Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑτΙ Α

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠ

S

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 911 της 16-12-2014

j
�025- J.2/L2/2.σL�
_

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚτΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ας
Μα'1ου 8, 3°' όροφος) τη 16/12/2014 ημέρα Τρίτη και ιίJρα I6:00', για να συνεδριάσουμε και να
αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 για τα εξής Θέματα
Ημερi]σιας Διάταξης:
lo ΘΕΜΑ:

Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 20 1 4

2ο

Η' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 20 1 4

ΘΕΜΑ:

3ο ΘΕΜΑ:

.:.lo

Έγκριση:
1 . 2ου ΑΠΕ και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
2. Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
« ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ»

ΘΕΜΑ:

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού « 2.077,00»
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20 1 4 για έκδοση
Εγγυητικής Επιστολής προς την εταιρεία ΔΕΠΑ Α. Ε.

5(! ΘΕΜΑ:

Έγκριση Οριστικής Μελέτης Κατασκευής του έργου
« Διαμόρφωση (κατασκευή) Πρασίνου Δώματος σε (Δημόσιο)
Σχολικό Κτήριο 4°" γυμνασίου Νέας Σμύρνης

6ο

ΘΕΜΑ:

Jo

ΘΕΜΑ:

8ο ΘΕΜΑ:

Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής
&
Οριστικής
Παραλαβής του έργου « Κατασκευή & Τοποθέτηση
Χωρισμάτων Εξ' αλουμινίου στο Β' ΚΑΠΗ» Αρ. Μελ.
45/2003

Έγκριση
Πρωτοκόλλου
Προσωρινής
&
Οριστικής
Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων για
Στέγαση Γραφείων Κοινωνικών Υπηρεσιών» Αρ. Μελ 212/2014

Λήψη
απόφασης για την τροποποίηση
μνημονίου
συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο. «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» στα πλαίσια
της πρόσκλησης 49

1

9ο ΘΕΜΑ:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νέας
Σμύρνης και των Συλλόγων, Ελλήνων Ολυμπιονικών, του
Σωματείου
Γυναικών
Αθλητικqύ
ΠανελληνίQυ
« ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και της Ελληνικής Παραολυμπιακ:ής
Επιτροπής

lOo ΘΕΜΑ:

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής για την Ισότητα των δύο
φύλων (ΔΕΠΙΣ)

llo ΘΕΜΑ:

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας για ανακύκλωση ΑποβλΊ1των
Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

12ο ΘΕΜΑ:

Παράταση Μισθώσεων και Μισθωμάτων ακινήτων για τη
στέγαση υπηρεσιών του Δήμου

13ο ΘΕΜΑ:

Πρόσληψη είκοσι ( 20) πτυχιούχων Φυσικ:ής Αγωγι1ς με σχέση
εργασίας
Ιδιωτικού
Δικαίου
Ορισμένου
Χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγράμματος
« Άθληση για Όλους» περιόδου 20 1 4- 20 1 5

14ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

15ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

16ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

17ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

18ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

19ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

20ο ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Νέα Σμύρνη 1 -12-2014

2

ΙΞΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

ΙΊ.ΙΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Sb'-;{Ei>

Ν. ΣΜΥΡΝΗ ............................

ιι....\.�.;;- 'Z-<e:>t Υ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.............

ΔΙΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡ: ΑΛΕΞ. ΚD.ΣΤΟΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 213 2025807
I'AX: 213 2025808
Προς : τον κο Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

2"" ΑΠΕ ΚΑΙl""Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
2) Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

θΕ\ΙΑ: Έγ ιφιση 1)

<<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα την λήψη απόφασης για:
Ι) Έγκριση του 2°" ΑΠΕ του έργου <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ», ο
οποίος συντάχθηκε για να συμπερΙλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως
προέκυψαν από ακριβείς επί τόπου μετρήσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Το I
Π.Κ..Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να καθορισθεί η τιμή μονάδος για μια νέα εργασία, η
ανάγκη για την οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κρίνεται απαραίτητη για
την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Ο 2"' ΑΠΕ δεν εμφανίζει υπέρβαση του ποσού του εγκεκριμένου I "" ΑΙ1Ε και απορροφά το ποσό
των 118.504,19€ από τα αρχικώς εγκριθέντα απρόβλεπτα.
2) Τη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 51 ημέρες, ήτοι περαίωση εργασιών του
έργου στις 20/01/2015. Η εν λόγω παράταση προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς οι
αρμόδιες υπηρεσίες καθυστέρησαν με υπαιτιότητα τους την έγκρισή του. Ο 2°' ΑΠΕ αν και
εγκρίθηκε έγκαιρα από την ΕΕΤΑΑ σύμφωνα με το συνημμένο υπ.αριθμ. πρωτ.4520/6- Ι Ι-2014
έγγραφο, καθυστέρησε να εγκριθεί από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας, αν και
είχε αποσταλεί εμπρόθεσμα από την υπηρεσία μας στις 16-10-2014 με το υπ. αριθμ. 48070 έγγραφό
μας. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, μετά τις τελευταίες εκλογές
συγκροτήθηκε σε σώμα την 1112/2014 (ΑΔΑ: Ω7Ε07Λ7-ΖΧ.Σ) και ως εκ τούτου εγκρίθηκε με την
22η γνωμοδότηση της 16"' συνεδρίαση στις 5/12/2014.
Συνεπώς για να γίνει δυνατή η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στον 2° ΑΠΕ θα πρέπει να
δοθεί παράταση μέχρι τις 20/01/2015 δηλαδή κατά 51 ημέρες.

Ι.υvημμένα:

"

Ο 2"' ΑΠΕ και η αιτιολογική του έκθεση
Το Ι" ΙΊ.ΚΤ.Μ.Ν.Ε
ΊΌ uπ. αριθμ. 4520/6-11-2014 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Δήμος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

,,

: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤ ΕΙΑΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΟ:

TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ (τ.Υ.Δ.Ν.Σ.)

1 ο ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ τΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τιμαριθμική 201 ΟΒ
Στην Νέα Σμuρνη σήμερα19.ιΙJ?i/!{ ο υπογεγραμμένος ΚωστσUρος Αλέξανδρος Προιστάμενος της διευθύνουσας τα έργο
υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμι)ρνης

Τεyνική<;

. .2..'8./:J().l/.

1. Την με aριθμ. Πρωτοκόλλου .
.. . ......κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των ερvασιιόν του
παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεuχη της εργολαβίας.
3. Την απόl�/5i.l3. υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ιαχύουαες δι στάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών καr
6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμιiιν υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.ΤΔ.Ε.) του Β' τριμήνου 201 ο στο
οποίο δημοπρατήθηκε το έργο.
Προέβηκα
παρουσία του Ηλιάδη Ηλία, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.ΤΜ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.
Α.Τ. :1
Άρθρο: ΝΑΥΔΡ ΒΝΤ

Δίδυμο αντλητικό σuγκρότημαWΙLΟ HELLAS σειρά VARIO(VR) με δuο
κατακόρυφες αντλίες τύπου MVIE με ενσωματωμένο inνerter

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 22

Δίδυμο πιεστικό
συγκρότημα αποτελούμενο από δύο(2) 100% aνοξείδωτες
(304L)οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες ισχύος 2,2 KW εκάστη, 400V(Q:2XS
m3/h-H:80m. )Με ενσωματωμένο inverter η κάθε μία, ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου t1U'
VARIO(VR) με PID CONTROLLER 7 οθόνη υγρών κρυστάλλων, ανοξείδωτους συλλέκτες
αναρρόφησης & κατάθλιψης (ATSI 316L), αποφρακτικές βάνες, βαλβίδες αντεπιcτρ.)φ1'>(·,
π ιε στ ικό δοχείο 81 t αρκετό για την σωστή λειτουργία του συγκροτήματος κ α ι
τα
απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα.
ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά) : 10.045,15
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΥΕΚΤΩΝ ΜΗ

Δήμος : ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτiΑ
ΔΗΜΟΣ "ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Τ.Υ.Δ.Ν.Σ.)

Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΜΤΕIΑΣ ΧΡΥΣΟΗΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Τιμέ ς Εφαρμογής

Τιμαριθμική 201 ΟΒ
Α.Τ.: 1
Άρθρο
Κωδικός

:

ΝΑ ΥΔΡ Β ΝΤ

αναθεώρησης:

Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα WILO HELLAS σειρά VARIO(VR) με δύο
κατακόρυφες αντλίες τύπου MVIE με ενσωματωμένο inverter
ΗΛΜ 22 1 00%

·.:.Lδυμc ηιεσ[ ικό

συγκρότημα αποτελούμενο από δύο{2) 100% ανοξείδωιες
(JΙJ4Ι...jσpιζόντ ι ες πολυβάθμιες αντλίες ισχύος 2,2 KW εκάστη, 400V(Q:2X5
rtι3/i-:ι-H: 80m. )Με ενσωματωμένο inverter η κάθε μία, ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου WILO
'ARIO(VRJ με PID CONTROLLER 7 οθόνη υγρών κρυστάλλων, ανοξείδωιους συλλέκτες
Jνυpρc.ψησης & κατάθλιψης (AISI 316L), αποφρακτικές βάνες, βαλβίδες
uvτ�nιο�ροφ�ς, πιεστικό δοχείο Blt αρκετό για την σωστ� λειιουργία ιου
�·υγ;:ρvιi]ματος και τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρ-ιf1ματα.
"!λ, ;:ά
_,)

.
, ι

:.__.ίι)uμο αντλητ ικό συγκρότημα

�·ιΊ �:μπορίου ως συνημμένη προσφορά

"1','.:
'',)
υ.

WILO HELLAS 1τεμ*7.500,00€

της τιμής ως προς την έκπτωση του έργου 7.500,00/(1-11,20%)-8.445,95€

·",VU/ωvtι

l'.l75.N

τεμ

8445,95

8445,95

"{λίι·:ά και μικροvλικά στήριξης και σύνδεσης με τα δίκτυα
l ΙJ

ι ')U

17 5. Ν

i ιχ
cr·�·xν (003)
ι;._ ·(ιι:(,"' ( 002)

τεμ

844,60

8445,95χ0,10

, '.·υσ

�ΥΡΩ:

h
h

20,00χ
20,00χ

( Αριθμητικά): 10.045,15
(Ολογράφως) :δέκα χιλιάδες σαράντα πέντε και δέκα πέντε λεmά

20142
17,31 -

=

408,40
346,20

\

Ι

ηq}jΊ.!I.Iίj

i["";-h.. IIIΙJR:
rlt"r,j����:�·-··�"''-ι"'Ί....-ι.

I
[

•· ·�··�-·

•·

,

_ι --·-

.
ΓI
� ft.F!(:). ΠΡΓΠ-� ......2."
�!ΞΛΗΦΘΗ ΤΗ: ... ..� ! �.[JΓ:. ?ΩJ�

.

..

:

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣnΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠτvΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.
Τοχ. Δ/νση : Μυλλέρου 73-77
Τaχ.Κώδικaς : 10436 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο : 2131320665, 2131320600
Faχ : 2105214686
Email : akoloνopoulos@eetaa.ar

ΘΕΜΑ:

ΑΘΗΝΑ, 06-11-2014
Α.Π.: 4520

fllmς.;.
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14
.--17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Υπόψη Υπεύθυνου Πράξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΠΟΥΡΟΣ

Διατύπωση Γνώμης γιο την Τροποποlηση Σύμβασης του Υποέργου [:Ι.] "ΑΝΑΠΙΙΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜVΡΝΗΣ" της Πράξης [440884] "ΑΝΑΓΙΛΛΠΙ-1
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ".

Έχοντος υπόψη :
1.Τον Κανονισμό (ΕΚ) aριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων γιο το ετnΑ, το ΕΙ<τ ι�οι
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) aριθ. 1260/1999', όπως ισχύει,
2.Το

Ν.3614/2007

'Διοχεlριση,έλεγχος

προγραμματική περίοδο

και

εφαρμογή

αναπτυξιακών

παρεμβάσεων

για

την

2007-2013' (Φ.Ε.Κ. 267/Ν3.12.2007), όπως ισχύει,

3.Την με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως
ισχύει,
4.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ.S3835/ΕΥΣS777/9-12-11 με την οποίο σuσr<Jθηκε/
αναδιαρθρώθηκε η

Υπηρεσlα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠτvΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥrΟΔΙΟΙΚΗΣΗ;<: Α. Γ:.,

S. Την με ορ.πρωτ. 11399/11-03-2014 aπόφαση (ΚΥΑ), με την oπala εκχωρούνται σrov ιοορέσ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠτvΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥrΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. aρμοδιότητες Ενδιnυεσου
Φορέο Διαχείρισης,
6. Την με αρ.πρωτ. 48067/16-10-2014 υποβολή φακέλου με το απαραίτητο έγγραφο γιο την εU:τοση
της

τροποποίησης της σύμβασης,

7. Τα aποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει
θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες
όnως τεκμηριωμένο

Ε
ΕΤΠ
E.II.2_1_1405

aποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

του

ισy(Ι')ν>οc

εnιλεξψ!)τητ"c,

ΔΙΑτvΠΩΝΕτΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

yJO

την τροποποίηση

ΣΜΥΡΝΗΣ" της

της

σύμβασης του Υποέρyου

[1]

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΧΡΥΣΟΠΟΜΟΥ

Πρόξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΗΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ", με κωδικό ΟΠΣ "440884"

(όnως περιγράφεται στον

προτεινόμενο Ανοκεφολοιωτικό Πlνοκο Εργασιών - Α .Π.Ε.), δεδομένου ότι

δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του

έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και το βασικό διακριτό

οτοιχεlο της, πορομένουv όπως προ βλέπονται στην ορχική

σύμβαση.

�·;;;ιΡ' .ΕΣΠΑ
;,;;;
2007-2013

fΤΠ
Ε.ΙΙ.2

1 1405

====•

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣτΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗ;Ι::
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΚΥΣ"ΓΗΣ ΑΤΕ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩηΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΙτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)
:!..

IHOPIKQ
,l Η μελετη με αριθμό

305/2009 που αφορά στο έργο "Ανάπλαση πλατείας
Χρυσοστόμου Σμύρνης" εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους

2010 με την υπ'αριθμ. 275/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας
Σμύρνης.
-'- Με την υπ'αριθμ. 273/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι
διακήρυξης.
Α Με την
υπ'αριθμ. 28/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε οριστικός
Ανάδοχος και ανατέθηκε το έργο στην Εργοληπτική εταιρεία 'ΈΛΚΥΣΓΗΣ ΑΤΕ" με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης 11,20% μετά την προσφορά της τελευταίας στο διαγωνισμό που
πραγματοποιήθηκε στις 13/04/2010.
.ι Με την υπ'αριθμ. 35/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέος Σμύρνης
εγκρίθηκε η υποβολή του ως άνω έργου προς χρηματοδότηση από τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.ΤΑ.Α. ΑΕ
Α Με την υπ'αριθμ. 15/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης
εγκρίθηκε η μελέτη του ως άνω έργου.
Α Με την
υπ'αριθμ. Πρωτοκόλλου 454/5-4-2013 Πράξη το έργο "Ανάπλαση πλατείας
Χρυσοστόμου Σμύρνης" εντάχθηκε στο Επιχειρησικaό Πρόγραμμα 'Άπική" με κωδικό
MIS 440884
Α Με την
υπ'αριθμ. 76/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας
Σμύρνης, εγκρίθηκε ο φάκελος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της Αναδόχου
εταιρείας "ΕΛΚΥΣτΗΣ ΑΤΕ"
1c Η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης», με ανάδοχο
την εταιρεία ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ υπογράφηκε στις 14/05/2013 με aρ. πρωτ. 22624 με
συμβατικό τίμημα 1.488.457,15 € πλέον ΓΕ & ΟΕ ποσοστού 18%, για τυχόν νέες εργασίες
το ποσό των 263.456,92 , αναθεώρηση και Φ.Π.Α
λ Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση ταυ έργου ήταν 180 ημέρες από την υπογραφ
ή
της σύμβασης, στις 08/11/2013 και δόθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 83
ημέρες, δηλαδή περαίωση του Έργου στις 30/01/2014.
Α Με την 22/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.Σμύρνης εγκρίθηκε ο
1°' Α.Π.Ε. του έργου και παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 90 ημέρες, δηλαδή
περαίωση του Έργου στις 30/04/2014
λ Με την 203/2014 aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.Σμύρνης εγκρίθηκε
περαίωση του Έργου στις 30/11/2014
..

2.
Η

.�.ΙilΊΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

παρούσα εργολαβία αφορά :
λ Στην εκτέλεση εργασιών για την ''Ανάπλαση πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης'Όι
οποίες σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν: ανακατασκευή της πλατείας Χρυσοστόμου
Σμύρνης με νέες μαρμαροστρώσεις και πλακοστρώσεις από πεπαλαιωμένους κυβόλιθους
και ορθογωνικές πλάκες από πέτρα, διαατρώσεις με σταθεροποιημένο χωμότινο δάπεδο,
εγκατάσταση χυτού ελασηκοσυνθετικού χλοοτάπητα, μεταφορά των υπαρχόντων
μαρμάρινων κο; χάλκινων αγαλμάτων σε νέες θέσεις, καθορισμό και συντήρηση
2

μαρμάρινων επιφανειών, εμπλουτισμό του πρασίνου με νέες φυτεύσεις, Ι'Οτοσr<εuιi
δικτύου φωτισμού, κατασκευή δικτύου άρδευσης, και εξοπλισμός του χώρου με πογκόι(Ιο,
κρήνες, ποδηλστοστάσια, κάδους aπορριμάτων κολωνάκια κλπ.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του Έργου, μετά από ακριβείς επιμετρήσεις,
διαπιστώθηκε η ανάγκη τραποποίησης ποσοτήτων ορισμένων εργασrών για την άρση λαθrJ)" στηυ
προμέτρηση της μελέτης δημοπράτησης. Ειδικότερα κρίθηκαν αναγκαίες οι παρακάτω τροποποιήσεις

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΠΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο 2ος Α.Π.Ε οuντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 για να
συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως προέκυψαν από ακριβείς επί τόπου
μετρήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να
καθορισθεί η τιμή μονάδος για μια νέα εργασία, η ανάγκη για την οποία προέκυψε κοτά την διόp�<ειο
εκτέλεσης του έργοu και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση τ ου έργου. Πιο
συγκεκριμένα η νέα τιμή μονάδος αφορά
1. : Την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία δίδυμου αντλητικού συγιφοτήμοτο� με
δύο κατακόρυφες αντλίες τύπου MVIE με ενσωματωμένο inνerter. (ΝΤ.1)
Έγινε έλεγχος των επί έλασσον δαπανών.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
0 zος Α.Π.Ε. δεν εμφανίζει υπέρβαση του ποσού του εγκεκριμένου 1°" ΑΠΕ ΚΟΙ anoppoφό με

αναγκαίες εργασίες 118.504,19 € από τα απρόβλεπτα των 132.947,22 €. Έτσι το υπόλοιπο
απρόβλεπτα με τον 2° Α.Π.Ε. είναι 14.443,03 €.
Οι μεταβολές των δαπανών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

I"

.

ΔΑΠΑΝΗ

)-1,-.:0�u'\

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟ

Σ

3

2ou Α.Π.Ε.

...12/12/2014.
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ..$..�.'J:2f...........
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τ ΑΜΕΙΑΚΗ

Τχ. Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,
ΝΕΑΣ ΜΥΡΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ . 2132025745
. .

j

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟτΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού <<2.077,00 Ευρώ»,
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για έκδοση Εγγυητικής Επιστολής
προς την εταιρία ΔΕΠΑ Α.Ε.

Κυρ{e- πρόεδρε,
«Σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την
έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού «2.077 ,00 Ευρώ» προκειμένου να
εκδώσει η τράπεζα EUROBANK Εγγυητική Επιστολή με το ανωτέρω ποσό,
ισχύος έως 29/02/2016 προς την εταιρία ΔΕΠΑ Α.Ε. για να συνεχιστεί η
Σύμβαση Πώλησης Φυσικού Αερίου στο Δήμο μας. Η έκδοση της εγγυητικής
θα γίνει με δέσμευση μετρητών από το λογαριασμό του Δήμου.
Επίσης παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να εξουσιοδοτήσει τον
υπάλληλο του Δήμου μας ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟ ΑΒΡΑΜΙΔΗ όπως υπογράψει
και παραλάβει τις συμβάσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτJΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

HMEPINIA :

: Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΡΑΦΕIΟ
ΤΑΧ. ΔΙΝΣΗ

: Ελ. Βενιζέλου 14
Ν.Σμύρνη-17121

ΠΛΗΡΟΦ.

: Λ. Μερκούρη

α.

wιc..r

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

s b 6ι, 6

\)

Κα Απέργη-Πρόεδρο Δημοτ. Συμβουλίου

:Έργων

ΤΜΗΜΑ

ι ι-

ΠΡΟΣ:

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Κο Κούπα-Αντιδημαρχο Οικονομικων

: 213-2025810

ΤΗΛ.
FAX

: 213-2025808

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

του έργου: ιιΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ) ΠΡΆΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ (ΔΗΜΟΣΙΟ) ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
4ου ΓΥΜΝΆΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ>>

Ο Δήμος Ν. Σμύρνης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΏΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ KTHPIA του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και ΑειΦόρος Ανάπτυξη 2007-2013 - Άξονας προτεραιότητας 1Πρόσκληση 102 (ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ>>), υπέβαλε πρόταση «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ
κτιΡΙΟ 40Υ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» η οποία έλαβε θετική αξιολόγηση και προκρίνεται προς χρηματοδότηση,
σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 507/16-10-2014/ΕΦΔ ΚΑΠΕ <ιΕΠΠΕΡΑΑ» απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροτ. και
Αστικού Περιβάλ. ΥΠΕΚΑ, η οποία και ακυρώνει την προηγούμενη σχετική υπ' αρ. πρωτ. 447/07-08-2013/ΕΦΔ ΚΑΠΕ
«ΕΠΠΕΡΑΑ» απόφαση.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης (ΜΙ5:434336) προκρίνεται για
χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενης δημόσια δαπάνης συνολικού ποσού € #175.562,83#.
Η ανωτέρω πράξη αποτελείται από 3 υποέργα (κατασκευή- υποστήριξη- δημοσιότητα).

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 1 (κατασκευή δημόσιου έργου) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ (ΔΗΜΟΣΙΟ) ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ανέρχεται στο ποσό των #130.125,35# ΕΥΡΩ (προ
αναθεώρησης και ΦΠΑ) και με δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο πόσο των
#161.654,72# ΕΥΡΩ.
Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από την ανωτέρω χρηματοδότηση (συγχρηματοδότηση από ΕΠ «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» & από Ταμείο Συνοχής).
Για τον λόγο αυτό σας διαβιβάζουμε τον φάκελο της οριστικής μελέτης και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο
Σώμα την έγκρισή της για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.
Κατά την δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα.

Συνημμένα:
Φάκελος οριστικής μελέτης κατασκευής του έργου

1 U t1Π\. 1.014
Ν. Σμύρνη ......................

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ....

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

5.6'.G..9D

Δ/ΝΣΗ : ΊΈΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΚΊΊΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΛΗΡ: ΣΟΦΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ
ΊΊ-ΙΛ: 213 2025830

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΠΚΗΣ
ΠΑΡ ΑΛΑΒΗΣ»

Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΆΤΩΝ ΕΞ'ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΊΌ Β' ΚΑΠΗ» Αρ.Μελ. 45/2003

για την έγκρισή του.

και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣΜΆΤΩΝ ΕΞ' ΑΛΟΥΜΙΝΤΟΥ >>
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτJΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΤΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΠΚΗΣ ΠΑΡ ΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έργου «ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΆΤΩΝ ΕΞ'
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ Β' ΚΑΠΗ».

Συνολικής δαπάνης: # 11.150,40# Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης σήμερα στις ..-:t . -l0..-2013 οι υπογράφοντες:
1 . Τζανέτος Φωτ. Πολ. Μηχ. Υπάλληλος του Δήμου Ηλιούπολης ως πρόεδρο της
επιτροπής
2. Μελέτης Γεώργιος Πολ. Μηχ. Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Ν. Σμύρνης
3. Τσουράκης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίσθηκε με την υπ
αριθμ.ΙΟ/201 2 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή των
έργων.
που αποτελούν την επιτροπή που συστάθηκε με την υπ. αριθμ.2892/2758 Ημερ.
25/5/2012 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, για την οριστική παραλαβή των
εργασιών που εκτελέσθηκαν για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣΜΆΤΩΝ ΕΞ' ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ Β' ΚΑΠΗ>>, πήγαμε σήμερα στο έργο με την
επιβλέπουσα μηχανικό Κωβαίου Σοφία, και με παρόντα τον ανάδοχο ΜΙΧΑΗΛ
ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ, παραλάβαμε τις επιμετρηθείσες εργασίες, με βάση την
εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση, όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
.

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΟΣΟ
ΝΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μ/Μ

Α.Τ.

ΠΟΣΟΊΊΠΑ ΕΠΙΜΕτΡΗΘΕ!ΣΑ

τΗΤΑ

ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΗ

ΑΡΙΘΜ

ΠΡΟΘΗΚΑΙ ΜΕτΑ

I

ΘΥΡΩΝ ΕΞ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ RUROPA

Μ2

I

56,25

56.25

Μ2

2

7.18

7.18

Μ2

3

52,59

52,59

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΕΝΗΝΤΛ ΕΞJ ΚΑΤ rπ.:rπr


I

ΠΕΝΠ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣΜΆΤΩΝ
2

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

ΠΑΝΕΛ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ
ΣΑΝΤΟΥΠΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

3

ΔΙΑΦΑΝRΙΣ ΠΑΧΟΥΣ
5mm ΕΠ! ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΕΞ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΕΝΙ·IΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΙΙΝΊΌ\

ENNF'A

i
I

-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1 . Το υπό παραλαβή έργο εκτελέσθηκε βάσει της υπ' αριθμ. 45/2003 μελέτη τηc
Τ.Υ. του Δήμου Νέας Σμύρνης.
2. Το έργο ανατέθηκε στον εργολάβο ΣΥΜΕΟΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ με την
υπ'αριθμ. J 3/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΛΠ!!
Νέας Σμύρνης με έκπτωση 8% επί του τιμολογίου.

Μεταξύ του Προέδρου Του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠ Η και του αναδόχου υπογράφηκε το
με αρ. πρωτ. 61116-07-2003 συμφωνητικό για το ποσό των 11.150,40 € μαζί με το
Φ.Π.Α.
4. Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε την 17-07-2003
5. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ένας (1) μήνας ήτοι στις 1708-2003 όπως ορίζεται σχετικά στην σύμβαση.----6. Για το έργο έχει συνταχθεί ένας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ο οποίος έχει
εγκριθεί με την υπ' αριθμ 15/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠ Η της Νέας Σμύρνης.
7. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 11.150,44 € μαζί με το Φ.Π.Α.
Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εξής εργασίες: ΊΌ έργο περιλαμβάνει :
Ι. Κατασκευ1j χωρισμάτων αλουμινίου με πάνελ μελαμίνης
2. Τοποθέτηση υαλοπινάκων
8. Η επιτροπή έλεγξε κατά το εφικτό από ποσοτικής άποψης τις εκτελεσθείσες
εργασίες, που ποσοτικά περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και
τα επιμετρητικά σχέδια και αναγράφονται στην εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση,
έπειτα δε από σποραδικούς επί τόπου ελέγχους βρήκε ότι αυτές ανταποκρίνονται
προς τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης και τις παραλαμβάνει.
9. Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του
έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές
προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
1 Ο. Λοιπές παρατηρήσεις της Επιτροπής και του αναδόχου:
Η επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής παρακάτω:
.. .....
.
3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · ·

·

·

·

·

·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

·

·

· · · ·

·

· · · · · · · · · · · · · · · ·

·

·

·

· · · · · · · · · · · ·

·

·

·

· · · · · · · · · · · ·

·

·

·

·· · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · ·

ΠΑ ΊΌΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

·

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_

· · · · · ·

·

·

·

·

·

·

·

· · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · ·

·

· · · · · · · ·

· · · · · ·

· · · · · · · ·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· · · ·

·

·

· · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·

01 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΊΈΣ
-. ,�

...

.

.

.

----.. - . . . . .

.

ι

\j

j

'

1 fi ΛΗ. 2014
ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

Ν. Σμύρνη .....................

ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Αρ. Πρωτ

•.•

.

5.6.ό....?..�

ΔΙΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΚτJΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΛΗΡ: ΣΟΦΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ
ΤΗΛ: 213 2025830

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣτΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ»

Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου «ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Αρ.Μελ. 212/2004 και σας παρακαλούμε να
εισηγηθείτε στο Σώμα για την έγκρισή του.

ΕΡΓΟ: <<ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ >>
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ.ΚΟΝΤΑΚΗΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΩΤ ΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΠΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έργου «ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Συνολικής δαπάνης: 11.149,63Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης σήμερα στις \ρ ...� ..-201� οι υπογράφοντες:
1. Κωνσταντίνου Αικατερίνη υπάλληλο του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ως
πρόεδρο της επιτροπής
2. Σπυροπούλου Αικατερίνη υπάλληλο του Δήμου Ζωγράφου ως τακτικό μέλος της
επιτροπής
3. Τσουράκης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίσθηκε με την υπ'
αριθμ.lΟ/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή των
έργων.
που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ.2898/2764 Ημερ.
25/5/2012 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, για την οριστική παραλαβή των
εργασιών που εκτελέσθηκαν για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», πήγαμε
σήμερα στο έργο με τους επιβλέποντες μηχανικούς Κωβαίου Σοφία, και με παρόντα
τον εκπρόσωπο του αναδόχου ΚΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
, παραλάβαμε τις
επιμετρηθείσες εργασίες, με βάση την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση, όπως
αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
Α. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΛΙΑ

ι

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΠΛΑΚIΔΙΩΝ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΛΕΥΚΩΝ

Μ/Μ

Α.Τ.

ΠΟΣΟ
τιπΑ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΗ

ΑΡΙΘΜ

Μ2

I

35,82

35,82

Μ2

2

29,3

29,3

Μ2

3

38,88

38,88

Μ2

4

36,5

36,5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
TPIANTΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤ Α
ΔΥΟ

!5ΧΙ5CΜ ΚΟΛΛΗΤΩΝ
2

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΔΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 30X30CM

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ TPIA

ΓΚΡΟΥΠ4
ΠΡΟΘΗΚΑΙ ΜΠΑ ΘΥΡΑΣ
3

ΕΞ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

4

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔIΠΛΟΙ
ΠΑΧΟΥΣ4ΜΜ

EUROPA

ΤΡ!ΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤ Α
ΟΚΤΩ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΤΡΙΆΝΤΑ ΕΞ! ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το υπό παραλαβή έργο εκτελέσθηκε βάσει της υπ' αριθμ. 212/2004 μελέτη της
Τ.Υ. του Δήμου Νέας Σμύρνης.
2. Το έργο ανατέθηκε στον εργολάβο «Κ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ Ε.Ε» με την υπ'αριθμ.
111/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Ε τροπής του Δήμου Ν. Σμύρνης με
έκπτωση 8% επί του τιμολογίου.

-- ------ - - ----- - - -- ----- - - - - - - -- -- - - - -- - - --- - - -

----

---- - - ---- - ---------

3. Μεταξύ του Δημάρχου Ν. Σμύρνης και του αναδόχου υπογράφηκε το με αρ.
πρωτ. 431 64/6- 1 2-2004 συμφωνηnκό για το ποσό των 1 1. 1 50,40 € μαζί με το
Φ.Π.Α.
4. Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε την 7-1 2-2004
5. Η συμβαnκή προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τρείς (3) μήνες ήτοι σnς 6-032005 όπως ορίζεται σχεnκά στην σύμβαση.
6. Για το έργο έχει συνταχθεί ένας ( 1 ) Ανακεφαλαιωnκός Πίνακας Εργασιών που
έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. 62/2005 Αποφάση του Δημοnκού Συμβουλίου Ν.
Σμύρνης
7. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 1 1 . 1 49,63€ μαζί με το Φ.Π.Α.
Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εξής εργασίες: Το έργο περιλαμβάνει :
1 . Επενδύσε Ις με πλακίδια τοίχου.
2. Επίστρωση δαπέδου με πλακίδια
3. Κατασκευή προθηκών αλουμινίου
4. Το ποθέτηση διπλών υαλο πινάκων
8. Η επιτροπή έλεγξε κατά το εφικτό από ποσοτικής άποψης nς εκτελεσθείσες
εργασίες, που ποσοnκά περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και
τα επιμετρηnκά σχέδια και αναγράφονται στην εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση,
έπειτα δε από σποραδικούς επί τόπου ελέγχους βρήκε όn αυτές ανταποκρίνονται
προς nς ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης και nς παραλαμβάνει.
9. Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοnκής απόψεως nς εργασίες του
έργου, διαπίστωσε όn ανταποκρίνονται ικανοποιηnκά σnς σχεnκές
προδιαγραφές και nς παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
1 Ο. Λοιπές παρατηρήσεις της Επιτροπής και του αναδόχου:
Η επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής παρακάτω:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

;!
'

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. Δ/νση:

Ελ. Βενιζέλου 14
171 21- Ν. Σμύρνη
213 2025 851-853
213 2025846
dnsωvιηi@O 149.syzefxis.uoν.uΓ

I ;4 2014

Νέα Σμύρνη,/1 ι
Αρ. πρωτ.:

5 {. 119.

ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα : Λήψη απόφασης για τροποποίηση μνημονίου
συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
στα πλαίσια της πρόσκλησης 49

Κυρία Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την επέκταση και υποβολή
πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 4.32683/οικ. 6.5712/27.11.2014 με κωδικό
πρόσκλησης 49, λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την υπ' αρ. 88/2012 Α.Δ.Σ περί «Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με την
Μ.Κ.Ο «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», στα πλαίσια της πρόσκλησης 49 με Α.Π.: 206136/οικ.
6.1473/14.03.2012 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
2. Την με Α.Π. 4.32683/οικ. 6.5712/27.11.2014 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας περί «Τροποποίησης πρόσκλησης 49 για
υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», Θεματικός
Άξονας 4, σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα παρατείνεται έως 30.06.15

Επίσης το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο όπως υπογράψει την Τροποποίηση του
Μνημονίου Συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 70ΩΨΛ-ΠΘΥ
�/td'M..�.Ψ,'C"t;�'
OEVELOPIAENT AGENCY
�ΕΨ
2οι4 11 2a ιο 34 ο5

INΓORMAτJCS
DEVELOPMEN
Τ AGENCY

RcnMn
Lge.:>!ι<>n Altw"•

* **
*
*
*
*
*
*
* **

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Βι

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚτΥΟ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΙ<Η ΓΡΑr11VιΑΗ:ΙΑ Δ ΙΑ ΧΕΙ ΡΙΗΙΣ

KOINOiiV-ΩN ε. ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΙ<Η ΥΠΗΡΕΣJΑ ΔΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
«ΑΝΑ!ΠΥΞΗ Α!';Οι->ΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

Ημερομηνία : 27/11/2014
Α. Π.: 4.32683/οικ.6.5712

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Κωδικός Πρόσκλησης: 49

Πληροφορίες: Ε. Ευθυμίου, Α. Στάικου
Τηλέφωνο: 210-5201192
Fax: 210-5241311
E-mail: astaikoυ@moυ.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠτΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

ΘΕΜΑτΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

4 <<ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ !ΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΠΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑ:ίΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ (Εκτ)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βι ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1 . Τις διατιiξεις:
Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικό Όργανα" που κυρwθηκε για το άρθρο πρwτο του Π.Δ.

1.1. του άρθρου 90 του "Κwδικα Νομοθεσίας για την
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1.2. του άρθρου 4 του Π.Δ. 85/2012 <<"Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιwν>>
1.3. του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργwν, Αναπληρωτwν Υπουργwν και
Υφυπουργwν>>
1.4. του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργwν, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών>>

_

1

'

•.,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
'ΆΝΑΠrvΞΗ ΑΝΒΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ�

ιι

'"'""Ι"l"'·.ιh.\.ιΌι· �ηιιrμ�ι·μ••'""'"'''

·=

[�"-'"'1'

ΕΣΠΑ
m:�

1

ΑΔΑ: 70ΩΨΛ-ΠΘΥ

1.5. της υπ' οριθ. οιι<. 38440/7537/4-11-2014 (ΦΕΚ 2972 Β') Κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και

Πρόνοιας γιο τον καθορισμό αρμοδιοτήτων
Εργασίας, Κοινωνιιαiς Ασφάλισης και Πρόνοια

των

Υφυπουργών

1.6. της με nρ. πpωτ. 15980/Δ1.5161/01-09-2011 (ΦΕΚ 295/Υ.Ο.Δ.Δ./01-092011) ιωινιiς απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικιiζ Ασφάλισης σχετικά με το διορισμό της Γενικής Γραμματέως
Διαχείρισης iCοινοηκών ιωι άλλων Πόρων
1.7. της

με aριθμ. οικ 2:i%Π/110/29-7-2013 (ΦΕΚ 1877/Β/31-07-2013)
uοόφuοη τucΙ fπουργοίι Eρyo·:,:ur, Ι{οινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με
θέμα <Ψ1ετοβίβοση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε

Προϊσταμένους Μονάδων»
2.

Το

Ν.3614/2007

παρεμβάσεων

για

«Διαχείριση,
έλεγχος
την
προγραμματική

και

εφαρμογή

περίοδο

αναπτυξιακών

2007-2013»,

όπως

τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά
3.

Την Υπουργική Απόφαση

Συστήματος Διαχείρισης

με

αριθμό 14053/ΕΥΣ

1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/27.03.20()8), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε
φορα.
4.

Την με αρ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UP0001), όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά.

5.

Την υπ. aριθμ. 25253/2235/07-04-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 603/Β/08-04-2008) με
την οποία τροποποιείται η υπ' aριθμ. 118267/14-12-2000 Κ.Υ.Α. Σύστασης και
Λειτουργίας

της

ΚΑΤΑΡτΙΣΗ",

ΕΥΔ

και

μετονομάζεται

η

Ειδική

Ε.Π.

'ΆΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

με βάση
Υπηρεσία

το

άρθρο

6

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΏΚΗ
του Ν. 3614/2007,

Διαχείρισης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ιοχύ:ι κάθε r:-::ιρά.
6.

σε

του

οποία,

Την οπό 22-12-2008 4η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
<<Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων των Αξόνων
Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.

7.

Προτεραιότητας

του Επιχειρησιακού

Την μ ε αρ. πρωτ. 206136/οικ.6.1473 /14-3-2012 Πρόσκληση (αριθ. 49) της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. <<Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου οι εν λόγω πράξεις να
ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητος
10,11,12 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε
μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και της Θεματικής Προτεραιότητας 71, όπως
τpοποποΙΙiθηκε και ισχύει.

8.

με σnιθμ.πρωτ.1847/27.08.2014 (ΕΥΔ: 4.25205/6.4062/28.08.2014)
επιστολή του υφυπουργού κ.Β. Κεγκέρογλου αναφορικά με την παράταση

Την

λειτουργίας

αιτήματα/επιστολές
και σχετικά
Δικαιούχων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα nou έχουν ενταγμένα
των

Δομών

τηc,

Φτώχειας

ΕΣΠΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
�ΑtJΑΠΓτ'ΞΗ ΑΝθΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ..

2

ΑΔΑ: 70ΩΨΛ-ΠΘΥ

έργα στην με aριθμ. πpωτ. 206136/οικ.6.1473/14-03-2012 (ΑΔΑ:Β443Λ-6Ρ5)
Πρόσκληση (κωδ.49).
9.

Την ανάγκη τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 206136/οικ.6.1473/14-3-2012
πρόσκλησης (αριθ.49), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να είναι
δυνατή η συνέχιση της χρηματοδότησης έως 30.06.2015, των ήδη
εντcιγμινων πράξεων αναφορικό με τις Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας,
"'-ωω.-; : �· ι1σσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικό οποκλcιαμό ιΙUpαμενιι υημονηκά υψηλότερο από το μέσο όρο των
κρατcον μελιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατεύθυνση αυτή, στην υπό
διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής γιο την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ), ο
πρώτος πυλώνας πολιτικών αφορά στην «Καταπολέμηση της φτώχειας».

10. Το γεγονός ότι τα νέα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα βρίσκονται
σε στάδιο διαπραγμάτευσης και δεν έχουν ακόμη εγκριθεί οπό την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύμφωνο με το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο σχεδιασμό τους
περιλαμβάνουν rον Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
της καταπολέμησης της φτώχειας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
l

ην τρο11οποίηση της υπ' αριθ. 206136/οικ.6.1473/14-03-2012 (ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5)

Πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνοντας τη λειτουργία των
Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειος έως 30.06.2015.
Ειδικότερο, η πρόσκληση τροποποιείται ως προς τα παρακάτω σημείο:
Στην ποοάγοοφο Βl,το παρακάτω εδάφιο «Ως ανώτατο όριο προϋπολογισμού για
κάθε Σχέδιο Δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων ήjκσι στη συνέχιση της
λειτουργίας

υφιστάμενων

«Κοινωνικών

Φτώχειος» ορίζεται ;ο ποσό
τη

χρηματοδότηση

από

Δομών

Αντιμετώπισης

Άμεσης

της

των 1.757.000 C. Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει
έναρξη λειτουργίας των Δομών Άμεσης
έως και 30.06.2015: 1) Κάθε νέας θέσης εργασίας

την

Αντιμετώπισης της Φτώχειας

(σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που προβλcπnvται γιο κάθε

Κοινωνική Δομή στο Παράρτημα Ι της υπ' αριθ. 206136/οικ.6.1473/14-03-2012
(ΑΔΑ: 8443Λ-6Ρ5) που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης κάθε Σχεδίου
Δράσης,

έως

του

ποσού

των

13.600

C

ανά

Στο

έτος.

ποσό

αυτό

συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κροτήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές,
φόροι, κλπ.). 2) Λοιπών δαπανών για τη λειτουργία των Κf!Jινωνικών Δομών σε
ποσοστό έως 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης. Το
μ ισθολογιι{ό κόστος του προσωπικού που απασχολούνταν πριν την έναρξη της
λειτουργίας των Κοινωvιι(ών Δομών δεν είναι επιλέξιμο.»

kiQ.y_ Jl_('J'Q'W.Q!Q_q__5,

nροσrίθε.ται

διακριτό Τμήμα S.B,

το

οποίο

αφορά

τις

«ΟΔΗΓ!ΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΙ<ΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ», το οποίο αναλύεται στη
συνέχεια.

Στην παgάγι;!ΩψΟ 7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑ=ΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙ ΚΑΙΟΥΧΟΥ, το
π αρακάτω

εδάφιο

<<Οι

π ρ αγματοποιούνται σε

πληρωμές

προς

πέντε (πέντε) δόσεις

το

Δικαιούχο

ως εξής: α) Η

κάθε

Πράξης

πρώτη δόση

ύψους
3

'

-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΠΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠlΎΞΗ ΑΝθΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥn

θα

ΑΔΑ: 70ΩΨΛ-ΠΘΥ

40% (σαρaντα) ωί της αρχικής εγκριθείσας επιχορήγησης καταβaλλεται, αφού ο
Δικαιούχος υποβάλει σrην ΕΥΔ Βεβαίωση 'ίΞνορξης για όλα τα είδη των Κοινωνικών
Δομών που έχουν εγκριθεί,

η οποία επέχει

θέση

Υπεύθυνης Δήλωσης

και

περιλαμβάνΕι ·ra οrοιχεία, τιr, ειδικότητες και τη σχέση εργασίας του προσωπικοίι
που ίχcι ιφσσληφ'Jr,i για κiJ2� Δ•.ομ:,, ιω:Jώι, και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες
δημοσιοποίησης του Σχεδίου και προσέλκυσης των aμεσα ωφελουμένων. β) .!:!.

δεύτεοn δόςr.n ιΊψους 50% (πενήντα) επί της αρχικής εγκριθείσας επιχορήγησης
καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου της
Πράξης. γ) !:f__τ.Qil:n_δ2m} ύψους 10% (δέκα) επί της αρχικής εγκριθείσας
επιχορήγησης καταβάλλεται, μετό την πιστοποίηση του 100% του υλοποιηθέντος
φυσικού αντικειμένου της Πράξης σύμφωνα με την αρχική απόφαση ένταξης (2.4
μήνες λειτουργίας). δ) Η τέταρτη δόση ύψους 70% (εβδομήντα) επί του

τμήματ<-ς

π1ς

επιΞκτασης (τροποποίησης) της εγκριθείσας επιχορήγησης,

πλαίσιο της παρούσας τροποποίησης της Πρaξης, κοταβaλλεται, αφού ο

σ:ο

Δικαιούχος υποβάλυ στην ΕΥΔ το ακόλουθα:

ι

ροποnοιητικi:ς Ατομικές l.uμβάσειr, Εργασίας,

μαζί με τα σχετικά

Πίνακα Ποοσωπικού, για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις

Κοινωνικές Δομέr, της Πράξης (έμμεσα ωφελούμενοι), από τις οποίες να
προκύπτει η απασχόλησή του μέχρι 30.06.2.015,
Τροποποιημένα μισθωτήρια/παραχωρητήρια των χώρων λειτουργίας

των Κοινωνικc;Jν Δομών της Πράξης για το διaστημα μέχρι 30.06.2015.

ε)

/:!.._!_! έμπτ.!]_Q_όσ!]

αφορά

την

πληρωμή

του

τελικού

υπολοίπου

και

πραγματοποιείται μυο την πιστοποίηση του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και
οικονομικού

οντιι<ειμένου

της

Πράξης

και

την

υποβολή

στην

ΕΥΔ

των

Γ?nαrτJίιμL\•ων σχετικών εγγράφων.
Στην

περίπτωση

που

ο

Δικαιούχος

δεν

υποβaλει

πρόταση

τροποποιητικής πράξης στα πλαίσια της παρούσας τροποποίησης
της

με

aριθμ.

πρωτ.

2.06136/οικ.6.1473/

14-ιη-201?.

(ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5) προσκλησης, η παράγραφος 7 εξακολουθεί να
ισχύει.
Κατa

τα

λοιπά

ισχύει

η

με

aριθμ.

πρωτ.

206136/οικ.6.1473/14-03-2012

(ΑΔΑ:Β443Λ-6Ρ5) πρόσκληση όnως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ι<ΟΙ

ΚΑΛΕΣ

Τους Δικαιούχους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της με aριθμ.
πρωτ.

206136/οικ.6.1473/14-03-2012

(ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5)

Πρόσκλησης

(κωδ.49) που έχουν ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού>> , για την
υποβολή

προτάσεων τροποποίησης ενταγμένων πράξεων που θα αφορούν στη

συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της

Φτώχειας>>,

που

έχουν

ενταχθεί

και

χρηματοδοτούνται

στα

πλαίσια

πρόσκλησης 49, έως 30.06.2015.

ΕΠΙ>:ΕΙΡΗΣ:ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
'ΆΝ.ΔΠrvΞΗ ΑΝθΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ�
ι

•,••• r Ι•

tυ,ιωrΙ<JΙ"•'

Related Interests

  '

  ::'"ΗΠΑ

  ·:rm�

  4

  της

  ΑΔΑ: 70ΩΨΛ-ΠΘΥ

  Για την υποβολή των τροποποιητικών προτάσεων, προστίθεται στην υπ' αριθ.
  πρωτ. 206136/αικ.6.1473/ 14-03-2012 (ΑΔΑ:Β443Λ-6Ρ5) Πρόσκληση η ακόλουθη
  παράγραφος οδηγιών:

  S.B <<ΟΛΙ'IΓΗ'z

  Related Interests

   ΠΟΒΟΜΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΗΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩ.Ν>>

   S.lβ

   Η υποβολή των τροποποιητικών προτάσεων είναι δυνατή

   17/12/2014

   και

   σε

   κάθε

   περίπτωση

   πριν

   την

   έως και την

   καταληκτική

   ημερομηνία

   λειτουργίας των Δομών.

   5.2β0
   i.
   iι.

   φiιι<ελος κάθε τροποποιητικής πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
   Αίτηση τροποποίησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται.
   Τεχνικό

   Δελτίο

   επισυνάπτεται.

   Τροποποιητικής
   Προτάσεις

   Πράξης

   που

   (τΔΠ),

   υποβάλλονται

   υπόδειγμα
   χωρίς

   του

   τη

   οποίου

   χρήση

   του

   ΠJiΙΟΠυιημ::-.ΟU �ντύnου ΤΔΠ αnορρίnτοντοι.
   iii.

   Απόφαση του Λ. Σ. του Δικαιούχου κυ. των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων
   Φορ(ων

   t�η

   Ι<ερδοσκοπικού Χαρακτήρα για

   την

   υποβολή

   προτάσεων

   τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
   iν.

   Απόφαση

   Δημοτικού

   Συμβουλίου

   του

   συμπράποντος

   Δήμου

   για

   την

   υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας
   πρόσκλησης.
   ν.

   Επικαιροποιημένο

   Μνημόνιο

   Συνεργασίας,

   υπόδειγμα

   του

   οποίου

   επισυνόππτω στην πcφούσο πρόσκληση.

   5.3β

   Οι προτάσεις υποβάλλονται αε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική

   Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού>>

   στη διεύθυνση

   Κοραή 4, 105 64 Αθιjνο, τις ώρες 9:00 - 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι
   προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με
   ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία aποστολής.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &. ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

   - ΕΣΠΑ
   EΠIXEIPHLIAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   ΑΝΑnτΎΞΗ ΑΝθΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ�

   5

   ΑΔΑ: Β49ΛΩΚ3- Ο Ρ8

   -Δ�ιMc)_J;�P ATiAl
   ____ I

   ΕΛΛΗΝ fΚΗ
   ΝΟίνΙΟΣ ΛΊ'iΊ!\ ! J .:

   ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥ!'ΝΗ:Σ:.

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

   /. Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Από το πρακτικ6 της υπ· ι.ψιθ . ί '1' 2/5/20 ι 2 :C:υνι:δρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

   Λ r >Θμι\ς απόφασης : 88/2() 1 2

   Περί: Υπογραφ•\ς Μν1J f!Ονίου Συνεργασίας με την Μ.ΚΟ.
   <<ΞΕΝ!ΟΣ ΖΕΥΣ>> στα πλαίσια η]ς πρόσκλησης 49 με Α.Π. :

   2061 36/οιιι. 6.!473/14.3.2012 του Υπουργείου Εργασίας &
   Κοινωνιιοjς Ασφάλισης

   ::τ η Ν6ιι Σμίφνη και στο Δ ημU1ω.\ ι'''' ""τημα m) με ρα την

   ! 6:00'

   σ>Νl]λΘε

   συνεδrΨιι•.]

   σε

   ' >

   2/5/201 2

   ημέρα Τετάρτη και ώρα

   . ' ηι ι ο·, ,, ,, Ιτ.ϊ>βοί>λιο Νέας Σμίφνης, κατόπιν της υπ. αριΘμ. πpωτ.

   1 7 876il.7-4- 1 2 τφόσι<λησ ψ, του 1 ΙroUipoυ η1υ Δημοτικού Συ μ β ο υ λίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από
   διατάξεις του άρθρου 67 του Ν . 3852/1 Ο, την 27-4,

   τουc Συμβούλους ιω.ι ων ι·: . Δiυ ι α ρχο σύμφωνα με τις

   � 0 1 2 τυ ιtρα ι Ιαρασκευ1] κω όψα 1 3 :00 ' . Αφού 6ιωιιuτι;J0ηκr. ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δ ε δο μ ένου ότι

   cπί συνι\λου 41 μελC.Jν βρ!;θηκι"' πιφ6ντu. 2-8 μέλη 1)το ι .

   Η ΣΥΝΘΕΣΒ ΤΟ Υ Δ Η Μ ΟΎJ ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ AIOY

   _ χΛrzλ
   �Τy
   Υ

   \

   -�' :

   ---

   ·�.

   I
   ·

   c

   -- -----

   -

   _
   J Λ Κ Ω Β Λ Ι<.. ι I iVIΛI)11�A

   ΔΕΛΗΠΑΝΝ Ι Ι Κ Λ !Ξ.U ΓΙJ

   5.

   ---

   ------

   ···

   -

   -

   ΣΥ ί'lf ω. ΠΟΛ Υ Λ! ιΝ)2.,

   6.

   -

   ------

   �'Μ
   Η.

   -

   - - --

   10.
   11.

   ΓΛΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ F ΛΕΩΝ ΟI'Λ

   Γ1ΑΤΖ1ΔΗΣ ΠΑΝ Λ Π.ΩΊΊ-ΙΣ

   --

   ---- -�--

   ΚΛΣΊΌΡΗΣ Θf'.ΟΔΩΓ<.

   --

   -

   ΜΙΊΙΣΑΛ Λ:C ΛΗΜι·ΙΤΡ ΙΟΣ

   I�
   J <,.
   --

   -

   --

   �ϊQγ

   .•. -

   --

   --

   "

   .

   -

   -

   -.

   ΛJΟΣ ΚΩΝΣΓΑti'ΓΙΝΟΣ

   -

   --

   -

   Λι'ΚΔ,}.!Ι��--Δ ΙΟΝΥΣ ι ΟΣ
   ΜΩl:\ΟΣ Σ!Ί Υ ΡΙΔΩΝ

   -

   -

   --

   ΚΟΝ ! ΔΑι"Η1 Δ Ι Ο>1Υ:C:]ΟΣ
   -

   -

   ···

   ----

   Φ Π Γ U Ι�ΟΠΟΥΛΟΥ <J1ΩΤΕ ιΝ Η

   18.

   KAI'OYMΓIAL: ΓΊΞΩΙ'Γ ι ΟΣ
   �20.2· ΚΟΥΊ
   ΕΤΕ A I K A ΊΈΡΙΝ Η
   στ:- Κ ι ' Ι Κ ΙΊΠ JΊ3ΩΡΓΙΟΣ
   -----·

   .

   --

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΊΆΝ'ΓJΝΟΣ
   ΑΘΑΝΑΣIΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
   ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩ'ΓJΟΣ
   Λ Λ ΥΚΑ ΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ

   -----

   .

   ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

   30.

   ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

   31.
   32.

   Κ Ο ΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡ1ΔΩΝ

   ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   ΔΑΡΖΕΝΤΑ MAPJA

   33.

   ΝΕΦΕΛΟΥ ΔΗΣ Α ΝΔΡΕΑΣ

   35.

   ΑΠΕΡΓΗ ΜΛΡΙΑ

   ---

   34.

   τΣJΑΠΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

   36.

   ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

   38.

   ΣΊΈΦΟΣ Ν!ΚΟΛΑΟΣ

   ··

   37.

   -

   ΜΑ ΤΗΣ Α Λ ΕΞΊΟΣ

   39.
   40.

   ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΙ'Α

   41.

   ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ

   ΑΦΕΝΤΟΥ Λ1ΔΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

   -

   --

   Οι απουσιι:tζοντες ιι.ν και ν6μιμα κλi]Οηιω.ν είναι

   ι . Α Ρ Κ ΑΔΙΝΟΣ Δ J ΟΝΥ Σ IΟΣ
   <. 1\:JόΨ:ό.".t>Υ.' ΗΣ ΛΝΔI'Γ:ΛΣ

   -

   ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

   28.

   27.

   29.

   ΚΑΣΙΜ1-J ΕΛΕΝΗ

   -

   --

   -

   9.

   _!2.

   i �i-

   ii;-=-�: �� +

   ΣΟΥΡΒ1ΝΟΣ ΑΓΓΕΛ ΟΣ
   ΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΠΊ-1

   Β.
   --:--:
   14.

   1 22.
   123.

   π ο:

   τσ';"ϊοιΛ Ν τ�· ΑΓΓΙ : ι\l'ιΣ
   ο ΊΈι\λ-Κ Ι-Ε ΓΕΩΡ
   Ι
   l
   Λ
   '
   .
   . ' I_�:
   ' .:...": :_�·':
   ··� ' !'
   ' !. \_·
   " . --- ·_ !' ::.�-�.. !.:::.

   έχει ως εξijς:

   οι κ. κ.

   :

   2. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

   Στη m>νcδι,ίαση πrφίσταται σ Δ1] μαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζου λάκη ς Σταύρος

   ΑΔΑ: Β4 9/\ΩΚ3-Ο Ρ8
   U ιc. Ι lρι', c,(ψοc

   το (,''

   πiρυtι ·, ψ :..ω.ιοξιι ι η c υη. αρ ω μ ί ' ' .::υ,·ι:δι'iασης της 2/5/20 Ι 2 και Εισηγούμενος
   Η:':μr; l-Ι μι:ι"\σω.c. Λιrηαc,η-:. c>ιαf\άϊ.-ι την η.-;ήϊηση του κου Δημά.ρ;cου που έχει ως εξής:
   .

   Κ ίφιc Π μc ι3rr.

   απόφαση για την υπογραφιi Μνη μονίου
   στι1 'iΙi.u.ίσιυ. ιης μc Α . Γ\ .:20 6 ! 36/οικ. 6. 1 473// ! 4-03-20 1 2
   πρόσκλησης τηc Ειδικι'γ Υπηρεσίας Διυ.χcίρισης του Επιχειρησιακοίι Προγράμματος
   «Ανάπτυξη
   ΑνΟp611ιινου Δυναμ ικοί''' του Υ πουργε.ίου 1·.ργασίαc & Κοινωνικιiς Ασφάλισης στο θεματικό άξον α
   «Ιlλι'1 ρης ενσωμύ.τωση του συνω.c·υ τ<'υ c"•Οpά>π ινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών" με αp.
   πρι\σκi.ησης 49. Ι Ία τ·· ί • ·Ύ<· < '1 '1;, πιφακαλιiJ όπως με εξουσιοδοτήσει το σcομα να προβώ σε όλες τις
   ::

   Related Interests

    {j)γ;;ι:> ς για. 1 1 j 1.\i! ι ) ,' f : ι ; i) 'f : (_� \ ;-,·ι...: : :;ι ι 1'ι( 1 ' \ ) τ- ιiη; t(�νίου Συνcρ"{ασίας».
    �<Ιlαrωωλι<, <•n<·ι� ειC'ΙJΊηΟrίτ:. c.- τ(J σι:ψu να λάβει

    Συνφγιισίαc με την

    M.l<

    .

    Ο «ΞΕΝ 102.: Π:'

    Related Interests

     Σ,,

     .

     ,-,

     Ί Ο

     I

     Λ il M G ! l i; O

     Σ Υ Μ ΒΟ Υ Λ Ι Ο

     το Λιiμαρ;cο και αφού έλαβε υπόψη του: την υπ. αp. πρωτ.
     206 ! 36/οικ. 6. 1 4ΊJI/I 4 -03-20 1 2 πρόσκληση της L",;l1,1lς Υπηρι;σίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
     I Ιpογρίιμμαιος
     ·· Λνί(π τ υξη ΛvθpciJπn•oυ Δυναμικοίηι του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικi1ς
     Ασφάλισης στu Οι.μυ.τικι) ιί.ξ<'

     Related Interests

      U <• l 1λιiρψ cι·σοηι6τισση του συν<'>λου του ανθρci1πινου δυναμικού σε μία
      κοινωνία ίσων ευκαφιύJνn μι; ιφ. τφ6 σ κλησης 49. μετά από διαλογική συ ζιjτηση και κατόπιν
      ον ομασ τιιοiς ψηφΩφιψί.rι.c
      (i;χου

      Related Interests

       σ.ποχωιΗΊσει οι Δημ. Σ{ιμβο οί.οι κ. ι<. Ματι'ις Αλ.έξιος, Βρεττός Άγγελος, Καραμουσαλ1jς
       Αφού ι'iιωυσc τον Π μ(;ι:δρο κcιι

       Γαiψγιος, Πcί.γιcαλης Λνυμi:ας, Περψi;νης Πέτρος, ενώ έχει προσέλθει ο

       κ.

       Πούλιος Κων/νος )

       Α Π Ο Φ Α Ι. Ι Ζ Ε Ι
       Εγι.:pίνα με (2t1} ψΤ1ψους ιηιίr :
       Α . την υπογραφι'] Μνημονίου Συνφγασίας με την
       Λ . Γ1 . : 206 1 36/ι,-.

       Επιχcφησιωωύ Ι l ρογ ριίιιματος

       πρόσκλησης

       Μ . Κ.Ο <ιΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ" στα πλαίσια της με

       της Ειδικιiς Υπηρεσίας Διαχείρισης του
       <ιΑνάπn>ξη ΑνΟr όJπιν ου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας &

       ι', . Ι <J Ί3// 1 � -03-20 1 2

       Κοινωνικιiς Ασφάλι σι1ς στο Οφατικό &.ξ{)να «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
       μία κοινωνία ίσων ευ κα ιριιον ιι με αρ. πρόσκλησης 49.
       Στα πλαίσια της εν λί.>γω συνεργασίας θα πρασληφΟουν από τη Μ . Κ.Ο. "ΞΕΝ ΙΟΣ ΖΕΥΣ>ι και
       Θα διατεθ οίJV στον Διi μυ με �4μηνες συμβ ά σ ε ις για :
       δυνιφικοί> σε

       Κ Ο ΙΝΩΙ< i Ι�.') Γ!ΛΝ'tΌΙlΩΛΕΙΟ ( 5 ) άτομ".
       KOINΩI' ! i l( Λ 1ΥΠ.Ι'ΓΕΙΑ (7) ιί.τιψ'l
       ΚΟ!ΝΩΝΙΚΟ ΦΛΡΜΑΚΕΙΟ (3! άτcψα

       Β. Εξουσιοδοτεί τον Διiμαρχο Ν . Σμύρνης κ. Τζουλάκη Σταύρο να προβεί σε όλες τις
       συγκ r.ιφ ι μένου Μνη μονίο υ Συν εργασίας» .

       ενέργειες

       γ ια την υπογ ρrιφιi του

       Οι Δημοτικοi Σύμf:Ιουλοι

       κ.κ.

       Κούπας Ευστάθιος, Δαρζέντα Μ αρία, Κούρτης Σπυρίδων,

       Δημάκης Ιωάννης, Ση:φος Νικ6λαος, Δημητράτου Άννα

       και Αφεντουλίδης Γεώργιος ψήφισαν αρνητικά

       Γfιi ΤΟ ΔΗΜΟΠΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Ο ΙΠ'ΟΕΔΡΟΣ

       ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

       ΚAl' Ci Y l\lΠAΣ ΓΕ�L!'ΓJΟΣ
       ΤΑ ΜΕΛΗ
       Α ιcριβές Αντίγραφο
       Νέα Σμύρνη 3/5/2012
       Ο ΠΡQΕ;ΔΡΟΣ

       .����-:

       ΚΛΡΟ'ι

       ΑΣ ΓΕΩΡ ΠΟΣ
       2

       ί

       Ελληνική Δημοκρατία
       Νομός Αττικής
       Δήμος Νέας Σμύρνης
       Γραφείο Δημάρχου
       Ταχ. Δ/νση :
       Τ αχ. Κώδικας:
       Τηλ.:
       Αριθ. Fax:
       Ηλεκ. Δ/νση:

       Ελ. Βενιζέλου 1 4
       1 7 1 2 1 - Ν . Σμύρνη
       2 1 3 2025 85 1 -853
       2 1 3 2025 846
       dnsιnyrni@O I 49.sνxzef'x.is.gov.gr

       Νέα Σμύρνη,
       Αρ. πρωτ.:

       } l:i / 2 0 1 4

       5 68&l [J

       ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δ.Σ

       Θέμα : Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
       Νέας Σμύρνης και των Συλλόγων, Ελλήνων Ολυμmονικών,
       του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών
       «ΚΑΛΛΙΠΆΤΕΙΡΑ» και της Ελληνικής Παραολυμmακής
       Επιτροπής
       Κυρία Πρόεδρε,
       Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου
       ΣιJ

       Related Interests

        εργασίας μεταξύ του Δήμου μας και των Συλλόγων, Ελλήνων Ολυμπιονικών, του
        Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙ ΠΆΤΕΙΡΑ» και της Ελληνικής
        Γ!αραολυμπιακής Εmτροπής, που αφορά στην προαγωγή των αθλητικών ηθών, του
        φίλαθλου πνεύματος του εθελοντισμού, τη γνωριμία των μαθητών της Νέας Σμύρνης με τα
        Ολυμmακά αθλήματα και γενικότερα την ανάληψη από κοινού δράσεων για την
        c:νημέρωση των Συλλόγων Γονέων, των αθλητικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης
        μας για τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού.
        Επίσης το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή του ανωτέρω
        Πρωτοκόλλου

        ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤ ΑΞΥ ΤΟΥ
        ΔΉΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΉΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
        ΕΛΛΉΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΥ
        ΑΘΛΉτΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
        «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ)) ΚΑΙ ΤΉΣ ΕΛΛΉΝΙΚΉΣ
        ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΉΣ ΕΠΙτΡΟΠΉΣ

        Στην Αθήνα σήμερα ημέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Δεκεμβρίου 2 0 1 4 οι
        παρακάτω συμβαλλόμενοι

        Αφενός,
        Ο Δήμος Νέας Σ μύρνης, που εδρεύει στη Νέα Σ μύρνη Αττικής σ την οδό
        Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 1 4 και εκπροσ ωπείται νόμιμα για την
        υπογραφή αυτού του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας (στο εξής
        αναφερόμενο ως «Πρωτόκολλο» από το Δήμαρχο κ. Σταύρο Τζουλάκης
        και που στο εξής θα αναφέρεται ως «Δήμος» και
        Αφετέρου,

        1 . Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, που εδρεύει στο Αμαρούσιο
        Αττικής, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, αρ. 37 και εκπροσ ωπείτω
        νόμιμα για την υπογραφή αυτού του Πρωτοκόλλου από τον κ.
        Δημοσθένη Ταμπάκο, που στο εξής θα αναφέρεται ως «Σύλλογος»
        2. Το Πανελλήνιο Αθλητικό Σ ωματείο Γυναικών « Καλλιπάτειρα»,
        που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, στην οδό Γράμμου, αρ. 1 2 και
        εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή αυτού του Πρωτοκόλλου
        από την κα Κατερίνα Παναγοπούλου, Πρόεδρο του Διοικητικού
        Συμβουλίου, που στο εξής θα αναφέρεται ως «Σωματείο»

        3 . Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή , που εδρεύει ΑμαρσίJσιο
        Αττικής, στην οδό Σπύρου Λούη , ανοιχτό κολυ μβητήριο ΟΑ ΚΑ
        και εκπροσ ωπείται νόμιμα για την υπογραφή αυτού του
        Πρωτοκόλλου από τον κ. Γεώργιο Φουντουλάκη, Πρόεδρο του
        Διοικητικού Συμβουλίου, που στο εξής θα αναφέρεται ως
        «Επιτροπή»

        Στο εξής Ο Δήμος, ο Σύλλογος, το Σωματείο και η Επιτροπή από κοινού
        αναφερόμενα «τα Μέρη»
        Δεδομένου ότι ο Δήμος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον αθλητισμό,
        αναπτύσσει προγράμματα μαζικού αθλητισμού, με σκοπό την προαγωγή
        των αθλητικών ηθών , τη γνωριμία των μαθητών της Νέας Σμύρνης με τα
        ολυμπιακά και παραολυμπιακά αθλήματα
        Δεδομένου ότι ο Σύλλογος έχει ως αποστολή την προαγωγή των
        πανανθρώπινων αξιών του αθλητισμού και των Ολυμπιακών ιδεωδών και
        την προστασία και προβολή των μελών του , αθλητών κατόχων
        Ολυμπιακών μεταλλίων και Ολυμπιακών διακρίσεων εκπροσωπώντας
        την Ελλάδ α και στα πλαίσια των σκοπών και της αποστολής του , ο
        Σύλλογος επιδιώκει τη συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
        και τη ς κοινωνίας των πολιτών
        Δεδομένου ότι το Σωματείο αποσκοπεί στην καλλιέργεια, διάδοση και
        προώθηση του Ολυμπιακού ιδεώδους και του αθλητισμού γενικότερα,
        στο πλαίσιο των αρχών του «ευ αγωνίζεσθαι>> . Ειδικότερα, μεταξύ άλλων
        το Σωματείο αποσκοπεί στην ανάπτυ ξη κάθε είδους κοινωφελούς
        δραστηριότητας, ιδίως δε στη βοήθεια και υποστήριξη ατόμων και
        ομάδων που υφίστανται ή απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό
        και στην εν γένει ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς της κοινωνικής
        φροντίδας και πρόνοιας
        Δεδο μένου ότι η Επιτροπή εποπτεύει και μεριμνά για την ανάπτυξη ,
        προαγωγή και προστασία του Παραολυμπιακού κινήματος, του
        αθλητισμού, του φίλαθλου πνεύ ματος και της εξωσχολικής αγωγής μέσα
        στο πλαίσιο του Παραολυμπιακού ιδεώδους και των παραδόσεων του
        ελληνικού αθλητισμού
        Τα μέρη στα πλαίσια των σκοπών τους και επισημαίνοντας ότι ο
        αθλητισμός, ως θεμελιώδες δικαίωμα κυρίως των παιδιών και των νέων,
        συ μβάλλει στο σεβασμό και την ανάπτυξη των θεμελιωδών ανθρωπίνων
        αξιών
        Συμφωνούν στα εξής :
        Θα συνεργαστούν ώστε να πράξουν οτιδήποτε είναι εφικτό για την
        επίτευξη των στόχων τους, όπως

        -

        Προαγωγή των αθλητικών ηθών, του ευ αγωνίζεσθαι, της ευγενούς
        άμιλλας, του φίλαθλου πνεύ ματος και του εθελοντισμού ω ς
        πανανθ ρ(bπινων αξιών του Ολυμπισμού

        -

        Γνωριμία των μαθητών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της
        δ ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Νέας Σμύρνης με τα Ολυμπιακά
        αθλή ματα και παρακίνη σή τους προς την άσκηση , που συ μβάλλε1
        στην ολόπλευ ρη ανάπτυξη τη ς προσωπικότητάς τους και της
        ανέλιξης των φυσικών, πνευματικών και ηθικών δυνάμεών τους

        -

        Τη διο ργάνωση από κοινού ή την υποστήριξη και προβολή από το
        Δή μο δράσεων των συμμετεχόντων μερών

        -

        Ενημερώσεις Συλλόγων Γονέων κω/ή άλλων φο ρέων
        φιλαθλητικών ή πολιτιστικών σω ματείων, ιδρυμάτων ή άλλων
        φορέων ή ενώσεων προσώπων για τον παιδαγωγικό και κοινωνικό
        ρόλο του αθλητισμού.

        Τα Μέρη αποδέχονται στο παρόν ότι θα προω θή σουν, κοινού
        ενδιαφέροντος, στόχους, όπω ς διατυπώνονται πιο πάνω.

        Διάρκεια.
        Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ από την υπογρ αφή του από του ς
        εκπρ οσώπους των Μ ε ρών. Για το Μέρος Δή μος θα υπογραφεί μετά την
        απόφαση του οικείου Δη μοτικού Συμβουλίου
        Η διάρκεια της συνεργασίας των Μερ ών ο ρίζεται αό ριστη . Αν κάπο ιο

        από τα Μέρη επιθυμεί τη διακοπή της συνε ργασίας θα δύναται να
        κοινοποιήσει την απόφασή του για διακοπή στα άλλα Μέρη μονομερόJς,
        ένα μήνα πρίν την επιθυμητή διακοπή συνεργασίας.
        Επικοινωνία των Μ ερών
        Η αλληλογρ αφία μεταξύ των Με ρ ών μπο ρεί να γίνεται μέσω

        ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις κατωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις :
        Για το Δή μο : dnsmyΓni 1 @gmaiJ.cωn

        Για το Σύλλογο : olyωpionil<.es@gιnail.cωη
        Για το Σ ωματείο : kalipa@otenet.gΓ
        Για την Επιτροπή : info@paralyωpic.gιΆλλως με ταχυδρομική αλληλογραφία
        Σε επίπεδο μελλοντικών συμβατικών δεσμεύσεων θα απαιτείται η
        ιJπαρξη σαφών και ορισμένων όρων και η αποδοχή τους, σύμφωνα με τα
        ισχύοντα εν γένει στις συναλλαγές και τους νόμους του κράτους. Για δε
        το Μ έρος Δήμος θα απαιτείται απόφαση του οικείου Δη μοτικού
        Συμβουλίου
        Λοιποί Όροι
        Τα Μέρη αποβλέπουν στην αποδοτική και έγκυρη μεταξύ τους
        συνεργασία για την επίτευξη των παραπάνω προδιαληφθέντων σκοπών
        του παρόντος πρωτοκόλλου .
        Αφού συμφωνήθηκαν όλα τα παραπάνω και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά
        συντάχθηκε το παρόν σε δύο όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και
        βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί και κάθε συμβαλλόμενο
        μέρος παρέλαβε από ένα.
        Τα συμβαλλόμενα Μέρη
        Για το Δήμο

        Για το Σύ λλογο

        Για το Σωματείο

        Για την Επιτροπή

        I
        /

        I
        '

        Ελληνική Δημοκρατία
        Νομός Αττικής
        Δήμος Νέας Σμύρνης
        Γραφείο Δημάρχου
        Ταχ. Δ/νση:
        Τ αχ. Κώδικας:
        Τηλ.:
        Αριθ. Fax:
        Ηλειc. Δ/ν ση:

        Ελ. Βενιζέλου 14
        171 2 1 - Ν. Σμύρνη
        2 1 3 2025 85 1-853
        2 1 3 2025 846
        dnsιnyrniiίί),0 149.sνxzef"xis.gov.gι-

        Νέα Σμύρνη, {
        Αρ. πρωτ.:

        I) i9. j 2014

        56"886"

        ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δ.Σ

        Θέμα : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής για την
        Ισότητα των δύο φύλων ( ΔΕΠΙΣ)

        Κυρία Πρόεδρε,
        Π•ψακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για τη συγκρότηση Δημοτικής
        JΞπιτροπής για την ισότητα των δύο φύλων, λαμβάνοντας υπόψη:
        1 . Τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των
        φύλων στις τοπικές κοινωνίες περί « ένταξης της διάστασης του φύλου στις
        πολιτικές και τις δράσεις τους»

        2. Το άρθρο 70 του Ν.3852/ 1 0 περί σύστασης δημοτικών επιτροπών
        3.

        Το με Α.Π. Δ 1 /2 1 77/04. 1 1.2014 έγγραφο της Γ.Γ.l.Φ (Υπουργείο Εσωτερικών)
        περί σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ( ΔΕΠΙΣ)

        4.

        Την ανάγκη προώθησης των πολιτικών για την ισότητα σε τοπικό επίπεδο στα
        πλαίσια οργανωμένου σχεδιασμού

        !f

        Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των δύο φύλων ( ΔΕΠΙΣ) έχει ι-Ύδεικτικά τις ακόλουθες
        αρμοδιότητες:
        1 . Μεριμνά και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή
        πολιτική του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γι-Ύικής Γραμματείας
        Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
        2.

        Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου για τη
        λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
        φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής

        3.

        Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ένταξη έργων που προωθοί>ν τα
        ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης πολττr'Jν

        4. Συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
        Φύλων, με άλλα κέντρα καθ(Dς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτά>ν

        των

        Για τη συμμετοχή στη ΔΕΠΙΣ προτείνονται:
        Η κα Μαρία- Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος
        Η κα Αφροδίτη Μάντζιου, Δημοτική Σύμβουλος
        Η κα Σοφία Αγγελίδου, εκπρόσωπος της Δημ. Παράταξης «Στροφή Ν. Σμύρνης»
        Η κα Βασίλική Σερέτη, εκπρόσωπος της Δημ. Παράταξης «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΟΛΗ
        ΠΡΟΤΥΠΟ»
        Εκπρόσωπος της Ένωσης Κρητών Ν. Σμύρνης
        Εκπρόσωπος του Συλλόγου «Ηλιαχτίδα»
        Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ηπειρωτών «Η ΤΠΑΝΗ»
        Εκπρόσωπος της Ένωσης Ποντίων «Η ΜΑ ΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»
        Εκπρόσωπος της Ένωσης Ιμβρίων
        Εκπρόσωπος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
        Εκπρόσωπος του Συλλόγου Κερκυραίων «Η ΚΟΡΥΦΩ»
        Η Επιτροπή που θα mJγκροτηθεί καλείται να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς τοπικο1\ς
        φορείς και γενικότερα με όσους κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να καταρτίσει το Τοπικό
        Σχ;έδιο Δράσης του Δήμου Νέας Σμύρνης για την ισότητα των φύλων

        /\(�...<:>"()

        /�

        /1.

        Related Interests

         -

         Σ Ρ.ιι �

         -�

         ,()

         :Υ\

         lι.ι��
         ,..-,.,.�,;..�,_

         ι� �
         ###BOT_TEXT###quot;"

         "

         ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

         / ι ::r: _.:.
         '"Rfl-_
         L?:\ �J1 ος Τζοη)Λκηc
         '.:3,} Ι:ι5ιrfΒ
         -��

         ,

         .. .

         '
         �ο
         {J::
         \
         \y-γι>�1-f�'
         .χ___./_,_/, . . _ ../
         ·-

         .
         -

         ;

         '

         �]

         _.

         /

         \/

         '

         _,

         ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡ ΑΊΙΑ
         ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
         ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
         Υ ΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

         Ν . Σμύρνη 1 1 1 1 2/20 1 4

         Αρ. Ι\ pιcτ� 5 6'8LJFJ

         Π ΡΟΣ: κα Πρόεδρο Δημοτικού
         Συμβουλίου

         Θ ΕΜΑ: Σ ύναψη σύμβασης συνεργασίας για ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού
         Και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

         Κύρια Πρόεδρε
         Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συ μβούλιο, τη λήψη απόφασης για

         σύναψη σύ μβασης συνεργασίας με την εταιρεία «ΦΑΙΔΡΑ Μ . Ε . Π . Ε. », προκειμένου να
         εφαρμοστεί από το Δήμο μας το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού
         και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού από οικιακούς χρήστες.
         Η προτεινόμενη συνεργασία με την παραπάνω εταιρεία θα δώσει επιπλέον την
         δυνατότητα στους Δημότες του Δ. Ν.Σ. της άμεσης αποκομιδής από τον χώρο τους των
         ογκωδών Α.Η.Η.Ε. με ένα τηλεφώνημα αστικής χρέωσης (στο 80180119090).
         Επίσης παρακαλούμε για την εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την
         υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

         Συν. : Σύμβαση Συνεργασίας

         ΝτΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

         ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
         ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ
         ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
         ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
         ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

         Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την
         συμβαλλομένων:

         . . . . . . . . ./ .... . .... . ../. . . . . . . . ...

         μεταξύ των παρακάτω

         1)
         Αφενός του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία
         «Δήμος Νέας Σμύρνης», ο οποίος εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, οδός Ελευθερίου
         Βενιζέλου 14 και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο κ. Τζουλάκη
         Σταύρο και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. .. ......... . . ..... ....... απόφαση του Δημοτικού
         Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα εκπροσώπησης
         του πιο πάνω Ο.Ί.Α. κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
         2)
         Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
         Ε.Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΦΑΙΔΡΑ Μ. Ε.Π.Ε.» με έδρα στον Πειραιά, οδός
         Κολοκοτρώνη 135, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας
         σύμβασης από την Ιωάννα Αλεξανδράτου, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας
         αυτής (εφεξής καλούμενη ως «ΦΑΙΔΡΑ»).

         Και έχοντας υπόψη:
         ./

         Την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την προστασία του
         περιβάλλοντος και την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων και πιο
         συγκεκριμένα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
         (ΑΗΗΕ) (Ν. 1650/1986, Ν. 2939/2001, ΚΥΑ ΗΠ 23615/651/Ε.103, ΠΔ
         117/2004, ΦΕΚ 1184/Β/09-08-2014 κλπ.).
         Ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης επιθυμεί τη συνεργασία με μια εξειδικευμένη και
         έμπειρη εταιρεία δραστηριοποιούμενη στον τομέα της Ανακύκλωσης (συλλογή,
         μεταφορά και διάθεση για αξιοποίηση των ανακτηθέντων υλικών) και την
         ανάπτυξη ενός σύγχρονου Προγράμματος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού &
         Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε όλες τις περιοχές εντός των ορίων του
         Δήμου.
         Ότι η εταιρεία ΦΑΙΔΡΑ διαθέτει όλες τις απαιτούμενες, από την ισχύουσα
         νομοθεσία, άδειες για τη συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ σε έντεκα περιφέρειες
         της χώρας, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο διαχειριστών μη επικίνδυνων
         αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
         Αλλαγής (Αριθ. Μητρώου 113) και έχει σύμβαση σε ισχύ με Εγκεκριμένο
         Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ και πραγματοποιεί χωριστή
         συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ ως εργολάβος αποκομιδής απορριμμάτων για
         λογαριασμό του Συστήματος.
         Ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης αποφάσισε τη συνεργασία με τη «ΦΑΙΔΡΑ» στην
         ανάπτυξη Προγράμματος Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ σε όλες τις περιοχές εντός των
         ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης, βάσει της υπ' αριθμ. . . . . . . . . . I. . . . . . . . . .
         απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους και
         προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

         Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:
         Άρθρο Ι
         Αντικείμενο τη ς σύμβαση ς

         Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης
         και της ΦΑΙΔΡΑ στην αποκομιδή των Αποβλήτων Ηλεκτρικού - Ηλεκτρονικού
         Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ειδικότερα στη Συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακών χρηστών,
         εντός των ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης με σκοπό την Ανακύκλωση - Αξιοποίηση
         αυτών αλλά και την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των δημοτών του Δήμου.
         Άρθρο 2
         Ορισμοί

         Στην παρούσα σύμβαση οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν τις ακόλουθες σημασίες:
         Ι. Δ.Ν.Σ.: Δήμος Νέας Σμύρνης
         Π. ΑΗΗΕ: Απόβλητο Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
         ΠΙ. Σύμβαση: Η παρούσα Σύμβαση
         Άρθρο 3
         Υποχρεώσεις ΦΑΙΔΡΑ
         3.1.

         Η ΦΑΙΔΡΑ αναλαμβάνει έναντι του Δ.Ν.Σ. άνευ ανταλλάγματος την τοποθέτηση
         πέντε (5) κάδων σε αντίστοιχα σημεία για τη συλλογή των ΑΗΗΕ. Η ακριβής
         χωροθέτηση των κάδων θα γίνει σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Δ.Ν.Σ.
         και σε χώρους που θα υποδείξει ο Δ.Ν.Σ.. Όλοι οι χώροι που θα υποδειχθούν θα είναι
         ασφαλισμένοι (εντός δημοτικών κτιρίων κτλ.) για την αποφυγή βανδαλισμών,
         κλοπών και γενικότερα επικίνδυνων καταστάσεων.
         3.2.

         Η ΦΑΙΔΡΑ αναλαμβάνει έναντι του Δ.Ν.Σ. άνευ ανταλλάγματος τη διάθεση και
         παροχι] όλων των αναγκαίων ανταλλακτικών και αναλωσίμων που είναι αναγκαία για
         τη σωστη λειτουργία των κάδων.

         3.3. Η ΦΑΙΔΡΑ αναλαμβάνει έναντι του Δ.Ν.Σ. άνευ ανταλλάγματος την παροχή των
         υπηρεσιών και εργασιών εγκατάστασης, χρήσεως, λειτουργίας και διαχείρισης του
         Προγράμματος Αξιοποίησης ΑΗΗΕ για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης. Στις ανωτέρω
         υπηρεσίες και εργασίες περιλαμβάνονται:
         3.3 . 1 Οι υπηρεσίες και εργασίες συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης προς
         αξιοποίηση των ανακτώμενων απορριμμάτων (αποβλήτων) με προσωπικό και
         μεταφορικά μέσα της ΦΑΙΔΡΑ εντός ή εκτός οικίας των δημοτών.
         3.3 .2 Η παροχή τηλεφωνικής γραμμής με αστική χρέωση (80 1 8019090) για
         όλους τους δημότες του Δ.Ν.Σ. προς εξυπηρέτηση των αναγκών άμεσης αποκομιδής
         από το χώρο τους των ογκωδών Α.Η.Η.Ε..
         3.3 .3 Οι υπηρεσίες και εργασίες συντηρησης του συνόλου του
         χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του
         Προγράμματος Ανακύκλωσης.
         3 .3.4 Η παροχι] στο Δ.Ν.Σ. οποιονδήποτε γενικά άλλων υπηρεσιών και
         εργασιών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του Προγράμματος Ανακύκλωσης.

         (3.4\ Η ΦΑΙΔΡΑ αναλαμβάνει έναντι του Δ.Ν.Σ., άνευ ανταλλάγματος, την παροχή
         �ρεσιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών του Δ.Ν.Σ., για το χρόνο
         ισχύος της Σύμβασης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΦΑΙΔΡΑ θα αναλάβει
         την οργάνωση μιας ( I ) ετήσιας εκδήλωσης για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
         των δημοτών του Δ.Ν.Σ. στα θέματα της Ανακύκλωσης σε χρόνο και τόπο που θα
         ορίσει εγγράφως (τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την

         επιθυμητή ημερομηνία της εκδήλωσης) προς τη ΦΑΙΔΡΑ ο Δ.Ν.Σ .. Επίσης, η
         ΦΑΙΔΡΑ θα προμηθεύσει το Δ.Ν.Σ. με ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες σχετικά με
         το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης τα οποία θα μοιραστούν στους δημότες με μέριμνα του
         Δ.Ν.Σ. .
         3 .5. Η ΦΑΙΔΡΑ αναλαμβάνει έναντι του Δ.Ν.Σ., άνευ ανταλλάγματος, την παροχή
         του συνόλου των στοιχείων των ποσοτήτων των Απορριμμάτων (Αποβλήτων) ΗΗΕ
         που ανακτώνται από το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της
         Σύμβασης.
         \

         - --

         ..

         r

         \ 3.6� Η ΦΑΙΔΡΑ για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του κόστους τοποθέτησης και

         �ουργίας του Προγράμματος, θα αξιοποιεί το Πρόγραμμα, για το χρόνο ισχόος της

         Σύμβασης, για χορηγία, διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, διενέργεια διαγωνισμών,
         διενέργεια εκδηλώσεων των χορηγών ή/και του Προγράμματος ή για όποια άλλη
         ενέργεια συμβάλλει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία της
         ανακύκλωσης. Όλες οι παραπάνω ενέργειες συμφωνείται να γίνονται μόνο μετά από
         προηγούμενη γραπτή έγκρισή τους από το Δ.Ν.Σ.. Για όλες τις παραπάνω ενέργειες
         θα ενημερώνεται ο Δ.Ν.Σ. εγγράφως τριάντα (30) ημέρες πριν. Οποιοδήποτε έσοδο
         προκύπτει από την ανωτέρω αξιοποίηση αυτοδίκαια θα περιέρχεται στη ΦΑΙΔΡΑ.
         ΦΑΙΔΡΑ για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του κόστους τοποθέτησης και
         υργίας των κάδων αλλά και του κόστους λειτουργίας του Προγράμματος, θα
         δύναται να εισπράττει αμοιβή ανά ανακτώμενο τόνο Απορριμμάτων (Αποβλήτων)
         ΗΗΕ από το Πρόγραμμα, που θα καταβάλλεται από νόμιμα Εγκεκριμένο Σύστημα
         Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ.

         ::\ Η ΦΑΙΔΡΑ δικαιούται με τη λήξη ισχόος της Σύμβασης να παραλάβει και να
         Υ κομίσει το σύνολο του εξοπλισμού που τοποθέτησε και λειτούργησε για την
         ί

         υλοποίηση του Προγράμματος Ανακύκλωσης.

         Ά ρθ ρο 4
         Υποχρεώσεις Δήμου Νέας Σμύρνη ς

         4.1 . Με την παρούσα σύμβαση ο Δ.Ν.Σ. δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως
         οικονομική υποχρέωση έναντι της ΦΑΙΔΡΑ και δεν οφείλει καμία αμοιβή,
         αποζημίωση ή άλλο χρηματικό αντάλλαγμα, δεδομένου ότι ρητώς συνομολογείται ότι
         η ΦΑΙΔΡΑ θα παράσχει όλες τις με τη Σύμβαση αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις με
         δικά της μέσα, δαπάνες και ευθύνη.
         4.2. Ο Δ.Ν.Σ. αναλαμβάνει την υποχρέωση παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, των
         χώρων που θα εγκατασταθούν κάδοι και το κοντέινερ για την υλοποίηση του
         Προγράμματος. Οι συγκεκριμένοι αυτοί χώροι θα υποδειχθούν στη ΦΑΙΔΡΑ από τον
         Δ.Ν.Σ. και θα είναι φυλασσόμενοι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιθυμίας από τον
         Δ.Ν.Σ. αλλαγής της θέσης των κάδων αυτό θα γίνεται πάντα κατόπιν πρότερης
         έγγραφης ενημέρωσης προς τη ΦΑΙΔΡΑ.
         4.3. Ο Δ.Ν.Σ. αναλαμβάνει την υποχρέωση εξασφάλισης άνευ ανταλλάγματος της
         αναγκαίας ηλεκτρολογικής παροχής -εφόσον απαιτηθεί- για την υλοποίηση του
         Προγράμματος.

         4.4 Ο Δ.Ν.Σ. θα αναλάβει τη διανομή των ενημερωτικών φυλλαδίων του
         Προγράμματος Ανακύκλωσης στους δημότες του.

         Ά ρθρο 5
         Διάρκεια
         Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει και θα αναπτύσσει όλα τα έννομα αποτελέσματα
         αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών αρχίζοντας από την ημερομηνία
         υπογραφής αυτής. Μπορεί δε, να παραταθεί σιωπηρά για διάστημα ενός ( 1 ) έτους.
         Η ανωτέρω χρονική διάρκεια συμφωνείται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ως
         εύλογη και δίκαια, ώστε να καταστεί εφικτή η απόσβεση της επένδυσης της ΦΑΙΔΡΑ
         που απαιτείται για την υλοποίηση του Προγράμματος.
         Άρθρο 6
         Καταγγελία
         6.1 . Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε σε
         περίπτωση που το άλλο συμβαλλόμενο μέρος προβεί σε παράβαση οποιουδήποτε
         όρου της παρούσας, θεωρουμένων απάντων ως ουσιωδών.
         6.2. Η Σύμβαση θα μπορεί επίσης να λύεται άμεσα χωρίς προθεσμία με απλή έγγραφη
         δήλωση από το Δ.Ν.Σ. κατά τα ανωτέρω, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) σε
         περίπτωση κηρύξεως της ΦΑΙΔΡΑ σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των
         πληρωμών της ή υποβολής αιτήσεως πτωχεύσεως εναντίον της, (β) σε περίπτωση που
         η ΦΑΙΔΡΑ τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής.

         6.3. Σε περίπτωση τυχόν αλλαγής - τροποποίησης του καταστατικού, πτώχευσης ή
         αναγκαστικής διαχείρισης η ΦΑΙΔΡΑ υποχρεούται να ενημερώσει το Δ.Ν.Σ ..

         6.4. Η καταγγελία της παρούσας σύμβασης θεωρείται ότι γίνεται εγκύρως, μόνον
         όταν έγινε εγγράφως και κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

         6.5. Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επίδοση του
         εγγράφου της καταγγελίας στο άλλο μέρος.
         Άρθρο 7
         Ρήτρα Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας
         ι
         7 . 1 . Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται στην τήρηση πλήρους και αυστηρής εχεμύθειας
         \..JSgJΙεμπιστευτικότητας για το περιεχόμενο και την ύπαρξη του παρόντος, πλην αν
         άλλως επιτάσσεται από το νόμο ή αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα ή εάν υπάρχει
         προηγούμενη ρητή συμφωνία όλων των εδώ συμβαλλομένων.

         ;

         \z.j;;

         Τα μέρη αναλαμβάνουν αμοιβαία μεταξύ τους υποχρέωση να μην κοινολογούν
         σε οποιονδήποτε τρίτον οτιδήποτε πληροφορ1]θηκαν κατά την εκτέλεση της
         παρούσας ή κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων σχετικά τον αντισυμβαλλόμενο
         αυτών εκτός αν υπάρχει προηγούμενη ρητή συμφωνία όλων των εδώ συμβαλλομένων.

         ΓΊ.3) Ρητώς συνομολογείται ότι ακόμη και μετά τη λύση ή λήξη της παρούσας για
         'mτ6ιονδήποτε λόγο και ανεξαρτήτως της τυχόν υπαιτιότητας κάποιου μέρους,
         εξακολουθεί να ισχύει η στο παρόν συμφωνούμενη ρήτρα εμπιστευτικότητας.

         )
         "

         Άρθρο 8
         Γενικές Διατάξεις
         8 . 1 . Εφαρμοστέο δίκαιο - δωσιδικία: Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών
         από ή εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα δικαση'jρια των Αθηνών και
         εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
         8.2. Ουσιώδεις όροι - τροποποιήσεις: Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης
         θεωρούνται ουσιώδεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης
         πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
         8.3. Εκχωρήσεις: Απαγορεύεται και δεν είναι δυνατή η αναδοχή όλων ή μέρους των
         εκ της Σύμβασης aπορρεουσών υποχρεώσεων ή η εκχώρηση όλων ή μέρους των εκ
         της Σύμβασης απορρεόντων δικαιωμάτων της ΦΑΙΔΡΑ, από τη ΦΑΙΔΡΑ σε τρίτο
         πρόσωπο.
         9.4. Γνωστοποιήσεις - παραγγελίες: Τυχόν κοινοποιήσεις εγγράφων μεταξύ των
         μερών θα γίνονται στις διευθύνσεις τους που αναφέρονται στην αρχή της Σύμβασης.
         9.5. Μη παραίτηση: Η μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των δικαιωμάτων των
         μερών από τη Σύμβαση, και ιδιαίτερα της εκπλήρωσης κάθε υποχρεώσεως
         συμβαλλομένου από αυτήν, δεν θα σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραίτησή
         τους από τα εν λόγω δικαιώματά τους.
         9.6. Μερική ακυρότητα: Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της
         Σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη Σύμβαση κατά τη ρητή δήλωση και
         βούληση των μερών. Αν οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά
         άκυρος, δεν θίγεται το κύρος της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται σε
         περίπτωση κατά την οποία όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος ή
         αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετυCΊj πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν
         με άλλον όρο, ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατόν πλησιέστερο σε αυτό του
         αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη Σύμβαση.
         Σε βεβαίωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάχθηκε σε έξι (6) πρωτότυπα, τα οποία
         διαβάστηκαν μεγαλόφωνα και υπογράφτηκαν από τους συμβαλλόμενους ως
         ακολούθως:
         Ο ι συμβαλλόμενοι:

         Για το Δήμο Νέας Σμύρνη ς,
         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ,

         Τζουλάκη ς Σταύρος

         Για

         τη

         <<ΦΑΙΔΡΑ Μ .

         Ε.Π.Ε.»,

         Η ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΤΡΙΑ,

         Ιωάννα Αλεξανδράτου

         ΝΕΑΣΜΥΡΝΗ:

         lΞΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         I�OIV.Oi ΑΠΙΚΗΣ
         G.I�WΙOΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΙΙΙΗΣ
         ΔΙ!ΞΥΘϊ\ΙΣΗ OIKOIII OMIKOY
         ΊΉiνιΑ iΞΣΟΔΩΙΙΙι ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

         ΑΡ. ΠΡΩΤ.

         &. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΙΙΙ ΚΑΤ/ΤΩΝ

         (ΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΠΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

         ·;-Α)l.Δ/ΣΗ.: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16

         17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
         ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΝΝΠΑ ΓΙΑΜΠΙΛΗ
         ··;·t,c.HiiK.: 2132025930
         ΠΡΟΣ : Την Κα Πρόεδρο του

         Δημοτικού Συμβουλίου

         � '"7'' ·�··
         ' ;'> '

         «

         _,

         Παρατάσεις μισθώσεων & μισθωμάτων».

         �r::ς πc:ρα•<αλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση γιο:
         Α.

         Την παράταση των μισθώσεων και των μισθωμάτων τους για τρίο ( 3) έτη ( έως 31-12-2017) των

         .Jτωθι οκινιjτων που μισθώνει ο Διjμος για τη στέγαση των υπηρεσιών του, στα οποία έχουν ήδη γίνει οι

         ι.

         ·

         ,,-,,,, ;υύμενες μειώσεις μισθώματος α) σύμφωνα με το υπ' α ρ. 2/3261 19/17-05-2010 έγγραφο του
         ι

         ι· ιοψγεiου Οικονομικών και υπ' αρ. 25834/28-06-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,

         Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικιjς Διακυβέρνησης και β) σύμφωνα και σε εκτέλεση του άρθρου 2 του Ν .
         �;u3 l/20 l 2 . :

         ι<ΑΤΑΠΑΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ Η ΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
         F./,-.

         UΙΙJΟr,!ΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

         κτrΡΙΑ

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

         JΔΙΟΚΤΗΤΗ

         ΣΥΝΟΛΙΚΟ
         ΕΜΒΑΔΟ

         ΟΡΟΦΟΣ

         ΛΗ=Η
         ΜΙΣΘΩΣΗΣ

         6ος

         ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

         ( τ.μ. )
         ΘiΞΟΔΩρlΔΗΣ
         l�LAΓ'i iJJ·ι: ,)< iΊΟΠΟΙ
         Δl!CAIOYXΟΙ

         ΔΗΜΑΡΧΕ!Ο

         �--�-1---·---

         ----·

         ΕΛΕΥΘΕΡ!ΟΥ
         ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16

         27/05/2015
         105.65

         31-12-2014

         2

         3

         ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
         ΣΠΥΡΙΔΩΝ

         ΒΑΡΕΛτzΗΣ
         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &

         ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

         ΣΟΥΛΙΕ 9 &
         ΚΡΑτΗΤΟΣ 49

         2' ΚΕΠ

         ΑΓΧΙΑΛΟΥ 33 &
         ΒΟΣΠΟΡΟΥ

         ΠΑΡΘΕΝΙΑ

         4

         τΕΧΝΙΚΗ
         ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΙΚΗ
         ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
         Ι.ΣτΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ

         Γ' ΚΑΠΗ

         694,00

         115,00

         ΙΣΟΓΕΙΟ

         ΙΣΟΓΕΙΟ &
         ΠΑΤΑΡΙ

         31/12/2014

         31/12/2014

         ΙΣΟΓΕΙΟ
         Ν.ΠΛΑΠΗΡΑ 57

         223,10

         ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
         & ΠΡΑΣΙΑ

         31/12/2014

         ΡΑΙΔΕΠΟΥ11-13

         131,50

         ΙΣΟΓΕΙΟ Β'

         31/12/2014

         ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
         18

         181,15

         ΙΣΟΓΕΙΟ &
         1"' 0ΡΟΦΟΣ

         31/ 12/2014

         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
         ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78

         468,86

         1ικ;, 2ος & 3oc

         ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
         31-12-2014

         Μ.ΑΛΕΑΝΔΡΟΥ
         65 &
         ΑΔΡΑΜΥΠΟΥ38

         151,33

         4"'

         Ε. Ε.

         5

         ΛΑΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

         6

         ΑΝτvΠΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

         Δ' ΚΑΠΗ

         ΤΜΗΜΑΤΑ
         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
         ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

         7

         8

         ΓΕΩΡΠΟΣ
         ΣΑΡΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ
         Ε. Ε.

         ΒΕηΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
         & ΦΩΤΕΙΝΗ

         3' ΔΗΜοηκο
         ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ

         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
         ΥΠΗΡΕΣΙΑ

         04/05/2015

         23/06/2015
         ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
         31-12-2014

         Β. Την παράταση του μισθώματος έως 03-08-2017.

         ΓΡΑΦΕΙΟ
         1

         ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
         ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΝΑ
         ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ

         ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
         ΔΙΑ ΒΙΟΥ
         ΜΑΘΗΣΗΣ

         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
         ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18

         03/08/2017
         105,00

         3"'

         ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
         31-12-2014

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
         ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙΚΗΣ
         ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗτΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
         ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟ
         Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1 4
         1 7 1 2 1 , Νέα Σμύρνη
         ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2 1 32025804

         Ν. Σμύρνη ...... .Ι..?... : ..ι:2- ..,......'?,.Ι?..ι..':"
         Αριθμ. Πρωτ...........S.::;C.Q;J..Q. .... ..
         .

         Προς: Πρόεδρο Δ.Σ.

         ΘΕΜΑ: Πρόσληψη είκοσι (20) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
         Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Προγράμματος "Άθληση για Όλους ",
         περιόδου 20 1 4-20 1 5 .

         Παρακαλώ το Σώμα να πάρει Απόφαση για την πρόσληψη είκοσι (20) πτυχιούχων Φυσικής
         Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στα
         πλαίσια του Προγράμματος "Άθληση για Όλους ", περιόδου 201 4-20 1 5 . διάρκειας έως είκοσι οκτώ
         (28) εβδομάδων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 26869/ 1 - 1 0-20 1 3 (ΦΕΚ
         2527/Β/8-1 0-201 3/ΑΔΑ ΒΛΛΚΓ-39Η Οργανωτικό Πλαίσιο).
         Η δαπάνη που θα προκύψει για τη μισθολογική κάλυψη των παραπάνω ΚΦΑ θα καλύπτεται
         από τα έσοδα από την καταβολή αντιτίμου από τους αθλούμενους αλλά και από τη σχετική
         επιχορήγηση της Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
         Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους από τη Γενική
         Γραμματεία Αθλητισμού για τη περίοδο 20 1 4-20 15, για την επιλέξιμη δαπάνη μισθοδοσίας
         Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, ορίζεται στο ποσοστό του 60% της συνολικής δαπάνης των
         εγκεκριμένων τμημάτων.
         Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ Εξόδων: 1 5 .604 1 .000 1 και 1 5 .6054.0001 του
         προϋπολογισμού του 2014 και οι αντίστοιχες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
         2015.

         ΕΛΛΗ ΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
         ΔΗ ΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
         ΤΜ Η ΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
         ΠΛΗΡ: ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
         ΤΗΛ: 2132025774

         HMEP/NIA:
         ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

         4-/1.. .J. I2.0 J. <1S S :f 29

         /m

         ΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

         ΘΕΜΑ: « ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
         Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
         1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 5 8 παρ.
         1 του Β .Δ/τος 1 7/5-1 5/6/ 1 959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
         δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
         και τους εισπρά.κτορες.
         2. Την παράγραφο 1 δ του άρθρου 1 74 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί ολικής διαγραφή οφειλής
         προς τους Δήμους, όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι λανθασμένη.
         3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 48050/16. 1 0.20 1 4 αίτηση της εταιρείας EUROLEASE AE, με την
         οποία ζητάει την διαγραφι) των ληξιπρόθεσμων οφειλών της από κλήσεις ΚΟΚ ετών 2008(κλήση
         1 3 1 60000880 1 ) και 2009(κλι]ση 1 3 1 600010598) , ποσών αντίστοιχα 1 00,00 ευρώ και 40,00 ευρώ,
         λόγω του ότι τα οχήματα τα είχε μισθώσει σε πελάτες της(μας επισυνάπτει τα μισθωτήρια).
         4. Τέλος, όσο αφορά το ΦΕΚ/1 3454/ 1 9. 1 2.2003, το οποίο αναφέρεται στην αίτηση, για διαγραφή
         του ΑΦΜ : 094494 1 00 και συγχώνευση της ως άνω εταιρείας με την ΤΟΥΟΤΑ ΗΕΛΛΑς ΑΕ, σας
         ενημεριονουμε ότι δεν υπάρχουν κλήσεις για το συγκεκριμένο ΑΦΜ μετά το 2003, παρά μόνο το
         200 1 .(Σας επισυνάπτουμε σχετική καρτέλα κλήσεων).
         Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την ολική παραγραφή ή μη, των
         ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας EUROLEASE ΑΕ(κωδικός:80662) από κλήσεις κοκ
         ετών 2008(κλήση 131600008801) και 2009(κλήση 131600010598) , ποσών αντίστοιχα 100,00
         ευρώ και 40,00 ευρώ, από τους αντίστοιχους βεβαιωτικούς καταλόγους.
         Οι ως άνω κλήσεις ΚΟΚ να βεβαιωθούν στα ονόματα που μας επισυνάπτει η ως άνω
         εταιρεία με τις αιτήσεις μίσθωσης.

         Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου
         2 αιτήσεις μίσθωσης
         ΦΕΚ / 1 3454/ 1 9 . 1 2.2003.
         Καρτέλα συναλλασσομένου (κλήσεις)

         I .'.�
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
         ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
         ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
         ΠΛΗΡ: ΔΗΜΙΠΡΙΑΔΗΣ Δ.
         ΤΗΛ: 2132025774

         ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
         ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

         ΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

         ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»

         Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
         1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. Ι , 54 παρ. I και 58 παρ.
         Ι του Β .Δ/τος 1 7/5-1 5/6/1 959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
         δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
         και τους εισπράκτορες.
         2. Το άρθρο 1 74 , παρ Ι δ,του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί διαγραφή οφειλής λόγω λανθασμένης
         εγγραφι]ς στον βεβαιωτικό κατάλογο.
         3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 49974/30.1 0.20 1 4 αίτηση της Κας
         του
         , με την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της οι οποίες
         προήλθαν από πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών από πολεοδομία,
         λόγω του ότι η πολεοδομία ανακάλεσε τον χρηματικό κατάλογο με την με αριθμό 7266/ 1 7.7.20 1 4
         απόφασή της.
         4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 50245/3 1 . 1 0.20 1 4 αίτηση του Κου
         ,
         με την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οι οποίες προήλθαν από
         πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών από πολεοδομία, λόγω του ότι η
         πολεοδομία ανακάλεσε τον χρηματικό κατάλογο με την με αριθμό 8263/25.8.20 1 4 απόφασή της.
         Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
         Α
         ληξιπρόθεσμων οφειλών των
         και
         από πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών από πολεοδομία, λόγω του
         ότι η πολεοδομία ανακάλεσε τους αντίστοιχους χρηματικούς ι;;αταλόγους των ως άνω
         οφειλετών.

         Συνημμένα: Ι-Ι με αριθμό πρωτ:49974/30 . 1 0.20 1 4 αίτηση της Κας
         Η με αριθμό πρωτ:50245/3 1 . 1 0.20 1 4 αίτηση του Κου
         Οι με αριθμούς πρωτ: 7266 και 8263 αποφό.σεις ανάκλησης της Πολεοδομίας.
         Ατομικές ειδοποιήσεις του τμήματος Ταμειακής.

         \

         ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
         ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
         ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
         ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
         ΤΗΛ: 2132025774

         ί
         /

         ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
         ΙΘ ΠΡΩΤ:

         4 I ). ..l /201 �
         .SS

         *3.9

         πΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

         ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΈΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
         Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
         1 . Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. I , 54 παρ. I και 58 παρ.
         I του Β .Δ/τος 1 7/5-1 5/6/1 959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν .3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
         δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
         και τους εισπράκτορες.
         2. Την παράγραφο ! δ του άρθρου 1 74 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί ολικής διαγραφή οφειλής
         προς τους Δήμους, όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι λανθασμένη.
         3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 468 1 7/8 . 1 0.20 14 αίτηση της εταιρείας FGA CAPΠAL, με την
         οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της από κλήσεις ΚΟΚ ετών 2002(κλήση
         1 1 37), 2003 (κλΊ]ση 495000) και 2004(κλήση 5 1 3323), λόγω του ότι τα οχήματα τα είχε μισθώσει,
         το χρονικό διάστημα των κλήσεων, σε πελάτες της (μας επισυνάπτει τις αιτήσεις μίσθωσης).
         4. Τέλος, όσο αφορά την παρατήρηση στην αίτηση της ως άνω εταιρείας ότι "δεν αναγράφονται
         στις ατομικές ειδοποιήσεις τα πλήρη στοιχεία των παραβάσεων", σας ενημερώνουμε ότι οι
         ατομικές ειδοποη]σεις είναι ταμειακές και αναφέρονται στο ποσό και τον βεβαιωτικό κατάλογο,
         σύμφωνα με τον νόμο. Όταν οι κλήσεις βεβαιώνονται από το τμήμα Δημοτικών Προσόδων(! η
         βεβαίωση), στέλνονται αναλυτικά στον οφειλέτη όλα τα στοιχεία των κλήσεων.
         Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την ολική παραγραφή ή μη, των
         ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας FGA CΑΡΠΑL(κωδικός:81690) από κλήσεις κοκ ετών
         2002(αρι0μός κλήσης 1137), 2003(αριθμός κλήσης 495000) και 2004(αριθμός κλήσης 513323),
         ποσών αντίστοιχα: 62,00 ευρώ, 34,50 ευρώ και 65,50 ευρώ, από τους αντίστοιχους
         βεβαιωτικούς καταλόγους.
         Οι ως άνω κλήσεις ΚΟΚ να βεβαιωθούν στα ονόματα που μας επισυνάπτει η ως άνω
         εταιρεία με τις αιτήσεις μίσθωσης.

         Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου
         3 αιτήσεις μίσθωσης
         καρτέλα ενδιαφερόμενου.

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
         ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
         ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
         ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
         ΤΗΛ: 2132025774

         ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
         ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

         4 I J. J..

         I 21D.J..�

         5..5 +.-t!f- 1.

         JπΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

         ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»

         Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
         1. Το r.φθρο 2 του Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. I , 54 παρ. I και 5 8 παρ.
         I του Β.Δ/τος 1 7/5- 1 5/611 959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
         δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
         και τους εισπράκτορες.
         2. Ίο άρθρο 6 του ΑΝ 344/ 1 968 περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου μετά από 5ετία
         οφειλών προερχόμενων από τέλη.
         , με την οποία
         3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5 1444/1 0. 1 1 .2014 αίτηση του Κου
         ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οι οποίες προήλθαν από τέλη φύλαξης
         οστcον (κιβώτιο) ετών 2007 και 2008, ήτοι 80,00 ευρώ, λόγω του ότι δεν ειδοποιήθηκε και έχει
         παρέλθει η 5ετια παραγραφής απαιτήσεων του δημοσίου.
         4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 509 1 1 /5 . 1 1 .2014 αίτηση του Κου
         , με την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του από τέλη
         φι)λαξης οστών( κιβώτιο), ετών 2004 έως και 2008, ήτοι 1 85,00 ευρώ, λόγω μη παραλαβής
         ατομικής ειδοποίησης και του ότι έχει παρέλθει η 5ετια παραγραφής απαιτήσεων του δημοσίου.
         5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5 1 5 1 8/1 0. 1 1 .20 1 4 αίτηση του Κου
         , με
         την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του από τέλη φύλαξης
         οστcον(κιβώτιο), ετών 2005 έως και 2008, ιΊτοι 230,00 ευρώ, λόγω μη παραλαβής ατομικής
         ειδοποίησης και του ότι έχει παρέλθει η 5ετια παραγραφι1ς απαιτήσεων του δημοσίου.
         6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 50680/4. 1 1 .2014 αίτηση του Κου
         , με την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του από τέλη φύλαξης οστών( 2
         κιβώτια στους κωδικούς: 1 1 6097 και 1 1 6098 ), ετών 2000 έως και 2008, ήτοι σύνολο 6 1 0,22 ευρώ,
         λόγω μη παραλαβής ατομικών ειδοποιήσεων και του ότι έχει παρέλθει η 5ετια παραγραφής
         απαιτήσεων του δημοσίου.
         7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5 1 937/ 1 2 . 1 0.20 1 4 αίτηση της Κας
         , με
         την οποία ζητCιει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της από τέλη φύλαξης
         οστών( κιβώτιο), έτους 2008, ήτοι 40,00 �'1!ρώ, λόγω μη παραλαβής ατομικής ειδοποίησης και του
         ότι έχει παρέλθει η 5ετια παραγραφής απαιτήσεων του δημοσίου.
         8. Το γεγονός ότι στα αρχεία της υπηρεσίας μας δεν υπάρχουν αποδεικτικά παραλαβής ατομικών
         ειδοποηΊσεων των ως Cινω οφειλετών για τις ανωτέρω παλαιές οφειλές τους και ούτε αναγκαστικά
         μέτρα είσπραξης για να παραταθεί η 5ετία παραγραφής, σύμφωνα με τον νόμο.

         Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
         ληξιπρόθεσμων οφειλών των: α)
         , από τέλη φύλαξης οστών (κιβώτιο) ετών
         , από τέλη φύλαξης
         2007 και 2008, ήτοι 80,00 ευρώ β)
         οστών( κιβώτιο), ε·cών 2004 έως και 2008, ήτοι 185,00 ευρώ, γ)
         από τέλη φύλαξης οστtί)ν(κιβώτιο), ετό)ν 2005 έως και 2008, ήτοι 230,00 ευρώ, δ)
         από τέλη φύλαξης οστών( 2 κιβώτια στους κωδικούς: 116097 και 116098 ),

         ετών 2000 έως και 2008, ήτοι σύνολο 61 0,22 ευρώ και ε)
         τέλη φύλαξη ς οστών( κιβώτιο), έτου ς 2008, ήτοι 40,00 ευρώ.

         από

         Συνημμένα: 1 .0ι με αριθμούς πρωτ: 5 1 444/ 1 0. 1 1 .20 1 4, 509 1 1 /5 . 1 1 .20 1 4, 5 1 5 1 8/ 1 0. 1 1 .20 1 4.
         50680/4. 1 1 .2014 και 5 1 937/1 2.1 0.20 1 4, αιτήσεις ενδιαφερομένων με τις αντίστοιχες καρτέλες τους.

         ΔΗΜΑΡΧΟΣ

         �j--)

         ΕΛ:\ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΙ>Α'ΠΑ
         ΔΗΜΟΣ Ν.Σ!\/ΙΥΡΝΗΣ
         TJVH-J:MA Ε�Δl ΚΗΣ ΊΆΜΕΙΑΚΗΣ
         ΠΛ!Η>:

         ΔΗΜ!-J.τΡΙΑΔΗΣ Δ.

         ΤΗΛ : 2 1 32025774

         ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
         ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

         L

         - Β �Η. 2014

         56� l l/

         ΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

         ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
         Κίφ,;_; rίμοιλiμ,;, tχον·ίυ.ς ·υπόψη:
         1. Το ιφ6pο ::

         ,'.i .Δ

         :J56/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ:Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. ! και 58 παρ.
         1 του !:!.Δ/·ως I Ί /)- l 5ι6ι'19)9 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν .3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
         δημοοίωv εσόοων σωυc, Δι]μους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
         και

         ωυ

         T·Jllt; c.ιuπμι.ιί(τvρες.

         2. Την παράγραφο l δ του άρθρου 1 74 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί ολικής διαγραφι] οφειλής
         προς τους Δήμους, όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι λανθασμένη.
         3. Τις με αριθμούς πρωτοκόλλου: 536 1 8/20 . 1 1 .2014, 5 3 1 03/17. 1 1 .2014, 53083/1 7. 1 1 .20 14,
         αιτήσεις αντίστοιχα rων:
         με τις οποίες ζητούν την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων
         οω>"'r i�V ωυ:· ;συ) ,:).ι'ι>c:ις ΚΟΚ έτους 2005 (βεβαιωτικός κατάλογος 201 3), ποσών αντίστοιχα
         34. )

         Related Interests

          �. 1 OOf � 5 .50€ κω 6'5,50€ λόγω του ότι τις είχαν πληρώσει.
          5. '[Ι, Ύ,;γονό•_ (,�ι σ1ψφ(ι)να με τα αποδεικτικά στοιχεία, οι ως άνω οφειλέτες έχουν εξοφλήσει τις
          συ ·ψ·ck:;:ημέvι:ς οφειλές τους και εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν.
          Παρακαλώ >α εισηγηθ είτε στο Σώμα να αποφασίσει για την ολική παραγραφή ή μη, των
          ληξιπρόθεσμων οφειλών των:
          από κλήσεις ΚΟΚ έτους 2005 (βεβαιωτικός
          κατάλογος 2\.J 1 3 ), ποσών αντίστοιχα 34,50€, 1 00€, 65,50€ και 65,50€, διότι οι οφειλές είχαν
          εξο<:;i.ιι�Ι,;[ " , tι. ι < : ,η H(Hι.iipc μή ς βεβαιώθηκαν.

          Σ υ ν , . ι;μένσ.: '' ι.ιτ,-Ιοεις

          ·Jφε.λετών με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τους.

          j

          ΕλλΗΝίΚh Δ ί-ΗviΟΚΡΑτΙΑ
          ΔΗΜΟΣ N.z�l�Ί Ίii'' "H-!IΣ
          ΤΜΗΜΑ Ε!ΔίΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
          ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
          ΤΗΛ: 21 3202577·i

          \)

          ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
          ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

          - Β ΔΕΚ. 2014

          56QQ Q

          4

          /

          ιιπΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

          ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
          Κύρ ι>: Ιίροι;ίip.:.

          έι.ον ;.ις οπόψη:
          αρ6ρο :Ξ τυυ ι" . Δ 3 56/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. I , 54 παρ. Ι και 5 8 παρ.
          Ι τσυ ti.Δ!-ως i 1/:j - , 5ι6ι I C;:;C; και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
          δημοσίων εσόοω,, στι>Uζ Δ1)μους που έχουν δlΚl) τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
          και τους εωπμάκτορες.
          2. Την παράγραφο ! δ του άρθρου 1 74 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί μερικής ή ολικής διαγραφή
          οφειλι)ς προς τους Δήμους, όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο
          λανθασμένο ως προ� την φορολογητέα ύλη.
          3. Τις αιτήσεις γω. .Jιαyρu.φι) οφειλών από τον κατάλογο των κλήσεων έτους 2005, λόγω
          λανf\ι:π�ιf.να'�' "J T:Ψ�si(l)

          Related Interests

           , �·.f αριθμούς πρωτοκόλλων :
           ί . �:-:,, I �ι:!ΙJ. , . ·:'J' : .
           - .μη κατοχή οχι)ματος - 65,50 ευρώ
           - μη κατοχή οχήματος - 34,50ευρώ
           2. ::.'.:)·�·Jι J '1. i 1 7c(J 1 "-,
           5:i
           1
           53/
           1
           ί
           .
           Ι
           1
           .-�·)
           l
           "
           '
           ·
           - λανθασμένη μάρκα οχήματος -65,50 ευρώ
           3.
           4. 5 3 3 5 6/1 3 i ι .:'l' l 4,
           - μη κατοχή οχήματος -34,50 ευρώ
           1.

           'Γο

           Παρ αι,αλώ \· α εισriΎη θ είτε στο Σώμα να αποφασίσει για την ολική παραγραφή ή μη, των
           ληξιπρόθεσμων U'J•::ιλιuν των ως άνω οφειλετών, συνολικού ποσού 200,00€ ευρώ από τον
           καη1.λογu των κλήιπω\· έτους 2005, λόγω λανθασμένη ς εγγραφής.
           Οι ωι: ινύ1 ι ; �, _ · ; � · '- 1 ιi<"'•Ιυ �iνιιι δΊJνατό -να χρεωθούν, μετά από έλεγχο, στους πραγματικού ς
           ιδι } ..,�ιΊ:·�·η;(.) ί �υ � OJ,Y μ .J:·ι (U'

           Related Interests