You are on page 1of 9

LIST APOSTOLSKI OJCA WITEGO FRANCISZKA

DO WSZYSTKICH OSB KONSEKROWANYCH


Z OKAZJI ROKU YCIA KONSEKROWANEGO
Najdrosi kobiety i mczyni konsekrowani!
Pisz do was jako Nastpca Piotra, ktremu Pan Jezus powierzy zadanie umocnienia swoich
braci w wierze (k 22,32), i pisz do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak
i wy.
Razem dzikujemy Ojcu, ktry nas powoa do pjcia za Jezusem w penym posuszestwie
Jego Ewangelii i w subie Kocioowi oraz wla w nasze serca Ducha witego, dajcego
nam rado i sprawiajcego, e wiadczymy caemu wiatu o Jego mioci i Jego
miosierdziu.
Odpowiadajc na odczucia wielu z was oraz Kongregacji ds. Instytutw ycia
Konsekrowanego i Stowarzysze ycia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji
dogmatycznej o Kociele Lumen gentium, ktra w rozdziale VI mwi o zakonnikach, a take
dekretu Perfectae caritatis o odnowie ycia zakonnego, postanowiem ogosi Rok ycia
Konsekrowanego. Rozpocznie si on 30 listopada biecego roku, w pierwsz niedziel
Adwentu, a skoczy si w wito Ofiarowania Pana Jezusa w wityni, 2 lutego 2016 r.
Po wysuchaniu opinii Kongregacji ds. Instytutw ycia Konsekrowanego i Stowarzysze
ycia Apostolskiego, wskazaem jako cele tego roku te same, jakie wity Jan Pawe II
zaproponowa Kocioowi na pocztku trzeciego tysiclecia, podejmujc w pewien sposb to,
co wskaza ju w adhortacji posynodalnej Vita consecrata: Powinnicie nie tylko wspomina i
opowiada swoj chwalebn przeszo, ale take budowa now wielk, histori! Wpatrujcie
si w przyszo, ku ktrej kieruje was Duch, aby znw dokona z wami wielkich dzie (n.
110).
I - CELE ROKU YCIA KONSEKROWANEGO
1. Pierwszym celem jest spojrzenie w przeszo z wdzicznoci. Kady nasz instytut jest
owocem bogatej historii charyzmatycznej. U jego pocztkw obecne jest dziaanie Boga,
ktry w swoim Duchu powouje niektre osoby do bezporedniego pjcia za Chrystusem, do
przeoenia Ewangelii na szczegln form ycia, do odczytania oczyma wiary znakw czasu,
do twrczego odpowiedzenia na potrzeby Kocioa. Dowiadczenie pocztkw nastpnie
wzroso i rozwino si wcigajc innych czonkw w nowych kontekstach geograficznych i
kulturowych, tworzc nowe sposoby realizacji charyzmatu, nowe inicjatywy i wyrazy mioci
apostolskiej. Jest to jak ziarno, ktre staje si drzewem, rozprzestrzeniajc swe gazie.
Dobrze by byo, aby w cigu tego roku kada rodzina charyzmatyczna przypomniaa swoje
pocztki i swj historyczny rozwj, eby podzikowa Bogu, ktry da Kocioowi tak wiele
darw, czynicych go piknym i wyposaonym do kadego dobrego dziea (por. Lumen
gentium, 12).

Niezbdne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachowa yw tosamo, jak rwnie
umocni jedno rodziny zakonnej i poczucie przynalenoci jej czonkw. Nie chodzi o
robienie wykopalisk i kultywowanie bezuytecznych nostalgii, ale raczej o odkrycie na nowo
drogi minionych pokole, aby uchwyci w niej inspirujc iskr, ideowo, plany, wartoci,
ktre j pobudzay poczwszy od zaoycieli i zaoycielek, od pierwszych wsplnot. Jest to
rwnie sposb na uwiadomienie sobie, jak przeywano charyzmat na przestrzeni dziejw,
jakie wyzwoli kreatywnoci, jakim trudnociom musia stawi czoo i jak je przezwyciono.
Mona bdzie odkry niekonsekwencje, owoc ludzkiej saboci, czasem moe nawet
zapomnienie niektrych istotnych aspektw charyzmatu. Wszystko jest pouczajce, a
jednoczenie stanowi wezwanie do nawrcenia. Opowiadanie swej historii jest skadaniem
chway Bogu i dzikczynieniem Jemu za wszystkie Jego dary.
Dzikujemy Mu szczeglnie za minione 50 lat, jakie nastpiy po Soborze Watykaskim II,
ktry stanowi poryw Ducha witego dla caego Kocioa. Dziki niemu ycie
konsekrowane przeszo owocn drog odnowy, ktra z jej blaskami i cieniami bya czasem
aski, naznaczonym obecnoci Ducha.
Niech ten Rok ycia Konsekrowanego bdzie rwnie okazj do wyznania z pokor, a
rwnoczenie z wielk ufnoci w Bogu, ktry jest Mioci (por. 1J 4,8), naszej kruchoci
oraz przeywania jej jako dowiadczenia miosiernej mioci Pana; okazj do woania do
wiata z moc i wiadczenia z radoci o witoci i witalnoci wikszoci tych, ktrzy zostali
powoani do pjcia za Chrystusem w yciu konsekrowanym.
2. Ten Rok wzywa nas rwnie, by przeywa teraniejszo z pasj. Wdziczna pami o
przeszoci pobudza nas, bymy uwanie suchajc tego, co Duch mwi dzi do Kocioa,
coraz gbiej realizowali konstytutywne aspekty naszego ycia konsekrowanego.
Od pocztkw pierwszego monastycyzmu, a po dzisiejsze nowe wsplnoty, kada forma
ycia konsekrowanego rodzi si z wezwania Ducha, by i za Chrystusem, tak jak tego
naucza Ewangelia (por. Perfectae caritatis, 2). Dla zaoycieli i zaoycielek absolutn regu
bya Ewangelia, a wszelka inna regua pragna by jedynie wyrazem Ewangelii i narzdziem,
aby y ni w peni. Ich ideaem by Chrystus, cakowite wewntrzne przylgnicie do Niego,
aby mc powiedzie wraz ze w. Pawem: Dla mnie y to Chrystus (Flp 1, 21); luby miay
sens tylko po to, aby zrealizowa t ich namitn mio.
W tym roku jestemy wezwani, by postawi sobie pytanie, ktre brzmi: czy i jak rwnie my
pozwalamy, by Ewangelia bya dla nas wyzwaniem; czy jest ona dla nas rzeczywicie
vademecum na kady dzie i dla decyzji, do ktrych podjcia jestemy wezwani. Jest ona
wymagajca i da, by y ni radykalnie i szczerze. Nie wystarczy jej przeczyta (pomimo,
e jej czytanie i studium pozostaj niezmiernie wane), nie wystarczy j rozwaa (i czynimy
to codziennie z radoci). Jezus da od nas jej realizacji, ycia jej sowami.
Musimy te zapyta, czy Jezus jest naprawd pierwsz i jedyn mioci, jak to
postanowilimy kiedy zoylimy nasze luby? Tylko jeli ni jest, moemy i musimy kocha w
prawdzie i miosierdziu kad osob, ktr spotykamy na naszej drodze, poniewa od Niego
poznalimy, co to jest mio i jak kocha: bdziemy umieli kocha, bo bdziemy mieli Jego
serce.

Nasi zaoyciele i zaoycielki odczuwali w sobie wspczucie, jakie ogarniao Jezusa, kiedy
widzia tumy jako owce zagubione bez pasterza. Podobnie jak Jezus, poruszony tym
wspczuciem obdarza swoim sowem, uzdrawia chorych, karmi chlebem, ofiarowa swoje
ycie, tak te nasi zaoyciele oddali si na sub ludzkoci, do ktrej posya ich na
najrniejsze sposoby Duch wity: wstawiennictwo, goszenie Ewangelii, katecheza,
edukacja, suba ubogim, chorym... Fantazja mioci nie znaa granic i umiaa otworzy wiele
drg, aby wnie tchnienie Ewangelii w kultury i w najrniejsze dziedziny ycia spoecznego.
Rok ycia Konsekrowanego stawia nam pytanie o wierno misji, ktra zostaa nam
powierzona. Czy nasze posugi, nasze dziea, nasze obecnoci, odpowiadaj na to, do czego
wezwa Duch wity naszych zaoycieli, czy s adekwatne, by osign ich cele w
spoeczestwie i wspczesnym Kociele? Czy co musimy zmieni? Czy mamy t sam
arliw mio do naszego ludu, czy jestemy blisko niego, dzielc jego radoci i smutki, tak
aby w peni zrozumie potrzeby i mc wnie nasz wkad, eby na nie odpowiedzie? Ta
sama wielkoduszno i wyrzeczenie, jakie pobudzay zaoycieli prosi ju Jan Pawe II
powinny porusza was, ich synw duchowych, by ywe byy nadal charyzmaty, aby z t
sam moc Ducha witego, ktry je rozbudzi, nadal si ubogacay i dostosowyway, nie
tracc swego autentycznego charakteru, suc Kocioowi, i by doprowadziy do peni
ustanowienie Jego Krlestwa1.
Kiedy przypominamy pocztki, to ujawnia si dalszy element projektu ycia
konsekrowanego. Zaoyciele i zaoycielki byli zafascynowani jednoci Dwunastu wok
Jezusa, komuni, ktra charakteryzowaa pierwsz Wsplnot Jerozolimsk. Tworzc swoj
wsplnot, kady z nich stara si odtworzy te ewangeliczne wzorce, by jednego serca i
jednej myli, cieszy si obecnoci Pana (por. Perfectae caritatis, 15).
ycie z pasj chwil obecn oznacza stawanie si mistrzami komunii, wiadkami i
budowniczymi tego projektu komunii, ktry znajduje si na szczycie historii czowieka
wedug Boga2. W spoeczestwie konfliktu, trudnej koegzystencji rnych kultur, ucisku
wobec najsabszych, nierwnoci, jestemy wezwani do zaoferowania konkretnego wzoru
wsplnoty, ktry poprzez uznanie godnoci kadej osoby oraz dzielenie si darem, ktry
niesie kady z nas, pozwala na ycie w relacjach braterskich.
Bdcie wic kobietami i mczyznami komunii, bdcie mnie obecni, tam gdzie wystpuj
rnice i napicia, i bdcie wiarygodnym znakiem obecnoci Ducha witego, ktry wzbudza
w sercach pasj, aby wszyscy byli jedno (J 17, 21). yjcie mistyk spotkania, zdolnoci
odczucia, wysuchania innych ludzi. Zdolnoci wsplnego poszukiwania drogi, metody3,
pozwalajc si owieci relacj mioci, ktra ma miejsce w midzy Trzema Osobami Boskimi
(1J 4,8) jako wzr wszelkich relacji midzyosobowych.
3. Przyjcie przyszoci z nadziej pragnie by trzecim celem tego roku. Znamy trudnoci na
jakie napotyka ycie konsekrowane w swoich rnych formach: spadek powoa i starzenie
si, szczeglnie w wiecie zachodnim, problemy gospodarcze w wyniku powanego
globalnego kryzysu finansowego, wyzwania umidzynarodowienia i globalizacji, puapki
relatywizmu, marginalizacja i brak znaczenia spoecznego... Wanie pord tych
niepewnoci, ktre dzielimy z wieloma nam wspczesnymi, realizuje si nasza nadzieja,
bdca owocem wiary w Pana dziejw, ktry nam nadal powtarza: Nie lkaj si..., bo
jestem z tob (Jr 1,8).

Nadzieja, o ktrej mwimy, nie jest oparta na liczbach czy dzieach, ale na Tym, w ktrym
zoylimy nasze zaufanie (por. 2 Tm 1,12) i dla ktrego nie ma nic niemoliwego (k
1,37). To wanie jest nadzieja, ktra nie zawodzi i ktra pozwoli yciu konsekrowanemu
nadal pisa wielk histori w przyszoci, ku ktrej musimy zwrci spojrzenie, majc
wiadomo, e to wanie ku niej pobudza nas Duch wity, aby nadal czyni z nami wielkie
rzeczy.
Nie ulegajcie pokusie liczb i wydajnoci, a tym bardziej zaufania wasnym siom. Analizujcie
perspektywy swojego ycia i chwili obecnej w uwanym czuwaniu. Wraz z Benedyktem XVI
powtarzam: Nie przyczajcie si do prorokw nieszczcia, ktrzy gosz kres lub
bezsensowno ycia konsekrowanego w Kociele naszych czasw; przyobleczcie si raczej w
Jezusa Chrystusa i przywdziejcie zbroj wiata jak wzywa w. Pawe (por. Rz 13, 11-14)
bdcie przebudzeni i czujni5. Kontynuujmy nasz drog i podejmujmy j na nowo z
ufnoci w Panu.
Zwracam si szczeglnie do was modych. Jestecie chwil obecn, bo ju yjecie aktywnie w
onie waszych instytutw, wnoszc decydujcy wkad ze wieoci i wielkodusznoci
waszej decyzji. Jednoczenie jestecie ich przyszoci, poniewa wkrtce zostaniecie
wezwani do przejcia w swe rce kierownictwa animacji, formacji, posugi i misji. W tym
roku bdziecie uczestniczyli w dialogu z pokoleniem, ktre was poprzedzio. W braterskiej
komunii bdziecie mogli si ubogaci jego dowiadczeniem i mdroci, a jednoczenie
bdziecie mogli zaproponowa mu na nowo ideay, jakie mu przywiecay w pocztkach jego
ycia zakonnego, wnie energi i wieo waszego entuzjazmu, tak aby wsplnie
wypracowa nowe sposoby ycia Ewangeli i odpowiedzi coraz bardziej dostosowane do
wymaga wiadectwa i przepowiadania.
Jestem zadowolony dowiadujc si, e wy modzi z rnych instytutw bdziecie mieli
moliwoci zgromadzenia si razem. Niech spotkanie stanie si zwyczajn drog komunii,
wzajemnego wsparcia, jednoci.
II - OCZEKIWANIA DOTYCZCE ROKU YCIA KONSEKROWANEGO
Czego szczeglnie oczekuj od tego roku aski ycia konsekrowanego?
1. Aby zawsze byo prawdziwe, to co powiedziaem kiedy: Tam gdzie s zakonnicy, tam te
jest rado. Jestemy wezwani, by dowiadczy i ukazywa, e Bg moe napeni nasze
serca i uczyni nas szczliwymi, bez potrzeby poszukiwania gdzie indziej naszego szczcia;
e autentyczne braterstwo przeywane w naszych wsplnotach karmi nasz rado; e nasze
cakowite oddanie w subie Kocioa, rodzin, modziey, osb starszych, ubogich realizuje
nas jako osoby i nadaje peni naszemu yciu.
Aby midzy nami nie byo wida smutnych twarzy, osb niezadowolonych i niespenionych,
bo smutne naladowanie jest naladowaniem aosnym. Rwnie my, podobnie jak
wszyscy inni mczyni i kobiety dowiadczamy trudnoci, nocy ducha, rozczarowa, chorb,
utraty siy ze wzgldu na podeszy wiek. Wanie w tym powinnimy odnajdywa doskona
rado, nauczy si rozpoznawania oblicza Chrystusa, ktry sta si podobnym do nas we
wszystkim, a wic dowiadczania radoci, gdy widzimy, e jestemy podobni do Tego, ktry z
mioci do nas, nie odrzuci cierpienia krzya.

W spoeczestwie, ktre przechwala si kultem skutecznoci, przesadn dbaoci o zdrowie,


sukcesem, a ktre usuwa na margines ubogich i wyklucza przegranych, moemy naszym
yciem zawiadczy o prawdzie sw Pisma witego: ilekro niedomagam, tylekro jestem
mocny (2 Kor 12,10).
Moemy rwnie zastosowa do ycia konsekrowanego to, co napisaem w adhortacji
apostolskiej Evangelii gaudium, cytujc homili Benedykta XVI: Koci nie ronie przez
prozelityzm, ale przez przyciganie (n. 14). To prawda, ycie konsekrowane nie rozwija
si, jeli organizujemy pikne kampanie powoaniowe, ale jeli dziewczta i ludzie modzi,
ktrych spotykamy, odczuwaj, e ich pocigamy, jeli widz w nas szczliwych mczyzn i
kobiety! Rwnie jego skuteczno apostolska nie zaley od sprawnoci i mocy rodkw. To
wasze ycie powinno przemawia, ycie, z ktrego promieniuje rado i pikno ycia
Ewangeli i pjcia za Chrystusem.
Powtarzam wam rwnie to, co powiedziaem w minionym roku do ruchw kocielnych w
wigili Zesania Ducha witego: Wartoci Kocioa jest zasadniczo ycie Ewangeli i
dawanie wiadectwa naszej wierze. Koci jest sol ziemi, jest wiatoci wiata, jest
powoany do uobecniania w spoeczestwie zaczynu krlestwa Boego, i czyni to przede
wszystkim poprzez swoje wiadectwo, wiadectwo mioci braterskiej, solidarnoci, dzielenia
si (18 maja 2013).
2. Oczekuj, e przebudzicie wiat, bo cech charakteryzujc ycie konsekrowane jest
proroctwo. Jak powiedziaem do przeoonych generalnych, radykalizm ewangeliczny nie
jest tylko dla zakonnikw: jest wymagany od wszystkich. Ale zakonnicy id za Panem w
sposb szczeglny, w sposb prorocki. To jest priorytet potrzebny obecnie: bycie
prorokami, ktrzy wiadcz, jak Jezus y na tej ziemi... Nigdy zakonnik nie powinien wyrzec
si proroctwa (29 listopada 2013 r.).
Prorok otrzymuje od Boga zdolno zgbiania historii, w ktrej yje i interpretowania
zdarze: jest jak stranik, ktry czuwa w nocy i wie kiedy nadejdzie jutrzenka (por. Iz 21,
11-12). Zna Boga oraz zna mczyzn i kobiety, swoich braci i siostry. Potrafi rozezna, a
take jasno wskaza zo grzechu i niesprawiedliwoci, bo jest wolny, nie musi odpowiada
przed innymi panami, jak tylko przed Bogiem, nie ma adnych innych interesw ni sprawy
Boe. Prorok staje zazwyczaj po stronie biednych i bezradnych, bo wie, e Bg jest po ich
stronie.
Oczekuj wic, e nie bdziecie podtrzymywali utopii, ale bdziecie potrafili stworzy
miejsca alternatywne, w ktrych yje si ewangeliczn logik daru, braterstwa, przyjcia
rnorodnoci, wzajemnej mioci. Klasztory, wsplnoty, orodki duchowoci, medytacji,
szkoy, szpitale, rodzinne domy opieki i te wszystkie miejsca, jakie zrodzia mio i
charyzmatyczna kreatywno, i ktre jeszcze zrodz z now kreatywnoci, powinny by
coraz bardziej zaczynem dla spoeczestwa zainspirowanego Ewangeli, miastem na grze,
ktre mwi prawd i wyraa moc sw Jezusa.
Czasami, jak si to stao w przypadku Eliasza i Jonasza, moe nadej pokusa ucieczki,
uniknicia zadania proroka, poniewa jest zbyt wymagajce, bo jest si zmczonym,
rozczarowanym wynikami. Ale prorok wie, e nigdy nie jest sam. Rwnie nas, tak jak
Jeremiasza, Bg zapewnia: Nie lkaj si ich, bo jestem z tob, by ci chroni (Jr 1,8).

3. Zakonnicy i zakonnice, jak i wszystkie inne osoby konsekrowane zostay okrelone, jak to
przed chwil przypomniaem, mistrzami komunii. Spodziewam si wic, e duchowo
komunii, wskazana przez witego Jana Pawa II, stanie si rzeczywistoci i e bdziecie
na pierwszej linii w podejmowaniu wielkiego wyzwania, jakie czeka nas w tym nowym
tysicleciu: Czyni Koci domem i szko komunii6. Jestem pewien, e w tym roku
bdziecie powanie pracowa, aby idea braterstwa, do ktrego dyli wasi zaoyciele i
zaoycielki rozwija si na najrniejszych poziomach, jak krgi koncentryczne.
Komunia jest realizowana przede wszystkim w obrbie poszczeglnych wsplnot instytutu. W
zwizku z tym zachcam do ponownego przeczytania moich czstych wystpie, w ktrych
niestrudzenie powtarzaem, e krytyka, plotki, zazdro, zawi, antagonizmy s postawami,
ktre nie maj prawa pojawia si w naszych domach. Ale, przy tym zaoeniu, otwierajca
si przed nami pielgrzymka miosierdzia jest niemal nieskoczona, poniewa chodzi o denie
do wzajemnej akceptacji i sympatii, praktykowanie wsplnoty dbr materialnych i
duchowych, upomnienie braterskie, szacunek dla osb najsabszych... Jest to mistyka
ycia razem, czynica z naszego ycia wite pielgrzymowanie7. Musimy si rwnie
zastanowi nad relacjami midzy ludmi rnych kultur, uwzgldniajc, e nasze wsplnoty
staj si coraz bardziej midzynarodowe. Jak umoliwi kademu wyraenie siebie, bycie
akceptowanym z jego szczeglnymi darami, stanie si w peni wspodpowiedzialnym?
Spodziewam si take wzrostu komunii midzy czonkami rnych instytutw. Czy ten rok
nie moe by okazj do wyjcia z wiksz odwag poza granice wasnego instytutu, aby
razem wypracowa na poziomie lokalnym i globalnym wsplne projekty formacji,
ewangelizacji, wystpie spoecznych? W ten sposb moliwe bdzie bardziej skuteczne
dawanie rzeczywistego wiadectwa profetycznego. Komunia oraz spotkanie rnych
charyzmatw i powoa jest drog nadziei. Nikt nie buduje przyszoci izolujc si, ani te
jedynie o wasnych siach, ale rozpoznajc siebie w prawdzie komunii, ktra zawsze otwiera
si na spotkanie, dialog, suchanie, wzajemn pomoc i chroni nas przed chorob zamknicia
si w sobie.
Rwnoczenie ycie konsekrowane jest wezwane, by dy do szczerego wspdziaania
rnych powoa w Kociele, poczwszy od kapanw i wieckich, aby w ten sposb
wzrastaa duchowo komunii przede wszystkim wewntrz nich samych, a nastpnie w onie
kocielnej wsplnoty i poza jej obrbem8.
4. Oczekuj od was take tego, o co prosz wszystkich czonkw Kocioa: wyjcia z siebie,
aby pj na peryferie egzystencjalne. Idcie na cay wiat to byy ostatnie sowa, ktre
Jezus skierowa do swoich uczniw i ktre nadal dzi kieruje do kadego z nas (por. Mk
16,15). Caa ludzko oczekuje: ludzie, ktrzy stracili wszelk nadziej, rodziny przeywajce
trudnoci, porzucone dzieci, ludzie modzi, ktrym zamknito wszelk przyszo, opuszczeni
chorzy i osoby starsze, bogaci, nasyceni dobrami i z pustk w sercu, mczyni i kobiety
poszukujcy sensu ycia, spragnieni tego, co boskie
Nie zamykajcie si w sobie, nie dajcie si zatru maymi ktniami domowymi, nie bdcie
winiami swoich problemw. Rozwi si one, jeli wyjdziecie na zewntrz i pomoecie
innym w rozwizywaniu ich problemw i goszeniu dobrej nowiny. Znajdziecie ycie dajc
ycie, nadziej dajc nadziej, a mio miujc.

Oczekuj od was konkretnych gestw przyjmowania uchodcw, bliskoci wzgldem ubogich,


kreatywnoci w katechezie, w goszeniu Ewangelii, we wprowadzaniu w ycie modlitwy.
Dlatego ycz wam usprawnienia struktur, ponownego wykorzystania wielkich domw na
rzecz dzie bardziej odpowiadajcych na aktualne potrzeby ewangelizacji i miosierdzia,
dostosowania dzie do nowych potrzeb.
5. Oczekuj, e kada forma ycia konsekrowanego postawi sobie pytania o to, czego daj
od nas Bg i wspczesna ludzko.
Klasztory i grupy o orientacji kontemplacyjnej mogyby spotka si midzy sob, lub na rne
sposoby poczy w celu wymiany dowiadcze w yciu modlitwy, jak wzrasta w komunii z
caym Kocioem, w jaki sposb wspiera przeladowanych chrzecijan, jak przyjmowa i
towarzyszy tym, ktrzy poszukuj bardziej intensywnego ycia duchowego lub potrzebuj
wsparcia moralnego czy materialnego.
To samo mogyby uczyni instytuty charytatywne, powicajce si nauczaniu, promocji
kultury, angaujce si w goszenie Ewangelii czy wypeniajce okrelone posugi
duszpasterskie, instytuty wieckie rozprzestrzenione w strukturach spoecznych. Fantazja
Ducha witego zrodzia tak rne sposoby ycia i dziaania, e nie moemy ich atwo
sklasyfikowa lub umieci w gotowych schematach. Nie mog wic si odnie do kadej
poszczeglnej formy charyzmatycznej. Niech jednak nikt nie unika w tym roku powanej
weryfikacji odnonie do swej obecnoci w yciu Kocioa oraz swego sposobu odpowiedzi na
nieustanne i nowe pytania, jakie podnosz si wok nas, na woanie ubogich.
Tylko w tej wraliwoci na potrzeby wiata i w posuszestwie impulsom Ducha witego ten
Rok ycia Konsekrowanego przeksztaci si w autentyczny kairs, czas Boy, peen aski i
bogaty w przeksztacenia.
III - PERSPEKTYWY ROKU YCIA KONSEKROWANEGO
1. Listem tym, zwracam si nie tylko do osb konsekrowanych, ale take do ludzi wieckich,
ktrzy dziel z nimi ideay, ducha i misj. Niektre instytuty zakonne maj dug tradycj w
tym zakresie, inne maj dowiadczenie nieco krtsze. Wok kadej rodziny zakonnej, a
take stowarzysze ycia apostolskiego i instytutw wieckich jest bowiem obecna pewna
wiksza rodzina, rodzina charyzmatyczna, ktra obejmuje kilka instytutw, ktre yj tym
samym charyzmatem, a zwaszcza chrzecijan wieckich, ktrzy czuj si powoani, wanie
w ich stanie wieckim, do udziau w tej rzeczywistoci charyzmatycznej.
Zachcam rwnie was, wieckich, by przeywa ten Rok ycia Konsekrowanego jako tak
ask, ktra moe was uczyni bardziej wiadomymi otrzymanego daru. Obchodcie go z ca
rodzin, by razem wzrasta i odpowiada na wezwania Ducha witego w dzisiejszym
spoeczestwie. W niektrych przypadkach, kiedy osoby konsekrowane z rnych instytutw
bd spotyka si w tym roku midzy sob, starajcie si by obecni take i wy, jako wyraz
jednego daru Boga, aby zapozna si z dowiadczeniami innych rodzin charyzmatycznych,
innych grup wieckich i wspiera si nawzajem.
2. Rok ycia Konsekrowanego dotyczy nie tylko osb konsekrowanych, ale caego Kocioa.
Tak wic zwracam si do caego ludu chrzecijaskiego, aby coraz bardziej uwiadamia

sobie dar, jakim jest obecno tak wielu osb konsekrowanych, spadkobiercw wielkich
witych, ktrzy uksztatowali histori chrzecijastwa. Czym byby Koci bez witego
Benedykta i witego Bazylego, bez witego Augustyna i witego Bernarda, bez witego
Franciszka i witego Dominika, bez witego Ignacego Loyoli i witej Teresy z Avila, bez
witej Angeli Merici i bez witego Wincentego a Paulo. Lista ta moga by by niemal
nieograniczona, a do witego Jana Bosko i bogosawionej Teresy z Kalkuty? Bogosawiony
Pawe VI stwierdzi: Bez tego konkretnego znaku, mio oywiajca cay Koci byaby
wystawiona na niebezpieczestwo ozibienia, zbawczy paradoks Ewangelii na ryzyko
osabienia, sl wiary na rozcieczenie si w wiecie zmierzajcym do zewiecczenia
(Evangelica testificatio, 3).
Zachcam wic wszystkie wsplnoty chrzecijaskie do przeywania tego roku przede
wszystkim, aby podzikowa Panu i z wdzicznoci przypomnie o otrzymanych darach,
ktre nadal otrzymujemy za porednictwem witoci zaoycieli i zaoycielek oraz wiernoci
wasnemu charyzmatowi tak wielu osb konsekrowanych. Zachcam was wszystkich do
zgromadzenia si wok osb konsekrowanych, by radowa si z nimi, dzieli ich trudnoci,
by wsppracowa z nimi, na tyle, na ile to moliwe, eby kontynuowa ich posug i ich
dzieo, ktre jest te dzieem caego Kocioa. Niech odczuj mio i serdeczno caego ludu
chrzecijaskiego.
Bogosawi Pana za szczliw zbieno Roku ycia Konsekrowanego z Synodem o
rodzinie. Rodzina i ycie konsekrowane s powoaniami wnoszcymi bogactwo i ask dla
wszystkich, przestrzeniami humanizacji w budowaniu relacji yciowych, miejscami
ewangelizacji. Moemy pomaga sobie nawzajem.
3. Przez ten list miem si rwnie zwrci do osb konsekrowanych i czonkw bractw oraz
wsplnot nalecych do Kociow innych tradycji ni katolicka. Monastycyzm jest
dziedzictwem Kocioa niepodzielonego, wci bardzo ywotnym zarwno w Kocioach
prawosawnych jak i w Kociele katolickim. Z niego, podobnie jak w przypadku innych
pniejszych dowiadcze z czasw, kiedy Koci na Zachodzie by jeszcze zjednoczony,
czerpi natchnienie analogiczne inicjatywy, ktre zrodziy si w Kocioach Reformacji, ktre
pniej nadal rodziy w swym onie inne formy wsplnot braterskich i posugi.
Kongregacja ds. Instytutw ycia Konsekrowanego i Stowarzysze ycia Apostolskiego,
zaplanowaa inicjatywy, majce umoliwi spotkanie osb nalecych do form ycia
konsekrowanego i braterskiego rnych Kociow. Gorco zachcam do tych spotka, aby
wzrastao wzajemne poznanie, szacunek, wzajemna wsppraca, tak aby ekumenizm ycia
konsekrowanego by pomoc na szerszej drodze ku jednoci midzy wszystkimi Kocioami.
4. Nie moemy zapomina, e zjawisko monastycyzmu i innych przejaww braterstwa
zakonnego jest obecny we wszystkich wielkich religiach. Nie brakuje dowiadcze, nawet
utrwalonych, dialogu midzymonastycznego pomidzy Kocioem katolickim a niektrymi z
wielkich tradycji religijnych. Pragn, aby Rok ycia Konsekrowanego by okazj do oceny
przebytej drogi, do uwraliwienia w tej dziedzinie osb konsekrowanych, do zastanowienia
si, jakie dalsze kroki podj ku wzajemnemu, coraz gbszemu poznaniu oraz wsppracy w
tylu wsplnych dziedzinach posugi yciu ludzkiemu.

Podanie razem jest zawsze ubogacajce i moe otworzy nowe drogi dla relacji midzy
narodami i kulturami, ktre w tym okresie zdaj si by najeone trudnociami.
5. Na koniec zwracam si szczeglnie do moich braci w biskupstwie. Niech ten rok bdzie
okazj do przyjcia serdecznie i z radoci ycia konsekrowanego jako kapitau duchowego,
ktry przyczynia si do rozwoju dobra caego ciaa Chrystusa" (por. Lumen gentium, 43), a
nie tylko rodzin zakonnych. ycie konsekrowane jest darem dla Kocioa, rodzi si w
Kociele, rozwija si w Kociele, cae jest zorientowane na Koci9. Dlatego, jako dar dla
Kocioa, nie jest ono czym wyizolowanym czy marginalnym, ale najgbiej do niego naley,
znajduje si ono w samym sercu Kocioa jako element decydujcy o jego misji, poniewa
wyraa najgbszy charakter powoania chrzecijaskiego i denie caego KocioaOblubienicy ku jednoci z jedynym Oblubiecem; w zwizku z tym naley () nienaruszalnie
do jego ycia i witoci (ibid., 44).
W tym kontekcie, zachcam was, Pasterzy Kociow partykularnych do specjalnej troski, by
krzewi w waszych wsplnotach rne charyzmaty, zarwno historyczne, jak i nowe,
wspierajc, pobudzajc, pomagajc w rozeznaniu, towarzyszc z czuoci i mioci w
sytuacjach cierpienia i saboci, w jakich mog si znale niektrzy konsekrowani, a
zwaszcza wyjaniajc w waszym nauczaniu ludowi Boemu warto ycia konsekrowanego,
tak aby ukaza promieniowanie jego pikna i witoci w Kociele.
Zawierzam ten Rok ycia Konsekrowanego Maryi Dziewicy, suchajcej i kontemplujcej,
pierwszej uczennicy swego umiowanego Syna. Spogldajmy na Ni, umiowan crk Ojca,
przyobleczon we wszystkie dary aski, jako niezrwnany wzr pjcia z mioci za Bogiem i
suenia innym.
Wdziczny ju teraz, wraz z wami, za dary aski i wiata, jakimi Pan zechce nas ubogaci,
towarzysz wam z Apostolskim Bogosawiestwem.

Watykan, 21 listopada 2014 r., wito Ofiarowania Najwitszej Maryi Panny.


Franciscus

Lett. ap. Los caminos del Evangelio ai religiosi e alle religiose dellAmerica Latina in occasione del V

centenario dellevangelizzazione del nuovo mondo, 29 giugno 1990, 26.


2

Kongregacja ds. Instytutw ycia Konsekrowanego i Stowarzysze ycia Apostolskiego, Religiosi e

promozione umana, 24: 12 sierpnia 1980, 24: LOsservatore Romano, Suppl. 12 nov. 1980, pp. 1-8.
3

Przemwienie do rektorw i alumnw Papieskich Kolegiw i Konwiktw Rzymu, 12 maja 2014.

Homilia podczas Mszy w. w wito Ofiarowania Paskiego, 2 lutego 2013.

JAN PAWE II, Novo millennio ineunte, 6 stycznia 2001, 43.

Adhort. apost. Evangelii gaudium, 24 listopada 2013, 87.

JAN PAWE II, Adhort. apost., Vita consacrata, 51.

ABP J. M. BERGOGLIO, Wystpienie podczas Synodu o yciu konsekrowanym i jego misji w Kociele oraz

wiecie, XVI Kongregacja generalna, 13 padziernika 1994.