ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A

MOLDOVEI
Facultatea Cibernetică, Statistică şi
Inforatică Econoică
Cate!ra Cibernetică şi Inforatică Econoică
"#OIECTA#EA SISTEMELO#
INFO#MATICE
Ilie COSTA , Taara $ACON Ș
Indicaţii metodice privind realizarea proiectelor de an
pentru studenţii facultăţii„Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică”, specialităţile „Cibernetică şi
Informatică Economică”, „Informatică” şi „Informatica
Aplicativă”
Chi inău, !"# ș
"
C U " # I N S%
$otă introductivă%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#
"% $oţiuni &enerale
"%"% Scopul şi sarcinile proiectului de an '(A) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
"%% +ematica proiectelor de
an%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
% Elemente de structură a (A%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,
#% -irecţionări privind conţinutul (A%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
*% -irecţionări de structura şi conţinut /n cazul utilizării 012%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3
,% Cerinţe de perfectare a (A %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%"!
.% 4e&lementări &enerale privind prezentarea şi susţinerea (A %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%""

5iblio&rafie recomandată %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%"
Ane&e

Notă intro!ucti'ă
(roiectul de an '(A) constituie un element obli&atoriu al planului de /nvăţăm6nt pentru
studenţii anului # 'semestrul ,), facultăţii „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”,
specialităţile „Cibernetică şi Informatică Economică”, „Informatică”, „Informatica
Aplicativă” şi este prevăzut /n cadrul unită ii de curs7disciplinei „(roiectarea Sistemelor ț
Informatice” '(SI)% (roiectul de an este evaluat separat, cu notă%
(rin esen ă, proiectul de an, presupune aplicarea cunoştinţelor acumulate /n cadrul ț
disciplinelor de specialitate i va reflecta abilităţile studenţilor /n direcţia uneia dintre laturile ș
principale ale viitoarei profesii şi anume8 de modernizare a sistemului informaţional social9
economic /n concordanţă cu cerinţele actuale de desfăşurare a activităţii economice%
Astfel, (A asi&ură cadrul conceptual necesar abordării ştiinţifice a activităţilor de
analiză, proiectare implementare şi e:ploatare a sistemelor informatice 'SI), pentru
activităţile economice din cadrul unităţilor social9economice şi pentru alte activităţi specifice
din cadrul economiei naţionale%
Conform Regulamentului privind evaluarea activită ii de învă are a studen ilor ț ț ț ,
aprobat pe "*%!#%!"#, teele proiectelor anuale sunt repartizate studenţilor la /nceputul
semestrului '/n primele 9# săptăm6ni)%
(roiectele de an se susţin cu cel puţin o săptămână p6nă la /nceputul sesiunii de
e:aminare /n faţa unei comisii constituite din două cadre didactice, numite de către şeful
catedrei ;"<%
Studenţii, care nu au susţinut proiectele de an, nu pot susţine e:amenul final la
unitatea de curs respectivă%
Prin conţinutul său, lucrarea de faţă pune la dispoziţia studenţilor un material
metodologic necesar realizării proiectelor de an cu o tematică care include abordarea
multiplelor probleme economice sub aspect informatic.
#
() No*iuni +enerale
()() Sco,ul şi sarcinile ,roiectului !e an -"A.
=biectivul &eneral al proiectului de an presupune consolidarea cunoştinţelor teoretice
obţinute /n cadrul disciplinelor de specialitate şi nu numai, şi dezvoltarea abilităţilor de
realizare a sistemelor informatice economice% Astfel, /n procesul de /ndeplinire a (A
studentul trebuie să /ndeplinească următoarele sarcini8
• Ale&erea şi aprobarea temei pentru (A>
• Consultarea surselor biblio&rafice>
• ?ntocmirea structurii 7 cuprinsului (A>
• Colectarea şi prelucrarea materialului pentru (A>
• (erfectarea (A>
• (rezentarea şi susţinerea (A%
()/) Teatica ,roiectelor !e an
Conform Regulamentului privind evaluarea activită ii de învă are a studen ilor ț ț ț ,
aprobat pe "*%!#%!"#, teele proiectelor anuale sunt repartizate studenţilor la /nceputul
semestrului '/n primele 9# săptăm6ni)%
+ematica proiectelor de an este concretizată, /n mod obli&atoriu, /mpreună cu
conducătorul ştiinţific% +ematica poate cuprinde orice problemă economică din cadrul
domeniilor ce reprezintă activităţile specifice oricărei unită i social9economice '0SE), /n baza ț
cărora studentul va elabora proiectul%
E:emple de teme sunt prezentate /n ane:a "%
(rin urmare, fiecare student, trebuie să9 i alea&ă o problemă, fie din lista temelor ș
propuse, fie din oricare alt domeniu, care va semnifica tema proiectului de an%
*
/) Eleente !e structură a "A
Indiferent de tematica abordată, proiectul de an, va include următoarele elemente
obligatorii de structură8
• (a&ina de titlu 'Ane:a )>
• Cuprins>
• Introducere>
• Conţinutul propriu9zis>
• Concluzii>
• 5iblio&rafie>
• Ane:e%
Concret, structura &enerală a (A va cuprinde următoarele compartimente8
Introducere
() Forularea ,robleei şi a cerin*elor ,entru ,roiect)
"%"% Esenţa economico9or&anizatorică a problemei
"%% Cerinţe pentru proiectul informatic
/) Anali0a ,reliinară)
%"% -efinirea ieşirilor
%% -efinirea intrărilor
%#% Estimarea necesarului de resurse hard si soft
1) #eali0area ,roiectului inforatic)
#%"% (roiectarea formatelor de intrare
#%% (roiectarea formatelor de ieşire
#%#% (roiectarea bazei informaţionale
#%*% Sistemul de fişiere şi 7 sau baza de date
#%,% 4ealizarea pro&ramelor
#%.% (rocesul tehnolo&ic de prelucrare a datelor
Concluzii
5iblio&rafie
Ane:e
,
1) Direc*ionări ,ri'in! con*inutul "A
Conţinutul proiectului de an presupune 'conform structurii propuse /n p%%),
următoarele aspecte principale8
Intro!ucere
?n introducere se ar&umentează actualitatea temei abordate /n lucrare, se formulează
problema şi se evidenţiază direcţiile principale de soluţionare% -e asemenea, se formulează
obiectivele şi sarcinile lucrării% Se face o e:punere sumară a conţinutului lucrării%
() Forularea ,robleei şi a cerin*elor ,entru ,roiect) 4ealizarea (A presupune, /ncă de
la /nceput, formularea clară, completă şi corectă a problemei, ca o cerinţă importantă pentru
desfăşurarea cu bune rezultate a activităţii de concepţie şi finalizare a (A%
()() Esen*a econoico2or+ani0atorică a problemei abordate e:primă aspectul economic,
principiile şi metodele de or&anizare sau ansamblu de măsuri privind asi&urarea rezolvării
acesteia%
()/) Cerin*ele viitorului subsistem informatic presupune stabilirea e:actă a „ceea ce trebuie
sa facă” sistemul, adică ce se aşteaptă de la acesta% Cerinţele pentru sistem sunt formulate /n
concordanţă cu necesităţile informaţionale ale potenţialului beneficiar%
/) Anali0a ,reliinară sub/nţele&e punctul de plecare /n proiectarea unui sistem informatic
şi include identificarea tuturor elementelor viitorului sistem%
/)() Definirea ieşirilor presupune, /n primul r6nd, concretizarea tipolo&iei acestora care poate
fi8
• Indicatori sintetici economico9financiari>
• 2iste 7 situaţii de ieşire sau rapoarte>
• @rafice>
• Ieşiri către alte sisteme informatice%
Specificarea ieşirilor trebuie să includă, de asemenea, denumirea şi scopul fiecăreia, volumul,
frecvenţa de emitere, modul de obţinere, suportul, destinaţia, etc%
/)/) Definirea intrărilor% (e baza e:primării matematice a prelucrărilor şi transformărilor
identificate /n proiect se vor stabili datele de intrare necesare% -eterminarea datelor de intrare,
pornind de la transformările necesare pentru obţinerea datelor de ieşire, se propune a fi
realizată utiliz6nd tehnica analizei concordanţei ieşiri-intrări 'intrările sunt condiţionate de
ieşiri)%
.
/)1) Estiarea necesarului !e resurse 3ar! si soft presupune concretizarea condiţiilor şi
restricţiilor tehnice 'după caz) referitoare la soluţie, adică necesare realizării şi punerii /n
funcţiune a subsistemului informatic, ca de e:emplu8
• +ipuri de echipamente, caracteristici, confi&uraţii>
• Schema de amplasare>
• 1iAloacele soft necesare>
• Bacilităţi 7 restricţii ale sistemului de operare>
• 1odurile de e:ploatare alese sau impuse>
• Standarde de pro&ramare impuse, etc%
1) #eali0area ,roiectului inforatic) (e baza datelor de intrare7ieşire stabilite /n cadrul
analizei se proiectează formatele de intrare, formatele de ieşire, se definesc colecţiile de date
şi se stabilesc modulele proiectului care urmează să fie pro&ramate 'structurarea proiectului)%
(rin format se /nţele&e modul /n care vor fi reprezentate e:tern 'pe ecran sau pe h6rtie)
c6mpurile pentru citirea datelor de intrare şi cele pentru afişarea rezultatelor%
-e asemenea, formatele de intrare 7 ieşire sunt parte inte&rantă din interfaţa SSI cu
utilizatorul, /n proiectarea căreia trebuie să fie luate /n calcul şi elemente de estetică şi
Cer&onomie vizuală”%
1)() "roiectarea foratelor !e intrare) Bormatele de intrare se vor constitui /n ferestre
individualizate de preluare a datelor şi vor conţine c6mpuri Cdedicate”%
1)/) "roiectarea foratelor !e ieşire) (entru a asi&ura concretizarea c6t mai amplă a
cerinţelor subsistemului proiectat, la proiectarea formatelor de ieşire trebuie să se ţină cont
at6t de principiile, cerinţele le&islative, informaţionale şi de proiectare, c6t şi de posibilităţile
şi restricţiile tehnice%
Bormatele de ieşire trebuie să fie prezentate /ntr9o formă simplă, inteli&ibilă care să
asi&ure şi facilitatea /n utilizare% -e asemenea, formatele de ieşire trebuie să fie su&estive, să
evidenţieze rezultatele 'datele de ieşire) şi să ofere, eventual, posibilităţi de imprimare%
Bormatele de intrare 7 ieşire trebuie să fie descrise 'caracterizate)%
1)1) "roiectarea 4a0ei infora*ionale presupune implicarea următoarelor aspecte8
• Determinarea atributelor bazei informaţionale, presupune concretizarea tuturor
atributelor conform indicatorilor structurali din cadrul ieşirilor şi intrărilor aferente
viitorului sistem% Aceste atribute trebuie să includă următoarele caracteristici8
o -enumirea atributului stabilit /n raport de semantica acestuia>
o $atura atributului 'numeric, caracterial, lo&ic, etc%)>
D
o 2un&imea atributului 'reprezentat de numărul de caractere ocupat de către
acesta)%
• Determinarea categoriilor de atribute 'preluate sau reproduse şi comple:e8 obţinute ca
rezultat al utilizării unui al&oritm de calcul sau &rup de al&oritmi)>
• Structurarea bazei informaţionale în entităţi care reprezintă &ruparea atributelor şi
reflectarea corespondenţelor dinte acestea%
1)5) Sisteul !e fişiere şi 6 sau ba0a !e !ate% -atele care stau la baza obţinerii rezultatelor
'informaţiilor de ieşire) vor fi &rupate /n colecţii, care vor concretiza sistemul de fişiere şi 7
sau baza de date% (ot fi identificate următoarele tipuri de colecţii de date8 de bază, pentru
tranzacţii, intermediare, colecţii de date statistice, colecţii de date istorice% Concretizarea
fişierelor şi bazelor de date specifice viitorului SSI sub/nţele&e lista acestora, caracteristicile
&enerale 'identificatori, mod de or&anizare, suport, dimensiuni, factor de blocaA, etc%) şi de
conţinut 'descrierea structurii /nre&istrărilor cu precizarea atributelor, a naturii şi mărimii
acestora)%
1)7) #eali0area ,ro+raelor presupune identificarea resurselor pro&ram necesare de
realizat şi utilizat pentru viitorul SSI, cu Austificarea soluţiei alese 'limbaAul de pro&ramare,
sistemul de operare, sub care poate rula produsul informatic, sistemul de &estiune al fişierelor
sau S@5-) prin prezentarea performanţelor pe care le prezintă şi avantaAelor variantei
propuse faţă de alte variante posibile% -e asemenea, presupune descrierea modulelor9pro&ram
cu prezentarea unei scheme de interacţiune a acestora şi ane:area te:tului sursă al
pro&ramelor realizate 'listin&ul autodocumentat)%
4ealizarea pro&ramelor trebuie să se facă respect6nd al&oritmii 'eventual se pot face
modificări şi detalieri ale acestora) urmărindu9se, /n acelaşi timp, optimizarea utilizării
resurselor calculatorului 'tip unitate centrală, memorie internă şi periferice) şi realizarea
interfeţelor deAa conturate /n etapele anterioare%
4ezultatul realizării corecte a pro&ramelor trebuie să fie confirmate prin ane:area
ieşirilor SSI cu date prelucrate, bazate pe un set de date de control prestabilite%
Pentru dezvoltările ulterioare, poate fi menţionată, în special, utilitatea
autodocumentării proiectelor, realizată sub forma unor comentarii intercalate în programe.
1)8) "rocesul te3nolo+ic !e ,relucrare a !atelor sub/nţele&e proiectarea unei variante a
procesului tehnolo&ic de prelucrare a datelor '(+(-) pentru SSI% Aceasta va include o
descriere detaliată şi schema tehnolo&ică sau or&ani&rama proiectului 'modalitatea de punere
/n funcţiune a modulelor) care să corespundă, at6t cerinţelor viitorului sistem, c6t şi cerinţelor
de realizare şi reprezentare a acestui proces%
E
-e asemenea, se va descrie modul de apel al procedurilor 7 funcţiilor şi structura
datelor 7 parametrilor care se transferă /ntre apelator şi apelat> instrucţiuni de utilizare
'procedura de punere /n lucru, lista şi forma /ntrebărilor şi răspunsurilor /n conversaţia cu
utilizatorii, etc%), e:emple de utilizare (standardele respective, vezi sursa bibliografică [3!.
9n conclu0ia lucrării trebuie relevate rezultatele principale obţinute /n urma realizării
sarcinilor stabilite anterior, de comun acord cu conducătorul ştiinţific%

5) Direc*ionări !e structură şi con*inut al "A :n ca0ul utili0ării UML
(roiectarea şi realizarea unui SI sau aplicaţii informatice, /n condiţiile utilizării limbaAului
unificat de modelare '012), implică o abordare specifică, de aceea structura şi conţinutul
propriu9zis al proiectului 'pe l6n&ă elementele obli&atorii menţionate /n p%) va include
următoarele aspecte8
• Stabilirea cerinţelor>
• Analiza>
• (roiectarea>
• Implementarea 'realizarea)>
• +estarea
Biecăreia dintre aceste elemente enumerate trebuie sa9i corespundă un model care
reprezintă o abstractizare a sistemului, adică o ima&ine simplificată a acestuia% Astfel8
() Stabilirea cerin*elor se concretizează prin modelul cazurilor de utilizare '0se Case
1odel) /n componenţa căruia intră8
• -ia&rama cazurilor de utilizare>
• -ia&ramele de secvenţă 'c6te una pentru fiecare caz de utilizare definit)>
• -ia&rame de activităţi 'se pot realiza opţional pentru stabilirea
comportamentului)%
/) Anali0a urmăreşte realizarea modelului de analiză 'AnalisFs 1odel), care include8
• -ia&rama claselor 'cu eventuala &rupare pe pachete şi subsisteme)>
• -ia&rama de colaborări, pentru a stabili relaţiile dintre clase%
?n procesul analizei pot fi aduse /mbunătăţiri /n dia&ramele de secvenţă şi activităţi din etapa
precedentă%
3
1) "roiectarea presupune realizarea modelului de proiectare '-esi&n 1odel) care
include o nouă variantă a dia&ramei claselor, a celei de secvenţe şi a celei de activităţi% -e
asemenea, se realizează c6te o dia&ramă de stări 'statechart) pentru fiecare clasă din dia&rama
claselor% +ot la această etapă, poate fi construit şi un model de amplasare, av6nd drept
componentă principala dia&ramă de amplasare care stabileşte componenţa fizică a sistemului
informatic 'hardGare) şi suprapunerea unităţilor lo&ice 'softGare) cu cele fizice%
5) I,leentarea -reali0area. presupune realizarea modelului de implementare, care
conţine dia&rama de componente% Aceasta stabileşte modul /n care dia&rama claselor este
implementată la nivel fizic, sub formă de componente 'clase, tabele, formulare, fişiere, etc%)%
7) Testarea nu presupune realizarea unui anumit model% (rin testare se poate modifica
oricare dintre dia&ramele precedente, /n funcţie de rezultatele testelor%
Sin&ura dia&ramă care nu poate fi supusă la modificări şi /mbunătăţiri, este dia&rama
cazurilor de utilizare% Aceasta reprezintă numitorul comun al celor cinci etape şi punctul de
plecare pentru fiecare dintre ele% =rice modificare a dia&ramei cazurilor de utilizare presupune
parcur&erea din nou a tuturor etapelor%

7) Cerin*e !e ,erfectare a "A

(roiectul de an se prezentă copertat /n mapă, tehnoredactat, folosind instrumente
informatice specifice8 editoare de te:te> editoare &rafice> editoare de ecuaţii etc% Afişarea la
tipar se efectuează pe h6rtie standard A* '"!:3D)% +e:tul se va cule&e /n Ties Ne;
#oan, dimensiunea ", spaţiu dintre linii ",,, aliniat ",, cm% C6mpurile pe pa&ină8 sus H
,, cm, Aos H ,, cm, st6n&a H # cm, dreapta H",, cm% $umărul pa&inii se indică /n partea de
Aos, centrat, dimensiunea "!% Iolumul total nu va depăşi *! pa&ini 'cu e:cepţia ane:elor)%
$umărul tabelelor se indică /n partea dreaptă de sus şi este compus din numărul
capitolului şi numărul tabelului /n capitol 'e:8 +abelul "%"), puţin mai Aos, centrat, se indică
denumirea tabelului%
+oate fi+urile trebuie să aibă număr şi denumire, care se indică /n partea de Aos a
acestora% $umărul include denumirea capitolului şi numărul fi&urii /n capitol 'e:8 Bi&ura "%"%
"enumire)%
4emarcă8 ?n te:t, trebuie să e:iste referinţă la toate tabelele, fi&urile şi ane:ele din
lucrare%
"!
8) #e+leentări +enerale ,ri'in! ,re0entarea şi sus*inerea "A
Conform Regulamentului privind evaluarea activită ii de învă are a studen ilor ț ț ț ,
aprobat pe "*%!#%!"#, proiectele de an se susţin cu cel puţin o săptămână p6nă la /nceputul
sesiunii de e:aminare /n faţa unei comisii constituite din două cadre didactice, numite de către
şeful catedrei ;"<%
-in acest motiv, studen ii trebuie să prezinte proiectul de an la ț catedră cu, cel puţin, "!
zile /nainte de sesiunea de e:amene% (A este /nre&istrat /ntr9un re&istru special, apoi este
transmis conducătorului ştiinţific pentru verificare% ?n urma verificării, conducătorul
/ntocmeşte un aviz, /n care sunt scoase /n evidenţă at6t aspectele pozitive ale lucrării, c6t şi
obiecţiile asupra structurii, conţinutului şi perfectării acesteia% (e l6n&ă aviz, conducătorul
ştiinţific semnifică admiterea pentru susţinere a (A sau respingerea (A pentru modificări
suplimentare conform cerinţelor /naintate%
Susţinerea (A prevede, /n mod obli&atoriu, folosirea calculatorului, pentru
demonstrarea rezultatelor obţinute, precum şi a altor materiale ilustrative%
Aprecierea (A se face /n baza materialelor prezentate, rezultatelor obţinute, perfectării
lucrării şi răspunsurilor la /ntrebări%
(roiectul de an se apreciază cu notă%
Studenţii, care nu au susţinut proiectele de an, nu pot susţine e:amenul final la
unitatea de curs (roiectarea Sistemelor Informatice%
""
4I4LIO<#AFIE #ECOMANDAT=%
"% 4e&ulamentul privind evaluarea activită ii studen ilor% ASE1% Aprobat "*%!#%!"#% ț ț
% 5odea C%, Sabău @h%, (osdarie E%, Sisteme informatice% Analiză şi proiectare orientate
obiect utiliz6nd 012, Editura I$B=4EC, 5ucureşti, !!"%
#% Costaş Ilie% +ehnolo&ii de (rocesare a Informa iei Economice% ASE1 H Chişinău8 ț
ASE1, !""% H E* p%
*% Costaş Ilie% @rafica proceselor de calcul% Chişinău, Editura ASE1, !!.%
,% Costaş I%, Chirev (%, Jacon +% Infrastructura informaţională /n 4epublica 1oldova%
+ipo&rafia centrală% Chişinău !!"%
.% Cotelea I%8 5aze de date relaţionale8 proiectare lo&ică% Chişinău, Editura ASE1,
"33D%
D% Cotelea I%8 1odele şi al&oritmi de proiectare lo&ică a bazelor de date, Chişinău, !!3%
E% Cotelea I%8 (ro&ramarea lo&ică% Editura $estor, Chişinău, !!!, #3* p
3% -avidescu $% (roiectarea sistemelor informatice prin limbaAul 012, Editura A22
5ECK, 5ucureşti, !!#%
"!% @h% 26s6i, I% 2un&u ş%a% Sisteme informatice şi baze de date, CE( ASE 5ucureşti,
"33#%
""% @uF 5enchimol, (Aerre 2evine% Sisteme e:pert /n /ntreprindere, Editura +ehnică
5ucureşti, "33#%
"% Ioan Andoni% 5aze de date inteli&ente /n mana&ementul firmei, Iaşi, Editura -osoftei,
"33D%
"#% Ioan 4adu, 1inodora 0rsăcescu, Blorin Ioniţă% Informatica pentru mana&ementul
firmei, A21I, "33E%
"*% Ioan 4adu% Informatica mana&erială, 5ucureşti, Editura Economică, "33.%
",% Ioan 4oşca, E%1acovei ş%a% (roiectarea sistemelor informatice financiar9contabile%
Editura didactică şi peda&o&ică, 5ucureşti, "33#%
".% Ion @h% 4=SCA> 5o&dan @LI2IC91IC0> 1arian S+=ICA Al&oritmi /n pro&ramare
H Aplicaţii% http877GGG%ase%ro7biblioteca7carte%aspMidN",3OidbN""
"D% =prea -% (remisele şi consecinţele informatizării contabilităţii, Iaşi, "33*%
"E% =prean -%, 4acoviţan -%, =prean I% Informatica de &estiune şi mana&erială, =radea,
Eurounion S%4%2%, "33*%
"3% 4evista CEconomica”%
!% 4evista C+ribuna economică”%
"% 4oşca I%, Jaharie -% (roiectarea sistemelor informatice de &estiune 'note de curs)%
Editura ASE, 5ucureşti, !!, "#, pa&%
% Sabau @h%, 2un&u I,% 5odea C, Ielicanu 1%, s%a%9 (roiectarea sistemelor informatice
economice, Editura I$B=4EC, !!#%
#% Iictoria Stanciu% (roiectarea sistemelor informatice de &estiune% 5ucureşti% CIS=$,
!!!%
*% Jacon +% (roiectarea sistemelor informatice% $ote de curs% Chişinău, ASE1, !"#%
'Bormat electronic)%
,% Jaharie -%, 4oşca I%, ş%a% (roiectarea obiectuală a sistemelor informatice% Editura -ual
+ech, !!, #*# pa&%
"
Ane&a (
E&e,le !e tee ,ro,use ,entru ,roiectele !e an%
"% Subsistem informatic privind evidenţa valorilor materiale>
% Subsistem informatic privind evidenţa remunerării muncii salariaţilor>
#% Subsistem informatic privind evidenţa miAloacelor fizice>
*% Subsistem informatic privind evidenţa operaţiilor financiare de decontări>
,% Subsistem informatic privind potenţialul tehnico9ştiinţific al unei 0SE>
.% Subsistem informatic privind pre&ătirea tehnică a fabricaţiei>
D% Subsistem informatic privind pro&ramarea fabricaţiei, capacităţilor de producţie>
E% Subsistem informatic privind evidenţa comercializării articolelor fabricate>
3% Subsistem informatic privind calcularea aplicabilităţii pieselor şi unităţilor montabile
/n articolul fabricat>
"!% Subsistem informatic privind calcularea normativelor şi cheltuielilor pentru articolul
fabricat>
""% Subsistem informatic privind realizarea producţiei>
"% Subsistem informatic privind evidenţa an&aAa ilor unei /ntreprinderi> ț
"#% Subsistem informatic privind evidenţa operaţiunilor bancare>
"*% Subsistem informatic privind evidenţa creditelor bancare>
",% Subsistem informatic privind evidenţa articolelor farmaceutice>
".% Subsistem informatic privind repartizarea veniturilor şi cheltuielilor>
"D% Subsistem informatic privind evidenţa produselor alimentare comercializate>
"E% Subsistem informatic privind evidenţa comercializării pieselor de schimb auto>
"3% Subsistem informatic privind evidenţa fondului de căr i /n bibliotecă> ț
!% Subsistem informatic privind evidenţa i &estiunea documentelor> ș
"% Subsistem informatic privind evidenţa plă ilor comunale> ț
% Subsistem informatic privind evidenţa serviciilor pentru &az>
#% Subsistem informatic privind evidenţa serviciilor pentru electricitate>
*% Subsistem informatic privind evidenţa serviciilor prestate de către o or&aniza ie> ț
,% Subsistem informatic privind &estiunea operaţiilor de schimb valutar>
.% Subsistem Informatic privind /nre&istrarea şi evidenţa cadastrului bunurilor imobile>
D% Subsistem Informatic privind eviden a serviciilor informa ionale prestate> ț ț
E% Subsistem informatic privind evidenţa reuşitei studenţilor>
3% Subsistem informatic privind or&anizarea orarului>
#!% Subsistem informatic privind testarea cunoştinţelor%
"#
Ane&a /
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI
Bacultatea Cibernetică, Statistică şi Inforatică Econoică
Catedra Cibernetică şi Inforatică Econoică
"roiectarea Sisteelor Inforatice
"#OIECT !e AN
"#OIECT !e AN
tema8
”_________________________________________________
____________________________________________”
E:ecutor8
Conducător ştiinţific8

Chişinău
an universitar !!P7 !!P
"*