You are on page 1of 9

BO GI KHUYN MI THNG 06/2015

*Khuyn mi p dng n ht ngy 20/06/2015

Gi thnh

Khuyn mi tng km
Sennheiser
Tng chut Logitech M185 hoc tai nghe Sennheiser CX 213

Sennheiser CX5.00G Black, White.


(C mic. dnh cho Android, WinPhone)

2,000,000

Tng chut Logitech M185 hoc tai nghe Sennheiser CX 213

Sennheiser CX5.00i Black, White


(C mic. dnh cho IOS)

2,000,000

Tng chut Logitech M165 hoc tai nghe Sennheiser MX 400 II

Headphones Sennheiser CX280


900,000

Tng chut Logitech M185 hoc tai nghe Sennheiser CX 213

Headphones Sennheiser CX 685

1,800,000

Tng combo chut Logitech M545 + Tai nghe Sennheiser MX 585

Headphones Sennheiser CX 985

4,700,000

Sennheiser CX 215 cc mu

Tng chut Logitech M165 hoc tai nghe Sennheiser CX 213

900,000

Tng chut Logitech M185 hoc tai nghe Sennheiser CX 213

Headphones Sennheiser EZX70

1,400,000

Tng combo chut Roccat Kone pure color bulk + Bn di chut Roccat
Sota Blue

Headphones Sennheiser G4ME One

5,100,000

Tng chut Logitech M185 hoc tai nghe Sennheiser CX 213

Headphones Sennheiser HD219


1,000,000

Tng combos tai nghe Sennheiser CX 213 + Chut khng dy Logitech


M165

Headphones Sennheiser HD239


1,900,000

Tng combos tai nghe Sennheiser CX 300 II + Chut khng dy


Logitech M185

Headphones Sennheiser HD 335S

2,200,000

Tng combos chut khng dy Logitech M165 + Tai nghe Sennheiser


CX 213

Headphones Sennheiser HD429

1,400,000

Tng combos tai nghe Sennheiser CX 215 + Chut khng dy Logitech


M165

Headphones Sennheiser HD558

3,150,000

Headphones Sennheiser HD8DJ

Tng combos tai nghe Sennheiser CX 870 + Chut khng dy Logitech


M545
7,650,000

Tng combos tai nghe Sennheiser CX 300 II + Chut khng dy


Logitech M165

Headphones Sennheiser HD238 i

2,900,000

Tng combos tai nghe Sennheiser CX 213 + Chut khng dy Logitech


M185

Headphones Sennheiser MM100


2,800,000

Headphones Sennheiser MM30 i

Tng chut khng dy Logitech M185 hoc Tai nghe Sennheiser CX


213
1,000,000

Tng chut khng dy Logitech M325 hoc tai nghe Sennheiser PX 90

Headphones Sennheiser MM70 S

1,900,000

Headphones Sennheiser MX585.

Tng combos tai nghe Sennheiser CX 213 + Chut khng dy Logitech


M165
1,100,000

Headphones Sennheiser MX 685

Tng chut Logitech M185 hoc Tai nghe Sennheiser CX 215


1,300,000

Headphones Sennheiser MX 985


Tng combos tai nghe Sennheiser CX 300 II + Chut khng dy
logitech M185
3,400,000

Headphones Sennheiser PC3 chat


Tng chut khng dy Logitech B100
500,000

Sennheiser PX100 II Black, White

Tng chut khng dy Logitech M165 hoc Tai nghe Sennheiser CX


213
1,200,000

Headphones Sennheiser RS165

Tng combos tai nghe Sennheiser CX 300 II + Chut Logitech khng


dy M325
4,200,000

Sennheiser Urbanite XL
(C Mic, dnh cho IOS)
(Nation, Denim, Sand, Oliver, Black)

Tng combos Chut khng dy Logitech M325 + Tai nghe Sennheiser


PC 3 Chat
4,900,000

Sennheiser Urbanite XL (Galaxy)

Tng combos Chut khng dy Logitech M325 + Tai nghe Sennheiser


PC 3 Chat

(C Mic, dnh cho android, Winphone)


(Black, Denim)

4,900,000

Logitech
Tng tai nghe Sennheiser CX 213

Logitech UE Boom cc mu
(Pink, White, Green, Blue, Red, Black, Steel, Superhero)

3,900,000

Roccat
Tng combos bn di chut Roccat Taito mini + Tai nghe Sennheiser
MX 400 II

Chut Roccat LUA


700,000

Tng combos chut khng dy Logitech M165 + Tai nghe Sennheiser


MX 400 II

Bn phm Roccat Isku FX


2,100,000

Tng combos chut Roccat Kone Pure Color - Bulk + Bn di chut


Roccat Sota Blue + Tai nghe Sennheiser CX 213

Bn phm Roccat MK Pro Blue/Red


3,700,000

Tng combos chut Roccat Kone Pure Color - Bulk + Bn di chut


Roccat Sota Blue + Tai nghe Sennheiser CX 213

Bn phm Roccat MK Glow Black/


Brown/ Red
3,100,000

Chut Roccat Kone Pure Naval


Tng bn di chut Roccat Sense Military Naval

1,500,000

Chut Roccat Kone Pure Desert

Tng bn di chut Roccat Sense Military Desert

1,500,000

Tng bn di chut Roccat Sense Military Camo


Chut Roccat Kone Pure Camo

1,500,000

Tai nghe Roccat Kulo

Tng chut game th Logitech G90


2,000,000

Braven
Tng combos chut khng dy Logitech M165 + Tai nghe Sennheiser
CX 213

Loa Braven BRV1 Tt cc mu


2,200,000

Ultralink
Tng combos chut khng dy Logitech M165 + Tai nghe Sennheiser
CX 213

Loa Ultralink UFi Ucube cc mu

3,000,000

Edifier
Tng combos chut khng dy Logitech M165 + Tai nghe Sennheiser
CX 215
Loa Edifier E3360 BT cc mu
3,500,000

Tng combos chut khng dy Logitech M165 + Tai nghe Sennheiser


CX 870

Loa Edifier C3X


4,700,000

Grado
Tai nghe Grado SR80e

Tng tai nghe Sennheiser CX 300 II


2,600,000

Tai nghe Grado SR80i

Tng tai nghe Sennheiser CX 300 II


2,600,000

Nocs
Tng combos chut khng dy Logitech M165 + Tai nghe Sennheiser
CX 213

Nocs NS700 cc mu

1,900,000

Nocs NS 500 cc mu cc phin bn

Tng combos chut khng dy Logitech M165 + Tai nghe Sennheiser


CX 213
2,000,000

V-Moda
Tng combos tai nghe Sennheiser HD 219 + Chut khng dy Logitech
M165

VMODA Headphone M80 Vocal


(Shadow/ White Silver)
3,000,000

EternalArts
Tng tai nghe Sennheiser HD 650
EternalArts Headphone AMP OTLKHV

45,300,000

iQUBE
Tng combos tai nghe Sennheiser IE 60 + Chut khng dy Logitech
M545
iQUBE V1 Alkaline Portable Amplifer

Gi CALL

Nuforce
Tng tai nghe Sennheiser CX 870

Nuforce White Headphone Amp MMP


1,200,000

Nuforce Cube (Black/ Blue/ Red/


Silver)

Tng tai nghe Sennheiser CX 870


2,200,000

Nuforce NE 700M

Tng tai nghe Sennheiser PMX 90

1,300,000

Tng tai nghe Sennheiser PX 90

Nuforce NE 700 X

1,085,000
1,100,000

Combo
Combos Astell & Kern AK240
+ Tai nghe Sennheiser IE 800

Gi Combo:
61,000,000

Combos Lehmann Audio LinEar (Black hoc Silver)


+ Tai nghe Sennheiser HD650
Gi Combo:
27,000,000

Combos Astell & Kern AK 100 II


+ Tai nghe Grado GR10
Gi Combo:
22,100,000

Combos Lehman Headphone Amp Traveller


+ Tai nghe Sennheiser HD 598
Gi Combo:
13,738,000

You might also like