Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinverenigingen Maastric

Sinds enkele jaren kent Maastricht in de Stichting Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) een samenwerkingsverband van de bedrijvenverenigingen op de vier grote Maastrichtse bedrijventerreinen (Beatrixhaven, Bosscherveld, Randwyck en Scharn-Noord). De SIM fungeert hierbij als rechtstreeks aanspreekpunt voor de gemeente Maastricht.
De besturen en ledenvergaderingen van de vier deelnemende bedrijventerreinverenigingen hebben onlangs besloten de samenwerking te intensiveren en te gaan werken met een geïntegreerd secretariaat en gezamenlijke ledenvergaderingen. Dit secretariaat zal gevoerd worden door de Limburgse Werkgeversvereniging/LWV, die voordien ook al zorg droeg voor de secretariaatsinvulling bij SIM en SOR (Randwyck). De SIM verwacht door de intensieve samenwerking tussen de bedrijventerreinen enerzijds en met de LWV anderzijds een flinke positieve impuls te kunnen geven aan de belangenbehartiging voor en door het Maastrichtse bedrijfsleven. Concreet betekent dit dat u voor alle zaken, die u bedrijfelijk aangaan, contact kunt opnemen met het LWVsecretariaat in Roermond: telefoon (0475) 35 26 30, fax: (0475) 35 26 15, e-mail: sim@lwv.nl, contactpersonen zijn Jos Hessels en Sandra Litjens.

SIM-voorzitter Ruud Burlet tekent de samenwerkingsovereenkomst onder toeziend oog van de van de LWV Lamber t Zwiers.

Overleg met gemeente Maastricht
Op maandag 24 september j.l. vond het halfjaatlijks overleg plaats van het bestuur van de SIM met het gemeentebestuur van Maastricht.
Onderwerp van gesprek was onder andere de planvorming rond het nieuwe stadsdeel Belvédère (de officiële naam van dit project luidt "Transformatie Westelijke Maasoever"). Zeker vanuit de op het bedrijventerrein Bosscherveld gevestigde bedrijven wordt steeds vaker een beroep gedaan op de SIM-bestuurders om duidelijkheid te vragen van de gemeente over de tijdsplanning en de concrete gevolgen voor de diverse individuele bedrijven. Op pagina 2 van deze SIM-Nieuwsflits meer hierover. In het overleg met de gemeente werd ook uitgebreid stil gestaan bij de verkeerssituatie in Maastricht (A2, inclusief verknoping met A79 en een betere ontsluiting van Beatrixhaven), kan dit een aanzienlijke versnelling van de aanleg van de ondertunneling betekenen. ICES-ondersteuning betekent wel dat een aanzienlijk deel van de financiering zal moeten komen uit particuliere middelen, waardoor een PPS-constructie onvermijdelijk wordt. Nieuw is de verkeersinformatie op de website van de gemeente (www.maastricht.nl), waar de actuele wegwerkzaamheden, inclusief mogelijke omleidingsroutes staan aangegeven met behulp van handzame kaartjes. het bedrijventerrein – is de capaciteit van de ontsluitingswegen inmiddels volstrekt onvoldoende. Op pagina 4 van de SIM-Nieuwsflits meer hierover. Tenslotte werd met de gemeente gesproken over een mogelijke gezamenlijke aanpak van de groenvoorziening op en rond de Maastrichtse bedrijventerreinen. In andere Limburgse gemeenten bestaan inmiddels voorbeelden van een collectieve groenvoorziening van bedrijfsleven en overheid samen. Naast een beter verzorgd bedrijventerrein, betekent een dergelijke samenwerking in veel gevallen een forse kostenbesparing voor

Leden van d SIM bezoek Koninklijke Sphinx

en op

Op 19 september 2001 brachten een 35-tal Samenwerkende Industrieterreinen Maastri de Koninklijke Sphinx te Maastricht. Na ee bedrijf werden de leden rondgeleid door de

rt

haven

bedrijventerrei Toekomst
er U bent ondernem en uw bedrijf be vindt zich in Bo ss

cherve en mak waarvan Boss en, die zich zorg bied Belvédère, kleinere bedrijv over het plange nnen van vooral en bi aastricht geluid ar een andere de gemeente M ze verhuizen na woordigers van vertegen zitten, moeten ze op de plek waar ze blijven zitten lvédère. Kunnen toekomst. positie in dat Be kerheid over de er en daar onze is hi en? Kortom: er en wel daarbuit stad of misschi te verla

aakt. Van ve ld onderdeel uitm

ort en leest u de cherveld. Nu ho

rschillende kant

laatste tijd na

en komen er bij

tuurlijk ook de

on

Bosscherveld hzelf besluiten een b toekomst uit zic levensloop van chijnsel in de e n normaal vers laatsen vin n die mogelijk ee aa willen verp es aan doen om t oudste die hun bedrijf Wij willen er all sscherveld is he j kunnen in Ondernemers de te maken. Bo de partner. Zi blik n ein meedenken op het ogen onzekerheid ee gemeente een t en er werken catie zoeken en we lo van Maastrich een goede nieu veld in industrieterrein gemeente naar nt dat Bosscher en blijft het be sen. Dat beteke itgangspunt is wel r reserveren. U zo’n 4000 men en misschien ruimte behoud Bent u onzeke e bijdraagt aan or Maastricht. leid heeft belangrijke mat gelegenheid vo de pla enheid. Dat be werk rkgeleg r weten over n industriële we vastgelegd , wilt u iets mee uitbreiding va d en nogmaals ijf binne van uw bedrijf gs herbevestig n om uw bedr d onlan eft u planne de gemeenteraa Belvédère of he t u dan ev n, neem ota. en te verplaatse in de Industrien gemeentegrenz delingen: dère ende af g van belvé een van de volg de ontwikkelin – 350 40 50 (R plannen voor , telefoon 043 en alle studies en plaats zal blijv ijfscontactpunt In Bedr sscherveld n 043 – 350 46 is alleen tgegaan dat Bo lvédère, telefoo n bedrijvigheid wordt ervan ui ojectbureau Be Pr laatsing va industrie. Verp ting van het omée) bieden aan de n te zware belas (Guid Barthol en die voor ee sscherveld or die bedrijv bo r nodig vo ijven kunnen in delijk wethoude De andere bedr dt, verantwoor omst levendig milieu zorgen. Miriam Depon n een in de toek r en onderdeel va kantoren, maa blijven. Zij vorm Belvédère or woningen en thouder voo gen in alleen plek is vo ntwoordelijk we wege investerin bied, waar niet o Bovens, vera ge The enheid.Van in de stirële werkgeleg ntal bedrijven ook voor indu l wellicht een aa tielijnen za nieuwe produc

tie bedrijfsleven op plannen Belvédère
problemen van Maastricht – zoals de doorstroming op de A2 door Maastricht en de ontsluiting van het bedrijventerrein Beatrixhaven, alsmede de stadsringweg – gelijktijdig worden aangepakt. Enige scepsis bestaat bij de bedrijven over de haalbaarheid van de gepresenteerde tijdsplanning. Het (her)ontwikkelen van meer dan 10 ha. terrein over een periode van vijfentwintig jaar lijkt ons – zeker gezien de langdurige plantrajecten in Nederland – een nagenoeg onhaalbaar doel. Alleen al het terugbrengen van het bedrijventerrein Bosscherveld naar de helft van de huidige omvang zal over een lange tijdsperiode verdeeld moeten worden, zowel van de functies wonen en werken in het plangebied bieden naar de mening van de Maastrichtse bedrijven weliswaar kansen, doch uit het oogpunt van mogelijke overlast en milieuvoorschriften dient zeer terughoudend te worden omgegaan met het plannen van woningen in de directe nabijheid van (bestaande) bedrijvigheid. SIM en LWV pleiten daarom voor een duidelijke afbakening van een deel van het plangebied voor de industrie, waarbij uiteraard de voorkeur uitgaat naar het bestaande bedrijventerrein Bosscherveld. De bedrijven op Bosscherveld missen ook de duidelijkheid over eventuele aanvullende milieueisen, die als gevolg van het plan Belvédère aan hun zouden kunnen bedrijventerrein Bosscherveld. Ondanks voorlichtingsbijeenkomsten en diverse individuele contacten verkeren de meeste bedrijven in grote onzekerheid over hun toekomst in Maastricht. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de lokale en regionale economie. Investeringen worden immers uitgesteld en – bij blijvende onzekerheid – zullen bedrijven zich gedwongen kunnen zien de regio te verlaten. Een politiek van "afwachten en hopen dat ze zich op eigen initiatief (en kosten!) elders in de stad vestigen", waar een enkeling de gemeente van beticht, mag als volstrekt onzinnig en utopisch worden gezien. De meeste bedrijven zijn in hun bedrijfsvoering niet aan de stad Maastricht gegecombineerd met een afdoende kostencompensatie aan de bedrijven moet worden aangeboden. In het kader van de bereikbaarheid van de plangebied is hierboven reeds gewezen op het belang van een gelijktijdige oplossing van de problematiek van de A2, de ringweg en de ontsluiting van Beatrixhaven. Dat zal echter niet voldoende zijn om de toenemende verkeersstromen in goede banen te leiden.Vanuit het Maastrichtse bedrijfsleven is herhaaldelijk gepleit voor een heropening van de spoorlijn Maastricht-Lanaken-Hasselt. Deze spoorlijn zou een flink deel van de wegbenutting kunnen overnemen van de wegen in en rond het gebied

an de Maastrichtse gemeenteraad hebben SIM en LWV hun reactie kenbaar gemaakt op de gemeentelijke plannen d-West entree, oftewel Belvédère. De integrale tekst van de brief luidt als volgt:

van de

werkende aastricht gse g/LWV kennis tnotitie dering V voor het meente het gebied thouder Namens bij ons n, actief op rie en ing in j graag n over u kenbaar

reden

hun di aanges verenig (Bossc Randw betrok planvo Belvéd aan oo de gem gehoud voortg Ons ha het col uitstek voortg menin door o Maastr werk- o worden gaan w een ad diging

erssen moet het verkeer de komende tijd rekening houden eden wegens het plaatsen van geluidsschermen. de afrit Meersen worden verlengd en verbreed. De afrit vrijdagavond 2 november om 19.00 ur voor enkele weken gesloten voor alle verkeer. Verkeer met bestemming atrixhaven dient dan door te rijden tot aan Maastricht

men atsing ngs de

ort en 79 . De hiln

duurt tot september 2002. Gedurende de werkzaamheden worden verscheidene maatregelen genomen om het verkeer door te laten stromen of om te leiden. Hiervoor wordt de rijbaan versmald of verlegd en zijn omleidingsroutes aangegeven.

De eerste fase van het project omvat de westbaan van de A2 aan de zijde van Bunde. Hier worden de geleiderails aangepast en geluidsschermen geplaatst. De afrit Meerssen wordt met 200 meter verlengd en voorzien van een vluchtstrook. Vanwege de geringe

ruimte is straks op een aantal plaatsen de geleiderail geïntegreerd in het geluidsscherm. Tijdens de werkzaamheden op de afrit is deze geheel afgesloten. De afsluiting duurt tot medio december, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. In de volgende fasen wordt steeds een zijde van de weg aangepakt. Hierbij hoort ook de brede tussenruimte tussen de beide rijbanen. De momenten waarop bepaalde verkeersmaatregelen

ingaan is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Deze worden tijdig aangekondigd. Informatie over de verkeersmaatregelen kunt u ook lezen op www.reistijdenlimburg.nl. Ook is het mogelijk u hier te abonneren op een gratis emailservice waarbij u een bericht krijgt bij veranderingen in de verkeersmaatregelen. De geluidschermen bij Meerssen worden geplaatst in het kader van de wet Geluidshinder nadat een

verzoek hi gemeente Ministerie ingewilligd

Voor meer contact op Ku Teng W Rijkswater Limburg, Leo Kuep geluidssch Meerssen,

wijzering Beatrixhaven

Beveiliging Beatrixhaven

ng op het bedrijventerrein Beatrixhaven laat veel te zend door Nederland, kom je op steeds meer bedrijvenwijzeringssystemen tegen, die uniform, duidelijk en ijn.

De 1e uitgave van deze SIM- Nieuwsflits staat uiteraard voo deel in het teken van de per 1 mei fors verstevigde samenwe vier Maastrichtse bedrijventerreinverenigingen. Veiligheid o reinen blijft eveneens een actueel thema. Niet voor niets wer Beveiliging Bedrijfsterreinen Maastricht in 1993 opgericht. was en is daarbij nog steeds dezelfde: het terugdringen van inbraken, diefstallen en het aldus voorkomen van bedrijfssc
Eind december expireert de raamovereenkomst met de NVD. Inmiddels zijn een aantal beveiligingsbedrijven uitgenodigd om in te schrijven op de nieuwe tender voor uitvoering van collectieve surveillance en alarmopvolging op Industrieterrein Beatrixhaven inclusief aanvullende dienstverlening op maat voor individuele bedrijven. Het gaat hier over een totaal van 6500 surveillance-uren op jaarbasis en een kostenpost van meer dan Fl 400.000,-. Momenteel zij er 105 deelnemers in het collectief en dat is absoluut een onvoldoende aantal (op een totaal aantal van 211 gevestigde bedrijven). Immers niet alleen uit kostenoverwegingen is een hoge deelname gewenst, maar het meest nog uit een oogpunt van collectieve veiligheid en de gedachte van Samen Sterk. Wij doen dan ook een klemmend beroep op nietdeelnemers om nogmaals heel serieus de afweging te maken om deel te nemen aan een waardevol collectief.

aring de de t hij llen is eem,

g per g op gen de

Heeft u in dan via he Heeft u aa neem eens een van de huidige vo SBBM, Pa (bereikbaa 043-36320

n dit ering

uatie t 001 met in de e en ng van le ijk

Hier kan uw adve

ergadering van de 8 november 2001

e Ondernemingen Randwijck houdt haar p donderdag 8 november 2001 om el Rijckholt te Rijckholt. Na de plenaire us Rondagh/Amstelland Ontwikkeling rgen over kwaliteitsaspecten op Eveneens zal wethouder Theo Bovens ing over de verkeerssituatie op Randwijck ering zal worden besloten met een diner n Kasteel Rijckholt.

Naast de autonome groei van de verkeersintensiteit en de parkeerbehoefte op het bedrijventerrein Randwyck constateren we dagelijks de enorme groei van bouwprojecten op plaatsen die als parkeerplaats in gebruik waren, met als consequentie een nog sterkere groei van het verkeer en een steeds grotere parkeerdruk. De vestiging van grote publiekstrekkers zoals o.a. AZM, Mecc, Universiteit Maastricht en op korte termijn de stadskantoren van de gemeente Maastricht, Centrum voor Werk en Inkomen en de campus van de universiteit zullen alleen maar verkeers- en parkeer aanbod versterkend werken. Het bestuur van de SOR maakt zich grote zorgen over de toekomst als deze verdere dichtslibbing zich voortzet, zonder dat er adequate oplossingen ontwikkeld worden. Voor de bereikbaarheid van Randwyck zijn 2 hoofdaders beschikbaar: • de A2 en

• de zuidelijke ring (Emmaplein-TongersepleinKennedytraverse), met daarnaast nog enkele secundaire wegen vanuit de Heeg en langs de Maas vanuit Eijsden. Het openbaar vervoer beschikt over de onderdoorgang Kennedytraverse en de brug bij station Randwyck. Tot slot is er een spoorverbinding met halte bij genoemd station. Momenteel heeft Randwyck in de ochtendspits vooral te maken met de filevorming op de A2 tot ver voor de Geusselt en het vastzittend verkeer op de zuidelijke ring. Bij vestiging van meerdere kantoren en publiekstrekkers zal deze de druk op deze wegen alleen groter worden. De avondspits baart ons nog meer zorgen. Vooral richting zuidelijke ring staan nu al dagelijkse files die middels dosering op Avenue Ceramique en ring worden toegelaten, die het verkeer op het hele bedrijventerrein blokkeren. Opstoppingen met als

consequentie dat de ambulancedienst regelmatig vastloopt en uit service overwegingen gekozen heeft voor plaatsing van ambulances op strategische punten in de stad tijdens de spits en andere activiteiten. Daarnaast zijn de files vanuit het zuiden op de A2 steeds langer, met topdrukte in de vakantieperiodes. Ons inziens is het dringend noodzakelijk dat er, voor opening van de nieuwe publiekstrekkers verkeersmaatregelen worden genomen en naast vervangings- ook nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Bij uitblijven van maatregelen komt de veiligheid van Randwyck en de mensen die op Randwyck werken of verblijven in gevaar. Wanneer wij meedenken om oplossingen te vinden is ook het openbaar vervoer een optie die niet ononderzocht mag blijven. Naast toekomstige mogelijkheden met lightrail is optimalisering van het busvervoer een optie, mits dit vervoer betrouwbaar is.

De bu vastlop Aange de wer van Ra lijke st inzet v wijk) d door d zuideli rijden Voorw over ee (welke overige sneller auto e proble

Het be nodigt wezig gaderi (uitno waarop drs. Th meren op Ran

Sjef Kr voorzit

activiteiten:
uitgevoerd in samenwerking met Prof. Jürgen von Brandt uit Aken. In de eerste helft van 1991 zijn de betrokken raadscommissies over het plan geïnformeerd. Nu 10 jaar later nadert Randwijck Noord z'n voltooiing. De verwachting is dat over 5 á 6 jaar het hele gebied bebouwd is.

eeft ht aan de swald verstrekt oord een eren in nde nder met or nieuwe n. Prof. racht

Beveiliging Randwijck Noord
Op 16 augustus 1990 is de "Vereniging Beveiliging Randwijck"(VBR) opgericht. De vereniging heeft tot doel het treffen van preventieve maatregelen ter voorkoming van (veel voorkomende) criminaliteit in de wijk Randwijck Noord. Om dit doel te bereiken is een gemeenschappelijk beveiligingsplan opgesteld. Het plan is tot stand gekomen door samenwerking tussen de publieke- en private sector. Op 1 september 1990 is het plan van start gegaan. De leden bestaan uit bedrijven die gevestigd zijn dan wel zakelijke belangen hebben in Randwijck Noord. Onlangs is het gehele bestuur vernieuwd en de intensie is om op korte termijn op z'n minst alle grote bedrijven aangesloten te hebben bij de

verenig rechtst aan ee 365 da 19.00 twee s gebied

Bedrijfsbezoek SOS aan Intergarde
Op dinsdag 16 oktober jl. brachten de leden van de Stichting Samenwerkende Ondernemingen ScharnNoord een bezoek aan de LWV, volgde een interessante rondleiding door het bedrijf door directeur Pascal van den Boorn.

en ting dustriet (SIM)