You are on page 1of 7

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Ilse Roest

STUDENTNUMMER

KLAS

1F

STAGESCHOOL

OBS de Klim

STAGEBEGELEIDER

Icia

STAGEGROEP

6/7 B

VAK / ONDERWERP

muziek

DATUM

VOORBEREIDING
Omcirkelen:

Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.


Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.

DOELEN VOOR DE LEERLINGEN


DOEL(EN)

De kinderen zingen het lied memmedei zelfstandig.

+ Welk type doel; kennis en


inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?

De kinderen oefenen met zingen en luisteren naar de tekst.


Het is belangrijk dat de kinderen goed opletten, luisteren en enthousiast meedoen,
zodat ik ze het lied kan aanleren.

+ Wat moet deze les opleveren


(product, specifiek en
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
Het is een groep van 25 kinderen.
Erg leuke groep, die het erg gezellig hebben.
Zelfstandig werken is een leerpunt en ze werken op een laag tempo.
Twee jongens (zitten voor in de klas) zijn snel afgeleid en dagen de leerkracht erg uit.
Twee andere jongens gaan daar steeds meer in mee.
Aantal kinderen die snel afgeleid zijn door dingen om hun heen en houden zich erg op de achtergrond.
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de

De kinderen hebben elke week een muziekles. Deze lessen hebben veel variatie. Ze
leren liedjes, schrijven ze hun eigen rap, gebruiken muziekinstrumenten, enz.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

leerlingen al?

Ik maak gebruik van de weggeeftechtniek om ze het liedje aan te leren.

+ Van welke vakspecifieke


theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?
ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de
groep?

De kinderen hebben duidelijke afspraken nodig. Er zitten een aantal kinderen bij die
moeten weten wat de grens is, anders wordt het een ongeorganiseerde boel.

+Indien van toepassing: Wat


zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?
BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid

Als je dit lied aanleert in de tijd van moederdag of vaderdag is het erg actueel voor de
kinderen. Dit lied kunnen ze voor hun vader of moeder zingen op die dag.

MATERIALEN digibord, mijn boek Eigen-wijs


MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
Het digibord moet klaarstaan met de powerpoint.
welke leermiddelen gebruik ik? Cd speler met de Eigen-Wijs cd erin.
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

De powerpoint gebruik ik om de kinderen het lied te laten zien. Zodat ze mee kunnen
lezen en kunnen kijken hoe je de Friese woorden schrijft.
Haverkort, F., Lei, R., van der, Noordam, L. (2010), Eigen-wijs, Muzikale Vorming.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJD
-Min
INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

(van der Lei, Haverkort & Noordam, 2010) Het aanleren van een
nieuw lied doe je vanaf groep 3 in drie fasen: introductie, aanleren
en afsluiting.
Ik vertel de leerlingen dat ik ze vandaag een nieuw lied ga
aanleren, een lied in een andere taal. Daarvoor wil ik wel wat
afspraken maken, zodat de les goed verloopt. Samen met de
kinderen bedenk ik afspraken waar we ons aan gaan houden.
Ik vertel dat we het liedje eerst een keer gaan beluisteren en dat ze
dan moeten raden in wat voor taal het liedje wordt gezongen.

KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?

Het liedje heite/memmedei komt aan bod. Ik laat het liedje eerst
aan de kinderen horen en ze moeten raden in welke taal het wordt
gezongen (KVBmodel: betekenis). Ik laat een aantal kinderen hun
antwoord in de klas zeggen.
Ik laat daarna het liedje zien op het bord en lees het liedje eenmaal
voor. Ik vraag aan de kinderen wat hun opvalt aan de geschreven
tekst die op het bord staat. Ik wijs nu andere kinderen aan. Daarna
lees ik het liedje in het Nederlands voor. Dan vraag ik aan de
kinderen of ze woorden op het bord zien, waarvan ze niet weten
wat het in het Nederlands is. Ik vertaal de woorden die ze niet
begrijpen. Daarna lees ik het lied nogmaals in het Fries voor en
benadruk de uitspraak van de woorden. Ik vraag aan de kinderen
of iemand van hen het alleen durft voor te lezen. Ik laat dit door 3
kinderen doen (als er kinderen zijn die het durven).
Ik zeg dat ik het liedje eerst alleen ga zingen, maar dat ze mogen
meezingen op de woorden: krijt mem fan my, memmedei, no
mar ut. Als dit in n keer goed gaat, mogen ze de tweede keer de
rest van het lied ook meezingen. Als dit helemaal goed gaat, laat ik
de kinderen gezamelijk het lied zingen, ik ben dan stil.

+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken
KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

Het is een klassikale les, de kinderen zijn daarom allemaal tegelijk


klaar. Dus ik heb geen extra opdracht klaarliggen.

AFSLUITING

Ik controleer het doel in de laatste stap van het zingen van het lied;
de kinderen zingen zelfstandig het lied. Dit 2 3 keer totdat het
goed klinkt.

+ Hoe bespreek ik de les


na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

Daarna vraag ik aan de kinderen wat ze van de les vonden en van


het lied. Ik ga in op hun reacties en praat daar met hun over.

De kinderen hebben geen materiaal op hun tafel gekregen, dus


hun tafel is leeg. Ze zijn meteen klaar voor de volgende les.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

EVALUATIE STUDENT
Heb ik mijn doelen
bereikt?
+ Indien niet allemaal,
dan per doel
omschrijven wat je
niet bereikt hebt wat
daar een mogelijke
oorzaak van is en wat
je de volgende keer
gaat doen om dat doel
wel te bereiken?

EVALUATIE PRAKTIJKOPLEIDER
KIJKVRAAG
PRAKTIJKOPLEIDER

Voor aanvang van de les aangeven door de student

+ Ik wil mijn
praktijkopleider
vragen om te kijken
naar.
DOELEN LEERLINGEN
+ Zijn de doelen voor
de leerlingen behaald?
+ Is het de student
gelukt om het gedrag
op te roepen dat de
bedoeling was?
HANDELEN STUDENT
+ Werd de lesstof op
een passende manier
aangeboden?
+ Hoe verliepen de
voorbereiding en
organisatie van de
activiteit?
+ Hoe was het contact
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

met de leerlingen?

Waarmee kan de student het meest tevreden zijn?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Belangrijkste aandachtspunt voor de volgende keer

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014