1

‫حالٓظوزخٍحص أً حٿڄوخرَحص ىِ ؿيخُ ً ڃئٓٔش ڃن ڃئٓٔخص حٿيًٿش طوظ‪ ٚ‬رـڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ً طلڀْڀيخ‬

‫‪.‬‬

‫ً‪٫‬خىس ڃخ ط‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طنٴٌْ ْٓخٓخص حٿلټٌڃش حٿظِ ال طظٴٶ ڃ‪ ٪‬حٿٸٌح‪٫‬ـي حٿيرڀٌڃخْٓش حٿڄؤٿٌٳش‪ً ،‬طظڄِْ ‪٫‬ن‬
‫ًُحٍس حٿوخ ٍؿْش رَّٔش ن٘خ‪٣‬خطيخ ‪٫‬خڃش ‪ً .‬ىنخٹ رٌؿو ‪٫‬خځ نٌ‪٫‬خڅ ڃن حٿڄوخرَحص أكيىڄخ ّ‪٬‬نَ رـڄ‪٪‬‬
‫حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ن حٿزڀيحڅ ًحٿڄئٓٔخص حألؿنزْش ًّٸٌڃيخ‪ً ،‬حٿؼخنِ ّيحٳ‪٫ ٪‬ن حألڃش ‪ٟ‬ي حٿظـْٔ‪ً ،‬حأل‪٫‬ڄخٽ‬
‫حألهٍَ حٿظِ طٔظييٱ ا‪٬ٟ‬خٱ حٿزالى ‪ً .‬ىٌح حٿنٌ‪ ٩‬ڃن حٿڄوخرَحص ّظڄؼپ ٳِ ًٻخٿش ڃټخٳلش حٿڄوخرَح ص أً ًٻخٿش‬
‫ڃټخٳلش حٿظـْٔ ‪ً .‬ط٘خٍٹ ر‪ً ٞ٬‬ٻخالص ڃټخٳلش حٿڄوخرَحص ٳِ ‪٫‬ڄڀْخص َّٓش أُ أنيخ طظٌٿَ ر٘ټپ َُٓ‬
‫أن٘‪٤‬ش ْٓخْٓش ڃ‪ٜ‬ڄڄش ٿڀظؤػَْ ٳِ ڃـٍَ حألكيحع ٳِ رڀيحڅ أؿنزْش ‪ً .‬ىِ طلظخؽ ٿٸيٍحص ٳخثٸش ً‪٫‬خٿْش ڃن‬
‫حٿٌٻخءٓ‬
‫طُ‪٬‬يّ حٿـخٌْٓٓش ڃينش ڃن أٷيځ حٿڄين حٿظِ ڃخٍٓيخ حإلنٔخڅ ى حهپ ڃـظڄ‪٬‬خص حٿزَّ٘ش حٿڄن‪٨‬ڄش ڃنٌ ٳـَ حٿوڀْٸش‬
‫‪ً ..‬ٷي ڃؼڀض ڃڄخٍٓظيخ رخٿنٔزش ٿو ‪ًٍَٟ‬س ڃڀلش طيٳ‪٬‬و اٿْيخ ٯَِّطو حٿٴ‪َّ٤‬ش ٿڀل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪َ٬‬ٳش ًڃلخًٿش‬
‫حٓظٸَحء حٿڄـيٌٽ ًٻ٘ٲ أَٓحٍه حٿظِ ٷي ط٘ټپ ه‪َ٤‬حً ّظَ‪ٛ‬ي رو ٳِ حٿڄٔظٸزپ‬

‫‪ً ..‬ٿٌٿٺ طنٌ‪٫‬ض ‪َ٣‬ٵ‬

‫حٿظـْٔ ًًٓخثڀو ريءحً ڃن حال‪٫‬ض ڃخى ‪٫‬ڀَ حٿلٌحّ حٿڄـَىس‪ً ،‬حٿلْپ حٿزيحثْش ‪ً ،‬حٿظٸيَّحص حٿظوڄْنْش ‪،‬‬
‫ًحالنظيخء رخٿؼٌٍس حٿظټنٌٿٌؿْش ٳِ ڃْيحڅ حالط‪ٜ‬خالص ًحٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص‬

‫‪٫ً ..‬ڀَ ڃَ حٿ‪٧ ٌٍٜ٬‬يَ ڃالّْن ڃن‬

‫حٿـٌحْْٓ ‪ ،‬ٿټن ٷڀش ڃنيڂ ىڂ حٿٌّن حٓظ‪٤‬خ‪ٌ٫‬ح أڅ ّلٴًَح أٓڄخءىڂ ٳِ ًحٻَس حٿظخٍّن ‪ ،‬رڄخ طڄظ‪ٌ٬‬ح ڃن‬
‫ٓڄخص ٕه‪ْٜ‬ش ٳَّيس أىڀظيڂ ألڅ ّڀ‪٬‬زٌح أىًحٍحً رخٿٰش حٿظؤػَْ ٳِ كْخس حٿ‪٬‬يّي ڃن حألڃڂ ًحٿ٘‪ٌ٬‬د ‪..‬‬

‫‪2‬‬

‫ڃؼَْس ؿيحً ‪...‬ٷ‪ ٜٚ‬حٿـٌحْْٓ ًحٿوٌنش ‪ ...‬ٳيِ طٔظيٌُ حٿ‪٬‬ٸٌٽ ‪٫‬ڀَ حهظالٱ ڃيحٍٻيخ ‪ً ...‬ػٸخٳخطيخ ‪....‬‬
‫ًطٸظلڂ ڃ‪٬‬يخ ‪ٌ٫‬حٿڂ ٯَّزش ‪ ...‬ٯخڃ‪٠‬ش ‪ ...‬ط‪٠‬ؾ ر‪٬‬ـخثذ حٿوڀٶ ‪ ًًًٌٗ ...‬حٿنٴٌّ‪.‬‬
‫اڅه ‪٫‬خٿڂ حٿڄوخرَحص ًحٿـخٌْٓٓش ‪ً ...‬ٿٺ حٿ‪٬‬خٿڂ حٿڄظٌكٖ حألًٍ‪ ... ٩‬ٯَّڂ حٿ‪ٜ‬ٴخء ‪ً ...‬حٿ‪ٌ٬‬ح‪٣‬ٲ ‪ ...‬حٿٌُ ال‬
‫ّٸَ حٿ‪٬‬الٷخص أً حأل‪َ٫‬حٱ ‪ ...‬أً ّ‪ًُ ٪٠‬نخً ٿڀڄ٘خ‪ ... َ٫‬طُّْٔـو ىحثڄخً ٷٌحنْن ال ط‪َ٬‬ٱ حٿَكڄش ‪ ...‬أٓخٓيخ‬
‫حٿټظڄخڅ ًحٿَّٔش ًحٿـَأس ‪ًً ...‬ٷٌىه حٿڄخٽ ًحٿنٔخء ڃنٌ حأل ُٽ‪ً .‬كظَ حٿٌْځ ‪ً ...‬اٿَ حألري ‪ ...‬ٳيٌ ‪٫‬خٿڂ‬
‫حٿظنخٷ‪٠‬خص ر٘ظَ ؿٌحنزيخ ‪ ...‬حٿٌُ ّ‪ ٌُ٤‬رْن أؿنلظو حأله‪٤‬زٌ‪ْ٣‬ش اڃزَح‪ٌٍّ٣‬خص ًڃڄخٿٺ ‪ًّ ..‬ٸْڂ ن‪٨‬ڄخً ‪...‬‬
‫ًّيكَ ؿٌْٗخً ًأڃڄخً ‪ًَّٓ ...‬ڂ هَحث‪ْٓ ٢‬خْٓش ٿأل‪٣‬ڄخ‪ً ٩‬حٿڄ‪ٜ‬خٿق ًحٿنٴًٌ‪.‬‬
‫ًحٿظـْٔ ٳن ٷيّڂ ‪ ...‬ال ّڄټن ٿزخكغ أڅ ّظټين رظخٍُم ‪٧‬يٌٍه ًرخّظو ‪٫‬ڀَ ًؿو حٿيٷش ‪ ...‬ٳٸي طٌحؿي ڃنٌ هڀٶ‬
‫حإلنٔخڅ ‪٫‬ڀَ ًؿو حألٍ‪ ... ٝ‬كْغ ريأ ‪َٛ‬ح‪ ٩‬حالٓظلٌحً ًحٿيْڄنش ‪ً ..‬ٳَ‪ ٝ‬ٷخنٌڅ حٿٸٌس ‪ ...‬رخٓظويحځ ٗظَ‬
‫حألٓخٿْذ حٿڄظخكش ‪ً ...‬أىڄيخ حٿـخٌّٓ حٿٌُ ٍَّ ًّٔڄ‪ًّ ٪‬نٸپ ًّ‪ٜ‬ٲ ‪ ...‬ٳٸي ٻخڅ ىٌ حألىحس حألًٿَ رال‬
‫ڃنخُ‪.٩‬‬

‫ڃن أٷٔخځ حالٓظوزخٍحص ًأىڄيخ ‪:‬‬
‫حالٓظوزخٍحص حٿـَٰحٳْش ‪:‬‬
‫حٿظِ طيظڂ رخٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿوخ‪ٛ‬ش ر‪٤‬زْ‪٬‬ش حألٍ‪ً ٝ‬حٿزلَ ً حٿـٌ‪ ،‬ڃن أؿپ حٿو‪ ٢٤‬حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ‪ ،‬حنٸٔڄض حٿَ أٷٔخځ‬
‫‪ ،‬ٷٔڂ هخ‪ ٙ‬رخٿ‪٤‬زٌٯَحٳْخ‪ ً،‬ٷٔڂ رخألٍ‪ٛ‬خى حٿـٌّش‪ ً،‬ٷٔڂ رخٿ‪٤‬ٸْ ‪ً ،‬ٷٔڂ رخٿيْيًٍؿَحٳِ‪ ً،‬ٷٔڂ رخٿنٸپ‪.‬‬

‫حالٓظوزخٍحص حٿظټنٌٽًؿْش‪:‬‬
‫ىِ ًحص أىڄْش كٌّْش هخ‪ٛ‬ش رخالڃن حٿٸٌڃِ ڃنيخ ‪ ،‬حالٓظوزخٍحص حٿ‪٬‬ڀڄْش‪ ،‬حٿڄظو‪ٜٜ‬ش ٳِ حٿظٴـَْ حٿٌٍُ ‪،‬‬
‫حالٿټظًَنْخص ًحٿ‪ٌٜ‬حٍّن حٿڄٌؿيش ًحٿڄٌح‪ٛ‬الص حٿٔڀټْش ًحٿالٓڀټْش ًحٿلَد حٿزٌْٿٌؿْش ًحٿلَد حٿټْڄخًّش‪.‬‬

‫حالٓظوزخٍحص حٿظټظْټْش ‪:‬‬
‫ىِ ؿڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿظټض ّټِ كٌٽ ٷٌحص حٿ‪٬‬يً ٳِ ڃن‪٤‬ٸش ڃليىس ‪ ،‬حً كٌٽ حٿڄن‪٤‬ٸش‪ً ،‬حطيخ‬
‫ًطلڀْپ ىٌه حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ًىِ حٓظوزخٍحص (ٷظخٿْش) أً ) حٿڄ‪َ٬‬ٻش) ً حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿظِ ّلظخؿيخ حٿٸخثي حٿڄْيحنِ‬
‫ًط‪٬‬نِ حٿظـْٔ حٿظټظْټِ ىِ ؿڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿڄظ‪٬‬ڀٸش ر٘ئًڅ ‪ٔ٫‬ټَّش أًأڃنْش ًطنْٔٸيخ‪ً ،‬طلڀْڀيخ‪،‬‬
‫ًطٌُّ‪٬‬يخ ‪ ٩‬ٿَ حٿڄٔظٌٍ حالٓظَحطْـِ ً‪٫‬ڀَ ڃٔظٌٍ حٿيًٿش ًحٿييٱ ڃنيخ ىٌ ڃ‪َ٬‬ٳش ٷيٍحص حٿيًٿش حالهٍَ‪،‬‬
‫‪3‬‬

‫ًحٿظټين رنٌحّخىخ ٿڀڄٔخ‪٫‬يس ٳِ طو‪ ٢ْ٤‬حٿڄٔخثپ حٿڄظ‪٬‬ڀٶ رخٓظَحطْـْش حٿيًٿش ‪ٛ‬خكزش حٿن٘خ‪ ً ١‬ط‪٬‬نِ أّ‪٠‬خً‬
‫ؿڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ن حالطـخىخص حالٷظ‪ٜ‬خىّش حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ًحٿْٔخٓخص حٿڄظز‪٬‬ش ( ط‪٬‬نِ حٿظـّْ حالٓظَحطْـِ )ٓ‬

‫حٿڄوخرَحص حٿٌٷخثْش ‪:‬‬
‫ىِ حٿڄ‪َ٬‬ٳش ً حٿظن‪ْ٨‬ڂ ًحٿظلڀْپ حٿن٘خ‪ ١‬حٿٌُ ٌّؿو ٿڀٸ‪٠‬خء ‪٫‬ڀَ ن٘خ‪ ١‬حٿـخٌْٓٓش حٿڄ‪٬‬خىّش ‪ ً،‬حٿڄيڄش‬
‫حألٓخْٓش ٿڄٸخًڃش حٿـخٌْٓٓش ىِ حٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬پ ن٘خ‪٫ ١‬ڄالء حٿ‪٬‬يً حٿَّْٔن ًحٓظٰالٿو ًحٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀْو‬

‫‪.‬‬

‫حالٓظوزخٍحص حٿڄ‪٠‬خىس ‪:‬‬
‫ط‪٬‬نِ حٿڄ‪َ٬‬ٳش ً حٿظن‪ْ٨‬ڂ ًحٿظلڀْپ ًحٿن٘خ‪ ١‬حٿٌُ طٔظويڃو حٓظوزخٍحص حٿيًٽ ٿ٘پ ن٘خ‪ ١‬حالٓظوزخٍحص حٿڄ‪٬‬خىّش‪،‬‬
‫ًًؿو ن٘خ‪ ١‬ٳِ ڃټخٳلش حالٓظوزخٍحص ‪ٟ‬ي ؿيٌى حالٓظوزخٍحص حالؿنزْش حٿڄ‪٬‬خىّش حٿڄظڄؼڀش رخٿظـْٔ‬

‫ڃن أٗيَ أؿيِس حٿڄوخرَحص ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ‬

‫‪ً ‬ٻخٿش حالٓظوزخٍحص حٿڄَٻِّش حألڃَّټْش ‪CIA‬‬
‫‪ ‬حٿټْو ؿِ رِ حٿٌٔٳْظِ ٓخرٸخ ‪ ،‬أٱ أّ رِ حٿًَِٓ كخٿْخ‬
‫‪ ‬حٿڄوخرَحص حٿزَّ‪٤‬خنْش‬
‫‪ ‬حٿڄوخرَحص حألٿڄخنْش‬
‫‪ ‬حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش‬
‫‪ ‬حٿڄوخرَحص حٿ‪ْٜ‬نِس‬
‫‪ ‬حٿڄوخرَحص حٿٴَنْٔش‬
‫‪ ‬حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش‬

‫‪4‬‬

‫‪.‬‬

‫ط‪٬‬نِ ٻڀڄش ڃوخرَحص‪:‬‬
‫ٷيّڄخً ٻخڅ ّ‪٤‬ڀٶ ‪٫‬ڀْيخ حٿڄٔظ‪٤‬ڀ‪ْ٬‬ن حً حٿـنٌى حٿڄٔظټ٘ٴْن أً ٷنخ‪ٛ‬ش حالٓظ‪٤‬ال‪ ،٩‬ڃيڄظيڂ ؿڄ‪ ٪‬حألهزخٍ حً‬
‫حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ن ؿْٖ حال‪٫‬يحء ً‪٫‬يطو ً أڃخٻن طـڄ‪٬‬و ًطلَٻو ًّڄنلو حٿٸخنٌڅ حٿيًٿِ ك‪ٜ‬خنش‪.‬‬
‫ٷخٽ ٿٌىّٺ‪ :‬حڅ حٿـخٌّٓ ال ّلظخؽ حٿَ ًْٓڀش ح هٴخء ڃـيىس ٳٸ‪ ،٢‬رپ ٻٌٿٺ ّلظخؽ حٿَ ڃيخٍس ٿْڀ‪٬‬ذ ىًٍحً‬
‫ٿ٘و‪ْٜ‬ظو حٿظِ ّظوَْىخ الهظٴخثو ًڃن حألىڄْش حڅ ّټٌڅ ڃڄؼالً رخٍ‪٫‬خً ًحڅ ّټٌڅ َّٓ‪ ٪‬حٿزيّيش ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ‬
‫حڅ ٌّحؿو ٳِ ػزخص ًحطِحڅ حه‪ َ٤‬حٿڄٌحٷٲ ًأ‪٫‬ٸيىخ‪.‬‬

‫ً‪ْ٧‬ٴش حٿڄوخرَحص‪:‬‬
‫ّڄِْ ‪ٛ‬ٴش حٿڄوخرَحص ‪ٛ‬ٴش حٿَّٔش ًىٌه حٿ‪ٜ‬ٴش ٿوح ػالػش ٷٌح‪٫‬ي‪-:‬‬
‫ٔ‪ .‬حڅ ڃيخځ حٿڄوخرَحص ىِ حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ أَٓحٍ حٿيًٽ حالؿنزْش ً كڄخّش أَٓحٍ حٿيًٿش حٿوخ‪ٛ‬ش ‪ٟ‬ي‬
‫حٿظـْٔ حألؿنزِ‪.‬‬
‫ٕ‪ .‬اڅ ن٘خ‪ ١‬حٿڄوخرَحص ّـذ حڅ ّڄخٍّ ٳِ َّٓش طخڃش‪.‬‬
‫ٖ‪ .‬اڅ حن٘خء ؿيخُ حٿڄوخرَحص نٴٔو ّـذ حڅ ّ‪٨‬پ ‪ ِ٣‬حٿټظڄخڅ‪.‬‬

‫طَْٰ ن‪َّ٨‬خص حٿظوخرَ‪...‬‬
‫ٻخڅ حإلىظڄخځ ٷيّڄخً رخٿ٘ئًڅ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ٳِ حٿڄٸخځ حألًٽ ‪ ...‬اً حطٔ‪٬‬ض ىحثَس حٿظلڀْپ حالٓظَحطْـِ ًحٿظٔڀق ‪...‬‬
‫ًٗڄڀض حألڃٌٍ حالٷظ‪ٜ‬خىّش ًحالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًحٿٴنْش ًحٿ‪٬‬ڀڄْش ًحٿٍِح‪ْ٫‬ش ‪ ...‬حٿن‪ ...‬ٳټڀيخ ط٘ټپ ٷخ‪٫‬يس ىخڃش ‪...‬‬
‫‪...‬‬

‫ًط‪ٜ‬ذ ٳِ حٿنيخّش ٻڄخً ىخثالً ڃن حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿلٌّْش‬

‫طظ‪٠‬ق رظلڀْڀيخ أَٓ حٍ ٗخثټش طڄؼپ ڃن‪ٌ٨‬ڃش‬

‫ڃ‪٬‬ڀٌڃخطْش ڃظټخڃڀش‪.‬‬
‫ًٳِ حٿن‪ٜ‬ٲ حألهَْ ڃن حٿٸَڅ حٿ‪َّ٘٬‬ن ‪ٌٍ٣ ...‬ص أؿيِس حالٓظوزخٍحص ٳِ ٓزخٵ ڃلڄٌځ ٿڀظڄِْْ ًحٿظٴٌٵ ‪...‬‬
‫ً‪٧‬يَص ‪٣‬خثَحص حٿظـْٔ ‪ًٓ ...‬ٴن حٿظـْٔ ‪ ...‬ػڂ أٷڄخٍ حٿظـْٔ حٿظِ أكيػض نٸڀش أٓ‪ٌٍّ٤‬ش ٳِ ‪٫‬خٿڂ‬
‫حٿـخٌْٓٓش ٿيٍ حٿيًٽ حٿټزٍَ ‪ ...‬حٓضٿِڃض رخٿظخٿِ ىٷش ڃظنخىْش ٳِ حٿظڄٌّو حطز‪٬‬ظيخ حٿيًٽ حألٷپ ط‪ٌٍ٤‬حً‬

‫‪...‬‬

‫حٿظِ ٿـؤص اٿَ أٓخٿْذ طڄٌّيْش ًهيح‪ْ٫‬ش ط‪ٜ‬پ اٿَ كي حإل‪٫‬ـخُ ‪ ...‬ٻڄخ كيع ٳِ كَد أٻظٌرَ ٖ‪٫ ٔ97‬ڀَ‬
‫ٓزْپ حٿڄؼخٽ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫رْي أنو رخٿَٯڂ ڃن ٻپ طڀٺ حٿٌٓخثپ حٿظټنٌٿٌؿْش حٿڄ‪٬‬ٸيس ‪ّ ...‬ٸٌٽ هزَحء حالٓظوزخٍحص انو ال ّڄټن حالٓظٰنخء‬
‫‪٫‬ن حٿـخٌّٓ ‪ ...‬ٳؤؿيِس حالٓظوزخٍحص طظل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ‬

‫ٓ‪ %9‬ڃن حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص رٌحٓ‪٤‬ش حٿظن‪ٜ‬ض ًأٷڄخٍ‬

‫حٿظـْٔ ‪ًٗ ...‬ظَ حألؿيِس حٿڄًٍِ‪٫‬ش‪٫ %٘ ً ،‬ن ‪َّ٣‬ٶ ًٓخثپ حإل‪٫‬الځ حٿڄَثْش ًحٿڄٔڄٌ‪٫‬ش ًحٿڄٸًَءس‬
‫‪ ...‬رٸْض اًڅ ٘‪ %‬ڃن حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿَّٔش حٿظِ ال ّڄټن حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀْيخ ‪...‬ٿټن ‪ّ ...‬ـني حٿـٌحْْٓ ألؿپ طڀٺ‬
‫حٿنٔزش حٿڄـيٌٿش ً طټڄن أىٵ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ًأه‪َ٤‬ىخ ‪.‬‬

‫حٿڄوخرَحص حٿَّٔش‬
‫اڅ حٿڄوخرَحص حٿَّٔش ىِ ڃـخٽ ٿڀن٘خ‪ ١‬حإلنٔخنِ ّزيً ٳْو – ٻڄخ ىٌ حٿلخٽ ٯخٿزخ – أڅ حٿٌ‪ٌٟ‬ف ٿْْ ٌٍٓ‬
‫‪٧‬خىَس ّټظنٴيخ حٿٰڄٌ‪ً . ٝ‬ٿْْ ىٌح ٳٸ‪ْٗ ٢‬جخ ڃظؤ‪ٛ‬ال ٳِ أ‪٫‬ڄخٽ حٿڄوخرَحص ًٿټنو ٯخٿزخ ٗت ڃظ‪٬‬ڄي اٿَ ًٿْْ‬
‫ڃن حٿنخىٍ أڅ ّجٌٽ اٿَ حٿٴ٘پ اٿَ ًٿنؤهٌ ٿٌٿٺ ڃؼخال رْٔ‪٤‬خ ‪٫‬ن " حٿ٘زْ‪ً " ٢‬ىٌ نٌ‪ ٩‬ڃن حٿٔڄٺ حٿَهٌ حٿٌُ‬
‫ّٴَُ ڃن ؿٔڄو ٓخثال أٌٓى حٿڀٌڅ اٿَ إلهٴخء حطـخه طلَٻو ‪٫‬ن ‪٫‬يً ٻخڃن ڃظَر‪ ٚ‬ٿو ‪ ..‬ٳخٿٌُ ّليع ىٌ أڅ‬
‫‪٫‬يً حٿ٘زْ‪ ٢‬ٿن ّلخًٽ ٳٸ‪ ٢‬اهظَحٵ طڀٺ حٿٔق حرو حٿڄ‪٨‬ڀڄو ( ًىِ ڃلخًٿو ڃن حٿڄلظڄپ أڅ طئىُ اٿَ حٿٴ٘پ )‬
‫رپ أنو أّ‪٠‬خ ٌٓٱ ّلٔذ اٿَ ڃن هالٽ ڃ‪٬‬ڀٌڃخطو ‪٫‬ن حٿظْخٍحص حٿڄخثْو اٿَ ًحٿظټٌّن حٿ‪ٜ‬وَُ طلض حٿڄخء اٿَ‬
‫ًڃخ اٿَ ًٿٺ اٿَ حطـخه حٿنـخس حٿڄلظڄپ أڅ ّٔڀټو ‪٫‬يًه أً ٳَّٔظو ‪.‬‬
‫ًٳِ ٯ‪ٌ٠‬څ ًٿٺ ٷي ّ‪ٜ‬خد حٿ٘زْ‪ ٢‬نٴٔو رخالٍطزخ ٹ اٿَ ًّ‪٠‬پ ‪َّ٣‬ٸو ٳِ حٿڄظخىش حٿَّٔش حٿظِ هڀٸيخ رنٴٔو‬
‫اٿَ رپ ًٍرڄخ الُڃو ٌٓء حٿل‪ ٦‬اٿَ ٳڄخ أڅ ّزَُ ڃن طڀٺ حٿٔلخرش حٿٌٔىحء كظَ ّـي نٴٔو ڃزخَٗس رْن ٳټِ‬
‫‪٫‬يًه ‪.‬‬
‫ًػڄش ڃؼخٽ آهَ ٿڀڄوخرَحص حٿَّٔش اٿَ ّظڄؼپ ٳِ حٿويح‪ " ٩‬حٿزڀٲ " حٿٌُ ّڄخٍٓو ال‪٫‬ذ حٿزٌٻَ ‪ً .‬ٿٺ أڅ أُ‬
‫ال‪٫‬ذ رٌٻَ ّ‪َ٬‬ٱ ‪٣‬زْ‪٬‬ش ىٌح حٿنٌ‪ ٩‬ڃن حٿلْپ حٿوخى‪٫‬ش‬

‫‪ .‬ٳيٌ رزٔخ‪٣‬ش ّٔظ‪ ٪ْ٤‬رلَٻش رخٍ‪٫‬ش ّزيّيخ أػنخء‬

‫حٿڄٸخڃَس اٿَ اٷنخ‪ ٩‬ال‪٫‬ذ أً أٻؼَ ڃن ه‪ٌٜ‬ڃو رؤڅ ٿيّو أًٍحٷخ أٳ‪٠‬پ ڃڄخ ٿيّيڂ اٿَ ٳْنٔلزٌڅ ٍٯڂ أڅ‬
‫أًٍحٷيڂ ىِ حألٳ‪٠‬پ اٿَ ً‪٫‬نيثٌ ّټٔذ حٿال‪٫‬ذ حٿڄخىَ نٸٌىىڂ اٿَ ىًڅ أڅ ّټ٘ٲ ٿيڂ أًٍحٷو " حٿَّٔش " ‪.‬‬
‫ًػڄش كْڀش أهٍَ أٻؼَ ط‪٬‬ٸْيح ط‪٬‬ظڄي ‪٫‬ڀَ ٓڀٔڀش ڃن أ‪٫‬ڄخٽ " حٿزڀٲ " إلٷنخ‪ ٩‬حٿو‪ٌٜ‬ځ اٿَ رؤنو ّوي‪٫‬يڂ ٳ‪٬‬ال‬
‫ڃَس أهٍَ ( ً‪٫‬نيثٌ ّلٔزٌڅ حنو ٿْٔض ٿيّو أًٍحٵ طظٴٌٵ ‪٫‬ڀَ ڃخ ٿيّيڂ رْنڄخ ىٌ ٳِ حٿلٸْٸش ّڄڀٺ أًٍحٷخ‬
‫ڃڄظخُس طټٔذ ڃخ ٿيّيڂ ) ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ًحٿلٶ أڅ حٿـڄ‪ ٪‬رْن أ‪٫‬ڄخٽ حٿويح‪ " ٩‬حٿزڀٲ " ًحٿال هيح‪ً ٩‬حٿويح‪ ٩‬حٿڄ‪٠‬خى اٿَ طټخى أڅ طټٌڅ رال كيًى‬

‫‪.‬‬

‫ًال‪٫‬ذ حٿزٌٻَ حٿڄخىَ ّڄټنو أڅ ّټٔذ حٿټؼَْ ڃن حٿڄخٽ ًرٌح ّظَْٔ ٿو أڅ ّيٳ‪ ٪‬ٿًِؿظو أً ٿ‪ْ٘٬‬ٸظو ڃخ ّڄټنيخ‬
‫ڃن حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬أٳ‪٠‬پ ‪ٛ‬خن‪ ِ٬‬حألُّخء !‪.‬‬
‫ًڃن أنٌح‪ ٩‬حٿويح‪ ٩‬أّ‪٠‬خ ڃخ ّ‪٬‬ظزَ ٿٌنخ ڃن حٿ‪٬‬ذع اٿَ ڃؼپ حٿڄټخٿڄخص حٿظڀْٴٌنْش حٿڄـيٌٿش اٿَ ‪٫‬ن ًؿٌى ٷنزڀش‬
‫ٳِ ڃټخڅ ڃخ ٻڄل‪٤‬ش ٓټش كيّي ٻزٍَ ڃڄخ ّئىُ اٿَ اهالثيخ ڃن حٿنخّ ‪.‬‬
‫اڅ ىٌه حألڃؼڀش حٿٔخرٸش حٿڄؤهًٌس ڃن حٿلْخس حٿٌْڃْش حٿ‪٬‬خىّش اٿَ ىِ ڃـَى نٌ‪ْ٫‬ن ڃن رْن آالٱ ٯَْىخ اٿَ‬
‫ڃڄخ ّڄټن أڅ نٸخرڀيخ ٻؼَْح اٿَ ًحڅ ٿڂ ّټن ر‪ٜ‬ٴش ڃٔظڄَس ‪.‬‬
‫رْي حنو ّـڄ‪ ٪‬رْنيڄخ ؿڄْ‪٬‬خ ‪ٛ‬ٴش ڃ٘ظَٻش اٿَ ًىِ حٿظنخٳْ رْن حٿٸيٍحص حٿ‪٬‬ٸڀْش اٿَ ڃڄخ ّ‪٬‬نِ ًؿٌى ‪٫‬الٷش‬
‫ٷخثڄش ‪٫‬ڀَ حٿظ‪٬‬خٍ‪ ٝ‬رْن ‪َ٣‬ٳْن ‪ً .‬ىٌح ٷي ّظَحًف ڃن حٿڄنخٳٔش حٿٌىّش رْن حٿڄٸخڃَّن أً حٿَّخ‪ْْٟ‬ن اٿَ‬
‫حٿ‪٬‬يحء حٿٸخطپ رْن حٿيًٽ أً حألىّخڅ أً حألّيٌّٽًؿْخص ‪ً .‬ىٌح حٿنٌ‪ّ ٩‬يڄنخ رخٿيٍؿش حألًٿَ اٿَ ٻڄخ ّيڄنخ ريٍؿش‬
‫أٷپ ڃخ ّظٴَ‪ ٩‬ڃنيخ ڃن أ‪٫‬ڄخٽ حٿي‪٫‬خّش ًحٿظوَّذ ‪.‬‬
‫‪٫‬ڀَ أڅ ڃ‪٨٬‬ڂ أ‪٫‬ڄخٽ حٿڄوخرَحص ٿْٔض َّٓش ڃ‪٤‬ڀٸخ ‪ً .‬ىٌح ‪ٛ‬لْق – ر‪ٜ‬ٴش هخ‪ٛ‬ش – ٳِ حٿڄـظڄ‪٬‬خص حٿ‪َّٜ٬‬ش‬
‫حٿڄٴظٌكش اٿَ حٿظِ ّڄټن أڅ ّ٘خٍ اٿْيخ ىنخ – ٿڄالءڃش حٿٌحٷ‪ – ٪‬رخٿيًٽ حٿيّڄٌٷَح‪ْ٣‬ش اٿَ أُ حٿيًٽ حٿظِ طڄڀٺ‬
‫– ٳِ ُڃن حٿٔڀڂ – ‪ٛ‬لخٳش كَه ًكيًىح ڃٴظٌكش ًطظزخىٽ ٳْڄخ رْنيخ ر‪٬‬ؼخص ىرڀٌڃخْٓش ًأن٘‪٤‬ش طـخٍّش ًطظز‪٪‬‬
‫أنڄخ‪٣‬خ ڃظ٘خريش ٳِ حألهالٷْخص حٿْٔخْٓش‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫أًٽ ‪٫‬ڄڀْش طـْٔ ٳِ حٿظخٍّن‬
‫ڃخٍّ حإلنٔخڅ حٿظـْٔ ڃنٌ ٳـَ حٿوڀْٸش ‪ ..‬ح ٓظويڃو ٳِ حالٓظيالٽ ‪٫‬ڀَ أڃخٻن حٿ‪ْٜ‬ي حٿٌٳَْ‪ً ،‬حٿؼڄَ حٿټؼَْ‪،‬‬
‫ًحٿڄخء حٿَِّٰ ‪ً ،‬حٿڄؤًٍ حألڃْن ‪ ،‬حٿٌُ ّلڄْو ڃن ‪ٌ٫‬حىُ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ًحٿٌكٌٕ ًحٿزَ٘ ‪ً ،‬طوظڀٲ ٗيس‬
‫ڃڄخٍٓش حٿظـْٔ رْن ڃـظڄ‪ً ٪‬آهَ كٔذ نٌ‪ ٩‬حأل‪َ٫‬حٱ ًحٿظٸخٿْي ‪ً ،‬حٿ‪٬‬خىحص حٿٔخثيس ‪ ،‬ٳنَحه ‪٫‬ڀَ ٓزْپ‬
‫حٿڄؼخٽ ٓڄش ػخرظش ‪٫‬ني حٿْخرخنْْن ‪ ،‬كظَ أڅ حٿـخٍ ّظـْٔ ‪٫‬ڀَ ؿخٍه رال كَؽ ‪ ،‬ٳخٿظـْٔ ؿِء ڃن كْخطيڂ‬
‫حٿ‪٬‬خىّش ىحهپ ًهخٍؽ رالىىڂ ‪ ،‬ٻڄخ أڅ حٿ٘‪٬‬ذ حٿْخرخنِ ّئڃن رؤڅ حٿ‪٬‬ڄپ ٳِ ڃـخٽ حٿڄوخرَحص هيڃش نزْڀش ‪ ،‬ٳِ‬
‫كْن أڅ ڃ‪٨٬‬ڂ ٗ‪ٌ٬‬د حٿ‪٬‬خٿڂ ط‪٬‬خٱ ىٌه حٿڄينش ‪ ،‬حٿظِ ال ٯنَ ‪٫‬نيخ ٳِ حٿيًٿش حٿڄ‪٬‬خ‪َٛ‬س ‪،‬‬

‫كظَ طٸٌځ‬

‫رڄٔجٌٿْخطيخ ‪ .‬ٳال ّټٴِ أڅ طټٌڅ حٿيًٿش ٻخڃڀش حالٓظ‪٬‬يحى ٿڀلَد ٳِ ًٷض حٿٔڀڂ ‪ ،‬رپ الري ٿيخ ڃن ڃ‪٬‬ڀٌڃخص‬
‫َّٓ‪٬‬ش ٻخٳْش ٿظلڄِ نٴٔيخ ‪ً ،‬طلٸٶ أىيحٳيخ ٳِ حٿڄ‪٬‬ظَٹ حٿيًٿِ ‪.‬‬
‫ٿٸي أ‪ٛ‬زق ؿيخُ حٿڄوخرَحص ىٌ حٿ‪٠‬ڄخڅ حألٓخِٓ ٿالٓظٸالٽ حٿٌ‪٣‬نِ ‪ ،‬ٻڄخ أڅ ٯْخد‬
‫ؿيخُ ڃوخرَحص ٷٌُ ّڄنَ حٿٸٌحص حٿ‪ٔ٬‬ټَّش رخٿٴ٘پ ٳِ حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ انٌحٍ َّٓ‪، ٪‬‬
‫ٻڄخ أڅ حهظَحٵ حٿـٌحْْٓ ٿ‪ٜ‬ٴٌٱ حٿ‪٬‬يً ّٔيپ ىِّڄظو ‪ً .‬ٿ‪٬‬پ ىٌه حٿٰخّش ىِ حٿظِ‬
‫أً‪ِ٫‬ص اٿَ حٿڄڀٺ ( طلظڄْ حٿؼخٿغ ) ٳَ‪ٌ٫‬څ ڃ‪ َٜ‬رظن‪ْ٨‬ڂ أًٽ ؿيخُ ڃن‪٨‬ڂ ٿڀڄوخرَحص‬
‫‪َ٫‬ٳو حٿ‪٬‬خٿڂ ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪٣‬خٽ ك‪ٜ‬خٍ ؿْٖ‬

‫( طلظڄْ حٿؼخٿغ )‬

‫ٿڄيّنش ( ّخٳخ ) ًٿڂ طٔظٔڀڂ ! ‪٫‬زؼخ كخًٽ‬
‫ٳظق ػَٰس ٳِ حألٌٓحٍ ‪ً ..‬ه‪َ٤‬ص ٿو ٳټَس‬
‫اىهخٽ ٳَٷش ڃن ؿنيه اٿَ حٿڄيّنش‬
‫حٿڄلخ‪َٛ‬س ‪ٌ٬ّْ٘ ،‬څ ٳْيخ حٿٴٌ‪َٟ‬‬
‫ًحالٍطزخٹ ‪ًّ ،‬ٴظلٌڅ ڃخ ّڄټنيڂ ڃن‬
‫أرٌحد ‪ ..‬ٿټن ٻْٲ ّيهپ ؿنيه ؟؟‪.‬‬
‫اىظيٍ اٿَ ٳټَس ‪٫‬ـْزش ‪َٗ ،‬كيخ ألكي‬
‫‪ٟ‬زخ‪٣‬و ًحٓڄو ( طٌص ) ‪ ،‬ٱأ‪٫‬ي ٕٓٓ‬
‫ؿنيُ ىحهپ أٻْخّ حٿيٷْٶ ‪ًٗ ،‬لنيخ ‪٫‬ڀَ ‪٧‬يَ ٓٴْنش حطـيض رخٿـني ًٷخثيىڂ اٿَ ڃْنخء‬
‫كخ‪َٛ‬طيخ حٿـٌْٕ حٿڄ‪َّٜ‬ش ‪ً ،‬ىنخٹ طڄټنٌح ڃن ىهٌٽ حٿڄيّنش ًطٔڀْڄيخ اٿَ حٿڄلخ‪َّٛ‬ن‬

‫( ّخٳخ ) حٿظِ‬
‫‪ً ..‬ريأ ڃنٌ ًٿٺ‬

‫حٿٌٷض طن‪ْ٨‬ڂ اىحٍحص حٿڄوخرَحص ٳِ ڃ‪ً َٜ‬حٿ‪٬‬خٿڂ ٻڀو ‪ًٌّ .‬ٻَ حٿڄئٍهٌڅ أڅ ٓـالص ٷيڃخء حٿڄ‪َّْٜ‬ن طَْ٘‬
‫اٿَ ٷْخڃيڂ رؤ‪٫‬ڄخٽ ‪ْ٨٫‬ڄش ٳِ ڃـخٽ حٿڄوخرَحص ‪ ،‬ٿټنيخ‬
‫ط‪َٟ٬‬ض ٿڀ‪٬٠‬ٲ ٳِ ر‪ ٞ٬‬حٿ‪٬‬يٌى ‪ ،‬ٻڄخ كيع ٳِ ‪٫‬يي‬

‫(‬

‫ڃنٴظخف ) ًاال ٿڄخ كيع ٍكْپ حٿْيٌى ڃن ڃ‪ َٜ‬ٳِ ٯٴڀش ڃن‬
‫ٳَ‪ٌ٫‬څ ‪.‬‬
‫ًطـيٍ حإلٗخٍس اٿَ أڅ ( طلظڄْ حٿؼخٿغ ) ٯَْ ٳوٌٍ رؤنو ٍحثي‬
‫حٿـخٌْٓٓش ‪ ،‬ٳټخڅ ّ٘‪ َ٬‬ىحثڄخً رٸيٍ ڃن حٿ‪٬٠‬ٲ ٳِ حٿظـْٔ‬
‫ًحٿظڀ‪ً ٜٚ‬ٿٌ ‪٫‬ڀَ حأل‪٫‬يحء ‪ً ،‬ٻؤنو ٻخڅ ّ‪٬‬ظزَه طَ‪ٛ‬يحً ٳِ‬
‫حٿ‪٨‬الځ أً ‪٬٣‬نخً ٳِ حٿ‪٨‬يَ ‪ً ،‬ٿٌ ٻخڅ ‪ٟ‬ي حأل‪٫‬يحء ‪ ،‬ڃڄخ ؿ‪٬‬ڀو‬
‫ّٔـپ رو‪ ٢‬ىًَْٯڀْٴِ ًح‪ٟ‬ق ‪٫‬ڀَ ؿيٍحڅ حٿڄ‪٬‬خري ًحٓػخٍ‬
‫حٿظِ طَٻيخ – ٻپ أ‪٫‬ڄخٿو ‪ ،‬ڃن رنخء حٿڄيڅ ‪ً ،‬ڃوخُڅ حٿٰالٽ‬
‫ٿڀ٘‪٬‬ذ ‪ً ،‬كًَرو ‪ ،‬أڃخ ان٘خء حٿڄوخرَحص ٳٸي أڃَ رټظخرظو‬
‫رو‪ ٢‬ػخنٌُ ‪ً ،‬أهٴخه طلض حٓڂ ( حٿ‪٬‬ڀڂ حٿَُٔ ) ڃٴ‪٠‬الً أڅ‬
‫ٌّٻَه حٿظخٍّن رڄنـِحطو حٿ‪٬‬ڄَحنْش ًحٿلَرْش ًحإلىحٍّش ‪ً ،‬ڃخ أىحه ڃن أؿپ ٍٳخىْش ٗ‪٬‬زو‪ ،‬ىًڅ حإلٗخٍس اٿَ‬
‫رَح‪٫‬ظو ٳِ ً‪ ٪ٟ‬أْٓ حٿـخٌْٓٓش‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ػخنِ ‪٫‬ڄڀْش طـْٔ ٳِ حٿظخٍّن‬
‫اڅ حٯڀذ حٿنخّ ّ‪٨‬نٌڅ أڅ ‪٧‬يٌٍ حٿـخٌْٓٓش ريأص ٳِ‬
‫حٿظٔ‪ْ٬‬نخص أً ‪٫‬ڀَ حألٷپ ٳِ حٿؼڄخنْنخص ‪..‬ٿټن حٿٌُ ال ّ‪َ٬‬ٳٌنو‬
‫ىٌ أڅ حٿـٌحْْٓ ڃ‪ًَ٬‬ٳٌڅ ڃنٌ حٷيځ ‪ ٌٍٜ٫‬حٿظخٍّن ‪٫ً..‬ڀَ‬
‫ًؿو حٿظليّي ڃنٌ ‪َ٫‬ٳض حٿلًَد ‪ ..‬ٳٸي ح‪ٛ‬زق حٿظـْٔ ‪٫‬ڄڀْش‬
‫ڃ‪٬‬ظَٳخً ريخ ‪ً..‬ٷي ًٍى أًٽ ٷ‪ٜ‬و ٿڀـٌحّ ّْ ‪ًٍ ،‬حىخ حٿظخٍّن‬
‫حٿڄټظٌد ٳِ حٿظٌٍحه ‪ :‬ٻخڅ ڃٌَٓ ٷي ٷخى حالَٓحثْڀْْن كظَ‬
‫هَؿٌح ڃن ڃ‪، َٜ‬‬

‫ػڂ طٌٷٲ ريڂ ٳِ ڃن‪٤‬ٸش ڃـيرش‬

‫ًٻخڅ " ّيٌح – أُ حهلل – " ىٌ حٿٌُ ن‪ٜ‬ق ڃٌَٓ رؤڅ‬
‫ّز‪٬‬غ رـٌحْْٓ اٿَ حٍ‪ ٝ‬ٻن‪٬‬خڅ ( ٳڀٔ‪ْ٤‬ن ) ‪ ،‬ٳبهظخٍ‬
‫ڃٌَٓ رنٴٔو ؿٌحْٓٔو ًٻخنٌح ّظټٌنٌح ڃن ٍؿالً ً حكيحً‬
‫ڃن ٻپ ٷزْڀو ‪ً ،‬أ‪٧‬يَ ڃٌَٓ طٸيَّه ألىڄْش حٿز‪٬‬ؼو كْن‬
‫حهظخٍ حٿَؿخٽ حٿزخٍُّن ڃن ٷخىس حٿٸزخثپ ‪ً ،‬كْن ًُىىڂ‬
‫رظ‪٬‬ڀْڄخص ٻؼَْه ىٷْٸو ‪..‬‬
‫ّٸٌٽ حٿټظخد حٿڄٸيّ ‪ " :‬ػڂ ٻڀڂ حٿَد ڃٌَٓ ٷخثالً " ‪:‬‬

‫"أٍٓپ ٍؿخالً ٿْظـٌٔٔح حٍ‪ ٝ‬ٻن‪٬‬خڅ ‪ ،‬حٿظِ أنخ‬
‫ڃ‪ْ٤٬‬يخ ٿزنَ آَحثْپ ‪ٍ ،‬ؿالً ًح كيحً ٿټپ ٓز‪ ٢‬ڃن‬
‫آرخثو طَٓڀٌڅ" ‪.‬‬
‫ٳؤٍٓڀيڂ ڃٌَٓ ٿْظـٌٔٔح حٍ‪ ٝ‬ٻن‪٬‬خڅ ‪ً ،‬ٷخٽ ٿيڂ ‪:‬‬

‫" ح‪٬ٛ‬يًح ڃن ىنخ اٿَ حٿـنٌد ‪ً ،‬ح‪٬ٛ‬يًح اٿَ حٿـزپ ‪ً ،‬حن‪ًَ٨‬ح حألٍ‪ ٝ‬ڃخ‬
‫حٿٔخٻن ٳْيخ ‪ ،‬أٷٌُ ىٌ أځ ‪ْ٬ٟ‬ٲ ‪ ،‬ٷڀْپ أځ ٻؼَْ‬

‫ىِ‪ً .‬حٿ٘‪٬‬ذ‬

‫‪ً .‬ٻْٲ ىِ حألٍ‪ ٝ‬حٿظِ ىٌ ٓخٻن ٳْيخ ‪،‬‬

‫أؿْيه أځ ٍىّجو ‪ً .‬ڃخ ىِ حٿڄيڅ حٿظِ ىٌ ٓخٻن ٳْيخ ‪ ،‬أڃوْڄخص أځ ك‪ٌٜ‬څ ‪ً .‬ٻْٲ ىِ حألٍ‪،ٝ‬‬
‫أٓڄْنو أځ ىِّڀش ‪ ،‬أٳْيخ ٗـَ أځ ال ‪ً .‬ط٘يىًح ٳوًٌح ڃن ػڄَ حألٍ‪. " ٝ‬‬

‫‪10‬‬

‫ًال ّنظ‪ َ٨‬ڃن أُ ٍثْْ ‪ٟ‬ڀْ‪ ٪‬ٳِ حٿـخٌْٓٓش حٿليّؼش ‪ ،‬أڅ ّ‪ٜ‬يٍ اٿَ‬
‫ؿٌحْٓٔو ڃن حٿظ‪٬‬ڀْڄخص ڃخ ّٴٌٵ حٿظ‪٬‬ڀْڄخص حٿظِ أ‪ٛ‬يٍىخ ڃٌَٓ ٳِ ٓنش‬
‫ٓٓٗٔ ٵ ‪ .‬ځ ًاڅ ٻخڅ حألڃَ ّظ‪٤‬ڀذ ر‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿلخٽ ْٗجخً ڃن حٿظ‪٬‬يّپ ًحٿظزيّپ‬
‫‪ّ ،‬ظنخٓذ ڃ‪ ٪‬طَْٰ حٿ‪ًَ٨‬ٱ ًط‪ ٌٍ٤‬حٿل‪٠‬خٍحص‬

‫‪ ..‬ألڅ حٿٌحٷ‪ ٪‬أڅ ط‪٬‬ڀْڄخص‬

‫ڃٌَٓ ٯ‪٤‬ض حألڃٌٍ حٿـٌىَّش ٳِ ڃيڄش أُ ؿــخٓــٌّ ‪..‬‬
‫رپ أڅ طن‪ْ٨‬ڄو ٿڀ‪٬‬ڄڀْش ٻخڅ ّيٽ ‪٫‬ڀَ ًٻخء‬

‫‪ ..‬ٳال ٗٺ ٳِ أڅ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿظِ‬

‫طؤ طِ ريخ ‪٫‬يس ڃ‪ٜ‬خىٍ ‪ ،‬طٴٌٵ ٳِ حٿٸْڄش ًحٿيٷش ڃخ ّؤطِ رو ڃ‪ٜ‬يٍ ًحكي ‪.‬‬

‫ً‪٫‬خى ؿٌحْْٓ ڃٌَٓ ٿْٸٌٿٌح ‪" :‬اڅ ٻن‪٬‬خڅ حٍ‪ّ ٝ‬ظيٳٶ ڃنيخ حٿڀزن ً‬
‫حٿ٘يي ‪ً ،‬اڅ ٻخڅ ٓټخنيخ ڃن حٿ‪٬‬ڄخٿٸش حٿـزخرَس حٿ‪٠‬وخځ " ‪.‬‬
‫ًر‪٬‬ي ٓٗ ‪٫‬خڃخً ٷ‪٠‬خىخ حإلَٓحثْڀٌْڅ ٳِ طَىى ً طٌؿْ ‪ ،‬طٰڀزض حٿَٯزش ٳِ حٿڀزن ً ح ٿ٘يي‬
‫‪٫‬ڀَ حٿوٌٱ ڃن حٿـزخرَس ‪ ،‬رظؤػَْ ؿخٌْٓٓن ڃ‪ْ٬‬نْن ىڄخ‬

‫( ٻخٿذ ً ٌّٗ‪ً ) ٪‬ٻخڅ أڅ طٸيځ حإلَٓحثْڀٌْڅ‬

‫ًىهڀٌح ٳڀٔ‪ْ٤‬ن ‪.‬‬
‫ٻخنض ىٌه ىِ ػخنِ ٷ‪ٜ‬ش ؿخٌْٓٓش ٳِ حٿظخٍّن ‪ً ..‬ڃن ر‪٬‬يىخ طٌحٿض حٿ‪٬‬ڄڀْخص‪..‬‬
‫ًٳِ ٻظزيڂ حٿڄٸيٓش ‪٫ُ ..‬ڄٌح أڅ نزْيڂ آَحثْپ "ّ‪٬‬ٸٌد" ٓؤٽ اٿيو ٷخثالً‪:‬‬

‫"ٿڄخًح هڀٸض هڀٸخً ٌٍٓ ٗ‪٬‬زٺ حٿڄوظخٍ ‪ ...‬؟" ٳٸخٽ ٿو حٿَد ‪ " :‬ٿظَٻزٌح ‪٧‬يٌٍىڂ‪ً ،‬طڄظ‪ٌٜ‬ح‬
‫ىڃخءىڂ‪ً ،‬طلَٷٌح أه‪َ٠‬ىڂ‪ً ،‬صٿٌػٌح ‪٣‬خىَىڂ‪ً ،‬طييڃٌح ‪٫‬خڃَىڂ"‪.‬‬
‫ًأ‪ٛ‬زلض ىٌه حٿوَحٳش حٿڄټًٌرش ‪٫‬ڀَ حهلل ‪ ..‬ڃزيأً ًىّنخً ‪٫‬ني حٿْيٌى ‪ ...‬حٿٌّن ّٴخهًَڅ رؤنيڂ ؿنْ آهَ ّوظڀٲ‬
‫‪٫‬ن رٸْش حٿزَ٘‪.‬‬

‫ؽًحِّٓ رنِ آَحثْپ ً حٿي‪٫‬خٍس‬
‫حٿظخٍّن حٿٸيّڂ ّ‪ٜ‬ٲ ٿنخ رخٓظٴخ‪ٟ‬ش ‪ ..‬ٻْٲ حٓظٰپ حٿْيٌى حٿـنْ ڃنٌ آالٱ حٿٔنْن ٿنْپ ڃزظٰخىڂ ‪ً ...‬طلٸْٶ‬
‫أىيحٳيڂ حٿَْٰ َّٗٴش ‪ٟ ...‬خٍرْن ‪ َٝ٫‬حٿلخث‪ ٢‬رخٿٸْڂ ‪ً ...‬رټپ حٿٴ‪٠‬خثپ ًحأل‪َ٫‬حٱ ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ٳٴِ ‪٫‬خځ ٕٔ٘ٔ ٷزپ حٿڄْالى ‪ ...‬ٻخنض ڃيّنش "أٍّلخ" حٿٴڀٔ‪ِ٤‬نْش ڃٰڀٸش ‪٫‬ڀَ حٿْيٌى حٿ‪٬‬زَحنْْن ‪ً ...‬أٍحى‬
‫"ٌّ٘‪ ٩‬رن نٌڅ " ٯًِ حٿڄيّنش ًحكظالٿيخ ‪ً...‬ٿڄخ هُزَ أڅ‬
‫ڃڀٺ حٿڄيّنش ّيٌٍ حٿنٔخء ‪ً ..‬ال ّٔظ‪ ٪ْ٤‬ڃٸخًڃظين‬
‫‪ ...‬ٻڀٲ حػنْن ڃن أ‪ٌ٫‬حنو رخٿزلغ ‪٫‬ن ٳظخس ّيٌىّش –‬
‫ًحص ؿڄخٽ ًاػخٍس –‬

‫ٿظٸٌځ ريٌه حٿڄيڄش ‪ ...‬ٳٌٷ‪٪‬‬

‫حهظْخٍىڄخ ‪٫‬ڀَ "ٍحكخد" ؿڄْڀش حٿـڄْالص ‪ ...‬حٿظِ‬
‫حٓظ‪٤‬خ‪٫‬ض رخٿٴ‪٬‬پ حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ حٿڄڀٺ‬

‫‪َ٤ًْٓ ...‬ص‬

‫‪٫‬ڀَ ‪٫‬ٸڀو رٴظنظيخ حٿ‪٤‬خٯْش ‪ً ...‬ڃألص حٿٸ‪ َٜ‬رخٿْيٌى‬
‫ڃن أطزخ‪٫‬يخ طلـش ٷَحرظيڂ ٿيخ‬

‫‪...‬ريٌه حٿٌْٓڀش ‪..‬‬

‫أڃټن اىهخٽ ڃجخص حٿْيٌى اٿَ حٿڄيّنش‬

‫‪ً ..‬طڄټنض‬

‫ٍحكخد ڃن ٷظپ حٿڄڀٺ ‪...‬‬
‫ًىهپ ٌّ٘‪ ٩‬ڃنظ‪َٜ‬حً رٌحّ ‪٣‬ش ؿٔي حڃَأس ‪ ...‬حڃَأس ّٴوَ ريخ حٽ ‪ٛ‬يخّنش ‪٬ًّ ..‬ظزًَنيخ أًٽ ؿخٌٓٓش‬
‫‪ٛ‬يٌْنْش هڀ‪٬‬ض ڃالرٔيخ ٳِ ٓزْپ ىيٱ "نزْپ" ٿزنِ ؿڀيطيخ‪.‬‬
‫اًڅ ‪ ..‬ٿْْ رَّٰذ حٓڅ أڅ ّ‪٠‬لِ حٿ‪ٜ‬يخّنش رَ٘ٱ رنخطيڂ ‪ ..‬ٿڀٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ ٯخّخطيڂ ‪ً ...‬ٿڂ ال ًٷي ح‪٫‬ظَٳض‬
‫ٻظزيڂ حٿڄٸيٓش رلخالص ڃٸُِس ڃن حٿِنخ ‪ً ..‬حٿِنخ ڃن حٿڄلخٍځ‪ ...‬؟؟!‬
‫ٳٸي ًٻَ حٿ‪ٜ‬يخّنش أڅ "ػخڃخٍ" حرنش "ىحًى" ٷخٿض ألهْيخ ‪٫‬نيڃخ أهٌ َّحًىىخ ‪٫‬ن نٴٔيخ‬

‫‪ :‬ٷپ ٿڀڄڀٺ‬

‫"ًحٿيىڄخ" ٳبنو ال ّڄن‪٬‬نِ ڃنٺ !‬
‫ٻڄخ ًٻًَح أّ‪٠‬خً أڅ "ىحًى" نٴٔو حٍطټذ حٿِنخ ڃ‪ ٪‬حڃَأس طي‪" َ٫‬رظ٘ز‪ "٪‬ر‪٬‬ي أڅ أٍٓپ ًُؿيخ حٿ‪٠‬خر‪٢‬‬
‫"أًٍّخ حٿلؼِ " ٳِ ڃيڄش ڃڄْظش ‪ً !...‬ٷخٿٌح ‪٫‬ن "ّيًٌح" انو ُنخ ًُؿش حرنو "ٌٗ‪ "٩‬ر‪٬‬يڃخ ڃخص ‪ ..‬ٳلڄڀض‬
‫ڃنو "كَحڃخً" ًىٌ ‪٫‬ڄيخ ! ً‪٫‬ن ڃڀټيڂ "أرْ٘خٿٌځ" ٷخٿٌح‪ :‬انو ‪٫‬نيڃخ ىهپ أًٍٗڀْڂ "حٿٸيّ" ًىٌ ڃنظ‪َٜ‬‬
‫‪٫‬ڀَ أرْو حٿٌُ ٷظپ ٳِ حٿڄ‪َ٬‬ٻش ‪ ..‬ٳٌؿت رټؼَس كَّڂ ًحٿيه ‪ ..‬ٳخٓظ٘خٍ "أهز‪ٌ٤‬ٳخٽ" رڄخ ّٴ‪٬‬ڀو رين ‪ ...‬ٳؤٳظَ‬
‫ٿو رخٿيهٌٽ ‪٫‬ڀْين ‪ ...‬ٳٴ‪٬‬پ ‪ً ...‬أٳٔي ٳْين ٻڀين ؿيخٍحً ‪! ...‬‬
‫نٔظ‪ ٪ْ٤‬ڃن ىنخ أڅ نٔظوڀ‪ ٚ‬كٸْٸش ڃئٻيس ‪ً ..‬ىِ أڅ حٿـنْ ٳِ ‪٫‬ڄپ حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش ًحؿذ ڃٸيّ‬
‫‪ ..‬رخ‪٫‬ظزخٍ أنو ‪٫‬ٸْيس ڃًٌٍػش ڃظؤ‪ٛ‬ڀش ‪ ..‬ح‪٫‬ظَٳض ريخ ٻظزيڂ حٿڄٸيٓش ًأٷَطيخ ‪ ..‬ٳبًح ٻخنض ٍڃٌُىڂ حٿ‪٬‬ڀْخ ٵى‬
‫ح‪٫‬ظَٳض رخٿِنخ ‪ًُ ...‬نض ىِ رنٴٔيخ ڃ‪ ٪‬حٿڄلخٍځ ٳڄخًح ر‪٬‬ي ًٿٺ‬

‫‪ ...‬؟اڅ حٿٔٸٌ‪ ١‬حألهالٷِ ٳِ حٿڄـظڄ‪٪‬‬

‫حإلَٓحثْڀِ حٓڅ ‪ ..‬ڃخ ىٌ اال حڃظيحى طخٍّوِ ٿٔٸٌ‪ ١‬ڃظٌحٍع ‪ٛ‬زٮ رخٿَ٘‪ْ٫‬ش ‪ًّ ..‬نٴِ ر٘يس أٻًٌرش حٿ٘‪٬‬ذ‬
‫‪12‬‬

‫حٿڄظيّن حٿظِ ًَّف ٿيخ حٿْيٌى ‪ًٌّٔ ...‬ٵ ٿنخ حٿظخٍّن ٻْٲ أنيڂ أؿخىًح ڃينش حٿي‪٫‬خٍس ٳِ ٻپ ڃـظڄ‪ ٪‬كڀٌح‬
‫رو‪ً...‬ٻْٲ حٓظٰڀٌح نٔخءىڂ أٌٓأ حٓظٰالٽ‪...‬‬
‫ٳڀ‪٬‬يي ٷَّذ ڃ‪ َ٠‬ٻخڅ حٿْيٌىُ ٳِ حٿ‪َ٬‬حٵ ّـڀذ "حٿِرخثن" ٿزنخطو ًأهٌحطو ‪ ...‬ٳټخڅ ّـڀْ أڃخځ ىحٍه ٌُّٰ‬

‫حٿ‪٬‬خرَّن‪" :‬ٿْْ أؿڄپ ڃن رنخطِ ‪ ..‬أّيخ حٿڄل‪ ٥ٌ٨‬أٷزپ ‪." ...‬‬
‫ًٳِ حٿڄَٰد ٻخڅ حٿْيٌىُ ٳِ "حٿيحٍ حٿزْ‪٠‬خء" ً "أٯخىَّ" ً "ط‪ٌ٤‬حڅ" أٻؼَ كْخء ًأىرخً ‪ ...‬اً ٻخڅ ّز‪٬‬غ‬
‫رزنخطو اٿَ ىًٍ ُرخثنو ٳِ حٿَٔ ‪ .‬أڃخ ٳِ حٿْڄن ٳْ‪ٜ‬ٲ ٿنخ حٿظخٍّن ‪ ..‬ٻْٲ ٻخنض طزخ‪ ٩‬رټخٍس حٿٴظْخص حٿْيٌىّخص‬
‫ر‪٬‬يس كِځ ڃن "حٿٸخص" ‪ ...‬اال أڅ رټخٍس ڃؼْالطين ٳِ ٿْزْخ ٻخنض ڃليىس رـ‬

‫"ڃيٗخٍ" ڃن حٿ‪٬‬يّ ًحٿٔٺ ٍ‬

‫ًحٿِّض ‪ً ..‬ٳِ ٌٍّٓخ ٻخڅ حٿڄٸخرپ ّ‪ٜ‬پ اٿَ ڃٸيحٍ ڃخ ّنظـو "ىًنڂ" ؿْي ڃن حٿٴٔظٶ‪ً.‬ٻخڅ حألڃَ ٳِ ٳڀٔ‪ْ٤‬ن‬
‫ر‪٬‬ي حنظيخء حٿلَد حٿ‪٬‬خٿڄْش حألًٿَ أٌٓأ ‪ ...‬ٳٸي ٻخڅ حٿڄٸخرپ ٷ‪٬٤‬ش ڃن "حألٍ‪ .. "ٝ‬أً َٗحٻش ٳِ رٔظخڅ أً‬
‫ڃ‪ َٜ٬‬ٿڀٌِّص‪.‬‬
‫ىٌه كٸخثٶ كٴ‪٨‬يخ ٿنخ حٿظخٍّن ‪ً ...‬ىِ رلخؿش اٿَ حٿظنْٔٶ ًحٿـڄ‪ً ٪‬حٿظلٸْٶ ‪ ...‬ٿظڄأل ڃـڀيحص طنٴِ ڃِح‪٫‬ڂ‬
‫حٿْيٌى رؤنيڂ ڃظيّنٌڅ ‪ ..‬ٳڀْْ ىنخٹ ىّن ّزْق ٿڀڄَأس أڅ طٴظق ٓخٷْيخ ٿټپ ‪٫‬خرَ‬

‫‪ًَّ ..‬ه‪ٚ‬‬

‫ٿڀَؿپ أڅ ّنٸڀذ ٳٌحىحً ّئؿَ ؿٔي نٔخثو ‪.‬انيخ ‪٫‬ٸْيس هخ‪ٛ‬ش آڃن ريخ رنٌ ‪ٛ‬يٌْڅ‬
‫ًؿزڀٌح ڃنٌ ٳـَ حٿظخٍّن ‪٫‬ڀَ ح‪٫‬ظنخٷيخ ‪ ...‬ٳخٿ‪ٜ‬و ٌّنِ ال ّ‪٬‬ظَٱ رخٿَ٘ٱ ٳِ ٓزْپ‬
‫نًِحطو ًأ‪٣‬ڄخ‪٫‬و ‪ً ...‬ىٌ اڃخ ٳخؿَ ٷٌحى أً ىح‪ َ٫‬ڃ‪٬‬ظخى ‪ً.‬ٿْْ ىنخٹ أ‪ٛ‬يٵ ڃڄخ ٷخٿو‬
‫حٿِ‪ْ٫‬ڂ حألڃَّټِ رنْخڃْن ٳَحنټڀْن (‪ٔ79ٓ – ٔ7ٓٙ‬ځ) – رؤڅ حٽ‪ٛ‬يخّنش ‪٣‬ٴْڀْخص‬
‫ٷٌٍس (ڃ‪ٜ‬خ‪ ٌٛ‬ىڃخء ) ًأنيڂ " أ‪٣‬خكٌح رخٿڄٔظٌٍ حٿوڀٸِ ٳِ ٻپ أٍ‪ ٝ‬كڀٌح ريخ ‪.‬‬
‫“ؿخء ًٿٺ ٳِ ه‪ ٢‬حد ّ‪٬‬ظزَ ًػْٸش طخٍّوْش ‪ ...‬أٿٸخه ٳَحنټڀْن ‪٫‬خځ ‪٫ ٔ789‬ني ً‪٪ٟ‬‬
‫ىٓظٌٍ حٿٌالّخص حٿڄظليس‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪...‬‬

‫ٳال ٯَحرش اًڅ أڅ ّٔڀٺ ح ٿ‪ٜ‬يخّنش ًحٹ حٿٔڀٌٹ ‪ ...‬ر‪٬‬يڃخ ٷخڃض ىًٿظيڂ ٳٌٵ أٍ‪ ٝ‬ڃٰظ‪ٜ‬زش ‪ ...‬ٻخڅ ‪٫‬ڀْيڂ أڅ‬
‫ّظڄٔټٌح ريخ ‪ًّ ..‬ـخىيًح ٳِ ٓزْپ حٓظٸَحٍىڂ ‪٫‬ڀْيخ ‪ً ...‬ٻخڅ حٿـنْ أكي أىڂ أىًحطيڂ ٿڀٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ أَٓحٍ‬
‫حٿڄلْ‪ْ٤‬ن ريڂ ًنٌحّخىڂ ‪ ...‬ڃن هالٽ ‪٬ٟ‬خٱ حٿنٴٌّ حٿٌّن ٓٸ‪ٌ٤‬ح ٳِ ٗزخٻيڂ ‪ً ...‬حنٸڀزٌح اٿَ ‪٫‬زيس ٿڀٌس ‪...‬‬
‫ً‪٫‬زْي ٿڀڄخٽ ‪ً .‬حألڃَ رَڃظو ٿْْ ٻڄخ نظوْپ – ڃـَى ٿٸخء ؿٔيُ رْن‬
‫ٍؿپ ًحڃَأس –‬

‫رپ ىٌ أٻزَ ڃن ط‪ٌٍٜ‬نخ‪ً ،‬طوْڀنخ حٿزْٔ‪ ٢‬ٿڀليع‬

‫‪.‬‬

‫ٳخٿـنْ‪ ،‬أٷخڃض ٿو حٿڄٌٓخى ڃيحٍّ ًأٻخىّڄْخص ٿظئٍّو‪ً ،‬ٿَ٘ف أكيع‬
‫ًٓخثپ ًن‪َّ٨‬خص حٿٔٸٌ‪ ١‬ربٯَحءحص حٿـٔي‪.‬‬
‫ٳٰخٿزْش أؿيِس حٿڄوخرَحص ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ طٔظ‪ْ٬‬ن رخٿٔخٷ‪٤‬خص ًحٿڄنلَٳخص‬
‫ؿنْٔخً ٿويڃش أٯَح‪ٟ‬يخ كْغ ّٔيپ اٯَحإىن رخٿڄخٽ‪ ،‬أً حٿظٔظَ ‪٫‬ڀَ‬
‫ٳ‪٠‬خثلين‪ .‬أڃخ ٳِ حٿڄٌٓخى ٳال ‪ ...‬اً ّظڂ حهظْخٍىن ڃن رْن‬

‫حٿڄـنيحص‬

‫رـْٖ حٿيٳخ‪ ٩‬حإلَٓحثْڀِ ‪ ...‬أً حٿڄٌ‪٧‬ٴخص رخألؿيِس حألڃنْش ًحٿٔٴخٍحص‪،‬‬
‫أً حٿڄظ‪٫ٌ٤‬خص ًًحص حٿٸيٍحص حٿوخ‪ٛ‬ش‪ًّ ،‬ٸٌځ ‪٫‬ڀَ طيٍّزين هزَحء‬
‫ڃظو‪ٌٜٜ‬څ ر‪٬‬ي حؿظْخُ حهظزخٍحص ڃ‪ٌ٤‬ٿش ط٘ڄپ ىٍحٓخص ڃ‪٬‬ٸيس ‪٫‬ن ڃٔظٌٍ حٿٌٻخء‪ًٛ ،‬ٴخطين‬
‫حٿڄ‪٬‬زَس ‪٫‬ن نٴٔيخ ٳِ ڃوظڀٲ حألڃِؿش‪ً ،‬ٻٌح أنڄخ‪ ١‬حٿ‪٤‬زخ‪٫ًَٓ ،٩‬ش حٿظ‪َٜ‬ٱ ًحالٓظـخرش ‪ .‬طيٍّ ٿين أّ‪٠‬خً‬
‫ٳنٌڅ حإلٯَحء ًأٓخٿْزو‪ ،‬رخإل‪ٟ‬خٳش اٿَ ‪٫‬ڀڂ حٿنٴْ‪٫ً ،‬ڀڂ حالؿظڄخ‪٫ً ٩‬ڀڂ حألڃَح‪ ٝ‬حٿنٴْٔش ًڃنيخ ‪َ٣‬ٵ‬
‫حإلٗزخ‪ ٩‬حٿـنِٔ‪ً ،‬ن‪َّ٤‬خص حٿـنْ ٳِ أ‪٫‬ڄخٽ حٿْٔ‪َ٤‬س‪ً ،‬حٿ‪ٜ‬يڃخص‬
‫حٿ‪٬‬خٿْش ٿڀْٔ‪َ٤‬س ًحٿظِ طٌ‪ٛ‬ٲ رؤنيخ آٿْخص ُنخى ا‪٣‬الٵ حٿنخٍ‬
‫ًح ٻظ٘خٱ ڃَ‪ َٟ‬حٿٸيَ حالؿظڄخ‪ ِ٫‬أً حٿْٔخِٓ أً حٿيّنِ‬
‫ٿٔيٌٿش حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪٬‬يڂ‪ً ،‬ٻٌح حٿڄ‪ٜ‬خرْن ربكزخ‪٣‬خص حٿ٘‪ ٌٍ٬‬رخٿنٸ‪ٚ‬‬
‫ًًًُ حٿڄٌْٽ حٿـنْٔش حٿڄنلَٳش حٿظِ ال طٸيَىخ حٿـڄخ‪٫‬ش اٿَ‬
‫ؿخنذ حٿظڄَّنخص حٿڄ‪٬‬ٸيس ٿڀٌحٻَس ٿلٴ‪ ٦‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ًطيًّنيخ ر‪٬‬ي‬
‫ًٿٺ‪ً ،‬طيٍّزخص أٻؼَ ط‪٬‬ٸْيحً ٳِ ًٓخثپ حالٓظيٍحؽ ًحٿظنټَ ًحٿظڀٌڅ‬
‫ًاؿخىس حٿڀٰخص‪ .‬انين نٌٔس ڃيٍرخص ‪٫‬ڀَ حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬نٌ‪ْ٫‬ش هخ‪ٛ‬ش‬
‫ڃن حٿزَ٘‪ ،‬حٓظَه‪ٜ‬ض رْ‪ ٪‬حٿٌ‪٣‬ن ٳِ ٓزْپ ٿٌس حٿـنْ ‪ً .‬ڃن ىنخ‬
‫نيٍٹ أنين نٔخء أهَّخص ّوظڀٴن ‪٫‬ن ٓخثَ حٿنٔخء‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ً‪٫‬نين ّٸٌٽ "ڃخثَْ ‪٫‬خڃْض ٍثْْ حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش‬
‫ح ٿڄَأس ٓالف ىخځ ٳِ أ‪٫‬ڄخٽ حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش‬

‫(ٖ‪ )ٔ9ٙ8 – ٔ9ٙ‬اڅ‬

‫‪ ...‬ٳيِ طڄظڀٺ ڃڀټخص ّٴظٸَ حٿْيخ‬

‫حٿَؿخٽ ‪ ...‬رټپ رٔخ‪٣‬ش ‪ ..‬انيخ ط‪َ٬‬ٱ ؿْيحً ٻْٲ طن‪ٜ‬ض ٿڀټالځ ‪ ...‬ٳليّغ حٿٌٓخىس ال ّڄؼپ‬
‫ٿيخ أىنَ ڃ٘ټڀش ‪ً ..‬ڃن حٿلڄخٷش حٿٸٌٽ رؤڅ حٿڄٌٓخى ٿڂ طٌ‪٧‬ٲ حٿـنْ ٿڄ‪ٜ‬ڀلش آَحثْپ‬
‫‪ ..‬ٳنلن ٿيّنخ نٔخء ڃظ‪٫ٌ٤‬خص ٍحؿلخص حٿ‪٬‬ٸپ ‪ّ ...‬يٍٻن حأله‪٤‬خء حٿڄليٷش رخٿ‪٬‬ڄپ ‪...‬‬
‫ٳخٿٸ‪ْ٠‬ش ال طنل‪ َٜ‬ٳِ ڃ‪٠‬خؿ‪٬‬ش ٗو‪ ٚ‬ڃخ ‪ ...‬انڄخ ىٳ‪ ٪‬حٿَؿپ اٿَ حال‪٫‬ظٸخى رؤڅ ىٌح ّظڂ ڃٸخرپ ڃخ ّظ‪ْ٬‬ن أڅ‬
‫ّٸٌٿو‪ً ...‬ٻخنض "ٿْڀَ ٻخٓظْپ " أٓ‪ٌٍ٤‬س نٔخء حٿڄٌٓخى رلٶ ‪ ...‬ٳز‪٬‬ي ٓنٌحص ڃن ًٳخطيخ ‪٫‬خځ ٓ‪ ٔ97‬ٻخڅ‬
‫حٿـڄْ‪ّ ٪‬ظق ىػٌڅ ‪٫‬ن "ڃٌحىزيخ" حالٓظؼنخثْش ‪ ...‬ٳٸي ٻخنض طظليع حٿ‪٬‬زَّش ًحٿٴَنْٔش ًحالنـڀِّْش ًحألٿڄخنْش‬
‫ًحالّ‪٤‬خٿْش ًحٿ‪َ٬‬رْش‪ً ...‬ٻخنض ؿٌحرش ًًٻْش ‪ً ...‬ؿيَّس رؼٸش حٿڄٌٓخى ‪ً ...‬ٻخڅ ٓڀٴَ "ىخٍّپ" ّٔظويځ ‪٫‬ٸڀيخ‬
‫ًأنٌػظيخ ٳِ "ڃيڄخص" هخ‪ٛ‬ش ٳِ أًًٍرخ"‪.‬‬

‫أ‪ٌٛ‬ٽ حٿلَد ً‪ٛ‬ن طًِ‬
‫ّ‪٬‬ظزَ ( ‪ٛ‬ن طًِ ) ٍحثي حٿـخٌْٓٓش حٿ‪ْٜ‬نْش ‪ً ،‬ال ّ‪٬‬نِ ًٿٺ أڅ حٿ‪ْٜ‬ن ٿڂ ط‪َ٬‬ٱ حٿـخٌْٓٓش ٷزپ ‪٫‬خځ ( ٓٔ٘‬
‫ٵ‪.‬ځ ) ٳ‪٬‬ڄَ حٿـخٌْٓٓش ٳِ حٿ‪ْٜ‬ن كٌحٿِ ٕٓٓ٘ ٓنش ‪ ،‬ٿټن حٿٴ‪٠‬پ َّؿ‪ٛ ( ٪‬ن طًِ ) ٳِ طټٌّن أًٽ‬
‫ٗزټش ڃوخرَحص ٻخڃڀش ٳِ حٿ‪ْٜ‬ن ‪ .‬أٿٲ ٻظخرخ ‪٫‬نٌحنو ‪ ( :‬أ‪ٌٛ‬ٽ حٿلَد ) ‪ً ،‬ىٌ أٷيځ ٻظخد ‪َ٫‬ٱ ‪٫‬ن ٳن‬
‫حٿلَد ‪٫‬ڄٌڃخً ‪ً ،‬ڃخ ِّحٽ ڃ‪٤‬ڀٌرخً ٿڀٸَحءس ٳِ أٻخىّڄْخص ‪ٔ٫‬ټَّش ٻؼَْس ‪ ،‬حٓظٴخى ڃنو ( ڃخًطَٔ طٌنٮ ) ٳِ‬
‫ُكٴو حٿ‪ٌّ٤‬پ ‪٣ً ،‬زٸو حٿْخرخنٌْڅ ٷزپ ڃيخؿڄش ( رَْٽ ىخٍرَ ) ًىٌ ٻظخد ٗخڃپ ڃٴْي كظَ أڅ ٷْخىس حٿ‪َْ٤‬حڅ‬
‫حٿڄڀټِ حٿزَّ‪٤‬خنِ ًُ‪٫‬ظو ر‪٬‬ي طزْٔ‪٤‬و ‪٫‬ڀَ ‪ٟ‬زخ‪٣‬يخ ٳِ ( ْٓالڅ ) أػنخء حٿلَد حٿ‪٬‬خٿڄْش حٿؼخنْش ‪.‬‬

‫حٿڄْالى ًحٿن٘ؤس‬
‫ًٿي ( ‪ٛ‬ن طًِ ) ٳِ ًالّش ‪٫‬ڀَ ڃ‪ٜ‬ذ حٿنيَ ( حأل‪ٛ‬ٴَ ) ٿټنو أڃ‪ ِ٠‬ڃ‪٨٬‬ڂ كْخطو ٳِ هيڃش ( ىٌ – ٿٌ ) ڃڀٺ‬
‫ًالّش ( ًً ) حٿڄـخًٍس ‪ ً ،‬ٷخى ( ‪ٛ‬ن طًِ ) ؿْٖ ( ىٌ – ٿٌ ) ًحكظپ ڃيّنش ( ّنؾ ) ‪٫‬خ‪ٛ‬ڄش ًالّش ( طٌ٘ )‬
‫ٯَرخ ‪ًُ ،‬كٲ نق ً حٿ٘ڄخٽ ڃټظٔلخً ؿٌْٕ ڃٸخ‪٬٣‬ظِ ( طِ٘ ) ً (‬
‫طْ٘ن ) ‪.‬‬
‫ّ‪٬‬ظٸي ( ‪ٛ‬ن طًِ ) رؤڅ ٗن كَد ر‪َّ٤‬ٸش حٷظ‪ٜ‬خىّش ‪ ،‬ڃ‪ ٪‬حٿيٳخ‪٫ ٩‬ن‬
‫حٿزالى ‪ٟ‬ي حٓهَّن ‪ّ ،‬ظ‪٤‬ڀذ ‪ًٍَٟ‬س حٓظويحځ ن‪٨‬خځ طـْٔ ىحثڂ ‪،‬‬
‫َّ‪ٛ‬ي أن٘‪٤‬ش حأل‪٫‬يحء ًحٿـَْحڅ ‪٫‬ڀَ حٿٌٔحء ‪ً ،‬أٻي أىڄْش حٿظٸْٔڂ‬

‫‪15‬‬

‫حٿڄٌٻٌٍ ‪ًًٍَٟ ،‬س ح‪٫‬ظزخٍ حٿـخ ٌْٓٓش ‪٫‬ڄالً َّٗٴخً ‪ً ،‬ڃالك‪٨‬ش حٓظڄَحٍ طٸَّذ حٿ‪٬‬ڄالء ڃن ُ‪٫‬ڄخثيڂ‬
‫حٿْٔخْْٓن ًحٿٸخىس حٿ‪ٔ٬‬ټَّْن ‪ .‬أً‪ٛ ( َٛ‬ن طًِ ) ٳِ ٻظخرو رلٔن ڃ‪٬‬خڃڀش حٿ‪٬‬ڄالء حٿڄلٌٿْن ‪ً ،‬ڃنليڂ‬
‫حٿڄٔټن حٿڄَّق ‪ً ،‬حٿ‪٤٬‬خء حٿـِّپ رْن حٿلْن ًحٓهَ ‪ ،‬ألڅ ىٌح أى‪ َ٫‬اٿَ طؼزْض ًالثيڂ ‪ ،‬رپ ًاٯَحثيڂ‬
‫رڄلخًٿش حٓظڄخٿش ُڃالثيڂ ًٍإٓخثيڂ حٿٔخرٸْن ‪ ،‬هخ‪ٛ‬ش حٿٌّن ّٔظـْزٌڅ ڃنيڂ ٿڀٌَٗس رٔيٌٿش ‪.‬‬
‫ًٳِ حٿٸَڅ حٿ‪َّ٘٬‬ن كيػض ‪٣‬ٴَس ىخثڀش ٳِ ٳن حٿظـْٔ‬
‫ٳز‪٨‬يٌٍ حٿظڀْٴٌڅ ًحٿظڀَٰحٱ ًًٓخثپ حٿڄٌح‪ٛ‬الص حٿَّٔ‪٬‬ش‬
‫ًطټنٌٿٌؿْخ حٿظ‪ ٌٍ٤‬حٿظِ أًىڀض حألىڃٰش‬

‫‪ ...‬ٷڀزض ٻپ حٿن‪٨‬ڂ حٿٸيّڄش ٍأٓخً ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ٸذ‬

‫‪...‬‬

‫‪ ...‬ط‪ٌٍ٤‬ص أؿيِس حالٓظوزخٍحص رڄخ ّظنخّ د‬

‫‪ ...‬ٿڀَٔ‪٫‬ش حٿٴخثٸش ٳِ نٸپ حٿ‪ً ٌٍٜ‬حألهزخٍ ًحٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص هالٽ‬

‫ٿل‪٨‬خص‪.‬‬
‫ًڃ‪ ٪‬حنظيخء حٿلَد حٿ‪٬‬خٿڄْش حألًٿَ (ٗٔ‪ )ٔ9ٔ8 – ٔ9‬ن٘‪٤‬ض أؿيِس حالٓظوزخٍحص ر‪٬‬يڃخ طًِىص رخٿوزَس‬
‫ًحٿلنټش ‪٫ًَٗ ...‬ض ٳِ طن‪ْ٨‬ڂ أٷٔخڃيخ حٿيحهڀْش ٿڀٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ أ‪٫‬ڀَ ڃَصرش ڃن حٿټٴخءس ًحإلؿخىس ‪ًٍٛ ...‬يص‬
‫ٿٌٿٺ ڃِْحنْخص ‪ٟ‬وڄش ‪ ...‬ٿإلنٴخٵ ‪٫‬ڀَ ؿٌْٕ ڃن حٿـٌحْْٓ حٿڄيٍرْن ‪ ...‬حٿٌّن حنظًَ٘ح ٳِ ٻپ رٸخ‪ ٩‬حألٍ‪ٝ‬‬
‫‪ً ...‬ٿَ٘حء ‪٬ٟ‬خٱ حٿنٴٌّ ًحٿ‪٠‬ڄخثَ ‪ ...‬ٻپ ىئالء ّلَٻيڂ ‪٣‬خرٌٍ ‪ٌّ٣‬پ ڃن حٿوزَحء ًحٿ‪٬‬ڀڄخء ‪ ...‬طٴننٌح ٳِ‬
‫حرظټخٍ ًانظخؽ أٯَد حٿٌٓخثپ ٿڀضٯڀٰپ ‪ً ...‬حٿظن‪ٜ‬ض ‪ً ...‬طڀٸ‪ ٢‬حألهزخٍ ‪ً ...‬ڃٰخٳڀش حألؿيِس حٿڄ‪٠‬خىس‪ .‬ٳٴِ ط‪ٌٍ٤‬‬
‫ٿڂ ّٔزٶ ٿو ڃؼْپ ‪٧ ...‬يَص آالص حٿظ‪ ٌَّٜ‬حٿيٷْٸش حٿظِ رلـڂ حٿوخطڂ ‪ً ...‬ٻٌٿٺ أؿيِس حٿالٓڀټِ ًحص حٿڄيٍ‬
‫حٿز‪ْ٬‬ي ًحٿٴخ‪٫‬ڀْش حٿ‪٬‬خٿْش ‪ً ...‬أؿيِس حٿظن‪ٜ‬ض حٿڄ‪٬‬ٸيس ‪ً ...‬أىًحص حٿظڄٌّو ًحٿظوٴِ حٿَّٔش ح ٿظِ طٔظليع أًالً‬
‫رؤًٽ ٿظويځ أؿيِس حالٓظوزخٍحص ‪ً ...‬ط‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ طٴٌٷيخ ًٓالڃش ‪٫‬ڄالثيخ‪.‬‬

‫ؿيخُ ٻ٘ٲ حٿټٌد‪:‬‬
‫ڃن أٗيَ حألؿيِس حٿڄَطز‪٤‬ش رخٿ‪٬‬ڄپ حٿڄوخرَحطِ ٳيٌ ّٔـپ حٿـيخُ حٿڄال‪ٛ‬ٶ ٿڀ‪ ٌٍٜ‬ٿڀظَْٰحص حٿظِ ط‪َ٤‬أ ‪٫‬ڀَ‬
‫كَٻش حٿظنٴْ ‪٫‬ني حٿن‪٤‬ٶ رخٿټٌد‪ ،‬حڃخ حٿڀٴخٳش حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬ش كٌٽ حٿٌٍح‪ ٩‬ٳظٔـپ طَْٰحص َٓ‪٫‬ش حٿنز‪ًّ ٞ‬ٸٌځ‬
‫حٿـيخُحٿلٔخّ حٿڄظ‪ٜ‬پ رخألىحطْن حٿٔخرٸظْن رظٔـْپ نظخثؾ حالهظزخٍ ‪٫‬ڀَ ًٍٷش ط‪ٜ‬يٍ ڃن حٿـيخُ‪.‬‬
‫اًحً ٳخٿـخٌْٓٓش ىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ‪٫‬ڀڂ ٿو ٷٌح‪٫‬يه‪ً ،‬أ‪ٌٛ‬ٿو حٿظِ ّـذ حٍٗخى حٿـٌحْْٓ حٿْيخ ٿْظڄټنٌح ڃن‬
‫حنـخُ ً أىحء ًحؿزخطيڂ ٻڄخ طظ‪٤‬ڀزيخ حٿٰخّش حٿظِ ّٔ‪ٌ٬‬څ حٿْيخ‪.‬‬
‫أما عه انجاسىس ‪ ...‬هى انشخص انزٌ َعمم فٍ انخفاء او ححج شعاس كارب نُحصم عهً معهىماث عه‬
‫انعمهُاث انعسكشَت نذونت محاسبت بهذف اَصانها نهعذو‪ ،‬فهم َعمهىن فٍ ولج انحشب وانسهم وَحصهىن‬
‫عهً معهىماث نخعزَز جبهت انذونت انخٍ َخجسسىن نحسابها‪ ،‬فٍ حانت وشىب ح سب جذَذة فٍ انحصىل عهً‬
‫‪16‬‬

‫معهىماث عه حطىس األسهحت انحشبُت فٍ انذول االخشي وما وصهج انُه مه حكىىنىجُا حذَثت‪ ،‬ومه اجم‬
‫حمىَت انصشاع انمائم بُه انذول عهً انمىاعذ االسخشاحُجُت وانسُطشة عهً مىاطك انىفىر‪ ،‬واالسخفادة مه‬
‫االضطشاباث انسُاسُت فٍ بماع انعانم‪ ،‬مثم مشكهت ف نسطُه وانعشاق عه طشَك دس انفخه وانمؤامشث‬
‫انسُاسُت نخذمت مصانحها انسُاسُت واالسخشاحُجُت‪.‬‬

‫أ‪ٛ‬پ حٿـٌحْْٓ‪:‬‬
‫‪ّ ‬ـنيًڅ ٿڀظـْٔ ‪٫‬ڀَ رالىىڂ ًّټٌڅ ٿيّيڂ ‪٫‬يس أٓزخد‬
‫‪ ‬ڃ‪٬‬خٍ‪ٟ‬ظيڂ ٿڄٌىذ ڃن حٿڄٌحىذ حٿْٔخْٓش أً حٿيّنْش ٳِ رڀيحنيڂ‪.‬‬
‫‪ ‬كخؿظيڂ حٿڄڀلش حٿَ حٿڄخٽ رٔزذ حٿٴٸَ حً ‪٬ٟ‬ٲ حٿٌحص‪.‬‬
‫‪ ‬كزيڂ حٿَ كْخس حٿڀْپ‪ً ،‬حٿڀْخٿِ حٿلڄَحء حٿظِ طظْليخ ٿيڂ حٿـخٌْٓٓش‪.‬‬
‫‪٬ًٟ ‬يڂ طلض حألڃَ حٿٌحٷ‪ ٪‬ڃن ٷزپ ڃوخرَحص ‪٫‬يًىڂ‪ً ،‬طييّيىڂ رټ٘ٲ أ‪٫‬ڄخٽ ٓزٶ حڅ حٍطټزٌىخ‬
‫ًحٿظِ ح‪٣‬ڀ‪٬‬ض ‪٫‬ڀْيخ حٿڄوخرَحص ر‪َّ٤‬ٸظيخ حٿوخ‪ٛ‬ش‪.‬‬

‫أىڄْش حٿـٌحْْٓ ًطٸْٔڄيڂ اٿَ هڄٔش أنٌح‪: ٩‬‬
‫‪Ø‬‬

‫ؿٌحْْٓ ڃلڀٌْڅ ‪ :‬ځ ًح‪٣‬نٌڅ ڃلڀٌْڅ ّظٸخ‪ٌٟ‬څ ڃټخٳآص ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ‪.‬‬

‫‪Ø‬‬

‫ؿخٌّٓ ىحهڀِ ‪ :‬هخثن ٳِ ‪ٛ‬ٴٌٱ حٿ‪٬‬يً ‪.‬‬

‫‪Ø‬‬

‫ؿخٌّٓ ڃلٌٽ ‪٫ :‬ڄْپ أڃټن اٷنخ‪٫‬و رظَْْٰ ‪.‬‬

‫‪Ø‬‬

‫ؿخٌّٓ ىخٿٺ ‪:‬‬

‫‪Ø‬‬

‫ؿخٌّٓ رخٵ ‪ :‬ڃيٍد ‪٬ّ ،‬ظڄي ‪٫‬ڀْو ٳِ حٿ‪ٌ٬‬ىس ڃن ڃيڄظو رؤڃخڅ ‪.‬‬

‫‪٫‬ڄْپ ح‪٫‬ظخى طًِّي حٿ‪٬‬يً رڄ‪٬‬ڀٌڃخص ُحثٴش ‪ ،‬ڃن حٿڄلظڄپ ٷظڀو ٳْڄخ ر‪٬‬ي ‪.‬‬

‫‪٫‬ٸخد حٿـخٌّٓ‬
‫‪٫‬ٸخد ؿخٌّٓ حٿلَد ىٌ حإل‪٫‬يحځ‪.‬‬
‫‪٫‬ٸخد ؿخٌّٓ حٿٔڀڂ ىٌ حٿٔـن ٿڄيس ڃ‪ْ٬‬نش‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ڃخ ىٌ حٽؿخٌّٓ حٿڄِىًؽ؟!‬
‫ىٌ حٿـخٌّٓ حٿٌُ ّ‪٬‬ڄپ ٿلٔخد ىًٿظْن ٳِ ًٷض ًحكي‬
‫حٿـٌحْْٓ ٳال ّڄټن حڅ ّنـق ٳِ ىٌه حٿڄيڄش ٌٍٓ‬

‫(ؿخٌّٓ رٌؿيْن ) ًىٌ أًٻَ ًأه‪ َ٤‬أنٌح‪٩‬‬
‫حٿ٘و‪ ٚ‬حٿٌُ ّظ‪ٜ‬ٲ رخٿٌٻخء ًحٿڄټَ حٿ٘يّي كظَ‬

‫ّٔظ‪ ٪ْ٤‬حڅ ّټٔذ ػٸش حٿ‪َ٤‬ٳْن ًّوي‪ ٩‬ٻپ ڃنيڄخ ٳِ نٴْ حٿٌٷض ً ٯخٿزخً ڃخ طټٌڅ كْخس حٿـخٌّٓ حٿڄِىًؽ‬
‫ىِ ٍىن ألُ ه‪٤‬ؤ رْٔ‪ّ ٢‬ٸ‪ ٪‬ٳْو ىًڅ ٷ‪ٜ‬ي‪ ،‬ٿټن ڃخ ّلٸٸو ڃن ڃټخٓذ ٻزَْس ڃن ىٌه حٿڀ‪٬‬زش حٿو‪َ٤‬س ّـ‪٬‬ڀو ال‬
‫ّزخٿِ كظَ رلْخطو ٳِ ٓزْپ ځ ح ّل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀْو ڃن أڃٌحٽ ڃن ٻڀظخ حٿيًٿظْن ‪ .‬ڃؼخٽ ‪٫‬ڀَ حٿـخٌّٓ حٿڄِىًؽ (‬
‫ؿٌٍؽ رڀْٺ ) ٻخڅ ىرڀٌڃخْٓخً حنـڀِّْخً ً‪٫‬ڄْالً ٿڀڄوخرَحص حالنـڀُِْ ٳِ أٿڄخنْخ أػنخء حٿلَد حٿ‪٬‬خٿْش حٿؼخنْش‪،‬‬
‫ًٿټنو ٳِ نٴْ حٿٌٷض ٻخڅ ٌْٗ‪ْ٫‬خً ّظـْٔ ٿلٔخد ًٍْٓخ‪.‬‬

‫حٿڄؼخٿِ ٿڀـخٌّٓ كظَ ّټٌڅ ‪ٛ‬خٽكخً ٿ‪٬‬ڄڀو‬
‫س‬
‫حٽ‪ٛ‬ٴخص‬
‫ٔ‪ .‬حڅ طټٌڅ ًٍكو حٿڄ‪٬‬نٌّش ‪٫‬خٿْش‪ً ،‬حڅ ّظلڀَ رخٿٌٻخء ً كٔن حٿزيّيش ًحٿ٘ـخ‪٫‬ش‪.‬‬
‫ٕ‪ .‬حڅ ّظ‪ٜ‬ٲ رخٿڀزخٷش ً كٔن حٿظ‪َٜ‬ٱ ًحڅ ّټٌڅ نْ٘‪٤‬خً ٿڀٸْخځ رخأل‪٫‬ڄخٽ حٿظِ طظ‪٤‬ڀذ حٿـَأس‪.‬‬
‫ٖ‪ .‬حڅ ّظ‪ٜ‬ٲ حٿـخٌّٓ رٸٌس حٿٌحٻَس ‪ً :‬طٔـْپ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ٳِ ٍأٓو ىًڅ حڅ ّنَٔ ًكذ حٿڄٰخڃَس ًحڅ‬
‫ّ‪َ٬‬ٱ ٻْٲ ُ‪٫‬خڃپ حٿنخّ‪ً ،‬ٻْٲ طنخٷٖ حٍٓحء‪ً ،‬أڅ طظٌحٳَ ٿو حٿٸيٍس حٿ‪٬‬ڄڀْش ٳِ حٿڄٔخثپ حٿظِ طلظخؽ‬
‫حٿَ حٿڄيخٍس حٿڄينْش‪.‬‬
‫ٗ‪ .‬حڅ ّټٌڅ ڃظِڅ حٿ‪٬‬خ‪٣‬ٴش‪ ،‬أُ ال طيِه حٿڄئػَحص حٿ‪٬‬خ‪٣‬ٴْش ًحڅ طظٌحٳَ ٿو حٿ‪٤‬خٷش ًحالكظڄخٽ طلض‬
‫حٿ‪ًَ٨‬ٱ حٿڄـييس ًحڅ ّټٌڅ ‪ٛ‬زٌٍحً ىخىة حٿ‪٤‬ز‪ً ٪‬ڃٌٳٌٍ حٿ‪ٜ‬لش‪.‬‬
‫٘‪ .‬حڅ طظٌحٳَ ٽ ه حٿٸيٍس ‪٫‬ڀَ ڃٔخَّس ٯَْه ڃن حٿنخّ ًحڅ ّ‪٬‬ڄپ ٻٴَى ‪٣‬خٷڂ‪ً ،‬أڅ ّٴيڂ نٸخ‪ ١‬حٿ‪٬٠‬ٲ‪،‬‬
‫ًحٿلڄخٷش ڃ‪ ٪‬حٓهَّن ڃ‪ ٪‬حٿظوڀ‪ ٚ‬ىٌ نٴٔو ڃن نٸخ‪ ١‬حٿ‪٬٠‬ٲ ًحٿلڄخٷش‪.‬‬
‫‪ .ٙ‬حڅ ّ‪َ٬‬ٱ ٻْٲ ٌّؿي ٳِ ٯَْه ًٍف حٿظ‪٬‬خًڅ‪ً ،‬حڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ طن‪ْ٨‬ڂ ًاىحٍس ًٷْخىس حٓهَّن ًحڅ‬
‫ّټٌڅ ٍحٯزخً ٳِ حكظڄخٽ حٿڄٔئًٽّش‪.‬‬
‫‪ .7‬حڅ ّټٌڅ ىٷْٸخً ٳِ ‪٫‬ڄڀو‪ٛ ،‬خثذ حٿَأُ ىٷْٶ حٿلټڂ ّ‪َ٬‬ٱ ٻْٲ ّ‪٬‬ٸپ ٿٔخنو ًّٰڀٶ ٳڄو‪ ،‬أڃْنخً ‪٫‬ڀَ‬
‫حألَٓحٍ‪.‬‬
‫‪ .8‬حڅ ّټٌڅ ؿَّجخً‪ ٪َّٓ ،‬حٿلَٻش ‪ٛ‬ڀذ حٿ‪ٌ٬‬ى ه٘نخً‪.‬‬
‫‪ .9‬حڅ طظٌحٳَ ٿو حٿٸيٍس ‪٫‬ڀَ ڃالك‪٨‬ش ٻپ ِٗء‪٫ً ،‬ڀَ ىٷش طٌٻَ حٿظٴخ‪ْٛ‬پ‪ً ،‬حڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ ا‪٫‬يحى‬
‫حٿظٸخٍَّ رڄيخٍس ًىٷش‪ً ،ًَّٔ ،‬أڅ ّٸيٍ ٷْڄش ڃالك‪٨‬خطو‪.‬‬
‫ٓٔ‪ .‬حڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ حٿويح‪ً ،٩‬حٿظ‪٠‬ڀْپ ‪٫‬نيڃخ ّټٌڅ ىٌح حٿويح‪ ٩‬حً حٿظ‪٠‬ڀْپ‪ًٍَٟ ،‬س ڃڀلش‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫حٿڄئىالص حٿڄظٌحٳَس ٿيُ ‪ٟ‬خر‪ ٢‬حٿڄوخرَحص حٿنخؿق‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ حڅ ّ‪٬‬ڄپ ڃ‪ ٪‬حٓهَّن طلض ‪ًَ٧‬ٱ ٗخٷش‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ ّظ‪٬‬ڀڂ ٻْٲ ّڄِْ رْن حٿلٸْٸش ًحٿوْخٽ‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ ّټٌڅ ٿيّو كذ حٓظ‪٤‬ال‪ً ٩‬حڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ حٿظٴَٷش رْن ڃخ ىٌ ‪ً ًٍَُٟ‬ڃخ ىٌ ٯَْ‬
‫‪.ًٍَُٟ‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ ّټٌڅ ‪٫‬ڀَ ٷيٍ ٻزَْ ڃن حٿزَح‪٫‬ش ًحٿظٴنن ًّـذ حڅ ّنظزو حٿَ حٿظٴخ‪ْٛ‬پ ًحڅ ّظ‪٬‬ڀڂ ڃظَ ّڀِځ‬
‫حٿ‪ٜ‬ڄض ّـذ حڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ حڅ ّ‪٬‬زَ ‪٫‬ن حألٳټخٍ رٌ‪ٌٟ‬ف ًحهظ‪ٜ‬خٍ ًر‪َّ٤‬ٸش ڃٌ٘ ٷش ًحڅ ّټٌڅ‬
‫ڃظٴيڄخً ٿٌؿيخص حٿن‪ َ٨‬حالهٍَ ً‪َ٣‬ٵ حٿظٴټَْ حألهٍَ‪َ٣ً ،‬ٵ حٿٔڀٺ حألهٍَ‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ أڅ ال ّٰخٿِ ٳِ ‪٣‬ڄٌكو حً ٷڀٸو‪ ،‬ڃن كْغ حٿـِحء حٿ٘و‪٫ ِٜ‬ڀَ ٗټپ ٗيَس حً ػًَس ٳيٌه ٿن‬
‫ّل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀْيخ ٳِ ‪٫‬ڄپ حٿڄوخرَحص‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ أڅ ّزٌٽ ؿييه ٳِ حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪َ٬‬ٳش ٌٓحء ٳِ ڃـخٽ حٿٴنٌڅ ًحٿ‪ ٪‬ٿٌځ حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ًهخ‪ٛ‬ش‬
‫ٳِ ‪٫‬ڀڂ حٿظخٍّن ً حٿـَٰحٳْخ‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ ّټٌڅ ‪٫‬ڀَ ً‪ْٓ ِ٫‬خِٓ‪ّ ،‬ـڄ‪ ٪‬رْن ڃٌحىذ حٿؼٸخٳش‪ً ،‬حإلىٍحٹ‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ ّټٌڅ ڃَنخً ٳِ حٿظٴټَْ‪ ،‬ٳبڅ ‪ْٟ‬ٶ حألٳٶ ال ّوڀٶ ڃن حٿ٘و‪ٍ ٚ‬ؿپ ڃوخرَحص نخؿلخً‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ حٿڄٌحُنش رْن حٿـَأس ًحؿَءحص حالڃن‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ ّټٌڅ كڀڄخً رڀٰش أؿنزْش ًهخ‪ٛ‬ش ٿٰش حٿڄن‪٤‬ٸش حٿظِ ّ‪٬‬ڄپ ريخ‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ ّټٌڅ ‪٫‬ڀَ ىٍحّش رخٿ‪ٌ٬‬حڃپ حٿْٔټٌٿٌؿْش حٿظِ طليى ٓڀٌٹ حإلنٔخڅ ٻٴَى ٳِ حٿڄـظڄ‪ ً ٪‬حڅ‬
‫طټٌڅ ٿيّو كڀټش حالرظټخٍ ًحڅ ّڄخٍّ ىٌحّخطو طٔخ‪٫‬يه ‪٫‬ڀَ ٷظپ حٿڄڀپ حٿٌُ ّ‪٬‬ظَّو نظْـش ط‪٬‬ٸْيحص‬
‫ًأٓڀٌد ‪٫‬ڄڀو‪.‬‬
‫‪ ‬حڅ طټ٘ٲ ‪٫‬ڄخ ّظٌٳَ ٿٺ ڃن حٿڀٰخص ٿظ٘ـْ‪ ٪‬حٿنخّ ‪٫‬ڀَ حٿظليع ر‪٤‬الٷش أڃخڃٺ‪.‬‬
‫‪ ‬ال طټظذ رټڀڄش ًحكيس رڀٰظٺ حأل‪ٛ‬ڀْش ‪٫‬نيڃخ طټٌڅ ٳِ حٿزالى حألؿنزْش‪.‬‬
‫‪ ‬حٿٌّن ًِّىًنٺ رڄ‪٬‬ڀٌڃخص ى‪٫‬يڂ َّكڀٌڅ ‪٫‬نٺ ر‪ْ٬‬يحً ‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حهٴخء حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿـيّيس حٿظِ ّڄټن حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀْيخ رٌحٓ‪٤‬ش ًٓخثپ ‪٫‬خىّش حٿڄ‪٨‬يَ‪.‬‬
‫‪ ‬كْنڄخ صٷٌځ ربكَحٵ حٿَٓخثپ حٿَّٔش أً حألًٍحٵ حٿ‪ًٍَّ٠‬ش ّـذ ٓلٶ ٍڃخىىخ كظَ ال ّٔظ‪٪ْ٤‬‬
‫ٳل‪ٜ‬يخ رخٿڄْټًَٓټٌد‪.‬‬
‫‪ ‬ال طظټڀڂ رخريخځ ً ٯڄٌ‪ ً،ٝ‬ال طظ‪َٜ‬ٱ ط‪َٜ‬ٳخً ٯخڃ‪٠‬خً‪ ،‬ٻن ‪٫‬خىّخً ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ ‬طـنذ ٻپ ڃخ ّټ٘ٲ رَٔ‪٫‬ش ‪٫‬ن ٗو‪ْٜ‬ظٺ ًال طظ‪٬‬ـپ أڅ طوظَ‪ْٗ ٩‬جخً ‪٫‬ن نٴٔٺ‪ً،‬طٌٻَ ڃٸٌٿش‬
‫(طخٿَْحڅ) ‪٫‬نيڃخ ٻخڅ ّٸٌٽ ٿڄز‪ٌ٬‬ػْو حٿْٔخْْٓن (حّخٻڂ ًحٿلڄخٓش)‬
‫‪ ‬ػٶ أنٺ طَْٔ حٿَ ڃيٍ ر‪ْ٬‬ي كْنڄخ طظَٹ رز‪٢‬ء ًىِ حإل‪َٛ‬حٍ ًحٿڄؼخرَس ٿڀزٸخء ٳِ ‪ٌٍٛ‬س ڃوٴْش‪.‬‬
‫‪ ‬كْنڄخ طزلغ ‪٫‬ن ڃټخڅ كخًٽ حڅ طزلغ ‪٫‬ن ٯَٳش أً ‪٣‬خرٶ ٿيخ حٻؼَ ڃن ڃيهپ ًحكي‪.‬‬
‫‪ ‬ال طټؼَ ڃن حٿَ٘حد اٿَ حٿلي حٿٌُ ّٴٸيٹ ً‪ْ٫‬ٺ ً الط‪ٜ‬خىٵ اال حٿنٔخء حٿالطِ ّؼٶ رين‪.‬‬
‫‪ ‬ال طٸزپ أُ ِٗء ٻڄخ ىٌ ًال طن‪ َ٨‬رَٔ‪٫‬ش حٿَ ‪ٛ‬يحٷش ‪٫‬خؿڀش‪ ،‬حً حٿَ ه‪ٌٜ‬ڃش ‪٧‬خىَس ‪ّ ،‬ـذ أڅ طيٷٶ‬
‫ر‪٬‬نخّش ٳِ طٸيَّ حألْٗخء‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ أڅ طظ‪٬‬ڀڂ طلٌّپ حٿټڀڄخص حٿَ ْٗٴَس ً ح‪٫‬خىس حٿْ٘ٴَس حٿَ حٿټڀڄخص‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ أڅ طټٌڅ ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ ‪ْٛ‬خنش حٿـيخُ حٿالٓڀټِ ً ا‪ٛ‬الكو‪.‬‬
‫‪٫ ‬ڀْو أڅ ّ‪َ٬‬ٱ ٻْٲ ّٔظويځ ػالػش حنٌح‪ ٩‬ڃوظڀٴش ڃن حٿڄظٴـَحص ٗيّيس حالنٴـخٍحص ‪.‬‬
‫‪٫ ‬ڀْو حڅ ّ‪َ٬‬ٱ ٻْٲ ّن‪٨‬ڂ كَٻش ڃٸخًڃش ڃن ال ِٗء ًحڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ‪٫‬ڀَ طيٍّذ حٿ‪٬‬ڄالء حٿٌّن‬
‫ّٔظويڃيڂ‪.‬‬
‫‪٫ ‬ڀْو حڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ٳِ حٿيٳخ‪٫ ٩‬ن نٴٔو ىًڅ ٓالف‪.‬‬
‫‪٫ ‬ڀْو حڅ ّټٌڅ ٷخىٍحً ٻْٲ ّ‪٤‬خٍى ٯِحالً‪.‬‬
‫‪ّ ‬ـذ حڅ طظٌحٳَ ٳْو ريٍؿش ٻزَْس ڃن حٿلخٓش حٿٔخىٓش ٿألڃن‪.‬‬

‫حأل‪٫‬ڄخٽ حٿظِ ّٰ٘ڀيخ حٿـخٌّٓ‬
‫‪ ‬ٳظق ڃټخطذ طـخٍّش رخٿظ‪٬‬خًڅ ڃ‪ ٪‬أٳَحى حٿزالى حٿظِ ّ‪ٌْ٘٬‬څ ٳْيخ‪.‬‬
‫‪ٍ َٝ٫ ‬إًّ حألڃٌحٽ ٿظؤْْٓ َٗٻخص ًطنٴٌْ ڃ٘خٍّ‪٫ ٪‬ڄَحنْش ً ًان٘خثْش رخٿظ‪٬‬خًڅ ڃ‪ ٪‬أرنخء حٿزڀي‪.‬‬
‫‪ ‬حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿ‪ٜ‬لٲ ً ىًٍ حٿنَ٘‪.‬‬
‫‪َٗ ‬حء ٳنخىٵ ؿخىِس أً حن٘خثيخ رنٴْ حٿ‪َّ٤‬ٸش‪.‬‬
‫‪ ‬حالنظٸخٽ حٿَ حٿزڀي حٿڄ‪٤‬ڀٌد حٿظـْٔ ٳْو‪ً ،‬حٿظ‪٨‬خىَ رڄڄخٍٓش ڃينش ڃ‪ْ٬‬نش ّلظخؽ حٿْيخ أرنخء ًٿٺ حٿزڀي‬
‫ڃؼپ ط‪ٜ‬نْ‪ٓ ٪‬خ‪٫‬خص حً ٍحىٌّ‪.‬‬
‫‪٠ّ ‬خٱ حٿَ ًٿٺ حٿڄڀلٸٌڅ حٿؼٸخٳٌْڅ ً حٿ‪ٔ٬‬ټٌَّڅ ًحٿظـخٌٍّڅ ٳِ حٿٔٴخٍحص ّ‪٬‬ڄيًڅ حٿَ ؿڄ‪٪‬‬
‫حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ځ څ ڃوظڀٲ حٿڄ‪ٜ‬خىٍ ً حڅ ر‪٠٬‬يڂ ّـني ڃن أرنخء حٿزالى ٿڄيىڂ رخٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ڃٸخرپ ر‪ٞ٬‬‬
‫حٿڄخٽ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫أنٌح‪ ٩‬حٿظـْٔ‬
‫حٿظـْٔ حٿڄ‪٠‬خى‪:‬‬
‫ىٌ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حإلؿَحءحص حٿزٌٿْْٔش حٿڄ‪٠‬خىس حٿظِ طظوٌىخ اكيٍ حٿيًٽ ٿڀڄلخٳ‪٨‬ش ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿْيخ ‪ ً،‬حٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ َّٓش ‪٫‬ڄڀْخطيخ‬
‫حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿَّٔش حٿظِ طڄظڀټيخ‪ ً ،‬ڃن‪٫ ٪‬ڄالء حٿ‪٬‬يً ڃن حٿٌ‪ٌٛ‬ٽ‬
‫طـْٔٔش ًحٻظ٘خٱ نٌحّخ حٿ‪٬‬يً‪٫ً ،‬ڄڀْخص حٿ‪٬‬يً‪.‬‬

‫حٿظـْٔ حٿْٔخِٓ ‪:‬‬
‫ٻخنض حٿز‪٬‬ؼخص حٿيرڀٌڃخْٓش ال طِحٽ حٿٌْٓڀش حٿَثْْٔش رـڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿْٔخْٓش ‪٫‬ن ڃ‪ٜ‬خىٍىخ حٿ‪٬‬ڀنْش‪،‬‬
‫ًطي‪٫‬ڄيخ ٳِ ًٿٺ حؿيِس حالٓظوزخٍحص حٿڄظو‪ٜٜ‬ش رٌحٓ‪٤‬ش ‪٫‬ڄالء َّْٓن ّٸٌڃٌ څ رخٿظـْٔ ٿلٔخريخ ‪.‬‬

‫حٿظـْٔ حالٷظ‪ٜ‬خىُ ‪:‬‬
‫طيظڂ حؿيِس حٿظـْٔ رـڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿڄظ‪٬‬ڀٸش‪ ،‬رخٿن٘خ‪ ١‬حٿظـخٍُ‪ً ،‬حٿڄخٿِ ٿڀيًٽ حألهٍَ‪.‬‬

‫حٽڃ‪٬‬يحص ًحٓالص حٿظِ ّٔظويڃيخ حٿـخٌّٓ‬
‫‪ ‬أؿيِس ط‪ٜ‬نض ‪َْٰٛ‬س ‪ :‬ٿنٸپ حٿليّغ ڃن ‪٫‬ڀَ ر‪٬‬ي ً ّٔيپ حهٴخثيخ ًطټٌڅ ‪٫‬ڀَ ٗټپ ٷڀڂ أً ‪٫‬ڀزش‬
‫ٻزَّض حً ‪٫‬ڀزش ٓـخثَ‪ ،‬حً ٍُ ٷڄْ‪ ٚ‬حً أٗټخٽ أهٍَ‪ًّ ،‬ؼزض ىحهپ حٿڄټخڅ حٿڄَحى حٿظ‪ٜ‬نض ‪٫‬ڀْو ڃؼپ ‪:‬‬
‫طلض حٿڄټظذ حً ‪٫‬ڀَ حٿلخث‪ ٢‬ڃؼڀڄخ ّليع ىحهپ حٿٔٴخٍحص كْغ ّٸٌځ ٍؿخٽ حالڃن رخٿټ٘ٲ ‪٫‬ن ڃؼپ ىٌه‬
‫حالؿيِس ىحهپ أڃخٻن حالؿظڄخ‪٫‬خص حٿَّٔش ً ًٿٺ رخٓظويحځ ؿيخُ ٿڄٔق حٿظ‪ٜ‬نض ٻخڅ حٿٔزذ ٳِ حٿټ٘ٲ‬
‫‪٫‬ن (ٳ‪٠‬لْش ًًطَٯْض ) حٿظِ حىص حٿَ ‪ِ٫‬ٽ حٿَثْْ حألڃَّټِ (نْټٌٔڅ) كْغ ٷخځ ر‪ٍ ٞ٬‬ؿخٽ نْټٌٔڅ‬
‫ربهٴخء ‪٫‬يى ڃن ىٌه حألؿيِس ىحهپ ڃٸَ حٿلِد حٿيّڄٸَح‪ ِ٣‬ٿڀظن‪ٜ‬ض ‪٫‬ڀَ ڃخ ّيًٍ ىحهڀو أػنخء ٳظَس‬
‫حالنظوخرخص‪.‬‬
‫‪ ‬ٻخڃَْحص حٿظ‪ّٔ : ٌَّٜ‬ظويڃيخ حٿـٌحْْٓ ٳِ ‪٫‬ڄڀْخطيڂ حٿظـْٔٔش أ‪ َٰٛ‬ىٌه حالكـخځ ّڂ ٻن حهٴخثو‬
‫ىحهپ ‪٫‬ڀزش حٿٔـخثَ‪ ،‬حً ىحهپ ًال‪٫‬ش حٿٔـخثَ‪ً ،‬ر‪ ٞ٬‬حنٌح‪ّ ٩‬ڄټن حٿظٸخ‪ ١‬حٿ‪ ٌٍٜ‬ٳِ حٿ‪٨‬الځ‪.‬‬
‫‪ ‬أٳالځ حٿظ‪ : ٌَّٜ‬ڃْټًٍَطْ ىِ حٳالځ ‪ َْٰٛ‬ؿيحً هخ‪ٛ‬ش ر‪٬‬ڄڀْخص حٿظـْٔ رخٿَٯڂ حنيخ ‪َْٰٛ‬س حٿلـڂ‬
‫ّڄټن حڅ طلڄپ ‪٫‬يىحً ٻزَْحً ڃن حٿټڀڄخص ّظڂ طـيِْ ىٌه حألٳالځ ًّٸٌځ حٿـخٌّٓ رظ‪ٌٜ‬‬

‫َّ حٿڄٔظني‬

‫حٿڄ‪٤‬ڀٌد رخٿټخڃَْح حٿَّٔش‪ ،‬رظ‪ ٌَّٜ‬حٿ‪ٌٍٜ‬س ڃَس حهٍَ ٿظ‪ َْٰٜ‬كـڄيخ ػڂ ّ‪٬‬خى حٿظ‪ ٌَّٜ‬حٻؼَ ڃن ڃَس‬
‫كظَ ّظڂ حهظِحٽ كـڂ حٿ‪ٌٍٜ‬س ٿظ‪ٜ‬زق ٳِ حٿنيخّش نٸ‪٤‬ش رٌحٓ‪٤‬ش َٓنـش هخ‪ٛ‬ش ػڂ ّڀ‪ٜ‬ٸيخ ‪ٟ‬ڄن حٿټالځ‬
‫رؤُ ٻظخد ٿْلڄپ حٿټظخد ر‪٬‬ي ًٿٺ ‪٫‬خثيحً حٿَ رڀيه‪ ً ،‬ىنخٹ ّظڂ طټزَْ حٿ‪ٌٍٜ‬س ً طلڄْ‪ ٞ‬حٿٴْڀڂ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ ‬حؿيِس حٿالٓڀټِ ‪ٌّ :‬ؿي ڃنيخ ‪٫‬ڀَ أٗټخٽ ڃوظڀٴش ‪َْٰٛ‬س حٿلـڂ ‪٫‬ڀَ ٗټپ ‪٫‬ڀزش ٻزَُ ٻڀڄخ ‪ َٰٛ‬كـڂ‬
‫ؿيخُ حٿالٓڀټِ ٻڀڄخ ‪ َٰٛ‬ڃـخٿو‪.‬‬
‫‪ ‬حٿلزَ‪:‬حٓظويحځ حٿلزَ حٿَُٔ‪.‬‬
‫‪ ‬حٿټٌى‪ :‬ىٌ ّ‪٬‬ظڄي ‪٫‬ڀَ حٓظويحځ ٻڀڄش أً ‪٫‬يى أً اٗخٍس ٿظَْ٘ َٓحً ٿـڄڀش أً ڃٴيٌځ ڃ‪ْ٬‬ن ‪٫‬ڀْو رْن‬
‫حٿڄَّٽ ًحٿڄَٓپ اٿْو‪٬ًّ ،‬ظزَ كپ حٿټٌى أ‪٬ٛ‬ذ ڃن كپ حٿْ٘ٴَس حً ّٔظڄْپ ڃ‪٬‬ٴْش ال ه‪ ٪٠‬ألُ رنخء‪ ،‬حً‬
‫ن‪٨‬خځ ڃ‪ْ٬‬ن‪.‬‬
‫‪ ‬حٿْ٘ٴَس‪ :‬ط‪٬‬ظڄي ‪٫‬ڀَ حٿلًَٱ حألرـيّش ٳِ ‪ٛ‬ن‪ ٪‬حٿَٓخثپ حٿَُٔ ٌٓحء رظَْْٰ طَطْذ كًَٱ حٿټڀڄخص‬
‫أً رخٿَڃِ ٿيخ حً ڃخ حٿَ ًٿٺ ًڃن حٿڄ٘خىَْ حٿٌّن حٓظويڃٌح حٿْٔ‪َ٤‬س ٳِ ٻظخد حطيڂ كٴخ‪٧‬خً ‪٫‬ڀَ ٻظخرخطيڂ‬
‫‪٫‬ڀَ ڃخ ريخ ڃن أَٓحٍ ڃؼپ ٿٌْنخٍىً ىحٳنِ٘‪ ،‬نخرڀٌْڅ رٌنخرَص‪ ،‬حًٿْٴَ ٻًَڃٌّپ‬

‫‪ .‬ٻخڅ حًٽ ڃن حرظټَ‬

‫حٿْ٘ٴَس ىٌ حٿِ‪ْ٫‬ڂ حالٯَّٸِ‪ٌّ( ،‬ٿٌّْ ٷْ‪ )َٜ‬ڃنٌ كٌحٿِ ٕٓٓ ٓن ٷزپ حٿڄْالى كْغ ح‪َ٤ٟ‬طو ‪ًَ٧‬ٱ‬
‫حٿلَد حٿَ ڃوخ‪٣‬ذ ‪ٟ‬زخ‪٣‬و ر‪َّ٤‬ٶ َّٓشٓ‬
‫‪ ‬حٿ‪ٜ‬لٲ‪:‬حالٓظ‪٬‬خنش رخٽ‪ٛ‬لٲ حٿٌْڃْش ٳِ أ‪٫‬ڄخٽ حٿـخٌْٓٓش ر‪َّ٤‬ٶ ٯَْ ڃزخَٗس ٳِ نٸپ حٿَٓخثپ‬
‫حٿَّٔش ‪٫‬ڀَ ‪َّ٣‬ٸش حٿټٌى كْغ ّٸٌځ حٿټٌى حٿـخٌّٓ رنَ٘ رَٷْش ڃ‪ْ٬‬نش ٳِ حٿ‪ٜ‬لٲ طلڄپ ڃ‪٬‬نَ ڃظٴٸخً‬
‫‪٫‬ڀْو رْن حٿـخٌّٓ ً أ‪ٌ٫‬حنو ( ڃؼپ أٿٲ ڃزًَٹ ٿ‪٬‬ٸي ٷَڅ ٳالڅ ‪ ،‬حٓنٔش ٳالنش‪ ،‬حً حنظيض حٿ‪٬‬ڄڀْش رٔالځ‬
‫‪ ،‬رخنظ‪٨‬خٍ حإلٗخٍس رخٿ‪ٌ٬‬ىس(ٓ‬
‫‪‬‬

‫حٿَحىٌّ‪ًْٓ :‬ڀش حهٍَ ٿڀـخٌْٓٓش ّڀـؤ حٿـٌحْْٓ حٿَ حالٓظ‪٬‬خنش رخإلٍٓخٽ حإلًح‪ ِ٫‬ٿزغ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص‬
‫حٿَّٔش ‪َّ٣‬ٸش هٴْش ڃن هالٽ حكخىّغ ‪٫‬خىّش‪ ،‬حً حٍٓخٽ رَٷْخص طينجش حً ٓڄخ‪ ٩‬رَحڃؾ حٿَحىٌّ حالؿنزْش‬
‫طٔڄ‪ ً ٪‬طَحٷذ أػنخء حٿلَد حٿ‪٬‬خٿڄْش حٿؼخنْش كظَ ال طنٸپ ‪٩‬‬

‫ٿْڄخص ٿڀـٌحْْٓ حً ڃ‪٬‬ڀٌڃخص َّٓش ّظڂ‬

‫نٸڀيخ طلض ٓظخٍ حإلًح‪٫‬ش حٿزَّجش‪.‬‬
‫‪ ‬حٿلٸْزش حٿيرڀٌڃخْٓش ‪ًْٓ :‬ڀش ڃؤڃٌنش ٿنٸپ حألَٓحٍ ًىِ اكيٍ حٿٌٓخثپ حٿڄؤڃٌنش ٿنٸپ ٻپ أنٌح‪٩‬‬
‫حٿڄل‪ٌٍ٨‬حص ‪٫‬زَ كيًى حٿزالى‪ ،‬ٳخٓظويڃض حٿـخٌْٓٓش ٿنٸپ حٿڄٔظنيحص ًحٿٌػخثٶ حٿَّٔش هخٍؽ حٿزالى‪،‬‬
‫رٴ‪٠‬پ طڄظ‪ٛ ٪‬خكزيخ رل‪ٜ‬خنش ىرڀٌڃخْٓش طڄن‪ ٪‬طٴظْٖ كٸْزظو‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫حٿڄوخرَحص حألڃَّټْش ( حٿڄيٍٓش حالڃَّټْش )‬
‫طؤٓٔض ‪٫‬خځ ‪٫ ٔ9ٗ7‬نيڃخ أڃَ حٿَثْْ حألڃَّټِ ىخٍُ طًَڃخڅ ربن٘خء ًٻخٿش حالٓظوزخٍحص‬
‫حٿڄَٻِّش حالڃَّټْش )‪ (CIA‬حٿٌُ ّ‪٬‬ڄپ رخٿظ‪٬‬خًڅ ڃ‪ ٪‬ؿيخُ )‪ً (FBI‬طٸ‪ ٪‬ڃيٍٓش طيٍّذ ٍؿخٽ‬
‫حٿڄوخرَحص حالڃَّټْش )‪ ( CIA‬ٳِ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حألرنْش حٿ‪٠‬وڄش ٳِ ڃيّنش ( حالنـڀِ) رٌالّش‬
‫ٳَؿْنْخ ًط٘ظيَ رْن حٿ‪٬‬ڄالء رخٓڂ ( حٿڄٍِ‪٫‬ش ) ‪٫‬ڀَ حنيخ (ڃنز‪ ٪‬حٿـٌحْْٓ )‬

‫أًٽ ڃخ‬

‫ّو‪ ٪٠‬ٿو حٿڄڀظلٸٌڅ حٿـيى ريٌه حٿڄيٍٓش ىٌ حهظزخٍ (حٿټ٘ٲ ‪٫‬ن حٿټٌد ) ٿزْخڅ ڃيٍ ٓالڃش‬
‫رنْظيڂ ٳِ حٿ‪٬‬ڄپ ٻ‪٬‬ڄال ء ٿڀڄوخرَحص حالڃَّټْش ٻڄخ ّٸٌځ ٍؿخٽ حٿڄزخكغ رخٿظلَُ ‪٫‬ن ٻپ‬
‫‪٫‬ڄْپ ؿيّي ًأٳَحى أَٓطو رؤٻڄڀيخ ٿٴظَس‬

‫‪ٌّ٣‬ڀش ًرټپ ىٷش ڃظنخىْش ٷزپ حڅ ّڀظلٶ ٍٓڄْخً‬

‫رخٿ‪٬‬ڄپ ٿيٍ ؿيخُ حٿڄوخرَحص ًحٻؼَ ڃخ طيظڂ رو ىًٍّ حٿظ‪٬‬ڀْڂ ٳِ حٿڄيٍٓش حألڃَّټْش ىٌ‪:‬‬
‫‪ ‬حٿلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ َّٓش حٿ‪٬‬ڄپ‪.‬‬
‫‪َ٣ ‬ٵ حٿظوٲُ‪.‬‬
‫‪ ‬حٿظنټَ‪.‬‬
‫‪ً ‬طٔـْپ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ٳِ َّٓش طخڃش ‪.‬‬
‫ًَّٻِ حألڃَّټٌْڅ حىظڄخڃيڂ رخٿظـْٔ ‪٫‬ڀَ حالطلخىحٿٌٔٳْْظِ ٓخرٸخً كْغ ّظيٍد‬
‫حٿـٌحْْٓ حٿڄئىڀٌڅ ٿڀظـْٔ ‪٫‬ڀَ ًٍْٓخ ‪٫‬ڀَ ‪َّ٣‬ٸش حٿلْخس ٳِ ًٍْٓخ ً‪٫‬خىحص ًطٸخٿْي‬
‫ًڃ٘خٻپ حٿًَّ كظَ ّظڄټنٌح رڄيخٍس حٿظٸخ‪ ١‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿڄټڀٴْن رخٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀْيخ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫حالٓظوزخٍحص رخٿڄٴيٌځ حالڃَّټِ ‪:‬‬
‫ط‪٬‬نِ‪ :‬نظْـش ؿڄ‪ ً ٪‬طٸْْڂ ًطلڀْپ ًحّ‪٠‬خف ًطٴَْٔ ٻپ ڃخ ّڄټن حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀْو ڃن ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ن أُ ىًٿش‬
‫أؿنزْش حً ‪٫‬ن أُ ڃنخ‪٣‬ٶ حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ًحٿظِ طټٌڅ الُڃش ٿًِڃخً ڃزخَٗحً ٿڀظو‪.٢ْ٤‬‬
‫ًؿخء طټٌّنيخ ٳِ أ‪٫‬ٸخد ًٳخس ڃټظذ حٿويڃخص حإلٓظَحطْـْش ‪ً ،‬ىٌ ؿيخُ حٿڄوخرَحص ً حٿـخٌْٓٓش ٳِ ُڃن‬
‫حٿلَد حٿٌُ ٻخڅ ّ‪٬‬ڄپ طلض ٷْخىس ڃٔظَ ًٿْخځ ىًنٌٳخڅ‪.‬‬
‫ًكْنڄخ طڂ طٴټْټو ‪ ،‬ػڂ حٓظْ‪٬‬خد ً‪٧‬خثٴو ٳِ ًُحٍس حٿوخٍؿْش ً حٿيًٿش ‪ً ً ،‬ٿٺ ٷزپ ‪٫‬خځ ڃن ا‪٫‬الڅ ىًنٌٳخڅ‬
‫ٿڄ‪٬‬ظٸيحطو حٿوخ‪ٛ‬ش رلخؿش حٿزالى اٿَ ؿيخُ هيڃخص ٿڀڄوخرَحص حٿڄَٻِّش ّ‪٬‬ڄپ ٳِ ٳظَس ڃخ ر‪٬‬ي حٿلَد ‪ ً ،‬حٷظَف‬
‫ىًنٌٳخڅ أڅ طټٌڅ ڃن‪٨‬ڄش " طٸيځ ًطنظؾ حٿڄوخرَحص ًطٸخٍَّ حٿظـْٔ رؤٓخٿْذ ‪٫‬ڀنْش ً أهٍَ هٴْش ‪ً ,‬طڄي‬
‫ٳِ نٴْ حٿٌٷض حٿن‪ٜ‬ق ً حإلٍٗخى ‪ً ،‬طليى أىيحٱ حٿڄوخرَحص ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌ‪٣‬نِ ً حٿٸٌڃِ ‪ ،‬ػڂ طٌؿي‬
‫حالٍطزخ‪٣‬خص رْن حٿڄٌحى حإلٓضهزخٍّش حٿظِ طٸيڃيخ ٻخٳش حٿٌٻخالص حٿظخر‪٬‬ش ٿڀيًٿش ‪٫‬ن حٿڄوخرَحص ‪ً.‬حٷظَف أّ‪٠‬خ أڅ‬
‫ىٌه حٿٌٻخٿش ْٓټٌڅ ٿيخ حٿٔڀ‪٤‬ش ٳِ حٿٸْخځ ربؿَحء " حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿظوَّزْش ٳِ حٿوخٍؽ " ًٿټنيخ ٿن طٸٌځ رؤّش‬
‫ً‪٧‬خثٲ طظ‪٬‬ڀٶ رظ‪ ِِّ٬‬حٿزٌٿْْ أً ٳَ‪ ٝ‬حٿٸخنٌڅ ٌٓحء ٳِ حٿيحهپ أً حٿوخٍؽ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫حٽڃوخرَحص حٿًَْٓش‪ ( :‬حٿڄيٍٓش حٿًَْٓش(‬
‫أٓٔض ‪٫‬خځ ٔ‪ ٔ88‬ڃ٘خريش ٿيحثَس كڄخّش حٿيًٿش (أُ حٿَ٘‪٣‬ش حٿَّٔش ٿڀٸْ‪ً) َٜ‬ٳِ ‪٫‬خځ‬
‫‪ ٔ9ٔ7‬طؤٓٔض حٿڄٴٌ‪ْٟ‬ش ٳٌٵ حٿ‪٬‬خىس ٿڄټخٳلش أ‪٫‬يحء حٿؼٌٍس ًحٿٸ‪٠‬خء ‪٫‬ڀَ حٿظوَّذ‪،‬‬
‫حٿًَّ ىڂ أٗي حٿيًٽ كَ‪ٛ‬خً ‪٫‬ڀَ حالىظڄخځ رخٿـخٌْٓٓش ًطيٍّذ حٿـٌحْْٓ ًًؿٌى‬
‫ځ ىحٍّ ٻؼَْس ٿڀـخٌْٓٓش ٳِ ڃوظڀٲ أنلخء حالطلخى حٿٌٔٳْْظِ ً ّزڀٮ ‪٫‬يىىخ ‪َ٘٫‬س‬
‫ڃيحٍّ ًٻپ ڃيٍٓش طوظ‪ ٚ‬رڀٰش ڃ‪ْ٬‬نش ڃن حٿ‪٬‬خٿڂ ڃؼپ ڃٸَ حالٓظوزخٍحص حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ٳِ‬
‫ڃٌٓټٌ ًىِْ أىڂ ٻڀْش كَرْش ٿيٍ حٿـْٖ‪ ً ،‬طيٍّ حٿَ ؿخنذ حٿڄٌح‪ ٪ْٟ‬حٿ‪٬‬خىّش‬
‫حٿټظخرش حٿَّٔش ‪ً ،‬حٿظ‪٫ ٌَّٜ‬ڀَ حألٳالځ ًٹّٴْش حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ڄالء حٿَّْٔن‪.‬‬
‫حٿڄوخرَحص حٿًَْٓش ‪:‬‬
‫طٸ‪ ٪‬ٳِ ڃيّنش ٯٌٍٻِ ڃن ڃٌٓټٌ (ً طٔڄَ ڃيٍٓش ڃخٍٻْ حنـڀِ ) ًط‪٬‬ظزَ رخٿنٔزش‬
‫ٿڀـٌحْْٓ ‪ ،‬ڃيٍٓش حرظيحثْش ألنيڂ ّٸ‪ٌ٠‬څ ٳْيخ أٍر‪٬‬ش ٗيٌٍ ّظ‪٬‬ڀڄٌڅ ٳْيخ ‪:‬‬
‫طخٍّن حٿلَٻش حٿ‪٬‬ڄخٿْش ‪.‬‬
‫طخٍّن حٿلِد حٿٌْ٘‪ ِ٫‬ٳِ حالطلخى حٿٌٔٳْْظِ‪.‬‬
‫حٿن‪٨‬خځ ًحالن‪٠‬زخ‪ ً ١‬حٿ‪٤‬خ‪٫‬ش‪.‬‬
‫ً ّنٸپ حٿ‪٤‬الد حٿَ ڃيٍٓش ( ٿْنْن حٿظٸنْش) رخٿٸَد ڃن حٿليًى ؿڄيٌٍّش حٿظظَ حٿٌٔٳْخطْش‬
‫ًأًٽ ڃخىس طيٍّ ٿيڂ ىِ حٿَّخ‪ٟ‬ش‪ ،‬ىًٍس حٿَڃخّش ًحٓظ‪٬‬ڄخٽ حألٓڀلش ‪ّ ً،‬ڀْيخ حٿظيٍّذ‬
‫‪٫‬ڀَ حٿْ٘ٴَس ً كڀيخ‪ً ،‬حٓظ‪٬‬ڄخٽ أؿيِس حإلٍٓخٽ ًط‪٠‬ڂ رَحڃؾ حٿظيٍّذ ىٍحٓخص ‪٫‬ن حألڃن‬
‫حٿ‪٬‬خځ‪ً ،‬حٿٸخنٌڅ ًحالٓظَحطْـْش حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ً ڃټخٳلش حٿظـْٔ ًڃَحٷزش حٿـٌحْْٓ ًٻْٴْش‬
‫حٿظيَد ڃن حٓهَّن ً ىٍحٓخص ٻخڃڀش ‪٫‬ن ر‪ ٞ٬‬حٿڀٰخص‪.‬‬
‫ڃيس حٿيٍحٓش ٓنظْن ًن‪ٜ‬ٲ ٳِ ىٌه حٿڄيٍٓش ً طزيأ حالڃظلخنخص ٳْيخ ڃن ٷزپ ‪ٟ‬زخ‪ ١‬حٿڄوخرَحص ًحٿڄظو‪ْٜٜ‬ن‬
‫ً حٿوزَحء ًّ‪ٜ‬نٲ حٿنخؿلٌڅ ر‪٬‬ي ًٿٺ حٿَ ٷٔڄْن‪:‬‬
‫‪ ‬ٷٔڂ ّئىپ هخٍؽ حٿزالى ‪.‬‬
‫‪ ‬ٷٔڂ ّئىپ ٿڀ‪٬‬ڄپ ىحهپ حٿزالى‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫ًّ‪٬‬ٸذ ىٌه حٿظيٍّزخص ‪ ،‬حال‪٫‬ظٸخٽ حٿظؤىّزِ ٿڄ‪َ٬‬ٳش ڃيٍ ٷيٍس حٿـخٌّٓ حٿنٴْٔش ًحٿـٔيّش ٳِ كخٽ ح‪٫‬ظٸڀظو‬
‫حؿيِس حٿڄوخرَحص حٿَٰرْش‪.‬‬
‫ڃيٍٓش ٻظخّٔټخّخ ‪ّ :‬ظڂ ح‪٫‬يحى حٿـٌحْْٓ ٿڀظـْٔ ‪٫‬ڀَ حٿ‪ْٜ‬ن‪.‬‬
‫ڃيٍٓش ؿخِّٓنخ ‪ً :‬حٿظِ ّظڂ طؤىْپ حٿـٌحْْٓ ٿڀظـْٔ ‪٫‬ڀَ حٿيًٽ حٿنخ‪٣‬ٸش ‪٫‬ڀَ نڄخًؽ ڃ٘خريش ٿنڄخًؽ‬
‫حٿلْخس ٳِ حٿيًٽ حٿَٰرْش ًطلظٌُ ‪٫‬ڀَ رخٍحص ڃڄخػڀش ٿڀ‪٤‬خر‪ ٪‬حٿَٰرِ حالنـڀُِْ ًَّطيُ حٿـخٌّٓ ڃالرْ‬
‫حٿيًٽ حٿَٰرْش ًّظ‪٬‬خڃڀٌڅ ڃ‪ ٪‬ر‪٠٬‬يڂ رؤٓڄخء ٯَرْش ًطٸٌځ رلَحٓش ڃيٍٓش‬

‫ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿٸٌحص حٿڄٔڀلش‬

‫‪٫‬ڀَ ح‪٫‬ڀَ ىٍؿش ڃن حٿظيٍّذ ًحٿڄيخٍس‪ ً ،‬ٷي رَ‪ ٩‬حٿڄٌح‪٣‬ن حٿًَِٓ ٳِ ‪٧‬پ حٿڄزخىة حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش ٳِ حٿظـْٔ‬
‫‪٫‬ڀَ ڃٌح‪٣‬نْو رپ ً‪٫‬ڀَ أىڀو ً‪َْ٘٫‬ه ڃڄخ أٻٔزو ڃيخٍس ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ًٷي طوَؽ ڃن ىٌه حٿڄيحٍّ‬
‫ؿٌحْْٓ ڃ٘يٌٍّن ڃؼپ (ىًىٿٲ حرپ ( )ٻٌنٌڅ ڃٌٿٌىُ )‪ .‬ٻڄخ ٍُٻِ حٿًَّ حىظڄخڃيڂ رخٿظـْٔ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿٌالّض حٿڄظليس حالڃَّټْش‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫حٿڄوخرَحص حٿزَّ‪٤‬خنْش ( حٿڄيٍّ حٿزَّ‪٤‬خنْش(‬
‫طؤٓٔض ‪٫‬خځ ٖ‪ ٔ٘7‬أٓٔيخ حٿَْٔ ٳَنْْٔ ًٿٔنـخځ‪ ًَُّ ،‬حٿيًٿش‬
‫ًحٿڄٔظ٘خٍ ٿيٍ حٿڄڀټش حٿِْحّغ حالًٿَ‪ً ،‬أىڂ ٳًَ‪٫‬يخ حالٓظوزخٍحص حٿليّؼش ( حځ ‪،‬حُ ‪،) ٙ-‬طيظڂ‬
‫رـڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿوخٍؿْش ‪ً،‬حٓظوزخٍحص ( حځ ‪ ،‬حُ – ٘) ىِ ڃٔئًٽ ‪٫‬ن الڃن حٿيحهڀِ ًڃټخٳلش حٿظـْٔ ‪.‬‬
‫ً طؤطِ حٿڄيٍٓش حٿزَّ‪٤‬خنْش ٳِ حٿڄَطزش حٿؼخنْش ر‪٬‬ي حٿڄيٍٓظْن حٿًَْٓش ًحألٿڄخنْش ٌّؿي ٳِ حنـڀظَح ‪٫‬يى‬
‫ڃليًى ڃن ڃيحٍّ حٿـخٌْٓٓش حٿظِ طٸ‪ ٪‬أٯڀزيخ ٳِ حٿَّٲ حالنـڀُِْ كْغ ُ ٿظٸَ حٿـٌحْْٓ ٳِ حٿڄيٍٓش‬
‫حالنـڀِّْش ىًٍٓخً ڃټؼٴش ڃن ٻپ حنٌح‪ ٩‬حٿَّخ‪ْٟ‬خص حٿ‪٬‬نْٴش ٻخٿڄ‪ٜ‬خٍ‪٫‬ش حٿلَس ًحٿـٌىً ًحٿټخٍحطْو حٿَ ؿخنذ‬
‫ط‪٬‬ڀڂ حٿڀٰخص حألؿنزْش ‪ً ،‬ىٍحٓش حٿـَٰحٳْخ ًىٍحٓش ٳن حٿظوَّذ ًحٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿٌهخثَ ًٻڄخ ّظيٍد حٿـٌحْْٓ‬
‫‪٫‬ڀَ ٷٌس حالكظڄخٽ كظَ ّٔظ‪ ٪ْ٤‬حڅ ّظ‪ٜ‬يًح‬

‫ٿټپ حٿڄٌحٷٲ حٿظِ ٷي ٌّحؿيٌنيخ ٳِ حٿزالى حالؿنزْش ٳْٸ‪ِ٠‬‬

‫حٿـخٌّٓ ٳظَس ٳِ ٓـن حنٴَحىُ ڃ‪ ٪‬كَڃخنو ڃن حٿنٌځ ًحٿ‪٬٤‬خځ كظَ طِىحى ٷٌس طلڄڀو اًح ڃخط‪ َٝ٬‬ٿٔـن‬
‫‪٫‬ڀَ ّيحأل‪٫‬يحء ‪ً .‬طٸٌځ حؿيِس حٿڄوخرَحص حٿزَّ‪٤‬خنْش ٳَ‪ ( ٩‬حځ‪ ،‬حُ – ٘) رخٿظن‪ٜ‬ض ‪٫‬ڀَ ىٌحطٲ حٿ‪٬‬يّي ڃن‬
‫حٿڄٌح‪٣‬نْن حٿزَُ‪٣‬خنْْن ريًڅ حًڅ حىحٍُ حً ٷ‪٠‬خثِ ًڃَحٷزش حٿزَّي ًحٿيخطٲ ڃن ‪ًٍَّٟ‬خص ‪٫‬ڄپ حٿڄوخرَحص‬
‫ًأؿيِس ٻ٘ٲ حٿظَىى حٿَحىٌّ‪ ،‬حً ٓخ‪٫‬ش حٿْي‪ ً ،‬ڃن ػڂ ٍُ‪ ٩‬أىحس ٻ٘ٲ ٳِ حٿـٔڂ ( أىحس حٓظَحٵ حٿٔڄ‪ ٪‬ٳِ‬
‫حٿـٔڂ ًحٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص رٌحٓ‪٤‬ش حٓالص حالٿټظَنْش ًحٿظنٌّڂ حٿڄٰخ‪.ِْٔ٣‬‬
‫حالٓظوزخٍحص رخٿڄٴيٌځ حٿزَّ‪٤‬خنِ‪:‬‬
‫ط‪٬‬نِ حٿڄ‪َ٬‬ٳش ًحٿ‪٬‬ڀڂ رخٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿظِ ّـذ حڅ طظٌٳَ ٿيٍ ٻزخٍ حٿڄٔئًٿْن ڃن‬
‫حٿڄينْْن ًحٿ‪ٔ٬‬ټَّْن ً حٿظِ ط‪٬‬نَ رخٿيًٽ حالؿنزْش ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق حٿڄوظڀٴش ٿڀيًٽ‬
‫ًطٸٌځ رـڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ًحطوخً حإلؿَحءحص حٿڄظ‪٬‬ڀٸش ر٘ئًڅ حٿظـخٍس ًڃخ ّظ‪٬‬ڀٶ‬
‫رخٿٸٌحص حٿ‪ٔ٬‬ټَّش كظَ ّڄټنيڂ حٿ‪٬‬ڄپ ٿظؤڃْن ٓالڃش حألڃن حٿٸٌڃِ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫حٿڄوخرَحص حألٿڄخنْش (حٿڄيٍٓش حألٿڄخنْش (‬
‫حٿزٌٿْْ حٿَُٔ حألٿڄخنِ)‪(Gestapo‬‬

‫ًٻخٿش حٿڄوخرَحص حألٿڄخنْش حٿيحهڀْش (‪)BFV‬‬
‫ًٻخٿش حٿڄوخرَحص حألٿڄخنْش حٿوخٍؿْش (‪)BND‬‬
‫طؤٓٔض ‪٫‬خځ ٘ٗ‪ً ٔ9‬ىِ ٳٌٵ أٍح‪ ِٟ‬أٿڄخنْخ ً طض ٻٌڅ ڃن ڃئٓٔخص‬
‫ٿالٓظوزخٍحص حٿيحهڀْش ً حٿوخٍؿْش ًحٿ‪٬‬ټَّٔش ًحص ڃيخځ ڃظ٘‪٬‬زش ًىِ‬
‫طخر‪٬‬ش ٿٌُحٍس حٿيٳخ‪ًً ٩‬حؿزيخ حألٓخِٓ طخڃْن ٓالڃش حٿٸٌحص حٿڄٔڀلش ىحهڀْخً ً‬
‫هخٍؿْخً ًحألٿڄخڅ ڃن أٻؼَ حٿ٘‪ٌ٬‬د حٿظِ حىظڄض رخٿـخٌْٓٓش ٳٌ‪ٌ٬ٟ‬ح ٿيٌه‬
‫حٿن‪٨‬ڂ ًحٿٸٌحنْن ًأ‪ٛ‬زلض ‪٫‬ڀڄخً ٻؤُ ‪٫‬ڀڂ ڃن ح ٿ‪٬‬ڀٌځ‪ً ،‬طظڄِْ حٿڄيٍٓش حألٿڄخنْش‬
‫رخٿيٷش حٿڄظنخىْش ً حإلٍٗخىحص حٿظِ ّظڀٸخىخ حٿـٌحْْٓ حألٿڄخڅ ٳِ ىٍحٓش‬
‫حٿظـْٔ ڃؼپ حٿظليع رڀٰش أٿڄخنْش كظَ ط٘ـ‪ ٪‬حٓهَّن ‪٫‬ڀَ حٿظق‬
‫حٿظوڀ‪ ٚ‬ڃن أُ ًٍٷش حً‬

‫ىع رلَّش ‪،‬‬

‫ه‪٤‬خد رنظيَ حٿَّٔش ًحٿلَ‪ً ٙ‬حطزخ‪ ٩‬حٿن‪٨‬خځ حٿ٘يّي‬

‫ًحٿٸٌٔس ٳِ حٿظيٍّذ ً صٷٌځ حٿڄيٍٓش حألٿڄخنْش رخٿظوڀ‪ ٚ‬ڃن حٿـٌحْْٓ حٿٴخٗڀْن‬
‫ٳِ حٿظ‪٬‬ڀْڂ رخٍٓخٿيڂ ٳِ ڃيڄخص ط‪٠‬ڄن ٳْيخ حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀْيڂ ً ٗنٸيڂ ًّ‪٤‬ڀٶ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿـخٌّٓ حٿٴخٗپ (حٿٰزِ) ًحألٿڄخڅ ‪٫‬نيڃخ ّـنيًڅ حٿـٌحْْٓ ّيٌٍٓڅ ‪٣‬ز‪٬‬يڂ‪،‬‬
‫ڃٌْٿيڂ( ًٯَحثِىڂ حٿنٴْٔش ػڂ ّٴًَُڅ ڃخ ىٌ ‪ٛ‬خٿلخً ً ٻظٌڃخً ڃلزخً ٿڀ‪٬‬ڄپ‪،‬‬

‫كَّ‪ٜ‬خً‬

‫‪٫‬ڀَ أىحء حٿٌحؿذ ًّيٍرٌڅ ‪٫‬ڀَ ٳن حٿـخٌْٓٓش ًأٓخٿْزيخ حٿظِ ‪٫‬يىىخ حٿـخٌّٓ‬
‫حألٿڄخنِ (ٻَحڅ رِ) أىڄيخ‪:‬‬
‫‪٫ ‬ڀڄٌنِ حالٓظٴخىس ڃن حٿ٘ڄْ ٳِ حٿَْٔ نيخٍحً ًٻْٴْش حالٓظٴخىس ڃن ىزٌد‬
‫حٿَّق ً كَٻش حألٗـخٍ ً حألٯ‪ٜ‬خڅ ٳِ حٿَْٔ ٿْالً ‪.‬‬
‫‪ ‬ىٍرٌنِ ‪٫‬ڀَ ٻْٴْش ڃ‪َ٬‬ٳش حٿَٷڂ‪ً ،‬ه‪١ٌ٤‬‬

‫حٿ‪ٌ٤‬ٽ‪ً ،‬حٿيٍؿخص ً ه‪ ٢‬حالٓظٌحء ًڃٔظٌٍ حٿڄْخه ً‬

‫ڃَح‪ٛ‬ي حٿڄيحٳ‪.٪‬‬
‫‪٫ ‬ڀڄٌنِ أنٌح‪ ٩‬حٿڄٌحن‪ ٪‬حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ‪،‬حٿڄَطٴخص ًحٿڄنوٴ‪٠‬خص ‪ ،‬حٿ‪ٌ٬‬حٍ‪ ٝ‬حال‪٤ٛ‬نخ‪ْ٫‬ش ‪،‬حٿونخىٵ‬
‫ًحألٍ‪ٛ‬ٴش‪.‬‬
‫‪ ‬ىٍرٌنِ ‪٫‬ڀَ ڃلَٹ حٿ‪٤‬ڀٸش ًڃنظيَ حٍطٴخ‪ ٩‬ه‪ ٢‬حٿنخٍ‪.‬‬
‫‪28‬‬

‫‪ ‬ىٍرٌنِ ‪٫‬ڀَ ڃ‪َ٬‬ٳش حٿڄٌحٷ‪ ٪‬حٿڄٔظلټڄش ًحنٌح‪ ٩‬حٿل‪ٌٜ‬څ حٿڄْ٘يس ‪٫‬ڀْيخ ً‪٣‬زْ‪٬‬ش حألٍح‪ ِٟ‬حٿڄلْ‪٤‬ش‬
‫ريخ ًحٿڄٌح‪ ٪ٟ‬حٿٸخرڀش الهٴخء حٿ‪ْ٤‬خٍحص‪.‬‬
‫‪ ‬ط‪٬‬ڀڄض ٻْٴْش حٿظڄِْْ رْن حٿ‪ْ٤‬خٍس حٿڄٌؿٌىس ‪٫‬ڀَ ٓ‪٤‬ق حألٍ‪ ٝ‬ٳِ حٿ‪٬‬يحء ًرْن حٿ‪ْ٤‬خٍس حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬ش‬
‫ىحهپ حٿٌٻَ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش ( حٿڄيٍٓش حإلَٓحثْڀْش (‬
‫حىظڂ ىّٴْي رن ٯٌٌٍّڅ ٱ ُ أّخځ حالٓظٸالٽ حالًٿَ ‪٫‬خځ‬

‫ٔ٘‪ ٔ9‬ڃ‪ٜ‬ڀلش‬

‫حالٓظوزخٍحص حإلَٓحثْڀْش ‪٫‬ڀْو حڅ ّټٌڅ ٻٴئحً ألٳ‪٠‬پ طن‪ْ٨‬ڄخص حالٓظوزخٍحص ٳِ‬
‫حٿ‪٬‬خٿڂ ‪ ،‬ألڅ رٸخء حَٓحثْپ ّ‪٬‬ظڄي ‪٫‬ڀْو ‪ ،‬حٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬حڅ ّن٘ت هڄْ ٳًَ‪٩‬‬
‫ٿالٓظوزخٍص حإلَٓحثْڀْش‪:‬‬
‫ٳَ‪ٗ ٩‬خُ ‪ً :‬ىٌ ٷٔڂ طخر‪ ٪‬ٿڀيخٯخنخس ًىِ حٿـْٖ حٿَُٔ حٷخڃو حٿڂ ٓظٌ‪٣‬نٌڅ ٳِ‬
‫ٳڀٔ‪ْ٤‬ن رٸْض طٸٌځ رـڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ًطلڀْڀيخ ىًڅ طَْْٰ ‪٣‬زْ‪٬‬ظيخ‪.‬‬
‫ٳَ‪ ٩‬حٿْ٘ن رْض ‪ :‬حٿٌُ ٻخڅ ڃٔئًالً ر‪ٜ‬ٴش ٍٓڄْش ‪٫‬ن حالڃن حٿيحهڀِ‪.‬‬
‫ٳَ‪٫ ٩‬ڀْخه رْض ‪ :‬حٿٌُ أٷْڂ ٳِ ‪٫‬يي حالنظيحد حٿزَّ‪٤‬خنِ ٿظيَّذ حٿڄيخؿَّن ٯَْ حٿَ٘‪ْْ٫‬ن حٿَ ٳڀٔ‪ْ٤‬ن‬
‫ًكٌٿض حىظڄخڃيخ حٿَ ڃٔخ‪٫‬يس حٽّيٌى ‪٫‬ڀَ حٿٴَحٍ ڃن حٿيًٽ حٿ‪َ٬‬رْش حٿڄ‪٬‬خىّش إلَٓحثْپ‪.‬‬
‫ٳَ‪ًُ ٩‬حٍس حٿيحهڀْش ‪ :‬ٻخنض ٯخّظيخ ‪٫‬ٸي ‪ٛ‬الص ڃ‪ ٪‬ڃٌ‪٧‬ٴِ‬
‫حالٓظوزخٍحص ٳِ حٿزڀيحڅ حالهٍَ‪.‬‬
‫ٳَ‪ ٩‬حالٓظوزخٍحص ‪٫‬ڀَ ٗئًڅ حٿزٌٿْْ ً ٳَ‪ًَْٗ ٩‬ص ّيًطٌ‬
‫ط‪٬‬نِ ( هيڃخص حإل‪٫‬الځ(ٓ‬
‫حٿڄيٍٓش حإلَٓحثْڀْش ‪:‬‬
‫طظڀٸَ ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿڄٌٓخى ىًٍٓخً‬

‫ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حالهظ‪ٜ‬خ‪ٛ‬خص ٿڄيس ‪٫‬خڃْن‬

‫ًڃيحٍٓيڂ ڃٔظٸڀش ٳِ طپ أرْذ ًحٿٸيّ ّظڀٸَ ٳْيخ حٿيحٌٍٓڅ ڃلخ‪َٟ‬حص ‪٫‬ن حٿْٔخٓش حٿيًٿْش ً‪٫‬ن ْٓخٓش‬
‫ً حٷظ‪ٜ‬خى ىًٿش حَٓحثْپ ًحٿٌٓخثپ ًحٿظـيِْحص حٿليّؼش النـخُ ڃيڄش حالٓظوزخٍحص ًحال‪٣‬ال‪٫ ٩‬ڀَ طـخٍد‬
‫حٿڄوخرَحص حالؿنزْش ًّظٌؿذ ‪٫‬ڀَ ؿڄْ‪ ٪‬حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حٿ‪٬‬خڃڀْن ٳِ حٿڄٌٓخى (حطٸخڅ حٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش) ر٘ټپ حٿِحڃِ‪.‬‬
‫ًٌّؿي ٳِ حَٓحثْپ ٻڀْش هخ‪ٛ‬ش ٿظيٍّْ حالڃن رييٱ ‪ْٰٛ‬ش ‪٫‬ٸْيس حالڃن حإلَٓحثْڀْش ًهڀٶ ڃٴيٌځ أڃن‬
‫ڃ٘ظَٹ ‪٫‬ڀَ أٓخّ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿڄ٘ظَٻش ًٳِ ىٌه حٿټڀْش ّظڂ ىٍحٓش حٿڄ‪ْ٤٬‬خص ًطلڀْڀيخ ٳِ ر‪ ٞ٬‬حالكْخڅ‬
‫ًّٸٌځ ٍإٓخء حألٷْحځ رظٸڄ‪ٗ ٚ‬و‪ْٜ‬خص ڃن حٿيًٽ حٿ‪َ٬‬رْش‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ڃن أٓخٿْذ حٿڄٌٓخى حٿيحٿش ‪٫‬ڀِ ًؿٌىه‬
‫حٿ‪٬‬ڄْپ حٿڄًٍِ‪ : ٩‬طظ‪٬‬خًڅ ٻخٳش حؿيِس حٿڄوخرَحص ٳِ ڃٔؤٿش ٍُ‪٫ ٩‬ڄْپ ٿيخ ٳِ حٿيًٽ حٿ‪َ٬‬رْش ًأرَُ حٿ‪٬‬ڄالء‬
‫ٻخڅ حّڀِ ٻٌىْن ‪٫‬ڄپ ٳِ ٌٍّٓخ ‪٫‬خځ ٔ‪ ً ، ٔ9ٙ‬ٿٴٰنخنٮ ٿٌطْ ‪،‬حٿٌُ ً‪ٛ‬پ حٿَ حٿٸخىَس ‪٫‬خځ ٔ‪ ٔ9ٙ‬ڃي‪ْ٫‬خً‬
‫حنو الؿت ْٓخِٓ ًأٿٸِ حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀْو‪.‬‬
‫طـنْي ّيٌى ڃن حٿيًٽ حٿ‪َ٬‬رْش‪ً :‬أرَُ حٿ‪٬‬ڄالء ( ٌٗال ٻٌىْن) حٿظِ ط‪٬‬ظزَ ڃن‬
‫أه‪ َ٤‬ؿٌحْْٓ حٿڄٌٓخى ٳِ ٿزنخڅ ‪ً ،‬حٿَ٘ٵ حالًٓ‪٫ ٢‬خٗض ٳِ ًحىُ أرٌ‬
‫ؿڄْپ رزًَْص ‪٫‬خځ ‪ًٗ ٔ9ٗ7‬خٍٻض ٳِ ح‪٫‬يحى ٷٌس حٿيٳخ‪٫ ٩‬ن حٿنٴْ ‪٫‬ن‬
‫حٿْيٌى حٿظِ حنيڃـض ڃ‪ ٪‬كِ د ٿټظخثذ حٿڀزنخنِ ً ٓخىڄض ٳِ طيَّذ حٿْيٌى‬
‫ڃن ٿزنخڅ ‪ً ،‬حٓظ‪٤‬خ‪٫‬ض طـنْي حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬حٿڀزنخنِ (ؿٌٍؽ حن‪ٌ٤‬څ ) ًط‪٬‬خًنض ڃ‪٪‬‬
‫ڃيَّ ٻخُّنٌ حألًٿڄزْخى كْغ ّـظڄ‪ ٪‬حٻزَ ‪٫‬يى ڃن ٍؿخٽ حٿْٔخٓش ًىٌحس حٿٸڄخٍ‬
‫ًٷخرڀض ٻڄْپ ٗڄ‪ٌ٬‬څ ًڃييص الؿظڄخ‪ ٩‬حىّذ حٿْ٘٘ټِ رخٿـنَحٽ ڃټڀْٲ ٍثْْ حألٍٻخڅ حإلّ ٍحثْڀِ‬
‫ً‪٫‬خځ ٓ٘‪ٓ ٔ9‬ظ‪٤‬خ‪٫‬ض َٓٷش حٿزًَطٌٻٌٽ حألڃنِ رْن ٌٍّٓخ ًٿزنخڅ اال حڅ حٿڄوخرَحص حٿٌٍّٔش حٻظ٘ٴيخ‬
‫ًح‪٫‬ظٸڀظيخ كظَ أٳَؽ ‪٫‬نيخ ‪٫‬خځ ‪ ٔ9ٙ7‬أػنخء طزخىٽ حألٍَٓ ‪.‬‬
‫ٗزټخص حٿظوَّذ ‪ :‬ڃيڄظيخ حٿٸْخځ رؤ‪٫‬ڄخٽ حٿظوَّذ ٿويڃش ىيٱ ْٓخِٓ‬
‫ٳِ حكيٍ حٿيًٽ حٿ‪َ٬‬رْش‪ ،‬ڃؼپ حٿ٘زټش حٿـخٌْٓٓش حٿظِ ط‪٠‬ڄنض ىڃٌِٗ‬
‫ڃًَُٵ ‪ًٗ ،‬ڄٌثْپ ‪ٍِ٫‬ح‪ ،‬ٳِ ڃ‪ َٜ‬حٿظِ حٓظ‪٤‬خ‪٫‬ض طـنْي حٿ‪٬‬يّي ڃن‬
‫حٿ٘زخڅ ٳِ حٿٸخىَس ًحالٓټنيٍّش ً نٴٌص طٴـَْحص ‪ٟ‬ي ڃ‪ٜ‬خٿق رَّ‪٤‬خنْش‬
‫ٿظ‪ْ٤٬‬پ ؿالء حٿزَّ‪٤‬خنْْن ‪٫‬ن ڃ‪. َٜ‬‬
‫‪٫‬ڄڀْخص حالٯظْخٽ ‪٫ :‬خځ ٕ‪ْ٫ ٔ97‬ن حٿڄٌٓخى ڃٔظ٘خٍحً ٿَثْْ‬
‫حٿلټٌڃش ‪ٟ‬ڄن ‪ٛ‬الكْخص هخ‪ٛ‬ش ڃن ح ؿپ حٿظنْٔٶ ٿڄټخٳلش حإلٍىخد‬
‫أىخًٍڅ رخٍّٲ‪ ،‬ڃنٔٶ ٿڀلَد ‪ٟ‬يحإلٍىخد ًط٘ټْپ ڃـڄٌ‪٫‬ش حٯظْخٽ‬
‫رخٿظ‪٬‬خًڅ ڃ‪ ٪‬حٿڄٌٓخى ً حٯظْخٽ ‪٫‬ڄالء حٿڄٌٓخى ڃلڄي حٿيڄَُ٘ ‪،‬‬
‫ٻڄخٽ نخ‪ٌّٓ ،َٛ‬ٲ حٿنـخٍ ‪ ،‬ٻڄخٽ ‪٫‬يًحڅ ‪ً ،‬ٻخڅ ٷخثي ‪٫‬ڄڀْش‬
‫حالٯظْخٽ (حّيٌى رخٍحٹ ) ًٯَْىڂ ڃن حٿٸخىس حٿٴڀٔ‪ْ٤‬نْْن ًحٿ‪َ٬‬د ٱُ‬
‫ٷزَ‪ ً ٙ‬حٿٌْنخڅ ًحٿنًَّؾ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪٫‬ڄڀْخص حٿَٔٷش ‪٫ :‬خځ ‪ ٔ9ٗ8‬ٷخځ حٿڄٌٓخى رظيَّذ أٍر‪٣ ٪‬خثَحص رَّ‪٤‬خنْش حٿَ حَٓحثْپ ڃن ‪َ٣‬حُ ٳخّظَ‬
‫رخإل‪ٟ‬خٳش حٿَ ‪٫‬ڄڀْخص َٓٷش حٿٌٍْحنٌْځ‪.‬‬

‫‪٫‬ڀڂ حٿنٴْ ٳِ حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش ً ٻْٴْش طـنْي حٿ‪٬‬ڄالء ٳِ حٿوخرَحص حإلَٓحثْڀْش‪:‬‬
‫ڃن حٿنخكْشحٿِٔٻٌٿٌؿْش ‪ :‬طَح‪ ِ٫‬نٸخ‪ ١‬حٿ‪٬٠‬ٲ ٳِ حٿ٘و‪ ٚ‬حٿٌُ َّحى طـنْيه ‪.‬‬
‫طيٍّ ؿْيحً حٿٔڄخص حٿ٘و‪ْٜ‬ش ًحٿڄِحؿْش ٿيٌح حٿ٘و‪ ٚ‬ٷزپ ‪٫‬ڄڀْش حالٷظَحد ڃنو ‪.‬‬

‫ًىنخٹ ػالػش ‪ٌ٫‬حڃپ ٍثْْٔش ٿڀظـنْي‪ ،‬ڃنيخ ‪:‬‬
‫‪ ‬حٿڄخٽ ‪.‬‬
‫‪ ‬حٿ‪٬‬خ‪٣‬ٴش‪ٌٓ :‬حء ٻخڅ ٿالنظٸخځ حًحألّيٌّٿٌؿْش ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حٿـنْ‪ًّ :‬ظڂ حهٌ حٿ٘و‪ ً ٚ‬ؿ‪٬‬پ طيٍ ّـْخً ڃوخٿٴخً ٿڀٸخنٌڅ ً ٿالهالٵ ٿٌٿٺ ّ‪٬‬خڃپ حٿڄٌٓخى ڃ‪ ٪‬أٌٓأ‬

‫حنٌح‪ ٩‬حٿزَ٘ ًطٔظويځ ڃيخٍحص ‪٫‬خٿْش ً ٯخڃ‪٠‬ش ٳِ ٻْٴْش حٓظٸ‪٤‬خد حٿـٌحْْٓ ٳِ ىًٽ حٿـٌحٍ‬

‫ڃن أٓخٿْذ حٿڄٌٓخى ٿظنٴٌْ ‪٫‬ڄڀْخص حٿظـْٔ ٳيِ ط‪٬‬ظڄي ر٘ټپ ٍثِْٔ‪:‬‬
‫حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص رظ٘ظَ حٿ‪َ٤‬ٵ ًحألٓخٿْذ حً حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص‬
‫حٿڄټٌ٘ٳش ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ طـنْي ‪٫‬ڄخٽ حٿزخٍحص هخٍؽ حَٓحثْپ‬
‫ًڃٔظويڃِ حٿٴنخىٵ ًحٿٔټَطَْحص ً ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿڄٌڃٔخص‬
‫ًحٿٔخثٸْن ًٯَْىڂ ًطٔظويځ ٻخٳش حنٌح‪ ٩‬حٿ‪٫ ١ٌٰ٠‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄالء‬
‫حٿڄـنيّن ‪.‬‬
‫طظٔظَ حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش طلض ٯ‪٤‬خء ٿـخڅ حٿڄ٘ظَّخص‬
‫ًَٗٻخص حٿْٔخكش‪َٗ ً،‬ٻش ‪َْ٣‬حڅ حٿ‪٬‬خٽ ‪ ً ،‬ڃٺ‬

‫حطذ َٗٻش‬

‫حٿڄالكش‪ً ،‬ڃئٓٔخص حٿزنخء ًحأل‪٫‬ڄخٽ ًحٿَ٘ٻخص حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش‬
‫ًحٿڄن‪٨‬ڄخص حٿظـخٍّش حٿيًٿْش‪ً ،‬حإلَٓحثْڀْش ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪.‬‬

‫حٓظويحځ حٿڄخٽ‪ً ،‬حٿظنْٔٶ ڃ‪ ٪‬حٿيًٽ حالًًٍرْش حٿَٰرْش طلض ٓظخٍ طن‪ْ٨‬ڂ‬
‫حٓظوزخٍُ طخر‪ ٪‬ٿلڀٲ حٿنخطٌ رْٰش طـنْيىڂ ٿڀ‪٬‬ڄپ ٳِ حٿيًٽ حٿ‪َ٬‬رْش ًٻڄخ ّـَُ‬
‫حال‪٫‬ظڄخى ‪٫‬پٍ حٿٌٻخٿش حٿْيٌىّش ٿڀٸْخځ رؤ‪٫‬ڄخٽ حٿظـْٔ ڃن حٿْيٌى ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ‬
‫حٿ‪َ٬‬رِ أً حٿ‪٬‬ڄپ ٳِ حٿيًٽ حٿ‪َ٬‬رْش ٻڄخ ّٸٌٽ ٍثْْ حٿڄٌٓخى ڃخثَْ ىًٯخڅ ّظڂ‬
‫حٿظَٻِْ ‪٫‬ڀَ ڃخ ّڀِ ‪:‬‬
‫‪ ‬طـنْي ڃٌ‪٧‬ٴِ حٿيْجخص حٿيًٿْش حٿ‪٬‬خڃڀْن ٳِ حٿيًٽ حٿ‪َ٬‬رْش ‪.‬‬
‫‪ ‬طـنْي ر‪ ٞ٬‬حٿ‪٤‬الد حٿ‪َ٬‬د حٿيحٍْٓن ٳِ حٿوخٍؽ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٓظويحځ نٸخ‪ ١‬حٿ‪٬٠‬ٲ ‪.‬‬
‫‪ ‬حٓظويحځ حٿيرڀٌڃخْْٓن حألؿخنذ ٿٔيٌٿش كَّظيڂ ٳِ حٿلَٻش ‪.‬‬
‫‪ ‬حٓظويحځ ؿٌحْْٓ ٷٍَ حٿليًى‪ :‬ڃؼپ حٿٸٍَ حٿْٔخكْش ٳِ ڃ‪. َٜ‬‬
‫‪ ‬حهظ‪٤‬خٱ حالكيحع‪ ٩ًٍُ :‬حالىڃخڅ ‪٫‬ڀَ حٿڄويٍحص ٳْيڂ‪.‬‬
‫‪ ‬طـنْي ڃَحٓڀْن ‪ٛ‬لٴْْن أؿخنذ‪.‬‬
‫‪ٗ ‬زټخص حٿظيَّذ ٳِ حٿزَ ًحٿزلَ ً حٿـٌ‪.‬‬
‫‪ ‬طـنْي طـخٍحٿٔالف ٳِ حًًٍرخ ‪.‬‬

‫‪٫‬الٷش (حٿڄٌٓخى) ڃ‪ ٪‬ڃوخرَحص حٿيًٽ حألهَُ‪-:‬‬
‫‪َّ ‬طز‪ ٢‬حٿڄٌٓخى ر‪٬‬الٷخص كڄْڄش ڃ‪ ٪‬حٿڄوخرَحص حألڃَّټْش ًٿظن‪ْ٨‬ڂ ىٌه حٿ‪٬‬الٷش أن٘خص حٿڄوخرَحص‬
‫حألڃَّټْش (حٿٸٔڂ حٿْيٌىُ) ‪ٟ‬ڄن ؿيخُه حٿ‪٬‬خځ ٖ٘‪.ٔ9‬‬
‫‪٫ ‬الٷش حٿڄٌٓخى رخٿيًٽ حٿَٰرْش‪ً ،‬هخ‪ٛ‬ش ڃ‪ ٪‬ڃوخرَحص كڀٲ ٗڄخٽ حال‪٣‬ڀِٔ ٳيٌ ّ٘خٍٹ ر٘ټپ ىحثڂ ٳِ‬
‫حٿظلٸْٶ ڃ‪ ٪‬حٿڄٌٷٌٳْن حٿ‪َ٬‬د ٳِ حٿيًٽ حٿَٰرْش ًّٔظٰپ ًٿٺ ٿټٔذ ‪٫‬ڄالء ٿو‪.‬‬
‫‪٫ ‬الٷش حٿڄٌٓخى ڃ‪ ٪‬حٿٔخٳخٹ حإلَّحنِ ٳِ ‪٫‬يي حٿ٘خه ًحٿظ‪٬‬خًڅ ڃ‪ ٪‬حٿڄٌٓخى ٿوڀٶ ڃنخم ڃئّي إلَٓحثْپ‬
‫ٳِ حَّحڅ ً ٻخنض ڃن أه‪ َ٤‬حٿ‪٬‬الٷخص ًأىڄيخ ٳِ ڃـخٽ حٿـخٌْٓٓش‪.‬‬
‫‪٫ ‬الٷش حٿڄٌٓخى ڃ‪ ( ٪‬حٿڄوخرَحص حٿظَٻْش‪ ،‬ڃَٻِ حالڃن حٿظَٻِ حٿٸٌڃِ‪٤ًّ،‬ڀٶ ‪٫‬ڀَ ىٌه حٿ‪٬‬الٷش حٿڄؼڀغ‬
‫حٿَىْذ ًط‪٬‬ٸي ر٘ټپ ىًٍُ ٻپ ٓظش أٗيَ كْغ ّظڂ طزخىٽ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ط‪٬‬يي حٿڄٌٓخى رظٸيّڂ طٸخٍَّ حٿَ‬
‫ڃَٻِ حالڃن حٿٸٌڃِ حٿظَٻِ كٌٽ حٿن٘خ‪٣‬خص حٿظـْٔٔش حٿڄ‪٬‬خىّش ٿظَٻْخ‪ً ،‬ط‪٬‬يي حألطَحٹ أ‬

‫ّ‪٠‬خً طٸيّڂ‬

‫طٸخٍَّ كٌٽ ن٘خ‪٣‬خص حٿ‪َ٬‬د حٿظـْٔٔش ‪ٟ‬ي آَحثْپ ًطٸيّڂ رخٿٌحص طٸخٍَّكٌٽ حٿن٘خ‪٣‬خص حٿڄ‪َّٜ‬ش‬
‫‪ٟ‬يىخ ‪.‬‬
‫‪٫ ‬الٷش حٿڄٌٓخى رڄوخرَحص حٿيًٽ حإلٳَّٸْش ًحٿظ‪٬‬خًڅ ڃ‪ُ ٪‬حثَْ ٿْزَّْخ ‪ ،‬ٻْنْخ ‪ ،‬ٯخنخ ‪ ،‬ؿنٌد حٳَّٸْخ‪،‬‬
‫ًىِ ‪٫‬الٷخص حؿنزْش ٷٌّش ؿيحً‪ً ،‬طٸٌځ حٿڄٌٓخى رظيٍّذ حؿيِس ح ٿڄوخرَحص حالٳَّٸْش ًٳِ ‪٫‬خځ ‪ٔ978‬‬
‫‪33‬‬

‫ٓخ‪٫‬ي حٿڄٌٓخى ‪،‬حًٯنيح ٿڀل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬ٴٸش ‪٣‬خثَحص رٌّنٮ ً ًُىىخ ر‪٤‬خٷڂ ‪ٟ‬ڄن حطٴخٷْش ٿڀظـْٔ‬
‫‪٫‬ڀَ ٿْزْخ ‪.‬‬
‫‪٫ ‬الٷش حٿڄٌٓخى ڃ‪ ٪‬ڃوخرَحص ىًٽ ـؤڃَّټخ حٿالطْنْش ڃؼپ حٿزَحُّپ ‪ ،‬حألٍؿنظْن ‪ ،‬حٿڄټْٔٺ ‪،‬ٻٌٓخٍّټخ ‪،‬‬
‫رنڄخ ‪ ،‬حٿزًَْ‪ ،‬حٿٔڀٴخىًٍ ًأهٍَ ًحٿضنْٔٶ ً ٿظن‪ْ٨‬ڂ ىٌه حٿ‪٬‬ڄڀْخص ّٸْڂ حٿڄٌٓخى ڃٸَحً حٷڀْڄْخً ٿو ( ٳِ‬
‫ڃيّنش ٻخٍٻخّ) ٳنًِّال ٿإلَٗحٱ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ڄڀْخطو حٿظـْٔٔش ‪.‬‬
‫‪٫ ‬الٷش حٿڄٌٓخى ڃ‪ ٪‬آْٓخ حٿ‪ ٍَٰٜ‬ڃؼپ ٻٌٍّخ حٿـنٌرْش‪ً ،‬طخٌّحڅ ًطخّالني ًحنيًنْْٔخ ً طٸْڂ حٿڄٸَ‬
‫حٿَثِْٔ ٿيخ ٳِ ٓنٰخٳٌٍس ًطظڂ ىٌه حٿ‪٬‬الٷخص حٿظـْٔٔش رخٿظنْٔٶ ً حٿظ‪٬‬خًڅ ڃ‪ ٪‬حٿڄوخرَحص حٿڄَٻِّش‬
‫حالڃَّټْش‪.‬‬

‫‪٫‬الٷش حٿڄٌٓخى ڃ‪ ٪‬حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش‬
‫ر‪٬‬ي طٌٷْ‪ ٪‬حطٴخٷْش ٻخڃذ ىّٴْي طٔظييٱ حٿظ‪٬‬خًڅ ًحٿظنْٔٶ ڃ‪ ٪‬حٿڄٌٓخى ڃخ ّڀِ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ڃلخًٿش طؤڃْن حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ڃن حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ‪٫‬ن حٿڄٸخًڃش حٿٴڀٔ‪ْ٤‬نْش ًڃن‪٨‬ڄش‬
‫حٿظلََّ حٿٴڀٔ‪ْ٤‬نْش‪.‬‬
‫د‪ -‬ڃلخًٽس ٍر‪ ٢‬حٿڄَحٻِ حٿلٔخٓش ٳِ حالٷظ‪ٜ‬خى ًحإل‪٫‬الځ حٿڄ‪ َُٜ‬ر‪ٜ‬خٿق حَٓحثْپ‪.‬‬
‫ص‪ -‬ڃلخًٿش حّـخى ٍؿخٽ حَٓحثْپ ٳِ حڃخٻن ‪ْٛ‬خٯش حٿٸَحٍ ٳِ ڃ‪.َٜ‬‬

‫حٿ٘و‪ْٜ‬ش حٿ‪َ٬‬رْش ‪٫‬ني حٿڄٌٓخى‬
‫ّظؤػَ حٿ‪َ٬‬د ر‪ٌٍٜ‬س هخ‪ٛ‬ش رخٿ‪ٌ٬‬ح‪٣‬ٲ ًحٿڄ٘خ‪ َ٫‬حٻؼَ ڃن حٿ‪٬‬ٸپ ً أنيڂ‬
‫ال ّنٌٔڅ ًّٰٴًَ څ رَٔ‪٫‬ش ًٿيڂ ڃٌْٽ ٷٌّش ٿظـخىپ حٿٌٷخث‪ً ٪‬‬
‫ّٔيزٌڅ ٳِ حألًىخځ ً حٿويح‪٫‬خص‪.‬‬
‫حٍىخرِ ً ٯيحٍ ‪٫ ،‬يًحنِ ؿزخڅ‪ ً ،‬كخٷي ًّڄظخُ رخٿٌكْ٘ش ً حالرظِحُ‬
‫ًڃظٌكْ٘ن ً ريً ٍكپ ‪ً ،‬ڃٔڀڄٌڅ ڃظ‪َ٤‬ٳٌڅ‬

‫‪ .‬حٿ‪َ٬‬د ّٸ‪ٌ٬‬څ ٳِ حىنَ ٓڀڂ‬

‫حٿظ‪ ٌٍ٤‬حٿزَُ٘ ألنو ٿْْ ٿيّيڂ حكٔخّ رخٿظڄِْْ حٿ‪َ٬‬ٷِ رٔزذ ‪٫‬ٸْيصىڂ حإلٓالڃْش حٿظِ ال ٌّؿي ٳْيخ ڃؼپ ىٌح‬
‫حالكٔخّ ٳيِ طٌُٔ رْن رنِ حٿزَ٘ رڄوظڀٲ أ‪َ٫‬حٷيڂ ً حنظڄخثيڂ ‪٣‬خٿڄخ حنيڂ ّيّنٌڅ رخإلٓالځ‪.‬‬
‫حٿ‪َ٬‬رِ ٳِ حٿ‪٬‬زَّش ‪ٓ ،‬خٍٵ ٻخًد ًڃنخٳٶ ًًً ًؿيْن ًڃٰظ‪ٜ‬ذ حٿنٔخء‪ً ،‬ڃ‪٬‬ظي ًّٴظٸي ٿڀڄزخىة ًطٌؿْو‬
‫حٿَِّٰس حٿـنْٔش‪ ً ،‬ال ّٴِ رٌ‪٫‬يه‪ً ،‬ڃلذ ٿڀڄخ ٽ ًڃَطٖ ً حٍىخرِ ً ٯيحٍ ‪٫ ،‬يًحنِ ؿزخڅ‪ ً ،‬كخٷي ًّڄظخُ‬

‫‪34‬‬

‫رخٿٌكْ٘ش ً حالرظِحُ ًڃظٌكْ٘ن ً ريً ٍكپ ‪ً ،‬ڃٔڀڄٌڅ ڃظ‪َ٤‬ٳٌڅ‬

‫‪ .‬حٿ‪َ٬‬د ّٸ‪ٌ٬‬څ ٳِ حىنَ ٓڀڂ حٿظ‪ٌٍ٤‬‬

‫حٿزَُ٘ ألنو ٿْْ ٿيّيڂ حكٔخّ رخٿظڄِْْ حٿ‪َ٬‬ٷِ رٔزذ ‪٫‬ٸْيطيڂ حإلٓالڃْش حٿظِ ال ٌّؿي ٳْيخ ڃؼپ ىٌح‬
‫حالكٔخّ ٳيِ طٌُٔ رْن رنِ حٿزَ٘ رڄوظڀٲ أ‪َ٫‬حٷيڂ ً حنظڄخثيڂ ‪٣‬خٿڄخ حنيڂ ّيّنٌڅ رخإلٓالځ‪.‬‬

‫ٻ٘ٴض حٿڄوخرَحص حإلَّحنْش رؤڅ حٿڄٌٓخى حإلَٓحثْڀِ ‪ٟ‬ڂ طٔ‪ ٪‬ىًحثَ حىڄيخ‪:‬‬
‫ٔ‪ .‬ىحثَس طنْٔٶ ً طو‪ ٢ْ٤‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص‪.‬‬
‫ٕ‪ .‬ىحثَس طـڄْ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿَّٔش ًحٿڄيڄش ڃنيخ ٗ‪٬‬زش حٿْٔ‪َ٤‬س ً حٿڄَحٷزش حالٷڀْڄْش ًّټٌڅ‬
‫‪٫‬ڄڀيخ هخٍؽ حَٓحثْپ ‪.‬‬
‫ٖ‪ .‬ىحثَس حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿْٔخْٓش‪ً :‬حٿ‪٬‬الٷخص حٿظز‪ْ٬‬ش ًحٿٌىّش ڃيڄظيخ حٿظنْٔٶ‪ً ،‬حٿظ‪٬‬خًڅ ًحٷخڃش‬
‫ٗ‪ .‬حٿ‪٬‬الٷخص ڃ‪ ٪‬ڃوخرَحص حٿيًٽ حالؿنزْش ‪.‬‬
‫٘‪ .‬ىحثَس ٗئًڅ حٿټخىٍ حٿٌ‪ْ٧‬ٴِ ًحٿڄخٿْش ً حألڃن‪.‬‬
‫‪ .ٙ‬ىحثَس ٗئًڅ حٿظيٍّزخص ًحٿظن‪ْ٨‬ڂ‪.‬‬
‫‪ .7‬ىحثَس حٿظلٸْٸخص‪.‬‬
‫‪ .8‬ىحثَس حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿظټظْټْش ًط‪٠‬ڂ ‪ ٩‬ىس أٷٔخځ‪٬ٗ ،‬زش ًٍْٓخ‪٬ًٗ ،‬زش حٿـڄيٌٍّخص حٿڄنٴ‪ٜ‬ڀش ‪٫‬ن حالطلخى‬
‫حٿٌٔٳْْظِ‪ ،‬ٷٔڂ حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿوخ‪ٛ‬ش‪ ،‬ٷٔڂ حٿَد حٿنٴْٔش‪ ،‬ىحثَس حٿ٘ئًڅ حٿظټنٌٿٌؿْش ‪ ،‬حٿڄيَّّش حٿ‪٬‬خڃش‬
‫ٿڀڄ‪ٜ‬خىٍ‪ً ،‬حٿظـيِْحص ًىحثَس حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿْٔخْٓش ٻيحثَطْن ڃنٴ‪ٜ‬ڀظْن ٿيڄخ ڃٸَحص ڃنٴ‪ٜ‬ڀش ٌٓحء‬
‫ىحهپ حٿٔٴخٍحص حًحٽٷن‪ٜ‬ڀْخص حإلَٓحثْڀْش حً هخٍؿيخ‪.‬‬
‫‪ .9‬حٿيحثَس حٿؼخنْش ً حٿؼخٿغ ٿيخ ٳًَ‪ ٩‬ڃٌُ‪٫‬ش ‪٫‬ڀَ أٓخّ ؿَٰحٳِ ٳِ حڃَّټخ حٿـنٌرْش حًًٍرخ حٿَ٘ٷْش‪،‬‬
‫آْٓخ ً حٿڄلْ‪٤‬خص ًڃن‪٤‬ٸش حٿزلَ حألرْ‪ ٞ‬حٿڄظٌٓ‪ ، ٢‬حًًٍرخ ‪ ،‬حٿٌالّخص حٿڄظليس حالڃَّټْش‪.‬‬

‫أؿيِس حالٓظوزخٍحص ٳِ حَٓحثْپ طٸٌځ ‪٫‬ڀَ‪-:‬‬
‫‪ ‬طٸٌځ ؿڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿڄظنٌ‪٫‬ش ‪.‬‬
‫‪ ‬طٸٌځ ‪٫‬ڀَ طٸيَّ ٿڀٌ‪ً ٪ٟ‬طٸيّڂ حٿڄ‪ْ٤٬‬خص ٿڀلټٌڃش ڃن حؿپ حطوخً حٿٸَحٍحص حٿْٔخْٓش ًحٿ‪ٔ٬‬ټَّش ‪.‬‬
‫طٸٌځ ‪٫‬ڀَ طٌٳَْ حألڃن ً حٿلَٻخص حٿَّٔش حٿيحهڀْش ًطٌٳَْ حألڃن ٿڀ‪٬‬ڄڀْخص ًحٿڄن٘آص حٿ‪ٜ‬نخ‪ْ٫‬ش‬
‫ًحألٗوخ‪.ٙ‬‬
‫‪ ‬كَد حٓظوزخٍّش ًن٘خ‪٣‬خص هخ‪ٛ‬ش ط٘ڄپ ‪٫‬ڄڀْخص ًٷخثْش ًطوَ‬

‫ّذ ًكڄخّش حٿْيٌى ًحٓظوزخٍحص‬

‫ْٓخْٓش‪ً ،‬حٓظوزخٍحص ًٷخثْش‪٫ً ،‬ڄڀْخص حٓظوزخٍّش‪.‬‬

‫طييٱ حٿ‪ٜ‬يٌْنْش حٿ‪٬‬خٿڄْش حٿَ ْٓ‪َ٤‬س حٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬حٿْيٌىُ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬خٿڂ ر‪٬‬يس ًٓخثپ أىڄيخ‪:‬‬
‫‪35‬‬

‫رًَطٌٻٌالص كټڄخء ‪ٛ‬يٌْڅ ‪ً :‬ىِ ط٘ڄپ ه‪٤‬ش حٿ‪٬‬ڄپ ٳِ حٿڄٔظٸزپ ٿڀلَٻش حٿ‪ٜ‬يٌْنْش رٌٓخثپ ‪٫‬يّيس طلٸٶ‬
‫ٳْيخ حٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀَ حٿ‪ٜ‬لخٳش ًًٓخثپ حإل‪٫‬الځ ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ ‪ ،‬ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ حٿَٰرِ ًحٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀَ ٍإًّ حالڃٌحٽ‬
‫ًطٴظْض حٿڄْٔلِ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿظوَّذ حٿًَكِ ًحىهخٽ ‪٫‬نخ‪ّ َٛ‬يٌىّش حأل‪ٛ‬پ حٿَ حٿټنْٔش حٿټخػٌٿْټْش‬
‫ًطًَِّكٸخثٶ حٿظخٍّوْش (رڄلخًٿش طزَثش حٿْيٌى ڃن ىځ حٿڄْٔق(‬
‫حٷخڃش ڃَحٻِ حً ڃل‪٤‬خص ٿڀْيٌى ٳِ حنلخء حٿ‪٬‬خٿڂ ڃ‪ ٪‬ح‪٫‬ظزخٍ ٳڀٔ‪ْ٤‬ن حٿڄل‪٤‬ش حٿَثْْٔش ٿْيٌى حٿ‪٬‬خٿڂ ‪ ،‬ٷي ٍٻًِح‬
‫حىظڄخڃيڂ ‪٫‬ڀَ حٿڄَٰد ٳِ ٗڄخٽ حٳَٷْخ‪ً ،‬حألٍؿنظْن ًٷي طلٸٶ ًٿٺ ٳِ حٿڄئطڄَ حٿ‪ٜ‬يٌْنِ حألًٽ‪.‬‬
‫حال‪٫‬ظڄخى ‪٫‬ڀَ حٿـخٿْخص حٿْيٌىّش ٳِ أنلخء حٿ‪٬‬خٿڂ رخٿ‪٬‬ڄپ حٿَُٔ ًحٿ‪٬‬ڀنِ ٿڄٔخنيس حٿلَٻش حٿ‪ٜ‬يٌْنْش ًحٽ‪٢ٰٟ‬‬
‫‪٫‬ڀَ حٿيًٽ حٿظِ ّٸْڄٌڅ ٳْيخ ٿڄ‪ٜ‬خٿليخ ٷزپ أڃَّټخ ًأٿڄخنْخ ً حنـڀظَح ًطٌحؿو حٿلَٻش حٿ‪ٜ‬يٌْنْش ٳِ حٿٌٷض‬
‫حٿلخ‪٫ َٟ‬يس ڃ٘ټالص حىڄيخ ‪:‬‬
‫ڃ٘ټالص حن‪ٜ‬يخٍ حٿْيٌى ٳِ حٿيًٽ حٿظِ ّ‪ٌْ٘٬‬څ ٳْيخ‬
‫ڃ٘ټڀش حٿيـَس ڃن ىًٽ أًًٍرخ حٿَ٘ٷْش‬
‫ڃ٘ټڀش نَ٘ حٿڀٰش ًحٿؼٸخٳش‬

‫حٿ‪٬‬زَّش رْن ّيٌى ح ٿ‪٬‬خٿڂ‪ً ،‬طَْْٰ ن‪َ٨‬س ر‪ ٞ٬‬ىًٽ حٽ ‪٫‬خٿڂ ٿڀلَٻش حٿ‪ٜ‬يٌْنْش‬

‫حٿ‪٬‬خٿڄْش‪.‬‬
‫ڃ٘ټڀش حٿظٴَٷش حٿ‪٬‬ن‪َّٜ‬ش رْن حٿْيٌى ٳِ حَٓحثْپ ًحٿلَٻخص‬
‫حٿڄ‪٬‬خىّش ٿڀ‪ٜ‬يٌْنْش ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ ‪.‬‬
‫ڃلخًٿظيخ حٓظٰالٽ حٿ‪٬‬ٸْيس ًحٿيّن ٿويڃش حالىيحٱ حٿ‪ٜ‬يٌْنْش رلټڂ‬
‫حنظٖحٍ حٿـخٿْخص حٿْيٌىّش ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ‪.‬‬
‫حٽْٓ‪َ٤‬س ‪٩‬ٿَ ًٓخثپ حٿڄخٽ ًحإل‪٫‬الځ‬

‫ّ‪ ِ٤٬‬أؿيِس حٿڄوخرَحص‬

‫حإلَٓحثْڀْش حڃټخنْخص حٿ‪٬‬ڄپ ً حٿلَٻش ًحٿظڄٌّپ ريٍؿش ال طظٌحٳَ‬
‫ألّش ىًٿش ٻزٍَ ڃؼپ ٷ‪٠‬خّخ ؿٌحْْٓ حٿٌٍس‪ً ،‬حٿڄوخرَحص‬
‫حإلَٓحثْڀْش حٿظِ طڄڀٺ ٿيّيخ ٻپ ؿٌحُحص ٓٴَ ؿڄْ‪ ٪‬أنلخء حٿ‪٬‬خٿڂ‪ً ،‬ىِ حٿظِ ًٍحء حٯڀذ حألكيحع ًحٿڄئحڃَحص‬
‫ٱُ حٿ‪٬‬خٿڂ ٷيّڄخً ًكيّؼخً ًحٿي‪٫‬خّش حٿ‪ٜ‬يٌّْش حٿظِ طْٔ‪٫ َ٤‬ڀَ ؿِء ٻزَْ ڃن ًٓخثپ حإل‪٫‬الځ حٿ‪٬‬خٿڄْش ًحىص‬
‫حالؿيِس حٿڄ‪٬‬خىّش طلٸْٶ حٿيِّڄش ٳِ حٿ‪٬‬ٸپ حٿ‪َ٬‬رِ ٷزپ طلٸٸيخ ‪٫‬ڀَ حٍ‪ ٝ‬حٿٌحٷ‪ ً ٪‬ٳِ ڃْيحڅ حٿڄ‪َ٬‬ٻش حهٌص‬
‫طًَؽ ٿٴټَس حَٓحثْپ حٿټزٍَ‪ً ،‬حٿـنيُ حإلَٓحثْڀِ حٿٌُ ال ّٸيَ ًؿو حُ حٿڄٌٓخى حٿَْٰ ٷخرپ ٿالهظَحٵ ًأٷٌٍ‬
‫حؿيِس حٿڄوخرَحص ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ كٔذ حى‪٫‬خثيڂ‪.‬‬
‫‪36‬‬

‫حٿڄوخرَحص ًحٿڄخٽ ًحٿـنْ ‪:‬‬
‫ڃن حىڂ حألٓڀلش حٿٸٌٍس حٿظِ ّٔظويڃيخ حٿټْخڅ حٿ‪ٜ‬يٌْنِ ٳِ رنخء‬
‫ٻْخنو حٿٰخ‪ٛ‬ذ‪ً ،‬حٓظٸ‪٤‬خد ‪٫‬ڄالثو‪ ،‬اً ّٔظويځ ٻپ حٿٌٓخثپ ً‬
‫حألٓخٿْذ ٯَْ حٿڄًَ٘‪٫‬ش ٳِ كَرو ‪ٟ‬ي حأل ڃش حإلٓالڃْش ً ڃن أرَُىخ‬
‫( حٿًَّڀش ًحإلٯَحء ) ًىٌح ڃخ طئٻيه ‪ٛ‬لْٴش ىآٍطْ ا‪٫‬الڅ حٿلَٻش‬
‫حٿ‪ٜ‬يٌْنْش ٷخڃض ٳِ ‪٫‬يي حالنظيحد حٿزَّ‪٤‬خنِ ٳِ ٳڀٔ‪ْ٤‬ن ؿيخُحً‬
‫هخ‪ٛ‬خً ًٯَْىخ ڃن ؿٌْٕ ىًٽ حٿلڀٴخء حٿٌّن ٻخنٌح ّنِٿٌڅ ٿڀَحكش‬
‫‪٫‬ڀَ حٿٌ٘ح‪٣‬ت حإلَٓحثْڀْش ًًٿٺ ٳِ ح‪٣‬خٍ ڃٔخ‪ ِ٫‬حٿِ‪٫‬خڃش‬
‫حٽ‪ٛ‬يٌْنْش ٿټٔذ طؤّْي ّنِٿٌڅ ٿڀَحكش ‪٫‬ڀَ حٿٌ٘ح‪٣‬ت حإلَٓحثْڀْش‬
‫ًًٿٺ ٳِ ح‪٣‬خٍ ڃٔخ‪ ِ٫‬حٿِ‪٫‬خڃش حٿ‪ٜ‬يٌْنْش ٿټٔذ طؤّْي طڀٺ حٿيًٽ‬
‫ٿڄًَ٘‪٫‬يخ حالٓظ‪٬‬ڄخٍُ ٳِ ٳڀٔ‪ْ٤‬ن‪ ،‬ٳٸي ح‪٫‬ظڄيص حٿڄوخرَحص‬
‫حٿ‪ٜ‬يٌْنْش ٳِ ‪٫‬ڄڀيخ حٿَثِْٔ ‪٫‬ڀَ حٿنٔخء ًأڅ‬
‫حٿ‪٬‬خڃڀْن ٳِ ىٌح‬

‫ٕٓ‪ %‬ڃن‬

‫حٿـيخُ ڃن حٿنٔخء حٿْيٌىُ حص ًٻخنض حٿڄَأس‬

‫حٿ‪ٜ‬يٌْنْش ٷي ٿ‪٬‬زض ىًٍحً ٻزَْحً ٳِ طنٴٌْ ‪٫‬ڄڀْخص كَٻش حٿزخٿڄخم‬
‫حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ًطـخًُ ‪٫‬يى حٿنٔخء ٳْيخ ٖٓ‪ %‬ڃن ڃـڄٌ‪ ٩‬أٳَحىىخ‪.‬‬
‫ً حٿٌْځ ط‪٬‬ظڄي حٿڄٌٓخى ‪٫‬ڀَ حٿڄَأس ح‪٫‬ظڄخىحً ٷٌّخً ٳِ حٿٸْخځ ر‪٬‬ڄڀْخص حٿظـْٔ ًحٓٸ‪ ٢‬حٿ‪٬‬ڄالء‬
‫ڃن هالٽ‬

‫حٓظويحځ حٿًَّڀش ًحإلٯَحء ًىٌ ح ڃخ ٌّ‪ٟ‬ق حٿَ أُ ڃيٍ حكظي ٳٔخى ىٌح حٿټْخڅ‬

‫حٿ‪ٜ‬يٌْنِ حٿ٘خً ًه‪َ٤‬ه ‪٫‬ڀَ حألڃش حٿ‪َ٬‬رْش ًحإلٓالڃْش‪.‬‬
‫ًٻْٲ أ‪ٛ‬زق حٿـنْ ًحٿزٰخء ڃن حٿ‪٬‬ڄپ حٿظن‪ْ٨‬ڄِ ٿڄئٓٔخص حٿلَٻش حٿ‪ٜ‬يٌْنْش ًٷي ٗييص‬
‫ڃيّنش طپ أرْذ حُىىخٍحً ٻزَْحً ٳِ أٷيځ حٿڄين‬

‫( حٿي‪٫‬خٍس ) رٔزذ ًؿٌى ح‪٫‬يحى ٻزَْس ڃن‬

‫حٿؾنٌى حالؿخنذ رخٿڄيّنش ًرٔزذ حٿٌ‪ ٪ٟ‬حالٷظ‪ٜ‬خىُ حٿڄظَىُ حٿٌُ ًحؿيظو حٿڄيخؿَص‬
‫حٿـيى ًرنخص حٿ‪٬‬خثالص حٿ‪ٜ‬يٌْنْش حٿٴٸَْس‪.‬‬
‫ً طټٌڅ حٿي‪٫‬خٍس ٳِ هيڃش حٿْٔخْْٓن ًىٌح ّ‪٬‬ټْ ‪٫‬ڀَ هيڃش حٿيًٽ حٿ‪ٜ‬يٌْنْش ىيٱ‬
‫حٓظويحڃين ٳِ اٯَحء ٷْخىحص ‪ٔ٫‬ټَّش ًْٓخْٓش ٳِ ‪٫‬يس ىًٽ ڃ‪٬‬خىّش ٿڀټْخڅ حٿ‪ٜ‬يًِنِ‬
‫ڃن أؿپ حٿل‪ٌٜ‬ٽ ڃنيڂ ‪٫‬ڀَ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ‪ٔ٫‬ټَّش ًأڃنْش طيڂ حٿټْخڅ حٿ‪ٜ‬يٌْنِ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ً ڃخ أٻيطو حؿيِس حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش حڅ حٿڄـنيحص حٿ‪ٜ‬يٌْنْخص نـلن ‪٫‬ڀَ ڃيحٍ حال‪ٌ٫‬حځ حٿڄخ‪ْٟ‬ش ٳِ‬
‫طنٴٌْ ‪٫‬ڄڀْخص ‪ٔ٫‬ټَّش ڃيڄش رْنيخ حٯظْخٽ حٿٸْخىُ حٿٴڀٔ‪ْ٤‬نِ كٔن ٓالڃش ‪َٓ ً،‬ٷش أَٓحٍ حٿٔٴخٍس حإلَّحنْش‬
‫ٳِ ٷزَ‪ ً ، ٙ‬ڃټخطذ كِد حهلل ٳِ ٌَّٓٔح ًحهظ‪٤‬خٱ حٿوزَْ‬
‫حٿنًٌُ ‪ ،‬ٳ‪٬‬نٌنٌ ڃن حّ‪٤‬خٿْخ حٿَ ٳڀٔ‪ْ٤‬ن‬

‫حٿٌْٓڀش حٿٌكْيس الٓٸخ‪١‬‬

‫حٿ‪٬‬ڄالء ىِ حٿـنْ كْغ طٸٌځ حٿڄـنيحص حٿ‪ٜ‬يٌْنْخص ربٯَحء حٿ‪٬‬ڄالء‬
‫ػڂ ڃڄخٍٓش حٿًَّڀش ڃ‪٬‬يڂ ًّٸٌځ أٳَحى حٿڄٌٓخى رظ‪ٌَّٜ‬ىڂ ٳِ حً‪ٟ‬خ‪٩‬‬
‫ٳخ‪ٟ‬لش ًّظڂ صىيّيىڂ ريخ ٳِ كخٽ ڃلخًٿش ٍٳ‪ ٞ‬حألًحڃَ ًّ‪٤‬ڀٶ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿڄـنيحص حٿ‪ٜ‬يٌْنْخص حٓڂ ( ٓالف حٿنٔخء ٿڀظـْٔ(‬
‫اڅ طخٍّن حٿْيٌى حٿٸيّڂ ڃڀِء رٸ‪ ٜٚ‬حٿـخٌْٓٓش حٿظِ كٴڀض رخٿـنْ‪،‬‬
‫ًىًٍ حٿڄَأس ٳِ حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿَّٔش حٿظِ هيڃض أىيحٳيڂ ًڃ‪ٜ‬خٿليڂ‪ً ،‬ڃنٌ ٷخڃض حٿڄٌٓخى ‪٫‬خځ ‪ ٔ9ٖ7‬ح‪٫‬ظڄيص‬
‫‪٫‬ڄپ حٿڄَأ س رـٔيىخ‪ً ،‬أٷخڃض ٿٌٿٺ ڃيٍٓش هخ‪ٛ‬ش ٿظيٍّذ ٳظْخطيخ ‪٫‬ڀَ ٳنٌڅ حٿظـْٔ ًحٿْٔ‪َ٤‬س رخٿـنْ‪،‬‬
‫ًأٓخٿْذ طٴټْٺ حإلٍحىس ٿيٍ حٿڄ‪٤‬ڀٌد طـنْيىڂ‪ً ،‬رَ‪٫‬ض ٳِ ًٿٺ نٔخء ‪٫‬يّيحص‪ ،‬ٻن حٿ‪٬‬خڃپ حألٓخِٓ إلنـخف‬
‫‪٫‬ڄڀْخص حٿڄٌٓخى ٳِ ط‪ْٜ‬ي حٿـٌحْْٓ‪ًٛ ،‬نٴن ‪٫‬ڀَ أنين ىٍٍُ‬

‫"ٳيحثْخص نـڄش ىحًى "‪" ً ،‬كخٍّحص‬

‫حٿيْټپ" ‪.‬‬
‫ًٻخڅ أَّْ ىخٍّپ أًٽ ٍثْْ ٿڀڄٌٓخى‪ّ ،‬ظٌٓ‪ ٪‬ٳِ حٓظويحځ حٿنٔخء حٿڄيٍرخص‪ ،‬ٿڀٸْخځ رڄيخځ طـنْي حٿوٌنش‪،‬‬
‫ڃ‪٬‬ظڄيحً ‪٫‬ڀَ نٌٔس ؿڄْالص ڃخىَحص‪ ،‬آڃنّ رؤىڄْش حٿ‪٬‬ڄپ "حٿڄٸيّ" ٳِ ٓزْپ آَحثْپ‪.‬‬
‫ًڃن ر‪٬‬يه ؿخء ‪٫‬خڃْض‪ ،‬حٿٌُ ٷخٽ ٳِ ًٿٺ ‪ " :‬نلن نٔظويځ حٿنٔخء‪ًً ،‬حص حٿ‪ٜ‬ٴخص حٽ هخ‪ٛ‬ش ؿيحً‪ ،‬ٳِ حٿڄيخځ‬
‫حٿظِ طٔظي‪ً ِ٫‬ٿٺ‪ ،‬ٳخٿڄَأس ًحص ٳٌحثي ‪ْ٨٫‬ڄش ٳِ ‪٫‬ڄپ حٿڄوخرَحص‪ ،‬ٳيِ ال طؼَْ حٿ٘ټٌٹ كٌٿيخ‪ًٌّ ،‬كِ‬
‫طٌحؿيىخ ڃ‪ُ ٪‬ڃْپ رؤنيڄخ ًُؿخڅ أً ‪ْ٘٫‬ٸخڅ‪ ،‬ٳال ّـٌرخڅ حنظزخىخً ٳِ ‪٫‬ڄڀْخص حٿڄَحٷزش"‪.‬‬
‫ًّ‪ْ٠‬ٲ‪ً " :‬طٸٌځ حٿڄٌٓخى رخٓظويحځ حٿڄَأس ٳِ ن‪ٜ‬ذ حٿڄ‪ٜ‬خثي حٿـنْٔش‪ ً ،‬ٿڄَس ًحكيس ٳٸ‪ ،٢‬أكْخنخً‪ ،‬كْغ‬
‫طٌ‪٧‬ٲ حٿڄٌٓخى حٿـنْ ٻؤىڂ حألٓڀلش ٳِ ‪٫‬ڄڀْخطيخ حٿَّٔش‪ً ،‬انو ٿظ‪َٜ‬ٱ ٗخث‪ ،٪‬أڅ ّظڂ حٓظوال‪ ٙ‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص‬
‫ڃن حٿـٌحْْٓ ًحٿڄوزَّن حٿ‪َ٬‬د‪ ،‬حٿٌّن طيَّىڂ حٿڄٌٓخى أً أڃخڅ‪ ،‬رؤهٌىڂ حٿَ ڃټخڅ ىخىة‪ ،‬ٳْټخٳؤًڅ ‪٫‬ڀَ‬
‫‪٫‬ڄڀيڂ رظٌٳَْ حٿٴظْخص ٿيڂ‪ًّ ،‬ظڂ ط‪ ٌَّٜ‬ڃڂ حٍٓخطيڂ الٓظويحځ حٿ‪ ٌٍٜ‬ٿڀ‪ ٢ٰ٠‬حالرظِحُُ‪ ،‬ٿ‪٠‬ڄخڅ ًالثيڂ‬
‫إلَٓحثْپ"‪!!! .‬‬
‫ًال ‪٫‬ـذ أڅ ط‪ٜ‬پ ٗيَس ر‪ ٞ٬‬نٔخء حٿڄٌٓخى حٿَ حٓٳخٵ‪ ،‬إلؿخىطين ٳنٌڅ حٿْٔ‪َ٤‬س‪ً ،‬نِٱ أؿٔخىىن‬
‫ط‪٠‬لْش ًكزخً ٳِ أٍ‪ ٝ‬حٿڄْ‪٬‬خى ‪ً .‬ڃن أٗيَ ىئالء حٿنٌٔس حٿڄيٍرخص حٿڄلظَٳخص‪ٌّ ،‬الني ىخٍڃٌٍ حٿظِ ًٿيص‬

‫‪38‬‬

‫ٳِ ڃ‪ْٓ ً ،َٜ‬ڀٴْخ ٍحٳخثْپ حٿظِ حٗظَٻض ٳِ ط‪٬‬ٸذ حٿٴيحثِ حٿٴڀٔ‪ْ٤‬نِ ‪٫‬ڀِ كٔن ٓالڃش‪ً ،‬ٻخنض ڃن رْن‬
‫حٿڄ‪٬‬ظٸڀْن ڃن ٍؿخٽ حٿڄٌٓخى ٳِ حٿنًَّؾ‪ ،‬اػَ ٳ‪ْ٠‬لش ٿْڀْيخڃَ ٳِ ٌّٿٌْ ٖ‪.ٔ97‬‬
‫أڃخ ٌٗال ٻٌىْن ‪ ،‬ٳټخنض أٓ‪ٌٍ٤‬س حٿـنْ رلٶ‪ ،‬اً طڄټنض رٴ‪٠‬پ ؿٔيىخ حٿڄؼَْ ڃن طؤْْٓ ٗزټش ؿخٌْٓٓش‬
‫ه‪َْ٤‬س ٳِ ٿزنخ څ‪ً ،‬طٔظلٶ رال ڃزخٿٰش ٿٸذ "ڃخطخىخٍُ" آَحثْپ ‪ ،‬حٿَ ؿخنذ ىئالء ٻخنض ىنخٹ أّ‪٠‬خً ٓخٍس‬
‫أًٍنٌٔڅ ًٿْڀِ ٻخٓظْپ ًڃجخص حألٓڄخء حٿظِ طِىكڂ ريخ ڃڀٴخص ؿيخُ حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀِ‪ ،‬ٿنٔخء ّيٌىّخص‬
‫‪٫‬ڄڀن ربهال‪ ٙ‬ٿن‪َٜ‬س حٿ‪ٜ‬يٌْنْش‪ً ،‬حنظ‪َٜ‬څ ٳِ كًَرين ‪٫‬ڀَ أَِٓس حٿوٌنش‪.‬‬

‫ىهڀض حٿڄوخدٍحص حإلَٓحثْڀْش ر‪٬‬ي ًٿٺ ٳِ ‪٫‬يس ڃَحكپ حىڄيخ‪-:‬‬
‫حٿڄَكڀش حألًٿَ ‪ :‬طڄظي ڃن ‪٫‬خځ ‪ ٔ9ٗ9‬حٿَ ‪٫‬خځ ٔ٘‪ً ٔ9‬ٻخنض حٿ‪ٜ‬يًِنْش حٿ‪٬‬خٿڄْش ًحٿٌٻخٿش حٿْيٌىّش‬
‫ط٘ظَٹ ٳِ ڃ‪٨٬‬ڂ أ‪٫‬ڄخٽ حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش‪.‬‬
‫ًٳِ ‪٫‬خځ ‪ ٔ9ٗ9‬أُ ر‪٬‬ي ٷْخځ حٿيًٿش حٿ‪٬‬زَّش ٷٍَ رن ٯٌٌٍّڅ‪ٍ ،‬ثْْ ًٍُحثيخ آنٌحٹ‪ ،‬اڅ ٗخء هڄٔش أؿيِس‬
‫َّٓش ٿڀ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ‪ْ٬ٛ‬يُ حٿيحهپ ًحٿوخٍؽ‪ً .‬حطوٌص ىًحثَ حٿظـْٔ حألؿيِس حٿڄنخ‪َ٧‬س ٿيخ ٳِ ٳَنٔخ ًحنـڀظَح‬
‫نڄًٌؿخ حكظٌص رو الْٓڄخ أڅ ىٌه حألؿيِس ٷزڀض حٿظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬حإلَٓحثْڀْْن حٿٌّن أٷخڃٌح ‪٫‬الٷخص أّ‪٠‬خ‬

‫ڃ‪٪‬‬

‫حألؿيِس حٿَّٔش حألڃَْٻْش‪.‬‬
‫ٿټن َٓ‪٫‬خڅ ڃخ ٷخڃض حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حص رْن حٿٌٍُحء ًحٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حٿټزخٍ ٳِ آَحثْپ ٿڀٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ حٿڄنخ‪ٛ‬ذ حٿ‪٬‬ڀْخ‬
‫حٿلٔخٓش‪ً ،‬ٻخڅ ٻپ ڃنيڂ َّّي أڅ ّظٌٿَّ طنْٔٶ حإلٓظَحطْـْش حٿ‪٬‬خڃش إلىحٍحص حالٓظوزخٍحص ًطـنْي حٿ‪٬‬ڄالء‬
‫ًحٿٌ‪ٌٛ‬ٽ أًال اٿَ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿڄل‪ّٜ‬ڀش ٻِ ًِّّى حٿٸْخىحص حٿْٔخْٓش ريخ ‪ً .‬ٻخڅ حٿ‪َٜ‬ح‪) ٩‬ڃََّح ر٘ټپ هخ‪ٙ‬‬
‫‪٫‬ڀَ أؿيِس حٿظـْٔ‬

‫رْن ًَُّ حٿيٳخ‪ ًًَُّ ٩‬حٿوخٍؿْش اً ٻخڅ َّّي ٻپ ڃنيڄخ حڃظالٹ كٶ حإلَٗحٱ‬
‫حٿوخٍؿِ‪(.‬‬

‫حٿڄَكڀش حٿؼخنْش ‪ :‬طڄظي ڃن ‪٫‬خځ ٔ٘‪ ٔ9‬حٿَ ‪٫‬خځ ٘٘‪ ٔ9‬ٻخڅ هالٿيخ رنْخڃْن ؿْڀِ ىٌحٿٌُ طٌٿَ اىحٍس‬
‫حٿڄوخرَحص رـڄْ‪ ٪‬ٳًَ‪٫‬يخ ًّٔخ‪٫‬يه ٳِ ًٿٺ ‪٫‬يى ڃن ٍؿخٽ ًُحٍس حٿيٳخ‪ ٩‬حإلَٓحثْڀِ‪.‬‬
‫ٳِ حٿؼخنِ ڃن ڃخٍّ ٔ٘‪ ٔ9‬حٓظي‪ َ٫‬ىّٴْي رن ٯٌٌٍّڅ ٍإٓخء حألؿيِس حٿَّٔش حإلَٓحثْڀْش حٿوڄٔش اٿَ‬
‫ڃټظزو‪ً ،‬أ‪٫‬ڀن ٿيڂ ٷَحٍه رـڄ‪٪‬‬

‫ٻپ ن٘خ‪٣‬خص حٿظـْٔ حٿوخٍؿِ ٳِ ؿيخُ ًحكي ‪٫‬ڄّيه رخٓڂ‬

‫«ىخ ڃٌٓخى‬

‫ٿٌطٌځ» أُ «ڃ‪٬‬يي حٿظنْٔٶ» ٻڄخ أ‪٫‬ڀن ٳِ حٿٌٷض نٴٔو ك‪ َٜ‬ڃٔئًٿْش «حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿوخ‪ٛ‬ش» رو ٗو‪ْٜ‬خ‪،‬‬
‫رْنڄخ أَٗٱ ًَُّ حٿن حٍؿْش ‪٫‬ڀَ حٿـيخُ (( اىحٍّخ ًْٓخِٓ (( ً‪ٟ‬ڂّ ٳِ حٿٌٷض نٴٔو ‪ٟ‬زخ‪٣‬خ ٻزخٍح ّڄؼڀٌڅ‬
‫ىْجخص حالٓظوزخٍحص حإلَٓحثْڀْش حألهٍَ ًهخ‪ٛ‬ش ْٗن رْض‬
‫‪39‬‬

‫»‪ ،‬ؿيخُ حألڃن‬

‫حٿيحهڀِ‪« ً ،‬أڃخڅ»‪ ،‬ؿيخُ‬

‫حالٓظوزخٍحص حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ًڃڄؼڀْن أّ‪٠‬خ ‪٫‬ن ٓالكِ حٿزلَّش‬

‫ًحٿ‪ٍِ٤‬حڅ‪ً .‬حكظٴ‪٨‬ض ٍثخٓش‬

‫حٿلټٌڃش ريًٍىخ ٳِ كٔڂ أُ هالٱ رْن ڃوظڀٲ حأل‪َ٣‬حٱ ‪ً .‬ٿوّ‪ ٚ‬رن ٯٌٌٍّڅ حٿٌ‪٪ٟ‬‬
‫رخٿ‪ْٰٜ‬ش حٿظخٿْش‪:‬‬
‫طٸيڃٌڅ ٿڀڄٌٓخى ٷخثڄش ڃظ‪٤‬ڀزخطټڂ ًىٌ حٿٌُ‬

‫ّٸٌځ رظؤڃْنيخ ‪ً .‬ٿْْ ‪٫‬ڀْټڂ حالىظڄخځ‬

‫رڄ‪َ٬‬ٳش أّن ٌٓٱ ّظٌؿو ًال رخٿٔ‪ َ٬‬حٿٌُ ْٓيٳ‪٬‬و »‪ً ،‬ؿخء ٳِ ن‪ ٚ‬حٿڄٌٻَس حألًٿَ‬
‫حٿظِ ًؿييخ رن ٯٌٌٍّڅ اٿَ «ًٍٳن ْٗڀٌح ف»‪ ،‬أًٽ ڃيَّ ٿڀڄٌٓخى‪ ،‬ٷٌٿو ‪٬ْٓ« :‬ڄپ‬
‫حٿڄٌٓخى طلض اڃَطِ‪ًٌٓ ،‬ٱ ّظز‪ ٪‬ط‪٬‬ڀْڄخطِ ًّٸيځ ٿِ رخٓظڄَحٍ طٸََّح ‪٫‬ن ن٘خ‪٣‬خطو))‪.‬‬
‫ٳِ ڃخٌّ ٔ٘‪ ، ٔ9‬أُ ر‪٬‬ي ‪٫‬يس أٓخرْ‪ ٪‬ٳٸ‪ ٢‬ڃن طؤْْٓ حٿڄٌٓخى ٍٓڄْخ‪ ،‬طڂّ حٿټ٘ٲ ‪٫‬ن حٿ٘زټش حٿظِ ٻخڅ ٷي‬
‫أن٘ؤىخ ٳِ حٿ‪َ٬‬ح ٵ‪ً.‬ح‪٫‬ظٸڀض حألؿيِس حألڃنْش حٿ‪َ٬‬حٷْش ‪٫‬يىح ڃن حألٗوخ‪ ٙ‬رْنيڂ ‪٫‬ڄْالڅ آَحثْڀْخڅ ً‪َ٘٫‬حص‬
‫ڃن حٿْيٌى حٿ‪َ٬‬حٷْْن ًڃن حٿ‪َ٬‬د‪.‬‬
‫ًًؿيض حٿڄلټڄش حٿ‪َ٬‬حٷْش طيڄش حٿظـْٔ ٿؼڄخنْش ً‪َّ٘٫‬ن ٗو‪ٜ‬خ ًكټڄض ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿ‪٬‬ڄْڀْن حإلَٓحثْڀْْن رخإل‪٫‬يحځ ً‪٫‬ڀَ ‪ ٔ7‬ڃظ‪٬‬خڃال ڃ‪٬‬يڂ رخٿٔـن ڃيٍ حٿلْخس ‪ .‬هَؽ‬
‫حٽ‪٫‬ڄْالڅ حإلَٓحثْڀْخڅ ڃن حٿٔـن ر‪٬‬ي ٳظَس ڃٸخرپ ڃزڀٮ ڃخٿِ ٻزَْ ؿٍَ ً‪٬ٟ‬و ٳِ‬
‫كٔخد ٌَُّٓٔ رخٓڂ ًَُّ حٿيحهڀْش حٿ‪َ٬‬حٷِ‪ ،‬ٻڄخ ّئٻي ڃئٿٲ ىٌح حٿټظخد‪ .‬كڀّض ر‪٬‬ي‬
‫ٳظَس ًؿِْس ٻخٍػش أهٍَ‪ ،‬اً أڅ حٿ‪٬‬ڄْپ طٌْىًٍ ٯًَّ ٿڂ ّټن ّ‪٬‬ڄپ ٿلٔخد‬
‫حٿڄٌٓخى ٳٸ‪ً ٢‬انڄخ أّ‪٠‬خ ٿلٔخد حألؿيِس حٿَّٔش‬

‫حٿڄ‪َّٜ‬ش ٻڄخ أٻّي حَّٔ ىخٍّپ‬

‫ٍثْْ ؿيخُ ْٗن رْض ڃَْ٘ح اٿَ حڃظالٻو حٿزَىخڅ حٿٸخ‪٫ ٪٣‬ڀَ هْخنش ٯًَّ‪.‬‬
‫ٓخٳَ ىخٍّپ اٿَ ًٍڃخ‬

‫ًأٷن‪ ٪‬ٯًَّ رخٿ‪ٌ٬‬ىس ڃ‪٬‬و اٿَ طپ أرْذ ر‪٬‬ي أڅ ً‪٫‬يه رڄن‪ٜ‬ذ ٍٳْ‪ ٪‬ٳِ ؿيخُ‬

‫حالٓظوزخٍحص حإلَٓحثْڀْش حٿيحهڀْش‪ .‬كٌٻڂ ٯًَّ َٓح ًكُټڂ ‪٫‬ڀْو رخٿٔـن ٿڄيس هڄٔش ‪٫ َ٘٫‬خڃخ‪ًُّ ،‬ٴظَ‪ٝ‬‬
‫أنو ڃخص ٷزپ هًَؿو ڃنو‪.‬‬
‫أىّص طڀٺ حٿٸ‪ْ٠‬ش اٿَ حٓظٸخٿش ًٍٳن ْٗڀٌحه ًطٌٿِّ حَّٔ ىخٍّپ ٍثخٓش حٿڄٌٓخى ٿڄيس أكي ‪٫ َ٘٫‬خڃخ ‪ً .‬ٷي‬
‫ٷٌرپ ٳِ حٿزيحّش رٸڀْپ ڃن‬

‫حٿلڄخّ ڃن ٷزپ ‪ٟ‬زخ‪ ١‬حٿڄٌٓخى‪ ،‬اً ٻخڅ ٷ‪ َْٜ‬حٿٸخڃش‪ ،‬ال ّظـخًُ ‪ٌ٣‬ٿو ڃظَح‬

‫ًن‪ٜ‬ٲ حٿڄظَ ڃ‪ ٪‬أًنْن ڃنظ‪ٚ‬رظْن ڃؼپ حٿَحىحٍ‪ ،‬ىٌح ٳ‪٠‬ال ‪٫‬ن أنو ٻخڅ ّظليع حٿڀٰش حٿ‪٬‬زَّش رڀټنش ًح‪ٟ‬لش ڃؼپ‬
‫ّيٌى أًًٍرخ حٿٌٓ‪.َ٤‬‬
‫ًٻخنض ػْخرو ڃيڄڀش رخٓظڄَحٍ ًٻؤنو ٷي نخځ‬
‫حٿڄخ‪ً .ِٟ‬ٿن طټٌڅ ىنخٹ أه‪٤‬خء‬

‫ريخ‪ .‬ٻخنض ٻڀڄخطو حألًٿَ ألٍٻخڅ ٷْخىطو ىِ ‪« :‬حٿڄخ‪ ِٟ‬ىٌ‬

‫ر‪٬‬ي حٿٌْځ ‪ٌٓ .‬ٱ ن‪٬‬ڄپ ڃ‪٬‬خ ‪ً .‬ٿن نظليع ألكي ا‬
‫‪40‬‬

‫ال ٳْڄخ رْننخ ‪».‬‬

‫ٳِ حٿٌْځ نٴٔو أٳيڂ حٿڄظ‪٬‬خًنْن ڃ‪٬‬و ڃخًح ّ‪٬‬نِ رٌٿٺ‪ ،‬اً ‪٫‬نيڃخ ٓؤٿو ٓخثٸو ‪٫‬ن حٿٌؿيش حٿظِ ّٸ‪ٜ‬يحنيخ أؿخرو‬
‫أنو َٓ ًأهٌ ىخٍّپ ڃټخڅ حٿٔخثٶ ػڂ ‪٫‬خى ر‪٬‬ي ٷڀْپ ًڃ‪٬‬و ‪٫‬ڀزش ڃن حٿلڀٌٍ ٿٴَّٶ ‪٫‬ڄڀو‪ .‬ٻخنض حٿَٓخٿش ًح‪ٟ‬لش‬
‫ًىٌ أنو ىٌ ًكيه ڃن ّلٶ ٿو أڅ ّ‪َ٤‬ف حألٓجڀش ‪ .‬ٻخنض حّڄخءس رْٔ‪٤‬ش‪ً ،‬ٿټنيخ كخٓڄش‪ ،‬اً ًؿيص حٿظ‪٬‬خ‪٣‬ٲ‬
‫ٿيٍ ڃَإًْٓو حٿٌّن ٷخرڀٌه رٴظٌٍ ٳِ حٿزيحّش‪.‬‬
‫ًٷخځ ىخٍّپ رِّخٍس ‪٫‬يى ڃن حٿزڀيحڅ حٿ‪َ٬‬رْش َٓح ٻِ َّ٘ٱ رنٴٔو ‪٫‬ڀَ طـنْي ‪٫‬ڄالء ٿ٘زټخص حٿڄٌٓخى ‪ً .‬ٿڂ‬
‫ّټن ّوٴِ طٴ‪ْ٠‬ڀو ألًٿجٺ حٿٌّن ٻخنٌح ٷي ‪٫‬خٌٗح ٳِ « حٿټْزٌطِحص»‪ ،‬حألڃَ حٽًُ ٳَّٔه رخٿٸٌٽ ‪ ْٖ٬ّ« :‬ىئالء‬
‫رخٿٸَد ڃن حٿ‪َ٬‬د ًٿڂ ّظ‪٬‬ڀّڄٌح ٻْٲ ّٴټًَڅ ڃؼڀيڂ ٳٸ‪ً ،٢‬انڄخ أڅ ّٴ‪٬‬ڀٌح ًٿٺ رَٔ‪٫‬ش أٻزَ‪».‬‬
‫حٿڄَكپ حٿؼخٿؼش ‪ :‬ڃن ‪٫‬خځ ٘٘‪ ٔ9‬ر‪٬‬ي ٳ‪ْ٠‬لش الٳٌڅ ًحٓظالځ طْيُ ٻٌٿْٺ ڃيَّ ‪٫‬خځ ڃټظذ ٍثْْ حٿٌٍُحء‬
‫ٳٸخځ رظن‪ْ٨‬ڂ ؿيخُ حٿڄوخرَحص ‪٫‬ڀَ أٓخّ ؿيّي‪.‬‬
‫ًحٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬أڅ ّؼزض ڃٌحٷ‪٬‬و أٻؼَ ر‪٬‬ي ُّخٍطو اٿَ ًحٗن‪٤‬ن ‪٫‬خځ ٗ٘‪ ٔ9‬كْغ حٿظٸَ رـ آالڅ ىحالّ‪ ،‬ڃيَّ ًٻخٿش‬
‫حالٓظوزخٍحص حٿڄَٻِّش حألڃَْٻْش‪ً ،‬ٷيّځ ٌّڃيخ حإلَٓحثْڀِ ًً حٿٸخڃش حٿٸ‪َْٜ‬س ىيّش نٸٖ ‪٫‬ڀْيخ حٿ‪٬‬زخٍس‬
‫حٿظخٿْش‪:‬‬
‫((ٿن ّنخځ كخٍّ آَح ثْپ أريح ًٿن ّيٯي٭ حٿن‪٬‬خّ ‪ْ٫‬نْو ))‪ً ،‬ىٌح ڃخ ‪٫‬ڀّٶ ‪٫‬ڀْو حألڃَْٻِ رخٿٸٌٽ ‪ّ(( :‬ڄټنٺ‬
‫حال‪٫‬ظڄخى ‪٫‬ڀَِ ٻِ طزٸَ ‪ٌْ٫‬نِ ڃٴظٌكش ڃ‪٬‬ٺ))‪.‬‬
‫طٌ‪٣‬يص ڃنٌ ًٿٺ حٿڀٸخء حٿ‪٬‬الٷخص أٻؼَ رْن حٿڄٌٓخى ًًٻخٿش حالٓظوزخٍحص حٿڄَٻِّش حألڃَْٻْش حٿظِ ٷيّڃض ٿڀـيخُ‬
‫حإلَٓحثْڀِ ٻپ حأل‪٫‬ظيس ًحٿظـيِْحص حٿ‪ًٍَّ٠‬ش ڃن أؿپ حٿظن‪ٜ‬ض ًآالص حٿظ‪ ٌَّٜ‬حٿيٷْٸش ً أؿيِس ‪٫‬يّيس أهٍَ‬
‫ح‪٫‬ظَٱ ىخٍّپ ٌّڃيخ أنو ٿڂ ّټن ّ‪َ٬‬ٱ كظَ رٌؿٌىىخ ‪ .‬رپ أٷخځ حٿَؿالڅ رْنيڄخ ه‪٤‬خ ىخطٴْخ‬
‫أكڄَ ٿڀظليع ڃزخَٗس‪،‬‬

‫ر‪ْ٬‬يح ‪٫‬ن ٻپ‬

‫«حًٓحڅ حألهٍَ » رپ ًر‪ْ٬‬يح ‪٫‬ن ڃ‪ٜ‬خٿق ًُحٍطِ‬

‫حٿوخٍؿْش حألڃَْٻْش ًحإلَٓحثْڀْش‪.‬‬
‫ًٳِ ‪٫‬خځ ٔ‪ ٔ9ٙ‬أَٗٱ ٍثْْ حٿڄٌٓخى ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ڄڀْش حٓظييٳض حّ طٸيحځ آالٱ حٿْيٌى حٿڄٰخٍرش‬
‫اٿَ آَحثْپ ‪ً .‬ر‪٬‬ي ‪٫‬خځ حن‪٤‬ڀٶ «ىخٍّپ» اٿَ ؿنٌد حٿٌٔىحڅ ڃن أؿپ ى‪٫‬ڂ حٿڄظڄَىّن حٿڄٌحٿْن‬
‫إلَٓحثْپ ‪ٟ‬ي حٿن‪٨‬خځ حٿٸخثڂ ‪ًٓ .‬خ‪٫‬ي ٳِ حٿٔنش نٴٔيخ اڃزَح‪ ٌٍ٣‬اػٌْرْخ ىْال ْٓالِٓ حٿ‪ٜ‬يّٶ‬
‫حٿٸيّڂ إلَٓحثْپ ڃن أؿپ حٿظٰڀذ ‪٫‬ڀَ ڃلخًٿش حنٸالد ‪ٔ٫‬ټَُ‪.‬‬
‫ٿټن ٱُ حٿٌٷض نٴٔو ًحؿو ىخٍّپ ٯ‪٠‬زخ ڃظ‪ٜ‬خ‪٫‬يح ٳِ حٿيحهپ ڃن ٷزپ حٿْيٌى حٿڄظِڃظْن‪ ،‬رڄن ٳِ ًٿٺ أٗوخ‪ٙ‬‬
‫ىحهپ كټٌڃش ىّٴْي رن ٯٌٌٍّڅ‪ ،‬اً حطيڄٌه أنو ٿڂ ّ‪٬‬ي‬

‫‪41‬‬

‫ّلٔذ أُ كٔخد ٿلٔخْٓظيڂ حٿيّنْش‪ ،‬رپ حطيڄٌه‬

‫رخٿٔ‪َٓ ِ٬‬ح ٿڀٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ أ‪٫‬ڀَ حٿڄَحطذ حٿْٔخْٓش‪ َ٤ًْٓ .‬حٿٴظٌٍ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬الٷخص رن ٯًٌٍُڅ ًىخٍّپ‪ ،‬حٿٌُ‬
‫ًؿي نٴٔو ڃ‪َ٤٠‬ح ٿظٸيّڂ طٸََّ ڃٴ‪ٜ‬پ ٷزپ حٿًَ٘‪ ٩‬رؤّش ‪٫‬ڄڀْش رْنڄخ ٻخڅ ‪٣‬ڀْٶ حٿْيّن ٷزپ ًٿٺ‪.‬‬
‫طِحّيص كيس حٿ٘خث‪٬‬خص ٳِ ٳزَحَّ ٕ‪ ٔ9ٙ‬اػَ ‪٫‬ڄڀْش ه‪٤‬ٲ «ٌُّّپ ٌٗڃخَْٗ » حرن حٿؼخڃنش ڃن ٷزپ ٳَٷش‬
‫ّيٌىّش ڃظ‪َ٤‬ٳش ؿيح‪ ،‬ٻخڅ ؿيّه ألڃو أكي أ‪٠٫‬خثيخ ًٻخنض طي‪ َ٫‬ٳَٷش‬

‫«كَّحّ ؿيٍحڅ حٿٸيّ‪».‬‬

‫ٓـنض حٿَ٘‪٣‬ش حإلَٓحثْڀْش حٿـي ٳٸخڃض ڃ‪٨‬خىَحص ‪٫‬نْٴش ڃن ٷزپ حٿْيٌى حٿڄظِڃظْن ٗزّيٌح ٳْيخ رن ٯٌٌٍّڅ‬
‫رخٿنخُّْن ألنو طـَأ ًٓـن «‪٫‬ـٌُح ‪٣‬خ‪٫‬نخ ٳِ حٿٔن ‪ ».‬أنٌٍ ڃٔظ٘خًٍ رن ٯٌٌٍّڅ ٍثْٔيڂ أڅ طڀٺ حٿٸ‪ْ٠‬ش‬
‫ٷي طټٌڅ ٓززخ ٳِ ىِّڄظو هالٽ حٿيًٍحص حالنظوخرْش حٿڄٸذٿش‪ ،‬رپ ٷخٿٌح ٿو انو ٳِ كخٿش نٌ٘د كَد ڃ‪ ٪‬حٿ‪َ٬‬د‬
‫ٷي «طي‪٫‬ڂ ر‪ ٞ٬‬حٿڄـڄٌ‪٫‬خص حٿڄظ‪َ٤‬ٳش حٿ‪٬‬يً‪».‬‬
‫حٓظي‪ َ٫‬رن ٯٌٌٍّڅ ٍثْْ حٿڄٌٓخى ىخٍّپ ً‪٣‬ڀذ ڃنو اّـخى حٿ‪٤‬ٴپ ٳخ‪٫‬ظَ‪ ٝ‬ٷخثال رؤڅ ڃؼپ ىٌح حٿ‪٬‬ڄپ ٿْْ‬
‫ڃن ڃيڄش ؿيخُه ‪ًّ .‬نٸپ حٿڄئٿٲ ‪٫‬ن ىخٍّپ ٷٌٿو‪ « :‬حنوٴ‪٠‬ض حٿلَحٍس ٳـؤس ‪٫‬يس ىٍؿخص‪ ًَٗ ،‬ف ٿِ أڅ ىٌح‬
‫أڃَح ّنزِٰ طنٴٌْه ‪ .‬ٳؤؿزض أننِ أكظخؽ ‪٫‬ڀَ حألٷپ اٿَ ٷَحءس ڃڀٲ حٿَ٘‪٣‬ش ‪ً .‬حٳٶ ٍثْْ حٿٌٍُحء ‪٫‬ڀَ ًٿٺ‬
‫ًأ‪٤٫‬خنِ ٓخ‪٫‬ش ًحكيس ڃن أؿپ ًٿٺ‪».‬‬
‫ؿنّي ىخٍّپ ٓٗ ڃن ٍؿخٿو ر‪٬‬ي ٷَحءس حٿڄڀٲ رْٰش طليّي ڃټخڅ ًؿٌى حٿ‪٤‬ٴپ ‪ .‬ٻخنض حٿڄيڄش ٗيّيس حٿ‪ٌ٬ٜ‬رش‪ ،‬اً‬
‫ٳ٘پ أكي ‪٫‬ڄالء حٿڄٌٓخى ‪ -‬أ‪ٛ‬زق ٍثْٔخ ٿـيخُ حٿْ٘ن رْض ٳْڄخ ر‪٬‬ي‪ -‬ٳِ حٿظٰڀٰپ اٿَ ‪ٛ‬ٴٌٱ حٿٴَٷش حٿڄظ‪َ٤‬ٳش‪.‬‬
‫ًطڂّ حٻظ٘خٱ ‪٫‬ڄْپ آهَ ر‪٬‬ي أّخځ ڃن طټڀْٴو رڄَحٷزش ڃيٍٓش طڀڄٌىّش‪.‬‬
‫ًكخًٽ ػخٿغ أڅ ّنوَ‪ ١‬رْن ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿْيٌى حٿٌّن ٻخنٌح ٳِ حٿ‪َّ٤‬ٶ اٿَ حٿٸيّ ڃن أؿپ ىٳن أكي أٷخٍريڂ‪.‬‬
‫ٿټن أُٻظ٘ٲ أڃَه َُٓ‪٫‬خ ًٿٺ أنو أه‪٤‬ؤ ٳِ طالًس حٿ‪ٜ‬ڀٌحص‪.‬‬
‫ٿڂ ّؼن ىٌح حٿٴ٘پ حٿڄظټٍَ ‪ِّ٫‬ڄش ىخٍّپ حٿٌُ أ‪٫‬ڀن ‪٫‬ن حٷظنخ‪٫‬و أڅ حٿ‪٤‬ٴپ ڃٌؿٌى هخٍؽ آَحثْپ ًٳِ ڃټخڅ‬
‫ڃخ رؤًًٍرخ‪ .‬ٳؤٷخځ هڀْش ‪٫‬ڄپ ڃټڀّٴش رخٿزلغ ‪٫‬نو ٳِ رخٍّْ ‪ً .‬ٿڂ ّظڂ حٿ‪٬‬ؼٌٍ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٤‬ٴپ ٳخطـو ٳَّٶ ڃن‬
‫حٿڄٌٓخى اٿَ أڃَْٻخ حٿـنٌرْش ًحٿٌالّخص حٿڄظليس حألڃَْٻْش‪.‬‬
‫أٿٸض حٿَ٘‪٣‬ش حٿزَّ‪٤‬خنْش ‪٫‬ڀَ ‪َ٘٫‬س ڃن ‪٫‬ڄالء حٿڄٌٓخى ٻخنٌح ٷي‬
‫ًٗخٍٻٌح ٳِ حالؿظڄخ‪ ٩‬حٿيّنِ ‪ٛ‬زخف ٌّځ ٓزض ٳِ‬

‫طٌِّّح ريْجش «ڃظيّنْن» ڃ‪ ٪‬ٿلَ ڃِّٴش‬

‫ٻنْْ ر‪ٌ٠‬حكِ ٿنيڅ ‪ .‬ٿټن ؿٍَ حإلٳَحؽ ‪٫‬نيڂ َٓح‬

‫ًَّٓ‪٬‬خ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ طيهپ حٿٔٴخٍس حإلَٓحثْڀْش ٿيٍ حٿٔڀ‪٤‬خص حٿڄ‪٬‬نْش‪.‬‬
‫ؿَص ٳِ طڀٺ حألػنخء ى‪ٌ٫‬س كخهخځ ڃظ٘يى كٸْٸِ اٿَ رخٍّْ ٿإلَٗحٱ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ڄڀْش هظخڅ أكي ‪ٛ‬زْخڅ ‪٫‬خثڀش‬
‫ّيٌىّش ٯنْش‪ ،‬حٓظٸزڀو ٳِ حٿڄ‪٤‬خٍ كخهخڃخڅ رؼْخد ٌٓىحء ‪٫‬ڀَ ٯَحٍ أُّخء حٿڄظ‪َ٤‬ٳْن حٿْيٌى‪ً ،‬ٿڂ ّټٌنخ ٳِ‬
‫حٿلٸْٸش ٌٍٓ حػنْن ڃن ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿڄٌٓخى‪.‬‬
‫‪42‬‬

‫ًٷي ؿخء ٳِ حٿظٸََّ حٿٌُ أٍٓاله ٿڄٔئًٿيڄخ « ‪ :‬حٷظْي حٿلخهخځ اٿَ أكي ڃٌحهَْ ٗخٍ‪ ٩‬رْٰخٽ ڃن ىًڅ أڅ‬
‫ّ‪٬‬ظَّو أُ ٗٺ كٌٽ ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٿڄټخڅ‪ .‬ىهڀض ‪٫‬خىَطخڅ ٻنّخ ٷي ىٳ‪٬‬نخ ٿيڄخ حألؿَ اٿَ ٯَٳظو ًأٿٸْظخ نٴٔيڄخ ‪٫‬ڀْو ‪.‬‬
‫حٿظٸ‪٤‬نخ ٿو ‪ٌٍٛ‬ح ػڂ ‪َٟ٫‬نخىخ ‪٫‬ڀْو ڃ‪ ٪‬حٿظييّي رنَ٘ىخ اًح ٿڂ ّوزَنخ ‪٫‬ن ڃټخڅ حٿ‪٤‬ٴپ‬

‫‪ .‬ٿټنو أٵن‪٬‬نخ ر‪٬‬يځ‬

‫ڃ‪َ٬‬ٳظو ڃټخڅ ًؿٌىه ٳٸڄنخ رظڄِّٶ حٿ‪ ٌٍٜ‬أڃخڃو‪».‬‬
‫ىنخٹ كخهخځ آهَ ىٌ ٗخُ ٳَحَّ ح‪٫‬ظَ‪٫ ٝ‬ڄالء حٿڄٌٓخى ‪َّ٣‬ٸو ‪٫‬نيڃخ ٻخڅ ّٸ‪ٜ‬ي ؿنْٲ ٷخىڃخ ڃن رخٍّْ ‪.‬‬
‫ريح أڅ ىٌح حالكظڄخٽ حٿـيّي ال ّئىُ اٿَ أّش نظْـش ‪ .‬ڃ‪ً ٪‬ٿٺ أ‪ٛ‬يٍ ىخٍّپ حألًحڃَ رخ‪٫‬ظٸخٽ حٿلخهخځ ٳِ ڃٸَ‬
‫حٿڄٌٓخى رـنِٱ كظَ نيخّش حٿظلٸْٶ هْ٘ش أڅ ّٸٌځ ربه‪٤‬خٍ حٿڄـڄٌ‪٫‬خص حٿْيٌىّش حٿڄظ‪َ٤‬ٳش ٻڀيخ‪.‬‬
‫ىنخٹ ٓزْپ آهَ ريح ًح‪٫‬يح ًطڄؼپ ٳِ ڃخىٿْن‬

‫ٳَحُ حرنش حألَٓس حألٍٓظٸَح‪ْ٣‬ش حٿٴَنْٔش حٿظِ ٻخنض أنٸٌص‬

‫حٿټؼَْ ڃن حأل‪٣‬ٴخٽ حٿْيٌى أػنخء حٿلَد حٿ‪٬‬خٿڄْش حٿؼخنْش‪ً ،‬ٻخنض طظَىى ر‪٬‬ي ًٿٺ ٻؼَْح ن‪٬‬ڀَ ا َٓحثْپ كْغ ٷخرڀض‬
‫ر‪ ٞ٬‬أ‪٠٫‬خء حٿٴَٷش حٿڄظ‪َ٤‬ٳش‪ً ،‬ٻخنض ىِ نٴٔيخ ٷي ح‪٫‬ظنٸض حٿْيٌىّش‬

‫‪ .‬ٳِ ٗيَ أٯٔ‪ ٔ9ٕٙ ْ٤‬كيى‬

‫‪٫‬ڄالء حٿڄٌٓخى ڃټخڅ اٷخڃظيخ ٳِ اكيٍ ‪ٌٟ‬حكِ رخٍّْ‪.‬‬
‫ٷخرڀض ڃخىٿْن ‪٫‬ڄالء حٿڄٌٓخى رـٴخء ‪٫‬نيڃخ ٷيّڃٌح أنٴٔيڂ ٿيخ‪ ،‬ٳـخء ىخٍّپ نٴٔو ٿڄٸخرڀظيخ ًَٗف ٿيخ حٿ‪٨‬ڀڂ‬
‫حٿټزَْ ح ٿٌحٷ‪٫ ٪‬ڀَ ًحٿيُ حٿ‪٤‬ٴپ ٌُّّپ ‪ .‬أٻّيص ڃخىٿْن أنيخ ال ط‪َ٬‬ٱ ْٗجخ ‪٫‬ن حألڃَ‪ ،‬ٳ‪٤‬ڀذ ڃنيخ ىخٍّپ ٍإّش‬
‫ؿٌحُ ٓٴَىخ‪ ،‬ٻخنض طٌؿي طلض ‪ٌٍٛ‬طيخ ‪ٌٍٛ‬س الرنظيخ ٳؤٗخٍ ٍثْْ حٿڄٌٓخى ألكي ‪٫‬نخ‪َٛ‬ه ٻِ ّ‪ْ٤٬‬و ‪ٌٍٛ‬س‬
‫ٿٌُّْپ‪ .‬ٻخڅ حٿ٘زو ٻزَْح اٿَ كي حٿظڄخػپ رْن حٿٌؿيْن‪ .‬ٳخط‪ٜ‬پ ىخٍّپ كخال رظپ أ رْذ ًٷخ ٽ ((أ‪َ٫‬ٱ ٻپ ڃخ‬
‫أكظخؽ ڃ‪َ٬‬ٳظو ‪٫‬ن ڃخىٿْن ڃن أرٔ‪ ٢‬طٴخ‪ْٛ‬پ كْخطيخ حٿَٰحڃْش ‪٫‬نيڃخ ٻخنض ‪٣‬خٿزش اٿَ ٷَحٍىخ حالٿظلخٵ رخٿلَٻش‬
‫حٿْيٌىّش حٿڄظ‪َ٤‬ٳش ر‪٬‬ي طوڀْيخ ‪٫‬ن ڃْٔلْظيخ ‪ .‬ٿٸي ٷڀض ٿيخ‪ ،‬ٻڄخ ٿٌ أننِ أڃڀٺ حٿزَىخڅ حٿٸخ‪ ،٪٣‬انيخ ‪ٛ‬زٰض‬
‫ٗ‪ َ٬‬حٿ‪٤‬ٴپ ٌُّّپ رْٰش اهَحؿو ڃن آَحثِٽ‪ .‬نٴض ٻپ ِٗء‪((.‬‬
‫ٿټنيخ ح‪٫‬ظَٳض أهَْح رټپ ِٗء ًٻْٲ أنيخ ٓخٳَص ٻٔخثلش اٿَ كْٴخ رلَح ‪ً .‬ر‪٬‬ي أٓزٌ‪ ٩‬هَؿض أڃخځ حٿَ٘‪٣‬ش‬
‫ٷخ‪ٛ‬يس ٌٍُّّن ؿٌحً ر‪٬‬ي أڅ أٿزٔض ٌُّّپ ػْخد ‪٣‬ٴڀش ً‪ٛ‬زٰض ٗ‪َ٬‬ه‪.‬‬
‫أڃ‪ٌُّّ َ٠‬پ ر‪ ٞ٬‬حٿٌٷض ٳِ ڃيٍٓش طڀڄٌىّش ڃظ‪َ٤‬ٳش ٳِ ؿنْٲ ػڂ ح‪٤ٛ‬لزظو ڃخىٿْن اٿَ نٌٌٍّْٹ ‪٫ً .‬نىڃخ‬
‫ٓؤٿيخ ىخٍّپ ‪٫‬ن ڃټخڅ ًؿٌىه حٿَحىن أ‪٤٫‬ظو حٿ‪٬‬نٌحڅ ٳِ‬

‫رًَٻڀْن رنٌٌٍّْٹ‪ً ،‬أڅ حٓڄو أ‪ٛ‬زق ّخنټخٽ‬

‫ؿَْطنَ‪٫ .‬نيىخ ٷخٽ ٿيخ ىخٍّپ ڃزظٔڄخ‪:‬‬
‫ٗټَح ڃخىٿْن‪ً ،‬اننِ أٍٯذ ‪ َٝ٫‬ڃن‪ٜ‬ذ ‪٫‬ڀْٺ ٳِ ؿيخُ حٿڄٌٓخى ‪ .‬ٳڄٌىزظٺ ّڄټنٺ أڅ طٸيځ هيڃخص ٻزٍَ‬
‫إلَٓحثْپ»‪ًٍ .‬ٳ‪٠‬ض ڃخىٿْن ًٿٺ ‪٣ .‬خٍ ‪٫‬ڄالء حٿڄٌٓخى اٿَ نٌٌٍّْٹ كْغ ٻخڅ ّنظ‪َ٨‬ىڂ ٳَّٶ ڃن ‪٫‬نخ‪َٛ‬‬

‫‪43‬‬

‫ڃټظذ حٿظلٸْٸخص حٿٴْيٍحٿِ حألڃَْٻِ ر‪٤‬ڀذ هخ‪ ٙ‬ڃن رن ٯٌٌٍّڅ اٿَ ًَُّ حٿ‪٬‬يٽ حألڃَْٻِ ‪ًٛ .‬پ حٿـڄْ‪٪‬‬
‫اٿَ حٿ‪٬‬نٌحڅ‪.‬‬
‫ٳظلض حٿْٔيس « ؿَْطنَ» ٿيڂ حٿزخد‪ ،‬ىهڀٌح ٳٌؿيًح حألد ّ‪ٜ‬ڀِ ًرـخنزو ‪٣‬ٴپ ٗخكذ ً‪٫‬ڀَ ٍأٓو حٿٸڀنٌٔس‬
‫حٿْيٌىّش ًه‪ٜ‬ڀظخ ٗ‪ٌّ٣ َ٬‬ڀظخڅ طظيٿْخڅ ‪٫‬ڀَ ًؿيو ‪ .‬ٳٸخٽ ٿو أكي ‪٫‬ڄالء حٿڄٌٓخى «ڃَكزخ ٌُّّپ‪ .‬نلن ىنخ‬
‫ٻِ ن‪ْ٬‬يٹ اٿَ أىڀٺ »‪ .‬ىټٌح ڃ‪٠‬ض ػڄخنْش أٗيَ ڃنٌ ريحّش حٿزلغ ًأُنٴٶ ڃڀٌْڅ ىًالٍ ٳِ‬
‫حٿ‪٬‬ڄڀْش‪.‬‬
‫ٿڂ ّڄن‪ ٪‬ىٌح حٿنـخف حٿٌُ كٸٸو ىخٍّپ ڃن طٸيّڄو حٓظٸخٿظو رظخٍّن ٕ٘ ڃخٍّ ٖ‪ٔ9ٙ‬‬
‫ر‪٬‬ي كڄپس ٗخث‪٬‬خص ًط٘يَْ ٷخىىخ ڃخثَْ حڃْض‪ٍ ،‬ثْْ ؿيخُ « أڃخڅ» ًهڀٲ «ىخٍّپ»‬
‫‪٫‬ڀَ ٍأّ حٿڄٌٓخى ‪ .‬ٻخڅ ‪٫‬ڄَ ىخٍّپ آنٌحٹ هڄْٔن ‪٫‬خڃخ ‪ً .‬حنظيض رخٓظٸخٿظو كٸزش ڃن‬
‫طخٍّن حٿـيخُ حإلَٓحثْڀِ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫حٿٔخٳخٹ – ‪SAVAC‬‬
‫ؿيخُ حالٓظوزخٍحص حإلَّحنِ‪ ،‬ٷَّذ حٿ٘زو ڃن ‪ SAVAGE‬أُ حٿظٌكٖ‬
‫ًحٿزَرَّش‪ ،‬أن٘ت ‪٫‬خځ ٖ٘‪ ٔ9‬ٿڄٔخنيس كټڂ حٿ٘خه ًط‪ْ٠٬‬يه‪ ،‬ر‪٬‬ي ػٌٍس‬
‫ڃخٍّ حٿظِ ٷخىىخ حٿيٻظٌٍ ڃلڄي ڃ‪ٜ‬يٵ ٍثْْ ڃـڀْ حٿٌٍُحء‪،‬‬
‫ًح‪٫‬ظ‪ٜ‬خڃو رڄزنَ حٿزَٿڄخڅ "رخٿزْـخڃخ" ىَرخً ڃن حٯظْخٿو ‪ً .‬كټڂ حٿ٘خه‬
‫اَّحڅ رخٿليّي ًحٿنخٍ‪ ،‬كْغ حطز‪ ٪‬حٿٔخٳخٹ ٻپ أٓخٿْذ حٿٌكْ٘ش ڃ‪ ٪‬حٿ٘‪٬‬ذ‬
‫حٿؼخثَ ڃن أؿپ طؼزْض كټڂ حٿ٘خه رخٿٸٌس‬

‫‪٣ً . .‬خٍى حٿٔخٳخٹ حٿڄ‪٬‬خٍ‪ْٟ‬ن‬

‫رخٿوخٍؽ ًحٿيحهپ‪ً ،‬طلض ىٌه حٿڄِح‪٫‬ڂ أرخى ‪َ٘٫‬حص حٓالٱ ڃن حإلَّحنْْن‬
‫ٿٸٌح كظٴيڂ ٳِ َٓحىّذ حٿٔـٌڅ طلض ً‪٣‬ؤس حٿظ‪ٌّ٬‬ذ‬
‫حٿٔخٳخٹ حٿؼخٿغ ًحألهَْ‪ ،‬ن‪٬‬ڄض حهلل ن‪،َُْٜ‬‬

‫‪ً . .‬ٻخڅ ٍثْْ‬

‫ّڀٸذ رخٿڄټًَه حألًٽ‪،‬‬

‫ًً‪ٙ‬ٱ رخٿٔخىُ حٿڄظٌكٖ‪ً ،‬ٻخنض ڃِْحنْش حٿـيخُ طظ‪٬‬يٍ حٿڄڀْخٍ‬
‫ىًالٍ‪ً ،‬رڀٮ ‪٫‬يى ڃٌ‪٧‬ٴْو أٻؼَ ڃن ڃڀٌْنْن ڃٌ‪٧‬ٲ ً‪٫‬ڄْپ‪ ،‬أڃخ ‪٫‬يى‬
‫حٿڄ‪٬‬ظٸڀٌڅ هالٽ ‪٫‬خځ ٘‪ ٔ97‬ٳزڀٮ ڃخثش أٿٲ ىحهپ حٿٔـٌڅ ‪ً .‬ر‪٬‬ي ػٌٍس‬
‫حٿوٌڃْنِ ‪٧‬يَص كٸخثٶ ر٘‪٬‬ش ‪٫‬ن حٿٔخٳخٹ‪ً ،‬ح‪٫‬ظٸپ ٍثْٔو (ن‪)َُْٜ‬‬
‫ًكټڂ ‪٫‬ڀْو ر‪٬‬ي ڃلخٻڄش َُٓ‪٫‬ش‪ ،‬رخإل‪٫‬يحځ ٍڃْخً رخٿَ‪ٛ‬خ‪ً ،ٙ‬نٴٌ ٳْو‬
‫حٿلټڂ ٳٌٵ ٓ‪٤‬ق حٿڄزنَ حٿٌُ ٻخڅ ّٰ٘ڀو حإلڃخځ حٿوٌڃْنِ ٳِ ڃيّنش "ٷڂ"‪.‬‬

‫‪45‬‬

46

‫ٍإٓخء حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش‬
‫ٔ‪.‬‬

‫ُٻَّخ ڃلِْ حٿيّن ٗ٘‪ٔ9٘ٗ - ٔ9‬‬

‫‪.8‬‬

‫(نڄًَ) ٕ‪ٔ978 - ٔ97‬‬

‫ٕ‪.‬‬

‫‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬زَُ ٗ٘‪ٔ9٘7 - ٔ9‬‬

‫‪.9‬‬

‫ڃلڄي ٓ‪ْ٬‬ي حٿڄخكِ ‪ٔ98ٔ - ٔ978‬‬

‫ٖ‪.‬‬

‫‪ٛ‬الف ن‪ٔ9ٙ7 - ٔ9٘7 َٜ‬‬

‫ٓٔ‪ .‬ٳئحى ن‪ٜ‬خٍ ٔ‪ٔ98ٖ - ٔ98‬‬

‫ٗ‪.‬‬

‫أڃْن ىٌّيُ ‪ٔ97ٓ - ٔ9ٙ7‬‬

‫ٔٔ‪ٍ .‬ٳ‪٬‬ض ‪٫‬ؼڄخڅ ؿزَّپ ٖ‪ٔ98ٙ - ٔ98‬‬

‫٘‪.‬‬

‫ڃلڄي كخٳ‪ ٦‬آڄخ‪ْ٫‬پ ٓ‪ٔ97‬‬

‫ٕٔ‪ .‬ٻڄخٽ كٔن ‪٫‬ڀِ ‪ٔ989 - ٔ98ٙ‬‬

‫‪.ٙ‬‬

‫أكڄي ٻخڃپ ٓ‪ٔ97ٔ - ٔ97‬‬

‫ٖٔ‪٫ .‬ڄَ نـڂ ‪ٔ99ٔ - ٔ989‬‬

‫‪.7‬‬

‫أكڄي آڄخ‪ْ٫‬پ ‪٫‬ڀِ ٔ‪ٔ97ٕ - ٔ97‬‬

‫ٗٔ‪ .‬نٌٍ حٿيّن ‪٫‬ٴْٴِ ٔ‪ٔ99ٖ - ٔ99‬‬

‫٘ٔ‪٫ .‬ڄَ ٓڀْڄخڅ ٖ‪ - ٔ99‬اٿَ حٓڅ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ٌٍٛ‬س نخىٍس ٽٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حٿٌّن ٻخنٌح ّٸٌىًڅ‬
‫«ط٘ټْالص حٿڄٸخًڃش حٿَّٔش ٳَ رٌٍٓ‪ْ٬‬ي»‬
‫حٿزټزخَٗ ٻڄخٽ ٍٳ‪٬‬ض ڃيَّ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش‬
‫ًنخثذ ٍثْْ حٽًٍُحء ٳْڄخ ر‪٬‬ي‪ً ،‬حٿزټزخَٗ ُٻَّخ ڃلَ حٿيّن‬
‫ٍثْْ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش‪ ًَُّ ،‬حٿيحهڀْش‪،‬‬
‫ػڂ نخثذ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ؿڄخٽ ‪٫‬زيحٿنخ‪ َٛ‬ٳْڄخ ر‪٬‬ي‪،‬‬
‫ًحٿ‪ٜ‬خ٭ أ ف ٓ‪٬‬ي ‪٫‬زيحهلل ‪٫‬ٴَس»‪،‬‬
‫ًحٿ‪ٜ‬خ٭ «حٿڀٌحء أ ف» ڃلڄٌى ‪٫‬زيحٿنخ‪ َٛ‬ڃيَّ ڃټظذ‬
‫ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش حٿٔخرٶ أنٌٍ حٿٔخىحص‬

‫‪48‬‬

49

‫‪ٌٍٛ‬س نخىٍس ٿ‪٠‬زخ‪ ١‬ٷْخىس حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ٳَ حٿٸخىَس‬
‫ٳظلَ حٿيّذ ‪ -‬ڃ‪٤ٜ‬ٴَ ڃوظخٍ ‪ -‬حكڄي ٻٴخٳَ ‪٬ٓ -‬ي‪٫‬ٴَس ‪ -‬ڃ‪٤ٜ‬ٴَ حٿڄٔظټخًٍ ‪ -‬ڃلڄي ٗټٍَ‬
‫ ٓ‪ْ٬‬ي كڀْڂ ‪٫ -‬ي حٿٸخىٍ كخطڂ ‪ -‬ٿ‪٤‬ٴَ ًحٻي ‪ -‬ٻڄخٽ ٍٳ‪٬‬ض ‪ -‬ٳَّي ‪ٌ٣‬الڅ ‪ٓ -‬خڃَ َٗٱ ‪-‬‬‫حرَحىْڂ رٰيحىٍ ‪ -‬ڃلڄي ٳخثٶ ‪ -‬ڃلڄٌى ‪٫‬زي حٿنخ‪َٛ‬‬

‫‪50‬‬

‫هالٽ أّخځ ٗيَ ٌّٿٌْ ‪٫‬خځ ٖ٘‪ ، ٔ9‬ٻخڅ ڃزنَ ڃـڀْ حٿؼٌٍس ّ‪٬‬ؾ رن٘خ‪ ١‬ٯَْ ‪٫‬خىُ‪ ،‬ٳٸخثي‬
‫حٿؼٌٍس ى‪٫‬خ ٓٗ ‪ٟ‬خر‪٤‬خ ڃن ٷخىس حٿؼٌٍس ألڃَ ڃيڂ‪ً ،‬ريأ كيّؼو ٿڀل‪ ٌٍ٠‬ٷخثال ‪ :‬ٿْْ ٿيّنخ كِد‬
‫ْٓخِٓ‪ ،‬ٿٸي ٷڄنخ رخٿؼٌٍس ًال ري ڃن أڅ نيحٳ‪٫ ٪‬ن أنٴٔنخ ً‪٫‬ن حٿؼٌٍس‪ ،‬كظَ حٓڅ ال ن‪َ٬‬ٱ ٻْٲ‬
‫نٴ‪٬‬پ ً ٿٺ‪ ،‬نلن ٳِ كخؿش اٿَ ؿيخُ ّظٌٿَ كڄخّظنخ ًحٿيٳخ‪٫ ٩‬ن حٿؼٌٍس‪ ،‬ال ري ڃن أڅ نئْٓ‬
‫ؿيخُ ڃوخرَحص ًأنظڂ ڃټڀّٴٌڅ رٌٿٺ‪.‬‬
‫ريأ طټڀْٲ حٿل‪ ٌٍ٠‬رظٌٿِّ ڃيڄش طؤْْٓ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش‪،‬‬
‫ُٻَّخ ڃلِْ حٿيّن‪ ،‬أًٽ ٍثْْ ٿـيخُ حٿڄوخرَحص‪.‬‬
‫ٻڄخٽ ٍٳ‪٬‬ض‪ ،‬طٌٿَ ٳِ ؿيخُ حٿڄوخرَحص ٕ إًڅ حإلنټڀِْ‪ ،‬حً ٿڂ ّټن حالكظالٽ حإلنټڀُِْ‬
‫ٯخىٍ ڃن‪٤‬ٸش ٷنخس حٿٌّْٔ‪ً ،‬ٿيٌح طؤٓٔض ٗ‪٬‬زش ٳِ ؿيخُ حٿڄوخرَحص رخٓڂ ٗئًڅ‬
‫حإلنټڀِْ‪ّ ،‬ټٌڅ ىيٳيخ حألٓخِٓ ىٌ طليّي حٿٌٓخثپ حٿظِ طـزَ حإلنټڀِّْْن ‪٫‬ڀَ حٿوًَؽ‬
‫ڃن ڃ‪ ...َٜ‬ٳِ حٿ‪ٜ‬زخف ڃوخرَحص‪ً ،‬ٳِ حٿڄٔخء ٳيحثٌْڅ‪.‬‬
‫ڃ‪٤ٜ‬ٴَ حٿڄٔظټخًُ‪ ،‬طٌٿَ حٿيًٍ حإل‪٫‬الڃِ ٳِ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ٓ‪٬‬ي ‪٫‬ٴَس‪ ،‬ٻخڅ نڄًٌؿًخ كًْخ ٿڀٸَحءس ًحال‪٣‬ال‪ً ٩‬حٿٔ‪ ،ِ٬‬ٿڄ‪َ٬‬ٳش حٿټؼَْ ‪٫‬ن ٻپ ڃخ ّيڂ‬
‫‪٫‬ڄپ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ٿْٸيڃو إلهٌحنو حٿڄٔئًٿْن ‪٫‬ن حٿ‪٬‬ڄپ حٿن‪٠‬خٿِ‪ ،‬ٿْټٌڅ ٳِ‬
‫هيڃظيڂ‪.‬‬
‫ٳَّي ‪ٌ٣‬الڅ‪ ،‬طيٍد ‪٫‬ڀَ ؿڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ڃن ؿڄْ‪ ٪‬حٿڄ‪ٜ‬خىٍ‪.‬‬
‫أكڄي ٻٸخٳِ‪ ،‬ٻخڅ ‪ٟ‬خر‪ٓ ٢‬الف حٿٴَٓخڅ‪ً ،‬ٳخًٍٓخ ٳِ ڃـخٽ حالٷظ‪ٜ‬خى‪ ،‬ٳظو‪ ٜٚ‬ٳِ‬
‫ٗئًڅ حالٷظ‪ٜ‬خى حٿالُڃش ٿ‪ٜ‬خٿق ‪٫‬ڄپ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش‪.‬‬
‫ڃلڄٌى ‪٫‬زيحٿنخ‪ ،َٛ‬حٿٌُ ٻخڅ ڃ‪ ٪‬ٻڄخٽ ٍٳ‪٬‬ض ٳِ ڃٌحؿيش حٿٸٌحص حٿزَّ‪٤‬خنْش ٳِ حٿٸنخس‪،‬‬
‫ًطڄِْ رخٿيأد حٿ٘يّي ‪٫‬ڀَ طنٴٌْ ٻپ ڃخ ّ‪٤‬ڀذ ڃنو‪.‬‬
‫‪٫‬زي حٿٸخىٍ ف حطڂ‪ ،‬حٿٌُ طٌٿَ حإل‪٫‬الځ ًكڄپ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬خطٸو ڃيڄش طٌ‪ْٟ‬ق أىيحٱ حٿؼٌٍس‬
‫ىحهڀْخ ًهخٍؿْخ‪.‬‬
‫ڃلِْ حٿيّن أرٌحٿ‪ ،ِ٬‬حٿٌُ طٌٿَ ڃيڄش حٿَٷخرش ‪٫‬ڀَ حٿٌُحٍحص‪ً ،‬ٻخنض طڀٺ حٿڄيڄش حٿنٌحس‬
‫حٿلٸْٸْش ٿـيخُ حٿَٷخرش حإلىحٍّش‪.‬‬
‫ٳظلِ حٿيّذ‪ ،‬طٌٿَ ٳَ‪ ٩‬حٿ٘ئًڅ حٿ‪َ٬‬رْش ٳِ حٿـيخُ‪.‬‬
‫ٻخڅ رْن حٿل‪ ٌٍ٠‬أُ‪ٟ‬خ ‪ٛ‬الف ن‪َ٬ٗ ،َٜ‬حًُ ؿڄ‪٬‬ش‪ ،‬أڃْن ىٌّيُ‪٣ً ،‬ڀ‪٬‬ض هَُْ‪.‬‬
‫ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ٻخنض ‪٫‬ڄڀْخص ڃټخٳلش حٿظـْٔ ًحٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀَ حألڃن ڃٌُ‪٫‬ش رْن حٿڄزخكغ‬
‫حٿ‪٬‬خڃش « حٿٸڀڂ حٿڄو‪ ،ٌٜٙ‬ػڂ حٿزٌٿْْ حٿْٔخِٓ‪ ،‬ػڂ ڃزخكغ أڃن حٿيًٿش ٳْڄخ ر‪٬‬ي»‪.‬‬
‫أڃخ حٿڄوخرَحص حٿلَرْش ٳټخنض ڃـَى اىحٍس ‪َْٰٛ‬س ٳِ حٿـْٖ‪ ،‬ځ كيًىس حٿ‪٬‬يى‪ ،‬ٳْيخ ٘ٔ ‪ٟ‬خر‪٤‬خ‪،‬‬
‫ٿڂ ّټن ٿيڂ حٿٸيٍس ‪٫‬ڀَ حإلكخ‪٣‬ش رؤنٌح‪ ٩‬حٿن٘خ‪ ١‬حٿَُٔ‪.‬‬
‫ّ‪٬‬ي ُٻَّخ ڃلِْ حٿيّن‪ ،‬أًٽ ڃٔئًٽ ‪٫‬ن حٿڄوخرَحص‪ ،‬هڀٴو ‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬زَُ‪٫ ،‬خځ‬
‫‪٫‬خځ طٸَّزخ‪ ،‬ػڂ طٔڀڄو ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ٿڄيس ‪ٓ َ٘٫‬نٌحص حنظيض ٳِ‬

‫‪ ٔ9٘ٙ‬ځ ٿڄيس‬

‫‪ٔ9ٙ7‬ځ رڄلخٻڄظو ڃ‪ ٪‬ڃن‬

‫كٌٻڄٌح ٳِ ڃلټڄش حٿؼٌٍس حٽٗيَْس‪ً ،‬ىٌ أٗيَ ًأٻٴؤ ٍثْْ ڃوخرَحص ڃ‪ً ،َُٜ‬ٳِ ‪٫‬ييه ٷخځ‬
‫حٿـيخُ رٍِ‪َ٘٫ ٩‬حص حٿ‪٬‬ڄالء ٳِ آَحثْپ‪ً ،‬ٻ٘ٲ ‪َ٘٫‬حص حٿوٌنش‪ً ،‬ىٌ حٿٌُ ً‪ ٪ٟ‬ٷٌح‪٫‬ي‬
‫ىٌح حٿـيخُ ‪٫‬ڀَ أْٓ ‪ٛ‬لْلش‪ ،‬ڃٔظٴْيح ڃن حٿوزَحص حٿٌٔٳْخطْش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ‬

‫‪ .‬ؿخء ر‪٬‬ي‬

‫‪ٛ‬الف ن‪ ،َٜ‬أڃْن ىٌّيُ‪ ،‬ڃلڄي كخٳ‪ ٦‬ٯخنڂ‪ ،‬أكڄي ٻخڃپ‪ ،‬أكڄي آڄخ‪ْ٫‬پ‪ ،‬ٻڄخٽ كٔن ‪٫‬ڀِ‪.‬‬
‫ٻخڅ ڃٸَ ؿيخُ حٿڄوخرَحص ‪٫‬ني ط٘ټْڀو ‪٫‬خځ ٖ٘‪ّ ٔ9‬زخَٗ ڃيخڃو ٳِ حٿڄيٍٓش حٿؼخنٌّش حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‬
‫ٳِ ڃ‪ َٜ‬حٿـيّيس‪ً ،‬ر‪٬‬ي أڅ طٌٿَ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ٍ َٛ‬ثخٓش حٿلټٌڃش‪ ،‬حنظٸپ ڃٸَ حٿـيخُ اٿَ‬
‫‪52‬‬

‫ڃزنَ ڃـڀْ حٿٌٍُحء‪ً ،‬حكظپ ػالػش أىًحٍ ڃنو‪ً ،‬ٻخڅ ٿڀڄزنَ ڃيهالڅ‪ ،‬ه‪ ٜٚ‬حٿزخد حألڃخڃِ ٿو‬
‫ٿڀلټٌڃش ًه‪ ٜٚ‬حٿزخد حٿوڀٴِ ٿڀـيخُ‪ً ،‬طڂ ان٘خء ٷٔڂ‬

‫( حٿويڃش حٿَّٔش ) ًىٌ حٿـيخُ‬

‫حٿڄٔجٌٽ ‪٫‬ن ٍُ‪ ٩‬حٿـٌحْْٓ ًحٿڄو‪ً ٢٤‬حٿڄيرَ ألُ ‪٫‬ڄڀْخص الهظَحٵ أؿيِس حٿ‪٬‬يً ‪ .‬أڃخ ؿيخُ‬
‫( حألڃن حٿٸٌڃِ ) ٳڄيظو ڃټخٳلش حٿـٌحْْٓ ٌٓحء ٻخنٌح أؿخنذ أً ڃ‪َّْٜ‬ن ّ‪٬‬ڄڀٌڅ ٿق ٓخد‬
‫حٿ‪٬‬يً ‪.‬‬
‫حٓظڄَ حٿـيخُ ٳِ ًٿٺ حٿڄټخڅ كظَ ‪٫‬خځ ‪ ٔ9٘7‬ځ‪ ،‬ٿْنظٸپ اٿَ ڃٌٷ‪٬‬و حٿَحىن ٳِ ڃن‪٤‬ٸش ٻٌرَُ‬
‫حٿٸزش‪ً ،‬حٿٌُ أُؿَّض ط‪٬‬يّالص ًط‪ٌَّ٤‬حص ‪٫‬ڀْو‪ ،‬رڄخ ّظنخٓذ ڃ‪ ٪‬ڃظَْٰحص حٿ‪ً ،َٜ٬‬حالكظْخؿخص‬
‫حٿـيّيس‪ ،‬حٿظِ طِىحى ٌّڃخً ر‪٬‬ي ٌّځ‪.‬‬
‫ٗييص ريحّخص طؤْْٓ حٿـيخُ هالٳخص ٗيّيس رْن ‪ ٩‬ٿِ ‪ٛ‬زَُ ًڃـڄٌ‪٫‬ش حٿظؤْْٓ حألًٿْش‪،‬‬
‫رٔزذ حنٴَحىه رٔڀ‪٤‬خص ٻخنض ڃن كٶ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ٳلٔذ‪ ،‬ڃٔظٰالً ٻٌنو حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬حٿٌكْي‬
‫حٿلخ‪ٛ‬پ ‪٫‬ڀَ ىًٍس طيٍّزْش ٳِ حٿٌالّخص حٿڄظليس حألڃَْٻْش ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ڄپ حٿڄوخرَحص حٿَُٔ ٷزپ‬
‫حٿؼٌٍس‪ً ،‬حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ أنو ٻخڅ ىٌ حٿٌُ طٌٿَ ارال٭ حٿٔٴخٍس حألڃَْٻْش‬

‫ٳِ حٿٸخىَس رٸْخځ حٿؼٌٍس‪،‬‬

‫ًًٿٺ ٿ‪٬‬الٷظو رخٿڄڀلٶ حٿـٌُ حألڃَْٻِ‪ ،‬ٿټن هالٳخطو ڃ‪ ٪‬ڃٔخ‪٫‬يّو ٳِ حٿـيخُ ٻخىص طونٸيڂ‪،‬‬
‫ًطونٶ ‪٫‬ڄڀيڂ‪ ،‬ٳٸٍَ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬حٿزلغ ‪٫‬ن ريّپ ٿو‪ً ،‬ط٘خًٍ ڃ‪٫ ٪‬زي حٿلټْڂ ‪٫‬خڃَ حٿٌُ‬
‫حٓظي‪ َ٫‬ڃيَّ ڃټظزو ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ٳِ ڃنظ‪ٜ‬ٲ أٻظٌرَ‬

‫(طَّ٘ن حألًٽ) ‪ً ٔ9٘ٙ‬ٷخٽ ٿو ٳِ‬

‫ك‪٫ٌٍ٠‬زخّ ٍ‪ٌٟ‬حڅ ‪ :‬حٿڄوخرَحص ڃيڄش ٿڀؼٌٍس ّخ ‪ٛ‬الف‪ً ،‬ال ري ڃن ٗو‪ ٚ‬ڃٌػٌٵ ٳْو‬
‫ٿْڄٔټيخ‪ً ،‬ٻخڅ ط‪٬‬ڀْٶ ن‪ : َٜ‬ڃٖ ٳخىڂ‪ ،‬ٳٸخٽ ‪٫‬خڃَ ‪ّ :‬خ أنض ّخ ‪٫‬زخّ ٍ‪ٌٟ‬حڅ‪ ،‬ٳٔخٍ‪ ٩‬ن‪َٜ‬‬
‫رخٿٸٌٽ‪ :‬آٓٲ‪ ...‬أنخ ڃخ أنٴ‪.ٖ٬‬‬
‫ٿټن ٳِ ‪ٛ‬زخف ٖٕ أٻظٌرَ(طَّ٘ن حألًٽ) ڃن حٿ‪٬‬خځ نٴٔو ‪٣‬ڀزو ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٳِ ڃټظزو ًٷخٽ ٿو‪ّ :‬خ‬
‫‪ٛ‬الف‪ ،‬أٍّي أڅ أ‪ّْ٫‬نٺ نخثزخ ٿَثْْ ؿيخُ حٿڄوخرَحص‪ ،‬ٳټٍَ ن‪ َٜ‬ح‪٫‬ظٌحٍه ٷخثال‪ :‬آٓٲ‪ ،‬ال أ‪َ٫‬ٱ‬
‫حٿټؼَْ ‪٫‬ن أ‪٫‬ڄخٽ حٿڄوخرَحص‪ ،‬ٳَى ‪٫‬زي حٿنخ‪ : َٛ‬رلؼض ًٿڂ أؿي ٌٓحٹ ّ‪ٜ‬ڀق ٿيٌح حٿ‪٬‬ڄپ ًٿڂ أٗؤ‬
‫أڅ أهزَٹ ٻِ ال ّ‪ْٜ‬زٺ حٿًٍَٰ‪ٌٓ ،‬ٱ ط‪ْ٬‬ن نخثزخ ٿٴظَس ٷ‪َْٜ‬س‪ْ٬ّ ،‬ن هالٿيخ ‪ٛ‬زَُ‬

‫ًَُّح‬

‫ًطظٔڀڂ أنض ٍثخٓش حٿـيخُ‪.‬‬
‫ٍى ن‪ :َٜ‬انيخ ڃيڄش ‪٬ٛ‬زش ًال أٍّي طَٹ حٿـْٖ‪...‬ٳٸخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬رڀيـش كخىس‪ :‬ىٌح طټڀْٲ ڃن‬
‫حٿؼٌٍس ٿَؿپ ڃن حٿؼٌٍس‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫أػنخء ًٿٺ ٻڀو ٻخڅ ٍؿخٽ حٿَ‪ْ٫‬پ حألًٽ ـ ٻڄخ ّ‪٤‬ڀٶ ‪٫‬ڀْيڂ ـ ّ‪٬‬ڄڀٌڅ ٳِ طـڄْ‪ ٪‬ٻپ ڃخ ّنَ٘ ‪٫‬ن‬
‫أ‪٫‬ڄخٽ حٿڄوخرَحص ًحٿ‪٬‬ڄپ حٿَُٔ‪ ،‬أُ ڃڀٴخص هخ‪ٛ‬ش رخٿلَد حٿ‪٬‬خٿڄْش حٿؼخنْش‪ ،‬حٿظِ ٻخنض كَد‬
‫ڃوخرَحص ً‪ٔ٫‬ټَّش ڃ‪٬‬خً‪ ،‬حٿټظذ ٻڀيخ حٿظِ ‪ٛ‬يٍص ‪٫‬ن حٿڄٸخًڃش حٿٴَنْٔش‪ٍ ،‬ؿخٽ حٿٰٔظخرٌ‪،‬‬
‫حٿ‪٬‬ڄالء ًحٿوٌنش ڃن ڃوظڀٲ أؿيِس حٿڄوخرَحص حألًًٍرْش ًحألڃَْٻْش ًحٿڄن٘ٸٌڅ ‪٫‬ن‬
‫حٿڄوخرَحص حٿًَْٓش‪ ،‬رپ ًحٿٸڀڂ حٿْٔخِٓ ٳِ ڃ‪ َٜ‬أػنخء حٿ‪٬‬يي حٿڄڀټِ‪ً ،‬ٯَْ ًٿٺ حٿټؼَْ ‪ً .‬ريأ‬
‫طټٌّن أًٽ ڃټظزش ڃظو‪ٜٜ‬ش ٳِ حٿـخٌْٓٓش ٳِ ڃزنَ حٿـيخُ حٿٸيّڂ‪ً ،‬ريأص حٿټٌحىٍ ٳِ ا‪٫‬يحى‬
‫ڃخ ّ٘زو حٿڄيٍٓش‪ ،‬ٿظ‪٬‬ڀْڂ ٍؿخٽ حٿـيخُ‪ ،‬حٿٌّن ٻخڅ ّظڂ حهظْخٍىڂ رڄ‪٬‬خَّْ ًًَٗ‪ ١‬هخ‪ٛ‬ش‪ ،‬ڃخ‬
‫ُحٿض طظ‪ً ٌٍ٤‬طظَْٰ ڃ‪ ٪‬حٿٌٷض‪.‬‬
‫ٻخڅ ٍؿخٽ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش حألًحثپ ّنلظٌڅ ٳِ حٿ‪ٜ‬وَ ٻِ ٌّحٻزٌح طٸيځ حألؿيِس حألهٍَ‬
‫ًحٿظ‪٬‬ڀڂ ڃن أه‪٤‬خء ٯَْىڂ ًحٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄڀْخص حألؿنزْش ًىٍحٓش أٓخٿْزيخ‪ ،‬ٿټن حٿٔزذ‬
‫حٿَثْْ ٿظٴٌّٷيڂ ىٌ اّڄخنيڂ ر‪ًٍَ٠‬س ًؿٌى ڃؼپ ىٌح حٿـيخُ ٿلڄخّش ڃ‪ َٜ‬ڃن حأله‪٤‬خٍ‬
‫حٿ‪ٌ٬ٜ‬د ڃنيخ ‪ :‬طَْْٰ ؿڄْ‪ ٪‬حٿ٘ٴَحص حٿظِ طٔظويڃيخ‬
‫س‬
‫حٿوخٍؿْش‪ً .‬ٻخنض ٿڀـيخُ طټڀْٴخص ٳِ ٯخّش‬
‫ڃ‪ َٜ‬ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض‪ً ،‬ان٘خء ڃټخطذ ٿڀڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬ىًٽ أًًٍرخٓ‬

‫‪54‬‬

‫ُٻَّخ ڃلِْ حٿيّن‬
‫ُٻَّخ ‪٫‬زي حٿڄـْي ڃلِْ حٿيّن أكي أرَُ حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ ‪٫‬ڀَ حٿٔخكش‬
‫حٿْٔخْٓش ٳِ ڃ‪ َٜ‬ڃنٌ ٷْخځ ػٌٍس ٌّٿٌْ‪َ٫ .‬ٱ رڄٌْٿو ّڄْن حٿٌٓ‪.٢‬‬
‫‪‬‬

‫ًٿي ٳِ ‪ 7‬ڃخٌّ ‪ -ٔ9ٔ8‬ٻٴَ ٗټَ ‪ -‬ڃلخٳ‪٨‬ش حٿٸڀٌْرْش ‪،‬طڀٸَ‬
‫ط‪٬‬ڀْڂ أًٿِ ٳِ حكيٍ ٻظخطْذ ٷَّظو‪ ،‬ػڂ حنظٸپ ر‪٬‬يىخ ٿڄيٍٓش‬
‫حٿ‪٬‬زخْٓش حإلرظيحثْش‪ ،‬ٿْټڄپ ط‪٬‬ڀْڄش حٿؼخنٌّش ٳِ ڃيٍٓش ٳئحى‬
‫حألًٽ حٿؼخنٌّش‬

‫‪‬‬

‫حٿظلٶ رخٿڄيٍٓش حٿلَرْش ٳِ ‪ ٙ‬أٻظٌرَ ‪٫‬خځ ‪ ً ٔ9ٖٙ‬ٿْظوَؽ ڃنيخ رَطزش ڃالُځ ػخنِ ٳِ ‪ٙ‬‬
‫ٳزَحَّ ‪ ، ٔ9ٖ8‬طڂ ط‪ْْ٬‬نو ٳِ ٻظْزش رنخىٵ حٿڄ٘خس ٳِ‬

‫حألٓټنيٍّش ‪.‬حنظٸپ اٿِ ڃنٸزخى ٳِ حٿ‪٬‬خځ‬

‫‪ ٔ9ٖ9‬ٿْڀظٸِ ىنخٹ رـڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ػڂ ٓخٳَ اٿَ حٿٌٔىحڅ ٳِ حٿ‪٬‬خځ ٓٗ‪ ٔ9‬ٿْڀظٸِ ڃَس‬
‫أهٍَ رـڄخٽ ‪٫‬زيحٿنخ‪ّ ً َٛ‬ظ‪َ٬‬ٱ ر‪٬‬زي حٿلټِځ ‪٫‬خڃَ‪.‬‬
‫‪‬‬

‫طوَؽ ڃن ٻڀْش أٍٻخڅ حٿلَد ‪٫‬خځ ‪ًٓ ٔ9ٗ8‬خٳَ ڃزخَٗس اٿَ ٳڀٔ‪ْ٤‬ن ٳؤرڀَ رالء كٔنخ ٳِ‬
‫حٿڄـيٽ ً‪َ٫‬حٵ ًٌّٓيحڅ ً حٿٴخٿٌؿخ ًىَّ ٓنْي ًرْض ؿزَّپ ًٷي ط‪ ٩ٌ٤‬أػنخء‬

‫كَد ٳڀٔ‪ْ٤‬ن‬

‫ًڃ‪٬‬و ‪ٛ‬الف ٓخٿڂ رظنٴٌْ ڃيڄش حالط‪ٜ‬خٽ رخٿٸٌس حٿڄلخ‪َٛ‬س ٳِ حٿٴخٿٌؿخ ًطٌ‪ْٛ‬پ اڃيحىحص حٿ‪٬٤‬خځ‬
‫ًحٿيًحء ٿيخ‪ ،‬ر‪٬‬ي حنظيخء حٿلَد ‪٫‬خى ٿڀٸخىَس ٿْ‪٬‬ڄپ ڃيٍٓخ ٳِ حٿټڀْش حٿلَرْش ًڃيٍٓش حٿڄ٘خس‪.‬‬
‫‪‬‬

‫حن‪٠‬ڂ ٿڀ‪٠‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ ٷزپ ٷْخځ‬

‫حٿؼٌٍس رلٌحٿِ ػالػش أٗيَ ‪ٟ‬ڄن هڀْش‬

‫ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪َٛ‬‬

‫ًٗخٍٹ ٳِ ً‪ ٪ٟ‬ه‪٤‬ش حٿظلَٹ ٿڀٸٌحص ًٻخڅ حٿڄٔئًٽ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬ڄڀْش طلَٹ حٿٌكيحص حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‬
‫ًٷخى ‪٫‬ڄڀْش ڃلخ‪َٛ‬س حٿٸ‪ ٌٍٜ‬حٿڄڀټْش ٳِ حألٓټنيٍّش ًًٿٺ أػنخء طٌحؿي حٿڄڀٺ‬

‫ٳخًٍٵ حألًٽ‬

‫رخألٓټنيٍُ ‪.‬‬
‫س‬
‫‪‬‬

‫طٌٿِ ڃن‪ٜ‬ذ ڃيَّ حٿڄوخرَحص حٿلَرْش ‪٫‬خڃِ ٕ٘‪.ٔ9ٖ٘-ٔ9‬‬

‫‪‬‬

‫‪ْ٫‬ن ًَُّ ىحهڀْش ‪٫‬خځ ٖ٘‪.ٔ9‬‬

‫‪‬‬

‫حٓني اٿْو حن٘خء اىحٍس حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش ڃن ٷزپ حٿَثْْ حٿَحكپ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٳِ‬
‫٘٘‪. ٔ9‬‬

‫‪‬‬

‫‪ْ٫‬ن ًَُّ ىحهڀْش حٿٌكيس ڃ‪ٌٍّٓ ٪‬خ ‪.ٔ9٘8‬‬

‫‪‬‬

‫طڂ ط‪ْ٬‬نو ٍثْْ حٿڀـنش حٿ‪٬‬ڀْخ ٿڀٔي حٿ‪٬‬خٿِ ٳِ ‪ ٕٙ‬ڃخٍّ ٓ‪.ٔ9ٙ‬‬

‫‪‬‬

‫‪ْ٫‬نو ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬نخثزخ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿڀڄئٓٔخص ً ًَُّ حٿيحهڀْش ٿڀڄَس حٿؼخنْش ‪٫‬خځ‬
‫ٔ‪. ٔ9ٙ‬‬
‫‪55‬‬

‫‪‬‬

‫ٳِ ‪٫‬خځ ٘‪ ٔ9ٙ‬أ‪ٛ‬يٍ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٷَحٍحً رظ‪ْ٬‬نو ٍثْٔخ ٿڀٌٍُحء ًنخثزخ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪٫‬نيڃخ طنلِ ‪٫‬زي حٿنخ‪٫ َٛ‬ن حٿلټڂ ‪٫‬ٸذ ىِّڄش ‪ ٔ9ٙ7‬ٿْڀش ‪ٌّ 9‬نٌْ أٓني حٿلټڂ اٿَ ُٻَّخ‬
‫ڃلِ حٿيّن ًٿټن حٿـڄخىَْ هَؿض ٳِ ڃ‪٨‬خىَحص ط‪٤‬خٿذ رزٸخء ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٳِ حٿلټڂ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ٷيځ حٓظٸخٿظو‪ً ،‬أ‪٫‬ڀن ح‪٫‬ظِحٿو حٿلْخس حٿْٔخْٓش ‪٫‬خځ ‪.ٔ9ٙ8‬‬

‫ٗيي ُٻَّخ ڃلِْ حٿيّن‪ ،‬ڃئطڄَ رخنيًنؾ ًؿڄْ‪ ٪‬ڃئطڄَحص حٿٸڄش حٿ‪َ٬‬رْش ًحألٳَّٸْش ًىًٽ ‪٫‬يځ حالنلْخُ ‪.‬‬
‫ًٍأّ ًٳي حٿـڄيٌٍّش حٿ‪َ٬‬رْش حٿڄظليس ٳِ ڃئطڄَ ٍإٓخء حٿلټٌڃخص حٿ‪َ٬‬رْش ٳِ ّنخَّ ًڃخٌّ‬

‫٘‪.ٔ9ٙ‬‬

‫ًٳِ أرَُٽ ٘‪ٍ ، ٔ9ٙ‬أّ ًٳي حٿـڄيٌٍّش حٿ‪َ٬‬رْش حٿڄظليس ٳِ حالكظٴخٽ رٌٻٍَ ڃًٍَ ‪ٓ َ٘٫‬نٌحص ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿڄئطڄَ حألٌُْٓ ـ حألٳَّٸِ حألًٽ‪.‬‬
‫‪َ٫ ‬ٱ ‪٫‬ن ُٻَّخ ڃلِ حٿيّن ٿيٍ حٿَأُ حٿ‪٬‬خځ حٿڄ‪ َُٜ‬رخٿٸز‪٠‬ش حٿٸٌّش ً حٿ‪ٜ‬خٍڃش ن‪َ٨‬ح ٿڀڄيخځ‬
‫حٿظِ أًٻڀض حٿْو ٻٌَُّ ٿڀيحهڀْش ًڃيَّح ٿـيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خځ‬

‫س‪ً ،‬ٿڂ ّ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬نو ڃخ ّْ٘ن‬

‫ٓڀٌٻو حٿ٘و‪ ِٜ‬أً حٿْٔخِٓ ً ٻخڅ ّظڂ حٿظًَّؾ ٿو ‪٫‬ڀَ حنو ّڄْپ ٿڀْٔخْٓو حٿڀْزَحٿْو ‪ .‬ٻخڅ‬
‫ٍثْٔخ ٿَحر‪٤‬ش حٿ‪ٜ‬يحٷش حٿڄ‪َّٜ‬ش‪-‬حٿٌْنخنْشٓ‬

‫‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬زَُ‬
‫ڃن ڃٌحٿْي ڃ‪٫ َٜ‬خځ ٕٓ‪ً ، ٔ9‬أكي ٷْخىحص حٿ‪ٜ‬ٲ حٿؼخنِ‬
‫ٳِ ڃـڀْ ٷْخىس حٿؼٌٍس حٿڄ‪َّٜ‬ش ًأكي ڃئِٓٔ حٿڄوخرَحص‬
‫حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش ًڃيَّح ٿيخ ڃنٌ ‪ ٔ9٘ٙ‬اٿَ ٯخّش ٖٔ ڃخٌّ‬
‫ڃن ٓنش ‪ ، ٔ9٘7‬طٌٿِ ٍثخٓش حٿٌٍُحء ‪٫‬خځ ٗ‪ ٔ9ٙ‬ٳټخڅ‬
‫أًٽ ٍثْْ ًٍُحء ٳِ طخٍّن ڃ‪ّ َٜ‬لٸٶ رنـخف طنٴٌْ حٿو‪٤‬ش‬
‫حٿوڄخْٓش حٿٌكْيس ٿڀظنڄْش حالٷظ‪ٜ‬خىّش ًحالؿظڄخ‪ْ٫‬ش‬
‫‪ْ٫‬ن نخثزخ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ًٍثْٔخ ٿالطلخى حالٗظَحٻِ‬
‫حٿ‪َ٬‬رِ ڃن‬

‫٘‪ ٔ9ٙ‬كظَ ‪ًٔ9ٙ7‬أ‪ٛ‬زق نخثزخ ٿَثْْ‬

‫حٿـڄيٌٍّش ڃن ٓ‪ ٔ97‬كظَ ٔ‪ .ٔ97‬أ‪ٛ‬زق ‪ٌ٠٫‬ح ٳِ حٿڀـنش‬
‫حٿظنٴٌّْش حٿ‪٬‬ڀْخ‪ً ،‬ڃٔخ‪٫‬يح ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش ٿ٘ئًڅ‬

‫حٿيٳخ‪ ٩‬حٿـٌُ ‪ً ،‬ڃٔجٌٽ حالط‪ٜ‬خٽ رْن حٿٸٌحص‬

‫حٿڄٔڀلش حٿڄ‪َّٜ‬ش ًحٿٸْخىس حٿٌٔٳْظْش ٳِ ٻپ ڃخ ّو‪ ٚ‬حٿظٔڀْق ًحٿظيٍّذ ًحٿوزَحء‪ ٌ٠٫ً ،‬ڃـڀْ‬
‫حٿيٳخ‪ ٩‬حٿٌ‪٣‬نِ حٿٌُ ط٘ټپ ٳِ نٌٳڄزَ ٓ‪ًّ ٔ97‬ظ‪٬‬ڀٶ ىًٍه ڃخ ّوظ‪ ٚ‬رٸ‪ْ٠‬ظِ حٿلَد ًحٿٔالځ ‪ ،‬طٌٳِ‬
‫‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬زَُ ٳِ ٖ أٯٔ‪٫ ْ٤‬خځ ٔ‪٫ ٔ99‬ن ‪٫‬ڄَ ٔ‪. 7‬‬
‫‪56‬‬

‫‪ٛ‬الف ن‪َٜ‬‬
‫ًٿي ‪ٛ‬الف حٿيّن رن ڃلڄي رن ن‪ َٜ‬رن ْٓي أكڄي حٿنـٌڃِ رن‬
‫ىالٽ حٿٌّ٘ن ڃن‪ :‬ٷزْڀش ؿٌحځ ٳِ ‪ 8‬أٻظٌرَ ٕٓ‪ ٔ9‬رٸَّش ٓنظڄخُ‪،‬‬
‫ڃَٻِ ڃْض ٯڄَ‪ ،‬ڃلخٳ‪٨‬ش حٿيٷيڀْش‬
‫ّ‪٬‬ظزَ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬أٗيَ ٍثْْ ٿڀڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ًٿو ىًٍ رخٍُ‬
‫ٳِ ٍٳ‪ٗ ٪‬ؤڅ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش ٳٸي طڂ ٳِ ‪٫‬ييه حٿ‪٬‬يّي‬
‫ڃن حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿنخؿلش ‪ ،‬طڄنض أَٓطو حٿڄظٌٓ‪٤‬ش حٿلخٽ أڅ ّ‪ٜ‬ذ ف‬
‫‪٣‬زْزخً ٿټنو ٳ‪٠‬پ أڅ ّيهپ حٿڄيٍٓش حٿلَرْش ٿْظوَؽ ‪ٟ‬خر‪٤‬خً‪.‬‬

‫ىهٌٿو اٿَ حٿټڀْش حٿلَرْش‬
‫ٻخڅ ‪ٛ‬الف ن‪ٛ َٜ‬يّٸخً ٿ‪٬‬زي حٿلټْڂ ‪٫‬خڃَ ڃنٌ ‪٫‬خځ ‪ ٔ9ٖ8‬أػنخء ىٍحٓظيڄخ ٳِ حٿټڀْش حٿلَرْش‪ً ،‬ٳِ أكي‬
‫ٿٸخءحص ‪٫‬خڃَ ًن‪ ،َٜ‬ٳخطلو ‪٫‬خڃَ رخالن‪٠‬ڄخځ اٿَ طن‪ْ٨‬ڂ حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ ٳظلڄْ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ٿپ‬

‫ٳټَس‬

‫ًحن‪٠‬ڂ اٿَ حٿظن‪ْ٨‬ڂ‪ً ،‬ٻخڅ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ّ َٛ‬يٍّ ٿيڂ ڃخىس حٿ٘ئًڅ حإلىحٍّش ٳِ حٿټڀْش حٿلَرْش‪ً .‬ٿْڀش‬
‫ػٌٍس ٖٕ ٌّٿٌْ ‪٫‬خځ ٕ٘‪ ٔ9‬ٷخى ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬حٿټظْزش ٖٔ حٿظِ ٻخڅ ٳْيخ أٯڀذ حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ ً‪ْ٫‬نو‬
‫‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٳِ ٖٕ أٻظٌرَ ‪٫‬خځ ‪ ٔ9٘ٙ‬نخثزخ ٿَثْْ حٿڄوخرَحص ًٻخڅ ‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬زَُ ڃيَّح ٿڀڄوخدٍحص‪،‬‬
‫ًٻخڅ ُٻَّخ ڃلِْ حٿيّن ڃَ٘ٳخ ‪٫‬ڀَ حٿڄوخرَحص ًحٿڄلَٹ حٿٴ‪٬‬ڀِ ٿيخ النٰ٘خٽ ‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬زَُ ربىحٍس أ‪٫‬ڄخٽ‬
‫ڃټظذ ‪٫‬زي حٿنخ‪ ،َٛ‬ػڂ ‪ْ٫‬نو ٍثْٔخ ٿڀڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش ٳِ ٖٔ ڃخٌّ ‪٫‬خځ ‪ْ٫ً ٔ9٘7‬ن ‪٫‬ڀِ‬
‫‪ٛ‬زَُ ًَُّح ٿڀيًٿش ً ُٻَّخ ڃلِْ حٿيّن ًَُّح ٿڀيحهڀْش ًىټٌح ريأ ‪ٌ٬ٛ‬ى ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ٳظڂ ح‪٫‬ظٸخٿو‬
‫ًٷيځ حٓظٸخٿظو ػالع ڃَحص‪.‬‬
‫ًٻخنض حالٓظٸخٿش حألًٿَ نظْـش حٓظٸخٿش حٿڄَْ٘ ‪٫‬خڃَ ‪٫‬خځ ٕ‪ ٔ9ٙ‬ألڅ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬حنلخُ ٿڀڄَْ٘ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿَٯڂ ڃن أڅ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ٻخڅ ًْٓ‪٤‬خ نِّيخ ٳِ حٿظ‪٬‬خڃپ رْن حٿ‪ٜ‬يّٸْن نخ‪٫ً َٛ‬خڃَ ًىٌ حٿٌُ أٷن‪٪‬‬
‫‪٫‬خڃَ رخٿ‪ٌ٬‬ىس ‪ً ،‬حالٓظٸخٿش حٿؼخنْش ٻخنض رٔزذ ٷ‪ْ٠‬ش حألهٌحڅ حٿڄٔڀڄْن كْغ ٻخڅ ‪٫‬زي حٿنخ‪َّّ َٛ‬ي أ څ‬
‫ٌّٻڀيخ ٿڀڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش‪ً ،‬ر‪٬‬ي ‪ ٔ9ٙ7‬أ‪ْٛ‬ذ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬رـڀ‪٤‬ش ًر‪٬‬ي ٗٴخثو ٻخڅ ‪٫‬زي حٿنخ‪َّّ َٛ‬ي أڅ‬
‫ٌّٻپ اٿْو ڃٔئًٿْش ًُحٍس حٿلَرْش ًٿټنو ٍٳ‪ ٞ‬ألڅ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ٻخڅ ٷي ٷٍَ أال ّ‪ ٪٠‬نٴٔو ٳِ أُ‬
‫ڃټخڅ ٻخڅ ّٰ٘ڀو ‪٫‬زي حٿلټْڂ ‪٫‬خڃَ ‪ ،‬ٳ‪٤‬ڀذ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ڃن ‪ٛ‬الف أڅ ّٸظَف ‪٫‬ڀْو حٓڄخً‪ ،‬ٳخٷظَف ‪٫‬ڀْو‬
‫حٿٴَّٶ ‪٫‬زي حٿڄلٔن ڃَطـَ‪.‬‬
‫‪57‬‬

‫ريحّش ‪٫‬ڄڀو ٳِ حٿڄوخرَحص‬
‫ٳِ ٖٕ أٻظٌرَ ‪ ٔ9٘ٙ‬حٓظي‪٫‬خه ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪٣ً َٛ‬ڀذ ڃنو أڅ ٌّىذ اٿَ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ٿْ‪ٜ‬زق‬
‫نخثزخً ٿڀڄيَّ ‪ً .‬ٻخڅ حٿڄيَّ ًٷظيخ ىٌ ‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬زَُ ‪ً .‬ر‪٬‬ي ‪٫‬يس ٗيٌٍ أ‪ٛ‬زق ‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬زَُ ًَُّ ىًٿش ‪.‬‬
‫ًطٌٿَ ‪ٛ‬الف ن‪ٍ َٜ‬ثخٓش حٿـيخُ ٳِ ٖٔ ڃخٌّ ‪٫‬خځ ‪ً ، ٔ9٘7‬حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ أنو ٻخڅ ڃيَّ ٿڄټظذ ‪٫‬زي‬
‫حٿلټْڂ ‪٫‬خڃَ نخثذ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ً َٛ‬ٷخثي ٷٌحطو حٿڄٔڀلش ‪ً ،‬ىٌ ڃن ‪ٟ‬زخ‪١‬‬
‫ٖٕ ٌّٿٌْ ‪.‬‬

‫ىًٍه ٳِ رنخء حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش‬
‫ٻخڅ رنخء ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ُكظخؽ طټخٿْٲ رخى‪٨‬ش ڃن حٿڄخٽ ًحٿوزَس‬
‫ًحأله‪ َ٤‬ڃن ًٿٺ ىٌ طٌٳَْ ٻٴخءحص رَّ٘ش ڃيٍرش طيٍّزخ ‪٫‬خٿْخ ًٻخنض‬
‫حٿظيٍّزخص ىِ أًٿَ حٿڄ٘ټالص حٿظِ ًحؿييخ حٿـيخُ حٿٌٿْي ًحٓظ‪٤‬خ‪ٛ ٩‬الف‬
‫ن‪ َٜ‬رخط‪ٜ‬خالطو حٿڄزخَٗس ڃ‪ٍ ٪‬إٓخء أؿيِس حٿڄوخرَحص ٳِ ر‪ ٞ٬‬ىًٽ حٿ‪٬‬خٿڂ‬
‫أڅ ّٸيڃٌح ‪ٌ٫‬نخ ٻزَْح‪ ،‬طلٴ‪ٛ ٦‬الف ن‪ َٜ‬حٿٌكْي ٻخڅ حٿوٌٱ ڃن آٍخٽ حٿز‪٬‬ؼخص اٿَ حٿوخٍؽ رب‪٫‬يحى‬
‫‪ٟ‬وڄش كظَ ال طٔظ‪ ٪ْ٤‬أُ ڃن أؿيِس حٿڄوخرَحص ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ حهظَحٵ حٿـيخُ ڃ‪ ٪‬ن٘ؤطو أً ٍُ‪ ٩‬ر‪ٞ٬‬‬
‫‪٫‬ڄالثيخ رو ‪ .‬ٳخٻظٴَ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ربٍٓخٽ ‪٫‬نخ‪ َٛ‬ڃن ٻزخٍ حٿ٘و‪ْٜ‬خص ىحهپ حٿـيخُ رب‪٫‬يحى ٷڀْڀش ٿظڀٸَ‬
‫حٿوزَحص ًحٿ‪ٌ٬‬ىس ٿنٸڀو ح ريًٍىڂ اٿَ حٿ‪٬‬خڃڀْن ٳِ حٿـيخُ ًحٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿـيخُ رڄـيٌىه حٿوخ‪ ٙ‬أڅ ّزلغ‬
‫‪٫‬ن حٿڄ‪٬‬يحص حٿٴنْش حٿظِ ڃټنظو ڃن طلٸْٶ أىيحٳو ًٷخځ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬رخٿظٰڀذ ‪٫‬ڀَ ڃ٘ټڀش حٿظڄٌّپ كْن ٷخځ‬
‫ربن٘خء َٗٻش ٿڀنٶٽ رَأٓڄخٽ ٖٓٓ أٿٲ ؿنْو ڃ‪ َُٜ‬طلٌٽ أٍرخكيخ ٿـيخُ حٿڄوخرَحص‪ً ،‬كْن حهزَ‬
‫‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬رؤڃَ ىٌه حٿَ٘ٻش ‪٣‬ڀذ ڃنو ُّخىس ٍأٓڄخٿيخ ًحطٴٶ ڃ‪٬‬و ‪٫‬ڀَ أڅ ّيٳ‪ ٪‬ڃن‬
‫كٔخد حٿَثخٓش ٓٓٔ أٿٲ ؿنْو ڃٔخىڄش ٳِ ٍأّ حٿڄخٽ ‪٫‬ڀَ أڅ ّيٳ‪٫ ٪‬زي حٿلټْڂ ‪٫‬خڃَ ڃذٿٰخ آهَ ڃن‬
‫حٿـْٖ ًطٸٔڂ أٍرخف حٿَ٘ٻش ‪٫‬ڀَ حٿـيخص حٿؼالع ‪ .‬حىظڂ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ر‪٬‬ي ًٿٺ رظليّي أن٘‪٤‬ظو ًڃيخڃو‬
‫حٿَثْْٔش هخ‪ٛ‬ش ًحڅ حٿڄوخرَحص حٿلَرْش طظز‪ ٪‬حٿٸخثي حأل‪٫‬ڀَ ٿڀٸٌحص حٿڄٔڀلش ًحٿڄزخكغ حٿ‪٬‬خڃش ٿيخ ىًٍىخ‬
‫حٓهَ ٳِ حألڃن حٿيحهڀِ ‪ .‬اًڅ ٻخنض ځ ىڄش حٿڄوخرَحص حٿٌكْيس ؿڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ًطلڀْڀيخ ًطٸيّڄيخ ٿ‪ٜ‬خن‪٪‬‬
‫حٿٸَحٍ‪ .‬آَحثْپ ٻخنض ىڄخ ٗخٯال ٿيٌح حٿـيخُ ڃنٌ طؤْٓٔو ٳ‪ٜ‬الف ن‪ َٜ‬ڃنٌ حٿڀل‪٨‬ش حألًٿَ ٿو ٳِ‬
‫حٿڄوخرَحص ؿڄ‪ ٪‬ٻپ ڃخٻظذ ‪٫‬ن آَحثْپ ًحٿڄٌٓخى ًٷَأه كْغ ٷخڃض حٿڄوخرَحص ٳِ ىٌه حٿٴظَس رؤىڂ‬
‫‪٫‬ڄڀْخطيخ ‪ٟ‬ي آَحثْپ طڀٺ حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿظِ أ‪ٛ‬زلض ٳْڄخ ر‪٬‬ي طيٍّ ٳِ ڃ‪٬‬يي حٿڄوخرَحص حٿي ًٿْش ڃن أٗيَ‬
‫طڀٺ حٿ‪٬‬ڄڀْخص ًأىڄيخ ‪٫‬ڄڀْش ٿٌطِ حٿٌُ ٷز‪٫ ٞ‬ڀْو ‪٫‬خځ ٘‪.ٔ9ٙ‬‬
‫‪58‬‬

‫ٷخځ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ربن٘خء " َٗٻش حٿن‪ َٜ‬ٿإلٓظَْحى ًحٿظ‪ٜ‬يَّ" ٿظټٌڅ ٓظخٍح أل‪٫‬ڄخٽ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش‪،‬‬
‫رخإل‪ٟ‬خٳش اٿَ حالٓظٴخىس ڃنيخ ٳِ طڄٌّپ ‪٫‬ڄڀْخطو ‪ .‬رڄًٍَ حٿٌٷض ط‪٠‬وڄض حٿَ٘ٻش ًحٓظٸڀض ‪٫‬ن حٿـيخُ‬
‫ًأ‪ٛ‬زلض ًحص اىحٍس ڃنٴ‪ٜ‬ڀش ًٿټن ڃن حٿٌح‪ٟ‬ق أڅ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش طڄڀٺ َٗٻخص أهٍَ ىحهپ ڃ‪َٜ‬‬
‫أٯڀزيخ ٿڀْٔخكش ًحٿ‪َْ٤‬حڅ ًحٿڄٸخًالص‪.‬‬
‫حٿظيڄش حأله‪ َ٤‬حٿظِ أٿٸْض ‪٫‬ڀَ ڃوخرَحص ‪٫‬زيحٿنخ‪ َٛ‬ٻخنض حڅ حٿـيخُ‬
‫ٻخڅ ڃوظَٷخ رٌحٓ‪٤‬ش حٿڄوخرَحص حٿڄَٻِّش حألڃَْٻْش ًٍٯڂ حنو ٿڂ طؼزض‬
‫ًحٷ‪٬‬ش ًحكيس ٿٍِ‪٫ ٩‬ڄْپ ٿڀڄوخرَحص حألڃَْٻْش ٳِ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش‬
‫حال حڅ حٿز‪ ٞ٬‬ٿڂ ّظٌحڅ ٳِ طَىّي ىٌه حٿظيڄش ڃ‪٬‬ظڄيّن ‪٫‬ڀَ ڃخٍىىه‬
‫ٻٌرالني أكي أ ن٘‪٫ ٢‬ڄالء حٿـ‬

‫‪ C.I.A‬ڃن أڅ حٿڄوخرَحص حٿڄَٻِّش‬

‫حألڃَْٻْش طٰڀٰض ٳِ ڃ‪ َٜ‬طلض ٓظخٍ ڃلخٍرش حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش‬

‫‪..‬‬

‫حٿڄ‪٬‬ڀٌڃش حٿ‪ٜ‬لْلش ٳِ ىٌح حٿْٔخٵ ىِ حن٘خء ٷٔڂ ڃلخٍرش حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش‬
‫حٿيًٿْش رـيخُ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪ َُٜ‬حػنخء ٷْخځ ُٻَّخ ڃلَْ حٿيّن‬
‫رخالَٗحٱ ‪٫‬ڀْو ًألڅ ىٌح حٿٸٔڂ ٻخنض ڃيڄظو حال ٓخْٓش ىِ ڃلخٍرش حٿٌْ٘‪ْ٫‬ش حٿيًٿْش ٳٸي حٍطز‪ ٢‬ر‪٬‬الٷخص‬
‫ڃ‪ ٪‬حٿڄوخرَحص حألڃَْٻْش حٿظِ ٍ‪ٛ‬يص أڃٌحال ڃن ڃِْحنْظيخ طڂ رنخء رَؽ حٿـَِّس ريخ ًر‪٬‬ي طٌٿِ ‪ٛ‬الف‬
‫ن‪ٍ َٜ‬ثخٓش حٿـيخُ ‪٣‬ڀذ ڃنو ‪٫‬زيحٿنخ‪ َٛ‬حٿٰخء حٿٸٔڂ ألنو ٿْْ حال ‪٫‬زجخ ٿڀڄوخرَحص حألڃَْٻْش ‪٫‬ڀَ ڃ‪َٜ‬‬
‫ٗو‪ٗ .ِٜ‬ت حهَ حٍطز‪ ٢‬رخٿڄوخرَحص حألڃَْٻْش ًحڅ ٻخڅ حٍطزخ‪٣‬خ ٗټڀْخ ًىٌ حڅ ‪ٛ‬الف‬
‫ح‬
‫ً‪٫‬ڀَ ‪٫‬زيحٿنخ‪َٛ‬‬
‫ن‪ َٜ‬رنَ طن‪ْ٨‬ڂ ؿيخُ حٿڄوخرَحص ًٳٸخ ٿڀن‪٨‬خځ حألڃَْٻِ ًحٿٌُ ّٔڄَ ڃـظڄ‪ ٪‬حٿڄوخرَحص ًىٌ ڃٔظويځ‬
‫ٳِ أڃَْٻخ ًّ‪٠‬ڂ حٿڄوخرَحص حٿڄَٻِّش حألڃَْٻْش ًحٿڄزخكغ حٿٴْيٍحٿْش ًڃوخرَحص حٿيٳخ‪ً ٩‬ڃوخرَحص‬
‫حٿـْٖ ًحٿ‪َْ٤‬حڅ ًحٿزلَّش ًٿـنش حٿ‪٤‬خٷش حٿٌٍّش ‪.‬‬
‫ڃن نخكْش أهٍَ ٻخڅ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ٳِ ‪٫‬يي ‪٫‬زيحٿنخ‪ َٛ‬ڃن أٳ‪٠‬پ أؿيِس حٿڄوخرَحص ٻٴخءس‬
‫ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ ٳٸي طنزؤص طٸخٍَّه ڃنٌ ًٷض ڃزټَ ؿيح رخنٔلخد رَّ‪٤‬خنْخ ڃن حٿْڄن كظَ ٷزپ حڅ ط‪٬‬ڀن رَّ‪٤‬خنْخ‬
‫‪٫‬ن نٌحّخىخ ىٌه ًٻٔذ حٿـيخُ أّ‪٠‬خ نٶ ح‪ ١‬ىخڃش ٳِ ‪َٛ‬ح‪ ٩‬ڃ‪ َٜ‬ڃ‪ ٪‬ح‪٫‬يحثيخ حالٓخْْٓن حَٓحثْپ‬
‫ًحٿٌالّخص حٿڄظليس حألڃَْٻْش ًحالٓيخځ ٳِ ڃ‪َ٬‬ٻش حٿظلََّ حٿټزٍَ ٳـيخُ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪ َُٜ‬ىٌ حٿٌُ‬
‫أهٌ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬خطٸو حٍٓخٽ ٗلنخص حألٓڀلش ٿڀڄـخىيّن ٳِ حٿـِحثَ ًٻٌٿٺ طيٍّزيڂ ‪٫‬ڀَ حٓظ‪٬‬ڄخٽ ىٌه‬
‫حألٓڀلش ٍٯڂ ه‪ٌٍ٤‬س ىٌه حٿڄيڄش ح‬

‫ٿظِ ٻخنض ط‪ ٪٠‬ىٌح حٿـيخُ ٳِ ڃٌحؿيش ىًٿش رلـڂ ٳَنٔخ‬

‫ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪ َُٜ‬أّ‪٠‬خ ىٌ حٿٌُ ٷخځ رټ٘ٲ ٿِٰ حٿ‪ًَ٤‬ى حٿڄظٴـَس ًحٿظِ ٻخنض طَى ڃن أٿڄخنْخ‬

‫‪59‬‬

‫‪.‬‬

‫ألكي ڃ‪ٜ‬خن‪٬‬نخ حٿلَرْش ًحٓظ‪٤‬خ‪٫‬ض حَٓحثْپ ڃن هالٽ ‪٫‬ڄالثيخ رؤٿڄخنْخ حٍٓخٽ حٿ‪ًَ٤‬ى حٿنخٓٴش‬

‫‪ ..‬نٴْ‬

‫حألڃَ ٳِ ‪٫‬ڄڀْش حٍٓخٽ ه‪٤‬خدحص ڃظٴـَس ٿڄټظذ رَّي حٿڄ‪٬‬خىُ‪.‬‬
‫حٿڄ‪َ٬‬ٻش ٿڂ طټن ريٌه حٿٔيٌٿش حٿظِ ّٴټَ ريخ ڃًَؿٌ طيڂ حٿظـْٔ ‪٫‬ڀَ حٿظڀْٴٌنخص ًحٿ‪٬‬الٷخص ڃ‪٪‬‬
‫حٿٴنخنخص ٳ‪ٜ‬الف ن‪ َٜ‬نٴٔو ّ‪٬‬ظَٱ أڅ حٿظٸيځ حٿظټنٌٿٌؿِ حٿٌُ طظوٌه أؿيِس حٿڄوخرَحص كخٿْخ ّٸڀپ ٻؼَْح‬
‫ڃن ٷْڄش ًأىڄْش ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬ڃَحٷزش حٿظڀْٴٌنخص ىٌح‪ ،‬هخ‪ٛ‬ش ًحڅ ٻپ ڃ‪٬‬خٍٹ حٿڄوخرَحص حٓڅ ىِ ڃ‪٬‬خٍٹ‬
‫‪٫‬ڀَ حٓظويحځ حألكيع طټنٌٿٌؿْخ‪.‬‬
‫حٿ٘ت حٿ‪َّ٤‬ٲ حڅ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ٻخڅ ٿو ىًٍ حٷظ‪ٜ‬خىُ ال ٌّٻَه أكي ڃن ح‪٫‬يحثو أً كظَ ڃن‬
‫حن‪ٜ‬خٍه‪ ،‬ٳٴِ حكيٍ حٿڄَحص ٻخنض ڃ‪ َٜ‬طٔظٌٍى حٿٸڄق ڃن ٌٍّٓخ ًٻخڅ حٿٸڄق حٿٌٍُٔ ٿْنخ ال ّ‪ٜ‬ڀق‬
‫ٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش ح ٿوزِ ٳِ ڃ‪ً َٜ‬ٻخڅ ڃلپ ٗټٌٍ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿڄ‪َّْٜ‬ن ً‪٫‬ڀڂ ؿيخُ حٿڄوخرَحص ريٌه حألُڃش‬
‫ً‪٫‬ڀڂ حڅ ٗلنش ٷڄق حٓظَحٿِ ٳِ ‪َّ٣‬ٸيخ الّ‪٤‬خٿْخ ًحٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬رخط‪ٜ‬خالطو ڃ‪ ٪‬ىًٽ حٿ‪٬‬خٿڂ حڅ ّزخىٽ حٿ‪ٜ‬ٴٸظْن‬
‫ٿْ‪ٜ‬پ حٿٸڄق حٿٌٍُٔ حٿڀْن حأل‪ٛ‬ڀق ٿ‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿڄټًَنش الّ‪٤‬خٿْخ ًّ‪ٜ‬پ ٿنخ حٿٸڄق حالٓظَحٿِ‬

‫!‬

‫حًڅ ٿڄخًح حنظَ٘ص حٿ‪ٌٍٜ‬س حٿٔڀزْش ‪٫‬ن ؿيخُ حٿڄوخرَحص؟!‬
‫‪ٛ‬الف ن‪ ٍَّ َٜ‬حنو ڃن حٿ‪٬ٜ‬ذ كْنڄخ نظليع ‪٫‬ن ح‪٫‬ڄخٽ حٿڄوخرَحص حال نڄْ أڃن حٿيًٿش ٿٌح‬
‫ٳخٿڄوخرَحص ٌّٔىىخ ىحثڄخ ٯڄٌ‪ً ٝ‬حريخځ ‪ ًٍَُٟ‬الىحء ڃيخڃيخ ‪ٛ ..‬الف ن‪ َٜ‬أّ‪٠‬خ ال ّنٴِ حٓظويحځ‬
‫حٿنٔخء ًحٿـنْ ٻؤٓخٿْذ ڃ‪٬‬ظڄيس ٿـڄ‪ ٪‬حٿڄ‪٬‬ڀٌ ڃخص‪ ،‬ٳڄنٌ نـق ٿٌّْ حٿَحر‪ َ٘٫ ٪‬ڃڀٺ ٳَنٔخ ٳِ حٷنخ‪٩‬‬
‫ٗخٍٽ حٿؼخنِ ڃڀٺ حنـڀظَح ٳِ حالنٔلخد ڃن حٿلڀٲ حٿؼالػِ ًحالن‪٠‬ڄخځ ٿلڄڀش حالٍح‪ ِٟ‬حٿٌح‪٣‬جش ‪٫‬ن‬
‫‪َّ٣‬ٶ ‪ْ٘٫‬ٸظو ‪ً ..‬ىٌح أٓڀٌد طؤهٌ رو ٻپ أؿيِس حٿڄوخرَحص ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ كظَ حڅ حَٓحثْپ ريخ ڃخ ّٔڄَ‬
‫رْض حٿڄڀٌحص ًىٌ ؿيخُ ّ‪٬‬ظڄي ‪٫‬ڀَ‬

‫ط‪ ٌَّٜ‬حٿڄٔظييٳْن ٳِ أً‪ٟ‬خ‪ ٩‬ڃوڀش ًطـنْيىڂ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ‬

‫حرظِحُحىڂ ريٌه حٿ‪ً ٌٍٜ‬ٯخٿزخ ڃخّټٌڅ حٿڄٔظييٳٌڅ ٳِ رْض حٿڄڀٌحص ڃن حٿ‪َ٬‬د ًحٿڄ‪َّْٜ‬ن‪.‬‬

‫حٓظٰالٽ حٿنٔخء ٳِ ‪٫‬ڄڀو رخٿڄوخرَحص‬
‫ًّي‪ ِ٫‬حٿز‪ ٞ٬‬أنو ٻخڅ ّ٘ټٌ ڃن ‪٫‬ٸيس نٴْٔش طـخه حٿنٔخء ُحىص ڃن حنلَحٱ ٓڀٌٻو‬

‫‪ً .‬طَؿ‪ ٪‬اٿَ‬

‫ًُحؿو ڃن ًُؿش ‪٫‬ڄو حٿڄظٌٳِ ‪٫‬زيحهلل ن‪ً َٜ‬حٿظِ ٻخنض طټزَه رلٌحٿِ ٖٓ ‪٫‬خڃخً ًط‪٬‬خڃڀو ٻظڀڄٌْ ًٻخرن‬
‫ڃن أرنخثيخ ٳلٌٽ ىٌه حٿ‪٬‬ٸيس اٿَ اًالٽ ٿټپ حٿنخّ هخ‪ٛ‬ش حٿنٔخء‪.‬‬
‫ٳِ ‪٫‬خځ ٖ‪ ٔ9ٙ‬طٸٍَ طْٰ٘پ حٿنٔخء ٳِ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش ً حطوٌ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ىٌح حٿٸَحٍ ر‪٬‬ي‬
‫أڅ ًؿي ٻپ أؿيِس حٿڄوخرَحص ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ طٔظويځ حٿـنْ ٳِ ‪٫‬ڄڀيخ ‪ً .‬ٷي ح‪٫‬ظَٱ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬رؤنيڂ‬
‫‪60‬‬

‫حٓظ‪٬‬ڄڀٌح ٓٓٔ ٳظخس‪ً ،‬أنيڂ ٻخنٌح ّڀـؤًڅ ٿظ‪ٌَّٜ‬ىن ڃن رخد حٽ ْٓ‪َ٤‬س ًهٌٳخً ڃن طٸڀذ ‪ٌ٫‬ح‪٣‬ٴين ‪.‬‬
‫ٻٌٿٺ ح‪٫‬ظَٱ رؤڅ ر‪ ٞ٬‬حٿٴنخنخص ٻخڅ ٿين ىًٍ ‪ .‬ٿټنو ٿڂ ّ‪٬‬ظَٱ رلٴالص حٿٔڄٌ حٿـنِٔ ‪٫‬ڀَ ‪َّ٣‬ٸش‬
‫حٿينٌى‪.‬‬

‫ًٳخطو‬
‫ٻخڅ ڃيَّ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ‪ٛ‬الف ن‪٫ َٜ‬ڀَ ڃٌ‪٫‬ي ڃ‪ ٪‬أُڃش‬
‫‪ٛ‬لْش ڃٴخؿجش ٳٸي ٓٸ‪ ٢‬ٳِ ڃټظزو ٳِ ‪ٛ‬زخف‬

‫ٖٔ ٌّٿٌْ ‪٫‬خځ‬

‫‪ ٔ9ٙ7‬ڃ‪ٜ‬خرخ رـڀ‪٤‬ش ىڃٌّش ٗيّيس ٳِ حٿَّ٘خڅ حٿظخؿِ ‪ ،‬ىِص‬
‫طڀٺ حألُڃش حٿ‪ٜ‬لْش ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬ڃن حأل‪٫‬ڄخٵ ٳيٌ ٿڂ ّټن ّظٌٷ‪٪‬‬
‫أڅ ّيحىڄو حٿڄَ‪ ٝ‬رټپ ىٌه حٿٸٌس ًىٌ ٳِ ڃټظزو حٿوخ‪ ٙ‬ٳِ‬
‫ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ‪ً ،‬رٸَ ڃ‪ ٪‬ڃ‪٬‬خنخطو ڃ‪ ٪‬حٿڄَ‪ ٝ‬اٿَ أڅ‬
‫طٌٳِ ‪٫‬خځ ٕ‪. ٔ98‬‬
‫ڃن حٿڄ٘ټٌٹ ٳْو ٻْٴْو ڃٌص ‪ٛ‬الف ن‪، َٜ‬ٳخٿټؼَْ ٌّٻًَڅ حنو‬
‫ٷظپ ‪٫‬ڀَ ّي حٿڄوخرَحص ر‪٬‬ي حٿنټٔو ٿڄخ ٓززو ىٌ ًحٿڄَْ٘ ‪٫‬زي‬
‫حٿلټْڂ ‪٫‬خڃَ ڃن ط‪ٜ‬ي‪ ٩‬ٳِ حٿـْٖ ًڃڄخ ّؼزض ًٿٺ ڃخ ًٻَه‬
‫حٿ‪ٚ‬كٴَ حٿټزَْ ڃلڄي كٔنْن ىْټپ حڅ ‪ٛ‬الف ٷخٽ ٳِ َّٗ‪٢‬‬
‫(َّّيًڅ حڅ ّٸظڀٌنَ ٻڄخ ٷظڀٌح حٿڄَْ٘)‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫أڃْن ىٌّيُ‬
‫ڃن ڃٌحٿْي ٷَّش رـَْځ ڃَٻِ‬

‫ٷٌّٔنخ ڃلخٳ‪٨‬ش حٿڄنٌٳْش‬

‫ڃ‪ َٜ‬ٳِ ٕٕ ٓزظڄزَ ٓنش ٕٔ‪ .ٔ9‬طوَؽ ٳِ حٿټڀْش‬
‫حٿلَرْش ًحن‪٠‬ڂ اٿَ طن‪ْ٨‬ڂ حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ ٿْ٘خٍٹ ٳِ‬
‫ػٌٍس ٖٕ ٌّٿٌْ ٕ٘‪ٔ9‬ځ‪ .‬طٌٿَ ٍثخٓش ٷٔڂ حٿو‪ ٢٤‬ٳِ‬
‫حٿ‪٬‬ڄڀْخص حٿ‪ٔ٬‬ټَّش رٸْخىس حٿٸٌحص حٿڄٔڀلش ‪ً ،‬ٷي ً‪ٟ‬ق‬
‫ه‪٤‬ش حٿيٳخ‪٫ ٩‬ن رٌٍ ٓ‪ْ٬‬ي ‪ً ،‬ه‪٤‬ش حٿيٳخ‪٫ ٩‬ن حٿٸخىَس ٳِ‬
‫كَد ‪. ٘ٙ‬‬
‫ٷزپ ‪ ٙ7‬ٻخڅ نخثزخ ٿَثْْ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ًر‪٬‬ي ىِّڄش‬

‫‪ ٙ7‬طٌٿَ ٍثخٓش ؿيخُ حٿڄوخرَحص‬

‫ًًُحٍس حٿلَرْش أّ‪٠‬خ ًىٌ حٿٌكْي حٿٌُ ؿڄ‪ ٪‬رْن حٿڄن‪ٜ‬زْن ‪ً ،‬ٻخڅ ڃٔظ٘خٍح ٿڀَثْْ ‪٫‬زي حٿنخ‪َٛ‬‬
‫ٿڀ٘ئًڅ حٿْٔخْٓش ‪ ،‬ػڂ ٓٴَْح ٳِ حٿڄَٰد ًرٰيحى ‪ً ،‬طٌٿَ ڃن‪ٜ‬ذ ًَُّ حإلٍٗخى حٿٸٌڃِ ػڂ ًَُّح ٿڀيًٿش‬
‫ٽٗئًڅ ڃـڀْ حٿٌٍُحء ‪ ،‬ر‪٬‬ي ًٳخس ‪٫‬زي حٿنخ‪ً َٛ‬ٳِ أكيحع ٘ٔ ڃخٌّ طڂ ح‪٫‬ظٸخٿو ‪ٟ‬ڄن ڃـڄٌ‪٫‬ش ٘ٔ‬
‫ڃخٌّ رظيڄش حٿوْخنش حٿ‪٨٬‬ڄَ ًكٌٻڂ ػڂ ً‪ ٪ٟ‬طلض حٿلَحٓش ٿْ‪٬‬ڄپ ٳِ حٿزلغ ًحٿظؤٿْٲ ًحٿټظخرش ‪.‬‬

‫ٳظلِ حٿيّذ‬
‫أكي حرَُ ڃئِٓٔ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش‪ً ،‬ڃينيّ ‪٫‬الٷخص ػٌٍس‬

‫ٖٕ ٌّٿٌْ (طڄٌُ) ڃ‪٪‬‬

‫حٿ‪٬‬خٿڂ حٿ‪َ٬‬رِ ٻخڅ ڃٔئًال ٿ‪٬‬ٸيّن ٻخڃڀْن ڃن حٿِڃن ‪٫‬ن حالط‪ٜ‬خالص ًحٿ‪٬‬الٷخص رْن ڃ‪ً َٜ‬حٿ‪٬‬خٿڂ حٿ‪َ٬‬رِ‬
‫ٳِ ڃـخٽ حألڃن ًحالٓظوزخٍحص ً‪٫‬الٷش ڃلڄي ٳظلِ ارَحىْڂ حٿيّذ رؼٌٍس ٌّٿٌْ ‪٫‬نيڃخ ؿنيه ڃلَٻيخ‬
‫حٿَثِْٔ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ٟ َٛ‬ڄن طن‪ْ٨‬ڂ حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ‪ ،‬حٿٌُ ٷ‪ َ٠‬ٳـَ ح ٿؼخٿغ ًحٿ‪َّ٘٬‬ن ڃن ٌّٿٌْ‬
‫‪٫‬خځ ٕ٘‪٫ ٔ9‬ڀَ ن‪٨‬خځ كټڂ حٿڄڀٺ ٳخًٍٵ آهَ ٓالٿش حٿ‪٠‬خر‪ ٢‬حالٿزخنِ ڃلڄي ‪٫‬ڀَ‪.‬‬
‫ًًٷ‪ ٪‬حهظْخٍ حٿيّذ ‪٫‬ڀَ حٿ٘ئًڅ حٿ‪َ٬‬رْش ٿټِ ّټَّ ٿيخ كْخطو حٿْٔخْٓش ًحألڃنْش حٿلخٳڀش رخٿ‪٬‬يّي ڃن‬
‫حإلنـخُحص‪ ،‬كْغ أن٘ؤ ٷٔڂ حٿ٘ئًڅ حٿ‪َ٬‬رْش ألًٽ ڃَس رـيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خ ڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش‪ً،‬ٻخڅ ‪ٛ‬خكذ‬
‫حٷظَحف ان٘خء اًح‪٫‬ش ‪ٌٛ‬ص حٿ‪َ٬‬د حٿ٘يَْس حٿظِ حٓظويڃيخ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٳِ ڃوخ‪٣‬زش حٿَأُ حٿ‪٬‬خځ حٿ‪َ٬‬رِ‬
‫ر٘ټپ ڃٌٓ‪.٪‬‬

‫‪62‬‬

‫ًريأ حٿيّذ ن٘خ‪٣‬و ربٷخڃش ‪٫‬الٷخص ڃ‪ ٪‬حٿالؿجْن حٿ‪َ٬‬د حٿٌّن ٻخنٌح ّٴيًڅ رخٿ‪َ٘٬‬حص اٿَ حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش‬
‫ًحٿـِحثَ ًحٿـخڃ‪٬‬ش حٿ‪َ٬‬رْش ًٷخځ ربن٘خء ڃزنَ‬

‫حٿڄ‪َّٜ‬ش‪ ،‬كْغ ٻخنض ٿو حط‪ٜ‬خالص ً‪ْ٣‬يس ڃ‪ ٪‬حٿْڄن‬

‫ڃنٴ‪ٜ‬پ ٿڀـيخُ ًان٘خء ًكيحص ڃنٴ‪ٜ‬ڀش ٿڀَحىٌّ ًحٿټڄزٌْطَ ًحٿظًَِّ ًحٿويح‪ ٩‬ٿظٰ‪ْ٤‬ش نٴٸخص ‪٫‬ڄپ‬
‫حٿـيخُ حٿزخى‪٨‬ش ٳِ ًٿٺ ٿٌٷض‪ً.‬طټٌڅ طز‪ْ٬‬ش حٿـيخُ ٿَثْْ حٿـڄيٌٍّو ڃزخَٗه‪.‬‬

‫أكڄي ٻخڃپ‬
‫ٍثْْ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش رْن ‪٫‬خڃِ ٓ‪ ٔ97ًٔ ٔ97‬طڄض حٷخٿظو ڃن حٿڄوخرَحص‬
‫ًڃلخٻڄظو ر‪٬‬ي ًٿٺ ٳِ ريحّش ‪٫‬خځ‬

‫ٔ‪ ٔ97‬ٳِ حألكيحع حٿڄ‪ًَ٬‬ٳش رؤٓڂ " أكيحع ٘ٔ ڃخٌّ " ًحٿظَ‬

‫أ‪٣‬خكض رَڃٌُ حٿن‪٨‬خځ حٿٔخرٸْن ٳِ ٷ‪ْ٠‬ش ڃَحٻِ حٿٸٌٍ ڃؼپ ‪٫‬ڀِ ‪ٛ‬زَُ ًڃلڂ ى ٳخثٶ ًٗ‪َ٬‬حًُ ؿڄ‪٬‬ش‬
‫ًڃلڄي ٳٌُُ ًٓخڃِ َٗٱ‪.‬‬

‫أكڄي آڄخ‪ْ٫‬پ ‪٫‬ڀِ‬
‫ٻخڅ حٿڄَْ٘ أكڄي حٓڄخ‪ْ٫‬پ ‪٫‬ڀِ حٿٸخثي حٿ‪٬‬خځ ٿڀٸٌحص حٿڄٔڀلش‬
‫ًًَُّ حٿلَرْش حٿڄ‪ َُٜ‬هالٽ كَد أٻظٌرَ ٖ‪ٔ97‬ځ ‪ًٰٗ ،‬پ‬
‫ٷزڀيخ ڃن‪ٜ‬ذ ٍثِّ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش‪.‬‬
‫ٻخڅ ُڃْال ٿټپ ڃن حٿَثْْ حٿَحكپ أنٌٍ حٿٔخىحص ًحٿَثْْ ؿڄخٽ‬
‫‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٳِ حٿټڀْش حٿلَرْش ًر‪٬‬ي طوَؿو رَطزش ڃالُځ ػخڅ‬
‫حٿظلٶ رٔالف حٿڄ٘خس ًطڂ آٍخٿو اٿَ ڃنٸزخى ًڃنيخ اٿَ‬
‫حٿٌٔىحڅ‪ ،‬ػڂ ٓخٳَ ٳِ ر‪٬‬ؼش طيٍّزْش ڃ‪ ٪‬ر‪ ٞ٬‬حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حٿڄ‪َّْٜ‬ن‬
‫ًحإلنـڀِْ اٿَ ىَّٓٴَْ رٴڀٔ‪ْ٤‬ن ‪٫‬خځ ٘ٗ‪ً ٔ9‬ٻخڅ طَطْزو حألًٽ‪.‬‬
‫‪٫‬نيڃخ ًٷ‪ ٪‬حٿ‪٬‬يًحڅ حٿؼالػِ ‪٫‬ڀَ ڃ‪٫ َٜ‬خځ ‪ ٔ9٘ٙ‬ط‪ٜ‬يٍ ٿو ٻٸخثي ٿڀٌحء حٿؼخٿغ ٳِ ٍٳق ػڂ ٳِ حٿٸن‪َ٤‬س‬
‫َٗٵ ًٻخڅ أًٽ ڃن طٔڀڂ رٌٍٓ‪ْ٬‬ي ر‪٬‬ي حٿ‪٬‬يًحڅ‬
‫طٌٿَ ٷْخىس ٷٌحص ْٓنخء هالٽ حٿٴظَس ڃن ‪٫‬خځ ٔ‪ ٔ9ٙ‬كظَ ‪٫‬خځ ٘‪٫ً ، ٔ9ٙ‬ني ان٘خء ٷْخىس حٽٷٌحص حٿزَّش‬
‫‪ْ٫‬ن ٍثْٔخ ألٍٻخڅ ىٌه حٿٸْخىس ًكظَ كَد ‪.ٔ9ٙ7‬‬

‫‪63‬‬

‫ر‪٬‬ي أّخځ ڃن حٿنټٔش أ‪ٛ‬يٍ حٿَثْْ حٿَحكپ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٷَحٍح ربٷخٿش ‪٫‬يى ڃن حٿ‪٠‬زخ‪ً ١‬ٻزخٍ حٿٸخىس‬
‫ًٻخڅ ڃن رْنيڂ أكڄي آڄخ‪ْ٫‬پ‪ً ،‬ر‪٬‬ي أٷپ ڃن‬

‫ٕٗ ٓخ‪٫‬ش أڃَ حٿَثْْ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬رب‪٫‬خىطو ٿڀويڃش‬

‫ًط‪ْْ٬‬نو ٍثْٔخ ٿيْجش حٿ‪٬‬ڄڀْخص‪.‬‬
‫طڂ ط‪ْْ٬‬نو ٳِ حٿ‪٬‬خځ نٴٔو ٷخثيح ‪٫‬خڃخ ٿڀـزيش‪ً ،‬ٻخڅ ٿيّو ٗ‪ً ٌٍ٬‬اكٔخّ ٷٌُ حڅ حٿـْٖ حٿڄ‪ َُٜ‬ٿڂ‬
‫ُّوظزَ ٳِ ٷيٍحطو ًٻٴخءطو هالٽ كَد‬

‫‪ً ٔ9ٙ7‬ٿڂ ّؤهٌ ٳَ‪ٛ‬ظو حٿلٸْٸْش ٳِ حٿٸظخٽ‪ً ،‬ٻخڅ ّ‪٬‬ظٸي أڅ‬

‫حٿڄٸخطپ حٿڄ‪ً َُٜ‬حٿ‪َ٬‬رِ ٿڂ طظق ٿو حٿٴَ‪ٛ‬ش ٿڄنخُٿش ن‪َْ٨‬ه حإلَٓحثْڀِ ڃنخُ ٿش ‪٫‬خىٿش ألنو ٿٌ أطْلض ٿو‬
‫ىٌه حٿٴَ‪ٛ‬ش ٿټخنض ىنخٹ نظْـش ڃٰخَّس طڄخڃخ ٿڄخ كيع ٳِ حٿنټٔش ‪ً .‬ٻخڅ ‪٫‬ڀَ ٷنخ‪٫‬ش طخڃش رؤنو ال ّڄټن‬
‫آظَىحى حألٍ‪ ٝ‬حٿڄ‪َّٜ‬ش ًحٿ‪َ٬‬رْش حٿظَ ٓڀزظيخ آَحثْپ ‪٫‬خځ‬

‫‪ ٔ9ٙ7‬ريًڅ ڃ‪َ٬‬ٻش ‪ٔ٫‬ټَّش طَْٰ‬

‫ڃٌحُّن حٿڄن‪٤‬ٸش ًطَٳ‪ ٪‬ٿڄ‪ً َٜ‬حٿ‪َ٬‬د ىخڃظيڂ‪ ،‬ٿٌٿٺ ريأ ٳِ ا‬

‫‪٫‬خىس طټٌّن حٿٸٌحص حٿڄٔڀلش ٳؤن٘ؤ‬
‫ٖ‬

‫حٿـْْ٘ن حٿؼخنِ ًحٿؼخٿغ حٿڄْيحنْْن‪ً ،‬ٻخڅ ٿو حٿٴ‪٠‬پ ٳِ اٷخڃش أًٽ ه‪ ٢‬ىٳخ‪ ِ٫‬ٿڀٸٌحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ر‪٬‬ي‬
‫أٗيَ ڃن حٿنټٔش‪.‬‬
‫ؿڄ‪ٗ ٪‬ظخص حٿٸٌحص حٿ‪٬‬خثيس ڃن ْٓنخء ًأ‪٫‬خى طن‪ْ٨‬ڄيخ ًطٔڀْليخ ًهالٽ ٳظَس ًؿِْس هخ‪ ٝ‬ريٌه حٿٸٌحص‬
‫ڃ‪٬‬خٍٹ أ‪٫‬خىص حٿؼٸش ٿڀـنيُ ح ٿڄ‪ َُٜ‬ٳِ ٍأّ حٿ‪ً ،ٖ٬‬حٿـَِّس حٿو‪َ٠‬حء ًىڃَص حٿٸٌحص حٿزلَّش‬
‫حٿڄيڃَس حإلَٓحثْڀْش اّالص‪.‬‬

‫ر‪٬‬ي آظ٘يخى حٿٴَّٶ ‪٫‬زي حٿڄن‪٬‬ڂ ٍّخ‪ ٝ‬ٳِ ‪ 9‬ڃخٍّ ‪ ٔ9ٙ9‬أهظخٍه حٿَثْْ حٿَحكپ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪َٛ‬‬
‫ٿْظٌٿَ ڃن‪ٜ‬ذ ٍثْْ حألٍٻخڅ ًىٌ حٿڄن‪ٜ‬ذ حٿٌٍ حُ‪٫‬ٴِ ڃنو ٳِ حٿ‪٬‬خځ نٴٔو كْنڄخ أ‪٫‬ٴخه حٿَثْْ‬

‫‪٫‬زي‬

‫حٿنخ‪ َٛ‬ڃن ؿڄْ‪ ٪‬ڃنخ‪ٛ‬زو!‪.‬‬
‫‪٫‬ټٲ ر‪٬‬ي ا‪٫‬ٴخثو ڃن ڃنخ‪ٛ‬زو ‪٫‬ڀَ ٻظخرش ه‪٤‬ش كَرْش ڃؼخٿْش إلٓظ‪٬‬خىس ْٓنخء ًأنيَ ىٌه حٿو‪٤‬ش رخٿٴ‪٬‬پ‬
‫ڃ‪٬‬ظڄيح ‪٫‬ڀَ هزَطو ًڃخ ّڄڀټو ڃن ٷَحءحص ڃٌٌٓ‪ْ٫‬و ٳِ حٿظخٍّن حٿ‪ٔ٬‬ټَُ‪ً ،‬ٷٍَ آٍخٽ حٿو‪٤‬ش ٿڀَثْْ‬
‫‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٿټنو أكـڂ ‪٫‬ن ًٿٺ ٳِ حٿڀل‪٨‬ش حألهَْس‪.‬‬
‫ر‪٬‬ي ًٳخس حٿَثْْ ‪٫‬زي حٿنخ‪٫ َٛ‬خځ ٓ‪ً ٔ97‬طٌٿَ حٿَثْْ حنٌٍ حٿٔخىحص طڂ ط‪ْْ٬‬ن أكڄي آڄخ‪ْ٫‬پ ٳِ ٘ٔ‬
‫ڃخٌّ ٔ‪ ٔ97‬ڃيَّح ٿڀڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ًرٸَ ٳِ ىٌح حٿڄن‪ٜ‬ذ ٷَحرش حٿ‪٬‬خځ ًن‪ٜ‬ٲ حٿ‪٬‬خځ كظَ ‪ ٕٙ‬أٻظٌرَ‬
‫ٕ‪٫ ٔ97‬نيڃخ أ‪ٛ‬يٍ حٿَثْْ حٿٔخىحص ٷَحٍح رظ‪ْْ٬‬نو ًَُّح ٿڀلَرْش ًٷخثيح ‪٫‬خڃخ ٿڀٸٌحص‬

‫حٿڄٔڀلش هڀٴخ‬

‫ٿڀٴَّٶ ڃلڄي ‪ٛ‬خىٵ ٿْٸٌى آڄخ‪ْ٫‬پ حٿـْٖ حٿڄ‪ َُٜ‬ٳِ ڃَكڀش ڃن أىٵ حٿڄَحكپ ٿوٌ‪ ٝ‬ڃڀلڄش‬
‫حٿظلََّ‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫ٳِ ‪ّ ٕ8‬نخَّ ٖ‪ْ٫ ٔ97‬نظو ىْجش ڃـڀْ حٿيٳخ‪ ٩‬حٿ‪َ٬‬رِ ٷخثيح ‪٫‬خڃخ ٿڀـزيخص حٿؼالع حٿڄ‪َّٜ‬ش ًحٿٌٍّٔش‬
‫ًحالٍىنْش‪ .‬ڃنلو حٿَثْْ حٿٔخىحص ٍطزش حٿڄَْ٘ ٳِ ‪ ٔ9‬ٳزَحَّ ‪٫‬خځ ٗ‪ ٔ97‬ا‪٫‬ظزخٍح ڃن حٿٔخىّ ڃن‬
‫أٻظٌرَ ‪٫‬خځ ٖ‪ً ٔ97‬ىِ أٍٳ‪ٍ ٪‬طزش ‪ٔ٫‬ټَّش ڃ‪َّٜ‬ش‪ً ،‬ىٌ أًٽ ‪ٟ‬خر‪ ٢‬ڃ‪٫ َُٜ‬ڀَ حإل‪٣‬الٵ ّ‪ٜ‬پ ٿيٌه‬
‫حٿَطزش‪.‬‬
‫طٌٳَ حٿڄَْ٘ أكڄي آڄخ‪ْ٫‬پ ٕ٘ ىّٔڄزَ ٗ‪٫ ٔ97‬ن ‪٫ ٘7‬خڃخ ٳِ أكي ڃٔظ٘ٴْخص ٿنيڅ ر‪٬‬ي أّخځ ڃن‬
‫اهظْخٍ ڃـڀش حٿـْٖ حألڃَّټِ ٿو ٻٌحكي ڃن ‪ٟ‬ڄن ٓ٘ ٗو‪ْٜ‬ش ‪ٔ٫‬ټَُس ‪٫‬خٿڄْش أ‪ٟ‬خٳض ٿڀلَد طټظْټخ‬
‫ؿيّيح‪.‬‬

‫ٗ‪َ٬‬حًُ ؿڄ‪٬‬ش‬
‫ًَُّ ىحهڀْش ٓخرٶ ٳِ ‪٫‬يي ‪٫‬زي حٿنخ‪ ، َٛ‬طوَؽ ٳِ حٿټڀْش حٿلَرْش‪،‬‬
‫اال أنو ٿڂ ّن‪٠‬ڂ اٿَ طن‪ْ٨‬ڂ حٽ‪ٟ‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ‪ ،‬ڃن ڃٌحٿْي ڃ‪ٰٗ ، َٜ‬پ‬
‫ڃن‪ٜ‬ذ نخثذ ٍثْْ حٿٌٍُحء ًًَُّ حٿيحهڀْش‪ ،‬ڃٸٍَ حٿڀـنش حٿظنٴٌّْش‬
‫حٿ‪٬‬ڀْخ ٻخڅ حٿڄٔجٌٽ ‪٫‬ن حٿظن‪ْ٨‬ڂ حٿ‪٤‬ڀْ‪ ِ٬‬حٿٌُ ٻخڅ ّ‪٠‬ڂ نوزش ڃن‬
‫حٿٸْخىحص حٿْٔخْٓش حٿظِ ٌٓٱ طظٌٽٍ حٿٸْخىس ً‪ٟ‬ڄخڅ حٓظڄَحٍ حٿنيؾ‬
‫حٿْٔخِٓ ٿؼٌٍس ٖٕ ٌّٿٌْ ًط‪ٌَّ٤‬ه‪ً .‬ٻخڅ ڃن حٿڄظٴٌٷْن ٳِ‬
‫ىٍحٓظو حٿؼخنٌّش ًحٿ‪ٔ٬‬ټَّش ‪ ،‬ٻڄخ أنو حٗظٰپ ٳِ حٿوڄْٔنحص ڃ‪٫ ٪‬زي‬
‫حٿڄلٔن ٳخثٶ ٳِ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪ً َُٜ‬ٻخڅ ُڃْال ٿو ًٻخڅ ّ٘ظٰپ ٍثْٔخ ٿٴَ‪ ٩‬حٿويڃش حٿَّٔش ٳِ‬
‫حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ‪.‬ك‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ ڃخؿٔظَْ حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‬

‫ٔ٘‪٫ ، ٔ9‬ڄپ ٻڄيٍّ رخٿټڀْش حٿلَرْش ػڂ‬

‫رَثخٓش حألٍٻخڅ ‪٫ ، ٔ9٘7‬ڄپ نخثذ ڃيَّ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ‪ ، ٔ9ٙٔ - ٔ9٘7‬ڃلخٳ‪ ٦‬حٿٌّْٔ ٔ‪ٔ9ٙ‬‬
‫ ٗ‪ ، ٔ9ٙ‬أڃْن ‪٫‬خځ حالطلخى حالٗظَحٻِ ‪ً ، ٔ9ٙ9‬حٿظن‪ْ٨‬ڂ حٿ‪٤‬ڀْ‪ ،ِ٬‬أن٘ؤ ڃيٍٓش أڃنخء حٽ َٗ‪٣‬ش ‪٫‬خځ‬‫‪ ، ٔ9ٙ7‬كٌٻڂ ‪٫‬ڀْو ‪٫‬خځ ٔ‪ ٔ97‬ٳِ ػٌٍس حٿظ‪ٜ‬لْق ٓ‬

‫‪65‬‬

‫ٓخڃِ َٗٱ‬
‫ىٌ أكي ڃئِٓٔ‬

‫حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش‬

‫ًٓټَطَْ‬

‫حٿَثْْ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬حٿ٘و‪ ِٜ‬ٿڀڄ‪٬‬ڀٌڃخص ‪ً ،‬ٿي ٓخڃِ َٗٱ‬
‫ٳِ ڃ‪ َٜ‬حٿـيّيس ‪٫‬خځ ‪ ، ٔ9ٕ9‬طڀٸَ ط‪٬‬ڀْڄو حالرظيحثِ ً‬
‫حٿؼخنٌُ ٳْيخ ‪ ،‬حٿظلٶ رخٿټڀْش حٿلَرْش ‪٫‬خځ‬

‫‪ً ٔ9ٗٙ‬طوَؽ‬

‫ڃنيخ ٳِ ٔ ٳزَحَّ ‪٫‬خځ ‪ ٔ9ٗ9‬ځ ًطڂ ط‪ْْ٬‬نو ٳِ ٓالف‬
‫حٿڄيٳ‪ْ٬‬ش رَطزش حٿڄالُځ‪ ،‬ر‪٬‬ي ٷْخځ ػٌٍس ٖٕ ٌّٿٌْ رؤّخځ حٿظلٶ‬
‫رخٿڄوخرَحص حٿلَرْش ‪ .‬ڃنٌ ريحّش ‪٫‬ڄڀو ٻ‪٠‬خر‪ ٢‬ڃوخرَحص ر‪٬‬ي‬
‫حٿؼٌٍس ًىٌ ّ‪٬‬ڄپ ڃ‪ ٪‬حٿَثْْ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬حٿٌُ ٻخڅ ّټڀٴو رڄيخځ هخ‪ٛ‬ش كظَ أًحهَ ٗيَ ڃخٍّ‬
‫٘٘‪ٔ9‬ځ‪ ً .‬طلٌځ كٌٿو حٿ٘زيخص ٳِ ڃٸظپ ڃڀٺ ڃ‪ َٜ‬حٿٔخرٶ ٳخًٍٵ حألًٽ ‪ ً ،‬ىٌ ّنټَىخ ر٘يس ‪ ً .‬ٻخڅ‬
‫‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ڃٔخٳَحً ٿڀڄ٘خٍٻش ٳِ ڃئطڄَ‬

‫«رخنيًنؾ» ٳخٓظي‪٫‬خه ًٻڀٴو ربن٘خء ٓټَطخٍّش حٿَثْْ‬

‫ٿڀڄ‪٬‬ڀٌڃخص ً‪ْ٫‬نو ٓټَطَْحً ٿڀَثْْ ٿڀڄ‪٬‬ڀٌڃخص ‪ .‬حٓظڄَ ٳِ ىٌح حٿ‪٬‬ڄپ ًك‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ ىٍؿش ڃيَّ ‪٫‬خځ ػڂ‬
‫ًٻْپ ػڂ نخثذ ًَُّ ٳٌَُّ‪ ،‬ر‪٬‬ي ًٳخس ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬طڂ ط‪ْْ٬‬نو ًَُّحً ٿڀيًٿش ػڂ ًَُّحً ٿ٘ئًڅ ٍثخ ٓش‬
‫حٿـڄيٌٍّش ًًٿٺ ٳِ ٗيَ أرَّپ ‪٫‬خځ ٓ‪٣ .ٔ97‬ڀذ ٓخڃِ َٗٱ ڃن حٿَثْْ أنٌٍ حٿٔخىحص ر‪٬‬ي ٍكْپ‬
‫‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬أڅ ّظٸخ‪٫‬ي ػالع ڃَحص ٿټنو ٍٳ‪٧ً ٞ‬پ كظَ أكيحع ٖٔ ڃخٌّ ٔ‪ ٔ97‬ځ حٿظِ طڂ ٳْيخ ح‪٫‬ظٸخٿو‬
‫ً ٓـنو‪ً ،‬رٸَ ٳِ حٿٔـن كظَ ٌّنٌْ ٓ‪ ٔ98‬ځ ػڂ طڂ نٸڀو اٿَ ٓـن حٿٸ‪ َٜ‬حٽ ‪ْ٫‬نِ اٿَ ٯخّش ٘ٔڃخٌّ‬
‫ٔ‪ ٔ98‬ځ كْغ أٳَؽ ‪٫‬نو ىٌ ًُڃالإه ريًڅ أًحڃَ ٻڄخ ّٸٌٽ‬

‫«ًؿينخ رخد حٿٔـن ڃٴظٌكخً ًٷي حهظٴَ‬

‫حٿ‪٠‬زخ‪ً ١‬حٿـنٌى‪ ،‬ٳَكنخ نظ٘خًٍ ٳْڄخ رْننخ ًأهَْح ٷٍَنخ حٿوًَؽ‪٬ًًٟ ،‬نخ حكظڄخٿْن‪ ،‬اڃخ أڅ نظ‪َٝ٬‬‬
‫ٿالٯظْخٽ أً نٌىذ اٿَ رٌْطنخ »‪ً ،‬ٻخڅ حالكظڄخٽ حٿؼخنِ ىٌ حٿ‪ٜ‬لِ ف‪ ،‬ٳٌىزنخ اٿَ رٌْطنخ »‪ً .‬ٻخڅ حٿڄ‪٬‬نِ‬
‫ؿخٌٓٓخ ٿڀڄوخرَحص حٿٌٔٳْخطْش ً ىيح ر٘يخىس حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿ‪٠‬زخ‪ً ١‬ٻيح حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ًكظَ‬
‫حٿٴخٍّن ڃن حٿڄوخرَحص حٿًَْٓش ًّ‪ٜ‬ٲ ٓخڃِ َٗٱ ٳظَس حٿٔـن رؤنيخ ٻخنض طـَرش ٷخْٓش ‪٫‬خنَ ٳْيخ‬
‫ىٌ ًُڃالإه ڃن ‪ٌ٫‬حد ڃ‪٬‬نٌُ ٗيّي‪ًّ ،‬ٸٌٽ حنو ر‪٬‬ي هًَ ؿو ڃن حٿٔـن ٷٍَ حڅ ّٔظڄَ ٳِ حٿظ‪٬‬ڀْڂ‪،‬‬
‫ٳؤنظٔذ اٿَ حٿـخڃ‪٬‬ش حألڃَّټْش حٿٸخىَس ٿڀل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ حٿڄخؿٔظَْ ٳِ حالىحٍس حٿ‪٬‬خڃش‪ ،‬ٿټنو طٴخؿؤ ىنخٹ رؤڅ‬
‫أكي أٓخطٌس حٿـخڃ‪٬‬ش ٻخڅ ڃن ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿڄوخرَحص حألڃَّټْش ٻخڅ ّ‪٠‬خّٸو ٳِ ڃلخًٿش ٿڀل‪ٌٜ‬ٽ ڃنو ‪٫‬ڀَ‬
‫ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ‪٫‬ن ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ ،َٛ‬ٳظَٹ حٿـخڃ‪٬‬ش‪ً ،‬ٷٍَ أڅ ّ‪٬‬ڀڂ نٴٔو رنٴٔو ًحڅ ّ‪ ٌٍ٤‬ػٸخٳظو ٿٌْ‬

‫حٻذ‬

‫‪ َٜ٫‬حٿټڄزٌْطَ ًحالنظَنض‪ً ،‬ىٌ ڃخ فىع‪ .‬ٻخڅ ٓخڃِ أٷَد حٿنخّ اٿَ حٿَثْْ حٿڄ‪٫ َُٜ‬زي حٿنخ‪َٓٛ‬‬

‫‪66‬‬

‫‪٫‬زي حٿڄلٔن ٳخثٶ‬
‫ڃن حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ‬

‫ؿيخُ‬

‫حٿڄ‪َّْٜ‬ن ًأكي ڃئْٓٔن‬

‫حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش رخٿيٳ‪٬‬ش حألًٿَ‪ ً ،‬ىٌ ًحكي ڃن‬
‫‪ٟ‬ڄن حٿؼڄخنْش حٿٌُ حهظخٍىڂ‬

‫‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ٿظټٌّن ؿيخُ‬

‫حٿڄوخرَحص‪ً.‬ٻخڅ ىًٍه حٿَثِْٔ ّظَٻِ ٳِ حٿن٘خ‪ ١‬حٿوخٍؿِ‬
‫‪ٟ‬ي حَٓحثْپ ‪ً ،‬ٿڂ ّٔظ‪ ٪٤‬أكي أڅ ّټ٘ٲ أڃَه ٳِ حٿوخٍؽ‬
‫ٿڄيخٍطو حٿ‪٬‬خٿْش ًٻٴخءطو حٿڄڄظخُس ‪ً ،‬ڃټظ٘ٲ حٿـخٌّٓ‬
‫حٿڄ‪ٍ َُٜ‬ٳ‪٬‬ض حٿـڄخٽ ‪ ً ،‬ىٌ ڃلٔن ڃڄظخُ حٿٌُ ٷخځ‬
‫ريًٍه ٌّٓٲ ٗ‪٬‬زخڅ ٳِ ڃٔڀٔپ ٍأٳض حٿيـخڅ ًٻخڅ ّٰ٘پ‬
‫ڃن‪ٜ‬ذ ًٻْپ ًُحٍس حٿظڄٌّن ر‪٬‬ي ح‪٫‬ظِحٿو ڃن‬

‫حٿڄوخرَحص ‪،‬‬

‫طٌٳِ ‪٫‬خځ ‪. ٔ988‬‬

‫ٍٳ‪٬‬ض ؿزَّپ‬
‫ريأ كْخطو حٿ‪٬‬ڄڀْش ‪ٟ‬خر‪ ٢‬رخٿـْٖ حٿڄ‪ ً ٍَٜ‬حن‪٠‬ڂ ٿپ "‪ٟ‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ " ٷزْپ حالنٸالد حٿ‪ٔ٬‬ټٍَ ًڃن ػڂ‬
‫حن‪٠‬ڂ ٿڀڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش حٿ‪٬‬خڃش ‪ً .‬ٿي ٳِ ڃلخٳ‪٨‬ش حٿزلَْس ڃَٻِ ٻٌځ كڄخىس ٍثْْ ؿيخُ حألڃن حٿٸٌڃِ‬
‫حٿڄ‪ً َُٜ‬ٷخثي ‪٫‬ڄڀْش حٿؼ‪٬‬ڀذ ‪ً ،‬ٻخڅ ٿو ىًٍ رخٍُ ٳِ ٍُ‪ٍ ٩‬أٳض حٿيـخڅ ٳِ ٷڀذ آَحثْپ‪ً .‬ٷخځ رخٿ‪٬‬يّي‬
‫ڃن ‪٫‬ڀڄْخص ٻ٘ٲ ٗزټخص ؿخٌْٓٓش ٻخنض ط‪٬‬ڄپ ٳِ ڃ‪َٜ‬‬

‫‪ ً ..‬ڃن أٗيَ ر‪ٌ٤‬الطو حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀَ‬

‫حٿـخٌّٓ حإلَٓحثْڀَ ً ‪ٟ‬خر‪ ٢‬حٿڄٌٓخى " رخًٍم" ً ىٌ حٿز‪٤‬پ حٿڄوخرَحص حٿلٸْٸَ ٿڀٸ‪ٜ‬ش حٿڄ٘يٌٍس ً‬
‫حٿظَ طلٌٿض ٳْڀڄخ " حٿ‪ٌ٬ٜ‬ى اٿَ حٿيخًّش " ً ڃن ٷخځ رخٿٸز‪٫ ٞ‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄْڀش حالَٓحثْڀْش حٿڄ‪َّٜ‬ش حأل‪ٛ‬پ‬
‫" ىزش ٓڀْڂ " رخٓظيٍحؿيخ اٿَ ڃ‪٤‬خٍ ‪َ٫‬رَ ً ڃن ػڂ طَكْڀيخ اٿَ حٿٸخىَس ٿظلخٻڂ‬

‫(طڂ ا‪٫‬يحڃيخ ر‪٬‬ي أڅ‬

‫أ‪٫‬ظَٳض ً حىّنض رخٿظـْٔ ٿ‪ٜ‬خٿق آَحثْپ ‪َ٫ ،‬ٱ رخٓڂ حٿؼ‪٬‬ڀذ ًٷخځ نٌٍ حٿَّ٘ٲ ر‪٬‬ڄپ ڃٔڀٔپ ‪٫‬نو‬
‫رخٓڂ حٿؼ‪٬‬ڀذ حٿظڀٴٌِّنِ‪ً .‬ٿي ‪٫‬خځ ‪ ٔ9ٕ8‬ځ ًهَؽ ڃن حٿويڃش رَطزش ٳَّٶ أًٽ ‪٫‬خځ ‪ ٔ98ٙ‬ځ ٓ‬

‫‪67‬‬

‫‪٫‬زي حٿ‪ ِِّ٬‬حٿ‪ٌ٤‬ىُ‬
‫ًٿي ٳِ ٖ نٌٳڄزَ ‪٫‬خځ ٕٖ‪ ، ٔ9‬ر‪٬‬ي حطڄخڃو حٿؼخنٌّش حٿظلٶ رخٿټڀْش حٿلَرْش ‪٫‬خځ ٔ٘‪ ٔ9‬ٿْظوَؽ ڃنيخ‬
‫‪٫‬خځ ٖ٘‪ّ ً ٔ9‬ڀظلٶ رڄيٍٓش ڃيٳ‪ْ٬‬ش حٿڄْيحڅ ڃن ٌّنٌْ اٿَ ٯخّش ىّٔڄزَ ڃن نٴْ حٿ‪٬‬خځ ‪ ،‬اٗظٰپ ر‪٬‬يىخ‬
‫ڃيٍٓخ ٳِ ڃيٍٓش حٿڄيٳ‪ْ٬‬ش ڃن ّنخَّ ٗ٘‪ ٔ9‬اٿَ ٯخّش نٌٳڄزَ ٘٘‪ ، ٔ9‬ٳِ ًٿٺ حٿ‪٬‬خځ حنظٸپ ‪٫‬زي حٿ‪ِِّ٬‬‬
‫حٿ‪ٌ٤‬ىٍ اٿَ ىَّ حٿزڀق ٳِ ٷ‪٤‬خ‪ ٩‬ٯِس رٴڀٔ‪ْ٤‬ن ػڂ اٿَ ٍٳق ًهخڅ ٌّنْ ٿْ‪ٌ٬‬ى ر‪٬‬يىخ اٿَ ٯِس ٳِ ٘ٔ‬
‫ٌّنٌْ ‪٫‬خځ ‪ ً ، ٔ9٘ٙ‬ٳِ ٖ نٌٳڄزَ ڃن ‪٫‬خځ ‪ٓ ٔ9٘ٙ‬ٶ‪ ١‬ٳِ حألَٓ‪ ،‬ٿټنو ‪٫‬خى اٿَ ڃ‪ َٜ‬ڃَس أهٍَ ٳِ‬
‫ّنخَّ ‪٫‬خځ ‪ ٔ9٘7‬ٿْنظٸپ ر‪٬‬يىخ اٿَ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش حٿٌُ حٓظڄَ ريخ كظَ حٿ‪٬‬خځ ‪ ، ٔ977‬طٌٳِ‬
‫ٳِ ٗيَ ٓزظڄزَ ‪٫‬خځ ٕٗٓٓ ‪٫‬ن ‪٫‬ڄَ ّنخىِ ٕ‪ٓ 7‬نش ‪ً ،‬طـٔيص ٗو‪ْٜ‬ظو ربٓڂ ‪ ِِّ٫‬حٿـزخٿِ ٳِ‬
‫ڃٔڀٔپ ٍأٳض حٿيـخڅٓ‬

‫ڃلڄي نْٔڂ‬
‫ٻخڅ أكي ‪ٟ‬زخ‪ ١‬حٿـْٖ حٿڄ‪ َُٜ‬حٿٌّن حن‪٠‬ڄٌح ٿظن‪ْ٨‬ڂ‬
‫حٿ‪٠‬زخ‪ ١‬حألكَحٍ ‪ًٗ ،‬خٍٹ ‪ٟ‬ڄن حٿ‪ٜ‬ٲ حٿؼخنِ ڃن‬
‫ٍؿخٽ حٿؼٌٍس ‪٫ً ،‬نيڃخ طٌٿَ حٿڀٌحء ‪ٛ‬الف ڃلڄي ن‪َٜ‬‬
‫حٿ٘يَْ ر‪ٜ‬الف ن‪ٍ َٜ‬ثخٓش ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش‬
‫حٿڄ‪َّٜ‬ش ٻخڅ طخٍّن حٿظلخٷو رخٿڄوخرَحص‬
‫ًطيٍؽ ٳِ ً‪ْ٧‬ٴظو كظِ‬

‫‪ٔ9٘ٙ :‬‬

‫ٻخڅ أكي ڃيَُّ حٿ‪٬‬ڄڀْخص‬

‫رخٿـيخُ ًٍؿپ حٿڄيخځ حٿ‪٬ٜ‬زش ًٻخڅ حالٓڂ حٿلَٻِ ٿو ‪:‬‬
‫ًثذ حٿڄوخرَحص حألٓڄَ ًٿڀلٶ ٳخڅ ان٘خء حٿـيخُ ‪٫‬ڀَ‬
‫‪ٌٍٛ‬طو طڀٺ ‪ .‬ٻخڅ ٿـيٌى ٍؿخٿو ًاىحٍس ‪ٛ‬الف ن‪َٜ‬‬
‫ٍثْْ حٿـيخُ ‪٫‬ڀَ حٿَٯڂ ڃن حنلَحٳو ٳْڄخ ر‪٬‬ي نظْـش‬
‫ٿڀٔڀ‪٤‬ش حٿڄ‪٤‬ڀٸش حٿظِ طڄظ‪ ٪‬ريخ ٳِ ‪٧‬پ كڄخّش حٿڂ َْٗ‬
‫‪٫‬زي حٿلټْڂ ‪٫‬خڃَ نخثذ ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش ًٷخثي حٿـْٖ‬
‫حٿڄ‪ َُٜ‬آڅ ًحٹ‪ ،‬أٗيَ ‪٫‬ڄڀْش ٿڄلڄي نْٔڂ ىِ ا‪٫‬خىس طٸْْڂ ڃنيًد حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش حٿٔخرٶ‬
‫ٍٳ‪٬‬ض حٿـڄخٽ‪ً ،‬ٻخڅ طخٍّن حنيخء هيڃظو رخٿڄوخرَحص ‪ٓٔ97٘ :‬‬

‫‪68‬‬

‫حٿڄٌٿي ًحٿن٘ؤس‬
‫ًٿي ڃلڄي نْٔڂ ٳِ حٿٸخىَس حٿٸيّڄش ‪ .‬ٳِ كِ حٽڃَٰرڀْن‪ .‬حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ رخٿيٍد حألكڄَ ٳِ ‪/ 9 / ٔٓ :‬‬
‫‪ ، ٔ9ٕ7‬ٻخڅ حٿزْض حٿٌُ طَرِ ٳْو ّٸ‪ ٪‬هڀٲ ڃٔـي حٿڄَىحثِ ‪ً .‬ىٌ ڃٔـي ٿڂ ّټن رخٿنٔزش اٿْو ڃټخنخ‬
‫ٿڀ‪ٜ‬الس ٳٸ‪ً ٢‬انڄخ ٿڀڄٌحٻَس أّ‪٠‬خ ‪ .‬ٷزپ أڅ ّټڄپ ػالع ٓنٌحص طٌٳْض ًحٿيطو ‪ً ،‬ٳِ حٿوخڃٔش ‪َ٘٫‬س ڃن‬
‫‪٫‬ڄَه حنظٸڀض ‪٫‬خثڀظو اٿِ كِ حٿڄنَْ س حٿٸَّذ ڃن حٿنخىُ حألىڀِ ٳټخنض ڃال‪٫‬ذ حٿيٌٻِ ًكڀزخص حٿڄالٻڄش‬
‫ڃٴظٌكش أڃخڃو ‪ً،‬ٳْڄخ ر‪٬‬ي أ‪ٛ‬زق ر‪٤‬پ حٿټڀْش حٿلَرْش ًحٿٸٌحص حٿڄٔڀلش ٳِ حٿڄالٻڄش ‪ً .‬ٳْڄخ ر‪٬‬ي أّ‪٠‬خ‬
‫أ‪ْٛ‬ذ ٳِ ڃزخٍحس ٿڀيٌٻِ رْن ڃ‪ً َٜ‬رخٻٔظخڅ ٳِ أنٴو ‪ .‬ٿټنو َٓ‪٫‬خڅ ڃخ ح‪٫‬ظِٽ حٿڄالٻڄش ‪٫‬نيڃخ ًؿي‬
‫نٴٔو ّظڀٸِ ٿټڄش ٷٌّش ڃن ڃنخٳٔو ‪٫‬ڀِ ر‪ٌ٤‬ٿش حٿـْٖ ‪٫‬خځ ٔ٘‪ٛ ٔ9‬الف أڃخڅ أٳٸيطو حٿٌ‪ًٍ. ِ٫‬ٯڂ‬
‫أنو ٳخُ ٳِ حٿڄزخٍحس رخٿ‪َ٠‬رش حٿٸخ‪ْٟ‬ش اال أنو ٿڂ ّ٘ؤ أڅ ّ‪ ْٖ٬‬طڀٺ حٿلخٿش‬

‫ڃَطْن‪٫ ..‬ڀِ أڅ حٿَّخ‪ٟ‬ش‬

‫ڃنلظو ٳَ‪ٛ‬ش حٿًِحؽ ڃن اكيٍ ر‪٤‬الص ڃ‪ َٜ‬ٳِ حٿـڄزخُ ‪ .‬طوَؽ ڃن حٿټڀْش ٿْڀظلٶ رٔالف حٿڄيٍ‪٫‬خص ‪.‬‬
‫ًطوَؽ ځ څ حٿټڀْش ٓنش ٔ٘‪ ٔ9‬حٍ ٷزپ ٷْخځ حٿؼٌٍس ًحٿڄيس حٿظَ ٷ‪٠‬خىخ ىحهپ حٿټڀْش ٓنظْن ‪ٗ .‬خٍٹ ٓنش‬
‫‪ ٔ9٘ٙ‬ٳَ كَد حٿٌّْٔ ‪ً .‬ٷض حٿ‪٬‬يًحڅ حٿؼالػَ ‪٫‬ڀَ ڃ‪ . َٜ‬ر‪٬‬ي طڀٺ حٿلَد طڂ حهظْخٍه ٿالٿظلخٵ‬
‫رـيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش ًٻخڅ حٿـيخُ كيّغ حٿن٘ؤس ًٷض ًحٹ ‪٫ .‬ڄپ نْٔڂ ٳِ ٷٔڂ ( حٿويڃش‬
‫حٿَّٔش ) ًىٌ حٿـيخُ حٿڄٔجٌٽ ‪٫‬ن ٍُ‪ ٩‬حٿـٌحْْٓ ًحٿڄو‪ً ٢٤‬حٿڄيرَ الٍ ‪٫‬ڄڀْخص الهظَحٵ أؿيِس‬
‫حٿ‪٬‬يً ‪ .‬أڃخ ؿيخُ ( حألڃن حٿٸٌڃِ ) ٳڄيظو ڃټخٳلش حٿـٌحْْٓ ٌٓحء ٻخنٌح أؿخنذ حً ڃ‪َّْٜ‬ن ّ‪٬‬ڄڀٌڅ‬
‫ٿلٔخد حٿ‪٬‬يً ‪ .‬ڃ‪ ٪‬حٿٌٷض ريأ ّؼزض ؿيحٍطو ًنٴٔو ىحهپ حٿـيخُ كظَ أڅ ر‪ٞ٬‬‬

‫حٿ‪٬‬ڄڀْخص ح ٿظِ ٷخځ ريخ‬

‫طڄض رظټڀْٲ ڃن حٿَثْْ حٿَحكپ ؿڄخٽ ‪٫‬زي حٿنخ‪ َٛ‬ڃزخَٗس ‪ .‬أٓنيص اٿْو ‪٫‬ڄڀْخص ٻؼَْس ًٻؼَْس ٻخڅ‬
‫ّنيْيخ ڃنظ‪َٜ‬ح ًر‪٤‬ال ‪٫ً .،‬ڄڀْخص أهٍَ ٗخٍٹ ٳْيخ ڃلڄي نْٔڂ ( ًثذ حٿڄوخرَحص حألٓڄَ ) ىٌح حالٓڂ‬
‫حٿٌُ أ‪٣‬ڀٸو ‪٫‬ڀْو ‪ٟ‬خر‪٢‬‬

‫ّ حٿڄ‪ٍ َُٜ‬ٳ‪٬‬ض‬

‫حٿڄوخرَحص حٿ٘يَْ ‪٫‬زي حٿڄلٔن ٳخثٶ ڃټظ٘ٲ حٿـخٌٓ‬

‫حٿـڄخٽ طَٹ ڃلڄي نْٔڂ حٿڄوخرَحص ٳِ حٿٔز‪ْ٬‬نْخص ر‪٬‬ي كَد أٻظٌرَ ًرخٿظليّي ٓنش‬

‫٘‪ً ٔ97‬أ‪ٛ‬زق‬

‫ڃٔجٌال ‪٫‬ن ىْجش طنْ٘‪ ٢‬حٿْٔخكش ٳِ ؿنٌد ْٓنخء ‪ .‬طٌٳَ ٳـَ حألٍر‪٬‬خء ٕٕ ڃخٍّ ٕٓٓٓ ‪ ،‬ڃظؤػَح‬
‫رـڀ‪٤‬و ٳِ حٿيځ ٻخڅ ٿيخ ٓززيخ ‪ ، .‬ٿو ڃن حألًالى حػنخڅ ى٘خځ ًٳئحى ًّ‪٬‬ڄالڅ ٳِ‬

‫ڃـخٽ حٿْٔخكش كخٿْخ ‪،‬‬

‫ًىٌ ‪٫‬ڂ حٿٴنخنش َّٔح ًآڄيخ حٿلٸْٸَ "ْٓٴْن ڃلڄي كخٳ‪ ٦‬نْٔڂ"‬

‫ا‪٫‬الڅ حٿلَد ‪٫‬ڀِ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش‬
‫ٻخڅ ًحكيح ڃن حػنْن ٻڀٴيڄخ ؿڄخٽ‬

‫‪٫‬زيحٿنخ‪ َٛ‬رخٿظلٸْٶ ٳِ ٷ‪ْ٠‬ش (حنلَحٱ حٿڄوخرَحص ) ٳِ حٿٔخ‪٫‬ش‬

‫حٿؼخڃنش ڃن ‪ٛ‬زخف ٌّځ ‪ ٕ8‬أٯٔ‪ً ٔ9ٙ7 ْ٤‬ٷي حٓظڄَ كظَ حٿٔخ‪٫‬ش ح ٿلخىّش ‪ َ٘٫‬ڃن ڃٔخء ٌّځ ٗٔ‬
‫أٻظٌرَ ڃن حٿ‪٬‬خځ نٴٔو‪ ..‬ىپ نْٔض أڅ حٿظلٸْٶ ٻخڅ ّيًٍ كٌٽ ٌٓء حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿنٔخء ًحألڃٌحٽ حٿَّٔش ‪..‬‬
‫‪69‬‬

‫ًىٌ ڃخ ؿ‪٬‬پ ڃن حٿ‪ ًٍَُ٠‬حٓظي‪٫‬خء ٗٗ ْٓيس ًٳنخنش ً ‪ 9‬أٳَحى ڃن هخٍؽ حٿـيخُ روال ٱ ٗٔ ٳَىح‬
‫ڃن ٷٌس حٿـيخُ ‪ ..‬كٔذ ح‪٫‬ظَحٱ حٿٌَُّ كڀڄِ حٿٔ‪ْ٬‬ي ٳِ ڃٌٻَحطو حٿظِ نَ٘ص ‪ .‬ٻٌٿٺ ىحٍص حٿظلٸْٸخص‬
‫كٌٽ ڃزڀٮ حٿٔظْن أٿٲ ؿنْو حٿظِ حٓظڀڄيخ ‪ٛ‬الف ن‪٫ً َٜ‬زخّ ٍ‪ٌٟ‬حڅ ‪ً ..‬حٿٔڄٌځ حٿظِ حٓظڀڄيخ ‪ٛ‬الف‬
‫ن‪ً َٜ‬ڃنيخ ٓڂ (حألٻٌنظْن) ًأڃَ رٌ‪٬ٟ‬يخ ٳِ ٻزٌٔالص (حٿَّخٿظْن) ًطٔڀڄيخ ڃنو حٿڄَْ٘ ‪٫‬زيحٿلټْڂ‬
‫‪٫‬خڃَ‪ ..‬ػڂ ىحٍص حٿظلٸْٸخص كٌٽ ڃخ ‪َ٫‬ٱ رٸ‪ْ٠‬ش حٿض ‪ٌّ٫‬ذ‪ً ..‬ٻخنض حٿنظْـش حٿلټڂ ‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬الف ن‪َٜ‬‬
‫رخٿٔـن ٿڄيس ٓٗ ٓنش‪ً ..‬نخثزو كٔن ‪٫‬ڀْٖ حٿٌُ ٻخڅ ٍثْٔخ ٿيْجش حالڃن حٿٸٌڃِ ًػالػش ‪ٟ‬زخ‪ ١‬ٳٸ‪ ٢‬ڃن‬
‫ىحهپ حٿـيخُ ًػالػش أٳَحى أّ‪٠‬خ ڃن هخٍؿو ‪ً ..‬ىِ اىحنش ٗيّيس حٿظٌح‪ ٪ٟ‬اًح ڃخ ٷْٔض رلـڂ حٿ‪٠‬ـش حٿظِ‬
‫أػَْص أً ٷْٔض رلـڂ حٿيًٍ حٿٌ‪٣‬نِ ح ٿټزَْ حٿٌُ ٿ‪٬‬زو حٿـيخُ ٳِ ًٷض ٻخڅ حٿ‪َٜ‬ح‪َٓٗ ٩‬خ رْن ڃ‪َٜ‬‬
‫ً حَٓحثْپ ‪ً ..‬اڅ ٻنض ڃ‪٬‬ٺ ٳِ حٿنيخّش أڅ حالنلَحٱ ّزٸَ حنلَحٳخ ڃيڄخ ٻخڅ كـڄو‬

‫‪ًّ ..‬زٸَ ٓززو‬

‫حٿَثِْٔ ّٔظلٶ حالنظزخه ًحٿظؤڃپ ‪ً ..‬ىٌ حٿزٸخء ٳِ ڃٌحٷ‪ ٪‬أً ڃَحٻِ حٿٸٌس ‪ٌّ٣‬ال رال كٔخد ‪ ....‬كٔذ ڃخ‬
‫نَ٘ه أڃْن ىٌّيُ ٱُ ٻظخرو (حٿٴَ‪ ٙ‬حٿ‪٠‬خث‪٬‬ش(ٓ‬

‫ٳظلِ حٿيّذ ٷخٽ ‪٫‬ن نْٔڂ‬
‫انٺ ٻڀڄخ كٴَص ٳِ حٿظَرش حٿٌ‪٣‬نْش ًؿيص أػَح ٿو ٷْڄش َّْ٘ ٿڄلڄي‬
‫ڃڄخ ٳ‪٬‬پ ‪ ..‬ٿټنو ٷيٍه ًٷيٍ ٻپ حٿٌّن حكظَٳٌح حٿوٴخء‬

‫نْٔڂ‪ ..‬ٳڄخ ن‪َ٬‬ٳو ‪٫‬نو أٷپ رټؼَْ‬

‫ًحٿ‪٨‬پ ًحٿټظڄخڅ ًحٿَّٔش ‪ ..‬ن‪َ٬‬ٱ أ‪٫‬ڄخٿيڂ ًال‬

‫ن‪َ٬‬ٳيڂ‪ ..‬ن٘‪ َ٬‬ريڂ ًن‪٤‬ڄجن ٿٌؿٌىىڂ ًال نَحىڂ‪.‬‬

‫أ‪٫‬ڄخٿو طيٽ ‪٫‬ڀِ ًؿٌىه‬
‫ٳٸي ‪٫‬خٕ ڃلظَٳخ ٿڀ‪ٜ‬ڄض‪ً ..‬ڃخص ڃټٴنخ رو‪ ..‬ػڂ انو الّ‪َ٬‬ٱ حٿڄٔظلْپ‪ ..‬ٿٌ ٷزپ ڃيڄش ٳالري أڅ طنٴٌ‪ً ..‬ٷي‬
‫ٻخڅ ًٿٺ ّ٘‪َ٬‬ه رخالٻظٴخء ًحالڃظالء‪ .‬ٿٸي ‪٧‬پ أٻؼَ حٿنخّ ٷَرخ ٿو ًحٿظ‪ٜ‬خٷخ رو الّ‪َ٬‬ٳٌڅ ىًٍه ٳِ طيٍّذ‬
‫حٿڄ‪٬‬خٍ‪ْٟ‬ن ٿ٘خه حَّحڅ ٳِ ‪ٟ‬خكْش أن٘خ‪ ٙ‬ٳِ ٓنٌحص كټڂ ‪٫‬زيحٿنخ‪ َٛ‬طنٴٌْح ٿ‪٤‬ڀذ ڃن حالڃخځ حٿوڄْنِ‪..‬‬
‫ٿڂ ّ‪َ٬‬ٱ أكي ًٿٺ ٿڄيس طِّي ‪٫‬ڀَ‬

‫ٖٓ ٓنش كظَ ٻ٘ٴو ٳظلِ حٿيّذ ٳِ ٻظخرو‬

‫(‪٫‬زيحٿنخ‪ً َٛ‬ػٌٍس‬

‫اَّحڅ)ٓ‬
‫أىڂ ‪٫‬ڄپ ن‪َ٬‬ٱ أڅ ڃلڄي نْٔڂ ٷخځ رو ىٌ طيڃَْ حٿلٴخٍ‬

‫(ٻْظْنؾ) أً حٿـَِّس حٿ‪٬‬خثڄش حٿٌُ أٓظؤؿَطو‬

‫حَٓحثِٽ ٿڀظنٸْذ ‪٫‬ن حٿزظًَٽ ٳِ هڀْؾ حٿٌّْٔ ‪ً ..‬ٷي ‪َ٫‬ٳض ڃن ڃلڄي نْٔڂ أڅ ؿڄخٽ ‪٫‬زيحٿنخ‪ َٛ‬ٿـؤ‬
‫ٿز‪ ٞ٬‬كټخځ حٿ‪٬‬خٿڂ ڃن أ‪ٛ‬يٷخثو ً‪٫‬ڀَ ٍأٓيڂ‬

‫ٻخڅ حٿَثْْ حٿٌْٯٔالٳِ ؿٌُّٲ رًَّ طْظٌ ٿڀ‪٢ٰ٠‬‬

‫‪٫‬ڀَ حَٓحثْپ ٿڀظَحؿ‪٫ ٪‬ن ٳټَس حٿلٴخٍ ‪ً..‬ٿټن حَٓحثْپ أ‪َٛ‬ص ‪ًٍ ..‬ٻزيخ حٿًٍَٰ ًحٿ‪٬‬نخى ‪ ..‬رپ انيخ ٻٌ نض‬
‫َٗٻش ڃظ‪٬‬يىس حٿـنْٔخص ڃن‬

‫ٻنيّْن ًرَّ‪٤‬خنْْن ًأڃَّټْْن ٿظ‪٠‬خ‪٫‬ٲ ڃن ‪ٌ٬ٛ‬رش حألُڃش‬
‫‪70‬‬

‫‪..‬‬

‫ًٻخنض حٿڄ٘ټڀش أڅ ڃ‪ َٜ‬ٿڂ طټن ڃٔظ‪٬‬يس ٿ‪َ٠‬د حٿلٴخٍ رخٿ‪َْ٤‬حڅ ‪٫‬ني ىهٌٿو هڀْؾ حٿٌّْٔ ألڅ ڃ‪٬‬نَ‬
‫ًٿٺ حٿظٌٍ‪ ١‬ٳِ كَد ٿڂ طټن ڃٔظ‪٬‬يس ٿيخ ٳِ ًٷض ٻخنض ٳْو ط‪ْ٬‬ي طن‪ْ٨‬ڂ ٷٌحطيخ حٿڄٔڀلش ر‪٬‬يڃخ ؿٍَ ٳِ‬
‫ىِّڄش ٌّنٌْ ‪٫‬خځ ‪ ٔ9ٙ7‬ٳټخڅ الري ڃن طيڃَْه ر‪ْ٬‬يح ‪٫‬ن حٿڄن‪٤‬ٸش حٿڄڀظيزش ًحٿـخىِس‬

‫ٿالٗظ‪٬‬خٽ‪.‬‬

‫ًطڀٸَ ڃلڄي نْٔڂ أڃَح ڃزخَٗح ڃن ؿڄخٽ ‪٫‬زيحٿنخ‪ .. َٛ‬ٿٸي حٓظٸزڀو ٳِ َٗٳش ڃڀلٸش رَٰٳش نٌڃو ‪ً ..‬ٻخڅ‬
‫رخٿًَد ًحٿزْـخڃخ ًٓؤٿو حألٓجڀش حٿظٸڀْيّش حٿڄ‪٬‬ظخىس ‪٫‬ن ‪ٛ‬لظو ًأًالىه ‪ً ..‬ٿڂ ّٸپ ڃلڄي نْٔڂ أڅ ًٿيّو‬
‫ى٘خځ ًٳئحى ڃ‪ٜ‬خرخڅ رخٿل‪ٜ‬زش ‪ً ..‬انڄخ أؿخد حالؿخرش حٿظٸڀْيّش ‪ ( :‬حٿلڄي هلل ّخٳنيځ ) ‪ً ..‬ر‪٬‬ي أڅ حنظيَ ڃن‬
‫حٿ٘خُ‪ًًٛ ..‬پ حٿَ حٿزخد‪ ..‬ٷخٽ ٿو ؿڄخٽ ‪٫‬زيحٿنخ‪ َٛ‬ٻڀڄش ًحكيس‪( ..‬حٿلٴخٍ ّخنْٔڂ) ‪ ..‬ٳَى نْٔڂ‪( :‬كخ‪َٟ‬‬
‫ّخٳنيځ) ‪٫ً ..‬نيڃخ نٴٌص حٿ‪٬‬ڄڀْش ‪ً ..‬طٌحٿض حٿظٲؿَْحص أٍٓپ رَٷْش ڃن أرْيؿخڅ رخٿ٘ٴَس طٸٌٽ‪ ( :‬ڃزًَٹ‬
‫حٿلخؽ) ‪َ٫ ..‬ٳض ٷْخىطو ٳِ حٿٸخىَس أڅ ‪٫‬ڄڀْش حٿلٴخٍ أً حٿلخؽ ٷي طڄض رنـخف‪ًٍ ..‬ى ‪٫‬ڀْو أڃْن ىٌّيُ‬
‫حٿٌُ ٻخڅ ٷي أ‪ٛ‬زق ڃٔجٌال ‪٫‬ن حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ر‪٬‬ي ٯًَد ٗڄْ ‪ٛ‬الف ن‪ َٜ‬رزَٷْش أهٍَ طٸٌٽ ‪:‬‬
‫(حألًالى روَْ ًرْٔڀڄٌح ‪٫‬ڀْٺ ) ‪ً . .‬ٿڂ طټن حٿزَٷْش ىٌه حٿڄَس رخٿ٘ٴَس ‪ ..‬ٻخنض رَٷْش كٸْٸْش ‪ ..‬ٳٸي ٗٴِ‬
‫ًٿيحه ڃن حٿڄَ‪ ٝ‬حٿٌُ طَٻيڄخ ‪٫‬ڀْو‪.‬‬

‫كظَ ًٷض ٷَّذ ٻخنض ط‪٬‬ظزَ ٗو‪ْٜ‬ش ٍثْْ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش‬
‫َّٓش ًٯَْ ڃ‪ًَ٬‬ٳش اال ٿټزخٍ ٷْخىحص حٿـْٖ ًٿَثْْ حٿـڄيٌٍّش‬
‫رخٿ‪٤‬ز‪ ،٪‬حٿٌُ ّٸٌځ رظ‪ْْ٬‬نو رٸَحٍ ؿڄيٌٍُ‪ً ،‬ٿټن ٷخ‬

‫ځ حٿَثْْ‬

‫حٿلخٿِ حٿڀٌحء ‪٫‬ڄَ ٓڀْڄخڅ رټَٔ ىٌح حٿظٸڀْي كْغ أ‪٫‬ڀنض حٿ‪ٜ‬لخٳش‬
‫حٓڄو ‪٫‬يس ڃَحص ٷزپ أڅ ّ‪ٜ‬زق ٗو‪ْٜ‬ش ڃ‪ًَ٬‬ٳش ر‪٬‬ي ڃ‪ٜ‬خكزظو‬
‫ٿڀَثْْ ڃزخٍٹ ٳِ ؿٌالطو اٿَ‬

‫‪71‬‬

‫ٳڀٔ‪ْ٤‬ن ًحٿٌالّخص حٿڄظليس ‪.‬‬

‫‪٫‬ڄَ ٓڀْڄخڅ‬
‫‪٫‬ڄَ ڃلڄٌى ٓڀْڄخڅ ىٌ ڃيَّ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش حٿلخٿِ‪ً ،‬ٿي ٳِ‬
‫ٕ ٌّٿٌْ ‪ّ ٔ9ٖٙ‬نظڄِ اٿِ ڃلخٳ‪٨‬ش ٷنخ ٳِ ؿنٌد ڃ‪ .َٜ‬طڀٸِ ط‪٬‬ڀْڄو ٳِ حٿټڀْش‬
‫حٿلَرْش رخٿٸخىَس‪ً ،‬ڃن ر‪٬‬ي ًٿٺ طڀٸِ طيٍّزخ ‪ٔ٫‬ټَّخ ا‪ٟ‬خٳْخ ٳِ‬
‫حٿٌٔٳْْظِ حٿٔخرٶ ًىٍّ أّ‪٠‬خ حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿْٔخْٓش ٳِ‬

‫حالطلخى‬

‫ؿخڃ‪٬‬ش حٿٸخىَس ًؿخڃ‪٬‬ش‬

‫‪ْ٫‬ن ٗڄْ‪ .‬طٌٿَ ٓڀْڄخڅ اىحٍس حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ‪٫‬خځ ٖ‪.ٔ99‬‬
‫ٳِ ‪٫‬خځ ٘‪ ، ٔ99‬ٻخنض حٿلَد رْن حٿيًٿش ًحٿـڄخ‪٫‬خص حإلٓالڃْش ‪٫‬ڀَ أٗيىخ‪،‬‬
‫ًألڅ حألؿيِس طڄټنض ڃن ڃلخ‪َٛ‬س حٿ‪٬‬نٲ ٳِ ڃ‪ ،َٜ‬ريأ ڃ‪٤‬خٍىًڅ ڃ‪ٌَّٜ‬څ ٳِ‬
‫حٿوخٍؽ ّو‪ٌ٤٤‬څ ٿ‪٬‬ڄڀْخص ڃؼپ ڃيخؿڄش حٿٔٴخٍحص‪ً ،‬رلخٓظو حألڃنْش‪ ،‬ا‪ٟ‬خٳش اٿَ‬
‫حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص ح ٿظِ طٌحٳَص ٿيّو ‪٫‬ن حطـخه ‪٫‬يى ڃن حألٳٰخڅ حٿڄ‪َّْٜ‬ن اٿَ ڃن‪٤‬ٸش‬
‫حٿٸَڅ حالٳَّٸِ‪٣ ،‬ڀذ ڃن حٿَثْْ ڃزخٍٹ حڅ‬
‫ّٔضهيځ ْٓخٍس ڃ‪ٜ‬ٴلش هالٽ ُّخٍطو ألىّْ أرخرخ‬
‫ٿل‪ ٌٍ٠‬ٷڄش أٳَّٸْش‪ًٍ ،‬ٯڂ طيٌّن ‪٫‬يى ڃن‬
‫ڃٔظ٘خٍُ حٿَثْْ ڃن حٿو‪ َ٤‬حٿٌُ ّي‪ ٌ٫‬ڃزخٍٹ‬
‫الٓظويحځ ڃ‪ٜ‬ٴلش‪ ،‬اال أڅ ‪٫‬ڄَ ٓڀْڄخڅ أ‪٫ ٍ ٙ‬ڀَ‬
‫ًؿيش ن‪َ٨‬ه ًٍٯڂ ح‪٫‬ظَح‪ٟ‬خص حٿزًَطٌٻٌٽ‬
‫حٿيرڀٌڃخِٓ‪ ،‬حال حڅ ه‪٤‬ش ٓڀْڄخڅ نٴٌص ًٻخڅ ىٌ‬
‫رنٴٔو ٳِ ؿٌحٍ حٿَثْْ ٳِ حٿڄ‪ٜ‬ٴلش حٿظِ ٿڂ‬
‫ّوظَٷيخ ًحرپ حٿنَْحڅ ‪ً ..‬حط‪٠‬ق حڅ كيّ ٍثْْ‬
‫ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿٌُ ٿڂ ّټن ٷي حٻڄپ ‪٫‬خڃْن ٳِ‬
‫ڃن‪ٜ‬زو ٻخڅ ‪ٛ‬لْلخً‪ ،‬ٳٸي كيػض ڃلخًٿش حٯظْخٽ نـخ‬
‫ځ نيخ حٿَثْْ رٴ‪٠‬پ ن‪ْٜ‬لش ‪٫‬ڄَ ٓڀْڄخڅ‪ً ،‬ٿٌ ٻخڅ‬
‫حٿَثْْ ًٓڀْڄخڅ نٴٔو حٿٌُ ٍٻذ اٿَ ؿٌحٍه‬
‫ّٔظٸالڅ ْٓخٍس ‪٫‬خىّش‪ٍ .‬رڄخ ٿظَْٰ حألڃَٓ‬
‫حهظَْ ٳِ حٿٔنٌحص حألهَْس ڃز‪ٌ٬‬ػخ هخ‪ٛ‬خ ٿڀَثْْ ڃلڄي كٔنِ ڃزخٍٹ ٿڀٸ‪ْ٠‬ش حٿٴڀْٔ‪ْ٤‬نْش ً ٻخڅ ٿو‬
‫ىًٍ ٍثِْٔ ًٳ‪٬‬خٽ ٳِ حطٴخٵ حٿ‪ٜ‬ڀق رْن‬

‫كَٻش ٳظق ً كَٻش كڄخّ ‪ .‬ٻڄخ ‪٧‬يَ حٓڄو ارخڅ ٳظَس‬
‫‪72‬‬

‫حالنظوخرخص حٿَثخْٓش ٳِ ڃ‪ َٜ‬ٻؼَْح ٻوڀْٴش ڃظٌٷ‪ ٪‬ٿڀَثْْ ڃزخٍٹ ً ٿټن‬
‫ٓنو حٿظِ طـخًُص حٿٔز‪ْ٬‬ن ‪٫‬خڃخ ط‪٬٠‬ٲ ڃن ڃٌٷٴو ٻؼَْح ‪ .‬ٿْْ ىنحٹ‬
‫ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ٻؼَْس ڃظخكش ‪٫‬ن حٿڀٌحء ‪٫‬ڄَ ٓڀْڄخڅ‪ ،‬حٿَؿپ حٿٰخڃ‪ ٞ‬حٿٌُ‬
‫ّٸٌى ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش ڃنٌ ‪٫ ٔ8‬خڃخً‪ .‬ىٌح حٿَؿپ‪ ،‬حٿٌُ ّٰ٘پ‬
‫ڃن‪ٜ‬ذ ٍثْْ أىڂ ؿيخُ أڃنِ ٳِ ڃ‪ٍٗ ،َٜ‬لظو ر‪ ٞ٬‬حألًٓخ‪١‬‬
‫حٿيّزڀٌڃخْٓش حٿَٰرْش ًحٿ‪َ٬‬رْش‪ ،‬ٳِ ڃ‪٨٬‬ڂ حألًٷخص‪ ،‬ٿوالٳش حٿَثْْ‬
‫حٿڄ‪ َُٜ‬كٔنِ ڃزخٍٹ أً ٿڄن‪ٜ‬ذ حٿنخثذ حٿٌُ ال ِّحٽ ٗخٯَحً ڃنٌ ‪٫‬خځ‬
‫ٔ‪.ٔ98‬‬
‫ًط‪َ٤‬ف حألًٓخ‪ ١‬حإل‪٫‬الڃْش ًحٿيّزڀٌڃخْٓش رٸٌس كخٿْخً‪ ،‬حٓڂ حٿڀٌحء‬
‫ٓڀْڄخڅ رٌ‪ٛ‬ٴو ڃَٗلخً ٿٰ٘پ ڃن‪ٜ‬ذ نخثذ حٿَثْْ‪ً ،‬ال ْٓڄخ ر‪٬‬يڃخ‬
‫أ‪٫‬ڀن ؿڄخٽ ڃزخٍٹ‪ ،‬حرن حٿَثْْ ًأڃْن ٿـنش حٿْٔخٓخص ٳِ حٿلِد‬
‫حٿلخٻڂ‪ ،‬أڅ حٿلِد ّٴټَّ ٳِ‬

‫ط‪ْْ٬‬ن ٗو‪ ٚ‬ڃخ ٳِ ىٌح حٿڄن‪ٜ‬ذ‬

‫حٿلٌُْ‪ .‬ٿټن حٿڀٌحء‪ ،‬حٿٌُ ّل‪ َ٨‬رؼٸش ڃزخٍٹ حألد ًحكظَحځ حٿ٘خٍ‪٩‬‬
‫حٿ‪٬‬خىُ‪ ،‬ٿڂ ّ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬نو ٌّڃخً حنوَح‪٣‬و ٳِ ڃڀٴخص حٿ٘ئًڅ حٿيحهڀْش‪،‬‬
‫ٻڄخ أنو طلٌٽ ٳِ حًٓنش حألهَْس ًَُّحً ڃٌحُ ٿٌَُّ حٿوخٍؿْش‬
‫ًڃز‪ٌ٬‬ػخً ٗو‪ْٜ‬خً ٿڀَثْْ ‪ .‬ٷزپ ٓنٌحص‪ ،‬ٻخڅ ڃ‪٨٬‬ڂ حٿڄ‪َٜ‬‬

‫ّْن‬

‫ّـيڀٌڅ حٓڂ حٿَؿپ حٿٌُ ّظٌٿَ اىحٍس ٗئًڅ ؿيخُ حٿڄوخرَحص‬
‫حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش حٿڄټڀٲ ڃټخٳلش ‪٫‬ڄڀْخص حٿظـْٔ حٿظِ طلخًٽ‬

‫ر‪ ٞ٬‬حٿيًٽ حألؿنزْش‪ً ،‬هخ‪ٛ‬ش آَحثْپ‪ ،‬حٿٸْخځ ريخ ‪ٟ‬ي حٿڄ‪ٜ‬خٿق‬
‫ًحألىيحٱ حٿڄ‪َّٜ‬ش حٿلٌّْش‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫ًٷي ال طظٌحٳَ ‪ٌٍٛ‬س ًحكيس «ڃ‪ ٪‬حرظٔخڃش » ٿڀٌحء ‪٫‬ڄَ ٓڀْڄخڅ‬
‫حٿٌُ حكظٴپ ر‪ْ٬‬ي ڃْالىه حٿٌحكي ًحٿٔز‪ْ٬‬ن‪ ،‬كْغ طټٌٔ حٿـيّش‬
‫ًحٿ‪َٜ‬حڃش ڃالڃق ًؿيو ‪٫‬ڀَ نلٌ ڃٔظڄَ‪ ،‬ڃخ ؿ‪٬‬پ حٿز‪ّٜ ٞ٬‬ٴو‬
‫رؤرِ حٿيٌٽ‪ ،‬ٻڄخ أنو ٿڂ ّيٽِ‪ ،‬هالٽ حٿٔنٌحص حٿڄخ‪ْٟ‬ش‪ ،‬رؤُ كيّغ‬
‫أً ط‪َّٜ‬ق ‪ٛ‬لخٳِ‪ٌٓ ،‬حء ٿٌٓخثپ حإل‪٫‬الځ حٿڄلڀْش أً حٿ‪٬‬خٿڄْش ‪ .‬حال‬
‫أڅ ڃ‪ٜ‬خىٍ ىّزڀٌڃخْٓش ‪َ٫‬رْش ًٳڀٔ‪ّ ٢‬نْش ٷخٿض ٿـ «حألهزخٍ» اڅ‬
‫حٿٌ‪ّٜ ٪ٟ‬زق ڃوظڀٴخً طڄخڃخً ٳِ حٿٸخ‪٫‬خص حٿڄٰڀٸش‪ ،‬كْغ ّټٌڅ‬
‫حٿٌؿو حٿلٸْٸِ ٿڀٌحء ٓڀْڄخڅ‪ ،‬حٿٌُ ّ‪٬‬يّ ػخنِ ٿٌحء ٳِ حٿظ٘ټْڀش‬
‫حٿلخٿْش ٿڀلټٌڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش ر‪٬‬ي ًَُّ حٿيحهڀْش حٿڄ‪ َُٜ‬حٿڀٌحء‬
‫كزْذ حٿ‪٬‬خىٿِ‪ً .‬طٌ‪ٟ‬ق ىٌه حٿڄ‪ٜ‬خىٍ أڅ «هڀٲ حألرٌحد حٿڄٰڀٸش‪،‬‬
‫ُطليع حٿڀٌحء ٓڀْڄخڅ ر‪٤‬الٷش ًر٘ټپ ڃزخَٗ ًڃٌؿِ‪ ،‬ٳيٌ ّ‪َ٬‬ٱ‬
‫ٻْٲ ّ‪ٜ‬پ اٿَ حٿنٸ‪٤‬ش حٿظِ َّّيىخ ر٘ټپ ڃزخَٗ ًكخٓڂ ٳِ‬
‫حٿٌٷض نٴٔو »‪ًٍ .‬ٯڂ حٿٰڄٌ‪ ٝ‬حٿٌُ ّلْ‪ ٢‬ر٘و‪ْٜ‬ش حٿڀٌحء أً‬
‫طخٍّوو ٳِ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿٌُ َّؿ‪ ٪‬طخٍّن ان٘خثو اٿَ حألٗيَ‬
‫حألًٿَ ڃن ‪٫‬ڄَ ػٌٍس ٌّٿٌْ ٕ٘‪ ، ٔ9‬ٳبڅ ىنخٹ ڃن ّٸٌٽ انو‬
‫ًحكي ڃن أٻؼَ حٿڄٔئًٿْن حٿٌّن ّڀٸٌڅ حكظَحځ ًطٸيَّ حٿ٘خٍ‪٩‬‬
‫حٿڄ‪َُٜٓ‬‬
‫رخٿن‪ َ٨‬اٿَ حٿنـخف حٿڄظٌح‪ٛ‬پ حٿٌُ ٓـڀظو حٿڄوخرَحص حٿڄ‪َّٜ‬ش‬
‫ٳِ ‪٫‬ييه‪ ،‬ٳِ ڃخ ّظ‪٬‬ڀٶ رڄټخٳلش أن٘‪٤‬ش حٿظـْٔ حٿظِ طٸٌځ ريخ‬
‫حٿڄوخرَحص حإلَٓحثْڀْش (حٿڄٌٓخى) ‪ٟ‬ي ڃ‪ً . َٜ‬ر‪٬‬يڃخ ٻخنض‬
‫ًٓخثپ حإل‪٫‬ال ځ حٿڄ‪َّٜ‬ش‪ً ،‬هخ‪ٛ‬ش حٿظڀٴٌِّڅ‬

‫حٿَٓڄِ‪ ،‬طظلٴ‪٦‬‬

‫‪٫‬ن ًٻَ حٓڂ حٿڄن‪ٜ‬ذ حٿٌُ ّٰ٘ڀو حٿڀٌحء ٓڀْڄخڅ ًطټظٴِ رخإلٗخٍس اٿْو رٌ‪ٛ‬ٴو حٿٌَُّ ٳِ ٗئًڅ‬
‫حٿَثخٓش رخص ىٌح حالٓڂ‪ ،‬أهَْح ڃَطز‪٤‬خً رخٿيًٍ حٿڄظِحّي حٿٌُ رخص ّئىّو ٳِ ‪٫‬يى ڃن حٿڄڀٴخص حٿوخٍؿْش‪،‬‬
‫ٻخڅ أرَُىخ حٿ‪٬‬الٷخص ڃ‪ ٪‬حٿٔڀ‪٤‬ش ح ٿٴڀٔ‪ْ٤‬نْش ًحٿٴ‪ٜ‬خثپ حٿڄنخًثش ٿيخ أً حٿڄظلخٿٴش ڃ‪٬‬يخ‪ ،‬ٳ‪٠‬الً ‪٫‬ن حٿلٌحٍ‬
‫حٿٴڀٔ‪ْ٤‬نِ حٿيحهڀِ ًحٿ‪٬‬الٷخص حٿڄ‪َّٜ‬ش ـــ حإلَٓحثْڀْش‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫ًريأ ٓڀْڄخڅ رڀ‪٬‬ذ ىًٍٍح ْٓخْٓخ ٗزو ‪٫‬ڀنِ كْنڄخ حنيٿ‪٬‬ض‬

‫" حنظٴخ‪ٟ‬ش‬

‫حألٷ‪ً ،"َٜ‬حٓظي‪٫‬ض ڃ‪ َٜ‬ڃلڄي رٌْٔنِ ٓٴَْىخ كْنجٌ ٿيٍ آَحثْپ‬
‫إلؿَحء ڃ٘خًٍحص ڃ‪٬‬و ٳِ نٌٳڄزَ ڃن حٿ‪٬‬خځ‬
‫أهٍَ‪ً ،‬حنظيَ ‪٫‬ڄپ ‪٫‬ڄًَ ڃٌَٓ‬

‫ٕٓٓٓ ‪ ،‬ٿټنو ٿڂ ّ‪٬‬ي ڃَس‬

‫ٻٌَُّ ٿوخٍؿْش ڃ‪ َٜ‬ٳِ ڃٔظيپ‬
‫ًكْنيخ ُ‪٫‬ڂ‬

‫حٿ‪٬‬خځ ٕٔٓٓ ً‪ْ٫‬ن أڃْنخً ‪٫‬خڃخً ٿـخڃ‪٬‬ش حٿيًٽ حٿ‪َ٬‬رْش‪،‬‬

‫حٿز‪ ٞ٬‬أڅ حٿټْڄْخء ٯَْ حإلّـخرْش رْن ڃٌَٓ ًٓڀْڄخڅ ٻخنض ‪ٟ‬ڄن‬
‫حألٓزخد حٿظِ أىّص اٿَ ار‪٬‬خى حألًٽ ‪٫‬ن ڃن‪ٜ‬زوٓ‬
‫ّ‪٬‬ظزَ رْن حٿ‪٬‬يى حٿڄليًى ڃن حٿڄٸَرْن ڃن ڃزخٍٹ حٿٌُ َّحه ڃَطْن ٳِ‬
‫حٿٌْځ ‪٫‬ڀَ حألٷپ‪ ،‬ٳِ حٿ‪ٜ‬زخف ًحٿڄٔخء ‪ً .‬رخص كخڃپ حٿَٓخثپ حألڃْن ڃن حٿَثْْ حٿڄ‪ َُٜ‬اٿَ ڃوظڀٲ‬
‫حٿِ‪٫‬ڄخء ٳِ حألُڃخص حٿ‪٤‬خٍثش ‪٣ً .‬زٸخً ٿَْٔطو حٿٌحطْش ٯَْ حٿڄظيحًٿش‪ ،‬ٳبڅ حٿڀٌحء «أٍٻخڅ كَد » ‪٫‬ڄَ‬
‫ڃلڄٌى ٓڀْڄخڅ ڃن ڃٌحٿْي حٿٸخىَس ٳِ حٿؼخنِ ڃن ‪٫‬خځ ٖ٘‪ً ٔ9‬ىٌ ڃظًِؽ ًٿيّو ػالع رنخص ‪ٍ .‬ٷِ اٿَ‬
‫ٍطزش ٿٌحء ‪٫‬خځ ٗ‪ً ، ٔ98‬ىٌ كخ‪ٛ‬پ ‪٫‬ڀَ رټخٿٌٌٍّّ حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ًڃخؿٔظَْ ٳْيخ‪ ،‬ا‪ٟ‬خٳش اٿِ‬
‫ڃخؿٔظَْ ٳِ حٿ‪٬‬ڀٌځ‬

‫حٿْٔخْٓش ڃن ؿخڃ‪٬‬ش حٿٸخىَس ‪ً .‬ىٌ كخ‪ٛ‬پ أّ‪٠‬خً ‪٫‬ڀَ ُڃخٿش ٻڀْش حٿلَد ًىًٍس‬

‫ڃظٸيڃش ٳِ حالطلخى حٿٌٔٳْخطِ ٓخرٸخً ‪ً .‬ط‪٬‬يىص حٿڄنخ‪ٛ‬ذ حٿظِ طٌالىخ ‪ٌ٣‬حٽ هيڃظو ٳِ حٿـْٖ حٿڄ‪. َُٜ‬‬
‫ً‪ُْ٫‬ن نخثزخً ٿَثْْ ؿيخُ حٿڄوخرَحص ٷزپ أڅ ّ‪ٜ‬يٍ ڃزخٍٹ ٳِ حٿَحر‪ ٪‬ڃن‬
‫‪٫‬خځ ٖ‪ ٔ99‬ٷَحٍحً ؿڄيٌٍّخً رظ‪ْْ٬‬نو ‪٫‬ڀَ ٍأّ حٿـيخُ ‪ً .‬هخ‪٫ ٝ‬ڄَ‬
‫ٓڀْڄخڅ ٻپ حٿلًَد حٿظِ ٻخنض ڃ‪َ٣ َٜ‬ٳخً ٳْيخ ڃؼپ كَد حٿْڄن ػڂ‬
‫كَد ‪٫‬خځ ‪ً ٔ9ٙ7‬كَد حٿٔخىّ ڃن أٻظٌرَ ‪٫‬خځ ٖ‪ .ٔ97‬ٻڄخ نخٽ‬
‫ًٓخځ حٿـڄيٌٍّش ڃن حٿ‪٤‬زٸظْن حألًٿَ ًحٿؼخنْش ًحٿ‪٬‬يّي ڃن‬
‫حٿڄْيحٿْخص‪.‬‬

‫‪ٛ‬ٴخطو‬
‫ڃوخرَحطِ طٸڀْيُ " أ‪ٛ‬ڀ‪ ٪‬حٿ٘‪ ،َ٬‬ڃظٌٓ‪ ٢‬حٿ‪ٌ٤‬ٽ‪ ،‬ال ّؼَْ حالنظزخه‬
‫ر‪ٌٍٜ‬س هخ‪ٛ‬ش‪ ،‬ٿټن حٿٌّن حٿظٸٌه ّٸٌٿٌڅ اڅ حٿڄَء‬

‫ّالك‪ْ٫ ٦‬نْو‬

‫حٿٌٔىحًّن ًن‪َ٨‬طو حٿؼخٷزش‪ً ،‬أنو ال ّڄْپ اٿَ حٿټالځ ٻؼَْحً‪٫ ً ،‬نيڃخ‬
‫ّظليع ٳ‪ٌٜ‬طو ىخىةً ًڃن‪٠‬ز‪ً ً٢‬ٻڀڄخطو ڃظِنش‪ً ،‬طنٔذ حٿ‪ٜ‬لْٴش‬
‫حإلَٓحثْڀْش اٿَ ڃن ط‪ٜ‬ٴو ر٘و‪ ٚ‬ط‪َّ٬‬ٱ ‪٫‬ڀْو‪ ،‬ٷٌٿو انو "ٗو‪ٚ‬‬

‫‪75‬‬

‫ّظَٹ ان‪٤‬زخ‪٫‬خً ٷٌّخً ّڄڀٺ ڃخ ّٔڄْو حٿ‪َ٬‬د حٿٌٷخٍ أً حٿٔڄٌ ًّظڄظ‪٪‬‬
‫رل‪ ٌٍ٠‬ٷٌُ ًڃ‪ٜ‬يحٷْش ًح‪ٟ‬لش"‬
‫ًطڄ‪ ِ٠‬حٿ‪ٜ‬لْٴش حإلَٓحثْڀْش ٳِ طٸََّىخ ٷخثڀش اڅ ٓڀْڄخڅ "ّظ‪َّٜ‬ٱ‬
‫ر‪َّ٤‬ٸش ٍثخْٓش‪٬ًّ ،‬زَّ ‪٫‬ن ح‪٫‬ظيحى رخٿنٴْ ّنيٍ ڃؼْڀو ٳِ أًٓخ‪ ١‬ٻزخٍ‬
‫حٿڄٌ‪٧‬ٴْن ٳِ حٿ‪٬‬خٿڂ حٿ‪َ٬‬رِ‪ًّ ،‬زيً أنو ح‪٫‬ظخى ‪٫‬ڀَ أڅ ّظ‪٬‬خڃپ حٿنخّ ڃ‪٬‬و‬
‫رٌٷخٍ ًحكظَحځ‪ً ،‬حٿڄلْ‪ٌ٤‬څ رو ّ‪َ٬‬ٳٌڅ ڃخ َّّي ًڃخ ىِ كخؿخطو كظَ‬
‫ٷزپ أڅ ّ‪٤‬ڀزيخ ىٌ ًطُٸيّځ ٿو كخؿخطو ٳِ ًٷظيخ رخٿ‪٠‬ز‪ ،٢‬ط‪ٜ‬پ حٿٸيٌس أً‬
‫حٿ‪٬٤‬خځ أً حٿڄًَ٘رخص ٯَْ حٿټلٌٿْش أً حٿٔـخثَ اٿَ ڃټظزو ًٳٶ ڃٌح‪ْ٫‬ي‬
‫ىٷْٸش طڄخڃخ‪ً ،‬ڃن ىًڅ حٿلخؿش اٿَ ا‪ٛ‬يحٍ ط‪٬‬ڀْڄخص‪ ،‬ٳيٌح حألڃَ ّـَُ‬
‫ٻؤنو أڃَ ريّيِ "‪٫ ،‬ڀَ كي ط‪٬‬زَْه ًطنٔذ حٿ‪ٜ‬لْٲس حإلَٓحثْڀْش اٿَ ىرڀٌڃخِٓ آَحثْڀِ ٓخرٶ حٿظٸَ‬
‫ٓڀْڄخڅ ٳِ ڃټظزو ٷٌٿو ‪ " :‬اڅ ڃټظزو ّظٔڂ رٴوخڃش ٯَْ ڃؤٿٌٳش‪ ،‬كظَ ّټخى ّ‪٨‬ن حٿڄَء أنو ٳِ ٷ‪ َٜ‬ڃڀټِ‬
‫ّـڄ‪ ٪‬رْن حٿٴوخڃش ًحٿًٌٵ حٿَٳْ‪ ، " ٪‬ٻڄخ طنٔذ ًحص حٿ‪ٜ‬لْٴش اٿَ ڃ‪ٜ‬يٍ رـيخُ حٓظوزخٍحص ٯَرِ ُحٍه‬
‫ڃَحٍحً‪ ،‬ٷٌٿو انو كظَ ‪٫‬ڀَ ڃٔض ًٍ حٿَإٓخء حٿ‪َ٬‬د‪ ،‬ٳڄټظزو ڃڀٴض ٿڀن‪ ًَّْ٘ َ٨‬رٌ‪ٌٟ‬ف اٿَ ڃټخنظو‬
‫حٿَٳْ‪٬‬ش‪ً ،‬اٿَ حٿ‪َّ٤‬ٸش حٿظِ ّن‪ َ٨‬حٿنخّ ريخ اٿْو ٳِ ڃ‪ً ،َٜ‬اٿَ ٍإّظو ٗو‪ْٜ‬خً ٿنٴٔو ‪..‬‬
‫اڅ ڃټخنظو أ‪٫‬ڀَ ڃن ڃـَى ڃټخنش ٍثْْ ؿيخُ ڃوخرَحص‬

‫‪ ..‬انيخ أ‪٫‬ڀَ رټؼَْ "‪٫ ،‬ڀَ كي ڃخ نٔزظو‬

‫حٿ‪ٜ‬لْٴش اٿَ حٿيرڀٌڃخِٓ حإلَٓح ثْڀِ ًكٔذ حٿ‪ٜ‬لْٴش ٳال ّٸظ‪٫ َٜ‬ڄپ ٓڀْڄخڅ ‪٫‬ڀَ حٿَ٘ٵ حألًٓ‪٢‬‬
‫ًكيه‪ .‬ٳيٌ ّٸْڂ ‪٫‬الٷخص ًػْٸش ڃ‪ ٪‬أؿيِس حٓظوزخٍحص ٯَرْش‬
‫أهٍَ‪ ،‬ڃؼپ "حٿِٔ آُ أُ" حٿظِ ًؿّو ٿيخ طلٌَّحً رؤڅ رن الىڅ‬
‫ّنٌُ طٌؿْو ‪َٟ‬رش ٿڂ ّٔزٶ ٿيخ ڃؼْپ ىحهپ حألٍح‪ ِٟ‬حألڃَْٻْش‬
‫‪ ..‬ٷزپ ‪ 8‬أّخځ ڃن ٔٔٓزظڄزَٓ‬
‫ًنٔزض ًحص حٿ‪ٜ‬لْٴش اٿَ ڃن ً‪ٛ‬ٴظو رڄ‪ٜ‬يٍ ڃ‪ّ٤‬ڀ‪٫ ٪‬ڀَ‬
‫حٿ٘ئًڅ حالٓظوزخٍّش ٷٌٿو انو‬

‫"ٿڂ ّټن طلٌَّ ٓڀْڄخڅ‬

‫ڃٔظَٰرخً‪ ،‬ألڅ حٿـنخف حٿ‪ٔ٬‬ټَُ الرن الىڅ ّظؤٿٲ ڃن ‪٫‬نخ‪َٛ‬‬
‫طنظڄِ رخألٓخّ ٿظن‪ْ٨‬ڄخص ڃ‪َّٜ‬ش ٻخنض طٔ‪ َ٬‬ٿإل‪٣‬خكش رخٿن‪٨‬خځ‬
‫ٳِ ڃ‪ً َٜ‬ٷي نـق ٓڀْڄخڅ ًؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش ٳِ حهظَحٵ طپ‬

‫ٹ حٿڄن‪٨‬ڄخص هخٍؽ كيًى ڃ‪َٜ‬‬

‫ڃَحٍحً"‪ً .‬أ‪ٟ‬خٱ‪ " :‬ال أ‪٫‬ظٸي أڅ ڃيَّ أُ ؿيخُآهَ ّ‪َ٬‬ٱ أىٵ حٿظٴخ‪ْٛ‬پ ‪٫‬ن ه‪ٜ‬ڄو ٻڄخ ّ‪َ٬‬ٳيخ ىٌ‪ ،‬ٻڄخ‬
‫أڅ طلڀْڀو ‪٫‬ن نٌحّخ رن الىڅ ًه‪٤٤‬و ال ّنزِٰ حٿظيٌّن ڃن أىڄْظو‪ ،‬أً حٿظ٘ټْٺ ٳْو"‬

‫‪76‬‬

‫رْخنخص ‪٫‬خڃش ‪٫‬ن ‪٫‬ڄَ ٓڀْڄخڅ‬
‫أًالً‪ :‬رْخنخص ‪٫‬خڃش‬
‫حٓڂ حٿ‪٬‬خثڀش‪ٓ :‬ڀْڄخڅ‬
‫حالٓڂ‪٫ :‬ڄَ ڃلڄٌى ٓڀْڄخڅ‬
‫طخٍّن حٿڄْالى‪ٔ9ٖ٘/7/ٕ :‬ځ‬
‫حٿـنٔـْش‪ :‬ڃ‪َُٜ‬‬
‫حٿيّــخنش‪ :‬ڃٔڀڂ‬
‫حٿلخٿش حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش‪ :‬ڃظًِؽ‬
‫‪٫‬يى حٿزنخص‪ٖ :‬‬
‫طخٍّن حٿظَٷِ اٿَ ٍطزش ٿٌحء‪ٔ98ٗ/ٔ/ٔ :‬ځ‬
‫حٿڄن‪ٜ‬ذ حٿلخٿِ‪ٍ :‬ثْْ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش‬

‫ػخنْخً‪ :‬حٿڄئىالص حٿ‪٬‬ڀڄْش ًحٿ‪ٔ٬‬ټَّش‬
‫رټخٿٌٌٍّّ ٳِ حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‬
‫ڃخؿٔظَْ ٳِ حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‬
‫ڃخؿٔظَْ ٳِ حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿْٔخْٓش‪ ،‬ڃن ؿخڃ‪٬‬ش حٿٸخىَس‬
‫ُڃخٿش ٻڀْش حٿلَد حٿ‪٬‬ڀْخ‬
‫ىًٍس ڃظٸيڃش‪ ،‬ڃن حالطلخى حٿٌٔٳْظِ‬

‫ػخٿؼخً‪ :‬حٿڄنخ‪ٛ‬ذ حٿظِ طٌالىخ‬
‫ٷخثي ٿٌحء‬
‫ٷخثي ٳَِٷش‬
‫ٍثْْ ٳَ‪ ٩‬حٿظو‪ ٢ْ٤‬حٿ‪٬‬خځ‪ ،‬ٳِ ىْجش ‪٫‬ڄڀْخص حٿٸٌحص‬
‫حٿڄٔڀلش‬
‫ٍثْْ أٍٻخڅ ڃن‪٤‬ٸش‬
‫نخثذ ڃيَّ حٿڄوخرَحص‬
‫ٍثْْ ؿيخُ حٿڄوخرَحص حٿ‪٬‬خڃش حٿڄ‪َّٜ‬ش‪ ،‬ريءحً ڃن‬
‫ٗ‪ٔ99ٔ/ٖ/‬ځ‪ ،‬كظَ حٓڅ‬

‫‪77‬‬

‫ٍحر‪٬‬خً‪ :‬حأل‪٫‬ڄخٽ حٿزخٍُس‬
‫حٿڄ٘خٍٻش ٳِ كَد حٿْڄن‬
‫حٿڄ٘خٍٻش ٳِ كَد ٌّنْو ‪ٔ9ٙ7‬ځ‬
‫حٿڄ٘خٍٻش ٳِ كَد أٻظٌرَ ٖ‪ٔ97‬ځ‬

‫هخڃٔخً‪ :‬حألًٓڄش ًحألنٌح‪ً ١‬حٿڄْيحٿْخص‬
‫ًٓخځ حٿـڄيٌٍّش‪ ،‬ڃن حٿ‪٤‬زٸش حٿؼخنْش‬
‫َنٌْ‪ ١‬حٿٌحؿذ‪ ،‬ڃن حٿ‪٤‬زٸش حٿؼخنْش‬
‫ڃْيحٿْش حٿويڃش حٿ‪ٌّ٤‬ڀش ًحٿٸيًس حٿلٔنش‬
‫نٌ‪ ١‬حٿٌحؿذ‪ ،‬ڃن حٿ‪٤‬زٸش حألًٿَ‬
‫نٌ‪ ١‬حٿويڃش حٿڄڄظخُس‬

‫ٓخىٓخً‪ :‬څُٗخڅ ڃڄِْ ألر‪٬‬ي حٿليًى‬
‫ڃن ؿڄْ‪ ٪‬ٳجخص حٿ٘‪٬‬ذ حٿڄ‪ً َُٜ‬أنخ أ كيىڂ ٿ٘‪ٌٍ٬‬نخ رخألڃخڅ ًحٿٴوَ ًحٿ‪٤‬ڂ أنْنش رڄـَى ًٻَ آڂ ىٌح‬
‫حٿَؿپ أً ً‪ْ٧‬ٴظو أً ‪ٌٍٛ‬س ٿو ًأًى أڅ أ كْ‪٤‬و رؤڅ آڄو ً‪ٛ‬ٴظو ٿڂ ّلٴَىخ حٿظخٍّن ٳِ أًىخننخ نلن ٳٸ‪٢‬‬
‫ًال ٳِ ىٌه حٿلٸزش حٿِڃنْش ٳٸ‪ً ٢‬ٿټن ٌٓٱ طزٸِ ٳوَحً ً‪ِ٫‬حً ألرنخثنخ ٳِ حٿڄٔظٸزپ ‪ً ،‬أڅ أرٔ‪ ٢‬حٿنخّ‬
‫ّ‪٬‬ڀڄٌڅ طڄخڃخً ڃيُ ػٸپ حٿڄٔجٌٿْش حٿظِ ‪٫‬ڀِ ‪٫‬خطٶ ْٓخىطټڂ ًڃن هڀٴٺ ڃئٓٔش ‪ْ٧ ٩‬ڄش طٸٌځ ر‪٬‬ڄڀيخ‬
‫ًًحؿزيخ رڄنظيِ حٿنِحىش ًحٿَ٘ٱ ًٿڂ طزوڀٌح ‪٫‬ڀِ رڀيٻڂ ًٗ‪٬‬زټڂ ڃن أىنِ اٿِ أ‪٨٫‬ڂ حٿظ‪٠‬لْخص حٿظِ‬
‫طٸيڃٌنيخ ً نڀڄْ نظخثـيخ رْن حٿلْن ًحٓهَ ٳظِّي ًنخ انظڄخءحً ًًالءحً ٽڃ‪ َٜ‬ىحهپ أٍح‪ْٟ‬يخ ًهخٍ ؿيخ ‪،‬‬
‫ًنلڄپ ٿټڂ ٻپ حٿظٸيَّ ًطلْش ؿڀْڀش ًهخٿ‪ٜ‬ش ڃن ٷڀٌدنخ ٻپ حٽڃ‪َّْٜ‬ن‪.‬‬

‫‪78‬‬