫واك زد‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬از ‪%+‬ا‪ ",0 +‬و ‪0‬ن را ‪-+ "N‬د د آ" ﺡا‪ ،‬ا‪"+‬‬
‫ دازى و ‪ $‬دن از ا‪@,‬ت ‪%‬د در دو‪ L‬و ‪
+‬وهى ا 
و ‪
9‬ﺱ‪،‬‬
‫ اﻁ را " ‪, IC+‬د ه'ا آ'‪ .‬وى " ﺡ‪ u‬ا‪Q‬ار در آ‪4 "
-‬ك‪@ ،‬ش‬
‫د) ‪,‬د را اى »ز‪'+ '+‬ن« ‪?0‬ز آ'‪.‬‬
‫در ه‪-‬ن آ‪ "
-‬اى آ" اادى ﺡ ‪% " 8 
Mo‬م ‪ P‬و ‪N‬ه' آ‪،"4‬‬
‫ ‪ "N7‬و ز‪'+‬ا‪ +‬دراز 'ت ' د‪ ) 1, 8 ،'+‬ز‪'+‬ا‪ +‬ﺡ‬
‫ د آ" از ا‪+7‬ت 
رى ‪,‬ردار د‪.‬‬
‫" ‪ "+5‬اى آ" ز‪'+‬ا‪
+‬ن 
رى ‪P‬ن ‪ 
-8+‬زازاد ‪ ،‬هدى ?‪C‬رى‪ ،‬آ‪ -‬و‪...‬‬
‫ه " ‪ "+5‬اى ‪ ' 
o‬آد ا‪ '+‬در ‪R‬ر آ" د‪ J‬ز‪'+‬ا‪
+‬ن در اﻁ  در‬
‫زدا د ا‪ ،'+‬ا ‪ 8 9:‬آ ‪ "+‬در ا‪ 
,‬ر دا " ا‪ ،‬و
‪"9‬‬
‫اى ‪ ،) +‬ر اش =‪ ،‬ز دن 'ام درب ‪9‬ل ‪ l/٢‬در ‪ l/١‬ى‪،‬‬
‫‪JP‬ل و راد و روز‪J 
،"+‬ر و ‪KL‬س و ?‪w‬ا از ‪,‬رج‪ 
،‬و ا‪+7‬ت د‪P J‬ن‬
‫@=ت آ" ز‪'+‬ا‪
+‬ن د‪ J‬از ا) ه‪ "-‬ا‪7‬ن ‪ $‬اى ‪'+‬ا " ا‪ "+5 " .'+‬اى آ"‬
‫‪ 8 9:‬در ا‪ L‬ز‪'+‬ان 
اى دو‪P +‬ن ‪ 
-8+‬زازاد‬
‫‪%‬زى آد ا‪.‬‬
‫ا‪ "KL‬ز‪ 8 '+‬آ" در ه‪J‬م زدا 'رش ‪١i‬ل 
‪'+ 4‬ا " ا‬
‫‪@,‬ف ‪5‬اه ده‪ $‬ز‪'+‬ا‪ +‬آ" ه' ‪ -‬ا) ا‪+7‬ت د ا‪ * ،'+‬ا)‬
‫‪ 8 $L‬آد ا " دروغ و اى د  از ‪ 
L8‬و ه‪7-‬رى هى‬
‫‪ 8 9:‬واك در ز‪'+‬ان‪ :' ،‬د آ" ‪ ) 
P 8‬ا‪ +7‬را‬
‫‪'+‬ا " ا و ‪Q‬ﻁ =‪ +0‬در ا‪ 
,‬ر او د ‪0‬ن ه; اى ا ر اى زه‬
‫‪0‬ن ه; " 'ت ‪.: 'P‬‬
‫در 'ارك " د ‪ '0‬از واك و ‪ " +‬هى ‪ ،8 9:‬در ‪١٨‬‬
‫ز‪ 5'+‬در آ‪4 "
-‬ك‪ "
9: ،‬رآ 
; و ‪ " "%‬آروش و ‪'-‬ن ‪٢l٠٠‬‬
‫‪ "L‬در 
; آ" وى در ‪ ),0‬زدا ‪,‬د ‪ H
+‬ا‪ +‬ا‪-:‬د و ‪ "%‬رژ;‬
‫را " ‪, IC+‬د ‪ '-+ 29%‬و آ آ" ا‪ "+‬هى ﺡا‪H
J+‬ش ‪%‬ا‪+‬ن را "‬
‫‪ g9‬د د‪, ،‬دش از ‪8‬آ" ر‪'+‬ا‪% "+‬ن ‪ " ;L‬در ‪K‬د و از ا‪+7‬ت ‪Ws‬‬
‫‪ $ H
+‬ور د‪.‬‬
‫" ‪ , H%‬از ز‪'+‬ا‪
+‬ن 
‪o ،‬ران ‪ " '9‬واك ‪ H
+‬ا) ‪ "9‬را ‪' 
o‬‬
‫‪-+‬د ا‪ '+‬آ" ‪ 8 9:‬در 'ت ‪ ١٨‬ا= در ز‪'+‬ان آ‪C " "
-‬رش‬
‫واك ‪ "
9:‬رآ 
; آب ‪ " +‬ا‪.‬‬
‫اج 'ى ر‪
W‬ﺱ ادار آ‪ T‬واك در ز‪ W%‬هى ‪ '8‬از ا‪@Q+‬ب ‪,‬د‪ ،‬ا)‬
‫‪ 8 9: "98‬را واك ‪-+ ' 
o‬د ا‪ .‬دآ ‪@%‬ل 
‪* H
+‬‬
‫ ﺡ‪ "K‬اى ‪ 7‬از ‪o‬ران واك ‪R‬ﺡ ا) ‪ "9‬را ‪5‬اه داد ا‪.‬‬
‫ 
از ل ‪ 8 9: l٢،‬در ‪ " +‬هى ‪,‬د ‪<+0‬ن در دع از‬
‫رآ 
‪ 2Lc‬ا?اق ‪ " + H 
0‬د آ" ﺡ ‪Q+‬ط ]‪ Z8‬ا) ‪ 7C‬را‬
‫‪62‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪ "
%‬و ا‪7+‬ر ‪-+‬د د‪ .‬وى در آب »ا‪+‬ن ا@م و ‪ 27‬هى ب‬
‫ز
)« آ" در روز‪ "+‬آ
‪$‬ن ‪:‬ان درس ه‪ W‬از رآ 
; ‪P‬پ ' ‪١٨٠‬‬
‫در‪ "%‬ﺱ از " آ‪ "4‬دادن ده‪% $‬ان 

]‪ I‬داد د‪.‬‬
‫وى درر رآ 
; ‪0 A‬ن ‪ " +‬د آ"‪:‬‬
‫» 
‪: " ;
L‬ان ا *‪ '] 29‬آب‪ ; ،‬و ‪ $‬آ‪ 4‬ا‪+‬ن "‬
‫د ا‪+‬ن اى ه‪ $+0 "-‬آ" د) ‪5‬ا ‪+‬د) ‪5‬ا ه' ‪w%‬ا 
دارد« )ص‬
‫‪M0 ":-N ١٣٧‬ر ‪. (8 ١٨‬‬
‫ ‪ 8‬از رآﺱ ه; رآ 
 د و ‪ " +‬و ‪ "C5‬د آ"‪:‬‬
‫رآﺱ ‪ ;
L " "+‬د‪ 
7L‬آ" " د 

; د‪ 7 
7L‬ور دا )ص‬
‫‪ ٢٢i‬م‪. (١-١٧‬‬
‫ ‪<+0 8‬ن در @ش ‪ ),‬رآ 
ا@ د آ" ﺡ ‪>+‬ت‬
‫=*‪ I‬ا@م و رآﺱ را ﺡ‪ Z‬آد‪:‬‬
‫ ‪ " + 8‬د آ" در =‪0‬ن ‪5 )ّ
8‬ا‪ W‬و‪%‬د ‪'+‬ارد )ص ‪M0 ":-N ١٠٣‬ر( ‪.‬‬
‫ ‪ 8‬در ﺡف ‪-+‬دن ا‪7‬ر و دع از رآﺱ '‪ ' :‬آ"‪:‬‬
‫‪w‬اه‪ K‬آ" رآﺱ " ‪ ", $+0‬ا ‪w‬اه‪', 'P 2‬ا‪5‬ا د ا‪.'+‬‬
‫وى در ‪CR‬ﺡ" ‪ ٢٣٣‬آب ‪-‬ر ‪, ١٧‬د '‪ :‬د آ" رآ 
; ]'‬
‫د ‪5‬ا‪ W‬ا )!( )دروغ و ‪ ‡+
+‬و ا‪ "+‬دازى ‪ "P‬ﺡ'( ‪.‬‬
‫و ‪ H
+‬وى اى ا@ آدن رآ 
‪ " +‬د آ"‪:‬‬
‫»د‪ " 
7L‬ا@م ‪H+‬د‪ 7‬ا " ‪ Ac‬ار‪.«(!) c‬‬
‫‪ 8 9:‬آ" در ه‪J‬م ز‪
5‬ى ‪ P‬ه و ‪N‬ه') و درس هى ا@م‬
‫ '‪ ' :‬د آ" ‪ "+‬رآ 
ا و ‪ "+‬رآ 

‪،H‬‬
‫‪<+0‬ن " ‪ 7C‬رآﺱ دروغ هى ‪',‬ار آ" از ‪ " "<+0‬ا@م " د‬
‫‪H‬ر‪ 5‬د‪.‬‬
‫‪ 8 9:‬در ‪ ١٨‬ا= ‪,‬د در آ‪4 "
-‬ك ‪0 -‬ن ه‪ -‬ا‪ +‬هى‬
‫=
' ' در ‪c,‬ط ‪ s‬را در را‪ "c‬ا@م و رآ 
`‪0 T‬ب ‪,‬ردن ‪C+‬‬
‫آد و در ا‪+‬ن‪ ،‬ا@م و ‪ 27‬هى ب ز
) آ" ‪:‬ان درس ه‪ W‬از‬
‫رآ 
; در آ
‪$‬ن ‪P‬پ آد‪: + ،‬‬
‫' ا) ‪ 7C‬ى ‪4‬د آ" در 
ن ‪ "C9‬ا@م و رآ 
; ا‪@,‬ت‬
‫‪w + 0‬ى و‪%‬د دارد )‪M0 ":-N‬ر ‪ (٢i‬ا) ) ‪ 8‬را ‪ Z8‬از‬
‫رآ 
آ" در د ‪,‬ﻁ ‪.'
WC "Q '0 s‬‬
‫‪ 8 9:‬در ا) ‪ " " +‬ا ‪p‬دن ‪ -‬ا‪7‬ر دوز ‪,‬د در‬
‫را‪ "c‬ا@ آدن رآ 
و رآ 
‪-+‬دن ا@م ‪ +‬آ"‬
‫آ@ً ا@م و رآ 
دو ‪ '+J'7 '] 7C‬آ" ه ‪,‬اهن ‪+‬دى د‪J‬ى‬
‫ا‪ 8 9: .‬در ‪ " +‬هى وا 
) ‪,‬د‪M0 - ،‬ر
‪, )
4‬د را در‬
‫ه‪ "J‬ﺡ 
ت ‪-+ C+‬د و ‪ $ $+0‬ا‪c‬ل زد از ‪$ ،"9-%‬دت و ﺱ از‬
‫ ‪$‬دت‪0 ،‬رى ادر‪ ،‬ا@م ‪ ،‬اذر‪ "8
،‬ﺡ‪H‬ب ‪-‬م و ده‪ " + $‬و‬
‫ ا‪ +‬د‪.J‬‬
‫‪ 8 9:‬اى ‪ "c‬آدن @ش هى ‪N‬ه') و ‪ P‬ه‪ ,0 
،‬را زد‬
‫و ‪ :C5‬ا‪ "K% K7 5‬اى از ‪ K7‬د‪ J‬را وام " ‪
J ',‬د ا) آر "‬
‫‪ "HN‬و ‪ 7‬آ‪, 1L,+ T‬اه' ا‪) .' 
N+‬ص‪M0 ":-N ١٢٣‬ر ‪. (٢i‬‬
‫‪63‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ا) ) ‪ " + - C+‬هى
‪, )
4‬د او ‪ H
+‬د آ" ا‪ "4'+‬ه و ‪27‬‬
‫هى ا‪ ،;
L 
+H5‬و‪H 
+‬م و ورهى ‪5‬رو‪ q‬و ر و ا‪+‬ﺱ‬
‫=‪+‬ن و ‪ 

WL‬ن را ‪-+ ”
9K‬د و " ا@م ذه ‪,‬دش دو‪ ",‬د‪.‬‬
‫در آب ‪CR ٧‬ﺡ" ‪ ٧٢‬او ‪,‬ا‪:;
+‬‬
‫‪',‬او‪ " '+‬د آ" ‪-+‬ز ‪, -+‬ا‪ '+‬ا درك ‪ 
L‬ا‪, :-%‬د‬
‫" دم ‪ ',‬آ' ‪$ J+‬ن ى ‪J+‬د " … آ" ‪-+‬ز ‬
‫‪,‬ا‪ '+‬و ا) ﺡل " د‪ T
L‬درك ‪7+‬دن ‪ 
L‬ا‪, :-%‬د " دم ‪',‬‬
‫‪ -+‬آ'‪ .‬آ آ" اد‪:‬ى
‪K-‬ى‪ ،‬ره‪K‬ى و ‪ c9‬آد د و ‪

 2‬‬
‫]‪ I‬داد ا) ر از *ف ‪',‬ا ه; ﺡف ز‪ '+‬و " د‪ 5‬و ‪:‬ام ‪K‬‬
‫‪<+0‬ن ‪ '] "K47‬رآ 
' آ" ‪ )
8-‬دوز ار د او ‪+‬ا‪0 '+‬رام‬
‫‪ '
4‬و ا‪ " 
@:‬اى ‪ "
9:‬وى ‪-+ 4‬د‪ " .'+‬و! ‪ J+0‬آ" ا‪@:‬م ' ‪"LQ‬‬
‫ ‪ 8‬در آ
‪$‬ن ‪:‬ان »رآ 
; ‪ "
9:‬ا@م« ‪P‬پ ‪,‬اه' '‪.‬‬
‫" ‪ , "C5‬از !وه‪J4‬ان و ‪ˆ+‬ان ‪R‬ﺡ‪ >+ 2‬رو'ادهى ‪ R8‬اان‪،‬‬
‫ا‪84+‬ب در زن ‪N‬ه') ‪ A9,‬و =‪ T‬و آ‪4‬ر <" ه‪ W‬آ" " ا@م و‬
‫رآ 
; ور دا '‪ ،‬را‪' "c‬ن ‪K+ 8 9:‬د‪% .‬ا‪ ++‬ر‬
‫`‪ Z '
N T‬وا=‪KL ،C‬ف و‪....‬‬
‫آ" ﺡ ‪ 
Mo‬آ@م هى ا‪ J+‬و 
دا‪K 8 9: "+‬رز ‪9‬ﺡ‪ "+‬را‬
‫‪ 'H5‬د‪ '+‬و از ر‪ ), ‡+‬هى ه دوران او در را‪ "c‬واك و ﺡ‪ 7‬‬
‫‪ K,‬د‪ ،'+‬ﺱ ‪ -+‬ا‪ '+‬رد ا‪-:‬د ‪ ‘P‬هى راد‪7‬ل = ‪$+0 ،'+-‬‬
‫‪-5‬ن آد‪ '+‬آ" ه‪ "-‬آ‪ +‬آ" ‪P‬ن ‪ "+5 " 8 9:‬اى ا‪ *QL‬و‬
‫‪ -‬و ‪0 " "+K9* R‬رن هى ‪ ‘P‬روى ‪0‬ورد ا‪ ،'+‬ه ‪"9% 'P 5‬‬
‫ ﺡ‪ "K‬و ‪ 'P "8Lc‬آب ‪ '+K‬آ" 
ن ا@م و رآ 
و د‪J‬‬
‫‪7C‬ات ‪= ‘P‬ن ه ‪ "9R‬ا‪ 9
, ،‬زود ‪,‬اه' ' و 

]‪, I‬اه'‬
‫داد و ان '‪ ' :‬آ" ا) ‪J+‬ش آ" ‪ "+-+‬رز ‪0‬ن ‪ ;98‬ا‪@Q+‬ب ا@‬
‫و ا‪% J+‬ا‪+‬ن …) و ‪R‬دق د‪ ‘P ،‬هى ‪N‬ه' را " ‪ WN+0‬آ‪ '+4‬‬
‫<" هى ‪ 8‬م را >‪ " ،'47 "+9‬و! ا) آ" ا‪ 
84+‬ن ه; ‪"N‬‬
‫آ‪4 "
-‬ك دا ' و ه; از ‪ J+JP‬ز ‪ 8 9:‬در ‪ 50 N+0‬د‪'+‬‬
‫و در آ‪4 "
-‬ك ره ‪o‬ران ‪ 8‬را ز‪'+‬ا‪
+‬ن ‪%‬ان روو آد‪ '+‬و‬
‫" ‪ ;
$C $+0‬آد‪ '+‬آ" ‪ - ;98‬ا‪  "+J‬ه‪7-‬رى آ'‪ ،‬د‪J‬‬
‫ ‪-‬ه ‪P‬ا ‪Q‬و آ
'‪0 ،‬رى ‪%‬ن ) 
) ا ا ‪%‬ن اى ‪%‬ان!‬
‫‪,‬د ‪ 8 9:‬ﺱ از ‪0‬زادى ‪١٨‬ه"‪ ،‬ا‪ "+‬هى ‪ C9‬را اى رد ‪;5‬‬
‫آدن ا= در ه‪ T‬آ‪4 "
-‬ك ‪ ",‬د در ا ا*@‪:‬ت و‬
‫‪,‬ردهى ‪ 4,‬آ" از ‪ N+0‬در را‪% "c‬ا‪+‬ن ‪Q‬وم در ‪c‬ﺡ ‪ $‬و آ‪4‬ر‬
‫ ' د‪ ،‬وى ‪,‬ردى ر‪'+‬ا‪ "+‬از ‪,‬دش را در ر‪ KM g‬آ'‪.‬‬
‫`@ً ا‪ "+‬دازى هى =‪ T‬ه
‪ T‬و 
‪-‬ر ز‪'+‬ى ر‪.‬‬
‫رى ‪» 8 9: " +‬رآ 
; ‪ "
9:‬ا@م« ‪K7‬ر د‪2% J‬‬
‫‪H+,‬ى در 
ن ‪ + T+‬و ‪%‬ان ‪0‬ن دوران '‪N .‬ه') ‪-9 "< ‘P‬ن ه‬
‫را آ‪ '4‬و واك ‪,‬د ‪ $+0‬را از 
) د‪.‬‬
‫در ل ‪ ll‬ﺱ از ه‪' 
5 "-‬ن ‪ 4‬آدن ‪5 " 8‬دان دوزش‪،‬‬
‫‪N‬ه') ا‪'R 84+‬ور 
‪ "
+‬اى ر‪ ً-‬ا‪@:‬م ‪-+‬د‪ '+‬آ" ا@م را ره آد‬
‫‪64‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫و ‪@
74‬ت ‪ " $+0‬رآ 
; اار ا و ]‪ " ), )-‬ا@م و‬
‫رو ‪7C‬ان ا@ ‪P‬ن ‪ 8 9:‬او را " ‪ 'Q+‬و ‪7+‬ه آ‪ .'+'
4‬در ‪0‬ن‬
‫ا‪ '0 " 
@:‬د آ" ‪K9*>+''N‬ن ا@ از 
'‪-%‬ل ‪ 8‬ا‪W+‬‬
‫]
ﺡ رو'اده و د ارى هى ‪ )+‬ا‪ :-%‬ا= دى و 
را ‪'+‬ار‪.'+‬‬
‫‪ $+0‬ﺡ‪7‬م ‪-+‬دن ا@م 
" ‪:‬ان ‪7C‬ى ﺡك و ‪+‬زا ‪ ' +‬آ"‬
‫ه‪@ "+5‬ش 
و ‪0‬زاد‪ K‬اار د) در‪ ‡+‬آ‪ "$‬و ‪N$‬ر ‬
‫ د‪ .‬در ا) ا‪ '0 " 
@:‬د آ" ‪N‬ه') ‪-9‬ن 
‪wJ+‬ار‪ 27 ،‬ا‪@Q+‬‬
‫رآﺱ را ر و از ‪0‬ن ‪ $‬هى اوان د د‪.'+‬‬
‫'ن د آ" ر
) ‪ ) 
+‬واژ »رآ 
هى ا@«‪m ،‬‬
‫‪$c‬ى و د‪ J‬روﺡ‪
+‬ن " ‪0‬رن ‪,‬د ر
' د‪0 ،'+‬ن ه; =‪ ;9‬ﺡا‪9: "+‬‬
‫ ‪ .8‬ه; ‪
+‬وهى ‪ 7P‬و ‪N‬ه') ‪'$‬م ' د‪ '+‬ه; واژ ا@م از‬
‫‪ ' "5 $+0‬د و ه; ‪H ;98‬رگ و ر ‪ >+''N $+0‬آ‪ 9‬و 
د)‬
‫‪-+‬د د و ه; ه‪ (8 9:) -‬اى ‪ 'Q+‬رآ 
; از ‪ " +‬هى‬
‫‪$c m‬ى در ‪ 'Q+‬رآ 
; و »‪5 T9:‬ا " د‪J‬ى« ‪ $‬د د‪.‬‬
‫ دروغ د‪ J‬آ" ﻁ ‪+,‬اد ‪ 8‬در ر‪ ' KM R8 g‬ا‪،‬‬
‫‪0 "9‬زادى وى از ز‪'+‬ان ا‪ 8 9: .‬در ‪+ '
: 2‬روز ‪ ١٣li‬آ"‬
‫‪ ),0‬روز ا‪ ١٣l٣ 'C‬د و در ‪0‬ن ل ‪$P )4%‬ر ‪ "K‬رى ‪+‬روز‬
‫‪ ' 7‬د ‪0‬زاد ' و ا‪ T
K‬واك ‪ 9%‬درب ‪ "+,‬اش ه‪-‬اه '‪.‬‬
‫‪ ),0‬روز ا‪ ١٣l٣ 'C‬د ‪ ٢٠‬رس ‪+, ١٩٧i،‬اد ‪ 8‬ر‪0 g‬زادى‬
‫ ‪ 8‬را روز د را ‪-+‬د ا‪ '+‬آ" در ‪0‬ن ‪R‬رت د اول ورد) ‬
‫‪ ١٣li‬ا‪0 '+‬ن را " ل ‪.'+47 ١٩٧l‬‬
‫ ا‪N+‬م ا) زى ر‪'+‬ا‪ 9% 8 "+‬دن روز ر‪ g‬اا‪ ،+‬وارد ل ‪ ''%‬‬
‫ ‪ '+‬آ" ل ‪ ''%‬اا‪7 +‬ل‪ ،‬ل 
@دى را ‪ 
" H
+‬د‪ .‬ا)‬
‫ 
دن ل‪ $+0 ،‬دروغ د‪J‬ى را " ر‪ g‬ﺡ‪ T
-‬آ' و ‪0‬ن ا) آ" در ‬
‫د'ار ﺡ‪'-‬ر] در ا‪HNL‬ا )‪l‬رس ‪ ١٩٧l‬در آ‪C‬ا‪+‬ﺱ او ( وز‪,‬ر‪ "%‬و=‬
‫ا) آ‪4‬ر آ" از دون ه; آ@ ‪ 8 9:‬د ا‪0 ،‬زادى او را از‬
‫ ‪ ]Q‬آد و " ﺡ‪ u‬ز‪ " 45‬اان در ‪0‬زادى ‪8 9:‬‬
‫را داد ا‪.‬‬
‫در ‪R‬ر آ" او‪ ًs‬آ‪C‬ا‪+‬ﺱ او ‪ ٣l٠‬روز ‪ '8‬از ‪0‬زادى ‪ 8 8‬در رس‬
‫‪R ١٩٧l‬رت ‪ "5‬ا‪.‬‬
‫دوم ا) آ" ر‪
W‬ﺱ ‪$-%‬ر آ‪ +‬ا‪HNL‬ا ‪'K:‬ا‪ "Q
9C HH8L‬ه‪ H5‬در ا‪"+‬‬
‫ﺡ
‪7+ T‬د و او ‪ >+‬د ا و در ه‪J‬م ﺡ‪m‬ر ‪ 8 9:‬در‬
‫ رﺱ او در ا‪HNL‬ا د ا‪) .‬وز‪,‬ر‪0 "%‬ن و= ا‪HNL‬ا(‪ .‬م ا) آ" در‬
‫‪%‬ه‪ W‬د‪ J‬ا; وز‪,‬ر‪ "%‬ا‪HNL‬ا را ‪'K:‬ا‪ TQ+ 
-, Z
cL‬آد ا‪ '+‬آ"‬
‫ا) د ه; ه‪ 8 H5‬را‪ "c‬اى ‪'+‬ا " ا و آ@ً ا) آ" ‪9:‬‬
‫ ‪ 8‬در ه‪ "J‬ﺡ‪m‬رش در رﺱ ه
‪Q q‬م ‪ '8‬از ا‪@Q‬ل ا‪HNL‬ا را‪"c‬‬
‫و ‪-‬س ‪'+‬ا " ا‪ .‬زا 
وزى ا‪@Q+‬ب ا‪HNL‬ا در ل ‪ ١٩Y٢‬ا و ‪9:‬‬
‫ ‪ 8‬در ل ‪ " ١٩Yi‬اان ز ‪5‬دد ‪٢ 8‬ل از ا= او در رﺱ‬
‫ه‪H-‬ن د ا ا‪Q‬ار دو‪ TQ L‬ا‪HNL‬ا‪Q "+JP J+0 .‬ت دو‪L‬‬
‫ا‪HNL‬ا آ" از ل ‪'= ١٩Y٢‬رت 
دا " ا‪ '+‬و ل هى 
از ‪0‬ن در‬
‫‪65‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ا‪HNL‬ا واآ ‪5‬م ‪K+‬د و ‪K‬رز د ا‪ ،'+‬ا‪٢ '+‬ل ‪ '8‬از ا‪Q‬ار‬
‫ﺡ‪47‬ن ‪ 8 9:‬ه‪!' @7-‬؟‬
‫در ‪ 7C‬وا‪ "4'+‬ه و ح ﺡل هى ‪ ' " +‬در را‪8 9: "c‬‬
‫ده‪ $‬دروغ ‪H‬رگ ‪%‬د ا آ" ا) دروغ ‪<+0‬ن در ه‪ % ،% "-‬اد ا آ"‬
‫ﺡ‪w‬ف ‪0‬ن ازاذهن و ر‪ g‬آر د اى ‪ .
+‬زا " ‪ 
K‬ر ز‪ K‬و 

‫ﻁ ‪,‬د ‪ T8% 8‬و در ر‪ ' " + R8 g‬ا‪ " .‬آ@م‬
‫‪H‬رگ " د‪5‬ر دار; آ" ‪ 7
+‬در 'ار‪C5 ،‬ر و آدار ا‪ ) .‬در ا ا) "‬
‫‪ ِ
+‬اهرا‪ " ;9 W‬درد و 
‪-‬رى ر را ‪ 
H
+‬ن آ; و از ه‪ "-‬اه;‬
‫آ" ه‪-‬ار از ‪H‬دان ك اه
; آ" ‪0‬ن " ‪ 
+‬را " ارزا‪ +‬آ' و ا) " 'ِ‬
‫اه‪ -‬را از و ر‪
J g‬د‪ :‬ﺡا‪ ،‬ﺡ' و دروغ‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪67‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪68‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪69‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ر ;زاد‪+ £‬ا‪+ £+‬ادر‪ + *' "* £‬د ‪ U<+‬وﺡ ‪E‬‬
‫ا\ را در ه) م ا‪ \'W‬در ا 
روز ‪+ F £‬ر رو‪ £‬ک ه‪ £‬ا‬
‫ ر و ‪ +‬در 'ارس و <دار< و دا 
ه< و ‪E' <
C‬‬
‫ا\‬

‫‪70‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪71‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪72‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪73‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪74‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪75‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪76‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪77‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪78‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪79‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪80‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪81‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪82‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪83‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ﺥب ﺕ! ‪5‬ﻡ‪ 0 4‬ﻡ‪ .3‬اان ‪ /0 /12‬ا ‪ .‬و ﻡ‪) *+,‬ا ا(ن و ﺥ!&‪ %‬را و 
و دد ه‪%‬‬
‫ در اان ﺥ‪ +‬ﺥ‪ . +‬و ( ) ‪ /5 ٢٠٠‬در ﺕ&ان ه‪ /0 8‬ا ‪.‬‬

‫ﺥ‪ 8‬را و 
 اان ر و ﻡﺕ در ﻡ‪ 0,‬و ( ) و ا‪ %&)!,‬ا ‪9‬ﻡ‬

‫‪84‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫‪%‬مالسا ‪%‬ا‪/‬نمجنا و ‪/‬ينيسح و دجسم رد بترم و ‪/‬تفر ناريا ‪/‬ب نسوس و اراس‬

‫از ن ﻡ ‪ 3‬ل و ه!‪B‬ر‪ %‬ا(ن  ﺝ!&ر‪ %‬ا ‪9‬ﻡ و ز‪ .1‬اان * از ر‪* 4‬‬
‫ﺝ!&ر ‪0‬ن ا(!‪ %0‬اد‬

‫و ‪/‬ينيسح و‬
‫نمجنا‬

‫‪85‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫سا ‪%‬ا‪/‬‬

‫‪%‬مال‬

‫‪86‬‬

‫ رگ ا داز وا 

 وه 
از وش او ‬

‫ وش او از ن ﻡ ‪ 3‬ل و ه!‪B‬ر‪ %‬ا(ن  ﺝ!&ر‪ %‬ا ‪9‬ﻡ و ‪ B‬ز‪ D1‬‬
‫اان را در ل ‪ ١٩٨H‬ا ‪I‬د ‪2‬ن ا‪I %1‬ر ‪&2‬را ‪ .‬ل ﺕﺥ ا‪0‬اﺥ‪.‬‬

‫‪87‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful