نبا نيدلا يحم ربكلا خيشلل تاولصلا

يبرع

َ
ت
ِ
ام
َ
يل
ِ
س
ْ
ت
َ
ة
َ
م
َ
ل
َ
س
َ
و
َ

َ
ت
ِ
او
َ
ل
َ
ص
َ
ة
َ
ل
َ
ص
ِ
ض
ْ
ف
ِ
أ
َ
م
ّ
ه
ُ
ل
ّ
لا
.ين
ِ
اب
ّ

ّ
لا !ِام
َ
"
َ
ل
ْ
ا #
َ
م
ِ
ة
ِ
$
َ
ا%َم
ُ
ل
ْ
ا &
ِ
ا'
َ
ي
(
"
َ
)
ّ
ل
ْ
ا *
ِ
و
ّ
أ
َ

َ
, َ
.ين
ِ
اس
َ
ن
ْ
-
ِ
ا .
ِ
و
ْ
'
ّ
لا +ل
َ
/
ِ
ة
ِ
ف
َ
ا0
َ
م
ُ
ل
ْ
ا &
ِ
1
َ
2
(
'
َ
)
ّ
لا
ِ
3
ِ

َ
5للا 6
َ
ا7
َ
ة
8
9
ّ
م
َ
#
ْ
م
ِ

ِ
:
ِ
اه
َ
م
ُ
ل
ْ
ا !;ي
ْ
<َ 5
ُ
"
َ
م
َ
#
ْ
9
ُ
=
َ
م
ْ
ل
َ
و
َ

.6
َ
ا7
َ
5
ِ
ي
ْ
ل
َ
, َ ام
َ

َ
, َ 6
َ
>ا و
َ
?
ُ
و
َ
ة
ِ
'
َ
=@
ِ
م
َ

َ
/
ِ
.6
8
اA
َ
يف
ِ
B
ِ
م
ْ
Cَ ل
ْ
ا ة
ِ
ي
ّ
ه
ِ
ل
َ
-
ِ
ا &
ِ
ا
َ
0
َ
D
َ
ل
ْ
ا م
ِ
ل
ِ
او
َ
, َ يE
ِ
D
ْ
م
ُ
م
ِ
F
ِ
اG
َ
و
َ
.#
8
يH
ِ
م
ُ
I
8
ام
َ
/
ِ
يف
ِ
J
ُ
ا'
َ
ي
ْ
E
َ
F
ْ
أ
َ
!8ي
ْ
<َ K
ّ
7
ُ
و
َ
J
ِ
L
ِ
و:
ُ
و
ُ
1
ّ
/
ِ
M
َ
ا'
َ
ل
ْ
س
َ
G
ْ
أ
َ
ام
َ
و
َ
J
ِ
L
ِ
و:
ُ
و
َ
J
ُ
ا@
َ
'
َ
ب
ِ
اه
َ
ت
ِ
L
َ
ا@
َ
"
ْ
)
ِ
س
ْ
ا يل
ِ
N
ِ
اس
ِ
6
ُ
و9
ُ
=
َ
ام
َ
ل
ِ
ة
ِ
"
َ
م
ِ
اO
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
ل
ِ
م
َ
س
ْ
H
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
P
َ
Qْ ن
ُ
.#
َ
يم
ِ
ل
ِ
ا"
َ
ل
ْ
ل
ِ
ة
R
م
َ
F
ْ
G
َ
.6
ِ
او
َ
7
ِ
S
َ
ا
ِ
N
ِ
او
َ
@
َ
ب
ِ
ة
ِ
ل
َ
او
ّ
O
َ
ل
ْ
ا
َ
م
ْ
S
َ
ا ة
ِ
P
َ
Qْ ن
ُ
و
َ
.6
َ
ا7
َ
ام
َ
ل
ِ
و
َ
K
T
7
ُ
#
ْ
, َ و
َ

;
=
R
G
ِ
اس
َ
!8ي
ْ
<َ K
T
7
ُ
يف
ِ
ي)
ِ
ل
T
ا ة
ِ
=
ّ
و
ِ
ه
ُ
ل
ْ
ا
T
س
ِ
5للا #
ِ
يم
ِ
أ
َ

;
=
َ
G
ِ
ا, َ و
َ
U
;
L
َ

ّ
O
َ
م
ُ
!8ي
ْ
<َ #
ِ
N
ِ
ا2
َ
3َ +ل
َ
, َ
V
ِ
س
َ
F
َ

َ
, َ اه
َ
م
ِ
س
T
Qَم
ُ
و
َ
.اه
َ
,
ِ
L
َ
و
ْ
)
َ
س
ْ
م
َ
و
َ
K
َ
$
ِ
او
َ
%َل
ْ
ا
ة
ِ
D
َ
ت
ِ
اف
َ
و
َ

ِ
W
َ
, ْ S
َ
ا م
ِ
س
ْ
1ا ة
ِ
م
َ
ل
ِ
7
َ
.اه,
ِ
X
T
و
َ
م
ُ
و
َ
K
ِ
ب
ِ
او
َ
Qَل
ْ
ا
#
َ
ي
ْ
ب
َ
Y
ِ
م
ِ
اO
َ
ل
ْ
ا م
ْ
ت
َ
S
َ
ا
ِ
ه
َ
W
ْ
م
َ
ل
ْ
ا .م
ِ
س
َ
ل
ْ
P
َ
م
ُ
ل
ْ
ا 2
ِ
'
ِ
9
َ
ل
ْ
ا
K
ِ
م
ِ
اZّ لا م
T
, َ S
َ
ا !ِ[
ْ
'
ّ
لاو
َ

ِ
ي
ّ
ب
ِ
وب
ُ

(
لاو
َ
ة
ِ
=
ّ
L
ِ
وH
ُ
"
ُ
ل
ْ
ا
م
ْ
ل
َ
\]
ِ
ل
ّ
ا م
ْ
<َ S
َ
ا L
ِ
و
ْ
P
ّ
لا .ة
ِ
ي
ّ
ب
ِ
و:
ُ
و
ُ
لاو
َ
ة
ِ
ي
ّ
ن
ِ
ا9
َ
م
ْ
^
ِ
ل
ِ

ِ
D
ْ
H
َ
ل
ْ
او
َ
.#
ِ
ي9
ِ
م
ْ
)
ّ
لا I
ِ
اQَم
َ
#
ْ
, َ &
ِ
ا'
َ
ي
(
"
َ
)
ّ
لا يل
T
O
َ
ت
َ
5
ُ
F
ْ
2
ِ
F
ْ
2
َ
=
ُ
!ِا%َص
َ
#
ْ
, َ &
ِ
ل
َ
%َ_ َل
ْ
ا `
َ
ي
َ
:
ِ
J
ُ

ْ
9
T
"
َ
ت
ُ
م
ْ
ل
َ
\]
ِ
ل
ّ
ا م
T
0
َ
C
ِ
ل
ْ
ا
a
ِ
و
ُ
D
ُ
ل
ْ
ا L
ِ
ا@
َ
م
ِ
ب
ِ
\G
ِ
اO
َ
ل
ْ
ا ي
T
ن
ِ
اG
َ
و'
(
لا م
ِ
ل
َ
Qَل
ْ
ا .#
ِ
يQ
ِ
ي
َ
ل
ْ
ا
L
ِ
او
َ
م
َ
ب
َ
\G
ِ
اس
ّ
لا ي
T
ن
ِ
ام
َ
F
ْ

ّ
لا B
ِ
%َ'
ّ
لاو
َ
.&
ِ
اي
َ
ل
ِ
ا"
َ
ل
ْ
ا
\]
ِ
ل
ّ
ا ي
T
ت
ِ
ا] ّ لا b
ِ
@
َ
c
ْ
S
َ
ا ض
ِ
ي
ْ
%َل
ْ
ا .&
ِ
ام
ّ
ا)
ّ
لا &
ِ
ام
َ
ل
ِ
9
َ
ل
ْ
ا
b
ِ
@
ّ
Qَم
ُ
ل
ْ
ا ض
ِ
ي
ْ
%َل
ْ
او
َ
.اه
َ
ت
ُ
اL
َ
ا@
َ
"
ْ
)
ِ
س
ْ
او
َ
6
ُ
اي
َ
, ْ S
َ
ا 5
ِ
ب
ِ
d
ْ
'
َ
ي
ّ
"
َ
ت
َ
.اه
َ
ت
ُ
اL
َ
ا@
َ
م
ْ
)
ِ
س
ْ
او
َ
6
ُ
او
َ
7
ْ
S
َ
ا 5
ِ
ب
ِ
d
ْ
ن
َ
و
ّ
9
َ
ت
َ
\]
ِ
ل
ّ
ا ي
T
ت
ِ
ا%َE
َ
لا
.&
ِ
ا%َE
T
لاو
َ
!ِام
َ
س
ْ
S
َ
ا !ِام
َ
س
َ
يف
ِ
&
ِ
ا] ّ لا B
ِ
م
ْ
<َ Y
ِ
ل
َ
P
ْ
م
َ
.&
ِ
اف
َ
ا$
َ
-
ِ
او
َ
V
ِ
س
َ
ل
T
ا e
ِ
ا=
َ
G
ِ
يف
ِ
&
ِ
ا$
َ
اف
َ
-
ِ
ا G
ِ
ون
ُ
Y
ِ
H
َ
'
ْ
م
َ
و
َ

ِ
=
T
@
ِ
F
ِ
او
َ
ل
ْ
او
َ
ة
ِ
=
ّ
@
ِ
F
َ
S
َ
ا ي
ِ
س
َ
و
ْ
c
َ
#
َ
ي
ْ
ب
َ
U
ِ
@
َ
F
ْ
و
َ
ل
ْ
ا f
T

e
ِ
G
ْ
أ
َ

َ
/
ِ
ة
ِ
ي
ّ
ل
ِ
X
َ
S
َ
ا !ِام
َ
س
َ
#
ْ
م
ِ
*
ِ
2
(
'
ُ
)
ّ
لا ة
ِ
P
َ
س
ِ
او
َ
و
َ
اه
َ
'
ْ
, َ d
ْ
, َ
ّ
%َت
َ
ي)
ِ
ل
ّ
ا g
َ
_ ْE
(
لا ة
ِ
Cَ س
ْ
'
(
لا .ة
ِ
=
ّ
@
ِ
ب
َ
S
َ
ا
ة
ِ
ت
َ
وc
ُ
اي
َ
ل
ْ
ا +ل
َ
/
ِ
d
ْ
ل
َ
2
ّ
'
َ
ت
َ
ي)
ِ
ل
ّ
ا !ا0
َ
ي
ْ
H
َ
ل
ْ
ا U
ِ
G
ّ
@
(
لاو
َ
.g
َ
H
ْ
9
ُ
ل
ْ
ا
ول
ُ
Cْ ت
َ
1
َ
ي)
ِ
ل
ّ
ا ة
ِ
ي
ّ
ن
ِ
ا9
َ
م
ْ
-
ِ
ا h
ِ
L
ِ
او
َ
D
َ
ل
ْ
ا U
ِ

َ
?
َ
و
ْ
:
َ
.!ا
َ
م
ْ
D
َ
ل
ْ
ا
ة
ِ
ي
ّ
ن
ِ
او
َ
ه
ْ
%َل
ْ
ا ة
ِ
م
َ
ل
ِ
9
َ
ل
ْ
ا U
ِ
L
ّ
ام
َ
و
َ
.6
ِ
و9
ُ
س
(
لاو
َ
ة
ِ
7
َ

َ
D
َ
ل
ْ
ا #
ْ
, َ

َ
وي
ُ
?
ُ
.6
ُ
و9
ُ
ي
َ
ف
َ
U
ِ
L
َ
اه
َ
<َ +ل
َ
/
ِ
#
ْ
7
ُ
#
T
7
ِ
#
ْ
م
ِ
ة
ِ
"
َ
ل
ِ
اP
َ
ل
ْ
ا
1
َ
و
َ
.#
ِ
ي
ْ
'
َ
A
ْ
1
ِ
U
R

ّ
م
َ
ا?
َ
ا@
َ
F
ْ
i
ِ
ب
ِ

ّ
O
َ
)
َ
ت
َ
1
َ
ي)
ِ
ل
ّ
ا Gو
َ
E
(
لا
K
ِ
م
ِ
اZّ لا Y
ِ
م
ْ
O
َ
ل
ْ
ا 6
ِ
4
ْ
c
ُ
.#
ِ
ي
ْ
ت
َ

ّ
م
َ
@
8
F
َ
S
ِ
َ
اه
َ
'
ْ
م
ِ
U
8
G
َ
وE
ُ
ب
ِ
#
َ
ي
ْ
ب
َ
K
R
ص
ِ
ا%َل
ْ
ا j
ِ

ْ
%َل
ْ
ا 6
ِ
اc
َ

ْ
ف
ُ
و
َ

ِ
=@
ِ
"
َ
ل
ْ
او
َ
Y
ِ
'
ِ
)
َ
م
ْ
م
ُ
ل
ْ
ل
ِ
.يب
T
G
َ
@
َ
'
ْ
,
ِ
d
ُ
يب
ِ
أ
َ
ين
T
/
ِ
G
ِ
اه
َ
ن
َ
م
ِ
N
ِ
اص
َ

ِ
=@
ِ
Qَل
ْ
او
َ
h
ِ
L
ِ
اD
َ
ل
ْ
ا
ام
َ
ة
ِ
P
ِ
س
ِ
او
َ
.يH
ِ
ل
ْ
c
َ
I
ُ
ا'
َ
=
َ
1
َ
و
َ
\
َ
ا'
َ
ي
ْ
, َ I
ْ
ا'
َ
ت
َ
K
8
ي
ْ
ل
َ
م
ِ
N
ِ
اc
َ
و
َ
ة
ِ
P
َ
ب
ِ
اG
َ
و
َ
.6
ِ
اي
َ
Q
ِ
)
َ
ل
ْ
=
َ
#
ِ
=
ْ

َ
D
ْ
H
َ
ل
ْ
ا L
َ

َ
م
َ
I
ِ
@"
َ
ل
ْ
او
َ
L
ِ
و:
ُ
و
ُ
ل
ْ
ا #
َ
ي
ْ
ب
َ
ة
ِ
9
َ
ل
َ
] ْ ف
َ
.6
ِ
اي
َ
_
ِ
H
ْ
=
َ
1
َ
k; X
َ

ْ
ب
َ
ام
َ
ه
ُ
'
َ
يب
َ
I
ِ
@
َ
Q
ِ
ل
ْ
اب
ِ
h
ِ
و@
ُ
D
ُ
ل
ْ
ا l
ِ
ل
(
"
َ
ت
َ
#
ِ
m
ِ
اH
َ
ل
ْ
ا ة
ِ
m
َ
اF
َ
/
ِ
2
ِ
7
َ

ْ
م
َ
و
َ
.
ِ
3
ِ
>او
َ
*
ِ
و
ّ
S
َ
ا
ِ
)
َ
ف
ْ
L
َ
ك
َ
ت
ِ
اn َ *
َ
ام
َ
:
َ
5
ِ
ب
ِ
d
َ
ي
ْ
ل
َ
O
ْ
)
َ
س
ْ
ا \]
ِ
ل
ّ
ا ك
َ
H
ِ
يH
ِ
F
َ
.
ِ
?
ِ
اW
ّ
لاو
َ
يف
ِ
ك
َ
ت
ِ
اه
َ
:
(
و
َ
)
َ
ل
ِ
ة
R
ل
َ
H
ْ
c
ِ
5
ُ
)
َ
H
ْ
E
َ
ن
َ
و
َ

َ
ت
ِ
اي
َ
ل
T
O
َ
ت
َ
ة
ِ
E
ّ
'
َ
م
ِ

َ
, َ
&
ِ
ا%َE
T
لا ة
َ
"
َ
ل
ْ
3
ِ
5
ِ
ي
ْ
ل
َ
, َ d
َ
"
ْ
ل
َ
3َ و
َ

َ
ت
ِ
اي
َ
ل
T
O
َ
ت
َ
Y
ِ
ما:
َ
d
َ
=
ْ

َ
س
ْ
أ
َ
و
َ
.+م
َ
W
ْ
"
ُ
ل
ْ
ا ة
ِ
ف
َ
ل
َ
C
ِ
ل
ْ
ا o
ِ
ا)
َ
ب
َ
5
ُ
)
َ
:
ْ
و
ّ
ت
َ
و
َ
.!ام
َ
س
ْ
S
َ
او
َ
@
ِ
O
ِ
س
ْ
م
َ
ل
ْ
ا +ل
َ
/
ِ
I
ِ
ا
َ
D
َ
ل
ْ
ا @
َ
O
َ
س
ْ
م
َ
ل
ْ
ا #
َ
م
ِ
ة
َ
W
َ
Qْ=
َ
J
ِ
@
ِ
س
َ
O
َ
ب
ِ
+c
ّ

َ
ت
َ
و
َ
.+ه
َ
)
َ
'
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا U
ِ
G
َ
@
ْ
س
ِ

َ
/
ِ

َ
)
َ
ن
ْ
ا +)
ّ
F
َ
.+E
َ
c
ْ
S
َ
ا
M
َ
L
ِ
وه
ُ
Zُ ب
ِ
J
ُ
L
ُ
اp َ ف
ُ

ّ
س
َ
ن
ْ
اف
َ
.+ن
َ
L
ْ
أ
َ
و
ْ
أ
َ
#
ِ
ي
ْ
س
َ
و
ْ
c
َ
q
ِ
اc
َ

َ
/
ِ
.gأ
َ
G
َ
ام
َ
L
ُ
اp َ %ُل
ْ
ا q
َ
] َ 7
َ
ام
َ
.اس
َ
م
َ
1
َ
و
َ
r
َ
اH
َ
ص
َ
1
َ
s
ُ
ي
ْ
F
َ
t
َ
اX
َ
ام
َ

َ
م
َ
1
َ
و
َ
!َل
َ
3َ 1
َ
s
ُ
ي
ْ
F
َ
M
َ
L
ِ
و:
ُ
و
ُ
ب
ِ
J
ُ

ُ
E
َ
ب
َ

ّ
c
َ
و
َ
اه
َ
ب
ِ
K
ُ
E
ِ
=
َ
U
R
ل
َ
ص
َ
5
ِ
ي
ْ
ل
َ
, َ م
ّ
ه
ُ
ل
ّ
لا K
T
ص
َ
.+_ َm
َ
ام
َ
و
َ

ُ
E
َ
H
َ
ل
ْ
ا
يت
ِ
اn َ @
َ
D
ِ
)
ّ
)
َ
ل
ِ
.يل
T
7
ُ

َ
/
ِ
ي0
ِ
"
ْ
ب
َ
و
َ
.يل
ِ
ص
ْ
أ
َ

َ
/
ِ
ي,
ِ

ْ
ف
َ

ّ
%
ِ
=
َ
و
َ
.#
ِ
ي
ْ
"
َ
ل
ْ
اب
َ
#
ُ
ي
ْ
"
َ
ل
ْ
ا
ّ
Qَت
َ
و
َ
.5
ِ
ت
ِ
ا%َE
ِ
ب
ِ
يت
ِ
ا%َص
ِ
و
َ
.يت
ِ
ا] َ ب
ِ
يف
ِ
5
ِ
ب
ِ
م
ُ
ل
َ
س
ْ
أ
َ
ا
R
مل
َ
س
َ
5
ِ
ي
ْ
ل
َ
, َ م
ْ
ل
T
س
َ
و
َ
.#
ِ
ي
ْ
H
َ
ل
ْ
ا #
َ
م
ِ
#
ُ
ي
ْ
H
َ
ل
ْ
ا
5
ِ
)
ِ
"
َ
=
ِ
<َ l
ِ
=
ِ
m
َ
يف
ِ
م
ُ
ل
َ
س
ْ
أ
َ
و
َ
.`
ِ
ل
(
Cَ )
ّ
لا #
َ
م
ِ
5
ِ
)
ِ
"
َ
ب
َ
ا)
َ
م
ُ
r
ِ
ا)
َ
%ْ م
ِ
ب
ِ
\
َ
ا=
ّ
/
ِ
ك
َ
)
ِ
H
ّ
D
َ
م
َ
q
َ
اب
َ
u
َ
)
َ
ف
ْ
S
ِ
َ
.`
ِ
س
(
"
َ
)
ّ
لا #
َ
م
ِ
#
ْ
م
ِ
ي
َ
Nا0
َ
, ْ أ
َ
و
َ
يس
T
او
َ
F
َ
يف
ِ
M
َ
@
َ
ه
َ
<ْ أ
َ
و
َ
.5
ِ
)
ِ
"
َ
ب
َ
ا)
َ
م
ُ
#
ِ
E
ْ
F
ِ

َ
/
ِ
J
ُ
!َاG
َ
و
َ
K
َ
3ُ L
ْ
أ
َ
و
َ
.5
ِ
)
ِ
, َ اm
َ
و
َ
5
ِ
,
ِ

ْ
<َ U
ِ
ا9
َ
Zْ م
ِ
Y
َ
م
َ
d
;
c
ْ
و
َ
يل
ِ
U
ِ
و
َ
ل
ْ
3َ +ل
َ
/
ِ
J
ِ

ِ
A
َ
أ
َ
يف
ِ
و
َ
.5للا 1
ّ
/
َ
5
َ
ل
َ
/
ِ
1
َ
&
ْ
@
ّ
س
ُ
5
ُ
'
ْ
م
ِ
M
َ
@
ْ
E
َ
Qْ =
َ
م
ْ
ل
َ
#
ْ
م
َ
\]
ِ
ل
ّ
ا ك
َ
ب
ُ
اب
َ
و
َ
?
ُ
n ْ /
ِ
.5للا

َ
/
ِ
q
ِ
L
َ
S
َ
ا اE
َ
"
َ
ب
ِ
L
ّ
G
ُ
و
َ
.q
ُ
او
َ
ب
ْ
S
َ
او
َ
j
ُ

ُ
P
(
لا 5
ِ
ي
ْ
ل
َ
, َ
5
ُ
ب
ُ
اO
َ
F
ِ
B
َ
ي
ْ
ل
َ
#
ْ
م
َ
ا=
َ
q
T
G
َ
ا=
َ
م
ّ
ه
ُ
ل
ّ
لا .q
T
او
َ
@
ّ
لا K
ِ
H
ْ
P
َ
س
ْ
/
ِ
ك
َ
ب
ِ
ك
َ
ل
ُ
v
َ
س
ْ
أ
َ
.G
ِ
وه
ُ
W
(
لا U
َ
@
ّ
<
ِ
1
ّ
/
َ
J
ُ
w ُ ا%َ3َ 1
َ
و
َ
.G
َ
و'
(
لا 1
ّ
/
َ
اه
َ
يف
ِ
K
ُ
"
َ
%ْ ت
َ
ي)
ِ
ل
ّ
ا .@
8
يي
ِ
Qْ ت
َ
K
T
7
َ
#
ْ
, َ ك
َ
c
ِ
ل
َ
m
ْ
/
ِ
ة
ِ
H
َ
ت
َ

ْ
م
َ
يف
ِ
.\
T
G
ِ
و'
(
لا م
ِ
ل
ْ
"
ِ
ل
ْ
اب
ِ
ك
َ
ت
ِ
اn َ #
ْ
, َ ك
َ
%َZْ 9
َ
ب
ِ
و
َ
.@
ُ
=
ِ
ت
ُ
و
َ
!ُاZَ ت
َ
ام
َ
L
ِ
و:
ُ
و
ُ
ل
ْ
اب
َ
ك
َ
ت
ِ
ا%َص
ِ
و
َ
ك
َ
N
ِ
ام
َ
س
ْ
أ
َ
G
ِ
و
َ
ص
ُ
يف
ِ
ك
َ
ل
ِ
و
(
D
َ
ت
َ
و
َ
K
ُ
D
َ
9
ْ
ت
َ
U
R
ل
َ
ص
َ
@
8
م
ّ
D
َ
م
ُ
ان
َ
@
ِ
ي
T
س
َ

َ
, َ يل
T
E
َ
ت
ُ
6
ْ
أ
َ
.\
T
G
ِ
وE
(
لا
@
َ
ه
َ
<ْ S
ِ
َ
.*
ِ
X
َ
S
َ
ا يف
ِ
x
ِ
و<ُ
ْ
م
َ
ل
ْ
ا G
ِ
و'
(
لاب
ِ
يت
ِ

َ
يE
ِ
ب
َ
اه
َ
ب
ِ
!َاي
َ
<ْ S
َ
ا gG
َ
أ
َ
و
َ
.*
ْ
2
َ
=
َ
م
ْ
ل
َ
ام
َ
!َاQْ ب
َ
و
َ
#
ْ
9
ُ
=
َ
م
ْ
ل
َ
ام
َ
!َا'
َ
ف
َ
م
ْ
ل
َ
اه
َ
ن
َ
و
ْ
7
َ
و
َ
.U
R
L
َ
وQُ%ْم
َ
ة
R
م
َ
و@
ُ
"
ْ
م
َ
اه
َ
ل
ِ
ص
ْ
أ
َ
يف
ِ
ي
َ
?
ِ
ام
َ
7
َ
.U
R
L
َ
و:
ُ
و
ْ
م
َ
اه
َ
ن
ِ
و
ْ
7
َ
#
ْ
, َ ل
R
0
ْ
ف
َ
L
ِ
و:
ُ
و
ُ
ل
ْ
ا ة
َ
D
َ
N
ِ
اG
َ
م
ّ
Zَ ت
َ
ي)
ِ
ي
ّ
ن
ِ
ان
َ
أ
َ
ة
ِ
م
َ
ل
ْ
y
ُ
#
ْ
م
ِ
5
ِ
ي
ْ
ل
َ
, َ U
ِ
ل
َ
E
ّ
لاب
ِ
م
ّ
ه
ُ
ل
ّ
لا ي'
ِ
:
ْ

ِ
3ْ أ
َ
و
َ

ِ
Zْ D
َ
ل
ْ
ا Y
ِ
م
ْ
:
َ

َ
/
ِ
ي)
ِ
ي
ّ
ن
ِ
ام
َ
z
َ
:
ُ

ِ
H
ِ
c
َ
#
ْ
م
ِ
و
َ
.G
ِ
و'
(
ل
ْ
ا +ل
َ
/
ِ
M
َ
@
ِ
يF
ِ
و
ْ
ت
َ
!ِام
َ
س
َ
#
ْ
م
ِ
ي
ّ
ل
َ
, َ ض
ْ
ف
ِ
أ
َ
و
َ
.G
ِ
وZُ '
(
لا j
ِ

ْ
ف
َ
و
َ
.M
ِ
ا
َ
<ْ -
ِ
او
َ
M
ِ

ْ
ZT لا B
ِ
:
ْ
G
ِ
#
ْ
م
ِ
5
ِ
ب
ِ
ين
ِ

ُ
ه
T
P
َ
ت
ُ
ام
َ
.M
َ
ا=
ّ
/
ِ
ي'
ِ
ي
ِ
F
ِ
أ
َ
و
َ

ِ
ي
َ
ن
ِ
اz
ّ
لا U
ِ
L
َ
1
َ
و
ِ
ل
ْ
او
َ

َ
وS
ُ
ا ة
ِ
ت
َ
و
ْ
م
َ
ل
ْ
اب
ِ
ي'
ِ
Zْ "
ِ
ن
ْ
أ
َ
و
َ
يل
ِ
K
ْ
"
َ
:
ْ
او
َ

ِ
ي
َ
ن
ِ
ا%َل
ْ
ا اي
َ
ن
ْ
@
(
لا J
ِ
]
ِ
?
َ
يZف ة
ِ
ي
َ
c
ِ
اH
َ
ل
ْ
ا U
ِ
اي
َ
D
َ
ل
ْ
اب
ِ
ام
َ
'
َ
=
ْ
أ
َ
ك
َ
ه
َ
:
ْ
و
َ
5
ِ
ب
ِ
gG
َ
أ
َ
و
َ
.b
ِ
ا'
ّ
لا يف
ِ
5
ِ
ب
ِ
يZ
ِ
م
ْ
أ
َ
ا
R
Gون
ُ
ي
ِ
'
َ
ي
ْ
"
َ
ب
ِ
ا
R
y
ِ
ان
َ
.b
8
اH
َ
)
ِ
ل
ْ
ا 1
َ
و
َ
J
8
اH
َ
)
ِ
<ْ ا 6
ِ
و@
ُ
ب
ِ
d
ُ
ي
ْ
ل
ّ
و
َ
ت
َ
K
ِ
m
ِ
اH
َ
ل
ْ
ا #
َ
ي
ْ
ب
َ
Y
ِ
P
ْ
Qَل
ْ
ا م
ِ
9
ْ
D
ُ
ب
ِ
ل
R
E
ِ
ف
َ
.j
ِ

ْ
%َل
ْ
او
َ
Y
ِ
م
ْ
O
َ
ل
ْ
ا
م
َ
F
َ
G
ْ
أ
َ
ا=
َ

َ
ي
ْ
ل
َ
/
ِ
ك
َ
ن
ِ
n ْ i
ِ
ب
ِ
ا
R
=L
ِ
ا?
َ
و
َ

َ
ي
ْ
ل
َ
, َ 1
{
اL
َ
.l
T
D
َ
ل
ْ
او
َ
@
8
م
ّ
D
َ
م
ُ
ان
َ
@
ِ
ي
T
س
َ

َ
, َ م
ْ
ل
T
س
َ
و
َ
K
T
ص
َ

R
AلA} #
َ
يم
ِ
F
ِ
ا
ّ
لا
K
َ
, َ و
َ
.يN
ِ
ا:
َ
G
َ
اه
َ
ب
ِ
l
ُ
QTD
َ
ت
ُ
و
َ
.يN
ِ
ا, َ L
ُ
اه
َ
ب
ِ
K
ُ
H
ّ
Qَ)
َ
ت
َ
U
R
ل
َ
ص
َ
j
ِ
و
ْ
] ّ لا q
ِ
اD
َ
ص
ْ
أ
َ
5
ِ
ب
ِ
اD
َ
ص
ْ
أ
َ
و
َ
.6
ِ
اف
َ

ْ
"
ِ
ل
ْ
او
َ
L
ِ
وه
ُ
Z( لا *
ِ
4 5
ِ
ل
ِ
4
&
ْ

َ
%َس
ْ
أ
َ
و
َ
.6
ِ
اي
َ
9
ِ
ل
ْ
ا K
ِ
ي
ْ
ل
َ
U
ُ

ّ
m
ُ
&
ْ

َ
Zَ )
َ
ن
ْ
ا ام
َ
.6
ِ
ا@
َ
:
ْ
و
ِ
ل
ْ
او
َ

َ
, َ I
;
ل
َ
س
َ
و
َ

R
AلA} #
ْ
يم
ِ
4 6
ِ
اي
َ
"
ِ
ل
ْ
ا #
ِ
يH
ِ
:
َ
U
ُ

ّ
~
ُ
.#
َ
يم
ِ
ل
َ
ا"
َ
ل
ْ
ا q
T
G
َ
5
ِ
ل
ّ
ل
ِ
@
ُ
م
ْ
D
َ
ل
ْ
او
َ
#
َ
يل
ِ
س
َ

ْ
م
ُ
ل
ْ
ا
ا
R
0=أ 5ل ة=H7Sا UلEلا
ان1ومو ان@يسل ام? 6ا)%=Zلا 6اتلEلا 6اتا?
•يZلا #يQQDملا !ايلوSا ةمتا3و #يفGا"لا Iام/
ِ
يب"لا #با #=@لا ييDم \@يس H7Sا امأ .
.كتاولص ةلص ضفأ
َ
مهللا ي?و +لوSا UلEلا
#م اه)لQن @Qف ا?34 +ل/
ِ
كتاميلست ةملسو
LوGوملا DHلا ضيفو LوGولا LGو +مسملا اهF<
@H, •يZلا \@يس يهZلا aGا"لا يH9لا يلولل
يسلبا'لا ي'_لا اهنأ @ي%= ام J34 يف 7nو .
ةليل ا
R
صوE3 &اcوSا #م dcو K7 يف أQت
.VيO, مأو V=c سلا اهمو=و ة"مOلا
5', €€ي$G€€ *اc rZلا ا]? @Nاوف #م |U@Nاف}
ةDتافو مW,Sا مس1ا ةمل7 `'Eملا *وc @',
€يس@Qلا s=@Dلا يف LGو @cو .مسلPملا 2'9لا
d
ُ
Qْ ل
َ
Cَ ف
َ
a
َ

َ
, ْ أ
ُ
6
ْ
أ
َ
d
ُ
H
ْ
H
َ
F
ْ
v
َ
ف
َ
a
ْ

َ
, ْ أ
ُ
م
ْ
ل
َ
ا
R
2'
ْ
7
َ
d
ُ
'
ْ
7
ُ
#م يHف 5لوcو .ين
ِ
وف
ُ

َ
, َ يH
ِ
ف
َ
م
ْ
ه
ِ
ي
ْ
ل
َ
/
ِ
d
ُ
ف
ْ

ّ
"
َ
ت
َ
و
َ
ا
R

ْ

qاسF L@,و 6و"ستو 6ا'Aا KمOلا L@, sيF
ينوف, يHف +لا"ت 5لوQف 6و"ستو 6ا'Aا @مDم
@مDمHف Jا'"م ةيناzلا UلEلا امأو .•?.ا ينوف,
اهF< #م اه)لQن @Qف ة=H7Sاب Uامسملا ي?و
ة=H7Sا &اولEلا +ل, ة=GونSا &اHهلا +مسملا
@يسلا يهZلا aGا"لا يH9لا يلولا \@يسل
يQ=@Eلا \9Hلا #=@لا *ام7 #ب +%PEم
ةDEلا ة=ا~ يف اه'م اه)لQن ي)لا rZلا ةCسنو
ةم:ت rGاZلا 7n @cو `لpملا +ل, dNc
ُ
اهنS
UلEلا J]? `لpم #=@لا يDم •يZلا \@يس
ا
R
7Hت اهفوDب ا'? ا?7]'لف UE)Cم 5',€€ي$G€€
يف kSا اه=أ مل,ا *اc .€€ي$G€€ `=Zلا J7]ب
*وHQلل Mا=/و 5للا ي'Qفو .Iلس-ا \@A ة,ا$G
ةلا@لا ة=وH'لا &اولEلا J]? Y$او 6أ .Iلس)س1او
Iامهلا Iام-ا و? .ةيHPQلا ةل2'ملا ول, +ل,
lQDملا .ة=@مDملا ة=1ولا متا3 Iا~0لا Iا@Qملا
.lف@)ملا lNا%لا lNالا DHلا HDلاو .lc@ملا
ةمNSا Iل7 #يب .lc
T
وملا lف
ّ
وملا aGا"لا aGا"لاو
.مFSا d=H9لا .j2
T
مم VODلل مه'م K7 #=]لا
.Cفأ
َ
IاQم K9ب lيQDلاو .هبSا lيP'
ْ
م
ِ
لاو
ةOهب .#=@لا ييDم 5للا @H, وبأ .H7Sا •يZلا
#ب @مDم #ب يل, #ب @مDم .#يCسالا !ايلوSا
يسل@نSا يNاPلا يمتاDلا يب"لا .5FوG rوGو
#, ي'_لا L%لا مل"لا .5Fو)فو 5D)ف 5يل, +لاوو
مل, 5H)7 bGام #م 6iف .Vcا'ملا 7nو `=")لا
.?اX ي'م مc Kب .VcاA مل, مOنو U?اب ة=4 5نأ
lيQD)لا +ل,و Bم< Kب .?اy ي')سم G@ب Kب
5ب Jو%)= وأ .rLاملا *وQ= اnامف .?اوب bوم<
.5تاFو)ف Vيm 6او7Sا lH, @cو .rLاEلا +'zملا
5يل, +'Aأو .5تا%لpم يH, #=ولملا !ا:Gأ P,و
.Iل,Sاو GاH3Sاو s=@D)لا ولوأ .Iل,Sا U]باهOلا
@لو 6ا0مG #م #=Z, Yباس #ي'A1ا ةليل 5',
Bل@نSا Lلب #م ةيسمب ةNامسم3و #ي)س ة'س
Iاcأو #ي)سو 6امA ة'س يف ةيليH</
ِ
+ل/ KQ)ناو
Lلب +ل/
ِ
K3L مA #ي"ستو 6امA ة'س +ل/
ِ
اهب
6ا7و Iولا Lلب K3Lو IاZلا Lلب jmو jZملا
5للا مسا a,أ
َ
*وQ= 6ا7و 6ام2لا VNاO, #م
l=m 1 ةلXا'ملا l=Pب !ايمي9لا a,أ
َ
و مW,Sا
5تافو dنا7و Vس9لا ي$اQلا GاL يف lZم@ب
@H, #با *امOلا 5لس~و ي72لا #ب #=@لا ييDم
ييDمو Uا0Qلا ي$اc +يD= #=@لا ييDمو lلاCلا
bاD'لا #با Lام"لا 6ا7و يل, #ب @مDم #=@لا
ي'ب ةب)ب #فLو 6ويساc +ل/
ِ
KمFو !املا VE=
#م #=Z"لاو يناzلا ة"مOلا ةليل كلnو ي72لا
6و9يف ةNام)سو #يAلAو 6امA ة'س يناzلا YيبG
ة'س #ي"Hسو ا
R
ينامA Jم, 5مول, #م ا'لانأ
َ
و
5للا Jا%Pصا @cو.ا
R
مهس Jيس%ت يف V)9= و?و
5لوc @', 5ملc `cوف يH9لا ان@ل #م Jا'مل,و
d_لب Kيc Kب ةNام"بGSا +ل, 5تا%لpم dفان .امل,

َ
Uي~ اه0"ب `PCت 6ويناFولا dنا7و .ا
R
%لأ
َ
rGاZلا *اcو .•?.ا .ا
R
فF اه'م ملا"لا ا]هل هW=
Lو:ولا UNاL VPc 6v
َ
< يف `'Eملا *وc @',
5ب ي'"م:ا 5يف V=G 1 Iويل bا'لا Yما: ا= مهللا
5للا qاO)سا @cو 5يفو 5يل,و 5ب 5"مOف 5تو,L
كل]ب rص ام7 5تا]ب 5)Hتم +لوت Kب 5يفو 5يل,و
YيماOملا ض"ب يف @:وو .•?.ا 5تاFو)ف KNاوأ
َ
ييDم ان@يسل ا
R
0=أ ةبوس'م ة%=< Uلص ة_يص
يب"لا #با #=@لا +ل, Kص مهللا J]? ي?و
.مPمPملا sي_لاو .مسلPملا &ا]لا ة"لm
&وسانو .*امOلا &و?1 .م)
ّ
9ملا *ام9لاو
يف .*XSا 6اسن/ ة=و? lDلا ة"لmو .*اصولا
.j%لا dيساون 5ب dمcأ
َ
#م .*2= مل #م Zن
5يل, 5يف 5'م 5ب مهللا KEف .lDلا l=m +ل/
ِ

R
ميلست ملسو
يH'لا +ل, UلEلا Ycوم €G@Eملا