You are on page 1of 38

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

U S T AWA
z dnia 24 lipca 2015 r.
o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego 1)
Rozdzia 1
Cele i zadania Rady Dialogu Spoecznego
Art. 1. 1. Tworzy si Rad Dialogu Spoecznego, zwan dalej Rad, jako forum
trjstronnej wsppracy strony pracownikw, strony pracodawcw oraz strony
rzdowej, zwanych dalej stronami Rady.
2. Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunkw rozwoju spoecznogospodarczego oraz zwikszenia konkurencyjnoci polskiej gospodarki i spjnoci
spoecznej.
3. Rada dziaa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarnoci spoecznej w
zakresie stosunkw zatrudnienia.

1)

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustaw z dnia
23 maja 1991 r. o zwizkach zawodowych, ustaw z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawcw, ustaw z dnia 23 maja 1991 r. o rozwizywaniu sporw zbiorowych, ustaw z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, ustaw z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustaw
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb
niepenosprawnych, ustaw z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych,
ustaw z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych,
ustaw z dnia 7 padziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysowego potencjau
obronnego i modernizacji technicznej Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 23
grudnia 1999 r. o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie
niektrych ustaw, ustaw z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsibiorczoci, ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej, ustaw z
dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakadowych, ustaw z dnia 10 padziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac, ustaw z dnia 23 listopada 2002 r. o Sdzie Najwyszym,
ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych, ustaw z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, ustaw z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spoecznej, ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, ustaw z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych,
ustaw z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesw gospodarczych i spce
europejskiej, ustaw z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym, ustaw z dnia 22 lipca
2006 r. o spdzielni europejskiej, ustaw z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, ustaw z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pastwowej Inspekcji Pracy, ustaw z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych, ustaw z dnia 16 wrzenia 2011 r. o wsppracy rozwojowej,
ustaw z dnia 11 padziernika 2013 r. o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z ochron miejsc
pracy, ustaw z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw oraz ustaw z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programw w zakresie polityki spjnoci finansowanych w
perspektywie finansowej 20142020.

2
4. Rada dziaa na rzecz poprawy jakoci formuowania i wdraania polityk oraz
strategii spoeczno-gospodarczych, a take budowania wok nich spoecznego
porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego
dialogu organizacji pracownikw i pracodawcw oraz strony rzdowej.
5. Rada wspiera prowadzenie dialogu spoecznego na wszystkich szczeblach
jednostek samorzdu terytorialnego.
Art. 2. Do waciwoci Rady oraz jej stron naley:
1)

wyraanie opinii i zajmowanie stanowisk,

2)

opiniowanie projektw zaoe projektw ustaw oraz projektw aktw prawnych,

3)

inicjowanie na zasadach okrelonych niniejsz ustaw procesu legislacyjnego,

4)

wykonywanie innych zada wynikajcych z odrbnych ustaw

w sprawach, o ktrych mowa w art. 1.


Rozdzia 2
Uprawnienia Rady Dialogu Spoecznego i jej stron
Art. 3. 1. Strony Rady mog zawiera porozumienia i zajmowa wsplne
stanowiska.
2. Przedmiotem porozumie stron Rady s wzajemne zobowizania stron suce
realizacji celw Rady, o ktrych mowa w art. 1 ust. 24.
3. Porozumienia okrelaj w szczeglnoci:
1)

czas obowizywania;

2)

tryb dokonywania zmian treci;

3)

tryb rozwizania;

4)

przypadki wyganicia;

5)

tryb rozstrzygania kwestii spornych.


Art. 4. 1. Kadej ze stron Rady przysuguje prawo wniesienia pod obrady Rady

sprawy o duym znaczeniu spoecznym lub gospodarczym, jeeli uzna, e jej


rozwizanie jest istotne dla zachowania pokoju spoecznego, rozwoju spoecznogospodarczego i wzrostu dobrobytu, zwikszenia konkurencyjnoci polskiej gospodarki
oraz spjnoci spoecznej.
2. Kada ze stron Rady, rwnie wsplnie z inn stron Rady, moe zaj
stanowisko w kadej sprawie dotyczcej polityki spoecznej lub gospodarczej.
3. Kada ze stron Rady moe wezwa inn stron Rady do zajcia stanowiska w
sprawie, ktr uzna za majc due znaczenie spoeczne lub gospodarcze.

4. W sprawie wniesionej pod obrady Rady w trybie, o ktrym mowa ust. 1, Rada
podejmuje uchwa.
5. Rada moe, w drodze uchway, przekaza spraw, o ktrej mowa w ust. 1, do
rozpatrzenia przez zesp, o ktrym mowa w art. 34, jednoczenie wskazujc termin do
zajcia stanowiska.
6. Jeeli w terminie, o ktrym mowa w ust. 5, zesp przedstawi swoje stanowisko
w sprawie, o ktrej mowa w ust. 1, Rada podejmuje uchwa w oparciu o to stanowisko
na pierwszym posiedzeniu nastpujcym po jego upywie.
7. Jeeli w terminie, o ktrym mowa w ust. 5, zesp nie przedstawi stanowiska,
kada ze stron Rady w terminie 14 dni od dnia, w ktrym upyn termin do
przedstawienia stanowiska zespou, moe przedstawi Radzie swoje stanowisko w
sprawie.
8. Jeeli w terminie, o ktrym mowa w ust. 7, strona nie przedstawi swojego
stanowiska,

kada

organizacji,

ktrej

przedstawiciele

reprezentuj

stron

pracownikw i stron pracodawcw w Radzie, oraz strona rzdowa, w terminie 5 dni od


dnia, w ktrym upyn termin do przedstawienia stanowiska kadej ze stron Rady,
moe przedstawi swoje stanowisko.
9. Po upywie terminw, o ktrych mowa w ust. 7 i 8, Rada moe podj uchwa
w sprawie, po rozpatrzeniu stanowisk stron lub organizacji, ktrej przedstawiciele
reprezentuj stron pracownikw i stron pracodawcw w Radzie.
10. Tryb okrelony w ust. 49 stosuje si do przyjmowania opinii przez Rad.
Art. 5. 1. Przygotowywane przez Rad Ministrw oraz jej czonkw projekty
zaoe projektw ustaw i projekty aktw prawnych w sprawach, o ktrych mowa w
art. 1, s kierowane do opinii strony pracownikw i strony pracodawcw Rady.
2. Strona pracownikw i strona pracodawcw Rady wyraa swoj opini w drodze
uchway.
3. Projekty, o ktrych mowa w ust. 1, s przekazywane na adres poczty
elektronicznej Biura Rady Dialogu Spoecznego.
4. Termin do wyraenia opinii, o ktrej mowa w ust. 2, nie moe by krtszy ni
30 dni od dnia przekazania projektu na adres poczty elektronicznej, o ktrym mowa w
ust. 3. Termin ten moe zosta skrcony do 21 dni ze wzgldu na wany interes
publiczny.
5. Nieprzedstawienie opinii, o ktrej mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie
uwaa si za rezygnacj z prawa do jej wyraenia.

4
Art. 6. 1. W przypadku gdy Rada Ministrw nie uwzgldni opinii, o ktrej mowa
w art. 5 ust. 2, lub dokona istotnych zmian w projekcie w stosunku do opiniowanego
projektu, przedstawia swoje stanowisko w treci uzasadnienia projektu przedoonego
Sejmowi.
2. Stanowisko, o ktrym mowa w ust. 1, Rada Ministrw przekazuje Radzie.
Art. 7. 1. Strona pracownikw i strona pracodawcw Rady ma prawo
przygotowywania wsplnie uzgodnionych projektw zaoe projektw ustaw i
projektw aktw prawnych w sprawach, o ktrych mowa w art. 1, i przekazania ich
waciwemu ministrowi w celu przedoenia Radzie Ministrw.
2. Projekt, o ktrym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie wraz z ocen skutkw
regulacji.
3. Uzgodnienie projektu, o ktrym mowa w ust. 1, nastpuje w drodze uchway
strony pracownikw i strony pracodawcw Rady.
4. Nieprzyjcie projektu przez Rad Ministrw do dalszych prac wymaga
przedstawienia przez waciwego ministra stronie pracownikw i stronie pracodawcw
Rady, w terminie 2 miesicy od dnia podjcia decyzji o nieprzyjciu projektu, nie
pniej ni w terminie 4 miesicy od dnia otrzymania projektu przez waciwego
ministra, pisemnego uzasadnienia.
5. W przypadku wniesienia projektu ustawy do Sejmu z istotnymi zmianami,
informacja zawierajca uzasadnienie zmian jest zamieszczana w uzasadnieniu projektu.
Art. 8. 1. Strona pracownikw i strona pracodawcw Rady moe wnioskowa o
przeprowadzenie wysuchania publicznego do podmiotu odpowiedzialnego za
opracowanie projektu aktu normatywnego dotyczcego spraw objtych zakresem
waciwoci Rady.
2. Z inicjatyw o wystpienie z wnioskiem o przeprowadzenie wysuchania
publicznego dotyczcego projektu aktu normatywnego moe wystpi kada z
organizacji, ktrej przedstawiciele reprezentuj stron pracownikw i stron
pracodawcw w Radzie.
3. Przyjcie wniosku nastpuje w drodze uchway strony pracownikw i strony
pracodawcw Rady.
Art. 9. 1. Strona pracownikw i strona pracodawcw Rady mog przedstawia
wsplne zapytania w zakresie spraw, o ktrych mowa w art. 1, waciwym ministrom.

5
2. Uzgodnienie treci zapytania, o ktrym mowa w ust. 1, nastpuje w drodze
uchway strony pracownikw i strony pracodawcw Rady.
3. Waciwy minister udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wsplnego zapytania.
Art. 10. 1. Kadego roku Rada opracowuje program swojego dziaania,
uwzgldniajc aktualn sytuacj spoeczno-gospodarcz. W programie wskazywane s
zagadnienia priorytetowe dla rozwoju i zwikszenia efektywnoci dialogu spoecznego
w Polsce.
2. Strona rzdowa, w terminie do dnia 20 stycznia kadego roku, przedstawia
Radzie aktualny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrw.
3. Program prac Rady jest przedstawiany Radzie Ministrw w terminie do dnia 20
lutego kadego roku.
Art. 11. 1. Rada rozpatruje wnioski wojewdzkich rad dialogu spoecznego, o
ktrych mowa w art. 41 ust. 1, o ile dotycz one spraw objtych zakresem jej
waciwoci.
2. Rada moe przekaza spraw o zasigu wojewdzkim wojewdzkiej radzie
dialogu spoecznego.
3. Informacj na temat rozstrzygnicia sprawy, o ktrej mowa w ust. 2,
przewodniczcy wojewdzkiej rady dialogu spoecznego przedstawia Prezydium Rady.
4. Prezydium Rady moe zdecydowa o wniesieniu informacji, o ktrej mowa w
ust. 3, oraz opinii lub stanowiska, o ktrych mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1, pod obrady
plenarne Rady.
Art. 12. Rada przedstawia stanowiska w sprawach wniesionych pod jej obrady
przez Rad Ministrw, jej czonkw i inne organy pastwowe.
Art. 13. 1. Strona pracownikw i strona pracodawcw Rady ma prawo
wystpowania ze wsplnymi wnioskami o wydanie lub zmian ustawy albo innego aktu
prawnego w zakresie spraw, o ktrych mowa w art. 1. Wnioski kierowane s do
waciwego ministra.
2. Uzgodnienie wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, nastpuje w drodze uchway
strony pracownikw i strony pracodawcw Rady.
3. W przypadku przedoenia wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, waciwy
minister, w terminie nie duszym ni 2 miesice od dnia zoenia wniosku, przedstawia

6
na pimie stronie pracownikw i stronie pracodawcw Rady stanowisko Rady
Ministrw w sprawie.
4. Strona pracownikw i strona pracodawcw Rady mog zoy wsplny wniosek
o przedstawienie stanowiska, o ktrym mowa w ust. 3, na najbliszym posiedzeniu
Rady.
Art. 14. Strona pracownikw i strona pracodawcw Rady mog podj uchwa o
wystpieniu przez przewodniczcego Rady do Sdu Najwyszego z wnioskiem o
rozstrzygnicie zagadnienia prawnego, jeeli w orzecznictwie Sdu Najwyszego lub
sdw powszechnych ujawniy si rozbienoci w wykadni prawa.
Art. 15. 1. Strona pracownikw i strona pracodawcw Rady mog zawiera
ponadzakadowe ukady zbiorowe pracy obejmujce og pracodawcw zrzeszonych w
organizacjach, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1, lub grup tych pracodawcw oraz
pracownikw zatrudnionych przez tych pracodawcw, a take porozumienia okrelajce
wzajemne zobowizania tych stron.
2. Do ukadw, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si przepisy art. 2392411, art.
2412 1 i 3, art. 24132419 1 i 2 oraz art. 2411024113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662).
Art. 16. 1. Strona rzdowa, w terminie do dnia 10 maja kadego roku, przedstawia
Radzie wstpn prognoz wielkoci makroekonomicznych stanowicych podstaw do
prac nad projektem ustawy budetowej na rok nastpny.
2. Strony pracownikw i strony pracodawcw Rady, w terminie 10 dni od dnia
otrzymania wstpnej prognozy wielkoci makroekonomicznych stanowicych podstaw
do prac nad projektem ustawy budetowej na rok nastpny, przedstawiaj wspln
propozycj w sprawie wzrostu w nastpnym roku:
1)

wynagrodze w gospodarce narodowej, w tym w pastwowej sferze budetowej;

2)

minimalnego wynagrodzenia za prac;

3)

emerytur i rent z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.


3. W przypadku gdy w terminie, o ktrym mowa w ust. 2, strony pracownikw i

strony pracodawcw Rady nie przedstawi wsplnej propozycji, kada z tych stron
moe, w terminie 5 dni roboczych, przedstawi swoj propozycj w kadej ze spraw, o
ktrych mowa w ust. 2.
4. W przypadku gdy w terminie, o ktrym mowa w ust. 3, strona nie przedstawi
propozycji w sprawach, o ktrych mowa w ust. 2, propozycj w kadej ze spraw moe

7
przedstawi, w terminie 5 dni roboczych, kada z organizacji, ktrej przedstawiciele
reprezentuj stron pracownikw i stron pracodawcw w Radzie.
Art. 17. 1. Strona rzdowa, w terminie do dnia 15 czerwca kadego roku, kieruje
zaoenia projektu budetu pastwa na rok nastpny do Rady w celu zajcia stanowiska
przez strony pracownikw i strony pracodawcw.
2. Strony pracownikw i strony pracodawcw Rady zajmuj, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zaoe projektu budetu pastwa na rok nastpny, wsplne
stanowisko w sprawie tych zaoe.
3. W przypadku gdy w terminie, o ktrym mowa w ust. 2, strony nie uzgodni
wsplnego stanowiska, kada ze stron moe, w terminie 3 dni roboczych, zaj
stanowisko w sprawie zaoe projektu budetu pastwa na rok nastpny.
4. W przypadku gdy w terminie, o ktrym mowa w ust. 3, strony nie uzgodni
stanowiska w sprawie zaoe projektu budetu pastwa na rok nastpny, opini w
sprawie zaoe projektu budetu pastwa na rok nastpny moe przedstawi, w
terminie 3 dni roboczych, kada z organizacji, ktrej przedstawiciele reprezentuj stron
pracownikw i stron pracodawcw w Radzie.
Art. 18. 1. Strona rzdowa, nie pniej ni 30 dni przed przedstawieniem projektu
ustawy budetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budetowej na rok nastpny wraz z
uzasadnieniem do Rady w celu zajcia stanowiska przez strony pracownikw i strony
pracodawcw.
2. Strony pracownikw i strony pracodawcw Rady zajmuj wsplne stanowisko
w sprawie projektu ustawy budetowej na rok nastpny, nie pniej ni w 10 dniu
roboczym nastpujcym po dniu, w ktrym otrzymay projekt.
3. W przypadku gdy w terminie, o ktrym mowa w ust. 2, strony nie uzgodni
wsplnego stanowiska, kada ze stron moe, w terminie kolejnych 5 dni roboczych,
zaj stanowisko w sprawie projektu ustawy budetowej na rok nastpny.
4. W przypadku gdy w terminie, o ktrym mowa w ust. 3, strona nie uzgodni
stanowiska w sprawie projektu ustawy budetowej na rok nastpny, opini w sprawie
projektu ustawy budetowej na rok nastpny moe przedstawi, w terminie kolejnych 3
dni roboczych, kada z organizacji, ktrej przedstawiciele reprezentuj stron
pracownikw i stron pracodawcw w Radzie.

Art. 19. 1. Nieprzedstawienie wsplnej propozycji i stanowisk, o ktrych mowa w


art. 1618, w terminie wyznaczonym odpowiednio w kadym z tych przepisw lub w
terminie ustalonym przez Rad, oznacza rezygnacj z prawa do ich wyraenia.
2. Terminy, o ktrych mowa w art. 1618, Rada moe zmienia na wniosek strony
rzdowej.
Art. 20. Minister waciwy do spraw finansw publicznych przedstawia stronie
pracownikw i stronie pracodawcw Rady informacj o przebiegu wykonania ustawy
budetowej za pierwsze procze biecego roku w terminie do dnia 10 wrzenia tego
roku.
Art. 21. 1. Rada Ministrw przedstawia stronie pracownikw i stronie
pracodawcw Rady, w terminie do dnia 31 maja roku nastpnego, informacj z
wykonania ustawy budetowej.
2. Strony pracownikw i strony pracodawcw Rady, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania informacji, o ktrej mowa w ust. 1, mog przedstawi Sejmowi wspln
opini o wykonaniu ustawy budetowej.
Rozdzia 3
Skad i organizacja Rady Dialogu Spoecznego
Art. 22. 1. W skad Rady wchodz przedstawiciele strony rzdowej, strony
pracownikw oraz strony pracodawcw.
2. W pracach Rady:
1)

bior udzia, z gosem doradczym, przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej


Polskiej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Gwnego Urzdu
Statystycznego;

2)

mog bra udzia, na zaproszenie przewodniczcego Rady, przedstawiciele innych


wybranych i zainteresowanych organizacji oraz instytucji zgodnie z ich
zakresem dziaania.
Art. 23. 1. Stron pracownikw w Radzie reprezentuj przedstawiciele

reprezentatywnych organizacji zwizkowych.


2. Za reprezentatywne organizacje zwizkowe uznaje si oglnokrajowe zwizki
zawodowe,

oglnokrajowe

zrzeszenia

(federacje)

zwizkw

zawodowych

oglnokrajowe organizacje midzyzwizkowe (konfederacje), ktre speniaj cznie


nastpujce kryteria:

1)

zrzeszaj wicej ni 300 000 czonkw bdcych pracownikami;

2)

dziaaj w podmiotach gospodarki narodowej, ktrych podstawowy rodzaj


dziaalnoci jest okrelony w wicej ni w poowie sekcji Polskiej Klasyfikacji
Dziaalnoci (PKD), o ktrej mowa w przepisach o statystyce publicznej.
3. Przy ustalaniu kryterium liczebnoci, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzgldnia

si nie wicej ni po 100 000 czonkw organizacji zwizkowej bdcych


pracownikami

zatrudnionymi

podmiotach

gospodarki

narodowej,

ktrych

podstawowy rodzaj dziaalnoci jest okrelony w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji


Dziaalnoci (PKD), o ktrej mowa w przepisach o statystyce publicznej. Organizacja
zwizkowa ubiegajca si o uznanie jej za reprezentatywn organizacj zwizkow przy
ustalaniu liczby pracownikw, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1, nie uwzgldnia
pracownikw zrzeszonych w tych spord jej organizacji czonkowskich, ktre s lub w
okresie roku przed zoeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywnoci byy
zrzeszone w reprezentatywnej organizacji zwizkowej majcej przedstawicieli w
skadzie Rady.
4. Strona pracownikw moe zaprasza do udziau w pracach Rady, z gosem
doradczym, przedstawicieli zwizkw zawodowych i organizacji zwizkowych
niespeniajcych kryteriw okrelonych w ust. 2 i 3 oraz przedstawicieli organizacji
spoecznych i zawodowych.
Art. 24. 1. Stron pracodawcw w Radzie reprezentuj przedstawiciele
reprezentatywnych organizacji pracodawcw.
2. Za reprezentatywne organizacje pracodawcw uznaje si oglnokrajowe
organizacje pracodawcw o charakterze ponadbranowym, funkcjonujce na podstawie
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawcw (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z
pn. zm.2)) lub ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiole (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 979, z pn. zm. 3)), speniajce cznie nastpujce kryteria:
1)

zrzeszaj

pracodawcw

zatrudniajcych

cznie

co

najmniej

300

000

pracownikw, z zastrzeeniem ust. 3;


2)

zrzeszaj

pracodawcw

prowadzcych

podstawowy

rodzaj

dziaalnoci

gospodarczej w co najmniej poowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci

2)

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121,
poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2004 r. Nr
240, poz. 2407.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz.
1304, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 i Nr 207, poz. 1230.

10
(PKD), o ktrej mowa w przepisach o statystyce publicznej, z zastrzeeniem ust.
4;
3)

posiadaj wrd czonkw regionalne organizacje pracodawcw o charakterze


ponadbranowym, majce siedziby w co najmniej poowie wojewdztw.
3. Przy ustalaniu kryterium liczebnoci, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1:

1)

w przypadku pracodawcy prowadzcego dziaalno w zakresie jednej sekcji PKD


wszyscy pracownicy przyporzdkowywani s do tej sekcji albo

2) w przypadku pracodawcy prowadzcego dziaalno w wicej ni jednej sekcji PKD


wszyscy zatrudnieni pracownicy zostaj przyporzdkowani do sekcji obejmujcej
podstawowy rodzaj dziaalnoci danego podmiotu
przy czym uwzgldnia si nie wicej ni 100 000 pracownikw w danej sekcji PKD.
4. Przy ustalaniu liczby sekcji, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 2, uwzgldnia si
sekcje obejmujce co najmniej 3000 pracownikw.
5. Strona pracodawcw moe zaprasza do udziau w pracach Rady, z gosem
doradczym, przedstawicieli organizacji pracodawcw niespeniajcych kryteriw
okrelonych w ust. 24 oraz przedstawicieli organizacji spoecznych i zawodowych.
Art. 25. 1. Wnioski organizacji zwizkowych, o ktrych mowa w art. 23 ust. 2, i
organizacji pracodawcw, o ktrych mowa w art. 24 ust. 2, o stwierdzenie ich
reprezentatywnoci rozpatruje Sd Okrgowy w Warszawie, ktry wydaje w tej sprawie
orzeczenie w cigu 30 dni od dnia zoenia wniosku w trybie przepisw ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z
pn. zm. 4)) o postpowaniu nieprocesowym.
2. Z wnioskami, o ktrych mowa w ust. 1, organizacje zwizkowe i organizacje
pracodawcw wystpuj co 4 lata. Okres 4 lat liczy si od dnia uprawomocnienia si
uprzednio wydanego orzeczenia.
3. Z upywem 4 lat od uprawomocnienia si orzeczenia sdu w sprawie wniosku o
ponowne stwierdzenie reprezentatywnoci organizacja zwizkowa i organizacja
pracodawcw traci uprawnienia organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 23 i art.
24, chyba e udokumentuje Prezydium Rady zoenie wniosku o ponowne stwierdzenie
reprezentatywnoci. W takim przypadku organizacja ta zachowuje status organizacji

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379,
435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539 i
978.

11
reprezentatywnej do czasu uprawomocnienia si orzeczenia sdu w sprawie wniosku o
ponowne stwierdzenie reprezentatywnoci.
Art. 26. 1. Kada z organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1,
oraz strona rzdowa s reprezentowane w Radzie przez swych przedstawicieli.
2. Liczb przedstawicieli kadej z organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i
art. 24 ust. 1, w skadzie Rady ustalaj wsplnie strony pracownikw i strony
pracodawcw.
3. Strona pracownikw i strona pracodawcw Rady maj rwn liczb
przedstawicieli.
4. Kada z organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, ma rwn
liczb przedstawicieli w ramach danej strony.
5. Liczb czonkw Rady Ministrw, bdcych przedstawicielami strony rzdowej
w skadzie Rady, ustala Prezes Rady Ministrw.
6. Liczby przedstawicieli, o ktrych mowa w ust. 2, zatwierdza Rada w drodze
uchway.
Art. 27. 1. Czonkw Rady bdcych:
1)

przedstawicielami strony pracownikw i strony pracodawcw, na wniosek kadej


z organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1,

2)

przedstawicielami strony rzdowej czonkw Rady Ministrw oraz po jednym


przedstawicielu ministra waciwego do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog
spoeczny

ministra

waciwego

do

spraw

finansw

publicznych

odpowiedzialnego za budet, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, na


wniosek Prezesa Rady Ministrw
powouje i odwouje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powouje do udziau i odwouje z udziau
w pracach Rady swojego przedstawiciela oraz przedstawicieli:
1)

Prezesa Narodowego Banku Polskiego na jego wniosek;

2)

Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na jego wniosek.


3. Osoby powoane do skadu Rady albo do udziau w jej pracach uczestnicz

osobicie w pracach Rady.


4. Za udzia w pracach Rady przysuguje ryczat miesiczny:
1)

przewodniczcemu

oraz

wiceprzewodniczcym

Rady,

wyczeniem

przedstawicieli strony rzdowej w wysokoci 76% przecitnego wynagrodzenia

12
w roku poprzednim ogoszonego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego
na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Spoecznych, od pierwszego dnia nastpnego miesica po ogoszeniu, zwanego
dalej przecitnym wynagrodzeniem;
2)

czonkom Rady, penicym funkcje przewodniczcych zespow problemowych, o


ktrych mowa w art. 34, z wyczeniem przedstawicieli strony rzdowej w
wysokoci 65% przecitnego wynagrodzenia;

3)

pozostaym czonkom Rady oraz sekretarzom Prezydium Rady, z wyczeniem


przedstawicieli strony rzdowej w wysokoci 57% przecitnego wynagrodzenia.
5. Uprawnienie do ryczatu przysuguje wycznie z jednego z tytuw

wymienionych w ust. 4.
6. Zwrot kosztw podry, zakwaterowania i diety w wysokoci i na warunkach
okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 ust. 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, mog uzyska:
1)

czonkowie Rady i sekretarze Prezydium Rady, z wyczeniem przedstawicieli


strony rzdowej;

2)

czonkowie zespow problemowych, o ktrych mowa w art. 34, i eksperci


niebdcy

czonkami

Rady,

ktrzy

czonkami

organizacji,

ktrej

przedstawiciele reprezentuj stron pracownikw i stron pracodawcw w Radzie,


jeeli rodki przekazane tym organizacjom w ramach umw, o ktrych mowa w
ust. 7, taki zwrot umoliwiaj.
7. W celu realizacji zada strony pracownikw i strony pracodawcw Rady,
wynikajcych z ustawy, w ramach umw zawieranych midzy Biurem Rady Dialogu
Spoecznego a organizacjami, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1,
wchodzcymi w skad Rady:
1)

wiceprzewodniczcy Rady mog zleca:


a) wykonanie ekspertyz, bada i raportw oraz innych dokumentw,
b) prace techniczno-organizacyjne,
c) zakup usug i materiaw,
d) organizowanie konferencji, zjazdw, spotka i szkole promujcych dialog
spoeczny;

2)

mog by zwracane koszty podry, zakwaterowania i diety, o ktrych mowa w


ust. 6 pkt 2.

13
8. Ryczat miesiczny, o ktrym mowa w ust. 4, zwrot kosztw podry,
zakwaterowania i diety, o ktrych mowa w ust. 6 pkt 1, oraz wydatki na pokrycie
zlecanych prac, o ktrych mowa w ust. 7, wypaca Biuro Rady Dialogu Spoecznego.
Art. 28. 1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych.
2. Rada podejmuje decyzje w drodze uchway na posiedzeniach plenarnych, jeeli
w posiedzeniu bior udzia:
1)

przedstawiciele wicej ni poowy organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1;

2)

przedstawiciele wicej ni poowy organizacji, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1;

3)

co najmniej jeden przedstawiciel Rady Ministrw.


3. Przyjcie uchway Rady wymaga zgody kadej ze stron. Stanowiska strony

pracownikw i strony pracodawcw s przyjmowane zwyk wikszoci, przy czym


wymagane jest uczestniczenie w gosowaniu co najmniej 2/3 czonkw Rady
reprezentujcych dan stron. Stanowisko strony rzdowej przyjmowane jest
jednomylnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Rady Ministrw.
Art. 29. 1. Strona pracownikw i strona pracodawcw uzgadnia wniosek, wyraa
swoj opini lub zajmuje stanowisko w drodze uchway podejmowanej na posiedzeniu
plenarnym, jeeli w posiedzeniu bior udzia:
1)

przedstawiciele wicej ni poowy organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1;

2)

przedstawiciele wicej ni poowy organizacji, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1.


2. Przyjcie uchway wymaga zgody strony pracownikw i strony pracodawcw.
3. Uchwaa przyjmowana jest zwyk wikszoci, przy czym wymagane jest

uczestniczenie w gosowaniu co najmniej 2/3 czonkw Rady reprezentujcych dan


stron.
Art. 30. 1. Rada moe podejmowa uchway w drodze gosowania
korespondencyjnego. Przyjcie uchway w drodze gosowania korespondencyjnego
moe odbywa si przy wykorzystaniu rodkw komunikacji elektronicznej.
2. Przy podejmowaniu uchway w drodze gosowania korespondencyjnego gos w
imieniu strony rzdowej oraz organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust.
1, oddaj przewodniczcy i kady wiceprzewodniczcy Rady.
3. Gosowanie korespondencyjne jest wane, jeeli wziy w nim udzia wszystkie
organizacje, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, oraz strona rzdowa.
4. Uchwaa w drodze gosowania korespondencyjnego jest podejmowana
jednomylnie.

14
Art. 31. 1. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, w skad ktrego wchodz
przewodniczcy Rady i wiceprzewodniczcy Rady.
2. Przedstawiciele kadej z organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24
ust. 1, oraz Prezes Rady Ministrw w imieniu strony rzdowej wskazuj po jednym
wiceprzewodniczcym Rady, przy czym nie wskazuje wiceprzewodniczcego
organizacja lub strona rzdowa, ktrej przedstawiciel jest przewodniczcym Rady.
3. Prezydium Rady koordynuje prac Rady i jej zespow problemowych, o
ktrych mowa w art. 34, w szczeglnoci ustala harmonogram prac Rady, porzdek
posiedzenia Rady oraz rozpatruje sprawy przekazane przez Rad.
4. Prezydium Rady przy wykonywaniu zada korzysta z pomocy sekretarzy
Prezydium Rady.
Art. 32. 1. Na czele Rady stoi przewodniczcy Rady.
2. Do zada przewodniczcego naley:
1)

zwoywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady i Prezydium Rady;

2)

reprezentowanie Rady w kontaktach zewntrznych;

3)

kierowanie w imieniu Rady wnioskw i zapyta do waciwych organw;

4)

wykonywanie innych czynnoci zleconych przez Rad.


3. Przewodniczcy Rady przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie pniej

ni do dnia 31 maja, sprawozdanie z dziaalnoci Rady w roku poprzednim.


4. Kadencja przewodniczcego Rady trwa 1 rok.
5. Przewodniczcym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracownikw
i strony pracodawcw, wskazany przez dan stron i bdcy czonkiem Rady, oraz
strony rzdowej, wskazany przez Prezesa Rady Ministrw spord czonkw Rady
Ministrw bdcych w skadzie Rady.
6. Wybr kolejnoci przewodniczenia Radzie uzgadniaj strony Rady.
Art. 33. 1. Posiedzenia Rady oraz jej Prezydium odbywaj si w zalenoci od
potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na 2 miesice.
2. Rada, w drodze uchway, moe przekaza Prezydium Rady rozpatrzenie sprawy
nalecej do jej kompetencji, z wyjtkiem zada, ktrych realizacja przez Rad wynika
z odrbnych ustaw.
Art. 34. W ramach Rady tworzone s stae lub dorane zespoy problemowe.
Art. 35. 1. Posiedzenia Rady s jawne.

15
2. Z wanych powodw Prezydium Rady moe zdecydowa o wyczeniu
jawnoci posiedzenia.
3. Z posiedzenia Rady sporzdza si komunikat.
Art. 36. Rada uchwala swj regulamin, okrelajcy:
1)

tryb i sposb pracy oraz tryb zwoywania posiedze Rady oraz Prezydium Rady;

2)

tryb powoywania i sposb funkcjonowania zespow problemowych, o ktrych


mowa w art. 34;

3)

form i sposb udostpniania komunikatu, o ktrym mowa w art. 35 ust. 3;

4)

sposb informowania o przebiegu posiedze Rady;

5)

sposb zapraszania do udziau w pracach Rady przedstawicieli z gosem


doradczym;

6)

tryb powoywania i zadania sekretarzy Prezydium Rady;

7)

organizacj, sposb dziaania i tryb pracy Biura Rady Dialogu Spoecznego.


Art. 37. 1. Tworzy si Biuro Rady Dialogu Spoecznego, zapewniajce obsug

techniczn, organizacyjn i kancelaryjno-biurow oraz eksperck Rady, zwane dalej


Biurem.
2. Biuro jest wydzielon komrk organizacyjn pastwowej jednostki
budetowej, podlegej ministrowi waciwemu do spraw pracy.
Art. 38. 1. Pracami Biura kieruje dyrektor Biura.
2. Dyrektora Biura powouje minister waciwy do spraw pracy na wniosek Rady.
3. Minister waciwy do spraw pracy odwouje dyrektora Biura na wsplny
wniosek co najmniej dwch stron Rady.
4. Dyrektor Biura, w zakresie obowizkw zwizanych z realizacj zada Rady,
Prezydium i zespow problemowych, o ktrych mowa w art. 34, podlega
przewodniczcemu Rady.
Art. 39. 1. Wydatki zwizane z funkcjonowaniem Rady i Biura s pokrywane z
budetu pastwa z czci 31 Praca, w ramach wyodrbnionego rozdziau klasyfikacji
budetowej.
2. Projekt planu finansowego Biura jest przygotowywany przez dyrektora Biura i
podlega zatwierdzeniu przez Rad.
3. Wydatki, o ktrych mowa w ust. 1, s ujmowane w planie finansowym
jednostki, o ktrej mowa w art. 37 ust. 2.

16
4. W terminie do dnia 31 stycznia kadego roku dyrektor Biura przedstawia
Radzie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura za rok poprzedni.
5. Rada zatwierdza sprawozdanie w terminie do koca lutego danego roku.
Art. 40. 1. Prace strony rzdowej w Radzie koordynuje minister waciwy do
spraw pracy.
2. Minister waciwy do spraw pracy i urzd go obsugujcy wsppracuje z Rad i
wojewdzkimi radami dialogu spoecznego, o ktrych mowa w art. 41 ust. 1, oraz
przedstawia Radzie informacje o dziaaniach i inicjatywach strony rzdowej.
3. Minister waciwy do spraw pracy, na wniosek strony pracownikw i strony
pracodawcw Rady, powouje niezalene od Rady zespoy, dla prowadzenia
branowego dialogu spoecznego.
Rozdzia 4
Wojewdzkie rady dialogu spoecznego
Art. 41. 1. W wojewdztwach mog by tworzone wojewdzkie rady dialogu
spoecznego, zwane dalej WRDS.
2. O utworzeniu WRDS postanawia marszaek wojewdztwa na wsplny wniosek
co najmniej jednej z organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1, oraz co najmniej
jednej z organizacji, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1.
3. Marszaek postanawia o likwidacji WRDS, jeeli o odwoanie swoich
przedstawicieli z jej skadu wystpi wszystkie z organizacji, o ktrych mowa w art. 23
ust. 1, lub wszystkie z organizacji, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1.
4. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu
administracji rzdowej, zleconym marszakowi wojewdztwa, finansowanym w drodze
dotacji celowej.
Art. 42. 1. Do waciwoci WRDS naley:
1)

wyraanie opinii i stanowisk:


a)

w sprawach objtych zakresem zada zwizkw zawodowych lub organizacji


pracodawcw

bdcych

kompetencji

administracji

rzdowej

samorzdowej z terenu wojewdztwa,


b)
2)

w sprawach, o ktrych mowa w art. 11 ust. 2;

wykonywanie innych zada wynikajcych z odrbnych ustaw.


2. Marszaek wojewdztwa przedstawia stronie pracownikw i stronie

pracodawcw WRDS do zaopiniowania projekty strategii rozwoju wojewdztwa i

17
programw w zakresie objtym zadaniami zwizkw zawodowych i organizacji
pracodawcw oraz sprawozdania z ich realizacji.
3. Wyraenie opinii, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, wymaga zgody strony
pracownikw i strony pracodawcw WRDS. Jeeli strona pracownikw i strona
pracodawcw WRDS nie uzgodni wsplnej opinii, kadej z organizacji, o ktrych
mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, wchodzcych w skad WRDS, przysuguje prawo
wyraenia stanowiska w sprawie podlegajcej opiniowaniu.
4. Opini lub stanowiska w sprawie, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, WRDS
przekazuje Prezydium Rady.
Art. 43. 1. Strony WRDS mog wsplnie zawiera porozumienia.
2. Przedmiotem porozumie mog by wzajemne zobowizania stron w sprawach
objtych zakresem ich dziaania. Przepis art. 3 ust. 3 stosuje si odpowiednio.
Art. 44. 1. WRDS moe rozpatrywa sprawy spoeczne lub gospodarcze
powodujce konflikty midzy pracodawcami i pracownikami, jeeli uzna te sprawy za
istotne dla zachowania pokoju spoecznego.
2. Sprawy, o ktrych mowa w ust. 1, mog by na pimie przedstawiane WRDS
przez kad z jej stron, zwizki zawodowe i organizacje pracodawcw niewchodzce w
skad WRDS, organy administracji publicznej oraz strony, ktrych konflikt dotyczy.
Art. 45. 1. W sprawach, o ktrych mowa w art. 44 ust. 1, WRDS wyraa opini
lub podejmuje uchwa o koniecznoci wyznaczenia osoby z misj dobrej woli, ktr
bdzie osoba z listy mediatorw, o ktrej mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o rozwizywaniu sporw zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 295), z
zastrzeeniem ust. 2.
2. W szczeglnych przypadkach, jeeli wymaga tego interes spoeczny,
przewodniczcy WRDS moe samodzielnie zadecydowa o koniecznoci wyznaczenia
osoby z misj dobrej woli.
3. Z wnioskiem do ministra waciwego do spraw pracy o wyznaczenie osoby z
misj dobrej woli wystpuje przewodniczcy WRDS.
4. Osoba z misj dobrej woli pomaga stronom, ktrych konflikt dotyczy, w jego
rozwizaniu. Jeeli nie jest moliwe rozwizanie konfliktu, jego strony lub osoba z
misj dobrej woli wystpuj do WRDS o wyraenie przez ni opinii.
Art. 46. 1. Osobie z misj dobrej woli na czas prowadzenia misji dobrej woli
przysuguje zwolnienie od pracy.

18
2. Osobie z misj dobrej woli przysuguje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych
przez ni kosztw przejazdu i zakwaterowania okrelone w umowie zawartej przez t
osob z wojewod. Wynagrodzenie to nie moe by wysze od wynagrodzenia
przewidzianego dla mediatorw z listy mediatorw, okrelonego zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwizywaniu
sporw zbiorowych.
3. Wynagrodzenie i koszty, o ktrych mowa w ust. 2, s finansowane w ramach
dotacji celowej, o ktrej mowa w art. 41 ust. 4.
Art. 47. 1. W skad WRDS wchodz:
1)

marszaek wojewdztwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spord


przedstawicieli innych jednostek samorzdu terytorialnego albo organizacji
zrzeszajcych samorzdy jako przedstawiciele strony samorzdowej;

2)

przedstawiciele organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 jako przedstawiciele


strony pracownikw;

3)

przedstawiciele organizacji, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 jako przedstawiciele


strony pracodawcw;

4)

wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby jako przedstawiciele strony
rzdowej.
2. WRDS moe zaprasza do udziau w posiedzeniach przedstawicieli powiatw i

gmin z terenu wojewdztwa.


3. Liczb przedstawicieli kadej z organizacji, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
wchodzcych w skad WRDS ustalaj wsplnie strony pracownikw i strony
pracodawcw w drodze uchway.
4. Czonkw WRDS powouje i odwouje marszaek danego wojewdztwa, na
wniosek organizacji i instytucji, o ktrych mowa w ust. 1.
5. Szczegowy tryb dziaania WRDS okrela regulamin WRDS.
6. Obsug WRDS zapewnia biuro wojewdzkiej rady dialogu spoecznego,
bdce komrk organizacyjn urzdu obsugujcego marszaka wojewdztwa.
Art. 48. 1. WRDS obraduje na posiedzeniach plenarnych.
2. Pierwsze posiedzenie WRDS zwouje marszaek wojewdztwa nie pniej ni
w terminie 3 miesicy od zoenia wniosku, o ktrym mowa w art. 41 ust. 2.
3. Posiedzenia WRDS odbywaj si w zalenoci od potrzeb, nie rzadziej ni raz
na trzy miesice.

19
4. Posiedzenia WRDS i prezydium WRDS zwouje przewodniczcy WRDS.
5. W szczeglnych przypadkach przewodniczcy WRDS moe upowani jednego
z wiceprzewodniczcych WRDS do zwoania posiedzenia WRDS lub posiedzenia
prezydium WRDS.
6. Przewodniczcy WRDS moe powierzy prowadzenie posiedzenia jednemu z
wiceprzewodniczcych.
7. Czonkowie WRDS uczestnicz w pracach WRDS osobicie.
8. Czonkowie WRDS i prezydium WRDS mog korzysta na posiedzeniach
WRDS oraz prezydium WRDS z pomocy zaproszonych przez siebie doradcw na
zasadach okrelonych w regulaminie WRDS.
Art. 49. 1. Pracami WRDS kieruje prezydium WRDS, w skad ktrego wchodz
przewodniczcy WRDS i wszyscy wiceprzewodniczcy WRDS.
2. Przedstawiciele kadej z organizacji, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24
ust. 1, wskazuj po jednym wiceprzewodniczcym WRDS, przy czym nie wskazuje
wiceprzewodniczcego

organizacja

lub

strona,

ktrej

przedstawiciel

jest

przewodniczcym WRDS.
3. Wiceprzewodniczcym WRDS i czonkiem prezydium WRDS ze strony
rzdowej jest wojewoda, a ze strony samorzdowej marszaek wojewdztwa.
4.

Przewodniczcym

WRDS

jest

naprzemiennie

przedstawiciel

strony

pracownikw i strony pracodawcw, wskazany przez dan stron i bdcy czonkiem


WRDS, marszaek wojewdztwa oraz wojewoda.
5. Wybr kolejnoci przewodniczenia WRDS uzgadniaj jej strony.
6. Kadencja przewodniczcego WRDS trwa 1 rok.
Art. 50. 1. WRDS wyraa stanowiska, jeeli na posiedzeniu kada ze stron WRDS
jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela.
2. Wyraenie stanowiska przez WRDS wymaga zgody wszystkich biorcych
udzia w posiedzeniu. W razie braku zgody, kada ze stron moe przedstawi opini w
sprawie.
3. Wnioski zawierajce stanowiska dotyczce rekomendacji rozwiza i
propozycji zmian prawnych WRDS przekazuje Radzie. Prezydium Rady, w terminie 30
dni, informuje WRDS o sposobie rozpatrzenia wniosku.
4. Organ administracji publicznej po otrzymaniu stanowiska WRDS odnosi si
pisemnie do przekazanego stanowiska w terminie 30 dni.

20
5. W sprawach organizacyjnych WRDS podejmuje uchway zwyk wikszoci
gosw. Uchway mog by podjte rwnie w drodze gosowania korespondencyjnego,
okrelonego w regulaminie WRDS.
Rozdzia 5
Zmiany w przepisach obowizujcych
Art. 51. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502 i 1662) w art. 24117 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie
Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz.
);.
Art. 52. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwizkach zawodowych (Dz. U. z
2014 r. poz. 167 oraz z 2015 r. poz. 791) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Organizacja zwizkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 25
czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu
spoecznego (Dz. U. poz. ), zwanej dalej ustaw o Radzie Dialogu
Spoecznego, ma prawo opiniowania zaoe i projektw aktw prawnych w
zakresie objtym zadaniami zwizkw zawodowych. Nie dotyczy to zaoe
projektu budetu pastwa oraz projektu ustawy budetowej, ktrych opiniowanie
reguluj odrbne przepisy.;

2)

w art. 191 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Organizacja zwizkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie
Dialogu Spoecznego, ma prawo opiniowania dokumentw konsultacyjnych Unii
Europejskiej, w szczeglnoci biaych ksig, zielonych ksig i komunikatw, oraz
projektw aktw prawnych Unii Europejskiej w zakresie zada objtych
zadaniami zwizkw zawodowych.;

3)

w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Organizacja zwizkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie
Dialogu Spoecznego, ma prawo wystpowania z wnioskami o wydanie lub
zmian ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objtych zadaniami
zwizku zawodowego. Wnioski dotyczce ustaw zwizek kieruje do posw lub
organw majcych prawo inicjatywy ustawodawczej. W przypadku aktw

21
prawnych niszego rzdu wnioski kieruje si do organw uprawnionych do ich
wydania..
Art. 53. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawcw (Dz. U.
Nr 55, poz. 235, z pn. zm. 5)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Organizacja pracodawcw, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu
spoecznego (Dz. U. poz. ), zwanej dalej ustaw o Radzie Dialogu
Spoecznego, ma prawo opiniowania zaoe i projektw aktw prawnych w
zakresie praw i interesw zwizkw pracodawcw. Nie dotyczy to zaoe
projektu budetu pastwa oraz projektu ustawy budetowej, ktrych opiniowanie
reguluj odrbne przepisy.;

2)

w art. 161 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Organizacja pracodawcw, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o
Radzie

Dialogu

Spoecznego,

ma

prawo

opiniowania

dokumentw

konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczeglnoci biaych ksig, zielonych ksig


i komunikatw, oraz projektw aktw prawnych Unii Europejskiej w zakresie
objtym zadaniami zwizkw pracodawcw.;
3)

w art. 162 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Organizacja pracodawcw, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o
Radzie Dialogu Spoecznego, ma prawo wystpowania z wnioskami o wydanie lub
zmian ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objtych zadaniami
organizacji pracodawcw..
Art. 54. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwizywaniu sporw zbiorowych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 295) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Mediatora ustalaj wsplnie strony sporu zbiorowego. Mediatorem moe
by osoba z listy ustalonej przez ministra waciwego do spraw pracy w
uzgodnieniu z organizacjami zwizkowymi oraz organizacjami pracodawcw,
reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie
Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz. )..

5)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121,
poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2004 r. Nr
240, poz. 2407.

22
Art. 55. W ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z pn. zm. 6)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, docza si opini organizacji
pracodawcw, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.
o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U.
poz. ), zwanej dalej ustaw o Radzie Dialogu Spoecznego.;

2)

w art. 30 w ust. 2b pkt 4 otrzymuje brzmienie:


4)

po jednym przedstawicielu wojewdzkich struktur zwizkw zawodowych,


zrzeszajcych nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie
Dialogu Spoecznego;;

3)

w art. 31 w ust. 1 pkt 6c otrzymuje brzmienie:


6c) opracowuje

programy

wykorzystania

rodkw

na

dofinansowanie

doskonalenia nauczycieli, wyodrbnionych w budecie wojewody, po


zasigniciu

opinii

zwizkw

zawodowych,

reprezentatywnych

rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego;.


Art. 56. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z
2012 r. poz. 591, z pn. zm.7)) w art. 16 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymuj brzmienie:
5)

organizacje pracodawcw, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25


czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu
spoecznego (Dz. U. poz. ), zwanej dalej ustaw o Radzie Dialogu
Spoecznego po jednej osobie z kadej organizacji,

6)

organizacje zwizkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie


Dialogu Spoecznego po jednej osobie z kadej organizacji,.

6)

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr
235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r.
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r.
poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642,
811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r.
poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855.

23

Art. 57. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i


spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z pn. zm. 8)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 43:
a)

w ust. 1 w pkt 3 lit. a i b otrzymuj brzmienie:


a) po

jednym

przedstawicielu

kadej

organizacji

pracodawcw,

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o


Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego
(Dz. U. poz. ), zwanej dalej ustaw o Radzie Dialogu Spoecznego,
b)

po

jednym

przedstawicielu

kadej

organizacji

zwizkowej,

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego,,


b)

ust. 1a otrzymuje brzmienie:


1a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja
pracodawcw

lub

organizacja

zwizkowa

stanie

si

organizacj

reprezentatywn w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego,


przedstawiciel tej organizacji wchodzi w skad Rady.;
2)

w art. 50:
a)

w ust. 2 w pkt 2 lit. a i b otrzymuj brzmienie:


a) po

jednym

przedstawicielu

kadej

organizacji

pracodawcw,

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego,


b)

po

jednym

przedstawicielu

kadej

organizacji

zwizkowej,

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego,,


b)

ust. 2a otrzymuje brzmienie:


2a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja
pracodawcw

lub

organizacja

zwizkowa

stanie

si

organizacj

reprezentatywn w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego,


przedstawiciel tej organizacji wchodzi w skad Rady..
Art. 58. W ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze
spoecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689 i 978) w art. 75 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuj
brzmienie:

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz.
1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675,
791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218 i 493.

24
2) po 1 czonku jest powoywanych na wniosek kadej z organizacji
pracodawcw, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu
spoecznego (Dz. U. poz. ), zwanej dalej ustaw o Radzie Dialogu
Spoecznego;
3)

po 1 czonku jest powoywanych na wniosek kadej organizacji zwizkowej,


reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego;.

Art. 59. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu


Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748) w art. 89 ust. 35 otrzymuj
brzmienie:
3. Zwikszenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przecitnego
wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 1, jest przedmiotem corocznych negocjacji,
w ramach Rady Dialogu Spoecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku
poprzedzajcym waloryzacj.
4. Jeeli Rada Dialogu Spoecznego w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez stron rzdow partnerom spoecznym informacji o
prognozowanych wielkociach makroekonomicznych, w tym o wielkoci
wskanika inflacji, stanowicych podstaw do opracowania projektu ustawy
budetowej na rok nastpny, uzgodni, w drodze uchway, wysoko zwikszenia,
o ktrym mowa w ust. 3, wysoko tego zwikszenia podlega ogoszeniu w
Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w drodze
komunikatu ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.
5. Jeeli nie nastpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Spoecznego w
trybie okrelonym w ust. 3 i 4, Rada Ministrw okreli w terminie 21 dni od dnia
zakoczenia negocjacji, w drodze rozporzdzenia, wysoko zwikszenia, o
ktrym mowa w ust. 3, biorc pod uwag informacje o prognozowanych
wielkociach makroekonomicznych, w tym wielko wskanika inflacji,
stanowicych podstaw do opracowania projektu ustawy budetowej na rok
nastpny..
Art. 60. W ustawie z dnia 7 padziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji
przemysowego potencjau obronnego i modernizacji technicznej Si Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 677) w art. 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:

25

1)

nieprzekroczenia przyrostu przecitnego miesicznego wynagrodzenia,


ustalonego przez Rad Dialogu Spoecznego na podstawie ustawy z dnia 16
grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie ksztatowania przyrostu
przecitnych wynagrodze u przedsibiorcw oraz o zmianie niektrych
ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z pn. zm.9)).

Art. 61. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztatowaniu wynagrodze w


pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79,
poz. 431, z pn. zm. 10)) art. 7 otrzymuje brzmienie:
Art. 7. 1. rednioroczne wskaniki wzrostu wynagrodze dla osb, o
ktrych mowa w art. 5 pkt 2, s corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady
Dialogu Spoecznego.
2. Rada Ministrw, w terminie do dnia 15 czerwca kadego roku, przedkada
Radzie Dialogu Spoecznego, a take oglnokrajowym organizacjom zwizkw
zawodowych zrzeszajcych pracownikw pastwowej sfery budetowej w celu
wyraenia opinii, propozycj redniorocznych wskanikw wzrostu wynagrodze
w pastwowej sferze budetowej na rok nastpny. Wraz z t propozycj Rada
Ministrw przedkada informacj o:
1)

prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto;

2)

prognozowanych zmianach cen towarw i usug konsumpcyjnych;

3)

prognozowanym wzrocie wynagrodze w gospodarce narodowej, w tym w


sektorze przedsibiorstw;

4)

prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej;

5)

prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia;

6)

prognozowanym zatrudnieniu w pastwowej sferze budetowej;

7)

wynagrodzeniach

roku

poprzedniego

pozostaych

pracownikw

pastwowej sfery budetowej nieobjtych mnonikowymi systemami


wynagrodze.
3. Nieprzedstawienie przez organizacje zwizkw zawodowych opinii, w
terminie 20 dni od dnia przedoenia propozycji, uwaa si za rezygnacj z prawa
jej wyraenia.

9)

10)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz.
63 oraz 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz.
1707, z 2012 r. poz. 1456, z 2013 r. poz. 1645 oraz z 2014 r. poz. 1877.

26
4. Jeeli Rada Dialogu Spoecznego uzgodni, w drodze uchway, wysoko
redniorocznych wskanikw wzrostu wynagrodze w pastwowej sferze
budetowej, Rada Ministrw jest zobowizana do uwzgldnienia w projekcie
ustawy budetowej wynagrodze zapewniajcych osignicie uzgodnionej
wysokoci wskanikw.
5. Jeeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji nie nastpi
uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Spoecznego, Rada Ministrw przyjmie do
projektu ustawy budetowej rednioroczne wskaniki wzrostu wynagrodze w
pastwowej sferze budetowej na rok nastpny, z tym e nie mog by one nisze
od wskanikw zawartych w propozycji, o ktrej mowa w ust. 2.
6. Terminy, o ktrych mowa w ust. 2, 3 i 5, Rada Dialogu Spoecznego
zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrw w jej skadzie, odpowiednio
do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego
(Dz. U. poz. )..
Art. 62. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 6b w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:


7) organizacjom pracodawcw i organizacjom zwizkowym, reprezentatywnym
w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu
Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz. );;

2)

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Minister waciwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra waciwego
do spraw pracy, powouje 2 czonkw Rady; we wniosku minister waciwy do
spraw pracy uwzgldnia kandydata spord osb zgoszonych przez organizacje
pracodawcw, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego..
Art. 63. W ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Obowizane do udostpnienia informacji publicznej s organizacje
zwizkowe i pracodawcw, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25

27
czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu
spoecznego (Dz. U. poz. ), oraz partie polityczne..
Art. 64. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakadowych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1146) w art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W terminie, o ktrym mowa w ust. 4, zarzd centralny zawiadamia o
wyborach organizacje zwizkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu
spoecznego (Dz. U. poz. )..
Art. 65. W ustawie z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prac (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,
poz. 1314) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 1:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1) Rada Dialogu Spoecznego Rada Dialogu Spoecznego, o ktrej
mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu
Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz.
);,

b)

pkt 9 otrzymuje brzmienie:


9) rok poprzedni rok poprzedzajcy rok, w ktrym odbywaj si
negocjacje Rady Dialogu Spoecznego;;

2)

art. 2 otrzymuje brzmienie:


Art. 2. 1. Wysoko minimalnego wynagrodzenia za prac, zwanego dalej
minimalnym wynagrodzeniem, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach
Rady Dialogu Spoecznego.
2. Rada Ministrw, w terminie do dnia 15 czerwca kadego roku,
przedstawia Radzie Dialogu Spoecznego:
1)

propozycj wysokoci minimalnego wynagrodzenia w roku nastpnym wraz


z terminem zmiany wysokoci tego wynagrodzenia, zgodnie z art. 3;

2)

informacj o wskaniku cen w roku poprzednim;

3)

informacj o prognozowanych na rok nastpny: wskaniku cen oraz


wskaniku przecitnego wynagrodzenia;

4)

wysoko przecitnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w


ktrym odbywaj si negocjacje;

28

5)

informacj o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;

6)

informacj o wskaniku udziau dochodw z pracy najemnej oraz przecitnej


liczbie osb na utrzymaniu osoby pracujcej najemnie w roku poprzednim;

7)

informacj o wysokoci przecitnych miesicznych wynagrodze w roku


poprzednim wedug rodzajw dziaalnoci;

8)

informacj o poziomie ycia rnych grup spoecznych;

9)

informacj o warunkach gospodarczych pastwa, z uwzgldnieniem sytuacji


budetu pastwa, wymogw rozwoju gospodarczego, poziomu wydajnoci
pracy i koniecznoci utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;

10) wskanik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.


3. Rada Dialogu Spoecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o
ktrych mowa w ust. 2, uzgadnia wysoko minimalnego wynagrodzenia w roku
nastpnym w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji.
4. Wysoko minimalnego wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 3, podlega
ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski,
w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrw, w terminie do dnia 15 wrzenia
kadego roku.
5. Jeeli Rada Dialogu Spoecznego nie uzgodni w terminie, o ktrym mowa
w ust. 3, wysokoci minimalnego wynagrodzenia w roku nastpnym, Rada
Ministrw ustala wysoko minimalnego wynagrodzenia w roku nastpnym wraz
z terminem zmiany tej wysokoci, w drodze rozporzdzenia, w terminie do dnia 15
wrzenia kadego roku. Wysoko minimalnego wynagrodzenia ustalona przez
Rad Ministrw nie moe by nisza od wysokoci minimalnego wynagrodzenia,
o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1.
6. Terminy, o ktrych mowa w ust. 25, Rada Dialogu Spoecznego zmienia
na wniosek przedstawiciela Rady Ministrw w jej skadzie, odpowiednio do
zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu
spoecznego.;
3)

w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Jeeli w roku, w ktrym odbywaj si negocjacje, wysoko minimalnego
wynagrodzenia bdzie nisza od poowy wysokoci przecitnego wynagrodzenia,
o ktrym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4, stopie wzrostu, o ktrym mowa w ust. 1,

29
zwiksza si dodatkowo o 2/3 wskanika prognozowanego realnego przyrostu
produktu krajowego brutto..
Art. 66. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sdzie Najwyszym (Dz. U. z
2013 r. poz. 499, z pn. zm.11)) w art. 60 2 otrzymuje brzmienie:
2. Z wnioskiem, o ktrym mowa w 1, mog wystpi rwnie Rzecznik
Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej waciwoci,
Rzecznik

Praw

Dziecka,

Przewodniczcy

Rady

Dialogu

Spoecznego,

Przewodniczcy Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych..


Art. 67. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i
emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 i 1717) w art.
25 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) kadej z organizacji zwizkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy
z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych
instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz. );.
Art. 68. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 114, 693 i 995) art. 19 otrzymuje brzmienie:
Art. 19. 1. W roku, w ktrym przeprowadza si weryfikacj, o ktrej mowa
w art. 18 ust. 1, Rada Ministrw, do dnia 15 maja, przedstawia Radzie Dialogu
Spoecznego:
1)

propozycje wysokoci kwot, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art.


15b ust. 2;

2)

propozycje wysokoci wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci


wiadczenia pielgnacyjnego;

3)

wyniki bada progu wsparcia dochodowego rodzin;

4)

informacj o realizacji wiadcze rodzinnych za okres od poprzedniej


weryfikacji, w tym liczb osb otrzymujcych wiadczenia rodzinne oraz
wydatki na ten cel w poszczeglnych latach;

5)

informacj o sytuacji dochodowej rodzin posiadajcych dzieci na utrzymaniu.


2. Rada Dialogu Spoecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady

Ministrw, uzgadnia wysoko kwot, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art.
15b ust. 2, oraz wysoko wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 504, 1031 i
1081.

30
wiadczenia pielgnacyjnego, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku
kalendarzowego.
3. Wysoko zasiku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 r. nie moe by
nisza ni 40% wartoci koszyka ywnociowego dla danej grupy wieku ustalonej
w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin.
4. W przypadku gdy Rada Dialogu Spoecznego nie uzgodni w terminie, o
ktrym mowa w ust. 2, wysokoci kwot, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w
art. 15b ust. 2, oraz wysokoci wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci
wiadczenia pielgnacyjnego, Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia,
kwoty, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysoko
wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci wiadczenia pielgnacyjnego, w
terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niszym ni wynika to z
propozycji, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. Wysoko kwot, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2,
oraz wysoko wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci wiadczenia
pielgnacyjnego, ogasza si w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrw, w terminie
do dnia 15 sierpnia roku, w ktrym przeprowadza si weryfikacj..
Art. 69. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163 i 693) w art. 9:
1)

w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


W roku, w ktrym przeprowadza si weryfikacj, Rada Ministrw do dnia 15
maja przedstawia Radzie Dialogu Spoecznego:;

2)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Rada Dialogu Spoecznego uzgadnia kryteria dochodowe w terminie do
dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.;

3)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:


8. W przypadku gdy Rada Dialogu Spoecznego nie uzgodni w
przewidzianym terminie kryteriw dochodowych, Rada Ministrw ustala nie
nisze ni w przedstawionej propozycji kryteria dochodowe oraz kwoty, o ktrych
mowa w ust. 5 i 6, w drodze rozporzdzenia, w terminie do dnia 15 lipca danego
roku.;

31

4)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:


9. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego przedkada
corocznie do dnia 15 kwietnia Radzie Dialogu Spoecznego informacj o
wysokoci minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. Jeli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarujcej i kwota kryterium dochodowego na osob w
rodzinie bdzie rwna lub nisza ni minimum egzystencji, Rada Dialogu
Spoecznego moe wystpi do Rady Ministrw z wnioskiem o zweryfikowanie
kwot kryteriw dochodowych. W takim przypadku ust. 18 stosuje si
odpowiednio..
Art. 70. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357) wprowadza si nastpujce
zmiany:
1)

w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Samorzd wojewdztwa na podstawie Krajowego Planu Dziaa,
uwzgldniajc strategie rozwoju wojewdztwa, w tym w zakresie polityki
spoecznej, o ktrych mowa w przepisach o samorzdzie wojewdztwa i
przepisach o pomocy spoecznej, przygotowuje corocznie regionalny plan dziaa
na rzecz zatrudnienia, okrelajcy priorytetowe grupy bezrobotnych i osb
wymagajcych wsparcia po zasigniciu opinii powiatw wchodzcych w skad
wojewdztwa oraz wojewdzkiej rady dialogu spoecznego, o ktrej mowa w
ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych
instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz. ), zwanej dalej ustaw o Radzie
Dialogu Spoecznego.;

2)

w art. 22 w ust. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:


10) wsppraca z wojewdzkimi radami dialogu spoecznego, w szczeglnoci w
zakresie inicjowania programw i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i
rozwoju rynku pracy.;

3)

w art. 23 ust. 13 otrzymuj brzmienie:


1. W skad Rady Rynku Pracy wchodz osoby powoywane przez ministra
waciwego do spraw pracy spord przedstawicieli wszystkich organizacji
zwizkowych i organizacji pracodawcw, reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego, oraz jeden przedstawiciel Komisji
Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego, reprezentujcy stron samorzdow.

32
2. W skad wojewdzkiej rady rynku pracy wchodz osoby powoywane
przez marszaka wojewdztwa spord dziaajcych na terenie wojewdztwa
wojewdzkich struktur kadej organizacji zwizkowej i organizacji pracodawcw,
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego,
spoeczno-zawodowych organizacji rolnikw, w tym zwizkw zawodowych
rolnikw indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarzdowych
zajmujcych si statutowo problematyk rynku pracy.
3. W skad powiatowej rady rynku pracy wchodz osoby powoywane przez
starost spord dziaajcych na terenie powiatu terenowych struktur kadej
organizacji zwizkowej i organizacji pracodawcw, reprezentatywnych w
rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spoecznego, spoeczno-zawodowych
organizacji rolnikw, w tym zwizkw zawodowych rolnikw indywidualnych i
izb rolniczych oraz organizacji pozarzdowych zajmujcych si statutowo
problematyk rynku pracy.;
4)

w art. 66c ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Programy regionalne mog by inicjowane na wniosek starostw,
wojewdzkiej rady rynku pracy albo wojewdzkiej rady dialogu spoecznego..
Art. 71. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.

U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856) wprowadza si nastpujce zmiany:


1)

w art. 39 w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:


a) organizacji zwizkowych i organizacji pracodawcw, reprezentatywnych w
rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i
innych instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz. ),;

2)

w art. 42 w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:


a) organizacji zwizkowych i organizacji pracodawcw, reprezentatywnych w
rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i
innych instytucjach dialogu spoecznego,.
Art. 72. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze rodkw publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) wprowadza si


nastpujce zmiany:
1)

w art. 99 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:


2)

dwch czonkw powouje si spord kandydatw wskazanych przez Rad


Dialogu Spoecznego;;

33

2)

w art. 106 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:


4)

jednego czonka powouje si spord kandydatw wskazanych przez


waciw miejscowo wojewdzk rad dialogu spoecznego;.

Art. 73. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesw


gospodarczych i spce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551, z pn. zm. 12)) w art. 65
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5.

Czonkami

specjalnego

zespou

negocjacyjnego

mog

zosta

przedstawiciele organizacji zwizkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z


dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach
dialogu spoecznego (Dz. U. poz. ), niebdcy pracownikami spki
uczestniczcej, zainteresowanej spki zalenej lub zakadu, rekomendowani przez
t organizacj..
Art. 74. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 572, z pn. zm.13)) w art. 46c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestnicz z gosem doradczym
przedstawiciele reprezentatywnych organizacji zwizkowych w rozumieniu
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych
instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz. ) dziaajcych w uczelniach,
instytutach badawczych i Polskiej Akademii Nauk, po jednym z kadego
zwizku..
Art. 75. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o spdzielni europejskiej (Dz. U. Nr
149, poz. 1077, z 2011 r. Nr 133, poz. 767 oraz z 2012 r. poz. 1166) w art. 41 ust. 5
otrzymuje brzmienie:
5.

Czonkami

specjalnego

zespou

negocjacyjnego

mog

zosta

przedstawiciele organizacji zwizkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z


dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach
dialogu spoecznego (Dz. U. poz. ), niebdcy pracownikami podmiotu
uczestniczcego, zainteresowanej spki zalenej lub zakadu, rekomendowani
przez t organizacj..

12)

13)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr
149, poz. 1077 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 767 i Nr 234, poz. 1391.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544,
z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015
r. poz. 357 i 860.

34

Art. 76. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki


rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) w art. 5 pkt 7 otrzymuje
brzmienie:
partnerzy spoeczni i gospodarczy organizacje pracodawcw i organizacje

7)

zwizkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.


o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego
(Dz. U. poz. ), samorzdy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje
pozarzdowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz.
1620 oraz z 2015 r. poz. 249), a take Rada Dziaalnoci Poytku
Publicznego;.
Art. 77. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pastwowej Inspekcji Pracy (Dz.
U. z 2015 r. poz. 640) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Czonkw Rady powouje si spord posw, senatorw i kandydatw
zgoszonych przez Prezesa Rady Ministrw oraz przez organizacje zwizkowe i
organizacje pracodawcw, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 25
czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu
spoecznego (Dz. U. poz. ), a take przez inne organizacje spoeczne zajmujce
si problematyk ochrony pracy. Do Rady powouje si take ekspertw i
przedstawicieli nauki..
Art. 78. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 965) w art. 42 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego przedstawia Radzie
Dialogu Spoecznego w terminie do dnia 15 marca i do dnia 15 wrzenia kadego
roku informacj:.
Art. 79. W ustawie z dnia 16 wrzenia 2011 r. o wsppracy rozwojowej (Dz. U.
Nr 234, poz. 1386 oraz z 2013 r. poz. 1283) w art. 17 w ust. 2 pkt 15 otrzymuje
brzmienie:
15) przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawcw w rozumieniu
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych
instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz. );.

35
Art. 80. W ustawie z dnia 11 padziernika 2013 r. o szczeglnych rozwizaniach
zwizanych z ochron miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 385) w art. 28 ust. 2
otrzymuje brzmienie:
2. W przypadku wystpienia dynamiki zmian, o ktrej mowa w ust. 1,
rwnej lub wyszej ni 7% w dwch kolejnych miesicach, minister waciwy do
spraw pracy, po zasigniciu opinii Rady Dialogu Spoecznego na temat sytuacji
na krajowym rynku pracy, przedstawia Radzie Ministrw informacj na temat tej
dynamiki oraz biec informacj o wynikach w gospodarce sporzdzon w
porozumieniu z ministrem waciwym do spraw gospodarki..
Art. 81. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla
opiekunw (Dz. U. poz. 567) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W przypadku gdy Rada Dialogu Spoecznego nie uzgodni w terminie, o
ktrym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach
rodzinnych wysokoci zasiku dla opiekuna, Rada Ministrw ustala jego wysoko
w drodze rozporzdzenia..
Art. 82. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programw w
zakresie polityki spjnoci finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz.
U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 5 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:


3)

organizacjom

zwizkowym

organizacjom

pracodawcw,

reprezentatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie


Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz.
);;
2)

w art. 14 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:


4) organizacji zwizkowych i organizacji pracodawcw, reprezentatywnych w
rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego
i innych instytucjach dialogu spoecznego (Dz. U. poz. ), ktrych
przedstawiciele wchodz w skad:
a)

Rady Dialogu Spoecznego w przypadku krajowego programu


operacyjnego,

b)

waciwej wojewdzkiej rady dialogu spoecznego w przypadku


regionalnego programu operacyjnego,.

36
Rozdzia 6
Przepisy przejciowe, dostosowujce i kocowe
Art. 83. Do pierwszego skadu Rady Dialogu Spoecznego Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej powoa:
1)

po omiu przedstawicieli kadej organizacji zwizkowej oraz po szeciu


przedstawicieli kadej organizacji pracodawcw, ktre w dniu wejcia w ycie
niniejszej ustawy byy reprezentowane w Trjstronnej Komisji do Spraw
Spoeczno-Gospodarczych, na wniosek tych organizacji;

2)

przedstawicieli strony rzdowej, na wniosek Prezesa Rady Ministrw.


Art. 84. 1. Trjstronna Komisja do Spraw Spoeczno-Gospodarczych dziaa do

dnia powoania pierwszego skadu Rady Dialogu Spoecznego, na zasadach


okrelonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw
Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego (Dz. U. Nr
100, poz. 1080, z pn. zm. 14)).
2. Wojewdzkie komisje dialogu spoecznego dziaaj do dnia powoania
pierwszych skadw wojewdzkich rad dialogu spoecznego, na zasadach okrelonych
w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw SpoecznoGospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego, nie duej jednak ni
przez okres 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
3. Wojewoda uwzgldni w kwocie dotacji celowej, o ktrej mowa w art. 41 ust. 4,
koszty stanowice zwrot poniesionych w 2015 r. przez marszakw wojewdztw
wydatkw na dziaalno wojewdzkich rad dialogu spoecznego.
Art. 85. 1. Sprawy prowadzone przez Trjstronn Komisj do Spraw SpoecznoGospodarczych na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej
Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu
spoecznego, niezakoczone do dnia powoania pierwszego skadu Rady Dialogu
Spoecznego, przejmuje Rada i prowadzi je na zasadach okrelonych w niniejszej
ustawie, z wyjtkiem ust. 2.
2. Do trybu opiniowania projektu ustawy budetowej na rok 2016 wraz z
uzasadnieniem maj zastosowanie terminy okrelone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o

14)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r.
Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

37
Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach
dialogu spoecznego.
3. Sprawy prowadzone przez wojewdzkie komisje dialogu spoecznego na
zasadach okrelonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw
Spoeczno-Gospodarczych

wojewdzkich

komisjach

dialogu

spoecznego,

niezakoczone do dnia powoania pierwszych skadw wojewdzkich rad dialogu


spoecznego, przejmuj odpowiednie wojewdzkie rady dialogu spoecznego i
prowadz je na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie, z zastrzeeniem art. 84 ust.
2.
4. W przypadku niepowoania wojewdzkiej rady dialogu spoecznego w terminie
okrelonym w art. 84 ust. 2, sprawy prowadzone przez odpowiedni wojewdzk
komisj dialogu spoecznego i niezakoczone przed upywem tego terminu przejmuje
Rada Dialogu Spoecznego i prowadzi je na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie.
Art.

86.

Organizacje

zwizkowe

organizacje

pracodawcw,

ktrych

reprezentatywno zostaa stwierdzona na podstawie orzeczenia sdowego, o ktrym


mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw
Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego, utrzymuj
swoj reprezentatywno do koca okresu, o ktrym mowa w art. 8 ust. 3 tej ustawy.
Art. 87. W terminie 24 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy Rada Dialogu
Spoecznego dokona oceny funkcjonowania przepisw ustawy oraz przedstawi
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej rekomendacje zmian w zakresie zwikszenia
samodzielnoci organizacyjnej Rady.
Art. 88. 1. W latach 20162025 maksymalny limit wydatkw bdcych skutkiem
finansowym ustawy bdzie wynosi:
1)

w czci 31 Praca:
a)

2016 1 698,66 tys. z,

b)

2017 1 688,33 tys. z,

c)

2018 1 730,54 tys. z,

d)

2019 1 772,07 tys. z,

e)

2020 1 814,6 tys. z,

f)

2021 1 858,15 tys. z,

g)

2022 1 902,75 tys. z,

h)

2023 1 946,51 tys. z,

38

2)

i)

2024 1 991,28 tys. z,

j)

2025 2 031,1 tys. z;

w czci 85 Wojewodowie:
a)

2016 745 tys. z,

b)

2017 760,65 tys. z,

c)

2018 770,83 tys. z,

d)

2019 789,33 tys. z,

e)

2020 808,27 tys. z,

f)

2021 827,67 tys. z,

g)

2022 847,54 tys. z,

h)

2023 867,03 tys. z,

i)

2024 886,97 tys. z,

j)

2025 904,71 tys. z.

2. W przypadku wykorzystania przyjtego na dany rok budetowy maksymalnego


limitu wydatkw zostanie zastosowany mechanizm korygujcy, polegajcy na
zmniejszeniu kosztw rzeczowych, ponoszonych przez Biuro Rady Dialogu
Spoecznego oraz wojewdzkie rady dialogu spoecznego, zwizanych z realizacj
zada wynikajcych z ustawy.
3. Organem waciwym do monitorowania wykorzystania limitw wydatkw oraz
wdroenia mechanizmu korygujcego bdzie minister waciwy do spraw pracy, w
zakresie czci budetowej 31 Praca, oraz wojewodowie, w zakresie czci
budetowej 85 Wojewodowie.
Art. 89. Traci moc ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw
Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego.
Art. 90. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

MARSZAEK SEJMU

/ / Magorzata Kidawa-Boska