‚žÁâ§ÁÅ €ÁѨ ¥ÁÅžÁÅ⨠œÁ¥ÁÅé™ÁÅ(±Â§÷Û 7

)
úÃþÁäÁÑ þÂúÊœÁ œÁþÁ Ářà ¡Ã§Áëþà ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÆ ‚¬ÁÅàþÁä
¥ÁÅžÁÅâ¨Íì ¥Á ŸÁŧÁê¥Á þ ÁÅ þÃüϏ €¡Áôå™ÁÅ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. úÃþÁäÁÑ
œÁþÁ ¬ÁŜåɜÁàþà ¡ÉžÂ¨œÍ þ ¡ÉžÂ¨þà §ÁÅžÁÅâœÁÆ, œÁþÁ þ¨ÍÁþà £ÂÂ
þ þÍýÍìÃ žÁƧÃÖ œÁþÁ þ¨ÍÁþà účÁ¥ÁþÁäýÅì ¬ËÁ úʬÃÏžÃ. þÊþÁÅ þÂ
¡ÉžÃ¥Á¨ ¥ÁŸÁê žÂþà þ¨ÍÁþà £ÏžÃÏúà ‰¬ÁÆæëý÷ účÃþÁýÅì žÂþÃ
þ¨ÍÁþà þ þÍýÃœÍ účÁ ³ÂÂ. €žÃ œÁþÁ þ¨ÍÁþà þ þÍýÃ¨Í ‡™Â¡É™Â
œÃ¡ÁôåœÁÆ þ þ¨ÍÁþà œÁþÁ þ¨ÍÁœÍ £ÂÂ §ÁÅžÁÅâœÁÆ, œÁþÁ þÍýÍìÏúÃ
„¥Ãéþà þ þÍýÍìÃ ¡ÁϡóÍàÏžÃ. "účÁ§Â þ ¨Ï™ÁÅ §ÂüÂ! úÃþÁäÁÑ
þ¨ÍÁþà £ÂÂ účÁÅ. þ þÍýÍìÏúà „¥Ãéþà þÄ þÍýÍì ©Ê¦ÁþÂ.? £ÂÂ
¨Í¡Á¨ÃÃ žÁƧÁÅÖ þÄ þ¨ÍÁþÃ. þÄ þ¨ÍÁœÍ þ þÍýÃþà žÉϏÁ§Â þÂ
ÁÅžÁ⨠§ÂüÂ! ¡ÉžÁâÁÑ ¡ÁõÁÅ¨Í , ÁÅžÁâ¨Í €¨ÂþÊ þ ÁÅžÁâ¨Í ¡ÁõÁŨÍ
Áƙ ‚¨ÂþÊ þÄ þ¨ÍÁþà žÁƧÃÖ £ÂÂ É¨Â¨Ã" €ÏýÆúÃþÁäÁÑ
¡ÁþÃ¥Á ¨ œÁþÁ þÍýÍì ¨Â¨Âü¨ÂþÃä …§ÃÏúÁōÁÅþà ¥Á§Ä þ þÍýÍìÃ œÁþÁ
þÍýÍìþà „¥ÃéþÁϜ ýÂëϬÁæ§÷ úɦÁ³ÂÃÏžÃ. úÍÁя „þÁä žÂþà „¥Ãé
þÁÅ €¥ÁÅëœÁϨ €þáÃÏúà þ þÍýÍìÃ €žÃ §ÂÂþÊ ÁÅýōÁÅÑþÁ
¥ÃϏʬÁÆà þ þÍýÍìÏúà žÂþà þÍýÍìÃ þ „¥Ãéþà ¡ÁÏ¡ÃÏúÁ³ÂÂ. €žÃ
Áƙ þ¨ÂþÊ þ „¥Ãéþà ¥ÃϏÁÅœÁÆ œÁþÁ ¡ÉžÂ¨ ¥ÁŸÁê þ þ¨ÍÁþÃ
£ÏŸÃÏúà ¨Í¡Á¨ þÁÅÏúÄ þ þ¨ÍÁþà účÁ³ÂÃϞà úÃþÁä ¨Ï™ÁÅþÃ
účÁÅœÁÅþÁäýÅì. ‚¨Â þ ¨Ï™ÁÅþà ¡Ã¬ÃÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì ©Â®ÃòžÁâ§Ã¨Í ‡©Á§ÃþÍ
ŠÁѧÃþà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÆ úɧ̍Á úɦêþà ©Â®ÃòžÁâ§Ã ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ
©Ê¬Ã ©ÂýÃþà þ Á¬ÃžÄ§Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þ ¨Ï™ÁÅþà ‚žÁâ§Ã úʜ ¥Á §ÃÖ
¥Á §ÃÖ ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÆ œÉÁ þÁÏžÁ¡Á™Ã±ÍœÁÅþÂä!
"¥Ä €¥Áéþà žÉϏÂ! ‡ÏœÁ £¨Ã¬ÃþÁ¦Êê ¥Ä ÁÅžÁâ¨Æ, ¡Ã§Áë¨Æ.
¡Ã¬ÃÃþÁÌžÄ⠂ύ ‚ύ ¡Ã¬ÁÂ¨þáóÍàÏžÊ ¥Ä ÁÅžÁâ¨Ãä! þ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

‚¨Â ¥Ä ‚žÁâ§Ã úʜ ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÆ ¥Ä ÁÅžÁâ¨þà ©ÁœÃà±Â§Ê¬ÁÅàÏýÊ
þÁÅ ¤Á¨Ê Á¬ÉÃѱ͜ÍÏžÊ ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁâÂÑ! £ÂÂ ¦Ê¡ÁôÂ ¡ÉÏúÂ§Ê ¥Ä
ÁÅžÁâ¨þÃ! ¡ÉžÁâÁÑ , þÄ ÁÅžÁâ ¥Á§Ä £¨Ã¬Ã±Í¦ÏžÊ.¥Á Â¥Á¦Áê þÄ ÁÅžÁâœÍ
¥Áü úʬÁōÁÅþÂä™Ê ¨Ïü̙ÁōÁÅ. þ €ÁÑ ÁÅžÁâþà þÁþÁÅä
žÉϏÁþĦÁêÁÅϙ úʳÂà™Â? §ÂþÄ €œÁਠÁÅžÁâ¨þà Áƙ žÉϏÁÅœÂ
¥Á Â¥Á¦Áê ¥ÁÅÏžÊ! ¨Ïü ŠÏÍ ¡ÉýÃÛ ¥Ä €ÏžÁ§Ã ÁÅžÁ⨠¥ÄžÁ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÃ
§ÁÅžÁÅâÁÅÏýÂþÊ þ ÁÅžÁâ ¨Ïü¨Âì§Â" €ÏýÆ þÊþÁÅ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨþÃ
©Â®Áò £¨Ã¬ÃþÁ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ ©ÂýÃþà Á³Â Á³Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ¥ÁŸÁê
¥ÁŸÁê¨Í þ €§ÁúÊœÃþà ‚žÁâ§Ã ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê „þÁä ‚§ÁōÁÅ ¬ÁÏžÁŨ͍Ã
žÁƧÃÖ ¡ËþÁÅϙà ÃÏžÁžÂÂ £ÌýþÁ ©Ê¨ÃœÍ §ÁÅžÁÅâœÁÆ ©Â®ÁòÃ Á¬Ã
¡ÉÏúÁ³ÂÂ!  §ÁÅžÁÅâ™Áōà ¡ÉžÁâÁÑ Ã ÁÅžÁâ¨Í ÁŨ ¡É§ÃÃþÁýÅìϞà ,
¨Ïü œÁþÁ ÁÅžÁâþà þ úʜÍà ©ÂýϏ ©ÁœÁÅàœÁÆ œÁþÁÏœÁý œÁþÊ œÁþÁ
¡Ã§Áë¨þà þ €§Áúʜà ¥ÄžÁÃ ©ÁœÃà¡ÉýÃÛ ¥Á§Ä Á¬ÃÂ §ÁÅžÁÅâœÍÏžÃ.
‚ύ̍Á¡ÁÁÑ þÁÅϙà þ þÍýÍìÃ œÁþÁ £Â§Âýà þ¨ÍÁþÃ
úéÁ§ÁÁÏý žÁƧÃÖ œÁþÁ þ¨ÍÁœÍ þ þÍýÃþà žÂžÂ¡Áô žÉϏÁÅœÍÏžÃ
úÃþÁäÁÑ œÁþÁ ¡Ã§Áë¨þà þ úÊœÁ ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÁÅÏýÆ. œÁþÁ þ¨ÍÁ ÌþÁþÃ
þ ¡ÉžÃ¥Á¨ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆ þ ¡ÉžÃ¥Á¨ ¥ÁŸÁê œÁþÁ þ¨ÍÁþà úÃþÁä
¨Ï™ÁÅþà žÁƧÃÖþÁýÅì žÁƧÃÖ œÁþÁ þ¨ÍÁþà účÁ¥ÁϞà þ þÍýÃœÍ!! ‚¨Â
¡ÁÁÅϙ þ ÁŨ œÄ§ÊžÂÂ ©Â®Áò ¡Ã§Áë¨þà ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ÁÅžÁ⨠¥ÄžÁ €§ÁúÊœÁŨœÍ ±Â¥ÁÅœÁÆ , ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê
¬ÁÏžÁÅ¨Í þ €§ÁúÊœÁŨþà þèũÁôÂ žÁƧÃÖ ¥ÉœÁàÂ ©ÁôþÁä ©Â®Áò
‚§ÁōÁÅ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ¨Í¦Á¨Í ¡ËÄ ÃÏžÁÄ §ÁÅžÁÅâœÁÆ Á¬ÃÂ œÉÁ
™ÁōÁÅþÂä.Âþà ‡ÏœÁ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä ‚ÏÂ ‚ύ ¡Ã¬ÁÂ¨þà ©ÂýÃþÃ
¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÆ þ œÁþéÜħ ©ÂýÃþà úÁƬÁōÁÅÏýÆ
™Áōͩ¨þà þ¨þà úč¨þáóÍàÏžÃ. ŠÁ úÃþÁä ¡Ã¨Âì™ÃÃ §ÉÏ™ÁÅ
¥ÉœÁàýà žÃ®ÁÅò žÌ§ÃÃœÊ ‡¨Â ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ þÁϞóÂà™Í €ÏœÁÁÏýÊ
‡ÁÅÑ©ÁÂ ©Â®Áò ¡Ã§Áë¨œÍ þ¡ìÁōÁŨÂý ü§ÁŏÁÅœÍÏžÃ!

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

"Š§Ê¦ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ €£Âç! ˆÏ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä©Áô§Â ¥Á  ÁÅžÁâ¨þÃ!
‚¨Â ÁÏýÊ ©ÌϏ͡ÉýÃÛ ¥Á  ÁÅžÁâ¨þà œÁþéà œÄ§Â úÁƬÁōÁÅÏýÆ
¡Ã¬ÁōÁÅÑÏžÁÅ©Áô ÂþÄ. þÄ úÊœÁ ÁÅžÁâ þÃÏúÁōͩ¨þà œÉÁ Í§ÃÁÂ
„ϞçÂ! þÁŜ© þ ÁÅžÁâþÃ. úÃþÁäÁÑ žÁÁÓ§ÁÅ쪀 ¥Á§Ä
þìÁÅàϞçÂ! úÉ¡Áå©Â? þÁŜ© þÄ ¡ÉžÁâÁÑ ¡ÃύÁÅ ÁÅžÁâþÃ?"
€ÏýÆ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ
§ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ Í¥Áŏ €™ÃÃÏžÃ.
þÁÅ Â¥ÁÏœÍ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁű͜ÁÅþÂä¦.©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ
úʬÁÅàþÁä ¡ÁþÁŨŠúÁƬÁÆà, ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÁä £ÆœÁŨŠ©ÃÏýÅÏýÊ!
¡ÉžÁâÁÑ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ±Â¥ÁōÁÅÏýÆ Á¬ÉÃÑ þ £ÅÁÓþÃ
¡Á®ÁòœÍ Ì§ÁōÁÅœÁÅÏýÊ úÃþÁäÁÑ Áƙ ©ÁôÏ™Á£ýۨʍÁ §ÉÏ™Í ¡ÁÁÑ
þÁÅ쪀 þ §ÉÏ™Í £ÅÁÓ Ì§ÃÃÏžÃ. ‚¨Â ©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ þ ÁÅ úɧ̍Á
¡ÁÁÑ þè £™Ã þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ©Â®Áò £ÏÂ§ÁÅ ¡Áõ žÃ¥Áé¨ ¥ÄžÁ
§ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ, þ £ÅÁӨŠÌ§ÁōÁÅœÁÆ þÁÅ Á¬Ã¡ÉÏúÁ³ÂÂ§ÁÅ.
úÃþÁäËÑœÊ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÉœÁŨþà þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁÁÅ œÄ¬ÁōɮÃò ©ÂýÃþÃ
þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ þÁþÁÅä £ÅÁÓ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ §ÉúÁ֏̙ÁÅœÍÏžÃ.!
"€ÂÑ! ©Ä™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþà úÁÆ™Á©Ê žÂžÂ¡Áô ÁÏý ¬Ê¡ÁýÃþÁÅ쪀 ¬ÄÛ¨÷
§Â™ÂìÂ £ÃÁŬÁōÁÅþà €¨ÂþÊ „þÁäžÃ. ¤Á¨Ê þÃÃ™Ã±Í¦ÏžÊ ©Ä™Ã ¨Ï™ÁÅ.
žÃÁ¥ÁþÁä žÃÁýÊìžÁÅ ©Ä™Ã Â™ÃžÁ žÁ™ÁÅÝ!! Š§Êà œÁ¥ÁÅé™ÁÆ!! þÄ €¥Áé
ˆþÁŏÁÅ œÌÏ™ÁϨ ‡¨Â ©Ê¨Â™ÁÅœÍÏžÍ úÁÆ™Á§Â þÄ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê þÄ
¨©Á™Â! þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÉžÁâÁÑ ÁÅžÁâ¨Í žÉϏÂ!  ¨ÏüÃ ‚¨ÂÏýà ¥ÉÅ™ÊÝ
Â©Â¨Ã žÂþà ÁÅžÁâ¨Í ÁŨ œÄ§ÁýÂþÍÃ! ˆ¥Ê €ÂÑ?! þ ÁÅžÁâ £¨Ã¬ÃþÁ
ÁÅœÁà ¨ÏüÂ! ©Ä™Ã ¨Ï™ÁÅþà ÁÅžÁâ¨Í žÃÊ¦úÁÅ֍ͩ¨þà €þáÃúÁÖýÊìžÊ
þčÁÅ?‡ÏœÁ¬Ê¡ÁýÃÄ ¥Á Â¥Á¦Áê ¥ÉÅ™ÁÝœÍþÊ ÁÅžÁâ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏý©Â?
úÁƳ© œÁ¥ÁÅé™ÁÅ £Â§ÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ ‡ÏœÁ ±Ì™ÁŏÂÓ £¨Ã¬ÃÁþÁ£™ÁÅœÍÏžÍ!!

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

Š§Êà œÁ¥ÁÅé™ÁÆ, ŠÏÍ¡ÉýÃÛ þģ§ÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝþà žÄþà ÁÅžÁâ¨Í žÃÊ¬Êà
ÁÅœÁà¨ÍÏúà £¦ÁýÃ ©Á¬ÁÅàϞà ¡ÁõÁÅ ¨ÏüÃ!!" €ÏýÆ úÃþÁäÁÑ œÁþÁ
Á¬ÃžÄ§Ê¨Â ¡ÉžÁâÁÑþà £ÆœÁŨŠœÃ™ÁÅœÁÆ þÁþÁÆä žÂþÃä ‚žÁâ§Ää
§ÉúÁ֏ÌýÃÛÏžÃ.!
"œÁ¥ÁÅé™ÁÆ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà úÁƬÃþÁ ÌžÄâ þ ¡ÁõÁÅ¨Í ÁÅžÁâ¨Í ÁŨ
¡É§ÃÃ±ÍœÍϞçÂ! þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà þ ¡ÁõÁÅ, ÁÅžÁâ¨Íì žÉϏÂ! úÃþÁäÁÑ
úÉ¡ÃåþÁýÅÛ þ ÁÅžÁâ¨Í £ÂÂ ÁŨÂ „ϞçÂ! ¥Á Â¥Á¦Áê þ ÁÅžÁâþÃ
žÉϏà žÂžÂ¡Áô §ÉÏ™ÁÅ þɨ¨¡ËþÁ ‰±Í¦ÏžÃ. €¡ÁåýÃþÁÅ쪀 þ ÁÅžÁâ þÄ
ÁÅþÁä ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÂÏýà £Â§ÁÅ žÁ™ÁÅÝ Í¬ÁÏ œÉÁ ÁÅ£ ÁÅ£¨Â™Ã±ÍœÍϞçÂ!
þ ÁÅžÁâ¨Í ‚©Âí®Áò ‡ÏœÁ ÁŨÂ „þÁäžÁÏýÊ ¡ÁÁÅϙ þÁÅ©Áôí
‚©Âí®ÁòϜ þ ÁÅžÁâ¨Í þÄ ÁÆýÂþÃä žÃÏ¡Ã žÉϏÃþ ‚ύ ‚ύ žÉϏÁ
¥ÁÏýÂþÁÅ þ ÁÅžÁâ¨Í " €ÏýÆ ¡ÉžÁâÁÑ ÁŨœÍ œÁþÁ ¡ÉžÁâ ¬ËüÅ ÁÅžÁâ
¥ÄžÁ œÁþÁ Ářà úʜà €§ÁúÊœÃþà ©Ê¬Ã ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ þÁÅ ¥Á§ÃÏœÁ ÁŨ
¡ÉÏúÃÏžÃ!
€¨Â ¡ÉžÁâÂÑ úÃþÁäÂÑ ±ÍýĨŠ¡Á™Ã £ÆœÁŨ ¥ÄžÁ £ÆœÁŨÅ
¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ þÁÅ Á¬Ã¡ÉÏúÁÅœÁÆ ¡ÁúÃÖ ¨Ïü¨ÂìÂ ©Â®Áò ÁÅžÁâ¨þà þÂ
£Â§ÁÅ ¨Ï™ÁÅœÍ žÉϏÁ¥Áþà þÁþÁÅä §ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÅþÁä œÄ§ÁÅ úÁƬÊà þÂ
¥ÉÅ™ÁݨÍÏúà ¥ÁžÁþÁ §Á¬ÁÏ œÁþÁÅäÍþà £¦ÁýÃ §Â£ÍœÍϞ €þÁäÏœÁ
©ÊªÁÏ ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ. žÂþÍà œÍ™ÁÅ ©Â®Áò¨Â £ÆœÁŨŠúÉ¡ÁôàþÁä¡Áôå™Á¨Âì
©Â®Áò €§ÁúÊœÁŨœÍ þ ¨Ï™ÁÅþÁÅ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¡ÁÏ¡Áô Ì™ÁÅœÁÆ þÂ
¥ÉÅ™ÁÝþà ©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ ©Â®Áò ¡Áõ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê þ ¨Ï™ÁÅ
ÁÅÏ™ÁÅþà žÁƧÁÅ֍ÁÅþà ÁÅÏ™ÁÅþà ¡ËÄ ÃÏžÁÄ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ ¡ÁúÃÖ
£ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ þÁÅ Á¬Ã ¡ÉÏúʬÁÅàþÂä§ÁÅ.
"€ÂÑ ¥Ä§Á¨ÂþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅþà ¥Ä ¡ÁõÁŨ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ
§ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ ¡ÁúÃÖ ¨Ïü¨Âì £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏýÅÏýÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

‚¡Áôå™Ê §Á¬ÁÏ Â§ÊÖ¬ÊýýÅìÏžÊ ! þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¡ÉžÁâÂÑ! §ÁÅžÁâ©Ê ÁÅžÁâ
¨ÏüÂ, þÄ €¥Áé, þÄ ÁÅœÁà ¥ÄžÁ þ ¨Ï™ÁÅþà £ÂÂ §ÁÅžÁÅâ! ƒ žÉ£çÃ þÂ
¥ÉÅ™ÁݨÍÏúà §Á¬ÁÏ Â§Ã þÄ ¡ÁõÁÅ ±Â©ÁþÁÏ ‰±Í©Â¨Ã. ¥ÉÅýÛ ¥ÉÅžÁýÃ
³Â§Ã þ ¥ÉÅ™ÁݨÍÏúà ©ÁúÊÖ §Á¬ÁÏ þÄ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÊ ÁŧÁ©Â¨Ã!
€¥Á Âé.........€£Âç.......¨Ïü . ¤Á¨Ê Á¬ÃÂ „ÏžÊ þÁÅ©Áí¨Â þ ¡Ã§Áë¨
¥ÄžÁ úɦÊê¬Ã §ÁÅžÁÅâœÁÆ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà þÄ ¡ÁõÁÅ Ì¨Ãì ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆÏýÊ!
€¥Á Âé.... ¡ÁõÁÅ ¨ÏüÂ! þ ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁâ ¡ÉžÁâÂÑ! þ˱ͩÁ³ÍàÏžÊ!
‰...‰....€£Âç....." €ÏýÆ þÊþÁÅ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ €ÁѨ úɧ̍Á
¡Ã§Áëþà ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÁÅþà Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÃÃ ±Â§Ê¬ÁÆà ©Â®Áò ¡Ã§Áë¨þà Á¬ÉÃÑ
€§ÁúÊœÁŨœÍ ‡™Â ¡É™Â £ÂžÁ ³ÂÂ! þ €§ÁúÊœÁŨŠ©Â®Áò ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ
úʬÁÅàþÁä úÁ¡Áôå™ÁÅ  §ÁÆ¥ÁÅ¨Í ¥Á §ÍéÁÅœÍÏžÃ!! œÁ±Â....œÁ±Â.. €þÁä
úÁ¡Áôå™ÁÅ .... ©ÃÏýÅþÁä ÌžÄâ þÁÅ Á¬ÉÃѱ͜ÁÆ ¡ÉžÁâÁÑþà þ©ˡÁô
£¨©ÁÏœÁϏ ¨ÂÁÅÑþà ¥ÁÅÏžÁÅþÁÅ쪀 žÂþà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁŏÂ
þÂúÊœÁŨþà ©ÉþÁÃÑ úÂúà ŠÌэÁÑ ¡Ã§Áë ¥ÄžÁ ŠÌэÁÑ úÊœÃþà ©Ê¬Ã
úɱœà ¡ÃÏ™Ãþà ¡Ã¬ÃÃþÁýÅÛ žÂþà ¡Ã§Áë¨þà Á³Â Á³Â ¡Ã¬ÁÁ ³ÂÂ!
þÁÅ £ÂÂ Á¬ÉÃѱͦϞÁþÁä ¬ÁϏÁœÃ œÉ¨Å¬ÁōÁÅþÁä ¡ÉžÁâ
ÂÑ úÃþÁäÂÑ ‚Á þ ©ÊªÂþÃä úÁƬà œÁýÅۍͨʍÁ±Í¦Á §ÁÅ.
€ÏžÁŨÍþÁÆ ¡ÉžÁâÁÑ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ þÊþÁÅ úʬÁÅàþÁä ¥ÁžÉ⨠¥ÉÂœÁÃ
úÃþÁäÁэà £ÂÂ ÁŨŠ¡ÁôýÃÛþÁýÅìϞà Â£Í¨Å,œÁþÁ úÊœÁŨþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ
¥ÄžÁ þÁÅϙà œÄ¬Ê¬Ã Á£Â Á£Â þÁ™ÁÅúÁōÁÅÏýÆ ©É®Ãò œÄ¬Ã ©ÁôþÁä €þÃä
ÃýÃÄ œÁ¨Å¡Áô¨þà ¥ÁƬʬà þ žÁÁӧÍà ¥Á®Äò ¡Á§ÁŏɜÁÅàÁÅÏýÆ ©ÁúÃÖ
,þÁþÁÅä €¥Á ÂÏœÁÏ ©ÉþÁÁ þÁÅ쪀 Â©Á¨ÃÏúÁōÁÅþà œÁþÁ ¬Á®ÁòœÍ þ ©Ä¡Áô
¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÆ þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ œÁþÁ þÁÅþÁäýà ¡ÁõÁÅþà Ïúà ÁÅÏ™ÁëϏÂ
¡ËÄ ÃÏžÁÄ §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁâ³ÂÃÏžÃ. ‚Á ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅÏ™ÁÅ
þèÅÖþÁä ¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ úÊœÁŨþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ þÁÅ쪀 œÄ¬Ê¬Ã ÌžÃâÂ
©ÌϏà þ ¥ÉÅöÁþÃä œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ¥ÉÅÿÁÏ ¥ÄžÁ
¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡Éý۳ÃÏžÃ. žÂþÍà £ÂÂ ÁŨɍÃÑ ±Í¦þÁýÅìϞà Â£Í¨Å,

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

þ ¡ÉžÃ¥Á¨ ¥ÄžÁ œÁþÁ þ¨ÍÁ ÌþÁœÍ §ÁÅžÁÅâœÁÆ,œÁþÁ þ¨ÍÁþà þÂ
§ÉÏ™ÁÅ ¡ÉžÂ¨ ¥ÁŸÁêÂ þ þÍýÍìÃ žÁƧÁÖýÂþÍà ¡Áë¦ÁœÃä³ÍàÏžÃ.. þÁþÁÅä
¥ÉÅýÛ¥ÉÅžÁýó§Ï ŠÁ ™ÁžÃ, €žÄ þ €ÁÑ ÎÁ¨ÃÏúÁōÌþʬÁ§ÃÃ
þÏÙÃþÁ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ‚ύ þÃý§Áŏ þèÃÖ €ÁÑ ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡ÁôÃ
œÁÁŨŜÍÏžÃ. ¡ÉžÁâÂÑ, þÊþÁÅ žÂžÂ¡Áô ŠÊheight Â©ÁýÏœÍ, £Âë¨Í
ÁýÃۏ £ÃÃÏ¡Á£™ÁÝ žÂþà ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò, þ úœÍà ŠœÁÅàÌþà £Âë¨Í £ÂÂ
£¦ÁýÍà „£Ãçþ¦. œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨþÃ, þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÆÛœÂ
úÁÅýÃÛ,œÁþÁ œÁ¨Â¦Áþà þ ¥ÉÅÿÁÏ ©Ë¡Áô ©ÌÏúÃ, œÁþÁ þÍýÃþà þ þÍýÃþÃ
£ÂÂ žÁÁÓ§ÁÂ œÉúÃÖ, þ þÍýÍì þͧÁÅ ¡ÉýÃÛ œÁþÁ þ¨ÍÁœÍ þ ¥ÉÅÿÁÏ
¡ËþÁ ‡ÁÑ™Á ¡Á™ÃœÊ €ÁÑ™Á þÁ ³ÂÃÏžÃ, ÁŨɍÃÑþÁ þ ¡ÉžÁâÁÑ!
þÁÅ ŠÁ ¡ÁÁÑ Á¬ÉÃѱ͜ÍÏžÃ, ‚ύ̍Á ¡ÁÁÑ …¡Ã§Ã
™ÁýÂì!úÃþÁäÁэÃ,¡ÉžÁâÁÑ úʬÁÅàþÁä ¡Áþà úÁƬà ¥ÁœÃ ±Í¦þÁÏœÁ ¡ÁþËÏžÃ.
€¬Á¨Ê Á¬Ã¥ÄžÁ „þÂä§ÃžÁâ§ÁÅ.. ¥ÁÅÏžÁÅþÁÅϙà ¡ÉžÁâÁÑ,
©ÉþÁÁþÁÅϙà úÃþÁäÁÑ, ‚¨Â ‚žÁâ§ÁÆ ŠÊ³Â§Ã, þÁþÁÅä
Â©Á¨ÃÏúÁōͩÁýÏœÍ, þ ÁŨ œÂ§Á³Âà¦þÁÏžÁōÁÅÏžÃ. þ©ÌÏýåĞÁ
£ýÛ¨Êì©Áô. ÂþÄ ¡ÉžÁâÂÑ, úÃþÁäÁÑ, ‚žÁâ§ÁÆ, £Âë¨ ¥ÄžÁ ¥Á ÂœÁë¥Ê
„þÂä§ÁÅ. ©ÉþÁÁ þÁÅÏ™Ã, úÃþÁäÁÑ œÁþÁ ÁÅœÁàþà þ ÁÅžÁâ¥ÄžÁ ÁÅÏ™ÁëϏÂ
§ÁÅžÁÅâœÁÆÏýÊ, þ ¡Ã§Áë¨Â ¥ÄžÁ žÂþà ¡ÁõÁÅ ¨ÍÏúÄ, žÂþà Ì¨Ãì, þÂ
¡Ã§Á먍Ã, ŠÁ ¥ÊÁŨ ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÍÏžÃ. €žÃ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨþÃ
©ÉþÁÁ þÁÅ쪀 ¥ÁÅÏžÁōÁÅ œÉúÃÖ, þ œÁ¨ ¥ÄžÁ œÁþÁ €§ÁúÊœÁŨœÍ
þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ, ©ÉþÁÁ þÁÅÏ™Ã, œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ ¬Á®ÁòþÃ, þ ©Ä¡ÁôÃ ©ÌœÃà¡ÉýÃÛ,
þ ¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ, œÁþÁ ÁÅœÁàþÃ, þ ÁÅžÁ⠥ĞÁ ¦É¥Á
Á¬ÃÂ §ÁÅžÁâ³ÂÃÏžÃ. ŠÍÑ ³Â§Ã €žÃ œÁþÁ ¡Áõ §É¥Áé¨þà þ ¡Ã§Áë¨
¥ÁŸÁê ŽÂ®Ä¨Í ©ÁúÊÖýÅì þèÌÖþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅþà þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ¡ËÄ
ÃÏžÁÄ §ÁÅžÁÅâœÁÆ œÉÁ §Âý¡Á™Ã±ÍœÍϞà œÁþÁ ©ÊªÂþÃä ‡¨ÂËþÂ
œÄ§ÁÅ֍ͩ¨þÃ!

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

þÁÅ ‚¨Â €ÁѨÞÁâ§ÁÆ , ŠÊ ³Â§Ã ¥ÁÅÏžÁÅþÁÅÏ™Ã,
©ÉþÁÁþÁÅϙà Â©Á¨ÃÏúÁōÁÅþÊý¡ÁåýÍÃ, ‡ÁÑ™Á¨Êþà ©ÊªÁÏ ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ.
þ ¥ÉÅ™ÁÝ žÂþà ¢Áô¨÷ ¬ËüÅ Ã þÏÙà ±Í¦, ¡ÉžÁâÁÑ £Ì™ÁÅÝ Ã
œÁÁŨŜÍÏžÃ. ¡ÉžÁâÁÑ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨ ¥ÁŸÁê þ œÁ¨þà £ÂÂ
£¨ÏÂ ¡ÁýÅۍÌþà þ þÍýÍì œÁþÁ þ¨ÍÁœÍ þ ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ
¡ÉýÅۍÁÅÏýÆ, þ £ÅÁÓ¨ ¥ÄžÁ Áƙ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡Éý۳ÃÏžÃ. ŠÁÑ
³Â§ÃÂ þÂ¨Í €›ÅúÁōÁÅþÁä Í§ÃÁ¨þÄä úɨ§ÊÂ¦.þÁÅ ÁÆ™Â
¡ÉžÁâÁÑ þà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍͩ¨þáÃÏúÃÏžÃ.žÂþÍà úÃþÁäÁÑ þÁþÁÅä
±ÍëœÁðÿìÁÆà, "Š§Ê¦ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ, €Áэà £ÂÂ ÁŨɍÃÑ
±Í¦þÁýÅìϞçÂ! úÁÆ™Á§Â œÁþÁ £¨Ã¬ÃþÁ ÁÅžÁâþà ¡ËÄ ÃÏžÁÄ ‡¨Â
…¡ÁôœÍÏžÍ! ¨ÏüÃ ¡ÉžÁâ ¬ËüÅ ¥ÉÅ™ÁÝ, þĨÂÏýÞà úÁƬÊà ú¨ŠÁÅžÁâþÃ
œÉÁ …¡ÁôœÁÅϞà ÁÅžÁâ ¨Ïü!! ‡þÂä®ÁòþÁÅÏ™Ì þÃþÁÅä ¥Ê¥ÃžÁâ§Á¥ÁÆ,
¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍͩ¨þÃ, þÄ úÊœÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å œÁþéÜħ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å
¡ÉýÃÛÏúÁōͩ¨þà . ‚ύÂ, þÄ úÊœÁ ¥Á  ¬Á®Áòþà účÃÏúÁōͩ¨þÃ,
þÃÏúÁōͩ¨þà Í§ÃÁÂ ©Áôϙʞç úÃþÂä! ÂþÄ ¡ÉžÁâÁÑ , þÊþÁÅ,
þÃþÁÅä £ÂÂ §ÉúÁ֏ÌýÃÛ þÄ €ÏœÁý þÁÅ©Êí ¥Á¥Áé¨Ãä žÁÁӧÍà ¨ÂÌÑþÃ
¥Á  ¥ÁÅžÁÅâ¨Å œÄ§ÁųÂà©Áþà ©Êúà úÁƳ¥ÁÅ. ÂþÄ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝþà žÉϏÂ! þÄ
¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÁÅÏžÁÅ , ¥Á  ÁŨÂý¨Å ³ÂÁ¨ÊžÁÅ! ‚Á žÂþà ÁÅžÁâœÍ ±ÂýÅ ƒ
úÃþÁäÁÑ ÁÅžÁ⠍Áƙ þĞʧ ÁþÂä! ˆÏúʬÁōÁÅÏýÂ©Í ÂþÄ ¥Á  ÁÅžÂâ
¡ÁõÁŨœÍ ©Âýà Ì©Áôíþà £ÂÂ Á§ÃÃÏú¨Ã. œÉÁ £¨Ã¬Ã
ÌýÅۍÁÅÏýÅþÂ䦧 œÁ¥ÁÅé™ÁÆ! "€ÏýÆ úÃþÁäÁÑ œÁþÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í „þÁä
Í§ÃÁ¨þÃä þÂœÍ ©Ã¡Ãå úÉ¡ÃåϞà ¡ÁúÃ֏Â! ¡ÉžÁâÁÑ œÁÁÅÑ©Á œÃÏžÂ?
€žÃ Áƙ ,
"Š§Êà úÃþÂä! þÃþÁÅä ‚¨Â Â©Á¨ÃÏúÁōÌþà ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÂÛ¨þÃ
‡þÂä®ÁòþÁÅϙà €þÁōÁÅþÂä¥É ÁžÁ§Â! ¥Á  Í§ÃÁ ‚þÂä®ÁòÃ œÄ§ÃÏžÃ. þÄ
¥ÉÅ™ÁÝ þ £Ì™ÁÅÝ¨Í žÁƧà œÉÁ úɍÃѨÏÃÏœÁ¨Å ¡É™ÁÅœÍϞçÂ! ÌÏ¡Á
žÄ¬Ã þ £Ì™ÁÅÝ¨Í þÄ ¨Ï™ÁÅ žÁƧÃÖ žÉϏÁ©Áô ÁžÂ! ‚©Âí®Áò þÁÅÏ™Ã

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

þÁÅ©Áôí ¥Á ÁÅ ¥Ê¥Á™ÃÃþÁýÅÛ ¥Á¥Áé¨Ãä žÉϏ¨Ã! ¬Á§ÊþÂ?. ¥Á Â¥Á¦Áê
©Â®ÁÅò ‚ύ̍Á §ÉÏ™ÁÅ ©Â§Â¨Ìì ¥ÁþÁ ‚ÏýÍà ©Á³Âà§ÁÅ.  ¨Í¡Á¨ þÁÅ©Áôí
žÉϏÁŨÂý¨Í €þÃä§ÁÂ¨ÅÂ expert ‰±Í©Â¨Ã. Š¬Ê¦÷ ¥Á ¨ÃþÄ! ©Ä™ÃþÃ
¥ÁþÁ¥ÁÅ ‡þÃä §ÁÂ¨ÅÂ ˆ™Ã¡ÃÏú¥ɠ€ÏœÁÁÏýÉ ‡ÁÅÑ©Á ¬ÁÅŽÂþÃä
©Ä™ÃÃ ¥ÁþÁ¥ÁÅ ‚©Âí¨Ã. þÁÅ©Áôí ©ÉþÁÁþÁÅϙà ©Ä™Ã ÁÅžÁ⠥ĞÁ þÄ ÁÅœÁàþÃ
§ÁÅžÁÅâœÁÆ, ©Ä™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþà úÊœÍà ¡ÁýÅۍÌþà ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅþà þÂ
£Ì™ÁÅݏÁÅžÁâ¨Í žÁƧÃÖ ¥ÉÅ™ÁÝœÍ þ £Ì™ÁÅÝ¨Í §ÁÅžÁÅâœÁÆ ©Ä™ÃÃ ‚ύ ÁŨ
¡ÉÏúÁ©Ê! ¨ÏüÂ, ‚©Âí®Áò ¥ÁþÁÃ ©Ä™Ã ¥ÉÅ™ÁÝœÍ §ÂœÁëϜ ¡ÁÏ™ÁÊþÊ!!
œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, þÁÅ©Áôí ˆ¥Á ÂœÁëÏ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÁÁÅϙ ¥Ê¥ÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÅÛì ©ÃþÃ
¥Ê¥Á™ÃÃþÁýÅì žÉϏÃÏúÁōÌþà ¥Á  ¡ÁõÁÅžÁ⨠ÁŨ œÄ§ÁŬÁÆà, þÄ ÁŨ
ÁƙœħÁÅ֍Í! þ ¡Ã§Áë¨þà ú¨ §ÍüŨœÁ§ÂíœÁ ¦Á¥ÁÁ¬ÃÂ ¡Ã¬ÃÊ
þĨÂÏýà œÁ¥ÁÅé™ÁÅ žÌ§ÃÃþÁÏžÁōÁÅ þÁÅ ¤Á¨Ê þÁÏžÁϏ „ϞçÂ
œÁ¥ÁÅé™ÁÆ! €¨ÂþÊ ¡Ã¬ÁōÁÅ þ ¡Ã§Áë ¨Ïü¨þÃ! œÉÁ £¨Ã¬Ã Ì©ÁôíœÍ
‡žÁŧÁŜçÁŏÁÅœÁÅþÂä¦ ÁžÁ§Â œÁ¥ÁÅé™ÁÆ! Â¬Ê¡Áô ©ÌϏÍþÂ?, þÄ
œÁþéà œÄ§Â þ ÁÅžÁâþà úÁƬÁÆà ¡Ã¬ÁōÁÅÑÏžÁÅ©ÁôÂþÄ!" €ÏýÆ ¡ÉžÁâÁÑ
€þÁä ¥Á Âý¨Ã þ ¥ÉÅ™ÁݨÍÏúà ¥ÁžÁþÁ §Á¬ÁÏ œÁþÁÅäÁÅþà £¦ÁýÍÃ
©ÁúÊÖ³ÍàϞ €þÁäÏœÁ €þÁÅ¥Á ÂþÁÏ ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ.
¡ÉžÁâÁÑ €þÁä  ¥Á Âý¨Ã þÁÅ ÁŨ £ÂÂ ‡ÃѱͦϞÃ.
žÂþÃä €¨ÂþÊ ŠÏÍ ¡ÉýÃÛ ¡Á³Â ¡Á³Â žÂþà ¡Ã§Áë¨þà ¡Ã¬ÁÂ¨þÃ
úÉ¡ÊåÏœÁ¨ÍþÊ þ ¥ÉÅ™ÁݨÍÏúà ¥ÁžÁþÁ§Á¬ÁÏ œÁþÁÅäÁÅÏýÆ ŠÁÑ ³Â§ÃÂ
£¦ÁýÃ úÃ¥ÃéÏžÃ. žÂžÂ¡Áô §ÉÏ™ÁÅ ÁÏý¨±ÂýÅ ¡ÁôÁÅþà „ÏýÏœÍ
£ÂÂ ²Ì§ÁÅðœÍ £¦ÁýÃ ²ÎÏýÉþ÷ ¡ÉþÁÅä¨ÍÏúà £¦ÁýÃ ‚ύÁÅ ©ÁúÊÖ
©ÃŸÁϏ ¡ÉžÁâÁÑ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ €ÁÑ™ÁÁљ ©É®Ãò ¡Á™ÃÏžÃ
þ ¨Ï™ÁŨÍÏúà žÁƍÃþÁ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ±Â¦Á¬ÁÏ. ©Â®ÃòžÁâ§ÁÆ ªÁÖ§ÁêϏÂ
€¨ÂþÊ þÍ®ÁÅò œÉ§ÁÅ֍ÁÅþà úÁƬÁÅàþÂä§ÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁݨÍÏúà ‚ύÂ
…§ÁÅœÁÅþÁä þ §Á³ÂþÃä úÁƬà ¡ÉžÂ¨Å œÁ™ÁÅ¡ÁôÁÅÏýÆ!

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

‚ύ „ÏžÃ!!

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com