82 N°8 SIERPIE¡ 2007

Umiej´tnoÊci? Sà. Przygotowane fury? Sà. Wola i duch
walki? Obecne. Sukcesy? O krok. Poznajcie Street Racer
Poznaƒ Drift Team!
TEAM WART
Tekst: Tymon Grabowski
Zdj´cia: Rafa∏ Andrzejewski
adres strony klubu: driftteam.prv.pl
mail klubowy: srpdrift@gmail.com
SRP DRIFT TEAM
MAXI
LIFESTYLE
N°8 SIERPIE¡ 2007 83
POZNANIA
L
otnisko Bednary
w okolicach Poznania,
pochmurna niedziela
w czerwcu. Sielskà
atmosfer´ tego miejsca
zak∏óci∏ tego dnia najazd
Street Racer Poznaƒ Drift Team
w sile oÊmiu samochodów, w tym
pi´ciu BMW E36, dwóch Nis-
sanów 200SX S13 i oczywiÊcie
Fiata 125p, stanowiàcego znak
rozpoznawczy SRP DT. Specjalnie
dla nas i naszych Czytelników
poznaƒscy drifterzy zebrali si´ tego
dnia na treningu, ˝eby pokazaç
swoje umiej´tnoÊci, opowiedzieç
o swoich samochodach i oczy-
wiÊcie zostawiç troch´ gumy
na zakr´tach wokó∏ lotniska. Aby
nie by∏o wàtpliwoÊci: SRP DT
to zupe∏nie inna ekipa od tej,
która pochodzi z po∏udniowej
Wielkopolski i do niedawna
dominowa∏a na zawodach serii
Toyo Drifting Cup.
Mimo, ˝e SRP DT istnieje od nie-
dawna, jego cz∏onkowie znajà si´
ju˝ bardzo d∏ugo. Dla wielu fanów
i znawców driftingu, wygrana
¸ukasza Wojtczaka „Zwierzaka”
w pierwszej rundzie TDC by∏a
zaskoczeniem. Nie mniejszà
niespodziankà sà wyst´py
Micha∏a Krajewskiego „Mikso”
startujàcego Fiatem 125p o mocy
zaledwie 120 KM, który potrafi
tym zabawnym pojazdem dostaç
si´ do jak najbardziej powa˝nej
fina∏owej szesnastki.
W Top 16 znalaz∏ si´ równie˝
ostatnio Jakub Gracz w BMW E36
325i. Patrzàc jednak na przygo-
towania pozosta∏ych cz∏onków
teamu, jesteÊmy pewni,
˝e wkrótce przynajmniej dwa
kolejne auta zobaczymy wÊród
szesnastu najlepszych drifterów
rundy TDC. Street Racer Poznaƒ
Drift Team trenuje najcz´Êciej
w∏aÊnie na lotnisku w Bednarach,
które jest idealnym obiektem
do tego celu. Pe∏en rispekt, tej!
SRP DRIFT TEAM TEAM WART POZNANIA
84 N°8 SIERPIE¡ 2007
MIKSO
Micha∏ Krajewski „Mikso” to chyba obecnie najbardziej
rozpoznawalny zawodnik SRP DT. Jako jedyny w polskiej lidze
driftingowej startuje samochodem wyprodukowanym
w naszym kraju – Fiatem 125p. Auto poddano bardzo licznym
zmianom, przede wszystkim zmieniono silnik na dwulitrówk´
o rozrzàdzie DOHC z Fiata 132. Dopracowano ka˝dy element
uk∏adu nap´dowego, od spr´˝yn od Poloneza Trucka, przez
zmieniony wa∏ nap´dowy i zaspawany dyferencja∏ (tak˝e
od Trucka), a˝ do hydraulicznego hamulca r´cznego. Fiat 125p
przerobiony na zawodniczà fur´ do driftu ma wprawdzie tylko
120 KM przy masie 960 kg, ale Miksowi to nie przeszkadza –
ma swoje techniki na wprowadzenie „Kanta” w poÊlizg,
i co najwa˝niejsze, sà one skuteczne! W poprzedniej eliminacji
TDC w Bydgoszczy zajà∏ 14. miejsce, ale zebra∏ gratulacje od
samego Macieja Polodego i niebywa∏y aplauz publicznoÊci!
Micha∏ G∏´bowski – „Butch” driftuje ju˝ od dosyç dawna
i dysponuje sporym doÊwiadczeniem w tej dyscyplinie,
natomiast sezon 2006 zakoƒczy∏ na 21. miejscu w klasyfikacji
generalnej. Teraz przyszed∏ czas na inwestycj´ w sprz´t:
czerwone BMW325i coupe wyglàda najgroêniej
ze wszystkich driftowozów SRP DT. Ogromne poszerzenia,
laminatowe b∏otniki i cz´sta jazda bez takich zb´dnych
elementów jak maska czy zderzak od razu wywierajà
odpowiednie wra˝enie na konkurentach. Najnowszà
modyfikacjà jest kompresor od Forda Mustanga do∏o˝ony
do seryjnego silnika 2,5 l / 192 KM. Zaspawany dyferencja∏
czy zwi´kszony kàt skr´tu przek∏adni kierowniczej
to ju˝ koniecznoÊç, by liczyç si´ w zawodach o najlepszy
poÊlizg. A skr´cane fele sà po prostu pi´kne!
BUTCH
N°8 SIERPIE¡ 2007 85
BIBI
Marcin Wojciechowski „Bibi” swojà przygod´
z driftem zaczà∏ od BMW328i Touring, ale szybko
zmieni∏ fur´ na czerwone coupe z silnikiem 2.5. Bibi
jest utytu∏owanym zawodnikiem i sezon 2006
ukoƒczy∏ na siódmym miejscu w klasyfikacji
generalnej TDC (zajà∏ raz trzecie i dwukrotnie ósme
miejsce). Stawia na umiej´tnoÊci kierowcy,
przygotowanie samochodu jest dla niego na drugim
miejscu – w rzeczywistoÊci, jeÊli chodzi o silnik,
czerwone BMW to seria, mo˝e natomiast
pochwaliç si´ profesjonalnie przygotowanym
tylnym dyferencja∏em i sportowym zawieszeniem
wykonanym na zamówienie. Najwi´kszy nacisk
po∏o˝ono na zmniejszenie masy pojazdu. W tym
sezonie Marcin by∏ szesnasty w drugiej rundzie
Toyo Drifting Cup w Bydgoszczy.
Tomasz Kasprzak „Tomay” posta-
wi∏ na kombiaka – czy˝by fascy-
nacja dokonaniami holenderskiego
króla driftu Paula Vlasbloma?
Kombi to nowy nabytek, wczeÊ-
niej Tomek przemieszcza∏ si´
bokiem sedanem tej samej serii,
ale z silnikiem o pojemnoÊci 2,5
litra. Jak mówi w∏aÊciciel, grana-
towe kombi to jego codzienny
Êrodek transportu, ale widzàc jego
zaanga˝owanie w drifting, mamy
wr´cz pewnoÊç, ˝e wkrótce
zostanie powa˝nie przystosowane
do sportu i zatraci swojà rodzinnà
praktycznoÊç.
TOMAY
86 N°8 SIERPIE¡ 2007
¸ukasz „Zwierzak” Wojtczak przesiad∏ si´ z BMW E36 na
Nissana 200SX S13 i od razu wygra∏ pierwszà rund´ TDC 2007
na torze „Poznaƒ”. W zesz∏ym roku raz zajà∏ szóste, a raz
dziewiàte miejsce, dwukrotnie trapi∏y go jednak awarie,
w zwiàzku z czym klasyfikacj´ generalnà 2006 zamknà∏
na dwunastym miejscu. W tym roku ma byç lepiej – po dwóch
rundach ¸ukasz jest czwarty z 22 punktami na koncie.
Czarnego Nissana nap´dza silnik CA18DET z powi´kszonà
turbospr´˝arkà Garrett T28 i wykonanym na zamówienie
intercoolerem. Drà˝ki kierownicze Tein powi´kszajà promieƒ
skr´tu, a o koniecznych modyfikacjach wn´trza równie˝
nie zapomniano. ¸ukasz jeêdzi nadzwyczaj p∏ynnie,
ale w ˝adnym wypadku nie zachowawczo, czym powoduje
nadzwyczajny show podczas swoich przejazdów. To jeden
z kandydatów na podium w sezonie 2007.
ZWIERZAK
Arkadiusz Stec jest tegorocznym
debiutantem w SRP DT i zawo-
dach Toyo Drifting Cup. Na razie
kupi∏ BMW 325i coupe i dopro-
wadzi∏ do stanu „zdrowej serii”.
Modyfikacjà jest m. in. dodat-
kowy wentylator ch∏odnicy oraz
zaspawany tylny mechanizm
ró˝nicowy, ale plany sà szeroko
zakrojone i obejmujà w pierwszej
kolejnoÊci wymian´ zawieszenia
na profesjonalny produkt D2. Arka
porwa∏a atmosfera panujàca
na zawodach i przyjazny stosunek
drifterów do siebie. Niestety nie
móg∏ przybyç na naszà sesj´, ale
koledzy przyprowadzili jego BMW!
KAMEL
SRP DRIFT TEAM TEAM WART POZNANIA
N°8 SIERPIE¡ 2007 87
Mateusz „Raceboy” Roc∏awski mimo m∏odego
wieku driftuje ju˝ od 2005 roku. Poprzednio jeêdzi∏
BMW, podobnie jak klubowy kolega Zwierzak
– z tym, ˝e jeszcze starszà wersjà, bo kanciastym
E30. Obecnie uje˝d˝a klasycznego Nissana.
Pi´kny, czerwony wóz z Japonii zosta∏ poddany
licznym modyfikacjom: zmieniono zawieszenie
(obecnie pracujà spr´˝yny Prospring i regulowane
amortyzatory Koni), podniesiono ciÊnienie
do∏adowania do 1 bara, a tak˝e zmniejszono mas´
wyrzucajàc zb´dny balast. Niestety, na skutek
niekompetencji pewnej firmy zajmujàcej si´
regeneracjà turbospr´˝arek Raceboy nie móg∏
wziàç udzia∏u w eliminacji w Bydgoszczy. Obecnie
pod maskà pracuje turbo T28 z S14a.
RACEBOY
KUBAA
M∏ody zawodnik – Jakub Gracz – odkupi∏ samo-
chód od klubowego kolegi ¸ukasza Wojtczaka.
Dwuipó∏litrowe BMW E36 sedan zosta∏o ju˝
wczeÊniej zmodyfikowane i obecnie dalej startuje
w zawodach, tyle ˝e ju˝ pod innym kierowcà.
Studencki bud˝et wspomagany przez prac´
za granicà nie pozwoli∏ na zbudowanie driftowego
potwora, ale to ˝adna strata. Podstawowe prze-
róbki w postaci zaspawanego dyfra, utwardzo-
nego zawieszenia i przek∏adni kierowniczej
o zwi´kszonym skr´cie w po∏àczeniu z natural-
nym talentem wystarczy∏y, aby Kuba dosta∏ si´
do fina∏owej szesnastki podczas drugiej rundy
TDC w Bydgoszczy. Skoro taki by∏ start, a˝ strach
si´ baç, co stanie si´ w przysz∏oÊci!