You are on page 1of 15

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN

Vì söï an toaøn, xin vui loøng ñoïc kyõ höôùng daãn naøy.
CHUÙ YÙ: Ñeå laøm giaûm söï nguy hieåm veà ñieän, khoâng ñöôïc môû naép maùy, ngöôøi söû duïng
khoâng ñöôïc söûa chöõa beân trong maùy, tham vaán söûa chöõa vôùi ngöôøi coù chuyeân moân.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Tia chôùp coù ñaàu muõi teân naèm trong hình tam giaùc, ñeå baùo cho ngöôøi söû duïng
bieát coù söï hieän dieän cuûa “doøng ñieän cao theá nguy hieåm” beân trong saûn phaåm.
Doøng ñieän naøy ñuû maïnh coù theå laøm cho ngöôøi söû duïng bò ñieän giaät.
Daáu chaám than naèm trong hình tam giaùc, ñeå baùo cho ngöôøi söû duïng bieát söï
hieän dieän cuûa nhöõng chæ daãn quan troïng trong vieäc söû duïng hoaëc baûo trì caùc
thieát bò keøm theo
1.

Xin vui loøng ñoïc kyõ höôùng daãn söû duïng vaø an toaøn trong cuoán saùch naøy
tröôùc khi söû duïng.
2. Giöõ cuoán saùch ñeå xem laïi khi caàn.
3. Ñeå giaûm nguy cô chaùy hoaëc ñieän giaät, ñöøng ñaët thieát bò döôùi möa hoaëc trong
moâi tröôøng aåm öôùt.
4. Ñeå traùnh ñieän giaät, khoâng duøng Jack caém vôùi daây ñieän traàn, hoaëc bò hôû, chæ
duøng khi choã hôû ñöôïc boïc kyõ.
5. Khoâng caém daây nguoàn khi tay thaám nöôùc.
6. Traùnh nöôùc, ñoä aåm vaø nôi quaù noùng.
7. Caån thaän traùnh ñeå daây ñieän nguoàn maùy bò giaãm hoaëc ñaïp leân.
8. Caàn chuù yù khoâng ñeå nöôùc hoaëc vaät laï rôi vaøo trong maùy.
9. Khi laøm veä sinh nhôù duøng khaên meàm ñeå lau vaø khoâng duøng hoùa chaát coù tính
aên moøn cao.
10. Taét nguoàn khi khoâng söû duïng maùy, vaø ruùt daây nguoàn ra khoûi oå caém ñieän khi
khoâng söû duïng maùy trong thôøi gian daøi.
11. Söû duïng nguoàn ñieän theo söï höôùng daãn trong cuoán saùch naøy hoaëc theo chæ
daãn ghi treân maùy.

- 01 -

Nhôù vaø xoùa baøi haùt ñaõ nhôù.11~5. .Hình aûnh chaát löôïng cao (MPEG2). SVCD.Ñóa DVD coù theå phaùt ñeán 135’ trong ñoù coù 8 ngoân ngöõ vaø 32 phuï ñeà khaùc nhau.Chaám ñieåm.Kyõ thuaät giaûi maõ MPEG1. CD-RW.MIDI-DVD. DIVX(Code 3. . . MP4.Taêng giaûm giai ñieäu höôùng daãn (Melody) theo yù muoán.0). Hình aûnh chaát löôïng. aâm thanh roõ raøng trong suoát . CD-R. . . cho aâm thanh vaø hình aûnh tuyeät vôøi. . . . DVD-R.. voã tay taùn thöôûng theo sôû thích.AÂm thanh chaát löôïng cao vôùi hieäu öùng kyõ thuaät soá. *Löu yù: Khoâng hoã trôï tuyeät ñoái 100% caùc ñònh daïng DIVX. sinh ñoäng nhö trong raïp haùt. Tính naêng ñaëc bieät khaùc . DVD. .Baøi haùt yeâu thích. doøng quaûng caùo treân maøn hình hoaøn toaøn baèng tieáng Vieät.02 - .Ngoân ngöõ hieån thò baèng tieáng Anh/Vieät. WAV. VCD.. .Caøi ñaët lôøi chaøo. . tieát taáu (Tempo) phuø hôïp vôùi töøng gioïng haùt.Giao tieáp USB ñoïc caùc döõ lieäu hình aûnh.Danh saùch baøi haùt môùi.Kyõ thuaät VOCAL/CHORUS ñoäc ñaùo taïo hieäu öùng lôøi ca tieáng beø thaät sinh ñoäng. . MPEG2 vaø MPEG3.MPEG-2 cho pheùp neùn hình aûnh cuøng vôùi aâm thanh chaát löôïng cao. KaraOke hoã trôï nhieàu chöùc naêng phong phuù .TÍNH NAÊNG Caùc loaïi ñóa ñoïc ñöôïc . .Chöùc naêng ñaët tröôùc baøi haùt vaø cho pheùp ñaët tröôùc 99 baøi. WMA. aâm thanh cuûa taát caû caùc ñònh daïng Mp3. . CD.Ñieàu chænh cao ñoä(Key). MP3. MP4.

RESERVE: Löu baøi haùt. 7. 15. 3. STOP: Döøng chöông trình phaùt. KEY+/-: Taêng / giaûm cao ñoä. 12. PREVIOUS/NEXT: Tôùi / luøi 01 track/chapter. 8. CLEAR: Xoùa soá nhaäp sai. 2. 17. 10. POWER: Taét/môû nguoàn.TEÂN MOÃI BOÄ PHAÄN Maët tröôùc: 1 3 2 5 4 AR-36K RESERVE 6 8 7 1 10 9 3 2 11 12 15 16 PLAY/PAUSE STOP PREVIOUS NEXT REV FWD KEY- KEY+ CLEAR RESERVE 7 14 5 4 AR-36KR RECORD 6 13 13 9 1. 13. 14. REV/FWD: Duyeät nhanh tôùi/luøi. 4. MIC1/2: Ngoõ caém micro. 16. 0~9: Phím soá. USB: Ngoõ giao tieáp USB. NEW: Danh saùch baøi haùt môùi. RECORD: Ghi aâm baøi haùt. 9. Khay ñóa. .03 - 10 17 11 12 14 15 . SD CARD / MMC: Ngoõ ñoïc theû nhôù SD/MMC. PLAY/PAUSE: Phaùt / taïm döøng. 5. MIC VOL1/VOL2: Taêng / giaûm aâm löôïng micro. OPEN/CLOSE: Ñoùng / môû khay ñóa. 6. 11.

Y/Cr/Pr/Cb/Pb (YUV): Ngoõ ra hình thaønh phaàn.R): Ngoõ ra tín hieäu aâm thanh 5. 3. 8. 2. 7.1CH. S-VIDEO: Ngoõ ra hình chuaån. Taêng/giaûm möùc ñoä ñieåm. 5. 6. COAXIAL: Ngoõ ra aâm thanh baèng caùp ñoàng truïc. CENTER/SUBWOOFER/SURROUND(L.R)/FRONT(L. 4.04 - . SCORE IN: Ngoõ chaám ñieåm nhaän tín hieäu MIC OUT töø AMPLI. VIDEO: Ngoõ ra hình. 3 7 8 4 9 * Phuï kieän ñi keøm: -01 Ñóa Midi KaraOke -01 Höôùng daãn söû duïng -01 Cuoán “Danh Muïc baøi Haùt Vieät Nam” -01 Remote -01 Caëp pin AAA -01 Boä daây AV . 5 Maët sau: 1. 9.1 6 2 FRONT L/R: Ngoõ ra aâm thanh Stereo. OPTICAL: Ngoõ ra aâm thanh soá keát noái baèng caùp quang.

05 - Ngoõ hình nhieàu thaønh phaàn Caùp hình thaønh phaàn (Component) Daây nguoàn AC .KEÁT NOÁI CÔ BAÛN Tivi LR Ngoõ tieáng Nguoàn ñieän AC Ngoõ vaøo S-Video Ngoõ vaøo Video Caùp hình chuaån S-Video .

3. 16. 15. 12. Choïn aâm thanh ngoõ ra (MP4) 18. MENU: + MIDI: Thieát laäp tính naêng KaraOke. Phím soá: Nhaäp maõ soá baøi haùt. MALE/PAGE UP (36K): Choïn tone Nam khi baøi haùt ñang phaùt. REC/REPEAT (36K): + 36KR: Taét/môû tính naêng ghi aâm. RESERVE: Löu maõ soá baøi haùt (MIDI). 7. 22. 8. 2. phaùt chaäm töøng khung hình. . SLOW/SELECTED SONG: + MIDI: Danh saùch baøi haùt ñaõ löu. duyeät luøi 01 trang khi choïn baøi (MIDI). + 36K: Phaùt laïi baøi haùt ñang phaùt. AUDIO/LANGUAGE: + MIDI: Chuyeån ñoåi ngoân ngöõ khi tìm kieám baøi haùt. SETUP: Caøi ñaët tính naêng maùy. 9. taét/môû PBC(VCD 2. CLEAR: Xoùa luøi maõ soá baøi haùt nhaäp sai. ANGLE/ADD SONG: + MIDI: Theâm baøi haùt vaøo muïc “Baøi Haùt Yeâu Thích”. + DVD/VCD: Vaøo MENU chính. 11. OSD: Hieån thò thoâng tin ñóa ñang phaùt. 23. 20. 14. 17.0). 4.36KR: Danh saùch baøi haùt ñaõ ghi aâm. 21. iFUN: Taét/môû chaám ñieåm vui. + DVD: Phaùt chaäm hình aûnh (x2/x4/x8/x16/x32). 5. 6. OPEN/CLOSE: Ñoùng/môû khay ñóa. SUBTITLE/ REC LIST (3D EFFECT (36K)) + MIDI: .ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA (Remote) 1 20 2 21 3 22 4 5 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 28 11 29 12 13 30 14 31 15 32 16 17 18 33 19 34 AR-36KR 35 1. + DVD/VCD: Choïn aâm thanh ngoõ ra. 10. + DVD: Taét/môû ngoân ngöõ phuï ñeà (phaûi coù hoã trôï). + 36K: Laëp laïi baøi haùt ñang haùt. + DVD: Choïn goùc nhìn (phaûi coù hoã trôï). VOCAL: Taét/môû tieáng beø/lôøi ca. MELODY+/-: Taêng/giaûm giai ñieäu höôùng daãn baøi haùt. . TEMPO+/-: Nhòp nhanh/chaäm baøi haùt (MIDI). PRIORITY: Phaùt vaø löu baøi haùt vò trí öu tieân (MIDI).06 - . F1/NEW: Xoùa baøi haùt (SELECTED SONG) / danh saùch baøi haùt môùi.36K: Moät soá hieäu öùng aâm thanh. MUTE: Taét/môû aâm thanh maùy. 19. 13. REPEAT (STEP/RESTART (36K)): + 36KR: Laëp laïi baøi haùt ñang phaùt. Löu yù: Remote höôùng vaøo maët maùy phaïm vi 30 ñoä vaø khoaûng caùch toái ña 7m. REV/FWD: Duyeät nhanh tôùi/luøi treân Track/Chapter. ZOOM: Phoùng to/thu nhoû hình aûnh ñang phaùt (DVD/VCD).

30. NEXT/PREV (CHAR+/-): + MIDI: Taêng/giaûm soá kyù töï baøi haùt trong khi tìm kieám (SEARCH). SEARCH/SMART SELECT: + MIDI: Tìm kieám thoâng tin baøi haùt theo töïa ñeà hay theo taùc giaû. KEY+/-: Taêng/giaûm cao ñoä baøi haùt. 31. F2/POPULAR: Danh saùch baøi haùt phoå bieán / di chuyeån baøi haùt leân moät vò trí (SELECTED SONG). 32. hay choïn tính naêng trong Menu caøi ñaët. 27. RETURN: Trôû laïi thao taùc vöøa thöïc hieän. + DVD: Choïn töøng TITLE treân ñóa (DVD phaûi coù hoã trôï). VOL+/-: Taêng/giaûm aâm löôïng maùy. STOP: Döøng chöông trình ñang phaùt.Phieân baûn: Phaàn meàm hieän ñang söû duïng Ngoân ngöõ Hieån thò Ngoân ngöõ Phuï ñeà English Vieät Thuyeát minh AÂm thanh Phieân baûn Caøi ñaët KaraOke Loa ngoaøi Chuyeån ñoåi 2. 34.Thuyeát minh: Ngoân ngöõ thuyeát minh (DVD phaûi coù hoã trôï). 26. + DVD/VCD: Chuyeån tôùi/luøi 01 Track/Chapter. Caøi ñaët hieån thò (Display): . F3/FAVORITE SONG: Danh saùch baøi haùt yeâu thích / di chuyeån baøi haùt xuoáng moät vò trí (SELECTED SONG). + DVD/VCD: Tìm nhanh ñeán moät ñoaïn thôøi gian maø baïn thích.Ngoõ ra: + S-Video: Choïn ngoõ ra hình S-Video + YPbPr: Choïn ngoõ ra hình thaønh phaàn Y-Pb-Pr (daây 3 maøu) Caøi ñaët MIDI Giôùi haïn Ngoân ngöõ Hieån thò Heä maøu Ngoõ ra AÂm thanh Goùc ñoä Caøi ñaët KaraOke Maøn hình chôø Loa ngoaøi Löu thao taùc cuoái Chuyeån ñoåi Caøi ñaët MIDI Giôùi haïn . . Caøi ñaët ngoân ngöõ (Language): . . 33. APPLAUSE/TITLE: + MIDI: Hieäu öùng voã tay taùn thöôûng. + 4:3 LB: Hieån thò cheá ñoä bình thöôøng nhöng khoâng bò maát hình khi xem ôû cheá ñoä 16:9. + 4:3 PS: Hieån thò cheá ñoä bình thöôøng nhöng bò maát hình khi xem ôû cheá ñoä 16:9.24-28: Di chuyeån Leân/Xuoáng moät vò trí khi choïn baøi. .Hieån thò: Thieát laäp cheá ñoä hieån thò + Wide: Hieån thò ôû cheá ñoä 16:9.Ngoân ngöõ: Thieát laäp ngoân ngöõ maùy. 29.Phuï ñeà : Ngoân ngöõ phuï ñeà (DVD phaûi coù hoã trôï).07 - Hieån thò 16:9 4:3 LB 4:3 PS . 35. 25. FEMALE/PAGE DOWN (36K): Choïn tone Nöõ / duyeät tôùi 01 trang khi choïn baøi (MIDI). CAØI ÑAËT CAÁU HÌNH MAÙY *Nhấn phím SETUP treân Remote ñeå tieán haønh caøi ñaët: 1.Heä maøu: + Töï ñoäng: Neáu Tivi laø ña heä + NTSC: Neáu Tivi laø heä NTSC + PAL: Neáu Tivi laø heä PAL . .

SPDIF Digital: + RAW: Phaùt tín hieäu aâm thanh soá töø ngoõ quang hoïc (Ampli phaûi hoã trôï chöùc naêng giaûi maõ tín hieäu kyõ thuaät Dolby Digital/PST) + PCM: Phaùt aâm thanh Stereo . . + Bình thöôøng. + L-mono: Chæ coù aâm thanh keânh traùi.Nghieäp (Chuyeân nghieäp).+ YCbCr: Ngoõ ra hình vôùi tính naêng Progressive Scan.Möùc ñoä: + Nghieäp dö. Caøi ñaët KaraOke: . .AÂm löôïng Echo: Taêng giaûm aâm löôïng tieáng vang.AÂm löôïng Micro: Taêng giaûm aâm löôïng Micro . .1 . + R-mono: Chæ coù aâm thanh keânh phaûi. + Mix-mono: Troän aâm thanh 2 keânh traùi/phaûi.08 - Cao ñoä Caøi ñaët KaraOke Choïn ngoõ vaøo Taét Môû .Maøn hình chôø: Taét/Môû cheá ñoä baûo veä maøn hình . + Stereo: AÂm thanh 2 keânh Stereo + 5. . Ngoân ngöõ 4.1Channel: AÂm thanh 5. 3.Keânh ngoõ ra: + LT/RT: AÂm thanh ñieàu cheá theo kyõ thuaät Prologic Dolby. .Caøi ñaët Micro: + Taét/Môû: Ngoõ caém Micro tröôùc maët maùy . + C. + Bình thöôøng. .Dual mono: + Stereo: AÂm thanh hai keânh rieâng bieät.Dynamic: Ñoä neùn tuyeán tính chæ taùc duïng ñoái vôùi ñóa coù hoã trôï Dolby Digital. Caøi ñaët aâm thanh (Audio): .Löu thao taùc cuoái: Löu laïi thao taùc cuoái cuøng cuûa ngöôøi duøng thieát laäp.Chaám ñieåm: Choïn caùch chaám ñieåm + Taét.Goùc ñoä: Taét/môû hieäu öùng goùc nhìn (DVD phaûi coù hoã trôï).Key: Taêng/giaûm cao ñoä. . Ngoân ngöõ Hieån thò SPDIF Keânh ngoõ ra Dual mono AÂm thanh Caøi ñaët KaraOke RAW PCM Taét LPCM Dynamic Loa ngoaøi Chuyeån ñoåi Caøi ñaët MIDI Giôùi haïn Hieån thò Caøi ñaët Mic AÂm löôïng Mic Echo AÂm thanh Chaám ñieåm Loa ngoaøi Möùc ñoä Chuyeån ñoåi Caøi ñaët MIDI Giôùi haïn .LPCM output: Taàn soá laáy maãu 48KHz/96KHz. + Ngaãu nhieân.

09 - Baøi haùt yeâu thích Caøi ñaët KaraOke Taét Môû .Toác ñoä laáy maãu: Chaát löôïng aâm thanh phuï thuoäc vaøo toác ñoä laáy maãu.Surround Delay: Ñoä treå loa sau 0ms-25ms. Ngoân ngöõ Hieån thò Giai ñieäu Chaám ñieåm vui Hình neàn MIDI AÂm thanh Ñoåi maät maõ Loa ngoaøi Khoùa oå ñóa Chuyeån ñoåi Caøi ñaët MIDI Giôùi haïn . . .Taàn soá laáy maãu: Maëc ñònh 44100 Ngoân ngöõ Hieån thò Maõ hoùa Chaát löôïng ABR CBR Audio mode AÂm thanh Caøi ñaët KaraOke Toác ñoä laáy maãu Taàn soá laáy maãu Loa ngoaøi Chuyeån ñoåi Caøi ñaët MIDI Giôùi haïn 7.. . .Chaám ñieåm vui (iFUN): Taét/môû.5.Maõ hoùa: Ñònh daïng maëc ñònh MP3 (maëc ñònh mp3).Configure . .Khoùa oå ñóa: Khoùa oå ñóa khi söû duïng MIDI. Toác ñoä caøng cao dung löôïng file caøng lôùn (maëc ñònh 128Kbps).Chaát löôïng: Chaát löôïng aâm thanh khi chuyeån ñoåi.Giai ñieäu: Taét/môû giai ñieäu baøi haùt.EQ: Ñieàu chænh hieäu öùng aâm thanh ñaõ ñöôïc chænh loïc saün: Jazz. Classic. Arena. Hall.Center Delay: Ñoä treå loa trung taâm 0ms-5ms. Pop. .Hieäu öùng: Thieát laäp maëc ñònh 8 hieäu öùng aâm thanh (Living Room. . Rock. . Chuyeån ñoåi: . Caøi ñaët hieäu öùng: . Ngoân ngöõ Hieån thò 3D/EQ Hieäu öùng AÂm thanh Caøi ñaët KaraOke Taét 3D Jazz Rock Pop Classic Loa ngoaøi Chuyeån ñoåi Caøi ñaët MIDI Giôùi haïn 6.Hình neàn: DVD/ xanh döông.. .Coin Function: Taét/môû cheá ñoä söû duïng ñoàng xu. Caøi ñaët MIDI (MIDI Setup): .) . hoã trôï 5 kieåu aâm thanh.

+ Adult: Khoâng khoùa.Giôùi haïn: Thieát laëp giôùi haïn khoùa treû em.10 - . 2. *Maät maõ maëc ñònh:”000000”. + Nhaán OPEN/CLOSE hoaëc PLAY( ) ñeå ñoùng khay ñóa. . . Cho ñóa vaøo khay: + Nhaán nuùt OPEN/CLOSE( ) ñeå môû khay ñóa cho ñóa vaøo khay (Löu yù: nhaõn ñóa naèm phía treân.8. khoâng ñaët ñóa leäch traùnh traày vaø hö ñóa khi maùy hoaït ñoäng ).Thay ñoåi: Caøi ñaët maät maõ ñeå khoùa treû em xem phim khoâng phuø hôïp vôùi löùa tuoåi (DVD phaûi coù hoã trôï).Maëc ñònh: Khoâi phuïc caøi ñaët ban ñaàu cuûa nhaø saûn xuaát. + Kid safe: Cao nhaát. Khoùa treû em (Giôùi haïn): . Thay ñoåi Ngoân ngöõ Giôùi haïn Hieån thò Maëc ñònh AÂm thanh Caøi ñaët KaraOke Loa ngoaøi Chuyeån ñoåi Caøi ñaët MIDI Giôùi haïn PHAÙT DVD/VCD/CD 1. Phaùt ñóa: Phaùt Taïm döøng || Döøng x2/x4/x6/x8/x16/x32 Doø tôùi nhanh x2/x4/x6/x8/x16/x32 Doø ngöôïc nhanh Chuyeån tôùi 1 Track/Chapter Chuyeån Luøi 1 Track/Chapter Khoâng taùc duïng .

Doø nhanh Tôùi/Luøi: + Khi maùy ñang phaùt neáu muoán doø Ñeán/Lui thì baám phím8hoaëc7. + Coù 6 möùc taêng giaûm toác ñoä doø. nhaán phím “STOP” ñeå döøng phaùt.3. 7. 4. + Nhaán phím “MENU” ñeå trôû veà Menu chính.0 baïn phaûi choïn tính naêng PBC OFF môùi choïn baøi ñöôïc. . nhaán “PLAY” ñeå phaùt tieáp tuïc. Nhaán “PLAY” hoaëc “ENTER” ñeå phaùt. 8. PHAÙT ÑÓA MIDI KARAOKE 1. + Nhaán phím “RESERVE” ñeå löu. nhaán phím leân/xuoáng/traùi/phaûi ñeå dòch chuyeån. Taïm döøng vaø dòch chuyeån chaäm khung hình(DVD/VCD): + Nhaán phím “PLAY/PAUSE( )” ñeå taïm döøng. + Khi ôû cheá ñoä dòch chuyeån hình phím “ZOOM” coù taùc duïng phoùng to goùc aûnh muoán xem. + Nhaán phím “PLAY” ñeå trôû veà cheá ñoä phaùt bình thöôøng. Chuyeån Ñeán/Lui 1 Track/Chapter: Khi Title cuûa ñóa DVD coù nhieàu Chapter hoaëc ñóa VCD coù nhieàu Track. + Nhaán phím MENU löïa choïn danh muïc chöùc naêng. Phoùng to hình aûnh (DVD/VCD): Baïn coù theå phoùng to hình aûnh leân gaáp 3 laàn. 2. 6. 9. + Phím F1 xoùa baøi haùt. baïn coù theå di chuyeån ñeán Chapter hoaëc Track khaùc theo caùch sau: + Nhaán : ñeå chuyeån ñeán 1 Chapter/Track. Döøng chöông trình ñang phaùt: + Nhaán phím “STOP” ñeå döøng. Phaùt chaäm (DVD/VCD): + Nhaán phím “SLOW” ñeå phaùt chaäm. 5. + Ñoái vôùi ñóa VCD/CD khi ôû cheá ñoä döøng baïn coù theå choïn soá Track baèng phím soá ñeå phaùt. + Phím F2 ñeå chuyeån baøi haùt leân vò trí beân treân. + Nhaán “PRIORITY” ñeå löu vò trí öu tieân. + Nhaán “ENTER” hoaëc” PLAY” ñeå choïn. moãi möùc töông öùng vôùi moãi laàn nhaán phím x2/x4/x8/x16/x32. Phuï thuoäc vaøo cheá ñoä phaùt maø phím “ZOOM” coù taùc duïng khaùc nhau. Thao taùc cô baûn: + Phaùt: Nhaäp maõ soá baøi haùt baèng caùc phím soá 0~9 (ñuùng vôùi maõ soá trong danh muïc baøi haùt keøm theo). Ñoái vôùi VCD2. + Nhaán phím “PLAY” phaùt tieáp tuïc. + Döøng: Khi maùy ñang phaùt.Tieán haønh xoùa moät trong soá caùc baøi haùt ñaõ ñöôïc choïn löu. *Löu yù: Cheá ñoä “ZOOM” hình aûnh coøn phuï thuoäc vaøo ñóa. Phím danh muïc chöùc naêng (Menu DVD): Ñóa coù hoã trôï chöùc naêng Menu môùi coù taùc duïng. + Ñeå trôû laïi cheá ñoä bình thöôøng nhaán tieáp phím “ZOOM” laàn nöõa. Xoùa baøi haùt trong danh saùch caùc baøi haùt ñaõ löu: . + Phím F3 ñeå chuyeån baøi haùt xuoáng vò trí beân döôùi. ñeå hieån thò caùc baøi haùt ñaõ ñöôïc löu nhaán phím SELECTED SONG khi ñoù seõ xuaát hieän baûng danh saùch caùc baøi haùt. + Nhaán tieáp “STEP” ñeå dòch chuyeån chaäm töøng khung hình. + Nhaán 9 ñeå chuyeån lui 1 Chapter/Track.11 - . + Khi ôû cheá ñoä phaùt bình thöôøng phím “ZOOM” coù taùc duïng phoùng to hình aûnh. + Nhaán phím 5 hoaëc 6 ñeå löïa choïn muïc. söû duïng phím chöùc naêng ñeå thöïc hieän thao taùc.

Choïn Tone nam/nöõ (MALE/FEMALE): Nhaán phím Male/Female ñeå choïn tone nam/nöõ. 6. Laëp laïi baøi haùt (REPEAT): Laëp laïi baøi haùt ñang phaùt. + Nhaán STOP ñeå thoaùt. 9. choïn ñuùng maõ soá ñöôïc qui ñònh saün trong cuoán “Danh Muïc Baøi Haùt” nhaán PRIORITY(PLAY)/ENTER ñeå phaùt. baøi haùt coù hoã trôï VOCAL/CHORUS phím naøy môùi coù taùc duïng(coù trình baøi chi tieát trong cuoán “DANH MUÏC BAØI HAÙT VIEÄT NAM”). 4.ñeå taêng/giaûm giai ñieäu cuûa baøi haùt. 10. Baøi haùt yeâu thích (F3/FAVORITE): + Nhaán phím FAVORITE. Giai ñieäu baøi haùt (MELODY): + Nhaán MELODY+/. Voã tay taùn thöôûng (APPLAUSE) : Chöùc naêng khen thöôûng baèng tieáng voã tay trong khi maùy ñang phaùt baøi haùt hoaëc sau cuoái moãi baøi haùt. + Nhaán POPULAR laàn nöõa ñeå thoaùt. + Nhaán NEW laàn nöõa ñeå thoaùt. Baøi haùt phoå bieán (POPULAR): + Nhaán phím POPULAR ñeå hieån thò danh muïc caùc baøi haùt phoå bieán (khoaûng 300 baøi haùt). Anh(EG). Baøi haùt môùi (NEW SONG): + Danh saùch baøi haùt môùi caäp nhaät trong VOL môùi cuûa ñóa MIDI. + Choïn baøi nhaán PLAY/ENTER ñeå phaùt. Theâm baøi haùt tröïc tieáp vaøo trong danh saùch Baøi haùt yeâu thích: + Trong khi baøi haùt ñang phaùt nhaán phím ADD SONG/ANGLE maùy seõ töï ñoäng theâm baøi haùt ñang phaùt vaøo trong danh saùch “Baøi haùt yeâu thích”. 13. Muoán choïn baøi haùt cuûa ngoân ngöõ naøo nhaán phím LANGUAGE(AUDIO) ñeå chuyeån ñeán danh saùch baøi haùt cuûa ngoân ngöõ ñoù. 8. 14.Choïn baøi haùt tröïc tieáp baèng caùch söû duïng phím soá 0-9. Chænh Cao ñoä(KEY): + Coù theå thay ñoåi ñöôïc Cao ñoä(Tone) cao/thaáp cuûa baøi haùt khi nhaán phím KEY+/-. . 7. + Choïn baøi haùt nhaán phím PLAY/ENTER ñeå phaùt.3. 11. . nhaán RESERVE ñeå löu (toái ña 99 baøi). nhaán phím SEARCH maùy seõ xuaát hieän danh saùch caùc baøi haùt bao goàm nhieàu thöù tieáng khaùc nhau Vieät Nam(VN). + Xoùa baøi haùt ñaõ löu: Nhaán “SELECTED SONG”ð nhaán phím56ñeå choïn baøi haùtðnhaán “F1/NEW” ñeå xoùa. Hoa(CN). Choïn baøi vaø tìm kieám nhanh baèng Remote: . Chænh Tieát taáu nhanh chaäm (TEMPO): + Coù theå thay ñoåi ñöôïc Tieát taáu nhanh/chaäm cuûa baøi haùt khi nhaán phím TEMPO+/-. 5.Choïn baøi haùt nhanh maø khoâng caàn “Danh Muïc Baøi Haùt”.12 - . + Nhaán ENTER sau khi ñaõ choïn moät trong caùc baøi haùt yeâu thích trong danh muïc. Tieáng beø /Lôøi ca (CHORUS/VOCAL): Coù taùc duïng taét/môû VOCAL/CHORUS. 12.

trong khung beân phaûi choïn muïc “Baøi ñaõ ghi” maùy hieån thò taát caû baøi haùt ñaõ ñöôïc ghi aâm chæ caàn choïn baøi vaø nhaán phím F1 ñeå xoùa Chuù yù: Baøi haùt ghi aâm seõ ñöôïc löu treân theû nhôù SD. .ñeå tìm baøi haùt theo soá töø cuûa töïa ñeà. di chuyeån Leân/Xuoáng/Traùi/Phaûi Ngoân ngöõ Taêng/giaûm soá töø baøi haùt(CHAR+/-) Kyù töï caàn tìm Toång soá töø baøi haùt(5 töø) KEÁT NOÁI USB / ÑOÏC THEÛ SD/MMC(AR-36KR) *Gaén USB/Theû nhôù (SD/MMC) vaøo ngoõ keát noái hoã trôï phía tröôùc maët maùy. * Nhaán CHAR+/.wma). [Root] AVSQ02.Audio: AÂm thanh (*.+ Tìm baøi haùt theo chöõ caùi (abc) ñaàu tieân cuûa töïa ñeà ta tieán haønh nhaán caùc phím soá coù chuù thích phaàn chöõ caùi beân döôùi treân Remote ñeå baét ñaàu tìm kieám.13 - .dat/*. . luùc ñoù danh saùch baøi haùt beân phaûi seõ töï ñoäng hieån thò toaøn boä töïa ñeà caùc baøi haùt baét ñaàu baèng chöõ Kðnhaán phím di chuyeån leân/xuoáng ñeå choïn baøi vaø nhaán ENTER ñeå löu. .Root thö muïc hieân haønh 1. GHI AÂM BAØI HAÙT (AR-36KR) .DAT 1.jpg).Image: Hình aûnh (*.Ghi aâm: Nhaán REC treân remote hay Record treân maët maùy ñeå môû tính naêng Record On -> Nhaán maõ soá baøi haùt -> Nhaán PLAY/ENTER ñeå phaùt vaø ghi. .AVSQ02. Maùy töï ñoäng nhaän daïng döõ lieäu beân trong.Xoùa baøi haùt: Nhaán phím MENU treân remote.Phaùt laïi baøi haùt ñaõ ghi: Nhaán phím MENU treân remote.mp3/*.DAT danh saùch taäp tin chöùa trong thö muïc Video *Löu yù: Maùy chæ nhaän daïng USB/Theû nhôù khi khoâng coù ñóa beân trong maùy. * Nhaán phím MALE/FEMALE (PAGE UP/DOWN (36K)) ñeå duyeät nhanh qua luùc 01 trang. + Ví duï: Muoán tìm baøi haùt coù chöõ caùi ñaàu tieân cuûa töïa ñeà laø K ðnhaán phím soá 5 lieân tuïc cho ñeán khi xuaát hieän chöõ K. .Video: Phim aûnh (*. . trong khung beân phaûi choïn muïc “Baøi ñaõ ghi” maùy hieån thò taát caû baøi haùt ñaõ ñöôïc ghi aâm chæ caàn choïn baøi vaø nhaán PLAY/ENTER ñeå phaùt laïi.avi). söû duïng phím Leân/Xuoáng/Traùi/Phaûi choïn vuøng döõ lieäu caàn xem nhaán ENTER ñeå phaùt.

Maøu doøng 2. .Maùy ñang phaùt ñóa MIDI KaraOkeðnhaán MENUðCaáu hìnhðCaøi ñaët lôøi chaøoðCho pheùp hieån thò ðchoïn Môûðnhaán RETURNðNhaäp lôøi chaøo 1ð nhaán soá 6ð’M’ðnhaán ENTERðnhaán soá 2ð’A’ðnhaán ENTERðnhaán soá 7ð’S’ð‘E’ð’C’ð’O’. + Baøi haùt phoå bieán.” baïn söû duïng phím MALE/FEMALE ñeå choïn kyù töï baïn muoán caøi ñaët. *Caøi ñaët lôøi chaøo. + Baøi haùt yeâu thích. + Caáu hình *Ñieåm thaáp nhaát: Giôùi haïn möùc ñieåm thaáp nhaát khi chaám ñieåm. *Löu yù: Khi muoán caøi ñaët chöõ “AAØAÙ.Cho pheùp hieån thò: Taét/môû lôøi chaøo.Maøu doøng 1: Choïn maøu hieån thò.Nhaäp lôøi chaøo 1: Cho pheùp nhaäp kyù töï ñeå hieån thò lôøi chaøo. + Tìm theo taùc giaû: Danh saùch teân taùc giaû (chæ hoã trôï taùc giaû Vieät Nam).14 - . *Nhaïc chaám ñieåm: Nhaïc chaám ñieåm khi chaám ñieåm.CAØI ÑAËT KHI SÖÛ DUÏNG ÑÓA MIDI KARAOKE . sau khi baïn ñaõ caøi ñaët kyù töï hoaøn thaønh nhaán MENU ñeå thoaùt. *Lôøi baøi haùt: Taét/môû lôøi baøi haùt. Danh muïc baøi Tìm theo taùc giaû Baøi haùt môùi Baøi haùt phoå bieán Baøi haùt yeâu thích Baøi ñaõ ghi (36KR) Phaùt ngaãu nhieân Caáu hình *Höôùng daãn caøi ñaët quaûng caùo vôùi doøng chöõ “MASECO”: . Nhaäp lôøi chaøo 1 MASECO (toái ña 24 kyù töï) AÁÀẢÃẠĂẮẰẲẴẶÂẤẦẨẪẬ ENTER: CHOÏN 0-9: NUM&LETTER <&>: SELECT (söû duïng phím MALE/FEMALE) CLEAR: XOÙA RETURN: RETURN RESERVE: SPACE . + Baøi ñaõ ghi: Danh saùch baøi haùt ñaõ ghi aâm.Nhaäp lôøi chaøo 2.. . + Baøi haùt môùi. . + Phaùt ngaãu nhieân. maøu ngaãu nhieân khi hieån thò. . + Danh muïc baøi: Danh saùch töïa ñeà baøi haùt cuûa töøng ngoân ngöõ. *Trong suoát: Taét/môû neàn ñen cuûa lôøi baøi haùt. Caùc böôùc caøi ñaët thöïc hieän töông töï cho doøng 2.. .Nhaán phím MENU treân REMOTE ñeå vaøo caøi ñaët Caáu hình.

Ñaûm baûo khoâng coù chöôùng ngaïi vaät giöõa maùy vaø ñieàu khieån .Ñóa quaù dô hoaëc quaù traày .Thay baèng ñóa hình .Chöa noái caùp Audio .Daây tín hieäu hình bò ñöùt .Môû TV.Coù chöôùng ngaïi vaät lôùn caûn giöõa maùy vaø boä ñieàu khieån töø xa .AÂm thanh Mic nhoû .Ñóa ñaët ngöôïc maët .AÂm löôïng maùy quaù nhoû .Thay baèng daây tín hieäu môùi .Giaûm aâm löôïng Amply/TV xuoáng .Laøm saïch ñóa hay ñoåi ñóa .Noái caùp laïi cho ñuùng .Kieåm tra nhaán nuùt Power vaø Volume cuûa Amply .Taêng aâm löôïng maùy .Goùc ñieàu khieån khoâng ñuùng .Chænh laïi heä giöõa TV vaø maùy cho ñuùng Chaát löôïng aâm thanh/hình aûnh keùm .Ngaét tieáng ngoõ ra .Di chuyeån Micro ra xa TV vaø loa .Söûa laïi phím bò keït .Ñaët Micro gaàn TV hoaëc loa .Khoaûng caùch khoâng quaù xa (toái ña töø 7m) .Nhaán phím Mute ñeå môû Khoâng coù aâm thanh .Chöa noái caùp ngoõ Video .Ngaét Micro .15 - .Noái caùp laïi cho ñuùng .Taêng aâm löôïng Micro Coù tieáng huù (hoài tieáp) .Laøm saïch ñóa hay ñoåi ñóa Khoâng coù aâm thanh Micro . choïn ñuùng ngoõ Video .Chænh laïi höôùng ñieàu khieån (goùc ñieàu khieån toát nhaát trong phaïm vi 30 ñoä) Khoâng coù hình aûnh Hình aûnh di chuyeån leân/xuoáng Remote khoâng ñieàu khieån töø xa ñöôïc (trong khi caùc phím treân maùy vaãn ñieàu khieån ñöôïc) .Phím bò keït .Chöa coù ñóa trong oå .AÂm löôïng Amply/TV chænh quaù lôùn .Khoâng ñuùng heä .Ñóa quaù dô hoaëc qua traày .Cho ñóa vaøo oå .TV chöa môû hoaëc Cheá ñoä Video chöa ñuùng .Ñóa quaù dô hoaëc quaù traày .Laøm saïch ñóa hay ñoåi ñóa .Môû laïi Micro .KHAÉC PHUÏC SÖÏ COÁ HIEÄN TÖÔÏNG TRÖÔØNG HÔÏP CUÏ THEÅ BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC Khoâng môû khay ñóa ñöôïc Daây nguoàn chöa caém Caém phích nguoàn vaøo oå ñieän Maùy khoâng phaùt .Choïn ñuùng maët ñóa .Kieåm tra hoaëc thay pin môùi .Amply chöa hoaït ñoäng .Khoâng phaûi ñóa hình .Ñeå pin chöa ñuùng hoaëc pin heát .Khoaûng caùch ñieàu khieån quaù xa .