Εδώ θα βρείτε την ιςτοςελίδα του ζργου: http://id-eye.eu/index.php/en/
Εγχειρίδιο του ζργου

Εδώ θα βρείτε το εγχειρίδιο ςτα Αγγλικά: http://results.id-eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/EN

Εδώ θα βρείτε το εγχειρίδιο ςτα Greek: http://results.id-eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/EL

Εδώ θα βρείτε το εγχειρίδιο ςτα Ιςπανικά: http://results.id-eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/ES

Εδώ θα βρείτε το εγχειρίδιο ςτα Πολωνικά: http://results.id-eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/PL

Εδώ θα βρείτε το εγχειρίδιο ςτα Λιθουανικά: http://results.ideye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/LT

Εδώ θα βρείτε το εγχειρίδιο ςτα Ολλανδικά: http://results.ideye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/NL

Εδώ θα βρείτε ςτοιχεία του εγχειριδίου: http://results.id-eye.eu/eBook
Υλικό του ζργου

Εδώ θα βρείτε αρχεία για να κατεβάςετε: http://results.id-eye.eu/eBook/Downloads

Εδώ θα βρείτε αρχεία ςχετικά με το παιχνίδι: http://results.id-eye.eu/eBook/IDentifEYE_Game_Components

Εδώ θα βρείτε τα αποτελζςματα του ζργου: http://results.id-eye.eu/eBook/Project_Public_Outcomes
Βίντεο του ζργου

Εδώ θα βρείτε το βίντεο ςτα Αγγλικά: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/EN

Εδώ θα βρείτε το βίντεο ςτα Greek: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/EL

Εδώ θα βρείτε το βίντεο ςτα Ιςπανικά: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/ES

Εδώ θα βρείτε το βίντεο ςτα Πολωνικά: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/PL

Εδώ θα βρείτε το βίντεο ςτα Λιθουανικά: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/LT

Εδώ θα βρείτε το βίντεο ςτα Ολλανδικά: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/NL

Εδώ θα βρείτε το βίντεο ςε Επαυξημζνη Πραγματικότητα (ΕΠ): http://results.ideye.eu/eBook/Promotional_Video_AR

ΒΗΛΡΔΝ ΔΟΓΝ΢ ΠΔ ΔΞΑ΢ΜΖΚΔΛΖ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ

Μαξαθαινχκε επηζθεθζείηε http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video_AR θαη
αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο.
Ξξνζνρή. Θα ρξεηαζηείηε κηα θάκεξα γηα ηελ παξαπάλσ εκπεηξία. Ώλ ζαο δεηεζεί, λα
δψζεηε ηελ άδεηά ζαο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ε εθαξκνγή ηελ θάκεξα, παξαθαινχκε λα
ηελ παξάζρεηε. Ζξαηήζηε ηνλ δείθηε ΒΜ, ζην ίδην χςνο κε ηελ θάκεξα ζαο. ΐεβαησζείηε
φηη νιφθιεξνο ν δείθηεο είλαη νξαηφο ζηελ θάκεξα θαη φηη δελ θαιχπηεηε ην δείθηε κε
ηα ρέξηα ζαο.

1

Ρν ζρέδην απηφ ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ
παξνχζα δεκνζίεπζε δεζκεχεη κφλν ηνλ
ζπληάθηε ηεο θαη ε Δπηηξνπή δελ επζχλεηαη
γηα ηπρφλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηήλ.

2

ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΖ
Eηζαγσγή
Λ γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ IDentifEYE είλαη λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ
ζην δηαδίθηπν κε ηελ βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζε εκπεηξίεο ζην
δηαδίθηπν. Ώιιά, δελ ζα δηδάμεηε ηνπο καζεηέο. Θα δηδάμεηε δαζθάινπο. Λ ιφγνο γηα
απηφ είλαη ε επεθηαζηκφηεηα. Γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηνπο καζεηέο κε έλα
θιηκαθνχκελν, δνκεκέλν ηξφπν, ππάξρνπλ κφλν δχν επηινγέο: κέζσ ησλ γνλέσλ θαη
ησλ δαζθάισλ. Θα έξζεηε ζε επαθή κε ηνπο δαζθάινπο επεηδή νη εθπαηδεπηηθνί
νξγαλψλνληαη θαη είλαη πνιχ πην εχθνιν λα πξνζεγγηζηνχλ.
Λη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ν επθνιφηεξε νκάδα κε ηελ νπνία κπνξείηε λα εξγαζηείηε.
Ώηζζάλνληαη ππεξθνξησκέλνη θαη ππνηηκεκέλνη. Ζαη δείρλνπλ ζθεπηηθηζκφ, φηαλ
πξφθεηηαη γηα θαηλνηνκίεο. Λ εξεπλεηήο ζηελ εθπαίδεπζε Dylan Wiliam (2011) γξάθεη:
«Βπεηδή νη εθπαηδεπηηθνί βνκβαξδηδφκαζηε κε θαηλνηνκίεο, θακία απφ απηέο ηηο
θαηλνηνκίεο έρεη ρξφλν γηα λα ξηδψζεη, έηζη ηίπνηα δελ αιιάδεη. Ζαη ην ρεηξφηεξν, δελ
είλαη κφλν δελ ππάξρεη ειάρηζηε ή θακία νπζηαζηηθή βειηίσζε ζε φ, ηη ζπκβαίλεη ζηηο
ηάμεηο, αιιά νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ έλα δηθαηνινγεκέλν ζθεπηηθηζκφ γηα ην ζπλερή
θαηαηγηζκφ ησλ θαηλνηνκηψλ ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη.
Λ ζηφρνο ζαο ζα είλαη λα βξείηε έλαλ ηξφπν λα ηνπο θεξδίζεηε. Ώπηφ πνπ ζπλήζσο
βνεζά λα αλαγλσξίζεηε ην γεγνλφο φηη ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν
εθπαηδεπηηθφο είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Δ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ην κεγαιχηεξν
αληίθηππν ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Έλαο θαιφο δάζθαινο ζε έλα θαθφ ζρνιείν
βνεζά πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο απ‟ φηη έλαο θαθφο δάζθαινο ζε έλα θαιφ ζρνιείν.
Ον έξγν IDentifEYE δελ ζα θέξεη επαλάζηαζε ζηε δηδαζθαιία. ΋πσο γξάθεη ν Dylan
Wiliam: «δελ έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηε δηδαζθαιία γηα ηα ηειεπηαία δχν
ρηιηάδεο ρξφληα. Λη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη επαγγεικαηηθή εμέιημε, δηφηη ε εξγαζία
ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ηφζν δχζθνιε, ηφζν πεξίπινθε, πνπ κηα νιφθιεξε δσή δελ είλαη
αξθεηή γηα λα γίλνπλ εηδηθνί ζην αληηθείκελν.» Ον κφλν πξάγκα πνπ ην έξγν IDentifEYE
πξνηείλεη ζηνπο δαζθάινπο είλαη λα δνθηκάζνπλ κεξηθά λέα ζηνηρεία ζηελ θαζηεξσκέλε
δηδαζθαιία ηνπο. Ον πξφγξακκα πξνζθέξεη έλα πιήζνο επηινγψλ απφ ην νπνίν,
ειπίδνπκε, θάπνηα ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηαθηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ
θαζεκεξηλή ηε δηδαζθαιία ηνπο.
΋ια ηα ζηνηρεία ησλ επηινγψλ ηνπ IDentifEYE ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα
ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν. Ζαη ηελ ίδηα ζηηγκή, νη ζρέζεηο καζεηψλ-δάζθαινπ ζα
αιιάμνπλ πξνο ην θαιχηεξν. Θα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα είλαη πην αλνηρηνί ζε
αλαηξνθνδφηεζε, πην αλνηρηνί ζηε κάζεζε, πην ελεξγνί θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά,
ελψ απνθηνχλ ην αίζζεκα ζπλππεπζπλφηεηαο γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη γηα ηηο
αληηδξάζεηο ηνπο ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο γχξσ ηνπο. Οελ ίδηα ζηηγκή, ηα ζηνηρεία
απηά ζα αλνίμνπλ λένπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
καζεηψλ, νδεγψληαο ζε κηα πην πξνζσπηθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο. Σο εθ ηνχηνπ, ηα
ζηνηρεία πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζπλαληήζνπλ ζε απηφ ην εξγαζηήξην ζα θάλνπλ ηε
δνπιεηά κέζα ζηελ ηάμε πην εχθνιε θαη πην ελδηαθέξνπζα. Ζαη ζα θάλνπλ ηνπο καζεηέο
ηνπο πην αλζεθηηθνχο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο. Δ αλζεθηηθφηεηα απηή ζα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην
δηαδίθηπν. Ώπηά είλαη ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.
Θαιέο πξαθηηθέο
Μψο ινηπφλ ην έξγν ζα ην επηηχρεη απηφ; Βηζάγεη λέα ζηνηρεία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζε ηέζζεξα επίπεδα: λέα ζέκαηα - (online) δηαδηθηπαθέο ηαπηφηεηεο θαη κηα θξηηηθή
άπνςε γηα ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία - δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή, ζηνηρεία
πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη παξνπζηάζεηο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εηδηθφηεξα Βπαπμεκέλεο
Μξαγκαηηθφηεηαο. Ώπηά ηα ζηνηρεία είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο-

3

ζηφρνπο: εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ καζεηέο ειηθίαο 8-11 θαη δαζθάινπο πνπ
δηδάζθνπλ καζεηέο ειηθίαο 12 - 14. Ζαη εζείο ζα εηζάγεηε ηνπο δαζθάινπο ζε φια απηά.
Οη ζα παξνπζηάζεηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε απηφ ην εξγαζηήξην είλαη ηα ζχλνια ησλ
θαιψλ πξαθηηθψλ ζε φια ηα ηέζζεξα επίπεδα. Ώπηέο νη θαιέο πξαθηηθέο είλαη ζηνηρεία
πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ζηα καζήκαηά ηνπο άκεζα.
Θα ρξεηαζηείηε βαζηθέο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα είζηε ζε ζέζε λα παξνπζηάζεηε
απηέο ηηο θαιέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη πνιιά πεξηζζφηεξα. Ώπηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζα
βξείηε ζε απηφ ην εγρεηξίδην.
Ππλεδξίεο Δξγαζηεξίνπ
Μψο ζα κνηάδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ; Ον εξγαζηήξην απνηειείηαη απφ έμη
ζπλεδξίεο, πέληε εθ ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ απφ εζάο.
Ξηηο δχν πξψηεο ζπλεδξίεο ζα παξνπζηαζηνχλ θαιέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηηο
ηαπηφηεηεο, ηε δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή θαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα δαζθάινπο πνπ
δηδάζθνπλ παηδηά 8 έσο 11 εηψλ θαη ηηο ηαπηφηεηεο, ηελ θνηλσλία, ηε δηαδξαζηηθή
δηδαθηηθή θαη πξνιεπηηθά κέηξα γηα δαζθάινπο πνπ δηδάζθνπλ παηδηά 12-14 εηψλ.
Ξηελ ηξίηε ζπλεδξία ζα παξνπζηαζηνχλ λέεο ηερλνινγίεο, θαιέο πξαθηηθέο θαη ην
εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο πνπ ήηαλ ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα
ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ον παηρλίδη δηαηίζεηαη ζε δχν εθδφζεηο: γηα
καζεηέο ειηθίαο 8 - 11 εηψλ ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ηηο δηαδηθηπαθέο
ηαπηφηεηεο θαη γηα ηνπο καζεηέο ειηθίαο 12-14 εηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία κέζα
ζηελ ηάμε. Ξην ηέινο ηεο ηξίηεο ζπλεδξίαο ζα δεηήζεηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
αξρίζνπλ λα δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο ζρέδην καζήκαηνο, ελζσκαηψλνληαο ηηο θαιέο
πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην ζηα ηέζζεξα επίπεδα. Ξηε ηέηαξηε
ζχλνδν νη ζπκκεηέρνληεο ζα νξηζηηθνπνηήζνπλ ηα ζρέδηα καζεκάησλ ηνπο.
Δ δεκηνπξγία ησλ καζεζηαθψλ πιάλσλ είλαη ε νπζία ηνπ εξγαζηεξίνπ. Βίλαη έλα πξψην
βήκα γηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ην πψο λα εηζαγάγνπλ θαη λα
ειέγμνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία
απφ ηα ηέζζεξα επίπεδα ζην θαζεκεξηλφ ηνπο
κάζεκα.
Ον πέκπην κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ δελ ζαο αθνξά. Ζαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
ζπλφδνπ νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ ηα αηνκηθά καζεζηαθά πιάλα ηνπο ζην
πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Μξφθεηηαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ
πνπ απνθάζηζαλ λα δνθηκάζνπλ. Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο θάζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ
ε ζηηγκή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί βίσζαλ ηελ επίδξαζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ είραλ
επηιεγεί γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Ήηαλ ε ζηηγκή πνπ πνιινί εθπαηδεπηηθνί αηζζάλζεθαλ
πνιχ αλαζθαιείο, ή ηνπιάρηζηνλ δελ ήμεξαλ ηη λα πεξηκέλνπλ. Ζαη ήηαλ ε ζηηγκή θαηά
ηελ νπνία έκεηλαλ έθπιεθηνη απφ ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπο. Ξε
θακία απφ ηηο πηινηηθέο ζπλεδξίεο θαζεγεηέο δελ είραλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζηηο
ηάμεηο ηνπο.
Ξην έθην κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζηελ ζχλνδνο πέληε, ζα ζπλαληεζνχκε κε ηνπο
ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο θαη πάιη λα αμηνινγήζνπκε ηη πήγε θαιά θαη ηη φρη.
Κέζνδνο εξγαζηεξίνπ
Δ δνκή ησλ ζπλεδξηψλ είλαη ελ κέξεη βαζηζκέλε ζε κηα κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη Brain
Essential Learning Steps. Λη δεκηνπξγνί ηεο κεζφδνπ B.E.L.S. ηελ νξίδνπλ σο "κηα
ζπλεπή ζεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα λα δηδάμεη ζηα παηδηά πεξηερφκελν ελφο εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο πνπ εκπεδψλεηαη κέζσ ηεο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο».
Ππάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα:
• B.E.L.S. 1: Βηζαγσγή ζην ζέκα

B.E.L.S. 2: Ώληαιιαγή θαη θαηαγξαθή ηδεψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν

B.E.L.S. 3: Αεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην ζέκα

ΐΔΘΏ 4. Βθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.

4

Ον έξγν IDentifEYE έρεη πξνζζέζεη έλα πέκπην βήκα ζε απηέο ηηο ηέζζεξηο: ηελ
Ώμηνιφγεζε.
Θε ηε βνήζεηα ηνπ BELS αλαπηχζζνληαη νη αθφινπζεο δεμηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο:
• Βπίιπζε πξνβιήκαηνο;

Ώλάιεςε θηλδχλσλ

Ξπλεξγαηηθή Θάζεζε

Αεκηνπξγηθφηεηα

Γλσζηηθή ζπζηήκαηα επζχλεο.

Ξξνθιήζεηο Δθπαηδεπηηθνχ
Λ ξφινο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Βζχ είζαη απηφο
πνπ ζα βξεζεί αληηκέησπνο κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζα δηακαξηχξνληαη φηη έρνπλ λα
θάλνπλ αθφκα κηα αγγαξεία, ελψ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ ηνπο είλαη ήδε
ππεξθνξησκέλν. Θα ζπλαληήζεηε κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ γηα έλα
αθφκε εξγαζηήξην θαηλνηνκίαο. Ζαη ζα αθνχζεηε λα δπζαλαζρεηνχλ φηαλ αθνχζνπλ φηη
ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηα εθαξκνζκέλα καζήκαηά ηνπο, δηφηη απηφ ζεκαίλεη φηη ζα
έρνπλ αθφκα ιίγεο αθφκα ψξεο επηπιένλ εξγαζίαο ην βξάδπ.
Μαξ 'φια απηά, δείρλνληαο ζηνπο θαζεγεηέο πσο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ κπνξείηε
λα ηνπο θεξδίζεηε. Μνιινί δάζθαινη αγσλίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
ζηελ ηάμε. Ώπηφ δελ είλαη ηφζν πνιχ επεηδή είλαη αλίδενη ή ζπληεξεηηθνί, αιιά κάιινλ
επεηδή αηζζάλνληαη φηη νη καζεηέο ζηελ ηάμε ηνπο είλαη πνιχ πην ηθαλνί κε ηε λέα
ηερλνινγία. Φνβνχληαη φηη ζα ράζνπλ ηελ απζεληία ηνπο αλ αζρνιεζνχλ κε απηφ ην
ζέκα. Βπίζεο, αξθεηνί θαζεγεηέο έρνπλ πξνβιήκαηα εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο
ηνπο. Μηζηεχνπλ φηη νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε γηα λα παίμνπλ παηρλίδηα ή λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θίινπο
ηνπο, αληί λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αλαηεζείζα εξγαζία ηνπο. Θε ηε βνήζεηα ηνπ
εξγαζηεξίνπ IDentifEYE νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θάλνπλ έλα ζρεηηθά αζθαιέο
πξψην ή επφκελν βήκα, γηαηί «απηφ είλαη κφλν έλα πείξακα».
Μνιινί εθπαηδεπηηθνί αγσλίδνληαη επίζεο κε ηελ ηξέρνπζα δηδαθηηθή ηνπο. Ον
κεηνλέθηεκα απηήο ηεο δηδαθηηθήο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ απηά πνπ
δηδάζθνπλ, αιιά κπνξνχλ λα κάζνπλ ηη εκπέδσζαλ νη καζεηέο κφλν ζηελ πεξίπησζε
αμηνιφγεζεο. Οα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθά φρη κφλν γηα ην
κέιινλ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη γηα ην κέιινλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ: αμηνινγνχληαη κε
βάζε ην πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ καζεηψλ ηνπο. Απζηπρψο, φηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
αμηνινγήζεσλ βγαίλνπλ, είλαη πνιχ αξγά γηα λα βειηησζεί ην πνζνζηφ επηηπρίαο - ην
επφκελν ζέκα είλαη ήδε ζηε ζεηξά. Ον εξγαζηήξην IDentifEYE δίλεη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κηα δηθαηνινγία γηα λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηελ δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή
πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.
Έλα ηξίην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη γηα ην πνχ λα ηξαβήμνπλ ηε
δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο. Μψο κπνξεί θαλείο λα
αληηδξάζεη ζηνλ (θπβεξλν) εθθνβηζκφ; Μψο κπνξεί θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε ηνπο
καζεηέο πνπ έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ζπίηη; Θήπσο θάπνηνο πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκνο γηα ηνπο καζεηέο ηα βξάδηα θαη ηα Ξαββαηνθχξηαθα; Θε ηελ εηζαγσγή ησλ
ζηνηρείσλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ ηα εξγαιεία γηα λα
αληηκεησπίζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζέκαηα πην απνηειεζκαηηθά.
Γηαδηθηπαθή αζθάιεηα καζεηή
Μψο ζρεηίδνληαη φια απηά κε ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν; Λη θαιέο
πξαθηηθέο πνπ ζα κάζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ
IDentifEYE δελ πξέπεη λα επεξεάζνπλ κφλν απηνχο αιιά επίζεο ηνπο καζεηέο ηνπο. Δ
επίδξαζε ζηνπο καζεηέο ηνπο είλαη φηη απνθηνχλ εηνηκφηεηα ζηηο εκπεηξίεο ζην

5

δηαδίθηπν. Οα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηήξην, είλαη λα δψζνπκε
ζηνπο καζεηέο ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε έλα ηέηνην ηξφπν
έηζη ψζηε λα γίλνπλ ιηγφηεξν επάισηνη ζε απεηιέο ελαληίνλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, σο
απνηέιεζκα ησλ ειεθηξνληθψλ επηζέζεσλ ή παξφκνησλ εκπεηξηψλ. Δ δηδαθηηθή θαη ηα
πξνιεπηηθά κέηξα ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα πην αμηφπηζην
πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα έρνπλ πάληα θάπνηνλ λα ζηξαθνχλ ζε φηαλ ηα πξάγκαηα
πάλε ζηξαβά ζε δηαδίθηπν. Βπίζεο ηα λέα ηερλνινγηθά ζηνηρεία αλνίγνπλ ζπγθεθξηκέλα
θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο γηα ζρεηηθά κε ηηο online εκπεηξίεο.
Δ ηδέα φηη ε αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ
καζεηψλ δελ είλαη λέα. Δ έξεπλα Αηθηχνπ EU Kids on-line ΕΕ έθεξε ζην πξνζθήλην φηη
ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν είλαη φηαλ
ην λεαξφ άηνκν κηιάεη γηα δηαδηθηπαθέο εκπεηξίεο ηνπ κε έλαλ ελήιηθν. Έδεημε επίζεο
φηη νη λένη νη νπνίνη πξνζηαηεχνληαη απφ θίιηξα θαη ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη απφ
ηνπο ελήιηθεο λα πεηξακαηηζηνχλ ζην δηαδίθηπν ζπάληα αληηκεησπίδνπλ ζηξεζνγφλεο
θαηαζηάζεηο ζε δηαδίθηπν, αιιά φηαλ ην θάλνπλ ν αληίθηππνο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ
κπνξεί λα είλαη ηεξάζηηνο. Σζηφζν νη λένη πνπ πεηξακαηίδνληαλ πνιχ, απφ ηελ άιιε
πιεπξά, αλέπηπμαλ αληνρή θαη εηνηκφηεηα. Θα ζπλαληήζνπλ πνιιέο αγρσηηθέο
θαηαζηάζεηο ζην δηαδίθηπν, αιιά ν αληίθηππνο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη ιηγφηεξν
ζνβαξφο.
Ον έξγν δελ απνζθνπεί κφλν ζηελ πξνψζεζε ηεο θαιχηεξεο επαθήο καζεηή-δάζθαινπ
θαη εληφο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ. Ον έξγν ζηνρεχεη επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο επαθήο
κεηαμχ νκνηίκσλ κέζσ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ηνπ έξγνπ. Θηα κειέηε απφ ην
Μαλεπηζηήκην ηνπ Sussex δηαπίζησζε φηη αθφκε θαη κία κφλν ζηελή θηιία παξέρεη
αλζεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ λέσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα.
Πηνηρεία Δξγαζηεξίνπ
Γηα λα παξνπζηάζεηε ηνλ αληίθηππν ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα φια ηα ηξία επίπεδα – ηνλ
αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν θαη ηνλ αληίθηππν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ηνπο καζεηέο - ήξζε ε ψξα λα εηζαγάγεηε ηα ζηνηρεία ηνπ εξγαζηεξίνπ μερσξηζηά.
Ον ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ζθέιε: «εηηθέηεο ηαπηφηεηαο" γηα φιεο ηηο
ειηθίεο θαη "καζεζηαθνχο ηχπνπο" γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11. Λη εηηθέηεο
ηαπηφηεηαο/ραξαθηεξηζκνί αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ νξίδνπκε ηνλ εαπηφ καο. ΋ινη
καο απηφ-πξνζδηνξηδφκαζηε φηαλ ζπζηελφκαζηε ή φηαλ δεκηνπξγνχκε έλα online
πξνθίι. Ξε απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχκε ρξεζηκνπνηνχκε εηηθέηεο
φπσο "έμππλνο/ε" ή "φκνξθνο/ε" ή "Βίκαη έμππλνο/ε» ή «είκαη φκνξθνο/ε". Λ ηχπνο
ησλ εηηθεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην πφζν αλνηρηνί ή
θιεηζηνί είκαζηε θαη παξνπζηαδφκαζηε ζηνπο άιινπο.
Βλψ ηα παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ θαη έπεηηα πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηνπο
γεληθνχο θαλφλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηα κηθξφηεξα παηδηά επηθεληξψλνληαη θπξίσο
ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηα απηά ηα κηθξφηεξα παηδηά, ππάξρεη
κηα ελφηεηα ζρεηηθά κε ηνπο καζεζηαθνχο ηχπνπο. Λ ηξφπνο πνπ λνκίδνπλ φηη κπνξνχλ
λα επηηεπρζνχλ θαιά απνηειέζκαηα ζην ζρνιείν επεξεάδεη ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ
ηθαλφηεηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο.
Ξηα κεγαιχηεξα παηδηά ηεο νκάδαο-ζηφρνπ identifeye πξνζθέξεηαη κηα ελφηεηα γηα ηελ
θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε
ηνπο θαλφλεο πνπ αθνινπζνχλ θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, πνπ είλαη ε
ζπλέπεηα ηεο ηξέρνπζαο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ππεξ-θαηαλάισζεο.
Οηο παξαπάλσ ελφηεηεο ζπλνδεχνπλ ελφηεηεο ζηε δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή, ηα
πξνιεπηηθά κέηξα, ηε λέα ηερλνινγία θαη ην παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε
δχν εθδφζεηο αλάινγα κε ην ειηθηαθφ γθξνππ.
Ξίλαθεο επηπηψζεσλ

6

ΔΛΝΡΖΡΑ

ΔΡΗΘΔΡΔΠ
ΡΑ΢ΡΝΡΖΡΥΛ

ΚΑΘΖΠΗΑΘΝΗ
Ρ΢ΞΝΗ

ΘΝΗΛΥΛΗΑ

ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ

ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΑ
ΚΔΡΟΑ 8-11
ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΑ
ΚΔΡΟΑ 12-14
ΛΔΔΠ

ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΠΡΖΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΠΡΝ
ΓΗΑΓΗΘΡ΢Ν
Ώληηδξάζεηο φιαή-ηίπνηα
ζε
δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο,
ιηγφηεξν
επηξξεπείο ζην λα
ραξαθηεξίδνληαη
κε κνλνδηάζηαην
ηξφπν.
Ηηγφηεξε
αδπλακία
φηαλ
ζπλαληνχλ
πξνθιήζεηο
ζην
Αηαδίθηπν,
ιηγφηεξν
επηξξεπείο ζην λα
ραξαθηεξίδνληαη
κε κνλνδηάζηαην
ηξφπν.
Ζαιχηεξε θξηηηθή
ζηάζε
ζην
δηαδίθηπν,
θαιχηεξεο
δεμηφηεηεο ζηνλ
λα
αληηκεησπίζνπλ
ηελ
δηαθνξεηηθφηεηα
ζην δηαδίθηπν.
Έρνληαο
έλαλ
ελήιηθα
λα
επηθνηλσλνχλ γηα
ηηο δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο είλαη ην
πην
απνηειεζκαηηθφ
κέζν
γηα
ηελ
ελίζρπζε
ηεο
αζθάιεηαο
ησλ
καζεηψλ
ζην
δηαδίθηπν.

Έρνληαο

ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ ΠΡΝ΢Π ΑΛΡΗΘ΢ΞΝΠ ΠΡΝ΢Π
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΝ΢Π
ΚΑΘΖΡΔΠ
Λη
καζεηέο
αληαπνθξίλνληαη
πην
ζεηηθά.

Μεξηζζφηεξν αλνηρηνί
ζηελ
αλαηξνθνδφηεζε θαη
ηελ κάζεζε.

Λη
καζεηέο
αληαπνθξίλνληαη
πην
ζεηηθά.

Μην
πξνζεισκέλνη,
αληαπνθξίλνληαη πην
ζεηηθά ζε πξνθιήζεηο.

Λη
καζεηέο
αληαπνθξίλνληαη
πην
ζεηηθά.

Ζαιχηεξε
θξηηηθή
ηθαλφηεηα, θαιχηεξεο
θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο.

Έκθαζε ζηε κάζεζε
ησλ καζεηψλ θαη φρη
ζηε
δηδαζθαιία,
πην
ζπρλή θαη νπζηαζηηθή
επηθνηλσλία
ηφζν
κεηαμχ
θαζεγεηή
/
καζεηή
θαη
καζεηή
/καζεηή, δηακνξθσηηθή
αμηνιφγεζε
θαηά
ηε
δηάξθεηα
ησλ
καζεκάησλ.
Μεξηζζφηεξε
εκπινθή
ησλ
καζεηψλ
θαη
εκβάζπλζε
ησλ
ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο.

Ξπλππεπζπλφηεηα γηα
ηελ
καζεζηαθή
δηαδηθαζία,
πεξηζζφηεξε
πξνζήισζε.
Μεξηζζφηεξε
επαθή
εθπαηδεπηηθνχ/καζεηή
.

έλαλ Ηηγφηεξν

7

άγρνο

ησλ

Ηακβάλνληαο

ΔΛΝΡΖΡΑ

ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΠΡΖΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΠΡΝ
ΓΗΑΓΗΘΡ΢Ν
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ
ελήιηθα
λα
επηθνηλσλνχλ γηα
ηηο δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο είλαη ην
πην
απνηειεζκαηηθφ
κέζν
γηα
ηελ
ελίζρπζε
ηεο
αζθάιεηαο
ησλ
καζεηψλ
ζην
δηαδίθηπν.
ΔΞ ΞΑΗΣΛΗΓΗ Μξφθιεζε
ζε
(8-11)
πξνβιεκαηηζκφ
ζρεηηθά κε ηελ
θνηλή
ρξήζε
δεδνκέλσλ,
ηηο
δηαδηθηπαθέο
ηαπηφηεηεο
θαη
ηελ αζθάιεηα ζην
δηαδίθηπν.
ΔΞ ΞΑΗΣΛΗΓΗ Μξφθιεζε
γηα
(12-14)
ζπδήηεζε γηα ηελ
επηθνηλσλία
κεηαμχ δαζθάινπ
καζεηή
σο
ζεκείν εθθίλεζεο
γηα
ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο
ψζηε λα γίλνπλ νη
θαηάιιεινη
ελήιηθεο νη νπνίνη
κπνξνχλ
λα
επηθνηλσλνχλ
(ππεχζπλα)
γηα
ηηο δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο.

ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ ΠΡΝ΢Π ΑΛΡΗΘ΢ΞΝΠ ΠΡΝ΢Π
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΝ΢Π
ΚΑΘΖΡΔΠ
εθπαηδεπηηθψλ, αχμεζε
ηεο δηαθάλεηαο ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο
ηεο
εθπαίδεπζεο.
Θηα
βαζχηεξε
ζρέζε
εκπηζηνζχλεο κε ηνπο
καζεηέο.

επηινγέο επηθνηλσλίαο
γηα λα κηιήζνπλ γηα
ηε λέα ηερλνινγία θαη
δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο
κε
ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο.

Ξπληνληζηήο
επηθνηλσλίαο
νκφηηκσλ.

Βπηινγέο επηθνηλσλίαο
κεηαμχ γηα λα κηιήζνπκε γηα
ηηο
δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο
νκφηηκσλ.
Μξνζσξηλή ελίζρπζε
ηεο
πξνζήισζεο,
πςειφηεξα
επίπεδα
ζπγθέληξσζεο,
πςειφηεξα
επίπεδα
εκπηζηνζχλεο.
Ξπληνληζηήο
Βπηινγέο επηθνηλσλίαο
επηθνηλσλίαο
κεηαμχ γηα λα κηιήζνπκε γηα
νκφηηκσλ, ελψ αθνχλ ηε
δηδαθηηθή.
ηηο
πξνηηκήζεηο Ξπλππεπζπλφηεηα γηα
επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ ηε
δηαδηθαζία
νη καζεηέο.
κάζεζεο ηνπ αηφκνπ.
Μξνζσξηλή ελίζρπζε
ηεο
πξνζήισζεο,
πςειφηεξα
επίπεδα
ζπγθέληξσζεο,
πςειφηεξα
επίπεδα
εκπηζηνζχλεο.

Δ επίπησζε ηεο κεζνδνινγίαο εξγαζηεξίνπ, BELS, πιαηζηψλεηαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα:
ΔΛΝΡΖΡΑ
ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΑΛΡΗΘ΢ΞΝΠ
ΠΡΖΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΠΡΝ΢Π
ΠΡΝ΢Π ΚΑΘΖΡΔΠ
ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡ΢Ν ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΝ΢Π
B.E.L.S.
Αηεπθνιχλεη
ηα Ιέεο δεμηφηεηεο λα Ξπλππεπζπλφηεηα
ζρεηηθά καζήκαηα δεκηνπξγήζεηε
έλα γηα ηε δηαδηθαζία
ζηηο δηαδηθηπαθέο ζρέδην καζήκαηνο κε κάζεζεο,
ηαπηφηεηεο,
ηελ ηνπο ζπλαδέιθνπο ή κεγαιχηεξε
αληαιιαγή
κε ηνπο καζεηέο.
πξνζήισζε

8

δεδνκέλσλ θαη ηελ
αζθάιεηα
ζην
δηαδίθηπν.
Πηφρνο εξγαζηεξίνπ θαη θξηηήξηα επηηπρίαο
Λ ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο
καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν. ΋ια ηα ζηνηρεία εξγαζηεξίνπ
ζρεδηάζηεθαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεηηθφ αληίθηππν ζε φια ηα ηξία επίπεδα,
φπσο δείρλεη ν παξαπάλσ πίλαθαο.
Οα θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη:
• Ξηελ θφξκα αμηνιφγεζεο νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη θαηά ην κάζεκα εθαξκνγήο ππήξμε κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν κε ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ην εξγαζηήξην, εηδηθά ζην παηρλίδη ΒΜ.

Ξηελ θφξκα αμηνιφγεζεο νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ζην εξγαζηήξην παξνπζηάζηεθαλ θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πάιη.

Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλάληεζεο ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη εκθαλέο φηη νη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο απφ ηηο θαιέο πξαθηηθέο εξγαζηεξίνπ. Ώπηφ δελ ζεκαίλεη φηη
νη εθπαηδεπηηθνί ην παξαδέρνληαη απηφ - νη θαιέο πξαθηηθέο ελδέρεηαη λα γίλνπλ
έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο νχησο ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα ιεζκνλήζνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπο. Ώπηφ ζα ήηαλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.

Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλάληεζεο πνπ ζπκβαίλεη, νη εθπαηδεπηηθνί
έρνπλ δνθηκάζεη έλα εξγαζηήξην νξζψλ πξαθηηθψλ, κεηά ην εξγαζηήξην πνπ δελ
εθήξκνζαλ ζην κάζεκα εθαξκνγήο ζηελ ηάμε ηνπο.

Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο αμηνιφγεζεο καδί κε ην δάζθαιν, παξαθαινχκε
ζρεδηάζηε έλα θαηάινγν ΐέιηηζησλ Μξαθηηθψλ θαη Αηδαγκάησλ - θαη ην ηαρπδξνκείζηε ηνλ ζε απηή ηε ιίζηα κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζρεδίνπ (ζπγθεθξηκέλα κε
ηνλ θ Onno Hansen: onno.hansen@gmail.com).

Ξψο λα δηαβάζεηε ην παξφλ εγρεηξίδην
Ον εγρεηξίδην απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
• Έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εξγαζηήξην αλά ειηθία

Βπηζθφπεζε ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ αλά ειηθηαθή νκάδα

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην δηδάζθνληα

Έγγξαθα κε πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηή

Έγγξαθα Βξγαζηεξίνπ

Μιεξνθνξίεο Έξγνπ.

Ζαιή αλάγλσζε!

9

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ
ΐΕΙΟΒΛ ΒΝΓΛΠ ΞΒ ΒΜΏΠΚΔΘΒΙΔ ΜΝΏΓΘΏΟΕΖΛΟΔΟΏ ............................................. 1
ΒΕΞΏΓΣΓΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ .................................................................................... 3
ΜΕΙΏΖΏΞ ΜΒΝΕΒΡΛΘΒΙΣΙ ................................................................................10
ΟΏ ΖΛΕΙΣΙΕΖΛ-΢ΠΡΛΗΛΓΕΖΆ ΡΏΝΏΖΟΔΝΕΞΟΕΖΆ ΟΣΙ ΜΏΕΑΕ΍Ι ΞΟΔΙ ΔΗΕΖΕΏΖΉ
ΛΘΆΑΏ 8-14 ...................................................................................................12
ΒΜΕΞΖΛΜΔΞΔ ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛΠ Διηθηαθή νκάδα: 8-11 ..............................................16
ΒΜΕΞΖΛΜΔΞΔ ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛΠ Διηθηαθή νκάδα: 12-14.............................................19
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11 ............................................22
ΞΠΙΛΑΛΞ 2 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11 ............................................26
ΞΠΙΛΑΛΞ 3 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11 ............................................30
ΞΠΙΛΑΛΞ 4 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11 ............................................34
ΠΜΛΑΒΕΓΘΏ ΞΡΒΑΕΛΠ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ 2 (δηάξθεηα 45‟) Διηθηαθή Λκάδα: 8-11 .............41
ΘΏΘΔΘΏ ΒΦΏΝΘΛΓΔΞ Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11 .............................43
ΞΠΙΛΑΛΞ 5 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11 ............................................44
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14 ..........................................46
ΞΠΙΛΑΛΞ 2 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14 ..........................................50
ΞΠΙΛΑΛΞ 3 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14 ..........................................54
ΞΠΙΛΑΛΞ 4 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14 ..........................................58
ΠΜΛΑΒΕΓΘΏ ΞΡΒΑΕΛΠ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ 2 (δηάξθεηα 45‟) Διηθηαθή νκάδα: 12-14 ............60
ΘΛΙΟΒΗΛ ΘΏΘΔΞΕΏΖΛΠ ΜΗΏΙΛΠ 2 (δηάξθεηα 45‟) Διηθηαθή νκάδα: 12-14 ..............67
ΘΏΘΔΘΏ ΒΦΏΝΘΛΓΔΞ Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14 ...........................69
ΞΠΙΛΑΛΞ 5 Μεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11 ............................................70
ΘΒΣΝΔΟΕΖΛ ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 1 ..................................................................72
ΘΒΣΝΔΟΕΖΛ ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 2 ..................................................................85
ΘΒΣΝΔΟΕΖΛ ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 3 ................................................................ 105
Οη ζεκαίλεη B.E.L.S.; ...................................................................................... 123
ΒΓΓΝΏΦΏ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ ................................................................................... 127
ΜΒΝΕΓΝΏΦH ΈΝΓΛΠ ........................................................................................ 131
Μψο λα πξνζθαιέζσ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα εξγαζηήξηα IDentifEYE; .................. 132
ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ ............................................................................ 136
ΜΣΞ ΙΏ ΜΏΕΚΒΟΒ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ ΒΜ .................................................................. 138
ΜΣΞ ΙΏ ΜΏΕΚΒΟΒ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ ΒΜ Διηθηαθή νκάδα: 12-14 .................................. 163
ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ ΒΏΠΚΔΘΒΙΔΞ ΜΝΏΓΘΏΟΕΖΛΟΔΟΏΞ .............................. 181
ΒΙΟΠΜΛ ΞΠΓΖΏΟΏΘΒΞΔΞ ................................................................................ 188
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ ............................................................................. 189
ΒΓΓΝΏΦΏ ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛΠ .................................................................................. 191
ΜΏΝΛΠΞΕΏΞΔ-ΛΘΏΑΏ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΣΙ ΓΕΏ ΜΏΕΑΕΏ 8-11 ΒΟΣΙ ............................ 192
ΖΝΕΟΔΝΕΏ ΒΜΕΟΠΡΕΏΞ ..................................................................................... 201

10

ΒΜΕΜΒΑΛ 1 ΖΏΗΒΞ ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ Διηθηαθή νκάδα 8-11 .......................................... 202
ΒΜΕΜΒΑΛ 1 ΖΏΗΒΞ ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ Διηθηαθή νκάδα 12-14 ........................................ 203
ΒΜΕΜΒΑΛ 2 ΖΏΗΒΞ ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ Διηθηαθέο Λκάδεο 8-11, 12-14 ............................. 204
ΒΜΕΜΒΑΛ 3 ΖΏΗΒΞ ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ Διηθηαθή νκάδα 8-11 .......................................... 205
ΒΜΕΜΒΑΛ 3 ΖΏΗΒΞ ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ Διηθηαθή νκάδα 12-14 ........................................ 206
ΖΏΗΒΞ ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ - ΒΜΕΜΒΑΛ 4 Διηθηαθέο Λκάδεο 8-11, 12-14 ........................... 207
ΑΒΕΖΟΒΞ ΒΜΏΠΚΔΘΒΙΔΞ ΜΝΏΓΘΏΟΕΖΛΟΔΟΏΞ (AR MARKERS) .............................. 209
ΒΙΟΠΜΛ/ΒΝΓΏΞΕΏ ΒΜ ΔΗΕΖΕΏΖΔ ΛΘΏΑΏ 8-11 ................................................... 210
ΒΝΣΟΔΘΏΟΛΗΛΓΕΛ ΒΜ Διηθηαθή νκάδα: 8-11, 12-14 .......................................... 211
ΘΛΙΟΒΗΛ ΘΏΘΔΞΕΏΖΛΠ ΜΗΏΙΛΠ-ΞΡΒΑΕΛ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ (δηάξθεηα 45‟) ................ 212
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΠ PPT .................................................................. 214
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΠ ........................................................................ 216
ΒΝΓΏΗΒΕΏ ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΠ ........................................................ 218
ΜΕΞΟΛΜΛΕΔΟΕΖ΋ ΜΏΝΏΖΛΗΛΌΘΔΞΔΞ .............................................................. 220
ΒΟΏΕΝΛΕ ΒΝΓΛΠ ............................................................................................. 221
ΞΠΙΒΝΓΏΟΒΞ ΒΝΓΛΠ ....................................................................................... 224
ΒΠΡΏΝΕΞΟΕΒΞ ................................................................................................ 227

11

ΡΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ-Τ΢ΣΝΙΝΓΗΘΆ
ΖΙΗΘΗΑΘΉ ΝΚΆΓΑ 8-14

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΆ

ΡΥΛ

ΞΑΗΓΗ΍Λ

ΠΡΖΛ

Δηζαγσγή
Λη καζεηέο ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 8-11 θαη 12-14 δηαθέξνπλ ζαθψο ζηε ζπκπεξηθνξά,
ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη ην βαζκφ ηεο
ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Βκείο, νη ελήιηθεο πνπ εξγαδφκαζηε
καδί ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε, δελ πξέπεη λα μερλάκε απηφ. Ώιιά απηφ πνπ ελψλεη ηηο
δχν ειηθηαθέο νκάδεο είλαη ην γεγνλφο φηη ηφζν ε παηδηθή ειηθία αιιά θαη ε εθεβεία
είλαη κηα δχζθνιε ζηηγκή γηα ην λεαξφ άηνκν, θαζψο θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ώπηφ
πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη ελήιηθεο /
θαζεγεηέο θαη ζηηο δχν απηέο πεξηφδνπο (ζηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη δπλακηθά ε
ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα, ε ηαπηφηεηα θαη ην «εγψ» ηνπο) ζέηνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ, ην δηάινγν, ηελ επηθνηλσλία ή απιά ηε θηιία κε ηνπο
καζεηέο. Ππνζέηνπκε φηη απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα πεξάζνπλ κε αζθάιεηα
απφ ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο, θαη γηα καο - λα ηνπο θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα θαη λα
ηνπο βνεζήζνπκε. Μεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν
νκάδσλ δίλνληαη παξαθάησ.
Σαξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθηαθήο νκάδαο: 8-11
Ξηελ ςπρνινγία, αλαπηπμηαθή πεξίνδν κεηαμχ 7 θαη 11 ρξφληα είλαη πην ζπρλά
νλνκάδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηελ
εθεβεία. Οφζν ζην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο φζν θαη ηελ εθεβεία είλαη
έλα απαηηεηηθφ δηάζηεκα γηα ην λέν, αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Ον παηδί ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο είρε κάζεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα
εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα έλα θνηλσληθφ νλ, έλα κέινο ηεο νκάδαο, λα κπνξεί
λα θάλεη ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. Ξπρλά έρεη βηψζεη ηηο πξψηεο ηνπ θηιίεο.
Ον παηδί αθφκα ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί κηα εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ, λα αξρίδεη λα
επεθηείλεηαη, λα δηαθνξνπνηεί ην «εγψ» ηνπ. Ζαηά ηελ πεξίνδν απηή ην παηδί δελ είλαη
πιένλ απιά κηα κνλάδα, αιιά δηακνξθψλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο κέινο ηεο νκάδαο.
Ξχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Jan Strelau ην παηδί πεγαίλεη ζην «πςειφηεξν επηρεηξεζηαθφ
επίπεδν ηεο ζθέςεο» (Maria Kielar-Turska in: Strelau, J., "Psychology. Academic
Handbook", Volume 1, p. 307, GWP, 2002). Ον παηδί αξρίδεη λα θαζνδεγείηαη απφ ηηο
αξρέο πνπ δηαηππψζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ, απφ ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη.
Δ γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα φιν θαη πην ζπζηεκαηηθά, ην παηδί κπνξεί λα
εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαιχηεξα, λα ρξεζηκνπνηεί επίζεο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα
λα ζπκάηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έκαζε.
Ππάξρνπλ λέεο λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο - αθφκε θαη εηδηθέο δηεξγαζίεο γηα απιέο
εξγαζίεο, φπσο ε πξφζζεζε, αθαίξεζε, ν πνιιαπιαζηαζκφο ή ε δηαίξεζε. Θε απηέο ηηο
δεμηφηεηεο ην παηδί κπνξεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία φιεο νη πιεξνθνξίεο
είλαη δηαζέζηκεο. Ον παηδί δελ κπνξεί αθφκε λα δηαηππψζεη ηηο αξρέο, ηνπο θαλφλεο, ή
ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ή ιεηηνπξγίεο.
Μαξαηεξψληαο ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ειηθίαο 8-11 εηψλ, είλαη αδχλαηνλ λα
κελ αλαθέξνπκε ηα επηηεχγκαηα ησλ εξεπλεηψλ, φπσο ν Jean Piaget θαη Lawrence
Kohlberg. Μηζηεχνπλ φηη ε εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ εθηειείηαη ζε ζηάδηα, ρσξίο ηε
δπλαηφηεηα λα παξεθθιίλνπλ απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο.
Βπνκέλσο θάζε αιιαγή επεξεάδεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Οφζν ν J.
Piaget θαη ν L. Kohlberg ηζρπξίδνληαη φηη ε φςηκε παηδηθή ειηθία αθνινπζείηαη απφ έλα
απφ ηα νξφζεκα ηεο εζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Ξηελ παηδηθή ειηθία, ην παηδί
δηέπεηαη απφ θνηλσληθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο βαζηζκέλνπο ζην «έγθιεκα θαη
ηηκσξία» (Maria Kielar-Turska in: Strelau, J., “ Psychology. Academic Handbook
",ηφκνο 1, ζει. 308, GWP, 2002).
Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί θαη λα

12

εξκελεχζεη (θαηαλνήζεη) ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ. Ζαζνδεγνχκελν
απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηα νκάδα ππνζέηεη φηη ην ζσζηφ
είλαη απηφ πνπ νδεγεί πξνο ακνηβαίν φθεινο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα παηδί
αληηκεησπίδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο νκάδαο (αλ θαη ηηο ζέβεηαη), ζαλ θάηη ην εμσηεξηθφ, θαη
σο εθ ηνχηνπ ζεσξεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ην θαιφ είλαη απηφ ην νπνίν έρεη
θαζηεξσζεί απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο (λνκηκφηεηα).
Ξην ηέινο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ην παηδί εηζέξρεηαη ζην «ζπκβαηηθφ επίπεδν ηεο εζηθήο
αλάπηπμεο, πηνζεηψληαο ηελ δηθή ηνπ πξννπηηθή, θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο πξννπηηθέο
ησλ άιισλ. Αείρλεη ην ελδηαθέξνλ θαη αλεζπρία γηα ηνπο άιινπο θαη πξνζπαζεί λα
δηαηεξήζεη θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο" (Maria Kielar-Turska in: Strelau, J., “ Psychology.
Academic Handbook ",ηφκνο 1, ζει. 308, GWP, 2002).
Δ φςηκε πεξίνδνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα γίλεη κέινο ηεο
ηάμεο, ε νπνία είλαη κηα επίζεκε νκάδα. Ον παηδί αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο, ρηίδεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ ηάμε, αλαδεηά γηα ηε ζέζε ηνπ ζε απηή. Δ ζέζε
απηή, σζηφζν, δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζηαζεξή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο κπνξεί
λα αιιάμεη. Λη θηιίεο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ κέρξη ην ηέινο ηεο φςηκεο
παηδηθήο ειηθίαο ηείλνπλ λα γίλνπλ κφληκεο. Βίλαη ν θαηξφο πνπ αλαπηχζζνληαη ηα
ελδηαθέξνληα.
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ είλαη ε απην-εηθφλα.
Βπεξεάδεηαη απφ ηηο απφςεηο ησλ ελειίθσλ θαη ζπγθξίζεηο κε ηνπο άιινπο.
Αηακνξθψλεηαη ε απηνεθηίκεζε,
Σαξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθηαθήο νκάδαο: 12-14
Ξηελ ςπρνινγία, ε πεξίνδνο αλάπηπμεο πνπ νλνκάδεηαη εθεβεία ζεσξείηαη ζπκβαηηθά
σο ρξφλνο κεηαμχ ησλ 12 θαη 18 εηψλ. Βίλαη ε αξρή ησλ θπζηθψλ αιιαγψλ πνπ
ζεκαηνδνηνχλ ηε βηνινγηθή σξίκαλζε. Ώιιαγή ζψκαηνο, αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ
βάξνπο, βξαρλάδα ηεο θσλήο ή εκθάληζε ησλ ηξηρνθπΎεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ
ζψκαηνο, είλαη κηα ζνβαξή, ζπρλά είλαη δχζθνια απνδεθηή αιιαγή ζηνλ έθεβν.
Ππάξρεη επίζεο κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζηελ ςπρηθή ζθαίξα, κε απνηέιεζκα ηελ
επίηεπμε ςπρνινγηθήο σξηκφηεηαο. Ώπηή ε πεξίνδνο είλαη δχζθνιε γηα ηνλ λέν. Οφζν
ε παηδηθή ειηθία αιιά θαη ε εθεβεία είλαη κηα δχζθνιε ζηηγκή γηα ην λεαξφ άηνκν,
θαζψο θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Ξηελ πξψηε θάζε ηεο εθεβείαο πέξα απφ παξαηεξήζηκεο θπζηθέο αιιαγέο, κπνξνχκε
λα παξαηεξήζνπκε ζπρλά επηδείλσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ. Λη θηλήζεηο
ράλνπλ ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηελ ειαθξφηεηα ηνπο, είλαη ιηγφηεξν ζαθείο. Θεξηθέο
θνξέο εκθαλίδεηαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα.
Ξχκθσλα κε ηνλ Jean Piaget (πεγή Strelau, J., "Psychology. Academic Handbook",
Volume 1, p. 311, GWP, 2002) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ν άλζξσπνο εηζέξρεηαη
ζηελ πεξίνδν ησλ πην ζχλζεησλ δηεξγαζηψλ ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. Γηα παξάδεηγκα, ν
έθεβνο βιέπεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ παξαδνρήο θαη ηεο πηζαλήο ζπλέπεηαο (π.ρ.., Ώλ
δηαβάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιηθφ, ζα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θνπίδ). Ξρεκαηίδεηαη ν επαγσγηθφο ζπιινγηζκφο. Λ λένο δεκηνπξγεί ππνζέζεηο θαη
αλαδεηά κηα επθαηξία γηα λα ηηο απνδείμεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, ζηνλ ηξφπν ζθέςεο εκθαλίδεηαη ζηαδηαθά ν
αλαζηνραζκφο, ε θξηηηθή, νη πξνζσπηθέο απφςεηο ε δηακφξθσζε ηεο αλεμαξηεζίαο απφ
ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Βπίζεο αλαπηχζζεηαη θαη ε θαληαζία.
Θεγαιψλνληαο, ν λένο αλαδεηά ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Ξχκθσλα κε ηνλ Erik Erikson
είλαη ηφηε, πνπ "εκθαλίδεηαη ε θξίζε ηαπηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε" (Erikson, 1997, for:
Strelau, J., "Psychology. Academic Handbook", Volume 1, p. 314, GWP, 2002). Δ ιχζε
ζε απηή ηελ θξίζε είλαη λα ζπγρσλεχζεη ην παξειζφλ ηνπ θαη ην παξφλ, ζε φ, ηη
απηφο/απηή γλσξίδεη φηη ήδε αλήθεη ζηνλ εαπηφ ηνπ κε φ, ηη καζαίλεη θαη αλαθαιχπηεη.
Ον απνηέιεζκα κηαο ζεηηθήο ιχζεο ζηελ θξίζε απηή είλαη λα ζρεκαηίζεη κηα ηζρπξή

13

αίζζεζε ηνπ «εγψ» ηνπ.
Ξηελ έλλνηα ηνπ Piaget γηα ηελ εζηθή αλάπηπμε γηα ην ζηάδην ηεο εθεβείαο αλήθεη ε
απηφλνκε εζηθή. Λ λένο καζαίλεη φηη «ε πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ
απαηηεί πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη φηη ε απφιπηε
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο» (Strelau, J., "Psychology.
Academic Handbook", Volume 1, p. 315, GWP, 2002).
Λ λένο δεζκεχεηαη ξεηά λα απειεπζεξψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ επηξξνή ησλ
ελειίθσλ. Αελ είλαη εχθνιν, θαζψο είλαη ζπρλφ ην λα κε ζέινπλ νη γνλείο λα αθήζνπλ
ηα παηδηά ηνπο λα κεγαιψλνπλ πνιχ γξήγνξα, βάδνπλ κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ, ζηνπο
νπνίνπο ν έθεβνο επαλαζηαηεί. Μνιιέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ αλάκεζα ζε
γνλέα θαη παηδί. Ον παηδί γίλεηαη πην επηθξηηηθφ, καζαίλεη, επίζεο, φηη νπνηαδήπνηε
εξψηεζε κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ πνιιέο πιεπξέο. Ξχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εζηθήο
ηνπ θνκθνξκηζκνχ, φηαλ ν λένο δξα, ζπρλά πξνζαξκφδεηαη ζηελ νκάδα πνπ αλήθεη θαη
δελ επεξεάδεηαη απφ ηε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο.
Αλαθεθάιαησζε - Σαξαθηεξηζηηθά ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ πεξηγξάθνληαη
Ζιηθηαθή νκάδα 8-11
 Έλα παηδί ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα
εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, είλαη έλα θνηλσληθφ νλ, έλα κέινο ηεο νκάδαο,
είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο.

Αεκηνπξγείηαη κηα απηφ-εηθφλα, ην παηδί αξρίδεη λα επεθηείλεη θαη λα δηαθνξνπνηεί
ην "εγψ" - δελ είλαη πιένλ απιά κηα κνλάδα, ην παηδί ρηίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ
σο κέινο ηεο νκάδαο

Ον παηδί αξρίδεη λα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ νκάδα
ζηελ νπνία αλήθεη

Δ γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη φιν θαη πην ζπζηεκαηηθή, ην παηδί εζηηάδεη θαιχηεξα
ηελ πξνζνρή ηνπ, επίζεο, ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα λα ζπκάηαη ηελ
δηδαθηέα χιε
Ππάξρνπλ λέεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο - φπσο ε πξφζζεζε, ε αθαίξεζε, ν
πνιιαπιαζηαζκφο ή ε δηαίξεζε. Θε απηέο ηηο δεμηφηεηεο, ην παηδί κπνξεί λα ιχζεη ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πιήξεηο πιεξνθνξίεο. Ον παηδί δελ κπνξεί αθφκε λα
δηαηππψζεη ηηο αξρέο, ηνπο θαλφλεο, ή ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο
ή ιεηηνπξγίεο.
Δ φςηκε παηδηθή ειηθία είλαη έλα απφ ηα νξφζεκα ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ
Ον παηδί κπνξεί λα αληηιεθζεί θαη λα εξκελεχζεη (θαηαλνήζεη) ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ
Δ πεξίνδνο ηεο φςηκεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη κηα ζηηγκή γηα λα γίλεη κέινο ηεο ηάμεο, ε
νπνία είλαη κηα επίζεκε νκάδα. Ον παηδί αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο,
ρηίδεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ ηάμε, αλαδεηά ηε ζέζε ηνπ ζε απηή
Λη θηιίεο ζηελ πεξίνδν ηεο φςηκεο παηδηθήο ειηθίαο, γίλνληαη κφληκεο
Αηακνξθψλνληαη ηα ελδηαθέξνληα
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ είλαη ε απην-εηθφλα Οα
παηδηά επεξεάδνληαη απφ ηηο απφςεηο ησλ ελειίθσλ, ζπγθξίλνληαη κε ηνπο άιινπο
Αηακνξθψλεηαη ε απηνεθηίκεζε.
Ζιηθηαθή νκάδα 12-14
Ώπηή ε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο ςπρνιφγνπο σο «θξίζε ζηελ αλάπηπμε ηεο
ηαπηφηεηαο» ζπρλά εθδειψλεηαη σο «εμέγεξζε» θαη σο ζπκπεξηθνξέο πςεινχ
θηλδχλνπ.

Λη θπζηθέο κεηαβνιέο είλαη ην ζήκα ηεο βηνινγηθήο σξίκαλζεο θαη είλαη ζπρλά
δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηέο απφ έλα λεαξφ άηνκν

14Ππάξρεη κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζηελ ςπρηθή ζθαίξα, κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ηεο πλεπκαηηθήο σξηκφηεηαο
Αηακνξθψλεηαη ν επαγσγηθφο ζπιινγηζκφο. Λ λένο ζρεκαηίδεη κηα ππφζεζε θαη
αλαδεηά κηα επθαηξία λα ηελ επαιεζεχζεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
Ώλαπηχζζνληαη ε αληαλαθιαζηηθφηεηα, ε θξηηηθή, νη αηνκηθέο ηνπ απφςεηο θαη ε
αλεμαξηεζία απφ ηηο απφςεηο άιισλ αλζξψπσλ. Ώλαπηχζζεηαη επίζεο ε
θαληαζία
Έλαο λένο κεγαιψλνληαο αλαδεηά ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα ζχκθσλα κε Έξηθ Έξηθζνλ ηφηε είλαη πνπ «εκθαλίδεηαη ε θξίζε ηαπηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε "
Έλαο λένο δεζκεχεηαη ξεηά λα απειεπζεξψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ επηξξνή
ησλ ελειίθσλ
Βκθαλίδνληαη πνιιέο ζπγθξνχζεηο ζηε ζρέζε γνλέα – παηδηνχ, ην παηδί γίλεηαη
πην επηθξηηηθφ
Ξχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εζηθήο θνκθνξκηζκνχ ν λένο ζπρλά πξνζαξκφδεηαη
ζηελ νκάδα θαη επεξεάδεηαη απφ ηε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο
Έλαο λένο αλαδεηά ην δξφκν ηνπ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο, ζπρλά επηθίλδπλεο, θαηαζηάζεηο.

Μαξά ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν πεξίνδνη αλάπηπμεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο
κε πνιινχο ηξφπνπο, γηα εκάο ηνπο ελήιηθεο - γνλείο / δαζθάινπο - είλαη ζεκαληηθφ λα
ζπκφκαζηε φηη θαη ζηηο δχν απηέο πεξηφδνπο, νη λένη καο ρξεηάδνληαη σο νη «ζνθνί
ελήιηθεο», δειαδή σο θίινπο, νδεγνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Ρσξίο εκάο ζπρλά δελ
κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ δχζθνιεο θαη απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο.

15

ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ΢ Ζιηθηαθή νκάδα: 8-11
Π΢ΛΝΓΝΠ 1
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ησλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ
ηχπσλ κάζεζεο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηπηψζεσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηαπηφηεηαο θαη ηχπσλ κάζεζεο
ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηελ
αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ „ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ:
15
Βμεγψληαο ηνλ ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ
10
Βηηθέηεο ηαπηνηήησλ
10
Ζαιέο πξαθηηθέο
5
Ξπδήηεζε
10
Θαζεζηαθνί ηχπνη
10
Ζαιέο πξαθηηθέο
5
Ξπδήηεζε
10
Θεσξίεο ηαπηνηήησλ
10
Ιέεο δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο θαη ηαπηφηεηα
5
Ξπδήηεζε
Π΢ΛΝΓΝΠ 2
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηε γλψζεηο ζηε δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή
θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηαδξαζηηθψλ δηδαθηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ
ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηελ
αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ „ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ:
10
20
15
15
15
15

Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή
Ζαιέο πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε
Ξηνηρεία πξνιεπηηθψλ κέηξσλ
Ζαιέο πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε

Π΢ΛΝΓΝΠ 3
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
ηερλνινγηψλ Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο (Augmented Reality, AR) θαη ζρεηηθά κε ην
πψο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα παίμνπλ έλα παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα / αληίθηππν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ παηρληδηνχ ΒΜ ζε
ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα
ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ „
10
25

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ:
Βθπαηδεπηηθή ηερλνινγία
Μαίδνληαο ην παηρλίδη ΒΜ

16

20
15
5
15

Αεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη ΒΜ
Ξπδήηεζε
Μξννπηηθή εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ην ζρέδην καζήκαηνο
Ξθίηζν πξψηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο

Π΢ΛΝΓΝΠ 4
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν
ζρέδην καζήκαηνο ή λα επηιέμνπλ έλα ππάξρνλ ζρέδην καζήκαηνο (έλα απφ ηα δχν
κνληέια καζήκαηνο).
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα γξάςνπλ ηηο
ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ζε ηξία
επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ
καζεηή ζην δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ„ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ:
80
Λη
εθπαηδεπηηθνί
δεκηνπξγνχλ
επηκέξνπο ζρέδηα καζήκαηνο
10
Ξπδήηεζε
ηνπ
πξφηππνπ
αμηνιφγεζεο
Π΢ΛΝΓΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
Λ ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφζνπλ θαη λα
αμηνινγήζνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο ηνπο, ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ηηο
νξζέο πξαθηηθέο ηνπο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ηνπο ζε ηξία επίπεδα: ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην
δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ „ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ:
45
Λη δάζθαινη εθαξκφδνπλ ην δηθφ ηνπο ζρέδην καζήκαηνο ζην ζρνιείν
ηνπο
30
Λη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ην πξφηππν αμηνιφγεζεο
Π΢ΛΝΓΝΠ 5
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχλνιν βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη δηδαρψλ (BP
/ LL).
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ καζεκάησλ ηνπο ζε ηξία επίπεδα: ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην
δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ

30
50
10

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ:
Μεξηιήςεηο
δαζθάισλ
ζηηο
εθαξκνγέο ηνπο
Ξπδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα
ιίζηα ΐέιηηζησλ Μξαθηηθψλ
Αηακνηξαζκφο πηζηνπνηεηηθψλ

17

18

ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ΢ Ζιηθηαθή νκάδα: 12-14

Π΢ΛΝΓΝΠ 1
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθέξεη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη
ηελ έλλνηα ηεο «Θεηαβαιιφκελεο δσήο/ liquid life».
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηπηψζεσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηαπηφηεηαο θαη ηεο έλλνηαο ηεο
«Θεηαβαιιφκελεο δσήο» ζε ηξία επίπεδα: ζηελ δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο
θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ „
15
10
10
5
10
10
5
10
10
5

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ
Βμεγψληαο ηνλ ζθνπφ ηνπ εξγαζηεξίνπ
Βηηθέηεο ηαπηνηήησλ
Ζαιέο πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε
"Θεηαβαιιφκελε δσή/Liquid life"
Ζαιέο πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε
Θεσξίεο ηαπηνηήησλ
Ιέεο δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο θαη ηελ ηαπηφηεηα
Ξπδήηεζε

Π΢ΛΝΓΝΠ 2
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθέξεη γλψζεηο ησλ δηαδξαζηηθψλ δηδαθηηθψλ
θαη ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηαδξαζηηθψλ δηδαθηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ
ζε ηξία επίπεδα: ζηελ δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ
καζεηή ζην δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ „

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ

10
20
15
15
15
15

Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή
Ζαιέο πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε
Ξηνηρεία πξνιεπηηθψλ κέηξσλ
Ζαιέο πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε

Π΢ΛΝΓΝΠ 3
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
ηερλνινγηψλ Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο (ΒΜ) θαη ζρεηηθά κε ην πψο λα
δεκηνπξγήζνπλ θαη λα παίμνπλ έλα παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηηο
επηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ παηρλίδη ΒΜ ζε ηξία επίπεδα: ζηελ
δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.

19

ΣΟΝΛΝΠ „
10
25
20
15
5
15

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ
Βθπαηδεπηηθή ηερλνινγία
Μαίδνληαο ην παηρλίδη ΒΜ
Αεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη ΒΜ
Ξπδήηεζε
Μξννπηηθή εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ην ζρέδην καζήκαηνο
Ξθίηζν πξψηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο

Π΢ΛΝΓΝΠ 4
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν
ζρέδην καζήκαηνο ή λα επηιέμνπλ έλα ππάξρνλ ζρέδην καζήκαηνο (έλα απφ ηα δχν
κνληέια καζήκαηνο).
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα γξάςνπλ ηηο
ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ζε ηξία
επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ
καζεηή ζην δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ„ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ:
80
Λη
εθπαηδεπηηθνί
δεκηνπξγνχλ
επηκέξνπο ζρέδηα καζήκαηνο
10
Ξπδήηεζε
ηνπ
πξφηππνπ
αμηνιφγεζεο
Π΢ΛΝΓΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
Λ ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφζνπλ θαη λα
αμηνινγήζνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο ηνπο, ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ηηο
νξζέο πξαθηηθέο ηνπο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ηνπο ζε ηξία επίπεδα: ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην
δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ „ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ:
45
Λη δάζθαινη εθαξκφδνπλ ην δηθφ ηνπο ζρέδην καζήκαηνο ζην ζρνιείν
ηνπο
30
Λη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ην πξφηππν αμηνιφγεζεο
Π΢ΛΝΓΝΠ 5
Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχλνιν βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη δηδαρψλ (BP
/ LL).
Ζξηηήξηα επηηπρίαο: Λη ζπκκεηέρνληεο δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ καζεκάησλ ηνπο ζε ηξία επίπεδα: ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην
δηαδίθηπν.
ΣΟΝΛΝΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ:

20

30
50
10

Μεξηιήςεηο
δαζθάισλ
ζηηο
εθαξκνγέο ηνπο
Ξπδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα
ιίζηα ΐέιηηζησλ Μξαθηηθψλ
Αηακνηξαζκφο πηζηνπνηεηηθψλ

21

Π΢ΛΝΓΝΠ 1 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11
ΣΟΝΛΝΠ „

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ

15

Βμεγψληαο ηνλ ζηφρν ηνπ
εξγαζηεξίνπ

10

Βηηθέηεο ηαπηνηήησλ

2

10

Ζαιέο πξαθηηθέο

3

5
10

Ξπδήηεζε
Θαζεζηαθνί ηχπνη

4
5

10

Ζαιέο πξαθηηθέο

6

5
10
10

Ξπδήηεζε
Θεσξίεο ηαπηνηήησλ
Ιέεο
δηαδηθηπαθέο
ηερλνινγίεο θαη ηαπηφηεηα
Ξπδήηεζε

7
8
9

5

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
1

ΡΚΖΚΑ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΒΕΞΏΓΣΓΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ
ΜΒΝΕΓΝΏΦΔ ΒΝΓΛΠ
POWERPOINT
ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛΠ 8-11
ΖΝΕΟΔΝΕΏ ΒΜΕΟΠΡΕΏΞ
ΑΔΗΣΞΔ ΞΠΙΏΕΙΒΞΔΞ
ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ
ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 ΠΜΛΐΏΘΝΛ
ΒΜΕΜΒΑΛ 1 8-11 ΖΏΗΒΞ
ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ
ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ
ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 ΠΜΛΐΏΘΝΛ
ΒΜΕΜΒΑΛ 1 8-11 ΖΏΗΒΞ
ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 ΠΜΛΐΏΘΝΛ
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 ΠΜΛΐΏΘΝΛ

10

Κεθηλήζηε ηελ παξνπζίαζε ηνπ PowerPoint. ΐεβαησζείηε φηη ζα δείμεηε ηε ζσζηή
δηαθάλεηα ζηε ζσζηή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ
πίλαθα.
Θνηξάζηε ην έγγξαθν κε ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. Γεηήζηε γηα ηηο ππφινηπεο ππεχζπλεο
δειψζεηο ζπλαίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δμεγψληαο ην ζηφρν ηνπ εξγαζηεξίνπ
Ώθνχ απηφ-ζπζηεζείηε εμεγείζηε ην ζθνπφ ηνπ εξγαζηεξίνπ:
 Βζείο [ν εθπαηδεπηηθφο] ζα κάζεηε ζε απηφ ην εξγαζηήξην πέληε ζπλεδξηψλ/ελνηήησλ πψο λα δεκηνπξγείηε, λα εθαξκφδεηε θαη λα αμηνινγείηε 45 ιεπηά καζεζηαθά πιάλα/ ζρέδηα καζήκαηνο γηα ηνπο καζεηέο ζαο ειηθίαο 8-11 εηψλ. Οα καζήκαηα ζα εληζρχζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπεηξηψλ ζην Αηαδίθηπν - θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν.
 Ξεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο ηελ δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή θαη ηα ζηνηρεία πξφιεςεο.
 Θα δεκηνπξγήζεηε αηνκηθά έλα ζρέδην καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ
εξγαζηεξίνπ.
 Θα πινπνηήζεηε απηφ ην ζρέδην καζήκαηνο ζην ζρνιείν ζαο.
 Θεηά ηελ εθαξκνγή ζα ζπλαληεζνχκε μαλά γηα λα αμηνινγήζνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θνηλφ θαηάινγν ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη δηδαγκάησλ.
Ξηε ζπλέρεηα, ζα εμεγήζεηε ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαο:
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθνξά γλψζεο ησλ ηαπηνηήησλ θαη
ησλ καζεζηαθψλ ηχπσλ.

22

Βζείο [ν εθπαηδεπηηθφο] ζα εηζαρζείηε ζε απηά ηα ζέκαηα, θαζψο θαη ζε θαιέο
πξαθηηθέο γηα λα θαηαλνήζεηε ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ απηψλ γηα ηε δηδαζθαιία
ζαο, ηνπο καζεηέο ζαο θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζαο.

Ζξηηήξηα επηηπρίαο:

Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ
εηηθεηψλ ηαπηφηεηαο θαη ησλ καζεζηαθψλ ηχπσλ ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην Αηαδίθηπν.
Οψξα ζα δεηήζεη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απηφ-ζπζηεζνχλ έλαο-έλαο.
 Θα παξαηεξήζεηε φηη ν πξψηνο ζπκκεηέρσλ ζα ρξεηαζηεί θάπνην ρξφλν γηα λα
απαληήζεη. Λη επφκελν ζπκκεηέρνληεο ζα απαληήζνπλ πην γξήγνξα. Λ ιφγνο γηα
απηφ είλαη φηη ν πξψηνο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα πιαηζηψζεη ηελ απάληεζε. Λ
πξψηνο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα επηιέμεηε πνηεο εηηθέηεο ηαπηφηεηαο - δείηε
παξαθάησ - είλαη θαηάιιειεο. Θα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ ηελ ειηθία, ην επάγγεικα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, γηα παξάδεηγκα. Λη επφκελνη
ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα νηθνδνκήζνπλ ηελ απάληεζε ηνπο κε
βάζε ηελ απάληεζε ηνπ πξψηνπ ζπκκεηέρνληα.
 Λη επφκελνη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ είηε λα αθνινπζήζνπλ ηελ πιαηζίσζε ηνπ
πξψηνπ ζπκκεηέρνληα ή λα επηιέμνπλ κηα ελαιιαθηηθή ράξαμε.
 ΋ζν γηα ην θαηά πφζνλ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ ή λα κελ αθνινπζήζνπλ ηελ γξακκή ηνπ πξψηνπ ζπκκεηέρνληα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε ζηαηηζηηθή γηα λα εμεγήζεηε φηη θάπσο έηζη δηακνξθψλνληαη νη ηαπηφηεηεο - κέζσ αηνκηθψλ δηακoξθψζεσλ (ηνπ πξψηνπ ζπκκεηέρνληα θαη εθείλσλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ην πξψην ζπκκεηέρνληα) ή κέζσ
ηεο ζπιινγηθήο δηακφξθσζεο (φινη φζνη κηκνχληαη ηνλ πξψηε ζπκκεηέρνληα).
 Δ αλζεθηηθφηεηα, είλαη ε απνπζία ελδνηηθφηεηαο ζηελ πίεζε ησλ ζπλνκειίθσλ
γηα ηελ ηαπηφηεηά καο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ε δεθηηθφηεηα ζε αλαηξνθνδφηεζε
θαη ηε κάζεζε.
 Θα εμεηάζνπκε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα απφ ηηο αθφινπζεο εηζεγήζεηο ζηηο εηηθέηεο ηαπηφηεηαο, καζαίλνληαο ηα είδε, ηηο ζεσξίεο ηεο ηαπηφηεηαο
θαη γηα ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ηαπηφηεηεο.
Δηηθέηεο Ραπηφηεηαο
Οψξα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα εηζαγσγή ζηηο εηηθέηεο ηαπηφηεηαο, κε βάζε ην
ππφβαζξν ηεο ζπλεδξίαο 1. Οα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα επηζεκάλεηε είλαη:
 Ώλ ζεσξήζνπκε ηηο ηαπηφηεηεο σο κηα κνξθή απην-αθεγήζεσλ, νη ηαπηφηεηεο
θαηαζθεπάδνληαη απφ εηηθέηεο ηαπηφηεηαο. Ώπηέο νη εηηθέηεο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επξείο.
 ΋ζν ιηγφηεξν επξείο είλαη νη εηηθέηεο ηεο ηαπηφηεηά καο, ηφζν ην ιηγφηεξν είκαζηε αλνηρηνί ζε αλαηξνθνδφηεζε θαη, ζπλεπψο, ζηε κάζεζε.
 ΋ηαλ εκπηζηεπφκαζηε είκαζηε πην αλνηρηνί γηα αλαηξνθνδφηεζε.

Θαιέο πξαθηηθέο
Μαξνπζηάζηε ηηο θαιέο πξαθηηθέο:

Βλζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αθφινπζεο
ηξεηο πξνηάζεηο:
o

Θεξηθέο θνξέο θάλσ ιάζε

o

Θεξηθέο θνξέο ηα θίλεηξά κνπ είλαη εγσηζηηθά

23

o

Βίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο.

Ζαη λα εμεγήζνπλ ην λφεκα πίζσ απφ απηφ. Ηέγνληαο ηε θξάζε «Θεξηθέο θνξέο
θάλσ ιάζε" έρνπκε απνθιείζεη ην ελδερφκελν φηη έρνπκε πάληα δίθην. Ώπηφ καο
εμαζθαιίδεη έλα βαζκφ ηαπεηλφηεηαο: ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ιάζνο, αθφκα θαη
ηψξα. Ηέγνληαο "Θεξηθέο θνξέο έρσ εγσηζηηθά θίλεηξα" ζηγνπξεχεηαη θαλείο φηη δελ
κπνξεί λα αηζζαλζεί εζηθά αλψηεξνο. Ζαη ιέγνληαο φηη ε θξάζε "Βίκαη κέξνο ηνπ
πξνβιήκαηνο" απνθιείνπκε φηη κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηνλ θφζκν ζε «εκάο» θαη
«απηνχο» ζηνλ νπνίν "απηνί" είλαη ην πξφβιεκα.
• Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο αλ ζπκθσλνχλ ή φρη θαη πψο αηζζάλνληαη ιέγνληαο απηέο ηηο πξνηάζεηο.

Αψζηε ζηνπο καζεηέο αλαηξνθνδφηεζε θαη λα ηνπο αθήζηε λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ παξάδνζεο καζήκαηνο θαη αμηνιφγεζεο

Ώμηνινγήζηε ηνπο καζεηέο αμηνιφγεζεο θαη ελζαξξχλεηε ηνπο λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο, ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ θξηηηθήο

Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δεχηεξε θάξηα βαζκνιφγεζεο
γηα λα θαηαγξάςνπλ πψο αληέδξαζαλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε.

Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηνλ αληίθηππν ησλ εηηθεηψλ ηαπηφηεηαο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην
δάζθαιν, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Ώληηδξάζεηο φια ή ηίπνηα Θαζεηέο
πνπ Μην
δεθηηθφο
ζηελ
ζηηο
πξνθιήζεηο
ζην αληαπνθξίλνληαη
πην αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηε
Αηαδίθηπν,
ιηγφηεξν ζεηηθά.
κάζεζε.
επηξξεπήο
ζην
λα
ραξαθηεξίδεηαη
κνλνδηάζηαηα.
Καζεζηαθνί ηχπνη
Μαξνπζηάζηε κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ καζεζηαθψλ ηχπσλ κε βάζε ην ππφβαζξν
ηεο ζπλεδξίαο 1. Οα βαζηθά ζηνηρεία γηα λα επηζεκάλεηε ηελ εηζαγσγή είλαη:
 Ππάξρνπλ καζεηέο πνπ βιέπνπλ ηα επηηεχγκαηά ηνπο σο απνηειέζκαηα ησλ δεδνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη φζνη πνπ ηα βιέπνπλ ελ κέξεη σο απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο.

Δ δεχηεξε θαηεγνξία ζπλήζσο ζα απνδψζεη θαιχηεξα.

Θαιέο Ξξαθηηθέο Καζεζηαθψλ Ρχπσλ
 ΐεβαησζείηε φηη νη καζεηέο γλσξίδνπλ πνην είλαη ην καζεζηαθφ ηνπο ζηπι

Ώθήζηε πεξηζψξηα γηα απνηπρία

Αεκηνπξγήζηε κηα θαηάζηαζε «ξνήο»:
o

Ώλαζέζηε κηα εξγαζία πνπ εκπιέθεη θαη πξνθαιεί ηηο ήδε δηαζέζηκεο δεμηφηεηεο, αιιά είλαη κέζα ζηα πιαίζηα δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ

o

Θέζηε ζαθείο ζηφρνπο

24

o

Ον απνηέιεζκα: ε ζπγθέληξσζε, ε απψιεηα ηεο απηφ- ζπλείδεζεο, απψιεηα αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ.

Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηνλ αληίθηππν ησλ καζεζηαθψλ ηχπσλ θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην
δάζθαιν, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Ηηγφηεξν
πνζνζηφ Θαζεηέο
πνπ Μην
πξνζεισκέλνη,
παξαίηεζεο
ελ
κέζσ αληαπνθξίλνληαη
πην αληαπνθξίλνληαη
πην
πξνθιήζεσλ
ζην ζεηηθά.
ζεηηθά ζηηο πξνθιήζεηο.
Αηαδίθηπν,
ιηγφηεξν
επηξξεπείο
ζην
λα
ραξαθηεξίδεηαη
κνλνδηάζηαηα.
Θεσξίεο ηαπηνηήησλ
Οψξα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα εηζαγσγή ζηηο ζεσξίεο ηαπηφηεηαο, κε βάζε ην
ππφβαζξν ηεο ζπλεδξίαο 1. Οα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα επηζεκάλεηε είλαη:
 Βξκελεία ηνπ Erving Goffman
 Βξκελεία ηνπ Paul Ricoeur
 Βξκελεία ηνπ Anthony Giddens
Λέεο ηερλνινγίεο ζην Γηαδίθηπν θαη ε ηαπηφηεηα
Οψξα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα εηζαγσγή ζηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα
ηελ ηαπηφηεηά καο, κε βάζε ην ππφβαζξν ηεο ζπλεδξίαο 1. Οα βαζηθά ζηνηρεία πνπ
πξέπεη λα επηζεκάλεηε είλαη:
 Θε δηαρσξηζκφο ηνπ θνηλνχ
 Ώιγφξηζκνη θαη Big Data, αληί ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο
 Μξφηππα γηα ηα πξνθίι
 Αηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο ηαπηφρξνλα
 Αελ ππάξρεη ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζηελ απην-αθήγεζε.

25

Π΢ΛΝΓΝΠ 2 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11
ΓΗΑΟΘΔΗΑ „
10
20
15
15
15
15

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΔΛΝΡΖΡΑΠ
Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
11

Λξζέο/Ζαιέο
πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε
Ξηνηρεία πξνθχιαμεο

12

Λξζέο/Ζαιέο
πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε

15

13
14

ΡΚΖΚΑ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ
ΘΒΣΝΔΟΕΖΛ
ΠΜΛΐΏΘΝΛ
ΞΠΙΛΑΛΠ 2
ΖΏΗΒΞ
ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ
ΒΜΕΜΒΑΛΠ 2 8-11
ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 2
ΖΏΗΒΞ
ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ
ΒΜΕΜΒΑΛΠ 3 8-11
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 2

16

Πηφρνο ζπλεδξίαο
Ώλαθνηλψζηε ην ζηφρν ηεο ζπλεδξίαο:
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ηεο δηαδξαζηηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.
 Βζείο [ν εθπαηδεπηηθφο] ζα εηζαρζείηε ζε απηά ηα ζέκαηα, θαζψο θαη ζε θαιέο
πξαθηηθέο γηα λα θαηαλνήζεηε ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ απηψλ γηα ηε δηδαζθαιία
ζαο, ηνπο καζεηέο ζαο θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζαο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο
δηαδξαζηηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ζε ηξία επίπεδα: ηε δηδαζθαιία, ηνπο καζεηέο ηνπο θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ
ηνπο.
Γηαδξαζηηθή δηδαθηηθή
Ζάληε κηα εηζαγσγή ζην δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή, κε βάζε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο
ζπλφδνπ 2. Οα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα επηζεκάλεηε θαηά ηελ εηζαγσγή είλαη:
 Λη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζπλππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο
 ΋ινη νη καζεηέο ζηελ ηάμε εκπιέθνληαη θαη πξνζειψλνληαη
 Δ δηδαζθαιία θαη κάζεζε είλαη δχν δηαθνξεηηθά πεδία. Θφλν ε αιιειεπίδξαζε
κπνξεί λα απνδεηρζεί θαηά πφζν επηηπγράλεηαη ε κάζεζε.
Θαιέο πξαθηηθέο
Μαξνπζηάζηε ηηο αθφινπζεο θαιέο πξαθηηθέο:
• Νσηήζηε δηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο

Βλζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα δειψζνπλ εάλ εμαθνινπζνχλ λα ζαο παξαθνινπζνχλ. Ώλ φρη δεηήζηε απφ έλαλ καζεηή πνπ παξαθνινπζεί ην ζεκείν ζην νπνίν
νη ππήξμε απνξία

΋ρη πηα νη καζεηέο λα ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ζε κηα εξψηεζε, αιιά ν εθπαηδεπηηθφο
επηιέγεη πνηνο ζα απαληήζεη κέζσ ηπραίαο θιήξσζεο.

26

Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηελ επίδξαζε ηεο δηαδξαζηηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην
δάζθαιν, ηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Λη καζεηέο έρνπλ έλαλ Έκθαζε ζηε κάζεζε ησλ Ξπλππεπζπλφηεηαο γηα ηε
ελήιηθα
γηα
λα καζεηψλ θαη φρη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο,
επηθνηλσλνχλ
γηα δηδαζθαιία, πην ζπρλή θαη κεγαιχηεξε εκπινθή ζην
δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο νπζηαζηηθή επηθνηλσλία - κάζεκα.
Ζαιχηεξε
γεγνλφο πνπ είλαη ην πην ηφζν θαζεγεηή / καζεηή πξνζσπηθή
επηθνηλσλία
απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα θαη καζεηή / καζεηή, δάζθαινπ/καζεηή.
ηελ
ελίζρπζε
ηεο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε
ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ησλ καζεηψλ.
καζεκάησλ. Μεξηζζφηεξε
εκπινθή ησλ καζεηψλ
θαη
εκβάζπλζε
ηεο
ζρέζεο εκπηζηνζχλεο.
Πηνηρεία ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ
Ζάληε κηα εηζαγσγή ζηα πξνιεπηηθά κέηξα, κε βάζε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο
ζπλφδνπ 2. Οα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα επηζεκάλεηε θαηά ηελ εηζαγσγή είλαη:
 Αηαηεξήζηε κηα ζπλέρεηα θαη κηα θαλνληθφηεηα φηαλ εξγάδεζηε κε λένπο, κε ιεηηνπξγείηε απνζπαζκαηηθά. Θφλν ε ζπζηεκαηηθφηεηα θέξλεη απνηειέζκαηα - δεκηνπξγήζηε ηαθηηθέο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο, απνθχγεηε ηηο αιιειεπηδξάζεηο
ηεο κηαο θνξάο.
 Ζαιφ ζα είλαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα δηάγλσζε ηεο ηάμεο: αλαθαιχςηε ηη
κπνξεί λα θάλνπλ νη καζεηέο, ηη ηνπο ελδηαθέξεη, ηη πξνβιήκαηα έρνπλ θαη ηη
ρξεηάδνληαη σο νκάδα απφ ηνπο ελήιηθεο. Ξηε ζπλέρεηα, λα αλαδείμεηε θαη λα εληζρχζεηε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο ησλ καζεηψλ: εληζρχζηε ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, δψζηε ηνπο έλα ρψξν γηα λα αλαπηπρζνχλ, λα ηνπο παξέρεηε θαη λα δηδάμεηε ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο. Αψζηε έκθαζε ζηελ δηδαζθαιία ησλ
ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ.
 Ώληηκεησπίζηε ην παηδί σο ππνθείκελν, σο ελεξγνχ ζπκκεηέρνληα ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ελήιηθεο - θαη φρη σο έλα αληηθείκελν.
 Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πξνθχιαμεο ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ.
 Ια απνηειέζεηε κηα αξρή/απζεληία γηα ηνπο καζεηέο ζαο - ηα παηδηά ρξεηάδνληαη
ζνθνχο ελήιηθεο.
 Αεκηνπξγείζηε πξνζηαηεπηηθέο ζρέζεηο θαη εκπηζηνζχλε κέζσ ησλ δηαιφγσλ δαζθάινπ-καζεηή.
Θαιέο πξαθηηθέο
Μαξνπζηάζηε ηηο αθφινπζεο θαιέο πξαθηηθέο:
 Ρξεζηκνπνηήζηε δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο, ζηηο νπνίεο ν δάζθαινο μεθηλά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη εκπιέθεη ηα παηδηά. Οα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο αιιειεπίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε κέζνδνο εθκάζεζεο
κέζσ δξαζηεξηνηήησλ.

27

Λη πην απνηειεζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο
ελεξγεί σο ζχκβνπινο, θίινο ή κέληνξαο θαη κφλν ζπληνλίδεη ηηο ηδέεο, ηα ζρέδηα
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
Θε βάζε ηε δηάγλσζε ησλ καζεηψλ ν δάζθαινο ζρεδηάδεη πνηεο δεμηφηεηεο ζα
πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη λα βηψζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Λ δάζθαινο
αλαθνηλψλεη έλα πνιχ ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζηφρν.
Δ εθαξκνγή ζηνηρείσλ φπσο: ε ζπδήηεζε, ε αληαιιαγή ηδεψλ, ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ε πεξίιεςε ζε θάζε ζηάδην ηεο εθαξκνγήο, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα δηδάγκαηα.
Βίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ην θίλεηξν θαη ε πίζηε ησλ καζεηψλ, ε πίζηε ηνπ
θαζεγεηή ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο βνεζά λα αληέμνπλ ηελ απνηπρία,
λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο θαη έηζη λα κάζνπλ ηελ επηκνλή.
«Ώληηιεθζείηε ηνλ εαπηφ ζαο σο έλα εξγαιείν» - απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ δάζθαιν – πξφθεηηαη γηα ηελ απηφ-βειηίσζε – ηα εξγαιεία πξέπεη λα βειηηψλνληαη, σο
εθ ηνχηνπ, είλαη θαιφ θαλείο λα αλαπηπρζεί θαη λα εθπαηδεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ,
ψζηε λα βειηηψζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, θαζψο θαη άιιεο δεμηφηεηεο πνπ ρξήζηκεο θαηά ηελ εξγαζία κε λένπο. Ώπηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί επίζεο
λα έρεη κηα άιιε πηπρή: αλ θάπνηνο κπνξεί λα πείζεη ηνπο λένπο λα αθνινπζήζνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε ζε λεαξή ειηθία, ζα κάζνπλ ηελ αμία θαη ηε δχλακε
ηεο απην-αλάπηπμεο.
«Βίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο» - ε πξνζέγγηζε απηή δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία
θαη λα απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ελφο ελήιηθα ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο. Ώπηή είλαη
κηα δχζθνιε πξνζέγγηζε ζην έξγν ηνπ, θαζψο είλαη δεδνκέλν φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή, ν δάζθαινο ελδέρεηαη λα έρεη ζπκβάιιεη - θαη φρη θαη 'αλάγθελ ζεηηθά. Ζαηά ζπλέπεηα, αλ ν
εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψζεη φηη θάπνηνο καζεηήο δελ θαηαιαβαίλεη ην ζέκα ηνπ
καζήκαηνο, πξηλ βαζκνινγήζεη, ν δάζθαινο αλαιχεη ηη έρεη θαη δελ έρεη γίλεη έηζη ψζηε ν καζεηήο λα πξννδέςεη. Ώπηή ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαπηχζζεη
ζην παηδί ηελ αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ πίζηε ζηνπο ελήιηθεο θαη απμάλεη
ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (γηαηί αληηκεησπίδνληαη σο ππνθείκελα θαη φρη σο έλα αληηθείκελα).

Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηελ επίδξαζε ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην
δάζθαιν, ηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Λη καζεηέο έρνπλ έλαλ Δ νηθνδφκεζε ζπλεηδεηήο Ξηελφηεξεο ζρέζεηο κε ην
ελήιηθα
γηα
λα ζρέζεο θαη αίζζεζεο ηεο δάζθαιφ
ηνπο,
επηθνηλσλνχλ
γηα εκπηζηνζχλεο ζηελ ηάμε, δηεπξπκέλε
ζπλείδεζε
δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο, δηεχξπλζε
ησλ ηνπ
θηλδχλνπ,
ηελ
γεγνλφο πνπ είλαη ην πην δπλαηνηήησλ
ηνπ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε
απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα δαζθάινπ
λα ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο,
ηελ
ελίζρπζε
ηεο επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή
ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο καζεηέο,
κεγαιχηεξε ζηε κειέηε ηνπο.
ησλ καζεηψλ. Οα παηδηά ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ
κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ κεζφδσλ.
ζην ειεθηξνληθφ θφζκν
πην ζπλεηδεηά θαη κε

28

αζθάιεηα, φηαλ κπνξνχλ
λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ
έλαλ ελήιηθα. Ον λα
έρνπλ
θίινπο
είλαη
απαξαίηεην
γηα
λα
μεπεξάζνπλ
ηηο
πξνθιήζεηο,
ηδίσο
γηα
ηνπο
πεξηζζφηεξν
εππαζείο καζεηέο.

29

Π΢ΛΝΓΝΠ 3 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11
ΣΟΝΛΝΠ „

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ

10
25

Βθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο
Μαίδνληαο ην παηρλίδη ΒΜ

20

Αεκηνπξγψληαο ην παηρλίδη
ΒΜ

19

15
5

Ξπδήηεζε
Μξννπηηθή εθπαηδεπηηθνχ ζην
καζεζηαθφ πιάλν
Μξνζρέδην
καζεζηαθνχ
πιάλνπ

20
21

ΘΏΘΔΞΕΏΖΛ ΜΗΏΙΛ

22

ΘΏΘΔΞΕΏΖΛ ΜΗΏΙΛ

15

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
17
18

ΡΚΖΚΑ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 3
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 3
ΜΏΕΓΛΙΟΏΞ
ΟΛ
ΜΏΕΡΙΕΑΕ ΒΜ 8-11
ΑΒΕΖΟΒΞ ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ
ΦΛΝΘΏ ΒΜ
ΒΝΣΟΔΘΏΟΛΗΛΓΕΛ ΒΜ
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 3
ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ
ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ ΒΜ

Πηφρνο ζπλεδξίαο
Μαξνπζηάζηε ηνλ εμήο ζηφρν ηεο ζπλεδξίαο:
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλεδξίαο είλαη ε κεηαθνξά γλψζεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο
ηερλνινγίεο θαη ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο -Βπαπμεκέλε Μξαγκαηηθφηεηα (ΒΜ) θαη ζρεηηθά κε ην πψο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα παίμνπλ έλα
παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο.
 Βζείο [ν δάζθαινο] ζα εηζαρζείηε ζε απηά ηα ζέκαηα, θαζψο θαη ζε θαιέο πξαθηηθέο γηα λα θαηαλνήζεηε ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηε δηδαζθαιία ζαο,
ζηνπο καζεηέο ζαο θαη ζηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζαο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο ησλ εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ παηρληδηνχ ΒΜ ζε ηξία επίπεδα: ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ζηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ.
Δθπαηδεπηηθέο Ρερλνινγίεο
Ζάληε κηα εηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο, κε βάζε ην ππφβαζξν ηεο
ζπλεδξίαο 3. Οα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα επηζεκάλεηε ηελ εηζαγσγή είλαη ηα
αθφινπζα:
Δ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία είλαη «ε κειέηε θαη ε εζηθή πξαθηηθή γηα ηε δηεπθφιπλζε
ηεο κάζεζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ κε ηε δεκηνπξγία, ηε ρξήζε θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πφξσλ."
Δίδε
Γεμηφηεηεο
21νπ ΢πνζηεξίδνληαο ηα εξγαιεία Ηζηνχ 2.0
δεμηνηήησλ
αηψλα
Θαζεζηαθέο
Ζξηηηθή ζθέςε
 Εζηνιφγηα (Blogs)
Αεμηφηεηεο
Αεκηνπξγηθή ζθέςε
 Wikis
Ξπλεξγαζία
 Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
Βπηθνηλσλία
ραξαθηεξηζκνχ (Tagging and social
bookmarking applications)
 Αηακνηξαζκφο πνιπκέζσλ (Multime-

30Αεμηφηεηεο
Γξακκαηηζκνχ

Μξνζσπηθέο
δεμηφηεηεο

΢εθηαθφο
Ώιθαβεηηζκφο
Ώιθαβεηηζκφο
Μνιπκέζσλ
Οερλνινγηθφο
Ώιθαβεηηζκφο

Μξνζαξκνζηηθφηεηα
Μξσηνβνπιία
Ζνηλσληθέο Αεμηφηεηεο
Μαξαγσγηθφηεηα
Δγεζία

dia sharing)
Ππεξεζίεο
Ξπλεξγαζίαο
&
Βπηθνηλσλίαο
Ππεξεζίεο ζπλαζξνηζκνχ (Aggregation services)
Εζηνιφγηα
Wikis
Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
ραξαθηεξηζκνχ
Αηακνηξαζκφο πνιπκέζσλ
Ππεξεζίεο
Ξπλεξγαζίαο
&
Βπηθνηλσλίαο
Ππεξεζίεο ζπλαζξνηζκνχ
Βθαξκνγέο παξφκνηεο κε ην Office
Wikis
Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
ραξαθηεξηζκνχ
Αηακνηξαζκφο πνιπκέζσλ
Δρεηηθά Εζηνιφγηα
Θέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
Ππεξεζίεο
Ξπλεξγαζίαο
&
Βπηθνηλσλίαο
Ππεξεζίεο ζπλαζξνηζκνχ

Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηνλ αληίθηππν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ ζην δάζθαιν, ζηνπο καζεηέο
θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή Αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Όπαξμε ελφο ελήιηθα γηα Ηηγφηεξν
άγρνο
ησλ Ώπφθηεζε ηεο επηινγήο
λα επηθνηλσλνχλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθψλ,
αχμεζε λα κηιήζνπλ γηα ηε λέα
δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο ηεο
δεθηηθφηεηαο
ζηηο ηερλνινγία
θαη
ηηο
είλαη
ην
πην λέεο
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθηπαθέο εκπεηξίεο κε
απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηερλνινγίεο.
Θηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
ηε
βειηίσζε
ηεο βαζχηεξε
ζρέζε
δηαδηθηπαθήο αζθάιεηαο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο
ησλ καζεηψλ.
καζεηέο.
Ξαίδνληαο ην παηρλίδη ΔΞ
Ζάληε κηα εηζαγσγή γηα ηελ Βπαπμεκέλε Μξαγκαηηθφηεηα, κε βάζε ην παίδεηε ην
παηρλίδη ΒΜ 8-11 ελφηεηα. Οα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα λα επηζεκάλεηε ηελ εηζαγσγή
είλαη:
Δ Βπαπμεκέλε Μξαγκαηηθφηεηα (ΒΜ) απνηειείηαη απφ έλα video ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κηα θσηνγξαθηθή κεραλή ζην νπνίν πξνζηίζεληαη ηα ςεθηαθά
ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη σο αληίδξαζε ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζήκα/εξέζηζκα.
 Δ ΒΜ πξνμελεί ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ καο ή ηηο ηαπηφηεηέο καο.
 Ον παηρλίδη ΒΜ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηαπηνηήησλ σο απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ.
Θαιέο πξαθηηθέο
Μαξνπζηάζηε ηηο αθφινπζεο θαιέο πξαθηηθέο:
 Μαίμηε ην παηρλίδη κε φιε ηελ ηάμε
 Μάξηε έλα καζεηή λα παίμεη ην παηρλίδη
 Ρξεζηκνπνηήζηε ην παηρλίδη σο έλαπζκα γηα ζπδήηεζε

31


Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ηη λνκίδνπλ γηα ηα ελ ιφγσ ζέκαηα
Ώθήζηε ηνπο καζεηέο λα εξκελεχζνπλ ηηο επαπμήζεηο.

Μαξνπζηάζηε ηελ εξγαζία ΒΜ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ΒΜ.
Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηελ επίδξαζε ηνπ παηρληδηνχ ΒΜ θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο γηα ην δάζθαιν, ηνπο
καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή Αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Μξνθαιψληαο
Ξπληνληζηήο
πνπ Ώπφθηεζε ηεο επηινγήο
πξνβιεκαηηζκφ
ζρεηηθά δηεπθνιχλεη
ηελ λα κηιήζνπλ γηα ηηο
κε
ηελ
θνηλνρξεζία επηθνηλσλία
κεηαμχ δηαδηθηπαθέο εκπεηξίεο κε
δεδνκέλσλ,
ησλ νκνηίκσλ.
νκφηηκνπο.
Μξνζσξηλή
δηαδηθηπαθψλ ηαπηνηήησλ
ελίζρπζε
ηεο
θαη ηεο αζθάιεηαο ζην
πξνζήισζεο, πςειφηεξα
Αηαδίθηπν.
επίπεδα
ζπγθέληξσζεο,
πςειφηεξα
επίπεδα
εκπηζηνζχλεο.
Οψξα παίμηε ην παηρλίδη γηα ηελ θνηλνρξεζία δεδνκέλσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αηαβάζηε Μαίδνληαο ην παηρλίδη ΒΜ 8-11 γηα ην πψο λα
πξνεηνηκαζηείηε, γηα λα παίμεηε θαη λα εξκελεχζεηε ην παηρλίδη.
• URL: http://identifeye.ezzev.eu/.
Γεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη ΔΞ
Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα παηρλίδη ΒΜ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα αθφινπζα
βήκαηα:
 Ζαζηέξσζε ελφο ζέκαηνο
 Αεκηνπξγία εξσηήζεσλ
 Αεκηνπξγία επηινγψλ απάληεζεο
 Αεκηνπξγία επαπμήζεσλ αλά επηινγή απάληεζεο
 Αεκηνπξγία θεηκέλσλ θαη ήρσλ (πξναηξεηηθά)
 Αεκηνπξγία ζηαηηθψλ κπινθ θαη ζειίδσλ
 Θεηάθξαζε (πξναηξεηηθά)
 Αεκηνπξγήζηε έλα ζρέδην καζήκαηνο.
Ξξννπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ζρέδην καζήκαηνο
Βίλαη ε ζηηγκή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα αξρίζνπλ λα πξνεηνηκάζνπλ ην καζεζηαθφ ηνπο
πιάλν. Θνηξάζηε ην πξνηχπνπ ηνπ καζεζηαθνχ πιάλνπ θαη φιεο ηηο θαιέο πξαθηηθέο
εθηφο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία νξζψλ πξαθηηθψλ. Βμεγήζηε φηη νη δάζθαινη
πξέπεη ηψξα λα πάξνπλ θάπνηεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πξφηππν ηνπ καζεζηαθνχ
πιάλνπ πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπιεξψζνπλ:
 Ον ζρέδην καζήκαηνο ζα αθνξά θάπνην ζρνιηθφ ή εμσζρνιηθφ κάζεκα;

Μνηα πξφθιεζε ή επθαηξία ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί;

΋ηαλ έρνπλ απνθαζίζεη ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ απφ ηέζζεξα επίπεδα ηνπιάρηζηνλ κία
θαιή πξαθηηθή αλά επίπεδν:
o Βπίπεδν έλα: Βηηθέηεο ηαπηφηεηαο θαη καζεζηαθνί ηχπνη
o

Βπίπεδν δχν: Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή

o

Βπίπεδν ηξία: Μξνιεπηηθά κέηξα

32

o

Βπίπεδν ηέζζεξα: Μαίδνληαο ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο ή
λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν παηρλίδη ΒΜ πξναηξεηηθά, αλ ην άγρνο ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφ ηφηε κπνξεί
λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη κηα νξζή πξαθηηθή δηαθνξεηηθήο εθπαηδεπηηθήο
ηερλνινγίαο.

Ξξνζρέδην πξψηνπ καζεζηαθνχ πιάλνπ
Λη εθπαηδεπηηθνί ηψξα ζα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπο
κεκνλσκέλα θαη ζησπειά.
Ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δηαθνπή κεηαμχ ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ζπλεδξίαο γηα λα
ζπιινγηζηείηε ζρεηηθά κε ην πξψην ζρέδην καζήκαηνο πνπ δεκηνχξγεζαλ.

33

Π΢ΛΝΓΝΠ 4 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11
ΣΟΝΛΝΠ

80
10

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ
Λη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ ηα
δηθά ηνπο καζεζηαθά πιάλα/ζρέδηα
καζήκαηνο
Ξπδήηεζε
γηα
ην
πξφηππν
αμηνιφγεζεο

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
23

ΡΚΖΚΑ
ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΘΏΘΔΞΕΏΖΛ
ΜΗΏΙΛ

PPT
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ

ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ
ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΠ
PPT
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ

Πηφρνο ζπλεδξίαο
Ώλαθνηλψζηε ηνλ αθφινπζν ζηφρν ηεο ζπλεδξίαο:
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζπκπιεξψζνπλ ην
πξφηππν ζρέδην καζήκαηνο ή ζα επηιέμνπλ έλα ππάξρνλ ζρέδην καζήκαηνο (έλα
απφ ηα δχν κνληέια καζήκαηνο).
Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάςνπλ ηηο ππνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ καζεζηαθψλ πιάλσλ ηνπο ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.

Νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ επηκέξνπο ζρέδηα καζήκαηνο
 Λη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ην πξφηππν καζεζηαθφ πιάλν.

Βλψ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ηα πξφηππα εζείο κηιάηε ελψπηνο ελσπίσ κε
κεκνλσκέλνπο θαζεγεηέο γηα κεξηθά ιεπηά. Μαξαθαινχκε λα θαζίζεηε γηα ιίγα
ιεπηά κε θάζε δάζθαιν θαη λα ηνπο βνεζήζεηε λα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν.
Νσηήζηε ηνπο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο (ζηε ζπλεδξία 3) θαη γηα ηελ επηινγή ησλ
θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ. Ώλ ρξεηάδεηαη αληαιιάμηε ηδέεο καδί
ηνπο ή ζπκβνπιεχζηε ηνπο.

Ώλ νη δάζθαινη θαίλνληαη λα είλαη πνιχ αλήζπρνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ΒΜ ζην κάζεκά ηνπο ή δελ έρνπλ θακία ηδέα γηα ην πψο λα εθαξκφζνπλ
έλα κάζεκα, δψζηε ηνπο ηα δηδαθηηθά κνληέια αλά ειηθηαθή νκάδα θαηάιιεια
γηα ην ζθνπφ απηφ.

Ώλ θάπνηνο δάζθαινο εμαθνινπζεί λα είλαη αλήζπρνο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ
παηρληδηνχ, αθφκε θαη αθνχ κειεηήζεη ηα πξναλαθεξζέληα καζεζηαθά κνληέια
ζα πξέπεη λα ηνπ πξνηείλεηε λα επηιέμεη κηα άιιε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία απφ
ηε ιίζηα ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ γηα λα ηελ εθαξκφζεη ζην καζεζηαθφ ηνπ πιάλν.
Μαξαθαινχκε λα ηνπο δψζεηε ηηο εθηππσκέλεο θαιέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθήο
ηερλνινγίαο.

Ππδεηψληαο ην πξφηππν αμηνιφγεζεο

34

Θνηξάζηε ην ηππσκέλν πξφηππν αμηνιφγεζεο θαη δείμηε ηελ παξνπζίαζε ηνπ
PowerPoint αμηνιφγεζεο ζε κηα κεγάιε νζφλε.

Ζαζνδεγήζηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ παξνπζίαζεο ηνπ πξφηππν αμηνιφγεζεο
δηαθάλεηα –δηαθάλεηα.

Ππελζπκίζηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν αμηνιφγεζεο κεηά ην
κάζεκα εθαξκνγήο ηνπο. Γεηήζηε ηνπο λα ην ζηείινπλ κε email πξηλ απφ ηελ πέκπηε
ζχλνδν θαη δψζηε ηνπο ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζαο.
Βλεκέξσζε ηνπο θαζεγεηέο μέξνπλ φηη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο ελ ησ
κεηαμχ, αλ έρνπλ απνξίεο.
΢ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΣΔΓΗΝ΢ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ 2 (δηάξθεηα 45‟)
Ζιηθηαθή Νκάδα: 8-11
ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛ΢ΚΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΓΗΔΌΘ΢ΛΠΖ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΌ
ΡΑΣ΢ΓΟΝΚΔΊΝ΢
ΡΗΡΙΝΠ
ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ

ID-EYE – ΜΝΛΟΠΜΛ ΘΏΘΔΘΏ - "κνληέιν καζήκαηνο"

ΠΣΝΙΗΘΝ
ΑΛ
ΞΟΝΘΔΗΡΑΗ
(Ππκπιεξψζηε)
ΞΟΝΘΙΖΠΖ/Δ΢
ΘΑΗΟΗΑ

ΓΗΑ

X
ΠΣΝΙΗΘΝ

ΔΜΥΠΣΝΙΗΘΝ

Οα παηδηά δεκηνπξγνχλ ηελ online παξνπζία ηνπο ζε λεαξή
ειηθία. Ώπηφ ην κάζεκα είλαη κηα επθαηξία γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο / ελήιηθεο λα νηθνδνκήζνπλ κηα ζρέζε
πξνζηαζίαο κε ηνπο καζεηέο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ
κειινληηθή αζθάιεηά ηνπο ζην Αηαδίθηπν.

ΚΑΘΖΠΗΑΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΡ΢ΣΗΑΠ

- Λη καζεηέο θαη νη δάζθαινη ζα νηθνδνκήζνπλ
ζηελφηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο
- Ώπμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, ελψ
αληαιιάζνπλ δεδνκέλα θαη θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα
λα αληαπνθξηζνχλ ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο ζην
Αηαδίθηπν κεηαμχ ησλ καζεηψλ
- Ζαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα / ηάμε
- Σο πξφζζεην απνηέιεζκα: κεγαιχηεξε πξνζήισζε
γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
- Ώπμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνβιεκαηηζκνχ
ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ζην δηαδίθηπν
- Δ απμεκέλε ελζσκάησζε ηεο ηάμεο / νκάδαο θαη κηα
πην ζεηηθή ζρέζε κε ηνλ δάζθαιν
- ΐειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ ηάμε / νκάδα,
θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ δαζθάινπ
- Θεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα ηνπο

35

θηλδχλνπο ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη γηα ην πνχ λα ιάβνπλ
βνήζεηα ζε κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο.
ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ
ΔΞΗΞΔΓΝ 1 - ΘΔΚΑΡΑ
3 πξνηάζεηο
ΔΞΗΞΔΓΝ
ΓΗΓΑΘΡΗΘΖΠ

2

ΔΞΗΞΔΓΝ
3
ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ

- - ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΔ ΒΝΣΟΔΞΔ
- ΑΕΏΗΒΚΟΒ ΟΠΡΏΕΏ ΒΙΏΙ ΘΏΘΔΟΔ Λ ΛΜΛΕΛΞ ΘΏ
ΑΕΏΐΏΞΒΕ ΘΕΏ ΒΝΣΟΔΞΔ ΟΛΠ ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ ΖΏΕ
ΜΛΠ ΘΏ ΜΝΛΟΒΕΙΒΕ ΘΕΏ ΏΜΏΙΟΔΞΔ
- ΑΕΏΗΒΚΟΒ ΟΠΡΏΕΏ ΒΙΏ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΏ Λ
ΛΜΛΕΛΞ ΏΜΏΙΟΔΞΒ ΛΡΕ ΞΟΔ ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΔ ΒΝ.
ΖΏΕ ΙΏ ΒΙΘΏΝΝΠΙΒΟΒ ΟΛΙΙΏ ΒΚΔΓΔΞΒΕ ΓΕΏΟΕ
ΒΜΒΗΒΚΒ (ΛΡΕ)
- ΒΜΕΗΒΚΟΒ ΒΙΏ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΏ, Λ ΛΜΛΕΛΞ
ΏΜΏΙΟΔΞΒ ΙΏΕ ΞΟΔ ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΔ ΒΝ. ΖΏΕ ΙΏ
ΒΙΘΏΝΝΠΙΒΟΒ ΟΛΙΙΏ ΒΚΔΓΔΞΒΕ ΓΕΏΟΕ ΒΜΒΗΒΚΒ
(ΙΏΕ)
- - Αψζηε έκθαζε ζηελ αθξφαζε θαη ηε δεκηνπξγία
ελφο δηαιφγνπ / ζρέζεσλ πνπ κπνξείηε λα
αμηνπνηήζεηε ζην κέιινλ κε ηελ ηάμε.
- Ια είζηε πξνζεθηηθνί, λα αθνχηε θαη λα
νηθνδνκήζεηε ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ νπνία ζα
βαζίδεηαη ε ζρέζε - νη λένη ρξεηάδνληαη ζνθνχο
ελήιηθεο πνπ ζέινπλ λα ηνπο αθνχζνπλ θαη λα
ηνπο κηιήζνπλ.

Π΢ΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΡΑΗ
ΡΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗ ΔΞ
ΑΛ ΝΣΗ ΓΗΑΡΗ

NAI

OXI

ΔΑΛ
ΝΣΗ,
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΔΠ
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ

ΞΝΗΔΠ
-

ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΝΠ ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΠΡΖΛ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ ΚΝ΢
Δ
νηθνδφκεζε
ζπλεηδεηήο
ζρέζεο
θαη
εκπηζηνζχλεο
ζηελ
ηάμε,
ε
θαιχηεξε
επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο θαη ε ρξήζε ησλ
δηαδξαζηηθψλ κεζφδσλ.
ΠΡΝ΢Π ΚΑΘΖΡΔΠ ΚΝ΢
Θηα ζηελφηεξε ζρέζε κε ην δάζθαιν,
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ, θαιχηεξε
επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα, κεγαιχηεξε
αθνζίσζε ζηε κειέηε.
ΠΡΖΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ Δ παξνπζία ησλ ελειίθσλ ζηε εθκάζεζε
ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΥΛ ΚΑΘΖΡΥΛ
ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ζην Αηαδίθηπν θαη
ε επθαηξία λα κηιήζνπκε γηα ηνπο θηλδχλνπο
θαη γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην δηαδίθηπν, είλαη
έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε
ηεο αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ.
Οα παηδηά κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην
ειεθηξνληθφ θφζκν πην ζπλεηδεηά, γεγνλφο ην

36

νπνίν ηα θαζηζηά πην αζθαιή. Θα έρνπλ
ιηγφηεξν δηζηαγκνχο δεηψληαο βνήζεηα απφ
ηνπο ελήιηθεο.
Ρ΢ΞΝΗ
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΚΑΖΘΖΠΗΑΘ
Ν΢ ΞΙΑΛΝ΢

Ππδήηεζε ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο

ΐΔΘΏ 1-2 '
ΒΚΔΓΔΞΟΒ ΟΛ ΞΖΛΜΛ ΟΛΠ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ
Οα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο δελ κπνξεί λα θξαηήζνπλ ηελ
πξνζνρή ηνπο γηα πάξα πνιχ θαηξφ. Μξνζπαζήζηε λα ζχληνκνη
θαη πεξηεθηηθνί ζηελ παξάδνζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο ζαο.
• ΞΟΛΡΛΞ ΟΛΠ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ ΒΕΙΏΕ ΙΏ ΒΚΔΓΔΞΒΕ ΟΕ ΒΕΙΏΕ ΛΕ
«ΟΏΠΟΛΟΔΟΒΞ ΞΟΛ ΑΕΏΑΕΖΟΠΛ» ΖΏΕ ΜΣΞ ΡΟΕΓΛΙΟΏΕ.
ΐΔΘΏ 2-2 '
ΒΚΔΓΔΞΟΒ ΟΛΠΞ ΖΏΙΛΙΒΞ
• ΘΏ ΜΏΕΚΛΠΘΒ ΒΙΏ ΜΏΕΡΙΕΑΕ - ΏΠΟΛ ΞΔΘΏΕΙΒΕ ΛΟΕ
ΜΝΛΖΒΕΟΏΕ ΙΏ ΞΠΓΔΟΔΞΛΠΘΒ ΑΕΏΦΛΝΒΞ ΖΏΟΏΞΟΏΞΒΕΞ ΒΙΟΛΞ
ΖΏΕ ΒΖΟΛΞ ΑΕΏΑΕΖΟΠΛΠ
• ΒΕΙΏΕ ΞΔΘΏΙΟΕΖΛ ΙΏ ΘΠΘΛΘΏΞΟΒ ΞΒ ΏΠΟΔ ΟΔ ΞΠΓΔΟΔΞΔ 3
ΜΝΛΟΏΞΒΕΞ, ΟΕΞ ΛΜΛΕΒΞ ΘΏ ΒΜΏΙΏΗΏΐΒΟΒ ΘΒΟΏ ΏΜΛ ΘΒΙΏ:

ΘΒΝΕΖΒΞ ΦΛΝΒΞ ΖΏΙΣ ΗΏΘΔ

ΘΒΝΕΖΒΞ ΦΛΝΒΞ ΟΏ ΖΕΙΔΟΝΏ ΘΛΠ ΒΕΙΏΕ ΒΓΣΕΞΟΕΖΏ

ΒΕΘΏΕ ΘΒΝΛΞ ΟΛΠ ΜΝΛΐΗΔΘΏΟΛΞ
ΐΔΘΏ 3 - 20 '
ΜΏΕΓΛΙΟΏΞ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ
• Βπηιέμηε πνηνο ζα παίδεη - εζείο ή έλαο καζεηήο. Ώλ έλαο
καζεηήο ζέιεη λα παίμεη αθήζηε ηνλ, γηαηί ηνπνζέηεζή ηνπ
ζε έλα ξφιν ζε πξψην πιάλν ζα απμήζεη ηελ απηνεθηίκεζή
θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ, θαη ε ππφινηπε νκάδα ζα
ζπκκεηάζρεη πην ελεξγά ζην κάζεκα. Ώλ θαλέλαο απφ ηνπο
καζεηέο δε απνθαζίδεη λα παίμεη, ηφηε σο δάζθαινο πξέπεη
λα νξίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο σο παίθηε, θαη λα απνηειέζεηε
πφιν έιμεο γηα ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο πξνζειψζεηε
πεξηζζφηεξν ζην κάζεκα.
• Ξε πεξίπησζε πνπ ζα παίμεη έλαο καζεηήο ζπκεζείηε λα
κηιήζεηε πξηλ απφ ην κάζεκα θαη λα παξακεηξνπνηήζεηε ην
παηρλίδη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή.
Ώπηφ ζα ζαο επηηξέςεη λα εθαξκφζνπλ ην κάζεκά ζαο
νκαιά θαη ρσξίο δηαθνπή.
• Ον παηρλίδη είλαη ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ καζήκαηφο ζαο.
Μαίμηε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα παηδηά λα ζπκβαδίδνπλ κε
ζαο, κε βηάδεζηε. Ώπηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα εζηηάζνπλ
θαιχηεξα ηελ πξνζνρή ηνπο.
• ΓΕΏ ΖΏΘΒ ΒΝΣΟΔΞΔ ΑΕΏΗΒΚΟΒ ΟΠΡΏΕΏ ΒΙΏΙ ΘΏΘΔΟΔ Λ
ΛΜΛΕΛΞ ΘΏ ΑΕΏΐΏΞΒΕ ΟΔΙ ΒΝΣΟΔΞΔ ΖΏΕ Λ ΛΜΛΕΛΞ ΘΏ
ΜΝΛΟΒΕΙΒΕ ΘΕΏ ΏΜΏΙΟΔΞΔ
• ΝΣΟΔΞΟΒ ΜΛΕΛΞ ΞΠΘΦΣΙΒΕ ΘΒ ΟΔΙ ΜΝΛΟΒΕΙΛΘΒΙΔ
ΏΜΏΙΟΔΞΔ ΖΏΕ ΓΕΏΟΕ;
• ΝΣΟΔΞΟΒ
ΜΛΕΛΞ
ΑΒΙ
ΞΠΘΦΣΙΒΕ
ΘΒ
ΟΔΙ
ΜΝΛΟΒΕΙΛΘΒΙΔ ΏΜΏΙΟΔΞΔ ΖΏΕ ΓΕΏΟΕ;
• ΖΏΙΟΒ ΘΕΏ ΢ΔΦΛΦΛΝΕΏΞ

37

Ζάληε ζπρλά δηαιείκκαηα, γηα λα ζπδεηεζνχλ ηπρφλ απνξίεο θαη
εξσηήζεηο. Λη καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο δελ έρνπλ πνιιή
ππνκνλή θαη ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα κάζνπλ ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Ώπηφ ζα ζαο επηηξέςεη λα δηαηεξήζεη ηελ
ηάμε ζε πεηζαξρία θαη λα ζπλερίζεηε ην κάζεκα.
Ώθνχζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ,
θαη πξνζπαζήζηε λα αθνπγθξαζηείηε φζεο πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο απφ απηνχο, ελψ κηιάηε γηα ηηο απφςεηο θαη ηηο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζαο.
ΜΏΝΏΑΒΕΓΘΏ:
ΒΝΣΟΔΞΔ 6
Ξπκπιεξψλεηε φια ηα πεδία κηαο ειεθηξνληθήο θφξκαο ζε κηα
ηζηνζειίδα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εγγξαθήο, αθφκε θαη αλ δελ
είλαη ππνρξεσηηθφ;
Βάλ έρεη επηιεγεί ε απάληεζε ΛΑΗ απηέο είλαη πξνηεηλφκελεο
εξσηήζεηο:
- Οη λνκίδεηε φηη ζπκβαίλεη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζαγάγεηε
ζηα πεδία πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκπιεξψζεηε;
- Οη λνκίδεηε φηη θάλνπλ νη ππεχζπλνη ηεο ηζηνζειίδαο ή ηεο
εθαξκνγήο κε απηά ηα δεδνκέλα; Μηζηεχεηε φηη απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο ζα ηηο δνπλ θαη άιινη ζην δηαδίθηπν;
Βάλ έρεη επηιεγεί ε απάληεζε ΝΣΗ απηέο είλαη πξνηεηλφκελεο
εξσηήζεηο:
- Γηαηί δελ κνηξάδεζηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο;
- Οη λνκίδεηε φηη ζπκβαίλεη κε ηα δεδνκέλα ζαο αλ θάπνηνο έρεη
πξφζβαζε ζε απηά;
Ώλ επηιερζεί ε απάληεζε κεξηθέο θνξέο απηέο είλαη
πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο:
- Μφηε εηζάγεηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ζαο, θαη πφηε
φρη;
- Γηαηί κεξηθέο θνξέο αθήλεηε ηα πεδία αζπκπιήξσηα;
ΒΝΣΟΔΞΔ 8
Φαληαζηείηε φηη έλαο θίινο ζαο δεκνζίεπζε κηα παιηά ζαο
θσηνγξαθία -πέληε εηψλ- ζην πξνθίι ηνπ. Οη ζθέθηεζαη;
Βάλ επηιέμεηε κηα απάληεζε Κνπ αξέζεη απηφ απηέο νη
πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο:
- Γηαηί ζνπ αξέζεη;
- Φαληαζηείηε φηη ζε άιινπο δελ αξέζεη απηή ε εηθφλα, θαη ίζσο
λα γξάςνπλ έλα ζρφιην πνπ δελ ζαο αξέζεη. Μψο ζα
αηζζαλφζαζηαλ ηφηε;
Βάλ επηιέμαηε ηελ απάληεζε Γελ κνπ αξέζεη απηφ απηέο είλαη
πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο:
- Θήπσο απηφ ζαο έρεη ζπκβεί ζε ζαο, ή θάπνηνη απφ ηνπο θίινπο
ζαο έρνπλ έξζεη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε;
- Μψο λνκίδεηε φηη αηζζάλεηαη ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε εηθφλα
ηνπνζεηήζεθε ελ αγλνία ηνπο ζην Αηαδίθηπν;
- Οη κπνξείηε λα θάλεηε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε;

38

ΐΔΘΏ 4 - 6 '
ΘΒΟΏ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ - ΞΠΓΔΟΔΞΔ
ΝΣΟΔΞΟΒ ΟΔ ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΔ ΞΏΞ ΒΝΣΟΔΞΔ ΜΛΠ ΜΝΛΒΟΛΕΘΏΞΟΒ
ΏΜΛ ΜΝΕΙ:
ΒΕΙΏΕ ΑΠΙΏΟΛΙ ΙΏ ΒΕΞΟΒ ΞΟΛ ΑΕΏΑΕΖΟΠΛ ΖΏΕ ΙΏ ΘΔΙ
ΖΏΟΏΞΖΒΠΏΞΒΟΒ ΟΔΙ ΑΕΏΑΕΖΟΠΏΖΔ ΞΏΞ ΟΏΠΟΛΟΔΟΏ;
Λ ΖΏΘΒ ΘΏΘΔΟΔΞ ΜΝΒΜΒΕ ΙΏ ΑΒΕΚΒΕ ΞΟΛΙ ΏΒΝΏ ΘΕΏ ΜΝΏΞΕΙΔ
ΖΏΝΟΏ: (ΙΏΕ) Δ ΘΕΏ ΖΛΖΖΕΙΔ ΖΏΝΟΏ: (ΛΡΕ)
• ΒΜΕΗΒΚΟΒ ΒΙΏΙ ΏΜΛ ΟΛΠΞ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΒΞ ΜΛΠ
ΏΜΏΙΟΔΞΏΙ ΛΡΕ ΖΏΕ ΝΣΟΔΞΟΒ ΏΙ ΘΏ ΘΜΛΝΛΠΞΏΙ ΙΏ
ΒΚΔΓΔΞΛΠΙ ΓΕΏΟΕ ΒΜΒΗΒΚΏΙ (ΛΡΕ)
• ΒΜΕΗΒΚΟΒ ΒΙΏΙ ΏΜΛ ΟΛΠΞ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΒΞ ΜΛΠ
ΏΜΏΙΟΔΞΏΙ ΙΏΕ ΖΏΕ ΝΣΟΔΞΟΒ ΏΙ ΘΏ ΘΜΛΝΛΠΞΏΙ ΙΏ
ΒΚΔΓΔΞΛΠΙ ΓΕΏΟΕ ΒΜΒΗΒΚΏΙ (ΙΏΕ)
• ΞΟΔ
ΞΠΙΒΡΒΕΏ
ΏΦΔΞΟΒ
ΟΛΠΞ
ΘΏΘΔΟΒΞ
ΚΏΙΏ΢ΔΦΕΞΛΠΙ
• ΒΚΔΓΔΞΟΒ ΟΔΙ ΏΜΛ΢Δ ΞΏΞ, ΒΚΔΓΔΞΟΒ ΓΕΏ ΜΛΕΛ ΗΛΓΛ
Δ ΏΜΏΙΟΔΞΔ ΜΝΒΜΒΕ ΙΏ ΒΕΙΏΕ (ΛΡΕ) - ΖΏΘΒ ΑΝΏΞΔ ΞΟΛ
ΑΕΏΑΕΖΟΠΛ ΡΟΕΓΒΕ ΟΔΙ ΟΏΠΟΛΟΔΟΏ ΘΏΞ. ΒΚΔΓΔΞΟΒ
ΓΕΏΟΕ, ΡΝΔΞΕΘΛΜΛΕΣΙΟΏΞ ΜΏΝΏΑΒΕΓΘΏΟΏ ΏΜΛ ΟΛ
ΜΏΕΡΙΕΑΕ:
ΡΝΔΞΕΘΛΜΛΕΔΞΟΒ ΟΔΙ ΒΝΣΟΔΞΔ / ΒΜΕΖΛΓΔ ΏΜΏΙΟΔΞΔΞ ΞΔΘΒΕΣΞΒΕΞ ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ: ΙΛΠΘΒΝΛ 8, 9
Ώηηηνιφγεζε κνπ (ν δάζθαινο):
Ζάζε δξάζε ζην δηαδίθηπν ρηίδεη ηελ ηαπηφηεηα - Ώμίδεη λα
δείμνπκε ζηα παηδηά φηη ζρεδφλ θάζε δξαζηεξηφηεηα ζην
Αηαδίθηπν, ηδίσο ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αθήλεη
έλα ίρλνο. Θέζα απφ ελεκεξψζεηο πξνθίι, θσηνγξαθίεο, βίληεν
θαη ζρφιηα δηακνξθψλνπλ νη άλζξσπνη ηε γλψκε ηνπο γηα καο,
πνπ δελ είλαη πάληα ζχκθσλε κε ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ καο. Λη
πιεξνθνξίεο πνπ αλεβάδνπκε κπνξνχλ λα „δνπλ αλεμάξηεηα‟ ,
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκα θαη λα
δηαδίδνληαη απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ρσξίο λα ην μέξνπκε.
Έρνπκε ιηγφηεξν έιεγρν πάλσ ζηα ζρφιηα ησλ άιισλ θαζψο θαη
ηνπο ηζηφηνπνπο φπνπ δεκνζηεχνληαη νη πιεξνθνξίεο καο. Ώπηέο
νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ρηίζνπλ κηα αλεπηζχκεηε εηθφλα.
Αψζηε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηελ αζθάιεηα
ζην Αηαδίθηπν. Ώλ ππάξρεη θάηη πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ νη
καζεηέο, λα ηνπο αθήζεηε λα δεηήζνπλ εμεγήζεηο θαη βνήζεηα
απφ ηνπο ελήιηθεο. Ξηνλ θφζκν εληφο θαη εθηφο Αηαδηθηχνπ
ππάξρεη έλαο ρξπζφο θαλφλαο - "Ώπηφ πνπ δίλεηε είλαη απηφ πνπ
παίξλεηε", φζν πην γξήγνξα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο λα
θαηαλνήζνπλ απηφ, ηφζν πην γξήγνξα ζα είλαη πην ελήκεξνη θαη
αζθαιείο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν.
ΐΔΘΏ 5 - 10 '
ΞΡΒΑΕΛ – ΟΛ ΜΛΝΟΝΒΟΛ ΘΛΠ ΞΟΛ ΑΕΏΑΕΖΟΠΛ
ΒΝΓΏΞΕΏ 1 - ΑΕΏΙΛΘΔ ΟΔΞ ΦΛΝΘΏΞ ΓΕΏ ΟΕΞ ΓΣΓΝΏΦΕΒΞ
ΘΏΘΔΟΣΙ
• ΖΏΗΒΞΟΒ ΟΛΠΞ ΘΏΘΔΟΒΞ ΙΏ
ΞΡΒΑΕΏΞΛΠΙ
ΏΠΟΛΜΝΛΞΣΜΛΓΝΏΦΕΒΞ ΟΛΠΞ ΞΟΛ ΑΕΏΑΕΖΟΠΛ –
ΑΕΏΑΕΖΟΠΏΖΔ
ΟΏΠΟΛΟΔΟΏ
ΟΛΠΞ
ΛΜΣΞ

39

ΟΣΙ
ΟΕΞ
ΟΔΙ
ΟΔΙ

ΏΙΟΕΗΏΘΐΏΙΛΙΟΏΕ
ΘΒΟΏ ΏΜΛ ΟΔΙ ΓΣΓΝΏΦΕΖΔ – ΝΣΟΔΞΟΒ ΖΏΘΒ ΘΏΘΔΟΔ
ΙΏ ΜΒΝΕΓΝΏ΢ΒΕ ΒΙ ΞΠΙΟΛΘΕΏ ΟΕ ΓΣΓΝΏΦΕΞΒ

ΐΔΘΏ 6-5 '
ΒΝΣΟΔΘΏΟΛΗΛΓΕΛ

40

΢ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΣΔΓΗΝ΢ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ 2 (δηάξθεηα 45‟) Ζιηθηαθή Νκάδα: 8-11
ΛΙΛΘΏΟΒΜΣΙΠΘΛ
ΞΡΛΗΒΕΛ
ΔΘΒΝΛΘΔΙΕΏ
ΑΕΒΌΘΠΙΞΔ
ΔΗΒΖΟΝΛΙΕΖΛΌ
ΟΏΡΠΑΝΛΘΒΊΛΠ
ΟΕΟΗΛΞ
ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ

ΞΠΙΏΙΟΔΞΔ ΘΒ ΟΛΠΞ ΓΛΙΒΕΞ

X ΞΡΛΗΕΖΛ
ΏΙ
ΜΝΛΖΒΕΟΏΕ
(Ξπκπιεξψζηε)

ΓΕΏ

ΞΡΛΗΕΖΛ

ΒΚΣΞΡΛΗΕΖΛ
ΜΗΔΝΛΦΛΝΕΖΔ

ΜΝΛΖΗΔΞΔ/ΒΠΖΏΕΝΕΏ

Μξφθιεζε: Λη γνλείο ζπάληα κηιάλε κε ηα παηδηά ηνπο γηα ηηο
ειεθηξνληθέο ηνπο εκπεηξίεο αθφκε θαη φηαλ ηα παηδηά ην
επηζπκνχλ.

ΘΏΘΔΞΕΏΖΛΕ ΞΟΛΡΛΕ

Λη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πψο
λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο γηα ηηο εκπεηξίεο
ζην Αηαδίθηπν θαη ηελ λέα ηερλνινγία.

ΖΝΕΟΔΝΕΏ ΒΜΕΟΠΡΕΏΞ

Λη
απαληήζεηο
δείρλνπλ
ηερλνινγία πνπ είλαη:
- Ώλνηθηή
- Θε κνξαιηζηηθή
- Θε δηαζπαζηηθή.

κηα

αληηιακβαλφκελε

ΒΜΕΗΒΓΘΒΙΒΞ ΖΏΗΒΞ ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ
ΒΜΕΜΒΑΛ 1 - ΘΒΘΏΟΏ
Μαξνρή εθπαίδεπζεο.
ΒΜΕΜΒΑΛ 2 - ΑΕΑΏΖΟΕΖΔΞ
Οπραία επηινγή ρξεζηκνπνηψληαο μπιάθηα (2
θνξέο).
ΒΜΕΜΒΑΛ 3 - ΜΝΛΗΔΜΟΕΖΏ Θάζεζε κέζσ εξγαζηψλ (Project learning).
ΘΒΟΝΏ
Βλζσκαηψλνληαο πεξηβάιινληα καζεηψλ πέξα απφ
ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
ΞΠΘΜΒΝΕΗΏΘΐΏΙΒΟΏΕ
ΟΛ ΙΏΕ
ΛΡΕ
ΜΏΕΡΙΕΑΕ ΒΜ
ΏΙ ΛΡΕ ΓΕΏΟΕ
ΒΏΙ
ΛΡΕ,
ΜΛΕΒΞ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΒΞ
ΟΒΡΙΛΗΛΓΕΒΞ
ΏΙΏΘΒΙΛΘΒΙΛΞ ΏΙΟΕΖΟΠΜΛΞ
ΞΟΔΙ ΑΕΑΏΞΖΏΗΕΏ ΘΛΠ
ΞΟΛΠΞ ΘΏΘΔΟΒΞ ΘΛΠ

Μεξηζζφηεξε δεθηηθφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή
ηερλνινγία,
πεξηζζφηεξε
δεθηηθφηεηα
ζε
ζέκαηα πνπ ζεσξνχηαλ πξσηχηεξα σο ηδησηηθά.
Ώλνίγεηαη έλα λέν θαλάιη επηθνηλσλίαο κε
ελειίθνπο (εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο) ζηηο

41

ΞΟΔΙ ΔΗΒΖΟΝΛΙΕΖΔ ΏΞΦΏΗΒΕΏ
ΟΣΙ ΘΏΘΔΟΣΙ

ειεθηξνληθέο εκπεηξίεο θαη ηελ λέα ηερλνινγία.
Ιέα θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο θαη λέα ηερλνινγία κε ηελ ειπίδα φηη
ζα νδεγεζνχκε ζε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ
νπνία - φηαλ θάηη πάεη πνιχ ζηξαβά ζην
δηαδίθηπν- νη καζεηέο αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ
λα κηιήζνπλ γη 'απηφ κε έλαλ ελήιηθα:
δάζθαιν, γνλέα ή θάπνηνλ άιινλ.
Ον παηρλίδη ζα δψζεη πεξηζζφηεξεο ηδέεο γηα
ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ηελ
ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα. Ώπηφ ζα πξέπεη λα
νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε εηνηκφηεηα ησλ
καζεηψλ.

ΟΠΜΛΕ ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ

Αηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπκπιήξσζεο ησλ απαληήζεσλ απφ ηηο δηάθνξεο νκάδεο.
Ξπδήηεζε ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο γηα ηηο απαληήζεηο
πνπ δφζεθαλ.

ΜΒΝΕΓΝΏΦΔ
ΘΏΔΘΔΞΕΏΖΛΠ
ΜΗΏΙΛΠ

ΐΔΘΏ 1 - 10 '
Ώλαθνηλψζηε ην καζεζηαθφ ζηφρν,
εξσηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο.

έλαλ

θαηάινγν

κε

ηηο

Λ θαηάινγνο ησλ εξσηήζεσλ:
• Ώπφ πνηα άπνςε νη ελήιηθεο ρξεηάδνληαη βνήζεηα φηαλ παίδνπλ
ην παηρλίδη;
• Οη ζα ήηαλ απιφ ζηνπο ελήιηθεο πνπ παίδνπλ ην παηρλίδη;
• Θα απαληνχζαλ νη ελήιηθεο ζηηο εξσηήζεηο κε εηιηθξίλεηα;
• Οη ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε γηα λα βνεζήζεηε ηνπο ελήιηθεο λα
παίμνπλ ην παηρλίδη;
Ρσξίζηε ηελ ηάμε ζε 4 νκάδεο κε ηπραία επηινγή. Θνηξάζηε ηε
ιίζηα ησλ εξσηήζεσλ ζε θάζε νκάδα.
ΐΔΘΏ 2 - 20 '
Ζάζε νκάδα αο παίμεη ην παηρλίδη σο νκάδα κε ηνλ θαηάινγν ησλ
εξσηήζεσλ αλά ρείξαο.
Ώθήζηε ηνπο λα απαληήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνλ θαηάινγν ησλ
εξσηήζεσλ σο νκάδα.
Λ εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί θαη αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο θαη
γλψζεηο κε θάζε νκάδα.
ΐΔΘΏ 3 - 15 '
Λ δάζθαινο επηιέγεη ηπραία έλαλ εθπξφζσπν αλά νκάδα κε
ηπραία θιήξσζε. Λ εθπξφζσπνο δηαβάδεη ηηο απαληήζεηο ηεο
νκάδαο. Λ δάζθαινο ζπδεηά καδί ηνπο.
Ώπηφ πινπνηείηαη γηα φιεο ηηο ηέζζεξηο νκάδεο.

42

ΚΑΘΖΚΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11
ΓΗΑΟΘΔΗΑ „

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ

45

Νη δάζθαινη πνπ εθαξκφδνπλ
ην δηθφ ηνπο καζεζηαθφ πιάλν
ζην ζρνιείν ηνπο
Νη
εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ
ην
πξφηππν
αμηνιφγεζεο

30

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
-

ΡΚΖΚΑ
ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
-

Ξηφρνο
• Λ ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφζνπλ
θαη λα αμηνινγήζνπλ ην καζεζηαθφ ηνπο πιάλν, ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ηηο νξζέο πξαθηηθέο ηνπο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
• Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα
ησλ επηπηψζεσλ ησλ καζεζηαθψλ ηνπο πιάλσλ ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία
ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν.
Νη δάζθαινη πνπ εθαξκφδνπλ ην δηθφ ηνπο καζεζηαθφ πιάλν ζην ζρνιείν ηνπο
Λη εθπαηδεπηηθνί μερσξηζηά εθαξκφδνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ 3 θαη 4. Οα ρξεζηκνπνηνχλ ζηα θαλνληθά ηνπο
καζήκαηά ηνπο ή ζε εμσζρνιηθά καζήκαηα, αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπο. Βζείο δελ
είζηε παξψλ (σο εθπαηδεπηήο).
Νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ην πξφηππν αμηνιφγεζεο
Θεηά ηελ πινπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ πιάλσλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ην
πξφηππν αμηνιφγεζεο θαη ην ζηέιλεη ζε ζαο κέζσ e-mail πξηλ απφ ηελ πέκπηε ζχλνδν.

43

Π΢ΛΝΓΝΠ 5 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11
ΣΟΝΛΝΠ

30
50
10

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
γηα ηα 25

Μεξηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ
καζήκαηα εθαξκνγήο ηνπο
Ξπδήηεζε πνπ νδεγεί ζε ιίζηα 26
ΐέιηηζησλ Μξαθηηθψλ/ Αηδαγκάησλ
Αηακνηξαζκφο πηζηνπνηεηηθψλ
27

ΡΚΖΚΑ
ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ
ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΠ

ΜΕΞΟΛΜΛΕΔΟΕΖΏ

Πηφρνο ζπλεδξίαο
Ώλαθνηλψζηε ηνλ αθφινπζν ζηφρν:
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη δηδαγκάησλ.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηδξάζεηο
ησλ καζεζηαθψλ πιάλσλ ηνπο ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν.
Ξεξηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζήκαηα εθαξκνγήο ηνπο
Βλζαξξχλεηε ηνπο θαζεγεηέο λα απαληνχλ έλαο-έλαο ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο - πνπ
βαζίδνληαη ζην πξφηππν αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη:
 Ον κάζεκα ζαο ήηαλ εληφο ζρνιηθψλ σξψλ ε εμσζρνιηθφ;
 Μνηα πξφθιεζε ή επθαηξία ζέιαηε λα αληηκεησπίζεηε;
 Μνηεο θαιέο πξαθηηθέο επέιεμαηε;
 Μνηνο ήηαλ ν αληίθηππνο ησλ επηιεγκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία
ζαο;
 Μνηνο ήηαλ ν αληίθηππνο ησλ επηιεγκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο
καζεηέο ζαο;
 Μνηνο ήηαλ ν αληίθηππνο ησλ επηιεγκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθηπαθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ;
Μξναηξεηηθά θαηαγξάςηε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θάκεξα. Ώλ ζέιεηε λα
ην θάλεηε απηφ, παξαθαινχκε κνηξαζηείηε έλα αληίγξαθν καδί καο. Θπνξείηε λα ην
ζηείιεηε ζε έλαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ, ηνλ θν. Onno
Hansen: onno.hansen@gmail.com.
Ππδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα ιίζηα Βέιηηζησλ Ξξαθηηθψλ / Γηδαγκάησλ
Ζάληε κηα ζπδήηεζε κε ηνπο δαζθάινπο γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο. Ια έρεηε ηα αθφινπζα
ζέκαηα θαηά λνπ:
 Ππήξμαλ παξφκνηεο θαιέο πξαθηηθέο πνπ είραλ κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, ζηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν;
 Ππήξμαλ παξφκνηεο θαιέο πξαθηηθέο δελ είραλ θακία ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε
ζηελ δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, ζηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ
ζην δηαδίθηπν;
 Ζάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο νη θαιέο πξαθηηθέο είραλ ζεηηθή, αξλεηηθή ή νπδέηεξε
επίπησζε ζηελ δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, ζηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
καζεηψλ ζην δηαδίθηπν;
Λινθιεξψζηε ηε ζπδήηεζε κε ηελ θαηάξηηζε ελφο θαηαιφγνπ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ
πνπ ελδερνκέλσο ζα είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, καζεηψλ
θαη ζηελ αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ ζην Αηαδίθηπν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δαζθάινπο

44

(«βέιηηζηεο πξαθηηθέο») θαη αλαγλσξίζηε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο είλαη
απνηειεζκαηηθέο νη πξαθηηθέο θαη επίζεο κηα ιίζηα κε πξαθηηθέο πνπ δελ είραλ θακία
ζεηηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, ζηνπο καζεηέο θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δαζθάινπο
(«δηδάγκαηα») θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηνπο νπνίεο απνηπγράλνπλ.
Μαξαθαιψ κνηξαζηείηε έλα αληίγξαθν καδί καο. Θπνξείηε λα ην ζηείιεηε ζε έλαλ απφ
ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ, ηνλ θν. Onno Hansen:
onno.hansen@gmail.com.
Γηακνηξαζκφο πηζηνπνηεηηθψλ
Ον εξγαζηήξην πιεζηάδεη ζην ηέινο ηνπ. Ον κφλν πνπ έρεη απνκείλεη είλαη λα κνηξάζεηε
ηα πηζηνπνηεηηθά έλα ζηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ.

45

Π΢ΛΝΓΝΠ 1 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14
ΣΟΝΛΝΠ „

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ

15

Βμεγψληαο ηνλ ζθνπφ ηνπ
εξγαζηεξίνπ

10

Βηηθέηεο ηαπηνηήησλ

2

10

Ζαιέο πξαθηηθέο

3

5
10

Ξπδήηεζε
“Θεηαβαιιφκελε δσή”

4
5

10

Ζαιέο πξαθηηθέο

6

5
10
10

Ξπδήηεζε
Θεσξίεο ηαπηνηήησλ
Ιέεο
δηαδηθηπαθέο
ηερλνινγίεο θαη ηαπηφηεηα
Ξπδήηεζε

7
8
9

5

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
1

ΡΚΖΚΑ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΒΕΞΏΓΣΓΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ
ΜΒΝΕΓΝΏΦΔ ΒΝΓΛΠ
POWERPOINT
ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛΠ 12-14
ΖΝΕΟΔΝΕΏ ΒΜΕΟΠΡΕΏΞ
ΒΓΓΝΏΦΛ ΞΠΙΏΕΙΒΞΔΞ
ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ
ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 ΠΜΛΐΏΘΝΛ
ΒΜΕΜΒΑΛ
1
ΖΏΗΒΞ
ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ 12-14
ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ
ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 ΠΜΛΐΏΘΝΛ
ΒΜΕΜΒΑΛ
1
ΖΏΗΒΞ
ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ 12-14
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 ΠΜΛΐΏΘΝΛ
ΞΠΙΛΑΛΞ 1 ΠΜΛΐΏΘΝΛ

10

Κεθηλήζηε ηελ παξνπζίαζε ηνπ PowerPoint. ΐεβαησζείηε φηη ζα δείμεηε ηε ζσζηή
δηαθάλεηα ζηε ζσζηή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ
πίλαθα.
Θνηξάζηε ην έγγξαθν κε ηα θξηηήξηα επηηπρίαο. Γεηήζηε γηα ηηο ππφινηπεο ππεχζπλεο
δειψζεηο ζπλαίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δμεγψληαο ην ζηφρν ηνπ εξγαζηεξίνπ
Ώθνχ απηφ-ζπζηεζείηε εμεγείζηε ην ζθνπφ ηνπ εξγαζηεξίνπ:
 Βζείο [ν εθπαηδεπηηθφο] ζα κάζεηε ζε απηφ ην εξγαζηήξην πέληε ζπλεδξηψλ/ελνηήησλ πψο λα δεκηνπξγείηε, λα εθαξκφδεηε θαη λα αμηνινγείηε 45 ιεπηά καζεζηαθά πιάλα/ ζρέδηα καζήκαηνο γηα ηνπο καζεηέο ζαο ειηθίαο 12-14
εηψλ. Οα καζήκαηα ζα εληζρχζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπεηξηψλ ζην Αηαδίθηπν - θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εληζρπζεί ε
αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν.
 Ξεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο ηελ δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή θαη ηα ζηνηρεία πξφιεςεο.
 Θα δεκηνπξγήζεηε αηνκηθά έλα ζρέδην καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ
εξγαζηεξίνπ.
 Θα πινπνηήζεηε απηφ ην ζρέδην καζήκαηνο ζην ζρνιείν ζαο.
 Θεηά ηελ εθαξκνγή ζα ζπλαληεζνχκε μαλά γηα λα αμηνινγήζνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θνηλφ θαηάινγν ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη δηδαγκάησλ.
Ξηε ζπλέρεηα, ζα εμεγήζεηε ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαο:
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθνξά γλψζεο ησλ ηαπηνηήησλ θαη ηεο
„Θεηαβαιιφκελεο δσήο‟.

46

Βζείο [ν εθπαηδεπηηθφο] ζα εηζαρζείηε ζε απηά ηα ζέκαηα, θαζψο θαη ζε θαιέο
πξαθηηθέο γηα λα θαηαλνήζεηε ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ απηψλ γηα ηε δηδαζθαιία
ζαο, ηνπο καζεηέο ζαο θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζαο.

Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ
εηηθεηψλ ηαπηφηεηαο θαη ηεο „Θεηαβαιιφκελεο δσήο‟ ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην Αηαδίθηπν.
Οψξα ζα δεηήζεη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απηφ-ζπζηεζνχλ έλαο-έλαο.
 Θα παξαηεξήζεηε φηη ν πξψηνο ζπκκεηέρσλ ζα ρξεηαζηεί θάπνην ρξφλν γηα λα
απαληήζεη. Λη επφκελν ζπκκεηέρνληεο ζα απαληήζνπλ πην γξήγνξα. Λ ιφγνο γηα
απηφ είλαη φηη ν πξψηνο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα πιαηζηψζεη ηελ απάληεζε. Λ
πξψηνο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα επηιέμεηε πνηεο εηηθέηεο ηαπηφηεηαο - δείηε
παξαθάησ - είλαη θαηάιιειεο. Θα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ ηελ ειηθία, ην επάγγεικα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, γηα παξάδεηγκα. Λη επφκελνη
ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα νηθνδνκήζνπλ ηελ απάληεζε ηνπο κε
βάζε ηελ απάληεζε ηνπ πξψηνπ ζπκκεηέρνληα.
 Λη επφκελνη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ είηε λα αθνινπζήζνπλ ηελ πιαηζίσζε ηνπ
πξψηνπ ζπκκεηέρνληα ή λα επηιέμνπλ κηα ελαιιαθηηθή ράξαμε.
 ΋ζν γηα ην θαηά πφζνλ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ ή λα κελ αθνινπζήζνπλ ηελ γξακκή ηνπ πξψηνπ ζπκκεηέρνληα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε ζηαηηζηηθή γηα λα εμεγήζεηε φηη θάπσο έηζη δηακνξθψλνληαη νη ηαπηφηεηεο - κέζσ αηνκηθψλ δηακoξθψζεσλ (ηνπ πξψηνπ ζπκκεηέρνληα θαη εθείλσλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ην πξψην ζπκκεηέρνληα) ή κέζσ
ηεο ζπιινγηθήο δηακφξθσζεο (φινη φζνη κηκνχληαη ηνλ πξψηε ζπκκεηέρνληα).
 Δ αλζεθηηθφηεηα, είλαη ε απνπζία ελδνηηθφηεηαο ζηελ πίεζε ησλ ζπλνκειίθσλ
γηα ηελ ηαπηφηεηά καο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ε δεθηηθφηεηα ζε αλαηξνθνδφηεζε
θαη ηε κάζεζε.
 Θα εμεηάζνπκε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα απφ ηηο αθφινπζεο εηζεγήζεηο ζηηο εηηθέηεο ηαπηφηεηαο, καζαίλνληαο ηα είδε, ηηο ζεσξίεο ηεο ηαπηφηεηαο
θαη γηα ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ηαπηφηεηεο.
Δηηθέηεο Ραπηφηεηαο
Οψξα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα εηζαγσγή ζηηο εηηθέηεο ηαπηφηεηαο, κε βάζε ην
ππφβαζξν ηεο ζπλεδξίαο 1. Οα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα επηζεκάλεηε είλαη:
 Ώλ ζεσξήζνπκε ηηο ηαπηφηεηεο σο κηα κνξθή απην-αθεγήζεσλ, νη ηαπηφηεηεο
θαηαζθεπάδνληαη απφ εηηθέηεο ηαπηφηεηαο. Ώπηέο νη εηηθέηεο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επξείο.
 ΋ζν ιηγφηεξν επξείο είλαη νη εηηθέηεο ηεο ηαπηφηεηά καο, ηφζν ην ιηγφηεξν είκαζηε αλνηρηνί ζε αλαηξνθνδφηεζε θαη, ζπλεπψο, ζηε κάζεζε.
 ΋ηαλ εκπηζηεπφκαζηε είκαζηε πην αλνηρηνί γηα αλαηξνθνδφηεζε.
Θαιέο πξαθηηθέο
Μαξνπζηάζηε ηηο θαιέο πξαθηηθέο:

Βλζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αθφινπζεο
ηξεηο πξνηάζεηο:
o

Θεξηθέο θνξέο θάλσ ιάζε

o

Θεξηθέο θνξέο ηα θίλεηξά κνπ είλαη εγσηζηηθά

47

o

Βίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο.

Ζαη λα εμεγήζνπλ ην λφεκα πίζσ απφ απηφ. Ηέγνληαο ηε θξάζε «Θεξηθέο θνξέο
θάλσ ιάζε" έρνπκε απνθιείζεη ην ελδερφκελν φηη έρνπκε πάληα δίθην. Ώπηφ καο
εμαζθαιίδεη έλα βαζκφ ηαπεηλφηεηαο: ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ιάζνο, αθφκα θαη
ηψξα. Ηέγνληαο "Θεξηθέο θνξέο έρσ εγσηζηηθά θίλεηξα" ζηγνπξεχεηαη θαλείο φηη δελ
κπνξεί λα αηζζαλζεί εζηθά αλψηεξνο. Ζαη ιέγνληαο φηη ε θξάζε "Βίκαη κέξνο ηνπ
πξνβιήκαηνο" απνθιείνπκε φηη κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηνλ θφζκν ζε «εκάο» θαη
«απηνχο» ζηνλ νπνίν "απηνί" είλαη ην πξφβιεκα.
 Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο αλ ζπκθσλνχλ ή φρη θαη πψο αηζζάλνληαη ιέγνληαο απηέο ηηο πξνηάζεηο.
 Αψζηε ζηνπο καζεηέο αλαηξνθνδφηεζε θαη λα ηνπο αθήζηε λα γίλεη δηάθξηζε
κεηαμχ παξάδνζεο καζήκαηνο θαη αμηνιφγεζεο
 Ώμηνινγήζηε ηνπο καζεηέο αμηνιφγεζεο θαη ελζαξξχλεηε ηνπο λα δηαθξίλνπλ
κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο, ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ θξηηηθήο
 Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δεχηεξε θάξηα βαζκνιφγεζεο γηα λα θαηαγξάςνπλ πψο αληέδξαζαλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε.
Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηνλ αληίθηππν ησλ εηηθεηψλ ηαπηφηεηαο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην
δάζθαιν, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Ώληηδξάζεηο φια ή ηίπνηα Θαζεηέο
πνπ Μην
δεθηηθφο
ζηελ
ζηηο
πξνθιήζεηο
ζην αληαπνθξίλνληαη
πην αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηε
Αηαδίθηπν,
ιηγφηεξν ζεηηθά.
κάζεζε.
επηξξεπήο
ζην
λα
ραξαθηεξίδεηαη
κνλνδηάζηαηα.
"Κεηαβαιιφκελε δσή"
Ζάληε κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο «Θεηαβαιιφκελεο δσή» απφ ηνλ Zygmunt
Bauman, κε βάζε ην ππφβαζξν ηεο ζπλεδξίαο 1. Οα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα λα
επηζεκάλεηε ηελ εηζαγσγή είλαη:
 Δ παγθνζκηνπνίεζε

Λ ππεξθαηαλαισηηζκφο

Λη ηαρείο αιιαγέο έηζη ψζηε νη λέεο ζπλήζεηεο θαη ηα πιαίζηα εξκελείαο λα είλαη
επηξξεπείο ζηελ απνηπρία

΋ινη αγρψλνληαη λα ηα θαηαθέξνπλ.

Θαιέο πξαθηηθέο
Μαξνπζηάζηε ηηο αθφινπζεο θαιέο πξαθηηθέο:
Λ κφλνο ηξφπνο γηα λα έρνπλ νη καζεηέο απην-ζεβαζκφ είλαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ
θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ καο δηεπθνιχλνπλ ζηελ ζπκβίσζε κε άιινπο:
 Αηεμαγσγή δηαιφγνπ
 Αηεμαγσγή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
 Δ απφθηεζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο
 Αηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ
 Δ επκάζεηα θαη ε δεθηηθφηεηα ζε λέεο θαηαζηάζεηο.
Ξίλαθαο αληίθηππνπ

48

Βμεγήζηε ηνλ αληίθηππν ηεο Θεηαβαιιφκελεο δσήο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην
δάζθαιν, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Ζαιχηεξε
θξηηηθή Ζαιχηεξε
θξηηηθή Ζαιχηεξε
θξηηηθή
ηθαλφηεηα ζην Αηαδίθηπν, ηθαλφηεηα,
πεξηζζφηεξε ηθαλφηεηα θαη θνηλσληθέο
θαιχηεξεο δεμηφηεηεο γηα αλεθηηθφηεηα.
δεμηφηεηεο.
ηελ
αληηκεηψπηζε
ηεο
«δηαθνξεηηθφηεηαο» ζην
Αηαδίθηπν.
Θεσξίεο ηαπηνηήησλ
Οψξα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα εηζαγσγή ζηηο ζεσξίεο ηαπηφηεηαο, κε βάζε ην
ππφβαζξν ηεο ζπλεδξίαο 1. Οα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα επηζεκάλεηε είλαη:
 Βξκελεία ηνπ Erving Goffman
 Βξκελεία ηνπ Paul Ricoeur
 Βξκελεία ηνπ Anthony Giddens
Λέεο ηερλνινγίεο ζην Γηαδίθηπν θαη ε ηαπηφηεηα
Οψξα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα εηζαγσγή ζηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα
ηελ ηαπηφηεηά καο, κε βάζε ην ππφβαζξν ηεο ζπλεδξίαο 1. Οα βαζηθά ζηνηρεία πνπ
πξέπεη λα επηζεκάλεηε είλαη:
 Θε δηαρσξηζκφο ηνπ θνηλνχ
 Ώιγφξηζκνη θαη Big Data, αληί ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο
 Μξφηππα γηα ηα πξνθίι
 Αηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο ηαπηφρξνλα
 Αελ ππάξρεη ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζηελ απην-αθήγεζε.

49

Π΢ΛΝΓΝΠ 2 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14
ΓΗΑΟΘΔΗΑ „
10
20
15
15
15
15

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΔΛΝΡΖΡΑΠ
Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
11

Λξζέο/Ζαιέο
πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε
Ξηνηρεία πξνθχιαμεο

12

Λξζέο/Ζαιέο
πξαθηηθέο
Ξπδήηεζε

15

13
14

ΡΚΖΚΑ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ
ΘΒΣΝΔΟΕΖΛ
ΠΜΛΐΏΘΝΛ
ΞΠΙΛΑΛΠ 2
ΖΏΗΒΞ
ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ
ΒΜΕΜΒΑΛΠ 2 12-14
ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 2
ΖΏΗΒΞ
ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ
ΒΜΕΜΒΑΛΠ 3 12-14
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 2

16

Πηφρνο ζπλεδξίαο
Ώλαθνηλψζηε ην ζηφρν ηεο ζπλεδξίαο:
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ηεο δηαδξαζηηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.
 Βζείο [ν εθπαηδεπηηθφο] ζα εηζαρζείηε ζε απηά ηα ζέκαηα, θαζψο θαη ζε θαιέο
πξαθηηθέο γηα λα θαηαλνήζεηε ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ απηψλ γηα ηε δηδαζθαιία
ζαο, ηνπο καζεηέο ζαο θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζαο.

Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο
δηαδξαζηηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ζε ηξία επίπεδα: ηε δηδαζθαιία, ηνπο καζεηέο ηνπο θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ
ηνπο.
Γηαδξαζηηθή δηδαθηηθή
Ζάληε κηα εηζαγσγή ζην δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή, κε βάζε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο
ζπλφδνπ 2. Οα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα επηζεκάλεηε θαηά ηελ εηζαγσγή είλαη:
 Λη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζπλππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο

΋ινη νη καζεηέο ζηελ ηάμε εκπιέθνληαη θαη πξνζειψλνληαη

Δ δηδαζθαιία θαη κάζεζε είλαη δχν δηαθνξεηηθά πεδία. Θφλν ε αιιειεπίδξαζε
κπνξεί λα απνδεηρζεί θαηά πφζν επηηπγράλεηαη ε κάζεζε.

Θαιέο πξαθηηθέο
Μαξνπζηάζηε ηηο αθφινπζεο θαιέο πξαθηηθέο:
• Νσηήζηε δηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο

50

Βλζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα δειψζνπλ εάλ εμαθνινπζνχλ λα ζαο παξαθνινπζνχλ. Ώλ φρη δεηήζηε απφ έλαλ καζεηή πνπ παξαθνινπζεί ην ζεκείν ζην νπνίν
νη ππήξμε απνξία

΋ρη πηα νη καζεηέο λα ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ζε κηα εξψηεζε, αιιά ν εθπαηδεπηηθφο
επηιέγεη πνηνο ζα απαληήζεη κέζσ ηπραίαο θιήξσζεο.

Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηελ επίδξαζε ηεο δηαδξαζηηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην
δάζθαιν, ηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Λη καζεηέο έρνπλ έλαλ Έκθαζε ζηε κάζεζε ησλ Ξπλππεπζπλφηεηαο γηα ηε
ελήιηθα
γηα
λα καζεηψλ θαη φρη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο,
επηθνηλσλνχλ
γηα δηδαζθαιία, πην ζπρλή θαη κεγαιχηεξε εκπινθή ζην
δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο νπζηαζηηθή επηθνηλσλία - κάζεκα.
Ζαιχηεξε
γεγνλφο πνπ είλαη ην πην ηφζν θαζεγεηή / καζεηή πξνζσπηθή
επηθνηλσλία
απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα θαη καζεηή / καζεηή, δάζθαινπ/καζεηή.
ηελ
ελίζρπζε
ηεο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε
ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ησλ καζεηψλ.
καζεκάησλ. Μεξηζζφηεξε
εκπινθή ησλ καζεηψλ
θαη
εκβάζπλζε
ηεο
ζρέζεο εκπηζηνζχλεο.
Πηνηρεία ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ
Ζάληε κηα εηζαγσγή ζηα πξνιεπηηθά κέηξα, κε βάζε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο
ζπλφδνπ 2. Οα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα επηζεκάλεηε θαηά ηελ εηζαγσγή είλαη:
 Αηαηεξήζηε κηα ζπλέρεηα θαη κηα θαλνληθφηεηα φηαλ εξγάδεζηε κε λένπο, κε ιεηηνπξγείηε απνζπαζκαηηθά. Θφλν ε ζπζηεκαηηθφηεηα θέξλεη απνηειέζκαηα - δεκηνπξγήζηε ηαθηηθέο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο, απνθχγεηε ηηο αιιειεπηδξάζεηο
ηεο κηαο θνξάο.
 Ζαιφ ζα είλαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα δηάγλσζε ηεο ηάμεο: αλαθαιχςηε ηη
κπνξεί λα θάλνπλ νη καζεηέο, ηη ηνπο ελδηαθέξεη, ηη πξνβιήκαηα έρνπλ θαη ηη
ρξεηάδνληαη σο νκάδα απφ ηνπο ελήιηθεο. Ξηε ζπλέρεηα, λα αλαδείμεηε θαη λα εληζρχζεηε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο ησλ καζεηψλ: εληζρχζηε ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, δψζηε ηνπο έλα ρψξν γηα λα αλαπηπρζνχλ, λα ηνπο παξέρεηε θαη λα δηδάμεηε ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο. Αψζηε έκθαζε ζηελ δηδαζθαιία ησλ
ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ.
 Ώληηκεησπίζηε ην παηδί σο ππνθείκελν, σο ελεξγνχ ζπκκεηέρνληα ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ελήιηθεο - θαη φρη σο έλα αληηθείκελν.
 Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πξνθχιαμεο ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ.
 Ια απνηειέζεηε κηα αξρή/απζεληία γηα ηνπο καζεηέο ζαο - ηα παηδηά ρξεηάδνληαη
ζνθνχο ελήιηθεο.
 Αεκηνπξγείζηε πξνζηαηεπηηθέο ζρέζεηο θαη εκπηζηνζχλε κέζσ ησλ δηαιφγσλ δαζθάινπ-καζεηή.
 Ον θαιφ αληηθαζηζηά ην θαθφ: θαηεπζχλεηε ηελ ελέξγεηα ησλ καζεηψλ ζαο ζην
λα εθηεινχλ θαζήθνληα θαη θνηλσληθά ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ
ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Ώπηφ πξνσζεί ηελ εμαθάληζε ηεο δηαηαξαγκέλεο
ζπκπεξηθνξάο.

51

Δ πξαγκαηηθή δσή: ΐεβαησζείηε φηη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ
καζεηψλ ζαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ εξγαζίεο πνπ πινπνηνχληαη ζην θπζηθφ
θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ώπηφ ζπκβάιιεη ζε κηα πξαγκαηηθή αιιαγή ζε ζρέζε
κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Ώιιειεγγχε: Ζηλεηνπνηήζηε ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ
έρνπλ αλαπηχμεη γηα λα ελδπλακψζνπλ ηνπο άιινπο – θάηη δειαδή πνπ ήδε θάλνπλ απφ κφλνη ηνπο.

Θαιέο πξαθηηθέο
Μαξνπζηάζηε ηηο αθφινπζεο θαιέο πξαθηηθέο:
 Ρξεζηκνπνηήζηε δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο, ζηηο νπνίεο ν δάζθαινο μεθηλά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη εκπιέθεη ηα παηδηά. Οα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο αιιειεπίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε κέζνδνο εθκάζεζεο
κέζσ δξαζηεξηνηήησλ.
 Λη πην απνηειεζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο
ελεξγεί σο ζχκβνπινο, θίινο ή κέληνξαο θαη κφλν ζπληνλίδεη ηηο ηδέεο, ηα ζρέδηα
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
 Θε βάζε ηε δηάγλσζε ησλ καζεηψλ ν δάζθαινο ζρεδηάδεη πνηεο δεμηφηεηεο ζα
πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη λα βηψζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Λ δάζθαινο
αλαθνηλψλεη έλα πνιχ ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζηφρν.
 Δ εθαξκνγή ζηνηρείσλ φπσο: ε ζπδήηεζε, ε αληαιιαγή ηδεψλ, ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ε πεξίιεςε ζε θάζε ζηάδην ηεο εθαξκνγήο, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα δηδάγκαηα.
 Λη λένη άλζξσπνη πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηνπο ελήιηθεο - σο εθ
ηνχηνπ, δελ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα «δχζθνια ζέκαηα».
 Βίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ην θίλεηξν θαη ε πίζηε ησλ καζεηψλ, ε πίζηε ηνπ
θαζεγεηή ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο βνεζά λα αληέμνπλ ηελ απνηπρία,
λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο θαη έηζη λα κάζνπλ ηελ επηκνλή.
 «Ώληηιεθζείηε ηνλ εαπηφ ζαο σο έλα εξγαιείν» - απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ δάζθαιν – πξφθεηηαη γηα ηελ απηφ-βειηίσζε – ηα εξγαιεία πξέπεη λα βειηηψλνληαη, σο
εθ ηνχηνπ, είλαη θαιφ θαλείο λα αλαπηπρζεί θαη λα εθπαηδεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ,
ψζηε λα βειηηψζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, θαζψο θαη άιιεο δεμηφηεηεο πνπ ρξήζηκεο θαηά ηελ εξγαζία κε λένπο. Ώπηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί επίζεο
λα έρεη κηα άιιε πηπρή: αλ θάπνηνο κπνξεί λα πείζεη ηνπο λένπο λα αθνινπζήζνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε ζε λεαξή ειηθία, ζα κάζνπλ ηελ αμία θαη ηε δχλακε
ηεο απην-αλάπηπμεο.
 «Βίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο» - ε πξνζέγγηζε απηή δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία
θαη λα απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ελφο ελήιηθα ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο. Ώπηή είλαη
κηα δχζθνιε πξνζέγγηζε ζην έξγν ηνπ, θαζψο είλαη δεδνκέλν φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή, ν δάζθαινο ελδέρεηαη λα έρεη ζπκβάιιεη - θαη φρη θαη 'αλάγθελ ζεηηθά. Ζαηά ζπλέπεηα, αλ ν
εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψζεη φηη θάπνηνο καζεηήο δελ θαηαιαβαίλεη ην ζέκα ηνπ
καζήκαηνο, πξηλ βαζκνινγήζεη, ν δάζθαινο αλαιχεη ηη έρεη θαη δελ έρεη γίλεη έηζη ψζηε ν καζεηήο λα πξννδέςεη. Ώπηή ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαπηχζζεη
ζην παηδί ηελ αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ πίζηε ζηνπο ελήιηθεο θαη απμάλεη
ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (γηαηί αληηκεησπίδνληαη σο ππνθείκελα θαη φρη σο έλα αληηθείκελα).

52

Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηελ επίδξαζε ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην
δάζθαιν, ηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Ον λα έρνπλ έλαλ ελήιηθα Βκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ ΐαζχηεξε
ελζσκάησζε
γηα λα επηθνηλσλνχλ γηα εκπηζηνζχλεο, θαιχηεξε αηφκσλ ζην πεξηβάιινλ
ηηο δηαδηθηπαθέο εκπεηξίεο αληαπφθξηζε
ησλ ηνπο,
βειηίσζε ηεο
είλαη
ην
πην εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηελ επηθνηλσλίαο ελειίθσλ –
απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα δηαδξαζηηθφηεηα.
λέσλ θαη ηφλσζε ηεο
ηελ
ελίζρπζε
ηεο
εκπινθήο.
Ζαιχηεξε
ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο
δηαπξνζσπηθή
ζρέζε
ησλ καζεηψλ.
δάζθαινπ / καζεηή.

53

Π΢ΛΝΓΝΠ 3 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14
ΣΟΝΛΝΠ „

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ

10
25

Βθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο
Μαίδνληαο ην παηρλίδη ΒΜ

20

Αεκηνπξγψληαο ην παηρλίδη
ΒΜ

19

15
5

Ξπδήηεζε
Μξννπηηθή εθπαηδεπηηθνχ ζην
καζεζηαθφ πιάλν
Μξνζρέδην
καζεζηαθνχ
πιάλνπ

20
21

ΘΏΘΔΞΕΏΖΛ ΜΗΏΙΛ

22

ΘΏΘΔΞΕΏΖΛ ΜΗΏΙΛ

15

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
17
18

ΡΚΖΚΑ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 3
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 3
ΜΏΕΓΛΙΟΏΞ
ΟΛ
ΜΏΕΡΙΕΑΕ ΒΜ 8-11
ΑΒΕΖΟΒΞ ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ
ΒΝΣΟΔΘΏΟΛΗΛΓΕΛ ΒΜ
ΠΜΛΐΏΘΝΛ ΞΠΙΛΑΛΠ 3
ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ
ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ ΒΜ

Πηφρνο ζπλεδξίαο
Μαξνπζηάζηε ηνλ εμήο ζηφρν ηεο ζπλεδξίαο:
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλεδξίαο είλαη ε κεηαθνξά γλψζεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο
ηερλνινγίεο θαη ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο -Βπαπμεκέλε Μξαγκαηηθφηεηα (ΒΜ) θαη ζρεηηθά κε ην πψο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα παίμνπλ έλα
παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο.
 Βζείο [ν δάζθαινο] ζα εηζαρζείηε ζε απηά ηα ζέκαηα, θαζψο θαη ζε θαιέο πξαθηηθέο γηα λα θαηαλνήζεηε ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηε δηδαζθαιία ζαο,
ζηνπο καζεηέο ζαο θαη ζηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζαο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο ησλ εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ παηρληδηνχ ΒΜ ζε ηξία επίπεδα: ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ζηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ.
Δθπαηδεπηηθέο Ρερλνινγίεο
Ζάληε κηα εηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο, κε βάζε ην ππφβαζξν ηεο
ζπλεδξίαο 3. Οα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα επηζεκάλεηε ηελ εηζαγσγή είλαη ηα
αθφινπζα:
Δ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία είλαη «ε κειέηε θαη ε εζηθή πξαθηηθή γηα ηε δηεπθφιπλζε
ηεο κάζεζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ κε ηε δεκηνπξγία, ηε ρξήζε θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πφξσλ."
Δίδε
Γεμηφηεηεο
21νπ ΢πνζηεξίδνληαο ηα εξγαιεία Ηζηνχ 2.0
δεμηνηήησλ
αηψλα
Θαζεζηαθέο
Ζξηηηθή ζθέςε
 Εζηνιφγηα (Blogs)
Αεμηφηεηεο
Αεκηνπξγηθή ζθέςε
 Wikis
Ξπλεξγαζία
 Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
Βπηθνηλσλία
ραξαθηεξηζκνχ (Tagging and social
bookmarking applications)
 Αηακνηξαζκφο πνιπκέζσλ (Multimedia sharing)

54Αεμηφηεηεο
Γξακκαηηζκνχ

Μξνζσπηθέο
δεμηφηεηεο

΢εθηαθφο
Ώιθαβεηηζκφο
Ώιθαβεηηζκφο
Μνιπκέζσλ
Οερλνινγηθφο
Ώιθαβεηηζκφο

Μξνζαξκνζηηθφηεηα
Μξσηνβνπιία
Ζνηλσληθέο Αεμηφηεηεο
Μαξαγσγηθφηεηα
Δγεζία

Ππεξεζίεο
Ξπλεξγαζίαο
&
Βπηθνηλσλίαο
Ππεξεζίεο ζπλαζξνηζκνχ (Aggregation services)
Εζηνιφγηα
Wikis
Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
ραξαθηεξηζκνχ
Αηακνηξαζκφο πνιπκέζσλ
Ππεξεζίεο
Ξπλεξγαζίαο
&
Βπηθνηλσλίαο
Ππεξεζίεο ζπλαζξνηζκνχ
Βθαξκνγέο παξφκνηεο κε ην Office
Wikis
Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
ραξαθηεξηζκνχ
Αηακνηξαζκφο πνιπκέζσλ
Δρεηηθά Εζηνιφγηα
Θέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
Ππεξεζίεο
Ξπλεξγαζίαο
&
Βπηθνηλσλίαο
Ππεξεζίεο ζπλαζξνηζκνχ

Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηνλ αληίθηππν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ ζην δάζθαιν, ζηνπο καζεηέο
θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή Αζθάιεηα
Δθπαηδεπηηθφο
Καζεηήο
Όπαξμε ελφο ελήιηθα γηα
λα επηθνηλσλνχλ γηα ηηο
δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο
είλαη
ην
πην
απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα
ηε
βειηίσζε
ηεο
δηαδηθηπαθήο
αζθάιεηαο
ησλ καζεηψλ.

Ηηγφηεξν
άγρνο
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ,
αχμεζε
ηεο δεθηηθφηεηαο ζηηο λέεο
εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο.
Θηα
βαζχηεξε
ζρέζε
εκπηζηνζχλεο
κε
ηνπο
καζεηέο.

Ώπφθηεζε ηεο επηινγήο λα
κηιήζνπλ γηα ηε λέα
ηερλνινγία
θαη
ηηο
δηαδηθηπαθέο εκπεηξίεο κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.

Ξαίδνληαο ην παηρλίδη ΔΞ
Ζάληε κηα εηζαγσγή γηα ηελ Βπαπμεκέλε Μξαγκαηηθφηεηα, κε βάζε ην παίδεηε ην
παηρλίδη ΒΜ 8-11 ελφηεηα. Οα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα λα επηζεκάλεηε ηελ εηζαγσγή
είλαη:
Δ Βπαπμεκέλε Μξαγκαηηθφηεηα (ΒΜ) απνηειείηαη απφ έλα video ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κηα θσηνγξαθηθή κεραλή ζην νπνίν πξνζηίζεληαη ηα ςεθηαθά
ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη σο αληίδξαζε ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζήκα/εξέζηζκα.
 Δ ΒΜ πξνμελεί ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ καο ή ηηο ηαπηφηεηέο καο.
 Ον παηρλίδη ΒΜ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηαπηνηήησλ σο απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ.
Θαιέο πξαθηηθέο
Μαξνπζηάζηε ηηο αθφινπζεο θαιέο πξαθηηθέο:
 Μαίμηε ην παηρλίδη κε φιε ηελ ηάμε
 Έλαο δάζθαινο παίδεη ην παηρλίδη

55Ρξεζηκνπνηήζηε ην παηρλίδη γηα λα ζπιιέμεηε δεδνκέλα γηα κηα ζπδήηεζε πνπ ζα
αθνινπζήζεη κεηά ην παηρλίδη
Νσηήζηε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο γηα ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ ζέκαηα ησλ εξσηήζεσλ
Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα πνπλ ηελ γλψκε ηνπο γηα ην παηρλίδη.

Μαξνπζηάζηε ην εξσηεκαηνιφγην ΒΜ.
Ξίλαθαο αληίθηππνπ
Βμεγήζηε ηελ επίδξαζε ηνπ παηρληδηνχ ΒΜ θαη ηηο θαιέο
καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Ζιεθηξνληθή Αζθάιεηα Δθπαηδεπηηθφο
Μξφθιεζε ελφο δηαιφγνπ Ξπληνληζηήο επηθνηλσλίαο
γηα
ηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ
νκνηίκσλ.
Λη
δαζθάινπ - καζεηή σο πξνηηκήζεηο επηθνηλσλίαο
ζεκείν
εθθίλεζεο
γηα ησλ
καζεηψλ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ιακβάλνληαη
επίζεο
γίλνπλ
νη
θαηάιιεινη ππφςε.
ελήιηθεο (κε ηνπο νπνίνπο
ζα κπνξνχλ νη καζεηέο)
λα επηθνηλσλνχλ ζρεηηθά
κε
ηηο
δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο.

πξαθηηθέο γηα ην δάζθαιν, ηνπο
Καζεηήο
Όπαξμε ηεο επηινγήο λα
γίλεη δηάινγνο γηα ηελ
δηδαθηηθή
πνπ
αθνινπζείηαη.
Ξπλππεπζπλφηεηαο γηα ηε
δηαδηθαζία
κάζεζεο.
Μξνζσξηλή ελίζρπζε ηεο
πξνζνρήο,
πςειφηεξα
επίπεδα
ζπγθέληξσζεο,
πςειφηεξα
επίπεδα
εκπηζηνζχλεο.

Οψξα παίμεηε ην παηρλίδη ζε ηδαληθή δηδαθηηθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αηαβάζηε ην
Μαίδνληαο ην παηρλίδη ΒΜ 12-14 γηα ην πψο ζα πξνεηνηκαζηείηε, ζα παίμεηε θαη ζα
εξκελεχζεηε ην παηρλίδη.
 URL: http://id-eye2.ezzev.eu/.
Γεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη ΔΞ
Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα παηρλίδη ΒΜ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα αθφινπζα
βήκαηα:
 Ζαζηέξσζε ελφο ζέκαηνο
 Αεκηνπξγία εξσηήζεσλ
 Αεκηνπξγία επηινγψλ απάληεζεο
 Αεκηνπξγία επαπμήζεσλ αλά επηινγή απάληεζεο
 Αεκηνπξγία θεηκέλσλ θαη ήρσλ (πξναηξεηηθά)
 Αεκηνπξγία ζηαηηθψλ κπινθ θαη ζειίδσλ
 Θεηάθξαζε (πξναηξεηηθά)
 Αεκηνπξγήζηε έλα ζρέδην καζήκαηνο.
Ξξννπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ζρέδην καζήκαηνο
Βίλαη ε ζηηγκή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα αξρίζνπλ λα πξνεηνηκάζνπλ ην καζεζηαθφ ηνπο
πιάλν. Θνηξάζηε ην πξνηχπνπ ηνπ καζεζηαθνχ πιάλνπ θαη φιεο ηηο θαιέο πξαθηηθέο
εθηφο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία νξζψλ πξαθηηθψλ. Βμεγήζηε φηη νη δάζθαινη
πξέπεη ηψξα λα πάξνπλ θάπνηεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πξφηππν ηνπ καζεζηαθνχ
πιάλνπ πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπιεξψζνπλ:
 Ον ζρέδην καζήκαηνο ζα αθνξά θάπνην ζρνιηθφ ή εμσζρνιηθφ κάζεκα;

Μνηα πξφθιεζε ή επθαηξία ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί;

΋ηαλ έρνπλ απνθαζίζεη ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ απφ ηέζζεξα επίπεδα ηνπιάρηζηνλ κία
θαιή πξαθηηθή αλά επίπεδν:

56

o

Βπίπεδν έλα: Βηηθέηεο ηαπηφηεηαο θαη ξεπζηή δσή

o

Βπίπεδν δχν: Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή

o

Βπίπεδν ηξία: Μξνιεπηηθά κέηξα

o

Βπίπεδν ηέζζεξα: Μαίδνληαο ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο ή
λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν παηρλίδη ΒΜ πξναηξεηηθά, αλ ην άγρνο ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφ ηφηε κπνξεί
λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη κηα νξζή πξαθηηθή δηαθνξεηηθήο εθπαηδεπηηθήο
ηερλνινγίαο.

Ξξνζρέδην πξψηνπ καζεζηαθνχ πιάλνπ
Λη εθπαηδεπηηθνί ηψξα ζα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπο
κεκνλσκέλα θαη ζησπειά.
Ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δηαθνπή κεηαμχ ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ζπλεδξίαο γηα λα
ζπιινγηζηείηε ζρεηηθά κε ην πξψην ζρέδην καζήκαηνο πνπ δεκηνχξγεζαλ.

57

Π΢ΛΝΓΝΠ 4 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14
ΣΟΝΛΝΠ

80
10

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ
Λη
εθπαηδεπηηθνί
δεκηνπξγνχλ
επηκέξνπο καζεζηαθά πιάλα
Ξπδεηήζε
ζην
πξφηππν
αμηνιφγεζεο

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
23
PPT
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ

ΡΚΖΚΑ
ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΘΏΘΔΞΕΏΖΛ
ΜΗΏΙΛ
PPT
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ
ΒΖΜΏΕΑΒΠΔΟΕΖΛΠ

Πηφρνο ζπλεδξίαο
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν καζεζηαθφ πιάλν ή λα επηιέμεηε έλα ππάξρνλ καζεζηαθφ πιάλν (έλα απφ ηα
δχν κνληέια καζήκαηνο).
Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάςνπλ ηηο ππνζέζεηο
ηνπο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ καζεζηαθψλ πιάλσλ ηνπο ζε ηξία επίπεδα:
ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην
δηαδίθηπν.
Νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ επηκέξνπο καζεζηαθά πιάλα
 Λη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ην πξφηππν καζεζηαθφ πιάλν.

Βλψ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ηα πξφηππα εζείο κηιάηε ελψπηνο ελσπίσ κε
κεκνλσκέλνπο θαζεγεηέο γηα κεξηθά ιεπηά. Μαξαθαινχκε λα θαζίζεηε γηα ιίγα
ιεπηά κε θάζε δάζθαιν θαη λα ηνπο βνεζήζεηε λα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν.
Νσηήζηε ηνπο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο (ζηε ζπλεδξία 3) θαη γηα ηελ επηινγή ησλ
θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ. Ώλ ρξεηάδεηαη αληαιιάμηε ηδέεο καδί
ηνπο ή ζπκβνπιεχζηε ηνπο.

Ώλ νη δάζθαινη θαίλνληαη λα είλαη πνιχ αλήζπρνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ΒΜ ζην κάζεκά ηνπο ή δελ έρνπλ θακία ηδέα γηα ην πψο λα εθαξκφζνπλ
έλα κάζεκα, δψζηε ηνπο ηα δηδαθηηθά κνληέια αλά ειηθηαθή νκάδα θαηάιιεια
γηα ην ζθνπφ απηφ.

Ώλ θάπνηνο δάζθαινο εμαθνινπζεί λα είλαη αλήζπρνο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ
παηρληδηνχ, αθφκε θαη αθνχ κειεηήζεη ηα πξναλαθεξζέληα καζεζηαθά κνληέια
ζα πξέπεη λα ηνπ πξνηείλεηε λα επηιέμεη κηα άιιε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία απφ
ηε ιίζηα ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ γηα λα ηελ εθαξκφζεη ζην καζεζηαθφ ηνπ πιάλν.
Μαξαθαινχκε λα ηνπο δψζεηε ηηο εθηππσκέλεο θαιέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθήο
ηερλνινγίαο.

Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ
καζεζηαθψλ πιάλσλ ηνπο ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο
ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.

58

Ππδεηψληαο ην πξφηππν αμηνιφγεζεο
 Θνηξάζηε ην ηππσκέλν πξφηππν αμηνιφγεζεο θαη δείμηε ηελ παξνπζίαζε ηνπ
PowerPoint αμηνιφγεζεο ζε κηα κεγάιε νζφλε.

Ζαζνδεγήζηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ παξνπζίαζεο ηνπ πξφηππν αμηνιφγεζεο
δηαθάλεηα –δηαθάλεηα.

Ππελζπκίζηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκπιεξψζνπλ ην πξφηππν αμηνιφγεζεο κεηά ην
κάζεκα εθαξκνγήο ηνπο. Γεηήζηε ηνπο λα ην ζηείινπλ κε email πξηλ απφ ηελ πέκπηε
ζχλνδν θαη δψζηε ηνπο ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζαο.
Βλεκέξσζε ηνπο θαζεγεηέο μέξνπλ φηη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο ελ ησ
κεηαμχ, αλ έρνπλ απνξίεο.

59

΢ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΣΔΓΗΝ΢ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ 2 (δηάξθεηα 45‟) Ζιηθηαθή νκάδα: 12-14
ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛ΢ΚΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΓΗΔΌΘ΢ΛΠΖ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΌ
ΡΑΣ΢ΓΟΝΚΔΊΝ΢
ΡΗΡΙΝΠ
ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ

ID-EYE – ΜΝΛΟΠΜΛ ΘΏΘΔΘΏ - "κνληέιν καζήκαηνο"

ΠΣΝΙΗΘΝ
ΑΛ
ΞΟΝΘΔΗΡΑΗ
(Ππκπιεξψζηε)
ΞΟΝΘΙΖΠΖ/
Δ΢ΘΑΗΟΗΑ

ΓΗΑ

X
ΠΣΝΙΗΘΝ

ΔΜΥΠΣΝΙΗΘΝ

Λη λένη έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηνπο άιινπο, λα ζπδεηήζνπλ
ακθηιεγφκελα ζέκαηα κε ηνπο ελήιηθεο, γεγνλφο ην νπνίν
βνεζά ην δάζθαιν λα γλσξίζεη ηνπο καζεηέο θαη βνεζά ζηελ
νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίαο θαηαλφεζεο ζηελ
ηάμε.
Λη λένη ζα καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο εξγάδνληαη ζηελ
γεληθή έλλνηα ηεο "ηδαληθήο ηάμεο" – απηή ε ηδηαίηεξε
πξφθιεζε απμάλεη ηελ επζχλε γηα ηε δηθή ηνπο εθπαίδεπζε
θαη ην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.

ΚΑΘΖΠΗΑΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΡ΢ΣΗΑΠ

- Λη καζεηέο θαη νη δάζθαινη νηθνδνκνχλ ζηελφηεξεο
ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο
- Δ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ
ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
πεξηήγεζε ζην Αηαδίθηπν θαη λένπο ηξφπνπο γηα λα
αληαπνθξηζνχλ νη καζεηέο ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο
ζην Αηαδίθηπν
- Ζαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα / ηάμε
- Σο πξφζζεην απνηέιεζκα: κεγαιχηεξε δέζκεπζε γηα
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα
- Θέζσ ηεο ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ΟΜΒ
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί
εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ
ηνπο.
Έθεβνη:
- Μεξηζζφηεξε ζπλεηδεηή ελζσκάησζε ζην πεξηβάιινλ
ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο ησλ ελειίθσλ - εθήβσλ
- Άκεζε επηθνηλσλία θαη ηελ ηφλσζε ηεο ζπκκεηνρήο
- Ώχμεζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπλεηδεηήο επαθή κεηαμχ
ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ καζεηψλ.
Αάζθαινο:
- Ρηίζηκν κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο
- Θεγαιχηεξν άλνηγκα γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
καζεηέο
- Δ ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο.

60

ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ
ΔΞΗΞΔΓΝ 1 - ΘΔΚΑΡΑ
3 πξνηάζεηο
ΔΞΗΞΔΓΝ
ΓΗΓΑΘΡΗΘΖΠ

2

ΔΞΗΞΔΓΝ
3
ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ

- - ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΔ ΒΝΣΟΔΞΔ
- ΑΕΏΗΒΚΟΒ ΟΠΡΏΕΏ ΒΙΏΙ ΘΏΘΔΟΔ Λ ΛΜΛΕΛΞ ΘΏ
ΑΕΏΐΏΞΒΕ ΘΕΏ ΒΝΣΟΔΞΔ ΟΛΠ ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ ΖΏΕ
ΜΛΠ ΘΏ ΜΝΛΟΒΕΙΒΕ ΘΕΏ ΏΜΏΙΟΔΞΔ
- ΑΕΏΗΒΚΟΒ ΟΠΡΏΕΏ ΒΙΏ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΏ Λ
ΛΜΛΕΛΞ ΏΜΏΙΟΔΞΒ ΛΡΕ ΞΟΔ ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΔ ΒΝ.
ΖΏΕ ΙΏ ΒΙΘΏΝΝΠΙΒΟΒ ΟΛΙΙΏ ΒΚΔΓΔΞΒΕ ΓΕΏΟΕ
ΒΜΒΗΒΚΒ (ΛΡΕ)
- ΒΜΕΗΒΚΟΒ ΒΙΏ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΏ, Λ ΛΜΛΕΛΞ
ΏΜΏΙΟΔΞΒ ΙΏΕ ΞΟΔ ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΔ ΒΝ. ΖΏΕ ΙΏ
ΒΙΘΏΝΝΠΙΒΟΒ ΟΛΙΙΏ ΒΚΔΓΔΞΒΕ ΓΕΏΟΕ ΒΜΒΗΒΚΒ
(ΙΏΕ)
- - Αψζηε έκθαζε ζηελ αθξφαζε θαη ηε δεκηνπξγία
ελφο δηαιφγνπ / ζρέζεσλ πνπ κπνξείηε λα
αμηνπνηήζεηε ζην κέιινλ κε ηελ ηάμε.
- Ια είζηε πξνζεθηηθνί, λα αθνχηε θαη λα
νηθνδνκήζεηε ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ νπνία ζα
βαζίδεηαη ε ζρέζε - νη λένη ρξεηάδνληαη ζνθνχο
ελήιηθεο πνπ ζέινπλ λα ηνπο αθνχζνπλ θαη λα
ηνπο κηιήζνπλ.

Π΢ΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΡΑΗ
ΡΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗ ΔΞ
ΑΛ ΝΣΗ ΓΗΑΡΗ

NAI

OXI

ΔΑΛ
ΝΣΗ,
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΔΠ
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ

ΞΝΗΔΠ
-

ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΝΠ ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΠΡΖΛ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ ΚΝ΢
Δ νηθνδφκεζε ζπλεηδεηήο ζρέζεο θαη ηεο
αίζζεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ ηάμε, ηελ
θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο θαη ηε
ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ κεζφδσλ.
ΠΡΝ΢Π ΚΑΘΖΡΔΠ ΚΝ΢
Μεξηζζφηεξε ζπλεηδεηή ελζσκάησζε ησλ
καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, βειηίσζε ηεο
ζρέζεο ησλ ελειίθσλ - έθεβσλ, βειηίσζε ηεο
επηθνηλσλίαο θαη δηέγεξζε ηεο
ελεξγήο
ζπκκεηνρήο. Μην πξνζσπηθή θαη ζπλεηδεηή
επαθή ζε ζρέζε κε ηνλ θαζεγεηή - καζεηή.
ΠΡΖΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ Δ παξνπζία ελφο ελήιηθα ζην Αηαδίθηπν θαη ε
ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΥΛ ΚΑΘΖΡΥΛ
ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα κηιήζνπλ
γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην Αηαδίθηπν, είλαη έλα
απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ηεο
αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ ζην Αηαδίθηπν.
Λη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζπλνκήιηθνη είλαη κηα
κεγάιε ππνζηήξημε θαη ζπρλά είλαη αλαγθαίνη

61

γηα λα μεπεξάζνπλ νη λένη ηηο αλαδπφκελεο
πξνθιήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο, εηδηθά γηα ηνπο
καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο.
Ρ΢ΞΝΗ
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΚΑΘΖΠΗΑΘΝ΢
ΞΙΑΛΝ΢

Ππδήηεζε ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο

ΐΔΘΏ 1 – 2‟
ΒΚΔΓΔΞΔ ΟΛΠ ΞΟΛΡΛΠ ΟΛΠ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ
Λ λένο ζε απηή ηελ ειηθία αξέζθεηαη ζην λα έρεη ηηο δηθέο ηνπ/εο
απφςεηο θαη λα ηηο παξνπζηάζεη ζηνπο άιινπο, επίζεο, ζπκκεηέρεη
εχθνια ηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ακθηιεγφκελα ζέκαηα.
Λ ΞΟΛΡΛΞ ΟΛΠ ΜΏΝΛΙΟΛΞ ΟΛΠ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ ΒΕΙΏΕ ΙΏ
ΏΙΏΖΏΗΠ΢ΛΠΘΒ ΜΣΞ ΘΛΕΏΓΒΕ Δ ΕΑΏΙΕΖΔ ΟΏΚΔ.
ΐΔΘΏ 2-2 '
ΒΚΔΓΔΞΟΒ ΟΛΠΞ ΖΏΙΛΙΒΞ
 ΘΏ ΜΏΕΚΛΠΘΒ ΒΙΏ ΜΏΕΡΙΕΑΕ - ΏΠΟΛ ΞΔΘΏΕΙΒΕ ΛΟΕ ΜΝΛΖΒΕΟΏΕ ΙΏ ΞΠΓΔΟΔΞΛΠΘΒ ΑΕΏΦΛΝΒΞ ΖΏΟΏΞΟΏΞΒΕΞ ΒΙΟΛΞ
ΖΏΕ ΒΖΟΛΞ ΑΕΏΑΕΖΟΠΛΠ
 ΒΕΙΏΕ ΞΔΘΏΙΟΕΖΛ ΙΏ ΘΠΘΛΘΏΞΟΒ ΞΒ ΏΠΟΔ ΟΔ ΞΠΓΔΟΔΞΔ
3 ΜΝΛΟΏΞΒΕΞ, ΟΕΞ ΛΜΛΕΒΞ ΘΏ ΒΜΏΙΏΗΏΐΒΟΒ ΘΒΟΏ ΏΜΛ
ΘΒΙΏ:
 ΘΒΝΕΖΒΞ ΦΛΝΒΞ ΖΏΙΣ ΗΏΘΔ
 ΘΒΝΕΖΒΞ ΦΛΝΒΞ ΟΏ ΖΕΙΔΟΝΏ ΘΛΠ ΒΕΙΏΕ ΒΓΣΕΞΟΕΖΏ
 ΒΕΘΏΕ ΘΒΝΛΞ ΟΛΠ ΜΝΛΐΗΔΘΏΟΛΞ
ΐΔΘΏ 3 – 5‟
ΒΕΞΏΓΣΓΉ ΞΟΛ ΘΈΘΏ (5 ΗΒΜΟΆ)
ΞΟΛΡΛΞ ΟΛΠ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ: Δ ΟΒΗΒΕΏ ΟΏΚΔ ΒΕΙΏΕ ΞΔΘΏΙΟΕΖΔ,
ΑΕΛΟΕ ΛΞΛ ΜΕΛ ΜΛΗΠ „Δ ΟΏΚΔΞ ΘΏΞ‟ ΘΛΕΏΓΒΕ ΜΒΝΕΞΞΛΟΒΝΛ
ΘΒ „ΟΔΙ ΟΒΗΒΕΏ ΟΏΚΔ ΞΏΞ„, ΘΏ ΒΘΜΕΞΟΒΠΛΘΏΞΟΒ Λ ΒΙΏΞ ΟΛΙ
ΏΗΗΛ
ΜΒΝΕΞΞΛΟΒΝΛ
ΖΏΕ
ΘΏ
ΒΕΙΏΕ
ΒΠΖΛΗΛΟΒΝΔ
Δ
ΒΜΕΖΛΕΙΣΙΕΏ ΞΏΞ ΘΏΓΕ ΘΛΠ, ΏΙ ΖΏΟΕ ΑΠΞΖΛΗΛ ΞΏΞ ΞΠΘΐΒΕ
ΞΒ ΒΞΏΞ ΞΟΛ ΑΕΏΑΕΖΟΠΛ. ΒΟΞΕ ΑΒΙ ΒΕΙΏΕ;
ΒΕΞΏΓΣΓΔ ΞΟΔΙ ΒΜΏΠΚΔΘΈΙΔ ΜΝΏΓΘΏΟΕΖ΋ΟΔΟΏ (3 ΗΒΜΟΆ)
Αείμηε ζηνπο καζεηέο κηα νπηηθή παξνπζίαζε πνπ εμεγεί ηελ ΒΜ.
Έλα κεγάιν κέξνο ησλ λέσλ ζπλεηδεηά ή δηαηζζεηηθά
ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ ηερλνινγία ζε κηα πνηθηιία παηρληδηψλ θαη
εθαξκνγψλ πνπ γίλνληαη νινέλα θαη πην δεκνθηιείο.
Βπσθειεζείηε απφ απηφ ην γεγνλφο θαη δείμηε ζηνπο λένπο πψο
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΒΜ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, γηα λα
ηνπο πείζεηε φηη ε κάζεζε κπνξεί επίζεο λα είλαη ειθπζηηθή θαη
ελδηαθέξνπζα. Έλα παξάδεηγκα είλαη απηφ
ην βίληεν:
http://youtu.be/09vxKN1zLNI.
ΐΔΘΏ 4 – 15‟
ΜΏΕΓΛΙΟΏΞ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ
• Βπηιέμηε πνηνο ζα παίμεη ην παηρλίδη - εζείο ή ν καζεηήο.

62
Ώλ ν καζεηήο ζέιεη λα είλαη απηφο πνπ ζα παίμεη ην
παηρλίδη, ζα πξέπεη λα ηνπ δψζεηε ηε δπλαηφηεηα, επεηδή ε
ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ξφιν ηνπ εγέηε ζα ηνπ απμήζεη ηελ
απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζεο ηνπ θαη ζα
επηηξέςεη ζηελ ππφινηπε νκάδα λα ζπκκεηέρεη πην ελεξγά
ζην κάζεκα. Ώλ θαλέλαο απφ ηνπο καζεηέο δελ απνθαζίδεη
λα παίμεη ην παηρλίδη, ηφηε ζαλ δάζθαινο, ζα είλαη βάιεηε
ηνλ εαπηφ ζαο ζηελ ζέζε ηνπ παίθηε, θάηη πνπ ζα ήηαλ
ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ζα ηνπο ελζάξξπλε λα
είλαη πην ελεξγνί. Ξε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο είλαη
παίθηεο, ζπκεζείηε λα θάλεηε κηα ζπκθσλία καδί ηνπ πξηλ
απφ ην κάζεκα θαη λα πξνεηνηκάζεηε ηελ βαζκνλφκεζε
ηνπ παηρληδηνχ ζε απηφ ην πξφζσπν. Ώπηφ ζα επηηξέςεη ην
κάζεκά ζαο λα θπιήζεη νκαιά θαη ρσξίο δηαθνπή.
Ον παηρλίδη είλαη ην θνκβηθφ ζεκείν ηνπ καζήκαηνο ζαο.
Μαίμηε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα παηδηά λα ζπκβαδίδνπλ κε
ζαο θαη κε βηάδεζηε. Ώπηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα εζηηάζνπλ
ηελ πξνζνρή ηνπο θαιχηεξα.
ΓΕΏ ΖΏΘΒ ΒΝΣΟΔΞΔ ΒΜΕΗΒΚΟΒ ΏΜΛ ΟΛΠΞ ΜΏΝΛΙΟΒΞ
ΟΠΡΏΕΏ, ΒΜΒΕΟΏ ΓΔΟΔΞΟΒ ΟΛΠ ΙΏ ΑΕΏΐΏΞΒΕ ΟΔΙ
ΒΝΣΟΔΞΔ ΖΏΕ ΙΏ ΏΜΏΙΟΔΞΒΕ
ΝΣΟΔΞΟΒ ΜΛΕΛΕ ΞΠΘΦΣΙΛΠΙ ΘΒ ΟΔΙ ΏΜΏΙΟΔΞΔ ΏΠΟΔ
ΖΏΕ ΓΕΏΟΕ
ΝΣΟΔΞΟΒ ΜΛΕΛΕ ΑΒΙ ΞΠΘΦΣΙΛΠΙ ΘΒ ΟΔΙ ΏΜΏΙΟΔΞΔ
ΏΠΟΔ ΖΏΕ ΓΕΏΟΕ
ΖΏΙΟΒ ΘΕΏ ΢ΔΦΛΦΛΝΕΏ
Ώθήζηε ηα παηδηά λα ζαο θάλνπλ εξσηήζεηο αιιά κελ αθήζεηε φκσο ηελ ζπδήηεζε λα θξαηήζεη πνιχ γηαηί κπνξεί
απηφ λα επεξεάζεη ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο. Ώθνχζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ θαη πξνζπαζήζηε λα αθνπγθξαζηείηε φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γίλεηαη κηιψληαο γηα ηηο απφςεηο θαη ηηο αλάγθεο
ησλ καζεηψλ ζαο.

ΜΏΝΏΑΒΕΓΘΏ:
ΒΝ΍ΟΔΞΔ 1
Λη εθπαηδεπηηθνί νηθνδνκνχλ ηε κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε φηαλ:
Ώλ ε απάληεζή πνπ επηιέρηεθε είλαη [ΛΟΏΙ ΖΏΙΛΠΙ ΏΠΟΏ ΜΛΠ
ΗΒΙΒ]:
Λη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο
- Οη ζεκαίλεη απηφ γηα ζέλα;
- Έρεηο ηέηνηνπο δαζθάινπο;
- Οη ρξεηάδεηαη
έλαο δάζθαινο ρξεηάδεηαη λα εκπλεχζεη
πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπφ ηνπ (απαξίζκεζε);
Ώλ ε απάληεζή πνπ επηιέρηεθε είλαη: [ΜΝΛΞΜΏΘΒΕ ΙΏ
ΖΏΟΏΗΏΐΒΕ ΟΛΠΞ ΘΏΘΔΟΒΞ ΟΛΠ]:
Λη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο
- Γηαηί λνκίδεηο φηη ε θαηαλφεζε ηφζν ζεκαληηθή;
- Βίλαη δπλαηφλ λα έρνπκε κηα θαιή ζρέζε κε έλαλ δάζθαιν πνπ
δελ ζε θαηαιαβαίλεη;
- Γηα πνηνπο ιφγνπο νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ

63

ηνπο καζεηέο;
Ώλ ε απάληεζή πνπ επηιέρηεθε είλαη: [ΙΏ ΚΒΝΒΕ ΟΔ ΑΛΠΗΒΕΏ
ΟΛΠ]:
Λη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο
- Ζαηά ηε γλψκε ζνπ ηη ζεκαίλεη φηη έλαο δάζθαινο μέξεη ηε
δνπιεηά ηνπ;
- Ζαηά ηε γλψκε ζνπ, πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη έλαο θαιφο
δάζθαινο;
ΒΝΣΟΔΞΔ 4
΋ηαλ έρεηο έλα πξφβιεκα ζην δηαδίθηπν - ζε πνηνλ κηιάο;
Ώλ ε απάληεζή πνπ επηιέρηεθε είλαη: [ΓΛΙΒΕΞ]:
Λη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο
- Μνηεο είλαη νη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο γνλείο ζνπ;
- Ώπηφ πνπ θάλεη απηέο ηηο ζρέζεηο θαιέο; Έρνπκε θάπνην
αληίθηππν ζε απηέο ηηο ζρέζεηο;
Ώλ ε απάληεζή πνπ επηιέρηεθε είλαη: [ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΕ]:
Λη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο
- Οη ζε θάλεη λα ζηξαθείο ζε έλαλ δάζθαιν;
- Θήπσο ε θαιή ζρέζε κε ηνλ δάζθαιν εμαξηάηαη απφ ην καζεηή,
ην δάζθαιν, ή ίζσο λα έρεη επηπηψζεηο θαη ζηηο δχν πιεπξέο;
Ώλ ε απάληεζή πνπ επηιέρηεθε είλαη: [ΞΠΙΛΘΕΗΔΖΛΕ]:
Λη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο
- Γηαηί ζα επέιεγεο ηνπο ζπκκαζεηέο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο
ζην Αηαδίθηπν;
- Ξε πνηνλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ζα πάο δεηψληαο βνήζεηα;
- Θήπσο κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζνπ έρεη ζπκβεί; Θήπσο ήξζε
θάπνηνο δεηψληαο ζνπ βνήζεηα;
- Μψο θαηάθεξεο λα ιχζεηο ην πξφβιεκα;
Ώλ ε απάληεζή πνπ επηιέρηεθε είλαη: [ΑΕΏΑΕΖΟΠΛ]
Λη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο
- ΋ηαλ αλαδεηάο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, ειέγρεηο ηελ πεγή
ηνπο;
- Ξθέςνπ, είλαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζην Αηαδίθηπν αθξηβείο;
- Γηαηί λνκίδεηο ,ζπκβαίλεη λα ηνπνζεηνχληαη κεξηθέο θνξέο
ςεπδείο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν;
-Θα πξνηηκνχζεο λα ζπκβνπιεπηείο αλζξψπνπο ζην Αηαδίθηπν
αληί ηεο πξαγκαηηθήο δσήο;
ΘΒΟΏ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ
ΐΔΘΏ 5 – 13‟
DEBATE
ΝΣΟΔΞΟΒ ΟΔΙ ΜΝΣΟΔ ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΔ ΞΏΞ ΒΝΣΟΔΞΔ
ΒΕΙΏΕ ΛΗΛΕ ΛΕ ΘΏΘΔΟΒΞ ΞΠΙΠΜΒΠΘΠΙΛΕ ΘΒ ΟΛ ΑΏΞΖΏΗΛ ΓΕΏ
ΟΏ ΘΏΘΔΞΕΏΖΏ ΏΜΛΟΒΗΒΞΘΏΟΏ ΜΛΠ ΒΜΕΟΠΓΡΏΙΛΙΟΏΕ ΞΟΔΙ
ΕΑΏΙΕΖΔ ΟΏΚΔ;
Λ ΖΏΘΒΙΏΞ ΜΝΒΜΒΕ ΙΏ ΑΒΕΡΙΛΠΙ ΟΣΝΏ ΟΔΙ ΜΝΏΞΕΙΔ ΖΏΝΟΏ:
(ΙΏΕ) Δ ΖΛΖΖΕΙΔ ΖΏΝΟΏ: (΋ΡΕ)
• ΒΜΕΗΒΚΟΒ ΒΙΏΙ ΏΜΛ ΟΛΠΞ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΒΞ ΜΛΠ ΏΜΏΙΟΔΞΒ ΛΡΕ ΖΏΕ ΝΣΟΔΞΟΒ ΏΙ ΘΏ ΘΜΛΝΛΠΞΒ ΙΏ ΒΚΔΓΔΞΒΕ ΑΕΏΗΒΚΒ (ΛΡΕ)
• ΒΜΕΗΒΚΟΒ ΒΙΏΙ ΏΜΛ ΟΛΠΞ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΒΞ ΜΛΠ ΏΜΏ-

64


ΙΟΔΞΏΙ ΙΏΕ ΖΏΕ ΝΣΟΔΞΟΒ ΏΙ ΘΏ ΘΜΛΝΛΠΞΒ ΙΏ ΒΚΔΓΔΞΒΕ ΑΕΏΗΒΚΒ (ΛΡΕ)
ΞΟΔ ΞΠΙΒΡΒΕΏ – ΖΏΙΟΒ ΢ΔΦΛΦΛΝΕΏ ΚΏΙΏ
ΒΚΔΓΔΞΟΒ ΟΔΙ ΏΜΛ΢Δ ΞΏΞ, ΏΜΏΙΟΔΞΔ: (ΙΏΕ) – ΟΛ
ΘΏΘΔΘΏ ΒΕΙΏΕ ΏΜΛΟΒΗΒΞΘΏ ΞΠΙΒΝΓΏΞΕΏΞ, ΒΟΞΕ ΣΞΟΒ
ΛΗΛΕ ΒΡΛΠΙ ΒΠΘΠΙΔ ΓΕΏ ΟΛ ΏΜΛΟΒΗΒΞΘΏ ΟΛΠ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ.

Ώηηηνιφγεζε κνπ (ν δάζθαινο):
Ον κάζεκα είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο, έηζη ψζηε φινη έρνπλ
επζχλε γηα ην απνηέιεζκα ηνπ καζήκαηνο – ζπλεξγαδφκαζηε,
έηζη ψζηε ε επζχλε γηα ην απνηέιεζκα απιψλεηαη πάλσ απφ ηνλ
θαζέλα καο. Έρνπκε ηνλ ίδην ζηφρν πνπ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε
αλ εξγαζηνχκε ζε απηφ καδί. Ξεκαληηθή είλαη επίζεο ε
ζπλππεπζπλφηεηα πνπ έρεη ν θαζέλαο απφ εκάο ζην αληίθηππν,
ηε δνκή, ην ζρήκα, ηελ πνξεία θαη ηελ έθβαζε ησλ καζεκάησλ
καο. Δ δξαζηεξηφηεηα, ε δέζκεπζε θαη ε ζπλεξγαηηθή ζρέζε
επεξεάδεη φ, ηη κπνξείηε λα κάζεηε ζην κάζεκα. Θπνξνχκε λα ην
πεηχρνπκε αλ ζηεξίδνπκε ν έλαο ηνλ άιιν σο νκάδα.
Ώγαπεηέ εθπαηδεπηηθέ - ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ, ε
λενιαία ππνρσξεί ή λα παξακέλεη παζεηηθή ζε δξαζηεξηφηεηεο κε
ελήιηθεο, θαη δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη ηηο ηδέεο ηεο, ή λα
εθθξάζεη αλνηρηά ηε γλψκε ηεο - είλαη θαιφ πνπ νη λένη έξρνληαη
ζε επαθή καδί καο θαη ηνπο αθήλνπκε πεξηζψξηα γηα ηελ
απηνπξαγκάησζε.
ΝΣΟΔΞΟΒ ΟΔΙ ΜΝΣΟΔ ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΔ ΞΏΞ ΒΝΣΟΔΞΔ
ΞΟΔΙ ΕΑΏΙΕΖΔ ΟΏΚΔ ΘΏ ΔΟΏΙ
ΜΕΛ ΒΠΖΛΗΛ ΙΏ ΘΒ
ΜΝΛΞΒΓΓΕΞΒΟΒ, ΛΟΏΙ ΒΡΒΟΒ ΘΕΏ ΜΝΛΐΗΔΘΏ ΞΟΛ ΑΕΏΑΕΖΟΠΛ ;
Λ ΖΏΘΒΙΏΞ ΜΝΒΜΒΕ ΙΏ ΑΒΕΡΙΛΠΙ ΟΣΝΏ ΟΔΙ ΜΝΏΞΕΙΔ ΖΏΝΟΏ:
(ΙΏΕ) Δ ΖΛΖΖΕΙΔ ΖΏΝΟΏ: (΋ΡΕ)
• ΒΜΕΗΒΚΟΒ ΒΙΏΙ ΏΜΛ ΟΛΠΞ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΒΞ ΜΛΠ ΏΜΏΙΟΔΞΒ ΛΡΕ ΖΏΕ ΝΣΟΔΞΟΒ ΏΙ ΘΏ ΘΜΛΝΛΠΞΒ ΙΏ ΒΚΔΓΔΞΒΕ ΑΕΏΗΒΚΒ (ΛΡΕ)
• ΒΜΕΗΒΚΟΒ ΒΙΏΙ ΏΜΛ ΟΛΠΞ ΞΠΘΘΒΟΒΡΛΙΟΒΞ ΜΛΠ ΏΜΏΙΟΔΞΏΙ ΙΏΕ ΖΏΕ ΝΣΟΔΞΟΒ ΏΙ ΘΏ ΘΜΛΝΛΠΞΒ ΙΏ ΒΚΔΓΔΞΒΕ ΑΕΏΗΒΚΒ (ΛΡΕ)
• ΞΟΔ ΞΠΙΒΡΒΕΏ – ΖΏΙΟΒ ΢ΔΦΛΦΛΝΕΏ ΚΏΙΏ
• ΒΚΔΓΔΞΟΒ ΟΔΙ ΏΜΛ΢Δ ΞΏΞ, ΏΜΏΙΟΔΞΔ: (ΙΏΕ)
Ώηηηνιφγεζε κνπ (ν δάζθαινο):
Βίλαη πην εχθνιν γηα ζαο λα έξζεηε θνληά κνπ ζηελ ηδαληθή ηάμε,
φηαλ έρεηε έλα πξφβιεκα ζην Αηαδίθηπν; Ώο ειπίζνπκε φηη έηζη
είλαη - ε εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα είλαη έλλνηεο ρσξίο ηηο
νπνίεο είλαη δχζθνιν γηα εκάο λα δήζνπκε, αξρίζακε λα κηιάκε
γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα εκάο θαη ζπρλά
δχζθνια. Ζάζε έλαο απφ εκάο, φηαλ αλνίγεηαη, αλαιακβάλεη έλα
ξίζθν, πνπ πνιιέο θνξέο απνδίδεη. Σο νκάδα / ηάμε κπνξνχκε λα
είκαζηε ν έλαο έλα ζηήξηγκα γηα ηνλ άιινλ, ηφζν ζε θαιέο φζν
θαη δχζθνιεο ζηηγκέο. Σζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαη
θαηαζηάζεηο πνπ νη ίδηνη νη λένη δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ
θαη ρξεηάδνληαη έλα ζνθφ ελήιηθα. Ξηελ ηδαληθή ηάμε απηφ ην

65

άηνκν ζα πξέπεη λα είλαη έλαο δάζθαινο, αιιά ε νηθνδφκεζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ρξεηάδεηαη ρξφλν, έηζη κεξηθέο θνξέο ζα πξέπεη λα
αξρίζεηε ιίγν-ιίγν - απφ ην δηάινγν, ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ
ζηφρσλ σο νκάδα, μνδεχνληαο ρξφλν καδί θαη ζπδεηψληαο (θαη
online). Θεξηθέο θνξέο είλαη ρξήζηκν λα πξνζθαιέζεηε θάπνηνλ
ζε έλα θνκκάηη ηεο δσήο καο θαη λα δνχκε αλ ζα ππάξμεη κηα
ζέζε γη 'απηφλ.
Ώγαπεηέ εθπαηδεπηηθέ – ε νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο παίξλεη πνιχ
ρξφλν θαη ζπρλά απνηειείηαη απφ ζηνηρεία, φπσο ν δηάινγνο,
αθξφαζε, θαηαλφεζε, δηαθξηηηθφηεηα, ρξφλνο, ερεκχζεηα θαη
αμηνπηζηία. Σο ελήιηθεο ζα πξέπεη λα θεξδίζεηε θαη λα
θαιιηεξγήζεηε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ λέσλ. Αελ ζαο αλήθεη κφλν
θαη κφλν επεηδή είζηε έλαο δάζθαινο, ή επεηδή απιά
απνθαζίζαηε φηη ζέιεηε λα είζηε θίινη κε ηε λενιαία. Δ
εκπηζηνζχλε πξέπεη λα θεξδεζεί.
ΐΔΘΏ 6 – 5‟
ΒΝΣΟΔΘΏΟΛΗΛΓΕΛ

66

ΚΝΛΡΔΙΝ ΚΑΘΖΠΗΑΘΝ΢ ΞΙΑΛΝ΢ 2 (δηάξθεηα 45‟) Ζιηθηαθή νκάδα: 12-14
ΛΙΛΘΏΟΒΜΣΙΠΘΛ
ΞΡΛΗΒΕΛ
ΔΘΒΝΛΘΔΙΕΏ
ΑΕΒΌΘΠΙΞΔ
ΔΗΒΖΟΝΛΙΕΖΛΌ
ΟΏΡΠΑΝΛΘΒΊΛΠ
ΟΕΟΗΛΞ
ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ

ΘΕΗΣΙΟΏΞ ΓΕΏ ΟΔΙ ΓΣΔ ΞΟΛ ΑΕΏΑΕΖΟΠΛ

ΞΡΛΗΕΖΛ
X
ΏΙ ΞΡΛΗΕΖΛ, ΜΛΕΛ ΒΕΙΏΕ ΟΛ ΘΒΘΏ
ΜΝΛΖΗΔΞΔ/
ΒΠΖΏΕΝΕΏ

ΒΚΣΞΡΛΗΕΖΛ
-

Λη λένη πξνηηκνχλ λα κηινχλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο γηα
ηε δσή ηνπο ζην Αηαδίθηπν θαη φρη κε ηνπο ελήιηθεο. Δ
πξφθιεζε είλαη λα ηνπο θάλεηε λα κηιήζνπλ κε ηνπο ελήιηθεο
πεξηζζφηεξα γηα ην ζέκα.

ΘΏΘΔΞΕΏΖΛΕ ΞΟΛΡΛΕ

Λη καζεηέο δεκηνπξγνχλ έλα κίλη καζεζηαθφ πιάλν γηα
έλα εμσζρνιηθφ κάζεκα κε ηνπο γνλείο ηνπο.

ΖΝΕΟΔΝΕΏ ΒΜΕΟΠΡΕΏΞ

Οα καζεζηαθά πιάλα πεξηιακβάλνπλ:
- Μξνβιεκαηηζκφ γηα ην πψο λα μεθηλήζνπλ κηα
ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο ηνπο
- Νεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο
- Μξνηάζεηο γηα κηα επηθνηλσλία πνπ είλαη:
• Ώλνηρηή
• Θε-εζηθνινγηθή
• Θε δηραζηηθή.
- Μξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ αλακελφκελν
αληίθηππν γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο ίδηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο αζθάιεηά
ηνπο.

ΒΜΕΗΒΓΘΒΙΒΞ ΖΏΗΒΞ ΜΝΏΖΟΕΖΒΞ
ΒΜΕΜΒΑΛ 1 - ΘΒΘΏΟΏ
3 πξνηάζεηο
ΒΜΕΜΒΑΛ 2 - ΑΕΑΏΖΟΕΖΔΞ
Βπηινγή κέζσ ηπραίαο θιήξσζεο
ΒΜΕΜΒΑΛ 3 - ΜΝΛΗΔΜΟΕΖΏ - Θάζεζε κέζα απφ εξγαζίεο (Project learning).
ΘΒΟΝΏ
- Βκπιέθνληαο καζεηηθά πεξηβάιινληα πέξα απφ
ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
ΞΠΘΜΒΝΕΗΏΘΐΏΙΒΟΏΕ
ΟΛ ΙΏΕ
ΛΡΕ
ΜΏΕΡΙΕΑΕ ΒΜ
ΏΙ ΛΡΕ ΓΕΏΟΕ
ΒΏΙ
ΛΡΕ,
ΜΛΕΒΞ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΒΞ
ΟΒΡΙΛΗΛΓΕΒΞ
ΏΙΏΘΒΙΛΘΒΙΛΞ ΏΙΟΕΖΟΠΜΛΞ
ΞΟΔΙ ΑΕΑΏΞΖΏΗΕΏ ΘΛΠ

Θεγαιχηεξε δεθηηθφηεηα πξνο ηελ Αηδαθηηθέο

67

ΞΟΛΠΞ ΘΏΘΔΟΒΞ ΘΛΠ
ΞΟΔΙ ΔΗΒΖΟΝΛΙΕΖΔ ΏΞΦΏΗΒΕΏ
ΟΣΙ ΘΏΘΔΟΣΙ

ΟΠΜΛΕ ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ

ΜΒΝΕΓΝΏΦΔ
ΘΏΘΔΞΕΏΖΛΠ
ΜΗΏΙΛΠ

Οερλνινγίεο, κεγαιχηεξε δεθηηθφηεηα ζηα
θαηλνκεληθά ηδησηηθά καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
Ώλνίγνληαο έλα λέν θαλάιη επηθνηλσλίαο κε
ηνπο ελήιηθεο (γνλείο θαη δάζθαινο) γηα ηηο
δηαδηθηπαθέο εκπεηξίεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Ιέα θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα δηαδηθηπαθέο
εκπεηξίεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ
ειπίδνπκε λα νδεγήζνπλ ζε κηα θαηάζηαζε
θαηά ηελ νπνία, φηαλ θάηη πάεη πνιχ ζηξαβά
ζην δηαδίθηπν νη καζεηέο αηζζάλνληαη φηη
κπνξνχλ λα κηιήζνπλ γη 'απηφ κε έλαλ ελήιηθα
- εθπαηδεπηηθφ, γνλέα ή θάπνηνλ άιινλ.

Ξπδήηεζε ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο γηα ηα καζεζηαθά
πιάλα πνπ δεκηνπξγνχληαη.

ΐΔΘΏ 1 - 10 '
Ώλαθνηλψζηε ην καζεζηαθφ ζηφρν, έλα πξφηππν καζεζηαθφ πιάλν
θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο.
Ώλαθέξεηε ηηο 3 πξνηάζεηο ηεο ελφηεηαο γηα λα δψζεηε κηα
θαηεχζπλζε ζηε ζπδήηεζε.
Ον καζεζηαθφ πιάλν απνηειείηαη απφ:
• Μεξηγξαθή ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
• Μεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
• Μεξηγξαθή ησλ αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ζηνπο γνλείο ηνπο
• Μεξηγξαθή ηνπ αλακελφκελνπ αληίθηππνπ ζηνλ εαπηφ ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθηπαθήο αζθάιεηά ηνπο.
Ρσξίζηε ηελ ηάμε ζε 4 νκάδεο κε ηπραία θιήξσζε. Θνηξάζηε έλα
πξφηππν καζεζηαθφ πιάλν ζε θάζε νκάδα.
ΐΔΘΏ 2 - 20 '
Ζάζε νκάδα αο παίμεη ην παηρλίδη σο κηα πξνεηνηκαζία γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο. Λη επηινγέο ζε απηφ ην
παηρλίδη είλαη ζα εκπλεχζνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ
ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο επηθνηλσλίαο θαη νη ηξεηο πξνηάζεηο ζα
εκπλεχζνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην
πψο λα μεθηλήζνπλ έλα δηάινγν.
Ζάζε νκάδα, ζηε ζπλέρεηα, αο ζπκπιεξψζεηε ζρέδην καζήκαηνο
ηεο.
ΐΔΘΏ 3 - 15 '
Λ δάζθαινο επηιέγεη ηπραία έλαλ εθπξφζσπν αλά νκάδα κε
ηπραία θιήξσζε. Λ εθπξφζσπνο δηαβάδεη ηηο απαληήζεηο ηεο
νκάδαο. Λ δάζθαινο ζπδεηά καδί ηνπο.
Ώπηφ πινπνηείηαη γηα φιεο ηηο ηέζζεξηο νκάδεο.

68

ΚΑΘΖΚΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14
ΓΗΑΟΘΔΗΑ „

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ

45

Νη δάζθαινη πνπ εθαξκφδνπλ
ην δηθφ ηνπο καζεζηαθφ πιάλν
ζην ζρνιείν ηνπο
Νη
εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ
ην
πξφηππν
αμηνιφγεζεο

30

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
-

ΡΚΖΚΑ
ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
-

Ξηφρνο
• Λ ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφζνπλ θαη λα
αμηνινγήζνπλ ην καζεζηαθφ ηνπο πιάλν, ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ηηο νξζέο
πξαθηηθέο ηνπο.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
• Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
επηπηψζεσλ ησλ καζεζηαθψλ ηνπο πιάλσλ ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο,
ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν.
Νη δάζθαινη πνπ εθαξκφδνπλ ην δηθφ ηνπο καζεζηαθφ πιάλν ζην ζρνιείν ηνπο
Λη εθπαηδεπηηθνί μερσξηζηά εθαξκφδνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ 3 θαη 4. Οα ρξεζηκνπνηνχλ ζηα θαλνληθά ηνπο
καζήκαηά ηνπο ή ζε εμσζρνιηθά καζήκαηα, αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπο. Βζείο δελ
είζηε παξψλ (σο εθπαηδεπηήο).
Νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ην πξφηππν αμηνιφγεζεο
Θεηά ηελ πινπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ πιάλσλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ ην
πξφηππν αμηνιφγεζεο θαη ην ζηέιλεη ζε ζαο κέζσ e-mail πξηλ απφ ηελ πέκπηε ζχλνδν.

69

Π΢ΛΝΓΝΠ 5 Ξεξηγξαθή γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11
ΣΟΝΛΝΠ

30
50
10

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΝΡΖΡΑΠ

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ
PPT
γηα ηα 25

Μεξηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ
καζήκαηα εθαξκνγήο ηνπο
Ξπδήηεζε πνπ νδεγεί ζε ιίζηα 26
ΐέιηηζησλ Μξαθηηθψλ/ Αηδαγκάησλ
Αηακνηξαζκφο πηζηνπνηεηηθψλ
27

ΡΚΖΚΑ
ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ΢
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ
ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΠ

ΜΕΞΟΛΜΛΕΔΟΕΖΏ

Πηφρνο ζπλεδξίαο
Ώλαθνηλψζηε ηνλ αθφινπζν ζηφρν:
 Λ ζηφρνο απηήο ηεο ζπλφδνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη δηδαγκάησλ.
Ζξηηήξηα επηηπρίαο:
 Λη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηδξάζεηο
ησλ καζεζηαθψλ πιάλσλ ηνπο ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν.
Ξεξηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα καζήκαηα εθαξκνγήο ηνπο
Βλζαξξχλεηε ηνπο θαζεγεηέο λα απαληνχλ έλαο-έλαο ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο - πνπ
βαζίδνληαη ζην πξφηππν αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη:
 Ον κάζεκα ζαο ήηαλ εληφο ζρνιηθψλ σξψλ ε εμσζρνιηθφ;
 Μνηα πξφθιεζε ή επθαηξία ζέιαηε λα αληηκεησπίζεηε;
 Μνηεο θαιέο πξαθηηθέο επέιεμαηε;
 Μνηνο ήηαλ ν αληίθηππνο ησλ επηιεγκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία
ζαο;
 Μνηνο ήηαλ ν αληίθηππνο ησλ επηιεγκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο
καζεηέο ζαο;
 Μνηνο ήηαλ ν αληίθηππνο ησλ επηιεγκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθηπαθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ;
Μξναηξεηηθά θαηαγξάςηε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θάκεξα. Ώλ ζέιεηε λα
ην θάλεηε απηφ, παξαθαινχκε κνηξαζηείηε έλα αληίγξαθν καδί καο. Θπνξείηε λα ην
ζηείιεηε ζε έλαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ, ηνλ θν. Onno
Hansen: onno.hansen@gmail.com.
Ππδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα ιίζηα Βέιηηζησλ Ξξαθηηθψλ / Γηδαγκάησλ
Ζάληε κηα ζπδήηεζε κε ηνπο δαζθάινπο γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο. Ια έρεηε ηα αθφινπζα
ζέκαηα θαηά λνπ:
 Ππήξμαλ παξφκνηεο θαιέο πξαθηηθέο πνπ είραλ κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, ζηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν;
 Ππήξμαλ παξφκνηεο θαιέο πξαθηηθέο δελ είραλ θακία ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε
ζηελ δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, ζηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ
ζην δηαδίθηπν;
 Ζάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο νη θαιέο πξαθηηθέο είραλ ζεηηθή, αξλεηηθή ή νπδέηεξε
επίπησζε ζηελ δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, ζηνπο καζεηέο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
καζεηψλ ζην δηαδίθηπν;
Λινθιεξψζηε ηε ζπδήηεζε κε ηελ θαηάξηηζε ελφο θαηαιφγνπ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ
πνπ ελδερνκέλσο ζα είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, καζεηψλ

70

θαη ζηελ αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ ζην Αηαδίθηπν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δαζθάινπο
(«βέιηηζηεο πξαθηηθέο») θαη αλαγλσξίζηε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο είλαη
απνηειεζκαηηθέο νη πξαθηηθέο θαη επίζεο κηα ιίζηα κε πξαθηηθέο πνπ δελ είραλ θακία
ζεηηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ θαζεγεηψλ, ζηνπο καζεηέο θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δαζθάινπο
(«δηδάγκαηα») θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηνπο νπνίεο απνηπγράλνπλ.
Μαξαθαιψ κνηξαζηείηε έλα αληίγξαθν καδί καο. Θπνξείηε λα ην ζηείιεηε ζε έλαλ απφ
ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ, ηνλ θν. Onno Hansen:
onno.hansen@gmail.com.
Γηακνηξαζκφο πηζηνπνηεηηθψλ
Ον εξγαζηήξην πιεζηάδεη ζην ηέινο ηνπ. Ον κφλν πνπ έρεη απνκείλεη είλαη λα κνηξάζεηε
ηα πηζηνπνηεηηθά έλα ζηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ.

71

ΘΔΥΟΖΡΗΘΝ ΢ΞΝΒΑΘΟΝ Π΢ΛΝΓΝ΢ 1
Δηζαγσγή
Οα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχξην ζέκα ηνπ εξγαζηεξίνπ- ε ζρέζε κεηαμχ ηεο
ειεθηξνληθήο παξνπζίαο ηνπ καζεηή θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ - είλαη φια
ζπλδεδεκέλα κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο: νη εηηθέηεο ηαπηφηεηαο θαη νη καζεζηαθνί
ηχπνη γηα καζεηέο ειηθίαο 8-11 θαη νη εηηθέηεο ηαπηφηεηαο θαη ε θνηλσλία (ε έλλνηα ηεο
"κεηαβαιιφκελεο δσήο») γηα καζεηέο ειηθίαο 12-14.
Οα ζέκαηα απηά ζπκπίπηνπλ (πιήξσο γηα ηελ κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα θαη ελ κέξεη
γηα ηε λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα) κε ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ν θνηλσληνιφγνο Zygmunt
Bauman (2005) – πνπ εκπλέεηαη απφ ηνλ θηιφζνθν Richard Rorty - δηαθεξχζζεη σο
«επηζπκεηνχο θαη εθπιεξψζηκνπο ζηφρνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο». Αειαδή νη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα ζηνράδνληαη θαη λα
πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ απηφ-εηθφλα ηνπο θαη ηελ θνηλσλία
ζηελ νπνία αλήθνπλ.
Δηηθέηεο Ραπηφηεηαο [8-11, 12-14]
Λ Douglas Stone θαη ε Sheila Heen (2014) παξέρνπλ εξγαιεία γηα κηα δηαδξαζηηθή
εκπεηξία κάζεζεο κε βάζε ην ζέκα ησλ ηαπηνηήησλ. Λ νξηζκφο πεξηνξίδεηαη ζην
ζπλεηδεηφ κέξνο ηεο ηαπηφηεηάο καο θαη θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα καο σο εμήο: «Δ
ηαπηφηεηα είλαη ε ηζηνξία πνπ ιέκε ζηνπο εαπηνχο γηα ηνπο εαπηνχο καο – πσο είκαζηε,
ηη πξεζβεχνπκε, ζε ηη είκαζηε θαινί, ζε ηη είκαζηε ηθαλνί»- βι. Giddens ζηελ ελφηεηα"
ζεσξία ηαπηφηεηαο "παξαθάησ. Ξχκθσλα κε ηνπο Λ Douglas Stone θαη ε Sheila Heen
απηέο νη ηζηνξίεο απνηεινχληαη απφ εηηθέηεο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα δηαηεξήζνπκε
απηέο ηηο εηηθέηεο απιέο, φπσο «είκαη ηθαλφο, είκαη θαιφο, είκαη άμηνο ηεο αγάπεο. Λη
εηηθέηεο απηέο εμππεξεηνχλ κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία: Δ δσή κπνξεί λα είλαη ρανηηθή,
θαη νη απιέο εηηθέηεο ηαπηνηήησλ καο ζπκίδνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο καο».
Ώπηέο νη απιέο εηηθέηεο ηαπηνηήησλ κπνξνχλ λα καο βάινπλ ζε κπειάδεο, φκσο. Βίλαη
απιέο επεηδή είλαη «φια ή ηίπνηα». Ώπηφ ιεηηνπξγεί θαιά, φηαλ αθνινπζνχκε ηελ
πξψηε επηινγή. Ώιιά φηαλ έρνπκε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιέεη φηη δελ είκαζηε θάηη
ζεηηθφ εκείο θαηαιαβαίλνπκε φηη είκαζηε έλα ηίπνηα. Αελ ππάξρεη θάπνηα "κεξηθφηεηα"
... Ώλ δελ είκαζηε «θαινί», ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη είκαζηε «θαθνί». Λ κεραληζκφο
απηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε ηελ
θξηηηθή εχθνια θαη γη 'απηφ είλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο λα είλαη αλζεθηηθνί ζην
Αηαδίθηπν. Λη πξνθιήζεηο ζην Αηαδίθηπν, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ ζεσξνχληαη θξίζηκεο,
θαίλεηαη ζαλ κηα επίζεζε ζε νιφθιεξε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο.
Λ Leonard Mlodinow (2012) πξνζζέηεη ζε απηή ηελ εηθφλα ηεο ηαπηφηεηάο καο έλα
ζηνηρείν πνπ ν ίδηνο απνθαιεί «παξαθηλεκέλε ινγηθή». «Ώπηή ε ινγηθή καο βνεζά λα
«πηζηεχνπκε ζηελ θαινζχλε θαη ηελ αξκνδηφηεηά καο, λα αηζζαλφκαζηε φηη έρνπκε ηνλ
έιεγρν, θαη λα βιέπνπκε ηνπο εαπηνχο καο ζεηηθά. Αηακνξθψλεη επίζεο ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν θαηαλννχκε θαη λα εξκελεχνπκε ην πεξηβάιινλ καο, ηδηαίηεξα ηνλ θνηλσληθφ
καο πεξίγπξν, θαη βνεζά λα δηθαηνινγήζνπκε ηηο πξνηηκψκελεο πεπνηζήζεηο καο». Δ
παξαθηλεκέλε ινγηθή ιεηηνπξγεί ζαλ κηα ζηξαηεγηθή επηβίσζεο: «Θειέηεο δείρλνπλ φηη
νη άλζξσπνη κε ηηο πην αθξηβείο αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηείλνπλ λα έρνπλ κέηξηα
θαηάζιηςε λα ππνθέξνπλ απφ ρακειή απηνεθηίκεζε, ή θαη ηα δχν. Θηα ππεξβνιηθά
ζεηηθή απην-αμηνιφγεζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη θπζηνινγηθή θαη πγηήο».
Δ παξαθηλεκέλε ινγηθή εγθαζηζηά κηα ζεηξά απφ ακπληηθνχο κεραληζκνχο ζε καο γηα
λα παξεκπνδίζεη ηελ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Λη απιέο εηηθέηεο θάλνπλ ηα
ππφινηπα. Ώπηφ εμππεξεηεί απφ ην λα καο πξνζηαηέςεη απφ ηελ πηψζε ζε κηα καχξε
ηξχπα θαη λα καο βνεζήζεη λα ζπλερίζνπκε ηελ αθήγεζε ηεο ηαπηφηεηά καο. Ον
κεηνλέθηεκα είλαη φηη καο θαζηζηά αλίθαλνπο λα ιακβάλνπκε αξλεηηθή θξηηηθή πνπ

72

κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα καο θάλεη λα πξνρσξήζνπκε πεξηζζφηεξν ζηε δσή θαη
λα καο δηδάμεη θάηη. Ώπηή είλαη κηα αλεπηζχκεηε θαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη είλαη ην
αληίζεην ηεο αλζεθηηθφηεηαο - είλαη ακπληηθφηεηα.
Γηα λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε ηηο απιέο εηηθέηεο, γηα
εκάο θαη γηα ηνλ θφζκν, θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ παξαθηλεκέλε ινγηθή καο. Ώιιά
πψο ζα ην θάλνπκε απηφ; Λη Stone & Heen γξάθνπλ: «Ον πξψην βήκα είλαη ... λα
αλαγλσξίζνπκε φηη εηηθέηα ηαπηφηεηάο ζαο είλαη κηα απινχζηεπζε. ... Βίζηε αξθεηά πην
πεξίπινθνη». Ξχκθσλα κε απηνχο ζα πξέπεη λα απνδερζνχκε ηελ πνιππινθφηεηα καο
θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ελζηεξληζηνχκε ηηο αθφινπζεο δειψζεηο:
 Θα θάλσ ιάζε

Έρσ πεξίπινθεο πξνζέζεηο - είλαη θαιέο, αιιά κεξηθέο θνξέο αλακεηγλχνληαη κε
ιηγφηεξν επγελείο ηδηφηεηεο, φπσο ε ηδηνηέιεηα

Έρσ ζπλεηζθέξεη ζην πξφβιεκα

Λη δειψζεηο απηέο είλαη θαιχηεξν λα εηπσζνχλ ζε κηα πεξίζηαζε ζηελ νπνία έρνπκε
εκπηζηνζχλε ηνπο άιινπο θαη ηνλ εαπηφ καο. Ξε θαηαζηάζεηο ηεο εκπηζηνζχλεο είκαζηε
πνιχ πην αλνηθηέο γηα αλαηξνθνδφηεζε. Λ Stephen Covey (2006) γξάθεη: «Ξε κηα
ζρέζε πςειήο εκπηζηνζχλεο, κπνξείηε λα πείηε ην ιαλζαζκέλν πξάγκα, θαη νη
άλζξσπνη ζα εμαθνινπζνχλ λα ζαο θαηαιαβαίλνπλ. Ξε κηα ζρέζε ρακειήο
εκπηζηνζχλεο, κπνξείηε λα είζηε πνιχ ζαθείο αιιά θαη πάιη ζα παξεξκελεπηείηε». Ξε
κηα θαηάζηαζε εκπηζηνζχλεο ηα ιάζε πνπ θάλνπκε φινη" ζεσξνχληαη σο επθαηξίεο
κάζεζεο θαη γξήγνξα ζπγρσξνχληαη ".
Ξχκθσλα κε ηνλ Covey «ε εκπηζηνζχλε είλαη κηα απφ ηηο πην ηζρπξέο κνξθέο θίλεηξνπ
θαη έκπλεπζεο. Λη άλζξσπνη ζέινπλ λα είλαη έκπηζηνη. Ώληαπνθξίλνληαη ζηελ
εκπηζηνζχλε. Ώλαπηχζζνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε.» Ώπηή ε εκπηζηνζχλε είλαη δχζθνιν
λα επηηεπρζεί κε έλα ηξφπν δηδαζθαιίαο. Λη ηερληθέο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο
ζα ζαο βνεζήζνπλ λα δεκηνπξγήζεηε ηνπιάρηζηνλ έλα ειάρηζην επίπεδν εκπηζηνζχλεο
ζηελ ηάμε – βι. Ππφβαζξν Ξπλφδνπ 2.
Λ Covey εμεγεί ηη είλαη ε εκπηζηνζχλε: «Δ εκπηζηνζχλε είλαη κηα ζπλάξηεζε δχν
πξαγκάησλ: ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ηθαλνηήησλ. Λ ραξαθηήξαο πεξηιακβάλεη ηελ
αθεξαηφηεηά ζαο, ηα θίλεηξα ζαο, ηηο πξνζέζεηο ζαο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Δ
ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο δπλαηφηεηέο ζαο, ηηο ηθαλφηεηέο ζαο, ηα απνηειέζκαηά ζαο,
ην ηζηνξηθφ ζαο. ... Λ ραξαθηήξαο είλαη κηα ζηαζεξφο. Βίλαη αλαγθαίνο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε. Δ ηθαλφηεηα είλαη
πεξηζηαζηαθή, εμαξηάηαη απφ ην ηη απαηηεί ε θαηάζηαζε.»
Λ Covey ζπκθσλεί κε ηνπο Stone & Heen φηη είλαη απαξαίηεην γηα θάπνηνλ λα δεη ηνλ
εαπηφ ηνπ σο κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο: «Ώλ λνκίδεηε φηη ην πξφβιεκα είλαη εθεί έμσ,
ηφηε απηή ε ίδηα ε ζθέςε είλαη ην πξφβιεκα.»
Λ Covey καο πξνκεζεχεη κε πνιινχο ηξφπνπο γηα λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ζε πέληε
επίπεδα - πνπ ν ίδηνο απνθαιεί «θχκαηα». Ον πξψην ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπηζηνζχλε πνπ
έρνπκε κέζα καο: «Δ βαζηθή αξρή πίζσ απφ απηφ ην θχκα είλαη ε αμηνπηζηία». Ον
δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο: «Δ βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη απηφ ην
θχκα είλαη ε ζπλεπήο ζπκπεξηθνξά". Ον ηξίην ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσηηθή
εκπηζηνζχλε: «Δ βαζηθή αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη απηφ ην θχκα [είλαη]
επζπγξάκκηζε». Ον ηέηαξην είλαη ε εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο: «Δ βαζηθή αξρή πνπ
δηέπεη απηφ ην θχκα είλαη ε θήκε.» Ον πέκπην είλαη ε θνηλσληθή εκπηζηνζχλε: «Δ αξρή
ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη απηφ ην θχκα είλαη ε ζπκβνιή».
Γηα ηνλ Covey φια ηα θχκαηα είλαη αιιειέλδεηα: «ΐιέπνπκε φηη ε εκπηζηνζχλε ζην
πέκπην θχκα είλαη έλα άκεζν απνηέιεζκα ηεο αμηνπηζηίαο πνπ μεθηλά κε ην πξψην θχκα
θαη ξέεη πξνο ηα έμσ ζηηο ζρέζεηο καο, ζηηο νξγαλψζεηο καο, θαζψο θαη ζηελ αγνξά γηα
λα ζπκπιεξψζεη ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο». Ονλίδεη: «΋πσο είπε ν Γθάληη, «Έλαο
άλζξσπνο δελ κπνξεί λα θάλεη ζσζηά ζε έλα ηνκέα ηεο δσήο ηνπ, ελψ παξάιιεια

73

αζρνιείηαη κε ιάζνο ηξφπν ζε έλαλ άιιν ηνκέα. Δ δσή είλαη έλα αδηαίξεην ζχλνιν».
Βδψ πξνζέγγηζε ε Covey θαηλνκεληθά παξνπζηάδεηαη αληίζεηνο ζηελ πεξηγξαθή απφ
ηνλ Goffman - δείηε παξαθάησ - φηη παίδνπκε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζε δηαθνξεηηθέο
θαηαζηάζεηο. Ώιιά ελψ ν Goffman πξνζθέξεη κφλν έλα πιαίζην γηα λα θαηαλνήζνπκε
ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηε ζέζε καο ζε απηέο, ν Covey παξνπζηάδεη κηα εζηθή πξννπηηθή
ζηελ νπνία ε δσή ζα πξέπεη λα είλαη έλα αδηαίξεην ζχλνιν. Ώπηή ε εζηθή άπνςε
θαίλεηαη λα ζπκθσλεί πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο βιέπνπλ ηνλ εαπηφ
ηνπο: φηη δελ αηζζάλνληαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο εληφο
θαη εθηφο Αηαδηθηχνπ. Ζαηαδηθάδνπλ φπνηνπο παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην
δηαδίθηπν απφ φηη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Ώπηέο είλαη νη παξαηεξήζεηο καο απφ πνιιέο
ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο ζηελ Μνισλία θαη ηελ Λιιαλδία.
Δ εζηθή ηνπ Covey καο παξέρεη «ηελ αμία πνπ εκπλέεη ηε κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε»:
«ηε γλήζηα θξνληίδα», κε «ηελ αηδέληα πνπ εκπλέεη ζε γεληθέο γξακκέο ηε κεγαιχηεξε
εκπηζηνζχλε»: «ηελ αλαδήηεζε ηνπ ακνηβαίνπ νθέινπο» θαη κε «ηε ζπκπεξηθνξά πνπ
δεκηνπξγεί θαιχηεξε αμηνπηζηία θαη εκπλέεη εκπηζηνζχλε»: «ελεξγψληαο πξνο ην
ζπκθέξνλ ησλ άιισλ».
Ώπηή ε εζηθή πξνζέγγηζε είλαη αθφκε πην αλαγθαία, ζχκθσλα κε ηνλ Covey, γηαηί
ππάξρεη ζήκεξα «κηα θξίζε εκπηζηνζχλεο» θαη, σο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη «κηα
απμαλφκελε έκθαζε ζηελ εζηθή ηεο θνηλσλίαο καο.»
Δζηθή ηνπ Covey πξνρσξά πην πέξα απφ ηνπο Stone & Heen. Γη 'απηφλ δελ αξθεί γηα λα
αλαγλσξίζνπκε φηη έρνπκε θάλεη ιάζε, φηη είκαζηε εγσηζηέο θαη φηη κεξηθέο θνξέο φηη
είκαζηε κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Βάλ θάλνπκε ιάζε πξέπεη λα επαλνξζψζνπκε
ακέζσο: «΋πσο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο άιιεο πηπρέο ηεο δσήο, νη θαηαλνκέο κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο. Λη πξνθιήζεηο θαη ηα ιάζε κπνξνχλ λα
γίλνπλ θάπνηεο απφ ηηο επθαηξίεο καο γηα λα κάζνπκε, λα αλαπηπρζνχκε, θαη λα
βειηησζνχκε.»
Λ Covey πξνζζέηεη: «Θα έρνπκε πξνθιήζεηο. Θα θάλνπκε ιάζε. Ζαη νη άιινη ζα θάλνπλ
ιάζε πνπ καο επεξεάδνπλ. ... Ον ζέκα είλαη πψο ζα αληαπνθξηζνχκε ζε απηά ηα
πξάγκαηα ... "Ώλ αληηδξάζνπκε ιαλζαζκέλα ζα ράζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρνπκε
ρηίζεη κε ηφζν θφπν επί ρξφληα ζε κηα ζηηγκή.
Ώπηή ε αληίιεςε απφ ηνλ Covey κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζην Αηαδίθηπν μαλά θαη μαλά εηαηξείεο πνπ θάλνπλ ιάζε θαη λα ηηκσξνχληαη απζηεξά κε ζθιεξή θξηηηθή. Ώπφ ηελ
άιιε πιεπξά, ε απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ζην Αηαδίθηπν θαίλεηαη αθξαία αιιά είλαη
θαη πνιχ ζχληνκε. Ξχκθσλα κε ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ θαηξψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ
Bauman - δείηε παξαθάησ - φια επηζηξέθνπλ ζηελ θαλνληθφηεηά ηνπο γξήγνξα.
Βθηφο απφ ηηο ηξεηο θξάζεηο ησλ Stone & Heen έλα δεχηεξν κέζν λα ππάξμεη πεξαηηέξσ
αλαηξνθνδφηεζε ε εθκάζεζε ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ
αλαηξνθνδφηεζε αμηνιφγεζεο. « Δ θαζνδήγεζε έρεη σο ζηφρν λα πξνζπαζεί λα
βνεζήζεη θάπνηνλ λα κάζεη, λα αλαπηπρζεί θαη λα αιιάμεη. Δ εζηίαζε βξίζθεηαη ζην λα
βνεζήζεη ην άηνκν λα βειηησζεί, είηε πξφθεηηαη γηα κηα ηθαλφηεηα, κηα ηδέα, ηδηαίηεξεο
γλψζεηο, κηα ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, ηελ εκθάληζε ή ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ».
Δ αμηνιφγεζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, «ζαο ιέεη πνπ βξίζθεζηε. Βίλαη κηα αμηνιφγεζε,
θαηάηαμε ή δηαβάζκηζε. ...Λη αμηνινγήζεηο επζπγξακκίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο,
απνζαθελίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο, θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ.» «Ζάλνληαο ηε
δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν, θάλεηε κηα ηεξάζηηα δηαθνξά ζηελ ηθαλφηεηά ζαο λα ιάβεηε
παξαγσγηθή αλαηξνθνδφηεζε. Λ ιφγνο είλαη ην εμήο: Βλψ ε ηαπηφηεηα ελεξγνπνηείηαη
εχθνια απφ ηελ θξηηηθή, απεηιείηαη πνιχ ιηγφηεξν απφ ηελ δηδαζθαιία. ... Θπνξείηε λα
κάζεηε ρσξίο λα ππνκείλεηε ην επίπνλν έξγν ηεο επαλαμηνιφγεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ
εαπηνχ.»
Έλα ηξίην φξγαλν είλαη ε εθκάζεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ
ηεο αμηνιφγεζεο: ηεο αμηνιφγεζεο, ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηεο θξηηηθήο. Θε απηφλ ηνλ
ηξφπν, «κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηη γίλεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε πνπ
ελεξγνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά ζαο. ... Λ θαηαθεξκαηηζκφο ζαο βνεζά λα εζηηάζεηε ζε απηφ

74

πνπ ζέιεηε λα ζπδεηήζεηε κε ην πάξνρν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. «Λη απνθάζεηο
κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ, ελψ ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο θαη νη ζπλέπεηεο κπνξεί λα είλαη
πνιχ ζεκαληηθέο.»
Έλα ηέηαξην κέζν είλαη λα πξνζθέξεη θαλείο ζηνλ εαπηφ ηνπ κηα δεχηεξε βαζκνιφγεζε
πνπ δελ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε απηή θαζεαπηή, αιιά ηνλ ηξφπν πνπ θάπνηνο ρεηξίδεηαη
ηελ παξαιαβή ηεο αμηνιφγεζεο. «Δ θάξηα ζαο ππελζπκίδεη φηη ε αξρηθή αμηνιφγεζε δελ
είλαη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Βίλαη ε έλαξμε κηαο δεχηεξεο ηζηνξίαο γηα ην λφεκα πνπ ζα
απνδψζεηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ζηε δσή ζαο» Ώπηφ δελ είλαη απιψο έλα
ηέρλαζκα: «.. Βλψ ε αξρηθή αμηνιφγεζε δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρφ ζαο, ε
αληίδξαζή ζαο ζπλήζσο είλαη. ... Θαθξνπξφζεζκα, ε δεχηεξε απηή βαζκνιφγεζε είλαη
ζπρλά πην ζεκαληηθή απφ φ, ηη ε πξψηε.»
Καζεζηαθνί ηχπνη [8-11]
Λη Stone & Heen (2014) βιέπνπλ δχν ηξφπνπο γηα ην πψο ζα αληαπνθξηζνχκε ζηηο
πξνθιήζεηο θαη ηα ιάζε: ηα απνθαινχλ «ζηάζηκε λννηξνπία» θαη «λννηξνπία
αλάπηπμεο». Μεξίπνπ νη κηζνί απφ εκάο έρνπλ κηα ζηάζηκε λννηξνπία θαη νη άιινη κηζνί
λννηξνπία αλάπηπμεο. «Ώλ έρεηε κηα ζηάζηκε λννηξνπία, θάζε θαηάζηαζε πνπ
αληηκεησπίδεηε είλαη έλα δίιιεκα γηα ην αλ έρεηε ηελ εμππλάδα ή ηελ ηθαλφηεηα πνπ
λνκίδαηε (ή ειπίδαηε) φηη έρεηε.» Λη άλζξσπνη κε κηα λννηξνπία αλάπηπμεο, απφ ηελ
άιιε πιεπξά πηζηεχνπλ φηη ηίπνηα δελ είλαη ζηαζεξφ. Ώλ απνηχρνπλ «ππνζέηνπλ φηη
είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί, θαη, επηπιένλ, βιέπνπλ ην πξφβιεκα
ζαλ έλα δχζθνιν παδι, ζαλ κηα πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί.» Βλψ εθείλνη
κε λννηξνπίεο αλάπηπμεο είλαη "απίζηεπηα αθξηβείο" γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο, απηνί κε θαζνξηζκέλε λννηξνπία είλαη «θαθνί» ζε απηφ.
Δ ζηάζηκε λννηξνπία αλαηξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη επνκέλσο είλαη
αλαπνηειεζκαηηθή ε κάζεζε. Λ Wiliam - δείηε ηελ ελφηεηα δηδαθηηθή ζην Ππφβαζξν
ηεο Ξπλφδνπ 2 - ζπκθσλεί: «Λη θαιχηεξνη καζεηέο απνδίδνπλ κε ζπλέπεηα ηφζν ηελ
επηηπρία θαη ηελ απνηπρία ζε εζσηεξηθέο, αζηαζείο αηηίεο.» Ώζηαζείο αηηίεο γηα ηνλ
Wiliam είλαη ηα παξνδηθά αίηηα («ζθιεξή εξγαζία»), ζε αληίζεζε κε καθξνρξφληεο
αηηίεο («είζαη έμππλνο»).
΋πσο θαη κε ηηο απιέο εηηθέηεο ε ζηάζηκε λννηξνπία απνηειεί κηα αλεπηζχκεηε
θαηάζηαζε. Ώληηπξνζσπεχεη ηελ ακπληηθφηεηα θαη φρη ηελ αλζεθηηθφηεηα. Γηα ηελ
ελδπλάκσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο πξέπεη λα πεξάζνπκε απφ κηα ζηάζηκε λννηξνπία ζε
κηα λννηξνπία αλάπηπμεο. Λ Wiliam παξαηεξεί θη απηφ: «ε κάζεζε ζηελ ηάμε ζα πξέπεη
λα εληζρπζεί ζεκαληηθά αλ νη καζεηέο αγθαιηάζεη ηελ ηδέα ηνπ „Βίλαη ζην ρέξη κνπ, θαη
κπνξψ λα θάλσ θάηη γη 'απηφ‟.» Θφλν ηφηε ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα θηλήζεη ηελ
κάζεζεο πξνο ηα εκπξφο. « Μξνσζείζηε ηελ πεπνίζεζε φηη ε ηθαλφηεηα είλαη
πξννδεπηηθή θαη φρη ζηάζηκε».
Ξχκθσλα κε ηνπο Stone & Heen ε κεηαπήδεζε απφ κηα ζηάζηκε ζε κηα λννηξνπία
αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα. Ον πξψην βήκα είλαη λα γλσξίδεη ηη είδνπο
λννηξνπία έρεη θαλείο.
 Βίκαη ζηάζηκνο αληί ηνπ αλαπηχζζνκαη
 Λη δπλαηφηεηεο κνπ ζηάζηκεο έλαληη ηνπ νη δπλαηφηεηεο κνπ πάληα εμειίζζνληαη
 Λ ζηφρνο κνπ είλαη ε επηηπρία έλαληη ηνπ ζηφρνο κνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απφ κφλε ηεο
 Ώηζζάλνκαη έμππλνο, φηαλ θάλσ θάηη ηέιεηα θαη θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο αληί
ηνπ αηζζάλνκαη έμππλνο φηαλ μεπεξλψ ηηο πξνθιήζεηο
 Ώηζζάλνκαη φηη απεηινχκε απφ κηα πξφθιεζε αληί λα βιέπσ κηα επθαηξία φηαλ
βξίζθνκαη ζε ακθηζβήηεζε
 Ώηζζάλνκαη αζθαιήο κέζα ζε απηφ πνπ κπνξψ λα θάλσ αληί λα ληψζσ αζθαιήο
αλ πηέζσ ηνλ εαπηφ κνπ ιίγν.
Ον δεχηεξν βήκα είλαη φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ λα απνδέρνληαη ηελ απνηπρία σο
κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο ηνπο. Βλψ κηα ζηάζηκε λννηξνπία έρεη κφλν ηελ

75

επηηπρία σο ζηφρν, ε λννηξνπία ηεο αλάπηπμεο βιέπεη ηελ απνηπρία σο κηα πξφθιεζε
γηα θαιχηεξε επίδνζε ηελ επφκελε θνξά. Βίλαη κηα πξφζθιεζε γηα λα εξγαζηνχλ
ζθιεξφηεξα θαη λα πξνζπαζήζνπλ ζθιεξφηεξα. Ξχκθσλα κε ηελ Jane McGonigal ε
επηινγή
ηεο απνηπρίαο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέιγεηξα ζην gaming.
Μεξηγξάθεη έλα εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηνπο παίθηεο ηνπ παηρληδηνχ Super Monkey
Ball 2: «Ώπηνί [νη εξεπλεηέο] δηαπίζησζαλ φηη νη παίθηεο παξνπζίαζαλ ην πην ηζρπξφ
ζπλδπαζκφ ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φηαλ έθαλαλ έλα ιάζνο ...» Λ ιφγνο γηα απηφ
ήηαλ φηη ζην παηρλίδη φηαλ νη παίθηεο «δελ απέηπραλ παζεηηθά. Βίραλ απνηχρεη
ζεακαηηθά, θαη δηαζθεδαζηηθά. Λ ζπλδπαζκφο ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο αλάγθεο
έθαλαλ ηνπο παίθηεο λα αλππνκνλνχλ λα παίμνπλ θαη πάιη. ... ΋ηαλ καο ηελ ζπκίδνπλ
κε ηέηνην ηξφπν ζεηηθφ, είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα κελ είκαζηε αηζηφδνμνη ».
Ον ηξίην βήκα είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα θαηάζηαζε ξνήο, πνπ είλαη θαηαζηάζεηο ζηηο
νπνίεο «ηα άηνκα απνξξνθψληαη πιήξσο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη»
(Wiliam, 2011). Λ Mihaly Czikszentmihalyi, ν δεκηνπξγφο ηεο έλλνηαο, πεξηγξάθεη ηελ
"ξνή", ζαλ «ηελ ηθαλνπνίεζε, ην αίζζεκα επθνξίαο ηεο δεκηνπξγηθήο νινθιήξσζεο θαη
ε απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα» (McGonigal, 2011).
Λ Wiliam γξάθεη: «Ώπηή ε αίζζεζε ηεο ξνήο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ην εγγελέο
ελδηαθέξνλ θάπνηνπ ζε έλα έξγν ... αιιά κπνξεί επίζεο λα πξνθχςεη κέζα απφ έλαλ
αγψλα κεηαμχ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη ηελ πξφθιεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. ΋ηαλ
ην επίπεδν ηεο πξφθιεζεο είλαη ρακειφ θαη ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ είλαη πςειφ, ην
απνηέιεζκα είλαη ζπρλά ε πιήμε. ΋ηαλ ην επίπεδν ηεο πξφθιεζεο είλαη πςειφ θαη ην
επίπεδν ηθαλφηεηαο είλαη ρακειφ, ην απνηέιεζκα είλαη γεληθά ην άγρνο. ΋ηαλ θαη ηα
δχν είλαη ρακειά, ην απνηέιεζκα είλαη ε απάζεηα. Σζηφζν, φηαλ θαη ε ηθαλφηεηα θαη ε
πξφθιεζε είλαη πςειά, ην απνηέιεζκα είλαη ε "ξνή".
Λ McGonigal καο ιέεη φηη ε «ξνή» είλαη απηφ πνπ θάλεη έλα παηρλίδη ηφζν επράξηζην:
«Δ έξεπλά ηνπ Czikszentmihalyi έδεημε φηη ε ξνή παξάγνληαλ πην αμηφπηζηα θαη πην
απνηειεζκαηηθά απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, εκπφδηα, πνπ
ηαίξηαδαλ ζηελ θάζε πξνζσπηθή πεξίπησζε θαη ε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε, ζηνηρεία ηα
νπνία ζπλζέηνπλ ηε βαζηθή δνκή ηνπ παηρληδηνχ. Γξάθεη «Οα παηρλίδηα είλαη κηα
έθδειε πεγή ηεο ξνήο θαη ην παηρλίδη είλαη ε βησκαηηθή εκπεηξία ηεο ξνήο ζηελ
θαιχηεξε κνξθή ηεο». Λ McGonigal πξνζζέηεη:« Ζαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εμαηξεηηθά
δνκεκέλεο, απηελεξγνχο ζθιεξήο δνπιεηάο ... επηηπγράλνπκε ζπρλά ηε κεγαιχηεξε
κνξθή ηεο επηπρίαο ζηε δηάζεζε ησλ αλζξψπσλ: είκαζηε έληνλνη, αηζηφδνμνη θαη
εκπιεθφκαζηε κε ηνλ θφζκν γχξσ καο. Ώηζζαλφκαζηε πιήξσο δσληαλνί, γεκάηνη
δπλαηφηεηεο θαη ζθνπφ - κε άιια ιφγηα, ελεξγνπνηνχκαζηε πιήξσο σο αλζξψπηλα
φληα».
Ξεξαηηέξσ αλάγλσζε
 Douglas Stone & Sheila Heen – Thanks for the feedback (2014)

Dylan Wiliam – Embedded formative assessment (2011)

Jane McGonigal – Reality is broken (2011)

Stephen Covey – The speed of trust (2006)

Πεκεξηλή θνηλσλία [12-14]
Λ θνηλσληνιφγνο Zygmunt Bauman (2004, 2005) πεξηγξάθεη ηελ ηξέρνπζα θνηλσλία
καο σο "κεηαβαιιφκελε" θαη ηηο δσέο καο σο «κεηαβαιιφκελεο δσέο».
Δ
κεηαβαιιφκελε δσή είλαη «έλα είδνο ηεο δσήο πνπ ηείλεη λα βηψλεηαη ζε κηα ζχγρξνλε
θνηλσλία. Λ «κεηαβαιιφκελνο κνληεξληζκφο είλαη κηα θνηλσλία ζηελ νπνία νη ζπλζήθεο
ππφ ηηο νπνίεο ηα κέιε ηεο ελεξγνχλ αιιάδεη, γξεγνξφηεξα απφ, ηη ηνλ ρξφλν πνπ
απαηηείηαη γηα λα παγησζνχλ απηέο νη ελέξγεηεο ζε ζπλήζεηεο θαη ξνπηίλεο. Δ κεηαβνιή
ηεο δσήο θαη ε θνηλσλία ηξνθνδνηνχλ ε κία ηελ άιιε. Δ κεηαβαιιφκελε δσή, αθξηβψο

76

φπσο ε κεηαβαιιφκελε θνηλσλία, δελ κπνξεί λα θξαηήζεη ην ζρήκα ηεο ή λα παξακείλεη
ζε κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε γηα πνιχ θαηξφ».
Δ κεηαβαιιφκελε δσή είλαη έλα είδνο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θαηαλαισηηζκνχ ζην νπνίν
φινη θαη φια έρνπλ κεηαηξαπεί ζε αλαιψζηκα αληηθείκελα. «Δ κεηαβαιιφκελε δσή δίλεη
κηα ηδηάδνπζα αμία ζηνλ έμσ θφζκν, θαη κάιηζηα ηα πάληα ζηνλ θφζκν πνπ δελ είλαη
κέξνο ηνπ εαπηνχ, έρνπλ αμία ζαλ κέζα θαη ζαλ εξγαιεία». Οα πάληα πξέπεη λα είλαη
«θαιά πξνο θαηαλάισζε» γηα λα είλαη ρξήζηκα.
Λη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κεηαβαιιφκελνπο θαηξνχο είλαη ξηδνζπαζηηθέο,
«ηξνπνπνηψληαο πνιιέο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ηνλ δηθφ καο
θφζκν δίλνληαο ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε, θαη ηε δηθή καο δσή, άιιν λφεκα». (EGE,
2012)
Δ αηνκηθφηεηα δελ ππάξρεη ζε απηνχο ηνπο θαηξνχο, αθφκε θαη αλ ην ζχλζεκα είλαη φηη
φινη ζα πξέπεη λα είκαζηε αηνκηζηέο. «Ξε κηα θνηλσλία αηφκσλ ν θαζέλαο πξέπεη λα
είλαη άηνκν. Ώπφ απηή ηελ άπνςε, ηνπιάρηζηνλ, ηα κέιε απηήο ηεο θνηλσλίαο είλαη
θάζε άιιν παξά κεκνλσκέλα, δηαθνξεηηθά ή κνλαδηθά. Ώληηζέησο είλαη εληππσζηαθά
φκνηα θαη αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν δσήο. Βπηπιένλ ρξεζηκνπνηνχλ... δηάθνξα κέζα
γηα λα πείζνπλ ηνπο άιινπο γηα ηελ νκνηνκνξθία ηνπο. Ξηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ
ππάξρεη αηνκηθφηεηα, ε απάληεζε είλαη φηη δελ ππάξρεη ζηελ νπζία αηνκηθή επηινγή.»
Δ κφλε επηινγή πνπ έρνπκε είλαη ε επηινγή ηνπ θαηαλαισηή. «Λ αγψλαο γηα ηελ
κνλαδηθφηεηα έρεη πιένλ θαηαζηεί ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο καδηθήο παξαγσγήο
θαη ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο.» Δ κνλαδηθφηεηα νξίδεηαη κε ην λα είλαη "θαλείο
κνληέξλνο". Βλψ ηα ζιφγθαλ γηα ηελ απζεληηθφηεηα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη ζα πξέπεη
φινη λα πηζηεχνπκε ζε έλαλ "ππέξηεξν εαπηφ" πνπ λα ηνλ αθνχκε, ην κφλν πνπ
θάλνπκε είλαη λα πξνζπαζνχκε λα αγνξάδνπκε γηα λα μεπεξάζνπκε ηελ ππαξμηαθή
θαηάζηαζε άγρνπο καο, ρσξίο επηηπρία.»
Οα παηδηά δελ απαιιάζζνληαη απφ ηνπο κεηαβαιιφκελνπο θαηξνχο. «Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ
ζα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, ή ίζσο θαη πξηλ απφ απηφ, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εμαξηψληαη
απφ ηελ θαηαλάισζε». Ώπηφ είλαη ινγηθφ, δηφηη« ηα ζεκεξηλά παηδηά είλαη νη πξψηνη θαη
θχξηνη θαηαλαισηέο ηνπ αχξην.» «Λη γνλείο ηνπο ηα βιέπνπλ ζαλ „γλψζηεο‟ πνπ
κπνξνχλ λα θάλνπλ επηινγέο», φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ.
Δ κεηαβαιιφκελε δσή είλαη κηα δσή „ζηαζεξήο αβεβαηφηεηαο‟. Ξπλερψο λέα πξντφληα
πξέπεη λα απνθηεζνχλ γηα λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο απηέο ηνπ ξηδηθνχ
θαηαλαισηηζκνχ. « Δ κεηαβαιιφκελε δσή ζεκαίλεη ζπλερή απην-έιεγρν, απηνθξηηηθή
θαη απην-ινγνθξηζία. Δ κεηαβαιιφκελε δσή ηξέθεηαη κε ηελ ίδηα ηε δπζαξέζθεηα ηνπ
εαπηνχ». Ζαηά ηε δηαδηθαζία απηή παξάγνληαη πνιιά απφβιεηα ηφζν κε ηε κνξθή ησλ
αλζξψπσλ φζν θαη ησλ πφξσλ. Ιαη, νη άλζξσπνη είλαη επίζεο έλα «αληηθείκελν
θαηαλάισζεο». Ώπηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αλεζπρνχλ κήπσο
θαηαιήμνπλ λα γίλνπλ νη ίδηνη ηα απφβιεηα. Βάλ δελ κπνξέζνπλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ην
ξπζκφ ησλ αιιαγψλ θαη δελ αγνξάζνπλ ηα πην θαηλνχξγηα θαηαλαισηηθά αγαζά ζα
θαηξαθπινχλ ζηελ θνηλσληθή θιίκαθα κέρξη λα γίλνπλ άρξεζηνη γηα ηνπο άιινπο - θαη
σο εθ ηνχηνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε αλζξψπηλα απφβιεηα. Ξηε ζπλέρεηα ζα απνθνπνχλ
απφ ηελ θνηλσλία, φπσο γηα παξάδεηγκα νη άζηεγνη, ρσξίο θακία πηζαλφηεηα φηη ζα
αλειηρζνχλ μαλά ζηελ θνηλσληθή θιίκαθα. Βίκαζηε αλήζπρνη φηη ζα απνξξηθζνχκε κε
ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο.
Μεξαηηέξσ αλάγλσζε:
 Zygmunt Bauman – Identity (2004)

Zygmunt Bauman – Liquid life (2005)

Zygmunt Bauman – Liquid times (2007)

Ρξέρνπζα θνηλσλία - Ππληαγέο γηα πεξαηηέξσ δξάζε
Οη κπνξείηε λα θάλεηε θαη ηνπο θαζεγεηέο γηα ηελ θαηάζηαζε απηή; Λ Bauman γξάθεη:

77

«. Δ νπζία ηεο εθπαίδεπζεο ... είλαη λα ακθηζβεηήζεη ηελ επίπησζε ηεο θαζεκεξηλήο
εκπεηξίαο, λα αληεπηηεζεί θαη ζην ηέινο αςεθήζεη ηηο πηέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν καζεηήο» Ώιιά πψο πξέπεη λα γίλεη απηφ;
Δ πξνγξακκαηηθή κάζεζε γηα ην πψο λα αληηκεησπηζηεί ε κεηαβαιιφκελε δσή δελ είλαη
επηινγή: « Λη πξνυπνζέζεηο ηεο δξάζεο θαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ... γίλνληαη
γξήγνξα παξσρεκέλεο πξηλ ηα άηνκα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηηο κάζνπλ ζσζηά.» Σο εθ
ηνχηνπ ην κνληέιν εθπνκπήο, απνξξίπηεηαη απφ ηνλ Bauman γηαηί: «ε γλψζε πξέπεη λα
αλαλεψλεηαη ζπλερψο». Βπίζεο, δελ πξέπεη λα εληνπίδνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο ζηελ κεηαβαιιφκελε δσή θαζψο θαη ε εθκάζεζε ηνπο. «Λη κειινληηθέο
αλαηξνπέο ηεο δήηεζεο ζηελ αγνξά δελ είλαη εχθνια πξνβιέςηκεο, φκσο νη έρνπλ
εμειηρζεί αξθεηά νη πεξίηερλεο κέζνδνη πξφγλσζεο ηνπο.»
Λ Seymour Papert (αλαθέξεηαη απφ ηνλ Bauman) ζπκθσλεί φηη ε εθπαίδεπζε ησλ
δεμηνηήησλ δελ έρεη θαλέλα λφεκα: «Έηζη, ην κνληέιν πνπ ιέεη λα κάζεηε ελψ είζηε
λένη, ελψ είζηε ζην ζρνιείν, ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ζαο δελ είλαη πιένλ αξθεηέο. Λη δεμηφηεηεο πνπ ζα κάζεηε, φηαλ ηειεηψζεηε ην
ζρνιείν δελ ζα ηζρχνπλ ζηε ζπλέρεηα. Ώπηέο ζα είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ απφ ηε ζηηγκή
πνπ ζα κπείηε ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζα ηηο ρξεηαζηείηε. »
Ξχκθσλα κε ηνλ Bauman ε εθπαίδεπζε, σζηφζν, είλαη ε κφλε δηέμνδνο. «Ππάξρνπλ
αλεπηζχκεηα ξίζθα, αιιά κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία... δελ γλσξίδεη θαλέλα
ππνθαηάζηαην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απην-εθπαίδεπζε σο κέζν γηα λα επεξεάζεη
ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ». Βλψ νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα δνπλ ηελ εθπαίδεπζε
σο „πχιε γηα ζέζεηο εξγαζίαο‟ ζα πξέπεη επίζεο λα ηνπο" εθπαηδεχζνπκε ζην πψο λα
είλαη πνιίηεο".
Ώπηή ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη κφληκε: «ζην κνληέξλν πεξηβάιινλ, ε εθπαίδεπζε
θαη ε κάζεζε, λα είλαη γηα θάζε ρξήζε, πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη κάιηζηα δηά βίνπ».
Μξέπεη λα εληζρχζνπκε ηελ αηνκηθφηεηα ησλ καζεηψλ. «Ώηνκηθφηεηα» ζεκαίλεη, πξψηα
θαη θχξηα, ε απηνλνκία ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ γίλεηαη αληηιεπηφ σο
ηαπηνρξφλσο δηθαίσκα θαη ην θαζήθνλ ηνπ αηφκνπ. Μξηλ ζεκαίλεη νηηδήπνηε άιιν, ε
δήισζε «Βίκαη έλα άηνκν» ζεκαίλεη φηη είκαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ αμία κνπ θαη
ηηο αδπλακίεο κνπ θαη φηη είλαη θαζήθνλ κνπ λα θαιιηεξγήζσ ην πξψην θαη λα
κεηαλνήζσ θαη λα επηδηνξζψζσ ην δεχηεξν.
Μξέπεη λα θάλνπκε απηφ ην κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο καο ζεκείν εθθίλεζεο. Λ κνλαδηθφο
«ππξήλα ηεο ηαπηφηεηαο» πνπ κπνξνχκε είκαζηε ζίγνπξνη φηη πξνθχπηεη απφ ηε
ζπλερή αιιαγή, θαη κέλεη φρη κφλν αιψβεηνο, αιιά κάιινλ εληζρχεηαη. Μξφθεηηαη γηα
ηνλ «άλζξσπνο επηινγή - homo eligens» ... έλαο κφληκα παξνδηθφο εαπηφο, εληειψο
ειιηπήο, ζίγνπξα ανξίζηνπ ρξφλνπ -. θαη απζεληηθά κε απζεληηθφο. Αελ είλαη πνιιά,
αιιά είλαη κηα αξρή.
Λη homo eligens βξίζθνληαη ζήκεξα ζε θαθή ζέζε. «Ον ηη θάλεη ηνλ homo eligens λα
αγσληά ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ηνπ ... είλαη ε αλαθάιπςε ή ε ππνςία φηη δελ ππάξρνπλ
πξνθαζνξηζκέλνη θαλφλεο ή δηεζλψο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνη πνπ κπνξεί λα
αθνινπζήζεη αθιφλεηα ζε φ, ηη ζπκβαίλεη, απαιιάζζνληαο έηζη φζνπο επηιέγνπλ απφ
ηελ επζχλε γηα ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπο. »
Θφλν κηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε κπνξεί λα δηακνξθψζεη απηφ ην είδνο αλζξψπνπ.
«Μξέπεη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε λα καο δίλεη επηινγέο. Ώιιά ρξεηαδφκαζηε αθφκε
πεξηζζφηεξα γηα λα πεξηζψζνπκε ηηο ζπλζήθεο πνπ θάλνπλ ηελ επηινγή δηαζέζηκε ζηα
πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ καο.»
Μψο κνηάδεη απηή ε ελδπλάκσζε; « Δ ελδπλάκσζε» απαηηεί ηελ θαηαζθεπή θαη
αλαθαηαζθεπή ησλ δηαλζξψπηλσλ δεζκψλ, ηεο ζέιεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα
ζπλεξγαζηνχκε κε άιινπο ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα λα γίλεη ε αλζξψπηλε ζπκβίσζε
ζε έλα θηιφμελν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ακνηβαία θαη επσθειή ζπλεξγαζία ησλ
αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ αλάπηπμε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο θαη γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Βλ νιίγνηο, έλα απφ
ηα θαζνξηζηηθά δηαθπβέπκαηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ «ελδπλάκσζε»

78

είλαη ε αλνηθνδφκεζε ηνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν εγθαηαιεηκκέλνπ δεκφζηνπ ρψξνπ φπνπ
νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα δηαιέγνληαη ζρεηηθά κε ζέκαηα φπσο, ην ηδησηηθφ
θαη δεκφζην ζπκθέξνλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Έηζη: « ε
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο θνηλσληθήο
επαηζζεζίαο θαη ππεπζπλφηεηαο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθνί θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί
ζηφρνη».
Ώπηφ πνπ ρξεηάδεηαη, επνκέλσο, είλαη λα εληζρπζνχλ νη αλζξψπηλνη δεζκνί. «Ξε έλα
κεηαβαιιφκελν, νξκεηηθφ θαη απξφβιεπην πεξηβάιινλ ρξεηαδφκαζηε ζηαζεξνχο θαη
αμηφπηζηνπο δεζκνχο θηιίαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ πξηλ.»
Μαξφιν πνπ ζήκεξα νη θνηλσληθέο καο επαθέο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ
«απνζηεηξσκέλεο επαθέο» ζην Αηαδίθηπν, ε αθνζίσζε ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη νη
αλζξψπηλνη δεζκνί είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεκνθξαηία.
Μψο κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε απηέο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο; Ηνηπφλ,
«αλαθαηεπφκαζηε θαζεκεξηλά κε άιινπο πνπ ...δελ κηινχλ απαξαίηεηα ηελ ίδηα
γιψζζα (θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά) ή κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ηζηνξία». Ππφ απηέο ηηο
ζπλζήθεο, νη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιεο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπκε ζην δεκφζην ρψξν κηα εχινγε πηζαλφηεηα αλάλεςεο
είλαη νη δεμηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο - ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαιφγνπ, ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, γηα ηελ απφθηεζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ή
ηεο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ είλαη αλαπφθεπθηεο ζε θάζε πεξίπησζε θνηλήο
δσήο.»
Λ Bauman θαηαιήγεη: «Έηζη πξέπεη λα είλαη πξάγκαηη ε εθπαίδεπζε έηζη ψζηε νη
άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ λα κπνξέζνπλ λα επηδηψμνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηεο δσήο ηνπο κε ηνπιάρηζηνλ κηα κηθξή πνζφηεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη
απηνπεπνίζεζεο, πξάγκα πνπ ειπίδσ λα πεηχρνπκε». Έλα δεχηεξν απνηέιεζκα είλαη φηη
«θαζηζηνχκε ηνλ ηαρέσο κεηαβαιιφκελν θφζκν πην θηιφμελν γηα ηελ αλζξσπφηεηα.»
Μξφθεηηαη γηα κηα δηέμνδν απφ ην ηξέρνλ «ηνπίν ηεο άγλνηαο». «Δ άγλνηα νδεγεί ζε
παξάιπζε ηεο ζέιεζεο. Ζαλείο δελ μέξεη ηη επηθπιάζζεη ην κέιινλ θαη δελ έρεη ηξφπν
λα ππνινγίζεη ηνπο θηλδχλνπο.»
Λ Papert αλαθέξεη έλα επηπιένλ πξνζφλ πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ξχκθσλα κε ηνλ
ίδην κφλν κία πιεπξά έρεη πξαγκαηηθά λφεκα λα δηδαρζεί: «Δ κφλε πξαγκαηηθά
αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα είλαη ζε ζέζε λα κάζεη. Βίλαη ε
ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα είλαη ζε ζέζε λα κελ δψζεη ηε ζσζηή απάληεζε ζε εξσηήζεηο
ζρεηηθά κε ην ηη έκαζε ζην ζρνιείν, αιιά λα δψζεη ηε ζσζηή απάληεζε ζε θαηαζηάζεηο
πνπ είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν.
Μξέπεη λα παξάγνπκε αλζξψπνπο πνπ μέξνπλ πψο λα ελεξγνχλ, φηαλ βξεζνχλ
αληηκέησπνη κε θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθπαηδεπζεί. Λ Wiliam (2011)
ζπκθσλεί παξφιν πνπ ν ίδηνο δελ απνθιείεη ηε ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ κάζεζεο ζην
ζρνιείν: «Ώπηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε - ζε αληίζεζε κε ηελ θαηάξηηζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή. ΋ρη κφλν ε εθπαίδεπζε δηδάζθεη δεμηφηεηεο, αιιά παξάγεη επίζεο
ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο λέσλ δεμηνηήησλ».
Θεσξίεο ηαπηνηήησλ [8-11, 12-14]
Ξηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο είλαη ζχλεζεο λα πξνζδηνξίδνπκε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ
απαληνχκε ζην εξψηεκα: Μνηνο είκαη; Απζηπρψο, ζηε ζπλέρεηα, δελ ππάξρεη θνηλή
γξακκή ζρεηηθά κε ην πψο λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δηεξκελεχζνπκε ηηο απαληήζεηο ζε
απηή ηελ εξψηεζε.
Ξχκθσλα κε έλα επηζηεκνληθή ξεχκα, πνπ πξνζσπνπνηείηαη απφ ηνλ θνηλσληνιφγνο
Erving Goffman, ε ηαπηφηεηά καο, είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ξφισλ πνπ παίδνπκε. Δ
βαζηθή ηδέα εδψ είλαη φηη ζπκπεξηθεξφκαζηε δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα, επεηδή νη δηάθνξεο δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο απφ εκάο απαηηνχληαη ζε
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη, ζπκπεξηθεξφκαζηε δηαθνξεηηθά ζηε δνπιεηά θαη ζην
ζπίηη θαη ελεξγνχκε δηαθνξεηηθά κε ηνπο θίινπο θαη αιιηψο ζε έλα θαηάζηεκα.

79

Πηνζεηνχκε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο γηα δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα. Ζαηά ηελ αλαπαξαγσγή
απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαηεξήζνπκε ην θνηλφ καο
ρσξηζκέλν πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ζνβαξή βιάβε ηεο εηθφλαο καο.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε δεκηά πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί, θαληαζηείηε ηελ εμήο
θαηάζηαζε. Θηα κεηέξα επηζθέπηεηαη ζην ζρνιείν κηα καζήηξηα πνπ είλαη πνιχ
δεκνθηιήο ζηελ ηάμε ηεο. Δ κεηέξα θέξλεη έλα ραξηησκέλν παηρλίδη πνπ ε ίδηα
δηαθεξχζζεη δπλαηά είλαη ην αγαπεκέλν παηρλίδη ηνπ παηδηνχ ηεο. Ον απνηέιεζκα είλαη
θαηαζηξνθηθφ - ην παηδί είλαη ζε βαζηά ακεραλία. Λ ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ην θνηλφ
ηνπ ελφο ηεο ξφινπ (ζπκκαζεηέο) παίξλεη κηα γεχζε απφ έλα άιιν ξφιν, πνπ παίδεηαη
απφ ην παηδί (ραξηησκέλε θφξε).
Θηα δεχηεξε πηπρή ηνπ έξγνπ ηνπ Goffman ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα είλαη φηη
ππάξρνπλ δχν ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κνηξαδφκαζηε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εαπηνχο
καο κε ηνπο άιινπο: ζπλεηδεηά («παξνρή πιεξνθνξηψλ») θαη αζπλείδεηα
("εθπέκπνληαο πιεξνθνξίεο"). Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθπέκπεηαη
αζπλείδεηα απνηειείηαη απφ ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία καο. Ζαη νη δχν ηχπνη
πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο άιινπο λα καο εξκελεχζνπλ.
Θεξηθέο θνξέο αζπλείδεηα δηαξξένπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζπλεηδεηά δεκνζηεχζεη γηα ηνπο εαπηνχο καο. Γηα
παξάδεηγκα, ηξαπιίδνπκε θαη ηδξψλνπκε, ελψ δηαθεξχζζνπκε φηη δελ είκαζηε θαζφινπ
λεπξηθνί. Ξηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν ξφινο καο δελ ζα είλαη πνιχ αμηφπηζηνο θαη ε
απφδνζή καο ζα κπνξνχζε λα απνξξηθζεί απφ ην θνηλφ καο.
Δ εξκελεία ηνπ Goffman, δελ είλαη ε κφλε πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο.
Θηα άιιε ζεκαληηθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζην θηιφζνθν Paul Ricoeur. Ξχκθσλα κε ηνλ
Ricoeur ε ηαπηφηεηα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά καο ηα νπνία
καο θάλνπλ λα δηαθέξνπκε απφ ηνπο άιινπο (l'ipsete) θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ καο
πνπ παξακέλνπλ ίδηα γηα κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (la memete).
.
Δ εξκελεία ηνπ Ricoeur είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δεδνκέλσλ. Δ L'ipsete καο καο θάλεη αλαγλσξίζηκνπο γηα ην λφκν. ΋ληεο
αλαγλσξίζηκνη, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ηα δεδνκέλα καο αλαγθαζηηθά
πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΒΒ.
Δ νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ [νδεγία 95/46 / ΒΖ ηνπ Βπξσπατθνχ
Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Λθησβξίνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη
γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ] δηεπθξηλίδεη ηη καο θάλεη
αλαγλσξίζηκνπο : «Σο αλαγλσξίζηκν πξφζσπν νξίδεηαη ην πξφζσπν εθείλν πνπ κπνξεί
λα πξνζδηνξηζηεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο βάζεη αξηζκνχ ηαπηφηεηαο ή βάζεη ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ
πνπ
ραξαθηεξίδνπλ
ηε ζσκαηηθή,
θπζηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα.» Απζηπρψο,
δελ παξέρνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο, νχηε ζηελ νδεγία νχηε ζηελ κεηαγελέζηεξνπο
θαλνληζκνχο.
Δ ρξήζε ηεο έλλνηαο «ηαπηφηεηα» ηεο νδεγίαο θαίλεηαη λα δείρλεη φηη ε ηαπηφηεηα
ηζνχηαη κε έλα αλαγλσξίζηκν πξφζσπν - κηα ρξήζε πνπ ζεσξείηαη ππεξβνιηθά
πεξηνξηζκέλε απφ ην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο επξσπατθήο νκάδαο γηα ηε
δενληνινγία ηεο επηζηήκεο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνο ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή
(ΒΛΑ) ζηε Γλσκνδφηεζε 26: "απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα λα αλαιχζνπκε ζέκαηα
ηαπηφηεηαο φζνλ αθνξά ηα ελ ιφγσ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ ηαπηνπνίεζε
ελφο πξνζψπνπ θαη φρη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο άηνκν".
Θηα ηξίηε εξκελεία ηεο ηαπηφηεηαο ππνζέηεη φηη νη ηαπηφηεηεο είλαη νη ηζηνξίεο πνπ ιέκε
ζηνπο εαπηνχο θαη ηνπο άιινπο γηα ηνλ εαπηφ καο. Γηα παξάδεηγκα, ν θνηλσληνιφγνο
Anthony Giddens γξάθεη ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα: «Δ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ δελ
πξφθεηηαη λα βξεζεί ζηε ζπκπεξηθνξά, νχηε – φζν ζεκαληηθή θαη αλ είλαη - ζηηο
αληηδξάζεηο ησλ άιισλ, αιιά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαηεξεί κηα ζπγθεθξηκέλε

80

αθήγεζε γηα ηνλ εαπηφ». Λ θηιφζνθνο Jean-Paul Sartre ηελ νλνκάδεη έλα "δηα βίνπ
έξγν". Δ ηδέα ζε απηή ηελ εξκελεία είλαη φηη αληαλαθιά ηελ ηξέρνπζα θαηαλφεζε ηνπ
εαπηνχ καο, πνπ απνηππψλεηαη ζε κηα «ελ εμειίμεη ηζηνξία γηα ηνλ εαπηφ», ε νπνία
είλαη ε «βηνινγηθή αθήγεζε ηνπ αηφκνπ».
Θφλν κία ζπλεθηηθή εθδνρή ηεο ηζηνξίαο καο γηα ηνλ εαπηφ καο, κπνξεί λα ππάξρεη αλά
πάζα ζηηγκή. Θε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη ηζηνξίεο αιιάδνπλ, αιιά δελ κπνξεί λα
ππάξρνπλ πνηέ δχν εθδφζεηο ηελ ίδηα ζηηγκή.
Δ εξκελεία απηή βξίζθεηαη θάησ απφ ην ιεγφκελν δηθαίσκα Βπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ
«δηθαηψκαηνο επηιεζκνζχλεο» - ην δηθαίσκα ησλ ηδησηψλ «λα δεηήζνπλ λα
αθαηξεζνχλ ηα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία ή λα απνκαθξπλζνχλ απφ θάζε
πξνζβαζηκφηεηα κέζσ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο». Ξχκθσλα κε ηνλ Giddens, έρνπκε
ην δηθαίσκα λα δηαγξάςνπκε ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία απφ ηελ αθήγεζε καο.
Μεξαηηέξσ αλάγλσζε:


Anthony Giddens – Modernity and Self-Identity (1991)
Erving Goffman – The presentation of Self in everyday life (1959)
Paul Ricoeur – Oneself as another (1992)

Νη λέεο ηερλνινγίεο ζην Γηαδίθηπν θαη ε ηαπηφηεηα [8-11, 12-14]
Έρνληαο θαηά λνπ ηηο έλλνηεο απφ ηελ ελφηεηα "Θεσξία Οαπηφηεηαο" θ ε έλλνηα ηεο
ηαπηφηεηαο ζην Αηαδίθηπν ηψξα θαίλεηαη εχθνιν λα θαηαζθεπαζηεί: Λη δηαδηθηπαθέο
ηαπηφηεηεο είλαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα πνηνη είκαζηε ζην Αηαδίθηπν. Γηα λα
θαηαλνήζνπκε ηηο απαληήζεηο εκείο απιά πξέπεη λα εθαξκφζνπκε κηα απφ ηηο ηξεηο
εθδνρέο ηεο ηαπηφηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ζην Αηαδίθηπν.
Θεηά ηελ πξψηε εξκελεία ηεο ηαπηφηεηά καο ζην Αηαδίθηπν, απηή απνηειείηαη απφ ηα
ζηνηρεία πνπ έρνπκε εθπέκςεη ζπλεηδεηά θαη αζπλείδεηα ζην Αηαδίθηπν. Ξχκθσλα κε ηε
δεχηεξε εξκελεία, ε ηαπηφηεηά καο ζην Αηαδίθηπν, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο απηφ
πνπ καο θάλεη δηαθνξεηηθνχο ζην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη ηη ζρεηηθά κε
καο ζην Αηαδίθηπν παξακέλεη ζηαζεξφ. Γηα ηε λνκνζεζία ηεο ΒΒ, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηηο
Αηαδηθηπαθέο ηαπηφηεηεο, ή ςεθηαθέο ηαπηφηεηεο, νξίδνληαη απφ ηελ «ηαπηφηεηα-σοηαπηνπνίεζε» ζην Αηαδίθηπν. Ώπηφ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη ζην Αηαδίθηπν ε ηαπηφηεηά
καο ηζνχηαη κε ηνπο θσδηθνχο καο θαη ζπλδπαζκνχο φλνκα-ρξήζηε καο ή ηα βηνκεηξηθά
αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία καο ή ηα πηζηνπνηεηηθά log-in θαη φρη ηφζν κε εκάο σο
πξνζσπηθφηεηεο ζην Αηαδίθηπν. Ξηελ ηξίηε εξκελεία ηεο Αηαδηθηπαθήο ηαπηφηεηάο,
απηή αλαθέξεηαη ζηελ ειεθηξνληθή αθήγεζε πνπ παξέρνπκε γηα ην πνηνη είκαζηε – διδ
ην πξνθίι καο.
Απζηπρψο, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο online παξνπζίαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο καο δελ κπνξεί λα
ζπλνςηζηεί απιά εθαξκφδνληαο εξκελείεο ηεο ηαπηφηεηαο ζε Αηαδηθηπαθέο ηαπηφηεηεο.
Λη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο έρνπλ πεξηπιέμεη ηηο εξκελείεο καο ηαπηνηήησλ αξθεηά.
Ώο μεθηλήζνπκε κε ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ πξψηε εξκελεία ηεο
ηαπηφηεηαο φπσο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ Goffman. Βμαθνινπζνχκε λα
δηαρσξίδνπκε ην θνηλφ καο ζε θάπνην βαζκφ - ζπκπεξηθεξφκαζηε δηαθνξεηηθά ζην
Facebook θαη ζην LinkedIn θαη δεκνζηεχνπκε δηαθνξεηηθά θείκελα ζην Twitter απ‟ φηη
ζην World of Warcraft - αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ππάξρεη έλαο εξκεηηθφο ηνίρνο
πνπ ρσξίδεη ην θνηλφ καο. Βλψ γηα ηνλ Goffman ν δηαρσξηζκφο είλαη πιήξεο θαη
πιεξνθνξίεο απφ ηνλ έλαλ ξφιν δελ δηαξξένπλ ζηνλ άιιν ξφιν, έρνπκε πξνβιήκαηα
δηαηήξεζεο απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ ζην Αηαδίθηπν. Θφλν ιίγνη απφ εκάο, θαηά
ζπλέπεηα, ρξεζηκνπνηνχκε ηηο επηινγέο ζηα social media γηα λα ζηνρεχνπκε ζε έλα
δηαθνξεηηθφ θνηλφ θάζε θνξά γηα θάζε κήλπκα πνπ ζηέιλνπκε. ΋κσο ζα κνηξαζηνχκε
ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαθνπψλ καο θαη αζηεία βίληεν κε γάηεο κε ηνπο θίινπο, ηηο
νηθνγέλεηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο καο. Θεξηθνί απφ εκάο, αθφκε θαη ζπλεηδεηά
ζπλδένπλ πνιιά ή φια ηα πξνθίι καο κεηαμχ ηνπο. Ώιιά αθφκα θαη αλ είκαζηε αξθεηά
πξνζεθηηθνί ψζηε λα πξνζπαζήζνπκε λα δηαρσξίζνπκε ην δηαδηθηπαθφ θνηλφ καο ζηε

81

ζπλέρεηα ιεηηνπξγεί ην Google σο ν κεγάινο ζχλδεζκνο ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη γηα λα
καο αλαδεηήζεη, αθνχ καο ζπλδέεη κε ην φπνην πεξηερφκελφ δεκνζηεχνπκε.
Ηφγσ ηεο online παξνπζίαο καο επίζεο κηα κεηαηφπηζε έιαβε ρψξα ζην είδνο ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ θαηά ιάζνο έρνπκε παξαρσξήζεη. Μαξαδνζηαθά φ,ηη πιεξνθνξίεο
δηέξξεαλ γηα καο θπξίσο αθνινπζνχζαλ θάπνηα ζπλάληεζε κεηαμχ θάπνησλ αηφκσλ,
ελψ ζήκεξα νη πιεξνθνξίεο καο πνπ θαηά ιάζνο δηαξξένπλ αθνξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά καο γα ην πνπ θάλνπκε θιηθ, δεδνκέλα πνπ
εξκελεχνληαη απφ εηαηξείεο θαη αξρέο, άγλσζην ζε καο κέζσ ησλ αιγνξίζκσλ θαη ησλ
Big Data (profiling). Δ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία έρεη ζρεδφλ εμαθαληζηεί εληειψο ζε
Αηαδίθηπν. Ώλη‟ απηνχ ρξεζηκνπνηνχκε chat ή SMS, κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη ην είδνο
ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαξξέεη γηα καο.
Ηακβάλνληαο ηελ εξκελεία ησλ ηαπηνηήησλ κε βάζε ηνλ Ricoeur, δελ κπνξνχκε παξά
λα παξαηεξήζνπκε ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ πξνθίι καο ζην δηαδίθηπν. Βλψ ζε
κεγαιχηεξα θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην MySpace κπνξνχζακε λα ζπλ-δεκηνπξγνχκε ην
πξνθίι καο, ζε λεφηεξα θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην Facebook θαη ην Twitter είκαζηε φινη
θαηαδηθαζκέλνη λα ρσξέζνπκε ζην ίδην πξφηππν. Σο εθ ηνχηνπ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα
είκαζηε δηαθνξεηηθνί (l'ipsete).
Ξηε ζπλέρεηα, έρνπκε κηα ηεξάζηηα ηάζε γηα θνκθνξκηζκφ ζε Αηαδίθηπν. ΋ινη θάλνπκε
ηα ίδηα duckfaces ζηηο selfies θαη πνιινί απφ καο δείρλνπλ ηα ειην-θακκέλα πφδηα καο
ζηηο θσηνγξαθίεο καο θνληά ζηε ζάιαζζα. Θνηξαδφκαζηε ζην δηαδίθηπν ραξηησκέλεο
εηθφλεο παηδηψλ, αζηείσλ εηθφλσλ θαη παξάμελεο ηζηνξίεο εηδήζεσλ.
Λ ιφγνο γηα απηφλ ηνλ θνκθνξκηζκφ ζα κπνξνχζε λα είλαη νη αλαζθάιεηέο καο, φπσο
πεξηγξάθνπλ νη Duval & Wicklund (1972) ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο ζεσξίαο
απηνγλσζίαο ηνπο (Objective Self-Awareness - OSA). Ξχκθσλα κε απηνχο είκαζηε
πάληα ζνθαξηζκέλνη φηαλ θνηηάμνπκε πξνζεθηηθά ζηνλ θαζξέθηε, γηαηί ε εηθφλα ηνπ
εαπηνχ καο πνπ θέξνπκε κέζα καο είλαη ζεηηθά παξακνξθσκέλε. Ώλ θνηηάμνπκε ζηνλ
θαζξέθηε θαη δνχκε πξαγκαηηθά ηνλ εαπηφ καο γηλφκαζηε απνγνεηεπκέλνη έηζη είλαη
θαη αλαζθαιείο. Λ επθνιφηεξνο δηέμνδνο απφ απηή ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε είλαη λα αξρίζνπκε λα ζπκκνξθσλφκαζηε πεξηζζφηεξν κε ην πξφηππν ηεο
νκνξθηάο φπσο ηελ αληηιακβαλφκαζηε γχξσ καο θαη λα γίλνπκε απνδεθηνί. Ώλ
δερηνχκε φηη ηα πξνθίι καο είλαη θαζξέθηεο κε ηέηνην ηξφπν, ζηε ζπλέρεηα ν
θνκθνξκηζκφο καο ζην Αηαδίθηπν ζα κπνξνχζε ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη λα εμεγεζεί.
Ον ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Facebook, απφ ηελ άιιε πιεπξά δηαβξψλεη ηελ ζηαζεξφηεηα
(memete) καο. Θε ηελ ηνπνζέηεζε καο ζε έλα ρξνληθφ ρξνλνδηάγξακκα γίλεηαη νξαηφ
πψο αιιάδνπκε. Ώιιάδνπκε ηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο θίινπο, ηελ εξγαζία θαη ηε γλψκε
καο, θαη φια απηά είλαη ηαθηνπνηεκέλα λα παξνπζηάδνληαη σο ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ
ηελ ηαπηφηεηά καο.
Ζαηά ηνλ ίδην ηξφπν ην timeline ηνπ Facebook ακθηζβεηεί ηελ ηξίηε εξκελεία ησλ
ηαπηνηήησλ καο - σο αθεγήζεηο απφ εκάο γηα ηνπο εαπηνχο καο. Ον ρξνλνδηάγξακκα
ηνπ Facebook δείρλεη πνιιαπιέο εθδνρέο ηεο ηζηνξίαο καο, ηελ ίδηα ζηηγκή - θαη απηφ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε αθήγεζε καο είλαη κηα κνλαδηθή ζπλεθηηθή ηζηνξία γηα καο πνπ
ιέγεηαη απφ εκάο ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηνπο άιινπο - κηα ηζηνξία πνπ ππάξρεη ζε κία
κφλν έθδνζε. Βπηπιένλ, άιινη πξνζζέηνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζην πξνθίι καο, έηζη
ψζηε λα κελ είλαη πιένλ κφλν "απφ καο γηα καο".
Λ EGE, είλαη έλαο ζπκβνπιεπηηθφο νξγαληζκφο ζηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή, παξαηεξεί
φηη: «Ον Facebook επηηξέπεη ηψξα ηα κέιε ηνπ λα απνζεθεχνπλ ηελ ηζηνξία ηεο δσήο
ηνπο θαη επνκέλσο θαη ηα δεδνκέλα ηνπο κε έλα δηαρξνληθφ ηξφπν. Δ κλήκε θαη ε ιήζε
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα: ρσξίο θάπνηα ιήζε ζηελ δηαδηθαζία
επηινγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ εαπηνχ (ipse) θάπνηνο
γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν εμαξηψκελνο απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα
απηφ-πξνζδηνξηζηεί (idem). ΋πσο έρεη αλαθεξζεί ζε ζρέζε κε ηε λνκηθή πξσηνβνπιία
ηνπ «δηθαηψκαηνο ζηελ επηιεζκνζχλε», σζηφζν, ν ηζηφο θαίλεηαη λα «κελ μερλά
πνηέ». Ον εζηθφ δήηεκα ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο ηεο ηαπηφηεηαο, ινηπφλ, είλαη πψο απηή

82

επεξεάδεη ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ - ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε αδπλακία ηεο «δηαγξαθήο» ελφο κέξνο
ηεο ηζηνξίαο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ απφ ηε ζπιινγηθή κλήκε ηνπ Εζηνχ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη έλαλ πνιηηηζκφ πνπ δελ ζπγρσξεί, θαη απηφ εθθξάδεηαη κε κεησκέλεο
επθαηξίεο ζηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε, κε θνηλσληθέο κνξθέο θαηάθξηζεο θαη ειέγρνπ
ή κε ηηο πνιηηηθέο παξαθνινχζεζεο. "
Ώιιά απηφ δελ είλαη ε κφλε πξφθιεζε ζηελ ςεθηαθή επνρή κε ηελ εκπλεπζκέλε
εξκελεία ηνπ Giddens. Έλα αμίσκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξψηε εξκελεία, είλαη φηη νη
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνπκε ζπλεηδεηά είλαη κφλν έλα κέξνο ηεο
ηαπηφηεηάο καο. Ώξθεηά πην ηζρπξέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ "εθπέκπνληαη" απφ εκάο,
είηε απφ ηξίηνπο ή αζπλείδεηα. Ώπηφ ζπλέβαηλε ζηελ πξν-ςεθηαθή επνρή, φηαλ ε
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο καο θαη ε θσλή καο ήηαλ ζεκαληηθνί δείθηεο ζηνπο άιινπο γηα
απηφ πνπ είκαζηε θαη απηφ πνπ καο ζπκβαίλεη ηψξα.
Οα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απφ ηηο λεπξνεπηζηήκεο καο δείρλνπλ πφζν ζεκαληηθέο
είλαη νη πιεξνθνξίεο "πνπ εθπέκπνληαη" γηα εκάο. Γηα λα ην εθηηκήζνπκε πιήξσο απηφ
πξέπεη λα εξεπλήζνπκε ιίγν ζηελ ζεσξία ησλ λεπξνεπηζηεκψλ. Λ Timothy Wilson
(2002) ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ δηαθήξπμαλ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο
ηαπηφηεηάο καο απνηειείηαη απφ απηφ πνπ απνθαιεί "πξνζαξκνζηηθφ αζπλείδεην". Ώπηφ
ην αζπλείδεην θνκκάηη ηνπ εαπηνχ καο δελ έρεη ηίπνηα λα θάλεη κε ην αζπλείδεην ηνπ
Freud. Λ Wilson νξίδεη ην πξνζαξκνζηηθφ αζπλείδεην σο «δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
είλαη απξφζηηεο ζηε ζπλείδεζε, αιιά επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο επηξξνή, ηα
ζπλαηζζήκαηα ή ηε ζπκπεξηθνξά καο. Βπίζεο παίδεη έλα ζεκαληηθφ εθηειεζηηθφ ξφιν
ζηελ ςπρηθή δσή καο. Ξπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο, ηηο εξκελεχεη θαη ηηο αμηνινγεί, θαη
ζέηεη ζηφρνπο ζε θίλεζε, γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. » Ξχκθσλα κε θάπνηνπο, ην
αζπλείδεην δεκηνπξγεί ην 95% ηεο ζπκπεξηθνξάο καο. Ον ππφινηπν 5% είλαη
ζπλεηδεηφ, είλαη κφλν „ραιαξά ζπλδεδεκέλν‟ κε ην άιιν 95% θαη δελ έρεη πξφζβαζε ζε
απηφ. Ον ζπλεηδεηφ κπνξεί λα πξνζπαζήζεη απιψο λα εμνξζνινγίζεη, ηη έρεη απνθαζίζεη
ην άιιν κέξνο - φπσο νη άλζξσπνη θαίλεηαη λα θάλεη ζε κηα ζεηξά πεηξακάησλ. Λ
Wilson απνθαιεί απηφ: "ζπλνκηιία". Λ Wilson γξάθεη: «είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα
θάλνπκε κειεηεκέλεο ππνζέζεηο γηα ηηο δηαζέζεηο ηνπ αζπλείδεηνπ καο».
Ον αζπλείδεην κέξνο καο «ζπλδέεηαη κε ην εδψ θαη ηψξα, αληηδξά γξήγνξα ζην ηξέρνλ
πεξηβάιινλ καο, εληνπίδεη κνηίβα επηδέμηα, καο πξνεηδνπνηεί γηα ηπρφλ θηλδχλνπο, θαη
ζέηεη ζε θίλεζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ζηφρνπο. Ώπηφ πνπ δελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε είλαη λα πξνβιέςνπκε ηη ζα ζπκβεί αχξην, ηελ επφκελε εβδνκάδα, ή ην
επφκελν έηνο θαη λα πξνεηνηκαζηνχκε αλαιφγσο. Λχηε κπνξεί ην πξνζαξκνζηηθφ
αζπλείδεην λα αλακίμεη ην παξειζφλ θαη λα ην εληάμεη ζε κηα ζπλεθηηθή απην-αθήγεζε.
Ώλάκεζα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλείδεζεο είλαη νη ηθαλφηεηεο καο
πξνβιέςνπκε, λα ηνλσζνχκε δηαλνεηηθά θαη λα θάλνπκε ζρέδηα.»
Λ θάηνρνο ηνπ βξαβείνπ Ιφκπει Daniel Kahneman (2011) κεηαθξάδεη ην ζπλεηδεηφ θαη
αζπλείδεην ηνπ Wilson ζε δχν ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ έρνπκε εκείο νη
άλζξσπνη. Οα απνθαιεί ζπζηήκαηα. Ον «Ξχζηεκα 1» πνπ εθηειεί απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο
θαη ην «Ξχζηεκα 2» πνπ εθηειεί ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηνλ Kahneman απηνί
είλαη δχν ηξφπνη ζθέςεο πνπ ν ίδηνο ραξαθηεξίδεη "γξήγνξνο" έλαληη ηνπ "αξγνχ".
Λ Leonard Mlodinow (2012) κηιά γηα ην αζπλείδεην ζην θνηλσληθφ πεδίν. ΐιέπεη ην
αζπλείδεην ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ηφζν ζεκαληηθή. Λη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζην αζπλείδεην
επίπεδν. Λ Mlodinow ιέεη: "... έλα παξάιιειν θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο καο είλαη κε
ιεθηηθφ, θαη απηά ηα κε ιεθηηθά κελχκαηα κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ πνιχ
πεξηζζφηεξα απφ ηηο πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο ιέμεηο καο θαη κεξηθέο θνξέο είλαη ζε
αληίζεζε κε απηέο. Αεδνκέλνπ φηη κεγάιν κέξνο, αλ φρη ην κεγαιχηεξν, ησλ κε
ιεθηηθψλ ζεκάησλ θαη ηεο αλάγλσζεο ησλ ζεκάησλ είλαη απηφκαην θαη
πξαγκαηνπνηείηαη έμσ απφ ηε ζπλεηδεηή επίγλσζε θαη ηνλ έιεγρν καο, κέζα απφ κε
ιεθηηθέο λχμεηο καο, επηθνηλσλνχκε άζειά καο έλα κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ γηα

83

ηνπο εαπηνχο καο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνπ καο. Λη θηλήζεηο πνπ θάλνπκε, ε ζηάζε
ηνπ ζψκαηνο καο, νη εθθξάζεηο πνπ έρνπκε ζην πξφζσπφ καο, θαζψο θαη νη κε ιεθηηθέο
ηδηφηεηεο ηνπ ιφγνπ καο - φια ζπκβάιινπλ ζην πψο νη άιινη καο βιέπνπλ».
Λ πεηξακαηηθφο ςπρνιφγνο Joshua Greene (2013) ππνζηεξίδεη φηη νη δχν ζθαίξεο
δεκηνπξγνχλ δχν δηαθνξεηηθά ζχλνια εζηθήο πνπ ν ίδηνο απνθαιεί «γξήγνξε θαη αξγή
εζηθή».
Θηα ηξίηε πξφθιεζε γηα ηνλ Giddens-εκπλεπζκέλε απφ ηελ εξκελεία ηεο ηαπηφηεηαο
πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ «κεηαβαιιφκελε δσή» ηνπ Zygmunt Bauman. Ξχκθσλα κε
ηνλ ίδην ζε απηνχο ηνπο θαηξνχο δελ πξνζπαζήζνπκε λα νηθνδνκήζνπκε κε ζπλέπεηα
κηα αθήγεζε φπσο ζπλεζίδακε λα θάλνπκε. Ώο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηα θνκκάηηα
ηνπ παδι. Ξήκεξα κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα θηηάμεηε κηα εηθφλα ρξεζηκνπνηψληαο ηα
θνκκάηηα απηά, θαη ζηε ζπλέρεηα " πξνζπαζείηε λα αλαθαιχςεηε πψο κπνξείηε λα
αιιάμεηε ηε ζεηξά ηνπο ψζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηελ επράξηζηε εηθφλα-ζηφρν.
Μεηξακαηίδεζηε κε απηφ πνπ έρεηε... Ον πξφβιεκά ζαο είλαη ...Μνηνχο ζηφρνπο κπνξείηε
λα θαηαθηήζεηε κε ηνπο πφξνπο πνπ έρεηε ήδε ζηελ θαηνρή ζαο, θαη πνηνη ζηφρνη είλαη
αληάμηνη
ησλ πξνζπαζεηψλ ζαο γηα λα ηνπο απνθηήζεηε " Ζαη πξνζζέηεη: „„Θηα
ζπλεθηηθή, ζηαζεξά θαξθσκέλε θαη ηζρπξά θαηαζθεπαζκέλε ηαπηφηεηαο ζα είλαη έλα
βάξνο, έλαο πεξηνξηζκφο, ν πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο επηινγήο. Θα πξνκελχεη κηα
αληθαλφηεηα λα μεθιεηδψζεηε ηελ πφξηα φηαλ ε επφκελε επθαηξία εκθαληζηεί.‟‟
Δ γλσκνδφηεζε ηνπ EGE θαηαδεηθλχεη ηνλ Bauman θαη κηιά γηα ηνλ «κεηαβαιιφκελν
εαπηφ»: «Δ ζεκαζία ηνπ εζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ έγθεηηαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηηο
παξαδνζηαθέο έλλνηεο ηεο γλεζηφηεηαο θαη απηνλνκίαο: νη κεηαβαιιφκελεο ή πβξηδηθέο
ηαπηφηεηεο κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλέρεηα πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έλλνηα ηεο πξαθηηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλαλ
εαπηφ πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί φρη κφλν κε ηηο πξάμεηο ηνπ, αιιά αλαγλσξίδεηαη
επίζεο απφ ηνπο άιινπο. Σο εθ ηνχηνπ, νη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε
ηερλνινγία γηα ηε δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο, πεξηνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηνπο θαλφλεο ησλ πξνγξακκάησλ (θνηλσληθψλ δηθηχσλ) πνπ ρξεζηκνπνηεί θαλείο, θάλεη
ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο δπλεηηθά αλαζθαιείο, νη εζηθέο έλλνηεο φπσο ε εκπηζηνζχλε, ε
εηιηθξίλεηα θαη ε αμηνπηζηία κπνξνχλ λα ράζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ
ζθαίξεο ηνπ αλήθεηλ ψζηε λα ελζσκαησζεί ην άηνκν - ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή
επηβάιινληαη ζην άηνκν βξαρππξφζεζκεο ζρέζεηο πνπ κπνξνχλ εχθνια λα
αληηθαηαζηαζνχλ.»
Μεξαηηέξσ αλάγλσζε:

Daniel Kahneman – Thinking, fast and slow (2011)

EGE, Opinion 26: Ethics of Information and Communication Technologies (2012)

Joshua Greene – Moral tribes (2013)

Leonard Mlodinow – Sublimal (2012)

Shelly Duval & Robert Wicklund – Objective Self-Awareness (1972)

Timothy Wilson – Strangers to ourselves (2002)

Zygmunt Bauman – Identity (2004)

84

ΘΔΥΟΖΡΗΘΝ ΢ΞΝΒΑΘΟΝ Π΢ΛΝΓΝ΢ 2
Βηζαγσγή
Ξε απηή ηε ζπλεδξία ηα δχν θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπδεηνχληαη είλαη: ε δηαδξαζηηθή
δηδαθηηθή θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα.
Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή
Βηζαγσγή
Λη θπξίαξρεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηελ πιεηνςεθία ησλ
ζρνιείσλ ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε εμαθνινπζνχλ λα είλαη ην κνληέιν κεηάδνζεο, ζην
νπνίν ν δάζθαινο δηδάζθεη απφ ζέζε ηζρχνο θαη νη καζεηέο λα πξνζπαζνχλ λα
θαηαλνήζνπλ ηη δηδάζθεη ν δάζθαινο. Ον κνληέιν κεηάδνζεο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε
φηη ε γλψζε πξέπεη λα κεηαδίδεηαη θαη λα δηδάζθεηαη, φηη ε θαηαλφεζε ζα αλαπηπρζεί
αξγφηεξα, θαη φηη ε δηαχγεηα ζηελ παξάδνζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αληακνηβέο γηα ηελ
ππνκνλεηηθή παξαθνινχζεζε απφ ηνπο καζεηέο είλαη ηα βαζηθά ηεο θαιήο
δηδαζθαιίαο» (Black & Wiliam, 1998).
Ώθνχ αλέιπζαλ ηα απνηειέζκαηα ελφο ηεξάζηηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ εξεπλεηψλ
θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο νη Black & Wiliam δειψλνπλ ηνικεξά φηη «πνιιά
ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη απηφ ην κνληέιν κεηάδνζεο δελ ιεηηνπξγεί, αθφκα θαη κε
βάζε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα». Ξχκθσλα κε απηνχο «ππάξρνπλ ιίγα ή θαη ηίπνηα πνπ
πξαγκαηηθά αμίδεη λα κάζεη θαλείο (αθνινπζψληαο ηνλ παξαπάλσ ηξφπν)».
Λη Black & Wiliam πξνηείλνπλ κηα ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή: κηα δηδαθηηθή πνπ είλαη
δηαδξαζηηθή θαη φρη κνλφδξνκε: «πξέπεη λα ππάξμεη δέζκεπζε ζηε δηδαζθαιία κέζσ
αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ αλάπηπμε δχλακεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηελ ελζσκάησζε
λέσλ ζηνηρείσλ θαη ηδεψλ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ».
Ώπηφ ην είδνο ηεο δηδαθηηθήο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν αλ ιάβνπκε ππφςε ην πην
ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ δηδαθηέα χιε: ηα απνηειέζκαηα
εμεηάζεσλ. Ξχκθσλα κε ηνλ Wiliam (2011), ε δηδαθηηθή είλαη επεξγεηηθή γηα φινπο
ηνπο καζεηέο, αιιά πεξηζζφηεξν γηα «γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο» θαη
γηα «καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο εζληθέο θαηαγσγέο».
Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο:
• Λη καζεηέο είλαη ζπλππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο.

Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε ζπλππεπζπλφηεηα νη καζεηέο ζα πξέπεη επίζεο
λα ζπλ-ππεχζπλνη γηα ηα καζήκαηα. Λ ξφινο ησλ καζεηψλ δελ πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζην «λα παίδνπλ ην παηρλίδη „κάληεςε ηη είλαη ζην κπαιφ ηνπ
δαζθάινπ‟» (Wiliam, 2011).

Αελ είλαη πιένλ δσηηθήο ζεκαζίαο ε δηδαζθαιία ηνπ δαζθάινπ. Λη εθπαηδεπηηθνί πεξηζζφηεξν δηεπθνιχλνπλ απνηειεζκαηηθά ηα δηάθνξα πεξηβάιινληα κάζεζεο.

Λη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα ηνπο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο γηα θάζε κάζεκα. Λη καζεηέο ζα πξέπεη
λα γλσξίδνπλ ηη αλακέλεηαη απφ απηνχο γηα λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο
ηνπο.

Λη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλνίμνπλ πεξηζζφηεξα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε
ηνπο καζεηέο ηνπο. Λ Wiliam (2011) καο δηαβεβαηψλεη: «΋ηαλ νη εθπαη-

85

δεπηηθνί αλνίγνπλ ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο, νη καζεηέο
ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ».

Λη εθπαηδεπηηθνί δελ αλαβάιινπλ πιένλ λα ειέγμνπλ θαηά πφζν νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηα καζήκαηα, κέρξη λα έξζεη ε πεξίνδνο ησλ εμεηάζεσλ. Δ βαζκνιφγεζε απφ ηηο εμεηάζεηο είλαη έλα θιείζηκν ηνπ ζέκαηνο
κεηά ηελ νπνίν δελ ιακβάλεη ρψξα θακία επηπξφζζεηε εθκάζεζε, νχηε
θαλ απφ απηνχο πνπ απέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο. Ώλη 'απηνχ, νη δάζθαινη ζα
πξέπεη λα ειέγρνπλ κνλίκσο αλ φινη νη επηκέξνπο καζεηέο θαηαλφεζαλ ην
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Ώλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ έρνπλ
θαηαιάβεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο, ν δάζθαινο ή νη ζπλνκήιηθνη ηνπ πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζε απηφ ην καζεηή γηα ην
ζέκα απηφ. Δ δηαδξαζηηθφηεηα εληνπίδεηαη ζηελ ζπλερή επαηζζεζία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αηνκηθή κάζεζε ησλ καζεηψλ. Δ νπζία ηνπ δηαδξαζηηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί παξαδέρνληαη φηη δελ μέξνπλ
ηη έρνπλ κάζεη νη καζεηέο έσο φηνπ λα ηνπο ειέγμνπλ.

Βπεηδή νη θαζεγεηέο επηηξέπνπλ κηα πνιχ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ηφηε εθείλνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζην κάζεκα.

Λ Wiliam θαζνξίδεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή ηεο δηαδξαζηηθήο δηδαθηηθήο, ηελ νπνία ν ίδηνο
ραξαθηεξίδεη σο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, σο εμήο: «Θηα αμηνιφγεζε ιεηηνπξγεί
δηακνξθσηηθά ζην βαζκφ ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηα επηηεχγκαηα
ηνπ καζεηή, εμάγνληαη θαη εξκελεχνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο ή ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα επφκελα βήκαηα πνπ
ζα αθνινπζήζνπλ ζηελ κάζεζε ηνπο, πνπ πηζαλφηαηα λα είλαη θαιχηεξεο, έλαληη ησλ
απνθάζεσλ πνπ ζα είραλ θάλεη ζηελ απνπζία ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ.»
Δ Αηδαθηηθή ηεο Αηακνξθσηηθήο Ώμηνιφγεζεο δελ είλαη εχθνιν λα εθαξκνζηεί. Θα
ρξεηαζηεί ρξφλνο θαη κηα βαζκηαία πξνζέγγηζε. Λ Wiliam εμεγεί: «΋ηαλ νη δάζθαινη
πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ πάλσ απφ δχν ή ηξία πξάγκαηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ηελ
ίδηα ζηηγκή, ην ηππηθφ απνηέιεζκα είλαη φηη ε δηδαζθαιία ηνπο ζα επηδεηλσζεί θαη ζα
επηζηξέςνπλ ζε φ, ηη έθαλαλ πξηλ. Δ ζπκβνπιή κνπ είλαη θάζε εθπαηδεπηηθφο λα
επηιέγεη κηα ή δχν απφ ηηο ηερληθέο ... θαη λα ηηο εθαξκφδεη ζηελ ηάμε. Ώλ θαλνχλ
απνηειεζκαηηθέο, ηφηε ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη λα ηηο αζθήζνπλ κέρξη λα γίλνπλ
δεχηεξε θχζε.»
Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην εξγαζηήξην IDentifEYE δελ πξνηίζεηαη λα αιιάμεη ξηδηθά ηελ
θαζεκεξηλή δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά κάιινλ πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη κηα
γθάκα νξζψλ πξαθηηθψλ απφ ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηιέμνπλ.
Ζαιφ ζα είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξγαζηήξην IDentifEYE λα
μεθηλήζνπλ λα δεκηνπξγνχλ θνηλφηεηεο κάζεζεο (TLCS). Μξνηείλνπκε ην εξγαζηήξην
IDentifEYE λα κελ αληηκεησπηζηεί σο κηα εθάπαμ δηαδηθαζία αιιά λα ιεηηνπξγήζεη σο
αθεηεξία γηα ηηο κεληαίεο ζπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ δηδαθηηθή
κεζνδνινγία. Ξχκθσλα κε ηε ζπληαγή ηνπ Wiliam, ζπκβνπιεχεη ην κέγεζνο ηεο
νκάδαο λα είλαη κεηαμχ ησλ νθηψ έσο δψδεθα εθπαηδεπηηθψλ. «Δ ηδέα ηεο TLC είλαη φηη
θάζε ζπκκεηέρσλ έξρεηαη ζηε ζπλάληεζε κε ην πξνζσπηθφ επαγγεικαηηθφ ζρέδην
αλάπηπμήο ηνπ, θαη παίξλεη ηελ ππνζηήξημε ηεο νκάδαο ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ.»
Θαιέο Ξξαθηηθέο
Ξην βηβιίν ηνπ „Βλζσκαησκέλε Αηακνξθσηηθή Ώμηνιφγεζε‟ ν Wiliam πεξηγξάθεη
αξθεηέο ζπγθεθξηκέλεο νξζέο πξαθηηθέο. Ξην πιαίζην ησλ πηινηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ
IDentifEYE νη Βπξσπαίνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δνθηκάζεη κηα νκάδα απφ απηά. Μαξαθάησ
ζα βξείηε ηηο θαιέο πξαθηηθέο αμηνινγήζεθαλ σο νη θαιχηεξεο:

86

Αηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο
o Έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα λα ειέγμεηε αλ είζηε θαηαλνεηνί ζηελ ηάμε
είλαη ην φξγαλν ησλ δηαγλσζηηθψλ εξσηήζεσλ. Ώπηέο είλαη «εξσηήζεηο
πνπ αλνίγνπλ έλα παξάζπξν ζηε ζθέςε ηνπ καζεηή». Αελ είλαη εχθνιν λα
δεκηνπξγεζνχλ, αιιά δηαβάδνληαο ην βηβιίν Βλζσκαησκέλε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε Wiliam (2011) ζα βνεζεζείηε. Λ γεληθφο θαλφλαο γηα απηά
ηα εξσηήκαηα είλαη: «Ώπηφ πνπ θάλεη κηα εξψηεζε ρξήζηκε σο δηαγλσζηηθφ εξψηεκα ... είλαη φηη πξέπεη λα είλαη πνιχ δχζθνιν ν καζεηήο λα απαληήζεη ζσζηά γηα ηνπο ιάζνο ιφγνπο.» Ζαη ην εξψηεκα ζα πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν κε έλαλ έλα ηέηνην ηξφπν ψζηε «νη εζθαικέλεο απαληήζεηο λα είλαη εξκελεχζηκεο». Δ βαζηθή παξαδνρή πξέπεη λα είλαη φηη: «είλαη θαιχηεξν λα ππνζέζνπκε φηη νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ θάηη αθφκε θαη
φηαλ ην γλσξίδνπλ παξά λα ππνζέηνπκε ην αληίζηξνθν». Δ θαιχηεξε
ζηηγκή γηα λα ζέζνπκε απηά ηα εξσηήκαηα είλαη «ζηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο φπνπ ζα γίλεη ε κεηάβαζε ζε άιιν ζέκα». Ώπηά είλαη ηα ζεκεία «ζηα
νπνία ν θαζεγεηήο ειέγρεη αλ ε ηάμε είλαη έηνηκε λα πξνρσξήζεη».
o Γηα λα εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν δεκηνπξγήζηε δηαγλσζηηθά εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο, θαηά πξνηίκεζε κφλν κε απάληεζε Ώ θαη ΐ. Θνηξάζηε ηα
post-it κε ηα δπν ρξψκαηα πξηλ απφ ην κάζεκα: γηα παξάδεηγκα, έλα κπιε
γηα ην Ώ θαη ην θίηξηλν γηα ην ΐ. Οψξα, αλ ν εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα δηαγλσζηηθή εξψηεζε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθζέζνπλ έλα απφ ηα δχν
ρξψκαηα. Βάλ πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ καζεηψλ δείρλεη ην ζσζηφ
ρξψκα, ν δάζθαινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη. Μξναηξεηηθά ν δάζθαινο κπνξεί λα δεηήζεη απφ έλα ηπραίν καζεηή γηαηί πνην ιφγν επέιεμε ηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. Ώλ ην ζθεπηηθφ ηνπ καζεηή είλαη ζσζηφ ηφηε ην κάζεκα κπνξεί λα πξνρσξήζεη. Ώλ ιηγφηεξν απφ ην 80% ησλ καζεηψλ δείρλεη
ην ζσζηφ ρξψκα ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δεηήζεη απφ έλα καζεηή κε ηε ζσζηή απάληεζε λα εμεγήζεη ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ. Ώλ ν καζεηήο απαληήζεη ζσζηά ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δεηήζεη απφ θάπνηνλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζήθσζαλ ραξηάθη κε άιιν ρξψκα αλ θαηαλννχλ ηη είπε ν πξψηνο καζεηήο θαη εάλ ζπκθσλεί κε απηφ ή φρη. Βάλ λαη,
ν δάζθαινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζέκα. Ώλ φρη, ή αλ έλαο
καζεηήο κε ην ζσζηφ ρξψκα είρε ιάζνο ζθεπηηθφ, ηφηε ν δάζθαινο ζα μέξεη φηη πξέπεη λα επηκείλεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ιίγν αθφκα.
Ζφθθηλα / πξάζηλα post-it. Ζάζε καζεηήο ιακβάλεη έλα θφθθηλν θαη έλα πξάζηλν
Post-It. Βθ 'φζνλ έλαο καζεηήο θαηαλνεί ην κάζεκα θξαηά ην πξάζηλν Post-It
ςειά. Οε ζηηγκή πνπ μεθηλά λα ράλεη επαθή κε ην κάζεκα πςψλεη ην θφθθηλν
Post-It. Βπεηδή φινη νη ππφινηπνη καζεηέο εθείλε ηε ζηηγκή εμαθνινπζνχλ λα
θξαηνχλ ην πξάζηλν Post-It ζηελ θνξπθή, ζηελ νπζία δειψλνπλ φηη εμαθνινπζνχλ λα θαηαλννχλ ην κάζεκα. Έηζη, ν δάζθαινο κπνξεί λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε
απφ απηνχο λα εμεγήζεη ζην ζπκκαζεηή ηνπ πνπ έρεη ην θφθθηλν ραξηάθη ην λφεκα ηνπ καζήκαηνο ζε εθείλν ην ζεκείν. Λ Wiliam εμεγεί: «Δ ηερληθή απηή ζπκππθλψλεη δχν βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο – ηελ δέζκεπζε θαη ην απξφνπην. Ώλ έλαο καζεηήο δείρλεη ...ην πξάζηλν
ραξηάθη, κπνξεί λα θιεζεί λα εμεγήζεη ην κάζεκα ζε θάπνηνλ άιιν, πξάγκα ην
νπνίν απαηηεί απφ ην καζεηή λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα θαη, σο εθ ηνχηνπ ηνπο
θξαηά πξνζεισκέλνπο. Δ ξνή αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε

87

ην ξπζκφ ηεο δηδαζθαιίαο βνεζά ην δάζθαιν λα θάλεη πξνζαξκνγέο γηα λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ».
Οπραία επηινγή. Θία απφ ηηο ιίγεο βεβαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε είλαη φηη νη καζεηέο πνπ είλαη πξφζπκνη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θαζεγεηή είλαη νιηγάξηζκνη. Οηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ίδηνη θαη νη ίδηνη ζεθψλνπλ ην
ρέξη ζε θάζε εξψηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Βλψ απηνί νη καζεηέο ζπρλά απαληνχλ
ζσζηά, παξέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ βεβαηφηεηα φηη κπνξεί λα πξνρσξήζεη,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξέρνπλ κφλν κηα ςεπδή αίζζεζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο.
Βλψ έλα κέξνο ησλ καζεηψλ ζπκκεηέρεη ε πιεηνςεθία δελ ζπκκεηέρεη. Έρνπλ
ζηακαηήζεη λα παξαθνινπζνχλ, αιιά απηφ δελ θαίλεηαη αθνχ δελ ηνπο δεηείηαη
θάηη. Δ θαηάζηαζε απηή θαίλεηαη αζθαιήο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο: ν δάζθαινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ην κάζεκα ρσξίο ηελ ππεξβνιηθή απψιεηα ρξφλνπ, νη καζεηέο πνπ ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο παίξλνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φηη είλαη καζεηέο-αζηέξηα, ελψ νη καζεηέο
πνπ δελ ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, δελ έρνπλ λα ππνκείλνπλ ηε δεκφζηα ηαπείλσζε πνπ αθνινπζεί αλ δελ γλσξίδνπλ ηελ απάληεζε ζε κηα εξψηεζε. Ώιιά νη
καζεηέο πνπ δελ ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, ηψξα θαη ελδπλακψλνπλ ηελ αίζζεζε
ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο καζεηέο δεχηεξνπ βαζκνχ, κε απαληψληαο θαη κε αληηδξψληαο. Ώκθφηεξνη „θαινί‟ θαη „θαθνί‟ καζεηέο εληζρχνληαη ζηνπο απηνπξνζδηνξηζκνχο ηνπο. ΋πσο πεξηγξάθεηαη ζην ππφβαζξν ηεο ζπλφδνπ 1, φζν πην
απζηεξά νξηζκέλεο είλαη εηηθέηεο ηαπηφηεηαο, ηφζν πεξηζζφηεξε αξλεηηθή επίδξαζε έρνπλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα κάζνπλ ή λα αθνχζνπλ ζρφιηα θαη
θξηηηθέο. Ώπηή είλαη έλα πνιχ αλεπηζχκεηε παξελέξγεηα, ηνπ λα αληηδξάκε κφλν
ζηνπο καζεηέο πνπ ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο. Έλαο ηξφπνο γηα λα ηεξκαηηζηεί απηή ε θαηάζηαζε είλαη λα γξάςεηε φια ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ ζε παλνκνηφηππα μπιάθηα (π.ρ. μπιάθηα παγσηνχ), θαη ν δάζθαινο λα ηξαβά έλα απφ ηα μπιάθηα φηαλ έρεη θάπνηα εξψηεζε. Ξηελ αξρή απηή ε ηδέα είλαη πνιχ δπζάξεζηε γηα
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Λ δάζθαινο κπνξεί λα αλαθαιχςεη φηη έλαο ηπραία
επηιεγκέλνο καζεηήο δελ μέξεη ηελ απάληεζε – πξάγκα πνπ ζεκαίλεη απψιεηα
ρξφλνπ. Λ ‟θαιφο‟ καζεηήο δελ επηιέγεηαη πάληα θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη πνιχ ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα λα ιάκςεη. Ώθφκε ρεηξφηεξα, ν "θαιφο" καζεηήο ζα κπνξνχζε λα επηιεγεί ηπραία θαηά ηε ζπάληα ζηηγκή πνπ δελ μέξεη ηελ απάληεζε ζε
κηα εξψηεζε - πξάγκα πνπ ζεκαίλεη έλα πιήγκα ζην πσο πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ
ηνπ/εο (σο θαιφ καζεηή). Λη "θαθνί" καζεηέο δελ κπνξνχλ λα θξπθηνχλ πηα:
ππάξρεη θίλδπλνο λα ηξαβερηεί ην μπιάθη ηνπο. Μαξ 'φια απηά, ππάξρεη αμία ζε
απηή ηελ ηερληθή – ακθηζβεηνχληαη νη απηφ-πξνζδηνξηζκνί ησλ καζεηψλ θαη αλαηξνχληαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνχ εκπιέθνπλ φινπο ηνπο
καζεηέο. Θεηά απφ ιίγν θαηξφ ε ηερληθή ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ηεζη.

Μεξαηηέξσ αλάγλσζε:
 Paul Black & Dylan Wiliam – Inside the black box (1998)

Dylan Wiliam – Assessment for learning: why, what and how (2009)

Dylan Wiliam – Embedded formative assessment (2011)

88

Ξξνιεπηηθά κέηξα
Δ ζεηηθή εθπαίδεπζε – επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή
Δ ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο Ζέληξν Μξφιεςεο ηνπ Βζηζκνχ ηνπ Gdansk κε ζρνιεία θαη
νξγαληζκνχο ηεο πφιεο Gdansk νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθζηξαηείεο πξφιεςεο
ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Σο εθ ηνχηνπ, θαη άιινη
ηνκείο ηεο δσήο ησλ καζεηψλ, εθηφο απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε, φπσο ηα νηθνγελεηαθά δεηήκαηα, ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, θαη
δξαζηεξηφηεηεο ζην Αηαδίθηπν. Δ πξνζέγγηζε ζηελ εκείο νη «ελήιηθεο μέξνπκε
θαιχηεξα» ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.
Λη πην απνηειεζκαηηθέο θακπάληεο είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, εθείλεο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ καζεηή δίλνληαο ηνπ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη, λα
απνθαζίζεη, θαη λα ζπκκεηάζρεη, θαζψο θαη λα εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπ
επαηζζεζία θαη ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο επζπλψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζα ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ.
Δ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη δπλαηή κφλν αλ νη ελήιηθεο δελ ελεξγνχλ κφλν
σο εηαίξνη θαη νδεγνί ζην δηάινγν, αιιά θαη σο απαηηεηηθνί δάζθαινη.
Θία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελλνηψλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζην θέληξν ηνπ Ζέληξν Μξφιεςεο ηνπ Βζηζκνχ θαη ζε
επηιεγκέλα ζρνιεία ζην Gdansk, είλαη ε Κάζεζε µέζσ δξαζηεξηνηήησλ (ProjectBased Learning Method).
ΈΜΑ ΙΑΚ΋ ΕΠΓΞ ΕΟΘ΢ΠΕΟΕΘ Ρ΢ΞΣΡ ΜΕΞΣΡ ΜΑ ΕΛΟΚΑΙΞΣΜ ΡΕ ΔΠΑΡ΢ΗΠΘΞ΢Η΢ΕΡ ΙΑΘ
ΙΑ΢ΑΡ΢ΆΡΕΘΡ ΟΞΣ ΕΊΤΑΜ ΑΟΞΔΞΘΕΊ ΟΠΞΗΓΞΣΛΈΜΩΡ ΡΕ ΕΜΉΚΘΙΕΡ, ΔΊΜΞΜ΢ΑΡ
Έ΢ΡΘ ΜΕΞΚΑΘΑ ΢ΗΜ ΕΣΙΑΘΠΊΑ ΜΑ ΑΟΞΙ΢ΉΡΕΘ ΕΘΔΘΙΈΡ ΔΕΝΘ΋΢Η΢ΕΡ ΟΞΣ
ΑΟΑΘ΢ΞΌΜ΢ΑΘ Ρ΢ΗΜ ΕΜΉΚΘΙΗ ΖΩΉ.
Ρη είλαη ε Κάζεζε µέζσ δξαζηεξηνηήησλ;
Δ Θάζεζε µέζσ δξαζηεξηνηήησλ είλαη κηα εξγαζία ή ζεηξά εξγαζηψλ κε θνηλνχο
ζηφρνπο θαη ζπλεθηηθή ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη ζπληνλίδεηαη
απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (εθπαηδεπηηθφο, εθπαηδεπηήο, ζχκβνπινο), θαη εθαξκφδεηαη
αλεμάξηεηα απφ ηνπο λένπο. Ον πεξηερφκελν είλαη εχθακπην, επέιηθην θαη επηηξέπεη ην
ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ κνξθψλ ηεο αιιειεπίδξαζεο. Οα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ, κε βάζε κέζνδν εθκάζεζεο βαζηζκέλε ζε έλα απιφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί
ηηο δηαηζζεηηθέο δηαδηθαζίεο logistics. Ον έξγν, πνπ ζεσξείηαη σο κηα εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, δίλεη ηελ επθαηξία λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο λένπο λα αλαιάβνπλ
θνηλσληθνχο ξφινπο.
Η κέζνδνο απηή πξνέξρεηαη από ηε δηδαζθαιία θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά ζε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ απην-αλάπηπμε, θαζώο θαη ζηελ πξόιεςε θαη ηε
δηόξζσζε ησλ δηαηαξαρώλ ζπκπεξηθνξάο.
Ξχκθσλα κε ηνλ Krzysztof Ostaszewski, ε κάζεζε µέζσ δξαζηεξηνηήησλ, σο
παξάγνληαο πξφιεςεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ηδηψκαηα ηεο ζεηηθήο πξφιεςεο,
δειαδή:
 ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ
 ππνζέηεη ηελ χπαξμε ησλ πιαηζίσλ πξνζηαζίαο ελφο αηφκνπ, ζην πιαίζην κηαο
νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ζηηο εμσηεξηθνί παξάγνληεο
 επηδηψθεη λα εμνπδεηεξψζεη ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ χπαξμή ηνπο, αιιά ρσξίο λα είλαη επηθεληξσκέλε ζηελ εμάιεηςε
ηνπο)

89

ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηηθή πξνζέγγηζε.

Ξψο ζα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα;
Λη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: ε ελίζρπζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ
παξαγφλησλ (π.ρ. κε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε ησλ
ζπκθεξφλησλ, ηελ νηθνδφκεζε ζεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ εκπινθή ζε επνηθνδνκεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, κε έκθαζε αμίεο, θ.ιπ.), θαη δηφξζσζε ηεο αλεπηζχκεηεο
ζπκπεξηθνξάο.
ΟΏ ΜΝΛΗΔΜΟΕΖΏ ΘΒΟΝΏ ΏΜΛΝΝΛΦΛΠΙ ΟΛΠΞ ΖΝΏΑΏΞΘΛΠΞ ΏΜΛ ΟΔΙ ΒΜΕΑΝΏΞΔ ΟΣΙ
ΜΏΝΏΓΛΙΟΣΙ ΖΕΙΑΠΙΛΠ ΖΏΕ ΙΏ ΟΝΛΜΛΜΛΕΛΠΙ (ΘΒΕΣΙΛΠΙ) ΟΛΙ ΏΙΟΕΖΟΠΜΛ ΟΛΠ.
Ζ Κάζεζε µέζσ δξαζηεξηνηήησλ είλαη δηαδξαζηηθή!
Λη Tobler θαη Stratton (1997), θαη Tobler (2000) δείρλνπλ φηη ην βαζηθφ ζηνηρείν ησλ
απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο είλαη νη δηαδξαζηηθέο κέζνδνη: ν
δάζθαινο μεθηλά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο - δεκηνπξγεί κηα ζπγθεθξηκέλε
θαηάζηαζε εξγαζία ζηελ νπνία ν λένο κπνξεί λα ζπδεηά, λα ζρεδηάδεη, λα επηθνηλσλεί
κε ηνπο άιινπο, λα ζπλεξγάδεηαη, λα επηβεβαηψλεη ηηο δεμηφηεηεο, λα παίξλεη
απνθάζεηο, θ.ιπ.
Ζ Κάζεζε µέζσ δξαζηεξηνηήησλ σο κέζνδνο θνηλσληθήο εξγαζίαο
• Ον πξφγξακκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα ησλ πφξσλ θαη ζεκάησλ
(π.ρ. ε Κέζρε Μέσλ πξνεηνηκάδεη ηνπο δηαγσληζκνύο γηα ηα παηδηά ησλ παηδηθώλ
ζηαζκώλ).
• Δ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη θαη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε θαη άιινπο
πνπ είλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ (π.ρ. παηδηά πνπ αζρνινύληαη κε άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο / λένη εζεινληέο)
• Δ δξαζηεξηφηεηα πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη αλαπηχζζεη λένπο ζηφρνπο (π.ρ.
κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ νξγαληζκώλ)
• Λιφθιεξεο νηθνγέλεηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

Ρχπνη δξαζηεξηνηήησλ
1. Λκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο: κηα εκπεηξία γηα κηα νιφθιεξε νκάδα.
2. Ώηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο: κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν παηδί.
Οφινη ζηε δξαζηεξηφηεηα
1. Βλήιηθαο: ζπληνληζηήο, εθπαηδεπηήο, εηαίξνο, ζχληξνθνο, καζεηήο, εκπεηξνγλψκσλ, θ.ιπ.
2. Μαηδί: εηαίξνο, θεδεκφλαο, δάζθαινο, εκπλεπζηήο, ζπληνληζηήο, εγέηεο, εθθσλεηήο, αξκφδηνο γηα ην ζρεδηαζκφ, αγνξαζηήο, έλαο εηδηθφο δεκνζίσλ ζρέζεσλ,
θ.ιπ.
Λε ηελ αλάιεςε απηώλ ησλ ξόισλ, θάζε ζπκκεηέρσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο έρεη ηελ
επθαηξία λα απνθηήζεη εκπεηξία θαη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο!
Πηάδηα πινπνίεζεο
1. Δηάγλσζε ηεο ηηο ηξερνπζώλ αλαγθώλ ηεο νκάδαο

90


Μνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηψξα;
Οη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ;
Μνηα απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο είλαη ελνριεηηθή, ή θαηαζηξνθηθή;
Οη ηνπο αξέζεη θαη ηη αξλνχληαη λα θάλνπλ;
Οη είλαη απηφ πνπ ηνπο επεξεάδεη θαη ηη φρη;
Γηα πνην πξάγκα είλαη απηνί πξφζπκνη;
Οη εξσηήζεηο θάλνπλ;
Οη είλαη άγλσζην ζε απηά;
Οη απνιακβάλνπλ;
Μνηα είλαη ηα δεηήκαηα πνπ ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο;
Οη θάλνπλ απζφξκεηα;
Οη πξνζθέξνπλ θαη ηη δεηνχλ;
Οη ζαο εθπιήζζεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο;
Μνηα είλαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο απηψλ ησλ «ζεκάησλ» πνπ εθπέκπνπλ;

2. Λαθξνρξόληα δηάγλσζε αλαγθώλ - βαζηθά εξσηήκαηα
• Μνην είλαη ην κέιινλ ζέιεηε γηα πξνζηαηεπφκελνπο ζαο;
• Μνηνη πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζην κέιινλ;
• Μνηνί είλαη νη θνηλσληθνί ξφινη πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ εξγαζία, ζηελ θνηλφηεηα;
• Μψο ζπκπεξηθέξνληαη, κε πνηφλ ηξφπν αλαθέξνληαη ζηνπο άιινπο θαη εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο;
• Μψο γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνπο άιινπο;
• Οη ρξεηάδνληαη ηα παηδηά γηα λα θάλνπλ απηφ ην φξακα πξαγκαηνπνηήζηκν;
• Ξε πνηεο πεξηπηψζεηο ηα παηδηά κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη;
• Μνηεο εκπεηξίεο ρξεηάδνληαη;

3. Έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
• Δ ζηάζε ησλ ελειίθσλ: ε πίζηε ζηα παηδηά, ν ελζνπζηαζκφο θαη ηε δέζκεπζε
• Αείρλνληαο ζηα παηδηά ηη κπνξεί λα αιιάμεη σο απνηέιεζκα ησλ πξσηνβνπιηψλ
πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα ίδηα
• Ώλάιεςε πξαγκαηηθήο, θνηλσληθά ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηαο
• Μξνεηνηκαζία - πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα (θαηαλνκή ησλ θαζεθόλησλ, ηελ επηινγή
ησλ ζπληνληζηώλ, πξνγξακκαηηζκόο, κέζνδνη επηθνηλσλίαο).
• Έλα ζεβαζηφ θαη ζεκαληηθφ πξφζσπν (εθπαηδεπηηθόο, εζεινληήο, ηεξέαο, δηεπζπληήο ...) δίλεη λφεκα ζε έλα γεγνλφο, κηα θαηάζηαζε, ιέεη ζηα παηδηά ηη πξέπεη λα
πξνεηνηκαζηεί, ξσηά ηα παηδηά πψο κπνξεί λα γίλεη. (π.ρ. ζέινπκε λα θάλνπκε
έλα κνπζηθό βίληεν, πώο πξέπεη λα κνηάδεη θαη πώο κπνξνύκε λα ην θάλνπκε;)
• Ον κήλπκα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ζηνηρείν ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηνπ κπζηεξίνπ
• Λη ελήιηθεο δεηνχλ απφ ηα παηδηά ηε βνήζεηά ηνπο
• Αεθηηθφηεηα ζηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη νη
πξσηνβνπιίεο είλαη θαιή ηδέα
• Θεηάδνζε ηεο επζχλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηα παηδηά

91

4. Σινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ
• Ζαζνξηζκφο ησλ πφξσλ ηεο νκάδαο - αμηνιφγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ηεο πξνζπκίαο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο
• Ξπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα – ζε πνηνπο θνξείο κπνξείηε λα βαζηζηείηε; (ην
ιαφ, ηνπο ζεζκνχο θαη νξγαληζκνχο).
• Βλζάξξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο - κε ηε ζηήξημε, ηελ παξνρή θηλήηξσλ, θαη ηελ πεηζηηθφηεηα.
• Βπίιπζε ζπγθξνχζεσλ (αλαιακβάλνληαο διδ. ην ξφιν ηνπ δηαπξαγκαηεπηή).
• Δ παξνρή θηλήηξσλ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο (ζηήξημε λέσλ ηδεψλ, κε πεξηνξίδεηε ηα παηδηά!)
• Βλήιηθεο επηβιέπνπλ ηελ πξφνδν θαη παξέρνπλ βνήζεηα (θάηη πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά).
5. Οεξίιεςε - εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ δξαζηεξηόηεηαο, ζπκπεξάζκαηα.
• Ξπλνςίδνπκε θάζε δξαζηεξηφηεηα κε ηα παηδηά (π.ρ. Οη θαηαθέξαηε λα θάλεηε;
Μψο ληψζεηε γη 'απηφ;)
• Βθθξάδνληαο εθηίκεζε ζηελ νκάδα θαη ζε θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά
• Δ νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο (π.ρ. είκαη έλα άηνκν πνπ θαηάθεξε λα
.... Βίκαζηε κηα νκάδα πνπ θαηάθεξε λα ...)
• Βμσηεξηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο!
• Ξπδήηεζε γηα κειινληηθά ζρέδηα.
Ρη άιιν ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κάζεζεο µέζσ
δξαζηεξηνηήησλ;
Ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαιήο εθαξκνγήο:
• Ώλαθνξηθά ζε ξεαιηζηηθέο, θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε,
• Έλαο ελδηαθέξσλ θαη θνηλσληθά ρξήζηκνο ζθνπφο
• Ξπλεξγαζία θαη κηα αλνηρηή πξνζέγγηζε
• Αίλνληαο ειεπζεξία ζηνπο εγέηεο, αιιά θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζε ιηγφηεξν
ελεξγά κέιε
• Ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ
• Ώλαγλσξίδνληαο ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ
• Ξπκκφξθσζε κε ηηο πξνζεζκίεο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ
• Αηαθαλήο αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ
• Ώλάπηπμε ελφο θαινχ ζρεδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηφρσλ, ηηο κεζφδνπο
εξγαζίαο, ησλ πξνζεζκηψλ
• Αεκηνπξγία πεξηζσξίσλ γηα αηνκηθή θαη νκαδηθή εξγαζία
• Ξπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ (εηδηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο),
• Βμσηεξηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ.

Ζ αλάιπζε SMART – κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ ζηφρνπ
Δ αλάιπζε SMART ζαο βνεζά λα ζέζεηε ζσζηνχο θαη εθηθηνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη κε ηε
ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Ώπαηηείηαη κηα δηεμνδηθή
αλάιπζε θαη πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα κεγάιε ηθαλνπνίεζε, θαζψο ηα

92

απνηειέζκαηα είλαη ζαθψο κεηξήζηκα.
Specific - Βηδηθφο - ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια θαηαλνεηφο θαη ζαθήο, θαη φρη
αφξηζηνο πνπ λα επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο.
Measurable - Θεηξήζηκνο - ν ζηφρνο πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκνο, νχησο ψζηε λα
δηαπηζησζεί αλ έρεη επηηεπρζεί.
Attractive Βιθπζηηθφο - ν ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθφο, ε επίηεπμή ηνπ ζα
απαηηήζεη πξνζπάζεηα θαη δνπιεηά. Λ ζηφρνο δελ κπνξεί λα είλαη κηα ξνπηίλα.
Realistic Νεαιηζηηθφο - έλαο ζηφρνο γηα λα είλαη κεηξήζηκνο, ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηφο
θαη ξεαιηζηηθφο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα ηνπο πξνζθέξεη
θάπνην θίλεηξν.
Time-related - Ρξνληθψο νξηζκέλνο- γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο, είλαη ζεκαληηθφ λα
θαζνξηζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ.
Ξε αληίζεζε κε κηα δηαδηθαζία, ην έξγν εθηειείηαη κία θνξά θαη θάζε έξγν έρεη κηα
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο (Σζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη
εκεξνκελίεο απηέο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ - ζηελ πξάμε απηφ ζπκβαίλεη αξθεηά
ζπρλά).
Νθέιε ηεο κάζεζεο µέζσ δξαζηεξηνηήησλ
• ΐνεζά ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.
• Μξνεηνηκάδεη γηα ηε δηεμαγσγή θνηλσληθψλ ξφισλ ζηελ θνηλσλία:
o Δ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
o Ώπφθηεζε εκπεηξίαο ζηελ εθηέιεζε θνηλσληθψλ ξφισλ.
• Οα παηδηά κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ εληφο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο θαη λα ηελ επεξεάζνπλ, κπνξνχλ δειαδή λα αλαιάβνπλ έλαλ ΘΒΟΕΖΛ ξφιν.
• Δ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αιιάδεη ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
εκπιέθνληαη.
• Βλζσκάησζε ηεο θνηλφηεηαο ιφγσ θνηλψλ ζηφρσλ θαη αμηψλ:
o Μξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλαδηνξγάλσζεο, κηα επέιηθηε πξνζέγγηζε,
ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ
παηδηψλ, ε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα,
o Δ αιιαγή ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ
- φζνλ αθνξά ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ, εκςπρσηψλ, ζπλεξγαηψλ, ζπκβνχισλ, θ.ιπ.
Γπζθνιίεο ζηελ κάζεζε µέζσ δξαζηεξηνηήησλ
• Ώπψιεηα θηλήηξνπ - δηαηήξεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ έξγνπ (π.ρ. θαθή δηαρείξηζε
ηνπ ρξφλνπ).
• Ώπψιεηα ησλ κεκνλσκέλσλ ζπκκεηερφλησλ.
• Έξγα ξνπηίλαο.
• Ώπφθαζε ζρεηηθά κε ην βαζκφ εκπινθήο ησλ ελειίθσλ.
• Έξγα ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο.
Νη 3 αξρέο γηα ηελ εξγαζία κε παηδηά θαη λένπο
1. ΢ν θαιό αληηθαζηζηά ην θαθό.
Βζηηάδνληαο ηελ ελέξγεηα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη
θνηλσληθά ρξήζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νηθνδνκνχλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, θαη
βνεζνχλ ζηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.
2. Η πξαγκαηηθή δσή.

93

Ώλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Ώπηφ ζπκβάιιεη ζε κηα πξαγκαηηθή αιιαγή ζηε ζρέζε ηνπ
παηδηνχ θαη ηεο θνηλσλίαο.
3. Αιιειεγγύε
Οα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη γηα ην θαιφ ησλ άιισλ.
Αξκνδηφηεηεο
Ζάζε έξγν, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηνπ, κπνξεί λα αλαπηχμεη έλα "παθέην" ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, φπσο:
• Αηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία
• Ξπλεξγαζία, νκαδηθή εξγαζία
• Αεκηνπξγηθφηεηα
• Αηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ
• Αηαρείξηζε ρξφλνπ
• Ώλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη
• Ώπφθηεζε ζπκκάρσλ
• Αηαηχπσζε πξνβιεκάησλ
• Ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ
• Αηακφξθσζε θαη δηαηχπσζε γλψκεο
• Βλεξγφο αθξφαζε
• Ηήςε νκαδηθψλ απνθάζεσλ
• Αεκηνπξγηθή ζθέςε
• Νχζκηζε ησλ ζηφρσλ
• Ώπην-αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ
• Αεκφζηα παξνπζίαζε
Ον έξγν κπνξεί λα αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν (πξνζηαηεπφκελνο - protégé) θαη
λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο, ηα ειιείκκαηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα
ηαιέληα ηνπ.
ΛΑ Θ΢ΚΑΠΡΔ! Ρν έξγν είλαη απιά κηα αθνξκή γηα δξάζε - δελ ζα
αληηθαηαζηήζεη ηελ ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα θαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε
βάζε:
• Ονλ δηάινγν (αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θαη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο),
• Οηο ΏΚΕΒΞ,
• Οελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ,
• Ονλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ηελ παξνρή ππνζηήξημεο,
• Οελ παξέκβαζε (π.ρ. ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ),
• Οελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνπο λένπο, ηελ αθξφαζε ησλ αλαγθψλ ηνπο,
• Οελ δηεμαγσγή ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ - κπνξείηε λα ηα ζπκπεξηιάβεηε ζην πξφγξακκα, θαζψο θαη,
• Οε δεκηνπξγία κηαο θαιήο ζρέζεο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, θ.ιπ.
ΏΠΟΛ ΒΕΙΏΕ ΓΕΏ ΞΏΞ
Μαξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ εθκάζεζεο κέζσ
δξαζηεξηνηήησλ:
1. The streetworking program "ULICA" run by the Gdansk Addiction Prevention Centre
- www.gcpu.pl
2. Environmental Prevention Society "Mrowisko" - www.mrowisko.org.pl
3. Youth Club Association „St. Philip Neri in Ruda Slaska‟ - www.nereusz.pl

94

Μξνεηνηκαζία απφ:
Radosław Nowak and Andrzej Skorupski - Gdansk Addiction Prevention Centre
Βθπαηδεπηηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε:
Aleksandra Karasowska - "Projekt jako metoda wspierania rozwoju, korygowania
zaburzeń i zapobiegania zagrożeniom "
Dariusz Kowalski - "Metoda projektu w profilaktyce"
Θαιέο πξαθηηθέο 8-11
Ξψο ζα κηιήζεηε;
δξαζηεξηνηήησλ

Καζήκαηα

πνπ

βαζίδνληαη

ζηελ

κάζεζε

µέζσ

Ώληιψληαο απφ ηελ εκπεηξία ησλ εηδηθψλ πνπ εξγάδνληαη κε ηνπο λένπο, ζα ζέιακε λα
ζαο πξνηείλνπκε κηα θαιή πξαθηηθή γηα ηελ ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά ζην ρψξν ηεο
επηθνηλσλίαο.
Ξην ζηάδην κεηαμχ 8 θαη 11 εηψλ ηα παηδηά βηψλνπλ ηαρείεο αιιαγέο, ηφζν ζηε
ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Δ έλαξμε θαη ε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην
ζρνιείν είλαη έλα ηεξάζηην βήκα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο, θαζψο απηφ
ζεκαίλεη φηη αιιάδεη ε θπξίαξρε κνξθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Λ ρξφλνο πνπ είρε
αθηεξσζεί ζηελ δηαζθέδαζε θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ηψξα αληηθαζίζηαληαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εθκάζεζε (ζην ζρνιείν). Ον παηδί καζαίλεη λα ιχλεη ηα
πξνβιήκαηα, αμηνινγείηαη, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη λα
απνδερζεί ηηο επζχλεο ηνπ. Σο εθ ηνχηνπ ε κεηάβαζε ζην επφκελν ζηάδην είλαη
δηαθξηηή. Δ κάζεζε ζην ζρνιείν ζέηεη νξηζκέλεο απαηηήζεηο ζην παηδί, σζηφζν, βνεζά
επίζεο ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλάπηπμε (J. Strelau: Podstawy Psychologii. Ξει. 235).
Λη παξαηεξήζεηο ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο είλαη πην αθξηβείο απφ εθείλεο ηεο
πξνζρνιηθήο ειηθίαο, φκσο φηαλ πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε πην ζχλζεηεο λνεηηθέο
εξγαζίεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ δπζρέξεηεο κε ηελ αλάιπζε θαη ηε ζχλζεζε ησλ
δεδνκέλσλ. Σο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα ην έρεηε ππφςε απηφ φηαλ επηιέγεηε ζέκαηα πξνο
ζπδήηεζε. Οα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο ζπρλά εμαθνινπζνχλ λα δνπλ ζηνλ
„παξακπζφθνζκν‟, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ζε ζέζε λα
θαληαζηνχλ ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Αελ είλαη ηπραίν
φηη ε εηιηθξίλεηα ελφο παηδηνχ είλαη βάλαπζε θαη ζπρλά επψδπλε, εηδηθά ζε ζρέζεηο κε
ηνπο νκνηίκνπο ηνπο. Ώθνχκε ζπρλά δειψζεηο φπσο: είζαη ρνληξφο, κπξίδεηο άζρεκα,
θ.ιπ., παξ 'φια απηά δελ ππάξρεη θακία πξφζεζε λα βιάςνπλ ηνλ αθξναηή ηνπο, απιά
θάλνπλ κηα δηαπίζησζε. Λπφηε είλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα αξρίζνπλ λα
αιιειεπηδξνχλ ζε λεαξή ειηθία, έηζη ψζηε νξηζκέλεο (αλεπηζχκεηεο) ζπκπεξηθνξέο λα
κελ εληζρχνληαη θαη νη ελήιηθεο λα απνηειέζνπλ ζεηηθά πξφηππα πξνο κίκεζε. Μξηλ
απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ εξγαζίαο, θαιφ είλαη λα κάζνπλ κε
πνηνπο ζα ζπλεξγαζηνχλ, κε βάζε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπο, έρνληαο θαηά
λνπ φηη ηα 8-ρξνλα βξίζθνληαη αθφκα ζηελ πξνεθεβηθή ειηθία ελψ ηα 11-ρξνλα
εηζέξρνληαη σξηκφηεηα:
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ
Ξε απηή ηελ ειηθία, νη νινέλα θαη απμαλφκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ
ζπλνδεχεηαη απφ θαη απφ δηαλνεηηθή αμηνιφγεζε, π.ρ. ην παηδί αξρίδεη λα θαηαιαβαίλεη
γηαηί θάπνηνο είλαη ζπκσκέλνο ή γηαηί γειά, αλαπηχζζεη κηα ηθαλφηεηα ηεο απηνειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Βπηπιένλ, ε εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη πην
δηαξθήο. Βπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ βηψλνπλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζπλαηζζήκαηα θαη
ε εμαθάληζε ησλ αηθλίδησλ μεζπαζκάησλ ζπκνχ μεθηλά λα δηακνξθψλεηαη.

95

Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο
Οα ζπλαηζζήκαηα θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή, φπνπ ε κεηέξα
παξαδνζηαθά ζεσξείηαη φηη είλαη ην πξφζσπν κε ην νπνίν ην παηδί είλαη πην ζηελά
ζπλδεδεκέλν ζπλαηζζεκαηηθά. Βίλαη ν γνληφο κε ηνλ νπνίν ην παηδί μνδεχεη πην
απνηειεζκαηηθά ην ρξφλν ηνπ, ην πξφζσπν πνπ παξέρεη ζηήξημε ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή
δσή ηνπ παηδηνχ, θαη εθείλε πνπ πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ην παηδί.
Δπαθέο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
Δ αλάγθε λα δνπλ ζε αξκνλία κε κηα νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ απμάλεηαη. Βπεκεξία ηεο
νκάδαο είλαη φιν θαη πην ζεκαληηθή, θαζψο επίζεο θαη ε πίζηε, ε ζπζία, ε απνδνρή ησλ
ζπκθεξφλησλ θαη ησλ πξνηχπσλ ηεο νκάδαο. Δ γλψκε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αξρίδεη
λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ην άηνκν θαη επίζεο αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο λα γηα ην πψο λα αιιειεπηδξά.
Αμίεο
Ον παηδί αξρίδεη λα αλαγλσξίδεη ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο νκάδαο, ηεξεί ηηο αξρέο
ηεο θαη καζαίλεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κέζα ζηελ νκάδα.
΋ηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο αμίδεη λα ζπκεζνχκε φηη έλα
8ρξνλν παηδί έρεη ζπκκαζεηέο θαη είλαη ζπκκαζεηήο (θάπνηνπ άιινπ), αιιά έλα
11ρξνλν έρεη ήδε θίινπο θαη είλαη έλαο θίινο. Ζαηά ηελ πεξίνδν απηή ν δάζθαινο
θπζηθά κπνξεί λα απνηειέζεη κηα απζεληία θαη έλα πξφηππν.
Δ πξνηεηλφκελε νξζή πξαθηηθή είλαη κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα μεθηλήζεη έλαο δηάινγν θαη θαηά ηε γλψκε καο έρεη
ηνπιάρηζηνλ δχν πιενλεθηήκαηα.
Μξψηνλ, κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηνπο λένπο λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα κάζνπλ ηηο
δεμηφηεηεο πνπ ζην κέιινλ κπνξεί λα απνδεηρζεί δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ
επαγγεικαηηθή, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή.
Αεχηεξνλ, ε ηθαλφηεηα ηεο ζπλνκηιίαο / δηαιφγνπ πνπ απνθηήζεθαλ ζε λεαξή ειηθία ζα
κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε
θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ, θαη, επνκέλσο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηζαλή κείσζε ηνπ
άγρνπο θαη ηεο απνγνήηεπζεο. Δ πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κείσζε
ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ
επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα θαηαθχγεη ζε ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο.
Δλψ ε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ κε ηε ρξήζε ηεο
πξνηεηλφκελεο νξζήο πξαθηηθήο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ
πξνζέγγηζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν εθκάζεζεο κέζσ
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αληιεί πιηθφ απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ
επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη κε ηε λενιαία ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Ρα πξνηεηλφκελα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο:
1. Γηάγλσζε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ
Ώλ απνθαζίζεηε λα δηαγλψζεη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο νκάδαο, πξνζπαζήζηε λα
απαληήζεηε ζε κεξηθέο εξσηήζεηο, πνπ απνηεινχλ κηα πξψηε δηάγλσζε ηεο νκάδαο κε
ηελ νπνία εξγάδεζηε. Βλψ ςάρλεηε γηα ηηο απαληήζεηο, ρξεζηκνπνηήζηε αηνκηθέο
ζπλεληεχμεηο, νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, παξαηήξεζε θαη πξνηάζεηο απφ ηνπο ππφινηπνπο
ζπλεξγάηεο ζαο.
Νη εξσηήζεηο θαη νη πεξηνρέο δηάγλσζεο είλαη ηα ίδηεο γηα φια ηα παηδηά κεηαμχ
ησλ ειηθηψλ 8 θαη 11.
Μαξαδείγκαηα ησλ πεξηνρψλ πνπ ειέγρνληαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ:

96
Μνηεο δπζθνιίεο βηψλνπλ νη λένη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ;
Οη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ;
Οη θαίλεηαη λα είλαη ελνριεηηθή ή θαηαζηξνθηθφ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο;
Οη ιεηηνπξγεί θαη ηη δελ ιεηηνπξγεί;
Ξε ηη είδνπο δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πξφζπκα;
Οη εξσηήζεηο θάλνπλ;
Οη δελ γλσξίδνπλ θαη ηη δελ θαηαιαβαίλνπλ;
Μνηα είλαη ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ηψξα;
Οη θάλνπλ απζφξκεηα;
Οη πξνηείλνπλ νη ίδηνη, ηη δεηνχλ;
Οη ζαο εθπιήζζεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο;
Μνηα είλαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο ησλ φπνησλ πξνβιεκαηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ;

2. Καθξνρξφληα δηάγλσζε: θαίξηα εξσηήκαηα
΋ηαλ ζθεθηφζαζηε ηελ πξφιεςε, ζθεθηείηε αλ αμίδεη ηνλ θφπν λα ξσηήζεηε ηνλ εαπηφ
ζαο κεξηθέο εξσηήζεηο, π.ρ.: Οη πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο ζαο; Οη πξνζφληα πξέπεη
λα απνθηήζνπλ; Μνηνη ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα είλαη ζην κέιινλ; ΋ηαλ ζα
ζπλεξγαζηείηε κε παηδηά επηπέδνπ γπκλαζίνπ κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ «δηαδηθαζία
ηεο αιιαγήο», σζηφζν, πξέπεη λα έρεηε θαηά λνπ φηη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα
παξαθνινπζείηαη.
Νη εξσηήζεηο θαη πεξηνρέο ειέγρνπ γηα ηηο αθφινπζεο δηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο
είλαη ε ίδηεο γηα φια ηα παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 8 θαη 11 εηψλ.
Μαξαδείγκαηα εξσηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε καθξνπξφζεζκε εχξπζκε
ιεηηνπξγία ζπκπεξηιακβάλνπλ:
• Οη είδνπο κέιινλ ζέιεηε γηα θαζνδεγνχκελνπο ζαο;
• Μνηνη ζα είλαη ζε ιίγα ρξφληα;
• Μνηνί είλαη νη θνηλσληθνί ξφινη πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ εξγαζία, ζηελ θνηλφηεηά ηνπο;
• Μψο ζπκπεξηθέξνληαη, πσο ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο, πσο αληηκεησπίδνπλ ηηο
επζχλεο ηνπο;
• Μψο γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνπο άιινπο;
• Οη ρξεηάδνληαη ηα παηδηά γηα λα θάλνπλ απηφ ην φξακα γηα ην κέιινλ δπλαηφ;
• Ξε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη;
• Μνηα είλαη ε πείξα πνπ ρξεηάδνληαη;
3. Έλαξμε
Ώθνχ απαληήζεηε ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο θαη απνθαζίζεηε λα μεθηλήζεηε έλα έξγν ζε
απηή ηε κνξθή, ζα μεθηλήζεηε κηα θάζε θαηά ηελ νπνία, καδί κε ηα παηδηά, ζα
θαζνξίζεηε ην ζέκα, π.ρ.: Μψο λα κηιήζνπκε ν έλαο ζηνλ άιιν; Οη είλαη ν δηάινγνο;
Μψο λα είλαη έλαο θίινο / ζπλάδειθνο; (ην ζέκα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο αξρηθήο
δηάγλσζεο). Ώμίδεη λα εμνηθνλνκήζεηε αξθεηφ ρξφλν γηα ζπλνκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο, έηζη
ψζηε φινη λα κπνξνχλ λα κηινχλ θαη λα θαηαλννχλ ην ζέκα / ην πξφβιεκα πνπ ζα
αληηκεησπηζηεί.
Θε βηάδεζηε. ΋ζν πεξηζζφηεξν ρξφλν μνδεχεηε γηα ηε ζπδήηεζε, ηφζν κηθξφηεξε
αληίζηαζε ζα ζπλαληήζεηε πνπ νθείιεηαη ζηελ άγλνηα θαη ηελ απξνζπκία. Αψζηε
πξσηνβνπιίεο ζηνπο λένπο κελ επηβάιιεηε ηηο ηδέεο ζαο θαη λα παξεκβαίλεηε κφλν γηα

97

λα θάλεηε πξνηάζεηο/ζπζηάζεηο. Ππνζέζηε φηη δελ ππάξρνπλ θαθέο ιχζεηο. Ον κφλν
πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη λα ειεγρζνχλ θαη πηζαλφλ λα αιιαρηνχλ, θαη νη απνθάζεηο
ιακβάλνληαη απφ φιε ηελ νκάδα.
Πην ζηάδην απηφ, είλαη απαξαίηεην λα δνζεί πξνζνρή ζηελ ειηθία, ηε
δπλαηφηεηα ηεο αληίιεςεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα
θαιπθζνχλ απφ ηα παηδηά, θαζψο θαη λα ζπκεζνχκε ηηο βαζηθέο δηαθνξέο ησλ
παηδηψλ κεηαμχ 8 εηψλ θαη 11 εηψλ.
Ξε απηφ ην ζηάδην, ζα αθνινπζεζεί ε αθφινπζε πξνζέγγηζε:
 Δ ζηάζε ησλ ελειίθσλ: ε πίζηε ζηα παηδηά, ν ελζνπζηαζκφο θαη ηε δέζκεπζε
 Αείρλνληαο ζηα παηδηά ηη κπνξεί λα αιιάμεη σο απνηέιεζκα ησλ πξσηνβνπιηψλ
πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα ίδηα
 Ώλάιεςε πξαγκαηηθήο, θνηλσληθά ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηαο
 Μξνεηνηκαζία - πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα (θαηαλνκή ησλ θαζεθόλησλ, ηελ επηινγή
ησλ ζπληνληζηώλ, πξνγξακκαηηζκόο, κέζνδνη επηθνηλσλίαο).
 Έλα ζεβαζηφ θαη ζεκαληηθφ πξφζσπν (εθπαηδεπηηθόο, εζεινληήο, ηεξέαο, δηεπζπληήο ...) δίλεη λφεκα ζε έλα γεγνλφο, κηα θαηάζηαζε, ιέεη ζηα παηδηά ηη πξέπεη λα
πξνεηνηκαζηεί, ξσηά ηα παηδηά πψο κπνξεί λα γίλεη. (π.ρ. ζέινπκε λα θάλνπκε
έλα κνπζηθό βίληεν, πώο πξέπεη λα κνηάδεη θαη πώο κπνξνύκε λα ην θάλνπκε;)
 Ον κήλπκα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ζηνηρείν ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηνπ κπζηεξίνπ
 Αεθηηθφηεηα ζηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη νη
πξσηνβνπιίεο είλαη θαιή ηδέα
 Θεηάδνζε ηεο επζχλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηα παηδηά

4. ΢ινπνίεζε
Ώμίδεη λα ζπκεζνχκε φηη ηα παηδηά πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ ζνθνί ελήιηθεο. Ξε
αληίζεζε κε ηελ ζηεξεφηππε άπνςε, ππάξρνπλ ιίγνη άλζξσπνη ζηνπο νπνίνπο νη λένη
κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ θαη λα εηζαθνπζηνχλ. Μξφθεηηαη γηα κηα αλαπηπμηαθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο κπνξεί γξήγνξα λα γίλεη κηα απζεληία θαη έλα παξάδεηγκα
πξνο κίκεζε. Σο εθ ηνχηνπ, είλαη κηα κεγάιε επζχλε, παξ 'φια απηά αμίδεη λα ηελ
απνδερηείηε, θαζψο ην παηδί κπνξεί λα ρηίζεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ
είλαη ρξήζηκε ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο. Ον ζηάδην απηφ απαηηεί:
• Ώμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο – έιεγρνο γηα ην πνηνο κπνξεί
λα θάλεη ηη θαη αλ ζέιεη λα ην θάλεη
• Ξπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα – ζε πνηνπο θνξείο κπνξείηε λα βαζηζηείηε; (ην
ιαφ, ηνπο ζεζκνχο θαη νξγαληζκνχο).
• Βλζάξξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο - κε ηε ζηήξημε, ηελ παξνρή θηλήηξσλ, θαη ηελ πεηζηηθφηεηα.
• Βπίιπζε ζπγθξνχζεσλ (αλαιακβάλνληαο διδ. ην ξφιν ηνπ δηαπξαγκαηεπηή).
• Δ παξνρή θηλήηξσλ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο (ζηήξημε λέσλ ηδεψλ, κε πεξηνξίδεηε ηα παηδηά!)
• Λη ελήιηθεο επηβιέπνπλ ηελ πξφνδν θαη παξέρνπλ βνήζεηα (θάηη πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά).
5. Ξεξίιεςε - εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξάζκαηα.
Ζαηά ην ζηάδην απηφ ε δξαζηεξηφηεηα/εξγαζία ζπλνςίδεηαη θαη ε γίλεηαη εθκάζεζε ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο (πνπ είλαη κηα ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή θνηλσληθή δεμηφηεηα). Ώπηφ ην ζηάδην είλαη επίζεο κηα θαιή ζηηγκή λα
μεθηλήζεηε κηα θαηλνχξγηα εξγαζία κε ηα παηδηά.

98

Ξπλνςίδνπκε θάζε δξαζηεξηφηεηα κε ηα παηδηά (π.ρ. Οη θαηαθέξαηε λα θάλεηε;
Μψο ληψζεηε γη 'απηφ;)
Βθθξάδνληαο εθηίκεζε ζηελ νκάδα θαη ζε θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά
Δ νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο (π.ρ. είκαη έλα άηνκν πνπ θαηάθεξε λα
.... Βίκαζηε κηα νκάδα πνπ θαηάθεξε λα ...)
Βμσηεξηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο!
Ξπδήηεζε γηα κειινληηθά ζρέδηα.

Δ πξνηεηλφκελε νξζή πξαθηηθή αλαπηχζζεηαη σο ζπλδπαζκφο ησλ παξαδνρψλ θαη
κεζφδσλ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξφιεςε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
εηαίξνπο ηνπ έξγνπ: Beata Staszyńska - Citizen Project Foundation & Onno Hansen Ezzev Foundation.
Ξην ζηάδην ηεο έλαξμεο, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, έλαο ελήιηθαο ζα
έπξεπε λα πηνζεηήζεη ηελ ζηάζε πνπ ιακβάλεη ππφςε δχν βαζηθέο παξαδνρέο:
1. «Αληηιεθζείηε ηνλ εαπηφ ζαο σο έλα εξγαιείν» - απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ
δάζθαιν – πξφθεηηαη γηα ηελ απηφ-βειηίσζε – ηα εξγαιεία πξέπεη λα βειηηψλνληαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη θαιφ θαλείο λα αλαπηπρζεί θαη λα εθπαηδεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε λα βειηηψζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, θαζψο θαη άιιεο
δεμηφηεηεο πνπ ρξήζηκεο θαηά ηελ εξγαζία κε λένπο. Ώπηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί
επίζεο λα έρεη κηα άιιε πηπρή: αλ θάπνηνο κπνξεί λα πείζεη ηνπο λένπο λα αθνινπζήζνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε ζε λεαξή ειηθία, ζα κάζνπλ ηελ αμία θαη ηε
δχλακε ηεο απην-αλάπηπμεο.
2. «Δίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο» - ε πξνζέγγηζε απηή δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία θαη λα απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ελφο ελήιηθα ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο. Ώπηή είλαη κηα δχζθνιε πξνζέγγηζε ζην έξγν ηνπ, θαζψο είλαη δεδνκέλν φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή, ν δάζθαινο
ελδέρεηαη λα έρεη ζπκβάιιεη - θαη φρη θαη 'αλάγθελ ζεηηθά. Ζαηά ζπλέπεηα, αλ ν
εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψζεη φηη θάπνηνο καζεηήο δελ θαηαιαβαίλεη ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο, πξηλ βαζκνινγήζεη, ν δάζθαινο αλαιχεη ηη έρεη θαη
δελ έρεη γίλεη έηζη ψζηε ν καζεηήο λα θάλεη πξφνδν.
Νη 3 αξρέο γηα ηελ εξγαζία κε παηδηά θαη λένπο
1. ΢ν θαιό αληηθαζηζηά ην θαθό.
Βζηηάδνληαο ηελ ελέξγεηα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη
θνηλσληθά ρξήζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νηθνδνκνχλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, θαη
βνεζνχλ ζηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.
2. Η πξαγκαηηθή δσή.
Ώλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Ώπηφ ζπκβάιιεη ζε κηα πξαγκαηηθή αιιαγή ζηε ζρέζε ηνπ
παηδηνχ θαη ηεο θνηλσλίαο.
3. Αιιειεγγύε
Οα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη γηα ην θαιφ ησλ άιισλ.
Βλ θαηαθιείδη, ζα ήζεια λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ζε νξηζκέλα δεηήκαηα, ε
ζπκπεξίιεςε ησλ νπνίσλ είρε επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ εξγαζία κε παηδηά.
1. Γεκηνπξγήζηε έλα ηειεηνπξγηθφ - Φξνληίζηε λα εμνηθνλνκήζεηε αξθεηφ ρξφλν γηα λα κηιήζεηε μερσξηζηά κε ηνπο καζεηέο, θαη γηα κηα ζπδήηεζε κε φιε ηελ

99

νκάδα γηα ηηο δπζθνιίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδέεο (κπνξεί λα είλαη κία θνξά ην
κήλα, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα θαλνληθφηεηα π.ρ. θαηά ην πξψην κάζεκα
ηνπ κήλα) - ηα παηδηά αγαπνχλ ηα ηειεηνπξγηθά, ηα κπζηηθά θαη ηε κνλαδηθφηεηα.
2. Αεκηνπξγήζηε απφ θνηλνχ κηα ιίζηα κε ζέκαηα γηα ζπδήηεζε πνπ είλαη ζεκαληηθά
γηα ηα παηδηά ψζηε λα κηιήζνπλ γηα απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο αθήζηε ηα παηδηά λα πξνεηνηκάζνπλ ηε ζπλάληεζε θαη λα ηνπο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθαινχλ ηνπο επηζθέπηεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο (φρη
κφλν ε ζπκπεξίιεςε ησλ νη γνλέσλ έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ, αιιά δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελεξγά θαη κε πεξηζζφηεξε επθνιία).
3. Δθκάζεζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο – αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ θφζκν ηνπ Αηαδηθηχνπ- ην Αηαδίθηπν
θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, θαζψο ζα επηηξέςνπλ
ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ηαπηνηήησλ ηνπο (θαη επίζεο επηηξέπεη ηελ απην -εθπαίδεπζε ζηελ πνξεία).
Δ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα νκάδα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε, φρη κφλν ιφγσ ηεο ειηθίαο,
αιιά επίζεο επεηδή είλαη ε πξψηε γεληά πνπ γελλήζεθε φηαλ ην Αηαδίθηπν ήηαλ ήδε
δηαδεδνκέλν. Σο εθ ηνχηνπ, είλαη θάηη ζπλεζηζκέλν θαη θπζηθφ γη 'απηνχο, έζησ θαη
κφλν έλα απφ ηα εξγαιεία λα ρξεζηκνπνηήζεηε, ζα δηαζθεδάζεηε θαη ζα κάζεηε. Αελ
βιέπνπλ ην Αηαδίθηπν ζαλ ηνλ θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν κηινχλ ηφζν ζπρλά νη ελήιηθεο. Δ
πξαγκαηηθφηεηα ζην Αηαδίθηπν είλαη επίζεο έλα κέξνο φπνπ ηα παηδηά πεξλνχλ πνιχ
ρξφλν θαη φπνπ, φπσο αθξηβψο θαη ζηνλ «πξαγκαηηθφ θφζκν», είλαη αλαγθαίεο νη ίδηεο
δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, θαη ε ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ελφο δηαιφγνπ.
Θαιέο πξαθηηθέο 12-14
Καζήκαηα κε δηάινγν κε βάζε ηελ Δθκάζεζε κέζσ ησλ Γξαζηεξηνηήησλ
Ώληιψληαο απφ ηελ εκπεηξία ησλ εηδηθψλ πνπ εξγάδνληαη κε ηνπο λένπο, ζα ζέιακε λα
ζαο πξνηείλνπκε κηα θαιή πξαθηηθή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο λένπο ζηνλ ηνκέα ηεο
επηθνηλσλίαο. Λ ρξφλνο ηεο εθεβείαο, θαη έηζη ε πεξίνδνο ηεο κάζεζεο ζην γπκλάζην
είλαη κηα ηδηαίηεξε ζηηγκή γηα ηελ εθκάζεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ δηαιφγνπ, πνπ
απνπζηάδνπλ ηφζν απφ λένπο φζν θαη απφ ελήιηθεο. Ζάζε κία απφ απηέο ηηο ειηθηαθέο
νκάδεο έρεη ηε δηθή ηεο εμήγεζε γηα απηή ηελ θαηάζηαζε - αμίδεη λα αθνχζνπκε ηηο
εμεγήζεηο θαη λα αλαζηνραζηνχκε.
Λη λένη άλζξσπνη ζπλήζσο πηζηεχνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο δελ ηνπο
θαηαιαβαίλνπλ ή είλαη απιά αλφεηνη, ελψ νη ελήιηθεο ιέλε φηη νη λένη άλζξσπνη είλαη
αιαδφλεο («εκείο δελ είκαζηε ζαλ θαη απηνχο»), θαη φηη γηα φια θηαίεη ην Αηαδίθηπν, ην
νπνίν είλαη επηθίλδπλν (ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη κηα δηθαηνινγία) ή ην ζρνιηθφ ζχζηεκα,
πνπ δπζθνιεχεη ηφζν γηα λένπο φζν θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο.
Ζαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ν γνλέαο ζπλήζσο ηα ρεη ρακέλα θαη, κε θίλεηξν
ηελ αγάπε γηα ην παηδί ή ηελ άγλνηα ηνπ γηα ην ζέκα, αξρίδεη λα δεηά βνήζεηα, λα
δηαβάδεη βηβιία, λα απην-εθπαηδεχεηαη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ην παηδί. Θε ηε
ζεηξά ηνπ, έλαο δάζθαινο πνπ δελ είλαη πξφζπκνο λα θαηαλνήζεη ην παηδί νχηε λα
βειηηψζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ζπκψλεη ή κπνξεί λα εμαληιεζεί
επαγγεικαηηθά, γεγνλφο ην νπνίν ζπρλά νδεγεί ζε ακνηβαία απνγνήηεπζε θαη ηελ
απνκάθξπλζε ηπρφλ νθειψλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο (ελήιηθεο / λένη).
Μξέπεη λα ζπκεζνχκε φηη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο είλαη εγσθεληξηθά θαη βηψλνπλ
ηνλ θφζκν, ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη πνιιά ζέκαηα ππνθεηκεληθά. Οα εξσηήκαηα

100

πνπ θάλνπλ δελ είλαη εχθνιν λα απαληεζνχλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο μππλνχλ ην
θφβν, φπσο: Μνηνο είκαη; Μνηνο πξφθεηηαη λα γίλσ; Μνηνο είκαη εγψ γηα ηνπο άιινπο;
Μψο κε βιέπνπλ νη άιινη; Μνηνο ζέισ λα είκαη; θ.ιπ.
Δ πξνηεηλφκελε νξζή πξαθηηθή είλαη κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα μεθηλήζεη έλαο δηάινγνο θαη θαηά ηε γλψκε καο έρεη
ηνπιάρηζηνλ δχν πιενλεθηήκαηα.
Μξψηνλ, κπνξνχκε λα ελζαξξχλνπκε ηνπο λένπο λα εμεηάζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη
λα κάζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ
επαγγεικαηηθή, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή. Αεχηεξνλ, κηα ηθαλή θαη έμππλε
εηζαγσγή ζην ζέκα απφ έλαλ ελήιηθα / δάζθαινο κπνξεί λα πξνσζήζεη ην δηάινγν
κεηαμχ ησλ δαζθάισλ θαη ησλ παηδηψλ. Ώξγφηεξα, ηα παηδηά κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ εκπεηξία φηαλ ζπλαληνχλ άιινπο ελήιηθεο.
Δλψ απνθαζίδεηε λα μεθηλήζεηε ηνλ δηάινγν θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο
πξνηεηλφκελεο νξζέο πξαθηηθέο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ παξαθάησ
πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν εθκάζεζεο κέζσ
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αληιεί απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ επαγγεικαηηψλ
πνπ εξγάδνληαη κε ηε λενιαία ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Ξξνηεηλφκελα ζηάδηα πινπνίεζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο:
6. Γηάγλσζε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ
Ώλ απνθαζίζεηε λα δηαγλψζεη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο νκάδαο, πξνζπαζήζηε λα
απαληήζεηε ζε κεξηθέο εξσηήζεηο, πνπ απνηεινχλ κηα πξψηε δηάγλσζε ηεο νκάδαο κε
ηελ νπνία εξγάδεζηε. Βλψ ςάρλεηε γηα ηηο απαληήζεηο, ρξεζηκνπνηήζηε αηνκηθέο
ζπλεληεχμεηο, νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, παξαηήξεζε θαη πξνηάζεηο απφ ηνπο ππφινηπνπο
ζπλεξγάηεο ζαο.
Μαξαδείγκαηα ησλ πεξηνρψλ πνπ ειέγρνληαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ:
• Μνηεο δπζθνιίεο βηψλνπλ νη λένη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ;
• Οη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ;
• Οη θαίλεηαη λα είλαη ελνριεηηθή ή θαηαζηξνθηθφ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο;
• Οη ιεηηνπξγεί θαη ηη δελ ιεηηνπξγεί;
• Ξε ηη είδνπο δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πξφζπκα;
• Οη εξσηήζεηο θάλνπλ;
• Οη δελ γλσξίδνπλ θαη ηη δελ θαηαιαβαίλνπλ;
• Μνηα είλαη ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ηψξα;
• Οη θάλνπλ απζφξκεηα;
• Οη πξνηείλνπλ νη ίδηνη, ηη δεηνχλ;
• Οη ζαο εθπιήζζεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο;
• Ξνηα είλαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο ησλ φπνησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ;
7. Καθξνρξφληα δηάγλσζε: θαίξηα εξσηήκαηα
΋ηαλ ζθεθηφζαζηε ηελ πξφιεςε, ζθεθηείηε αλ αμίδεη ηνλ θφπν λα ξσηήζεηε ηνλ εαπηφ
ζαο κεξηθέο εξσηήζεηο, π.ρ.: Οη πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο ζαο; Οη πξνζφληα πξέπεη
λα απνθηήζνπλ; Μνηνη ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα είλαη ζην κέιινλ; ΋ηαλ ζα
ζπλεξγαζηείηε κε παηδηά επηπέδνπ γπκλαζίνπ κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ «δηαδηθαζία
ηεο αιιαγήο», σζηφζν, πξέπεη λα έρεηε θαηά λνπ φηη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα
παξαθνινπζείηαη.
Μαξαδείγκαηα εξσηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε καθξνπξφζεζκε εχξπζκε

101

ιεηηνπξγία ζπκπεξηιακβάλνπλ:
• Οη είδνπο κέιινλ ζέιεηε γηα θαζνδεγνχκελνπο ζαο;
• Μνηνη ζα είλαη ζε ιίγα ρξφληα;
• Μνηνί είλαη νη θνηλσληθνί ξφινη πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ εξγαζία, ζηελ θνηλφηεηά ηνπο;
• Μψο ζπκπεξηθέξνληαη, πσο ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο, πσο αληηκεησπίδνπλ ηηο
επζχλεο ηνπο;
• Μψο γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνπο άιινπο;
• Οη ρξεηάδνληαη ηα παηδηά γηα λα θάλνπλ απηφ ην φξακα γηα ην κέιινλ δπλαηφ;
• Ξε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη;
• Μνηα είλαη ε πείξα πνπ ρξεηάδνληαη;
8. Έλαξμε
Ώθνχ απαληήζεηε ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο θαη απνθαζίζεηε λα μεθηλήζεηε έλα έξγν ζε
απηή ηε κνξθή, ζα μεθηλήζεηε κηα θάζε θαηά ηελ νπνία, καδί κε ηα παηδηά, ζα
θαζνξίζεηε ην ζέκα, π.ρ.: Μψο λα κηιήζνπκε ν έλαο ζηνλ άιιν; Οη είλαη ν δηάινγνο;
Μψο λα είλαη έλαο θίινο / ζπλάδειθνο; (ην ζέκα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο αξρηθήο
δηάγλσζεο). Ώμίδεη λα εμνηθνλνκήζεηε αξθεηφ ρξφλν γηα ζπλνκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο, έηζη
ψζηε φινη λα κπνξνχλ λα κηινχλ θαη λα θαηαλννχλ ην ζέκα / ην πξφβιεκα πνπ ζα
αληηκεησπηζηεί.
Θε βηάδεζηε. ΋ζν πεξηζζφηεξν ρξφλν μνδεχεηε γηα ηε ζπδήηεζε, ηφζν κηθξφηεξε
αληίζηαζε ζα ζπλαληήζεηε πνπ νθείιεηαη ζηελ άγλνηα θαη ηελ απξνζπκία. Αψζηε
πξσηνβνπιίεο ζηνπο λένπο κελ επηβάιιεηε ηηο ηδέεο ζαο θαη λα παξεκβαίλεηε κφλν γηα
λα θάλεηε πξνηάζεηο/ζπζηάζεηο. Ππνζέζηε φηη δελ ππάξρνπλ θαθέο ιχζεηο. Ον κφλν
πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη λα ειεγρζνχλ θαη πηζαλφλ λα αιιαρηνχλ, θαη νη απνθάζεηο
ιακβάλνληαη απφ φιε ηελ νκάδα.
Ξε απηφ ην ζηάδην, ζα αθνινπζεζεί ε αθφινπζε πξνζέγγηζε:
• Δ ζηάζε ησλ ελειίθσλ: ε πίζηε ζηα παηδηά, ν ελζνπζηαζκφο θαη ηε δέζκεπζε
• Αείρλνληαο ζηα παηδηά ηη κπνξεί λα αιιάμεη σο απνηέιεζκα ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα ίδηα
• Ώλάιεςε πξαγκαηηθήο, θνηλσληθά ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηαο
• Μξνεηνηκαζία - πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα (θαηαλνκή ησλ θαζεθόλησλ, ηελ επηινγή ησλ ζπληνληζηώλ, πξνγξακκαηηζκόο, κέζνδνη επηθνηλσλίαο).
• Έλα ζεβαζηφ θαη ζεκαληηθφ πξφζσπν (εθπαηδεπηηθόο, εζεινληήο, ηεξέαο, δηεπζπληήο ...) δίλεη λφεκα ζε έλα γεγνλφο, κηα θαηάζηαζε, ιέεη ζηα παηδηά ηη
πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί, ξσηά ηα παηδηά πψο κπνξεί λα γίλεη. (π.ρ. ζέινπκε
λα θάλνπκε έλα κνπζηθό βίληεν, πώο πξέπεη λα κνηάδεη θαη πώο κπνξνύκε λα
ην θάλνπκε;)
• Ον κήλπκα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ζηνηρείν ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηνπ κπζηεξίνπ
• Αεθηηθφηεηα ζηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη
νη πξσηνβνπιίεο είλαη θαιή ηδέα
• Θεηάδνζε ηεο επζχλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηα παηδηά.
9. ΢ινπνίεζε
Ώμίδεη λα ζπκεζνχκε φηη ηα παηδηά πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ ζνθνί ελήιηθεο. Ξε
αληίζεζε κε ηελ ζηεξεφηππε άπνςε, ππάξρνπλ ιίγνη άλζξσπνη ζηνπο νπνίνπο νη λένη

102

κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ θαη λα εηζαθνπζηνχλ. Μξφθεηηαη γηα κηα αλαπηπμηαθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο κπνξεί γξήγνξα λα γίλεη κηα απζεληία θαη έλα παξάδεηγκα
πξνο κίκεζε. Σο εθ ηνχηνπ, είλαη κηα κεγάιε επζχλε, παξ 'φια απηά αμίδεη λα ηελ
απνδερηείηε, θαζψο ην παηδί κπνξεί λα ρηίζεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ
είλαη ρξήζηκε ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο. Ον ζηάδην απηφ απαηηεί:
• Ώμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο – έιεγρνο γηα ην πνηνο κπνξεί
λα θάλεη ηη θαη αλ ζέιεη λα ην θάλεη
• Ξπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα – ζε πνηνπο θνξείο κπνξείηε λα βαζηζηείηε; (ην
ιαφ, ηνπο ζεζκνχο θαη νξγαληζκνχο).
• Βλζάξξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο - κε ηε ζηήξημε, ηελ παξνρή θηλήηξσλ, θαη ηελ πεηζηηθφηεηα.
• Βπίιπζε ζπγθξνχζεσλ (αλαιακβάλνληαο διδ. ην ξφιν ηνπ δηαπξαγκαηεπηή).
• Δ παξνρή θηλήηξσλ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο (ζηήξημε λέσλ ηδεψλ)
• Λη ελήιηθεο επηβιέπνπλ ηελ πξφνδν θαη παξέρνπλ βνήζεηα (θάηη πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά).
10. Ξεξίιεςε - εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξάζκαηα.
Ζαηά ην ζηάδην απηφ ε δξαζηεξηφηεηα/εξγαζία ζπλνςίδεηαη θαη ε γίλεηαη εθκάζεζε ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο (πνπ είλαη κηα ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή θνηλσληθή δεμηφηεηα). Ώπηφ ην ζηάδην είλαη επίζεο κηα θαιή ζηηγκή λα
μεθηλήζεηε κηα θαηλνχξγηα εξγαζία κε ηα παηδηά.
• Ξπλνςίδνπκε θάζε δξαζηεξηφηεηα κε ηα παηδηά (π.ρ. Οη θαηαθέξαηε λα θάλεηε;
Μψο ληψζεηε γη 'απηφ;)
• Βθθξάδνληαο εθηίκεζε ζηελ νκάδα θαη ζε θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά
• Δ νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο (π.ρ. είκαη έλα άηνκν πνπ θαηάθεξε λα
.... Βίκαζηε κηα νκάδα πνπ θαηάθεξε λα ...)
• Βμσηεξηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο!
• Ξπδήηεζε γηα κειινληηθά ζρέδηα.
Δ πξνηεηλφκελε νξζή πξαθηηθή αλαπηχζζεηαη σο ζπλδπαζκφο ησλ παξαδνρψλ θαη
κεζφδσλ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξφιεςε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
εηαίξνπο ηνπ έξγνπ: Beata Staszyńska - Citizen Project Foundation & Onno Hansen Ezzev Foundation.
Ξην ζηάδην ηεο έλαξμεο, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, έλαο ελήιηθαο ζα
έπξεπε λα πηνζεηήζεη ηελ ζηάζε πνπ ιακβάλεη ππφςε δχν βαζηθέο παξαδνρέο:
1. «Αληηιεθζείηε ηνλ εαπηφ ζαο σο έλα εξγαιείν» - απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ
δάζθαιν – πξφθεηηαη γηα ηελ απηφ-βειηίσζε – ηα εξγαιεία πξέπεη λα βειηηψλνληαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη θαιφ θαλείο λα αλαπηπρζεί θαη λα εθπαηδεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε λα βειηηψζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, θαζψο θαη άιιεο
δεμηφηεηεο πνπ ρξήζηκεο θαηά ηελ εξγαζία κε λένπο. Ώπηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί
επίζεο λα έρεη κηα άιιε πηπρή: αλ θάπνηνο κπνξεί λα πείζεη ηνπο λένπο λα αθνινπζήζνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε ζε λεαξή ειηθία, ζα κάζνπλ ηελ αμία θαη ηε
δχλακε ηεο απην-αλάπηπμεο.
2. «Δίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο» - ε πξνζέγγηζε απηή δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία θαη λα απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ελφο ελήιηθα ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο. Ώπηή είλαη κηα δχζθνιε πξνζέγγηζε ζην έξγν ηνπ, θαζψο είλαη δεδνκέλν φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή, ν δάζθαινο
ελδέρεηαη λα έρεη ζπκβάιιεη - θαη φρη θαη 'αλάγθελ ζεηηθά. Ζαηά ζπλέπεηα, αλ ν

103

εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψζεη φηη θάπνηνο καζεηήο δελ θαηαιαβαίλεη ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο, πξηλ βαζκνινγήζεη, ν δάζθαινο αλαιχεη ηη έρεη θαη
δελ έρεη γίλεη έηζη ψζηε ν καζεηήο λα θάλεη πξφνδν.
Νη 3 αξρέο γηα ηελ εξγαζία κε παηδηά θαη λένπο
1. ΢ν θαιό αληηθαζηζηά ην θαθό.
Βζηηάδνληαο ηελ ελέξγεηα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη
θνηλσληθά ρξήζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νηθνδνκνχλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, θαη
βνεζνχλ ζηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.
2. Η πξαγκαηηθή δσή.
Ώλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Ώπηφ ζπκβάιιεη ζε κηα πξαγκαηηθή αιιαγή ζηε ζρέζε ηνπ
παηδηνχ θαη ηεο θνηλσλίαο.
3. Αιιειεγγύε
Οα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη γηα ην θαιφ ησλ άιισλ.

104

ΘΔΥΟΖΡΗΘΝ ΢ΞΝΒΑΘΟΝ Π΢ΛΝΓΝ΢ 3

Δηζαγσγή
Ξηε ζχλνδν ηξία ζπδεηνχληαη νη λέεο ηερλνινγίεο: νη εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο θαη ε
επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Βπηπιένλ ζα επηθεληξσζνχκε ζην πψο νη εθπαηδεπηηθνί ζα
κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη έλα παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο.
Δθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο [8-11, 12-14]
Δ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, γλσζηή επίζεο θαη σο δηδαθηηθή ηερλνινγία, ηερλνινγία
ηεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο (ΟΜΒ) ζηελ εθπαίδεπζε. Μξφθεηηαη γηα «ηε κειέηε
θαη ηηο εζηθέο πξαθηηθέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ
επηδφζεσλ κε ηε δεκηνπξγία, ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θαηάιιεισλ
ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πφξσλ.» (Richey, 2008)
Ξξνζεγγίζεηο
Ππάξρνπλ ηξεηο εμέρνπζεο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. Δ
δηάθξηζε γίλεηαη κε ηα θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο κάζεζεο.
Μην ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο δηαθξίζεηο γίλνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ηχπνπο
εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο είλαη ηα αθφινπζα:

ΙΙ. Προςζγγιςη μζςω
Λογιςμικοφ
(ςυμπεριφοριςτική
επιςτήμη και
ψυχολογία τησ
μάθηςησ)

Ι. Προςζγγιςη μζςω
Υλικοφ
(μηχανοποιημζνη
διδακτική διαδικαςία)

ΙΙΙ. Συςτημική
Προςζγγιςη μζςω
(ςφνδεςμοσ
μεταξφ υλικοφ και
λογιςμικοφ )

Εηθόλα 1: Οξνζεγγίζεηο Εθπαηδεπηηθώλ ηερλνινγηώλ (΢ΟΕ)

105

Ξξνζέγγηζε πιηθνχ
Δ πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνχ επηθεληξψλεηαη ζηα ηερληθά / θπζηθά κέζα, κέζσ ησλ νπνίσλ
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο.
Δ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα πξντφληα θαη επηθεληξψλεηαη
ζηελ αλάπηπμε ησλ κεραλψλ κάζεζεο, δειαδή ζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ελίζρπζεο,
φπσο νη ππνινγηζηέο, θιπ θαη ηα εμειηγκέλα gadgets.

Εηθόλα 2: Οαξάδεηγκα πξν-ζρνιηθήο εθπαηδεπηηθήο κεραλήο

Ξξνζέγγηζε ινγηζκηθνχ
Ώπηή ε πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηηο δηδαθηηθή θαη ηηο καζεζηαθέο κεζφδνπο κε ηηο
νπνίεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα κάζεζεο. Λη αθξνγσληαίνη ιίζνη ηεο
πξνζέγγηζεο ινγηζκηθνχ είλαη επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ςπρνινγίαο. Δ
έκθαζε δίλεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο καζαίλνπλ. Ον πιενλέθηεκα
απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη κηα κεγάιε πνηθηιία ηππηθψλ θαη κε ηππηθψλ εξγαιείσλ
κάζεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.
Ππζηεκηθή Ξξνζέγγηζε
Δ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε είλαη κηα ζρεηηθά λέα πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία ζε έλα πην ζπζηεκαηηθφ θαη νινθιεξσκέλν πιαίζην.
Ώπηή ε πξνζέγγηζε ζεσξεί ην ζπλνιηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ σο έλα ζχζηεκα. Λη ηάμεηο,
θαζεγεηέο, νκάδεο καζεηψλ θιπ ζεσξνχληαη ππν-κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ.
Ώπηή ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο:

Μξνζδηνξηζκφο θαη αλαθνξά ησλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ

Βληνπηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ κεζφδσλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ
πνπ κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ

Βλίζρπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ δηθαηνινγεί ηε ζεκαζία απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ

Ζαζνξηζκφο εηδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ είλαη νπηηθνπνηεκέλεο ζηηο ππάξρνπζεο εηζξνέο

Ζαζνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα ζε δηάθνξα ζεκεία θαη

106

Ξπλερήο εμέηαζεο ηεο ηειηθήο εηθφλαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ κνληέινπ ή
ηνπ ζπζηήκαηνο.
Βλεξγεί σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Βίλαη
επίζεο γλσζηή σο «ηερλνινγία δηαρείξηζεο». Βκπινχηηζε ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε κηα
επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηνηθεηηθψλ
πξνβιεκάησλ.
Μξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα λέα πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο, πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο
δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Δ εθπαίδεπζε
ζεσξείηαη σο έλα ζχζηεκα, ελψ ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε είλαη έλαο ζπζηεκαηηθφο
ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη νηθνλνκηθά εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ον έξγν IDentifEYE εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ ιεηηνπξγεί
ζχκθσλα κε ην πιηθφ (πξνζέγγηζε Πιηθνχ θαη Ηνγηζκηθνχ) θαη εμεηάδεη πψο ηα
απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα
(Ξπζηεκηθή πξνζέγγηζε).
Πχγρξνλεο Ράζεηο
Ξχκθσλα κε ην 2013 ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απφ ηελ Έξεπλα Speak-Up 2013
απφ ην έξγν Ώχξην, ην νπνίν ε δηεπζχλσλ ζχκβνπινο Julie Evans απνθάιπςε ζην
ζπλέδξην FETC 2014 ηηο αθφινπζεο ηάζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ φηη έρνπλ ηελ πην
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο γηα ην αλσηέξσ έηνο ζηα ζρνιεία ησλ
Δλσκέλσλ Μνιηηεηψλ.
Ξξνζσπηθή πξφζβαζε ζε θνξεηέο ζπζθεπέο: Λη θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ ήδε γίλεη
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο θνηλσληθήο καο δσήο. Λη εθπαηδεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο πξέπεη λα είλαη νξγαληθέο θαη πξνζαξκφζηκεο. Λη θηλεηέο ζπζθεπέο φηαλ
εηζαρζνχλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζσζηά κπνξεί λα παξάγνπλ ηζρπξά απνηειέζκαηα
κάζεζεο. Ξχκθσλα κε ηελ έξεπλα: Ον 60 % ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηέο
ζπζθεπέο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ην 43 % γηα ηα εθπαηδεπηηθά
παηρλίδηα θαη 40 % γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ον 33 % ησλ
καζεηψλ έθαλαλ ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ γηα ππελζπκίζεηο θαη εηδνπνηήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο δσή, ην 24 % γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ απφ ηηο
εξγαζίεο ηνπο, θαη ην 18 % γηα ςεθνθνξίεο κέζα ζηελ ηάμε.
Μαξαδφμσο, είπε ε Evans, ην 12 % ησλ καζεηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη δήισζαλ φηη
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο γηα λα ζηέιλνπλ κελχκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
Ππλδεζηκφηεηα ζην Γηαδίθηπν: Δ ζχλδεζε κε ην Αηαδίθηπν είλαη έλα ζεκειηψδεο
δηθαίσκα ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Δ ζχλδεζε ζην Internet είλαη ήδε έλα ζεκαληηθφ κέξνο
πνιιψλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ
ην Αηαδίθηπν γηα ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία.
Σξήζε βίληεν γηα εξγαζίεο ζην ζρνιείν θαη ην ζπίηη: Θαζεζηαθά εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ έρνπλ ηε δχλακε λα κεηαθέξνπλ κεγάιεο
πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ ζηνπο καζεηέο κε ηξφπν πνπ λα είλαη πνιχ γξήγνξνο θαη
απνηειεζκαηηθφο. Ώπηή ε ζπγθεθξηκέλε ηάζε ήηαλ ζε ρξήζε γηα πνιιά ρξφληα, ελψ
ηψξα ην κφλν λέν κέζν είλαη λέεο ζπζθεπέο (θπξίσο θνξεηέο).
Θνηλσληθά Γίθηπα ζηα Πρνιεία: ΋ιν θαη πεξηζζφηεξα ζρνιεία είραλ πηνζεηήζεη ηα
social media θαη ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 γεληθά (ηζηνιφγηα, wikis, θνηλσληθά δίθηπα,
θιπ).
Έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κάζεζε κέζσ Γηαδηθηχνπ: ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο κάζεζεο φπσο ην Moodle, είλαη ζε άλνδν, φρη κφλν ζε άηππα πιαίζηα, αιιά
θαη ζε ηππηθά πιαίζηα, φπσο ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ζρνιεία. Δ ρξήζε ηνπο αλακέλεηαη
λα εληαζεί αθφκε πεξηζζφηεξν.
Σξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα εξγαιεία γηα δηάθνξεο εξγαζίεο: Ώληί λα
ρξεζηκνπνηνχλ κηα ή αθφκα θαη δηάθνξν αξηζκφ πιαηθνξκψλ γηα δηάθνξεο εξγαζίεο, νη
καζεηέο είλαη φιν θαη πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ
ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ. «Μαξαηεξνχκε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα βίληεν, ηα social

107

media θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα γηα επηθνηλσλίεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο e-readers γηα ηελ
αλάγλσζε θείκελσλ θαη άξζξσλ γξάθνπλ, ελψ θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη λα θάλνπλ
έξεπλα κε ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο.» Ώιιά ηη ζέζε έρνπλ νη ζπζθεπέο tablet;
Ξχκθσλα κε ηελ Έβαλο, ηα tablets ήηαλ ε δεχηεξε ή ηξίηε ζπζθεπή επηινγήο γηα ηελ
νινθιήξσζε πνιιψλ απφ ηα αθαδεκατθά θαζήθνληα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο.
«Ονπο αξέζνπλ νη θνξεηέο ζπζθεπέο» είπε, «αιιά είλαη πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλνη ζηε
ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ εξγαζία αλά ρείξαο» θαη πνιιέο θνξέο ηα
tablets δελ θαίλεηαη λα ηαηξηάδνπλ.
Γίλνληαο πξνζνρή ζην Τεθηαθφ Απνηχπσκα: Ον ςεθηαθφ απνηχπσκα ήηαλ έλαο
λένο εξεπλεηηθφο ηνκέαο γηα ηελ έξεπλα ηνπ 2013 θαη ζχκθσλα κε ηνλ Έβαλο,
ππήξμαλ κεξηθά ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Ον 64 % ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ
παξαδέρηεθε πσο είλαη πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηα πξάγκαηα πνπ αλαξηνχλ ζην
δηαδίθηπν, ην 39 % είπαλ φηη ζπκβνπιεχνπλ ηνπο θίινπο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν
πνπ αλαξηνχλ, κε ην 32 % ιέλε φηη ζηακάηεζαλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θίινπο πνπ
απνζπνχλ αθαηάιιειν πεξηερφκελν ζην δηαδίθηπν. Οέινο, ην 44 % ησλ καζεηψλ
γπκλαζίνπ δήισζαλ φηη πηζηεχνπλ φηη έλα ζεηηθφ ςεθηαθφ πξνθίι είλαη έλα ζεκαληηθφ
κέξνο ηνπ κέιινληφο ηνπο.
Ρν Gaming απμάλεηαη, θαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ θιείλεη: Οα θεηηλά
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 60 % ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ θνξεηνχο ππνινγηζηέο
σο κηα ζπζθεπή παηρληδηψλ. Οα θηλεηά ηειέθσλα θαη θνλζφιεο παηρληδηψλ
ρξεζηκνπνηνχηαλ θαηά 54 % ελψ ηα tablet θαηά 44 %.
Βμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο νη καζεηέο ελδηαθέξνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηελ ηερλνινγία ησλ παηρληδηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθκάζεζε ησλ δχζθνισλ
ελλνηψλ, θαζψο επίζεο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα παηρλίδηα σο έλαο ηξφπνο γηα λα
δηεξεπλήζνπλ ηηο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο. Δ Evans ζεκείσζε επίζεο θακία δηαθνξά
κεηαμχ ησλ θχισλ ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζε παηρλίδηα, κε ηα λεφηεξα θνξίηζηα
λα δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζηα παηρλίδηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα.
Ξνηεο ζπζθεπέο αλήθνπλ ζην «Πην απφιπην ζρνιείν»;: Ον ηειηθφ θνκκάηη ησλ
δεδνκέλσλ ε Evans επηθεληξψζεθε ζηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ
ζεκαζία ησλ ζπζθεπψλ ζηελ καζεζηαθή εκπεηξία ηνπο. Ον 56 % ησλ καζεηψλ δήισζε
φηη νη θνξεηνί ππνινγηζηέο ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ, ην 51 % επέιεμε ηνπο ςεθηαθνχο
αλαγλψζηεο θαη ην 48 % επέιεμε ηα tablets.
΋ζν γηα ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο ζηηο ΟΜΒ ζηα επξσπατθά ζρνιεία, κνηξάδνληαη παξφκνηεο
θαηεπζχλζεηο, αιιά ε έκθαζε δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο:

Ώλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (επηθνηλσλία, ηελ εγεζία
θιπ)

Ώπφθηεζε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο

Βζηηάδνληαο ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

Αλαδπφκελεο ηάζεηο
Λ ξπζκφο ηεο αιιαγήο θαη ηεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο έρεη παξνπζηάζεη
ζεκαληηθή αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα - θπξίσο ιφγσ ηνπ βαζηθνχ ξφινπ ησλ ΟΜΒ πνπ
παίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ξφιν ζηε δηδαζθαιία φζν θαη ηε κάζεζε.
Ζαη λα ζθεθηεί θαλείο φηη κφιηο ιίγα ρξφληα πξηλ δνχζακε ζε έλαλ θφζκν ρσξίο
θνηλσληθά δίθηπα - ζήκεξα απηά απνηεινχλ δσηηθφ κέξνο ηεο καο, θαη αθφκε
πεξηζζφηεξν, ηε δσή ησλ λέσλ καο. Ζάπνηνο κπνξεί κε δπζθνιία λα θαληαζηεί έλαλ
καζεηή λα θεχγεη απφ ην ζρνιείν θαη λα κε ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή ακέζσο
κφιηο πάεη ζπίηη. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη κειινληηθέο πξνβιέςεηο ζηηο
ηάζεηο ζηελ επξσπατθή εθπαίδεπζε γηα ηα επφκελα ρξφληα είλαη ζρεδφλ αδχλαηεο.
Cloud Computing: Σζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο εκθαλείο εμειίμεηο, φπσο ε
ηειεπηαία θξάζε ηεο κφδαο: ην cloud computing. Λη εθαξκνγέο κεηαβαίλνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζην Αηαδίθηπν, ην cloud

108

computing απνηειεί κηα επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο
πιεξνθνξηθήο. Βπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δηαζέζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο κέζσ ηνπ
Αηαδηθηχνπ, γεγνλφο πνπ ζα έρεη ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο,
δεδνκέλνπ φηη είλαη πηζαλφ λα κεησζεί δξακαηηθά ην θφζηνο γηα ηα ηδξχκαηα, φπσο ηα
ζρνιεία.
Gaming: To Gaming/ηα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζην Αηαδίθηπν είλαη πηζαλψο κηα
εθπιεθηηθή πεξηνρή γηα λα ζπκπεξηιεθζεί. Σζηφζν αλ ηα παηρλίδηα - ή κάιινλ ηα
ιεγφκελα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα- ζπκπεξηιεθζνχλ ζσζηά, κπνξνχλ λα γίλνπλ έλα
ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηηο νκάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη, λα απμήζνπλ ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά κεηαμχ ησλ λέσλ. Ον Gaming επηηξέπεη
επίζεο ηνπο καζεηέο λα «απνηχρεη ζηελ επηηπρία». Ώπηή ε έλλνηα ηεο κε πξνφδνπ
επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δνθηκάζνπλ ηα φξηά ηνπο ζε έλα αζθαιέο
πεξηβάιινλ. Βπηπιένλ, ην gaming απμάλεη ηε κλήκε ησλ κπψλ, ή κπνξεί λα γίλεη πξφβα
γηα ηελ απαξαίηεηε ζηεξενπνίεζε ηεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο. Οέινο, ην gaming απμάλεη
ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ αληαγσληζηηθφ πλεχκα πνπ ζρεηίδεηαη κε επθαηξίεο
κάζεζεο. http://one.laptop.org/
Θηλεηέο ζπζθεπέο: Λη λέεο εμειίμεηο ζην hardware θαη software θάλνπλ ηα θηλεηά
"έμππλα ηειέθσλα" απαξαίηεηα εξγαιεία - ζηα ζρνιεία φζν θαη αιινχ. Ώθξηβψο φπσο
ηα θηλεηά ηειέθσλα εμειίρζεθαλ ηφζν γξήγνξα ζηελ πνξεία ηεο ηερλνινγίαο ηεο
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, είλαη πηζαλφ φηη νη θηλεηέο
ζπζθεπέο κε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν θαη ππνινγηζηηθέο δπλαηφηεηεο, ζα γίλνπλ έλα
πνιχηηκν εξγαιείν καδί κε ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο σο έλα ηερλνινγηθφ
εξγαιείν επηινγήο ζηελ ηάμε.
One-to-one computing: One-to-one computing πεξηγξάθεη ηελ πξαθηηθή θαηά ηελ
νπνία ζε θάζε παηδί πξέπεη λα δνζεί έλαο ππνινγηζηήο ή κηα ζπζθεπή πνπ ζα ηνπο
επηηξέςεη λα έρνπλ θαζνιηθή πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία. Δ ρξήζε ππνινγηζηή έλαο
πξνο έλαλ ζα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε νπνηεδήπνηε θαη
νπνπδήπνηε θαη δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζεη ηελ εθκάζεζε
ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ην ζηπι κάζεζεο ηνπ καζεηή ηνπ. Βπίζεο, κεξηθά απφ ηα νθέιε
πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ ηελ πξαθηηθή είλαη ε απμεκέλε επηηπρία ησλ καζεηψλ θαη ε
κεγαιχηεξε πξνζήισζε. Ώπηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ κέιινληνο. Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο ηάζεο είλαη ε
πξσηνβνπιία έλα ιάπηνπ αλά καζεηή: http://one.laptop.org/
Αλάδεημε ησλ δσξεάλ καζήκαηα ζην Γηαδίθηπν θαη ε κεηάβαζε πξνο ηελ
παξνρή πηζηψζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ: Ώλ θάπνηνο παξαθνινπζεί έζησ θαη ιίγν ηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη αδχλαην λα ράζεη ηελ πξφζθαηε
αλαθνξά ηνπ MOOCs (Massively Open Online Courses) ζε έλα άξζξν κεηά ην άιιν.
Φπζηθά, ηα MOOCs είλαη κφλν κία επηινγή γηα ηε κάζεζε - δελ είλαη φια δσξεάλ
καζήκαηα MOOCs (θαη δελ είλαη φια ηα MOOCs δσξεάλ). Θηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα
πηπρή απηήο ηεο ζπδήηεζεο είλαη ε πξσηνβνπιία παξνρήο επίζεκεο πηζηνπνίεζεο γηα
απηά ηα καζήκαηα, ηα νπνία θαίλεηαη λα επηηαρχλεηαη έιμεο.
Ππζηήκαηα Αληαπφθξηζεο Καζεηή (SRS), εθαξκνγέο δεκνζθνπήζεσλ, θαη
άιια ζχγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο
εκπινθήο ζε online καζήκαηα θαη θαλνληθά καζήκαηα: Οα Smartphones θαη
tablets κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιεία SRS, θαη ην ηζηνξηθφ ησλ απαληήζεσλ
κπνξεί λα παξέρεη αλαιπηηθά ζηνηρεία κάζεζεο πνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
θαηαιάβνπλ ζε πνηα ζέκαηα ρξεηάδνληαη ηε κεγαιχηεξε ελίζρπζε (κηα ηδέα πνπ επίζεο
ζπκβαδίδεη κε ηελ αλαδηνξγαλσκέλε ηάμε). Οα SRS εδψ θαη ρξφληα θαη έρνπλ ζηαδηαθά
θεξδίδεη δεκνηηθφηεηα ζαλ εξγαιεία ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, αιιά απηφ πνπ θαίλεηαη
λα είλαη «αλαδπφκελε ηάζε» είλαη ε ζηξνθή πξνο ηε πην ζπρλή ρξήζε, ιηγφηεξν
ηδηφθηεησλ ζπζθεπψλ γηα ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζε απηή ηε δηαδξαζηηθφηεηα ζηελ
ηάμε θαη ηελ αμηνιφγεζε εθαξκνγψλ, θαη ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ θαηλνηφκσλ
εθαξκνγψλ φπσο ηηο Lecture Tools θαη Learning Catalytics.

109

ΑΔΚ (Αλνηρηά Δθπαηδεπηηθά Κέζα)/ OER (Open Educational Resources): Βλψ
ηα ΏΒΘ δελ έρνπλ γίλεη θαη 'αλάγθε πην δεκνθηιή γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπο, παξ‟ φια
απηά ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο, θαζψο ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα
ηνπο ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη. Οα ΏΒΘ είλαη κηα ηδέα πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή ηεο θχζεο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηνπ πεξηερφκελνπ θαη ησλ εξγαιείσλ.
Καζεζηαθά Analytics: Ώθφκα κηα ηερλνινγία πνπ πξαγκαηηθά έρεη αξρίζεη λα θεξδίδεη
έδαθνο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, επηθεληξψλεηαη ζαθψο ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο κφριεπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Οα καζεζηαθά Analytics κπνξεί
κφιηο ηψξα λα αλαπηχζζνληαη αιιά ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ηδξπκάησλ θαη
νξγαληζκψλ πνπ εξγάδνληαη γηα λα πξνρσξήζνπλ έλα βήκα παξαπέξα απηή ηελ
ηερλνινγία, ηνπνζεηνχλ απηήλ ηελ ηερλνινγία σο κηα απφ ηηο θνξπθαίεο ηερλνινγίεο
πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο θαη ηεθκεξησκέλεο
εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο.
Ξπλνιηθά, θαίλεηαη φηη έλα απφ ηα ιίγα πξάγκαηα πνπ κπνξνχκε λα πνχκε κε
βεβαηφηεηα είλαη φηη νη ΟΜΒ είλαη πην θξίζηκεο ζηελ εθπαίδεπζε ηψξα πεξηζζφηεξν απφ
πνηέ θαη είλαη πηζαλφ λα απμεζεί ε ζεκαζία ηνπο. Ξήκεξα, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο,
ην ινγηζκηθφ θαη ην δηαδίθηπν δελ είλαη απιά κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη
ελζσκαησκέλα ζε απηφ. Θε ηελ εκθάληζε ησλ φιν θαη πην ηζρπξψλ ππνδνκψλ
ζπλδεζηκφηεηαο θαη θζελφηεξσλ ππνινγηζηψλ, ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα ζε φιν ηνλ
θφζκν αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρνπλ επθαηξίεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο
"νπνηεδήπνηε, νπνπδήπνηε". Λη ΟΜΒ έρνπλ ήδε κεηακνξθψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
έρνπκε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη έρνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο αιιάμεη ηηο δεμηφηεηεο
πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ νη κνξθσκέλνη άλζξσπνη.
Web/Ηζηφο 2.0
Λξηζκφο: Σο Εζηφο /Web 2.0 ζεσξείηαη ην δίθηπν σο πιαηθφξκα, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο
ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο. Λη εθαξκνγέο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζην Web 2.0 είλαη εθείλεο
πνπ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δεκηνπξγνχλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εγγελή πιενλεθηήκαηα
ηεο πιαηθφξκαο: ηελ παξαγσγή ινγηζκηθνχ σο κηα ππεξεζία πνπ ελεκεξψλεηαη
ζπλερψο, γίλεηαη θαιχηεξε φζν πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηε ρξεζηκνπνηνχλ, θαηαλαιψλεη
θαη αλακεηγλχεη ζηνηρεία απφ πνιιαπιέο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ, παξέρνληαο παξάιιεια ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο
ζε κηα κνξθή πνπ επηηξέπεη ζηνπο άιινπο λα ηα ζπλδπάζνπλ, δεκηνπξγψληαο δίθηπα
κέζσ ηεο «αξρηηεθηνληθή ηεο ζπκκεηνρήο», θαη πξνρσξψληαο παξαπέξα απφ ηελ
απφπεηξα ηνπ Web 1.0 λα πξνζθέξεη πινχζηα εκπεηξία ζηνλ ρξήζηε ηνπ Αηαδηθηχνπ. (O
'Reilly T., 2005)

110

Εηθόλα 3: Θζηόο 2.0 – Τάξηεο ελλνηώλ

Δεκτικότητα
Περιεχόμενο
παραγόμενο
από τον
χρήςτη

Δίκτυα

Σημεία κλειδιά - Ιςτόσ
2.0
Δφναμη του
πλήθουσ

Αρχιτεκτονική
ςυμμετοχήσ

Big Data

Εηθόλα 4: Ρεκεία θιεηδηά - Θζηόο 2.0

Δξγαιεία ηνπ Web 2.0

111

Λ ηζηφο 2.0 απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ. Ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο (π.ρ. εηθνληθνί θφζκνη) απφ εθείλεο πνπ εμεγνχληαη
παξαθάησ, αιιά νη αθφινπζεο επειέγεζαλ επεηδή δηεπθνιχλνπλ ηηο αλάγθεο ηεο
νκάδαο-ζηφρνπ.
Blogs (Ηζηνιφγην): Λ φξνο web-log ή blog/ηζηνιφγην επηλνήζεθε απφ ηνλ Jorn Barger
ην 1997 θαη αλαθέξεηαη ζε κηα απιή ηζηνζειίδα πνπ απνηειείηαη απφ ζχληνκεο ζθέςεηο
ηεο γλψκεο, πιεξνθνξίεο, πξνζσπηθέο θαηαρσξήζεηο εκεξνινγίνπ, ή ζπλδέζκνπο, πνπ
νλνκάδνληαη δεκνζηεχζεηο, ηνπνζεηεκέλεο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά κε ηελ πην πξφζθαηε
πξψηε , ζην χθνο ελφο ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ (Doctorow et al., 2002).
Wikis: (Ebersbach et al, 2006) Έλα wiki είλαη κηα ηζηνζειίδα ή έλα ζχλνιν
ηζηνζειίδσλ πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ εχθνια απφ νπνηνλδήπνηε επηηξέπεηαη ε
πξφζβαζε. Δ δεκνθηιήο επηηπρία ηεο Wikipedia ζεκαίλεη φηη ε έλλνηα ηνπ wiki, σο έλα
ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή ελφο έξγνπ νκάδαο, είλαη επξέσο
γλσζηή.
Δθαξκνγέο θνηλσληθνχ ραξαθηεξηζκνχ: Οα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ νξηζκέλα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά (Millen et al., 2005): Βπηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο
ιίζηεο ησλ «ζειηδνδεηθηψλ» ή «αγαπεκέλσλ», γηα λα απνζεθεχζνπλ καδηθά απηά ηα
δεδνκέλα ζε κηα απνκαθξπζκέλε ππεξεζία (θαη φρη ζην θπιινκεηξεηή ηνπ client) θαη
λα ηα κνηξαζηνχλ κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ε «θνηλσληθή» πηπρή).
Θνηλή ρξήζε πνιπκέζσλ: Θία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηνρέο αλάπηπμεο ήηαλ κεηαμχ
ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ
πνιπκέζσλ. Γλσζηά παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ην YouTube (βίληεν) ην Flickr
(θσηνγξαθίεο) θαη ην Odeo (podcasts).
Ζρεηηθά ηζηνιφγηα θαη ην podcasting: Οα Podcasts είλαη ερνγξαθήζεηο, ζπλήζσο ζε
κνξθή MP3, ζπλνκηιηψλ, ζπλεληεχμεσλ θαη δηαιέμεσλ, πνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ
ζε έλαλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή ή ζε έλα επξχ θάζκα θνξεηψλ ζπζθεπψλ MP3.
Θνηλσληθά δίθηπα: Εζηνζειίδεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο
δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλάληεζε κε ηνπο αλζξψπνπο, βξίζθνληαο αλζξψπνπο πνπ
ζθέθηνληαη ζαλ εκάο, λα αληαιιάμνπκε πεξηερφκελν ρξήζε ηδεψλ απφ ηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο δχλακεο ηνπ πιήζνπο, ην απνηέιεζκα ηνπ δηθηχνπ θαη ε αηνκηθή
παξαγσγή / ε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ρξήζηε.
΢πεξεζίεο Ππλεξγαζίαο: Βξγαιεία παξαγσγηθφηεηαο πνπ είλαη ζπλεξγαηηθά θαη
βαζηζκέλα ζην Εζηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ζπκκεηνρήο.
Δθαξκνγέο παξφκνηεο κε ην Office: Οέηνηεο εθαξκνγέο απεπζχλνληαη γηα πνιιέο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ. Βθαξκνγέο κε ηέηνηεο ιεηηνπξγηθφηεηεο
ππάξρνπλ ζην Αηαδίθηπν. Ώλαλεψλνληαη ζπλερψο κε βάζε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
΢πεξεζίεο Ππλάζξνηζεο: Ξπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο ζε φιν ην
Αηαδίθηπν θαη δεκνζίεπζε ηνπο ζε έλα κέξνο. Μεξηιακβάλνπλ εηδήζεηο θαη ζπλαζξνίζεηο
RSS θαη εξγαιεία πνπ δεκηνπξγνχλ κηα κεκνλσκέλε ηζηνζειίδα κε φια ηα λέα πνπ ζαο
ελδηαθέξνπλ ζην email ζαο ζε έλα κέξνο- ρξεζηκνπνηεί ηδέεο απφ ηελ αηνκηθή
παξαγσγή / πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην ρξήζηε.
Γηαηί λα εθαξκφζεη θάπνηνο ηα εξγαιεία Web 2.0
Οα εξγαιεία Web 2.0 είλαη ηδαληθά γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ιεγφκελσλ δεμηνηήησλ ηνπ
21νπ αηψλα (δειαδή ε αλαγθαία εξγαιεηνζήθε ελφο ζχγρξνλνπ καζεηή), δεδνκέλνπ
φηη:

Ππνζηεξίδνπλ ζπλεξγαζία αλεμαξηήησο ρψξνπ θαη ρξφλνπ

Βίλαη εχθνια πξνζβάζηκα θαη εχθνια ζηε ρξήζε

Μνιινί άλζξσπνη είλαη άλεηνη ζηε ρξήζε ηνπο

Βίλαη ρακεινχ θφζηνπο (κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη δσξεάλ)

Αελ απαηηνχλ πνιιή ηερλνινγηθή ππνζηήξημε

112

Έρνπλ πνιχ κηθξφ ρξφλν ιήςεο

Βπεηδή είλαη θζελά θαη εχθνια ζηε ρξήζε, ππάξρεη κηθξφο θίλδπλνο θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπο.

Λ παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα θαη πνηα εξγαιεία Web
2.0 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ.
Οίλαθαο 1: Δεμηόηεηεο 21νπ αηώλα θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία
Δίδε
δεμηνηήησλ
Θαζεζηαθέο
Αεμηφηεηεο

Αεμηφηεηεο
Γξακκαηηζκνχ

Μξνζσπηθέο
δεμηφηεηεο

Γεμηφηεηεο
21νπ ΢πνζηεξίδνληαο ηα εξγαιεία Ηζηνχ 2.0
αηψλα
Ζξηηηθή ζθέςε
 Εζηνιφγηα (Blogs)
Αεκηνπξγηθή ζθέςε
 Wikis
Ξπλεξγαζία
 Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
Βπηθνηλσλία
ραξαθηεξηζκνχ (Tagging and social
bookmarking applications)
 Αηακνηξαζκφο πνιπκέζσλ (Multimedia sharing)
 Ππεξεζίεο
Ξπλεξγαζίαο
&
Βπηθνηλσλίαο
 Ππεξεζίεο ζπλαζξνηζκνχ (Aggregation services)
΢εθηαθφο
 Εζηνιφγηα
Ώιθαβεηηζκφο
 Wikis
Ώιθαβεηηζκφο
 Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
Μνιπκέζσλ
ραξαθηεξηζκνχ
Οερλνινγηθφο
 Αηακνηξαζκφο πνιπκέζσλ
Ώιθαβεηηζκφο
 Ππεξεζίεο
Ξπλεξγαζίαο
&
Βπηθνηλσλίαο
 Ππεξεζίεο ζπλαζξνηζκνχ
 Βθαξκνγέο παξφκνηεο κε ην Office
Μξνζαξκνζηηθφηεηα
 Wikis
Μξσηνβνπιία
 Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
Ζνηλσληθέο Αεμηφηεηεο
ραξαθηεξηζκνχ
Μαξαγσγηθφηεηα
 Αηακνηξαζκφο πνιπκέζσλ
Δγεζία
 Δρεηηθά Εζηνιφγηα
 Θέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
 Ππεξεζίεο
Ξπλεξγαζίαο
&
Βπηθνηλσλίαο
 Ππεξεζίεο ζπλαζξνηζκνχ

Νξζέο πξαθηηθέο
ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΡ΢Ν΢ 2.0

ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ

Εζηνιφγηα (Blogs)

Blogger:
Μξνζσπηθφ
www.blogger.com
Wordpress:
Μξνζσπηθφ
www.wordpress.org

113

e-portfolio
e-portfolio

ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΡ΢Ν΢ 2.0

ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ

Wikis
Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
ραξαθηεξηζκνχ (Tagging and social
bookmarking applications)

Wikipedia: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο
ησλ πιεξνθνξηψλ www.wikipedia.org

Delicious: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.delicious.com
Diigo: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.diigo.comΖνηλσληθά δίθηπα (Social networks
)Αηακνηξαζκφο
(Multimedia sharing)

πνιπκέζσλΔρεηηθά ηζηνιφγηα (Audio blogging
and podcasting)
Ππεξεζίεο
Βπηθνηλσλίαο

Ξπλεξγαζίαο

θαη

Ππεξεζίεο
ζπγθέληξσζεο
(Aggregation services)

LinkedIn: Μξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ
δίθηπν www.linkedin.com
Instagram: Μξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ
δίθηπν www.instagram.com
Twitter: Μξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ δίθηπν www.twitter.com
Google+: Μξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ
δίθηπν www.plus.google.com
Edmodo: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.edmodo.com
Fotobabble: Ώλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ www.fotobabble.com
Vimeo: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.vimeo.com
AudioBoo: Ώλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ www.audioboo.fm
iPadio: Ώλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ www.ipadio.com
Google Docs:Ώπνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία
www.drive.google.com
Google Drive: Ώπνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία
www.drive.google.com
Dropbox:
Ώπνηειεζκαηηθή
ζπλεξγαζία
www.dropbox.com
YouTube: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.youtube.com
Clilstore:
Βπηθνηλσλία
ρσξίο
φξηα
www.multidict.net
Skype:
Βπηθνηλσλία
ρσξίο
φξηα
www.skype.com
WhatsApp:
Βπηθνηλσλία
ρσξίο
φξηα
www.whatsapp.com
Khan Academy: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο
ησλ
πιεξνθνξηψλ
www.khanacademy.org
Google Maps: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο

114

ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΡ΢Ν΢ 2.0

ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ
Βθαξκνγέο παξφκνηεο κε ην MS
Office
Βξγαιεία Ώλαζηνραζκνχ

o
o

ησλ πιεξνθνξηψλ www.google.com/maps
Scoop.it: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.scoop.it
Paper.li: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.paper.li
Google Alerts: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο
ησλ
πιεξνθνξηψλ
www.google.com/alerts
Mind24:
Βιθπζηηθέο
www.mind24.com
Prezi:
Βιθπζηηθέο
www.prezi.com
Screenr:
Βιθπζηηθέο
www.screenr.com
Slideshare:
Βιθπζηηθέο
www.slideshare.net
GoAnimate:
Βιθπζηηθέο
www.goanimate.com

παξνπζηάζεηο
παξνπζηάζεηο
παξνπζηάζεηο
παξνπζηάζεηο
παξνπζηάζεηο

IDentifEYE παηρλίδη ΒΜ: Βθπαηδεπηηθφ
παηρλίδη
8-11: http://identifeye.ezzev.eu/
12-14: http://id-eye2.ezzev.eu/

Δπηπηψζεηο ζην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ
Λη γλψζεηο θαη ε δηδαθηηθή επάξθεηα δελ είλαη αξθεηά. Λη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ
επίζεο δεμηφηεηεο επνπηείαο θαη θαζνδήγεζεο. Δ ηθαλφηεηα λα εξγαζηνχλ ζε κηα
νκάδα, λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ είλαη ζεκαληηθέο. Θα γίλεηαη νινέλα θαη πην
δεδνκέλν φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ΟΜΒ.
Ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο
Λ δάζθαινο ζε απηφ ην ζελάξην είλαη έλαο δάζθαινο πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία
εθκάζεζεο ηεο νκάδαο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ καζεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο φιε ηε
δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ /ηεο.
Ώλακέλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ νη παηδαγσγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
θαη γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε έλα επξχ πεδίν. Γίλνληαη «εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζηέο»,
θαη δελ εηνηκάδνπλ καζήκαηα, αιιά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Ώπηφ θάλεη ζεκαληηθφ
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δεμηνηήησλ. Οα έξγα απηά δηαζρίδνπλ ηα
ζπλήζε φξηα κεηαμχ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ απαηηεί εληαηηθή
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δ δηαβνχιεπζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο απφ ηα
ίδηα θαη άιια ζρνιεία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ.
Δ επηζηεκνληθή εηδίθεπζε θαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο. Λη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηή,
εθπαηδεπηηθνχ, θιπ, είλαη πνιχ ζεκαληηθνί ζε απηφ ην ζελάξην. Βπηπιένλ, νη
εθπαηδεπηηθνί είλαη έκπεηξνη ζηελ πξνηξνπή θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπδήηεζεο κε
ηνπο καζεηέο γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα. Ον δηαδίθηπν δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Λη ηδέεο παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη. Θε
απηφλ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ηδέεο θαη ηα πιηθά ησλ άιισλ,
ζε πεγέο έκπλεπζεο γηα καζήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο.

115

Εηθόλα 6: ΢ν πνξηξέην ηνπ δηθηπσκέλνπ δαζθάινπ
Ξαίδνληαο ην παηρλίδη Δπαπμεκέλεο Ξξαγκαηηθφηεηαο [8-11, 12-14]
Λξηζκφο: Δ Βπαπμεκέλε Μξαγκαηηθφηεηα/ Augmented Reality (AR) απνηειείηαη απφ κηα
ξνή βίληεν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ πνπ παξάγεηαη απφ κηα θσηνγξαθηθή κεραλή κε ηελ
νπνία πξνζηίζεληαη ηα ςεθηαθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζε αληίδξαζε κε έλα
πξνθαζνξηζκέλν ζθαλδάιε.
Δ Βπαπμεκέλε Μξαγκαηηθφηεηα σο ηερλνινγία δελ είλαη λέα. Ζαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εηθνζηνχ αηψλα ηα ζπζηαηηθά ηεο ΒΜ έρνπλ ζπιιεθζεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ πελήληα θαη
κεηά. Ξηε δεθαεηία ηνπ εμήληα θαη ηνπ εβδνκήληα εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο εθαξκνγέο
ΒΜ, ελψ ηε δεθαεηία ηνπ ελελήληα, επηλνήζεθε ν φξνο "επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηα".
Ώιιά ήηαλ κφλν απφ ην 2009 θαη κεηά φηαλ ζηγά-ζηγά άξρηζε λα απνγεηψλεηαη σο κηα
ηερλνινγία επξείαο θαηαλάισζεο. Μαξά ηελ πινπνίεζε έξγσλ ζε κεγάιε θιίκαθα φπσο
γηα παξάδεηγκα απφ ην ΕΖΒΏ θαη ηα McDonald 's, ε ηερλνινγία ΒΜ έρεη παξακείλεη κηα
θάπσο πεξηζσξηαθή ηερλνινγία ζηελ θαηαλαισηηθή αγνξά.
Ξηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ε ΒΜ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην
πεξηβάιινλ καο, κε ηελ πξνζζήθε ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ ζε θπζηθά αληηθείκελα φπσο θαίλεηαη ζηελ νζφλε ελφο smartphone, ελφο tablet ή ηνπ ππνινγηζηή καο - κέζσ
ελφο ςεθηαθνχ Post-It-φπσο νη εηηθέηεο. Ώπηή ε ςεθηαθή πιεξνθνξία κπνξεί λα
αλαθέξεηαη ζε θπζηθά αληηθείκελα ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο νζφλεο καο, φπσο
βνπλά. Δ ςεθηαθή πιεξνθνξία αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ην φλνκα ηνπ βνπλνχ ή ην
χςνο ηνπ. Δ ςεθηαθή πιεξνθνξία κπνξεί επίζεο λα αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα πνπ
δελ είλαη νξαηά ζηελ νζφλε καο, επεηδή εκπνδίδνληαη απφ άιια αληηθείκελα - γηα
παξάδεηγκα ηνπο ζηαζκνχο ηνπ κεηξφ, πνπ είλαη ιίγα ηεηξάγσλα καθξηά - ή επεηδή ίζσο

116

δελ ππάξρνπλ πηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία.
Ώπηή ε ρξήζε ηεο ΒΜ ζηελ εθπαίδεπζε αξρίδεη λα γίλεηαη δεκνθηιήο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηηο Δλσκέλεο Μνιηηείεο αιιά θαη ζηελ Βπξψπε θαη πέξαλ απηήο.
The AR game also is a kind of emergent. Visual digital elements (augmentations)
appear as a response to answers given in the game. These visual elements together
build the representation of our online identity that emerges from the game answers
on data sharing. Still, the direct relationship between the answers and the
augmentations is not clear. This lack of clarity is to reflect the lack of clarity in the
online identity building process and is to evoke questions and reflections.
Ρν παηρλίδη Δπαπμεκέλε ο Ξξαγκαηηθφηεηαο (ΔΞ) [8-11], [12-14]
Ον παηρλίδη ΒΜ IDentifEYE ζθνπφ έρεη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ
ηαπηφηεηά καο ζην Αηαδίθηπν. Ον παηρλίδη δηεγείξεη ηελ αλαδπφκελε ζρέζε κεηαμχ ηεο
αληαιιαγή δεδνκέλσλ καο θαη ηαπηφηεηά καο ζην Αηαδίθηπν.
Δ "αλάδπζε" είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ δχν
δηαδηθαζηψλ (κία δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ινγηθά ζηελ άιιε), ζε απηή ηελ πεξίπησζε
κεηαμχ ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζην Αηαδίθηπν θαη ηεο ηαπηφηεηαο καο ζην
Αηαδίθηπν. Δ ζρέζε απηή είλαη αηηηψδεο, αιιά δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε
ζπγθεθξηκέλε αηηηφηεηα. Βίλαη αδχλαηνλ λα εληνπηζηεί πψο ιεηηνπξγεί αθξηβψο ε
αηηηφηεηα.
Ξθεθηήθαηε πνηέ λα πξνζπαζήζεηε λα θαληαζηείηε πψο ζα παίδαηε έλα παηρλίδη, ελψ
παξάιιεια δηαβάδεηε ηηο νδεγίεο ηνπ; Μηζαλψο φρη. Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απφ
εκάο δελ κπνξεί λα ζπλδέζεη ηελ εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ ελψ παξάιιεια δηαβάδεη ην
εγρεηξίδην θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ. Λ ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη έλα πεξίεξγν θαηλφκελν
εκπιέθεηαη πνπ νλνκάδεηαη αλάδπζε. "Ώλάδπζε" είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ αθνινπζεί
κηα πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, αιιά δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζην λα είλαη έλα ινγηθφ
απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Βίλαη ζαλ λα πξνζηίζεηαη έλα λέν ζηνηρείν - έλα
απξφβιεπην ζηνηρείν - πνπ αιιάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πνξεία. Ον βήκα
απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ ζην λα αθνινπζήζεη θαλείο απηνχο
ηνπο θαλφλεο, ελψ παίδεη ην παηρλίδη θαη βηψλεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ παηρληδηνχ είλαη
έλα παξάδεηγκα ηεο αλάδπζεο.
Ον παηρλίδη ΒΜ είλαη επίζεο έλα είδνο αλάδπζεο. Δ πξνζζήθε νπηηθψλ ςεθηαθψλ
ζηνηρείσλ (επαπμήζεηο) εκθαλίδνληαη σο απάληεζε ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζην
παηρλίδη. Ώπηά ηα νπηηθά ζηνηρεία λα ρηίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά καο ζην Αηαδίθηπν πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο καο ζην παηρλίδη ζρεηηθά κε ηελ θνηλνρξεζία δεδνκέλσλ.
Μαξφια απηά, ε άκεζε ζρέζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ δελ είλαη
ζαθήο. Ώπηή ε έιιεηςε ζαθήλεηαο αληηθαηνπηξίδεη ηελ έιιεηςε ζαθήλεηαο ζηε
δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θαη πξνθαιεί εξσηήκαηα θαη
πξνβιεκαηηζκνχο.
Γεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη ΔΞ
Ώπνπνίεζε επζπλψλ
Λη εθπαηδεπηηθνί γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε
επαθή κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ - επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θ Onno Hansen:
onno.hansen@gmail.com . Λη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξαγγείινπλ έλα αληίγξαθν
ηνπ παηρληδηνχ θαη λα ην εγθαηαζηήζνπλ ζηνλ server ηνπο - ή λα δεηήζνπλ λα
θηινμελεζεί απφ ην IDentifEYE. Απζηπρψο, ε δεκηνπξγία ελφο αληηγξάθνπ θαη ε
πξναηξεηηθή θηινμελία δελ είλαη δσξεάλ. Γηα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο
ρξήζεο, παξαθαινχκε δείηε ηελ ηζηνζειίδα καο.
Ον αληίγξαθν ηνπ παηρληδηνχ απνηειείηαη απφ έλα CMS πνπ ζπλδέεη άκεζα κε ηελ
κεραλή ηνπ παηρληδηνχ IDentifEYE. Ξην CMS νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ,
λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαγξάςνπλ ηηο εξσηήζεηο, ηηο επηινγέο απάληεζεο, ηηο
επαπμήζεηο, ηα θείκελα, ηνπο ήρνπο θαη ηηο ζηαηηθέο ζειίδεο - ηαπηφρξνλα ζε έσο θαη

117

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Μξναηξεηηθά, ε δηεπαθή ηνπ παηρληδηνχ κπνξεί λα
εμαηνκηθεπζεί, έλαληη θάπνηαο ακνηβήο.
Δηζαγσγή
Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο παηρλίδη πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηελ νπζία ηνπ
παηρληδηνχ. Βίλαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνιιαπιήο επηινγήο ζην νπνίν, ην παηρλίδη
αληηδξά ακέζσο ζηηο αηνκηθέο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη. Ξην παηρλίδη, δελ ππάξρνπλ
απνηειέζκαηα ή ηα επίπεδα. Αελ πξφθεηηαη γηα ην αλ ζα ληθήζεη ή ζα ράζεη θαλείο.
Μεξηζζφηεξν πξφθεηηαη γηα ηελ παξνρή κηαο εκπεηξίαο.
Ον παηρλίδη είλαη έλα θαιφ εξγαιείν γηα λα:

Κεθηλήζηε κηα ζπδήηεζε πάλσ ζε έλα «δχζθνιν» ζέκα


Βλεξγνπνηήζεηε ηελ θαηαλφεζε ελφο αθεξεκέλνπ αληηθεηκέλνπ
Ώιιάμηε ηνλ ηφλν ελφο παξσρεκέλνπ ζέκαηνο.

ΐΔΘΏ 1: Ζαζηέξσζε ζέκαηνο
Μξηλ μεθηλήζεηε πξέπεη λα επηιέμεηε έλα ζέκα γηα ην παηρλίδη:
 Έλα ζπγθεθξηκέλν "δχζθνιν" ζέκα γηα ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα κηιήζεηε ζηελ
ηάμε, ίζσο επεηδή είλαη πνιχ πξνζσπηθφ ή πνιχ ακθηιεγφκελν. Δ δηδαθηηθή πνπ
αλαπηχμακε γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14 απνηειεί έλα παξάδεηγκα.

Έλα αθεξεκέλν ζέκα πνπ ρξεηάδεηαη αξθεηή απεηθφληζε γηα λα γίλεη πην πξνζηηφ.
Έλα παξάδεηγκα είλαη ην παηρλίδη καο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο - γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11.

Θηα παξσρεκέλε ζπδήηεζε πνπ ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία. Έλα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα παηρλίδη γηα ην πψο λα θαηαλνεζεί ν θαλνληζκφο ηνπ ζρνιείνπ.

Αηαθνξνπνίεζε αλά ειηθηαθή νκάδα:
 Γηα ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11 πξέπεη λα είζηε πην
ζπγθεθξηκέλνη. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηε πνιχ αθεξεκέλα ζέκαηα.

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14, ηα θνηλσληθά ζέκαηα
είλαη ζεκαληηθά γηα απηνχο: ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο θνηλσληθέο
λφξκεο ή νκαδηθέο δηαδηθαζίεο. Οα ζέκαηα κπνξεί λα είλαη αθεξεκέλα, αιιά ζα
πξέπεη λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ.

ΐΔΘΏ 2: Αεκηνπξγία εξσηήζεσλ
Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζέκα γηα ην παηρλίδη κπνξεί λα
αξρίζεη λα δεκηνπξγεί ηα εξσηήκαηα γηα ην παηρλίδη. Δ βέιηηζηε πνζφηεηα ησλ
εξσηήζεσλ είλαη νθηψ κε δεθαηέζζεξηο. Θφλν εάλ έλα ζέκα είλαη αθεξεκέλν θαη έρεη
κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο ζα κπνξνχζαηε θαλείο λα δεκηνπξγήζεηε κέρξη
θαη είθνζη εξσηήζεηο.
Ππάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηηο ζπλαθείο εξσηήζεηο ηνπ
παηρληδηνχ:
 Ια θαηαθεξκαηίζεηε ην επηιεγκέλν ζέκα ζε κηθξφηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαλέκεηε κία εξψηεζε αλά ζέκα.

118

Ια δεκηνπξγήζηε πνιιά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νκάδα-ζηφρν ζαο
θαη ελζαξξχλεηε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο νκάδαο ζηφρνπ λα επηιέμνπλ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα.

ΐαζηθά, ππάξρνπλ δχν ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα δεκηνπξγήζεη:
 Αηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο - δείηε ηελ ελφηεηα δηδαθηηθή – γηα λα ειέγμεηε αλ νη
καζεηέο έρνπλ έλα θαηαλνήζεη ηε γλψζε πνπ ηνπο κεηαθέξζεθε

Αεκνζθφπεζε ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην επηιεγκέλν ζέκα. Οα δχν παηρλίδηα ηνπ IDentifEYE είλαη παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ.

Αηαθνξνπνίεζε αλά ειηθηαθή νκάδα:

Γηα ηνπο καζεηέο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 8-11 θαιφ είλαη λα επηιέμεηε δηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο ή πξνζσπηθέο εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε πξνζσπηθέο
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.

Γηα ηνπο καζεηέο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 12-14, είλαη ζθφπηκν λα επηιέμεηε δηαγλσζηηθέο ή πην αθεξεκέλεο εξσηήζεηο
Ξεκείσζε: Ον δεχηεξν εξψηεκα ζην παηρλίδη πάληα ζπλδέεηαη κε ηελ ιήςε κηαο
θσηνγξαθίαο ή φρη ηνπ παίθηε. Ώπηφ είλαη έλα εξψηεκα πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζηνλ
θψδηθα ηνπ παηρληδηνχ.
ΐΔΘΏ 3: Αεκηνπξγία επηινγέο απαληήζεσλ
 Λη δηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο απαηηνχλ επηινγέο απάληεζεο θαηά ηηο νπνίεο κία επηινγή απάληεζεο αληηπξνζσπεχεη ηελ νξζή εξκελεία ηεο γλψζεο πνπ πξνεγνπκέλσο κεηαθέξζεθε ελψ κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο επηινγέο απάληεζεο ππνηίζεηαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ιαλζαζκέλεο
ππνζέζεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ παξά απηά πνπ έκαζαλ.

Λη εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο απαηηνχλ κηα ζεηξά απφ επηινγέο απάληεζεο πνπ είλαη
ζεκαληηθέο γηα ηελ νκάδα-ζηφρν. Λη καζεηέο ζα αληηδξάζνπλ αξλεηηθά αλ νη
πνιιαπιέο επηινγέο απάληεζεο είλαη άζρεηεο ή, αθφκα ρεηξφηεξα, αλ ε ζσζηή
απάληεζε ιείπεη. Ζαιφ είλαη λα ιάβεηε ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζηφρνπο
ζαο πξηλ νινθιεξψζεηε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο.

ΐΔΘΏ 4: Αεκηνπξγία επαπμήζεσλ αλά επηινγή απάληεζεο
Θφιηο έρνπλ ζπληαρζνχλ νη επηινγέο θάζε απάληεζεο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νη
επαπμήζεηο γηα ηελ θαζεκία απφ απηέο μερσξηζηά. Θπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζε απηφ
απφ κφλνη ζαο ή ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ γξαθίζηα. Γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ
πξνζαπμήζεσλ, παξαθαινχκε δηαβάζηε ηελ ελφηεηα Αεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη ΒΜ.
Μξέπεη λα θάλεηε δηάθνξεο επηινγέο ζρεηηθά κε ηηο επαπμήζεηο - γηα ηελ εθαξκνγή
απηψλ ησλ επηινγψλ δείηε ηελ ελφηεηα Αεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ ΒΜ:
 Ξηαηηθή ή δπλακηθή: Λη επαπμήζεηο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ αθίλεηεο ζην ίδην
κέξνο ζηελ νζφλε ή κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ λα αθνινπζνχλ ην θεθάιη ηνπ αηφκνπ πνπ παίδεη ην παηρλίδη.

Μξνζσξηλή ή κφληκε: Λη πξνζζήθεο κπνξνχλ λα δηαξθέζνπλ κφλν κέρξη ην άηνκν πνπ παίδεη ην παηρλίδη λα απαληήζεη ζηελ επφκελε εξψηεζε ή κπνξνχλ λα
παξακείλνπλ ζηελ νζφλε κέρξη ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ.

119

Ώληηθαηάζηαζε ή πξνζζήθε: Λη πξνζζήθεο κπνξνχλ λα αληηθαζηζηνχλ θάζε πξνεγνχκελε αχμεζε πνπ πξνθιήζεθε απφ κηα πξνεγνχκελε επηινγή απάληεζεο ή
κπνξεί λα πξνζηεζνχλ ζην ππάξρνλ ζχλνιν επαπμήζεσλ ζηελ νζφλε. Ώπηφ ζπλδέεηαη κε ηελ κνληκφηεηα/πξνζσξηλφηεηα πνπ είδακε πην πάλσ. Δ επηινγή αληηθαηάζηαζεο είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί. Ζάπνηνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ
πξνεγνχκελε επαχμεζε ή επαπμήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ηε
βνήζεηα ελφο πξνγξακκαηηζηηθνχ θψδηθα. Ώλ ε λέα επαχμεζε θαζνξηζηεί λα παξνπζηάδεηαη ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ηεο, ηφηε απηέο ζα επηθαιχπηνληαη, αλαιφγσο κε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ ζηξψκα πνπ αλήθνπλ - δείηε ηελ ελφηεηα Αεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ ΒΜ.

Ζηλνχκελε ή ζηαηηθή: κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη επαπμήζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ κηα κφλν εηθφλα ή θηλνχκελεο εηθφλεο πνπ αιιάδνπλ κνξθή. Ον ηέρλαζκα γηα λα ηηο θάλεηε θηλνχκελεο είλαη λα αλεβάζσ πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηθφλεο
ζην ζχζηεκα CMS ζηελ επαχμεζε ζρεηηθά κε ηελ ζρεηηθή επηινγή απάληεζεο. Λη
πνιιαπιέο εηθφλεο ζηε ζπλέρεηα ζα αλαπαξάγνληαη κε ηαρχηεηα 12 θαξέ αλά
δεπηεξφιεπην - αθξηβψο φπσο ηα απαηηνχκελα πιαίζηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή βίληεν.

Θηα θαιή πξαθηηθή είλαη λα θαζνξίζεηε ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο
επηινγέο απάληεζεο ηνπ ίδηνπ εξσηήκαηνο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηνλ ίδην ρψξν ζηελ
νζφλε. Θε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη πην εχθνιν λα μέξεηε πνπ ζα εκθαλίδνληαη νη
επαπμήζεηο ζε θάζε εξψηεζε. Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο θαιήο πξαθηηθήο είλαη έλα
ζρέδην ζαλ ην παξαθάησ ζην νπνίν ε πεξηνρή "1" δεζκεχεηαη γηα φιεο ηηο απαληήζεηο
ηεο εξψηεζεο 1, ην "2" γηα ηελ δεχηεξε εξψηεζε θαη νχησ θαζεμήο.:

Διηθηαθή δηαθνξνπνίεζε:

120

Γηα ηνπο καζεηέο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11 θαιφ είλαη λα δεκηνπξγήζεηε θηλνχκελα ζρέδηα-φπσο, πνιχρξσκα θηλνχκελα ζρέδηα – θαη επίζεο λα εκθαλίδνληαη
πνιιά ζηελ νζφλε ηαπηφρξνλα. Λη καζεηέο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο πξνηηκνχλ λα θαηαθιπζηεί ε νζφλε ηνπο απφ πνιιά αζηεία θηλνχκελα ζρέδηα.
Γηα ηνπο καζεηέο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14 είλαη θαιφ λα δεκηνπξγεζνχλ πην
ξεαιηζηηθέο, πην ζνβαξέο θαη "θαιιηηερληθέο" επαπμήζεηο - εηδηθά γηα ηνπο
14ρξνλνπο καζεηέο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ειεγρφκελε θίλεζε θαη αίζζεζε ηεο
ζπλνιηθήο νξγάλσζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ επαπμήζεηο ηνπνζεηνχληαη ζηελ νζφλε.

ΐΔΘΏ 5 [πξναηξεηηθφ]: Αεκηνπξγία θείκελσλ θαη ήρσλ
Βθηφο απφ ηελ επαχμεζε πνπ κπνξεί θαλείο λα πξνζζέζεη, κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη
πξναηξεηηθά θείκελα («θείκελα εηηθέηαο») θαη αξρεία ήρνπ ζηηο κεκνλσκέλεο επηινγέο
απάληεζεο. Οα θείκελα ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηελ ιεδάληα ζην πάλσ κέξνο ηεο
νζφλεο. Λη ήρνη ζα αλαπαξάγνληαη πξνζσξηλά φηαλ εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή επαχμεζε.
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Λα είζηε πξνζεθηηθνί κε ηελ πξνζζήθε κεγάισλ αξρείσλ ήρνπ.
Θα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απφδνζε ηνπ παηρληδηνχ.
ΐΔΘΏ 6: Αεκηνπξγία ζηαηηθψλ κπινθ θαη ζειίδσλ
Ζάπνηνο κπνξεί λα πξνζζέζεη δηθά ηνπ θείκελα θάπνηνπ ζην CMS πνπ ζα εκθαλίδνληαη
ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ παηρληδηνχ θαη ζε πξφζζεηεο ζειίδεο - ην ιεγφκελν «ζηαηηθφ
θείκελν". Οα θείκελα ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχληαη απφ κηα εηζαγσγή ζην ζέκα,
θαζψο θαη νδεγίεο γηα ην παηρλίδη.
ΐΔΘΏ 7 [πξναηξεηηθφ]: Θεηάθξαζε
Θφιηο εηζαρζεί φιν ην αλαγθαίν πεξηερφκελν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα - εξσηήζεηο
θαη απαληήζεηο, ζηαηηθά θείκελα θαη ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ρξήζηε –
ηφηε απηά κπνξνχλ λα παξαηίζεληαη ζε έσο θαη ηξεηο γιψζζεο.
Πεκείσζε: Αλ θάπνηνο επηιέμεη λα πξνζζέζεη κηα γιψζζα πέξα απφ ηηο
ηξέρνπζεο πξνεπηιεγκέλεο γιψζζεο (αγγιηθά, ειιεληθά, πνισληθά, ηζπαληθά,
ιηζνπαληθά θαη ηα νιιαλδηθά) ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη καδί καο γηα ηελ
αιιαγή ηεο ζεκαίαο ηνπ παηρληδηνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
γιψζζα. Απηή ε κεηαηξνπή πξαγκαηνπνηείηαη έλαληη κηθξήο ακνηβήο.
ΐΔΘΏ 8: Αεκηνπξγήζηε έλα καζεζηαθφ πιάλν
Ον παηρλίδη πνπ ζα δεκηνπξγεζεί είλαη κφλν ε αξρή. Δ δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ
καζεζηαθνχ πιάλνπ είλαη ην άιιν κηζφ. Ζάπνηνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην
καζήκαηνο, ζπκπιεξψλνληαο ην αληίζηνηρν πξφηππν ζρεδίνπ καζήκαηνο- δείηε ηελ
πεξηγξαθή ηεο ζπλφδνπ 3 γηα ηε ζρεηηθή ειηθηαθή νκάδα ζαο.
Αηαθνξνπνίεζε αλά ειηθηαθή νκάδα
 Γηα ηνπο καζεηέο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11, θαιφ είλαη λα παξέρεηε κηα εηζαγσγή, ηφζν κε ην επηιεγκέλν ζέκα φζν θαη γηα ην παηρλίδη θαη ζηε ζπλέρεηα λα παίμεηε ην παηρλίδη γηα ηνπιάρηζηνλ είθνζη ιεπηά. Ζαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ
ζα πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηνπο καζεηέο λα ζπζρεηίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο φπσο επίζεο θαη λα ζπδήηεζε. Ζαιφ ζα είλαη λα νινθιεξψζεηε ην κάζεκα κε κηα δξαζηεξηφηεηα φπσο ηελ δσγξαθηθή ή ηελ αλάθηεζε
ησλ πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.
 Γηα ηνπο καζεηέο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14, θαιφ είλαη λα παξέρεηε κηα εηζαγσγή, ηφζν κε ην επηιεγκέλν ζέκα φζν θαη γηα ην παηρλίδη θαη ζηε ζπλέρεηα λα
παίμεηε ην παηρλίδη γηα δεθαπέληε ιεπηά ην πνιχ. Ζαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ν εθπαηδεπηηθφο ζα αθνχζεη πνιχ πξνζεθηηθά φιεο ηηο παξαηεξήζεηο ησλ
καζεηψλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Λ εθ-

121

παηδεπηηθφο ζα επαλέιζεη ζε απηέο κε πην νξγαλσκέλν ηξφπν κεηά ην πέξαο ηνπ
παηρληδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δνκεκέλεο ζπδήηεζεο. Λ δάζθαινο ζα πξέπεη
λα αθήζεη πεξηζψξηα αμηνιφγεζεο ηνπ παηρληδηνχ απφ ηνπο καζεηέο. Ξηε ζπλέρεηα, ζα νινθιεξψζεη ην κάζεκα, δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ
ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ, ελψ ηνπο εμεγεί ηα πιαίζηα ζηα νπνία
πξέπεη λα θηλεζνχλ νη παξαηεξήζεηο ηνπο.

122

Ρη ζεκαίλεη B.E.L.S.;
Δηζαγσγή
Λη δεκηνπξγνί ηεο κεζφδνπ ΐαζηθά ΐήκαηα
Βθκάζεζεο Βγθεθάινπ (Brain Essential
Learning Steps (BELS)) ηελ νξίδνπλ σο
«κηα ζπλεπή ζεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα λα
δηδάμεη ζηα παηδηά ην πεξηερφκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ δηαηεξείηαη
κέζσ (ησλ δηαλνεηηθψλ δηεξγαζηψλ) ηεο
εξκελείαο
θαη
εθαξκνγήο».
[http://www.achildsworldcenters.com/curri
culum.html] Ώληί γηα κηα κέζνδν γηα ηελ
θαηαθφξπθεο κεηαθνξάο γλψζεο, ε BELS
ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θαηαλφεζεο
ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ νπηηθή ηνπ
θαζελφο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο κάζεζεο
κε ηε βησκαηηθή εκπεηξία. Σο εθ ηνχηνπ ε
B.E.L.S. απνηειεί έλα γφληκν πιαίζην γηα
ηελ
πινπνίεζε
ηνπ
εξγαζηεξίνπ
δηδαζθαιίαο IDentifEYE πνπ έρεη σο ζηφρν
λα επεξεάζεη ζεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
ηνπο
καζεηέο
θαη
ηελ
ειεθηξνληθή
αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, ελζαξξχλνληαο
ηνπο λα δνθηκάζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ
λέεο θαιέο πξαθηηθέο.
Δ
B.E.L.S.
πξνέξρεηαη
απφ
ηηο
λεπξνεπηζηήκεο. Λ ζπγγξαθέαο Andrea
Seidman θαη ε νκάδα ηεο ζην Μαγθφζκην
Ζέληξν Μαηδηνχ, εηζήγαγε
ηε κέζνδν "γηα λα πξνζθέξεη ζηνλ θφζκν κηα λέα
παηδαγσγηθή πνπ ζα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλεη ν εγθέθαινο,
δεκηνπξγψληαο
έλα
λέν
πξφηππν
ζηνλ
ηνκέα
ηεο
εθπαίδεπζεο".
[http://www.achildsworldcenters.com/about-us.html] Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε κέζνδνο
είλαη ζπλερήο.
Δ B.E.L.S. εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην Μαγθφζκην Ζέληξν Μαηδηνχ σο κηα πξψηκε
ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη κέζνδνο εθπαίδεπζεο. Ώξγφηεξα ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε
ζε
φια
ηα
είδε
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ζπλζέζεσλ
[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.ELS_Abstract.pdf - δπζηπρψο απηφο ν
ζχλδεζκνο δελ ιεηηνπξγεί πηα σο έρεη αθαηξεζεί ην PDF], ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηά
βίνπ κάζεζεο . Δ B.E.L.S. ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην IDentifEYE: σο κέζνδνο δηα
βίνπ κάζεζεο.
Γεμηφηεηεο
Οα αθφινπζα πξνζφληα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ
BELS [http://www.achildsworldcenters.com/curriculum.html ]:
 Βπίιπζε πξνβιήκαησλ
 Ώλάιεςε θηλδχλσλ
 Ξπλεξγαηηθή Θάζεζε
 Αεκηνπξγηθφηεηα
 Ξπζηήκαηα Γλσζηηθήο Βπζχλεο
Ρέζζεξα βήκαηα

123

Ππάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα B.E.L.S:
 B.E.L.S. 1: Μαξνρή εηζαγσγήο ζε έλα ζέκα
 B.E.L.S. 2: Ώληαιιαγή θαη θαηαγξαθή ηδεψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν
 B.E.L.S. 3: Αεκηνπξγία ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην ζέκα
 B.E.L.S. 4. Βθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.
B.E.L.S.
1:
Ον
πξψην
βήκα
κπνξεί
λα
πεξηγξαθεί
σο
εμήο
[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.ELS_Abstract.pdf]:
«Βδψ μεθηλά ε
εηζαγσγή ζηε κνλάδα κάζεζεο, ζην ζέκα, θαη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ
ή
ην
καζεζηαθφ
αληηθείκελν. Δ δηεξεχλεζε αξρίδεη εδψ. "Ον βήκα
κπνξεί λα αθνξά έλα επξχ ζέκα ή κηα
ππνθαηεγνξία. Ον βήκα βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο
λα "αξρίδνπλ λα εμεξεπλνχλ γηα ην ηη γλσξίδνπλ
γηα ην ζέκα".
Ξην εξγαζηήξην IDentifEYE απηφ ην πξψην βήκα
ιακβάλεη ρψξα ζηηο εηζαγσγέο ησλ ζεκάησλ θαηά
ηηο 3 πξψηεο ζπλφδνπο.
B.E.L.S. 2 αθνξά ηελ ζπλεξγαηηθή αληαιιαγή
ηδεψλ:
“Ώπαξηζκήζηε
φιεο
απηέο
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ζην κπαιφ ζαο πνπ εληζρχνπλ ην
ζέκα, έλλνηα, ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηε – Ώπηφ
ην βήκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπηηθέο, ερεηηθέο
θαη θηλαηζζεηηθέο αζθήζεηο. Ώληαιιάμηε
ηδέεο
ζρεηηθά κε
ην
θεληξηθφ
ζέκα. Λη
ηδέεο

πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε θάζε καζεηή γηα ην
ζέκα, ηελ πξνζσπηθή γλψζε θαη εκπεηξία ζην
ζέκα, θαη ηηο εμειηζζφκελεο ηδέεο θάζε καζεηή γηα
έλα ζρέδην εξγαζίαο, αθνχ θάζε καζεηήο ρηίδεη ηηο
ηδέεο ηνπ κε βάζε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ ππφινηπσλ
καζεηψλ
ζηελ
ηάμε.”

[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.E.L.S._Abstract.pdf]

124

Ον δεχηεξν βήκα έρεη ελζσκαησζεί ζην εξγαζηήξην κε ηε κνξθή ζπδήηεζεο κεηά απφ
θάζε εηζαγσγή.
B.E.L.S. 3: πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο
καζεζηαθνχ πιάλνπ: “Οψξα είλαη ε ζηηγκή λα γίλεη
ν ζρεδηαζκφο γηα ην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε
πιεξνθνξία πνπ εηζήρζε θαη καζεχηεθε. Ώπηφ ην
βήκα απαηηεί απφ ηνλ καζεηή λα εξκελεχζεη ηα
γεγνλφηα θαη ηηο έλλνηεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ. Ον
επίθεληξν απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε πιεξνθνξία
πνπ παξνπζηάδεηαη λα γίλεη ζρεηηθή γηα φιε ηελ
ηάμε θαη γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο. Δ
ζρεηηθφηεηα είλαη βαζηθή ή πην αθεξεκέλε θαη
εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ην ζηφρν ηνπ
καζήκαηνο.
Βίλαη
πάληα
απαξαίηεην
λα
μεθαζαξίζεηε ζηνπο καζεηέο ην λφεκα ηεο λέαο
πιεξνθνξίαο. Ονλ ζηφρν πνπ εμππεξεηεί ε
πιεξνθνξία θαη γηα πνην ιφγν είλαη ζρεηηθφο κε
θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο ηάμεο. Ξπγθεληξψζηε ηα
γεγνλφηα θαη ηελ πιεξνθνξία ζαλ κηα νκάδα θαη
θαηαζηξψζηε
έλα
ζρέδην
δξάζεο.
Θεξηθέο
ζπζηάζεηο είλαη νη εμήο: ... θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ, παξνπζηάζεηο, ρνξφο, κνπζηθή
ηέρλε θαη φινη νη παξαπάλσ ζπλδπαζκνί ηνπο. Λη δπλάκεηο θάζε καζεηή
παξνπζηάδνληαη
ζηελ
θαηάζηξσζε
ηνπ
ζρεδίνπ.”
[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.E.L.S._Abstract.pdf]
Ον ηξίην βήκα ιακβάλεη ρψξα ζην
εξγαζηήξην ζην ηέινο ηεο ζπλφδνπ 3 θαη
πεξηιακβάλεη θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπλφδνπ 4. Ζάπνην ζηνηρεία αληαιιαγήο ηδεψλ
(βήκα δπν) ζα είλαη επίζεο παξφληα.
B.E.L.S. 4: “–Βίλαη ε ζηηγκή λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ηελ πιεξνθνξία γηα λα ζέζεηε ζε εθαξκνγή ην
πιάλν. Θπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πίλαθα
κε δξαζηεξηφηεηεο, λα θηηάμνπκε θνζηνχκηα,
ζθεληθά, έλα ζφνπ. Μαξνπζηάδνπκε ηελ εξγαζία ζε
άιιεο ηάμεη θαη ηνπο γνλείο, ζε νκάδεο, ζηε
ζρνιηθή γηνξηή. Λη πηζαλφηεηεο είλαη πξαγκαηηθά
άπεηξεο. Ώο αθήζνπκε ηε θαληαζία καο ειεχζεξε!”

[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.E.L.S._Abstract.pdf]
Ον ηέηαξην βήκα έγηλε ζηα εθαξκνζηηθά καζήκαηα, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
καζεζηαθψλ πιάλσλ ζηηο ηάμεηο ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Βήκα 5
Μήξακε ηελ πξσηνβνπιία λα πξνζζέζνπκε έλα πέκπην βήκα ζηε κεζνδνινγία
B.E.L.S.:Οελ αμηνιφγεζε. Ώπηφ έγηλε γηαηί ζηελ εθπαίδεπζε κπνξνχκε λα εμάγνπκε

125

βέιηηζηεο πξαθηηθέο κφλν κέζα απφ ηελ πξαθηηθή δνθηκή ηνπο. Αεκηνπξγψληαο κηα
έθζεζε ΐέιηηζησλ Μξαθηηθψλ ηα ζπκπεξάζκαηα καο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ.
Βηθνλνγξάθεκα: http://visual.ly/4-brain-essential-learning-steps-bels

126

ΔΓΓΟΑΦΑ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΖ
Ξε απηή ηελ ελφηεηα ζα βξείηε ηα έγγξαθα πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα πξνεηνηκάζεηε
ην εξγαζηήξην σο εθπαηδεπηήο. Ξην πξψην έγγξαθν, ηα ΑΕΏΡΒΕΝΕΞΟΕΖΏ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ,
ζα πάξεηε κηα εηθφλα απφ ην ηη πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπηήο θαη πσο πξέπεη λα
πξνεηνηκαζηεί. Ον έγγξαθν ΜΒΝΕΓΝΏΦΔ ΒΝΓΛΠ ζα βνεζήζεη εζάο θαη αξγφηεξα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζαο, γηα λα ζπκάζηε ην ζηφρν ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ον έγγξαθν
ΜΝΛΞΖΗΔΞΔ ζα ζαο ππνζηεξίμεη ζηελ πξφζθιεζε εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα εξγαζηήξηα.
Ζαηαξηίζηεθε απφ ηνπο εηαίξνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην ίδην ην έγγξαθν γηα ηελ
θαηάξηηζε δαζθάισλ γηα ηα πηινηηθά εξγαζηήξηα.
Ον έγγξαθν ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ ζα ζαο δψζεη έκπλεπζε γηα λα δεκηνπξγήζεηε
ηε δηθή ζαο δηαγλσζηηθή εξψηεζε γηα ην εξγαζηήξην, αιιά θπζηθά ζαο πξνζθαινχκε
λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γηα λα ειέγμεηε εάλ κεηαθνξά ησλ
γλψζεψλ ζαο ζηνπο καζεηέο ήηαλ επηηπρεκέλε.
Ον έγγξαθν ΜΏΕΓΛΙΟΏΞ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ ΒΜ αθνξά δχν δηαθνξεηηθά παηρλίδηα, έλα γηα
εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11
θαη έλα γηα δαζθάινπο πνπ δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 12-14. Ζαη
ζηα δχν έγγξαθα ζα βξείηε νδεγίεο, ην εηθνλνγξαθεκέλν ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ
θαζψο θαη ηηο εξκελείεο ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη. Θελ δίλεηε κεγάιε
ζεκαζία ζε απηέο ηηο εξκελείεο - κάιινλ ζθεθηείηε ηηο δηθέο ζαο εξκελείεο ή, αθφκα
θαιχηεξα, θαιέζηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα εθθξάζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο
ηδέεο. Ον έγγξαθν ΜΣΞ ΙΏ ΜΏΕΚΒΟΒ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ ΒΜ ζα ζαο βνεζήζεη ηφζν
ιεηηνπξγηθά φζν θαη ηερληθά λα δεκηνπξγήζεηε ηε δηθή ζαο έθδνζε ηνπ παηρληδηνχ ΒΜ.
Ον ΒΓΓΝΏΦΛ ΞΠΓΖΏΟΏΘΒΞΔΞ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΛΠ είλαη έλα έγγξαθν πνπ ζα πξέπεη λα
δηαλεκεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζαο πξηλ απφ ην εξγαζηήξην, ψζηε
λα κπνξείηε λα θαηαγξάθεηε ειεχζεξα ην εξγαζηήξην, ελψ παξάιιεια δηεμάγεηαη.
Ον ηειεπηαίν έγγξαθν ζε απηή ηελ ελφηεηα, ην ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ, είλαη ε
αμηνιφγεζε πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε, γηα λα κεηξεζεί ν αληίθηππνο ηνπ
εξγαζηεξίνπ ζαο.

127

ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΖ
ΒΖΚΑΡΑ
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ
ΔΘΡ΢ΞΥΠΖ
Βθηχπσζε νξγαλσηηθψλ εγγξάθσλ:
ΘΔΗΚΔΛΥΛ
ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΖ έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηέο
κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηέο λα
αξρίζνπλ λα ζρεδηάζνπλ ηελ πξφζθιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ΢ γηα ηηο αληίζηνηρεο ειηθηαθέο νκάδεο
έηζη φινη γλσξίδνπλ κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν
ΔΛΡ΢ΞΝ Π΢ΓΘΑΡΑΘΔΠΖΠ γηα λα κπνξεί λα παξαρζεί
ελεκεξσηηθφ πιηθφ
ΔΞΗΙΝΓΖ
ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ
ΒΙΛΞ
ΗΒΜΟΛΘΒΝΛΠΞ
ΜΝΛΓΝΏΘΘΏΟΛΞ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΥΛ
ΜΝΛΘΒΞΘΕΣΙ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΥΛ

Ώθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζην ηκήκα ΜΝΛΞΖΗΔΞΔ

ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ
ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΚΗΑΠ
ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖΠ
Π΢ΛΑΛΡΖΠΖΠ

Αηαβάζηε ην ΘΒΣΝΔΟΕΖΛ ΠΜΛΐΏΘΝΛ ησλ Ξπλεδξηψλ 1-3
Θνηξάζηε ην εθηππσκέλν έγγξαθν ΒΙΟΠΜΛ ΞΠΓΖΏΟΏΘΒΞΔΞ
πνπ πξέπεη λα ππνγξαθεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
Θνηξάζηε ην έγγξαθν ΒΙΟΠΜΛ ΞΠΓΖΏΟΏΘΒΞΔΞ, έηζη ψζηε
λα ππνγξαθεί απφ ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ (Ώθνξά
άδεηα ρξήζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηφζν φπνηνπ
ζπκκεηέρεη ζην εξγαζηήξην (είηε εθπαηδεπηηθφο ή καζεηήο))
ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ
Βπηιέμηε έλα ρψξν εξγαζηεξίνπ, φπνπ ππάξρεη έλαο
ΡΝ΢ ΣΥΟΝ΢ ΓΗΑ θεληξηθφο ππνινγηζηήο κε πξφζβαζε ζην Internet θαη
ΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ
θάκεξα, κε πξνβνιέα θαη νζφλε / Digiboard θαη αξθεηφο
ρψξνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηάμε ζε ζρήκα U
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ
Μξνζαξκφζηε ηα ΜΕΞΟΛΜΛΕΔΟΕΖΏ - δεκηνπξγήζηε έλα
ΘΔΗΚΔΛΥΛ
μερσξηζηφ αληίγξαθν γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα

128

ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ
H έγθξηζε ηεο
απαξαίηεηε.

δηνίθεζεο

ηνπ

ζρνιείνπ

είλαη

IΒίλαη ζεκαληηθφ λα αθήζεηε αξθεηφ ρξφλν (πάλσ
απφ κία εβδνκάδα) κεηαμχ ηεο πξψηεο ζεηξάο ησλ
ζπλεδξηψλ (ζπλεδξίεο 1-4) θαη ηεο πέκπηεο
ζπλφδνπ (αμηνιφγεζε), ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα
έρνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ην
κάζεκά εθαξκνγήο ηνπο.
Βίλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψζεηε ηνπο δαζθάινπο
φηη ζα πξέπεη λα ηξαβήμνπλ θσηνγξαθίεο απφ ηελ
ηάμε ηνπο. Ξε νξηζκέλεο ρψξεο απηφ κπνξεί λα
είλαη λνκηθψο (ζρεδφλ) αδχλαην.
Αεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο είλαη αλήιηθνη νη
θεδεκφλεο ηνπο ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ηε
δήισζε ζπγθαηάζεζεο. Ξε πεξίπησζε πνπ
αξλεζνχλ βεβαησζείηε λα κελ θσηνγξαθήζεηε ή
λα απνηππψζεηε ηηο εηθφλεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
παηδηψλ.

ΓΝΘΗΚΖ
ΞΑΗΣΛΗΓΗΝ΢ ΔΞ
ΔΘΡ΢ΞΥΠΡΔ
ΡΑ
ΔΓΓΟΑΦΑ
ΡΝ΢
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΖ

ΔΘΡ΢ΞΥΠΖ
ΡΥΛ
ΔΓΓΟΑΦΥΛ
ΡΝ΢
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ΢

ζπκκεηάζρεη.
Βιέγμηε ην online παηρλίδη ζηνλ ίδην ππνινγηζηή θαη ζηνλ ίδην
ρψξν φπνπ ζα νξγαλσζνχλ ηα εξγαζηήξηα. Λη νδεγίεο πνπ
παξέρνληαη ζην ηκήκα ΛΑΔΓΕΒΞ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ
θαηάιιειε ειηθηαθή νκάδα
Βθηππψζηε θαη δηαβάζηε ηηο θαηάιιειεο πεξηγξαθέο ζπλφδνπ
γηα ηελ θάζε ειηθηαθή νκάδα
Βθηππψζηε θαη δηαβάζηε ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηή.
Βθηππψζηε θαη δηαβάζηε ην έγγξαθν ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ
ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ. Βάλ ρξεηαζηεί δεκηνπξγήζηε λέεο δηαγλσζηηθέο
εξσηήζεηο δηθήο ζαο έκπλεπζεο.
Βθηππψζηε ηα ΖΝΕΟΔΝΕΏ ΒΜΕΟΠΡΕΏΞ γηα θάζε ζπλεδξία.
Βθηππψζηε ηηο ΑΕΏΓΙΣΞΟΕΖΒΞ ΒΝΣΟΔΞΒΕΞ.
Βθηππψζηε ηα 4 επίπεδα ησλ ΛΝΘΣΙ/ΖΏΗΣΙ ΜΝΏΖΟΕΖΣΙ
γηα ηελ θαηάιιειε ειηθηαθή νκάδα.
Βθηππψζηε ηνπο ΑΒΕΖΟΒΞ ηνπ παηρληδηνχ, ηελ εξγαζία ΒΜ
ηνπ παηρληδηνχ (γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ειηθηαθήο
νκάδαο 8-11), ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ παηρληδηνχ.
Βθηχπσζε ησλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία ΘΏΘΔΘΏΟΏ
ΘΛΙΟΒΗΛ (1 θαη 2).
Βθηππψζηε ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ ΒΜ.
Βθηππψζηε ην ΘΏΘΔΞΕΏΖΛ ΜΗΏΙΛ/ΞΡΒΑΕΛ ΘΏΘΔΘΏΟΛΞ.
Βθηππψζηε ηα έγγξαθα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ:
ΖΝΕΟΔΝΕΏ ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ ΖΏΕ ΦΛΝΘΏ ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ.
Βθηππψζηε ηα πξνζαξκνζκέλα ΜΕΞΟΛΜΛΕΔΟΕΖΏ.
Ζαηεβάζηε ηελ θαηάιιειε παξνπζίαζε (γηα ηελ ειηθηαθή
νκάδα) ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛ PPT.

ΙΖΤΖ
ΡΥΛ
ΔΓΓΟΑΦΥΛ
ΡΝ΢
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ΢
ΓΗΔΜΑΓΔΡΔ
ΡΗΠ Θνηξάζηε ηα έγγξαθα ηνπ εξγαζηεξίνπ ηελ θαηάιιειε
Π΢ΛΝΓΝ΢Π
ΡΝ΢ ζηηγκή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο πεξηγξαθέο ζπλφδσλ.
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ΢
Ζάληε πξνβνιή ηεο παξνπζίαζεο ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛΠ PPT.
ΐεβαησζείηε φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ πφηε
ιακβάλεη ρψξα ε ζπλεδξία αμηνιφγεζεο.
Βλεκεξψζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο φηη είζηε
δηαζέζηκνη γηα απηνχο.

129

Ξηελ
ελφηεηα
ΘΒΣΝΔΟΕΖΛ
ΠΜΛΐΏΘΝΛΞ
ΞΠΙΒΑΝΕΏΞ 2 ζα δηαβάζεηε πεξηζζφηεξα γηα
δηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο.

Βθηππψζηε επηπιένλ κεξηθά
εγγξάθσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ

αληίγξαθα

ησλ

Μαξαθαινχκε λα ζηείιεηε ηα ζπκπιεξσκέλα
έγγξαθα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε καο:
Λ θνο Onno Hansen - onno.hansen@gmail.com.

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ

ΐεβαησζείηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ ην κάζεκά
ΒΦΏΝΘΛΓΔ
ηνπο,
ζπκπιεξψζηε
ηελ
ΦΛΝΘΏ
ΟΔΙ
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ ΟΣΙ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΣΙ θαη ησλ έληππν
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ ΖΝΕΟΔΝΕΣΙ ΒΦΏΝΘΛΓΔΞ.
Ξπκπιεξψζηε ηε θφξκα ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ.

ΔΙΔΓΣΝΠ
ΚΔΡΑ Μαξαθαινχκε ζπλαληεζείηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πάιη
ΑΞΝ
ΚΔΟΗΘΝ΢Π κεηά απφ κεξηθνχο κήλεο θαη λα ηνπο θάλεηε ηηο εξσηήζεηο
ΚΖΛΔΠ
πνπ παξέρνληαη ζηε θφξκα ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ.
Μξνζζέζηε
ηηο
λέεο
πιεξνθνξίεο
ζην
ππάξρνπζα
ζπκπιεξσκέλν έληππν ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ.

130

Μαξαθαινχκε
ζηείιηε
ηελ
ζπκπιεξσκέλε
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ ζε καο: Λ θνο Onno
Hansen - onno.hansen@gmail.com.
Μαξαθαινχκε
ζηείιηε
ηελ
ζπκπιεξσκέλε
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΔ ζε καο: Λ θνο Onno
Hansen - onno.hansen@gmail.com.

ΞΔΟΗΓΟΑΦH ΈΟΓΝ΢
Ζιηθηαθή νκάδα: 8-11
Λη εθπαηδεπηέο δηδάζθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο - κέζσ ελφο εξγαζηεξίνπ κε πέληε
ζπλεδξίεο θαη έλα κάζεκα εθαξκνγήο ζηελ ηάμε - λα δεκηνπξγνχλ, λα εθαξκφδνπλ
θαη λα αμηνινγνχλ 45-ιεπηά καζεζηαθά πιάλα γηα καζεηέο ειηθίαο 8-11 εηψλ πνπ
εληζρχνπλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο εκπεηξίεο θαη σο εθ ηνχηνπ εληζρχεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην Αηαδίθηπν. Ξεκαληηθά
εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απνηεινχλ: ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο
Μξαγκαηηθφηεηαο, ε δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα.
Ζιηθηαθή νκάδα: 12-14
Λη εθπαηδεπηέο δηδάζθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο - κέζσ ελφο εξγαζηεξίνπ κε πέληε
ζπλεδξίεο θαη έλα κάζεκα εθαξκνγήο ζηελ ηάμε - λα δεκηνπξγνχλ, λα εθαξκφδνπλ
θαη λα αμηνινγνχλ 45-ιεπηά καζεζηαθά πιάλα γηα καζεηέο ειηθίαο 12-14 εηψλ πνπ
εληζρχνπλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο εκπεηξίεο θαη σο εθ ηνχηνπ εληζρχεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην Αηαδίθηπν - ελψ ζπγρξφλσο
εληζρχεη κηα ζπλεηδεηή, δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζηάζε απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζα
εμειηρζνχλ ζε ππεχζπλνπο πνιίηεο ηνπ αχξην. Ξεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε
απηνχ ηνπ ζηφρνπ απνηεινχλ: ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο, ε
δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα.

131

Ξψο λα πξνζθαιέζσ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα εξγαζηήξηα IDentifEYE;
Tips θαη ζπκβνπιέο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζθιήζεσλ.
1. Δηνηκάζηε έλα ζρέδην εξγαζίαο πνπ ζα βνεζήζεη κε ηε δηαρείξηζε ησλ
εξγαζηψλ.
Δ αξρή ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αξρίζεη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ απφ ηα
εξγαζηήξηα. Βδψ είλαη έλα παξάδεηγκα ελφο βαζηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο:
Μφηε;
Οη;
Ώξκνδηφηεηεο Πιηθά
Ππεχζπλνο
Μξνζεζκίεο
Λθηψβξηνο 2014
Ινέκβξηνο 2014
Αεθέκβξηνο 2014
Εαλνπάξηνο 2015
Φεβξνπάξηνο
2015...
2. Μεθηλήζηε κε κηα ζρνιηθή βάζε δεδνκέλσλ
Ώπηφ ζα είλαη ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν ζαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πξψησλ εξγαζηψλ.
Αεκηνπξγήζηε έλα αξρείν excel κε πιεξνθνξίεο γηα ηα ζρνιεία ζηελ πεξηνρή ζαο πνπ
ζα ζέιαηε λα ζπκπεξηιάβεηε. Αεκηνπξγήζηε μερσξηζηά θχιια γηα 2 νκάδεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (8-11, 12-14). ΐάιηε ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο:
- Ον φλνκα ηνπ ζρνιείνπ
- Οα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, ηζηνζειίδα θαη e-mail)
- Ον φλνκα ηνπ δηεπζπληή (πνιχ ζεκαληηθφ)
Π΢ΚΒΝ΢ΙΖ: Κεθηλήζηε κε ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ ήδε ζπλεξγαζηεί κε ηνλ νξγαληζκφ
ζαο. Ξθεθηείηε θάζε εθπαηδεπηηθφ ή κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ
ζαο πνπ γλσξίδεηε πξνζσπηθά θαη πνπ ζα ζαο βνεζνχζε θαηά ηελ δηαδηθαζία
πξφζθιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Π΢ΚΒΝ΢ΙΖ 2: Ια ζπκάζηε φηη ζα ρξεηαζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 8 θαζεγεηέο ζε θάζε
νκάδα. Ώπφ ηελ εκπεηξία καο, είλαη θαιχηεξν λα έρνπκε 2-4 εθπαηδεπηηθνχο απφ θάζε
ζρνιείν. ΐεβαησζείηε φηη ζα έρεηε ηνπιάρηζηνλ 2 ζρνιεία ζηνλ ηειηθφ θαηάινγν απφ
θάζε νκάδα ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ απηά ζα απνζπξζεί ηελ ηειεπηαία ζηηγκή.
3. Ξξνεηνηκάζηε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα.
Μξηλ μεθηλήζεηε θαιέζηε ηα ζρνιεία πξνεηνηκάζνπλ ηα έγγξαθα κε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζέιεηε λα πνπιήζεηε ζηνπο δηεπζπληέο. Ζαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα ζαο
θάλνπλ πνιιέο εξσηήζεηο, νπφηε ζα πξέπεη λα είζηε θαιά πξνεηνηκαζκέλνη.
Μξνεηνηκαζία:
- Έγγξαθν κε πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν (θαηέβαζε ην θχξην ζέκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
έξγνπ, αλαθέξεηε ηνπο δηεζλείο εηαίξνπο θαη ηελ πεγή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο,
γξάςηε ην φλνκα ζαο θαη πψο λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο)
- Βπίζεκε πξφζθιεζε γηα ην έξγν πνπ απεπζχλεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ
- Μξνθαηαξθηηθή δήισζε ηεο κνξθήο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
- Ώθίζα / θπιιάδην ηνπ έξγνπ
Π΢ΚΒΝ΢ΙΖ: Θελ μερλάηε φηη νη δηεπζπληέο είλαη επίζεο άλζξσπνη. Μηζαλψο είλαη
απαζρνιεκέλνη κε ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα, έηζη κπνξείηε λα αληηκεησπίζεηε ηελ
έιιεηςε ρξφλνπ ή έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο. Θεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη αθφκε θαη

132

ζπκσκέλνη κε ην γεγνλφο φηη «έλα άιιν πξφζσπν ηνπο ελνριεί κε θάπνηα λέα έξγα, ιεο
θαη δελ ππάξρεη θάηη θαιχηεξν λα αζρνιεζεί". Ια γλσξίδεηε φηη πξέπεη λα
πξνεηνηκαζηείηε γηα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Μάληα λα είλαη ραιαξνί θαη επγεληθνί. Γεηήζηε
ηελ θαηαλφεζε ηνπο.
Π΢ΚΒΝ΢ΙΖ 2: Βζληθέο αξγίεο, ζρνιηθέο εθδειψζεηο, ηαμίδηα θαη δηαθνπέο... Μνιιά
πξάγκαηα κπνξεί λα ζπκβνχλ, νπφηε πξνγξακκαηίζηε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ
ιίγεο εκέξεο πξηλ.
4. Ρν θάιεζκα αξρίδεη!
Δ απνζηνιή e-mail ζε ζρνιεία κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εξγαζηήξηα είλαη θαιή,
αιιά απφ ηελ εκπεηξία καο δελ θέξεη ηφζα απνηειέζκαηα φζν ηα ηειεθσλήκαηα. ΋ηαλ
θαιέζεηε ην ζρνιείν πνπ ζέιεηε λα πξνζθαιέζεηε, λα δεηήζεηε απφ ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα λα ζπλδεζείηε απεπζείαο κε ηνλ δηεπζπληή. Ώλ δελ είλαη δηαζέζηκνη αθήζεηε
έλα κήλπκα, αιιά ζηε ζπλέρεηα θαιέζηε μαλά. ΋ηαλ κηιήζεηε κε ηνλ δηεπζπληή κελ
ζπαηαιάηε ην ρξφλν ζαο γηα λα εμεγήζεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Ώλαθέξεηε ελ ζπληνκία
ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη γηαηί είλαη ηφζν ζεκαληηθφ. Μείηε ην δηεπζπληή φηη ην ζρνιείν
ηνπο επηιέρζεθε αλάκεζα ζε πνιιά άιια ζρνιεία γηα λα ιάβεη κέξνο ζην πξφγξακκα
θαη δεηήζηε κηα ζπλάληεζε γηα λα κηιήζεηε γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο. Θε απηφ ηνλ ηξφπν ζα
είλαη πξφζπκνη λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα. Ώθήζηε ηνπο κε ηελ αίζζεζε φηη είλαη
ζεκαληηθνί θαη επηιέρζεθαλ αλάκεζα ζε πνιινχο.
5. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο.
Δ ζπλάληεζε κε ηνπο δηεπζπληέο είλαη ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο
πξφζθιεζεο. Αελ ζα πξέπεη λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά. Βίλαη αξθεηφο
ρξφλνο γηα λα κηιήζνπκε γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εξγαζηεξίσλ: πνηνο είλαη ν θχξηνο
ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ, πψο ζα νξγαλσζνχλ, φηαλ ζα αξρίζνπλ θαη πφζν θαηξφ ζα
δηαξθέζνπλ, πνηνο ζα ηνπο πξαγκαηνπνηήζεη, ηη ζα βγεη απφ απηά, πνηεο δεμηφηεηεο ζα
απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, θ.ιπ. Βίλαη επίζεο ε ψξα λα πηάζνπκε δνπιεηά. Μνηεο
είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο; Φπζηθά πξφζθιεζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα εξγαζηήξηα.
Ια αλαθέξεηε πφζνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ εθαξκφζεη ηα εξγαζηήξηα θαη
πνηα είλαη ε πξνζεζκία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ια ζπκάζηε φηη δελ ππάξρνπλ
πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ δηδάζθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί - ε κφλε
πξνυπφζεζε είλαη φηη ζα πξέπεη λα δηδάζθνπλ ζε κία απφ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ
αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη φηη δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη. Ια
έρεηε ηα έγγξαθα πνπ πξνεηνηκάζαηε καδί ζαο απφ πξηλ. Αψζηε ηα ζηνλ δηεπζπληή.
Βπαλαιάβεηε ην φλνκά ζαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο. Ια ηνπο δηαβεβαηψζεηε φηη
ζα είζηε δηαζέζηκνη, αλ έρνπλ νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο ή ακθηβνιίεο.
Π΢ΚΒΝ΢ΙΖ: Δ πξψηε εληχπσζε είλαη ην πην ζεκαληηθή, νπφηε λα είζηε
πξνεηνηκαζκέλνη. Ιηπζείηε θαιά θαη λα ρακνγειάηε πνιχ! Θηα θηινθξφλεζε δελ
έβιαςε πνηέ θαλέλαλ, νπφηε ελψ είζηε εθεί λα ζπγραξείηε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ
ζρεηηθά κε ηα ηειεπηαία επηηεχγκαηα ηνπ/ηεο (ηα ζρνιεία αξέζθνληαη λα θαπρψληαη γηα
ην πφζν θαιά είλαη, δελ ρξεηάδεηαη λα ςάμεηε πνιχ γηα λα κάζεηε γη 'απηά - νη ζρνιηθέο
ηζηνζειίδεο είλαη ζπλήζσο γεκάηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηηπρίεο ησλ καζεηψλ
ηνπο θαη ηα ζρνιηθά ζρέδηα).
6. Κεηά ηε ζπλάληεζε.
Ξηείιηε ην e-mail ζαο ζηνπο δηεπζπληέο γηα λα ηνπο ππελζπκίζεηε απηά πνπ
ζπδεηήζαηε. Βπραξηζηείζηε ηνπο γηα ηε ζπλάληεζε. Ώθφκα θη αλ ηνπο παξαδψζαηε ηα
έγγξαθα ζρεηηθά κε ην έξγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, λα ηνπο ηα μαλαζηείιεηε

133

κε ην e-mail θαη πάιη. Ππελζπκίζηε ζηνπο δηεπζπληέο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο. Θελ μεράζηε λα ηνπο δψζεηε ηα έληππα κε ηηο πξνθαηαξθηηθέο δειψζεηο
ζπκκεηνρήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο! Θείλεηε ζε επαθή κε ηα ζρνιεία. ΐεβαησζείηε φηη
έρεηε ζηείιεη ηελ ππελζχκηζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία κία εβδνκάδα πξηλ ηελ
νινθιήξσζε ηεο.
7. Δηνηκάζηε κία βάζε δεδνκέλσλ θαζεγεηέο.
Λξγαλψζηε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξνζιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθνί. Αεκηνπξγήζηε
έλα λέν αξρείν excel, ή απιά πξνζζέηνληαο έλα λέν θχιιν. Μξνεηνηκάζηε 2 θχιια γηα
θάζε ειηθηαθή νκάδα. ΐάιηε ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο:
- Ον φλνκα ηνπ δαζθάινπ
- Ξρνιείν πνπ εθπξνζσπεί
- E-mail θαη ηειέθσλν
- Θάζεκα πνπ δηδάζθεη
Ώπφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα επηθνηλσλήζεηε κε ηνπο θαζεγεηέο απεπζείαο, θαη φρη κέζσ
ησλ ζρνιείσλ. Λη δηεπζπληέο ζαο έδσζαλ φ, ηη ζέιαηε θαη έηζη δελ ππάξρεη θακία
αλάγθε λα ηνπο ελνριείηε πηα. Θφιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο θαη έρεηε
κηα πιήξε ιίζηα κε ηνπιάρηζηνλ 16 θαζεγεηέο, ζηείιεηε ην e-mail γηα λα ζπγραξείηε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα εξγαζηήξηα. Βλ
ζπληνκία λα εμεγήζηε θαη πάιη ηνπο ζηφρνπο ησλ εξγαζηεξίσλ. Γξάςηε ηνλ θαηάινγν
ησλ νλνκάησλ θαη ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζα αλήθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Βπηζπλάςηε ηα
έγγξαθα πνπ έρεηε εηνηκάζεη πξηλ - ην αξρείν κε πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν θαη επίζεο ε
κνξθή κε ηελ πξνθαηαξθηηθή δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζνχλ
λα ιείπνπλ θάπνηα απφ απηά. Ια αλαθέξεηε ζην e-mail ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν
δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηεξίσλ (πξνζζέζηε θαη νδεγίεο πινήγεζεο φπνπ είλαη δπλαηφλ).
Π΢ΚΒΝ΢ΙΖ: Ώπφ ηελ εκπεηξία καο, είλαη θαιφ λα πξνεηνηκάζεηε έλα είδνο
νξγαλσηηθήο ζπλάληεζεο. Θηα απιή ζπλάληεζε 1-2 σξψλ, ζηελ νπνία φινη κπνξνχλ
λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα ζπάζεη ν πάγνο θαη λα θάλνπλ πξφζζεηεο εξσηήζεηο
(θαη επίζεο λα θέξνπλ ηηο πξνθαηαξθηηθέο δειψζεηο πνπ ιείπνπλ). Βάλ ζέιεηε λα
πξνεηνηκάζεηε κηα ηέηνηα ζπλάληεζε, ζηείιηε ζηνπο θαζεγεηέο έλα e-mail κε
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ. Ζαη ζηείιηε κηα ππελζχκηζε κηα κέξα πξηλ!
8. Νξγαλσηηθή ζπλάληεζε.
Ζαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο νη παξφληεο ζα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Λη
εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα
γλσξίζνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Βίλαη κηα θαιή ζηηγκή γηα λα
ζπάζεη ν πάγνο θαη λα κηιήζνπκε πεξηζζφηεξν γηα ην έξγν. Βίλαη επίζεο κηα θαιή
επθαηξία γηα εξσηήζεηο θαη ε θαζνδήγεζε κε επίζεκα ζέκαηα φπσο ην έληππν
ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ ρξήζεο εηθφλαο θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δ νξγαλσηηθή ζπλάληεζε ζα ιάβεη ρψξα πεξίπνπ 2 εβδνκάδεο
πξηλ απφ ηα εξγαζηήξηα. Οη πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηε ζπλάληεζε;
- Ζαηάινγνο παξνπζηψλ
- Έληππα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (νη ππεχζπλεο
δειψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζνχλ λα ιείπνπλ θάπνηεο)
- Έλα «ραξηνθπιάθην» γηα ην εξγαζηήξην κε: πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εξγαζηήξην,
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκφ ζαο, ην πξφγξακκα ησλ εξγαζηεξίσλ κε ην
ρξνλνδηάγξακκα, έλα ζηπιφ θαη έλα ζεκεησκαηάξην ή θάηη γηα ζεκεηψζεηο
Θεηά ηε ζπλάληεζε, ζηείιηε έλα e-mail ζηνπο θαζεγεηέο κε κηα ζχληνκε πεξίιεςε.
Βπηζπλάςηε ζε e-mail ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη λα ππνγξαθνχλ

134

(άδεηα γηα ηε ρξήζε ηεο εηθφλαο). Θπνξείηε λα μαλαζηείιεηε ην πξφγξακκα ησλ
εξγαζηεξίσλ. Ππελζπκίζηε ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ησλ εξγαζηεξίσλ. Ξηείιηε ηνπο
επίζεο κηα ππελζχκηζε κηα κέξα πξηλ.
9. Δξγαζηήξηα.
Ώλ θαη κπνξεί λα θαίλνληαη αιιηψο ηα πξάγκαηα ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο δελ έρεη
ηειεηψζεη αθφκα. Οα εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη θαη δηεμάγνληαη απφ
ηνπο εθπαηδεπηέο, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη εθεί γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξρνπλ (γηα παξάδεηγκα ηερληθά) πξνβιήκαηα. Οη πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηα
εξγαζηήξηα;
- Ζαηάινγνο παξνπζηψλ γηα θάζε νκάδα
- Ραξηνθπιάθηα κε πιηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ
- Μηζηνπνηεηηθά
Θείλεηε ζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Θεηά ηα εξγαζηήξηα, ζηείιεηε έλα e-mail κε
ηελ πεξίιεςε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ια ηνπο ζπγραξείηε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηεξίσλ. Ξηείιηε ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο χιεο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ (κπνξεί λα
πξνθχςνπλ δηάθνξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, γη 'απηφ ζα πξέπεη λα είζηε
εθεί γηα λα ηνπο παξαθνινπζήζεηε). Βπραξηζηείζηε ηνπο γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη
επρεζείηε ηνπο θαιή ηχρε ζην κέιινλ.
Έλα κπφλνπο
Ξπκβνπιέο γηα ην πψο λα ελζαξξχλεηε ηνπο δηεπζπληέο λα αλαζέζνπλ ηα εξγαζηήξηα
ζηνπο θαζεγεηέο ηνπο.
Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξφζθιεζεο ζαο κπνξεί λα ζπλαληήζεηε αο πνχκε
"δχζθνινπο" δηεπζπληέο ζην δξφκν ζαο. Θπνξνχλ λα είλαη θνπξαζκέλνη, λα
βαξηνχληαη, ή αθφκε θαη λα γθξηληάδνπλ. Θα πξνζπαζήζνπλ λα αξλεζνχλ λα
ζπλαληεζνχλ απηνπξνζψπσο καδί ζαο ππνζηεξίδνληαο φηη δελ έρνπλ ρξφλν, θ.ιπ. Μψο
λα ρεηξηζηείηε έλα ηειεθψλεκα κε έλα δηεπζπληή, φηαλ έρεηε κφλν ιίγα ιεπηά γηα λα
"πνπιήζεη ην πξντφλ"; Μαξαθάησ βξίζθνληαη κεξηθέο βαζηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο απφ
ηελ εκπεηξία καο, πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα πείζεη ηνπο δηεπζπληέο ηνπ
έξγνπ. Θπκεζείηε: δελ ρξεηάδεηαη λα είζηε απφιπηα θπξηνιεθηηθνί!
Ηέμεηο-θιεηδηά θαη θξάζεηο:
- Ον ζρνιείν ζαο έρεη επηιεγεί σο έλα απφ ηα (γηα παξάδεηγκα) 5 ζρνιεία ζε φιε ηελ
πεξηνρή γηα λα ιάβνπλ κέξνο ιφγσ ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ (αλαθέξεηε ηα επηηεχγκαηα)
- Μξφθεηηαη γηα θνξπθαίν έξγν, θαη είλαη έλα πξψην έξγν ηέηνηνπ βειελεθνχο ζηελ
πεξηνρή
- Αηεζλείο δηαζπλδέζεηο (εηαίξνη απφ 5 ρψξεο - κπνξείηε λα αλαθέξεηε φια απηά)
- Θεηαθνξά θαηλνηνκίαο
- Μηινηηθφ έξγν κεγάιεο ζεκαζίαο
- Ασξεάλ εξγαζηάξηα
- ΐΒΐΏΕΣΞΔ ΞΠΘΘΒΟΛΡΔΞ
- Ιέεο ηερλνινγίεο (αλαθέξεηε ην παηρλίδη)
- Ξχγρξνλα ζέκαηα, ελδηαθέξνλ θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
- Βπξσπατθφο αληίθηππνο πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα επξεία πξνψζεζε (δεκνζηεχζεηο,
βίληεν promo, θ.α.)
Μξνεηνηκάζηεθε απφ: Ewelina Gerke (GCPU)

135

ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ

1. Ξηε δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή δελ επηηξέπεηαη λα δηνξζψλεηε ηνπο καζεηέο.
Ώ: Ιαη
ΐ ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: ΐ (΋ρη). Ξαλ θαζνδεγεηέο νη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ
δηνξζψζεηο ζαλ εθπαηδεπηέο αιιά φρη λα θξίλνπλ ζαλ δηθαζηέο.
2. Λ εθπαηδεπηηθφο σο θαζνδεγεηήο κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο γνλείο ή εθπξνζψπνπο ηεο
αζηπλνκίαο ζηελ ηάμε (γηα κηα νκηιία).
Ώ: Ιαη
ΐ ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: Ώ (Ιαη). Δ ζπκκεηνρή ησλ καζεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ πέξα απφ ην
ζρνιηθφ είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν πξνθχιαμεο.
3. Ξηε δηαδξαζηηθή δηδαθηηθή ν εθπαηδεπηηθφο παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκά ηνπ ζηελ
ηδησηηθή δσή.
Ώ: Ιαη
ΐ ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: ΐ (΋ρη). Θε ηελ απνδνρή ηνπ ξφινπ σο δηακεζνιαβεηή ν δάζθαινο
ρξεηάδεηαη λα ζέζεη ζαθή φξηα, φπσο κπνξεί λα θαλεί απφ ηηο κεζφδνπο ησλ νξζψλ
πξαθηηθψλ πξφιεςεο. Έλα απφ απηά ηα φξηα πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί είλαη ζε πνην
βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα κηιήζνπλ γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο ζέκαηα.
4. Λη ηαπηφηεηεο είλαη δηαθνξεηηθέο εληφο θαη εθηφο Αηαδηθηχνπ.
Ώ: Ιαη
ΐ ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: ΐ (΋ρη). Οα πιαίζηα εληφο Αηαδηθηχνπ είλαη δηαθνξεηηθά θαη
θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηξξνέο ηφζν ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα θαζψο θαη
ζηελ έλλνηα ηεο. Ζαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο σζηφζν απαληνχκε ζην εξψηεκα: «Μνηνο
είκαη εγψ;»
5. [12-14] Ξχκθσλα κε ηνλ Bauman ε ηήξεζε ηεο παξάδνζεο είλαη κηα
απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα λα επηβηψζνπκε ζηελ "ξεπζηή δσή".
Ώ. Ιαη
ΐ. ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: ΐ (΋ρη). Δ δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο είλαη κηα ινγηθή αληίδξαζε
ελάληηα ζηελ γξήγνξε αιιαγή θαη ηε γξήγνξε παγθνζκηνπνίεζε, αιιά απηφ δελ καο
πξνζηαηεχεη απφ ηηο αθξαίεο ζηηγκέο θαηαλαισηηζκνχ ζηνλ νπνίν δνχκε. Θφλν κε ηε
κεζνδνινγία ηεο κάζεζεο θαη ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ πνπ καο βνεζνχλ λα είκαζηε
πνιίηεο θαη λα αζρνιεζνχκε κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα καο κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα
δηαηεξήζνπκε θάπσο ηελ απηνδηάζεζε καο.
6. Λη καζεηέο πνπ ηα πάλε θαιά ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε, επίζεο, ζα ηα πάλε θαιά ζηελ
πξαγκαηηθή δσή.
Ώ: Ιαη
ΐ ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: ΐ (΋ρη). [8-11] Λη καζεηέο πνπ πνηέ δελ απνηπγράλνπλ πνηέ,
ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαηέρνπλ. Σο εθ ηνχηνπ, είλαη ιηγφηεξν αλνηρηνί ζηε κάζεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε.
[12-14] Λη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη επηηπρείο νη καζεηέο ζηελ

136

παξαδνζηαθή ηάμε είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη
επηηπρείο ζηνλ 21ν αηψλα. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα κέζσ ηνπ
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ μαλά θαη μαλά, δελ είλαη κηα
ηθαλφηεηα πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρία κέζα ζηελ ηάμε, αιιά είλαη κέξνο ελφο ζπλφινπ
ηθαλνηήησλ πνπ είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή.
7. [8-11] Βάλ έλαο καζεηήο έρεη έλα "ζηάζηκν καζεζηαθφ ζηπι" ν δάζθαινο πξέπεη λα
παξέκβεη.
Ώ: Ιαη
ΐ ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: Ώ (Ιαη). Λη καζεηέο κε ηελ ζηάζηκε λννηξνπία έρνπλ πξνβιήκαηα
πξνζαξκνγήο, κάζεζεο θαη απνδνρήο ηεο θξηηηθήο. Ώπηφ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπο.
8. Ζαηά ηελ εξκελεία ηνπ Goffman - είλαη δπλαηφλ λα είκαζηε ν απζεληηθφο εαπηφο καο
παξνπζία άιινπ;
Ώ: Ιαη
ΐ ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: ΐ (΋ρη). Ξχκθσλα κε ηνλ Goffman πάληα ππνδπφκαζηε θάπνην ξφιν.
9. [12-14] Έρεη λφεκα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν ζρνιηθφ πξφγξακκα πνπ λα
βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ δεμηνηήησλ 21νπ αηψλα;
Ώ: Ιαη
ΐ ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: ΐ (΋ρη). Απζηπρψο, δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηη αθξηβψο
δεμηφηεηεο ζα ρξεηαζηνχκε ζην εγγχο ή θαη φρη ηφζν κέιινλ. ΋ζν γηα ην ηη κπνξνχκε λα
θάλνπκε είλαη λα εηζαγάγνπκε δεμηφηεηεο κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο πνπ καο βνεζνχλ λα
αζρνιεζνχκε επηηπρψο κε ηελ Βηεξφηεηα - αιιά απηφ απέρεη πνιχ απφ ην λα
δεκηνπξγήζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
10. Δ βαζκνιφγεζε είλαη επηβιαβήο.
Ώ: Ιαη
ΐ ΋ρη
Ξσζηή απάληεζε: Ώ (Ιαη). Δ βαζκνιφγεζε επηθεληξψλεηαη ζε έλα παγησκέλν
απνηέιεζκα ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ηηγφηεξν ζεκαληηθφ είλαη λα παξέρεη
γλψζεηο ζηνπο καζεηέο γηα ην πψο λα βειηηψζνπλ ηα ζεκεία πνπ πξαγκαηηθά δελ
θαηέρνπλ αθφκα. Ώθφκα θαη φηαλ απηέο νη γλψζεηο παξέρνληαη δελ ιακβάλνληαη πνιχ
ζνβαξά απφ ηνπο καζεηέο, επεηδή ε δηαδηθαζία ηειηθήο αμηνιφγεζεο ζπλήζσο γίλεηαη
ζην ηέινο ελφο καζήκαηνο θαη ε βειηίσζε ζηα ζεκεία πνπ δελ θαηαλνήζεθαλ δελ ζα
νδεγήζεη ζε θαιχηεξε βαζκνινγία ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.

137

ΞΥΠ ΛΑ ΞΑΗΜΔΡΔ ΡΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗ ΔΞ
Ζιηθηαθή νκάδα: 8-11
Γξήγνξε επηζθφπεζε
1. Γηα λα παίμεηε ην παηρλίδη ηεο ΒΜ, ρξεηάδεζηε έλαλ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην
Internet (γηα λα θαηεβάζεηε θαη λα εγθαηαζηήζεηε ην παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή
ζαο) θαη θάκεξα (ελζσκαησκέλε ή ζπλδεδεκέλε)
2. Ον παηρλίδη ρξεηάδεηαη ζπλερή ζχλδεζε ζην Αηαδίθηπν ηελ δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνχ, νπφηε ζπληζηνχκε λα ρξεζηκνπνηείηε θαιψδην δηθηχνπ
3. Βίλαη θαιφ λα έρεηε έλα κνλφρξσκν θφλην πίζσ ζαο φηαλ παίδεηε ην παηρλίδη. Ον
ρξψκα ηνπ θφληνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ ηφλν ηνπ δέξκαηνο θαηά πξνηίκεζε κπιε ή πξάζηλν.
4. Μξέπεη λα εγθαηαζηήζεηε ην Silverlight –δείηε παξαθάησ
5. Μξηλ μεθηλήζεηε ην παηρλίδη πξέπεη λα ην παξακεηξνπνηήζεηε. Θπνξείηε λα
παξακεηξνπνηήζεηε ην παηρλίδη εδψ http://identifeye.ezzev.eu/ debug – δείηε
παξαθάησ
6. Ον παηρλίδη είλαη δηαζέζηκν εδψ http://identifeye.ezzev.eu/ γηα ηηο γισζζηθέο
εθδφζεηο ENG, GR, PL, NL θαη εδψ http://identifeye2.ezzev.eu – γηα ηηο εθδφζεηο
ES, LT
7. ΋ηαλ ε αξρηθή ζειίδα έρεη εκθαληζηεί, θάληε θιηθ ζε κία απφ ηηο ζεκαίεο ζηε
πάλσ αξηζηεξή γσλία γηα λα επηιέμεηε ηε γιψζζα ηεο επηινγήο ζαο γηα λα
παίμεηε ην παηρλίδη.
8. Οψξα κπνξείηε λα παίμεηε ην παηρλίδη
9. Θα κπνξνχζαηε λα ζπκπιεξψζεηε ηε θφξκα δεδνκέλσλ, αιιά δελ είλαη
απαξαίηεην γηα λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη.
10.Ζάληε θιηθ ζην θνπκπί «Έλαξμε» ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα λα μεθηλήζεη ην
παηρλίδη.
11.Έλα λέν παξάζπξν ζα αλνίμεη. Ξε απηφ ζα δείηε ηελ εηθφλα απφ ηελ θάκεξα πξναηξεηηθά κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα δψζεηε ηελ άδεηά ζαο - θαη, ζε κηα κπάξα
πάλσ απφ ηελ πξνβνιή ηεο θάκεξαο, ζα βξείηε νδεγίεο θαη εξσηαπαληήζεηο.
12.Ζάληε θιηθ ζηελ εηθφλα ησλ δεηθηψλ ζηε δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο. Έλα αξρείν
PDF ζα αλνίμεη. Μαξαθαιψ εθηππψζηε ηνπο δείθηεο (κία ζειίδα Ώ4). Θεηά ηελ
εθηχπσζε θφςηε ηνπο δείθηεο γηα λα έρεηε ηέζζεξηο μερσξηζηνχο δείθηεο λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ζην παηρλίδη.
13.Ώθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο θαη επηδείμηε ηνλ δείθηε Ώ ζηελ θάκεξα.
14.Ξηε κπάξα πάλσ απφ ην πιαίζην εκθάληζεο ηεο θάκεξαο, νη πξψηεο εξσηήζεηο ζα
εκθαλίδνληαη. Θεηά απφ ηελ επηινγή κηαο απάληεζεο επηδείμηε ηνλ θαηάιιειν
δείθηε ζηελ θάκεξα (δείθηεο Ώ γηα ηελ απάληεζε A, δείθηεο B γηα ηελ απάληεζή
ΐ θιπ).
15.Ξην παξάζπξν ζηα δεμηά ππάξρεη έλα θνπκπί «Έμνδνο». ΋ηαλ θάλεηε θιηθ ζα
κεηαθεξζείηε πίζσ ζηελ αξρηθή ζειίδα.
16.Βπηδείμηε ην δείθηε κφλν γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ θάκεξα,
αθξηβψο ηφζν κέρξη λα εκθαληζηεί ε επφκελε εξψηεζε ζηε κπάξα. Ώλ επηδείμεηε
ην δείθηε γηα πάξα πνιχ, είλαη πηζαλφ φηη ην παηρλίδη ζα εθιάβεη ην δείθηε ζαλ
απάληεζε ζηελ επφκελε εξψηεζε θαη ζα αληαπνθξηζεί αλαιφγσο.
17.Ώθνχ έρεηε απαληήζεη επηδεηθλχνληαο ην δείθηε, κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε
(επαπμεκέλε) ηεο επηιεγκέλεο απάληεζεο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε.
18.Ώθνχ έρεηε απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, ην θνπκπί «Οέινο», ζα εκθαληζηεί
δίπια ζην θνπκπί «Έμνδνο». Ζάληε θιηθ ζε απηφ γηα λα ηειεηψζεη ην παηρλίδη.
19.Ώθνχ έρεηε νινθιεξψζεη ην παηρλίδη, ζα δείηε ζηελ νζφλε κηα πεξίιεςε ηνπ
παηρληδηνχ κε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο επηιεγκέλεο απαληήζεηο πνπ δψζαηε,

138

θαζψο θαη κηα θσηνγξαθία ηεο άπνςεο ηεο ηειηθήο νζφλε κε φιεο ηηο
επαπμήζεηο. Οελ επηζθφπεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ κπνξείηε λα ηελ
θαηεβάζεηε θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Ηήςε απνηειεζκάησλ». Δ θσηνγξαθία
κπνξεί λα θαηέβεη θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Ηήςε θσηνγξαθηψλ».
20.Γηα λα ηεξκαηίζεηε ην παηρλίδη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί «Οέινο».

139

Storyboard
Γείθηεο A
0
A

Δηζαγσγηθή
νζφλε:
Ξξηλ
κπείηε ζην
παηρλίδη,
παξαθαινχ
κε
ζπκπιεξψ
ζηε
ηα
παξαθάησ
πεδία:
- ΋λνκα
- Ζιηθία
Ξφιε
δηακνλήο
- Πρνιείν

[Αξρή]
[Απνδνρή
ιεηηνπξγία
ο θάκεξαο]

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

Δπαχμεζε

Δπαχμεζε
Γείθηεο
C

Αλνίγεη κηα
λέα ζειίδα.
Πε
έλα
θεληξηθφ
πιαίζην
βιέπεη
θαλείο
ηνλ
εαπηφ ηνπ.
Πε
έλα
μερσξηζηφ
πιαίζην
ςειά
ππάξρεη κηα
ιεηηνπξγία
εηηθέηαο. Πε
απηήλ
πξνβάιινλη
αη
ηα
ζηνηρεία πνπ
θαηαρσξήζε
θαλ
ζηελ
εθθίλεζε.
Δάλ δελ
εηζήρζεζαλ
δεδνκέλα
ζηελ εηηθέηα
θαίλνληαη
αζηεξάθηα:

140

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

Γείθηεο A

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

Δπαχμεζε

Δπαχμεζε
Γείθηεο
C

****

0
B

0
C

Δκθαλίδεηα
η
έλα
επαπμεκέλ
ν
αλαδπφκελ
ν
παξάζπξν
κε νδεγίεο
[Νη νδεγίεο
δηαηίζεληαη
ζε
θάζε
γιψζζα]
Θάληε θιηθ
ζηελ εηθφλα
κε ηα
γξάκκαηα
A-D
θαησηέξσ.
Έλα
PDF
ζα
εκθαληζηεί

[OK,
Θαηαιαβαί
λσ]

Ρν
αλαδπφκελν
παξάζπξν
εμαθαλίδεηα
η.

[Γείμηε
δείθηε A]

Μεθηλάκε –
θαιή ηχρε!

141

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

Γείθηεο A

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

Δπαχμεζε

Δπαχμεζε

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

Γείθηεο
C

1

2

πνπ
πεξηέρνεη 4
δείθηεο.
Δίζαη αγφξη Αγφξη
ή θνξίηζη;

Θα
ήζειεο Λαη
λα
θσηνγξαθε
ζείο ηψξα;

Έλα
ραθί Θνξίηζη
επαπμεκέλν
ζηέκκα
εκθαλίδεηαη
ζην θεθάιη
ηνπ παίθηε.
Πηελ
δηπιαλή
ζειίδα
εκθαλίδεηαη
ε αξζεληθή
ή
ζειπθή
έθδνζε ηνπ
βνεζνχ.
Κηα
΋ρη
θσηνγξαθία
έρεη ιεθζεί
θαη
θνξηψλεηαη
σο
επαπμεκέλε
εηθφλα ζε
θνξλίδα
αξηζηεξά θαη
πξνο
ηα
δεμηά
ηνπ
πξνζψπνπ.
Ζ
εηηθέηα

Έλα
κσβ Γελ ζε
επαπμεκέλν αθνξά
ζηέκκα
εκθαλίδεηαη
ζην θεθάιη
ηνπ παίθηε.
Πηελ
δηπιαλή
ζειίδα
εκθαλίδεηαη
ε αξζεληθή
ή
ζειπθή
έθδνζε ηνπ
βνεζνχ.
Γχν
X
επαπμήζεηο
"φρη
θσηνγξαθί
α"
πξνζηίζεληα
η
σο
επαπμεκέλε
ο
θσηνγξαθίε
ο ζε θνξλίδα
αξηζηεξά
θαη
δεμηά
ηνπ

142

Έλα ρξπζφ X
επαπμεκέλν
ζηέκκα
εκθαλίδεηαη
ζην θεθάιη
ηνπ παίθηε.
Πηελ
δηπιαλή
ζειίδα
εκθαλίδεηαη
ε αξζεληθή
ή
ζειπθή
έθδνζε ηνπ
βνεζνχ.
X
X

x

X

Γείθηεο A

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

Δπαχμεζε

Δπαχμεζε

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

Γείθηεο
C

3

4

Δίκαη
ν Gadgets
βνεζφο ζνπ
θαη ραίξνκαη
πνπ
ζε
γλσξίδσ! Θα
ήζεια
λα
γλσξηζηνχκ
ε θαιχηεξα.
Θα
ζνπ
θάλσ
κεξηθέο
εξσηήζεηο
θαη
δελ
ππάξρνπλ
ζσζηέο
ή
ιάζνο
απαληήζεηο,
νπφηε
κελ
αλεζπρείο.
Θα
κπνξνχζεο
λα κνπ πεηο
ηη
ζνπ
αξέζεη
πξαγκαηηθά;
Ξσο
ζα Trendy
πεξηέγξαθε
ο ηνλ εαπηφ
ζνπ;

γίλεηαη
κεγαιχηεξε
Δηθφλεο απφ Εψα
ηελ
εξ.2.
Γχν
επαπμεκέλα
tablets

πξνζψπνπ
Δηθφλεο απφ Κνπζηθ
ηελ
εξ.2. ή
Γχν
επαπμεκέλα
θνπηάβηα

Δηθφλεο απφ Ξνδφζθα
ηελ
εξ.2. ηξν
Γχν
επαπμεκέλε
ο κνπζηθέο
λφηεο

Δηθφλεο
απφ
ηελ
εξ.2.
Γχν
επαπμεκέλ
εο
πνδνζθαηξη
θέο κπάιεο

Έλα
επαπμεκέλν
smartphone
πξνζηίζεηαη
ζηελ

Δπαπμεκέλα Cool
αζιεηηθά
παπνχηζηα
πξνζηίζεληα
η
ζηελ

Δπαπμεκέλα Αζιεηηθφ
γπαιηά
ο/ή
ειίνπ
πξνζηίζεληα
η
ζηελ

Έλα
επαπμεκέλ
ν
θαπέιν
πξνζηίζεηα
η
ζηελ

Σαιαξφο/
ή

143

Γείθηεο A

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

Δπαχμεζε

Δπαχμεζε

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

Γείθηεο
C
θνξψλα

5

6

7

Θαηά
ηελ
εγγξαθή
ζνπ ζε κηα
ηζηνζειίδα
(αθξηβψο
φπσο έθαλεο
ζην
παηρλίδη)
γηαηί δίλεηο
πιεξνθνξίε
ο γηα
ηνλ
εαπηφ
ζνπ;
Θα
έιεγεο
φηη ζπλήζσο
ζπκπιεξψζ
εηε
ζπκπιεξψλ
εηο
ηηο
θφξκεο
εγγξαθήο,
αθφκε
θαη
απηέο
πνπ
δελ
είλαη
ππνρξεσηηθ
έο;
Αο δνχκε αλ

Γελ
θάλσ

θνξψλα

θνξψλα

δελ
θαιχπηνπλ
κάηηα
ην Ξξνζηίζεηαη Αιιηψο ζα Ξξνζηίζεηαη ΋ινη ην Ξξνζηίζεηαη Ιεο
θαη
ζηελ
κπινθαξη
ζηελ
θάλνπλ ζηελ
κε λνηάδεη
εηηθέηα: "ηα ζηψ
εηηθέηα:
απηφ
εηηθέηα:
ρείιε
κνπ
"Ξαξαθαιψ
"Γεηα
ζαο
είλαη
αθήζηε
κε
θίινη"
θιεηζηά "
λα κπσ"

Λαη

Ρν
ζηέκκα ΋ρη
γίλεηαη
ιεπθφ/
ε
γξακκαηνζε
ηξά
ηεο εηηθέηαο
γίλεηαη
κεγαιχηεξε

Σξπζή
βξνρή / ε
γξακκαηνζε
ηξά
ηεο εηηθέηαο
γίλεηαη
κηθξφηεξε

Ξαηάσ

Έλα

Έλα

γεξάθη

Απηνί

144

Κεξηθέ
ο
θνξέο

γεξάθη Γελ

θνξψλα

Ξξνζηίζεηα
η
ζηελ
εηηθέηα:
«Γελ
έρσ
θάηη
λα
θξχςσ»

Ζ
θνξψλα X
γίλεηαη γθξη

X

Έλα

X

γεξάθη

X

Γείθηεο A
μέξεηο.
Ρη
λνκίδεηο
ζεκαίλνπλ
ηα «΋ξνη &
Ππλζήθεο»;

8

9

Δπαχμεζε

θιηθ γηα λα πεηά
θαη
θχγεη
ξίρλεη
πεξηηηψκαηα
πνπ κέλνπλ
ζην
θάησ
άθξν
ηνπ
πιαηζίνπ ΔΞ
Ζ επαχμεζε
δελ
αθνινπζεί
ην
θεθάιη.
Ρν γεξάθη
εμαθαλίδεηα
η
ηα
πεξηηηψκαηα
κέλνπλ
Αο
πνχκε, Κνπ
Ξξνζηίζεηαη
έλαο θίινο αξέζεη
έλα
έρεη
επαπμεκέλν
αλεβάζεη
θνπκπί
κε
κηα
έλα smiley,
θσηνγξαθί
ε
εηηθέηα
α ζνπ πξηλ
κεγαιψλεη
απφ
πέληε
ρξφληα ζηε
ζειίδα ηνπ
πξνθίι ηνπ.
Ξσο
αηζζάλεζαη;
Ρψξα ήξζε Έλα
Έλα κήλπκα
ε ψξα γηα θνπκπί
εκθαλίδεηαη

Γείθηεο Β
είλαη
νη
θαλφλεο
ηνπ
site

Δπαχμεζε
Γείθηεο
C
πεηά
θαη γλσξίδ
ξίρλεη
έλα σ
απγφ
πνπ
εκθαλίδεηαη
ζηελ
θνξψλα.
Ρν
γεξάθη
εμαθαλίδεηα
η, ην απγφ
κέλεη

Γελ
κνπ Ξξνζηίζεηαη X
αξέζεη
έλα
επαπμεκέλν
θνπκπί
κε
έλα smiley,
ε
εηηθέηα
κεγαιψλεη

Έλα
θνπκπί

Έλα κήλπκα Έλα
εκθαλίδεηαη θνπκπί

145

Δπαχμεζε

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

πεηά
απφ
θαη πέθηνπλ
πεξηηηψκαη
α
πνπ
παξακέλνπλ
κφληκα
ην θαηψηεξν
άθξν
ηνπ
πιαηζίνπ ΔΞ
δελ
αθνινπζνχλ
ην θεθάιη.
Ρν
γεξάθη
εμαθαλίδεηα
η,
πεξηηηψκαη
α κέλνπλ
X
X

X

Έλα κήλπκα Ρίπνηα
εκθαλίδεηαη

Σξπζή
βξνρή /

Γείθηεο A
δξάζε.
“ζπαζηθιά
Ρψξα
θη”
κπνξείηε λα
θάλεηε κηα
αιιάμεηε
ηελ
ηαπηφηεηα
ελφο άιινπ
παηδηνχ πνπ
παίδεη
ην παηρλίδη.
Ρη ζα
πξνζζέζεηε;
1
0

Αλαξσηηέκαη
. Δζχ έρεηο
απνδερζεί
θηιίεο θαη
ζπδεηήζεηο
απφ
αλζξψπνπο
πνπ
δελ
γλσξίδεηο
ζηελ
πξαγκαηηθή
δσή;

Λαη

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

φηη
“εηξήλε”
θάπνηνο
απνθάζηζε
λα
αιιάμεη
ε
ηαπηφηεηα
ηνπ παηδηνχ
επίζεο

ηφηε
έλα
επαπμεκέλν
θνπκπί
“ζπαζηθιάθη

πξνζηίζεηαη
ζηε θνξψλα
4
΋ρη
επαπμεκέλα
θνπκπηά κε
θάπσο
ζνισκέλα
θαιά
πξφζσπα
(2) θαη (2)
ηξνκαθηηθνχ
ο μέλνπο

Δπαχμεζε
φηη
θάπνηνο
απνθάζηζε
λα
αιιάμεη
ε
ηαπηφηεηα
ηνπ παηδηνχ
επίζεο

ηφηε
έλα
επαπμεκέλν
θνπκπί
“εηξήλε”
πξνζηίζεηαη
ζηε θνξψλα
2
επαπμεκέλα
ιεπθά
θνπκπηά
πξνζηίζεληα
η ζπλ
έλα θνπκπί
κε κηα
ζνιή εηθφλα
ελφο
αλαηξηρηαζηη
θνχ
αγλψζηνπ
θαη έλα
θνπκπί
κε
κηα
ζνιή
εηθφλα

146

Δπαχμεζε
Γείθηεο
C
“ληαή”

Κφλν
αλ
είλαη
θαινί

φηη
θάπνηνο
απνθάζηζε
λα
αιιάμεη
ε
ηαπηφηεηα
ηνπ παηδηνχ
επίζεο

ηφηε
έλα
επαπμεκέλν
θνπκπί
κε
έλα κηζεηφ
πξφζσπν
πξνζηίζεηαη
ζηε θνξψλα
4
επαπμεκέλα
θνπκπηά κε
θάπσο
ζνισκέλα
θαιά
πξφζσπα
(2) θαη (2)
ηξνκαθηηθν
χο μέλνπο

Γείθηεο D

Δπαχμεζε
δελ
ζπκβαίλεη
ηίπνηα

Κφλν αλ 4
είλαη
επαπμεκέλ
θίινη
– α θνπκπηά
θίισλ
κε
θάπσο
ζνισκέλα
θαιά
πξφζσπα
(2) θαη (2)
ηξνκαθηηθν
χο μέλνπο

Γείθηεο A

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

Δπαχμεζε

Δπαχμεζε

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

Νη
εηθφλεο
κε
ηα
θνπκπηά κε
πξφζσπα
αγλψζησλ
φπσο ζηελ
εξ.10.
αληηθαζίζηα
ληαη
απφ
παξφκνηα
θνπκπηά κε
πην ζνιέο
εηθφλεο
Σ

Γελ
δέρνκαη
αγλψζην
πο

Σξπζή
βξνρή /
δελ
ζπκβαίλεη
ηίπνηα

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Γείθηεο
C

1
1

1
2

1
3

Αλ θάπνηνο
δελ
γλσξίδεηο
ζηελ
πξαγκαηηθή
δσή ζέιεη
λα
γίλεηε
θίινη ζην
ζην
Γηαδίθηπν,
ηη θάλεηο
πξηλ
δερηείο;
Νθ.
Κνηξάδεζαη
ζηνηρεία
φπσο
ην
θηλεηφ ζνπ
κε
φινπο
ζνπ
ηνπο
θίινπο;
Ξηζηεχεηο
φηη
νη
θσηνγξαθίε
ο
ησλ
πξνθίι
πξέπεη
λα
δείρλνπλ
κηα
ξεαιηζηηθή

Θνηηάσ ην Νη
εηθφλεο
πξνθίι
κε
ηα
ηνπ
θνπκπηά κε
πξφζσπα
αγλψζησλ
φπσο
ζηελ
εξ.10.
αληηθαζίζηα
ληαη
απφ
παξφκνηα
θνπκπηά κε
πην έληνλεο
εηθφλεο
Λαη
΋ια ηα 4
θνπκπηά ηεο
εξψηεζεο
10.Αξρίδνπλ
λα
απνζηέιινλ
ηαη
νπηηθά
κελχκαηα
΋ρη, δελ ην ΋ια ηα 4
πηζηεχσ
θνπκπηά ηεο
απηφ
εξψηεζεο
10.
αιιάδνπλ ζε
θνπκπηά κε
έλα
slideshow
ηπραίσλ

Οσηάσ
ηνπο
θίινπο
κνπ

΋ρη

επγεληθνχ
αγλψζηνπ
Νη
εηθφλεο
κε
ηα
θνπκπηά κε
πξφζσπα
αγλψζησλ
φπσο
ζηελ
εξ.10.
αληηθαζίζηα
ληαη
απφ
παξφκνηα
θνπκπηά κε
πην έληνλεο
εηθφλεο
Σξπζή
βξνρή /
δελ
ζπκβαίλεη
ηίπνηα

Ρνπο
δέρνκα
η

Σ

Λαη,
ην ΋ια ηα 4 Σ
πηζηεχσ
θνπκπηά ηεο
απηφ
εξψηεζεο
10.
αιιάδνπλ ζε
θνπκπηά κε
έλα
slideshow
ηπραίσλ

147

Γείθηεο A

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

Δπαχμεζε

Δπαχμεζε

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

εηθφλσλ
Δπαπμεκέλν Δίλαη
ο εγθέθαινο θαινί
πξνζηίζεηαη
ζην
πξφζσπν

Δπαπμεκέλε
κχηε
πξνζηίζεηαη
ζην
πξφζσπν

Έρνπκε
θνηλνχο
θίινπο

Δπαπμεκέλ
α
απηηά
πξνζηίζελη
αη
ζην
πξφζσπν

Κηα
πξνζσξηλή
βξνρή απφ
γάηεο

Δίλαη
θαινί

Κηα
πξνζσξηλή
βξνρή απφ
ζθχινπο

Γείθηεο
C
1
4

1
5

1
6

εηθφλα ηνπο;
Ρψξα
κεξηθέο
εξσηήζεηο
ζρεηηθά κε
θηιία.
Αο
ππνζέζνπκε
φηη
ππάξρεη έλα
λέν
παηδί
ζην ζρνιείν.
Θα αξρίζεηο
λα
ηνλ
ζεσξείο
θίιν
ζνπ
φηαλ:
Θα αξρίζεηο
λα
ηνλ
ζεσξείο
θίιν
ζνπ
θάπνηνλ πνπ
γλψξηζεο
ζην
Γηαδίθηπν
φηαλ:
Λνκίδεηο φηη
ζα
κπνξνχζεο
εξσηεπηείο
κε θάπνηνλ
πνπ
γλσξίδεηο

Καο
αξέζνπλ
ηα
ίδηα
πξάγκαηα

εηθφλσλ
Δπαπμεκέλν
ζηφκα
πξνζηίζεηαη
ζην
πξφζσπν

Ρνπο μέξσ

Γέρνκαη ην Κηα
αίηεκα
πξνζσξηλή
θηιίαο.
βξνρή απφ
πεξηζηέξηα

Έρνπκε
θνηλνχο
θίινπο

Κηα
πξνζσξηλή
βξνρή απφ
δειθίληα

Λαη

΋ρη

Δπαπμεκέλα Ίζσο
θνάια
πεηάλε
γχξσ
απφ
ηελ θνξψλα

Δπαπμεκέλν
η
έξσηεο
πεηάλε
γχξσ
απφ
ηελ θνξψλα

148

Καο
αξέζνπ
λ
ηα
ίδηα
πξάγκα
ηα

Δπαπμεκέλα Σ
κπαιφληα
πεηάλε
γχξσ
απφ
ηελ θνξψλα

Σ

Γείθηεο A

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

Δπαχμεζε

Δπαχμεζε

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

Γείθηεο
C

1
7

1
8

1
9

2
0

κφλν απφ ην
Γηαδίθηπν;
Ξψο ιεο ζε
θάπνηνλ απφ
ην ζρνιείν
φηη
ζνπ
αξέζεη;
Ξψο ιεο ζε
θάπνηνλ απφ
ζην
Γηαδίθηπν
φηη
ζνπ
αξέζεη;

Εεηάσ απφ Ζ
θνξψλα Ξξνζπαζ
θάπνηνλ λα απνθηά
ψ
λα
ην πεη
ηχπσκα
μερσξίζσ
παπαγάινπ
Εεηάσ απφ Κηα
θάπνηνλ λα πξνζσξηλή
ην πεη
βξνρή
κε
θνπκπηά πνπ
έρνπλ
ηχπσκα
παπαγάινπ
μεθηλά
Λαη
Θνκκέλεο νη
εηθφλεο ηεο
εξψηεζεο
(Q13.)
ζα
έρνπλ έλα Σ
πάλσ ηνπο.
Ππλερίδνπλ
λα
απνζηέιινλ
ηαη
κελχκαηα

Δίκαζηε
ζρεδφλ ζην
ηέινο. Έρεηο
απνθιείζεη
απφ
θίιν
θάπνηνλ πνπ
είπε ζνβαξά
ςέκαηα;
Ξ.ρ.
ζρεηηθά κε
ηελ
ειηθία
ηνπ/εο;
Ρειεπηαία
Λαη
εξψηεζε.
Θέιεηο
λα
θαζαξίζεηο
ηελ εηθφλα

Ζ
θνξψλα Απιά
απνθηά
ην ιέσ
ηχπσκα
ηίγξε

Ζ
θνξψλα Γελ
απνθηά
ιέσ
ηχπσκα
θαξδηάο

ην Ζ θνξψλα
γίλεηαη γθξη

Ξξνζπαζ
Κηα
Απιά
ψ
λα πξνζσξηλή
ην ιέσ
μερσξίζσ βξνρή
κε
θνπκπηά πνπ
έρνπλ
ηχπσκα
ηηγξέ μεθηλά

ην Κηα
πξνζσξηλή
βξνρή
κε
θνπκπηά
πνπ έρνπλ
γθξη
ηχπσκα
μεθηλά
Σ

΋ρη

Σξπζή
βξνρή /
δελ
ζπκβαίλεη
ηίπνηα

Σ

Κηα
Γελ
πξνζσξηλή
ιέσ
βξνρή
κε
θνπκπηά
πνπ
έρνπλ
ηχπσκα
θαξδηάο
μεθηλά
Σ
Σ

Ζ
κηζή ΋ρη
θνξψλα
γίλεηαη
καχξε.
Ρα
θνπκπηά ηεο

Σξπζή
βξνρή /
δελ
ζπκβαίλεη
ηίπνηα

Σ

Σ

149

Σ

Σ

Γείθηεο A

Δπαχμεζε

Γείθηεο Β

Δπαχμεζε

Δπαχμεζε

Γείθηεο D

Δπαχμεζε

Γείθηεο
C
ζνπ κε ην
λα
δηαγξάςεηο
φια
ηα
δεδνκέλα
ζνπ;

εξ.
13
ρξσκαηίδνλη
αη κε καχξν
ζηε κέζε δελ
έρεη
ζεκαζία
αλ
έρνπλ
ηκεζεί ζηελ
εξ.19 ή φρη

Δπεμήγεζε ησλ επαπμήζεσλ
Δξψηεζε Θέκα
0
Γηακνηξαζκφο
ραξαθηεξηζηηθψλ

1

Γηακνηξαζκφο
ραξαθηεξηζηηθψλ

Δπαπμήζεηο - πεξηγξαθή
Κηα εηηθέηα ζα παξνπζηάζεη ηα
δεδνκέλα πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηελ
αξρηθή
θφξκα.
Ρν
θείκελν
απνξξέεη απφ δεμηά πξνο ηα
αξηζηεξά. ΋πσο ζην ην ΓNN. Νη
πιεξνθνξίεο δελ απνζεθεχνληαη
γηα ηηο επφκελεο θνξέο πνπ ζα
παίμεηε. Δάλ επαλεθθηλήζεηε ην
παηρλίδη ζα έρνπλ εμαθαληζηεί.
Ρα αγφξηα (Α) ζα πάξνπλ έλα ραθί
ζηέκκα θαη έλαλ αξζεληθφ βνεζφ.
Ρα θνξίηζηα (Β) λα πάξνπλ έλα
ξνδ ζηέκκα θαη έλα ζειπθφ
βνεζφ. Ζ επηινγή Γ αθήλεη ηνλ
παίθηε κε έλα ρξπζφ ζηεθάλη θαη
έλα ηπραίν βνεζφ.

150

Δμήγεζε
Έλα αλαγλσξηζηηθφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ
πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζαο, φπσο ην
φλνκα, ηελ ειηθία, ηελ πφιε ηεο θαηνηθίαο θαη
ηνπ ζρνιείνπ. Κε ηελ θνηλή ρξήζε απηψλ ησλ
δεδνκέλσλ ππάξρεη κηα κεγάιε πηζαλφηεηα φηη
γίλεηε άκεζα αλαγλσξίζηκνο/ε.
Ζ
εηηθέηα
ζηε
δηάξθεηα
ηνπ
παηρληδηνχ
εθπξνζσπεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνηξάδεζηε.
Δξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ Ππρλά ηζνχηαη κε ηα
ζηεξεφηππα:
Νη
πξνθαηαιήςεηο
ζπλήζσο
επηβεβαηψλνληαη. Απηέο νη πξνζζήθεο είλαη έλα
ηέηνην παξάδεηγκα. Ρα αγφξηα ζηεξενηππηθά
είλαη ζθιεξά θαη παίξλνπλ έλα ραθί ζηέκκα σο
ζχκβνιν κάρεο. Ρα θνξίηζηα ζηεξενηππηθά είλαη
γιπθά θαη ζα πάξνπλ ζηέκκα κε έλα γιπθφ,
ξφδηλν ρξψκα. Αλ δελ επηιέμαηε δελ γίλεηαη λα
θαηεγνξηνπνηεζείηε.
Αιιά
θάπνηα
εηθαζία

Δξψηεζε Θέκα

Δπαπμήζεηο - πεξηγξαθή

Δμήγεζε
πξαγκαηνπνηείηαη
(αξζεληθφο
ή
ζειπθφο
βνεζφο).
Ρν ζηέκκα, θαζψο θαη ε θσην πνπ ιακβάλεηαη
ζηελ εξψηεζε 2, ζα είλαη εκθαλίδνληαη θαζ‟ φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ.
Γίλεηαη
θσηνγξάθεζε
θαη Νη εηθφλεο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ
πξνζηίζεληαη σο δηπιή αχμεζε σο πξνθίι. Πε θάπνηεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο είλαη
γηα ην (Α). Γηα ην (Β) πξνζηίζεηαη ίζεο κε βηνκεηξηθέο πιεξνθνξίεο. ΢πάξρνπλ δχν
έλα ζήκα φηη θακηά θσηνγξαθία εηθφλεο γηα λα ηνλίζεη ην γεγνλφο φηη αλ έρεηε
δελ ηξαβήρηεθε.
ζην δηαδίθηπν κηα εηθφλα απηή ζα αληηγξαθεί.
Απηά ηα αληίγξαθα είλαη πέξα απφ ηνλ έιεγρφ
ηνπ ρξήζηε - φπσο ζα θαλεί ζηελ 20Α.

2

Γηακνηξαζκφο
ραξαθηεξηζηηθψλ

3

Γηακνηξαζκφο
ραξαθηεξηζηηθψλ

Πηηο θσηνγξαθίεο καο ηεο 2 εο
εξψηεζεο,
ηψξα
πξνζηίζεληαη
ζχκβνια - Gadgets (Α), Εψα (Β),
κνπζηθέο λφηεο (Γ) ή πνδφζθαηξν
(Γ).

4

Γηακνηξαζκφο
ραξαθηεξηζηηθψλ

5

Πηάζε απέλαληη
ζηηο ηζηνζειίδεο

Πην
ζηέκκα
πξνζηίζεηαη
έλα
smartphone (Α),
πάληλα παπνχηζηα (Β), γπαιηά
ειίνπ (Γ), θαπέιν ηνπ κπέηδκπνι
(Γ)
Ρν αθφινπζν θείκελν πξνζηίζεηαη
ζηελ εηηθέηα:
Ρα ρείιε κνπ είλαη ζθξαγηζκέλα
Ξαξαθαιψ αθήζηε κε λα κπσ
Γεηα ζαο θίινη!
Γελ έρσ ηίπνηα λα θξχςσ

6

Ξνζφηεηα
δηακνηξαζκέλσλ
πιεξνθνξηψλ

A. Ρν ζηέκκα γίλεηαη ιεπθφ θαη ε
γξακκαηνζεηξά
ηεο
εηηθέηαο
γίλεηαη κεγαιχηεξε
Β Κηα ιάκςε ζθφλε - δελ
ζπκβαίλεη ηίπνηα
Γ. Ζ θνξψλα γίλεηαη γθξη

151

Νη πξνηηκήζεηο καο είλαη κηα ζεκαληηθή
πξνζζήθε ζην πξνθίι θαη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο
ξνπηίλεο καο. Ππλδένληαη άκεζα κε ηελ
ηαπηφηεηά καο φπσο ζπκβνιίδεηαη απφ ηηο
θσηνγξαθίεο καο.
Ζ εξκελεία ηνπ ηξφπνπ δσήο είλαη κηα ζεκαληηθή
πξνζζήθε ζην πξνθίι θαη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο
ξνπηίλεο καο θαη ζπλδένληαη άκεζα
κε ηελ ηαπηφηεηά καο πνπ ζπκβνιίδεηαη απφ ηελ
θνξψλα.
Απηέο νη πξνζζήθεο είλαη ζπκβνιηζκνί ηεο
ζηάζεο ηνπ αηφκνπ
πξνο ηελ ηζηνζειίδα. Δίλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ
εξκελεία ησλ ελεξγεηψλ ηνπ αηφκνπ γηα απηφ
πξνζηίζεληαη ζηελ εηηθέηα σο βαζηθά δεδνκέλα.
Γηα ηελ εηηθέηα - βι 0.
Αλ κνηξαδφκαζηε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηλφκαζηε
πην νξαηνί – ην κέγεζνο ηεο εηηθέηαο γίλεηαη
κεγαιχηεξν - θαη πην δηαθαλέο – ην ζηέκκα
γίλεηαη ιεπθφ (Α). Αλ δελ θάλνπκε θάηη –δελ
αιιάδεη
ηίπνηα
ζηελ
ηαπηφηεηά
καο
Δθπξνζσπείηαη απφ ηε βξνρή ζθφλεο ζην

Δξψηεζε Θέκα

7

8

9

10

Δπαπμήζεηο - πεξηγξαθή

Πηάζε απέλαληη
ζηηο ηζηνζειίδεο

A.
Έλα
γεξάθη
πεηά
θαη
εκθαλίδνληαη πεξηηηψκαηα ζηελ
νζφλε. Ρν γεξάθη εμαθαλίδεηαη, ηα
πεξηηηψκαηα κέλνπλ.
B.
Έλα
γεξάθη
πεηά
θαη
εκθαλίδνληαη πεξηηηψκαηα ζην
ζηέκκα. Ρν γεξάθη εμαθαλίδεηαη,
ην απγφ κέλεη.
Γ. A. Έλα γεξάθη πεηά θαη
εκθαλίδνληαη πεξηηηψκαηα ζηελ
νζφλε. Ρν γεξάθη εμαθαλίδεηαη, ηα
πεξηηηψκαηα κέλνπλ.
Γ. Έλα γεξάθη πεηά θαη ξίρλεη
πεξηηηψκαηα πνπ κέλνπλ ζην θάησ
άθξν ηνπ πιαηζίνπ
Πηάζε απέλαληη A. Έλα θνπκπί κε έλα smiley
ζηνπο
άιινπο, πξνζηίζεηαη. Ζ
πξνζζήθε
εηηθέηα γίλεηαη κεγαιχηεξε.
πιεξνθνξηψλ
Β. Έλα θνπκπί κε έλα smiley
πξνζηίζεηαη. Ζ
εηηθέηα γίλεηαη κεγαιχηεξε.
Πηάζε απέλαληη Έλα
θείκελν
εκθαλίδεηαη
φηη
ζηνπο
άιινπο, θάπνηνο άιινο επίζεο άιιαμε ην
πξνζζήθε
πξνθίι ηνπ παίθηε:
πιεξνθνξηψλ
Α.
Έλα
θνπκπί
"ζπαζίθιαο",
πξνζηίζεηαη
Β.
Έλα
θνπκπί
«εηξήλε»,
πξνζηίζεηαη
Γ. Έλα θνπκπί "θπβεξλν- ληαήο"
πξνζηίζεηαη
Γ. Έλα θιαο ηεο ζθφλεο, ηίπνηα
δελ αιιάδεη
Πηάζε απέλαληη A.
Ξξνζηίζεληαη
θνπκπηά

152

Δμήγεζε
παηρλίδη. Αλ κνηξαζηνχκε πιεξνθνξίεο κεξηθέο
θνξέο ην ζηέκκα καο γίλεηαη γθξη - σο ζχκβνιν
φηη θηλνχκαζηε ζηα άθξα.
Ρν γεξάθη είλαη ην ζχκβνιν ηεο θαιήο νμείαο
φξαζεο. Ξξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί ψζηε λα
δηαβάζεηε ηνπο ΋ξνπο θαη Ξξνυπνζέζεηο. Αλ δελ
ην
θάλνπκε
απηφ,
άζρεκα
πξάγκαηα
ζπκβαίλνπλ. Αλ ηηο δηαβάζεηε λέεο πξννπηηθέο
δεκηνπξγνχληαη, γεγνλφο πνπ ζπκβνιίδεηαη απφ
ην απγφ.

Αλ θάπνηνο δεκνζηεχεη κηα εηθφλα ζαο, ζε
ηξίηνπο θαίλεηαη φηη ην απνδέρεζηε θαη φηη είζηε
επραξηζηεκέλνη κε απηφ. Ν κφλνο ηξφπνο γηα λα
αιιάμεηε απηήλ ηελ εληχπσζε είλαη λα πείζεηε
ηνπο θίινπο ζαο λα θαηεβάζνπλ ηελ εηθφλα ή λα
θηλεζείηε λνκηθά.
Απηφ πνπ δίλεηε είλαη απηφ πνπ παίξλεηε. Νη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα ζαο θεξζνχλ φπσο
ηνπο θέξεζηε. Αλ ηνπο θάλεηε θάηη ζα
εηζπξάμεηε
ην
ίδην.
Δίηε
εληζρχεηε
έλα
ζηεξεφηππν
ή είζηε επγεληθνί , νη άιινη ζα
θάλνπλ ην ίδην ζε ζαο.

Αλ δέρεζηε ζαλ θίινπο ζα, αλζξψπνπο πνπ δελ

Δξψηεζε Θέκα
ζηνπο άιινπο

11

Πηάζε απέλαληη
ζηνπο άιινπο

12

Ξνζφηεηα
δηακνηξαζκέλσλ
πιεξνθνξηψλ

13

Πηάζε απέλαληη
ζηνπο άιινπο

Δπαπμήζεηο - πεξηγξαθή
πξνζηίζεληαη κε αζαθείο εηθφλεο
θαιψλ
θαη
αλαηξηρηαζηηθψλ
αγλψζησλ
B. Ξξνζηίζεληαη ιεπθά θνπκπηά
θαη ηα θνπκπηά κε
αζαθείο
εηθφλεο
θαιψλ
θαη
αλαηξηρηαζηηθψλ αγλψζησλ
Γ.
Ξξνζηίζεληαη
θνπκπηά
πξνζηίζεληαη κε αζαθείο εηθφλεο
θαιψλ
θαη
αλαηξηρηαζηηθψλ
αγλψζησλ
Γ.
Ξξνζηίζεληαη
θνπκπηά
πξνζηίζεληαη κε αζαθείο εηθφλεο
θαιψλ
θαη
αλαηξηρηαζηηθψλ
αγλψζησλ
A. Νη εηθφλεο απφ ηελ εξ.10
γίλνληαη πην επθξηλείο.
B. Νη εηθφλεο απφ ηελ εξ.10
γίλνληαη πην επθξηλείο.
Γ Νη εηθφλεο απφ ηελ εξ.10
γίλνληαη πην ζνιέο.
Γ Κηα βξνρή ζθφλεο / ηίπνηα δελ
αιιάδεη
A. Ρα θνπκπηά απφ ηελ εξ.10
αξρίδνπλ λα επηθνηλσλνχλ
Β Κηα βξνρή ζθφλεο / ηίπνηα δελ
αιιάδεη

Δμήγεζε
γλσξίδεηε, ηφηε δελ έρεηε κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα
ηνχο,
φπσο
πξαγκαηηθά
είλαη

Απηφ
εθπξνζσπείηαη απφ ηελ αζάθεηα ησλ εηθφλσλ.
Απηνί νη θίινη κπνξεί λα απνδεηρζνχλ θαινί ή
επηθίλδπλνη. Νη θίινη πνπ είλαη γλσζηνί ζε ζαο
πνπ ζπκβνιίδνληαη απφ ηα θνπκπηά (ρσξίο
εηθφλα). Αιιά ίζσο αθφκε θαη ηνπο θίινπο ζαο
δελ μέξεηε αξθεηά θαιά. Κπνξεί λα απνδεηρζνχλ
(ζην δηαδίθηπν) θαινί ή επηθίλδπλνη.

΋ζν πην πνιχ εξεπλάηε ηφζν επθξηλέζηεξε
εηθφλα ησλ άιισλ ζα επηηχρεηε, αιιά δελ
πξφθεηηαη λα γίλεη πνηέ 100% αθξηβήο. Αιιά αλ
πάιη δελ ειέγρεηε θαζφινπ, φια γίλνληαη πνιχ
αζαθή.

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα κνηξαζηείηε δεδνκέλα
επαθψλ, νη άλζξσπνη κπνξνχλ θαη ζα αξρίζνπλ
λα επηθνηλσλνχλ καδί ζαο, φπσο ζπκβνιίδεηαη
απφ εηθνληθά κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη απφ
ηα θνπκπηά. Θα εμαθνινπζήζνπλ λα ζαο
ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο, αθφκα θη αλ ζα ηνπο
απνθιείζεηε απφ θίινπο, φπσο ζα θαηαζηεί
ζαθέο ζηελ εξ. 18Α.
A. Ρν εηθφλεο ζηα θνπκπηά είλαη Δίηε ζαο αξέζεη είηε φρη νη άιινη έρνπλ ηελ
απφ ηελ εξ.10, αληηθαζίζηαληαη δπλαηφηεηα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο
απφ slideshow
φπσο ζέινπλ – θαη απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ
A. Ρν εηθφλεο ζηα θνπκπηά είλαη εηθφλα πξνθίι πνπ επηιέγνπλ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη
απφ ηελ εξ.10, αληηθαζίζηαληαη γηα εζάο.

153

Δξψηεζε Θέκα
14

Πηάζε απέλαληη
ζηε θηιία

15

Πηάζε απέλαληη
ζηε θηιία

16

Πηάζε απέλαληη
ζηελ αγάπε

17

Πηάζε απέλαληη
ζηελ αγάπε

18

Πηάζε απέλαληη
ζηελ αγάπε

Δπαπμήζεηο - πεξηγξαθή
απφ slideshow
A.
Έλα
επαπμεκέλν
ζηφκα
πξνζηίζεηαη ζην πξφζσπφ
B. Έλαο επαπμεκέλνο εγθέθαινο
πξνζηίζεηαη ζην πξφζσπφ
Γ
Κηα
επαπμεκέλε
κχηε
πξνζηίζεηαη ζην πξφζσπφ
Γ Δπαπμεκέλα απηηά πξνζηίζεληαη
ζην πξφζσπφ
A. Δκθαλίδεηαη κηα
βξνρή πεξηζηεξηψλ
Β Δκθαλίδεηαη κηα
βξνρή δειθηληψλ
Γ Δκθαλίδεηαη κηα
βξνρή απφ γάηεο
Γ Δκθαλίδεηαη κηα
βξνρή απφ ζθχινπο

πξνζσξηλή
πξνζσξηλή
πξνζσξηλή
πξνζσξηλή

Α Φηεξσηνί έξσηεο αξρίδνπλ λα
πεηνχλ γχξσ απφ ην ζηέκκα
Β Θνάια αξρίδνπλ λα πεηνχλ γχξσ
απφ ην ζηέκκα
Γ Κπαιφληα αξρίδνπλ λα πεηνχλ
γχξσ απφ ην ζηέκκα
A. Ρν ζηέκκα απνθηά ηχπσκα
παπαγάινπ
B. Ρν ζηέκκα απνθηά ηηγξέ
ηχπσκα
Γ. Ζ θνξψλα απνθηά ηχπσκα
θαξδηάο
Γ Ζ θνξψλα γίλεηαη γθξη
Κηα πξνζσξηλή βξνρή εκθαλίδεηαη
κε θνπκπηά κε:

154

Δμήγεζε
Ρν ζηφκα ζπκβνιίδεη φ, ηη κηιάκε γηα πξάγκαηα
πνπ καο αξέζνπλ.
Ν εγθέθαινο ζπκβνιίδεη ηε γλψζε.
Ζ κχηε ζπκβνιίδεη ηε δηαίζζεζε. Κπνξεί θάπνηνο
λα νζθξαλζεί ηελ εκπηζηνζχλε
αιιά είλαη άπιε.
Απφ θίινπο παίξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
άιινπο. Σξεζηκνπνηνχκε ηα απηηά γηα λα
ιάβνπκε πιεξνθνξίεο.
Ξεξηζηέξηα πάληα θνπάδη καδί, θάλνπλ ηα
πξάγκαηα ζπγρξνληζκέλα αλ θαη δελ έρνπλ
πνιιά θνηλά. Φαίλνληαη λα απνδέρνληαη φ, ηη
ζπκβαίλεη
θαη
είλαη
πάληα
εηξεληθά
θαη
επηζηξέθνπλ ζην ίδην ζεκείν.
Ρα δειθίληα είλαη ην ζχκβνιν ησλ θνηλσληθψλ
δψσλ.
Νη γάηεο είλαη άζηαηεο, ην κφλν πνπ θαίλεηαη λα
θάλνπλ, είλαη πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζνπλ.
Ρα ζθπιηά έρνπλ εκπηζηνζχλε ζε φπνηνλ ηνπο
θέξεηαη θαιά.
Νη θηεξσηνί έξσηεο είλαη ην θιαζηθφ ζχκβνιν
ηεο αγάπεο θαη ηνπ έξσηα
Ρα θνάια είλαη ραξηησκέλα θαη ηεκπέιηθα δψα
πνπ δελ θαίλνληαη λα ζέινπλ πνιιά.
Ρα κπαιφληα κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ην θσο
θαη ην εθήκεξν.
Ν
παπαγάινο
ζπκβνιίδεη
θάπνηνλ
πνπ
επαλαιακβάλεη ηα ιφγηα ζαο.
Ρίγξεηο είλαη άγξηεο θαη εληππσζηαθέο
Ζ εμνκνιφγεζε θαλεξψλεη ηελ θαξδηά ζαο.
Ρν λα κελ ιέηε ζηνπο άιινπο ηη αηζζάλεζηε,
θάλεη δχζθνιε ηελ εξκελεία
- γθξη ηαπηφηεηα.
Βι. 17.

Δξψηεζε Θέκα

19

Πηάζε απέλαληη
ζηνπο άιινπο

20

Ξνζφηεηα
δηακνηξαζκέλσλ
πιεξνθνξηψλ

Δπαπμήζεηο - πεξηγξαθή
Α Ρχπσκα παπαγάινπ
Β Ρηγξέ ηχπσκα
Γ Ρχπσκα θαξδηάο
Γ Γθξη ρξψκα
A. Νη κηζέο απφ ηηο εηθφλεο ηεο
παξνπζίαζεο ηεο εξ.13 απνθηνχλ
έλα "Σ" πάλσ ηνπο
Β Κηα ιάκςε ηεο ζθφλεο / δελ
ζπκβαίλεη ηίπνηα
Α Ζ κηζή θνξψλα καπξίδεη, φπσο ε
κηα απφ ηηο δπν εηθφλεο θαη ηα
κηζά θνπκπηά.
B. Έλα ζχλλεθν ζθφλεο, θακία
αιιαγή.

155

Δμήγεζε

Ν απνθιεηζκφο ζεκαίλεη φηη δηαγξάθεηο θίινπο.
Αιιά
κπνξνχλ
αθφκα
λα
ζαο
ζηέιλνπλ
κελχκαηα, αλ έρνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ζαο (εξ.12Α).
Αθφκα θη αλ δηαγξάςεηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο
απφ ην Internet πνπ έρεηε κνηξαζηεί πνηέ,
σζηφζν ζα παξακείλεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο.
Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην ζέιεηε ή φρη αθήλεηε
πίζσ ζαο ζνβαξά ίρλε. Νη πιεξνθνξίεο ζαο
αξρίδνπλ λα δνπλ κηα δηθή ηνπο δσή, ρσξίο εζάο.

Ξξνεηνηκαζία ηνπ παηρληδηνχ
Ξξνυπνζέζεηο
21.Ππνινγηζηήο κε κηα θάκεξα (θαηά πξνηίκεζε έλαλ ππνινγηζηή κε ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ Silverlight. Ξε Δ/Π MAC ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα)
22.Browser κε MS Silverlight 5 plug-in
23.2+ GHz CPU
24.1+ GB RAM
25.Ξχλδεζε ζην Internet
26.Digiboard (ή πξνηδέθηνξαο κε νζφλε πξνβνιήο)
Silverlight
Ον παηρλίδη IDentifEYE έρεη αλαπηπρζεί σο κηα εθαξκνγή ηνπ MS Silverlight. Γηα λα
είλαη ζε ζέζε λα παίμεη ην παηρλίδη, ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη έλα πξφγξακκα
πεξηήγεζεο, θαηά πξνηίκεζε κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ MS Silverlight plug-in
εγθαηεζηεκέλε. Δ εγθαηεζηεκέλε έθδνζε ηνπ plug-in ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα
ππνζηεξίδνπλ ηελ έθδνζε 5 ηνπ MS Silverlight.
Ώλ έρεηε εγθαηεζηεκέλε κηα πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ MS Silverlight, παξαθαινχκε λα
ηελ απεγθαηαζηήζεηε εληειψο πξνηνχ εγθαηαζηήζεηε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε.
Ον MS Silverlight plug-ins είλαη δηαζέζηκν γηα ηα Windows θαη OSX, θαζψο θαη γηα έλα
πιήζνο απφ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο. Ον IDentifEYE δελ απαηηεί εηδηθή πιαηθφξκα ή
έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πεξηήγεζεο. Ηακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην
Silverlight είλαη έλα πξντφλ ηεο Microsoft, ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζα επηηεπρζνχλ ζε
ππνινγηζηή κε Windows, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Internet Explorer. Θφλν ε έθδνζε ηνπ
Silverlight plug-in ηνπ Internet Explorer έρεη ηελ απαξαίηεηε επηηάρπλζε πιηθνχ γηα ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο αλαπαξάζηαζεο γξαθηθψλ.
Ον IDentifEYE έρεη δνθηκαζηεί ζε Windows θαη OSX, κε ηε ρξήζε ηνπ Internet Explorer,
Chrome θαη Safari (κφλν OSX).
Ον
Silverlight
κπνξείηε
λα
ην
θαηεβάζεηε
δσξεάλ
απφ
εδψ:
http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx
θαη ζαο
παξέρνληαη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ζηελ ίδηα ζειίδα. Θεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ν ρξήζηεο
ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη IDentifEYE ακέζσο κε ηελ επίζθεςε
ζηελ ζειίδα ηνπ παηρληδηνχ.
Λη ρξήζηεο Mac ζα πξέπεη λα δηαγξάςνπλ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ
Silverlight πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε V4 ή V5.
Θάκεξα web
΋ζνλ αθνξά ην πιηθφ, ην IDentifEYE δελ επηβάιιεη θαλέλα πεξηνξηζκφ, εθηφο απφ ηελ
απαίηεζε ηεο θάκεξαο. Ώπηέο ηηο κέξεο, νη πεξηζζφηεξεο θάκεξεο έρνπλ πςειή
αλάιπζε HD. Γηα ιφγνπο απφδνζεο φκσο, ην IDentifEYE ιεηηνπξγεί κε αλάιπζε νζφλεο
320x240. ΋ζν ε θάκεξα ππνζηεξίδεη είλαη πάλσ απφ ην θαηψηαην φξην, απηφ είλαη
αξθεηφ γηα λα παίμεηε ην παηρλίδη.
CPU - θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο

156

Δ CPU είλαη ε ζπληνκνγξαθία γηα ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Θεξηθέο θνξέο
αλαθέξεηαη απιά σο θεληξηθφο επεμεξγαζηήο, αιιά πην ζπρλά νλνκάδεηαη
επεμεξγαζηήο, ε CPU είλαη ν εγθέθαινο ηνπ ππνινγηζηή, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη
ππνινγηζκνί ιακβάλνπλ ρψξα. ΋ζνλ αθνξά ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ, ε CPU είλαη ην πην
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο.
Θεσξεηηθά φπνηε ην Silverlight plug-in ηξέρεη, ζα ηξέμεη θαη ην IDentifEYE. Σζηφζν,
δεδνκέλνπ φηη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ IDentifEYE επηθεληξψλνληαη ζηελ, αλίρλεπζε
πξνζψπνπ, επαχμεζε θαη αλίρλεπζε ηνπ δείθηε - ηα νπνία είλαη φια ππνινγηζηηθά
(πνιχ) απαηηεηηθέο εξγαζίεο - ζπληζηάηαη λα έρεηε έλα ηζρπξφ επεμεξγαζηή. Οη είλαη
έλαο ηζρπξφο επεμεξγαζηήο εμαξηάηαη απφ ηελ πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη πνηεο
είλαη νη άιιεο δηεξγαζίεο πνπ ηξέρνπλ ζην κεράλεκα ηελ ίδηα ζηηγκή, γη 'απηφ δελ είλαη
εχθνια πξνζδηνξίζηκν κέγεζνο.
Ζαιά απνηειέζκαηα έρνπλ επηηεπρζεί κε ηνπο επεμεξγαζηέο Intel 2 GHz θαη άλσ. Ον
κεηνλέθηεκα ρξήζεο κηθξφηεξεο ηεο CPU ζα είλαη φηη ε ρξήζε ηεο CPU ηνπ
κεραλήκαηνο ζα κεγηζηνπνηεζεί παίδνληαο ην παηρλίδη, θαη ν κεραληζκφο ςχμεο ζα
εληαηηθνπνηεζεί. Ζαηά ηηο δνθηκέο, κφλν φηαλ ρξεζηκνπνηήζακε έλαλ ππνινγηζηή κε
επεμεξγαζηή Intel Atom, εληνπίζηεθαλ αηζζεηέο δπζιεηηνπξγίεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ παηρληδηνχ.
RAM
Δ RAM είλαη ην αθξσλχκην γηα ηε κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο, έλαλ ηχπν ηεο κλήκεο
ηνπ ππνινγηζηή πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ηπραία Αειαδή, θάζε byte ηεο κλήκεο
κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ρσξίο λα αγγίμεηε ηα πξνεγνχκελα bytes. Δ RAM είλαη ν πην
θνηλφο ηχπνο κλήκεο πνπ ππάξρεη ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη άιιεο
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο.
Ώπφ ηελ άπνςε ηεο κλήκεο RAM, ην παηρλίδη IDentifEYE κπνξεί λα είλαη αξθεηά
απαηηεηηθφ. Ηφγσ ησλ γξαθηθψλ ηνπ παηρληδηνχ, πνιιέο εηθφλεο ζα θαηαθξαηνχληαη ζηε
κλήκε αλά πάζα ζηηγκή, ελψ ην παηρλίδη είλαη ζε ιεηηνπξγία. Θε βάζε ηηο δνθηκέο, ην
θαηψηαην φξην κλήκεο RAM είλαη ην 1 GB. Ηάβεηε ππφςε ζαο, φηη άιιεο δηαδηθαζίεο
πνπ εθηεινχληαη ζηνλ ίδην ππνινγηζηή κε ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζα θαηαλαιψλνπλ
επίζεο RAM θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο ηεο κλήκεο
RAM.
Ώλ δελ ππάξρνπλ επαξθείο πνζφηεηεο RAM, ην παηρλίδη ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
ελαιιαγή απνζήθεπζεο ζην ζθιεξφ δίζθν – κέζσ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο - θαη
ηειηθά, ηε δεκηνπξγία αλεπηζχκεησλ νπηηθψλ παξελέξγεηψλ (ηξεκφπαηγκα).
Βέιηηζηα απνηειέζκαηα
Αλίρλεπζε πξνζψπνπ
Δ αλίρλεπζε πξνζψπνπ ζην IDentifEYE βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ
δέξκαηνο. Γηα λα έρεηε θαιχηεξα απνηειέζκαηα, πξνζπαζήζηε λα:
• Ζαζίζηε αληίθξπ ζηελ θάκεξα, ελψ παίδεηε ην παηρλίδη
• Ζαζίζηε ίζηα κπξνζηά απφ ηελ θάκεξα, κε ην πξφζσπν ζην θέληξν ηνπ πιαηζίνπ
πξνβνιήο
• Ζαζίζηε ζε πεξίπνπ 80 εθαηνζηά καθξηά απφ ηελ θάκεξα
• Ώπνθχγεηε λα εθζέζεηε πνιιά πξφζσπα ή / θαη ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο
(φπσο ηα ρέξηα) ζην θαθφ ηεο θάκεξαο
• Νπζκίζηε ην πεξηβάιινλ θσο ψζηε:

157

Ια κε πέθηνπλ ζθηέο ζην πξφζσπν
Ια κελ ππάξρνπλ έληνλεο αληαλαθιάζεηο ζην πξφζσπν, ηα κάηηα ή ηα
γπαιηά
Ζαζίζηε κπξνζηά απφ έλα κνλφρξσκν θφλην πνπ λα κελ έρεη ην ρξψκα ηνπ
δέξκαηνο. Ον κπιε θαη πξάζηλν θφλην ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα.
o
o

΋ηαλ παίδεηε ην παηρλίδη θαη νη επαπμήζεηο παξαιείπνληαη ιίγν ή εληειψο, έλα απφ ηα
αθφινπζα είλαη ε αηηία:
• Αελ ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο
• Ππάξρνπλ θαη άιια αληηθείκελα ζηελ άπνςε ηεο θάκεξαο πνπ κπινθάξνπλ
έηζη ηελ ζσζηή αλαγλψξηζε.
΋ηαλ παίδεηε ην παηρλίδη θαη νη επαπμήζεηο πξνβάιινληαη ζε φιε ηελ νζφλε ηνπ
παηρληδηνχ είλαη πηζαλφλ λα θάζεζηε πνιχ θνληά ζηελ θάκεξα.
Μαξαθαινχκε βεβαησζείηε φηη φηαλ δείρλεηε ην δείθηε ζηελ θάκεξα θαίλεηαη θαζαξά
ζηνλ θαθφ ηεο θάκεξαο. Μαξαθαινχκε λα θξαηάηε δείθηε κφλν κέρξη λα δείηε κηα
έλδεημε φηη ν δείθηεο έρεη αλαγλσξηζηεί (ιίγα δεπηεξφιεπηα). Αείρλνληαο ην δείθηε γηα
πεξηζζφηεξε ψξα ζα θάλεη ην παηρλίδη λα εξκελεχζεη ην δείθηε σο απάληεζε ζηελ
επφκελε εξψηεζε (θαη έηζη λα παξαιείπνληαη εξσηήζεηο).
Ξεηξάδνληαο ηελ αλίρλεπζε πξνζψπνπ
Γηα λα πξνζαξκφζεηε ην παηρλίδη ζην πεξηβάιινλ ζαο, παξαθαινχκε επηζθεθζείηε
http://identifeye.ezzev.eu/ debug. Βθηειέζηε ην παηρλίδη κέρξη ην ζεκείν πνπ
ελεξγνπνηείηαη ηε θσηνγξαθηθή ζαο κεραλή. Ξην πιαίζην φπνπ βιέπεηε ηνλ εαπηφ ζαο,
ζα βξείηε ξπζκηζηηθά ζην θάησ κέξνο. Θπνξείηε λα ξπζκίζεηε απηά ηα ζηνηρεία.
Οψξα κπνξείηε λα ξπζκίζεηε πνηεο απνρξψζεηο ζα εξκελεπζνχλ σο απνρξψζεηο ηνπ
δέξκαηνο.
Ώπηφ
βαζίδεηαη
ζην
ρξσκαηηθφ
ρψξν
YCbCr
(http://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr) - φπσο είλαη ε πξνεπηινγή γηα απηνχ ηνπ είδνπο
ηηο εθαξκνγέο.
Ξηελ νζφλε ζα δείηε θίηξηλα ηκήκαηα - απηνί είλαη νη αληρλεχζηκνη ηφλνη ηνπ δέξκαηνο.
Ξην θφθθηλν ζα δείηε ηελ πεξηνρή πνπ ην παηρλίδη αληηιακβάλεηαη ζαλ ην θεθάιη ηνπ
παίθηε. Οψξα κπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ηηκέο ησλ θαηψηαησλ νξίσλ κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε κφλν ην θεθάιη ζαο λα είλαη αληρλεχζηκν ψζηε λα είλαη πην ζηαζεξέο νη
επαπμήζεηο. Θα παξαηεξήζεηε φηη ην θφθθηλν ηκήκα ζα έρεη θαζπζηέξεζε ζρεηηθά κε ην
θίηξηλν ηκήκα. Ώπηφ θάλεη ηελ επαχμεζε πην ζηαζεξή.
Ξηγνπξεπηείηε φηη ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία εληνπηζκνχ ζθαικάησλ ζην πξφζσπν
ηνπ αηφκνπ πνπ ζα παίμεη ην παηρλίδη!
Ώθνχ έρεηε βξεη ην ηδαληθφ ζθεληθφ γηα ην πεξηβάιινλ ζαο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί
"SAVE". Ώπφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά νη ξπζκίζεηο ηνπ παηρληδηνχ ζα πξέπεη λα
απνζεθεχνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή, επίζεο, έμσ απφ ηελ ζειίδα
απνζθαικάησζεο (debug). Ώλ ζέιεηε λα επαλαθέξεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο,
απιά θάληε θιηθ ζην Default θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχζηε.
Αλίρλεπζε Γείθηε
Ξε θάπνην βαζκφ νη 4 δείθηεο (ABCD) δελ είλαη κηα πνιχ επαίζζεηε δηαδηθαζία θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ ζθάικαηα αλίρλεπζεο δείθηε. Γηα θαιχηεξα

158

απνηειέζκαηα, σζηφζν, λα απνθεχγνληαη:
• Δ παξνπζίαζε πνιιαπιψλ δεηθηψλ ηαπηφρξνλα
• Ια θξαηάηε ηνπο δείθηεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα δάρηπια ζαο λα κελ
επηθαιχπηνπλ ην δείθηε (ην καχξν πιαίζην είλαη κέξνο ηεο εηθφλαο).
Αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ
Πεκαληηθφ
Λη εθαξκνγέο Silverlight ηξέρνπλ ζε έλα sandbox. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη κηα εθαξκνγή
Silverlight δελ κπνξεί λα δηαθφςεη ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο, νχηε κπνξεί λα έρεη
ειεχζεξε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Βάλ παξνπζηαζηεί
θάπνην πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, ή
παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφγξακκα ή αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή
ηνπ ρξήζηε, ην IDentifEYE δελ κπνξεί λα είλαη ε αηηία!
Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
Ζάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο έρεη πξνβιήκαηα εθθίλεζεο ή ελψ παίδεη ην παηρλίδη,
θάληε ηα εμήο:
• ΐεβαησζείηε φηη ην Silverlight plug-in είλαη εγθαηεζηεκέλν, επηζθεπηφκελνη
θάπνην ηζηνζειίδα βαζηζκέλε ζε ΖΘ Silverlight, ή επηζθεθζείηε θαηεπζείαλ ζηελ
πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε URL ιήςεο
• ΐεβαησζείηε φηη ν ρξήζηεο δελ βξίζθεηαη πίζσ απφ έλα ηείρνο πξνζηαζίαο πνπ λα
εκπνδίδεη εθαξκνγέο Silverlight (.XAP) XAP (πξνθέξεηαη ZAΜ) είλαη ε επέθηαζε
αξρείνπ γηα έλα παθέην εθαξκνγήο βαζηζκέλεο ζε Silverlight (.xap). Ώπηφ ην
αξρείν πεξηέρεη ηα ζπκπηεζκέλα κέξε θαη πφξνπο κηαο εθαξκνγήο Silverlight 2.
• Μξνζδηνξίζηε αλ ν ρξήζηεο ηνπ ππνινγηζηή έρεη αξθεηά πξνλφκηα γηα λα:
• Ζάλεη ιήςε παηρληδηψλ Silverlight
• Βθηειεί παηρλίδηα Silverlight
• Ρξεζηκνπνηεί ηελ θάκεξα.

159

Ον Silverlight ζα εκθαλίζεη έλα αλαδπφκελν παξάζπξν θάζε θνξά πνπ κηα εθαξκνγή
ζέιεη λα έρεη πξφζβαζε ζηελ θάκεξα web. Ξε απηφ ην αλαδπφκελν παξάζπξν ν
ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα απνδερηεί ηελ επηινγή ηνπ. Θα πξέπεη είηε λα κε
κπνξείηε λα δείηε ηε δηεχζπλζε URL ηνπ παηρληδηνχ ζε απηήλ ηελ θαξηέια, ή λα ηελ
δείηε ην παξαπάλσ παξάζπξν -Βπηηξέπνληαη ηα δηθαηψκαηα-. Ξε πεξίπησζε πνπ έρεηε
ππάξρεη ε επηινγή –Άξλεζε- εθεί, αθαηξέζηε ηελ άδεηα θαη λα επαλεθθηλήζεηε ην
πξφγξακκα πεξηήγεζεο. Οελ επφκελε θνξά, ην ίδην αλαδπφκελν ζα εκθαληζηεί γηα λα
δεηήζεη άδεηα γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ θάκεξα web.

160

Ώλ δείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζην παξάζπξν( ε εηθφλα κπνξεί λα δηαθέξεη αλά πιαηθφξκα)
μέξεηε ε θάκεξα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη ν ρξήζηεο έρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηε
θάκεξα.
Ον πψο θαίλεηαη ην παξάζπξν Μξνηηκήζεηο Silverlight θαζψο θαη νη θαξηέιεο ελδέρεηαη
λα δηαθέξνπλ αλά ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ έθδνζε ηνπ plugin.
΋ηαλ ηα πξνβιήκαηα επηκέλνπλ
Θεξηθέο θνξέο, φηαλ ε πην πάλσ δελ ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ή λα ζαο νδεγήζεη ζηελ
αηηία, ηα αθφινπζα κπνξεί λα βνεζήζνπλ:
• Ζαηάξγεζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Silverlight θαη ζηε ζπλέρεηα, επαλεγθαηάζηαζεο
• Ζαζάξηζκα ηεο πξνζσξηλήο κλήκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο
• Μξνζζήθε ηεο δηεχζπλζεο URL ηνπ παηρληδηνχ κε ηηο αμηφπηζηεο ηνπνζεζίεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο.
Έζραηε ιχζε
΋ηαλ φια ηα παξαπάλσ απνηχρνπλ, παξαθαινχκε λα θαηαγξάςηε ηα παξαθάησ
ζηνηρεία γηα λα βνεζήζεηε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζαο βνεζήζνπλ λα δηνξζψζεηε ηα
ιάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
• Ππνινγηζηψλ (Θάξθα / CPU / RAM / θάκεξα)
• Ηεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο)
• Μξφγξακκα πεξηήγεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο)
• Οείρνο πξνζηαζίαο (λαη / φρη)
• Wi-Fi ή ελζχξκαην δίθηπν
• Αηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζηνλ ππνινγηζηή (λαη / φρη)
• Θηα ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο

161


Ξηηγκηφηππα νζφλεο ηνπ πξνβιήκαηνο (εάλ ππάξρεη)
Ξηηγκηφηππν απφ ηηο θαξηέιεο Μξνηηκήζεηο Silverlight (κελνχ, θάληε δεμί θιηθ ζην
παηρλίδη).

Ξαξαθαιψ ζεκεηψζηε
Οα δεδνκέλα ηνπ παηρληδηνχ δελ κεηαθέξνληαη πνπζελά εθηφο ηνπ ηνπηθνχ
κεραλήκαηνο ζην νπνίν παίδεηαη ην παηρλίδη. Ζαλέλα ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνχ θαη ηνπ
παίθηε δελ απνζηέιινληαη νχηε θαη δεηνχληαη απφ εμσηεξηθνχο server.
Οα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία δεηήζεθαλ πξναηξεηηθά ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ θαη
ηα νπνία εηζάρζεθαλ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζηε κλήκε RAM ηνπ κεραλήκαηνο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο ηνπ παηρληδηνχ. Ώπηά ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά
θαη δηαγξάθνληαη κεηά απφ ηε ζπλεδξία κε ηε βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «θαζάξηζε
αθαηάιιειν πεξηερφκελν » πνπ είλαη κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ παηρληδηνχ.
Θπνξεί έηζη λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά ή άιια ζηνηρεία ζην παηρλίδη
IDentifEYE πνπ απνζεθεχνληαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, είηε εμσηεξηθά είηε ζε ηνπηθφ
επίπεδν.

162

ΞΥΠ ΛΑ ΞΑΗΜΔΡΔ ΡΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗ ΔΞ Ζιηθηαθή νκάδα: 12-14
Γξήγνξε επηζθφπεζε
27.Γηα λα παίμεηε ην παηρλίδη ηεο ΒΜ, ρξεηάδεζηε έλαλ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην
Internet (γηα λα θαηεβάζεηε θαη λα εγθαηαζηήζεηε ην παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή
ζαο) θαη θάκεξα (ελζσκαησκέλε ή ζπλδεδεκέλε)
28.Ον παηρλίδη ρξεηάδεηαη ζπλερή ζχλδεζε ζην Αηαδίθηπν ηελ δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνχ, νπφηε ζπληζηνχκε λα ρξεζηκνπνηείηε θαιψδην δηθηχνπ
29.Βίλαη θαιφ λα έρεηε έλα κνλφρξσκν θφλην πίζσ ζαο φηαλ παίδεηε ην παηρλίδη. Ον
ρξψκα ηνπ θφληνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ ηφλν ηνπ δέξκαηνο θαηά πξνηίκεζε κπιε ή πξάζηλν.
30.Μξέπεη λα εγθαηαζηήζεηε ην Silverlight –δείηε παξαθάησ
31.Μξηλ μεθηλήζεηε ην παηρλίδη πξέπεη λα ην παξακεηξνπνηήζεηε. Θπνξείηε λα
παξακεηξνπνηήζεηε ην παηρλίδη εδψ http://identifeye.ezzev.eu/ debug – δείηε
παξαθάησ
32.Ον παηρλίδη είλαη δηαζέζηκν εδψ http://id-eye.ezzev.eu
γηα ηηο γισζζηθέο
εθδφζεηο PL, GR, ES, LT θαη εδψ http://id-eye2.ezzev.eu/ – γηα ηηο εθδφζεηο
ENG, NL
33.΋ηαλ ε αξρηθή ζειίδα έρεη εκθαληζηεί, θάληε θιηθ ζε κία απφ ηηο ζεκαίεο ζηε
πάλσ αξηζηεξή γσλία γηα λα επηιέμεηε ηε γιψζζα ηεο επηινγήο ζαο γηα λα
παίμεηε ην παηρλίδη.
34.Οψξα κπνξείηε λα παίμεηε ην παηρλίδη
35.Θα κπνξνχζαηε λα ζπκπιεξψζεηε ηε θφξκα δεδνκέλσλ, αιιά δελ είλαη
απαξαίηεην γηα λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη.
36.Ζάληε θιηθ ζην θνπκπί «Έλαξμε» ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα λα μεθηλήζεη ην
παηρλίδη.
37.Έλα λέν παξάζπξν ζα αλνίμεη. Ξε απηφ ζα δείηε ηελ εηθφλα απφ ηελ θάκεξα πξναηξεηηθά κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα δψζεηε ηελ άδεηά ζαο - θαη, ζε κηα κπάξα
πάλσ απφ ηελ πξνβνιή ηεο θάκεξαο, ζα βξείηε νδεγίεο θαη εξσηαπαληήζεηο.
38.Ζάληε θιηθ ζηελ εηθφλα ησλ δεηθηψλ ζηε δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο. Έλα αξρείν
PΑF ζα αλνίμεη. Μαξαθαιψ εθηππψζηε ηνπο δείθηεο (κία ζειίδα Ώ4). Θεηά ηελ
εθηχπσζε θφςηε ηνπο δείθηεο γηα λα έρεηε ηέζζεξηο μερσξηζηνχο δείθηεο λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ζην παηρλίδη.
39.Ώθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο θαη επηδείμηε ηνλ δείθηε Ώ ζηελ θάκεξα.
40.Ξηε κπάξα πάλσ απφ ην πιαίζην εκθάληζεο ηεο θάκεξαο, νη πξψηεο εξσηήζεηο ζα
εκθαλίδνληαη. Θεηά απφ ηελ επηινγή κηαο απάληεζεο επηδείμηε ηνλ θαηάιιειν
δείθηε ζηελ θάκεξα (δείθηεο Ώ γηα ηελ απάληεζε A, δείθηεο B γηα ηελ απάληεζή
ΐ θιπ).
41.Ξην παξάζπξν ζηα δεμηά ππάξρεη έλα θνπκπί «Έμνδνο». ΋ηαλ θάλεηε θιηθ ζα
κεηαθεξζείηε πίζσ ζηελ αξρηθή ζειίδα.
42.Βπηδείμηε ην δείθηε κφλν γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ θάκεξα,
αθξηβψο ηφζν κέρξη λα εκθαληζηεί ε επφκελε εξψηεζε ζηε κπάξα. Ώλ επηδείμεηε
ην δείθηε γηα πάξα πνιχ, είλαη πηζαλφ φηη ην παηρλίδη ζα εθιάβεη ην δείθηε ζαλ
απάληεζε ζηελ επφκελε εξψηεζε θαη ζα αληαπνθξηζεί αλαιφγσο.
43.Ώθνχ έρεηε απαληήζεη επηδεηθλχνληαο ην δείθηε, κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε
(επαπμεκέλε) ηεο επηιεγκέλεο απάληεζεο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε.
44.Ώθνχ έρεηε απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, ην θνπκπί «Οέινο», ζα εκθαληζηεί
δίπια ζην θνπκπί «Έμνδνο». Ζάληε θιηθ ζε απηφ γηα λα ηειεηψζεη ην παηρλίδη.
45.Ώθνχ έρεηε νινθιεξψζεη ην παηρλίδη, ζα δείηε ζηελ νζφλε κηα πεξίιεςε ηνπ
παηρληδηνχ κε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο επηιεγκέλεο απαληήζεηο πνπ δψζαηε,
θαζψο θαη κηα θσηνγξαθία ηεο άπνςεο ηεο ηειηθήο νζφλε κε φιεο ηηο

163

επαπμήζεηο. Οελ επηζθφπεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ κπνξείηε λα ηελ
θαηεβάζεηε θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Ηήςε απνηειεζκάησλ». Δ θσηνγξαθία
κπνξεί λα θαηέβεη θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Ηήςε θσηνγξαθηψλ».
46.Γηα λα ηεξκαηίζεηε ην παηρλίδη, θάληε θιηθ ζην θνπκπί «Οέινο».

164

Storyboard
ΔΟ

0A
0B

ΔΟ

1

2

Βηζαγσγηθή νζφλε: Μξηλ
κπείηε ζην παηρλίδη, παξαθαινχκε
Ώλνίγεη κηα λέα ζειίδα. Ξε έλα θεληξηθφ πιαίζην
ζπκπιεξψζηε ηα παξαθάησ
βιέπεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ.
πεδία:
Ξε έλα μερσξηζηφ πιαίζην ςειά ππάξρεη κηα
- ΋λνκα
ιεηηνπξγία εηηθέηαο. Ξε απηήλ πξνβάιινληαη ηα
[Ώξρή]
- Διηθία
ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ εθθίλεζε. Βάλ
- Μφιε δηακνλήο
[Ώπνδνρή ιεηηνπξγίαο δελ εηζήρζεζαλ δεδνκέλα ζηελ εηηθέηα θαίλνληαη
αζηεξάθηα: * * * *
- Ξρνιείν
θάκεξαο]
Βκθαλίδεηαη
έλα
επαπμεκέλν
αλαδπφκελν
παξάζπξν κε νδεγίεο
[OK, Ζαηαιαβαίλσ]
[Λη νδεγίεο δηαηίζεληαη ζε θάζε γιψζζα]
Ον αλαδπφκελν παξάζπξν εμαθαλίδεηαη.
Ζάληε θιηθ ζηελ εηθφλα κε ηα γξάκκαηα A-Α
θαησηέξσ. Έλα PΑF ζα εκθαληζηεί
πνπ πεξηέρνεη 4 δείθηεο.
Κεθηλάκε – θαιή ηχρε!
[Αείμηε δείθηε A]
Αείθηεο Βπαχμεζε
A

Αείθηεο ΐ Βπαχμεζε

Αείθηεο Βπαχμεζε
Α
Ξπλαλα
ζηξέθνλ
ηαη/θάλν
πλ
παξέα
κε ηνπο
Λη
Φζηλνπσξηλφο
καζεηέο
πξάμεηο
Μξνζπαζν
νπξαλφο κε ηα ζηα
ηνπο
χλ
λα
ζχλλεθα
πνπ κέζα
1α – Ζαινθαηξηλφο θαηαιάβν
ζπκθσλ
Γλσξίδνπ
ηξέρνπλ
ην
έλα θνηλσληθ Ώλνημηάηηθνο
Λη εθπαηδεπηηθνί
κπιε νπξαλφο κε
Φζηλνπσξηλφο
νχλ
κε έλα
ηνπο νπξαλφο
απφ
ην ήο
εκπλένπλ
κηθξφ πλ
κε λ θαιά ην πίζσ
νπξαλφο
κε
κεγαιχηεξε
ζχλλεθν
αξθεηά
ζχλλεθα
ζχλλεθα
ηα ιφγηα (θηλνχκελν
καζεηέο πνπ ζρεκαηίδνπλ επάγγεικ άιιν (θηλνχκελν δηθηχσζ φκνξθα
εκπηζηνζχλε
ηνπο
ά ηνπο
ζρέδην)
εο
φηαλ:
ζρέδην)
κνξθέο
ηνπνζεηεκέλα
[Βξψηεζε
γηα
Αεκηνπξγείηαη
ηνλ δάζθαιν]
εηθφλα
απφ
ην Ρσξίο ηελ
Μψο ζέιεηε λα Θε ηελ ζχζηεκα - δελ ηδηφηεηα
παίμεηε
ην ηδηφηεηα ρξεηάδεηαη
ηνπ
πξφζζεηε
Οξνρφο
παηρλίδη; Ρσξίο ηνπ
δαζθάινπ ρξσκάησλ
επαχμεζε

165

Αείθηεο Βπαχμεζε
Γ

ΔΟ
ή
κε
ηδηφηεηα
δαζθάινπ;

3

4

5

6

7

Αείθηεο Βπαχμεζε
A
ηελ δαζθάιν
ηνπ π

Μνην
απφ
ηα
παξαθάησ
πξνθίι
ησλ Βηδηθνί
εθπαηδεπηηθψλ ζην
πξνο
ηνπο αληηθείκ Ξρνιηθφο
καζεηέο
είλαη ελν πνπ καπξνπίλαθαο
θαιχηεξν;
Ια δηδάζθν καζεκαηηθέο
εμηζψζεηο
είλαη:
πλ
΋ηαλ
αληηκεησπίδεηο
θάπνην
πξφβιεκα
ζην
δηαδίθηπν,
ζε
Ζεξακίδηα
(θνληηλφ:
πνηνλ
Ξηνπο
αθεξεκέλν
απεπζχλεζαη;
γνλείο κνηίβν)

Αείθηεο ΐ Βπαχμεζε

κε

Αείθηεο Βπαχμεζε
Γ

Ονίρνο κε κηα
αθίζα δχν ρέξηα
θξαηνχλ ν
Βπαίζζεην πνπ
έλαο ηνλ άιιν
η
Ώζηείνη

Αείθηεο Βπαχμεζε
Α

Εθαλνί
γηα
ηε
Ονίρνο κε θφκηθ δηαηήξε Ονχβια
ραξαθηήξεο
ζε ηεο (θνληηλφ:
αθεξεκέλν
ηάμεο
κνηίβν)

Γπάιηλε νξνθή Ξηνλ
Ξηνπο
φπσο
θαίλεηαη Ξην
Γπάιηλε νξνθή
φπσο θαίλεηαη
εθπαηδεπηη
ζπκκαζε απφ
ην δηαδίθηπ -απφ
ην
θφ
ηέο
εζσηεξηθφ
ν
Οζηκέλην
εμσηεξηθφ
Γθξν
πιαλ,
θάπνηνο
θάλεη
Βμαξηάηαη
θιηθ
ζην
απφ
ηηο
Γθξν
πιαλ,
Θφλνλ
απνθάζεη πιεθηξνιφγην
λεαληθψλ
θαη
Δ ρξήζε ησλ
θαηά
ηε Ζνληηλφ
πιάλν ο θαη ηηο
ειηθησκέλσλ
λέσλ
δηάξθεηα ελφο
δεμηφηεηε (θηλνχκελν
ρεξηψλ
ζην
ηερλνινγηψλ
Γθξν πιαλ, έλα ησλ
πξνβαιιφκελνπ ο
ηνπ ζρέδην)
πιεθηξνιφγην
ζηελ ηάμε έρεη ΋ρη,
πιεθηξνιφγην
καζεκάησ πιεθηξνιφγην
εθπαηδεπη
(θηλνχκελν
πάληα λφεκα;
πνηέ
λ ΟΜΒ
ηθνχ
Μάληα ζρέδην)
Ρέξηα, φπσο ζε
Θε ηελ
Οα ρέξηα θαη ην
έλα
ηαηξηθφ
παξαθνι Ξηφκα
θαη
έλα ΐησκαηηθά κπαιφ, φπσο ζε
νχζεζε κάηη, φπσο ζε έλα (κε βάζε έλα
ηαηξηθφ Αεκηνπξ εγρεηξίδην
Θε
ηε Ρείιε, φπσο ζε
Μψο ζνπ αξέζεη καζεκάη ηαηξηθφ εγρεηξίδην ηελ
εγρεηξίδην
γψληαο
ζπδήηεζ έλα
ηαηξηθφ
λα καζαίλεηο;
σλ
εκπεηξία)
θάηη
ε
εγρεηξίδην
κηθξά
Μψο πξέπεη ν
Μνιχ
Ώηάθησο
Βξσηήζεη Μνιχ
εθπαηδεπηηθφο λα
ηαθηνπνηεκέλα
ηνπνζεηεκέλα
ο θαηά ηε πιαθάθηα
ζαλ
ειέγρεη
φηη νη Βμεηάζεη θεξακίδηα - γθξν
θεξακίδηα - γθξν δηάξθεηα
έλα αθαλφληζην
καζεηέο
ο
πιαλ
Ξπδήηεζε πιαλ
ηνπ

166

ΔΟ

8

9

θαηάιαβαλ φ,ηη
ηνπο παξνπζίαζε
θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ καζήκαηνο;
Θε…

Αείθηεο Βπαχμεζε
A

Αείθηεο ΐ Βπαχμεζε

Αείθηεο Βπαχμεζε
Αείθηεο Βπαχμεζε
Γ
Α
καζήκαην κσζατθφ - γθξν
ο
πιαλ

Θηα νζφλε ηνπ
ππνινγηζηή, ελψ
γίλεηαη
αλαδήηεζε
θακία
ζπγθεθξηκέλε
εηαηξεία ή νξαηά
Ια
Έλαο ζηπιφ πνπ
ζρεδηάδ
γξάθεη θείκελν
απνηειέζκαηα Οη ζνπ αξέζεη σ ή λα Έλα πηλέιν πνπ
- θακία εηδηθή
γθξν
πιαλ Ια
πεξηζζφηεξν λα θαηαζθε ρξσκαηίδεη - γθξν
γιψζζα - γθξν Ια
Ονπίν
θάλεηο θαηά ηε πάδσ
πιαλ (θηλνχκελν
πιαλ (θηλνχκελν ςάρλσ
ηξηγπξίδ θηλήζεη
(θηλνχκελν
δηάξθεηα
ηνπ θάηη κε ζρέδην)
ζρέδην)
ζην
σ ζηελ (θηλνχκελν
καζήκαηνο;
ηα ρέξηα
Ια γξάθσ
δηαδίθηπν ζρέδην)
ηάμε
ζρέδην)
Θηα
νξδή
ησλ
Έλα
ηπραίν
πξνζψπσλ
Μψο ζνπ αξέζεη
πξφζσπν
Ξε νκάδεο Θηα
νκάδα
λα
δνπιεχεηο
(θηλνχκελν
κε
ηνπο αηφκσλ
Θε
θαηά ηε δηάξθεηα Θφλνο/κ ζρέδην)
ζπκκαζεη (θηλνχκελν
νιφθιεξε (θηλνχκελν
ηνπ καζήκαηνο; φλε κνπ
έο κνπ
ζρέδην)
ηελ ηάμε ζρέδην)

Δπεμήγεζε Δπαπμήζεσλ
Δξψηε Θέκα
ζε
0

Δπαπμήζεηο-Ξεξηγξαθή

Δπεμήγεζε

Γηακνηξαζκφο Κηα
εηηθέηα
ζα
παξνπζηάζεη
ηα
ραξαθηεξηζηη δεδνκέλα πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηελ
θψλ
αξρηθή θφξκα. Ρν θείκελν απνξξέεη
απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά. ΋πσο ζην
ην
CNN.
Νη
πιεξνθνξίεο
δελ
απνζεθεχνληαη γηα ηηο επφκελεο θνξέο

167

Έλα αλαγλσξηζηηθφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
ζπκβάιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζαο, φπσο ην φλνκα,
ηελ ειηθία, ηελ πφιε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ
ζρνιείνπ. Κε ηελ θνηλή ρξήζε απηψλ ησλ
δεδνκέλσλ ππάξρεη κηα κεγάιε πηζαλφηεηα φηη
γίλεηε άκεζα αλαγλσξίζηκνο/ε.

ελ

Δξψηε Θέκα
ζε

Δπαπμήζεηο-Ξεξηγξαθή

Δπεμήγεζε

πνπ ζα παίμεηε. Δάλ επαλεθθηλήζεηε ην
παηρλίδη ζα έρνπλ εμαθαληζηεί.
1

Ηδαληθή ηάμε

1α – Θαινθαηξηλφο κπιε νπξαλφο κε
έλα κηθξφ ζχλλεθν (θηλνχκελν ζρέδην)
1β – Φζηλνπσξηλφο νπξαλφο κε αξθεηά
ζχλλεθα πνπ ζρεκαηίδνπλ κνξθέο
1γ - Φζηλνπσξηλφο νπξαλφο κε ηα
ζχλλεθα πνπ ηξέρνπλ ην έλα πίζσ απφ
ην άιιν (θηλνχκελν ζρέδην)
1δ – Αλνημηάηηθνο νπξαλφο κε ζχλλεθα
φκνξθα ηνπνζεηεκέλα

A. Ζ απιή δηάηαμε ηνπ νπξαλνχ δείρλεη φηη ε
ηδαληθή ηάμε είλαη αλέκειε.
B. Ρα ζχλλεθα έρνπλ εκθαλψο
αλαγλσξίζηκεο
κνξθέο γηα λα καο δείμνπλ φηη κπνξνχκε λα
εξκελεχζνπκε ηνπο άιινπο, αιιά πνηέ δελ
μέξνπκε ζην ηέινο αλ ε εξκελεία καο είλαη ζσζηή.
Γ. Ρα θηλνχκελα ζχλλεθα ζπκβνιίδνπλ ην ξπζκφ
δηδαζθαιίαο πνπ πξέπεη λα είλαη γξήγνξνο.
Γ Ν αλνημηάηηθνο νπξαλφο είλαη έλα θιηζέ γηα
επεξρφκελεο φκνξθεο ζηηγκέο.

2

Ηδαληθή ηάμε

2α - Γεκηνπξγείηαη εηθφλα απφ ην
ζχζηεκα - δελ ρξεηάδεηαη πξφζζεηε
επαχμεζε
2β - Έλαο ηξνρφο ησλ ρξσκάησλ

B. Ν ηξνρφο ησλ ρξσκάησλ αληηπξνζσπεχεη ηηο
πνιιέο πηπρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην λα είζαη
δάζθαινο,
ελψ
ηελ
ίδηα
ζηηγκή
απνηειεί
πεξηζζφηεξν έλα ζχκβνιν παξά έλα άηνκν.

3

Ηδαληθή ηάμε

3α – Πρνιηθφο καπξνπίλαθαο κε
καζεκαηηθέο εμηζψζεηο
3β - Ρνίρνο κε κηα αθίζα δχν ρέξηα πνπ
θξαηνχλ ν έλαο ηνλ άιιν
3γ – Ρνίρνο κε θφκηθ ραξαθηήξεο
3δ - Ρνχβια (θνληηλφ: αθεξεκέλν
κνηίβν)

A. Ν ζρνιηθφο πίλαθαο αληηπξνζσπεχεη ηελ
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.
B. Ρα ρέξηα πνπ θξαηνχλ ην έλα ην άιιν
αληηπξνζσπεχνπλ ηε θηιία.
Γ Ρα θηλνχκελα ζρέδηα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
ειαθξφηεηα, ηελ ςπραγσγία.
Γ Ρα ηνχβια μερσξίδνπλ γηα ηε δηαηαγή, πεηζαξρία.
Ξρ. Pink Floyd.

4

Ηδαληθή ηάμε

4α - Θεξακίδηα (θνληηλφ: αθεξεκέλν
κνηίβν)
4β - Ρζηκέλην
4γ - Γπάιηλε νξνθή - φπσο θαίλεηαη
απφ ην εζσηεξηθφ

Α Ρα θεξακίδηα ζπκβνιίδνπλ ην "ζπίηη".
Β
Ρν ηζηκέλην ζπκβνιίδεη ηελ θαηαλφεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ θξαηά δηάθνξεο ζθαίξεο ηεο
δσήο καδί.
Γ. Ζ γπάιηλε νξνθή ζπκβνιίδεη ηελ δηαθάλεηα. Ζ

168

Δξψηε Θέκα
ζε

Δπαπμήζεηο-Ξεξηγξαθή

Δπεμήγεζε

4δ - Γπάιηλε νξνθή - φπσο θαίλεηαη άπνςε απφ ην εζσηεξηθφ ζπκβνιίδεη κηα θνηλή
απφ ην εμσηεξηθφ
αθεηεξία.
Γ Ζ γπάιηλε νξνθή ζπκβνιίδεη ηελ δηαθάλεηα. Ζ
άπνςε απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ζπκβνιίδεη έλαλ
θνηλφ ζηφρν.
5

Ηδαληθή ηάμε

5α - Γθξν πιαλ, έλα πιεθηξνιφγην

Θνληηλφ
πιάλν
ελφο
πξνβαιιφκελνπ πιεθηξνιφγην
5γ - Γθξν πιαλ, θάπνηνο θάλεη θιηθ ζην
πιεθηξνιφγην (θηλνχκελν ζρέδην)

Γθξν
πιαλ,
λεαληθψλ
θαη
ειηθησκέλσλ ρεξηψλ ζην πιεθηξνιφγην
(θηλνχκελν ζρέδην)

A. Ρν πιεθηξνιφγην δελ είλαη ζε ρξήζε – δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη ΡΞΔ.
B. Ρν πξνβαιιφκελν πιεθηξνιφγην ζπκβνιίδεη ηελ
πξνεγκέλε ηερλνινγία.
Γ Ρν θιηθ ζπκβνιίδεη ηνλ ίδην ην δάζθαιν πνπ θάλεη
θιηθ.
Γ Ξνιιά ρέξηα λα θιηθ ρξεζηκνπνηνχλ ην πνληίθη
ζπκβνιίδεη ηελ επξεία ρξήζε ΡΞΔ.

6

Ηδαληθή ηάμε

6α - Πηφκα θαη έλα κάηη, φπσο ζε έλα
ηαηξηθφ εγρεηξίδην
6β - Ρα ρέξηα θαη ην κπαιφ, φπσο ζε
έλα ηαηξηθφ εγρεηξίδην
6γ - Σέξηα, φπσο ζε έλα ηαηξηθφ
εγρεηξίδην
6δ - Σείιε, φπσο ζε έλα ηαηξηθφ
εγρεηξίδην

Α Ζ δηάιεμε απνηειείηαη απφ θάπνηνλ πνπ κηιά -ην
ζηφκα - θαη ην θνηλφ αθνχεη θαη παξαηεξεί - κάηηα
– απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ.
B. Ρα ρέξηα ζπκβνιίδνπλ ηε δξάζε. Ν εγθέθαινο
αληηπξνζσπεχεη ηε ζθέςε.
Γ Ρα ρέξηα ζπκβνιίδνπλ ηελ δξάζε.
Γ
Ζ
ζηφκαηα
αληηπξνζσπεχνπλ
πνιιαπιά
πξφζσπα λα κηινχλ.

7

Ηδαληθή ηάμε

7α - Ξνιχ ηαθηνπνηεκέλα θεξακίδηα γθξν πιαλ
7β – Αηάθησο ηνπνζεηεκέλα θεξακίδηα
- γθξν πιαλ
7γ - Ξνιχ κηθξά πιαθάθηα ζαλ έλα
αθαλφληζην κσζατθφ - γθξν πιαλ

Α Ρα ηαθηνπνηεκέλα πιαθάθηα ζπκβνιίδνπλ ηελ
πεηζαξρία.
Β Ρα αθαζφξηζηα θεξακίδηα αληηπξνζσπεχνπλ ην
απξφβιεπην ηεο ζπδήηεζεο.
Γ
Νη
κηθξέο
θαη
αθαλφληζηεο
πιάθεο
αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
πνπ ζπδεηνχληαη ζε απξφβιεπηεο αιιειεπηδξάζεηο
πνπ ππξνδνηνχληαη απφ ηηο εξσηήζεηο ειέγρνπ
(δηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο).

169

Δξψηε Θέκα
ζε

Δπαπμήζεηο-Ξεξηγξαθή

Δπεμήγεζε

8

Ηδαληθή ηάμε

8α – Έλα πηλέιν πνπ ρξσκαηίδεη - γθξν
πιαλ (θηλνχκελν ζρέδην)
8β – Έλαο ζηπιφ πνπ γξάθεη θείκελν θακία εηδηθή γιψζζα - γθξν πιαλ
(θηλνχκελν ζρέδην)
8γ - Κηα νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ελψ
γίλεηαη
αλαδήηεζε
θακία
ζπγθεθξηκέλε
εηαηξεία
ή
νξαηά
απνηειέζκαηα - γθξν πιαλ (θηλνχκελν
ζρέδην)
8δ – Ρνπίν φπσο θαίλεηαη ζε θάπνηνλ
πνπ βξίζθεηαη ελ θηλήζεη (θηλνχκελν
ζρέδην)

A. Πχκβνιν γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα.
Β Πχκβνιν γηα ην γξάςηκν.
Γ Πχκβνιν γηα ηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν.
Γ Ρν θηλνχκελν ηνπίν αληηπξνζσπεχεη ηελ άπνςε
πνπ έρνπκε φηαλ ηξέρνπκε.

9

Ηδαληθή ηάμε

9α - Έλα ηπραίν πξφζσπν (θηλνχκελν A. B. Γ. Κηινχλ απφ κφλα ηνπο.
ζρέδην)
9β - Κηα νκάδα αηφκσλ (θηλνχκελν
ζρέδην)
9γ - Κηα νξδή ησλ πξνζψπσλ
(θηλνχκελν ζρέδην)

170

Ξξνεηνηκαζία ηνπ παηρληδηνχ
Ξξνυπνζέζεηο

Ππνινγηζηήο κε κηα θάκεξα (θαηά πξνηίκεζε έλαλ ππνινγηζηή κε ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ Silverlight. Ξε Δ/Π MAΓ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα)
Browser κε MS Silverlight 5 plug-in
2+ GHz ΓPU
1+ GB RAM
Ξχλδεζε ζην Internet
Digiboard (ή πξνηδέθηνξαο κε νζφλε πξνβνιήο)

Silverlight
Ον παηρλίδη IΑentifEYE έρεη αλαπηπρζεί σο κηα εθαξκνγή ηνπ MS Silverlight. Γηα λα
είλαη ζε ζέζε λα παίμεη ην παηρλίδη, ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη έλα πξφγξακκα
πεξηήγεζεο, θαηά πξνηίκεζε κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ MS Silverlight plug-in
εγθαηεζηεκέλε. Δ εγθαηεζηεκέλε έθδνζε ηνπ plug-in ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα
ππνζηεξίδνπλ ηελ έθδνζε 5 ηνπ MS Silverlight.
Ώλ έρεηε εγθαηεζηεκέλε κηα πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ MS Silverlight, παξαθαινχκε λα
ηελ απεγθαηαζηήζεηε εληειψο πξνηνχ εγθαηαζηήζεηε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε.
Ον MS Silverlight plug-ins είλαη δηαζέζηκν γηα ηα Windows θαη OSX, θαζψο θαη γηα έλα
πιήζνο απφ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο. Ον IΑentifEYE δελ απαηηεί εηδηθή πιαηθφξκα ή
έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πεξηήγεζεο. Ηακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην
Silverlight είλαη έλα πξντφλ ηεο Microsoft, ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζα επηηεπρζνχλ ζε
ππνινγηζηή κε Windows, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Internet Explorer. Θφλν ε έθδνζε ηνπ
Silverlight plug-in ηνπ Internet Explorer έρεη ηελ απαξαίηεηε επηηάρπλζε πιηθνχ γηα ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο αλαπαξάζηαζεο γξαθηθψλ.
Ον IΑentifEYE έρεη δνθηκαζηεί ζε Windows θαη OSX, κε ηε ρξήζε ηνπ Internet Explorer,
Γhrome θαη Safari (κφλν OSX).
Ον
Silverlight
κπνξείηε
λα
ην
θαηεβάζεηε
δσξεάλ
απφ
εδψ:
http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Αefault.aspx
θαη ζαο
παξέρνληαη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ζηελ ίδηα ζειίδα. Θεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ν ρξήζηεο
ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη IΑentifEYE ακέζσο κε ηελ επίζθεςε
ζηελ ζειίδα ηνπ παηρληδηνχ.
Λη ρξήζηεο Mac ζα πξέπεη λα δηαγξάςνπλ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ
Silverlight πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε V4 ή V5.
Θάκεξα web
΋ζνλ αθνξά ην πιηθφ, ην IΑentifEYE δελ επηβάιιεη θαλέλα πεξηνξηζκφ, εθηφο απφ ηελ
απαίηεζε ηεο θάκεξαο. Ώπηέο ηηο κέξεο, νη πεξηζζφηεξεο θάκεξεο έρνπλ πςειή
αλάιπζε HΑ. Γηα ιφγνπο απφδνζεο φκσο, ην IΑentifEYE ιεηηνπξγεί κε αλάιπζε νζφλεο
320x240. ΋ζν ε θάκεξα ππνζηεξίδεη είλαη πάλσ απφ ην θαηψηαην φξην, απηφ είλαη
αξθεηφ γηα λα παίμεηε ην παηρλίδη.
ΓPU - θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο

171

Δ ΓPU είλαη ε ζπληνκνγξαθία γηα ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Θεξηθέο θνξέο
αλαθέξεηαη απιά σο θεληξηθφο επεμεξγαζηήο, αιιά πην ζπρλά νλνκάδεηαη
επεμεξγαζηήο, ε ΓPU είλαη ν εγθέθαινο ηνπ ππνινγηζηή, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη
ππνινγηζκνί ιακβάλνπλ ρψξα. ΋ζνλ αθνξά ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ, ε ΓPU είλαη ην πην
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο.
Θεσξεηηθά φπνηε ην Silverlight plug-in ηξέρεη, ζα ηξέμεη θαη ην IΑentifEYE. Σζηφζν,
δεδνκέλνπ φηη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ IΑentifEYE επηθεληξψλνληαη ζηελ, αλίρλεπζε
πξνζψπνπ, επαχμεζε θαη αλίρλεπζε ηνπ δείθηε - ηα νπνία είλαη φια ππνινγηζηηθά
(πνιχ) απαηηεηηθέο εξγαζίεο - ζπληζηάηαη λα έρεηε έλα ηζρπξφ επεμεξγαζηή. Οη είλαη
έλαο ηζρπξφο επεμεξγαζηήο εμαξηάηαη απφ ηελ πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη πνηεο
είλαη νη άιιεο δηεξγαζίεο πνπ ηξέρνπλ ζην κεράλεκα ηελ ίδηα ζηηγκή, γη 'απηφ δελ είλαη
εχθνια πξνζδηνξίζηκν κέγεζνο.
Ζαιά απνηειέζκαηα έρνπλ επηηεπρζεί κε ηνπο επεμεξγαζηέο Intel 2 GHz θαη άλσ. Ον
κεηνλέθηεκα ρξήζεο κηθξφηεξεο ηεο ΓPU ζα είλαη φηη ε ρξήζε ηεο ΓPU ηνπ
κεραλήκαηνο ζα κεγηζηνπνηεζεί παίδνληαο ην παηρλίδη, θαη ν κεραληζκφο ςχμεο ζα
εληαηηθνπνηεζεί. Ζαηά ηηο δνθηκέο, κφλν φηαλ ρξεζηκνπνηήζακε έλαλ ππνινγηζηή κε
επεμεξγαζηή Intel Atom, εληνπίζηεθαλ αηζζεηέο δπζιεηηνπξγίεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ παηρληδηνχ.
RAM
Δ RAM είλαη ην αθξσλχκην γηα ηε κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο, έλαλ ηχπν ηεο κλήκεο
ηνπ ππνινγηζηή πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ηπραία Αειαδή, θάζε byte ηεο κλήκεο
κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ρσξίο λα αγγίμεηε ηα πξνεγνχκελα bytes. Δ RAM είλαη ν πην
θνηλφο ηχπνο κλήκεο πνπ ππάξρεη ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη άιιεο
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο.
Ώπφ ηελ άπνςε ηεο κλήκεο RAM, ην παηρλίδη IΑentifEYE κπνξεί λα είλαη αξθεηά
απαηηεηηθφ. Ηφγσ ησλ γξαθηθψλ ηνπ παηρληδηνχ, πνιιέο εηθφλεο ζα θαηαθξαηνχληαη ζηε
κλήκε αλά πάζα ζηηγκή, ελψ ην παηρλίδη είλαη ζε ιεηηνπξγία. Θε βάζε ηηο δνθηκέο, ην
θαηψηαην φξην κλήκεο RAM είλαη ην 1 GB. Ηάβεηε ππφςε ζαο, φηη άιιεο δηαδηθαζίεο
πνπ εθηεινχληαη ζηνλ ίδην ππνινγηζηή κε ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζα θαηαλαιψλνπλ
επίζεο RAM θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο ηεο κλήκεο
RAM.
Ώλ δελ ππάξρνπλ επαξθείο πνζφηεηεο RAM, ην παηρλίδη ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
ελαιιαγή απνζήθεπζεο ζην ζθιεξφ δίζθν – κέζσ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο - θαη
ηειηθά, ηε δεκηνπξγία αλεπηζχκεησλ νπηηθψλ παξελέξγεηψλ (ηξεκφπαηγκα).
Βέιηηζηα απνηειέζκαηα
Αλίρλεπζε πξνζψπνπ
Δ αλίρλεπζε πξνζψπνπ ζην IΑentifEYE βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ
δέξκαηνο. Γηα λα έρεηε θαιχηεξα απνηειέζκαηα, πξνζπαζήζηε λα:
• Ζαζίζηε αληίθξπ ζηελ θάκεξα, ελψ παίδεηε ην παηρλίδη
• Ζαζίζηε ίζηα κπξνζηά απφ ηελ θάκεξα, κε ην πξφζσπν ζην θέληξν ηνπ πιαηζίνπ
πξνβνιήο
• Ζαζίζηε ζε πεξίπνπ 80 εθαηνζηά καθξηά απφ ηελ θάκεξα
• Ώπνθχγεηε λα εθζέζεηε πνιιά πξφζσπα ή / θαη ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο
(φπσο ηα ρέξηα) ζην θαθφ ηεο θάκεξαο

172

Νπζκίζηε ην πεξηβάιινλ θσο ψζηε:
o Ια κε πέθηνπλ ζθηέο ζην πξφζσπν
o Ια κελ ππάξρνπλ έληνλεο αληαλαθιάζεηο ζην πξφζσπν, ηα κάηηα ή ηα
γπαιηά
Ζαζίζηε κπξνζηά απφ έλα κνλφρξσκν θφλην πνπ λα κελ έρεη ην ρξψκα ηνπ
δέξκαηνο. Ον κπιε θαη πξάζηλν θφλην ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα.

΋ηαλ παίδεηε ην παηρλίδη θαη νη επαπμήζεηο παξαιείπνληαη ιίγν ή εληειψο, έλα απφ ηα
αθφινπζα είλαη ε αηηία:
• Αελ ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο
• Ππάξρνπλ θαη άιια αληηθείκελα ζηελ άπνςε ηεο θάκεξαο πνπ κπινθάξνπλ
έηζη ηελ ζσζηή αλαγλψξηζε.
΋ηαλ παίδεηε ην παηρλίδη θαη νη επαπμήζεηο πξνβάιινληαη ζε φιε ηελ νζφλε ηνπ
παηρληδηνχ είλαη πηζαλφλ λα θάζεζηε πνιχ θνληά ζηελ θάκεξα.
Μαξαθαινχκε βεβαησζείηε φηη φηαλ δείρλεηε ην δείθηε ζηελ θάκεξα θαίλεηαη θαζαξά
ζηνλ θαθφ ηεο θάκεξαο. Μαξαθαινχκε λα θξαηάηε δείθηε κφλν κέρξη λα δείηε κηα
έλδεημε φηη ν δείθηεο έρεη αλαγλσξηζηεί (ιίγα δεπηεξφιεπηα). Αείρλνληαο ην δείθηε γηα
πεξηζζφηεξε ψξα ζα θάλεη ην παηρλίδη λα εξκελεχζεη ην δείθηε σο απάληεζε ζηελ
επφκελε εξψηεζε (θαη έηζη λα παξαιείπνληαη εξσηήζεηο).
Ξεηξάδνληαο ηελ αλίρλεπζε πξνζψπνπ
Γηα λα πξνζαξκφζεηε ην παηρλίδη ζην πεξηβάιινλ ζαο, παξαθαινχκε επηζθεθζείηε
http://identifeye.ezzev.eu/ debug. Βθηειέζηε ην παηρλίδη κέρξη ην ζεκείν πνπ
ελεξγνπνηείηαη ηε θσηνγξαθηθή ζαο κεραλή. Ξην πιαίζην φπνπ βιέπεηε ηνλ εαπηφ ζαο,
ζα βξείηε ξπζκηζηηθά ζην θάησ κέξνο. Θπνξείηε λα ξπζκίζεηε απηά ηα ζηνηρεία.
Οψξα κπνξείηε λα ξπζκίζεηε πνηεο απνρξψζεηο ζα εξκελεπζνχλ σο απνρξψζεηο ηνπ
δέξκαηνο.
Ώπηφ
βαζίδεηαη
ζην
ρξσκαηηθφ
ρψξν
YΓbΓr
(http://en.wikipedia.org/wiki/YΓbΓr) - φπσο είλαη ε πξνεπηινγή γηα απηνχ ηνπ είδνπο
ηηο εθαξκνγέο.
Ξηελ νζφλε ζα δείηε θίηξηλα ηκήκαηα - απηνί είλαη νη αληρλεχζηκνη ηφλνη ηνπ δέξκαηνο.
Ξην θφθθηλν ζα δείηε ηελ πεξηνρή πνπ ην παηρλίδη αληηιακβάλεηαη ζαλ ην θεθάιη ηνπ
παίθηε. Οψξα κπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ηηκέο ησλ θαηψηαησλ νξίσλ κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε κφλν ην θεθάιη ζαο λα είλαη αληρλεχζηκν ψζηε λα είλαη πην ζηαζεξέο νη
επαπμήζεηο. Θα παξαηεξήζεηε φηη ην θφθθηλν ηκήκα ζα έρεη θαζπζηέξεζε ζρεηηθά κε ην
θίηξηλν ηκήκα. Ώπηφ θάλεη ηελ επαχμεζε πην ζηαζεξή.
Ξηγνπξεπηείηε φηη ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία εληνπηζκνχ ζθαικάησλ ζην πξφζσπν
ηνπ αηφκνπ πνπ ζα παίμεη ην παηρλίδη!
Ώθνχ έρεηε βξεη ην ηδαληθφ ζθεληθφ γηα ην πεξηβάιινλ ζαο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί
"SAVE". Ώπφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά νη ξπζκίζεηο ηνπ παηρληδηνχ ζα πξέπεη λα
απνζεθεχνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή, επίζεο, έμσ απφ ηελ ζειίδα
απνζθαικάησζεο (debug). Ώλ ζέιεηε λα επαλαθέξεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο,
απιά θάληε θιηθ ζην Αefault θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχζηε.
Αλίρλεπζε Γείθηε
Ξε θάπνην βαζκφ νη 4 δείθηεο (ABΓΑ) δελ είλαη κηα πνιχ επαίζζεηε δηαδηθαζία θαη σο εθ

173

ηνχηνπ δελ ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ ζθάικαηα αλίρλεπζεο δείθηε. Γηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα, σζηφζν, λα απνθεχγνληαη:
• Δ παξνπζίαζε πνιιαπιψλ δεηθηψλ ηαπηφρξνλα
• Ια θξαηάηε ηνπο δείθηεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα δάρηπια ζαο λα κελ
επηθαιχπηνπλ ην δείθηε (ην καχξν πιαίζην είλαη κέξνο ηεο εηθφλαο).

Αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ
Πεκαληηθφ
Λη εθαξκνγέο Silverlight ηξέρνπλ ζε έλα sandbox. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη κηα εθαξκνγή
Silverlight δελ κπνξεί λα δηαθφςεη ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο, νχηε κπνξεί λα έρεη
ειεχζεξε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Βάλ παξνπζηαζηεί
θάπνην πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, ή
παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφγξακκα ή αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή
ηνπ ρξήζηε, ην IΑentifEYE δελ κπνξεί λα είλαη ε αηηία!
Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
Ζάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο έρεη πξνβιήκαηα εθθίλεζεο ή ελψ παίδεη ην παηρλίδη,
θάληε ηα εμήο:
• ΐεβαησζείηε φηη ην Silverlight plug-in είλαη εγθαηεζηεκέλν, επηζθεπηφκελνη
θάπνην ηζηνζειίδα βαζηζκέλε ζε ΖΘ Silverlight, ή επηζθεθζείηε θαηεπζείαλ ζηελ
πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε URL ιήςεο
• ΐεβαησζείηε φηη ν ρξήζηεο δελ βξίζθεηαη πίζσ απφ έλα ηείρνο πξνζηαζίαο πνπ λα
εκπνδίδεη εθαξκνγέο Silverlight (.XAP) XAP (πξνθέξεηαη ZAΜ) είλαη ε επέθηαζε
αξρείνπ γηα έλα παθέην εθαξκνγήο βαζηζκέλεο ζε Silverlight (.xap). Ώπηφ ην
αξρείν πεξηέρεη ηα ζπκπηεζκέλα κέξε θαη πφξνπο κηαο εθαξκνγήο Silverlight 2.
• Μξνζδηνξίζηε αλ ν ρξήζηεο ηνπ ππνινγηζηή έρεη αξθεηά πξνλφκηα γηα λα:
• Ζάλεη ιήςε παηρληδηψλ Silverlight
• Βθηειεί παηρλίδηα Silverlight
• Ρξεζηκνπνηεί ηελ θάκεξα.

174

Ον Silverlight ζα εκθαλίζεη έλα αλαδπφκελν παξάζπξν θάζε θνξά πνπ κηα εθαξκνγή
ζέιεη λα έρεη πξφζβαζε ζηελ θάκεξα web. Ξε απηφ ην αλαδπφκελν παξάζπξν ν
ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα απνδερηεί ηελ επηινγή ηνπ. Θα πξέπεη είηε λα κε
κπνξείηε λα δείηε ηε δηεχζπλζε URL ηνπ παηρληδηνχ ζε απηήλ ηελ θαξηέια, ή λα ηελ
δείηε ην παξαπάλσ παξάζπξν -Βπηηξέπνληαη ηα δηθαηψκαηα-. Ξε πεξίπησζε πνπ έρεηε
ππάξρεη ε επηινγή –Άξλεζε- εθεί, αθαηξέζηε ηελ άδεηα θαη λα επαλεθθηλήζεηε ην
πξφγξακκα πεξηήγεζεο. Οελ επφκελε θνξά, ην ίδην αλαδπφκελν ζα εκθαληζηεί γηα λα
δεηήζεη άδεηα γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ θάκεξα web.

175

Ώλ δείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζην παξάζπξν( ε εηθφλα κπνξεί λα δηαθέξεη αλά πιαηθφξκα)
μέξεηε ε θάκεξα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη ν ρξήζηεο έρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηε
θάκεξα.
Ον πψο θαίλεηαη ην παξάζπξν Μξνηηκήζεηο Silverlight θαζψο θαη νη θαξηέιεο ελδέρεηαη
λα δηαθέξνπλ αλά ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ έθδνζε ηνπ plugin.
΋ηαλ ηα πξνβιήκαηα επηκέλνπλ
Θεξηθέο θνξέο, φηαλ ε πην πάλσ δελ ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ή λα ζαο νδεγήζεη ζηελ
αηηία, ηα αθφινπζα κπνξεί λα βνεζήζνπλ:
• Ζαηάξγεζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Silverlight θαη ζηε ζπλέρεηα, επαλεγθαηάζηαζεο
• Ζαζάξηζκα ηεο πξνζσξηλήο κλήκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο
• Μξνζζήθε ηεο δηεχζπλζεο URL ηνπ παηρληδηνχ κε ηηο αμηφπηζηεο ηνπνζεζίεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο.
Έζραηε ιχζε
΋ηαλ φια ηα παξαπάλσ απνηχρνπλ, παξαθαινχκε λα θαηαγξάςηε ηα παξαθάησ
ζηνηρεία γηα λα βνεζήζεηε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζαο βνεζήζνπλ λα δηνξζψζεηε ηα
ιάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
• Ππνινγηζηψλ (Θάξθα / ΓPU / RAM / θάκεξα)
• Ηεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο)
• Μξφγξακκα πεξηήγεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο)
• Οείρνο πξνζηαζίαο (λαη / φρη)
• Wi-Fi ή ελζχξκαην δίθηπν
• Αηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζηνλ ππνινγηζηή (λαη / φρη)
• Θηα ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο

176


Ξηηγκηφηππα νζφλεο ηνπ πξνβιήκαηνο (εάλ ππάξρεη)
Ξηηγκηφηππν απφ ηηο θαξηέιεο Μξνηηκήζεηο Silverlight (κελνχ, θάληε δεμί θιηθ ζην
παηρλίδη).

Ξαξαθαιψ ζεκεηψζηε
Οα δεδνκέλα ηνπ παηρληδηνχ δελ κεηαθέξνληαη πνπζελά εθηφο ηνπ ηνπηθνχ
κεραλήκαηνο ζην νπνίν παίδεηαη ην παηρλίδη. Ζαλέλα ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνχ θαη ηνπ
παίθηε δελ απνζηέιινληαη νχηε θαη δεηνχληαη απφ εμσηεξηθνχο server.
Οα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία δεηήζεθαλ πξναηξεηηθά ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ θαη
ηα νπνία εηζάρζεθαλ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζηε κλήκε RAM ηνπ κεραλήκαηνο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο ηνπ παηρληδηνχ. Ώπηά ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά
θαη δηαγξάθνληαη κεηά απφ ηε ζπλεδξία κε ηε βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «θαζάξηζε
αθαηάιιειν πεξηερφκελν » πνπ είλαη κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ παηρληδηνχ.
Θπνξεί έηζη λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά ή άιια ζηνηρεία ζην παηρλίδη
IΑentifEYE πνπ απνζεθεχνληαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, είηε εμσηεξηθά είηε ζε ηνπηθφ
επίπεδν.
Νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ παηρληδηνχ
Λη πξνεηνηκαζίεο γηα PC / Laptops (γηα Windows):
◦ Αεκηνπξγήζηε έλα ινγαξηαζκφ Azure http://azure.microsoft.com/
ή
απνθηήζηε πξφζβαζε ζε έλαλ ππάξρνληα ινγαξηαζκφ
◦ Ηήςε
θαη
εγθαηάζηαζε
ηνπ
Visual
Studio
(2013
http://www.dobreprogramy.pl/Visual-StudioUltimate,Program,Windows,12106.html
Ή
2015
https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studiovs.aspx) . Μξνζνρή! Ώλάινγα κε ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα ζαο
δεηεζεί λα εγθαηαζηήζεηε πξφζζεην ινγηζκηθφ.
◦ Ηήςε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ Silverlight 4 SDK http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=7335
◦ Ηήςε θαη εγθαηάζηαζε NuGet http://www.nuget.org/
◦ Ηήςε
θαη
εγθαηάζηαζε
ηνπ
Notepad
++
https://notepad-plusplus.org/download/
◦ Ηήςε
θαη
εγθαηάζηαζε
ηνπ
Silverlight
5:
http://www.microsoft.com/silverlight/
◦ Ηήςε θαη εγθαηάζηαζε ελφο πξφγξακκα-πειάηε FTP, φπσο ην: Total
Commander
http://www.ghisler.com/download.htm
ή
FileZilla
https://filezilla-project.org/download.php?type=client
Μξνεηνηκαζίεο ζην Αηαδίθηπν (γηα έλα άδεην παηρλίδη, ρσξίο ζηνηρεία, φπσο:
εξσηήζεηο, επαπμήζεηο, θείκελα):
1. Μεγαίλεηε ζην http://manage.windowsazure.com/
2. Ξπλδεζείηε κε Azure ηα δηαπηζηεπηήξηά ζαο
3. Ζάληε θιηθ ζηελ επηινγή (ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο): NEW -> COMPUTE ->
WEB APP -> QUICK CREATE
4. Βπηιέμηε κηα δηεχζπλζε URL, γηα παξάδεηγκα: test-ezzev.azurewebsites.net
5. Βπηιέμηε έλα ζρέδην παξνρήο ππεξεζηψλ app
6. Ζάληε θιηθ ζην CREATE WEB APP
7. Ξε ιίγα ιεπηά ζα δεκηνπξγεζεί εθαξκνγή web ζαο
8. Μεγαίλεηε ζην WEB SITES (κε ηελ επηινγή ζηε γξακκή εξγαιείσλ ζηα αξηζηεξά)
9. Βπηιέμηε ηελ web app ζαο, δειαδή: test-ezzev

177

10. Μεγαίλεηε ζην DASHBOARD
11. Ζάληε θιηθ ζην DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
12. Ώπνζεθεχζηε ην πξνθίι ζην δίζθν ζαο, παξαθαινχκε λα ζπκεζείηε πνχ έρεηε
απνζεθεχζεη.
13. Ζάληε θιηθ ζην θνπκπί (ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο): NEW -> DATA SERVICES > SQL DATABASE -> CUSTOM CREATE
14. Βπηιέμηε ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, δει .: TEST
15. Βπηιέμηε κηα ζπλδξνκή (εγγξαθή ζαο ζα επηιέγνληαη απφ πξνεπηινγή), επηιέμηε
BASIC δέζκε ππεξεζηψλ, επηιέμηε ην δηαθνκηζηή ζαο θαη θάληε θιηθ ζην
COMPLETE
16. Ξε κεξηθέο ζηηγκέο ζα δεκηνπξγεζεί βάζε δεδνκέλσλ ζαο

Μξνεηνηκαζίεο ζην Αηαδίθηπν (γηα έλα αληίγξαθν ελφο ππάξρνληνο παηρληδηνχ, κε
φια ηα δεδνκέλα, φπσο: εξσηήζεηο, επαπμήζεηο, θείκελα):
1. Μεγαίλεηε ζην http://manage.windowsazure.com/
2. Ξπλδεζείηε κε Azure ηα δηαπηζηεπηήξηά ζαο
3. Ζάληε θιηθ ζηελ επηινγή (ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο): NEW -> COMPUTE > WEB APP -> QUICK CREATE
4. Βπηιέμηε κηα δηεχζπλζε URL, γηα παξάδεηγκα: test2-ezzev.azurewebsites.net
5. Βπηιέμηε έλα ζρέδην παξνρήο ππεξεζηψλ app
6. Ζάληε θιηθ ζην CREATE WEB APP
7. Ξε ιίγα ιεπηά ζα δεκηνπξγεζεί εθαξκνγή web ζαο
8. Μεγαίλεηε ζην WEB SITES (επηιέγνληαο ζηελ ζεηξά εξγαιείσλ ζην αξηζηεξφ)
9. Βπηιέμηε ζαο web app, δειαδή: test-ezzev
10.Μεγαίλεηε ζην DASHBOARD
11.Ζάληε θιηθ ζην DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
12.Ώπνζεθεχζηε ην πξνθίι ζην δίζθν ζαο, παξαθαινχκε λα ζπκεζείηε πνχ έρεηε
απνζεθεχζεη.
13.Μεγαίλεηε ζην SQL DATABASES (επηιέγνληαο ζηελ ζεηξά εξγαιείσλ ζηα
αξηζηεξά)
14.Βπηιέμηε κηα ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ κε ην παηρλίδη, δειαδή ID-EYE
15.Ζάληε θιηθ ζην COPY (ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο)
16.Βπηιέμηε ην φλνκα γηα ην αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, δειαδή TEST2
17.Βπηιέμηε έλα δηαθνκηζηή θαη θάληε θιηθ COMPLETE
18.Ξε κεξηθέο ζηηγκέο ζα δεκηνπξγεζεί βάζε δεδνκέλσλ ζαο
Ώληηγξαθή ηνπ παηρληδηνχ κέζσ FTP:
1. Μεγαίλεηε ζην http://manage.windowsazure.com/
2. Μεγαίλεηε ζην WEB SITES (επηιέγνληαο ζηελ ζεηξά εξγαιείσλ ζηα αξηζηεξά)
3. Βπηιέμηε ηε web εθαξκνγή ζαο κε ην ππάξρνλ παηρλίδη, δειαδή IDENTIFEYE
4. Μεγαίλεηε ζην DASHBOARD
5. Ζάληε θιηθ ζην DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
6. Ώπνζεθεχζηε ην πξνθίι ζην δίζθν ζαο, παξαθαινχκε λα ζπκεζείηε πνχ έρεηε
απνζεθεχζεη.
7. Ώλνίμηε ην πξνθίι κέζσ ηνπ notepad ή ηνπ Notepad ++
8. Ζνηηάμηε ζην αξρείν γηα ην <publishProfile> γηα ην FTP (δειαδή <
publishProfile φλνκα_πξνθίι = "ADT-ezzev - FTP">) θαη λα ην αληηγξάςεηε
ζε έλα δηαθνξεηηθφ έγγξαθν:
• publishUrl
(δειαδή:
ftp://waws-prod-am2031.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot)

178

΋λνκα ρξήζηε (δει .: ADT-ezzev \ ADT-ezzev $)
userPWD
(δειαδή:
tixHYirlZwBLXBclupBD6SLHKRXwTozw9pPjmEAoaRnLRN3lji1mifwpprG4)
9. Ώλνίμηε ην FTP client ζαο
10.Αεκηνπξγήζηε κηα λέα ζχλδεζε ρξεζηκνπνηψληαο ην url ρσξίο "ftp: //" θαη "/
ηνπνζεζία
/
wwwroot)
δειαδή
έηζη
ψζηε
waws-prod-am2031.ftp.azurewebsites.windows.net θαη δψζηε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ
θσδηθφ πξφζβαζήο ζαο
11.Ώθνχ έρεηε ζπλδεζεί, αληηγξάςηε φινπο ηνπο θαθέινπο θαη ηα δεδνκέλα ζην
ζθιεξφ ζαο δίζθν.
12.Ώθνχ ηειεηψζεηε, θιείζηε ηε ζχλδεζε.
13.Ώλνίμηε ην θάθειν κε ηα αξρεία, κεηαβείηε ζηε δηεχζπλζε: ηζηνζειίδα \
wwwroot \ θαη αλνίμηε ην αξρείν web.config κε ην Notepad ++
14.Μεγαίλεηε ζην ηκήκα <connectionStrings> θαη εληνπίζηε ηε γξακκή πνπ
αξρίδεη κε ην "<add name", δειαδή <add name="IDentifEYE"
connectionString="Data
Source=tcp:lpqaf9z5zy.database.windows.net,1433;Initial
Catalog=IDENTIFEYE;User
ID=identifeye@lpqaf9z5zy;Password=!d3nt1f3y3"
providerName="System.Data.SqlClient" />
15.Ώιιάμηε ηελ αξρηθή νλνκαζία Catalog κε ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ
ζαο, δειαδή TEST. Έηζη ε ζεηξά ζα πξέπεη λα κνηάδεη λαη θάπσο έηζη <add
name="IDentifEYE"
connectionString="Data
Source=tcp:lpqaf9z5zy.database.windows.net,1433;Initial
Catalog=TEST;User
ID=identifeye@lpqaf9z5zy;Password=!d3nt1f3y3"
providerName="System.Data.SqlClient" />
16.Ώπνζεθεχζηε ηηο αιιαγέο
17.Οψξα πεγαίλεηε πίζσ ζην http://manage.windowsazure.com/
18.Μεγαίλεηε ζην WEB SITES (επηιέμηε ηελ ζεηξά εξγαιείσλ ζηα αξηζηεξά)
19.Βπηιέμηε ην web app ζαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ην αληίγξαθν ηνπ
παηρληδηνχ, δειαδή test-ezzev
20.Μεγαίλεηε ζην DASHBOARD
21.Ζάληε θιηθ ζην DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
22.Ώπνζεθεχζηε ην πξνθίι ζην δίζθν ζαο, παξαθαινχκε λα ζπκεζείηε πνχ έρεηε
απνζεθεχζεη.
23.Ώλνίμηε ην πξνθίι κέζσ ηνπ notepad ή ηνπ Notepad ++
24.Ζνηηάμηε ζην αξρείν γηα ηα παξαθάησ ψζηε λα ηα αληηθαηαζηήζεηε:
• publishUrl
(δειαδή:
ftp://waws-prod-am2031.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot ) (. Μξνζνρή ζα πξέπεη
λα είλαη ε ίδηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξηλ)
• ΋λνκα ρξήζηε (δει .: ADT-ezzev \ ADT-ezzev $)
• userPWD
(δειαδή:
tixHYirlZwBLXBclupBD6SLHKRXwTozw9pPjmEAoaRnLRN3lji1mifwpprG4)
25.Ώλνίμηε ηνλ FTP client ζαο
26.Αεκηνπξγήζηε κηα λέα ζχλδεζε ρξεζηκνπνηψληαο ην url ρσξίο "ftp: //" θαη "/
ηνπνζεζία
/
wwwroot)
έηζη
ψζηε
κφλν
waws-prod-am2031.ftp.azurewebsites.windows.net θαη εθφζνλ ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ
θσδηθφ πξφζβαζεο
27.Ώθνχ έρεηε ζπλδεζεί, θνξηψζηε απφ ην δίζθν ζαο φια ηα αξρεία πνπ έρνπλ
αλνηρηεί ζε ρψξν
28.΋ηαλ νινθιεξσζεί ε απνζηνιή, κπνξείηε λα θιείζεηε ην πξφγξακκα-πειάηε
FTP.
29.Οψξα
πεγαίλεηε
ζην
url
ηνπ
παηρληδηνχ
(δειαδή
test•

179

ezzev.azurewebsites.net) θαη δνθηκάζηε ην παηρλίδη ζαο.
Ώληηγξάθνληαο ην παηρλίδη κέζσ ηνπ Visual Studio:
1. Ώλνίμηε ην αξρείν επεμεξγαζίαο (developer file) ηνπ έξγνπ
2. Ώλ ζαο δεηεζεί, ζπλδεζείηε ζην ινγαξηαζκφ ζαο Azure
3. Ώλ ην αξρείν έρεη ήδε θαηαζθεπάζεη κηα ιχζε, θάληε θιηθ πάλσ ηνπ κε ην δεμί
πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ θαη επηιέμηε PUBLISH SOLUTION. Ώλ φρη, θάληε θιηθ ζηη
BUILD SOLUTION, απφ ην κελνχ BUILD
4. ΋ηαλ ην παξάζπξν δεκνζίεπζεο αλνίμεη, θάληε θιηθ ζην IMPORT ζηελ ελφηεηα
PROFILE
5. Βπηιέμηε ην θαηαβαζκέλν δεκνζηεπκέλν πξνθίι
6. ΋ηαλ ην ηκήκα ζχλδεζεο αλνίμεη, ζα δείηε φια ηα δεδνκέλα ζχλδεζεο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ην αξρείν
7. Ζάληε θιηθ ζην NEXT
8. Ξηελ ελφηεηα SETTINGS επηιέμηε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα
απηφ ην παηρλίδη
9. Ζάληε θιηθ ζην PUBLISH
10. Ον παηρλίδη ζα αλαξηεζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν
11. ΋ηαλ ηειεηψζεη ε δεκνζίεπζε, ε δηεχζπλζε url ηνπ παηρληδηνχ ζαο, ζα αλνίμεη
απφ ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο
Μξνζζέηνληαο πξφζβαζε ζην CMS παηρληδηνχ:
1. Βληνπίζηε ην αξρείν Web.config (είηε ζε έλα δηαθνκηζηή FTP, ή αληίγξαθν ζηνλ
ππνινγηζηή ζαο)
2. Μεγαίλεηε ζην ηκήκα <authentication>
3. Ξχκθσλα κε ην <credentials> πξνζζέζηε λέα ζηνηρεία ζχλδεζεο θαη λέν θσδηθφ
πξφζβαζεο, δειαδή <user name = "test@test.com" password = "43v3r" />
4. Ώπνζεθεχζηε ην αξρείν
5. Ώλ πξφθεηηαη γηα έλα ηνπηθφ αληίγξαθν, ζπλδεζείηε ζην δηαθνκηζηή FTP, θαη
αληηθαηαζηείζηε ζηελ δηαδξνκή "/site/wwwroot"
6. Ώλαλέσζε ηεο ζειίδαο CMS ζην web browser ζαο
Ρξήζηκνη Ξχλδεζκνη:
• http://blogs.msdn.com/b/kaushal/archive/2014/08/02/microsoft-azure-web-siteconnect-to-your-site-via-ftp-and-upload-download-files.aspx#comments
• http://blogs.technet.com/b/cbernier/archive/2013/09/24/deploy-your-webapplication-to-windows-azure-from-with-visual-studio.aspx
• http://www.asp.net/mvc/overview/getting-started/database-firstdevelopment/publish-to-azure

180

ΓΖΚΗΝ΢ΟΓΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΝ΢ ΔΑ΢ΜΖΚΔΛΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ
Δηζαγσγή
Ξε απηή ηελ ελφηεηα κπνξείηε λα κάζεηε πψο λα ρξεζηκνπνηείηε ην CMS (Content
Management System – Ξχζηεκα Αηαρείξηζεο Μεξηερνκέλνπ) ηνπ παηρληδηνχ IDentifEYE
γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο.
Ξην CMS ηνπ IDentifEYE ππάξρνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνχ:
• Βξσηήζεηο

Ώπαληήζεηο

Βπαπμήζεηο

Ήρνη

Ηεδάληεο θεηκέλσλ

Ξηαηηθά θείκελα - κπινθ θαη ζειίδεο

GUI (Αηεπαθή ρξήζηε) εηηθέηεο.

΋ια ηα ζηνηρεία ζην CMS πνπ βαζίδνληαη ζηε γιψζζα κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε
ηξεηο γιψζζεο, πέξαλ ηεο πξνεπηιεγκέλεο αγγιηθήο γιψζζαο. Δ πξνεπηιεγκέλε
αγγιηθή γιψζζα ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα άιιε γιψζζα.
Πχλδεζε
Βπηζθεθζείηε ην παηρλίδη CMS ζην Αηαδίθηπν. Ρξεζηκνπνηήζηε ην URL ηνπ παηρληδηνχ
πνπ έρεη παξαζρεζεί ζε ζαο, αιιά ηψξα πξνζζέζηε ηελ πξφζεζε [ / CMS] ζην ηέινο
ηεο δηεχζπλζεο.
Μιεξνθνξίεο ζχλδεζεο:
• ΋λνκα ρξήζηε: [ζα ζαο παξαζρεζεί]

Ζσδηθφο: [ζα ζαο παξαζρεζεί].

Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ
Ξην CMS κπνξεί λα νξηζηεί έλα αλψηαην φξην είθνζη εξσηήζεσλ.
Γηα λα εηζάγεηε κηα λέα εξψηεζε πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην ζηνηρείν Βξσηήζεηο
πινήγεζεο ζηε κπάξα πινήγεζεο ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο.
Ξηε ζειίδα πνπ αλνίγεη κπνξείηε λα πξνζζέζεηε εξσηήζεηο (κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ:
Μξνζζέζηε λέα εξψηεζε), λα επεμεξγαζηείηε κηα ππάξρνπζα εξψηεζε θάλνληαο θιηθ
ζηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο εξψηεζεο θαη λα
δηαγξάςεηε κηα εξψηεζε θάλνληαο θιηθ ζην ζχκβνιν X ζηα δεμηά ελφο ππάξρνληνο
εξσηήκαηνο.
΋ιεο νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ειεχζεξα εθηφο ηελ Βξ.2. Ώπηή είλαη εθ
πξννηκίνπ θαζνξηζκέλε λα ηξαβά κηα εηθφλα απφ ηνλ ρξήζηε (επηινγή απάληεζεο Ώ) ή
λα παξνπζηαζηεί κηα επαχμεζε ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο ζηε ζέζε πνπ ζα
βξηζθφηαλ ε θσηνγξαθία (επηινγή απάληεζεο ΐ). Ον ζεκείν πνπ ζα εκθαληζηεί ε
θσηνγξαθία ή ε επαχμεζε είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη ζην CMS.

181

Ξξνζζέζηε λέα εξψηεζε
Ώθνχ θάλεηε θιηθ ζην ζχλδεζκν Μξνζζήθε λέαο εξψηεζεο αλνίγεη κηα θαηλνχξγηα
θφξκα. Βδψ ζα πξέπεη λα νξίζεηε ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο - απηφ θαζνξίδεη ηε ζεηξά
θαηάηαμεο ηεο εξψηεζεο. Λ αξηζκφο ηεο εξψηεζεο δελ ζα εκθαλίδεηαη ζην παηρλίδη.
Ζαιφ ζα είλαη λα πξνζζέζεηε ηνλ αξηζκφ κε κε απηφκαην ηξφπν ζηελ εξψηεζε σο
έλδεημε ηεο πξνφδνπ ηνπ παηρληδηνχ.
Λ αξηζκφο ζην πεδίν πξέπεη λα είλαη ζηελ πεξηνρή απφ 1 έσο 20. Ια έρεηε ππφςε φηη ν
αξηζκφο 2 είλαη ήδε δεζκεπκέλνο απφ ην ζχζηεκα.
Ξηε ζπλέρεηα, ε ίδηα ε εξψηεζε κπνξεί λα κεηαθεξζεί - ζε θαη 'αλψηαην φξην ηέζζεξηο
γιψζζεο. Δ πξνεπηιεγκέλε γιψζζα ηνπ παηρληδηνχ είλαη ε Ώγγιηθή, αιιά αλ απνπζηάδεη
ε αγγιηθή γιψζζα ε εξψηεζε ζα εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηε δηαζέζηκε γιψζζα - αθφκα
θαη φηαλ παίδεηε ην παηρλίδη ζηα αγγιηθά. Ώπηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο άιιεο γιψζζεο: αλ δελ
πξνζηεζεί θακία απάληεζε ζε απηή ηε γιψζζα, ηφηε ζα εκθαλίδεηαη ε αγγιηθή
κεηάθξαζε ηεο εξψηεζεο.
Πεκείσζε: Απηή ε ινγηθή ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ηζρχεη γηα ηελ πιεηνλφηεηα
ησλ πεδίσλ ζην CMS. ΋ια ηα πεδία ζηηο ππφινηπεο γιψζζεο κνηξάδνληαη απηή
ηε ινγηθή, εθηφο θαη αλ ππάξρεη πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά.
Δπεμεξγαζηείηε έλα ππάξρνλ εξψηεζε
Ώθνχ θάλεηε θιηθ ζηνλ αξηζκφ ηνπ εξσηήκαηνο πξνο ηα αξηζηεξά, ζηε ζειίδα
επηζθφπεζεο εξψηεζεο, κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε κηα ππάξρνπζα εξψηεζε.
Ξε απηή ηε ζειίδα ν αξηζκφο πεδίνπ θαη ε ίδηα ε εξψηεζε κπνξνχλ λα ηχρνπλ
επεμεξγαζίαο ζε ηέζζεξηο γιψζζεο.
Γηα λα απνζεθεχζεηε ηηο αιιαγέο, παηήζηε SAVE/Ώπνζήθεπζε.
Γηαγξαθή κηαο εξψηεζεο
Ζάλνληαο θιηθ ζην X δεμηά κηαο εξψηεζεο, κπνξείηε λα ηε δηαγξάςεηε. Ώθνχ θάλεηε
θιηθ ζην X ζα εκθαληζηεί έλαλ αλαδπφκελν παξάζπξν δεηψληαο ηελ επηβεβαίσζε ηεο
ελέξγεηαο.
Θε ηε δηαγξαθή ηεο εξψηεζεο ζα δηαγξαθνχλ επίζεο, νη ζρεηηθέο απαληήζεηο, νη
επαπμήζεηο, νη ήρνη θαη ηα θείκελα ηεο ιεδάληαο. Γη 'απηφ λα είζηε πξνζεθηηθνί κε απηή
ηε ιεηηνπξγία.
Δ εξψηεζε 2 δελ γίλεηαη λα επεμεξγαζηεί νχηε λα δηαγξαθεί, σο κέξνο ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Απαληήζεηο
Ξηε ζειίδα επηζθφπεζεο εξψηεζεο, νη ιεηηνπξγηθφηεηεο ησλ απαληήζεσλ αλνίγνπλ
θάλνληαο θιηθ πάλσ ζηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε επηινγή απάληεζεο [A, B,

182

C, D] ή - ζε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδνπλ – θάληε θιηθ ζηηο ηξεηο ηειείεο πνπ
εκθαλίδνληαη θάησ απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ νκψλπκε θεθαιίδα.
Ξηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ηεο απάληεζεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ
θαη 'αλψηαην φξην ηέζζεξηο απαληήζεηο. Ώπηέο νη απαληήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο. Λη επηινγέο
απάληεζεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε ηέζζεξηο γιψζζεο.
Ον πξνεπηιεγκέλν πνζφ ησλ ηεζζάξσλ απαληήζεσλ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο εξσηήζεηο,
εθηφο ηεο εξψηεζεο 2 επεηδή είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ εξψηεζε 2 έρεη κέγηζην
φξην ηηο 2 επηινγέο απάληεζεο θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί .
Λη απαληήζεηο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξεο δεδνκέλνπ φηη ε επηθάλεηα
εκθάληζεο ζηελ νζφλε είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε.
Αελ ππάξρεη θακία ιεηηνπξγηθφηεηα πξνεπηζθφπεζεο. Λ κφλνο ηξφπνο γηα λα ειέγμεηε
αλ ηαηξηάδνπλ νη απαληήζεηο είλαη κε λα ηηο απνζεθεχζεηε ζσζηά εμ αξρήο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα θνξηψζεηε ην παηρλίδη. ΐεβαησζείηε φηη έρεηε αδεηάζεη ηελ πξνζσξηλή
κλήκε ηνπ θπιινκεηξεηή ζαο. ΋ηαλ θνξηψζεηε ην παηρλίδη θαη ην αλνίμεηε ηφηε ζα
θαλεί εάλ νη απαληήζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ή φρη.
Λη επηινγέο απάληεζεο κπνξνχλ επίζεο λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαγξαθνχλ ζηελ ίδηα
ζειίδα, φπνπ έρεηε εηζέιζεη. Θπνξείηε λα δηαγξάςεηε ηελ επηινγή απάληεζεο απιά
δηαγξάθνληαο ην θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνζεθεχζεηε ην απνηέιεζκα. Ζαη
κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηηο επηινγέο απάληεζεο θαη λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί
SAVE/Ώπνζήθεπζε.

Δπαπμήζεηο
Ξηε ζειίδα επηζθφπεζεο εξψηεζεο, νη ιεηηνπξγηθφηεηεο ησλ επαπμήζεσλ αλνίγνπλ
θάλνληαο θιηθ πάλσ ζηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε επηινγή απάληεζεο [A, B,
C, D] ή - ζε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδνπλ – θάληε θιηθ ζηηο ηξεηο ηειείεο πνπ
εκθαλίδνληαη θάησ απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ νκψλπκε θεθαιίδα. Έηζη αλνίγεη κηα
ζειίδα πνπ πεξηέρεη κηα επηζθφπεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνζαπμήζεσλ θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (ηχπνο, αξηζκφο ζηξψκαηνο, κφληκν ή φρη θαη ζηαηηθφ ή φρη). Ξε
απηή ηε ζειίδα κπνξείηε λα δηαγξάςεηε ηηο ππάξρνπζεο επαπμήζεηο.
΋ηαλ θάλεηε θιηθ ζην γξάκκα πνπ νδεγεί ζηελ επηκέξνπο επαχμεζε [A, B, C, D]
αλνίγεη κηα κεκνλσκέλε ζειίδα ζηελ νπνία κπνξεί λα επεμεξγαζηεί θάπνηνο ηελ
επαχμεζε. Ξε απηή ηε ζειίδα κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ή λα δηαγξάςνπκε κηα ή
πεξηζζφηεξεο επαπμήζεηο, λα θαζνξίζνπκε ηνλ αξηζκφ ζηξψκαηνο ησλ πξνζαπμήζεσλ,
λα νξίζνπκε αλ ζα είλαη κφληκε θαη αλ ζα αθνινπζεί ην θεθάιη ηνπ παίθηε.
Δ πξνζζήθε εηθφλσλ είλαη απιή: νη εηθφλεο κπνξνχλ λα θνξησζνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ
θνπκπηνχ UPLOAD IMAGES/Ώλέβαζκα εηθφλσλ.
Λη επαπμήζεηο γηα ην παηρλίδη ΒΜ δεκηνπξγήζεθαλ ζε ζηξψκαηα - φπσο ζην Photoshop
• Θε κνξθνπνίεζε PNG, κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε PNG-8

183

Ώλάιπζε: 640 x 480

Μαίξλνπλ έλα πξφηππν σο ζεκείν εθθίλεζεο:

Δ παξαπάλσ εηθφλα είλαη πξφηππν γηα ηνλ ζρεδηαζηή εηθφλσλ/επαπμήζεσλ ηνπ
παηρληδηνχ θαη ζα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαιάβεη πνπ ζα εκθαλίδνληαη νη επαπμήζεηο,
ηη κέγεζνο πξέπεη λα έρνπλ θαη πνπ ζα παξνπζηάδνληαη αλαθνξηθά κε ην θεθάιη
ηνπ παίθηε. ΋ηαλ νη επαπμήζεηο νινθιεξσζνχλ απηφ ην πξφηππν ΑΒΙ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.
Λη εηθφλεο πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζην παηρλίδη αλεζηξακκέλεο (180 ν κνίξεο) γηα λα
παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε θαλνληθά.

Ώλ πξνζζέζεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία εηθφλεο (αλά επαχμεζε) ηφηε ην παηρλίδη ζα ηηο
εκθαλίζεη κε ξπζκφ 12 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην κε ηελ ζεηξά ησλ αιθαξηζκεηηθψλ
νλνκάησλ ησλ αξρείσλ ηνπο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζα ρξεηαζηνχλ 12 εηθφλεο γηα έλα
δεπηεξφιεπην ηνπ animation/ θηλνχκελεο εηθφλαο. Ον CMS απηφκαηα αιιάδεη ηνλ ηχπν
ηνπ αξρείνπ απφ εηθφλα ζε θηλνχκελν ζρέδην θαη πξνζζέηεη φιεο ηηο αλεβαζκέλεο
εηθφλεο ζηε ζειίδα επηζθφπεζεο.
Λη αλεβαζκέλεο εηθφλα (εο) κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ θάλνληαο θιηθ ζηα αληίζηνηρα
ηεηξαγσλίδηα θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Ώπνζήθεπζε.
Πεκείσζε: Πε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα μαλαλεβάζεηε ηηο εηθφλεο πνπ αλήθνπλ
ζηηο επαπμήζεηο πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί, πξέπεη πξψηα λα
κεηνλνκαζηνχλ.
Λ αξηζκφο ζηξψκαηνο εηζάγεηαη. ΋ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ζηξψκαηνο ηφζν
πςειφηεξα ζα εκθαλίδεηαη ε επαχμεζε ζηελ νζφλε – θαη ηφζν ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο
ζα έρεη γηα λα απνθιεηζηεί απφ κηα επφκελε επαχμεζε ζην ίδην ζεκείν.
Λ κεγαιχηεξνο αξηζκφο είλαη ην 1000, είλαη έλαο αξηζκφο ζηξψκαηνο γηα ηηο

184

θσηνγξαθίεο θαη ηηο επαπμήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 2.
Βάλ επηιέμεηε έλαλ αξηζκφ ζηξψκαηνο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα επαχμεζε πνπ
αλήθεη ζε κηα πξνεγνχκελε εξψηεζε ηφηε απηή αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε αχμεζε.
Θε ηνλ ίδην ηξφπν κηα επαχμεζε πνπ ζπλδέεηαη κε κηα κεηαγελέζηεξε εξψηεζε, ζηελ
νπνία δίλεηαη ν ίδηνο αξηζκφο ζηξψκαηνο ηφηε ην πξφζθαην ζα αληηθαηαζηήζεη ην
παιαηφηεξν. Θε ιίγα ιφγηα αλ δπν επαπμήζεηο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφο ζηξψκαηνο ηφηε
αληηθαζηζηνχλ ε κηα ηελ άιιε.
Ζάλνληαο θιηθ ζην ηεηξαγσλίδην «Δ επαχμεζε παξακέλεη κέρξη ην επίπεδν λα
αλαθπθισζεί.» ζα δεκηνπξγήζεηε κηα επαχμεζε πνπ είλαη κφληκε. Ώλ δελ
ελεξγνπνηήζεηε απηή ηελ επηινγή, ζεκαίλεη φηη ε αχμεζε είλαη κφλν πξνζσξηλή.
Ζάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ πιαηζίνπ «Δ επαχμεζε δελ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε.» Θα δεκηνπξγήζεηε κηα επαχμεζε πνπ
παξακέλεη ζηαηηθή ζην ίδην ζεκείν ζηελ νζφλε. Ώλ δελ ελεξγνπνηήζεηε απηή ηελ
επηινγή ζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ζα αθνινπζήζεη ην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε.
Ον ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε είλαη ν ήρνο. Έλα αξρείν ήρνπ
κπνξεί λα θνξησζεί εδψ απιά θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί ΦΛΝΟΣΞΔ ΔΡΛΠ. Λ ήρνο ζα
αθνπζηεί φηαλ εκθαληζηεί ε επαχμεζε θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη ν παίθηεο λα επηιέμεη κηα
επφκελε απάληεζε ζηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνχ.
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Λα είζηε πξνζεθηηθνί κε κεγάια αξρεία ήρνπ. Θα κπνξνχζαλ λα
βιάςνπλ ζνβαξά ηηο επηδφζεηο ηνπ παηρληδηνχ.

Θείκελν ιεδάληαο
Θηα επφκελε επηινγή γηα λα πξνζζέζεηε ζε κηα επηινγή απάληεζεο - εθηφο απφ ηελ
επαχμεζε θαη ηνπο ήρνπο - είλαη κηα ιεδάληα θείκελνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην πάλσ κέξνο
ηεο νζφλεο φηαλ ν παίθηεο παίδεη ην παηρλίδη. Ον θείκελν είλαη θηλνχκελν θαη νη
ιεδάληεο είλαη κφληκεο.
Ξηε ζειίδα επηζθφπεζεο εξσηήζεσλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ιεδάληαο αλνίγνπλ
θάλνληαο θιηθ ζηα θείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε εξψηεζε ή - ζε πεξίπησζε
απνπζίαο - θάλνληαο θιηθ ζηηο ηξεηο ηειείεο πνπ εκθαλίδνληαη θάησ απφ ηελ θεθαιίδα
Ζείκελν ιεδάληαο.
Ξε απηή ηε ζειίδα κηα λέα ιεδάληα θεηκέλνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί ή ηα πθηζηάκελα
θείκελα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ή λα δηαγξαθνχλ.
Ξξνζζέζηε έλα λέν θείκελν ιεδάληαο
Θηα λέα ιεδάληα θεηκέλνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν

185

Μξνζζήθε λέαο ιεδάληαο αλνίγεη κηα ζειίδα επηζθφπεζεο θαη επεμεξγαζίαο. Ξηε θφξκα
πνπ αλνίγεη ηψξα κηα επηινγή απάληεζεο ζα πξέπεη λα επηιεγεί κε ηελ νπνία ε ιεδάληα
θεηκέλνπ είλαη ζπζρεηηζκέλε . Ξηε ζπλέρεηα, κηα λέα ιεδάληα θεηκέλνπ κπνξεί λα
εηζαρζεί ζε ηέζζεξηο γιψζζεο.
Δπεμεξγαζία κηαο ππάξρνπζαο ιεδάληαο θείκελνπ
Ξηε ζειίδα επηζθφπεζεο ηεο ιεδάληαο, ηα θείκελα εκθαλίδνληαη θάλνληαο θιηθ πάλσ
ζηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε επηινγή απάληεζεο [A, B, C, D] ή - ζε
πεξίπησζε πνπ απνπζηάδνπλ – θάληε θιηθ ζηηο ηξεηο ηειείεο πνπ εκθαλίδνληαη θάησ απφ
ηηο απαληήζεηο ζηελ νκψλπκε θεθαιίδα. Έηζη αλνίγεη κηα ζειίδα πνπ πεξηέρεη κηα
επηζθφπεζε ησλ πθηζηάκελσλ. Ξε απηή ηε ζειίδα κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηα
θείκελα θαη λα θάλεηε θιηθ θαη ζηελ πνξεία λα παηήζεηε ην θνπκπί Ώπνζήθεπζεο/
SAVE.
Γηαγξαθή κηαο ππάξρνπζαο ιεδάληαο θείκελνπ
Ξηε ζειίδα επηζθφπεζεο ιεδάληαο θείκελνπ ην ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ θεηκέλσλ ηεο
ιεδάληαο εκθαλίδεηαη κε έλα Ρ ζηα δεμηά ηνπο. Ζάλνληαο θιηθ 'απηφ ην Ρ, ζα
δηαγξάςεηε ην θείκελν ζε φιεο ηηο ηέζζεξηο γιψζζεο. Ζάλνληαο θιηθ ζε θάζε γξάκκα
[A, B, C, D] ζηα αξηζηεξά ηεο γξακκήο θεηκέλνπ αλνίγεη κηα κεκνλσκέλε ζειίδα
θεηκέλνπ ζηελ νπνία θάλεηε ηελ επεμεξγαζία πνπ ζέιεηε θαη θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί
Ώπνζήθεπζε.
Πηαηηθά Θείκελα
Οα ζηαηηθά θείκελα είλαη ηα κεγαιχηεξα πεδία θεηκέλνπ πνπ εκθαλίδνληαη ζην παηρλίδη
IDentifEYE. Ώπηά ηα ζηαηηθά θείκελα απνηεινχληαη απφ ζηαηηθέο ζειίδεο θεηκέλνπ πνπ
κπνξεί λα αλνίμεη ν παίθηεο θάλνληαο θιηθ ζε έλα ζχλδεζκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
παηρληδηνχ θαη ηνπ κπινθ θεηκέλνπ ζηελ νζφλε έλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ.
Θπνξείηε λα αλνίμεηε ηνλ ζπληάθηε ζηαηηθψλ θεηκέλσλ θάλνληαο θιηθ ζην ζηνηρείν
πινήγεζε θεηκέλσλ ζηελ πάλσ γξακκή πινήγεζεο.
Ώθνχ θάλεηε θιηθ ζην ζηνηρείν πινήγεζεο Ζείκελα αλνίγεη ε ζειίδα επηζθφπεζεο
ζηαηηθψλ θεηκέλσλ. Βδψ φια ηα ζηαηηθά θείκελα πνπ εκθαλίδνληαη σο πεδία πνπ
αλήθνπλ ζηνπο θσδηθνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οα ζηαηηθά θείκελα κπνξνχλ λα
κεηαθξαζηνχλ θαη 'αλψηαην φξην ηέζζεξηο γιψζζεο ζηα αληίζηνηρα πεδία.
Βάλ δελ ππάξρνπλ θείκελα, ην ίδην ην ζχζηεκα ζα εκθαλίζεη ζηνλ ηφπν φπνπ ην
ζηαηηθφ θείκελν ζα εκθαληδφηαλ αλ ππήξρε.
Γηα λα εηζάγεηε, λα επεμεξγαζηείηε ή λα δηαγξάςεηε έλα ζηαηηθφ θείκελν ζα πξέπεη λα
θάλεηε θιηθ ζηνλ θσδηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οφηε ζα αλνίμεη κηα κεκνλσκέλε ζειίδα
ζηαηηθνχ θεηκέλνπ ζηελ νπνία ην θείκελν κπνξεί λα εηζαρζεί, επεμεξγαζηεί ή λα
δηαγξαθεί, ην πνιχ ζε ηέζζεξηο γιψζζεο.
Λη ζηαηηθέο ζειίδεο έρνπλ κηα πξφζζεηε επηινγή. Λη κεκνλσκέλεο ζειίδεο θεηκέλνπ
επηηξέπνπλ, επίζεο, ηε θφξησζε κηαο εηθφλαο, ηνπ κνληάδ ή ηεο δηαγξαθήο απηήο ηεο
εηθφλαο.
Δηηθέηεο/Ιεδάληεο
Λη εηηθέηεο είλαη κηθξά θείκελα, φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα IDentifEYE θαη ζηελ
δηεπαθή ηνπ παηρληδηνχ. Ώπηά πεξηιακβάλνπλ θείκελα θνπκπηψλ, θεθαιίδεο, εηηθέηεο
θαη ηίηινπο.
Λη εηηθέηεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξεο δεδνκέλνπ φηη ν
ρψξνο εκθάληζεο ζηνπο ζηελ δηεπαθή είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο.
Αελ ππάξρεη θακία ιεηηνπξγηθφηεηα πξνεπηζθφπεζεο. Λ κφλνο ηξφπνο γηα λα ειέγμεηε
αλ ηαηξηάδνπλ νη εηηθέηεο είλαη απνζεθεχνληαο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεηε
ζηε θφξησζε ηνπ παηρληδηνχ – πξψηα πξέπεη λα αδεηάζεηε ηελ πξνζσξηλή κλήκε ηνπ
browser ζαο. Ξηε δηεπαθή ηνπ παηρληδηνχ ζα θαλεί θαηά πφζν νη εηηθέηεο ηαηξηάδεη ή
φρη.
Λ επεμεξγαζία ησλ εηηθεηψλ κπνξεί λα γίλεη θάλνληαο θιηθ ζηηο εηηθέηεο ζηνηρείνπ
πινήγεζεο ζηε κπάξα πινήγεζεο ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο.

186

Ώθνχ θάλεηε θιηθ ζην ζηνηρείν πινήγεζεο εηηθέηεο, αλνίγεη ε ζειίδα επηζθφπεζεο. Βδψ
φιεο νη εηηθέηεο εκθαλίδνληαη σο πεδία πνπ αλήθνπλ ζηνπο θσδηθνχο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Αίπια ζε απηέο βξίζθνληαη νη εηηθέηεο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε θαη 'αλψηαην
φξην ηέζζεξηο γιψζζεο.
Βάλ δελ ππάξρνπλ θείκελα, ην ίδην ην ζχζηεκα ζα εκθαλίζεη ζηνλ ηφπν φπνπ ην
ζηαηηθφ θείκελν ζα εκθαληδφηαλ αλ ππήξρε.
Γηα λα εηζάγεηε, λα επεμεξγαζηείηε ή λα δηαγξάςεηε κηα εηηθέηα, ζα πξέπεη λα θάλεηε
θιηθ ζηνλ θσδηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οφηε ζα αλνίμεη κηα κεκνλσκέλε ζειίδα ζηελ νπνία
ην θείκελν κπνξεί λα εηζαρζεί, επεμεξγαζηεί ή λα δηαγξαθεί, ην πνιχ ζε ηέζζεξηο
γιψζζεο.

187

ΔΛΡ΢ΞΝ Π΢ΓΘΑΡΑΘΔΠΖΠ

Ον ζρέδην απηφ ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο. Δ παξνχζα δεκνζίεπζε δεζκεχεη
κφλν ηνλ ζπληάθηε ηεο θαη ε Βπηηξνπή δελ επζχλεηαη γηα
ηπρφλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ..
IDentifEYE
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ
ΔΛΡ΢ΞΝ
Π΢ΓΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖ Π΢ΚΚΔΡΝΣΖ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ
ΡΥΛ ΔΗΘΝΛΥΛ
Λ θάησζη ππνγεγξακκέλνο, ζπκθσλψ λα ζπκκεηάζρσ ζην εθπαηδεπηηθφ επξσπατθφ
ζρέδην IDentifEYE [ID-EYE, 2013-1-GR1-LEO05-13907] – πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Αηα ΐίνπ Θάζεζεο LEONARDO DA VINCI - θαη ζπκθσλψ λα
θαηαγξαθψ ζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ πηινηηθψλ εξγαζηήξησλ θαη εθδειψζεσλ ζην πιαίζην
ηνπ έξγνπ ID-EYE.
Ζαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ID-EYE νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαπηχμνπλ,
ελζσκαηψζνπλ θαη ζα αλαπηχμνπλ 45-ιεπηα καζεζηαθά πιάλα γηα καζεηέο 8 σο 14
εηψλ πνπ ζα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο εκπεηξηψλ ζην Αηαδίθηπν –θαη
ζπλεπψο ηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα ησλ καζεηψλ- ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ελζαξξχλνπλ
ηελ αλάπηπμε κηαο δεκηνπξγηθήο, ζπλεηδεηήο θαη θξηηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ σο
εμειηζζφκελνπο ππεχζπλνπο πνιίηεο. Οα πην ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε
απηνχ ηνπ ζθνπνχ είλαη ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο, ε δηαδξαζηηθή
δηδαθηηθή θαη ζηνηρεία πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.
Ον θαηαγεγξακκέλν πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο ζην
Αηαδίθηπν, ζε ειεθηξνληθά θαη ζε έληππα κέζα ελεκέξσζεο. Αειψλσ επίζεο
ζπγθαηάζεζε γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ δειψζεσλ θαη ησλ εηθφλσλ.
Ξπκθσλψ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ - θαη ηε δεκνζίεπζε
κφλν ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ κνπ - γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη ζθνπνχο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο.
Ον έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο. Μεξηζζφηεξα
γηα ην έξγν κπνξoχλ λα βξεζνχλ εδψ [www.id-eye.eu].
ΝΛΝΚΑΡΔΞΥ
Λ΢ΚΝ
Π΢ΚΚΔΡΔΣΝΛ
ΡΑ
ΝΛΝΚΑ
ΘΖΓΔΚΝΛΑ
(ΑΛ ΗΠΣ΢ΔΗ)
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗ
ΡΖΙ.
E-MAIL :
Α
:
΢ΞΝΓΟΑΦΖ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ/ΚΔΟΝΠ:

[ΒΕΞΏΓΒΟΒ ΟΛ ΛΙΛΘΏ ΟΛΠ ΛΝΓΏΙΕΞΘΛΠ ΞΏΞ, ΟΛ LOGO, ΒΜΕΖΛΕΙΣΙΕΏ]

188

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΖ
Κεηά ην εξγαζηήξην
Μφζνη θαζεγεηέο έρνπλ δειψζεη ζηελ θφξκα αμηνιφγεζεο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο εθαξκνγήο ππήξμε κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηα παξαθάησ:
#ΘΒΟΕΖΛΞ ΏΙΟΕΖΟΠΜΛΞ
ΞΒ
[Ρ]
ΏΝΕΘΘΛ
ΘΏΘΔΟΣΙ;
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΝΗ
ΚΑΘΖΡΔΠ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ
ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΚΑΘΖΡΥΛ
Μφζνη θαζεγεηέο δήισζαλ φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο
εξγαζηεξίνπ θαη πάιη;
Π΢ΓΘΔΘΟΗΚΔΛΖ
#
ΏΝ.ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΣΙ #
ΏΝ.ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΣΙ
ΞΟΑΘΡΗΘΖ
ΡΝ΢ ΜΛΠ
ΘΏ
ΟΔ ΑΒΙ
ΘΏ
ΟΔ
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ΢
ΡΝΔΞΕΘΛΜΛΕΔΞΛΠΙ
ΚΏΙΏΙΏΡΝΔΞΕΘΛΜΛΕΔΞ
ΛΠΙ

Ηίζηα ΐέιηηζησλ Μξαθηηθψλ θαη Αηδαγκάησλ
ΒΔΙΡΗΠΡΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ
ΓΗΓΑΓΚΑΡΑ

189

ηνπ

Μψο αμηνινγείηε ηελ επίδξαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην Αηαδίθηπν;
ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ ΠΔ
1 – Μνιχ 2
– 3
- 4
– 5 – Μνιχ
αξλεηηθφο
Ώξλεηηθφο
Λπδέηεξνο
Θεηηθφο
ζεηηθφο
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΝΗ
ΚΑΘΖΡΔΠ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ
ΑΠΦΑΙΔΗΑ
ΚΑΘΖΡΥΛ
Κεηά απφ κεξηθνχο κήλεο
Μφζνη θαζεγεηέο εμαθνινπζνχλ λα
εξγαζηεξίνπ ;
Π΢ΓΘΔΘΟΗΚΔΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΡΝ΢
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ΢

ρξεζηκνπνηνχλ

ηηο

νξζέο

#
ΏΝ.ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΣΙ
ΡΝΔΞΕΘΛΜΛΕΛΠΙ

πξαθηηθέο
ΜΛΠ

ηνπ
ΟΔ

Μφζνη δάζθαινη έρνπλ ηεζηάξεη ηηο νξζέο πξαθηηθέο ηνπ εξγαζηεξίνπ, κεηά ην πέξαο
ηνπ ηηο νπνίεο δελ δνθίκαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο εθαξκνγήο;
Π΢ΓΘΔΘΟΗΚΔΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΡΝ΢ # ΏΝ.ΒΖΜΏΕΑΒΠΟΕΖΣΙ ΜΛΠ ΑΛΖΕΘΏΞΏΙ
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ΢
ΘΒΟΏ ΟΛ ΒΝΓΏΞΟΔΝΕΛ

Μψο αμηνινγείηε ηελ επίδξαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην Αηαδίθηπν;
ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ ΠΔ
1 – Μνιχ 2
– 3
- 4
– 5 – Μνιχ
αξλεηηθφο
Ώξλεηηθφο
Λπδέηεξνο
Θεηηθφο
ζεηηθφο
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΝΗ
ΚΑΘΖΡΔΠ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ
ΑΠΦΑΙΔΗΑ
ΚΑΘΖΡΥΛ

190

ΔΓΓΟΑΦΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ΢
Ξε απηή ηελ ελφηεηα ζα βξείηε ηα έγγξαθα πνπ ζα ρξεηαζηείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εξγαζηεξίνπ ζαο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζαο. Δ παξνπζίαζε POWERPOINT ηνπ
εξγαζηεξίνπ είλαη κηα νπηηθή ππνζηήξημε γηα λα παξαθνινπζνχλ νη εθπαηδεπφκελνπο ηα
ζέκαηά ζαο. Ξε θάζε πεξηγξαθή ζπλεδξίαο ζα βξείηε έλαλ πίλαθα πνπ ζαο ιέεη πνηα
δηαθάλεηα ζα δείμεηε ηελ θάζε ζηηγκή.
Ον έγγξαθν ΖΝΕΟΔΝΕΏ ΒΜΕΟΠΡΕΏΞ βνεζά ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα θαηαιάβνπλ ηη
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ κεηά απφ θάζε ζπλεδξία. Οα ζαθή θξηηήξηα ζα
βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηθεληξσζνχλ ζην ηκήκα ηεο κεηαθνξάο ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ είλαη απαξαίηεηεο γηα απηνχο.
Λη επηζθνπήζεηο θαιψλ πξαθηηθψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε ηέζζεξα επίπεδα ζαο
ρξεζηκεχνπλ σο έλα κεγάιν θαιάζη απφ ηελ νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ζαο ζα δηαιέμνπλ
ηνπιάρηζηνλ κία αλά επίπεδν γηα λα ηηο εθαξκφζνπλ ζην δηθφ ηνπο κάζεκα εθαξκνγή
κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε .
Λη ΑΒΕΖΟΒΞ ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα παίμεηε ην παηρλίδη. Δ ΒΝΓΏΞΕΏ
ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεηψλ
ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 8-11. Θα πξέπεη λα ηνπο πείηε φηη ε εξγαζία απνζθνπεί ζηνπο
καζεηέο ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηθήο ηνπο δηαδηθηπαθή ηαπηφηεηα, εκπλεπζκέλεο απφ ην
παηρλίδη. Θα κπνξνχζαηε λα ελζαξξχλεηε ηνπο δαζθάινπο λα δνθηκάζνπλ νη ίδηνη λα
ζθηαγξαθήζνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο ηαπηφηεηέο ηνπο, είηε κέζσ ζρεδίσλ ή κε ιέμεηο.
Βπίζεο, ελζαξξχλεηε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εμνηθεησζνχλ κε ην ΒΝΣΟΔΘΏΟΛΗΛΓΕΛ
ΟΛΠ ΜΏΕΡΙΕΑΕΛΠ ην νπνίν νη καζεηέο ηνπο ζα ζπκπιεξψζνπλ αθνχ παίμνπλ ην
παηρλίδη.
Ον πξφηππν ΘΏΘΔΞΕΏΖΛ ΜΗΏΙΛ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, δηφηη νη εθπαηδεπφκελνη ζα
πεξάζνπλ έλα κέξνο ηεο ηξίηεο θαη ηεο ηέηαξηεο ζπλφδνπ ζπκπιεξψλνληαο ην. Ώπφ ηε
ζηηγκή πνπ ζα πξέπεη λα ηνπο ππνζηεξίμεηε, ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ εμνηθεησκέλνη κε
ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν.
Οα έγγξαθα ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία, δηφηη απνηεινχλ ηελ
αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο δαζθάινπο ζαο γηα ηα καζήκαηα πνπ εθήξκνζαλ ζηελ ηάμε.
Ον έγγξαθν ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ αθνξά κφλν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ον έγγξαθν ΖΝΕΟΔΝΕΏ
ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔΞ ΒΦΏΝΘΛΓΔΞ αθνξά ηφζν ηνπο δαζθάινπο φζν θαη ηνπο καζεηέο ηνπο.
Ον ηειεπηαίν έγγξαθν, ην ΜΕΞΟΛΜΛΕΔΟΕΖΛ, ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα ζηνηρεία
ηα δηθά θαη φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ρξεζηκεχεη σο αλαγλψξηζε ησλ
πξνζπαζεηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζαο θαη ηελ πξφνδν ηνπο ζην εξγαζηήξην.

191

ΞΑΟΝ΢ΠΗΑΠΖ-ΝΚΑΓΑ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΞΑΗΓΗΑ 8-11 ΔΡΥΛ

192

193

194

195

ΞΑΟΝ΢ΠΗΑΠΖ-ΝΚΑΓΑ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΞΑΗΓΗΑ 12-14 ΔΡΥΛ

196

197

198

199

200

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΡ΢ΣΗΑΠ
Π΢ΛΔΓΟΗΑ 1
[8-11] Βίζηε ζε ζέζε λα εμεγήζεηε ηνλ αληίθηππν ησλ εηηθεηψλ ηαπηφηεηαο θαη ησλ
καζεζηαθψλ ηχπσλ ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ζαο, ζηνπο καζεηέο ζαο θαη ηελ
αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
[12-14] Βίζηε ζε ζέζε λα εμεγήζεηε ηνλ αληίθηππν ησλ εηηθεηψλ ηαπηφηεηαο θαη ηελ
έλλνηα ηεο «ξεπζηήο δσήο» ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ζαο, ζηνπο καζεηέο ζαο
θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Π΢ΛΔΓΟΗΑ 2
Βίζηε ζε ζέζε λα εμεγήζεηε ηνλ αληίθηππν ησλ δηαδξαζηηθψλ δηδαθηηθψλ θαη ησλ
πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ζαο, ζηνπο καζεηέο ζαο θαη ηελ
αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Π΢ΛΔΓΟΗΑ 3
Βίζηε ζε ζέζε λα εμεγήζεηε ηνλ αληίθηππν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ην
παηρλίδη ΒΜ ζε ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ζαο, ζηνπο καζεηέο ζαο θαη ηελ αζθάιεηα
ηνπ καζεηή ζην δηαδίθηπν.
Π΢ΛΔΓΟΗΑ 4
Θπνξείηε λα γξάςεηε ηηο ππνζέζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηηο ηνπ καζεζηαθνχ ζαο πιάλνπ ζε
ηξία επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ζαο, ζηνπο καζεηέο ζαο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή
ζην δηαδίθηπν.
Π΢ΛΔΓΟΗΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
Βίζηε ζε ζέζε λα εμεηάζεηε ηνλ αληίθηππν ηνπ καζεζηαθνχ ζαο πιάλνπ ζε ηξία
επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ζαο, ζηνπο καζεηέο ζαο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην
δηαδίθηπν.
Π΢ΛΔΓΟΗΑ 5
Βίζηε ζε ζέζε λα αμηνινγήζεηε ηνλ αληίθηππν ηνπ καζεζηαθνχ ζαο πιάλνπ ζε ηξία
επίπεδα: ζηε δηδαζθαιία ζαο, ζηνπο καζεηέο ζαο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή ζην
δηαδίθηπν.

201

ΔΞΗΞΔΓΝ 1 ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ Ζιηθηαθή νκάδα 8-11
Θαιέο Ξξαθηηθέο Δηηθέηεο ηαπηνηήησλ
• Βλζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αθφινπζεο
ηξεηο πξνηάζεηο:
o

Θεξηθέο θνξέο θάλσ ιάζε

o

Θεξηθέο θνξέο ηα θίλεηξά κνπ είλαη εγσηζηηθά

o

Βίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο.

Ζαη λα εμεγήζνπλ ην λφεκα πίζσ απφ απηφ.

Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο αλ ζπκθσλνχλ ή φρη θαη πψο αηζζάλνληαη ιέγνληαο απηέο ηηο πξνηάζεηο.

Αψζηε ζηνπο καζεηέο αλαηξνθνδφηεζε θαη λα ηνπο αθήζηε λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ παξάδνζεο καζήκαηνο θαη αμηνιφγεζεο

Ώμηνινγήζηε ηνπο καζεηέο αμηνιφγεζεο θαη ελζαξξχλεηε ηνπο λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο, ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ θξηηηθήο

Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δεχηεξε θάξηα βαζκνιφγεζεο
γηα λα θαηαγξάςνπλ πψο αληέδξαζαλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε.

Ζαιέο Μξαθηηθέο Θαζεζηαθψλ Οχπσλ
• ΐεβαησζείηε φηη νη καζεηέο γλσξίδνπλ πνην είλαη ην καζεζηαθφ ηνπο ζηπι

Ώθήζηε πεξηζψξηα γηα απνηπρία

Αεκηνπξγήζηε κηα θαηάζηαζε «ξνήο»:

Ώλαζέζηε κηα εξγαζία πνπ εκπιέθεη θαη πξνθαιεί ηηο ήδε δηαζέζηκεο δεμηφηεηεο, αιιά είλαη κέζα ζηα πιαίζηα δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ

Θέζηε ζαθείο ζηφρνπο

Ον απνηέιεζκα: ε ζπγθέληξσζε, ε απψιεηα ηεο απηφ- ζπλείδεζεο, απψιεηα αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ.

202

ΔΞΗΞΔΓΝ 1 ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ Ζιηθηαθή νκάδα 12-14
Θαιέο Ξξαθηηθέο Δηηθέηεο ηαπηνηήησλ
• Βλζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αθφινπζεο
ηξεηο πξνηάζεηο:
o

Θεξηθέο θνξέο θάλσ ιάζε

o

Θεξηθέο θνξέο ηα θίλεηξά κνπ είλαη εγσηζηηθά

o

Βίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο.

Ζαη λα εμεγήζνπλ ην λφεκα πίζσ απφ απηφ.

Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο αλ ζπκθσλνχλ ή φρη θαη πψο αηζζάλνληαη ιέγνληαο απηέο ηηο πξνηάζεηο.

Αψζηε ζηνπο καζεηέο αλαηξνθνδφηεζε θαη λα ηνπο αθήζηε λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ παξάδνζεο καζήκαηνο θαη αμηνιφγεζεο

Ώμηνινγήζηε ηνπο καζεηέο αμηνιφγεζεο θαη ελζαξξχλεηε ηνπο λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο, ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ θξηηηθήο

Γεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δεχηεξε θάξηα βαζκνιφγεζεο
γηα λα θαηαγξάςνπλ πψο αληέδξαζαλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε.

Θαιέο Ξξαθηηθέο "Οεπζηήο δσήο"
Λ κφλνο ηξφπνο γηα λα απνθηήζνπλ απην-ζεβαζκφ νη καζεηέο είλαη κέζα απφ ηελ
απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ καο δηεπθνιχλνπλ ζηελ ζπκβίσζε κε άιινπο:
• Αηεμαγσγή δηαιφγνπ

Αηεμαγσγή δηαπξαγκαηεχζεσλ

Δ απφθηεζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο

Αηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ

Βπκάζεηα/πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέεο θαηαζηάζεηο.

203

ΔΞΗΞΔΓΝ 2 ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ Ζιηθηαθέο Νκάδεο 8-11, 12-14
Θαιέο Ξξαθηηθέο Γηαδξαζηηθήο δηδαθηηθήο
• Νσηήζηε δηαγλσζηηθέο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο

Ώθήζηε ηνπο καζεηέο λα δειψζνπλ εάλ εμαθνινπζνχλ λα ζαο παξαθνινπζνχλ.
Ώλ φρη δεηήζηε απφ θάπνηνλ άιινλ καζεηή λα εμεγήζεη ζηνπο άιινπο ηηο απνξίεο
ηνπο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ην κάζεκα παξαθνινπζείηαη

Θελ «ζεθψλεηε » καζεηέο πνπ θιαζζηθά ζεθψλνπλ ην ρέξη ζε θάζε εξψηεζε,
αιιά λα επηιέμεηε εζείο θάπνηνλ ηπραία γηα λα απαληήζεη ζε κηα εξψηεζε (ελζάξξπλζε ζπλεζηαικέλσλ καζεηψλ).

204

ΔΞΗΞΔΓΝ 3 ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ Ζιηθηαθή νκάδα 8-11
Ζαιέο Μξαθηηθέο Μξνιεπηηθψλ Θέηξσλ
 Ρξεζηκνπνηήζηε δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο, ζηηο νπνίεο ν δάζθαινο μεθηλά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη εκπιέθεη ηα παηδηά. Οα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο αιιειεπίδξαζεο. Μαξάδεηγκα, ε κέζνδνο εθκάζεζεο κέζσ
εξγαζηψλ (Project-based Learning Method).

Λη πην απνηειεζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο νη νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο ελεξγεί σο ζχκβνπινο, θίινο ή κέληνξαο θαη κφλν ζπληνλίδεη θαη επηβιέπεη ηηο ηδέεο, ηα ζρέδηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ.

Θε βάζε ηε δηάγλσζε ησλ καζεηψλ ηνπ ν δάζθαινο ζρεδηάδεη πνηεο δεμηφηεηεο
ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη λα βηψζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Λ δάζθαινο θαηαξηίδεη έλαλ πνιχ ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζηφρν.

Βλζσκαηψζηε ζηνηρεία φπσο: ζπδήηεζε, αληαιιαγή ηδεψλ, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, πεξίιεςε θάζε ζηαδίνπ εθαξκνγήο, αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ,
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί.

Βίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ην θίλεηξν θαη ε πίζηε ησλ καζεηψλ, ε πίζηε ηνπ
θαζεγεηή ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπ, ηα βνεζά λα αληέμνπλ ηελ απνηπρία, λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο θαη έηζη λα κάζνπλ ηελ επηκνλή.

"Αείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζαλ εξγαιείν" - απηφ ηζρχεη θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο απηνβειηίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ - σο εξγαιείν πνπ ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί - ψζηε
λα αλαπηχμεηε θαη λα εθπαηδεχζεηε ηνλ εαπηφ ζαο, λα θξνληίζεηε ηηο επαγγεικαηηθέο ζαο ηθαλφηεηεο θαη λα αλαπηχμεηε δεμηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ηελ εξγαζία κε
ηνπο λένπο. Ώπηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί επίζεο λα έρεη κηα άιιε πιεπξά - αλ
κπνξέζεηε λα πείζεηε ηνπο λένπο λα ηελ πξνζέγγηζε απηή ζε λεαξή ειηθία, ζα
κάζνπλ ηελ αμία θαη ηε δχλακε ηεο απην-αλάπηπμεο.

«Βίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο» - απηή ε πξνζέγγηζε γηα ηνλ εαπηφ ζα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ εξγαζία ζαο θαη ζα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ζαο σο ελειίθνπ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά. Βίλαη κηα δχζθνιε πξνζέγγηζε ζην έξγν ζαο, γηαηί
παξαδέρεζηε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζαο
ίζσο έρεηε κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή - φρη θαη 'αλάγθελ ζεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, αλ
έλαο καζεηήο δελ θαηαιαβαίλεη ην κάζεκα / ζέκα, αλαιχζηε ηη θάλεηε ή δελ θάλεηε ζσζηά πνπ ζπκβάιιεη ζε απηή ηελ έιιεηςε πξνφδνπ ηνπ, πξηλ ζα ηνλ αμηνινγήζεηε. Ώπηή ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα εληζρχζεη ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο
ηνπ παηδηνχ, ζηελ πίζηε ζηνπο ελήιηθεο θαη απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ (γηαηί
ην έλα λεαξφ άηνκν αληηκεησπίδεηαη σο ππνθείκελν θαη φρη σο έλα αληηθείκελν).

205

ΔΞΗΞΔΓΝ 3 ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ Ζιηθηαθή νκάδα 12-14
Ζαιέο Μξαθηηθέο Μξνιεπηηθψλ Θέηξσλ
 Ρξεζηκνπνηήζηε δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο, ζηηο νπνίεο ν δάζθαινο μεθηλά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη εκπιέθεη ηα παηδηά. Οα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο αιιειεπίδξαζεο. Μαξάδεηγκα, ε κέζνδνο εθκάζεζεο κέζσ
εξγαζηψλ (Project-based Learning Method).

Λη πην απνηειεζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο νη νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο ελεξγεί σο ζχκβνπινο, θίινο ή κέληνξαο θαη κφλν ζπληνλίδεη θαη επηβιέπεη ηηο ηδέεο, ηα ζρέδηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ.

Θε βάζε ηε δηάγλσζε ησλ καζεηψλ ηνπ ν δάζθαινο ζρεδηάδεη πνηεο δεμηφηεηεο
ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη λα βηψζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Λ δάζθαινο θαηαξηίδεη έλαλ πνιχ ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζηφρν.

Βλζσκαηψζηε ζηνηρεία φπσο: ζπδήηεζε, αληαιιαγή ηδεψλ, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, πεξίιεςε θάζε ζηαδίνπ εθαξκνγήο, αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ,
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί.

Λη λένη άλζξσπνη πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηνπο ελήιηθεο - σο εθ
ηνχηνπ, δελ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα «δχζθνια ζέκαηα».

Βίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ην θίλεηξν θαη ε πίζηε ησλ καζεηψλ, ε πίζηε ηνπ
θαζεγεηή ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπ, ηα βνεζά λα αληέμνπλ ηελ απνηπρία, λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο θαη έηζη λα κάζνπλ ηελ επηκνλή.

"Αείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζαλ εξγαιείν" - απηφ ηζρχεη θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο απηνβειηίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ - σο εξγαιείν πνπ ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί - ψζηε
λα αλαπηχμεηε θαη λα εθπαηδεχζεηε ηνλ εαπηφ ζαο, λα θξνληίζεηε ηηο επαγγεικαηηθέο ζαο ηθαλφηεηεο θαη λα αλαπηχμεηε δεμηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ηελ εξγαζία κε
ηνπο λένπο. Ώπηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί επίζεο λα έρεη κηα άιιε πιεπξά - αλ
κπνξέζεηε λα πείζεηε ηνπο λένπο λα ηελ πξνζέγγηζε απηή ζε λεαξή ειηθία, ζα
κάζνπλ ηελ αμία θαη ηε δχλακε ηεο απην-αλάπηπμεο.

«Βίκαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο» - απηή ε πξνζέγγηζε γηα ηνλ εαπηφ ζα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ εξγαζία ζαο θαη ζα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ζαο σο ελειίθνπ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά. Βίλαη κηα δχζθνιε πξνζέγγηζε ζην έξγν ζαο, γηαηί
παξαδέρεζηε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζαο
ίζσο έρεηε κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή - φρη θαη 'αλάγθελ ζεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, αλ
έλαο καζεηήο δελ θαηαιαβαίλεη ην κάζεκα / ζέκα, αλαιχζηε ηη θάλεηε ή δελ θάλεηε ζσζηά πνπ ζπκβάιιεη ζε απηή ηελ έιιεηςε πξνφδνπ ηνπ, πξηλ ζα ηνλ αμηνινγήζεηε. Ώπηή ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα εληζρχζεη ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο
ηνπ παηδηνχ, ζηελ πίζηε ζηνπο ελήιηθεο θαη απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ (γηαηί
ην έλα λεαξφ άηνκν αληηκεησπίδεηαη σο ππνθείκελν θαη φρη σο έλα αληηθείκελν).

206

ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ - ΔΞΗΞΔΓΝ 4 Ζιηθηαθέο Νκάδεο 8-11, 12-14
Θαιέο Ξξαθηηθέο Δθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ
ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΡ΢Ν΢ 2.0

ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ

Εζηνιφγηα (Blogs)

Wikis
Βθαξκνγέο
θνηλσληθνχ
ραξαθηεξηζκνχ (Tagging and social
bookmarking applications)

Delicious: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.delicious.com
Diigo: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.diigo.comπνιπκέζσλ


Δρεηηθά ηζηνιφγηα (Audio blogging
and podcasting)

Ππεξεζίεο
Βπηθνηλσλίαο

Ξπλεξγαζίαο

θαη
Ππεξεζίεο
ζπγθέληξσζεο
(Aggregation services)

e-portfolio

Wikipedia: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο
ησλ πιεξνθνξηψλ www.wikipedia.org

Αηακνηξαζκφο
(Multimedia sharing)

e-portfolio


Ζνηλσληθά δίθηπα (Social networks
)

Blogger:
Μξνζσπηθφ
www.blogger.com
Wordpress:
Μξνζσπηθφ
www.wordpress.org

LinkedIn: Μξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ
δίθηπν www.linkedin.com
Instagram: Μξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ
δίθηπν www.instagram.com
Twitter: Μξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ δίθηπν www.twitter.com
Google+: Μξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ
δίθηπν www.plus.google.com
Edmodo: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.edmodo.com
Fotobabble: Ώλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ www.fotobabble.com
Vimeo: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.vimeo.com
AudioBoo: Ώλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ www.audioboo.fm
iPadio: Ώλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ www.ipadio.com
Google Docs:Ώπνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία
www.drive.google.com
Google Drive: Ώπνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία
www.drive.google.com
Dropbox:
Ώπνηειεζκαηηθή
ζπλεξγαζία
www.dropbox.com
YouTube: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.youtube.com
Clilstore:
Βπηθνηλσλία
ρσξίο
φξηα
www.multidict.net
Skype:
Βπηθνηλσλία
ρσξίο
φξηα
www.skype.com
WhatsApp:
Βπηθνηλσλία
ρσξίο
φξηα
www.whatsapp.com
Khan Academy: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο
ησλ
πιεξνθνξηψλ

207

ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΡ΢Ν΢ 2.0

ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ

Βθαξκνγέο παξφκνηεο κε ην MS
Office
Βξγαιεία Ώλαζηνραζκνχ

o
o

www.khanacademy.org
Google Maps: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο
ησλ πιεξνθνξηψλ www.google.com/maps
Scoop.it: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.scoop.it
Paper.li: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο ησλ
πιεξνθνξηψλ www.paper.li
Google Alerts: Αηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκφο
ησλ
πιεξνθνξηψλ
www.google.com/alerts
Mind24:
Βιθπζηηθέο
www.mind24.com
Prezi:
Βιθπζηηθέο
www.prezi.com
Screenr:
Βιθπζηηθέο
www.screenr.com
Slideshare:
Βιθπζηηθέο
www.slideshare.net
GoAnimate:
Βιθπζηηθέο
www.goanimate.com

παξνπζηάζεηο
παξνπζηάζεηο
παξνπζηάζεηο
παξνπζηάζεηο
παξνπζηάζεηο

IDentifEYE παηρλίδη ΒΜ: Βθπαηδεπηηθφ
παηρλίδη
8-11: http://identifeye.ezzev.eu/
12-14: http://id-eye2.ezzev.eu/

208

ΓΔΗΘΡΔΠ ΔΞΑ΢ΜΖΚΔΛΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ (AR MARKERS)

209

ΔΛΡ΢ΞΝ/ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΞ ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΝΚΑΓΑ 8-11
ΔΟΓΝ ID-EYE – ΔΛΡ΢ΞΝ/ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΞ ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΝΚΑΓΑ 8-11
ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛ΢ΚΝ
ΡΑΜΖ

ΖΙΗΘΗΑ

ΡΝΞΝΠ/ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

210

ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΞ Ζιηθηαθή νκάδα: 8-11, 12-14
ΔΟΓΝ ID-EYE – ID-EYE – ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΞ
Ζιηθηαθή νκάδα: 8-11, 12-14
ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛ΢ΚΝ
ΡΑΜΖ

ΖΙΗΘΗΑ

ΡΝΞΝΠ,ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ
1

Ξνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα έλα ηέηνην παηρλίδη Δπαπμεκέλεο
Ξξαγκαηηθφηεηαο είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο; / Ξαο
παξαθαινχκε λα απαληήζεηε κε κηα θξάζε /

2

Ξνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην παηρλίδη; / Ξεκεηψζηε κε Ρ κία απφ ηηο
ηέζζεξηο δπλαηφηεηεο /:
ΐαξεηφ
Ζαηλνηφκν
Ξπλαξπαζηηθφ
Βλδηαθέξνλ
3

Ήηαλ νη εξσηήζεηο ζην παηρλίδη θαηαλνεηέο ζε εζάο; / Ξεκεηψζηε κε Ρ
κία απφ ηηο ηξεηο δπλαηφηεηεο /:
Ιαη
΋ρη
Θεξηθψο

4

Ήηαλ ηα ζχκβνια ζην παηρλίδη θαηαλνεηά ζε εζάο; / Ξεκεηψζηε κε Ρ κία
απφ ηηο ηξεηο δπλαηφηεηεο /:
Ιαη
΋ρη
Θεξηθψο

5

Θα ήζνπλ δηαηεζεηκέλνο λα παίμεηο απηφ ην παηρλίδη θαη πάιη; /
Ξεκεηψζηε κε Ρ κία απφ ηηο ηξεηο δπλαηφηεηεο /:
Ιαη
΋ρη
Αελ γλσξίδσ
Γηαηί; / Ξαο παξαθαινχκε λα απαληήζεηε κε κηα πξφηαζε /:

6

Θα ιέγαηε φηη ήζαζηε πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσκέλνη ζηελ πνξεία θαη ην
ζέκα απηνχ ηνπ καζήκαηνο απφ φηη ζπλήζσο;
/ Ξεκεηψζηε κε Ρ κία απφ ηηο ηξεηο δπλαηφηεηεο /:
Ιαη
΋ρη
Αελ γλσξίδσ
7

Αηζζάλεζηε ζπλππεχζπλνο γηα ηελ κάζεζε ζαο; / Ξεκεηψζηε κε Ρ κία απφ
ηηο ηξεηο δπλαηφηεηεο /:
Ιαη
΋ρη
Αελ γλσξίδσ
8

Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε - παξαθαινχκε θαηαγξάςηε ηελ
εδψ:

211

ΚΝΛΡΔΙΝ ΚΑΘΖΠΗΑΘΝ΢ ΞΙΑΛΝ΢-ΠΣΔΓΗΝ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ (δηάξθεηα 45‟)
ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛ΢ΚΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΓΗΔΌΘ΢ΛΠΖ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΌ
ΡΑΣ΢ΓΟΝΚΔΊΝ΢
ΡΗΡΙΝΠ
ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ
ΠΣΝΙΗΘΝ
ΑΛ ΠΣΝΙΗΘΝ,
ΘΔΚΑ

ΔΜΥΠΣΝΙΗΘΝ
ΞΝΗΝ

ΔΗΛΑΗ

ΡΝ

ΞΟΝΘΙΖΠΖ/
Δ΢ΘΑΗΟΗΑ

ΚΑΘΖΠΗΑΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΡ΢ΣΗΑΠ

ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ
ΔΞΗΞΔΓΝ 1 - ΘΔΚΑΡΑ
ΔΞΗΞΔΓΝ 2 - ΓΗΓΑΘΡΗΘΖΠ
ΔΞΗΞΔΓΝ 3 - ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΑ
ΚΔΡΟΑ
Π΢ΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΡΑΗ
ΡΝ
ΞΑΗΣΛΗΓΗ ΔΞ
ΑΛ ΝΣΗ ΓΗΑΡΗ
ΔΑΛ
ΝΣΗ,
ΞΝΗΔΠ
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΔΠ
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ

ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΝΠ ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΠΡΖΛ
ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ ΚΝ΢

ΠΡΝ΢Π
ΚΝ΢

ΚΑΘΖΡΔΠ

212

ΠΡΖΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ
ΑΠΦΑΙΔΗΑ
ΡΥΛ
ΚΑΘΖΡΥΛ

Ρ΢ΞΝΗ
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΚΑΘΖΠΗΑΘΝ΢
ΞΙΑΛΝ΢

213

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΝ΢ PPT

214

215

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΝ΢
ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛ΢ΚΝ
ΠΣΝΙΔΗΝ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
EMAIL
ΡΗΡΙΝΠ
ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ
ΞΥΠ
ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΡΖΘΔ
Ζ ΞΟΝΘΙΖΠΖ/
Δ΢ΘΑΗΟΗΑ ΠΑΠ;
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ

ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ
ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ ΠΑΠ

ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΠΡΝ΢Π
ΚΑΘΖΡΔΠ ΠΑΠ

ΑΛΡΗΘΡ΢ΞΝΠ
ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ
ΑΠΦΑΙΔΗΑ

ΞΝΗΑ ΒΔΙΡΗΠΡΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ
ΜΑΛΑΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝ΢ΠΑΡΔ;

ΘΑ

ΞΝΗΑ ΒΔΙΡΗΠΡΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛ
ΘΑ ΜΑΛΑΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝ΢ΠΑΡΔ;

ΔΞΗΡ΢ΣΑΡΔ

ΡΝ΢Π

216

ΔΘΞΑΓΔ΢ΡΗΘΝ΢Π ΠΑΠ ΠΡΝΣΝ΢Π
ΑΛΑΦΝΟΗΘΑ ΚΔ ΡΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ
ΔΞΗΡ΢ΣΗΑΠ ΠΑΠ;

ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΣΝΙΗΑ

217

ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΗΘΝ΢
Γηα ηνπο καζεηέο ζαο
Αεκηνπξγήζηε έλα εξσηεκαηνιφγην κε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο
ζηελ νπνία θαηακεηξάηαη ε επξχηεηα ησλ εηηθεηψλ ηαπηφηεηαο (εξσηήζεηο 1 έσο 3), ε
αθακςία ηεο λννηξνπίαο (εξψηεζε 4, γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 8-11), ην επίπεδν ηεο
αλνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (εξψηεζε 4, γηα ηελ ειηθία νκάδα 12-14). Θνηξάζηε απηά
θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ καζήκαηνο.
Q1
Θεξηθέο θνξέο θάλσ ιάζε. Ξπκθσλψ / Αελ ζπκθσλψ.
Q2
Θεξηθέο θνξέο έρσ εγσηζηηθά θίλεηξα. Ξπκθσλψ / Αελ ζπκθσλψ.
Q3
Βάλ ππάξρεη έλα πξφβιεκα, είκαη κέξνο ηνπ. Ξπκθσλψ / Αελ ζπκθσλψ.
Q4
[8-11] Βίλαη έλα θαιφ πξάγκα λα απνηπγράλεηο κεξηθέο θνξέο. Ξπκθσλψ
/ Αελ ζπκθσλψ.
Q4
[12-14] Έρσ ηηο δεμηφηεηεο λα επηθνηλσλήζσ κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ κηα
εληειψο δηαθνξεηηθή άπνςε απφ κέλα. Ξπκθσλψ / Αελ ζπκθσλψ.
Θεηξήζηε ην πνζφ ησλ "Ξπκθσλψ" θαη ζεσξήζηε απηφλ ηνλ αξηζκφ σο ην ζεκείν
κεδέλ. Ξηε ζπλέρεηα, ξσηήζηε ηηο ίδηεο εξσηήζεηο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Μάιη
κεηξήζηε ην πνζφ ησλ "Ξπκθσλψ" θαη ζεσξήζηε απηφλ ηνλ αξηζκφ σο ην ζεκείν
κεδέλ έλα. Ον πνζφ ησλ «ζπκθσλψ» ζην ζεκείν έλα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
10% πςειφηεξν. Μξνζζέζηε ηα απνηειέζκαηα ζην πξφηππν αμηνιφγεζεο ζηελ
ελφηεηα: "Ώληίθηππνο καζήκαηνο αληίθηππν ζηνπο καζεηέο ζαο".
Γηαδηθηπαθήο αζθάιεηαο ηνπ καζεηή
Μξνζζήθε ζην εξσηεκαηνιφγην κηα εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν:
Q5
ΐαζκνινγήζηε ην αθφινπζν ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 (δελ ζπκθσλψ θαζφινπ)
έσο ην 5 (ζπκθσλψ απφιπηα): Ώλ θάηη θαθφ ζα ζπκβεί ζην Αηαδίθηπν ζα μέξσ ηη λα
θάλσ.
Νσηήζηε ηηο ίδηεο εξσηήζεηο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζαο. Μξνζζέζηε ηα απνηειέζκαηα
ζην πξφηππν αμηνιφγεζεο ζηελ ελφηεηα: "Ώληίθηππνο καζήκαηνο ζηελ δηαδηθηπαθή
αζθάιεηα ηνπ καζεηή".
Γηα εζάο [ηνλ εθπαηδεπηηθφ]
ΐαζκνινγήζηε ηελ αλακελφκελε ζεηηθή επίδξαζε απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία κε κηα
θιίκαθα απφ ην "1" (πνιχ ρακειέο πξνζδνθίεο) ζηε ζέζε "5" (πνιχ πςειέο
πξνζδνθίεο) πξηλ απφ ην κάζεκα ζαο:
 Θεσξία ηαπηφηεηαο
 Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή
 Μξνιεπηηθά κέηξα
 Βπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα.
Λη παξαπάλσ αξηζκνί ζα απνηειέζνπλ είλαη ην ζεκείν κεδέλ ζαο. Θεηά ην κάζεκα,
αιιά πξηλ ζπκπιεξψζεηε ην πξφηππν αμηνιφγεζεο , θάληε πάιη κηα κέηξεζε αιιά απηή
ηε θνξά ζα κεηξήζεηε ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν πνπ ππήξμε ζηα παξαθάησ:
 Θεσξία ηαπηφηεηαο
 Αηαδξαζηηθή δηδαθηηθή
 Μξνιεπηηθά κέηξα
 Βπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα.

218

Ώπηέο νη εθηηκήζεηο είλαη ην ζεκείν έλα. Οψξα πιεθηξνινγήζηε θαη ηηο δχν βαζκνινγίεο
ζην πξφηππν αμηνιφγεζεο ζηελ ελφηεηα: «Ώληίθηππνο καζήκαηνο ζηε δηδαζθαιία ζαο».

219

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘ΋ ΞΑΟΑΘΝΙΝΌΘΖΠΖΠ

Project title: Augmented Reality
towards better understanding of Online Identities - IDentifEYE - 2013-1-GR1-LEO0513907

Ξηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο
Ξην εξγαζηήξην IDentifEYE νη ζπκκεηέρνληεο καζαίλνπλ λα δεκηνπξγνχλ, λα πινπνηνχλ
θαη λα αμηνινγνχλ 45 ιεπηά καζεζηαθά πιάλα γηα καζεηέο ειηθίαο 8 -14 εηψλ πνπ
εληζρχνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ καζεηή ψζηε λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο
εκπεηξίεο ζην Αηαδίθηπν - θαη σο εθ ηνχηνπ εληζρχεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην
Αηαδίθηπν - ελψ ηαπηφρξνλα ελζαξξχλεη κηα ζπλεηδεηή, δεκηνπξγηθή θαη ηελ θξηηηθή
ζηάζε απφ ηνπο καζεηέο σο ππεχζπλνπο πνιίηεο. Ξεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε
απηνχ ηνπ ζηφρνπ απνηεινχλ ην παηρλίδη Βπαπμεκέλεο Μξαγκαηηθφηεηαο θαη ε
δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο δηαδξαζηηθήο δηδαθηηθήο θαη ησλ ζηνηρείσλ πξνθχιαμεο.
Ον εξγαζηήξην βαζίδεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ επξσπατθφ ζρέδην [IDentifEYE - 2013-1GR1-LEO05-13907] – πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Αηα ΐίνπ
Θάζεζεο Leonardo da Vinci. Ον εξγαζηήξην εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζηελ Βιιάδα, ηελ
Μνισλία, ηελ Εζπαλία θαη ηε Ηηζνπαλία. Μξνέξρεηαη απφ ηελ Ζχπξν θαη ηελ Λιιαλδία.
Μεξηζζφηεξα γηα ην ID-EYE κπνξείηε λα βξείηε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ:
http://www.id-eye.eu.
ΝΛΝΚΑ
Π΢ΚΚΔΡΔΣΝΛΡΑ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΡΝΞΝΠ

ΝΛΝΚΑ ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΖ
΢ΞΝΓΟΑΦΖ
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΡΖ

Ρν ζρέδην απηφ ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε δεζκεχεη
κφλν ηνλ ζπληάθηε ηεο θαη ε Δπηηξνπή δελ επζχλεηαη γηα
ηπρφλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε
απηήλ.

220

ΔΡΑΗΟΝΗ ΔΟΓΝ΢

CrystalClearSoft (Βιιάδα)
http://www.ccseducation.com/

Ezzev Foundation (Λιιαλδία)
http://www.ezzev.eu/

COSMIC INNOVATIONS Ltd
(Ζχπξνο)
www.cosmic-innovations.eu

Fundacja Citizen Project
(Μνισλία)
http://www.foundationcitizenp
roject.eu/home/

Δ εηαηξεία CrystalClearSoft (CCS) ηδξχζεθε ην 2005
απφ κηα νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θαη ηερλνιφγσλ πνπ
αλαγλψξηζε ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ νη
λέεο ηερλνινγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ. Δ απνζηνιή ηεο CCS
είλαη λα σζήζεη ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο
ζε
κηα
λέα
επνρή,
ηελ
αχμεζε
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ εηδηθά
δνκεκέλσλ ηερλνινγηψλ.
Ον Ίδξπκα EZZEV (EF) είλαη έλαο κηθξφο κε
θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ζηφρν έρεη λα
επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο λένπο ζρεηηθά κε ηα
δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ζην δηαδίθηπν θαη γηα ηηο
επηπηψζεηο ηεο δηαδηθηπαθήο ηνπο παξνπζίαο, θαζψο
επίζεο θαη γηα ηηο ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
επηθνηλσλία κε ηνπο λένπο επί ηνπ ζέκαηνο.
Εδξχζεθε ην 2005.
Δ COSMIC INNOVATIONS (COIN), είλαη κηα
δπλακηθή ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία πνπ πξνζθέξεη
κηα ζεηξά ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηε γεθχξσζε ηνπ
θελνχ κεηαμχ ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ
θξαηηθνχ/Βπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ρνξεγήζεσλ.
Λη ππεξεζίεο ηεο COIN πεξηιακβάλνπλ απφ
επηρεηξεκαηηθή
αλάπηπμε
θαη
θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε κέρξη πξνζσπνπνηεκέλεο ιχζεηο,
εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο.
΋ιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη κε
εζηίαζε ζε πςειή πνηφηεηα απνηειεζκάησλ ην
νπνίν θαη δηαθνξνπνηεί ηελ COIN απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξηψλ πνπ
απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηελ ηερληθή πινπνίεζε
αθήλνληαο ηνπο πειάηεο ηνπο εθηεζεηκέλνπο.
Ον Citizen Project Foundation (FCP) είλαη έλα κηθξφ
κε θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα. Ξηφρνο ηνπ είλαη λα
ελδπλακψζεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε ηελ
πξνψζεζε λέσλ δεμηνηήησλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο, λέσλ δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ θαη
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κεηαμχ ησλ Μνισλψλ θαη
ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Ηεηηνπξγεί σο έλα δίθηπν,
ζε ζπλεξγαζία κε εζεινληέο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη
ζεζκνχο, φπσο ηα ζρνιεία θαη νξγαληζκνί ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο.
Ον Ζέληξν Μξφιεςεο Βζηζκνχ Gdansk (GCPU)
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηεο
πφιεο Gdansk γηα ηελ έλαξμε, πινπνίεζε θαη
ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο

221

Gdańskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień (Μνισλία)
http://www.gcpu.pl/

Viešoji įstaiga JAUNIMO
KARJEROS CENTRAS
(Ηηζνπαλία)
www.karjeroscentras.eu

ησλ εζηζκψλ θαη ησλ εμαξηήζεσλ.
Βληφο ηνπ GCPU ππάξρεη κία νκάδα πνπ εηδηθεχεηαη
ζηε ζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή πξφιεςε, ςπρνινγηθή
ή παηδαγσγηθή βνήζεηα, ελψ κηα δεχηεξε νκάδα
αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ εθπαίδεπζε, ηελ παξνρή θαηάξηηζεο θαη
ελεκέξσζεο, ηε δηνξγάλσζε εθζηξαηεηψλ γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο, ηε γλψζε θαη ηελ
αίζζεζε ηεο επζχλεο πνπ δηεμήρζε ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ αζηπλνκία θαη ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δεκάξρνπ ηνπ Gdansk.
Δ απνζηνιή ηνπ GCPU είλαη ζηελ βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Gdansk κε ηε
κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο
εζηζκνχο θαη ηελ νηθνγελεηαθή βία.
Δ
νξγάλσζε
ζπλεξγάδεηαη
κε
νκάδεο
επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ΘΖΛ,
ζρνιεία θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.
Ον Ξπκβνπιεπηηθφ Ζέληξν Ιενιαίαο (Youth Career
and
Advising
Center,JKC)
είλαη
έλαο
κεθεξδνζθνπηθφο θαη κε-θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο, κε
εκπεηξία πάλσ απφ 10 ρξφληα, πνπ σο ζηφρν έρεη
ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ,
ηελ
ππνζηήξημε
πξσηνβνπιίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ
ζπζηεκάησλ
δεκφζηαο
ππεξεζίαο.
Λη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ επηθεληξψλνληαη
ζε 4 ηνκείο: ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, ηηο απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο, ηελ αλάπηπμε εθπαίδεπζεο θαη ηελ
νξγαλσηηθή δηαρείξηζε. Ον JKC έρεη 5 κφληκα κέιε
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη έλα ηζρπξφ δίθηπν ησλ
εθπαηδεπηψλ, εκπεηξνγλσκφλσλ, ζπκβνχισλ πνπ
παξέρνπλ εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ζε φιε ηε
ρψξα.
Ώπφ ην 2001 JKC εξγάδεηαη ελεξγά κε ηνπο
θαζεγεηέο θαη ην ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ
(ςπρνιφγνπο,
θνηλσληθνχο
παηδαγσγνχο,
θ.ιπ.),
πξνθεηκέλνπ
λα
ηνπο
εμνπιίζεη κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη λα ηνπο
παξέρεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
επέθηαζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο ζην
πιαίζην ησλ επθαηξηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δηά
βίνπ κάζεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ. Βπίζεο σο
δηαπηζηεπκέλν
ίδξπκα
θαηάξηηζεο
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πινπνηεί ζπλερψο πξνγξάκκαηα γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ δηδαζθαιίαο /
κάζεζεο θαη πφξσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ
λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή θαζνδήγεζε θαη ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.

222

Fundación Privada Joan XXIII
(Εζπαλία)
http://www.cetei.info
http://www.j23.fje.edu/

Ον CETEI, απνηειεί κέξνο ηνπ Εδξχκαηνο Joan XXIII
θαη είλαη έλα θέληξν ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο πνπ
δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή θαη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηε δηα βίνπ κάζεζε.
Αεκηνπξγεί ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηεο θαηάξηηζεο θαη
ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηνρεχεη ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Ον CETEI ιεηηνπξγεί σο νινθιεξσκέλν θέληξν
εθπαίδεπζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή θαη ηε
δηαρείξηζε
έξγσλ
γηα
ηελ
πξνψζεζε
ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ηεο ξηδηθήο αιιαγήο ζε ζρνιεία θαη
ηδξχκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ
θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο θαζψο θαη ηελ
βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.
Βίλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξηο ηνκείο:
• Μαηδαγσγηθή Ζαηλνηνκία
• Βθαξκνγή ησλ ΟΜΒ ζηελ ηάμε
•Οερλνινγηθή θαη παηδαγσγηθή εγεζία
•Βθπαηδεπηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.
Ον ίδξπκα CETEI είλαη κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ
Jesuitas Educación Foundation θαη είλαη ν θεληξηθφο
θφκβνο ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ζηηο ΟΜΒ θαη
ην Αηαδίθηπν. Ον CETEI επίζεο πξνζθέξεη
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία ζηελ δηδαζθαιία θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο
ηερλνινγίεο,
κεηακφξθσζε
θαη
αιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ.

223

Π΢ΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΟΓΝ΢

Gdańsk

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

http://www.gdansk.pl/

http://ateneum.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku

Primary School no. 21 in Gdansk

Primary School no. 57 in Gdansk

www.sp21.to.pl

www.sp57gda.pl

Szkoła Podstawowa nr 75 w Gdańsku
Primary School no. 75 in Gdansk
www.zssio.eu/szkolapodstawowa

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku
Primary School no. 79 in Gdansk
www.sp79.gda.pl

Gimnazjum nr 2 w Gdańsku

Gimnazjum nr 10 w Gdańsku

Secondary School no. 2 in Gdansk

Secondary School no. 10 in Gdansk

www.gim2.gda.pl

www.gim10.edu.pl
105ν ΑΔΘΛΟΕΖΛ ΞΡΛΗΒΕΛ ΏΘΔΙΣΙ
105st Primary School of Athens

224

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku
Secondary School no. 25 in Gdansk
www.gimnazjum25.pl

JESUITAS BELLVITGE

JESUITAS CASP. SAGRAT COR DE JESUS

BELLVITGE JESUIT

CASP JESUIT. JESUS' SACRED HEART

http://www.joan23.fje.edu/

http://www.casp.fje.edu/

JESUITAS EL CLOT. ESCOLA DEL CLOT

JESUITES GRÀCIA. ESCOLA KOTSKA

CLOT JESUIT. CLOT SCHOOL

GRÀCIA JESUIT. KOTSKA SCHOOL

http://www.clot.fje.edu/

http://www.kostka.fje.edu/

JESUITES POBLE SEC. ESCOLA SANT PERE
JESUITES SANT GERVASI. ESCOLA INCLAVER
FANT JESUS
POBLE SEC JESUIT. SANT PERE CLAVER
SCHOOL
http://www.spclaver.fje.edu/

JESUITES SARRIA. SANT IGNASI.
SARRIA JESUIT. SANT IGNASI
http://www.santignasi.fje.edu/

SANT GERVASI JESUIT. JESUS SCHOOL
http://www.santgervasi.fje.edu/

Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla
Kaunas
school

Simonas

Daukantas

middle

http://www.daukantas.kaunas.lm.lt/

225

Prienų rajono
gimnazija

Veiverių

Tomo

Žilinsko
Kauno Rokų gimnazija

Prienai disctric of Veiveriai Tomas Zilinskas Kaunas Rokai gymnasium
gymnasium
http://www.vtzg.lt/

Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo KTU Vaižganto progimnazija
gimnazija
KTU Vaizgantas pro-gymnasium
Raseiniai district of Nemaksciai Martynas
www.ktuprogimnazija.lt
Mazvydas gymnasium
www.nemaksciugimnazija.lt

Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Birzai "Ausra" high school

Kaunas Jonas Jablonskis gymnasium

http://birzuausra.lt

www.jablonskis.kaunas.lm.lt

226

Δ΢ΣΑΟΗΠΡΗΔΠ
Βηδηθέο επραξηζηίεο ζηνπο:
Ξε φινπο φζνπο ζπλεηζέθεξαλ ζην έξγν: Paweł Adamowicz, Irena Adamowska, María
Teresa Arbués, Mariola Ataman-Mańkowska, Anna Baranowska, Beata Bukowska,
Θαξία Ρξηζηνδνχινπ, Patrycja Cybulska, Anna Dąbrowska-Górska , Miguel Delgado
Caballero, Αεκήηξεο Αηακαληήο, Anna Dolata, Jadwiga Drosdowska, Jelmer Evers,
Alicja Fortenbach, Greta Gedgaudaitė, Ewelina Gerke, Hanna Górecka, Joanna
Gregorowicz, Michał Guć, Onno Hansen, Θαηζαίνο Ζάθαξεο, Petra Keller, Piotr
Kowalczuk, Joanna Kowalczyk, Jakub Kownacki, Jovyta Kumpienė, Adam Landowski,
Lidia Lisińska, Hans en Sofie van Manen, Έιελα Θάληδαξε, Katarzyna Marczewska,
Milena Misztal, Urszula Młynarczyk, Anna Mrotek, Radosław Nowak, Piotr Olech,
Henryk Olszewski, Ραξά Μαπαληθνιάνπ, Monika Piotrzkowska-Dziamska, Małgorzata
Perzyna, Liliana Płoszaj, Agata Rafałowska, Anna Rejkowska, Piotr Romanowski,
Magdalena Skiba, Sylwia Sorn, Marzena Sorokosz, Beata Staszyńska, Teresa
Staszyńska, Ewelina Szajdziuk, Grzegorz Szczuka, Waldemar Tłokiński, Anna
Turowska, Ώληψλεο ΐιαράθεο, Hein Wils, Anna Wolińska, Dariusz Wołodźko, Elżbieta
Zakrzewska, Michał Zapolski-Downar, Katarzyna Ziemann, Joanna Zorn-Szumiło,
φινπο ηνπο καζεηέο απφ ηα ζρνιεία ηνπ Gdansk θαη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηα
εξγαζηήξηα ζηελ Μνισλία, Εζπαλία, Βιιάδα θαη Ηηζνπαλία.

227

ΕΚΔΟ΢ΕΙ΢

ΣΙΣΛΟ΢ ΕΡΓΟΤ: Augmented Reality towards better understanding of Online Identities
IDentifEYE - 2013-1-GR1-LEO05-13907
ΑΡΧΙ΢ΤΝΣΑΚΣΕ΢: Onno Hansen, Beata Staszyńska
ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΙ΢ΤΝΣΑΚΣΩΝ: Jakub Kownacki, Ewelina Gerke, Chara Papanikolaou
ΚΕΙΜΕΝΑ: Onno Hansen, Beata Staszyńska, Mattheos Kakaris, Radosław Nowak , Jakub Kownacki
ΓΡΑΦΙΚΟ ΢ΧΕΔΙΟ: Chara Papanikolaou, Beata Staszyńska
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢, ΕΙΚΟΝΕ΢: Jakub Kownacki, Beata Staszyńska
ISBN: 978-83-63988-09-8
ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ: IDentifEYE – WWW.ID-EYE.EU
ΔΕΝ ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ ΠΡΟ΢ ΠΩΛΗ΢Η