IKT, bokstäver och myror i brallan

Extra anpassningar med läroplanen som utgångspunkt för en likvärdig
utbildning i en ständigt föränderlig omvärld.

@ulrikajonson
På näthinnan
#möjlighetsmästarna
ulrikajonson@vallaskolan.com

Variation & förnyelse

Vad var ett Skoldatatek igår?

Vad är ett Skoldatatek idag?

Vad kan ett Skoldatatek bli
imorgon?

“En likvärdig utbildning innebär inte att
undervisningen ska utformas på samma sätt
överallt eller att skolans resurser ska fördelas
lika.”
– Lgr11, Skolans värdegrund och uppdrag

”Hjälpmedel, eller assisterande teknik, kan vara
avgörande för att en elev ska kunna ta del av
vårar textsamhälle”
Ulrika Jonson

Alla behövs - det dialogiska klassrummet

Inkludering

Vad tänker du?

”Blir du lönsam lille vän?”
Salamancadeklarationen

Hur tänker du om skolan uppdrag?

Systematiskt arbete

- en levande process

Utbildning

återkommande, uppföljning, utvärdering

-"Ja, ja ni har så
mycket teknik på er
skola."
Vad kan vi göra där vi befinner oss,
här och nu?

Vad har vi bestämt?

en basnivå som alla lärare ska
kunna hantera vad gäller teknik

fokus på lärmiljön

lärteam

observationer

lärteamssamtal

lärstudio

våga säga att du inte kan

vi lär oss tillsammans

Att hitta rätt stöd

extra anpassningar ska leva

Prova tillsammans

Strategier, prylar och handhavandet

Stöddokument

Hållbart lärande

ha tillgång till tekniken

förstå och kunna
handhavandet

tidigt

ökad självständighet

större delaktighet

-"Ulrika, jag behöver inget
mer!"

Varför plattor?
• Direkt - omedelbar
• Tanke - öga - hand - yta
• Respons
• Text - ljud - bild --->
publicering

• Inkluderande
• Motiverande
• Tillgänglig lärmiljö (PLE)
• Många verktyg i ett skal
• Börja här och nu

Lgr 11

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin
språkliga förmåga.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

I olika slags texter och genom skilda medier (...) dock angeläget att
eleverna får uttrycka sig med andra medel än med det skrivna ordet.

Hur får eleverna visa sina förmågor?

Stöttning
• Designa uppgifter där det krävs interaktion, samarbete och språk

• Visuella, auditiva och grafiska stöd

• Från det konkreta till det abstrakta

• Tänk två eller tre

• Arbeta tematiskt, ämnesövergripande med bas i kursplanerna

• Hur berättar man? Ge strategier för olika texttyper

Hur gör vi för att skapa lust att lära?

Hjälpmedel är inte
bara produkter...

relationer

struktur

tydliga instruktioner

tid

turtagning

samarbete

rum för lärande

visualisering

attityder

medkunskap

Förmågor

samarbeta

läsa, skriva, räkna, språka

öva för att kunna sedan

pröva, ompröva

redogöra, argumentera

reflektera

Tillsammans

små- och stora medarbetare

olika för olika

störa och beröra

stödja, utveckla och utmana

Resan

Vad är målet?

Startgropar

Hur tar vi oss dit?

Fallgropar

Vilka förutsättningar finns?

Höjdpunkter

Vad är det vi gör när vi lyckas?

Variation & förnyelse

Vad var ett Skoldatatek igår?

Vad är ett Skoldatatek idag?

Vad kan ett Skoldatatek bli
imorgon?

Hur lång tid har eleverna?

Det är här och nu!

Tack för mig

ulrika.jonson@sodertalje.se

twitter: @ulrikajonson

Pinterest

Scribd

Blogg: På näthinnan

Write to Read med iPads

Facebookgrupper

och snart en pod…
#möjlighetsmästarna