You are on page 1of 13

aq ai]SmOit"

≈Ig,ex;y nm"
aD;nit…mr;N/Sy vOtne ;nen kÉxv
p[sId sum% u o n;q D;nÎi∑p[do .v 1
¸t;…¶ho]m;sInmi]' ≈utvt;' vrm(
¨pgMy c pOCz≤Nt AWy" x'…stv[t;" 2
.gvn( kÉn d;nen jpen inymen c
xu?yNte p;tkìyˇRu _;St' b[vIiW mh;mune 3
ap:y;iptdoW;,;' p;p;n;' mht;' tq;
sveWR ;' copp;t;n;' xu≤ı' v+y;…m tTvt" 4
p[;,;y;mw" piv]wí d;nwhoRmjw pR Sw tq;
xu≤ık;m;" p[mCu yNte p;vkÉ>yo n s'xy"
p[;,;y;m;n( piv];'í Vy;˙tI" p[,vNtq;
piv]p;…,r;sInoå?y>ySyb[˜ nw‚Tykm( 6
a;vˇRyTe sd;yuˇ_" p[;,;y;m;n( pun" pun"
a;kÉx;g[;d;n%;Nt;ˇpStPyt juˇmm( 7
TvKcmRm;'s®…/rmedom∆;iSq…." ’t;"
tqe≤N{y’t; doW;" dÁNte p[;,ing[h;t(
inro/;∆;yte v;yuv;Ryor…¶ihR j;yte
t;pen;po ih j;yNte ttoåNt" xu?yte i]…." 8
tq; cmR tq;n©; doW; a>yitR /mRt"
tqe≤N{y’t; doW; dÁNte p[;,ing[h;t( 9
p[;,;y;mwdhR te ( doW;ı;r,;….í ikæLvWm(
p[Ty;h;re, ivWy;N?y;nen;nwêr;n( gu,;n( 10
n c tIv[,e tps; n Sv;?y;ywncR Je yy;
mit'gNtu' sur;" xˇ_; yog;Ts'p;[ “uv≤Nty;m( 11
220
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ai]SmOit" [|Atri Sm¨iti]

yog;TsMp[;Pyte D;n' yog;ımRSy l=,m(


yog" pr' tpo inTy' tSm;¥uˇ_" sd; .vet( 12
p[,v;¥;Stq; ved;" p[,ve pyRviSqt;"
v;Ñy" p[,v' sv| tSm;Tp[,vm>yset( 13
p[,ve ivinyuˇ_Sy Vy;˙tIWu c s¢su
i]pd;y;' c g;y}y;' n .y' iv¥te Kv…ct( 14
Ek;=r' pr' b[˜ p[;,;y;m" pr' tp"
b[˜;,I cwv g;y]I p;vn' prm' SmOtm( 15
sm;˙tIk;' sp[,v;' g;y]I' ixrs; sh
i]" p#πd;yt" p[;," p[;,;y;m" s ¨Cyte 16
îTy;]eySmOTy;' p[qmoå?y;y"
aq i√tIyoå?y;y"
p[;,;y;m;'Stq; k⁄y;R¥q;iv…/rt≤N{t"
ahor;i]’t;Tp;p;ˇT=,;dev xu?yit 1
kMmR,; mns; v;c; yden" k⁄®te inix
aitœTpUvsR N?y;y;' p[;,;y;mwStu xu?yit 2
p[;,;y;mwyR a;Tm;n' s'yMy;Ste pun" pun"
dx√;dx….v;Rip ctu…v|x;Tpr' tp" 3
k*Ts' jPTv;p îTyet√;…sœ' c tOc' p[it
k⁄„m;<@÷ p;vm;n' c sur;poåip ivxuıit 4
s’∆PTv;Sy p;nIy' ixvs˚Lpmev c
suv,Rmp˙Ty;ip =,;∫vit inmRl" 5
hiv„m;'Stu ym>ySy n tm'h îtIv c
sUˇ_' tu p*®W' jPTv; muCyte gu®tLpg" 6
sVy;˙tIk;" sp[,v;" p[;,;y;m;Stu Wo@x
221
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Atri Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

aip .[,U hn' m;s;TpunNTyhrh" ’t;" 7


aip v;Psu inm∆Nv; i]" p#πd`mWR,m(
yq;ême/" £tur;$( t;Îx' mnurb[vIt( 8
a;rM.yD" =]Sy hivyRDo ivx;mip
p·rcyRyD" xU{Stu jpyDo i√joˇm" 9
a;rM.yD;∆pyDo ivix∑o dx….gu,R "w
¨p;'xu Sy;Cztgu," shßo m;ns" SmOt" 10
¨p;'xSu tucl≤∆◊;ıddxnCzd È·rt"
a/roœiv.;go v; ivê;sop;'xl u =,"
inivRk;re, v£É, mns; m;ns" SmOt" 11
shßprm;' devI' xtm?y;' dx;vr;m(
g;y]I' y" p#πi√p[o n s p;pen ≤lPyte 12
=i]yo b;¸vIye,R tred;pdm;Tmn"
ivˇen vwXyxU{* to jphomwi√≥joˇm" 13
yq;ê; rqhIn;Stu rqo v;êwyqR ; ivn;
Ev' tpoåPyiv¥Sy iv¥; v;PytpiSvn" 14
yq;•' m/usy' ˇu _' m/u v;Nyen s'ytu m(
Ev' tpí iv¥; c s'yˇu _' .eWj' mht( 15
iv¥;tpo>y;' s'yˇu _' b[;˜,' jptTprm(
k⁄iTstwrip vˇRNtmeno n p[itp¥te 16
îit a;]eySmOt* i√tIyoå?y;y"
ySy k;yRxt' s;g[' ’t' vedí s;?yte
sv| tˇSy ved;…¶dRhTy…¶·rveN/nm( 1
yq; j;tblo v;…¶dRhTy;{;Rnip &m;n(
tq; dh≤Nt vedD;" kmRjNdoWm;Tmn" 2
222
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ai]SmOit" [|Atri Sm¨iti]

yq; mh;Óde lo∑' ≤=¢' sv| ivnXyit


Evm;Tm’t' p;p' ]yI dhit deihn" 3
n vedblm;…≈Ty p;pkmRrit.Rvte (
aD;n;∞ p[m;d;∞ dÁte kmR netrt( 4
tpStpit yoår<ye muinmUl R fl;xn"
Acmek;ç yoå/Ite t∞ t;in c tTflm( 5
ved;>y;so yq;xKTy; mh;yDi£y;=m;"
n;xyNTy;xu p;p;in mh;p;tkj;Nyip 6
îith;spur;,;>y;' ved' smupvOh' yet(
iv.eTyLp≈ut;√πd;Nm;my' p[t·r„yit 7
y;jn;?y;pn;∂;n;ˇqwv;Û" p[itg[h;t(
ivp[We u n .ve∂oWo Jvln;kúsm; ihte 8
x˚;Sq;ne smuTp•e .+y.oJyp[itg[he
a;h;rxu≤ı' v+y;…m tNme ingdt" Í,u 9
svRvde piv];…, v+y;Myh mt" prm(
yeW;'jpwí homwí itlkLpí s'vt[ ; 10
a`mWR,' vedvt' xuıvTy" xrTsm;"
k⁄„m;<@" p;vm;ní dug;R s;ivi]rev c 11
xt®{' /mRixr' i]sup,| mh;v[tm(
ainW©;dySto.;s;m;in Vy;˙itStq; 12
g;®@;in c s;m;in g;y]I' rwvt' tq;
pu®Wv[tç .;vç tq; ved’t;in c 13
aÆVl©; b;hRSpTy' c v;KsUˇ_ç;mOt' tq;
gosUˇ_ç;êsUˇ_ç îN{xuıíe s;min 14
]I<y;Jydoh;in rqNtrç a¶evtR[ ' v;mdeVy' bOh∞
Et;injPy;inpun;itp;p;∆;itSmrTv'l.te yidCzπt( 15
223
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Atri Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a¶erpTy' p[qm' ihr<y' .Uv„Rw ,vI sUysR tu ;í g;v"


lok;ßySte n .v≤Nt dˇ;" y" k;çn©;ç mhIç d¥;t( 16
sveWR ;mev d;n;n;mekjNm;nug' flm(
h;$k≤=it/ennU ;' s¢jNm;nug' flm( 17
svRk;mfl; vO=; n¥" p;yskdRm;"
k;çn; y] p[;s;d;St] gCz≤Nt gop[d;" 18
vwx;:y;' p*,Rm;Sy;Ntu b[;˜,;n( s¢ pç v;
itl=*{e, s'yˇu _;'StpR…yTv; yq;iv…/ 19
p[Iyt;' /mRr;jeit y√; mn…s vˇRte
y;v∆Iv’t' p;p' tT=,;dev nXyit 20
suv,Rn;.' yo d¥;Tsum% u ' ’tm;gRkm(
itlwd¥R ;ˇSy pu„pfl' pu<y' c yt( Í,u 21
s; suv,R/r; /en"u sxwlvnk;nn;
y; tu s;grpyRNt; .ve∂t; n s'xy" 22
itl;n( ’„,;…jne ’Tv; suv,Rm/usipRW;
dd;it yStu ivp[;y sv| trit du„’tm( 23
îit a;]eySmOt* tOtIyoå?y;y"
aq rhSy p[;y…íˇ;in Vy;:y;Sy;m"
s;m;NyS]IgmnrhSye rhSy p[£;xe p[k;x' p;vn' anuitœºt( )
v;--sm;NymgMy;gmnNdur•.ojn;Nt* rhSy* rhSy' p[k;x'
v;vnmnuitœºt( ) aqv;PsuinmJyn( smNdoåy' i]r;vOTy xuıte (
) govNyv/e kNy;dW,e îN{xuı‰; îTy;p" pITv; muCyte )
vedSywvgu,' v;ip s¥" xo/nmuCyte
Ek;dxgu,;Nv;ip ®{;n;vTyR xu?yit 1
mh;p;tkopp;tkÉ>yo m≤lnIkr,e>yo muCyte
224
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ai]SmOit" [|Atri Sm¨iti]

i]pd; n;m g;y]I vede v;jsneykÉ


i]" ’TvoåNtjRle p[oˇ_; svRp;p' Vypohit 2
b[;˜,I gmne ò;Tvodk⁄M.;n( b[;˜,;y d¥;t(
=i]y;vwXy;gmne t;ps;' i]r;vOTy xuı‰it
xU{;gmne a`mWR,' i]r;vOTy xuı‰it
gu®d;n( gTv; vOW. √;dx;vOTy; xuı‰it
apey' pITv; a`mWR,ne ;p" pITv; ivxuı‰it
axˇ_" p[;y…íˇe svRr;]mnuxoCy xuı‰et
a…¶som îN{som îit jipTv; kNy;dUWI ivmuCyte
som' r;j;n…mit jipTv; ivWd; a…¶d;í ivmuCyNte
sveWR ;mev p;p;n;' s˚re smupiSqte 3
dxs;hßm>ySt; g;y]I xo/nI pr;
b[˜h; gu®tLpI v;ågMy; g;mI tqwv c 4
Sv,RNteyI c goflI c tq; ivSßM.`;tk"
xr,;gt`;tI c kÀ$s;=I Tvk;YyR’t( 5
Evm;¥eWu c;NyeWu p;pe„v….rt…írm(
p[;,;y;m;'Stu y" k⁄y;RTsUySR yodyn' p[it 6
sUySR yodyn' p[;Py inMmRl; /*tkLmW;"
.v≤Nt .;Skr;k;r; iv/Um; îv p;vk;" 7
n ih ?y;nen sÎx' piv]…mh iv¥te
êp;kÉ„vip .uÔ;no ?y;nenvw ;] ≤lPyte 8
?y;nmev vro /moR ?y;nmev pr' tp"
?y;nmev pr' x*c' tSm;ı‰;npro .vet( 9
svRp;pp[sˇ_oåip ?y;n' inytm>yset(
svRd; ?y;nyuˇ_í tpSvI p'·ˇ_p;vn" 10
punStpSvI .vit p'·ˇ_p;vnp;vn"
225
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Atri Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit a;]eySmOt* ctuqoRå?y;y"


cturß' b[;˜,Sy itkoR,' =i]ySy tu
vˇulR çwv vwXySy xU{Sy;>yu=,' SmOtm(
b[˜; iv„,uí ®{í ≈IÛRt;xn Ev c 1
m<@l;NyupjIv≤Nt tSm;Tk⁄v≤R Nt m<@lm(
y;tu/;n;" ipx;c;í £Àr;íwv tu r;=s;" 2
hr≤Nt rsm•Sy m<@len ivv…jRtm(
gomywm<R @l' ’Tv; .oˇ_Vy…mit in…ítm( 3
y] KvpittSy;•' .uKTv; c;N{;y,' cret(
yití b[˜c;rI c pKv;•Sv;…mn;vu.* 4
tyor•mdÊv; c .uKTv; c;N{;y,' cret(
yithSte jl' d¥;∫Ÿ=' d¥;TpunjRlm( 5
t∫Ÿ=' me®,; tuLy' t∆l' s;gropmm(
v;mhSten yo .u¤π py" ipvit v; i√j" 6
sur;p;nen tˇuLy' mnu" Sv;yM.uvoåb[vIt(
hStdˇ;Stu ye òeh;Llv,VyÔn;id c 7
d;t;r' nopitœ≤Nt .oˇ_; .uÔIt ikæLvWm(
a.oJy' b[;˜,Sy;•' vOWlen inm≤N]tm( 8
tqwv vOWlSy;•' b[;˜,en inm≤N]tm(
b[;˜,;•' ddCzÀ{" xU{;•' b[;˜,o ddt( 9
¨.;vet;v.oJy;•* .uKTv; c;N{;y,' cret(
amOt' b[;˜,Sy;•' =i]y;•' py" SmOtm( 10
vwXySy c;•mev;•' xU{;•' ®…/r' SmOtm(
xU{;•enodrSqen yoå…/gCzit mwqnu m( 11
ySy;•' tSyte pu]; a•;Cz⁄£˘ p[vˇRte
226
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ai]SmOit" [|Atri Sm¨iti]

xU{;•rspu∑;©oå/Iy;noåip c inTyx" 12
ju◊t( c;ip jpNv;ip gitmUı;‹• ivNdit
yStu vedm/Iy;n" xU{;•mup.uÔte 13
xU{o vedfl' y;it xU{Tv' c;…/gCzit
mOtsUtkpu∑;©o i√j" xU{;•.ojnm( 14
ahmev' n j;n;…m k;˚;' yoin©…m„yit
ê;nStu s¢jNm;in nvjNm;in xUkr" 15
gO/o[ √;dxjNm;in îTyev' mnurb[vIt(
prp;kmup;sNte ye i√j; gOhme…/n" 16
te vw %rTvmu∑T^ v' êTvçwv;å…/gCzit
≈;ı' dTv; c .uKTv; c mwqnu ' yoå…/gCzit 17
.v≤Nt iptrStSy tNm;se retso .uj"
¨iCz∑e n tu s'SpO∑o {VyhSt" kqçn 18
.Um* in/;y t∂Vym;c;Nt" xu…ct;…my;t(
SpOx≤Nt ivNdv" p;d* y a;c;myt" pr;n( 19
.U…mgwSte sm;Dey; n twrp[yto .vet(
a;c;NtoåPyxu…cSt;v¥;vTp;]mnuıt» m( 20
¨ı»tPe yxu…cSt;v¥;vNm<@lxo/nm(
a;sne p;dm;roPy b[;˜,o yStu .uÔte 21
mu%ne v…mt' c;•' tuLy' gom;'s.=,m(
¨pd'x;•xeW' v; .ojne mu%in"sOtm( 22
i√j;tIn;m.oJy;•' .uKTv; c;N{;y,' cret(
pItxeWNtu yˇoy' b[;˜," ipvte pun" 23
apey' t∫ved;p" pITv; c;N{;y,' cret(
anuvx ' Ntu .uÔIt n;nuvx
' Ntu s'ivxet( 24
anuvx ' Ntu .uÔ;no dI`Rm;yurv;“uy;t(
227
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Atri Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;{Rp;dStu .uÔIt n;{Rp;dStu s'ivxet( 25


a;{Rp;dStu .uÔ;no dI`Rm;yurv;“uy;t(
an;{Rp;d" xyne dI`;| …≈ymv;“uy;t( 26
a;yu„y' p[;Ñü%o .u¤π yxSy' d≤=,;mu%"
…≈y' p[TyÑü%e .u¤π At' .u¤ ¨dÑü%" 27
x;ve xvgOh' gTv; Xmx;ne v;Ntreåip v;
a;tur' VyÔn' ’Tv; dUrSqoåPyxu…c.Rvte ( 28
ait£;Nte dx;he tu i]r;]mxu…c.Rvte (
sMvTsre VytIte tu SpOÇvŸ ;po ivxu?yit 29
index
R ' D;itmr,' ≈uTv; pu]Sy jNm c
sv;s; jlm;PluTy xuıo .vit m;nv" 30
axuı' SvymPy•' n xuıStu yid SpOxte (
ivxu?yTyupv;sen .u¤π ’Cz^,π s i√j" 31
sUtkÉ sUtk˘ SpOÇ; ò;n' x;ve c sUtkÉ
sUtkÉnvw xu≤ı" Sy;NmOtSy;…•dRxe xu…c" 32
sUtkÉ sUtk˘ SpOÇ; ò;n' x;ve c sUtkÉ
.uKTv; pITv; tdD;n;dupv;sS}yh' .vet( 33
mO<my;n;ç p;];,;' dx;he xu…c·r„yte
ò;n;idWu p[yˇu _;n;' Ty;g Ev iv/Iyte 34
sUtkÉ mOtkÉ cwv mOt;Nte c p[stU kÉ
tSm;ˇu x©t;x*ce mOt;x*ce n xu?yit 35
sUtk;id≠√gu,' x;v' x;v;id≠√gu,m;ˇRvm(
a;ˇRv;d( i√gu,; sUitSttoå…/xvd;hk" 36
anugCzπ¥q; p[te ' D;itmD;itmev v;
ò;Tv; scwl' SpOÇ;…¶' `Ot' p[;Xy ivxu?yit 37
rjt; xu?yte n;rI ndI vegne xu?yit
228
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ai]SmOit" [|Atri Sm¨iti]

.Smn; xu?yte k;'Sy' pun" p;kÉn mO<mym( 38


nodNvtoåM.…s ò;n' =urkmR tqwv c
aNtvRà‰; pit" k⁄v•R p[j; .vit /[vu m( 39
dMptI xuxnu ; s;ı| sUtkÉ dxmeåhin
=*r' k⁄y;Rˇt" pUt;d;n.ojnyoGyt; 40
kÉx;id dUiWte tIre n k⁄y;RiˇltpR,m(
jlm?ye jl' dey' iptø,;' jl…mCzt;m(
`nSq;ne n d;tVy' iptø,;' nopgCzit 41
r;i]' k⁄y;Rt( i].;gNtu √* .;g* pUvR Ev c
¨ˇr;'x" p[.;ten yuJyte mOtsUtkÉ 42
yid pXyeÎtup' vU | £Àrv;re mOit" SmOt;
îit pXyeˇu .uKTv; tu p;duk;roh,' SmOtm(
ò;TvwN{v[tm;d;y devt;>yo invedyet( 43
apUp' lv,' muÌ' gu@…m≈' tq; h…v"
dKTv; b[;˜,pàI>yo inix .ojnmev c 44
ctuqåRe hin kˇRVy' =urkm;Rityàt"
pu<y;h' v;c…yTv;Nte .oˇ_Vy' xu≤ı…mCzt; 45
apu<y;he tu .uÔIt ivp[o /mRmj;nt"
tSy j;itmy' .u¤π p[;y…íˇ' /[vu ' .vet( 46
ivv;he ivtte tN]e homk;l ¨piSqte
kNy;mOtmu tI' ÎÇ; kq' k⁄v≤R Nt y;…Dk;" 47
hivSmTy; ò;p…yTv; TvNyvS]ml˚ét;m(
yuÔ;n;m;¸it' ’Tv; tt" kmR p[vˇRte 48
p[qmeåhin c;<@;lI i√tIye b[˜`;tk°
tOtIye rjk° p[oˇ_; ctuqåRe hin xu?yit 49
a;ˇRv;….Plut;' n;rI' c<@;l' pitt' xunm(
229
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Atri Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

.oJy;Ntre p[yJu yNte ò;Tv; m;nStOc' jpet( 50


a;ˇRv;….Plut;' n;rI' ÎÇ; .u¤åπ N/k;tr;"
td•' zdR…yTv; tu k⁄xv;·r ipvedp" 51
ye t;' dTv; tu yo .u¤π p[;j;pTy' ivxo/nm(
a;ˇRv;….Plut;' n;rI' a;ˇRv;….Plut;…./" 52
.;W…yTv; tu s'moh;dupv;sStyo.Rvte (
¨dKy;y;" kre,;q .uKTv; c;N{;y,' cret( 53
p[;j;pTymsTy;∞e≤T]r;]' SpO∑.ojne
tıSt.ojnçwv i]gu,' sh .ojne 54
ctug,Ru ' tduiCz∑e p;nIye TvıRmve c
¨dKy;y;" smIpSq m•' .uKTv;Tvk;mt" 55
¨pv;sen xu≤ı" Sy;≤Tpved( b[˜ suv∞Rlm(
a;ˇRv; yid c;<@;lmuiCz∑en tu pXyit 56
a;ò;nk;l' n;≈Iy;d;sIn; v;Gyt; bih"
p;d’Cz^Ntu y" k⁄y;Rdb( ˜[ ’Cz^' ipvet( pun" 57
b[;˜,;n( .ojyeTpí;i√p[;,;mnux;sn;t(
mOtsUtksMpkÉú Atu' ÎÇ; kq' .vet( 58
a;ò;nk;l' n;XnIy;∫⁄KTv; c;N{;y,' cret(
a;ˇRv;….Plut; n;rI c<@;l' SpOxte yid 59
a;ˇRv;….Plut; n;rI' a;ˇRv;….Plut; SpOxte (
ò;Tvopv;s' k⁄y;R∞ pçgVyen xu?yit 60
’Cz^mk e çreTs; tu tdq| c;NtrI’te
a;tur; y; Atuò;t; ò;nkmR kq' .vet( 61
ò;Tv; ò;Tv; pun"SpOXy dx’TvSTvn;tur;"
vS];pnyn' ’Tv; .Smn; p·rm;jRyte ( 62
dÊv; tu x·ˇ_to d;n' pu<y;hen ivxu?yit
230
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ai]SmOit" [|Atri Sm¨iti]

b[˜,;n;' krwmˇuR _' toy' ixr…s /;ryet( 63


svRtIqRt$;Tpu<y;i√ix∑trmuCyte
rjSvl;y;" p[te ;y;" s'Sk;r' n;creid≠√j" 64
Ë?v| i]r;];Tò;t;y;" x;v/me,R d;hyet(
rjSvle c √π SpO∑e c;tuv,R SR y y;" ≤S]y" 65
ait’Cz^' creTpUv| ’Cz^mk e ˘ £me, tu
rjSvl;y;" ò;t;y;" punrev rjSvl; 66
…v'xteidRvs;dU?v| i]r;]mxu…c.Rvte (
p[siU tk; tu y; n;rI ò;nto …v'xte" prm( 67
rjSvl; tu s; p[oˇ_; p[;ˇ_⁄ nw…miˇk˘ rj"
xuı; n;rI xuıv;s;" punr;tRvdxRne 68
vS]' tu m≤ln' TyKTv; itlm;PluTy xu?yit
a;tur ò;ns'p;[ ¢* dx’TvSTvn;tur" 69
ò;Tv; ò;Tv; SpOxde ne ' tt" xuıo .iv„yit
cN{sUygR h[ e n;¥;Tò;Tv; muˇ_É tu .uÔte 70
amuˇ_yo rStgyo r¥;∂»Ç; preåhin
ySy SvjNmn=]e gOÁtº e xix.;Skr* 71
Vy;…/" p[v;he mOTyuí d;·r¥uç mh∫ym(
tSm;∂;n' c homç devt;>ycRn' jpm( 72
k⁄y;RˇiSmn( idne yuˇ_É tSy x;≤Nt.Riv„yit
sv| g©;sm' toy' r;¸g[Ste idv;kre 73
yo nr" ò;it tˇIqeR smu{e setbu N/ne
¨po„y rjnImek;' r;¸g[Ste idv;kre 74
s¢jNm’t' p;p' tT=,;dev nXyit
someåPyev' sUytR Lu y' tSm;Tsv| sm;cret( 75
îit a;]eySmOt* pçmoå?y;y"
231
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Atri Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

îÇ; £tuxtwrve ' devr;jo mh;¥uit"


Svgu®˘ v;≤Gmn;' ≈eœ' pyRpCO zä»hSpitm( 1
.gvn( kÉn d;nen SvgRt" su%me/te
yd=y' mh;.;g Tv' b[iU h vdt;Mbr 2
Ev' pO∑" s îN{e, devdevpuroiht"
v;cSpitmRh;tejo bOhSpit®v;c h 3
ihr<yd;n' god;n' .U…md;nç v;sv"
EtTp[yCzm;noåip SvgRt"su%me/te 4
suv,| rjt' vS]' m…,rà' vsUin c
svRmve .ve∂ˇ' vsu/;' y" p[yCzit 5
fl;’∑;' mhI' d¥;TsbIj;' sSym;≤lnIm(
y;vTsUyk R r; lokÉ t;vTsgeR mhIyte 5
îit a;]eySmOt* /mRx;S]' sMpU,mR (

Reference:
Sm¨ti Sandarbha, Vol. I, (Delhi: Nag, 1981), pp. 336ff.

232