You are on page 1of 5

1z5

AntyEkumenia 2015

Nw i Penia- religia pogan


Strzecie usilnie dusz waszych, gdy nie widzielicie adnej postaci, gdy Pan mwi do was na Horebie
spord ognia, (16) abycie nie popenili grzechu i nie sporzdzili sobie podobizny rzebionej, czy to w
ksztacie mczyzny, czy kobiety, (17) czy w ksztacie jakiegokolwiek zwierzcia, ktre jest na ziemi, czy
w ksztacie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, ktry lata pod niebem, (18) czy w ksztacie czegokolwiek,
co peza po ziemi, czy w ksztacie jakiejkolwiek ryby, ktra jest w wodzie pod ziemi, (19) i aby, gdy
podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz soce, ksiyc i gwiazdy, cay zastp niebieski, nie da si
zwie i nie oddawa im pokonu, i nie suy im, skoro Pan, twj Bg, przydzieli je wszystkim ludom
pod caym niebem. (20) Lecz was zabra Pan i wyprowadzi z elaznego pieca, z Egiptu, abycie byli mu
jego wasnym ludem, jak to jest dzisiaj. Ks. Powt. Prawa 4
Ignorancja, to kltwa pochodzca od Boga. Wiedza, to skrzydo, dziki ktrym ulatujemy do
niebaWilliam Shakespeare

Diabe przez wieki prowadzi swoje religie wok planet, gwiazd, ruchw soca i ksiyca. To co Bg stworzy
naturalnie, szatan wplt w swj system i stworzy ich czczenie, po to aby opanowa demonicznie ludzko.
Wdrwka soca po widnokrgu powoduje, ze zmieniaj si pory roku. W dni w ktre mamy astronomiczne
zmiany por roku- szatan i upade anioy stworzyy festiwale. Do tego dochodz tzw znaki zodiaku, widoczno
ronych planet czy gwiazd w ronych porach roku (np. Plejady) czy chociaby zmiany faz ksiyca.
Sonce:
Rwnonoc wiosenna- Akitu
Przesilenie letnie- Noc Kupay
Rwnonoc jesiennaPrzesilenie zimowe- Jul
oraz 4 dni w poowie midzy kadym z nich! Razem 8 sabatw czarownic.
Zmiana por roku oznacza zmian urojonego zodiaku: Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Blinita, Rak, Lew, Panna,
Waga, Skorpion, Strzelec, Kozioroec.

http://www.planetarium.toya.net.pl
Sierpie

2z5

AntyEkumenia 2015

Ksiyc:

http://36.media.tumblr.com
New Moon- Nw
Fist Quarter- Pierwsza Kwadra, prawa strona ksiyca jasna
Waxing Crescent- Przybywajcy Pksiyc
Waning Crescent- Ubywajcy Pksiyc
Third Quarter- Trzecia Kwadra, owietlona lewa strona ksiyca
Waning Gibbous- oznacza, ze widoczny ksiyc jest wikszy od pokrgu. Ubywajcy i wypuky ksiyc.
Waxing Gibbous- Przybywajcy i wypuky ksiyc
Full Moon- Penia
W wiatku okultyzmu fazy ksiyca s uywane do rzucania konkretnych czarw. W religii Wicca i pogastwa,
w kad peni jest tzw esbat. W 2015 roku mamy 13 peni ksiyca, ktre s rwnie nazwane ronymi
nazwami.

Sierpie

3z5

AntyEkumenia 2015

http://www.space.com/16830-full-moon-calendar.html
http://www.space.com/30414-full-moon-tonight-previews-lunar-eclipse.html

Data:

Nazwa peni ksiyca:

4 Stycze

Wilka

3 Luty

niegowy

5 Marzec

Robaka

4 Kwiecie

Rowy

3 Maja

Kwiatowy

2 Czerwca

Truskawkowy

1 Lipca

Koza

31 Lipca

Niebieski

29 Sierpie

Jesiotra

27 Wrzesie

niw

27 Padziernik

owcy

25 Listopad

Borsuka

11 Grudzie

Zimna

Fazy ksiyca i rodzaj magii, zakl:


Przybywajcy

Penia

Pienidze, praca, mio, Leczenie, rozwj


napyw materialnych dbr magicznych 'zdolnoci'

Ubywajcy
Eliminowanie
negatywnych ludzi bd
zwizkw, redukowanie.

Nw
Oczyszczanie,
wyznaczanie 'witej
przestrzeni', harmonia,
pokj.

Oznacza to, ze czarownice i poganie robi rone zabiegi magiczne i jest to istotna wiedza jeli chodzi o
walk duchowa. Czas ich rytuaw moe oznacza zwykle czas, gdy wikszo ludzi pi, co moe
spowodowa koszmary bd inne senne interwencje.
Jedna ze stron promujca satanizm opisuje, ze podczas nowiu oraz peni ksiyca jest wicej 'magicznej
energii' ni podczas innych faz. Aleister Crowley napisa nowele pt: Moonchild (Dziecko ksiyca), a Jack
Parsons prbowa spodzi takie dziecko uywajc magicznych rytuaw.
Istnieje jeszcze tzw 'niebieski ksiyc'(blue moon) oraz ciemny ksiyc (dark moon). W tym roku
mielimy 'niebieski ksiyc' 31 Lipca. W 2016 r. 30 Padziernika bdzie tzw Ciemny Ksiyc. Strona
Wiccan podaje, ze jest to czas na magie destrukcji.
Dodatkowo na zachodzie sprzedaje si mnstwo ksiek na temat magii podczas faz ksiyca lub nocy.
Satanizm uywa symboli, w ktrych jest pksiyc:

Sierpie

4z5

AntyEkumenia 2015

wskanik miejsca wykonywania czarnej mszy

symbol przelewu/ rytuaw krwi


Islam rwnie uywa symbolu pksiyca oraz gwiazdy. U Sumerw, symbol pksiyca zwizany by z
demonem Nanna(Sin, ), gwiazda z Innana (Isztar, Wenus) a sonce z Utu (ama). 1
Oczywicie tego rodzaju nauki s wymysem demonw, po to aby prowadzi pogan do uprawiania
demonolatrii, astrolatrii i rzucania czarw/ robienia rytuaw!
Jezus Chrystus dal nam autorytet nad czarami, demonami, inwokacjami czy ewokacjami. Protestanci w Duchu
musz by wiadomi walki duchowej, ktra toczy si mimo ich wiedzy/ niewiedzy!
Proponowane wersety do modlitwy:

Gdy zaklcie nie ma mocy nad Jakubem Ani czary nad Izraelem Ks. Liczb 23
Pomoc moja jest od Pana, Ktry uczyni niebo i ziemi. (3) Niechaj nie da si potkn twej nodze, Niech nie
drzemie str twj. (4) Oto nie drzemie Ani nie zasypia str Izraela. (5) Pan strem twoim, Pan cieniem twoim
po prawicy twojej. (6) Soce nie bdzie ci razi za dnia Ani ksiyc w nocy. (7) Pan strzec ci bdzie od
wszelkiego za, Strzec bdzie duszy twojej. (8) Pan strzec bdzie wyjcia i wejcia twego, Teraz i na wieki.Ks.
Psalmw 121
Oto daem wam moc, abycie deptali po wach i skorpionach i po wszelkiej potdze nieprzyjacielskiej, a nic
wam nie zaszkodzi. Ew. ukasza 10
W kocu, bracia moi, umacniajcie si w Panu i w potnej mocy jego. (11) Przywdziejcie ca zbroj Bo,
abycie mogli osta si przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdy bj toczymy nie z krwi i z ciaem, lecz z
nadziemskimi wadzami, ze zwierzchnociami, z wadcami tego wiata ciemnoci, ze zymi duchami w okrgach
niebieskich. (13) Dlatego wecie ca zbroj Bo, abycie mogli stawi opr w dniu zym i, dokonawszy
wszystkiego, osta si. (14) Stjcie tedy, opasawszy biodra swoje prawd, przywdziawszy pancerz
sprawiedliwoci (15) i obuwszy nogi, by by gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, (16) a przede
wszystkim, wecie tarcz wiary, ktr bdziecie mogli zgasi wszystkie ogniste pociski zego; (17) wecie te
przybic zbawienia i miecz Ducha, ktrym jest Sowo Boe. List do Efezjan 6
Przeto poddajcie si Bogu, przeciwstawcie si diabu, a ucieknie od was. List Jakuba 4
Lud mj ginie, gdy brak mu poznania Ks. Ozeasza 4:6
A kiedy ludzie spali, przyszed jego nieprzyjaciel i nasia kkolu midzy pszenic, i odszed. Ew. Mateusza
13
Bdcie trzewi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe, chodzi wokoo jak lew ryczcy, szukajc kogo
by pochon. (9) Przeciwstawcie mu si, mocni w wierze 1 List Piotra 5
Bo chocia yjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi rodkami. (4) Gdy or nasz, ktrym walczymy, nie jest

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Star_and_crescent

Sierpie

5z5

AntyEkumenia 2015

cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Boej; nim te unicestwiamy ze zamysy (5) i wszelk
pych, podnoszc si przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelk myl do poddania si w posuszestwo
Chrystusowi, (6) gotowi do karania wszelkiego nieposuszestwa2 Corynthians 10
Cokolwiek bycie zwizali na ziemi, bdzie zwizane i w niebie; i cokolwiek bycie rozwizali na
ziemi, bdzie rozwizane i w niebie. Ew. Mateusza 18

Ludzie nie angauj si w walk duchowa z kilku przyczyn:

nie widzc potrzeby aby walczy


nie zdajc sobie sprawy ze rda ich atakw
przez faszyw teologie
Bg mnie automatycznie chroni wic...
Jezus zwyciy szatana, wic...
strach przed nazwaniem : fanatyk
Niebiblijny wiatopogld
Zycie umysem, zmysami i racjonalizujc...
Uciekanie przed konfrontacja zego...

Jezus przyszed by zniszczy dziea diabla. Jezus konfrontowa siy ciemnoci, obnaa je, naucza o nich i wyrzuca/
niszczy ich dziaanie w ciaach ludzi (choroby, niemoce, kltwy, demonizacja itd.) oraz na zewntrz. Bez walki duchowej
i uwolnienia od demonw nie ma skutecznej ewangelizacji ani zwyciskiego ycia.
Przyjmij Jezusa, jako Pana i Zbawiciela. On jedyny pokona szatana! Rozbroi zwierzchnoci i moce. On moe wybaczy
ci grzechy, zama cice nad tob kltwy oraz uwolni cie od drczcych sil ciemnoci! Woaj o chrzest w Duchu
witym, bo Pocieszyciel da ci ponad-naturalna moc i doprowadzi do caej Prawdy!
Amen!

Sierpie