You are on page 1of 5

1

BAØI THÖÙ 324
GIAÛI THÍCH BAØI HOÏC

Tin möøng ghi laïi: ‘Sau khi röûa chaân cho caùc moân ñeä, Ngaøi maëc aùo roài veà choã vaø
noùi vôùi caùc oâng: caùc con coù bieát? ‘
Chuùng ta haõy hình dung laïi Chuùa Cöùu Theá ñang ngoài nôi choã vò chuû tieäc.
Göông maët oai nghieâm cuûa Ngaøi toûa hieän veû traàm tónh sau khi chu toaøn boån phaän
cao caû, vaø nhö coù moät ñieàu linh caûm naøo ñoù ñeå loan baùo moät maëc khaûi. Caùc moân
ñeä yeân laëng chôø ñôïi.
Chuùng ta xin ôn thoâng hieåu nhöõn g lôøi Chuùa Gieâsu saép nhaén nhuû caùc moân
ñeä, vaø ñöøng queân taâm tö Ngaøi luùc ñoù cuõng höôùng veà moãi ngöôøi chuùng ta.

TINH THAÀN PHUÏC VUÏ
Qua caùc baøi suy nieäm tröôùc ñaây, chuùng ta ñaõ hieåu haønh vi töï haï mình cuûa Chuùa
khi Ngaøi röûa chaân cho caùc moân ñeä. Chính baûn chaát coâng vieäc cuõng noùi leân yù
nghóa ñoù roài, vaäy Thaày Chí Thaùnh coøn muoán daïy theâm gì nöõa? Thieân Chuùa luoân
laøm saùng toû nhöõng ñieàu maø con ngöôøi coøn baùn tín baùn nghi. ÔÛ ñaây Chuùa muoán
ñaùnh tan moïi boùn g toái nghi hoaëc. Ngaøi trình baøy baøi hoïc moät caùch thaät roõ raøng.
Vaäy, moät khi ñaõ nhaän roõ boån phaän thì ai naáy phaûi saün saøng chu toaøn. Lôøi Chuùa
chaát chöùa ñaày ñuû söùc soáng. Haõy nghe Ngaøi noùi: ‘Caùc con coù bieát vieäc ta vöøa laøm
cho caùc con khoâng? Caùc con goïi Ta laø Thaøy vaø laø Chuùa thì phaûi laém, vì Ta thaät
laø nhö vaäy. Vaäy neáu Ta laø Thaøy vaø laø Chuùa maø coøn röûa chaân cho caùc con, thì caùc
con cuõng phaûi röûa chaân cho nhau. Vì Ta ñaõ laøm göông ñeå caùc con baét chöôùc.’
Phaûi chaêng ôû ñaây Ngaøi chæ muoán noùi tôùi nhöõng tröôøng hôïp aùp duïng khoù khaên, vaø
ñoâi khi khoâng theå thöïc hieän ñöôïc? Chaéc laø khoâng, vì taàm möùc aùp duïng vieäc baùc
aùi naøy raát roäng raõi vaø deã daøng thöïc hieän. Chuùng ta haõy ñi saâu vaøo yù nghóa.
Ñaâu laø ñoái töôïng chính maø Chuùa muoán nhaém tôùi trong baøi hoïc naøy? Suy
xeùt moät chuùt chuùng ta seõ thaáy ngay. Ñoù laø söï hôïp nhaát giöõa moïi ngöôøi. Ñöùc aùi laø
moái daây lieân keát moïi ngöôøi, coøn kieâu ngaïo laø chöôùng ngaïi deã daøng gaây neân chia
reõ. Vaäy phaûi loaïi tröø kieâu ngaïo. Kieâu ngaïo thöôøng hay xuaát hieän nôi nhöõng
ngöôøi ôû ñòa vò cao, duø baát cöù laõnh vöïc naøo cuõng vaäy. Noù laøm cho ngöôøi ta queân
ñi söï bình ñaúng giöõa caùc Kitoââ höõu trong daân Chuùa, vaø roài khôi daäy nôi taâm hoàn
loøng khinh cheâ nhöõng ngöôøi caáp döôùi khieán cho hoï phaûi ñaéng cay.

2
Söï kieâu ngaïo naøy ñaõ thaám nhaäp vaøo baûn tính con ngöôøi, vaø haàu nhö naém
quyeàn thoáng trò trong moïi thôøi ñaïi vaø moïi nôi xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Noù quæ quyeät
khoâng ngöøng len loûi vaøo moïi chỗ, ñeán ngay caû trong caùc coäng ñoaøn Kitoââ höõu
nöõa. Trong caûnh töôïng chuùng ta ñang suy nieäm thì khoâng thaáy xuaát hieän oùc
thoáng trò tai haïi ñoù. Hoäi Thaùnh luoân choáng laïi oùc thoáng trò qua caùc giaùo huaán.
Daàu vaäy maëc loøng, Hoäi Thaùnh vaãn chòu aûnh höôûng cuûa noù. Caùc thaùnh nhaân,
trong moïi thôøi ñaïi vaø taïi caùc nöôùc Kitoââ giaùo, ñaõ baûo toaøn vaø khoâi phuïc tinh thaàn
khieâm nhöôøng do vieäc tình nguyeän choïn laáy thaân phaän toâi tôù, hoaëc laøm noåi baät
vôùi nhöõng taám göông soáng ñoäng cuûa caùc Ngaøi. Chuùng ta coù theå thaáy caùc Ngaøi
luoân luoân qua caùc thaønh phaàn trong coäng ñoàng daân Chuùa: Giaùo Hoaøng, Giaùm
Muïc, Ñaáng Laäp Doøng, Beà Treân Tu Hoäi, nhaø chaên daét caùc linh hoàn v.v. Caùc Ngaøi
thaønh thaät töï coi mình nhö toâi tôù soáng giöõa anh em vaø khieâm nhöôøng chu toaøn
boån phaän toâi tôù aáy. Cuõng khoâng thieáu nhöõng ngöôøi cha, meï trong gia ñình hay
ngöôøi chuû trong caùc xí nghieäp bieát neâu göông phuïc vuï ñuùng tinh thaàn Kitoââ Giaùo,
ñieàu ñoù giuùp hoï thi haønh quyeàn bính moät caùch meàm deûo.
Giôø phuùt naøy, chuùng ta haõy nhìn vaøo chính baûn thaân. Chuùng ta ñaõ hieåu veû
cao troïng vaø töôi ñeïp cuûa tinh thaàn tự nguyeän phuïc vuï chöa? Ñaõ coù laàn naøo thöïc
haønh chöa? Haõy toû loøng hoái haän , vaø tìm moät vaøi ñieàu doác quyeát quaûng ñaïi.

QUAN NIEÄM ÑUÙNG ÑAÉN
Tinh thaàn Kitoââ giaùo ñoù thuoäc baûn chaát sieâu nhieân vaø khi xaâm nhaäp vaøo baûn tính
sa ñoïa chuùng ta, noù gioáng nhö nhöõng caây bò bieán daïng do vieäc canh taùc, ñang coá
gaéng aâm thaàm ñeå trôû veà hình thöùc ban ñaàu. Vaäy chuùng ta haõy coi chöøng caùc taâm
tình vaø phöông caùch haønh ñoäng. Haõy ñeà phoøng aûnh höôûng nguy haïi cuûa caùc
göông maãu ñoái nghòch ñöôïc dö luaän taùn ñoàng.
Chuùng ta haõy coá gaéng am hieåu ñieàu maø theá gian khoâng hieåu. Neáu muoán
soáng tinh thaàn thöông yeâu khieâm nhöôøng vaø nhaân töø nhö Chuùa Gieâsu daïy, chuùng
ta haõy trôû veà nôi nguoàn thaät. ÔÛ chính nguoàn thì bao giôø nöôùc cuõng trong saïch tinh
tuyeàn, khi chaûy qua caùc khe suoái, noù seõ mang theo moïi raùc röôûi vaø cuoán ñi moïi
nôi.
Coù nhieàu loái giaûi thích ñaày maøu theá tuïc, hay nhöõng phong tuïc thoùi quen
nghòch chöôùng, ñaõ trôû neân nhö nhöõng luaät chung. Phaàn ñoâng ngöôøi ta laïi baèng
loøng vôùi gioøng nöôùc chaûy qua vöøa taàm söùc muùc kín, vaø nhö theá nöôùc suoái kia trôû

3
neân moät thöù thuoác ñoäc huûy hoaïi tinh thaàn Kitoââ giaùo, tuy khoâng gieát cheát haún,
nhöng khieán phaûi soáng trong tình traïng beänh hoaïn vaø laøm teâ lieät ñôøi soáng sieâu
nhieân. Theá neân qua caùc thôøi ñaïi, ñaõ coù nhieàu Kitoââ höõu höôùng veà ngaãu thaàn, vaø
roài ngaøy nay nhieàu ngöôøi hieáu ñoäng ñaõ caû gan thu heïp toân giaùo vaø moät khuynh
höôùng töï nhieân.
Öôùc gì moãi ngöôøi chuùng ta haõy xeùt ñeán phaàn traùch nhieäm cuûa mình trong
söï thoaùi hoùa khuûng khieáp aáy. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi yeâu meán Chuùa Gieâsu,
thöïc taäp vaø soáng tinh thaàn cuûa Ngaøi, nhöng chuùng ta ñaõ rao giaûng lôøi Chuùa baèng
göông saùng, baèng vieäc laøm chöa? Chuùng ta ñaõ toû ra hieàn haäu thoâng caûm vôùi moïi
ngöôøi khieâm nhöôøng phuïc vuï tha nhaân, ñaëc bieät ngöôøi döôùi quyeàn vaø keû ngheøo
heøn chöa? Chôù gì caùc taâm hoàn ñaïo ñöùc haõy taän dieät oùc thoáng trò nguy haïi luoân
gaây roái loaïn vaø laøm tan raõ nhöõng coâng trình toát ñeïp. Veà ñieåm naøy, chuùng ta ñaõ
ñoïc ñi ñoïc laïi vaø suy nieäm thaáu ñaùo lôøi Chuùa noùi: ‘ Neáu Thaày laø Thaày laø Chuùa
maø coøn röûa chaân cho caùc con, thì caùc con cuõng phaûi röûa chaân cho nhau. Quaû
thaät, quaû thaät. Thaày baûo cho chuùng con bieát: moân ñeä khoâng troïng hôn Thaày, vaø
söù ñoà khoâng troïng hôn Ñaáng ñaõ sai hoï ñi.’
+ Linh hoàn: Laïy Chuùa Cöùu Theá, neáu con khoâng ñöôïc haïnh phuùc laø Sứ Đồ
cuûa Chuùa, thì ít ra cuõng laø ngöôøi ñöôïc theo Chuùa. Vaø ôû ñaây lôøi Chuùa laø muoán noùi
vôùi taát caû moïi ngöôøi. Chuùa noùi vôùi con: ‘Moân ñeä khoâng troïng hôn chuû ñaâu. Ta laø
chuû maø coøn quyø xuoáng röûa chaân cho moïi ngöôøi, caû Giuña nöõa, con thaáy khoâng?.’
+ Chuùa Gieâsu: con nôõ naøo khinh cheâ göông saùng Cha laøm ñeå roài töø choái
vieäc maëc laáy thaùi ñoä khieâm nhöôøng ñoù tröôùc maët caùc ngöôøi beà döôùi cuûa con?
Theá gian ñaõ noùi vôùi con raèng: laøm nhö vaäy laø con quaù haï thaáp ñòa vò cuûa con, vaø
cöù nhö theá thì con seõ maát heát caû uy quyeàn. Caùc Sứ Đồ cuûa Ta ñaâu coù thaùi ñoä nhö
theá. Traùi laïi, hoï heát loøng thaùn phuïc vaø thöông caûm Ta, luoân quyeán luyeán yeâu
meán ta maõi.
+ Linh hoàn: Laïy Thaày Chí Thaùnh, thaät ñuùng vaäy. Nhöng vì Chuùa laø ñaáng
voâ cuøng cao caû, neân Chuùa coù theå laøm heát moïi söï maø vaãn khoâng maát maùt gì.
+ Chuùa Gieâsu: Con ôi, nhö theá laø con ñaõ ñuïng tôùi moät vaán ñeà heát söùc teá
nhò haøm chöùa baøi hoïc ñaùng giaù roài ñoù. Ñeå haï mình maø khoâng maát maùt chi veà
quyeàn haønh cuõng nhö uy tín, thì töø chính con ngöôøi mình phaûi toûa ra moät haøo
quang nhaân ñöùc. Vaäy, con haõy soáng cho thaät nhaân ñöùc, soáng nhö moät vò thaùnh.
Vai troø con ñoøi hoûi nhö vaäy ñaáy, vaø ôn thaùnh thì chaúng bao giôø thieáu cho con
ñaâu.
4
Cha bieát raèng ñoâi khi hoaøn caûnh coù theå laø traùi nghòch khoâng tieän cho söï haï
mình beân ngoaøi nhö theá, luùc ñoù con phaûi laøm gì? Ít ra trong taâm hoàn con vaãn giöõ
thaùi ñoä ñoù, nhö mình ñang quyø döôùi chaân moïi ngöôøi, döôùi chaân nhöõng keû choáng
ñoái cuõng nhö nhöõng keû gieøm pha cheâ cöôøi con. Trong giaây phuùt khoù khaên aáy,
con haõy ngöôùc maét nhìn leân Cha: Cha ñang quyø goái röûa chaân cho caùc moân ñeä
Cha, Cha soáng khieâm nhöôøng giöõa hoï vaø heát loøng yeâu meán hoï. Vaø trong taâm trí,
con haõy quyø beân Cha. Beân Cha, con seõ deã daøng khieâm nhöôøng vaø yeâu meán tha
nhaân maõi maõi. Traùi tim Cha seõ chuyeån thoâng löûa yeâu meán sang traùi tim con. Con
yeâu quyù, theá laø con ñaõ bieát moïi söï, vaø con seõ ñöôïc sung söôùng maõi, con bieát chu
toaøn nhöõng ñieàu Cha daïy.
Giôø phuùt naøy toâi phaûi baøy toû taâm tình khieâm nhöôøng vaø hoái caûi. Toâi coá
gaéng ñem ra thöïc haønh.

----------o0o----------

5