You are on page 1of 47

pr;xr SmOit"

p[qmoå?y;y"
≈Ig,ex;ynm"
t];d* /moRpdex' tLl=,ç;h
aq;to ihmxwl;g[e devd;®vn;lye
Vy;smek;Gg[m;sInmpOCz•OWy" pur; 1
m;nuW;,;' iht' /m| vtRm;ne kl* yuge
x*c;c;r' yq;v∞ vdsTyvtI sut" 2
tCz^Tu viWRv;Ky' tu s≤x„yo婉kús…ª."
p[Tyuv;c mh;tej;" ≈uitSmOitivx;rd" 3
n c;h' svRtÊvD" kq' /m| vd;Myhm(
aSm≤Tptwvp[∑Vyeit Vy;s" sutoåb[vIt( 4
ttStWRy" sveR /mRtÊv;qRk;iÕ,"
AiW' Vy;s' purSkéTygt; bd·rk;≈mm( 5
n;n; pu„pll;k°,| flvO„kìrl'kté m(
ndI p[ßv,opet' pu<ytIqoRpxo….t' c 6
mOgp≤=inn;d;!‰' devt;ytn;vOtm(
y=gN/vR…sıwí nOTygItwrl'kté m( 7
t‚Sm•OiWs.; m?ye x·ˇ_pu]' pr;xrm(
su%;sIn' mh;tej; muinmu:yg,;vOtm( 8
két;Ô≤lpu$o .UTv; Vy;sSTvOiW…." sh
p[d≤=,;….v;dwí Stuit…." smpUjyt( 9
tt" s't∑u ˙dy" pr;xrmh;muin"
a;hsuSv;gt' b[hU ITy;sIno muinpu©v" 10
k⁄xl' sMy…gTyuKTv; Vy;s" pOCzTynNtrm(
yid j;n;…s .·ˇ_' me òeh;√; .ˇ_vTsl 11
276
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

/mRkqyme t;t;nug;[ Áo Áh' tv


≈ut; me m;nv; /m;R v;…sœ; k;Xyp;Stq; 12
ggeyR ; g*tmIy;í tq;çoxns;SmOt;"
a]eivR„,oí s'vt;Rtd( =;di©rsStq; 13
x;t;tp;∞ h;rIt;¥;DvLKy;ˇqwv c
a;pStMbkét; /m;R xƒSy ≤l≤%tSy c 14
k;Ty;ynkét;íwv tq; p[;cets;Nmun"e
≈ut; Áºte .vTp[oˇ_;" ≈uTyq;R me n ivSmOt;" 15
a‚SmNmNvNtre /m;R" két]et;idkÉ yuge
sveR /m;R" kéte j;t;" sveR n∑;" kl* yuge 16
c;tuv<R yRsm;c;r' ik˘…cTs;/;r,' vd
ctu,;Rmip v,;Rn;' ktRVy' /mRkoivdw" 17
b[iU h /mRSvÂpDsU+m' SqUl' c ivStr;t(
Vy;sv;Ky;vs;ne tu muinmu:y" pr;xr" 18
/mRSyin,Ry' p[;hsU+m' SqUl' c ivStr;t(
Í,u pu]p[v+y;…m Í<vNtu munyStq; 19
kLpe kLpe =yoTpÊy; b[˜iv„,umheêr;"
≈uitSmOitsd;c;rin,Rte ;rí svRd; 20
n k…í√πdkt;R c ved' SmOTv; ctum% uR "
tqwv/m;RNs(mrit mnu" kLp;NtreåNtre 21
aNye kétyuge /m;RS]et;y;' √;pre yuge
aNye k≤lyuge nø,;' yugÂp;nus;rt" 22
tp" pr' kétyuge ]et;y;' D;nmuCyte
√;pre yDmev;Û" d;nmevkl* yuge 23
kéte tu m;nv; /m;RS]et;y;' g*tm;" SmOt;"
√;pre x;ƒ≤l≤%t;" kl* p;r;xr;" SmOt;" 24
277
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tyje∂x º ' kétyuge ]et;y;' g[;mmuTsOjte (


√;pre k⁄lmek˘ tu kt;Rr' tu kl* yuge 25
kéte sM.;W,;dev]et;y;' SpxRnne c
√;pre Tv•m;d;ykl* ptit kmR,; 26
kéte t;Tk;≤lk" x;p" ]et;y;' dx….idRn"w
√;pre cwkm;sen kl* s'vTsre,tu 27
a….gMykéte d;n' ]et;Sv;ÙydIyte
√;pre y; c m;n;ysevy; dIyte kl* 28
a….gMyoˇm' d;nm;Ùywv tu m?ymm(
a/m' y; c m;n;ysev;d;n' tu in„flm( 29
…jto /moR Á/me,R sTy' cwv;nOtne c
…jt;íorwí r;j;n" S]I….í pu®W;" kl* 30
sId≤Nt c;…¶ho];…, gu®pUj; p[,Xyit
k⁄m;yRí p[syU Nteå‚SmNk≤lyuge sd; 31
kéte TvS…q gt;" p[;,;S]et;y;' m;'sm;…≈t;"
√;pre ®…/r' cwv kl* Tv•;idWu S…qt;" 32
yuge yuge c ye /m;RSt]t]cye i√j;"
teW;' inNd; n ktRVy; yugÂp; ih te i√j;" 33
yuge yuge tu s;mQy| xeW' muiniv.;iWtm(
pr;xre,c;Pyuˇ_' p[;y…íˇ' iv/Iyte 34
ahm¥wvtTsvRmnuSmOTyb[vI…m v"
c;tuv<R yRsm;c;r' Í<vNTvOiWpu©v;" 35
pr;xrmt' pu<y' piv]' p;pn;xnm(
…c≤Ntt' b[;˜,;q;Ry/mRsS' q;pn;y c 36
ctu,;Rmip v,;Rn;m;c;ro /mRp;lk"
a;c;r.[∑deh;n;' .veımR" pr;Nmu%" 37
278
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

W$(km;R….rto inTy' devt;it…qpUjk"


hutxeW' tu .uÔ;no b[;˜,o n;vsIdit 38
s'?y; ò;n' jpo homo devt;it…qpUjnm(
a;itQy' vwêdev' c W$(km;R…, idne idne 39
î∑o v; yid v; √π„yo mU%"R p<…@twvv;
sMp[;¢o vwêdev;Nte soåit…q" SvgRsg' m[ " 40
dUr;?vopgt' ≈;Nt' vwêdevopS…qtm(
ait…q' t' ivj;nIy;•;it…q" pUvmR ;gt" 41
nwkg[;mI,mit…q' s'g O It kd; c n
ainTym;gto ySm;ˇSm;dit…q®Cyte 42
ait…q' t]sMp[;¢' pUjyeTSv;gt;idn;
a~y;Rsnp[d;nen p;dp[=;lnen c 43
≈ıy; c;• d;nen ip[yp[Xnoˇre, c
gCzNt' c;nuy;nen p[IitmuTp;dyetg( hO I 44
ait…qyRSy.¶;xo gOh;Tp[itinvtRte
iptrStSyn;Xn≤Nt dxvW;R…, pç c 45
k;œ.;rshße,`Otk⁄M.xten c
ait…qyRSy.¶;xStSyhomo inrqRk" 46
su=]e e v;pyeäIj' sup;]e in≤=peınm(
su=]e e c sup;]e c Áu¢' dˇ' n nXyit 47
n pOCzπÌo]cr,e n Sv?y;y' ≈ut' tq;
˙dye kLpye∂vº ' svRdve myo ih s" 48
apUv"R suvt[ I ivp[o ÁpUvíR ;ititihyRq;
ved;B.(y;srto inTy' t;vpUv*R idne idne 49
vwêdeve tu sMp[;¢e ….=ukÉ gOhm;gte
¨ı»Tyvwêdev;q| ….=uk˘ tu ivsjRyte ( 50
279
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

yití b[˜c;rI c pKv;• Sv;…mn;vu.*


tyor•mdÊv; tu .uKTv; c;N{;y,' cret( 51
d¥;∞ ….=; i]ty' p·rv[;@±b˜[ c;·r,;m(
îCzy; c tto d¥;i√.ve sTyv;·rtm( 52
yit hSte jl' d¥;∫Ÿ=' d¥;TpunjRlm(
t∫Ÿ+y' me®,; tuLy' t∆l' s;gropmm( 53
ySyz]' hyíwv k⁄Ôr;rohmO≤ımt(
EeN{' Sq;nmup;sIttSm;ˇ' n ivc;ryet( 54
vwêdevkét' p;p' xˇ_o ….=uVyRpoihtum(
n ih ….=ukté ;NdoW;Nvwêdevo Vypohit 55
akéTv; vwêdev' tu .uÔte ye i√j;/m;"
sveR te in„fl; Dey;" pt≤Nt nrkÉåxuc* 56
vwêdevivhIn; ye a;itQyen bih„két;"
sveR te nrk˘ y;≤Nt k;kyoin' v[j≤Nt c 57
p;po v; yid c<@;lo ivp[fl" iptOG`;tk"
vwêdeve tu sMp[;¢" so_ait…q" SvgRs£ ' m" 58
yo vei∑t≤xr; .u¤π yo .u¤π d≤=,;mu%"
v;mp;de kr' NySy t√w r=;'…s .uÔte 59
av[t; Án/Iy;n; y].w=cr; i√j;"
t' g[;m' d<@ye{;j; cor.ˇ_p[do ih s" 60
=i]yo ih p[j; r=NxS]p;…," p[d<@v;n(
in…jRTyprswNy;in ≤=it' /me,R p;lyet( 61
pu„p' pu„p' iv…cnuy;NmUlCzπd' n k;ryet(
m;l; k;rev;r;me n yq;©;rk;rk" 62
l;.kmRtq; rà' gv;' c p·rp;lnm(
kéiWkmR c v;…,Jy' vwXyvO·ˇ®d;˙t; 63
280
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

xU{Syi√jxu≈WU ; prmo /moRCyte


aNyq; k⁄®te ik˘…cˇ∫veˇSyin„flm( 64
lv,' m/utl w ' c d…/t£˘ `Ot' py"
n du„yeCzÀ{j;tIn;' k⁄y;RTsveWR u iv£ym( 65
iv£°,Nm?ym;'s;in Á.=Sy c .=,m(
k⁄v•R gMy;gmn' xU{" ptit tT=,;t( 66
kipl;=Irp;nen b[;˜,I gmnen c
ved;=rivc;re,xU{í;<@;lt;' v[jte ( 67
îit p;r;xre /mRx;S]e p[qmoå?y;y"
i√tIyoå?y;y"
gOhSq;≈m/mRv,Rnm(
at" pr' gOhSqSy km;Rc;r' kl* yuge
/m| s;/;r,' xKTy;c;tuv<R y;R≈m;gtm( 1
t' p[v+y;Myh' pUv| pr;xrvco yq;
W$(kmRsihto ivp[" kéiWkmR c k;ryet( 2
=u…/t' tOiWt' ≈;Nt' blIvd| n yojyet(
hIn;©÷ Vy;…/t' KlIb' vOW' ivp[o n v;hyet( 3
S…qr;©÷ blIvdR" tO¢' sund| W<!v…jRtm(
v;hyei∂vsSy;/| pí;Tò;n' sm;cret( 4
jPy' dev;cRn' hom' Sv;?y;y' cwvm>yset(
Eki√i]ctuivRp;[ N.ojyeTò;tk;≤N√j" 5
Svy' ké∑e tq; =e]e /;Nywí Svym…jRt"w
invRpTe pçyD;'í £tu dI=;' c k;ryet( 6
itl; rs; n iv£Ét; iv£Ét; /;NytTsm;"
ivp[Sywv' iv/; vO·ˇStO,k;œ;id iv£y" 7
281
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[;˜,íeTkéiW' k⁄y;RˇNmh;doWm;“uy;t(
s'vTsre,yTp;p' mTSy`;tI sm;“uy;t( 8
ayomu%ne k;œºn tdek;hen l;©lI
p;xkomTSy `;tI c Vy;/" x;k⁄inkStq; 9
ad;t; kWRkíwv sveR te sm.;…gn"
vO=' …zÊv; mhI' ….Tv; hTv; c ké…mk°$k;n( 10
kWRk" %lyDen svRp;pw" p[mCu yte
yo n d¥;‚d(√j;it>yo r;≤xmUlmup;gt" 11
s c ¨r" s c p;ipœo b[˜fl' t' ivinidRxte (
r;De dÊv; tu W@±.;g' dev;n;' cwk…v'xkm( 12
ivp[;,;' i]'xk˘ .;g' svRp;pw" p[mCu yte
=i]yoåip kéiW' kéTv; dev;iNvp[;í' pUjyet( 13
vwXy" xU{Stq; k⁄y;RTkéiWv;…,Jy≤xLpkm(
ivkmRkv⁄ tR e xU{; i√jxu≈WU yoæJZt;" 14
.vNTyLp;yuWSte vw inry' y;NTys'xym(
ctu,;Rmip v,;Rn;meW/mR" sn;tn" 15
îit p;r;xre /mRx;S]e i√tIyoå?y;y"
tOtIyoå?y;y"
ax*cVyvSq;v,Rnm(
at" xu≤ı' p[v+y;…m jnne mr,e tq;
idn]ye, xu?y≤Nt b[;˜,;" p[te sUtkÉ 1
=i]yo √;dx;hen vwXy" pçdx;hkì"
xU{" xu?yit m;sen pr;xrvco yq; 2
¨p;sne tu ivp[;,;m©xu≤ıí j;yte
b[;˜,;n;' p[stU * tu devSpxeR iv/Iyte 3
282
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

j;t* ivp[o dx;hen √;dx;hen .U…mp"


vwXy" pçdx;hen xU{o m;sen xu?yit 4
Ek;h;Cz⁄?yte ivp[o yoå…¶ vedsmiNvt"
}yh;TkÉvlvedStu i√hIno dx….idRn"w 5
jNmkmRp·r.[∑" s'?yop;sn v…jRt"
n;m/;rkivp[Stu dx;h' sUtk° .vet( 6
Ekip<@;Stu d;y;d;" pOqGd;rinkÉtn;"
jNmNyip ivpˇ* c teW;' tTsUtk˘ .vet( 7
t;vˇTsUtk˘ go]e ctuqpR ®u We,tu
d;y;i√Czπdm;“oit pçmo v;Tmv'xj" 8
ctuqRe dxr;]' Sy;TWÆ<,x;" pu…' s pçme
Wœº cturh;Cz⁄≤ı" s¢me tu idn]y;t( 9
.OGv…¶mr,e cwv dex;NtrmOte tq;
b;le p[te e c s'NySte s¥" x*c' iv/Iyte 10
dex;NtrmOt" k…íTsgo]" ≈Uyte yid
n i]r;]mho r;]' s¥" ò;Tv; xu…c.Rvte ( 11
dex;Ntrgto ivp[" p[y;s;Tk;lk;·rt;t(
dehn;xmnup;[ ¢‚St…qnR D;yte yid 12
ké„,;∑mI Tvm;v;Sy; ké„,; cwk;dxI c y;
¨dk˘ ip<@d;n' c t] ≈;ı' c k;ryet( 13
aj;tdNt; ye b;l; ye c g.;Ri√inh(stO ;"
n teW;m…¶s'Sk;ro n;x*c' nodki£y; 14
yid g.oR ivp¥etßvte v;ip yoiWt"
y;vNm;s' S…qto g.oR idn' t;vˇu sUtkm( 15
a;ctuq;R∫veTs(r;v" p;t" pçmWœyo"
at Ë?v| p[siU t" Sy;∂x;h' sUtk˘ .vet( 16
283
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

dNtj;teånuj;te c kétcU@º c s'S…qte


a…¶s'Skr,e teW;' i]r;]mxu…c.Rvte ( 16
a;dNtjNmn" s¥; cU@;•wiWk° SmOt;
i$^r;]m; v[t;dex;∂xr;]mt" prm( 17
b[˜c;rI gOhe yeW;' Ùyte c hut;xn"
sMpk| n c k⁄v≤R Nt n teW;' sUtk˘ .vet( 18
sMpk;≥∂„u yte ivp[o jnne mr,e tq;
sMpk;≥∞ invOˇSyn p[te ' nwv sUtkm( 19
≤x‚Lpn" k;®k; vw¥;d;sId;s;í n;ipt;"
r;j;n" ≈oi]y;íwv s¥" x*c;" p[k°itRt;" 20
sv[t" s]pUtí;iht;…¶í yo i√j"
r;Dí sUtk˘ n;‚St ySyceCzit p;…qRv" 21
¨¥to in/ne d;ne a;toR ivp[o inm≤N]t"
tdiWR….Î≥∑' yq;k;len xu?yit 22
p[sve gOhme/I tu n k⁄y;RTs'kr' yid
dx;h;Cz⁄?yte m;t; Tvvg;Áipt; xu…c" 23
sveWR ;' x;vm;x*c' m;t; ip]oStu sUtkm(
sUtk˘ m;turve Sy;dupSpOXyipt;xu…c" 24
yid pà‰;' p[stU ;y;' sMpk| k⁄®te i√j"
sUtk˘ tu .veˇSyyid ivp[" W@©ivt( 25
sMpk;≥∆;yte doWo n;Nyo doWoå‚St vw i√je
tSm;TsvRpy[ àen sMpk| vjRyäe /ë " 26
ivv;hoTsvyDeWu TvNtr;mOtsUtkÉ
pUvsR k
' ‚Lpt' {Vy' dIym;n' n du„yit 27
aNtr; dx;hSypunmRr,jNmnI
t;vTSy;dxu…civRpo[ y;vˇTSy;dindRxm( 28
284
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

b[;˜,;qeR ivp•;n;' b≤Ndgog[h,e tq;


a;hveWu ivp•;n;mekr;]mx*cm( 29
√;ivm* pu®W* lokÉ sUymR <@l.eidn*
p·rv[;@‰ogyuˇ_ír,e c;….mu%o ht" 30
y]y]ht" xUr" x]u…." p·rvei∑t"
a=y;'l.te lok;Nyid KlIb' n .;Wte 31
sª‰St' b[;˜,' dOÇ; Sq;n;∞lit .;Skr"
EWme m<@l' ….Êv; pr' Sq;n' p[y;Syit 32
yStu .¶eWu swNyeWu iv{vTsu smNtt"
p·r];t; yd; gCzπTsc £tu fl' l.et( 33
ySyzπd=t' g;]' xrmuÌryi∑…."
devkNy;Stu t' vIr' hr≤Nt rmy≤Nt c 34
dev;©n;shß;…, xUrm;yo/ne htm(
Tvrm;,;" p[/;v≤Nt mm.t;R mmeit c 35
y' yDs'`Sw tps; c ivp[;" SvgwiR W,o v;]yq; y;≤Nt
=,en y;NTyevih t]vIr;" p[;,;Nsuyı u ne p·rTyjNt" 36
…jten l>yte l+mImOtR ne ;ip sur;©n;"
=,?v'…sink;yeå‚SmNk; …cNt; mr,e r,e 37
ll;$dexe ®…/r' ßv∞ ySy;hve tu p[ivxe∞ vK]m(
tTsomp;nen ikl;SytuLy' s'g;[ myDe iv…/v∞ dO∑m( 38
an;q' b[;˜,' p[te ' ye vh≤Nt i√j;ty"
pde pde yDflm;nupVU y;RLl.≤Nt te 39
n teW;mxu.' ik˘…cTp;p' v; xu.kmR,;m(
jl;vg;hn;ˇeW;' s¥" x*c' iv/Iyte 40
astormbN/u' c p[te I.Ut' i√joˇmm(
vihTv; c dihTv; c p[;,;y;men xu?yit 41
285
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

anugMyeCzy; p[te ' D;itmD;itmevv;


ò;Tv; scwl' SpOÇ;…¶' `Ot' p[;Xyivxu?yit 42
=i]y' mOtmD;n;d(b;[ ˜,o yoånugCzit
Ek;hmxu…c.UTR v; pçgVyen xu?yit 43
xv' c vwXymD;n;d(b;[ ˜,e yoånugCzit
kéTv;x*c' i√r;]' c p[;,;y;m;NW@;cret( 44
p[te I.Ut' tu y" xU{' b[;˜,o D;ndubl
R "
anugCzπ•Iym;n' i]r;]mxu…c.Rvte ( 45
i]r;]e tu tt" pU,eR ndI' gTv; smu{g;m(
p[;,;y;mxt' kéTv; `Ot' p[;Xyivxu?yit 46
ivinvRTyRyd;xU{odk;NtmupS…qt"
i√jwStd;nugNtVywW/mR" sn;tn" 47
îit p;r;xre /mRx;S]e tOtIyoå?y;y"
ctuqoRå?y;y"
anekiv/p[kr,p[;y…íˇm(
aitm;n;dit£o/;Tòeh;√; yidv; .y;t(
¨√›Iy;TS]Ipum;Nv; gitreW; iv/Iyte 1
pUyxo…,tsMpU,eR TvN/e tm…s m∆it
WœIvRWsR hß;…, nrk˘ p[itp¥te 2
n;x*c' nodk˘ n;…¶' n;≈up;t' c k;ryet(
vo!;roå…¶p[d;t;r" p;xCzπdkr;Stq; 3
t¢kéCz^,π xu?yNtITyevm;hp[j;pit"
go….hRt' tqoäı' b[;˜,en tu `;ittm( 4
s'SpOx≤Nt tu ye ivp[; vo !;rí;…¶d;í ye
aNye ye v;nugNt;r" p;xCzπdkr;í ye 5
286
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

t¢kéCz^,π xuı;Ste k⁄ybRu ;[ ˜R ,.ojnm(


an@ëTsiht;' g;' c d¥uivRp;[ yd≤=,;m( 6
}yhmu„,' ipbe√;·r }yhmu„,' py" ipbet(
}yhmu„,' ipbeTsipRv;Ry.u =o idn]ym( 7
W$(pl' tu ipbedM.≤S]pl' tu py" ipbet(
plmek˘ ipbeTsipRSt¢kéCz^' iv/Iyte 8
yo vw sm;crei√p[" pitt;id„vk;mt"
pç;h' v; dx;h' v; √;dx;hmq;ip v; 9
m;s;/| m;smek˘ v; m;s√ymq;ip v;
aBd;/RmBdmek˘ v; tdU?v| cwv tTsm" 10
i]r;]' p[qme p=e i√tIye kéCz^m;cret(
tOtIye cwv p=e tu kéCz^' s;'tpn' cret( 11
ctuqRe dxr;]' Sy;Tpr;k" pçme mt"
k⁄y;R∞;N{;y,' Wœº s¢me TvwNdv√ym( 12
xuı‰qRm∑me cwv W<m;s;N’Cz^m;cret(
p=s':y; p[m;,en suv,;RNyipd≤=,; 13
Atuò;t; tu y; n;rI.t;Rr' nopspRit
s; mOt; nrk˘ y;it iv/v; c pun" pun" 14
Atuò;t;' tu yo .;y;| s…ª/* nopgCzit
`or;y;' .[,U hTy;y;' yuJyte n;]s'xy" 15
d·r{' Vy;…/t' mU%| .t;Rr' y;vmNyte
s; xunI j;yte mOTv; sUkrI c pun" pun" 16
pTy* jIvit y; n;yupR o„yv[tm;cret(
a;yu„y' hrte .tu"R s; n;rI nrk˘ v[jte ( 17
apOÇ; cwv .t;Rr' y; n;rI k⁄®te v[tm(
sv| t{;=s;NgCzπidTyev' mnurb[vIt( 18
287
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

b;N/v;n;' sj;tIn;' duvˇRO ' k⁄®te tu y;


g.Rp;t' c y;k⁄y;R•t;' sM.;WyeTKv…ct( 19
yTp;p' b[˜hTy;y;' i√gu,' g.Rp;tne
p[;y…íˇ' n tSy;" Sy;ˇSy;STy;go iv/Iyte 20
n k;yRm;vsqen n;…¶ho]e,v; pun"
s.veTkmRc;<@;lo yStu /mRpr;Nmu%" 21
ao`v;t;˙t' bIj' ySy=e]e p[rohit
s=e]I l.te bIj' n bIjI.;gmhRit 22
t√Tpr≤S]y;" pu]*√*SmOt* k⁄<@golk*
pTy* jIvit k⁄<@" Sy;NmOte .tR·r golk" 23
a*rs" =e]jíwv dˇ" kéi]mk" sut"
d¥;Nm;t;ipt;v;ip spu]o dˇko .vet( 24
p·riv·ˇ" p·rveˇ; yy; c p·riv¥te
sveR te nrk˘ y;≤Nt d;tOy;jkpçm;" 25
√* kéz*^ p·rivˇeStu kNy;y;" kéCz^vw c
kéz;^ itkéCz^* d;tuStu hot; c;N{;y,' cret( 26
k⁄Bjv;mnW<!ºWu gÌdeWu j@ºWu c
j;TyN/e b…/re mUkÉ n doW" p·rvedne 27
iptOVypu]" s;pà" prn;rI sutStq;
d;r;…¶ho]sMyoge n doW" p·rvedne 28
Jyeœo .[;t; yd; itœºd;/;n' nwvk;ryet(
anuD;tStu k⁄vIRtxƒSyvcn' yq; 29
n∑e mOte p[v…[ jte KlIbe c pitte pt*
pçSv;pTsu n;rI,;' pitrNyo iv/Iyte 30
mOte .tR·r y; n;rI b[˜cyRvt[ e S…qt;
s; mOt; l.te Svg| yq; te b[˜c;·r," 31
288
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

itß" ko$‰o@/Rko$I c y;in rom;…, m;nuWe


t;vTk;l' vseTSvgeR .t;Rr' y;nugCzit 32
Vy;lg[;hI yq;Vy;l' bl;duırte …bl;t(
Ev' S]IpitmuıT» y tenvw sh modte 33
îit p;r;xre /mRx;S]e ctuqoRå?y;y"
aq pçmoå?y;y"
p[;y…íˇv,Rnm(
vOkê;nsOg;l;¥wd∑R o yStu i√joˇm"
ò;Tv; jpeTsg;y]I' piv];' vedm;trm( 1
gv;' Í©odkì" ò;n' mh;n¥oStu s'gme
smu{dxRn;√;ip xun; d∑" xu…c.Rvte ( 2
vediv¥; v[tò;t" xun; d∑o i√jo yid
sihr<yodkì" ò;Tv; `Ot' p[;Xyivxu?yit 3
sv[tStu xun; d∑o y≤S]r;]mup;vset(
`Ot' k⁄xodk˘ pITv; v[txeW' sm;pyet( 4
av[t" sv[to v;ip xun; d∑o .ve‚d(√j"
p[…,pTy.veTpUto ivp[íw =uinRrI≤=t" 5
xun; `[;t;vlI!Syn%wivR≤l≤%tSy c
a≤∫" p[=;ln' p[oˇ_m…¶n; copcUlnm( 6
xun; tu b[;˜,I d∑; jMbuknÉ vOk,É v;
¨idt' g[hn=]' dOÇ; s¥" xu…c.Rvte ( 7
ké„,p=e yd; somo n dOXyetkd;cn
y;' idx' v[jte somSt;' idx' v;vlokyet( 8
asd(b;[ ˜,kÉ g[;me xun; d∑o i√joˇm"
vOW' p[d≤=,I kéTys¥" ò;Tv; xu…c.Rvte ( 9
289
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

c<@;len êp;kÉn go….ivRppw[ hR[ to yid


a;iht;…¶mOtR o ivp[o ivWe,;Tmhto yid 10
dheˇ' b[;˜,' ivp[o lok;¶* mN]v…jRtm(
SpOÇ; vo!(v; c dG?v; c sip<@ºWu c svRq; 11
p[;j;pTy' creTpí;i√p[;,;mnux;sn;t(
dG/;SqIin pungOÁR =Irw" p[=;lye‚d(√j" 12
pundRhTe Sv;…¶n; tu SvtN]e, pOqKpOqk™
a;iht;ɦiój" kɒTp[vsNk;lcoidt" 13
dehn;xmnup;[ ¢StSy;…¶vRste gOhe
p[te ;…¶ho]s'Sk;r" ≈Uyt;mOiWpu©v;" 14
ké„,;…jn' sm;StIyRkx ⁄ Sw tu pu®W;kéitm(
W$(xt;in xt' cwv pl;x;n;' c vONtt" 15
cTv;·r'xæCzre d¥;Czt' k<#π tu ivNyset(
b;hu>y;' xtk˘ d¥;d©ëlIWu dxwvtu 16
xt' tu j`ne d¥;‚d(√xt' tUdre tq;
d¥;d∑* vOW,yo" pçme/e[ tu ivNyset( 17
Ek…v'xitmU®>y;' i√xt' j;nujÏyo"
p;d;©ëlIWu W@±d¥;¥Dp;]' tto Nyset( 18
xMy' ≤xXne ivin"≤=Py;r,I' mu„kyorip
juÙ' c d≤=,e hSte v;me tUp.Ot' Nyset( 19
k,Re colU%l' d¥; pOœº c musl' Nyset(
¨r…s ≤=PydOWd' t<@ël;Jyitl;Nmu%e 20
≈o]e c p[o=,I' d¥;d;JySqlI' tu c=uWo"
k,Re ne]e mu%e `[;,e ihr<yxkl' Nyset( 21
a…¶ho]opkr,mxeW' t]in≤=pet(
as* Svg;Rylok;ySv;heTyek;huit' skét( 22
290
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

d¥;Tpu]oåqv; .[;t;PyNyo v;ip c b;N/v"


yq; dhns'Sk;rStq; k;y| ivc=,w" 23
ÈdOx' tu iv…/' k⁄y;Rdb( ˜[ lokgit" SmOt;
dh≤Nt ye i√j;St' tu te y;≤Nt prm;' gitm( 24
aNyq; k⁄vtR e kmRTv;Tmbuı‰; p[coidt;"
.vNTyLp;yuWSte vw pt≤Nt nrkÉåxuc* 25
îit p;r;xre /mRx;S]e pçmoå?y;y"
aq Wœoå?y;y"
p[;…,hTy;p[;y…íˇv,Rnm(
at" pr' p[v+y;…m p[;…, hTy;su in„kéitm(
pr;xren pUvoRˇ_; mNvqeåR ip c ivStOt;m( 1
£*çs;rsh's;'í c£v;k˘ c k⁄‘$⁄ m(
j;lp;d' c xr.mho r;]e,xu?yit 2
bl;k;i$iØ.* v;ip xukp;r;vt;vip
aih n £iv`;tI c xu?yte nˇ_.ojn;t( 3
vOkk;kkpot;n;' x;·r it·ˇ·r`;tk"
aNtjRlo.e s'?ye p[;,;y;men xu?yit 4
gO/X[ yen xx;d;n;mulk U Sy c `;tk"
apKv;xI idn' itœº≤T]k;l' m;®t;xn" 5
vLgu,I i$iØ.;n;' c koikl;%ÔrI$kÉ
l;ivk;rˇ_p=eWu xu?yte nˇ_.ojn;t( 6
k;r<@vckor;,;' ip©l;k⁄rrSy c
.;r√;j;idk˘ hTv; ≤xv' pUJyivxu?yit 7
.e®<@c;W.;s;'í p;r;vtkipÔl*
p≤=,;' cwv sveWR ;mho r;]m.ojnm( 8
291
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

hTv; mUWkm;j;Rrsp;Rjgr@ë<@ë.;n(
késr' .ojyei√p[;l' ohd<@Syd≤=,; 9
≤xxum;r' tq;go/;' hTv; kÀm| c xLykm(
vONt;kfl.=Ic;Pyho r;]e,xu?yit 10
vOkjMbUk=;R,;' tr=ê;n`;tk"
itlp[Sq' i√je d¥;√;yu.=o idn]ym( 11
gjSyctur©SymihWo∑^inp;tne
p[;y…íˇmho r;]' i]s'?ymvg;hnm( 12
k⁄r©÷ v;nr' …s'h' …c]' Vy;`[' tu `;tyn(
xu?yte si]r;]e,ivp[;,;' tpR,ne c 13
mOgroih√r;h;,;mvebSR tSy`;tk"
af;lké∑mXnIy;dho r;]mupo„ys" 14
Ev' ctu„pd;n;' c sveWR ;' vnc;·r,;m(
aho r;]oiWt‚Stœº∆pe√w j;tvedsm( 15
≤x‚Lpn' k;®k˘ xU{' ≤S]y' v; yStu `;tyet(
p[;j;pTy√y' kéTv; vOWk w ;dxd≤=,; 16
vwXy' v; =i]y' v;ip indoRW' yoå….`;tyet(
soåip kéCz^√y' k⁄y;RÌo …v'x∂≤=,' ddet( 17
vwXy' xU{' i£y;sˇ_' ivkmRSq' i√joˇmm(
hTv; c;N{;y,' tSyi]'xÌoíwv d≤=,;m( 18
c<@;l' htv;Nk…íd(b;[ ˜,e yid k˘cn
p[;j;pTy' creTkéCz^' go √y' d≤=,;' ddt( 19
=i]ye,;ip vwXyen xU{,e vw te re,v;
c<@;lSyv/e p[;¢e kéCz^;/enR ivxu?yit 20
cor* êp;kc<@;l* ivp[,e ;….ht* yid
aho r;]oiWt" ò;Tv; pçgVyen xu?yit 21
292
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

cor* êp;kc<@;l* ivp[,e ;….ht* yid


aho r;]oiWt" ò;Tv; pçgVyen xu?yit 22
c<@;lw" shsu¢' tu i]r;]mupv;syet(
c<@;lwkpq' gTv; g;y]I Smr,;Cz⁄…c" 23
c<@;ldxRne s¥;idTymvlokyet(
c<@;lSpxRne cwv scwl' ò;nm;cret( 24
c<@;l%;tv;pIWu pITv; s≤llmg[j"
aD;n;∞(ck w .ˇ_Én Tvho r;]e,xu?yit 25
c<@;l.;<@s'SpO∑' pITv; kÀpgt' jlm(
go mU]y;vk;h;r≤S]r;];Cz⁄≤ım;“uy;t( 26
c<@;l`$s'Sq' tu yˇoy' ipbit i√j"
tT=,;æT=pte yStu p[;j;pTy' sm;cret( 27
yid n≤=pte toy' xrIre ySyjIyRit
p[;j;pTy' n d;tVy' kéCz^' s;'tpn' cret( 28
creTs;'tpn' ivp[" p[;j;pTymnNtr"
td/| tu cre√Xw y" p;d' xU{Std;cret( 29
.;<@SqmNTyj;n;' tu jl' d…/py" ipbet(
b[;˜," =i]yo vwXy" xU{íwv p[m;dt" 30
b[˜kÀcoRpv;sen i√j;tIn;' tu in„kéit"
xU{Sycopv;sen tq; d;nen x·ˇ_t" 31
.u¤åπ D;n;‚d(√j≈eœí<@;l;•' kq'cn
gomU]y;vk;h;ro dxr;]e,xu?yit 32
Ekìk˘ g[;smXnIy;ÌomU]y;vkSy c
dx;h' inymSqSyv[t' tˇu ivinidRxte ( 33
aivD;n;tStu c<@;lo y]veXmin itœit
ivD;te tUps•Sy i√j;" k⁄vNR Tynugh[ m( 34
293
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

muinvK]oÌt;N/m;RNg;yNto vedp;rg;"
ptNtmuıreySu t' /mRD;" p;ps'kr;t( 35
d›; c sipRW; cwv =IrgomU]y;vkm(
.uÔItshsvwíR i]s'?ymvg;hnm( 36
}yh' .uÔItd›; c }yh' .uÔItsipRW;
}yh' =Ire,.uÔItwkk ì nÉ idn]ym( 37
.;vdu∑' n .uÔItnoæCz∑' ké…mdUiWtm(
d…/=IrSyi]pl' plmek˘ `OtSytu 38
.Smn; tu .veCz⁄≤ı®.yoSt;m[k;'Syyo"
jlx*cen vS];,;' p·rTy;gen mO<mym( 39
k⁄sMu .gu@k;p;Rslv,' twlsipRWI
√;re kéTv; tu /;Ny;in d¥;√πXmin p;vkm( 40
Ev' xuıStt" pí;Tk⁄y;Rdb( ;[ ˜,tpR,m(
i]'xt' govOW' cwk˘ d¥;i√p[We u d≤=,;m( 41
punlepR n%;ten homjPyen xu?yit
a;/;re,c ivp[;,;' .U…mdoWo n iv¥te 42
c<@;lw" shsMpk| m;s' m;s;/Rmve v;
gomU]y;vk;h;ro m;s;/enR ivxu?yit 43
rjk° cmRk;rI c luB/k° ve,ju IivnI
c;tuv<R yRSy c gOhe TvivD;t; tu itW(qit 44
D;Tv; tu in„kéit' k⁄y;RTpUvoRˇ_Sy;/Rmve c
gOhd;h' n k⁄vIRtxeW' sv| c k;ryet( 45
gOhSy;B.(yNtr' gCzπ∞<@;lo yid kSy…ct(
tmg;r;i√inv;RSymO∫;<@÷ tu ivsjRyte ( 46
rspU,| tu y∫;<@÷ n Tyjeˇu kd;cn
gomyen tu s‚Mm≈wjl R "w p[o=eÌh» ' tq; 47
294
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

b[;˜,Syv[,√;re pUyxo…,tsM.ve
ké…m®Tp¥te ySyp[;y…íˇ' kq' .vet( 48
gv;' mU]purIWe,d›; =Ire,sipRW;
}yh' ò;Tv; c pITv; c ké…m du∑" xu…c.Rvte ( 49
=i]yoåip suv,RSypçm;W;Np[d;ytu
god≤=,;' tu vwXySy;Pyupv;s' ivinidRxte ( 50
xU{;,;' nopv;s" Sy;CzÀ{o d;nen xu?yit
aæCz{…mit y√;Ky' vd≤Nt ≤=itdevt;" 51
p[,My≤xrs; g[;Ám…¶∑omfl' ih tt(
jpæCz{' tpæCz{' yæCz{' yDkmR…, 52
sv| .vit inæXz{' b[;˜,w®pp;idtm(
Vy;…/ Vysinin ≈;Nte du….R=e @;mre tq; 53
¨pv;so v[t' homo i√jsMp;idt;in vw
aqv; b[;˜,;Stu∑;" sv| k⁄vNR Tynugh[ m( 54
sv;RNk;m;nv;“oit i√jsMp;idtw·rh
dublR åe nugh[ " p[oˇ_Stq; vw b;lvOıyo" 55
atoåNyq; .ve∂oW" tSm;•;nugh[ " SmOt"
òeh;√; yidv; lo.;∫y;dD;ntoåip v; 56
k⁄vNR Tynugh[ ' ye tu tTp;p' teWu gCzit
xrIrSy;Tyye p[;¢e vd≤Nt inym' tu ye 57
mhTk;yoRpro/en n SvSqSykd;cn
SvSqSymU!;" k⁄v≤R Nt vdNTyinym' tu ye 58
te tSyivflkt;Rr" pt≤Nt nrkÉåxuc*
Svymevv[t' kéTv; b[;˜,' yoåvmNyte 59
vOq; tSyopv;s" Sy;• spu<yen yuJyte
swvinymo g[;Áo y¥ekoåip vde‚d(√j" 60
295
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

k⁄y;R√;Ky' i√j;n;' TvNyq; .[,U h; .vet(


b[;˜,; j©m' tIq| tIqR.tU ; ih s;/v" 61
ted;' v;KyodkÉnvw xu?y≤Nt m≤ln; jn;"
b[;˜,; y;in .;WNte mNyNte t;in devt;" 62
svRdve myo ivp[o n t√cnmNyq;
¨pv;so v[t' cwv ò;n' tIq| jpStp" 63
ivp[sMp;idt' ySysMpU,| tSytTflm(
a•;¥e k°$sMyuˇ_É m≤=k; kÉxdUiWte 64
tdNtr; SpOx∞e ;pStd•' .Smn; SpOxte (
.uÔ;níwv yo ivp[" p;d' hSten s'SpOxte ( 65
SvmuæCz∑ms* .u¤π p;…,n; muˇ_.;jne
p;duk;Sqo n .uÔItpyR˚π s'S…qtoåip v; 66
ê;nc<@;ldO∑* c .ojn' p·rvjRyte (
yd•' p[itiWı' Sy;d•xu≤ıStqwv c 67
yq; pr;xre,oˇ_' tqwv;h' vd;…m v"
Ít' {o,;!kSy;•' k;kê;nop`;ittm( 68
kÉnde ' xu?yte ceit b[;˜,e>yo invedyet(
k;kê;n;vlI!' tu {o,;•' n p·rTyjet( 69
vedved;©ivi√p[/w mR x
R ;S];nup;lkì"
p[Sq; √;i]'xit{oR," SmOto i√p[Sq;!k" 70
tto {o,;!kSy;•' ≈uitSmOitivdo ivdu"
k;kê;n;vlI!' tu gv;`[;t' %re,v; 71
SvLpm•' Tyjei√p[" xu≤ı{oR,;!kÉ .vet(
a•Syoı»TytNm;]' y∞l;l; ht' .vet( 72
suv,oRdkm>yu+yhut;xenvw t;pyet(
hut;xnen s'SpO∑' suv,Rs≤llen c 73
296
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

ivp[;,;' b[˜`oWe,.oJy' .vit tT=,;t(


òeho v; gorso v;ip t]xu≤ı" kq' .vet( 74
aLp' p·rTyjeˇ]òehSyoTpvnen c
anlJv;ly; xu≤ıgoRrsSyiv/Iyte 75
îit p;r;xre /mRx;S]e Wœoå?y;y"
aq s¢moå?y;y"
{Vyxu≤ıv,Rnm(
aq;to {Vyxu≤ıStu pr;xrvco yq;
d;rv;,;' p;];,;' t=,;Cz⁄≤ı·r„yte 1
.Smn; xu?yte k;'Sy' t;m[mMlen xu?yit
rjs; xu?yte n;rI ivkl' y; n gCzit 2
ndI vegne xu?yetlopo yid n dOXyte
v;pI kÀpt@;geWu dUiWteWu kq'cn 3
¨ı»Tyvw`$xt' pçgVyen xu?yit
a∑vW;R .veÌ*rI n vvW;R tu roih,I 4
dxvW;R .veTkNy;t Ë?v| rjSvl;
p[;¢e tu √;dxe vWeR y" kNy;' n p[yCzit 5
m;…sm;…srjStSy;" ipb≤Nt iptr" Svym(
m;t; cwv ipt; cwv Jyeœo .[;t; tqwv c 6
]ySte nrk˘ y;≤Nt dOÇ; kNy;' rjSvl;m(
ySt;' smu√heTkNy;' b[;˜,o mdmoiht" 7
asM.;„yo Áp;¤πy" sivp[o vOWlI pit"
y" kroTyekr;]e,vOWlI sevn' i√j" 8
s.w=.uGjp…•Ty' i]vRWiRw vRx?u yit
aSt' gte yd; sUyRe c<@;l' pitt' ≤S]ym( 9
297
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

sUitk;' SpOxtíwv kq' xu≤ıivR/Iyte


j;tved" suv,| c somm;g| ivloKy c 10
b[;˜,;numtíwv ò;n' kéTv; ivxu?yit
SpOÇ; rjSvl;NyoNy' b[;˜,I b[;˜,I tq; 11
t;v·ˇœº…•r;h;r; i]r;]e,vw xu?yit
SpO∑T≠ v; rjSvl;NyoNy' b[;˜,I =i]y; tq; 12
a/RkCé z^' creTpUv;R p;dmekmnNtr;
SpOÇ; rjSvl;NyoNy' b[;˜,I vwXyj; tq; 13
p;dhIn' creTpUv;R p;dmekmnNtr;
SpOÇ; rjSvl;NyoNy' b[;˜,I xU{j; tq; 14
kéCz^,π xu?yte pUv;R xU{; d;nen xu?yit
ò;t; rjSvl;y; tu ctuqåRe hin xu?yit 15
k⁄y;R{joinvOˇ* tu dwvip}y;id kmR c
roge,y{j" S]I,;mNvh' tu p[vtRte 16
n;xu…c" s; ttSten tTSy;√wk;≤lk˘ mtm(
s;?v;c;r; n t;vTSy;{jo y;vTp[vtRte 17
rjoinvOˇ* gMy; S]IgOhkmR…, cwv ih
p[qmeåhin c<@;lI i√tIye b[˜`;itnI 18
tOtIye rjk° p[oˇ_; ctuqåRe hin xu?yit
a;ture ò;noTp•e dxkéTvo Án;tur" 19
ò;Tv; ò;Tv; SpOxde ne ' tt" xu?yeTs;tur"
¨æCz∑oæCz∑s'SpO∑" xun; xU{,e v; i√j" 20
¨po„yrjnImek;' pçgVyen xu?yit
anuæCz∑en xU{,e SpxeR ò;n' iv/Iyte 21
tenoæCz∑en s'SpO∑" p[;j;pTy' sm;cret(
.Smn; xu?yte k;'Sy' sury; y• ≤lPyte 22
298
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

sur; m;]e,s'SpO∑' xu?yte嶉uple%nw"


gv;`[;t;in k;'Sy;in êk;kopht;in c 23
xu?y≤Nt dx…." =;rw" xU{oæCz∑≠in y;in c
g<@ÜW' p;dx*c' c kéTv; vw k;'Sy.;jne 24
W<m;s;N.uivin"≤=Pyoı»Typunr;hret(
a;yse„v;ys;n;' c sIsSy;¶* ivxo/nm( 25
@NtmS…q tq; .O©÷ ÂPy' s*v,R.;jnm(
m…,p;W;,p;];,ITyet;Np[=;lye∆lw" 26
p;W;,e tu pun`RW"R xu≤ırevmud;˙t;
mO<mye dhn;Cz⁄≤ı/;RNy;n;' m;jRn;dip 27
ve,vu LklcIr;,;' =*mk;p;Rsv;ss;m(
a*,Rn]e p$;n;' c p[o=,;Cz⁄≤ı·r„yte 28
muÔopSkrxUp;R,;' x,SyflcmR,;m(
tO,k;œSyr∆U,;mudk;>yu=,' mtm( 29
tU≤lk;¥up/;n;in rˇ_vS];idk;in c
xoW…yTv;tpenvw p[o=,;Cz⁄≤ıt;…myu" 30
m;j;Rrm≤=k; k°$pt©ké…mddurR ;"
me?y;me?y' SpOxNtoåip noæCz∑' mnurb[vIt( 31
mhI' SpOÇ;gt' toy' y;í;PyNyoNyivp[Wu "
.uˇ_oæCz∑' tq; òeh' noæCz∑' mnurb[vIt( 32
t;MbUl=e u fle cwv .uˇ_òeh;nulpe ne
m/upkÉú c some c noæCz∑' /mRto ivdu" 33
rQy; kdRmtoy;in n;v" pNq;StO,;in c
m;®t;kÉ,ú xu?y≤Nt pKve∑k…ct;in c 34
adu∑; s'tt; /;r; v;toıÜt;íre,v"
≤S]yo vOı;í b;l;í n du„y≤Nt kd;cn 35
299
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

dex.©π p[v;se v; Vy;…/Wu Vysne„vip


r=edve Svdeh;id pí;ım| sm;cret( 36
yen kÉn c /me,R mOdnu ; d;®,en v;
¨ıre∂Inm;Tm;n' smqoR /mRm;cret( 37
a;pTk;le tu inStI,Re x*c;c;r' tu …cNtyet(
xu≤ı' smuıreTpí;TSvSqo /m| sm;cret( 38
îit p;r;xre /mRx;S]e s¢moå?y;y"
a∑moå?y;y"
/m;Rcr,v,Rnm(
gv;' bN/nyoK]eWu .veNmOTyurk;mt"
ak;mkétp;pSyp[;y…íˇ' kq' .vet( 1
vedved;©ivduW;' /mRx;S]' ivj;nt;m(
SvkmRrtivp[;,;' Svk˘ p;p' invedyet( 2
s;iv}y;í;ip g;y}y;" s'?yop;STy…¶k;yRyo"
aD;n;TkéiWkt;Rro b[;˜,;n;m/;rk;" 3
av[t;n;mmN];,;' j;itm;]opjIivn;m(
shßx" smet;n;' p·rWÊv' n iv¥te 4
y√d≤Nt tmo mU!; mU%;R /mRmti√d"
tTp;p' xt/; .UTv; t√ˇ_øn…/gCzit 5
aD;Tv; /mRx;S];…, p[;y…íˇ' dd;it y"
p[;y…íˇI .veTpUt" ikæLbW' pWRid v[jte ( 6
cTv;ro v; ]yo v;ip y' b[yU vu dRe p;rg;"
s/meiR t ivDeyo netrwStu shßx" 7
p[m;,m;g| m;gRNto ye /m| p[vd≤Nt vw
teW;mui√jte p;p' s∫Àtgu,v;idn;m( 8
300
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

yq;Xmin S…qt' toy' m;®t;kÉ,ú xu?yit


Ev' p·rWd;dex;•;xyeˇSydu„kém( 9
nwvgCzit kt;Rr' nwvgCzit pWRdm(
m;®t;k;≥id sMyog;Tp;p' nXyit toyvt( 10
cTv;ro v; ]yo v;ip vedvNtoå…¶hoi],"
b[;˜,;' smq;R ye p·rWTs;…./Iyte 11
an;iht;¶yo yeåNye vedved;©p;rg;"
pç]yo v; /mRD;" p·rWTs; p[k°itRt; 12
munIn;m;Tmiv¥;n;' i√j;n;' yDy;…jn;m(
vedv[tWe u ò;t;n;mekoåip p·rW∫vet( 13
pçpUv| my; p[oˇ_;SteW;' c;sM.ve ]y"
SvvO·ˇp·rtu∑o ye p·rWTs; p[k°itRt; 14
at Ë?v| tu ye ivp[;" kÉvl' n;m/;rk;"
p·rWÊv' nte„v‚St shßgu…,te„vip 15
yq; k;œmyo hStI yq; cmRmyo mOg"
b[;˜,STvn/Iy;nS]ySte n;m/;rk;" 16
g[;mSq;n' yq; xUNy' yq; kÀpStu injRl"
yq; hutmn¶* c;mN]o b[;˜,Stq; 17
yq; W<!oåfl" S]IWu yq; g*ÂWr;fl;
yq; c;Deåfl' d;n' tq; ivp[oånOcoåfl" 18
…c]kmRyq;nekrì ©¯®NmILyte xnw"
b[;˜<ymip t√≤ı s'Sk;rwmNR ]puvk R "ì 19
p[;y…íˇ' p[yCz≤Nt ye i√j; n;m/;rk;"
te i√j; p;pkm;R," smet; nrk˘ yyu" 20
ye p#≤Nt i√j; ved' pçyDrt;í ye
]wloKy' t;ryNTyete pçe≤N{yrt;ip 21
301
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMp[,It" Xmx;neWu dI¢oå…¶" svR.=k"


Ev' c vedivi√p[" svR.=oåip dwvtm( 22
ame?y;in tu sv;R…, p[≤=PyNte yqodkÉ
tqwvikæLbW' sv| p[≤=pe∞ i√j;nle 23
g;y]I rihto ivp[" xU{;dPyxu…c.Rvte (
g;r]I b[˜tÊvD;" sMpUJyNte jnwi√≥j;" 24
duhx
( Iloåip i√j" pUJyo n tu xU{o …jte≤N{y"
k" p·rTyJyg;' du∑;' duhCe z«rvtI' %rIm( 25
/mRx;S]rq;Â!; ved%@±g/r; i√j;"
£°@^q( mip yd(byU[ "u s/mR" prm" SmOt" 26
c;tuv¥Re o ivkLpI c;©ivımRp;#k"
]yí;≈mo mu:y;" pWRdWe ; dx;vr; 27
r;Dí;numte S…qTv; p[;y…ít' ivinidRxte (
Svymevn ktRVy' ktRVy; SvLpin„kéit" 28
b[;˜,;'St;nit£Myr;j; kt|u yidCzit
tTp;p' xt/; .UTv; r;j;nmnugCzit 29
p[;y…íˇ' sd; d¥;∂ºvt;ytn;g[t"
a;TmkéCz^' tt" kéTv; jpe√w vedm;trm( 30
s≤x%' vpn' kéTv; i]s'?ymvg;hnm(
gv;' m?ye vse{;]* idv; g;í;Pynuvj[ te ( 31
¨„,e vWRit xIte v; m;®te v;it v; .Oxm(
n k⁄vIRt;TmnS];,' gorkéTv; tu x·ˇ_t" 32
a;Tmno yid v;NyeW;' gOhe =e]e %leåqv;
.=yNtI' n kqye≤TpbNt' cwv vTskm( 33
ipbNtIWu ipbeˇoy' s'ivxNtIWu s'ivxet(
pitt;' p˚m¶;' v; svRp;[ ,w" smuıret( 34
302
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

b[;˜,;qeR gv;qeR v; yStu p[;,;Np·rTyjet(


muCyte b[˜hTy;y; go¢; gob[;˜R ,Sy c 35
go/nSy;nuÂpe,p[;j;pTy' ivinidRxte (
p[;j;pTy' tt" kéCz^' iv.jeˇ∞tuivR/m( 36
Ek;hmek.ˇ_;xI Ek;h' nˇ_.ojn"
ay;…ct;Xyekmhrek;h' m;®t;xn" 37
idn√y' cwk.ˇ_o i√idn' cwk.ojn"
idn√ymy;cISy;‚d(√idn' m;®t;xn" 38
i]idn' cwk.ˇ_;xI i]idn' nˇ_.ojn"
idn]ymy;cI Sy;≤T]idn' m;®t;xn" 39
cturh' cwk.ˇ_;xI cturh' nˇ_.ojn"
ctuidRnmy;cI Sy;∞turh' m;®t;xn" 40
p[;y…íˇe ttcI,Re k⁄y;Rdb( ;[ ˜,.ojnm(
ivp[;,;' d≤=,;' d¥;Tpiv];…, jpe‚d(√j" 41
b[;˜,;N.oj…yTv; tu gofl" xuıo n s'xy" 42
îit p;r;xre /mRx;S]eå∑moå?y;y"
nvmoå?y;y"
gosevopdexv,Rnm(
gv;' sm[=,;q;Ry n du„ye{o/bN/yo"
t√/' tu nt' iv¥;Tk;m;k;mkét' tq; 1
d<@;dU?v| ydNyen p[h;r;¥id p;tyet(
p[;y…íˇ' td; p[oˇ_' i√gu,' gov/e cret( 2
ro/bN/nyoK];…, `;tíeit ctuivR/m(
Ekp;d' cre{o/e √* p;d* bN/ne cret( 3
yo]eWu p;dhIn' Sy;∞reTsv| inp;tne
303
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

gov;$e v; gOhEe v;ip dugRe v;PysmSqle 4


ndI„vqsmu{We u TvNyeWu n ndI mu%e
dG/dexe mOt; g;v" StM.n;{o/oCyte 5
yoK]d;mkdorwí k<!;.r,.UW,w"
gOhe v;ip vne v;ip bı; Sy;ÌaomOtR ; yid 6
tdevbN/n' iv¥;Tk;m;k;mkét' c yt(
hle v; xk$e p¤* pOœº v; pI…@to nrw" 7
gopitmOTR yum;“oit yoK]o .vit ti√/"
mˇ" p[mˇoNmˇíetno v;Pycetn" 8
k;m;k;mkét£o/o d<@¯hNR y;dqoplw"
p[˙t; v; mOt; v;ip t≤ı hetiu nRp;tne 9
mU…zRt" pitto v;ip d<@ºn;….iht" stu
¨‚TqtStu yd; gCzπTpçs¢dxwvv; 10
g[;s' v; yid gO Iy;ˇoy' v;ip ipbe¥id
pUv| Vy;?yupsO∑íeTp[;y…íˇ' n iv¥te 11
ip<@Sqe p;dmek˘ tu √* p;d* g.Rs‚Mmte
p;don' v[tmui∂∑' hTv; g.Rmcetnm( 12
p;deå©romvpn' i√p;de Xm≈u,oåip c
i]p;de tu ≤x%; vj| s≤x%' tu inp;tne 13
p;de vS]yug' cwv i√p;de k;'Sy.;jnm(
i]p;de govOW' d¥;∞tuqRe go√y' SmOtm( 14
in„p• svRg;]Stu dOXyte v; scetn"
a©p[Ty©sMpU,oR i√gu,' gov[t' cret( 15
p;W;,en;qd<@ºn g;vo yen;….`;itt;"
Í©.©π creTp;d' √* p;d* ne]`;tne 16
p;W;,en;qd<@ºn g;vo yen;….`;itt;"
304
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

Í©.©π creTp;d' √* p;d* ne]`;tne 17


l;©Üle p;dkéCz^' tu √* p;d;vS…q.Ône
i]p;d' cwv k,Re tu creTsv| inp;tne 18
Í©.©πåS…q .©π cki$ .©π tqwv c
yid jIvit W<m;s;Np[;y…íˇ(t' n iv¥te 19
v[,.©π c ktRVy" òeh;>y©Stu p;…,n;
yvsíophtRVyo y;v∂»!blo .vet( 20
y;vTsMpU,sR v;R©St;vˇ' poWye•r"
goÂp' b[;˜,Sy;g[e nmSkéTv; ivsjRyte ( 21
y¥sMpU,sR g;R©o hIndeho .veˇd;
go`;tkSytSy;q| p[;y…íˇ' ivinidRxte ( 22
k;œlo∑kp;W;,w" xS]e,vw oıto bl;t(
Vy;p;dyit yo g;' tu tSyxu≤ı' ivinidRxte ( 23
creTs;'tpn' k;œº p[;j;pTy' tu lo∑kÉ
t¢kéCz^' tu p;W;,e sS]e cwv;itkéCz^km( 24
pçs'tpne g;v" p[;j;pTye tq; ]y"
t¢kéCz^π .vNTy∑;vitkéCz^π ]yodx 25
p[m;p,e p[;,.Ot;' d¥;ˇTp[itÂpkm(
tSy;nuÂp' mULy' v; d¥;idTyb[vINmnu" 26
aNy];˚nl+m>y;' v;hne mocne tq;
s;y' s'gopn;q| c n du„ye{o/bN/yo" 27
aitd;heåitv;he c n;…sk; .edne tq;
ndI pvRts'c;re p[;y…íˇ' ivinidRxte ( 28
aitd;he creTp;d' √* p;d* v;hne cret(
n;…sKye pdhIn' tu creTsv| inp;tne 29
dh;n;ˇu ivp¥teån@±v;NyoK]y≤N]t"
305
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨ˇ_' pr;xre,vw Áºkp;d' yq; iv…/ 30


ro/n' bN/n' cwv .;r" p[hr,' tq;
dugpR re[ ,yoK]' c in…mˇ;in v/SyW$( 31
bN/p;xsug¢u ;©o …m[yte yid gopxë"
.vne tSyp;pI Sy;Tp[;y…íˇ;/RmhRit 32
n n;·r kÉlnw R c x;,v;lw" n v;ip m*ÔwnR c vLk̓lw"
EtwStu g;vo n inbN/nIy; bı±v;ip itœºTprxë' gOhITv; 33
k⁄x"w k;xwí b›Iy;Ìopxë' d≤=,;mu%m(
p;xl¶;…¶dG/;su p[;y…íˇ' n iv¥te 34
yid t].veTk;œ' p[;y…íˇ' kq' .vet(
jipTv; p;vnI' devI' muCyte t]ikæLbW;t( 35
p[re yn(kpÀ v;pIWu vO=CzπdWe u p;tyn(
gv;xneWu iv£°,'Stt" p[;“oit gov/m( 36
a;r;…/tStu y" k…í≤∫•k=o yd; .vet(
≈v,' ˙dy' ….•' m¶o v; kÀps'k$e 37
kÀp;duT£m,e cwv .¶o v; g[Ivp;dyo"
swv…m[yte t]]INp;d;'Stu sm;cret( 38
kÀp%;$e t$;bN/e ndI bN/e p[p;su c
p;nIyeWu ivp•;n;' p[;y…íˇ' n iv¥te 39
kÀp%;te t$; %;te dI`R%;te tqwv c
aNyeWu /mR%;teWu p[;y…íˇ' n iv¥te 40
veXm√;re inv;seWu yo nr" %;t…mCzit
Svk;yRghO %teWu p[;y…íˇ' ivinidRxte ( 41
in≤xbN/in®ıeWu spRVy;`[hteWu c
a…¶iv¥ui√p•;n;' p[;y…íˇ' n iv¥te 42
g[;m`;te xr*`e,veXm.©;…•p;tne
306
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

aitvOi∑ ht;n;' c p[;y…íˇ' n iv¥te 43


s'g;[ me p[ht;n;' c ye dG/; veXmkÉWu c
d;v;…¶ g[;m`;teWu p[;y…íˇ' n iv¥;te 44
y≤N]t; g*…íikTs;q| mU!g.Rivmocne
yàe kéte ivp¥etp[;y…íˇ' n iv√‰te 45
Vy;p•;n;' bÙn;' c bN/ne ro/neåip v;
….W‚NmQyopc;re c p[;y…íˇ' ivinidRxte ( 46
govOW;,;' ivpˇ* c y;vNt" p[=e k; jn;"
ainv;ryt;' teW;' sveWR ;' p;tk˘ .vet( 47
Eko hto ywbhR …u ." smetnw R D;yte ySyhtoå….`;t;t(
idVyen teW;mupl>yhNt; invtRnIyo nOps…ªyuˇ_ì" 48
Ek; ceähu…." k;…c∂Ÿv;√‰;p;idt; yid
p;d' p;d' tu hTy;y;íreySu te pOqKpOqk™ 49
hte tu ®…/r' dOXy' Vy;…/ g[St" kéxo .vet(
l;l; .vit d∑e„vevmNveW,' .vet( 50
g[;s;q| coidto v;Py?v;n' nwvgCzit
mnun; cwvmeknÉ svRx;S];…, j;nt; 51
p[;y…íˇ' tu tenoˇ_' goflí;N{;y,' cret(
kÉx;n;' r=,;q;Ry i√gu,' v[tm;cret( 52
i√gu,e v[t;id∑e i√gu,; d≤=,; .vet(
r;j; v; r;jpu]o v; b[;˜,o v; bhu≈tu " 53
akéTv; vpn' tSyp[;y…íˇ' ivinidRxte (
sv;RNkÉx;NsmuıT» yzπdyed©ël√ym( 54
Ev' n;rI k⁄m;rI,;' ≤xrso mu<@n' SmOtm(
n ≤S]y;" kÉxvpn' n dUre xyn;xnm( 55
n c goϼ vse{;]* n idv; g;nuvj[ te (
307
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ndIWu s'gme cwv;r<yeWu ivxeWt" 56


n S]I,;m…jn' v;so v[tmevsm;cret(
i]s'?y' ò;n…mTyuˇ_' sur;,;mcRn' tq; 57
bN/um?ye v[t' t;s;' kéCz^c;N{;y,;idkm(
gOhWe u stt' itœºCz⁄…cinRymm;cret( 58
îhyo gov/' kéTv; p[z;d…ytu…mCzit
sy;it nrk˘ `or' k;lsU]ms'xym( 59
ivmuˇ_o nrk;ˇSm;NmTyRlokÉ p[j;yte
KlIbo du"%I c k⁄œI c s¢jNm;in vw nr" 60
tSm;tpRk;xyeTp;p' Sv/m| stt' cret(
S]Ib;l.OTygoivp[„e vitkop' ivvjRyte ( 61
îit p;r;xre /mRx;S]e nvmoå?y;y"
dxmoå?y;y"
agMy;gmnp[;y…íˇv,Rnm(
c;tuv<R yeWR u sveWR u iht;' v+y;…m in„kéitm(
agMy; gmne cwv xuı‰w c;N{;y,' cret( 1
Ekìk˘ Ó;syeÌ;[ s' ké„,e xuLkÉ c v/Ryte (
am;v;Sy;' n .uÔItÁºWc;N{;y,o iv…/" 2
k⁄‘$⁄ ;<@; p[m;,' tu g[;s' vw p·rkLpyet(
aNy;q; .;vdoWe, n /moR n c xu?yit 3
p[;y…íˇ' ttíI,Re k⁄y;Rdb( ˜[ ,.ojnm(
go√y' vS]yuGm' c d¥;i√p[We u d≤=,;m( 4
c<@;lI' v; êp;k°' v; Á….gCzit yo i√j"
i]r;]mupv;…sTv; ivp[;,;mnux;snm( 5
s≤x%' pvn' kéTv; p[;j;pTy√y' cret(
308
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

go√y' d≤=,;' d¥;Cz⁄≤ı' p;r;xroåb[vIt( 6


=i]yo v;qvwXyo v; c<@;lI' gCzto yid
p[;j;pTy√y' k⁄y;R∂¥;Ìo…mqun √ym( 7
êp;k°' v;qc<@;lI' xU{o v; yid gCzit
p[;j;pTy' creTkéCz^' ctugoR…mqun' ddet( 8
m;tr' yid gCzπˇu .…gnI' Svsut;' tq;
Et;Stu moihto gTv; ]I…, kéCz^;…, s'cret( 9
c;N{;y,]y' k⁄y;RæCzXnCzπdne xu?yit
m;tO„vsOgme cwvm;Tmme/i[ nktRnm( 10
aD;nen tu yo gCzπTk⁄y;R∞;N{;y,√y;m(
dxgo…mqun' d¥;Cz⁄≤ı' p;rxroåb[vIt( 11
iptOd;r;Nsm;®Ám;tur;¢;' tu .[;tOj;m(
gu®p;àI' òuW;' cwv .[;tO.;y;| tqwvc 12
m;tul;nI' sgo];' c p[;j;pTy]y' cret(
go√y' d≤=,;' d¥;Cz⁄?yte n;]s'xy" 13
pxuv„e y;id gmne mih„yu∑I^ kpIStq;
%rI' c sUkrI' gTv; p[;j;pTyv[t' cret( 14
gog;mI c i]r;]e,g;mek;' b[;˜,e ddn(
mih„yu∑I^ %rI g;mI Tvho r;]e,xu?yit 15
@;mre smre v;ip du….R=e v; jn=ye
b≤Ndg[;he .y;t;R v; sd; SvS]I' inrI=yet( 16
c<@;lw" shsMpk| y; n;rI k⁄®te tt"
ivp[;Ndxvr;N’Tv; Svk˘ doW' p[k;xyet( 17
a;k<#s‚Mmte kÀpe gomyodkkdRme
t]S…qTv; inr;h;r; Tvho r;]e,in„£met( 18
s≤x%' vpn' kéTv; .uÔIy;¥;vk*dnm(
309
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]r;]mupv;…sTv; Tvekr;]' jle vset( 19


x'%pu„pI lt;mUl' p]' v; k⁄smu ' flm(
suv,| pçgVy'c Kv;q…yTv; ipbe∆lm( 20
Ek.ˇ_' creTpí;¥;vTpu„pvtI .vet(
v[t' crit t¥;vˇ;vTs'vste bih" 21
p[;y…íˇe ttíI,Re k⁄y;Rdb( ;[ ˜,.oj;nm(
go√y' d≤=,;' d¥Cz⁄≤ı' p;r;xroåb[vIt( 22
c;tuv<R ySyn;rI,;' kéCz^' c;N{;y,' v[tm(
yq; .U…mStq; n;rI tSm;ˇ;' n tu dUWyet( 23
b≤Ndg[;he,y; .uˇ_; hTv; bı±v; bl;∫y;t(
kéTv; s;'tpn' kéCz^' xu?yeTp;r;xroåb[vIt( 24
ské∫ˇ⁄ _; tu y; n;rI neCzNtI p;pkmR…."
p[;j;pTyen xu?yettuR p[ßv,en c 25
ptTy/| xrIrSyySy.;y;Rsru ;' ipbet(
pitt;/RxrIrSyin„kéitnR iv/Iyte 26
g;y]I' jpm;nStu kéCz^' s;'tpn' cret(
g;y]I' gomy' =Ir' d…/sipR" k⁄xodkm( 27
Ekr;]opv;sí kéCz^' s;'tpn' SmOtm(
j;re, jnyeÌ.| mOtåe Vyˇ_É gte pt* 28
t;' Tyjedpre r;∑^e pitt;' p;pk;·r,Im(
b[;˜,I tu yd; gCzπTprpus' ; smiNvt; 29
s; tu n∑; ivinidR∑; n tSy;gmn' pun"
k;m;Nmoh;ˇu y; gCzπÊyKTv; bN/UNsut;Npitm( 30
s; tu n∑; pre lokÉ m;nuWWe u ivxeWt"
mdmohgt; n;rI £o/;∂<@;idt;…@t; 31
ai√tIy; gt; cwv punr;gmn' .vet(
310
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

dxme tu idne p[;¢e p[;y…íˇ' n iv¥te 32


dx;h' n Tyje•;rI' Tyje•∑≈ut;' tq;
.t;R cwv creTkéCz^' kéCz;/| cwv b;N/v;" 33
teW;' .uKTv; c pITv; c;ho r;]e,xu?yit
b[;˜,I tu yd; gCzπTprpus' ; ivv…jRt; 34
gTv; pus' ;' xt' y;it jyeySu t;' tu goi],"
pus' o yid gOhe gCzπˇdxuı' gOh' .vet( 35
pitm;tOghO ' y∞ j;rSywvtu tÌ»hm(
¨ÆLl:ytÌ»h' pí;TpçgVyen secyet( 36
Tyje∞ mO<my' p;]' vS]' k;œ' c xo/yet(
sM.;r;NpçgVyen sv;RNgob;lwí flo∫v;n( 37
t;m[;…, pçgVyen k;'Sy;in dx.Sm…."
p[;y…íˇ' crei√p[o b[;˜,w®pp;idtm( 38
go√y' d≤=,;' d¥;Tp[;j;pTy√y' cret(
îtreW;mho r;]' pçgVy' c xo/nm( 39
¨pv;swvtR[ "w pu<yw" ò;ns'?y;cR n;id…."
jphomdy; d;nw" xu?yNte b[;˜,;dy" 40
a;k;x' v;yur…¶í me?y' .U…mgt' jlm(
n p[d„u y≤Nt d.;Rí yDeWu cms; yq; 41
îit p;r;xre /mRx;S]e dxmoå?y;y"
Ek;dxoå?y;y"
a.+y.=,p[;y…íˇv,Rnm(
ame?yreto gom;'s' c<@;l;•mq;ip v;
yid .uˇ_' tu ivp[,e kéCz^' c;N{;y,' cret( 1
311
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

tqwv=i]yo vwXyoåPy/| c;N{;y,' cret(


xU{oåPyev' yd; .u¤π p[;j;pTy' sm;cret( 2
pçgVy' ipbeCzÀ{o b[˜kÀc| ipbe‚d(√j"
Eki√i]ctug;R v; d¥;i√p[;¥nu£m;t( 3
xU{;•' sUtk;•' c;.oJySy;•mev c
xi˚t' p[itiWı;•' pUvoRæCz∑' tqwv c 4
yid .uˇ_' tu ivp[,e ;D;n;d;pd;ip v;
D;Tv; sm;creTkéCz^' b[˜kÀc| tu p;vnm( 5
b;lwnR k⁄lm;j;Rrrw •muæCz∑' yd;
itld.oRdkì" p[o+yxu?yte n;]s'xy" 6
Ekp¤‰upiv∑;n;' ivp[;,;' sh.ojne
y¥ekoåip TyjeTp;]' xeWm•' n .ojyet( 7
moh;∫⁄ÔItySt]p¤;vuæCz∑.ojne
p[;y…íˇ' crei√p[" kéCz^' s;'tpn' tq; 8
pIyUW' êetlxun' vONt;kflgOÔne
pl;<@ëv=O iny;RsdevSvkvk;in c 9
¨∑^I=Irmiv=IrmD;n;∫⁄Ôte i√j"
i]r;]mupv;sen pçgVyen xu?yit 10
m<@Ük˘ .=…yTv; tu mUiWk;m;'smev c
D;Tv; ivp[STvho r;]' y;vk;•en xu?yit 11
=i]yí;ip vwXyí i£y;vNt* xu…cv[t*
tÌ»he tu i√jw.oRJy' hVykVyeWu inTyx" 12
`Ot' twl' tq; =Ir' .+y' òehne p;…ctm(
gTv; ndI t$e ivp[o .uÔIy;CzÀ{.ojnm( 13
m¥m;'srt' inTy' nIckmRpv[ tRkm(
t' xU{' vjRyie √p[" êp;k…mvdUrt" 14
312
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

i√jxu≈WU ,rt;Nm¥m;'sivv…jRt;n(
SvkmR…, rt;…•Ty' nt;n(x{U ;NTyje‚d(√j" 15
aD;n;∫⁄Ôte ivp[;" sUtkÉ mOtkÉåip v;
p[;y…íˇ' kq' teW;' v,Re v,Re ivinidRxte ( 16
g;yVy∑shße,xu≤ı" Sy;CzÀ{sUtkÉ
vwXye pçshße, i]shße,=i]ye 17
b[;˜,Syyd; .u¤π √π shße tu d;pyet(
aqv; v;mdwVyen s;ªwvk w nÉ xu?yit 18
xu„k;•' gors' òeh' xU{veXmn;gtm(
pKv' ivp[ghO e .uˇ_' .oJy' tNmnurb[vIt( 19
a;pTk;leWu ivp[,e .uˇ_' xU{gOhe yid
mnSt;pen xu?yet&pd;' v; jpeCztm( 20
d;sn;iptgo p;lk⁄l…m];/RsI·r,"
Ete xU{We u .oJy;•; yí;Tm;n' invedyet( 21
xU{kNy; smuTp•e b[;˜,en tu s'Skét"
s'Sk;r;ˇu .ve∂;s" as'Sk;r;ˇu n;ipt" 22
=i]y;CzÀ{kNy;y;' smuTp•Stu y" sut"
sgop;leit Deyo .oJyo ivp[nw sR x ' y" 23
vwXykNy; smuTp•o b[;˜,en tu s'Skét"
s;Á;…/RkiÉ t Deyo .oJyo ivp[nw R s'xy" 24
.;<@S…qtm.oJyeWu jl' d…/`Ot' py"
ak;mtStu yo .u¤π p[;y…íˇ' kq' .vet( 25
b[;˜," =i]yo vwXy" xU{o vopspRit
b[˜kÀcoRpv;sen y;Jyv,RSyin„kéit" 26
xU{;,;' nopv;s" Sy;CzÀ{o d;nen xu?yit
b[˜kÀcmR ho r;]' êp;kmip xo/yet( 27
313
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

gomU]' gomy' =Ir' d…/sipR" k⁄xodkm(


inidR∑' pçgVy' tu piv]' p;pxo/nm( 28
gomU]' ké„,v,;Ry;" êet;y;íwv gomym(
pyí t;m[v,;Ry; rˇ_;y; gOÁte d…/ 29
kipl;y;`Ot' g[;Á' sv| k;iplmevv;
mU]mekpl' d¥;d¶uœ;/| tu gomym( 30
=Ir' s¢pl' d¥;∂…/i]plmuCyte
`Otmekpl' d¥;Tplmek˘ k⁄xodkm( 31
g;y}y;d;ygomU]' gN/√;reit gomym(
a;Py;ySveitc=Ir' d…/£;v(,Stq; d…/ 32
tejoå…s xu£…mTy;Jy' devSyTv; k⁄xodkm(
pçgVymOc; pUt' Sq;pyed…¶s…ª/* 33
a;po ih œºit c;lo@‰m;nStokÉit mN]yet(
s¢;vr;Stu ye d.;R…z•;g[;" xuk‚TvW" 34
Etw®ı»TyhotVy' pçgVy' yq; iv…/
îr;vtId' iv„,um;RnStokÉit x'vtI 35
Et;….íwv hotVy' hutxeW' ipbe‚d(√j"
a;lo@‰p[,venvw inmRNq(yp[,ven tu 36
¨ı»Typ[,venvw ipbe∞ p[,ven tu
yÊvS…qgt' p;p' dehe itœit deihn;m( 37
b[˜kÀcoR dheTsv| p[dI¢;…¶·rveN/nm(
piv]' i]Wu lokÉWu devt;….r…/iœtm( 38
v®,íwv gomU]e gomye hVyv;hn"
d…›v;yu" smui∂∑" som" =Ire `Ote r…v" 39
ipbt" pitt' toy' .;jne mu%inh(stO m(
apey' ti√j;nIy;TpITv; c;N{;y,' cret( 40
314
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

kÀpe c pitt' dOÇ; êsOg;l* c mkú$m(


aS…qcm;Ridpitt' pITv;me?y;po i√j" 41
n;r' tu k⁄,p' k;k˘ iv@±vr;h%ro∑^km(
g;vy' s*p[tIk˘ c m;yUr' %;@±gk˘ tq; 42
vwYy;`[m;=| swh' ' v; kÀpe yid inm∆it
t$;kSy;qdu∑SypIt' Sy;dudk˘ yid 43
p[;y…íˇ' .veTpus' " £me,tw ne svRx"
ivp[" xu?ye≤T]r;]e,=i]yStu idn√y;t( 44
Ek;hen tu vwXyStu xU{o nˇ_Én xu?yit
prp;kinvOˇSyprp;krtSy c 45
apcSy c .uKTv;•' i√jí;N{;y,' cret(
apcSy c y∂;n' d;tuí;Sy k⁄t" flm( 46
d;t;p[itg[hIt; c t* √* inryg;…mn*
gOhITv;…¶' sm;roPypç yD;• invRpte ( 47
prp;kinvOˇoås* muin…." p·rk°itRt"
pçyD;NSvy' kéTv; pr;•enopjIvit 48
stt' p[;t®Tq;yprp;krtStu s"
gOhSq/m;R yo ivp[o dd;it p·rv…jRt" 49
AiW…./RmtR ÊvDwrpc" p·rk°itRt"
yuge yuge tu /m;RSteWu teWu c ye i√j;" 50
teW;' inNd; n ktRVy; yugÂp; ih te i√j;"
hu' k;r' b[;˜,SyoKTv; Tv' k;r' c grIys" 51
ò;Tv; itœ•h" xeWm….v;¥p[s;dyet(
t;@…yTv; tO,ne ;ip k<#π bı±v;ip v;ss; 52
ivv;den;ip in…jRTyp[…,pTyp[s;dyet(
avgUyTR vho r;]' i]r;]' ≤=itp;tne 53
315
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

aitkéCz^' c ®…/re kéCz^oå>yNtrxo…,te


n v;hmitkéCz^I Sy;Tp;…,pUr;• .ojn" 54
i]r;]mupv;sI Sy;ditkéCz^" soCyte
sveWR ;mevp;p;n;' s'kre smupS…qte 55
dxs;hßm>ySt; g;y]I xo/n' prm( 56
îit p;r;xre /mRx;S]e Ek;dxoå?y;y"
√;dxoå?y;y"
t];d*--pun" s'Sk;r;idp[;y…íˇv,Rnm(
du"Sv“' yid pXyeˇu v;Nte tu =urkmR…,
mwqnu e p[te /Ume c ò;nmeviv/Iyte 1
aD;n;Tp[;Xyiv<mU]' sur; s'SpO∑mev c
pun" s'Sk;rmhR≤Nt ]yov,;R i√j;ty" 2
a…jn' me%l; d<@o .w=cy;R v[t;in c
invtRNte i√j;tIn;' pun" s'Sk;rkmR…, 3
iv<mU].ojI xu?y' p[;j;pTy' sm;cret(
pçgVy' c k⁄vIRtò;Tv; pITv; xu…c.Rvte ( 4
jl;…¶ptne cwv p[vJ[ y;n;xkÉWu c
p[Ty;v…stv,;Rn;' kq' xu≤ıivR/Iyte 5
p[;jpTy√yenvw tIq;R….gnmen c
vOWkw ;dxd;nen v,;R" xu?y≤Nt te ]y" 6
b[;˜,Syp[v+y;…m vn' gTv; ctu„pqe
s≤x%' vpn' kéTv; p[;j;pTy√y' cret( 7
go√y' d≤=,;' d¥;Cz⁄≤ı' Sv;yM.uvoåb[vIt(
muCyte ten p;pen b[;˜,Tv' c gCzit 8
ò;n;in pçpuNy;in k°itRt;in mnIiW…."
316
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

a;¶ey' v;®,' b[;˜' v;yVy' idVymev c 9


a;¶ey' .Smn; ò;nmvg;Átu v;®,m(
a;po ih œºit c b[;˜' v;yVy' gorj" SmOtm( 10
yˇu s;tpvWe,R tTò;n' idVymuCyte
t]ò;Tv; tu g©;y;' ò;to .vit m;nv" 11
ò;tu' y;Nt' i√j' sveR dev;" iptOg,w" sh
v;yu.tU ;Stu gCz≤Nt tOW;t;R" s≤ll;…qRn" 12
inr;x;Ste invtRNte vS]in„pI@ne kéte
tSm;•pI@ye√S]mkéTv; iptOtpR,m( 13
romkÀpåe vvSq;Pyy‚StlwtpR yR ≤e Tptøn(
iptrStipRt;Sten ®…/re,mlen c 14
av/unoit y" kÉx;Ns(n;Tv; yStUTsOjNe ml'
a;c;me√; jlSqeåip sb;Á" iptOdvw tw" 15
≤xr" p[;vOÊyk<#÷ v; muˇ_kCz≤x%oåip v;
ivn; yDopvIten;c;NtoåPyxu…c.Rvte ( 16
jle SqlSqo n;c;me∆lSqí bih" Sqle
¨.e SpOÇ; sm;c;Nto.y]xu…c.Rvte ( 17
ò;Tv; pITv; =ute su¢e .uKTv; rQyopspR,e
a;c;Nt" punr;c;me√;so ivp·r/;y c 18
=ute inœIvneE cwv dNtoæCz∑e tq;nOte
pitt;n;' c sM.;We d≤=,' ≈v,' SpOxte ( 19
p[.;s;dIin tIq;Rin g©;¥;" s·rtStq;
ivp[Syd≤=,e k,Re sNtIit mnurb[vIt( 20
a…¶r;pí ved;í somsUy;Rinl;Stq;
svwvR tu ivp[Sy≈ote itœ≤Nt d≤=,e 21
.;SkrSykrw" pUt' idv; ò;n' p[xSy;te
317
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ap[xSt' in≤xò;n' r;horNy]dxRn;t( 22


ò;n' d;n' jpo hom" ktRVyo r;hudxRne
aNyd; TvxucI r;i]StSm;ˇ;' p·rvjRyte ( 23
m®to vsvo ®{;idTy;íwv devt;"
sveR some p[lIyNte tSm;∂;n' tu tÌ[he 24
%lyDe ivv;he c s'£;Nt* g[h,e tq;
xvRy;| d;nmSTyevn;Ny]wviv/Iyte 25
pu]jNm…j yDe c tq; c;TyykmR…,
r;hoí dxRne d;n' p[xSt' n;Nyd; in≤x 26
mh; inx; tu ivDey; m?ySq' p[hr√ym(
p[doWp…ím* y;m* idnvTò;nm;cret( 27
cwTyvO=…íityUpR í<@;l" somiv£yI
Et;'Stu b[;˜," SpOÇ; sv;s;jlm;ivxet( 28
aS…qs'cyn;TpUv| ®idTv; ò;nm;cret(
aNtdRx;he ivp[SyÁU?vRm;cmn' .vet( 29
sv| g©; sm' toy' r;hugS[ te idv; kre
somg[he tqwvoˇ_' ò;nd;n;id kmRsu 30
k⁄x"w pUt' tu yTò;n' k⁄xne opSpOx‚e d(√j"
k⁄xne coı»t' toy' somp;nsm' .vet( 31
a…¶k;y;RTp·r.[∑;" s'?yop;snv…jRt;"
ved' cwv;n/Iy;n;SsveR te vOWl;" SmOt;" 32
tSm;√éWl.Iten b[;˜,en ivxeWt"
a?yetVyoåPyekdexo yid sv| n xKyte 33
xU{;• rspu∑Sy;Py/Iy;nSyinTyx"
jpto ju◊to v;ip gitÂ?v;R n iv¥te 34
xU{;•' xU{sMpkú" xU{,e tu sh;snm(
318
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

xU{;JD;n;gmíwv JvlNtmip p;tyet( 35


y" xU{‰; p;cye…•Ty' xU{I c gOhme…/nI
v…jRt" iptOdve >e yo r*rv' y;it si√j" 36
mOtsUtkpu∑;©oi√j" xU{;• .ojn"
ah' t• ivj;n;…m k;' k;' yoin' g…m„yit 37
gO/o[ √;dxjNm;in dxjNm;in sUkr"
êyon* s¢jNm; Sy;idTyev' mnurb[vIt( 38
d≤=,;q| tu yo ivp[" xU{Syjuhyu ;ı…v"
b[;˜,Stu .veCzÀ{" xU{Stu b[;˜,o .vet( 39
m*nv[t' sm;…≈Ty;sIno n vde‚d(√j"
.uÔ;no ih vde¥Stu td•' p·rvjRyte ( 40
a/eR .uˇ_É tu yo ivp[" t‚SmNp;]e jl' ipbet(
ht' dwv' c ip}y' c;Tm;n' cop`;tyet( 41
.uÔ;neWu tu ivp[We u yoåg[e p;]' ivmuçit
smU!" sc p;ipœo b[˜fl" s%lUCyte 42
.;jneWu c itœTsu Sv‚St k⁄v≤R Nt ye i√j;"
n dev;StOi¢m;y;≤Nt inr;x;" iptrStq; 43
aò;Tv; nwv.uÔIt;jPTv;…¶mÙy c
p,RpœO º n .uÔItr;]* dIp' ivn; tq; 44
gOhSqStu dy; yuˇ_o /mRmve ;nu…cNtyet(
po„yvg;Rq…R sı‰q| Ny;yvtIR sub≤u ım;n( 45
Ny;yop;…jRtivˇen ktRVy' Á;Tmr=,m(
aNy;yen tu yo jIveTsvRkmRbih„két" 46
a…¶…cTkipl; s]I r;j; ….=umhR od…/"
dO∑m;];" punNTyete tSm;TpXyeˇu inTyx" 47
ar…,' ké„,m;j;Rr' cNdn' sum…,' `Otm(
319
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

itl;N’„,;…jn' z;g' gOhe cwt;in r=yet( 48


gv;' xt' swkvOW' y]itœTyy≤N]tm(
tT=e]' dxg…,t' gocmRp·rk°itRtm( 49
b[˜hTy;id….mRTyoR mno v;‘;ykmRj"w
EtÌocmRd;nen muCyte svRikæLbWw" 50
k⁄$‚ü Mbne d·r{;y≈oi]y;yivxeWt"
y∂;n' dIyte tSmw t∂;n' xu.k;rkm( 51
v;pI kÀpt@;g;¥wv;Rjpeyxtwm% uR "w
gv;' koi$p[d;nen .U…mht;R n xu?yit 52
a∑;dxidn;dv;RKs(n;nmevrjSvl;
at Ë?v| i]r;]' Sy;duxn; muinrb[vIt( 53
yug' yug√y' cwv i]yug' c ctuygRu m(
c;<@;lsUitkodKy; pitt;n;m/" £m;t( 54
tt" s…ª…/m;]e,scwl' ò;nm;cret(
ò;Tv;vlokyeTsUymR D;n;TSpOxte yid 55
iv¥m;neWu hSteWu b[;˜,o D;ndubl R "
toy' ipbit vK]e,êyon* j;yte /[vu m( 56
yStu £⁄ı" pum;Nb[yU ;∆;y;y;STvgMyt;m(
pun·rCzit cedne ;' ivp[m?ye tu ≈;vyet( 57
≈;Nt" £⁄ıStmoåN/o v; =u≤Tpp;s; .y;idRt"
d;n' pu<ymkéTv; tu p[;y…íˇ' idn]ym( 58
¨pSpOx≤e T]Wv,' mh;n¥ups'gme
cI,;RNte cwv g;' d¥;d(b;[ ˜,;N.ojye∂x 59
dur;c;rSyivp[SyiniWı;cr,Sy c
a•' .uKTv; i√j" k⁄y;Ri∂nmekm.ojnm( 60
sd;c;rSyivp[Sytq; ved;Ntveidn"
320
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION pr;xrSmOit" [ParŒ§hara Sm¨iti]

.uKTv;•' muCyte p;p;dhor;];Ntr;•r" 61


Ë?voRæCz∑m/o ¨æCz∑mNt·r=mOt* tq;
kéCz^]y' p[kv⁄ IRt;x*cmr,e tq; 62
kéCz^' deVyyut' cwv p[;,;y;mxt√ym(
pu<ytIqeåR n;{R≤xr" ò;n' √;dxs':yy; 63
i√yojne tIqRy;]; kéCz^mk e ˘ p[k‚Lptm(
gOhSq" k;mt" k⁄y;R{te " S%ln" .uiv 64
shß' tu jpe∂Vº y;" p[;,;y;mw≤S]…." sh
ctuivR¥opp•Stu iv…/vd(b˜[ `;tkÉ 65
smu{setu gmn' p[;y…íˇ' ivinidRxte (
setbu N/pqe ….=;' c;tuv<R y;Tsm;cret( 66
vjR…yTv; ivkmRSq;Nz]op;ni√v…jRt"
ah' du„kétkm;R vw mh;p;tkk;rk" 67
gOh√;reWu itœ;…m ….=;qIR b[˜`;tk"
gok⁄lWe u vse∞vw g[;meWu ngreWu v; 68
tpo vneWu tIqeWR u ndIp[ßv,eWu v;
EteWu :y;py•en" pu<y' gTv; tu s;grm( 69
dxyojnivStI,| xtyojnm;ytm(
r;mcN{sm;id∑nls'cys'…ctm( 70
set'u dOÇ; smu{Syb[˜hTy;' Vypohit
set'u dOÇ; ivxuı;Tm; Tvvg;hets;grm( 71
yjetv;ême/ne r;j; tu pO…qvIpit"
pun" p[Ty;gte veXmv;s;qRmpu spRit 72
spu]" sh.OTywí k⁄y;Rdb( ;[ ˜,.ojnm(
g;íwvk w xt' d¥;∞tuivR?yeWu d≤=,;m( 73
b[;˜,;n;' p[s;den b[˜h; tu ivmuCyte
321
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|ParŒ§hara Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

svnSq;' ≤S]y' hTv; b[˜hTy; v[t' cret( 74


m¥pí i√j" k⁄y;R•dI' gTv; smu{g;m(
c;N{;y,e ttíI,Re k⁄y;Rdb( ;[ ˜,.ojnm( 75
an@ëTsiht;' g;' c d¥;i√p[We u d≤=,;m(
sur;p;n' skéTkéTv;…¶v,| sur;' ipbet( 76
sp;vyedq;Tm;n…mhlokÉ pr] c
ap˙Tysuv,| tu b[;˜,Sytt" Svym( 77
gCzπNmuslm;d;yr;j;>y;x' v/;ytu
tt" xu≤ımv;“oit r;D;s* muˇ_ìv c 78
k;mtStu két' yTSy;•;Nyq; v/mhRit
a;sn;Czyn;¥;n;TsM.;W;Tsh.ojn;t( 79
s'£;m≤Nt ih p;p;in twl…bNdu·rv;M.…s
c;N{;y,' y;vk˘ tu tul;pu®Wwv c 80
gv;' cwv;nugmn' svRp;pp[,;xnm(
EtTpr;xr' x;S]' Xlok;n;' xtpçkm( 81
i√nvTy;sm;yuˇ_' /mRs;S]Sys'gh[ "
yq;?yyn km;R…, /mRx;S]…md' tq; 82
a?yetVy' p[yàen inyt' SvgRg;…mn; 83
îit p;r;xre /mRx;S]e √;dxoå?y;y"
sm;¢; cey' pr;xrs'iht;
Credits
Sources: On the basis of the edition BSS no. 47, with partial collation of the edition
BI 298 (repr. 1973-4).
Typescript: Input by Muneo Tokunaga
Conversion to Devanagari using Vedapad Software by Ralph Bunker
Formatted for Maharishi University of Management Vedic Literature Collection

322