LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Zahia Alkoubhi

STUDENTNUMMER

1668733

KLAS

1F

STAGESCHOOL

Sint Victorschool

STAGEBEGELEIDER

Angela van Zanten

STAGEGROEP

7

DATUM

22/10/2014

VAK / ONDERWERP

Muziek

VOORBEREIDING
Omcirkelen:

Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
Vaardigheidsdoel.
+ Welk type doel; kennis en De leerlingen kunnen aan het eind van de les het liedje ‘’i like the flowers’’
inzicht, vaardigheid of
zelfstandig zingen.
attitude gerelateerd?
+ Wat moet deze les
De les moet er voor zorgen dat de kinderen aan het eind het liedje gezamenlijk
opleveren (product, specifiek kunnen zingen.
en meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik
oproepen/ wat moeten de ll Het gedrag dat ik wil oproepen, is dat alle kinderen er plezier in zullen hebben.
tijdens de les oefenen of
Ik wil dat alle kinderen luisteren, en mee doen met de les.
ervaren (procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN De leerlingen kunnen al zingen, dit kunnen zij zowel met een songtekst als
+ Wat weten en/of kunnen
zelfstandig.
de leerlingen al?
+ Van welke vakspecifieke
Liedbundel Eigen-wijs.
theorie, didactiek, leerlijnen Ik maak gebruik van de weggeef techniek.
maak ik gebruik?
ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische Duidelijke afspraken, consequent blijven.
en didactische
onderwijsbehoeften van de
groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?
De leerlingen zijn op dit moment bezig met het leren van Engelse woordjes, en
BELEVING
zinnen. Het liedje sluit hier prima bij aan.
+ Op welke ervaringen kan
ik aansluiten?
Ik betrek de leerlingen erbij door aan het begin van de les een Engels liedje te
+ Actualiteit (leefwereld)
laten horen, en vervolgens vragen te stellen.
+ Betrokkenheid
MATERIALEN

MATERIALEN
Digibord
Muziek instrumenten
+ Wat moet ik klaarleggen,
welke leermiddelen gebruik Audio recorder
ik?
+ Op welke manier laat ik de
De muziekinstrumenten gebruik ik om er een extra leuke invulling aan te geven.
materialen de lesinhoud
De audio recorder gebruik ik zodat de kinderen zichzelf kunnen terug luisteren
ondersteunen.
TIJDbij het na evalueren van de activiteit.
+ Welke methoden, bronnen
Vorm
ACTIVITEIT
-gebruik ik. (APA)?
ISK
Watwijs
doe ik? Wat doen de leerlingen?
Min Liedbundel EigenINLEIDING
10Doel: de leerlingen kunnen aan het eind van de les het liedje
+ Verwachtingen /
15
‘’I like the flowers’’ zelfstandig zingen.
doelen duidelijk maken
Aan het begin van de les laat ik de leerlingen een Engels
liedje horen. Ik stel de vraag of zij weten in welk taal het liedje
word gezongen. Vervolgens vraag ik wie er zelf wel eens
zingt, en/of wie er een muziek instrument speelt.
De leerlingen steken hun vinger op als zij wat willen
zeggen/vragen, of bij het geven van een antwoord op mijn
vraag.

LESOPBOUW

Op het digi bord laat ik eerst het liedje horen, en vervolgens
haal ik de tekst erbij. Ik neem de tekst door samen met de
leerlingen. Ik vraag of er woorden in zitten die zij nog niet
kennen. Als dit zo is, leg ik de betekenis uit van de woorden
die zij eventueel nog niet kennen.
Ik vertel dat de leerlingen na een paar keer oefenen,
muziekinstrumenten erbij krijgen. Ook vertel ik erbij dat ik de
leerlingen zal opnemen tijdens het zingen, zodat wij het
achteraf nog even kunnen beluisteren bij het nabespreken.
KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie
komt aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de
lesstof toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik
en aan wie?
+ Heb ik goed voor
ogen wat ik met deze
les wil bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.

WERKVORMEN

30
Ik laat de leerlingen in een actieve houding staan.
Ik zing een keer samen met de leerlingen het lied zonder
muziek, de songtekst staat op het digi bord.
Zodra de kinderen het lied na een paar keer oefenen het
onder de knie hebben, halen we de muziekinstrumenten erbij.
Ik verdeel de groep in tweeën. De ene helft van de groep
gaat zingen, en de andere helft krijgt instrumenten. De groep
met instrumenten, speelt mee op de maat. Dit kan daarna
omgewisseld worden.
Tijdens het zingen, zing ik met de leerlingen mee. Dit doe ik
steeds minder.
Aan het eind kunnen leerlingen het lied zelfstandig zingen.

kies ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en
hoe speel ik daar op
in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van
leerlingen?
+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al
voorzien en hoe
reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken

Klassikale activiteit. Er wordt gebruik gemaakt van de
weggeef techniek.
Door de instrumenten erbij te gebruiken.

De leerlingen worden enthousiast van de muziekinstrumenten
doordat dit niet vaak wordt gebruikt. Ik speel hier op in door
ze met de instrumenten te laten spelen.
De ruimte geven voor vragen.

Ik verdeel de leerlingen door de groep in tweeën te splitsen,
zo zijn er 2 groepen.
Ik stimuleer de motivatie van de leerlingen door ze bij de
activiteit te betrekken.
Tijdens het proces complimenteer ik de leerlingen die actief
mee doen.
Ik kan al voorzien dat er een aantal leerlingen zullen zijn die
niet willen mee doen. Ik vertel hen dat iedereen mee gaat
doen, omdat het een gezamenlijke groepsactiviteit is.
De ‘’hulpjes van de week’’ mogen aan het eind van de les de
instrumenten opruimen.
Iedereen doet mee, actieve werkhouding.

KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de
les na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de
les met de leerlingen?
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

Het is een groepsactiviteit, dus er zijn geen leerlingen die
eerder of later klaar kunnen zijn.

7
Ik laat het geluidsfragment horen die ik heb opgenomen van
de kinderen. Dit bespreken wij gezamenlijk na door erop te
reflecteren.
Het leerdoel is bereikt als de leerlingen het lied zelfstandig
kunnen zingen.
De muziekles wordt aan het eind van de ochtend gegeven.
De leerlingen kunnen na de afsluiting (mits het tijd is
natuurlijk) naar huis.