You are on page 1of 10

Mózes búcsúja és halála

Józsué
- az új vezető Józs. 1

Mózes búcsúja
Mózes nagyon szerette volna, ha ő
vezetheti be a népet az ígéret földjére, de
az Úr megtiltotta neki, hogy még egyszer
ezt merészelje kérni tőle. Mózes így
átadta a vezetést Józsuénak és elbúcsúzott
népétől. Összehívta az egész népet és így
szólt hozzájuk: Ti láttátok azokat a
csodákat, melyeket az Úr, a ti Istenetek
cselekedett veletek. Azt azonban mégsem
értettétek meg, hogy az Úr, a ti Istenetek
akar lenni. Ő maga választott ki titeket,
hogy népe legyetek és szövetséget kötött
veletek. Tartsátok meg az Ő szövetségét,
engedelmeskedjetek parancsolatainak s
akkor áldottak lesztek. Ha azonban nem
engedelmeskedtek neki, akkor meg fog
büntetni benneteket.

Az idősebbek közül egyedül Józsué és
Káléb vonulhat be az Ígéret földjére.
Áron meghalt, és Mózes se mehet be,
mert annak idején hitetlenül rácsapott a
sziklára, ahelyett, hogy ráparancsolt
volna. „És az ÚR így beszélt Mózeshez:
Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a
közösséget testvéreddel, Áronnal együtt,
és szemük láttára parancsoljátok meg a
sziklának, hogy adjon vizet...Azzal
fölemelte Mózes a kezét, és kétszer
ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz
fakadt, és ivott a közösség meg az
állatok. Akkor ezt mondta az ÚR
Mózesnek és Áronnak: Mivel nem
hittetek bennem, és nem tartottatok
szentnek Izráel fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre,
amelyet nekik adok.” (4Móz 20, 7-12)

Én nem mehetek veletek tovább, de az Úr
veletek marad és be fog vinni benneteket
Kánaán földjére.“Legyetek erősek és
bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük,
mert maga az ÚR, a te Istened megy veled,
nem hagy el téged, és nem marad el tőled.
Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt
mondta neki az egész Izráel előtt: Légy
erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel
a néppel arra a földre, amelyet az ÚR
esküvel ígért oda atyáiknak, és te osztod
azt fel majd köztük. Maga az ÚR megy előtted,
ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad
el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” (5Móz 31, 6-8)
Azután beírta Mózes a törvényt egy könyvbe s
megparancsolta a papoknak, hogy azt a könyvet
a frigyládában őrizzék meg.

Mózes halála
„Ezután fölment Mózes a Móáb
síkságáról a Nebó hegyére, a Piszgá
csúcsára, amely Jerikóval szemben van,
és az ÚR megmutatta neki az egész
országot: Gileádot Dánig, az egész
Naftálit, Efraim és Manassé földjét,
meg Júda egész földjét a nyugati
tengerig, továbbá a Délvidéket a Jordán
környékét és a pálmák városának,
Jerikónak a völgyét Cóarig. És
mondotta neki az ÚR: Ezt a földet
ígértem oda esküvel Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákóbnak, és ezt mondtam:
a te utódaidnak adom. Megmutattam
neked, de nem mehetsz be oda...

Nebó hegye - kilátás

...Ott halt meg Mózes, az
ÚR szolgája, Móáb földjén,
az ÚR akarata szerint. És
eltemette őt a völgyben,
Móáb földjén, Bét-Peórral
szemben. Senki sem tudja
még ma sem, hogy hol van
a sírja. Százhúsz éves volt
Mózes, amikor meghalt,
nem homályosodott meg a
szeme, és nem hagyta el
életereje. Izráel fiai harminc
napig siratták Mózest a
Móáb síkságán, amíg el
nem telt Mózes siratásának
és gyászolásának az ideje.”
5Móz. 34,1-8

Nebó hegye a mai
Jordánia területén

Józsué - az új vezető „Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak, Nún
fiának, Mózes szolgájának: Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj,
kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel
fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem
Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig,
nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa.
Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele
voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te
teszed ezt a népet annak az országnak az
örökösévé, amelyről megesküdtem
atyáiknak, hogy nekik adom...
Jósua, Józsué név jelentése: „az Úr (Jahve) a
szabadulás vagy segítség”. Eredeti neve:
Hóséá (jelentése „szabadulás vagy segítség),
melyet Mózes változtatott Józsuéra
„Mózes Hóséát, Nún fiát Józsuénak nevezte
el.” (4Móz. 13, 16b)

... Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd
meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám
parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra,
hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne
hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását,
hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és
tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor
sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.
Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne
félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR,
mindenütt, amerre csak jársz.” (Józs 1, 1-9)

Józsué és Mózes

A Példabeszédek 3:5-6 versei elmagyarázzák, hogy a keresztyének hogyan
kaphatják Isten vezetését. Ő azt ígéri, hogy egyengeti ösvényeinket, és
megmutatja a helyes utat, ha megteszünk három dolgot.
1.
2.
3.
„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden
utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld. 3,5-6)

„Józsué ezt parancsolta a nép elöljáróinak: Menjetek végig a táboron, és
parancsoljátok meg a népnek a következőt: Készítsetek magatoknak
útravalót, mert három nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek,
és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek, az ÚR ad nektek
birtokul...Azok pedig ezt válaszolták Józsuénak: Mindent megteszünk, amit
parancsoltál, és megyünk mindenhová, ahová csak küldesz. Mindenben úgy
hallgatunk rád is, ahogyan
Mózesre hallgattunk, csak
legyen veled is Istened, az ÚR,
ahogyan Mózessel vele volt.
Halállal lakoljon mindenki,
aki ellene szegül
parancsodnak, és nem hallgat
szavadra, bármit is
parancsolsz neki. Csak légy
erős és bátor!”
(Józs. 1, 10-11.16-18)

Józsué ezt jegyezd meg!
1. „ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az
olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal”
2. „tartsd meg azt a törvényt ... ne térj el tőle se jobbra,
se balra”
3. „ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR”
4. „légy igen bátor és erős”
→ „akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.”
Aranymondás: Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR,
mindenütt, amerre csak jársz.” (Józs 1, 9)

VÉGE
Készítette: ifj. Mátyás Árpád lelkipásztor
matyasarpi26@gmail.com
Szabadon másolható és terjeszthető!