You are on page 1of 4

Generalitat de Catalunya

Departament dEnsenyament
Institut Obert de Catalunya

DEMANAR, EXPRESSAR I RESPONDRE A


OPINIONS
En aquest document veurem com es demana i com s'expressa una opini i aprendrem tamb a
contestar les opinioins dels dems d'acord amb les normes socials dels pasos de parla anglesa.

1. Com demanar una opini:


Per demanar una opini general, podem utilitzar aquestes preguntes:

What's your opinion about (social networks)?

Qu opines de (les xarxes socials)?

What do you think about (social networks)?

Qu en penses de (les xarxes socials)?

Per a demanar l'opini sobre un aspecte concret, podem dir:

Do you think that (social networks are good)?

Creus que (les xarxes socials sn positives)?

Una manera colloquial de demanar una opini s afegint el que s'anomena 'question tag', s a dir,
una petita pregunta que s'afegeix a una afirmaci amb el propsit de confirmar que el nostre
interlocutor ens ha ents. La forma de la question tag depn de la frase a la qual vagi unida.
Exemples:

Social networks are very useful, aren't they? Les xarxes socials sn molt tils, oi que s?

The president should increase the salaries,


shouldn't he?

El president hauria d'apujar els salaris, no


creus?

You don't like social networks, do you?

No t'agraden les xarxes socials, no?

I73 v01

Pel que fa a la sintaxi, una question tag es forma amb el verb auxiliar o modal corresponent, per
en sentit contrari al verb de la frase principal (si aquell est en afirmatiu, la question tag en
negatiu, i a la inversa).

Pgina 1 de 4

Formaci professional

2. Com expressar una opini:


Quan volem expressar una opini, tenim una gran varietat de maneres de fer-ho. La forma ms
habitual s utilitzar el verb think (Cat. pensar, creure, opinar):

I think (that) social networks are very useful.

Crec que les xarxes socials sn molt tils.

I think (that) you should prepare your


interview carefully.

Opino que hauries de preparar b la teva


entrevista.

Nota: el verb think va seguit d'una oraci subordinada. La connexi entre l'oraci principal (I think)
i la subordinada (social networks are very useful) s la conjunci that, per aquesta es sol suprimir
en el llenguatge parlat.
Si volem expressar una opini ms contundent, podem utilitzar el verb believe (Cat. creure, tenir la
convicci de):

I believe (that) the situation is worse than


before.

Crec que la situaci s pitjor que abans.

I believe in the future.

Crec en el futur.

Amb el verb believe hi ha dues estructures sintctiques possibles:

Believe + (that) + oraci subordinada


Believe + in + nom

Per a expressar una opini negativa amb think i believe, ho podem fer negant el verb principal
(think o believe) o b el verb de l'oraci subordinada:

I don't think (that) social networks are very


useful

No crec que les xarxes socials siguin


molt tils.

I think (that) social networks are not very


useful.

Crec que les xarxes socials no sn molt


tils.

Apart dels verbs think i believe, hi ha un ampli conjunt d'expressions que s'utilitzen per a
expressar la nostra opini:

My opinion is that...
In my opinion, ...
From my point of view, ...
In my view, ...
As I see it, ...
As far as I'm concerned, ...
I'm convinced (that)...
I'm sure (that)...

Pgina 2 de 4

Formaci professional

En general, aquestes expressions sn perfectament intercanviables. Per exemple:

My opinion is that social networks are


very useful.

La meva opini s que les xarxes socials sn


molt tils.

In my opinion, social networks are very


useful.

En la meva opini, les xarxes socials sn molt


tils

From my point of view, social networks


are very useful.

Des del meu punt de vista, les xarxes socials


sn molt tils.

In my view, social networks are very


useful.

Des del meu punt de vista, les xarxes socials


sn molt tils.

As I see it, social networks are very


useful.

Tal com jo ho veig, les xarxes socials sn molt


tils

As far as I'm concerned, social networks Pel que a m respecte, les xarxes socials sn
molt tils.
are very useful.

I'm convinced (that) social networks are


very useful.

Estic convenut que les xarxes socials sn molt


tils

I'm sure (that) social networks are very


useful.

Estic segur que les xarxes socials sn molt


tils.

3. Com respondre a una opini:


Per respondre a una opini, la forma ms general s mitjanant els verbs agree (Cat. estar
d'acord) o disagree (Cat. estar en desacord), segons sigui el cas. El verb disagree s equivalent a
a la forma negativa de agree (not agree). Exemples:
I think (that) social networks are very useful.

Yes, I agree (with you).

Estic d'acord (amb tu).

I disagree. I think they're are not very useful

No hi estic d'acord. Jo crec que no sn molt


tils.

I don't agree. I think they are not very useful. No hi estic d'acord. Jo crec que no sn molt
tils.

Nota: quan estem en desacord, el protocol demana que expressem la nostra prpia opini sobre
el tema i que la justifiquem.
Compte!: s molt com cometre un error en l'expressi dels verbs agree i disagree: les formes I
am agree, I am disagree, I am not agree sn una traducci literal del catal o del castell ('estic
d'acord', 'estoy de acuerdo') i sn incorrectes en angls.

Pgina 3 de 4

Formaci professional

Apart de agree i disagree, hi ha unes quantes expressions que s'utilitzen per a respondre a una
opini. Algunes d'aquestes expressions sn:

I share your opinion.

Comparteixo la teva opini.

I'm of the same opinion (as you)

Sc dela mateixa opini (que t).

I've got the same opinion.

Opino el mateix. / Tinc la mateixa opini.

I also think that...

Jo tamb crec que...

I'm afraid I don't share your opinion

Em temo que no comparteixo la teva opini.

I've got a different opinion.

Tinc una opini different.

I don't see things that way, I'm afraid. Molt em temo que jo no ho veig d'aquesta manera.

Una forma bastant comuna de respondre a una opini s mitjanant una resposta curta que
permet expressar acord o desacord amb l'opini dels altres. Aquest tipus de resposta utilitza
sempre el verb auxiliar corresponent. Per exemple:
I think (that) social networks are very useful.

So do I.

Jo tamb.

But I don't.

Doncs jo s.

I don't think (that) social networks are very useful.

Neither do I.

Jo tampoc.

But I do.

Doncs jo s.

I'm convinced (that) social networks are very useful.

So am I.

Jo tamb.

But I'm not.

Doncs jo no.

I'm not convinced (that) social networks are very useful.

Neither am I.

Jo tampoc.

But I am.

Doncs jo s.

Pgina 4 de 4