You are on page 1of 36

gratis

i
TURISTINFORMATION

2009
w w w. k r o a t i e n . h r
Välkomna! ALLMÄN INFORMATION
Geografiskt läge
Vi vill önska er hjärtligt
Kroatien sträcker sig från alper-
välkomna och vi är mycket nas yttersta utlöpare i nordväst
glada för att ni bestämt er att till Panoniska slätten och Donaus
besöka vårt land. Alla män- stränder i öst, dess centrala del
niskor älskar sitt hemland täcks av den dinariska bergsked-
jan och dess sydliga del slutar vid
och anser att det är vackrast. Adriatiska havets kust.
Kroaterna kallar sitt hem-
land för ”Lijepa naša” (”Vårt Yta
vackra”), efter de inledande Fastlandet uppgår till 56 594 km2 och
territorialvattnets yta till 31 067 km2.
orden i nationalsången.
Befolkning
Republiken Kroatien är en
Kroatien har 4 437 460 invånare;
europeisk, parlamentarisk
stat och en del av den euro- Etnisk sammansättning
peiska politiska och kulturella Majoriteten av invånarna är kroater
historien. Kroatien räknas till och de största etniska minoriteterna
är serber, bosniaker, slovener, ung-
de medelstora europeiska rare, tjecker, italienare och albaner.
länderna, som t ex Danmark,
Irland, Slovakien eller Statsskick
Schweiz. Kroatien är en republik med parla-
mentariskt flerpartisystem.
Kroatien är ett land med
Huvudstad
öppna gränser, enkla tull-
Zagreb är med sina 779 145 invå-
formaliteter; ett fredligt land nare, landets ekonomiska, trafik-
som är mån om sina gäster. mässiga, kulturella och akademiska
Vår ambition är att även de centrum.
som kommer hit ska uppleva Havskustens längd
Kroatien som ”sitt vackra 6 176 km, varav 4 398 km öar, kob-
land” och ta med sig fina bar och skär.
minnen hem.
Antal öar, kobbar och skär
Välkomna till Kroatien! 1 244. De största öarna är Krk och
Cres. Antal bebodda öar är 50.

2
Högsta bergstopp PRAKTISK INFORMATION
Dinara, 1 831 m över havet.
Resehandlingar
Klimat Ett giltigt pass eller annan rese-
I Kroatien finns tre klimatzoner: i handling godkänd genom interna-
inlandet överväger ett tempere- tionellt avtal. För vissa stater krävs
rat varmt regnklimat och på de dessutom ID-kort (handling som
högsta bergstopparna skogs- styrker innehavarens identitet och
klimat med snö, och längs den medborgarskap).
Adriatiska kusten råder behagligt Upplysningar: Republiken Kroatiens
Medelhavsklimat med många soliga diplomatiska och konsulära repre-
dagar, somrarna är torra och heta sentation i utlandet eller Republiken
och vintrarna milda och fuktiga. Kroatiens Ministerium för utrikes
Genomsnittstemperaturen i inlandet: ärenden och europeisk integration
i januari från -2°C till 0°C och något (telefon: +385 1 4569 964, e-post:
lägre i de högsta områdena över konzularni.poslovi@mvpei.hr,
havet, i augusti omkring 20°C och hemsida: www.mvpei.hr).
omkring 12°C på de högsta bergs-
topparna. Genomsnittstemperaturen Tullbestämmelser
vid kusten: i januari från 5°C till Republiken Kroatiens tullbestäm-
9°C, i augusti från 22°C till 25°C. melser är nästan helt samordnade
Vattentemperaturen i havet uppgår med de föreskrifter och normer som
vintertid till 12°C och på sommaren gäller i Europeiska unionens med-
kring 25°C. lemsländer, men när det gäller inför-
sel av föremål av icke-kommersiell
Valuta art för eget bruk, är endast föremål
Kroatiens officiella valuta är kuna (1 upp till ett värde av 300 kuna be-
kuna=100 lipa). friade från tull- och momsavgifter.
Utländsk valuta kan växlas i banker, Utländsk och inhemsk valuta i
på växlingsbyråer, postkontor och kontanter och checkar kan fritt föras
de flesta resebyråerna, hotellen och över gränsen av utländska och kroa-
campingplatserna. tiska medborgare bosatta i utlandet,
Kreditkort (Eurocard/Mastercard, men belopp över 10 000 euro måste
Visa, American Express och Diners) dock deklareras till tulltjänsteman.
tas emot i praktiskt taget samtliga Yrkesmässig utrustning och teknisk
hotell, marinor, restauranger och af- apparatur av större värde måste
färer samt i bankomater. också anmälas till tulltjänsteman vid
gränsövergången.
Utländska medborgare kan få mom-
sen återbetald om de har köpt varor

3
till ett värde av minst 500 kuna, förflyttning av husdjur avses med
och då endast om blanketten Tax husdjur följande djurraser: hundar,
cheque, bestyrkt av tulltjänsteman katter, tamiller (Mustela putorius) ur
bifogas. mårdfamiljen (Mustelidae), rygg-
För ytterligare upplysningar vänli- radslösa djur (utom bin och kräftor),
gen kontakta Tullstyrelsen: www. tropiska prydnadsfiskar, amfibier,
carina.hr reptiler, all sorts fåglar (utom fjäder-
fän) samt gnagare och tamkaniner.
In- och utförsel av levande djur över
gränsen är tillåten endast mot uppvi- Högst tillåtet antal djur
sande av erforderlig dokumentation
Med icke kommersiell införsel av
från veterinär om djurens hälsotill-
husdjur avses införsel av fem el-
stånd, varvid hundar och katter mås-
ler färre husdjur till Republiken
te vara märkta med ett microchip.
Kroatiens territorium. Dessa måste
Införsel av upp till fem husdjur kan
genomgå en kontroll avseende do-
göras vid samtliga gränsövergångar,
kumentation och identifikation som
medan införsel av ett större antal
utförs av tulltjänsteman vid inresa
djur måste ske vid gränsövergångar
till Republiken Kroatien. Sådana
där det finns veterinärinspektion.
husdjur räknas inte som en vara
Reser ni med ert husdjur är det ni och måste obligatoriskt åtföljas av
som har ansvaret för det ägaren eller den som ägaren har
befullmäktigat som tar ansvar för
När ni tar med er ert husdjur till
djuret under hela resan. Vid införsel
Republiken Kroatien tar ni på er
av fler än fem husdjur är det frågan
hela ansvaret för att importbestäm-
om kommersiell införsel och djuren
melserna följs. Kontrollera om ert
måste genomgå veterinärkontroll av
husdjur har vaccinerats i tid, respek-
gränsveterinärinspektör och måste
tive vaccinerats på nytt (återvaccine-
därför resa in via för detta ändamål
rats) och om det har giltigt pass eller
godkända gränsveterinärstationer.
veterinärcertifikat. Om ert husdjur
vid ankomsten till gränsövergången Villkor
inte uppfyller dessa krav, kan ni
Allmänna villkor avseende inför-
förnekas inresa till Republiken
sel av husdjur: hundar, katter och
Kroatien, det vill säga att ert djur kan
tamillrar (andra namn är husiller, vit
sändas tillbaka till ursprungslandet
iller, afrikansk iller, frett, amerikansk
eller sättas i karantän. Som djurä-
iller, tamiller, husfrett eller tamfrett
gare får ni stå för alla kostnader som
(Mustela putorius) med ursprung i
kan uppstå om sådana åtgärder blir
länder inom Europeiska Unionen el-
nödvändiga.
ler i lågriskländer utanför Europeiska
Enligt Regelsamlingen om veteri- Unionen*:
närvillkor gällande icke kommersiell

4
• att hundar, katter och tamillrar • de måste åtföljas av ett certifikat
måste vara märkta med ett micro- utfärdat av auktoriserad veteri-
chip. Om djuret är märkt med ett när eller, vid upprepad inresa i
microchip som inte motsvarar ISO Republiken Kroatien, av pass
Standard 11784 eller 11785 utan (hundar från Kroatien)
med ett chip av annan typ, är äga- • de måste vara vaccinerade mot
ren respektive innehavaren skyldig rabies
att ombesörja motsvarande mi-
• de måste ha genomgått prov för
crochip-läsare som behövs för att
neutralisering av antikroppar ge-
läsa av microchipet. Djurägarens
nom titrering som motsvarar minst
namn och adress ska alltid kunna
0,5 IJ/ml per prov taget av aukto-
fastställas. Veterinären måste
riserad veterinär minst 30 dagar
skriva in microchipets nummer i
före vaccineringen och tre måna-
det pass eller certifikat som äga-
der före utför förflyttning vid därtill
ren respektive innehavare medför
behörigt laboratorium enligt en
tillsammans med djuren
lista som kan hämtas på följande
• att djuren åtföljs av pass eller hemsidor:
certifikat utfärdat av auktoriserad http://ec.europa.eu/foodnimal/live-
veterinär animals/pets/approval en.htm.
• att djuren är vaccinerade mot Den föreskrivna perioden på tre
rabies. månader tillämpas inte vid upprepad
Förflyttning är tillåten av djurar- inresa till Republiken Kroatiens terri-
ter som kommer från länder inom torium av husdjur vars pass bekräf-
Europeiska Unionen eller från tar att ett positivt titreringsprov på
lågriskländer utanför Europeiska antikroppar har utförts innan djuret
Unionen* och som är yngre än tre har lämnat Republiken Kroatien.
månader och inte vaccinerade, om Djur som införs i kommersiellt syfte
ägaren eller innehavaren medför och djur som reser i form av försän-
ett pass till dessa eller om de från delse måste undersökas av veteri-
födseln har vistats på samma plats när innan sändning.
och inte varit i kontakt med vilda
* För ytterligare information om
djur som kan ha varit utsatta för
länderna, vänligen kontakta
infektioner, eller om de förflyttar sig i
Ministeriet för jordbruk, fiskenä-
sällskap med sin mor som de fortfa-
ring och landsbygdsutveckling -
rande är beroende av.
Veterinärförvaltningen (telefon:
Hundar, katter och tamillrar som +385 1 6109 749, +385 1 6106 703
kommer från högriskländer* måste eller +385 1 6106 669, hemsida:
uppfylla följande villkor: www.mps.hr)
• de måste vara märkta med ett
microchip

5
Sjukvård Kristi lekamens fest
Sjukhus och kliniker finns i alla 22 juni - Antifascistiska kampens dag
större städer och vårdcentraler och 25 juni - Nationaldagen
apotek finns även på mindre orter. 5 augusti - Segerdagen och
Fosterländska tacksägelsedagen
Utländska turister som har social-
15 augusti – Jungfru Mariadagen
försäkring i sitt land, betalar inte
8 oktober – Självständighetens dag
kostnader för akut läkarvård under
1 november – Alla helgons dag
sin privata vistelse i Republiken
25 och 26 december - Juldagen och
Kroatien om Kroatien har ett avtal
Annandag jul
om socialförsäkring med det land de
kommer från, d.v.s. under förutsätt- Öppettider för affärer och
ning att de kan uppvisa ett intyg myndigheter
om rätt till nyttjande av sjukvård. Under högsäsong är de flesta af-
Sjukvård (inklusive transport) nyttjas färer öppna mellan 8 och 20 på var-
i akuta fall, enligt de villkor och be- dagar, och många är öppna också
stämmelser som gäller för kroatiska på helger.
försäkringstagare, varvid man beta- Offentliga myndigheter och kontor
lar sjukvårdskostnaderna på samma har öppet mellan 8 och 16 måndag-
sätt (patientavgift). fredag.
Personer som kommer från länder Post och tele
som Kroatien inte har ingått något
Postkontoren är öppna från 7 till 19
avtal med, eller om avtalet inte för-
på vardagar, på mindre orter från 7
utser nyttjande av sjukvård, betalar
till 14, och i vissa förekommer två
själva sjukvårdskostnader.
öppethållandetider under dagen
Veterinärservice (d.v.s. stängt för siesta).
Kroatien har ett helt nät- I större städer och på turistorter
verk av veterinärkliniker och finns det jourpostkontor som är
djurvårdsmottagningar. öppna på lördagar och söndagar.
Information: I alla offentliga telefonkiosker
Ministeriet för lantbruk, fiskenäring används telefonkort som säljs på
och lantsbyggdsutveckling postkontor och i tidningskiosker.
Veterinärstyrelsen Det går att ringa till utlandet från alla
E-post: office@mps.hr telefoner.
Hemsida: www.mps.hr Hemsida: www.posta.hr
Helgdagar och röda dagar: Stadsnätets elektriska spänning:
1 januari - Nyårsdagen 220 V, frekvens 50 Hz.
6 januari - Trettondagen
Påskdagen och Annandag påsk Kranvattnet är drickbart i hela
1 maj – Första maj Kroatien.

6
Miljöskydd RING 112!
Den biologiska mångfalden skyddas Om ni behöver:
i enlighet med gällande regler inom - akut medicinsk hjälp
Europeiska Unionen. - brandkår
Havet vid den kroatiska Adriatiska – polis
kusten har mycket hög kvalitet som - Bergsräddningstjänst
badvatten och följer Europeiska – akut veterinärhjälp
Unionens bestämmelser. - hjälp av andra larmtjäns-
Ifall det inträffar en extraordinär mil- ter eller operativa skydds- och
jöförorening på fastlandet, kontakta räddningsenheter
Center 112. PRAKTISKA RÅD
För ytterligare informationer om
miljön, kontakta Ministeriet för miljö- Brandskydd:
skydd, stadsplanering och byggan- Kontrollera att ni gjort allt för att för-
de, Miljöskyddsstyrelsen på telefon hindra att branden uppstår!
+385 1 3782 111 eller e-postadress:
Kasta inte brinnande eller brandfar-
zastita_okolisa@mzopu.hr, liga föremål i naturen!
Hemsida: www.mzopu.hr. Iaktta eldningsförbud på särskilda
skyltar!
Vid olyckshändelse ring 112!
Se till att ert parkerade fordon inte
Detta nummer kan man ringa när
hindrar brandkårens utryckningsfor-
som helst dygnet runt, oberoende
dons framkomst.
var i Republiken Kroatien eller inom
Europeiska Unionen ni befinner er. Vad ska man göra om brand
Telefonsamtalet är gratis. uppstår?
Samtalet kan kopplas via alla ope- - anmäl genast branden till brand-
ratörer och alla telefonapparater kåren på telefonnummer 93 eller
genom att slå nummer 112 tillkalla hjälp på 112.
- använd handbrandsläckare för
Vid olyckshändelse kan man initialsläckning av branden men
samtala med Center 112 även försök bara släcka branden om ni
på något av följande främmande därigenom inte försätter er själv eller
språk: andra i fara
- engelska - informera människorna i närheten
- tyska om att brand har uppstått
– italienska - FÖLJ BRANDMÄNNENS
- ungerska ANVISNINGAR
– slovakiska

7
På vägar Viktiga telefonnummer
- undvik under högsäsong trafik- Internationellt riktnummer för
stockningar, körningar under vecko- Kroatien: 385
slut och helger Ambulans: 94
- kör utvilad Brandkår: 93
- anpassa hastigheten till vägförhål- Polis: 92
landen och hastighetsbegränsningar Räddningstjänst – vägar: 987
- vid stockningar, var tålmodig (Om ni ringer från utlandet eller från
och ta alltid med tillräckligt med mobiltelefon, slå +385 1 987)
dricksvatten. Sök- och sjöräddningstjänst: 9155
Enhetsnummer för alla akutsituatio-
Till havs
ner: 112
- vid olyckshändelse till havs el- Allmänna upplysningar: 981
ler vattenförorening ring 9155 Nummerupplysningen, lokal och
(Nationella sök- och sjöräddnings- riks: 988
tjänsten) eller 112 Nummerupplysningen, utland: 902
- innan ni seglar ut från hamn lyssna Väderleks- och vägrapport: 060 520
på väderleksprognosen, särskilt 520.
avseende Adriatiska havet Kroatiska automobilklubben (HAK):
- vid simning håll er inom synhåll för +385 1 4640 800
andra badare E-post: info@hak.hr
- tala om för släkt och vänner unge- Hemsida: www.hak.hr;
färlig plats för dykning och markera
den på föreskrivet sätt Radionyheter på främmande
- sola med måtta och använd språk under turistsäsong:
solskyddsmedel Kroatiska radion sänder på flera ka-
- ta med tillräckligt med dricksvatten naler program på främmande språk
avsedda för turister i Kroatien. På
I naturen
Kroatiska radions kanal ett sänds
- tala om för släkt eller vänner i vil- varje dag kl. 20.05 ett engelsksprå-
ken riktning ni ska bege er eller om kigt program som pågår i ca 10
era resplaner minuter.
- följ endast märkta stigar och vägar
De reguljära nyhetssändningarna
- ta med tillräckligt med dricksvatten
på kroatiska sänder under som-
- förbered lämpliga kläder och skor
marsäsongen på Kroatiska radions
- ta med er laddad mobiltelefon
andra kanal (98,5 MHz nordvästra
- följ väderleksprognoser
Kroatien och Dubrovnikregionen;
- handskas varsamt och enligt be-
105,3 MHz Istrien; 96.1 MHz Split;
stämmelser med öppen eld
98.9 MHz Makarskaområdet; 93.3
- kasta inte fimpar eller brandfarliga
MHz Gorski kotar), också varje
föremål i naturen
timme mellan kl. 8.00 och 21.00

8
nyheter på engelska, tyska, italien- - bussar samt bussar med lätt släp-
ska och tjeckiska, och HAK rappor- vagn 80 km/tim, på motorvägar 100
terar om situationen på vägarna på km/tim, utom bussar som transpor-
engelska och tyska. terar barn.
Under samma period på somma- Vid vått väglag, minska och anpas-
ren sänds nyheter och rapporter sa fordonets hastighet.
om situationen på vägarna direkt Krav på körning med tända halvljus
från Österrikiska radions program eller parkeringsljus under perioden
tre, RAI Uno, den brittiska radion då vintertid råder.
VIRGIN, Radio Prag och Kroatiska Mobiltelefon får inte användas under
radions utlandsprogram – ”Glas körning.
Hrvatske” (Kroatiens röst).
Det är obligatoriskt att använda sä-
Journalister från Radio Prag infor- kerhetsbälte. Reflexväst, som föra-
merar under sommaren tjeckiska ren är skyldig att använda, d.v.s. ta
turister en gång om dagen via re- på sig då han på vägen utför något
gionala radiostationer: Radio Split, på fordonet (byter däck, utför smärre
Radio Dubrovnik och Radio Rijeka. reparationer, fyller på bensin när
fordonet har slut på bensin, stoppar
ATT BILA I KROATIEN andra fordon för att få hjälp, m.m.),
är en obligatorisk del av fordonets
Handlingar utrustning.
För inträde i Kroatien krävs kör-
kort, registreringsbevis och Bensinstationer
fordonsförsäkringsbevis. Bensinstationer i större städer och
Det är önskvärt att man också har på motorvägar är öppna från kl. 00
ett internationellt körkort om man vill till 24.00.
hyra bil (rent-a-car). Sådant körkort Bensinstationerna säljer: Eurosuper
utfärdas av automobilklubben i 95, Super 95, Super 98, Super plus
hemlandet. 98, Euro Diesel, Diesel och i större
städer och på bensinstationer på
Tillåten hastighet: motorvägar säljs även gas.
- i tätorter 50 km/tim, Information om bränslepriser och
- utanför tätorter 90 km/tim, en förteckning över bensinstationer
- på vägar avsedda uteslutande för finns på följande hemsidor:
motorfordon och på motorleder 110 www.ina.hr, www.omv.hr ,
km/tim www.tifon.hr och www.hak.hr
- på motorvägar 130 km/tim
- motorfordon med dragfordon 80
km/tim

9
Vägavgifter: och vidta åtgärder för att förhindra
För motorvägar: A1 Zagreb – nya faror. Invänta polisens ankomst.
Bosiljevo – Zadar – Šibenik – Split Vid fordonsskada måste ni, oavsett
– Šestanovac-Ravča, A2 Zagreb orsak, begära ett intyg av polisen
– Zaprešić – Krapina – Macelj, A3 om fordonsskadan, som krävs för
Bregana – Zagreb – Slavonski Brod att ni skall kunna passera stats-
– Županja – Lipovac, A4 Zagreb gränsen. Om ni behöver reparera
– Varaždin – Goričan, A5 Osijek skadan eller om det är nödvändigt
– Đakovo – Sredanci, A6 Zagreb att bogsera bilen till en verkstad,
– Karlovac – Bosiljevo – Vrbovsko – ring Räddningstjänst – vägar på
Rijeka och A7 Rijeka – Rupa. telefon 987 (för samtal från utlandet
I juni släpps trafiken genom de två slå +385 1 987).
andra rören i tunneln Mala Kapela Hur undvika trafikstockningar på
och Sveti Rok på Motorväg A1 vägarna?
Zagreb-Split-Ravča. Trafiken i rören
För att förkorta restiden och und-
blir enkelriktad, vilket kommer att
vika bilköer rekommenderar vi att ni
förbättra fordonsflödet, särskilt un-
planerar resan med hjälp av den tra-
der turistsäsongen.
fikplanerare där det finns information
För motorleder: Istriens Y med om vilka dagar och i vilka riktningar
avgiftsstationer vid ”Tunel Učka” man förväntar att trafiken kommer
(Učkatunneln) och viadukten att bli som tätast.
”Mirna”;
Informera er om läget i väg- och fär-
Information finns på dessa hemsi- jetrafiken hos HAK (HAK:s informa-
dor: www.hak.hr, www.hac.hr, www. tionscenter: +385 1 4640 800) eller
bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm. på Kroatiska radions andra kanal
hr och www.huka.hr. (98,5 MHz) innan ni ger er av.
Grundläggande skyldigheter vid
FLYGTRAFIK
trafikolycka:
Vid trafikolycka informera först Förteckning över registrerade
polisen flygplatser i Republiken Kroatien
(telefonnummer 92) eller slå det eu- Större flygplatser för allmän
ropeiska numret för akutsituationer flygtrafik
112. Detta är inte obligatoriskt vid
trafikolycka med endast materiella Flygplatsen Dubrovnik
fordonsskador. Telefon: +385 20 773 333
Om det finns skadade ring efter am- Hemsida: www.airport-dubrovnik.hr
bulans (telefonnummer 94). Flygplatsen Pula
Säkerställ olycksplatsen, sätt på er Telefon: +385 52 530 140
reflexväst, sätt ut varningstriangel Hemsida: www.airport-pula.hr

10
Flygplatsen Rijeka Internationella flygplatser
Telefon: +385 51 842 134 Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula,
Hemsida: www.rijeka-airport.hr Rijeka, Zadar, Osijek, Brač och
Flygplatsen Split Lošinj.
Telefon: +385 21 203 555 Upplysningar: Zagreb +385 1 6265
Hemsida: www.split-airport.hr 222, Split +385 21 203 506, +385
21 203 555, Dubrovnik +385 20 773
Flygplatsen Zadar 377, Pula +385 52 530 105, Rijeka
Telefon: +385 23 205 800 +385 51 842 132, Zadar +385 23
Hemsida: www.zadar-airport.hr 313 311, Osijek +385 31 514 441,
+385 31 514 442, Brač +385 21
Flygplatsen Zagreb
559 711 och Mali Lošinj +385 51
Telefon: +385 1 4562 222
231 666.
Hemsida: www.zagreb-airport.hr
Croatia Airlines:
Mindre flygplatser för allmän Det nationella flygbolaget, och til-
flygtrafik lika regionala medlemmen i flyg-
gruppen Star Alliance, förbinder
Flygplatsen Brač
Kroatien genom direktlinjer med
Telefon: +385 21 559 701
ett stort antal europeiska stä-
Hemsida: www.airport-brac.hr
der: Amsterdam, Wien, Bryssel,
Flygplatsen Osijek Frankfurt, London, München, Paris,
Telefon: +385 31 514 402 Rom, Sarajevo, Skopje, Zürich,
Hemsida: www.osijek-airport.hr Düsseldorf, Köpenhamn, Podgorica
och Priština, och från och med mit-
Flygplatsen Mali Lošinj ten av juni även med Barcelona och
Telefon: +385 51 235 148 Göteborg. Under högsäsongen finns
Hemsida: www.airportmalilosinj.hr det förbindelser från den kroatiska
Mindre flygplatser för allmän flyg- kusten till ytterligare destinationer i
trafik och tidvis taxiflyg: Österrike, Frankrike, Tyskland och
Storbritannien. I samarbete med
Varaždin, Pribislavec (Čakovec), sina partners möjliggör Croatia
Koprivnica, Lučko (Zagreb), Airlines för sina passagerare att nå
Slavonski Brod, Čepin (Osijek), destinationer i hela världen.
Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Biljettförsäljning och information:
Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), +385 1 6676 555
Unije och Sinj. Hemsida: www.croatiaairlines.com

11
Andra flygbolag i Kroatien: Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj,
Aeroflot, Air France, Austrian Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac,
Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta,
Malev, Germanwings, Scandinavian Brač, Hvar, Vis, halvön Pelješac,
Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Korčula, Lastovo och Mljet, Šipan,
Air One, British Airways, Hapag medan lokala fartygs- och snabbåts-
Lloyd, Norwegian Air Shuttle, linjer förbinder andra bebodda öar
TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, som saknar biltrafik.
EasyJet, Skyeurope, Aer Lingus,
Snabbåtslinjer (som förbin-
Trade Air/Sun Adria, Dubrovnik
Airlines, Adria Airways, Nouvelair der öarna med fastlandet eller
Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, sinsemellan)
Skyeurope Slovakian och SN Rijekaregionen – Lošinj, Susak,
Brussels Airlines. Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab
Zadarregionen – Ist, Molat, Dugi
SJÖTRAFIK otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj,
Förmedlingen för kustlinjetrafik Olib, Silba, Premuda
Telefon: +385 21 329 370; Splitregionen – Brač, Hvar, Šolta,
Telefax: +385 21 329 379 Lastovo, Korčula, Vis
E-post: info@agencija-zolpp.hr Dubrovnikregionen – Mljet, Šipan,
Hemsida: www.agencija-zolpp.hr Korčula, Lastovo
Internationella färjelinjer: Šibenikregionen – Žirje, Kaprije
Zadar – Ancona, Split – Ancona, Säsongslinje: Pula – Unije – Mali
Split – Stari Grad – Pescara, Lošinj – Ilovik – Zadar
Ancona – Split – Pescara samt
Rijeka – Split – Stari Grad (Hvar) – Båtlinjer (som förbinder öarna
Korčula – Sobra (Mljet) – Dubrovnik med fastlandet eller sinsemellan)
– Bari, Dubrovnik – Bari (direkt): Vis Rijekaregionen – Lošinj, Srakane,
– Ancona, Stari Grad – Ancona. Unije, Ilovik, Susak
Utom färjelinjer trafikerar även Zadarregionen – Dugi otok, Iž,
snabbåtslinjer mellan Kroatien och Rava, Vrgada
Italien. Šibenikregionen – Prvić, Zlarin
Färjelinje utmed kusten: Splitregionen – Drvenik Veli och
Mali, Čiovo, Biševo
Rijeka – Split – Stari Grad /Hvar –
Korčula – Dubrovnik. Dubrovnikregionen – Šipan, Lopud,
Koločep.
Lokala färjelinjer som förbinder
fastlandet med öarna: Cres, Lošinj,
Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib,

12
Jadrolinija: SEGLING I REPUBLIKEN
Det ledande kroatiska rederiet för KROATIEN
passagerartrafik upprätthåller trafik
på de flesta reguljära internatio- Kapten på fartyg som seglar in i
nella och inhemska färje-, båt- och Republiken Kroatien skall den kor-
snabbåtslinjerna. Huvudkontoret taste sjövägen bege sig till närmaste
ligger i Rijeka. hamn öppen för internationell trafik
Telefon: +385 51 666 111, +385 51 för att där undergå gränskontroll
666 100 samt vid hamnkontoret eller dess
Hemsida: www.jadrolinija.hr filial skaffa vinjett samt bestyrka
besättnings- och passagerarförteck-
Övriga rederier: ning eller personförteckning.
Rapska plovidba d.d.: Kapten på båt som förs in i
www.rapska-plovidba.hr Republiken Kroatien landvägen el-
Mediteranska plovidba d.d.: ler förvaras i hamn eller på annan
www.medplov.hr godkänd plats i Republiken Kroatien
Linijska nacionalna plovidba d.d.: är skyldig att innan seglingen påbör-
www.Inp.hr jas införskaffa vinjett hos behörigt
hamnkontor eller lämna in besätt-
Miatours: www.miatours.hr
nings- och passagerarförteckning
Ivante d.o.o.: www.ivante.hr eller personförteckning (om han
Kapetan Luka: www.krilo.hr önskar det).
SNAV: www.snav.it Vinjetten måste finnas på båt vars
Venezia lines: längd är 3 meter eller mer, eller på
www.venezialines.com båt kortare än 3 meter om dess
framdrivningsaggregat har en total
Blue Line International:
kraft av 5 kW eller mer.
www.blueline-ferries.com
Vinjetten behövs inte på roddbåtar
Tullstationer för insegling av oavsett deras längd (t.ex. kajak,
främmande fartyg: trampbåt, pedalbåt, m.m.)
Permanenta: Umag, Poreč, Så länge båten förvaras i hamn
Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, eller på annan godkänd plats i
Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Republiken Kroatien behöver den
Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli och inte ha någon vinjett.
Dubrovnik. Samma regler rörande anskaffning
Under högsäsong (under somma- av vinjett gäller hjälpbåtar, liksom
ren): ACI marina Umag, Novigrad, jet-ski.
Sali, Božava, Primošten, Hvar, Hjälpbåtar, som tillhör huvudbåten
Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža och eller yachten, måste vara märkta
Cavtat. med dess beteckning och inskrivna

13
i huvudbåtens handlingar och behö- Båtar som saknar möjlighet till en
ver i så fall inte ha någon vinjett. längre vistelse (fartyg utan bäddar)
Vinjetten måste placeras väl behöver inte ha någon besättnings-
synlig på fartyget. Vinjetten gäller och passagerarförteckning.
ett år från datum för utfärdande. Fartygets kapten kan i Kroatien
Vinjettens kupong ska klistras på mönstra av besättningen som han
personförteckningen. seglat med från utlandet (eller en del
På fartyg som seglar i Republiken av den) och ta ombord ny besätt-
Kroatien måste följande original- ning. I sådant fall måste kaptenen
handlingar finnas: anmäla besättningsbytet till hamn-
kontoret och segla ut från Kroatien
- vinjett
med den nya besättningen.
- bestyrkt besättnings- och
passagerarförteckning Personförteckning
- bestyrkt förteckning över personer
Kapten på fartyg som har för avsikt
som får vistas på fartyget (på fartyg
att byta ut sin besättning under
där besättningen byts ut under seg-
seglingen i Republiken Kroatien är
lingen i Republiken Kroatien)
skyldig att vid hamnkontoret eller
- ett sjövärdighetsintyg
i dess filial skaffa en förteckning
- kaptenen måste ha ett förarbevis
över de personer som kommer
- försäkringsbevis för skadeansvar
att vistas ombord under vinjettens
gentemot tredje man
giltighetsperiod.
- ägarbevis eller av ägaren utfärdad
fullmakt för nyttjande av båten. Det totala antalet personer på per-
sonförteckningen får inte överstiga
Besättnings- och passagerarför- fartygets dubbla kapacitet, med en
teckning och personförteckning höjning av 30 % av fartygets enhet-
Besättnings- och liga kapacitet.
passagerarförteckning Fartygets kapacitet fastställs i enlig-
Besättnings- och passagerarförteck- het med fartygshandlingarna utfär-
ning omfattar besättningen och pas- dade av behöriga myndigheter i det
sagerarna som befinner sig ombord land under vars flagg fartyget seglar.
och bestyrks av hamnkontoret/filia- Om uppgiften saknas i fartygshand-
len med underskrift och stämpel. lingarna ska kapaciteten fastställas
Om fartygets kapten inte har för i enlighet med Regelsamlingen om
avsikt att byta ut besättningen under småbåtar och yachter och Reglerna
vistelsen och seglingen i kroatiska om stadgeenlig certifiering av små-
farvatten under vinjettens giltighets- båtar och yachter.
tid, behöver inga ytterligare anmäl- Personförteckningen bestyrks ge-
ningar göras till hamnkontoret eller nom vinjettkupongen.
dess filial.

14
Personförteckningen kan ifyllas i någon av vägövergångarna och har
helhet vid tidpunkten för vinjettens båt på släp på vilken han kommer
erhållande men den kan också fyllas att vistas, görs anmälan av den ma-
i successivt, men senast då enskild rina där båten sjösätts.
person som återfinns i personför- Om sjösättningen sker vid någon
teckningen för första gången går av småhamnarna är den utländska
ombord. personen skyldig att själv uppsöka
Om nya personer tas upp på per- geografiskt behörig polisstation och
sonförteckningen successivt, ska anmäla sin vistelse.
förteckningen vid varje ändring Detta avser endast de fartyg där
bestyrkas av hamnkontoret eller utländska personer kommer att bo
dess filial. ombord under sin vistelse.
Antalet utbyten av personer på per- Utländska personer, vars båtar är
sonförteckningen är inte begränsat. förtöjda i någon av de kroatiska ma-
I personförteckningen införs inte rinorna, är skyldiga att själva anmäla
personer som vistas på fartyget sin ankomst till marinan.
under uppehåll i hamn eller vid
ankringsplats. Fartygets avsegling från
Barn under 12 år skrivs inte in i Republiken Kroatien
personförteckningen och räknas inte Kapten är skyldig att, innan fartyget
heller in i det högsta tillåtna antalet lämnar Republiken Kroatien:
personer ombord. - genomgå gränskontroll i en av de
Personförteckning på båtar som hamnar som är öppna för internatio-
anländer sjövägen behöver inte fin- nell trafik
nas vid införskaffningen av vinjet- - bestyrka besättnings- och passa-
ten, utan kan sammanställas även i gerarförteckningen vid hamnkonto-
efterhand då man byter besättning ret eller i dess filial.
i Kroatien. Efter det att kaptenen har utfört
sina åligganden är det hans skyl-
Vistelseanmälan dighet att den kortaste vägen lämna
Utlänningar som anländer till Republiken Kroatiens inre farvatten
Republiken Kroatien på främmande och territorialvatten.
fartyg, avsedda för nöje eller sport, Segling av kroatiska båtar och yach-
och som bor på dessa fartyg, ter för utländska båtförare:
anmäler sin ankomst endast i den Grundad på ändringar av och
hamn eller vid den kaj där efter att komplement till Regelsamlingen om
de har rest in i Republiken Kroatien småbåtar och yachter av den 11 fe-
utförs kontroll avseende passage bruari 2009, godkänner Republiken
över statsgränsen. Såvida utländsk Kroatien ensidigt andra staters
person passerar statsgränsen vid behörigheter för segling av kroatiska

15
båtar och yachter. Uppgifter om Snabbtåg
utländska behörigheter som god- „Lisinski“: Zagreb – München –
känns i Republiken Kroatien finns Zagreb (nattåg)
på Ministeriets för sjöfart, trafik och
„Maestral“: Zagreb – Budapest
infrakstruktur officiella hemsida
– Zagreb (Mosva, Kiev, St.
www.mmpi.hr.
Petersburg)
TÅGRESOR Zagreb – Villach - Zagreb
Belgrad – Zagreb – Zürich – Belgrad
Kroatien har direkta förbindel-
”Nikola Tesla”: Zagreb – Belgrad
ser med Slovenien, Bosnien-
– Zagreb
Hercegovina, Ungern, Italien,
Österrike, Schweiz, Tyskland och Vinkovci – Belgrad – Vinkovci
Serbien, och under högsäsong Vinkovci - Banja Luka – Vinkovci
även med Tjeckien och Slovakien. Zagreb – Sarajevo – Ploče – Zagreb
Indirekta förbindelser med tågbyte Zagreb – Sarajevo – Zagreb (nattåg)
finns med så gott som alla övriga
europeiska länder. Ploče – Sarajevo – Ploče
Villach – Zagreb – Belgrad – Villach
Eurocity-, Intercity- och (nattåg)
Euronighttåg: ”Opatija”: Rijeka – Ljubljana – Rijeka
EC ”Mimara”: Zagreb –Villach – (München, Wien)
Frankfurt – Zagreb ”L jubljana”:Rijeka – Ljubljana
EC „Croatia“: Zagreb – Wien – (Wien) - Rijeka
Zagreb (via Slovenien)
EN „Venezia“: Venedig – Zagreb – Säsongståg:
Budapest (Moskva, Kiev, Bukarest) Ljubljana – Pula – Ljubljana
– Venedig Prag – Bratislava – Zagreb – Split –
EC ”Zagreb”: Zagreb – Wien (via Prag (nattåg)
Ungern) – Zagreb Budapest – Zagreb – Split –
IC ”Sava”: Belgrad – Zagreb – Budapest (nattåg)
Villach – München – Belgrad Information: 060 333 444,
IC ”Kvarner”: Zagreb – Budapest Hemsida: www.hznet.hr
– Zagreb
IC ”Drava”: Budapest – Osijek –
Sarajevo – Budapest

16
RESPLANERARE
Juni Juli Augusti FÖRVÄNTAD
kl kl kl kl kl kl
TRAFIKTÄTHET
Dan 07-14 14-22 Dan 07-14 14-22 Dan 07-14 14-22

1 1 1 i i Lag trafik

2 2 2 i
Ökande trafik
3 3 i 3 i
4 4 i 4 i Hög trafiktäthet
5 5 5 i
Mycket hög
6 6 6 trafiktäthet
7 7 7
8 8 8 i
FÄRDRIKTNING
9 9 9 h
10 i 10 i i 10 Jämn trafikfördelning
11 i i 11 i 11
Övervägande trafik
12 12 i h 12 i mot havet
13 i 13 i 13
14 h 14 14 Övervägande trafik

h fran havet
15 15 15 i h
16 16 16 h h
17 17 i i 17 h h
18 18 i 18 h
19 i 19 i h 19 h
20 i 20 i 20
21 21 21 h
22 h 22 22 h
23 23 23 i h
24 i 24 i 24 h
25 i 25 i 25
26 26 i h 26
27 i 27 27 h
28 i h 28 28 h
29 29 29 h
30 30 30 h
31 i i 31

17
BUSSRESOR Bussterminal Osijek
Telefon: +385 060 33 44 66
Reguljära internationella busslinjer
förbinder Kroatien med grannländer- Bussterminal Pula
na och ett flertal länder i Mellan- och Telefon: +385 060 304 090
Västeuropa.
TAXI OCH HYRBIL
Upplysningar – om man ringer från
Kroatien: 060 313 333 Taxitjänst finns i alla städer och
Upplysningar – om man ringer från turistorter.
utlandet: +385 1 61 12 789 Man kan hyra bil (rent-a-car) i alla
Internationell trafik (biljettförsäljning): städer, på turistorter och flygplatser.
+385 1 60 08 631
Viktigare museer:
Inrikestrafik (biljettförsäljning):
+385 1 6008 620 Čakovec - Muzej Medjimurja (pro-
vinsen Medjimurjes museum)
Bussterminal Rijeka Dubrovnik - Dubrovački muzej-
Telefon: +385 51 660 300, Knežev dvor (Dubrovnikmuseet-
+385 060 302 010 Furstepalatset), Etnografski muzej
E-post: autotrans@ri.t-com.hr - Rupe (Etnografiska museet),
Hemsida: www.autotrans.hr Gradske zidine (Stadsmuren),
Muzej Dominikanskog samostana
Bussterminal Split (Dominikanerklostrets museum),
Telefon: +385 21 329 180, Pomorski muzej (Sjöfartsmuseet),
+385 060 327 777 Riznica katedrale (Katedralens
E-post: info@ak-split.hr skattkammare), Dom Marina Držića
Hemsida: www.ak-split.hr (poeten Marin Držić hem), Akvarij –
Bussterminal Šibenik biološki zavod Dubrovnik (Akvariet
Telefon: +385 060 368 368 – biologiska institutet Dubrovnik),
E-post: autotransport@si.t-com.hr Muzej franjevačkog samostana
”Mala braća” (Franciskanerklostrets
Bussterminal Zadar
museum – ”Små bröderna”), Muzej
Telefon: +385 23 211 555
pravoslavne crkve (Den ortodoxa
Bussterminal Zagreb kyrkans museum).
Telefon: +385 060 313 333 Gornja Stubica - Muzej seljackih
Hemsida: www.akz.hr buna (Bondeupprorens museum)
Bussterminal Dubrovnik Gospić - Muzej Like (Provinsen
Telefon: +385 060 305 070, Likas museum), i närliggande
E-post: libertas@libertasdubrovnik.com Smiljan ligger Memorijalni centar
Hemsida: www.libertasdubrovnik.com „Nikola Tesla“ (uppfinnaren Nikola
Teslas födelsehem)

20
Hlebine - Galleriet Hlebine och må- Split - Muzej hrvatskih arheoloških
laren Ivan Generalić museisamling spomenika (Kroatiska arkeologiska
Karlovac - Gradski muzej Karlovac minnesmärken), Arheološki muzej
(Karlovac stadsmuseum), Stari Grad Splita (Splits arkeologiska mu-
Dubovac (Gamla staden Dubovac) seum), Galerija Ivana Meštrovića
(Skulptören Ivan Meštrović gal-
Klanjec - Skulptören Antun
leri), Muzej grada (Stadsmuseet),
Augustinčić galleri
Etnografski muzej (Etnografiska
Krapina - Evolutionsmuseet och museet), Prirodoslovni muzej
neandertalfyndigheten Hušnjakovo, (Naturvetenskapliga museet),
Folkbildaren Ljudevit Gajs museum Galerija umjetnina (Konstgalleriet),
Kumrovec – Staro selo – unikt et- Pomorski muzej (Sjöfartsmuseet),
nologiskt museum med ursprungliga Riznica katedrale (Katedralens
byhus, Josip Broz Titos födelsehem skattkammare)
Makarska - Malakološki mu- Trakošćan – Dvorac Trakošćan
zej – museum med fiskar, rä- (Slottet Trakošćan) – slottsmuseum
kor och musslor, Gradski muzej med en förnämlig samling av gamla
(Stadsmuseet) vapen
Našice – Zavičajni muzej u dvorcu Varaždin – Gradski muzej u Starom
Pejačević (Hembygdsmuseum i slot- gradu (Stadsmuseet i Gamla stan) –
tet Pejačević) historisk avdelning, Entomologiska
Osijek - Muzej Slavonije (Provinsen samlingen ”Svijet kukaca”
Slavoniens museum) (”Insekternas värld”) och Galerija
starih i novih majstora (Gamla och
Pazin - Etnografski muzej Istre
nya mästares galleri)
(Istriens etnografiska museum)
och Muzej grada Pazina (Pazins Zadar - Arheološki muzej [arkeo-
stadsmuseum) logiska museet] - Stalna izložba
crkvene umjetnosti [kyrkkonstens
Pula - Arheološki muzej
permanenta utställning], Narodni
(Arkeologiska museet), Povijesni
muzej Zadra [folkmuseum],
muzej Istre (Istriens historiska mu-
seum), Arena Zagreb - Arheološki muzej
(Arkeologiska museet), Etnografski
Rijeka – Pomorski i povijesni mu-
muzej (Etnografiska museet),
zej hrvatskog primorja (Kroatiska
Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Primorje-kustens sjöfarts- och histo-
(Kroatiska museet för naiv konst),
riska museum), Prirodoslovni muzej
Moderna galerija (Moderna gal-
(Naturvetenskapliga museet)
leriet), Muzej grada Zagreba
Poreč – Zavičajni muzej Poreštine (Zagrebs stadsmuseum), Muzej
(Poreštinas hembygdsmuseum) Mimara (Mimaramuseet), Muzej
za umjetnost i obrt (Konst- och

21
hantverksmuseet), Muzej suvre- Vepric: Majka Božja Lurdska (Kristi
mene umjetnosti (Moderna mu- Moder av Lourdres)
seet), Hrvatski prirodoslovni muzej Voćin: Majka Božja Voćinska
(Kroatiska naturvetenskapliga (Voćins Kristi Moder)
museet), Strossmayerova galerija
Kulturminnesmärken och na-
starih majstora (Akademigrundaren
Strossmayers galleri med gamla turområden på UNESCO-s
mästare), Tehnički muzej (Tekniska världsarvslista
museet), Galerija ”Klovićevi I Kroatien finns många kulturmin-
dvori” (Galleriet ”Klovićevi dvori”), nesmärken bland vilka är särskilt
Hrvatski povijesni muzej (Kroatiens utmärkande Diocletianus palats i
historiska museum), Muzejsko Split, den historiska stadskärnan
memorijalni centar Dražen i staden Trogir, Euphrasius basi-
Petrović (Dražen Petrović min- lika i Poreč, katedralen i Šibenik,
nesmuseum), Umjetnički paviljon staden Dubrovnik, fältet i Starigrad
(Konstpaviljongen). på ön Hvar, som samtliga återfinns
på UNESCO-s världsarvslista.
Kända vallfärdsorter: Plitvicesjöarna – den vackraste och
Marija Bistrica: Majka Božja mest kända kroatiska nationalpar-
Bistrička (Bistricas Kristi Moder) ken är det enda naturreservatet som
Trsat: Gospa Trsatska (Trsats finns på denna prestigefyllda lista.
Madonna)
Sinj: Čudotvorna Gospa Sinjska NATIONALPARKER
(Sinjs Undergörande Madonna)
Aljmaš: Gospa od Utočišta Brijuni - en skärgård bestående av
(Tillflyktens Madonna) två större och 12 mindre öar invid
Krasno: Gospa od Krasna Istriens västkust.
(Madonna av Krasno) Information:
Karlovac-Dubovac: Sv. Josip (St. Telefon: +385 52 525 888
Josef) Telefax: +385 52 521 367,
Lobor: Majka Božja Gorska E-post: brijuni@brijuni.hr
(Bergens Kristi Moder) Hemsida: www.brijuni.hr
Ludbreg: Predragocjena Krv
Kornati - den tätaste skärgården
Isusova (Oskattbara Jesu Blod)
i Medelhavet med sammanlagt 89
Remete: Majka Božja Remetska
öar, kobbar och skär.
(Kristi Moder av Remete)
Information:
Solin: Gospa od Otoka (Öarnas
Telefon: +385 22 435 740
Madonna)
Telefax: +385 22 435 058.
Trški Vrh: Majka Božja
E-post: kornati@kornati.hr
Jeruzalemska (Jerusalems Kristi
Hemsida: www.kornati.hr
Moder)

22
Krka - den vackraste karstfloden i Risnjak – ett i huvudsak skogsbe-
Kroatien. vuxet bergsmassiv norr om Rijeka
Information: där även ett fridlyst hydrologiskt
Telefon: +385 22 201 777, naturfenomen finns – floden Kupas
fax: +385 22 336 836; källa
E-post: info@npk.hr Information:
Hemsida: www.npkrka.hr Telefon: +385 51 836 133,
+385 51 836 261
Mljet - ön sydväst om Dubrovnik. Telefax: +385 51 836 116
Information: E-post: np-risnjak@ri.t-com.hr;
Telefon: +385 20 744 041, Hemsida: www.risnjak.hr.
fax: +385 20 744 043;
E-post: np-mljet@np-mljet.hr Norra Velebit - ur natursynpunkt
Hemsida: www.np-mljet.hr den mest värdefulla och attraktiva
delen av norra Velebits topp.
Paklenica - nationalpark på Velebits Information:
sydsida, det största bergsmassivet Telefon: +385 53 665 380;
i Kroatien fax: +385 53 665 390,
Information: E-post: npsv@np-sjeverni-velebit.hr
Telefon: +385 23 369 155, Hemsida: www.np-sjeverni-velebit.hr
+385 23 369 202
Telefax: +385 23 359 133 NATURRESERVAT
E-post: np-paklenica@zd.t-com.hr,
prezentacija@paklenica.hr; Biokovo - berget bakom
Hemsida: www.paklenica.hr Makarskarivieran.
Information:
Plitvička jezera [Plitvicesjöarna]
Telefon/Telefax: +385 21 616 924
- den äldsta och mest kända
E-post: park-prirode-biokovo@st.t-
kroatiska nationalparken, en del av
com.hr
UNESCO:s naturvärldsarv.
Hemsida: www.biokovo.com
Information:
Telefon: +385 53 751 015, Kopački rit – ett av de största beva-
+385 53 751 014 rade europeiska våtmarksområdena
Telefax: +385 53 751 013, vid floden Dravas utlopp i Donau.
E-post: info@np-plitvicka-jezera.hr Information:
Hemsida: www.np-plitvicka-jezera.hr Telefon: +385 31 285 370
Telefax: +385 31 285 380
E-post: uprava@kopacki-rit.hr,
info@kopacki-rit.com
Hemsida: www.kopacki-rit.com

23
Lonjsko polje - ett av de största Učka - berg på Istriens östsida,
skyddade våtmarksområdena i bakom Kvarnerrivieran.
Donaus bäcken Information:
Information: Telefon: +385 51 293 753
Telefon: +385 44 672 080, Telefax: +385 51 293 751
+385 44 611 190 E-post: park.prirode.ucka@inet.hr
Telefax: +385 44 606 449 Hemsida: www.pp-ucka.hr
GSM: +385 98 222 080;
E-post: info@pp-lonjsko-polje.hr Velebit – omfattar den största delen
Hemsida: www.pp-lonjsko-polje.hr av bergsmassivet med samma
namn, det största fridlysta områ-
Medvednica - bergsmassiv i närhe- det i Kroatien och landets enda på
ten av Zagreb. UNESCO:s internationella lista över
Information: biosfärreservat.
Telefon: +385 1 4586 317 Information:
Telefax: +385 1 4586 318 Telefon: +385 53 560 450
E-post: Telefax: +385 53 560 451
park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr E-post: velebit@pp-velebit.hr
Hemsida: www.pp-medvednica.hr Hemsida: www.velebit.hr
Papuk – de slavoniska ber- Vransko jezero - den största natur-
gens vackraste del, medlem i sjön i Kroatien, fridlyst naturområde
Europeiska naturparkers förening med fågelreservat som ligger mellan
och UNESCO:s världsomfattande Zadar och Šibenik. Möjlighet till
nätverk av naturparker sportfiske och fågelskådning finns.
Information: Information:
Telefon: +385 34 313 030 Telefon: +385 23 383 181,
Telefax: +385 34 313 027, +385 23 386 452
E-post: kontakt@pp-papuk.hr Telefax: +385 23 386 453
Hemsida¨www.pp-papuk.hr E-post: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr
Hemsida: www.vransko-jezero.hr
Telašćica – på den sydöstra
sidan av Dugi otok, inte långt från Žumberak – Samoborsko gorje –
Nationalparken Kornati. ett pittoreskt bergsområde sydväst
Information: om Zagreb.
Telefon: +385 23 377 395 Information:
Telefax: +385 23 377 096 Telefon: +385 1 3327 660
E-post: telascica@zd.t-com.hr Telefax: +385 1 3327 661
Hemsida: www.telascica.hr E-post:
park@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Hemsida:
www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr

24
Lastovoögruppen - tillhör den yttre Nautisk turism och marinor:
gruppen av Dalmatiens sydliga öar, Kroatien har 58 marinor (varav 10
förutom ön Lastovo omfattar denna har förvaring av båtar på land), och
grupp också ögrupperna Lastovnjaci 21 marinor inom gruppen ACI d.d.
och Vrhovnjaci samt ön Sušac. Opatija. Den sammanlagda kapa-
Information: Trg Svetog Petra 7, citeten i alla kroatiska marinor är
20 289 Ubli, ön Lastovo 16 403 förtöjningsplatser i havet
Telefon: +385 20 801 250 och 5 189 på land. I större marinor
Telefax: +385 20 801 252 finns tekniska verkstäder, lyftkranar,
E-post: ju.park.prirode.lastovo@ bränslepumpar och ett flertal olika
du.t-com.hr, info@pp-lastovo.hr affärs- och restaurangrörelser. I
Hemsida: www.pp-lastovo.hr de flesta marinorna kan man hyra
Kulturministeriet yachter och där anordnas också
Information: seglarskolor.
Telefon: +385 1 4866 113 Information: Kroatiska marinornas
Hemsida: www.min-kulture.hr förening
Telefon: +385 51 209 147
LOGI Telefax: +385 51 216 033
E-post: hgkri@hgk.hr,
Kroatien erbjuder logi på många Hemsida: www.hgk.hr.
hotell, i lägenhetsbyar, privathus, på
bondgårdar, i lägenheter, på cam- ACI - Adriatic Croatia International
pingplatser och i naturistläger med Club Opatija
lång tradition. Information:
I landets kontinentala del finns Telefon: +385 51 271 288
många kurorter med hälsosamma Telefax: +385 51 271 824
mineral- och termalvattenkällor. E-post: aci@aci-club.hr
Hemsida: www.aci-club.hr.
Information: turistföreningar och
resebyråer. Dykning:
Vandrarhem för ungdomar finns i För fritidsdykning i Kroatien kontakta
Dubrovnik, Gradac, Osijek, Pula, dykarcentra som ombesörjer säker-
Punat på ön Krk, Veli Lošinj, Rijeka, het och information.
Zadar och Zagreb. Information: HGK – Turismsektorn,
Information: Kroatiska ferie- och Sektionen för dykarturism
vandrarhemsförbundet Telefon: +385 1 4561 570, +385 1
Telefon: +385 1 4847 474 4561 792
Telefax: +385 1 4870 477 E-post: turizam@hgk.hr,
E-post: info@hfhs.hr info@croprodive.info
Hemsida: www.hfhs.hr Hemsida: www.croprodive.info,
www.hgk.hr

25
MAT OCH DRYCK Bland desserter märks, förutom de
nämnda ”štrukli”, nöt- och vallmo-
Var skall man äta?
kakor, strudlar med ost eller olika
Förutom på hotell, som kombinerar
sorters frukt.
logi med halv - eller helpension, kan
man i alla städer, på turistorter och Vad skall man dricka?
vid huvudvägar hitta restauranger, Vinodling och produktion av milda
krogar, tavernor, vinkällare, pizzerior och utsökta viner har en månghund-
och snabbmatsrestauranger. För fin- raårig tradition både i Kroatiens
smakare är det dock mest intressant kontinentala del, i Primorje och i
att besöka restauranger och krogar Dalmatien. Kända kroatiska rödviner
med kroatisk husmanskost. utmed Adriatiska kusten och på öar-
Alla animala livsmedel hör un- na är teran, merlot, cabernet, opolo,
der samma regelsystem som i plavac, dingač och postup. Bland
Europeiska Unionens medlems- de vita vinerna malvazija, pošip,
länder och står under permanent pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat,
veterinärövervakning. m.fl. I den kontinentala delen är
kända viner riesling, graševina,
Vad skall man äta? burgundac, traminac och övriga sor-
Förutom de rätter som traditionellt ter. Bland starksprit är brännvinsor-
hör till det europeiska köket har terna šljivovica (plommonbrännvin),
Kroatien också egna populära rätter travarica (örtbrännvin) och lozovača
och specialiteter att bjuda på. Bland (druvbrännvin) kända och bland
kallskuret märks lufttorkad skinka, dessertdrycker prošek och körsbärs-
”pršut”, från Dalmatien eller Istrien, likören maraschino.
ost från ön Pag eller provinsen
Lika, fårost, paprikakorven ”kulen” DIPLOMATISK OCH
från Slavonien, de kända korvarna, KONSULÄR REPRESENTATION
”češnjovke”, från Samobor eller pro-
vinsen Zagorje, färsk ost med sur Albaniens ambassad
grädde, m.m. Huvudrätter varierar Jurišićeva 2a, 10000 Zagreb
i olika delar av landet. I Dalmatien, Telefon: +385 1 4810 679
vid kusten, på öarna och i Istrien Telefax: +385 1 4810 682
överväger rätter med fisk och skal- Australiens ambassad
djur och bland kötträtter förekommer “Centar Kaptol”, Nova Ves 11/3,
ofta ”pašticada” (tunna marinerade 10000 Zagreb
skivor av kött) eller kokt lamm. Telefon: +385 1 4891 200
I den kontinentala delen av Kroatien Telefax: +385 1 4891 216
finns ett rikt urval av kötträtter och Belgiens ambassad
särskilda specialiteter är kalkon med Pantovčak 125 B I, 10000 Zagreb
”mlinci” (kroatisk pasta), lamm och Telefon +385 1 4578 901
spädgris halstrade över öppen eld, Telefax: +385 1 4578 902
kokta och bakade ostkakor, ”štrukli”. Konsulatets telefax: +385 1 4578 903

26
Bosnien-Hercegovinas ambassad Filipinernas generalkonsulat
Josipa Torbara 9, 10000 Zagreb Tomašićeva 7, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4683 761, Telefon: +385 1 4612 000
+385 1 4683 765, +385 1 4683 767 Telefax: +385 1 4618 414
Telefax: +385 1 4683 764
Finlands ambassad
Brasiliens ambassad Miramarska 23, 10000 Zagreb
Trg N. Š. Zrinskog 10/1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6312 080
Telefon: +385 1 4002 250 Telefax: +385 1 6312 090
Telefax: +385 1 4002 266
Frankrikes ambassad
Bulgariens ambassad Hebrangova 2, 10000 Zagreb
Nike Grškovića 31, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4893 600
Telefon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631 Telefax: +385 1 4893 660,
Telefax: +385 1 4646 625
Greklands, Republiken Helenas
Burkina Fasos konsulat i ambassad
Republiken Kroatien Opatička 12, 10000 Zagreb
Medvešćak 54, 10 000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 444,
Telefon: +385 1 46 33945, +385 1 4633 946 +385 1 4812 202
Telefax: +385 1 4633 947 Telefax: +385 1 4835 444
Cyperns generalkonsulat i
Guineas konsulat
Republiken Kroatien
Švarcova 18, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 8, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 2303 964
Telefon: +385 42 377 319
Telefax: +385 1 2321 420
Telefax: +385 42 377 395
Chiles ambassad Indiens ambassad
Smičiklasova 23/II, 10 000 Zagreb Kulmerska 23A, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4611 958, Telefon: +385 1 4873 240,
+385 1 4611 959, +385 1 4611 960 +385 1 4873 241
Telefax: +385 1 4610 328 Telefax: +385 1 4817 907

Danmarks generalkonsulat Indonesiens konsulat
Gramača 2L, 10000 Zagreb Vlaška 83/II, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3760 536 Telefon: +385 1 4610 671,
Telefax: +385 1 3760 535 +385 1 4611 296
Telefax: +385 1 4611 299
Egyptens ambassad
Petrova 51/B, 10000 Zagreb Irans ambassad
Telefon: +385 1 2310 781, Pantovčak 125c, 10000 Zagreb
+385 1 2310 798 Telefon: +385 1 4578 983,
Telefax: +385 1 2310 619 +385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Telefax: +385 1 4578 987
Elfenbenskustens konsulat
Špansko 22, 10000 Zagreb Irlands konsulat
Telefon: +385 1 3895 127, Miramarska 23, 10000 Zagreb
+385 1 3817 916 Telefon: +385 1 6310 025
Telefax: +385 1 3893 684 Telefax: +385 1 2413 901

27
Italiens ambassad Lettlands ambassad
Medulićeva 22, 10000 Zagreb Petrinjska 28/2, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4846 386 Telefon: +385 1 4852 717
Telefax: +385 1 4846 384 Telefax: +385 1 4852 718
Israels ambassad Litauens ambassad
Ulica grada Vukovara 271/11, 10000 Ambruševa 1/II, 10000 Zagreb
Zagreb Telefon: +385 1 4811 612,
Telefon: +385 1 6169 500 Telefax: +385 1 4810 061
Telefax: +385 1 6169 555 Makedoniens ambassad
Japans ambassad Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagreb
Boškovićeva 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4620 261,
Telefon: +385 1 4870 650 +385 1 4572 812
Telefax: +385 1 4667 334 Telefax: +385 1 4617 369

Jemens konsulat Malaysiens ambassad
Biankinijeva 6, 10000 Zagreb; Slavujevac 4a, 10000 Zagreb
Telefon/Telefax: +385 1 4553 114 Telefon: +385 1 4834 346,
+385 1 4834 347
Jordaniens konsulat Telefax: +385 1 4834 348
Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb
Maltas konsulat
Telefon: +385 1 4645 957
Pavlinovićeva 1, 10000 Zagreb
Telefax: +385 1 4645 956
Telefon: +385 1 3900 515
Kanadas ambassad Telefax: +385 1 3900 575
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagreb Monacos konsulat
Telefon: +385 1 4881 200 ”Centar Kaptol”, Nova Ves 17,
Telefax: +385 1 4881 230 10000 Zagreb
Kazakstans kontor för konsulära Telefon: +385 1 4860 377
ärenden Telefax: +385 1 4860 081
Gundulićeva 59, 10000 Zagreb Mongoliets konsulat
Telefon: +385 1 4614 723 Trg bana Josipa Jelačića 4/3,
Telefax: +385 1 4573 796 10000 Zagreb
Kenyas konsulat Telefon: +385 1 4002 025
Ilica 43/II, 10000 Zagreb Telefax: +385 1 4649 800
Telefon: +385 1 4921 873 Montenegros ambassad i
Telefax: +385 1 4921 874 Republiken Kroatien
Kinas ambassad Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV,
Mlinovi 132, 10000 Zagreb 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4637 011 Telefon: +385 1 4573 362
Telefax: +385 1 4637 012 Telefax: +385 1 4573 423
Nederländernas ambassad
Koreas ambassad
Medveščak 56, 10000 Zagreb
Ksaverska cesta 111/A-B, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4642 200
Telefon: +385 1 4821 282
Telefax: +385 1 4642 201
Telefax: +385 1 4821 274

28
Norges ambassad Rysslands ambassad
Petrinjska 9/I (p.p. 570), 10000 Zagreb Bosanska 44, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4922 829, Telefon: +385 1 3755 038,
+385 1 4922 831 +385 1 3755 039
Telefax: +385 1 4922 828, Telefax: +385 1 3755 040
+385 1 4922 832
Schweiziska konfederationens
Nya Zeelands konsulat ambassad
Vlaška 50a/V, 10000 Zagreb Bogovićeva 3, 10000 Zagreb
Telefon/Telefax: +385 1 4612 060 Telefon: +385 1 4878 800
Telefax: +385 1 4810 890
Omans ambassad
Kneza Višeslava 1/IV, 10000 Zagreb Serbiens ambassad
Telefon: +385 1 4611 161, Pantovčak 245, 10000 Zagreb
+385 1 4611 163 Telefon: +385 1 4579 067,
Telefax: +385 1 4611 098, +385 1 4579 068
+385 1 4550 303 Telefax: +385 1 4573 338
Pakistans konsulat Slovakiens ambassad
Pasarićeva 12, 10000 Zagreb Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3646 161 Telefon: +385 1 4877 070,
Telefax: +385 1 3646 161 +385 1 4877 071
Telefax: +385 1 4877 078
Perus konsulat
Ksaverska cesta 19, 10000 Zagreb Sloveniens ambassad
Telefon: +385 1 4677 325 Alagovićeva 30, 10000 Zagreb
Telefax: +385 1 4677 324, Telefon: +385 1 6311 000,
+385 1 4677 381 +385 1 6311 011
Polens ambassad Telefax: +385 1 6177 236
Krležin Gvozd 3, 10000 Zagreb Spaniens ambassad
Telefon: +385 1 4899 444 Tuškanac 21a, 10000 Zagreb
Telefax: +385 1 4834 577, Telefon: +385 1 4848 950,
+385 1 4899 420 +385 1 4834 365, +385 1 4834 367
Portugals ambassad Telefax: +385 1 4848 711
Trg Bana J. Jelačića 5/II, 10000 Storbritanniens och Nordirlands
Zagreb ambassad
Telefon: +385 1 4882 210, I. Lučića 4, 10000 Zagreb
+385 1 4882 211 Telefon: +385 1 6009 100
Telefax: +385 1 4920 663 Telefax: +385 1 6009 111
Rumäniens ambassad Sudans konsulat
Mlinarska ulica 43, 10000 Zagreb Vramčeva 17, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4677 550, Telefon/Telefax: +385 1 4817 613
+385 1 4677 660
Telefax: +385 1 4677 854

29
Sveriges ambassad USA:s ambassad
Frankopanska 22, 11000 Zagreb Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagreb
Telefon: +385 1 4925 100 Telefon: +385 1 6612 200
Telefax: +385 1 4925 155 Telefax: +385 1 6612 371
Sydafrikas konsulat Vatikanens nuntiatur i Republiken
Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Kroatien
10000 Zagreb Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 48 94 111 Telefon: +385 1 4673 996,
Telefax: +385 1 48 44 363 +385 1 4673 995
Telefax: +385 1 4673 997
Thailands konsulat
Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb Österrikes ambassad
Telefon: +385 1 4830 359 Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagreb
Telefax: +385 1 4830 359 Telefon: +385 1 4881 050,
+385 1 4881 051, +385 1 4881 052
Tunisiens ambassad Telefax: +385 1 4834 461
Iblerov trg 9, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4615 068 För ytterligare informationer vänli-
Telefax: +385 1 4619 566 gen kontakta Republiken Kroatiens
Ministerium för utrikes ärenden och
Tjeckiens ambassad europeisk integration
Romeo Tower, Radnička cesta 47/6, E-post: mvpei.@mvpei.hr
10000 Zagreb Hemsida: www.mvpei.
Telefon: +385 1 6177 246,
+385 1 6121 558 INFORMATIONER
Telefax: +385 1 6176 630
KROATISKA TURISTRÅDET
Turkiets ambassad
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251; 10000
Masarykova 3/II, 10000 Zagreb
ZAGREB, Kroatien.
Telefon: +385 1 4864 660
Telefon: +3851 46 99 333
Telefax: +385 1 4864 670
Telefax: +3851 455 7827
Tysklands ambassad E-post: info@htz.hr
Ulica grada Vukovara 64, Hemsida: www.hrvatska.hr
10000 Zagreb;
BELGIEN Office National Croate du
Telefon: +385 1 6300 100;
Tourisme,
Telefax: +385 1 6155 536
Vieille Halle aux Blés 38, 1000
Ukrainas ambassad Bruxelles
Voćarska 52, 10000 Zagreb Telefon: +32 2 550 1888
Telefon: +385 1 4616 296 Telefax: +32 2 513 8160,
Telefax: +385 1 4633 726, E-post: info-croatia@scarlet.be
+385 1 4633 728
DANMARK,
Ungerns ambassad Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J
Pantovčak 255-257, 10000 Zagreb Telefon: +45 70 266 860,
Telefon: +385 1 4890 900 Telefax: + 45 70 239 500
Telefax: +385 1 4579 301 E-post: info@altomkroatien.dk

30
FRANKRIKE Office National Croate RYSSLAND - Хорватское туристи-
de Tourisme, ческое сообщество
48, avenue Victor Hugo, 75116 Paris Krasnopresnenskaya nab. 12,
Telefon: +33 1 45 00 99 55, office 1502, 123610 MOSCOW
+33 1 45 00 99 57 Telefon: +7 495 258 15 07
Telefax: +33 1 45 00 99 56 Telefax: +7 495 258 15 07
E-post: infos.croatie@wanadoo.fr E-post: HTZ@wtt.ru
ITALIEN Ente Nazionale Croato per SCHWEIZ Kroatische Zentrale für
il Turismo, Tourismus,
Piazzetta Pattari 1/3, 20122 Milano Badenerstr. 332, 8004 Zürich,
Telefon: +39 02 86 45 44 97 Telefon: +41 43 336 2030
Telefax: +39 02 86 45 45 74 Telefax: +41 43 336 2039
E-post: info@enteturismocroato.it E-post: info@kroatien-tourismus.ch
ITALIEN Ente Nazionale Croato per SLOVAKIEN - Chorvátske Turistické
il Turismo, Združenie,
Via dell’ Oca 48, 00186 Roma Trenčianska 5, 821 09 Bratislava
Telefon: +39 06 32 11 0396, Telefon: +421 2 55 562 054,
Telefax: +39 06 32 11 1462, +421 2 55 415 415
E-post: officeroma@enteturismocroato.it Telefax: +421 255 422 619,
E-post: infohtz@chello.sk
JAPAN
Ark Hills Executive Tower N613 Akasaka SLOVENIEN Hrvaška turistična
1-14-5, Minato-ku Tokyo 107- 0052, skupnost,
Telefon: +81 036234 0711, Gosposvetska 2, 1000 Ljubljana
Telefax: +81 03 6234 0712, Telefon: +386 1 230 7400
E-post: info@visitcroatia.jp Telefax: +386 1 230 7404,
E-post: hrinfo@siol.net
NEDERLÄNDERNA - Kroatisch
Nationaal Bureau Voor Toerisme, SPANIEN - Oficina de Turismo de
Nijenburg 2F, 1081 GG Amsterdam, Croacia,
Netherlands Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C ,
Telefon: +31 20 661 64 22 28001 Madrid, Espańa
Telefax: +31 20 661 64 27 Telefon: +3491 781 5514
E-post: kroatie-info@planet.nl Telefax: +3491 431 8443
E-post: info@visitacroacia.es
POLEN Narodowy Ośrodek
Informacji Turystycznej Republiki STORBRITANNIEN - Croatian
Chorwacji, National Tourist Office,
IPC Business Center, ul. Koszykowa 2 Lanchesters, 162-164 Fulham
54, 00-675 Warszawa, Polska Palace Road, London W6 9ER
Telefon: +48 22 828 51 93, Telefon: +44 208 563 7979,
Telefax: +48 22 828 51 90 Telefax: +44 208 563 2616
E-post: info@chorwacja.home.pl E-post: info@croatia-london.co.uk

31
SVERIGE Kroatiska turistbyrån, TURISTFÖRENINGAR I
Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm KROATISKA LÄN
Telefon: +46 8 5348 2080
Telefax: +46 8 20 24 60 Bjelovarsko-bilogorska
E-post: croinfo@telia.com Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar
TJECKIEN Chorvatské Turistické Telefon: +385 43 243 944
Sdružení, Telefax: +385 43 241 229
Krakovská 25, 110 00 Praha 1 E-post: info@tzbbz.hr,
Telefon: +420 2 2221 1812 Hemsida: www.tzbbz.hr
Telefax: +420 2 2221 0793
E-post: infohtz@iol.cz, info@htz.cz Brodsko-posavska
Petra Krešimira IV nr 1
TYSKLAND Kroatische Zentrale für 35000 Slavonski Brod
Tourismus, Telefon: +385 35 408 393
Kaiserstrasse 23, 60311 Frankfurt Telefax: +385 35 408 392
Telefon: +49 69 238 5350 E-post:
Telefax: +49 69 2385 3520 turisticka-zajednica.bpz@sb.htnet.hr
E-post: info@visitkroatien.de Hemsida: www.tzbpz.hr
TYSKLAND Kroatische Zentrale für Dubrovačko-neretvanska
Tourismus, Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik
Rumfordstrasse 7, 80469 München Telefon: +385 20 324 999
Telefon: +49 89 22 33 44 Telefax: +385 20 324 224
Telefax: +49 89 22 33 77 E-post: info@visitdubrovnik.hr
E-post: kroatien-tourismus@t-online.de Hemsida: www.visitdubrovnik.hr
UNGERN Horvát Idegenforgalmi Istarska
Közösség, Pionirska 1, 52440 Poreč
1054 Budapest, Akademia u. 1, Telefon: +385 52 452 797
Magyarország Telefax: +385 52 452 796
Telefon: +36 1 267 55 88 E-post: info@istra.hr
Telefax: +36 1 267 55 99 Hemsida: www.istra.hr
E-post: info@htz.hu
USA Croatian National Tourist Karlovačka
Office, Ambroza Vraniczanya 6
350 Fifth Avenue, Suite 4003, New 47000 Karlovac
York 10118 Telefon: +385 47 615 320
Telefon: +1 212 279 8672 Telefax: +385 47 601 415,
Telefax: + 1 212 279 8683 E-post: info@tzkz.hr
E-post: cntony@earthlink.net Hemsida: www.tzkz.hr.

ÖSTERRIKE Kroatische Zentrale Koprivničko-križevačka
für Tourismus, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica
Am Hof 13, 1010 Wien Telefon: +385 48 624 408
Telefon: +43 1 585 38 84 Telefax: +385 48 624 407
Telefax: +43 1 585 38 84 20 E-post: ured@tz-kckz.com
E-post: office@kroatien.at Hemsida: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

32
Krapinsko-zagorska Splitsko-dalmatinska
Zagrebačka 6, 49217 Krapinske Toplice Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21001 Split
Telefon/Telefax: +385 49 233 653 Telefon/Telefax: +385 21 490 032,
E-post: info@tz-zagorje.hr +385 21 490 033, +385 21 490 036
Hemsida: www.tz-zagorje.hr E-post: info@dalmatia.hr
Hemsida: www.dalmatia.hr
Ličko-senjska
Budačka 12, 53000 Gospić Šibensko-kninska
Telefon/Telefax: +385 53 574 687 Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik
E-post: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr Telefon: +385 22 219 072
Hemsida: www.lickosenjska.com Telefax:+385 22 212 346
E-post: info@sibenikregion.com
Međimurska Hemsida: www.sibenikregion.com
Ruđera Bokškovića 3, 40000 Čakovec
Tlefon/Telefax: +385 40 390 191 Varaždinska
E-post: info@tzm.hr Franjevacki trg 7, 42000 Varaždin
Hemsida: www.tzm.hr Telefon/Telefax: +385 42 390 544
E-post: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr
Osječko-baranjska Hemsida: www.turizam-vzz.hr
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Telefon: +385 31 214 852 Virovitičko-podravska
Telefax: +385 31 214 853 Trg kralja Tomislava 1, 33000
E-post: info@ tzosbarzup.hr Virovitica
Hemsida:www.tzosbarzup.hr Telefon: +385 33 726 069
Telefax: +385 33 721 241
Požeško-slavonska E-post: tzvpz@vt.t-com.hr
Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega Hemsida: www.zupanija.info
Telefon: +385 34 274 900
Vukovarsko-srijemska
Telefax: +385 34 274 901
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
E-post: kontakt@tzzps.hr
Telefon/Telefax: +385 32 344 034
Hemsida: www.tzzps.hr
E-post: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr
Primorsko-goranska Hemsida: www.tzvsz.hr
Nikole Tesle 2, 51410 Opatija Zadarska
Telefon: +385 51 272 988, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1
+385 51 272 665 23000 Zadar
Telefax: +385 51 272 909 Telefon: +385 23 315 107
E-post: kvarner@kvarner.hr Telefax: +385 23 315 316
Hemsida: www.kvarner.hr E-post: tz-zd-zup@zd.t-com.hr
Sisačko-moslavačka Hemsida: www.zadar.hr
Stjepana i Antuna Radića 28/II Zagrebačka
44000 Sisak Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Telefon: +385 44 540 163 Telefon: +385 1 4873 665
Telefax: +385 44 540 164 Telefax: +385 1 4873 670
E-post: tzsmz@email.t-com.hr, E-post: info@tzzz.hr
Hemsida: www.turizam-smz.hr Hemsida: www.tzzz.hr

33
TURISTFÖRENINGAR I VISSA Split
KROATISKA STÄDER Obala Hrvatskog narodnog preporoda
7/I, 21000 Split
Telefon: +385 21 348 600
Dubrovnik
Telefax: +385 21 348 604
Od Svetog Dominika 7,
E-post: tz-split@st.t-com.hr
20000 Dubrovnik
Hemsida: www.visitsplit.com
Telefon: +385 20 323 887,
+385 20 323 889 Šibenik
Telefax: +385 20 323 725 Fausta Vrančića 18, 22000 Šibenik
E-post: info@tzdubrovnik.hr Telefon: +385 22 212 075
Hemsida: www.tzdubrovnik.hr Telefax: +385 22 200 183
E-post: tz-sibenik@si.t-com.hr
Karlovac
Hemsida: www.sibenik-tourism.hr
Ulica Petra Zrinskog 3
47000 Karlovac Varaždin
Telefon: +385 47 615 115 Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
Telefax: +385 47 600 602 Telefon: +385 42 210 987
E-post: karlovac-turistinfo@ka.t-com.hr Telefax: +385 42 210 985
Hemsida: www.karlovac-touristinfo.hr E-post: info@tourism-varazdin.hr
Hemsida: www.tourism-varazdin.hr
Opatija
Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija Zadar
Telefon: +385 51 271 710 Ilije Smiljanića 5, 23000 Zadar
Telefon: +385 51 271 699 Telefon: +385 23 212 412,
E-post: info@opatija-tourism.hr, +385 23 212 222
Hemsida: www.opatija-tourism.hr Telefax: +385 23 211 781
E-post: info@tzzadar.hr
Osijek
Hemsida: www.tzzadar.hr
Županijska 2, 31000 Osijek
Telefon: +385 31 203 755 Zagreb
Telefax: +385 31 203 947 Kaptol 5, 10000 Zagreb
E-post: grad-osijek@os.t-com.hr Telefon: +385 1 4898 555
Hemsida: www.tzosijek.hr Telefax: +385 1 4814 340
E-post: info@zagreb-touristinfo.hr,
Pula
info@zagreb-convention.hr
Forum 3, 52100 Pula
Hemsida: www.zagreb-convention.hr
Telefon: +385 52 212 197
Telefax: +385 52 211 855
E-post: tz-pula@pu.t-com.hr
Hemsida: www.pulainfo.hr
Rijeka
Užarska 14, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 315 710
Telefax: +385 51 315 720
E-post: tz-rijeka@ri.t-com.hr
Hemsida:www.tz-rijeka.hr

34
IMPRESSUM

UTGIVARE: Kroatiska turistrå-
det i samarbete med Ministeriet
för sjöfart, trafik och infrastruktur,
Kulturministeriet, Inrikesministeriet,
Ministeriet för lantbruk, fiskenä-
ring och lantbygdsutveckling –
Veterinärstyrelsen, Ministeriet för
miljöskydd, stadsplanering och
Ärade gäst, byggande, Ministeriet för utrikes
ärenden och europeisk integra-
tion, Kroatiska automobilklubben
Vi ber er att, med tanke på er
(HAK), Kroatiska motorvägbolaget,
egen trivsel och gällande reg-
Kroatiska koncessioninnehavar-
ler, kontrollera att ni är lagenligt
föreningen för motorvägar med
anmälda under er vistelsetid, från
vägavgift, Kroatiska handelskam-
ankomst- till avresedagen.
maren, Kroatiska järnvägar, Statliga
skydds- och räddningsverket samt
Detta är särskilt viktigt och nöd- Kroatisk radio.
vändigt om ni bor i privat logi för
att säkra servicekvaliteten och FÖR UTGIVAREN
er personliga trygghet samt för mr. sc. Niko Bulić
att förhindra illegal verksamhet
hos de värdar som inte lagenligt REDAKTÖR
registrerats som uthyrare. Slavija Jačan Obratov

DESIGN
Vi tackar på förhand och önskar ZVIZ
er en angenäm vistelse.
FOTO
Med vänlig hälsning Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević,
Ivo Pervan, Damir Fabijanić, Juraj
Kroatiska turistrådet
Kopač, Braslav Karlić, Andrija Carli,
Petar Trinajstić, Mario Romulić,
Mario Brzić, Milan Babić, Saša
Pjanić

KARTUTGIVARE
STUDIO BREGANT

GRANSKNING AV KARTA
prof. dr. sc. Zoran Klarić
Utgivaren garanterar inte för att informatio-
nen som publiceras är fullständigt exakt och TRYCK: Rotooffset Tryckeriet Meić
ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller
ändringar av denna information. Zagreb, maj 2009

35
Kroatiska Turistrådet
Iblerov trg 10/4 Tel: + 385 (1) 4699 333
10000 Zagreb Fax: + 385 (1) 4557 827
Kroatien E-post: info@htz.hr

w w w. k r o a t i e n . h r

Related Interests