ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

1. Mέχρι σήμερα η Ελλάδα εκλέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
α) 20 ευρωβουλευτές.
β) 24 ευρωβουλευτές.
γ) 30 ευρωβουλευτές.
δ) 35 ευρωβουλευτές.
2. Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή 40 μελών μπορεί να αποφασίσει για θέματα κοινοβουλευτικού
ελέγχου σε Υπουργούς με τουλάχιστο
α) 12 ψήφους.
β) 13 ψήφους.
γ) 14 ψήφους.
δ) 16 ψήφους.
3. Η συμφωνία για την Ο.Ν.Ε. υπογράφτηκε
α) στις Συνθήκες της Ρώμης.
β) στη Συνθήκη του Μάαστριχ.
γ) στη Συνθήκη του Άμστερνταμ.
δ) με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
4. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τετραετία Σεπτέμβριος 1999 - 2004 υπήρξε
α) ο Javier Solana.
β) ο Jose Manuel Barroso.
γ) ο Ρομάνο Πρόντι.
δ) ο Μανουέλ Μαρίν.
5. Πρωθυπουργός διορίζεται:
α) το πρόσωπο που εμπιστεύεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
β) πρόσωπο κοινής αποδοχής όλων τω πολιτικών κομμάτων
γ) ο αρχηγός ενός εκ των δύο ισχυροτέρων κομμάτων της Βουλής
δ) ο αρχηγός του κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών της Βουλής
6. Το πρόγραμμα που αφορούσε τη συνεργασία σε αστυνομικό και νομικό επίπεδο των χωρών της Ε.Ε.
για την τετραετία 2003-2007 ονομαζόταν:
α) STOP.
β) TEMPUS.
γ) AGIS.
δ) EURAB.
7. Όταν λέμε ότι η Βουλή αίρει τη βουλευτική ασυλία εννοούμε ότι:
α) επιτρέπει την κατ’ οίκον έρευνα
β) ασκεί ποινική δίωξη κατά βουλευτού
γ) δίνει άδεια για την ποινική δίωξη κατά βουλευτού
δ) τίποτε από αυτά
1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
8. Μορφή άμεσης δημοκρατίας είναι:
α) το δημοψήφισμα
β) η εκλογή βουλευτών
γ) η εκλογή δημάρχων
δ) η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας
9. Σε ποιο πολίτευμα η εξουσία επιμερίζεται;
α) Μοναρχικό
β) Πλουραλιστικό
γ) Δημοκρατικό
δ) Φιλελεύθερο
10. Η αρχαία ελληνική δημοκρατία ήταν
α) άμεση
β) έμμεση
γ) εικονική
δ) αντιπροσωπευτική
11. Στην Προεδρευομένη Δημοκρατία, ο ανώτατος άρχων
α) εκλέγεται άμεσα απ’ τον λαό
β) ασκεί την εκτελεστική εξουσία
γ) έχει συμβουλευτικό ρόλο
δ) δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες
12. Η ένωση ανεξάρτητων κρατών με ίσα δικαιώματα, καλείται
α) ομοσπονδία
β) συνομοσπονδία
γ) ένωση κρατών
δ) οργανισμός ενωμένων εθνών
13. Αν κάποιος νόμος είναι αντισυνταγματικός:
α) Αδρανεί
β) Είναι άκυρος
γ) Δεν εφαρμόζεται από τα Δικαστήρια
δ) Είναι ανυπόστατος
14. Την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, διατύπωσε ο:
α) Μοντεσκιέ
β) Μαρξ
γ) Λωκ
δ) Πλάτωνας
15. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζει
α) την πλειοψηφία του λαού
β) την ενότητα του έθνους
γ) την κρατική ισχύ
δ) τον στρατό
16. Ποιο από τα παρακάτω διοικητικά συστήματα εφαρμόζεται στην Ελλάδα:
2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) Το συγκεντρωτικό.
β) Το σύστημα της διοικητικής αποκέντρωσης.
γ) Το σύστημα της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση.
δ) Το ομοσπονδιακό σύστημα διοίκησης.
17. Ποιο υπουργείο θεωρείται «πρώτο τη τάξη»;
α) Δικαιοσύνης
β) Οικονομικών
γ) Παιδείας
δ) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
18. Η διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες γίνεται:
α) αυθαίρετα
β) ανάλογα με τα τοπικά συμφέροντα
γ) με κριτήρια γεωγραφικά, οικονομικά, συγκοινωνιακά
δ) ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού
19. Το σημαντικότερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (νπδδ) είναι:
α) το Κράτος-β) η εκκλησία
γ) η Τράπεζα της Ελλάδος
δ) οι Νομαρχίες
20. Δικαίωμα είναι:
α) εξουσία που παρέχεται από το δίκαιο
β) η ιδιοκτησία του κάθε ατόμου
γ) κάτι το αναφαίρετο
δ) η ιθαγένεια ενός πολίτη
21. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου έγιναν τον
α) Ιούνιο του 1979.
β) Ιούνιο του 1980.
γ) Απρίλιο του 1981.
δ) Οκτώβριο του 1981.
22. Το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ συνεδριάζει
α) δύο φορές το χρόνο.
β) μία φορά το χρόνο.
γ) ανά διετία.
δ) ανά τριετία.
23. Δεν μπορούν να υποβληθούν σε δημοψήφισμα
α) νομοσχέδια του τομέα της υγείας.
β) δημοσιονομικά νομοσχέδια.
γ) νομοσχέδια για τη δράση και τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας.
δ) νομοσχέδια για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
24. «Το δικαίωμα του εκλέγειν» καθιερώθηκε πανελλαδικά για τις γυναίκες το:
α) 1948.
β) 1950.
3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) 1952.
δ) 1955.
25. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Νομοθετικής διαδικασίας της Βουλής
α) η ψήφιση δικαστικών κωδικών.
β) η συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού.
γ) η επαναψήφιση παραπεμφθέντων νόμων.
δ) η συζήτηση - ψήφιση νομοσχεδίου στην ολομέλεια.
26. Το 1999
α) καθιερώθηκε η αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών στην εργασία της Ε.Ε..
β) ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (C.E.P.O.L.).
γ) διορίζεται Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ο Νικηφόρος Διαμαντούρος.
δ) ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
27. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει κάποιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
α) η ελληνική ιθαγένεια.
β) η πατρότητα.
γ) η συμπλήρωση του 40ου έτους της ηλικίας του.
δ) η εκλογή του 1 φορά ακόμα στον προεδρικό θώκο.
28. Σε ποια περίπτωση δεν αναπληρώνεται η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας;
α) Οταν αποδημήσει στο εξωτερικό άνω των 10 ημερών.
β) Οταν παραιτηθεί.
γ) Οταν υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας του.
δ) Οταν αδυνατίσει να ασκήσει τα καθήκοντά του, πέραν των 5 ημερών.
29. Σε μια εκλογική αναμέτρηση τριών κομμάτων, όπου επικρατεί το πλειοψηφικό σύστημα, το πρώτο
κόμμα έλαβε το 75% των ψήφων. Αν η Βουλή έχει 300 έδρες, τότε το πρώτο κόμμα καταλαμβάνει:
α) 300 έδρες.
β) 225 έδρες.
γ) 180 έδρες.
δ) τίποτα από αυτά.
30. Ποια δικαιώματα υποχρεώνουν το κράτος να μην επεμβαίνει αυθαίρετα στην προσωπική ζωή των
πολιτών;
α) Πολιτικά
β) Ατομικά
γ) Κοινωνικά
δ) Οικονομικά
31. Δεν αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
β) Η Επιτροπή των Περιφερειών.
γ) Η Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
δ) Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
32. Το 1957 που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ), την αποτελούσαν:
α) 6 κράτη μεταξύ των οποίων και η Δανία.
β) 6 κράτη μεταξύ των οποίων και η Ισπανία.
4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) 6 κράτη μεταξύ των οποίων η Ιταλία και το Βέλγιο.
δ) 6 κράτη μεταξύ των οποίων και η Πορτογαλία.
33. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι:
α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας.
β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.
γ) Η προστασία του γενικού συμφέροντος.
δ) Η προώθηση των συμφερόντων της διοικήσεως.
34. Η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή»
α) ιδρύθηκε το 1951 και έχει έδρα τις Βρυξέλλες.
β) ιδρύθηκε το 1951 και έχει έδρα τη Χάγη.
γ) ιδρύθηκε το 1950 και έχει έδρα τις Βρυξέλλες.
δ) ιδρύθηκε το 1950 και έχει έδρα τη Χάγη.
35. Ποιοι δεν αποτελούν κεντρικό όργανο της Διοίκησης;
α) Οι πρόεδροι όλων των ανωτάτων Δικαστηρίων και οι Νομάρχες.
β) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
γ) Το Συμβούλιο της Επικρατείας και οι Υπουργοί.
δ) Οι υπουργοί «άνευ χαρτοφυλακίου».
36. Η εντολή που δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αρχηγούς κομμάτων προκειμένου να
διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της
Βουλής καλείται:
α) Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
β) Διερευνητική εντολή
γ) Διορισμός κυβέρνησης
δ) Τίποτα από τα παραπάνω
37. Οι δαπάνες του Γεωργικού Ταμείου στη χώρα μας χρηματοδοτούν κυρίως
α) τη σταθεροποίηση των αγορών και τη στήριξη των γεωργικών εισοδημάτων.
β) την προώθηση των επενδύσεων στο γεωργικό τομέα.
γ) τη βελτίωση της διανομής του εισοδήματος εντός του γεωργικού τομέα.
δ) την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
38. Τη σύγκρουση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων αίρει
α) το Συμβούλιο Επικρατείας .
β) ο Άρειος Πάγος.
γ) το α΄ και το β΄ .
δ) το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
39. Η πρώτη «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη» πραγματοποιήθηκε
α) στο Παρίσι το 1998.
β) στο Λονδίνο το 1998.
γ) στις Βρυξέλλες το 1999.
δ) στη Ρώμη το 2000.
40. Η κατάσχεση εντύπων επιτρέπεται:
α) Ποτέ
β) Πάντοτε
5

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) Με απόφαση της κυβέρνησης
δ) Μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει το Σύνταγμα
41. Στην πρώτη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης υπάγονται:
α) Οι Περιφέρειες.
β) Οι Δήμοι και οι Κοινότητες.
γ) Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
δ) Τα Δημοτικά διαμερίσματα.
42. Το δικαίωμα της εργασίας υποχρεώνει το κράτος να:
α) βρίσκει εργασία σε κάθε πολίτη
β) δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης για όλους
γ) προσλαμβάνει περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους
δ) προσλαμβάνει σε δημόσιες θέσεις τους πολίτες μετά το πέρας των σπουδών τους
43. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος
α) της ελευθερίας
β) της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
γ) της εθνικής οικονομίας
δ) όλων των παραπάνω
44. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται:
α) Στη δημοκρατική συνείδηση των Ελλήνων πολιτών
β) Στον πατριωτισμό των Ελλήνων
γ) Στην πολιτική τους ωριμότητα των Ελλήνων
δ) Τίποτα από τα παραπάνω
45. Κριτήρια χαρακτηρισμού κάποιας υπηρεσίας ως δημόσιας είναι:
α) Η βούληση του νομοθέτη.
β) Η εφαρμογή των κανόνων του διοικητικού δικαίου.
γ) Η εφαρμογή των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας.
δ) Η φύση ορισμένης ανάγκης, της οποίας επιδιώκεται η θεραπεία, ως δημόσιας.
46. Αυτοδιοίκηση σημαίνει:
α) Άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων από διοικητικές μονάδες εκτός των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών.
β) Υλοποίηση αποφάσεων των κρατικών οργάνων από αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
γ) Ενάσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων μιας κρατικής υπηρεσίας από τους υπαλλήλους της.
δ) Υλοποίηση των στόχων μιας κρατικής υπηρεσίας με ίδιους πόρους.
47. Το σπουδαιότερο πολιτικό δικαίωμα είναι
α) η ίδρυση πολιτικού κόμματος
β) του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
γ) ο διορισμός σε δημόσια θέση
δ) η συμμετοχή σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας
48. Οι θεσμοί της αρχαιότητας που απέβλεπαν στη διασφάλιση της ειρήνης σε ορισμένη περιοχή,
ονομάζονταν
α) αμφικτυονίες
β) ιερές συμμαχίες
γ) διεθνείς οργανισμοί
6

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
δ) συνομοσπονδίες
49. Ο Ο.Η.Ε. ιδρύθηκε μετά τη λήξη
α) του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου
β) του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου
γ) του εμφυλίου πολέμου
δ) των Βαλκανικών πολέμων
50. Ποιος διεθνής οργανισμός ενισχύει, υπό προϋποθέσεις, τις πτωχευμένες χώρες;
α) H Διεθνής Οικονομική Επιτροπή
β) Tο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
γ) H Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης
δ) Κανένας από τους παραπάνω
51. Η διεθνής συνεργασία για την πάταξη της εγκληματικότητας αποτελεί αποστολή
α) της Κομισιόν
β) του ΝΑΤΟ
γ) της Αραβικής Ένωσης
δ) της Ιντερπόλ
52. Ποιο από τα παρακάτω κράτη δεν είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε:
α) H Γερμανία
β) H Κίνα
γ) H Ρωσία
δ) Oι ΗΠΑ
53. Το δικαίωμα ψήφου μπορεί να αφαιρεθεί;
α) Ποτέ
β) Πάντοτε και χωρίς προϋποθέσεις
γ) Με δικαστική απόφαση
δ) Με διοικητική πράξη
54. Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερη ευαισθησία δείχνει:
α) Η Κομεκόν
β) Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
γ) Το ΝΑΤΟ
δ) Το Συμβούλιο της Ευρώπης
55. Η εξουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας "να εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την
εκτέλεση των νόμων" εντάσσεται στην:
α) Νομοθετική αρμοδιότητα του Προέδρου.
β) Κανονιστική αρμοδιότητα του Προέδρου.
γ) Εκτελεστική αρμοδιότητα του Προέδρου.
δ) Τυπική αρμοδιότητα του Προέδρου.
56. Την πορεία της οικονομίας των κρατών-μελών του, παρακολουθεί
α) το ΝΑΤΟ
β) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
γ) ο ΟΟΣΑ
δ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
7

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
57. Πότε η Ελλάδα έγινε μέλος της Ε.Ο.Κ.;
α) 1981
β) 2001
γ) 1974
δ) 1979
58. Σκοπός ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν η εξασφάλιση της
α) ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, εργαζομένων
β) παγκόσμιας ειρήνης
γ) προσέγγισης των θρησκειών
δ) συνεργασίας των λαών
59. Η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι:
α) εξαετής
β) πενταετής
γ) τετραετής
δ) ετήσια
60. Την ευρωπαϊκή ιθαγένεια έχουν:
α) Όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε.
β) Όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης
γ) Δεν υπάρχει τέτοια ιθαγένεια
δ) Όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
61. Οι νομικές πράξεις της Ε.Ε. που αυτοδοκαίως αποτελούν νόμο κάθε κράτους-μέλους, ονομάζονται:
α) Οδηγίες
β) Κανονισμοί
γ) Συστάσεις
δ) Αποφάσεις
62. Ο ευρωπαϊκός ύμνος είναι
α) τμήμα της 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν
β) ο εθνικός ύμνος της χώρας που προεδρεύει
γ) δεν υπάρχει τέτοιος ύμνος
δ) έργο του Μίκη Θεοδωράκη
63. Η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η:
α) πρώτη Ιανουαρίου
β) ένατη Μαϊου
γ) δεκάτη Ιουνίου
δ) τριακοστή Δεκεμβρίου
64. Στις πηγές του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβάνονται και:
α) Τα Συντάγματα των κρατών.
β) Τα συμφέροντα των ισχυρότερων κρατών.
γ) Τα διεθνή έθιμα.
δ) Οι διεθνείς πρακτικές.
65. Ποιο όργανο της Ε.Ε. θεωρείται «φύλακας των συνθηκών»;
8

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) Το Συμβούλιο
β) Το Ελεγκτικό Συνέδριο
γ) Η Επιτροπή
δ) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
66. Ποιο απ’ τα παρακάτω δεν είναι κύριο όργανο της Ε.Ε.;
α) Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
β) Το ECOFIN
γ) Η Επιτροπή
δ) Το Ευρωκοινοβούλιο
67. Η αρχή, βάση της οποίας η Ε.Ε. δραστηριοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που οι στόχοι δεν
μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη, ονομάζεται
α) αρχή επικουρικότητας
β) αρχή αναλογικότητας
γ) αρχή αειφόρου ανάπτυξης
δ) αρχή συντονισμού
68. Ποια από τις πιο κάτω χώρες δεν είναι μέλος της Ε.Ε.:
α) Ρουμανία
β) Πολωνία
γ) Βουλγαρία
δ) Αλβανία
69. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχουν οι:
α) Υπουργοί Οικονομικών των κρατών-μελών
β) Αρχηγοί των κρατών-μελών
γ) Ευρωβουλευτές
δ) Πρόεδροι των εθνικών κοινοβουλίων.
70. Τα ατομικά δικαιώματα παρέχονται
α) μόνο στους ημεδαπούς
β) μόνο στους αλλοδαπούς
γ) σε κανέναν
δ) σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται εντός των ορίων του ελληνικού κράτους.
71. Η Ελλάδα έγινε μέλος της ΟΝΕ το:
α) 2001
β) 1999
γ) 2004
δ) 1981
72. Για να συνέλθει το Συμβούλιο της Ένωσης απαιτείται
α) η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
β) η πρόσκληση του Προέδρου του.
γ) η αποδοχή 10 τουλάχιστον από τα μέλη του.
δ) η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
73. Σε ποια εκλογική περιφέρεια εκλέγονται οι περισσότεροι βουλευτές;
α) Στην Α΄ Αθηνών.
9

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) Στη Β΄ Αθηνών.
γ) Στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
δ) Στη Β΄ Πειραιά.
74. Το Μάιο του 2004
α) ανέλαβε τα καθήκοντά της η Επιτροπή Barrosso.
β) εντάχθηκαν πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 νέα κράτη μέλη.
γ) τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Νίκαιας.
δ) παρουσιάσθηκε ο Ευρωπαϊκός χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
75. Ύστερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ανέλαβε
α) ο Κων/νος Τσάτσος.
β) ο Κων/νος Καραμανλής.
γ) ο Γεώργιος Ράλλης.
δ) ο Μιχαήλ Στασινόπουλος.
76. Δεν αποτελεί εκτελεστική αρμοδιότητα της Βουλής:
α) Η εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας.
β) Ο καθορισμός της αποζημίωσης των βουλευτών.
γ) Η ψήφιση του προϋπολογισμού.
δ) Η απόφαση για να τεθεί ή όχι η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
77. Τι δεν ισχύει στην Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία;
α) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αιρετός από τη Βουλή, είτε από ειδικό σώμα εκλεκτόρων.
β) Κεντρικό όργανο της εκτελεστικής εξουσίας είναι η κυβέρνηση, η οποία εξαρτάται από την εμπιστοσύνη
της Βουλής και μόνο.
γ) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαθέτει τη δυνατότητα Προβολής Αρνησικυρίας σε αποφάσεις ψηφισμένες
από τη Βουλή.
δ) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ουσιαστικές νομοθετικές δραστηριότητες.
78. Ο μακροβιότερος πρόεδρος της «Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (10 χρόνια) υπήρξε ο
α) Ζακ Σαντέρ.
β) Ζακ Ντελόρ.
γ) Χοσέ Μπαρόζο.
δ) Ρομάνο Πρόντι.
79. Σύμφωνα με τη σημερινή κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
α) Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ) υπερτερεί των Χριστιανοδημοκρατικών.
β) Οι Χριστιανοδημοκράτες κατέχουν τουλάχιστο το 50% των εδρών.
γ) Η ομάδα των Πρασίνων κατέχει την τέταρτη θέση.
δ) Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό κόμμα κατέχει 264 έδρες.
80. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέρχεται:
α) Κάθε εβδομάδα στο Στρασβούργο.
β) Κάθε μήνα στο Στρασβούργο.
γ) Κάθε 2 μήνες στις Βρυξέλλες.
δ) Κάθε 6 μήνες στις Βρυξέλλες.
81. Η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» αποτελείται από:
10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) 27 μέλη και περίπου 24000 υπαλλήλους.
β) 25 μέλη και περίπου 12000 υπαλλήλους.
γ) 50 μέλη και περίπου 24000 υπαλλήλους.
δ) 50 μέλη και περίπου 12000 υπαλλήλους.
82. Ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται χωρίς την άδεια
α) του αρμόδιου Δικαστηρίου.
β) του Σώματος.
γ) του προέδρου της Δημοκρατίας.
δ) του πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου.
83. Προϋπόθεση για να εκλεγεί κανείς βουλευτής είναι να είναι Ελληνας πολίτης και να έχει
συμπληρώσει
α) το 20ο έτος της ηλικίας του.
β) το 22ο έτος της ηλικίας του.
γ) το 25ο έτος της ηλικίας του.
δ) το 28ο έτος της ηλικίας του.
84. Η Τακτική Βουλευτική Σύνοδος συγκαλείται
α) 30 μέρες μετά την ορκωμοσία κάθε νέας κυβέρνησης, και μόνο όταν συμβαίνει αυτό.
β) μία φορά ετησίως (την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου).
γ) σε περίπτωση κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας από την αξιωματική αντιπολίτευση.
δ) δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που καθορίζει ο πρόεδρος της Βουλής.
85. Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Τουρκίας πριν τον Ρ.Τ. Ερντογάν;
α) Αμπντ. Γκιούλ.
β) Μπουλ. Ετσεβίτ.
γ) Μεσ. Γιλμάζ.
δ) Σουλ. Ντεμιρέλ.
86. Σε ποιο κόμμα ήταν βουλευτής ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 στη
Θεσσαλονίκη;
α) Στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ).
β) Στην Ένωση Κέντρου.
γ) Στο ΚΚΕ.
δ) Στην Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ).
87. Η εκστρατεία της Ε.Ε. εναντίον του καπνίσματος ονομάζεται
α) smoking is dead.
β) help.
γ) end of life.
δ) no-tobacco.
88. Η χώρα που απέρριψε με δημοψήφισμα την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος το Μάιο
του 2005 ήταν:
α) Το Ηνωμένο Βασίλειο.
β) Η Γαλλία.
γ) Η Ισπανία.
δ) Η Ολλανδία.
11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
89. Οι έδρες που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι
α) 24, δηλ. ίσες με τις αντίστοιχες του Βελγίου και της Ολλανδίας.
β) 19, δηλ. ίσες με τις αντίστοιχες της Σουηδίας και της Αυστρίας.
γ) περισσότερες από 13 τουλάχιστο χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Δανίας, της Φινλανδίας και της
Ιρλανδίας.
δ) περισσότερες από το 25% των αντίστοιχων εδρών της Γερμανίας.
90. Τι δεν εδρεύει στη Χάγη;
α) Η Europol.
β) Ο οργανισμός για την απαγόρευση των χημικών όπλων.
γ) Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία.
δ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.-91. Νομοσχέδιο που συνεπάγεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού εισάγεται για συζήτηση αν
συνοδεύεται
α) από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή μέσα σε 15
μέρες.
β) από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή μέσα σε 3 μέρες.
γ) από έκθεση του αρμόδιου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών.
δ) από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του αρμόδιου υπουργού και του υπουργού
Οικονομικών.
92. Η αρχή της δεδηλωμένης είναι πολιτικός καρπός του
α) Ανδρέα Μιαούλη.
β) Χαρίλαου Τρικούπη.
γ) Ιωάννη Μεταξά.
δ) Ελευθερίου Βενιζέλου.
93. Για τη ψηφοφορία των βουλευτών:
α) Κανόνας είναι η φανερή και εξαίρεση η μυστική.
β) Κανόνας είναι η μυστική και εξαίρεση η φανερή.
γ) Τουλάχιστο 25 βουλευτές μπορούν να αμφισβητήσουν τη μετά ανατάσεως του χεριού φανερή ψηφοφορία.
δ) Προκειμένου για ποινική δίωξη υπουργών, επιβάλλεται φανερή ψηφοφορία.
94. Οι Έλληνες βουλευτές απολαμβάνουν
α) τηλεφωνική μόνο ατέλεια.
β) ταχυδρομική μόνο ατέλεια.
γ) συγκοινωνιακή μόνο ατέλεια.
δ) τηλεφωνική, ταχυδρομική και συγκοινωνιακή ατέλεια.
95. Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαρτίζεται από:
α) 13 δικαστές και 6 γενικούς εισαγγελείς.
β) 13 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς.
γ) 27 δικαστές και 6 γενικούς εισαγγελείς.
δ) 27 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς.
96. Το Ομοσπονδιακό Κράτος είναι πάντα
α) σύνθετο.
β) ό,τι και η Συνομοσπονδία Κρατών.
γ) προεδρευόμενο.
12

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
δ) ενιαίο.
97. Πόσες είναι οι Διοικητικές Περιφέρειες στην Ελλάδα (εκτός του Αγ. Όρους);
α) 13.
β) 11.
γ) 12.
δ) 10.
98. Η θητεία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι
α) ετήσια.
β) δυόμισι ετών.
γ) τετραετής.
δ) πενταετής.
99. Η πατριά είναι
α) άθροισμα οικογενειών με κοινή καταγωγή αίματος
β) συνώνυμο της πατριαρχικής κοινωνίας
γ) προϊστορική μορφή κονωνικής οργάνωσης
δ) τίποτα από τα παραπάνω
100. Το ισχύον στη χώρα μας εκλογικό σύστημα είναι
α) πλειοψηφικό
β) αναλογικό
γ) μικτό
δ) δημοκρατικό
101. Οι βουλευτές εκπροσωπούν
α) το έθνος
β) το λαό
γ) την εκλογική τους περιφέρεια
δ) το κράτος
102. Το κοινοτικό πρόγραμμα «ARGO»
α) αποβλέπει στην καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα.
β) περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.
γ) αφορά τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου και διέλευσης, εξωτερικών συνόρων.
δ) αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας.
103. Τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας προσυπογράφονται από
α) τον Πρόεδρο της Βουλής
β) τον Πρωθυπουργό
γ) την κυβέρνηση
δ) κανέναν
104. Ο αριθμός των βουλευτών, βάσει του Συντάγματός μας είναι:
α) 300
β) 200
γ) Από 200 έως 300
δ) Το Σύνταγμα δεν προβλέπει αριθμό βουλευτών
13

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
105. Η θητεία των βουλευτών διαρκεί σε έτη;
α) 4
β) 5
γ) Από 1 έως 4
δ) 3
106. Η Βουλή συγκροτείται σε σώμα
α) με την ορκομωσία των βουλευτών
β) με την εκλογή του προεδρείου της
γ) με την υπερψήφιση κυβέρνησης
δ) με την στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας
107. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται
α) από την ολομέλεια της Βουλής
β) από το τμήμα διακοπών
γ) από λαϊκές συνελεύσεις
δ) από τον Πρόεδρο της Βουλής
108. Η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών σε ποια αρμοδιότητα της Βουλής ανήκει;
α) Στο νομοθετικό έργο
β) Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο
γ) Στη δικαστική αρμοδιότητα
δ) Στην εκτελεστική αρμοδότητα
109. Ποια η ελάχιστη ηλικία για εκλογή βουλευτή;
α) 18 έτη
β) 25 έτη
γ) 30 έτη
δ) 40 έτη
110. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί λόγο απώλειας βουλευτικής ιδιότητας;
α) Ο θάνατος
β) Η παραίτηση
γ) Η έκπτωση
δ) Η διαγραφή από το κόμμα με το οποίο εξελέγη
111. Το απεριόριστο δικαίωμα των βουλευτών για κατά συνείδηση γνώμη ή ψήφο καλείται:
α) Ακαταδίωκτο
β) Άρνηση μαρτυρίας
γ) Ανεύθυνο
δ) Μονιμότητα
112. Με πρόταση της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Βουλή:
α) Σε κάθε περίπτωση
β) Μόνο για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί κρίσιμο εθνικό ζήτημα
γ) Ποτέ
δ) Αν οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν λαϊκή δυσαρέσκεια
113. Σύμφωνα με το σύνταγμα το αξίωμα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστο
α) με οποιοδήποτε επάγγελμα
14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) με τα ελεύθερα επαγγέλματα
γ) με εκείνο του δημοσίου υπαλλήλου
δ) με εκείνο του πανεπιστημιακού καθηγητή
114. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε με τη Συνθήκη
α) της Νίκαιας
β) του Άμστερνταν
γ) της Ρώμης
δ) του Μάαστριχτ
115. Υποκείμενα του διεθνούς δικαίου είναι:
α) Τα κράτη και οι λαοί.
β) Οι διεθνείς οργανισμοί.
γ) Τα κράτη, οι διεθνείς οργανισμοί και τα άτομα.
δ) Τα ανώτατα πολιτειακά όργανα των κρατών.
116. Η βουλή διαλύεται λόγω αδυναμίας να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν κατά την τρίτη
ψηφοφορία ο υποψήφιος Πρόεδρος αδυνατεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των:
α) 2/3 του βουλευτικού σώματος
β) 1/5 του βουλευτικού σώματος
γ) 4/5 του βουλευτικού σώματος
δ) 3/5 του βουλευτικού σώματος
117. Η άρση αμφισβητήσεων των εσωτερικών δικαστηρίων ως προς τον χαρακτηρισμό ενός κανόνα
διεθνούς δικαίου ως γενικώς παραδεδεγμένου ανήκει στην αρμοδιότητα:
α) Του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.
β) Του Συμβουλίου του Ο.Η.Ε..
γ) Της Βουλής.
δ) Του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.
118. Τον Πρόερδρο της Δημοκρατίας αναπληρώνει προσωρινά ο:
α) Πρωθυπουργός
β) Παλαιότερος Υπουργός
γ) Η κυβέρνηση συλλογικά
δ) Πρόεδρος της Βουλής
119. Η Αρχή Διορισμού της Ε.Ε. δεν μπορεί
α) να θέσει σε διαθεσιμότητα έναν υπάλληλο λόγω σοβαρού παραπτώματος.
β) να προβεί σε μείωση του μισθού ενός υπαλλήλου.
γ) να επιπλήξει έναν υπάλληλό της.
δ) να καλύψει κενές θέσεις με τη μέθοδο των εξωτερικών διαγωνισμών κάθε δύο χρόνια.
120. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων αφορά
α) όλους τους δημοσίους υπαλλήλους
β) μόνο όσους κατέχουν οργανική θέση
γ) τους δικαστικούς λειτουργούς
δ) τους εκπαιδευτικούς
121. Η διοίκηση του κράτους οργανώνεται με το εξής σύστημα:
α) Αποκεντρωτικό
15

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) Συγκεντρωτικό
γ) Περιφερειακό
δ) Αυτοδιοίκησης
122. Τα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης
α) ανήκουν στο κράτος
β) βρίσκονται εκτός του νομικού προσώπου του κράτους
γ) στερούνται αυτοτέλειας
δ) αποτελούν μη εκλόγιμα πρόσωπα
123. Αν η Βουλή αδυνατεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας
α) συνεχίζεται η θητεία του προηγούμενου
β) η Βουλή διαλύεται και προκηρύσσονται εκλογές
γ) αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής
δ) τότε χρέη Προέδρου Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής
124. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. αποτελείται:
α) Από πέντε μόνιμα μέλη.
β) Από τους αντιπροσώπους όλων των κρατών μελών.
γ) Από δεκαπέντε μέλη, πέντε μόνιμα και δέκα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση.
δ) Από ένδεκα μέλη, πέντε μόνιμα και έξι άλλα μέλη, εκ περιτροπής οριζόμενα.
125. Ο Υπουργός παύεται:
α) από τον Πρωθυπουργό
β) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με πρόταση του πρωθυπουργού-γ) με δικαστική απόφαση
δ) από τη Βουλή
126. Το «Διεθνές Δικαστήριο» βρίσκεται
α) στις Βρυξέλλες.
β) στην Χάγη.
γ) στο Στρασβούργο.
δ) στο Ρότερνταμ.
127. Οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά αποφάσεων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων εκδικάζονται από
α) το Συμβούλιο της Επικρατείας
β) τα Εφετεία
γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο
δ) τον Άρειο Πάγο
128. Ανώτατο διοικητικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι
Α) η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας
Β) η Διαρκής Ιερά Σύνοδος
Γ) ο Αρχιεπίσκοπος
Δ) το πατριαρχείο Κων/πόλεως
129. Η αίτηση για παροχή δικαστικής προστασίας από τα πολιτικά δικαστήρια ονομάζεται
α) προσφυγή
β) μήνυση
γ) αγωγή
16

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
δ) έγκληση
130. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει
α) την εφαρμογή των νόμων
β) τις δαπάνες του κράτους
γ) τη λειτουργία των δικαστηρίων
δ) τη ορθότητα των αποφάσεων του Αρείου Πάγου
131. Οι δημόσιοι υπάλληλοι απολαμβάνουν;
α) Το αμετάθετο
β) Τη μονιμότητα
γ) Το ακαταδίωκτο
δ) Την ισοβιότητα
132. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι:
α) Όργανα της κυβέρνησης
β) Αιρετά πρόσωπα
γ) Υπηρέτες του ελληνικού λαού
δ) Τίποτα από τα ανωτέρω
133. Προσηλυτισμός είναι
α) ο προσεταιρισμός προσώπων με τη χρήση αθέμιτων μέσων
β) η κομματική προπαγάνδα
γ) η βάπτιση Χριστιανού
δ) η ελεύθερη δράση των ανατολικών θρησκευτικών ρευμάτων
134. Η απονομή της δικαιοσύνης έχει στόχο
α) την ισονομία
β) την κοινωνική δικαιοσύνη
γ) την αποφυγή της αυτοδικίας
δ) τη δικαίωση του έργου των αστυνομικών αρχών
135. Οι ένορκοι είναι:
α) τακτικοί δικαστές
β) εισαγγελείς
γ) νομικοί
δ) απλοί πολίτες που λαμβάνουν μέρος στην εκδίκαση μιας υπόθεσης κατόπιν κληρώσεως
136. Τα δικαστήρια που εκδικάζουν μια υπόθεση σε δεύτερο βαθμό ονομάζονται:
α) πρωτοδικεία
β) ειρηνοδικεία
γ) εφετεία
δ) κακουργοδικεία
137. Το Άγιο Όρος υπάγεται στην πνευματική εποπτεία του:
Α) ελληνικού κράτους
Β) της ελλαδικής εκκλησίας
Γ) Οικουμενικού Πατριαρχείου
Δ) Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
17

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
138. Η Εκκλησία της Ελλάδος κατέστη αυτοκέφαλη το:
α) 1850
β) 1821
γ) 1911
δ) 1944
139. Η Ελλάδα αποχώρησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης
α) το 1967.
β) το 1969.
γ) το 1971.
δ) το 1974.
140. Στην απόλυτη μοναρχία ο κληρονομικός μονάρχης ασκεί εξουσία
α) νομοθετική και εκτελεστική.
β) εκτελεστική και δικαστική.
γ) εκτελεστική.
δ) νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική.
141. Επίτροπος της Ελλάδος και της Κύπρου που συμμετέχουν σήμερα στη Commission είναι
α) η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μάρκος Κυπριανού.
β) ο Σταύρος Δήμας και ο Μάρκος Κυπριανού.
γ) ο Σταύρος Δήμας και ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
δ) η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
142. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική άρχισε να εφαρμόζεται από το
α) 1962.
β) 1966.
γ) 1968.
δ) 1972.
143. Τον Φεβρουάριο του 1990 η Commission «έκλεισε»
α) 100 συνεδριάσεις.
β) 500 συνεδριάσεις.
γ) 1000 συνεδριάσεις.
δ) 3000 συνεδριάσεις.
144. Τον Οκτώβριο του 1990
α) υπογράφεται η συνθήκη του Μάαστριχ.
β) συνενώνεται η Ανατολική και Δυτική Γερμανία.
γ) υψώνεται για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή σημαία.
δ) τίθεται σε ισχύ η «Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη».
145. Το 1985 η ελληνική πρωθυπουργία περιέρχεται από τα χέρια του Α. Παπανδρέου στον
α) Κ. Μητσοτάκη.
β) Τζ. Τζαννετάκη.
γ) Ξεν. Ζολώτα.
δ) Α. Παπανδρέου.
146. Ποιό από τα παρακάτω κόμματα ίδρυσε ο Βάσσος Λυσαρίδης;
α) ΑΚΕΛ.
18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) ΔΗΣΥ.
γ) ΔΗΚΟ.
δ) ΕΔΕΚ.
147. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση:
α) Η αμνηστία αίρει τις ποινές και το αξιόποινο του χαρακτήρα τους.
β) Η χάρις απονέμεται μόνο στα πολιτικά αδικήματα.
γ) Η απονομή χάριτος δεν είναι ατομικό μέτρο, αλλά νόμος γενικός και αφηρημένος.
δ) Η αμνηστία έχει σαν σκοπό την επανένταξη του εγκληματία που έχει μεταμεληθεί, ενώ η απονομή
χάριτος αποσκοπεί στην επίτευξη εθνικής ομοψυχίας.
148. Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής συνεδριάζει
α) τακτικά μια φορά το εξάμηνο.
β) τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μέχρι 3 φορές το χρόνο.
γ) τακτικά μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο.
δ) τακτικά, όποτε κρίνει ο Πρόεδρος της Βουλής.
149. Ο πρώην πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς:
α) Δολοφονήθηκε από πολιτικούς του αντιπάλους.
β) Πέθανε σε ηλικία 74 ετών στο Βελιγράδι, φρουρούμενος από δυνάμεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ.
γ) Πέθανε σε ηλικία 74 ετών στη φυλακή της Χάγης.
δ) Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε εξόριστος σε ερημική περιοχή της Σερβίας.
150. Προπομπός για την κατάρτιση του Συντάγματος της Ευρώπης αποτέλεσε
α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
β) η Commission.
γ) το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο.
δ) το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
151. Στις 21-22 Ιουνίου του 2002 καταλήγει σε συμφωνία για την πολιτική της Ε.Ε. στους τομείς του
ασύλου και της μετανάστευσης,
α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης.
β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας.
γ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι.
δ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου.
152. Η «Κομισιόν» είναι κοινή ονομασία
α) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
β) του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης.
γ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
δ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
153. Αμνηστία για πολιτικά εγκλήματα με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής
α) παρέχεται με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών.
β) παρέχεται με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών.
γ) δεν παρέχεται ποτέ.
δ) παρέχεται αν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα που παρέχονται στη Βουλή.
154. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.)
α) ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 2000.
19

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή δηλ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 4 το πολύ μέλη με θητεία
οκταετή και μη ανανεώσιμη.
γ) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή δηλ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 4 το πολύ μέλη με θητεία
τετραετή και ανανεώσιμη.
δ) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή και από τους διοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών
(Ε.Κ.Τ.) που συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα της ζώνης του ευρώ.
155. Η ημέρα γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γνωστή ως «Ημέρα της Ευρώπης» είναι η:
α) 9η Μαΐου 1948.
β) 9η Μαΐου 1949.
γ) 9η Μαΐου 1950.
δ) 18η Απριλίου 1951.
156. Ποιο πρόγραμμα δε σχετίζεται με την επίτευξη του στόχου ώστε το 10% των φοιτητών ενός
κράτους μέλους της Ε.Ε. να αφιερώνει ένα έτος παν/μιακών σπουδών σε μία άλλη ευρωπαϊκή
χώρα;
α) Socrates.
β) Urban.
γ) Νεότητα.
δ) Lingua.
157. Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος απαιτεί τη ψήφο τουλάχιστον
α) των 2/5 των βουλευτών.
β) 151 βουλευτών.
γ) 180 βουλευτών.
δ) των 2/3 των βουλευτών.
158. Οι επίτροποι της Commission διαφέρουν ως προς τα υπόλοιπα μέλη των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
α) μέσα από το «δικαίωμα πρωτοβουλίας» στη νομοθετική διαδικασία.
β) ως προς τον αμιγώς ευρωπαϊκό προσανατολισμό του χειρισμού του χαρτοφυ-λακίου τους, χωρίς
υποδείξεις από εθνικές κυβερνήσεις.
γ) επειδή λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα για τη διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της
Ένωσης.
δ) όλα τα παραπάνω.
159. Εκλογές για το «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» διενεργούνται κάθε:
α) 2 χρόνια.
β) 4 χρόνια.
γ) 5 χρόνια.
δ) 8 χρόνια.
160. Στο Λουξεμβούργο είναι η έδρα:
α) Της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
β) Του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
δ) Τα α΄ και γ΄.
161. Το «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αποτελείται από:
α) 300 βουλευτές.
20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) 450 βουλευτές.
γ) 500 βουλευτές.
δ) περισσότερους από 700 βουλευτές.
162. Το 2004 στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ ο Τζορτζ Μπους ήταν αντιμέτωπος με τον
α) Τζον Κέρι.-β) Μπιλ Κλίντον.
γ) Ρόναλντ Ρήγκαν.
δ) Μάικλ Δουκάκη.
163. Ποιος από τους παρακάτω δεν διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ;
α) Ο Κόφι Ανάν.
β) Ο Κουρτ Βαλντχάιμ.
γ) Ο Χαβιέ Σολάνα.
δ) Ο Μπούτρος Γκάλι.
164. Η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται
α) με ονομαστική ψηφοφορία ένα τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του προέδρου.
β) με ονομαστική ψηφοφορία δύο τουλάχιστο μήνες πριν λήξει η θητεία του προέδρου.
γ) με μυστική ψηφοφορία ένα τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του προέδρου.
β) με μυστική ψηφοφορία δύο τουλάχιστο μήνες πριν λήξει η θητεία του προέδρου.
165. Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνεδριάζει
α) σε μονομελή τμήματα.
β) σε τριμελή τμήματα.
γ) σε πενταμελή τμήματα.
δ) όλα τα παραπάνω.
166. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία ύστερα από δύο συνεδριάσεις, τότε για να
εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να συγκεντρωθούν
α) οι ψήφοι 150 βουλευτών.
β) οι ψήφοι των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών.
γ) οι ψήφοι των 3/4 του όλου αριθμού των βουλευτών.
δ) οι ψήφοι 170 βουλευτών.
167. Ποιος ήταν ο προκάτοχος του Βλαδιμήρ Πούτιν στην προεδρία της Ρωσίας;
α) Ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ.
β) Ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ.
γ) Ο Μπόρις Γιέλτσιν.
δ) Ο Ιωσήφ Στάλιν.
168. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στο Τμήμα Διακοπής της Βουλής μπορεί να αφορά:
α) Επίκαιρες επερωτήσεις.
β) Τις σχέσεις κράτους και επικρατούσας θρησκείας.
γ) Την εκλογική νομοθεσία.
δ) Την αυθεντική ερμηνεία των νόμων.
169. Έχει στόχο να βοηθήσει τις εθνικές διωκτικές αρχές να συνεργάζονται στο πλαίσιο δικαστικών
ανακρίσεων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη,
α) η υπηρεσία Eurojust.
21

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) το πρόγραμμα Falcone.
γ) το πρόγραμμα Grotius.
δ) η Europol.
170. Πρόταση για παραπομπή του προέδρου της Δημοκρατίας σε δίκη:
α) Υποβάλλεται στη Βουλή υπαγορευμένη από το 1/3 τουλάχιστο των μελών της και γίνεται δεκτή με
απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.
β) Υποβάλλεται στη Βουλή υπαγορευμένη από το 2/5 τουλάχιστο των μελών της και γίνεται δεκτή με
απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών της.
γ) Δεν έχει καθόλου πολιτική βάση.
δ) Υποβάλλεται στη Βουλή υπαγορευμένη τουλάχιστο από 180 βουλευτές.
171. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
α) αποφάσισε την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας το Σεπτέμβριο του 2001.
β) αποφάσισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία τον Οκτώβριο του 2005.
γ) επικύρωσε την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 2002.
δ) αποφάσισε την προσχώρηση της Ρουμανίας τον Απρίλιο του 2006.
172. Πολίτες που δεν απέκτησαν το δικαίωμα να εκλέγουν,
α) μπορούν να ιδρύσουν κόμμα.
β) μπορούν να συμμετάσχουν στα τμήματα των νέων κομμάτων.
γ) μπορούν να πολιτευθούν υπό τη σκέπη ενός κόμματος.
δ) δεν έχουν το δικαίωμα για τίποτα από τα παραπάνω.
173. Την 1-1-2007, ποια από τις παρακάτω χώρες μπήκε στη ζώνη του «ευρώ»:
α) Σλοβακία.
β) Σλοβενία.
γ) Ρουμανία.
δ) Βουλγαρία.
174. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν γίνει πρωθυπουργός της Τουρκίας, ήταν δήμαρχος της
α) Κων/πολης.
β) Άγκυρας.
γ) Σμύρνης.
δ) Προύσας.
175. Η αυτονομιστική οργάνωση ΕΤΑ αγωνίζεται για την απελευθέρωση των:
α) Ιρλανδών.
β) Βάσκων.
γ) Νοτιοαφρικανών.
δ) Αιθιόπων.
176. Η ανάληψη μιας δημόσιας δαπάνης γίνεται
α) από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
β) με έγκριση που δίδεται με έγγραφο, τη Διαταγή.
γ) από τον Υπουργό Οικονομικών.
δ) από την κατά τόπους Νομαρχία.
177. Ανώτατο όργανο της πολιτείας είναι
α) ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Βουλή.
22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) η κυβέρνηση και τα δικαστήρια.
γ) το εκλογικό σώμα.
δ) ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση.
178. Ποια είναι η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων;
α) Η 25 Μαρτίου.
β) Η 23 Απριλίου.
γ) Η 21 Νοεμβρίου.
δ) Η 4 Δεκεμβρίου.
179. Στον «Πόλεμο του Κόλπου» οι Η.Π.Α και οι σύμμαχοί τους πολέμησαν εναντίον των
στρατευμάτων του
α) Ιράν.
β) Κουβέιτ.
γ) Συρίας.
δ) Ιράκ.
180. Τα απαραίτητα μέτρα για την υλικοτεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες λαμβάνονται από το
Συμβούλιο της Ευρώπης με τη διαδικασία της:
α) Διαβούλευσης.
β) Σύμφωνης Γνώμης.
γ) Συνεργασίας.
δ) Συναπόφασης.
181. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων
α) συνεδριάζει κάθε μήνα και εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
β) αποτελείται από 220 μέλη και εδρεύει στις Βρυξέλλες.
γ) διατυπώνει προτάσεις γύρω από ζητήματα υγείας, εκπαίδευσης περιβάλλοντος κ.λ.π..
δ) χρηματοδοτεί επιλεγμένες επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν.
182. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία νομίζετε πως πρέπει ένας υποψήφιος βουλευτής να τονίσει στην
ομιλία του;
α) Την εμπειρία των στελεχών της παράταξής του σε παλαιότερο κυβερνητικό ρόλο.
β) Το πρόγραμμα που προτίθεται να ακολουθήσει ως κυβέρνηση και τα λάθη ή τις παραλείψεις στα
προγράμματα άλλων παρατάξεων.
γ) Την προσωπική του κοινωνική ή επαγγελματική καταξίωση.
δ) Την αναλογία ανδρών - γυναικών υποψηφίων.
183. Στις 22 Νοεμβρίου 2004
α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η Τουρκία πληροί τα κριτήρια ένταξης.
β) αναλαμβάνει καθήκοντα η Επιτροπή Barosso.
γ) παρουσιάζεται ο Ευρωπαϊκός χάρτης των θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
δ) τίποτα από τα παραπάνω.
184. Ισότητα της ψήφου σημαίνει ότι
α) η ψήφος του κάθε πολίτη έχει την ίδια αξία ανεξαρτήτως μορφώσεως ή κοινωνικής τάξης.
β) στο δικαίωμα ψήφου δεν υπάρχει διάκριση.
γ) όλοι οι Ελληνες ψηφίζουν την ίδια ημέρα.
δ) η αξία της ψήφου για τους έχοντας τόσο τη δυνατότητα του «εκλέγειν», όσο και τη δυνατότητα του
«εκλέγεσθαι», είναι ισότιμη.
23

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
185. Το εκλογικό σύστημα που επικρατεί στην Ελλάδα είναι
α) η απλή αναλογική πάντα.
β) η απλή αναλογική, εκτός από τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές όπου ισχύει η ενισχυμένη
αναλογική.
γ) η ενισχυμένη αναλογική.
δ) το απλό πλειοψηφικό σύστημα.
186. Από πόσα κράτη αποτελείται η Ευρωπαϊκή Ένωση;
α) 15 .
β) 25.
γ) 27.
δ) 12.
187. Η διαδικασία κατά την οποία ένα κράτος μέλος αποφασίζεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση λέγεται
α) Συναπόφαση.
β) Διαβούλευση.
γ) Συνεργασία.
δ) «Μετά σύμφωνης γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απόφαση του Συμβουλίου».
188. Το αυστηρότερο κριτήριο που πρέπει να πληροί μια υποψήφια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι
α) το κριτήριο του Μάαστριχ.
β) η επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο.
γ) το κριτήριο της Κοπεγχάγης.-δ) η αποδοχή της κοινοτικής πολιτικής περί μεταναστών.
189. Το Διεθνές Δικαστήριο ιδρύθηκε το 1945 ως κύριο δικαιοδοτικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών
και
α) διαδέχθηκε το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β) διαδέχθηκε το Διαρκές Διεθνές Δικαστήριο.
γ) εξετάζει τις υποθέσεις μόνο των κρατών-μελών της Ε.Ε..
δ) εδρεύει στις Βρυξέλλες.
190. Διάταγμα μπορεί να εκδόσει
α) μόνο ο Πρόεδρος της Βουλής.
β) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής.
γ) ο Πρωθυπουργός, εφόσον εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
δ) μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
191. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης από τη Βουλή, σε ποιον δεν δικαιούται ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναθέσει εντολή για το σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης;
α) Στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας.
β) Στον Πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ) Στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ) Στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
192. Ένας υφυπουργός
α) μπορεί να ασκεί και μετά την εκλογή του, την προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα.
24

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) οφείλει να είναι πάνω από 30 χρονών.
γ) οφείλει να είναι πάνω από 25 χρονών.
δ) οφείλει να προέρχεται από τις τάξεις των βουλευτών.
193. Σε ποια περίπτωση δεν απαλλάσσεται η κυβέρνηση από τα καθήκοντά της;
α) Όταν η Βουλή αποσύρει την ψήφο εμπιστοσύνης από αυτήν.
β) Σε περίπτωση θανάτου του Πρωθυπουργού.
γ) Σε περίπτωση παραίτησης του Πρωθυπουργού.
δ) Στη σύμφωνη απόφαση Προέδρου της Δημοκρατίας και Προέδρου της Βουλής.
194. Η ΕΟΚ μετονομάστηκε σε Ε.Ε. με
α) τη Συνθήκη του Μάαστριχ.
β) τη Συνθήκη του Άμστερνταμ.
γ) την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
δ) τη Συνθήκη της Λισσαβόνας.
195. Ο ανώτερος προϊστάμενος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού είναι:
α) Ο Πρωθυπουργός.
β) Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
γ) Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
δ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
196. Πολίτες μιας χώρας θεωρούνται
α) όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν σε μια χώρα και έχουν την ίδια θρησκεία.
β) όσοι έχουν και αυτοί που απέκτησαν την ιθαγένεια αυτής της χώρας.
γ) όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε ένα έθνος και μιλούν την ίδια γλώσσα.
δ) αυτοί που απέκτησαν την ιθαγένειά της συγκεκριμένης χώρας.
197. Ο όρος πολιτογράφηση σημαίνει
α) παράνομη είσοδο στη χώρα.
β) άδεια προσωρινής διαμονής και εργασίας.
γ) απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
δ) δικαίωμα διορισμού στο ελληνικό Δημόσιο.
198. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης είναι πρόεδρος
α) του Συμβουλίου των Γενικών υποθέσεων.
β) του Συμβουλίου των εξωτερικών σχέσεων.
γ) του Συμβουλίου των Γενικών υποθέσεων και του Συμβουλίου των εξωτερικών σχέσεων.
δ) όλων των συνθέσεων.
199. Σε ποιον ασφαλιστικό φορέα υπάγεται το ΤΕΒΕ;
α) ΟΑΕΕ.
β) ΙΚΑ.
γ) ΤΣΑ.
δ) ΤΑΕ.
200. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ιδρύθηκε
α) το 1991.
β) το 1993.
γ) το 1995.
25

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
δ) το 1997.
201. Το Δ.Ε.Κ. (Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) αποτελείται από:
α) 1 δικαστή.
β) 3 δικαστές.
γ) 1 έως 3 δικαστές ανάλογα με το μέγεθος της χώρας που ασκεί την προεδρία της Ε.Ε..
δ) Ένα δικαστή για κάθε κράτος-μέλος.
202. Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής
α) αποτελείται από δώδεκα τουλάχιστο Βουλευτές.
β) ταυτίζεται με τη σύσκεψη του Προεδρείου της Βουλής.
γ) καθορίζει τη διαδικασία και τη διάρκεια της συζήτησης των σχεδίων και προτάσεων νόμων της
Ολομέλειας ή του τμήματος Διακοπής.
δ) αποφασίζει με την πλειοψηφία των ¾ των μελών της.
203. Πότε έγιναν οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
α) Το 1974.
β) Το 1979.
γ) Το 1984.
δ) Το 1989.
204. Η πόλη Μάαστριχτ βρίσκεται στην
α) Ολλανδία.
β) Βέλγιο.
γ) Δανία.
δ) Γαλλία.
205. Αντίστοιχος θεσμός του «Συνηγόρου του Πολίτη» για την Ελλάδα, είναι για την Ευρώπη:
α) Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
β) Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.
γ) Ο επίτροπος της Commission για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση.
δ) Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
206. Υποβοηθά τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
α) Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων.
β) Η Επιτροπή Περιφερειών.
γ) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
δ) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
207. Στην Ελλάδα, για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να ψηφίσει(ουν)
α) κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην Ελλάδα χωρίς περιορισμούς.
β) κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην Ελλάδα σύμφωνα με όσα ισχύουν και για τους
Ελλήνες πολίτες.
γ) κάθε πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί στην Ελλάδα.
δ) όλοι οι αλλοδαποί, αρκεί να έχουν συμπληρώσει τριετή παραμονή στην Ελλάδα.
208. Στην Προεδρική Δημοκρατία
α) υπάρχει πλήρης ταύτιση με την προεδρευόμενη Δημοκρατία.
β) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ουσιαστικά και ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης.
26

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) σε αντίθεση με τις άλλες τύπου Δημοκρατίες, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος. της Κυβέρνησης
ταυτίζονται.
δ) η σύνθεση της Βουλής καθορίζεται και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
209. Οι βουλευτές Επικρατείας είναι
α) 6.
β) 10.
γ) 12.
δ) 20.
210. Ο Διαμεσολαβητής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορίζεται:
α) Από την Commission.
β) Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
γ) Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
δ) Από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
211. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) ιδρύθηκε το
α) 1992.
β) 1994.
γ) 1996.
δ) 2000.
212. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδος δεν υπερβαίνει
α) το 70% του κοινοτικού μέσου όρου.
β) το 75% του κοινοτικού μέσου όρου.
γ) το 85% του κοινοτικού μέσου όρου.
δ) το 80% του κοινοτικού μέσου όρου.
213. Το Ελληνικό Σύνταγμα αποτελείται από:
α) 64 άρθρα.
β) 90 άρθρα.
γ) 120 άρθρα.
δ) 150 άρθρα.
214. Ελεύθερη, κατά το Σύνταγμά μας, είναι η λατρεία:
α) κάθε θρησκείας
β) κάθε γνωστής θρησκείας
γ) μόνο της χριστιανικής
δ) μόνο των ευρωπαϊκών θρησκειών και ομολογιών
215. Το εκλογικό δικαίωμα έχουν όλοι
α) οι πολίτες της χώρας .
β) όλοι οι Έλληνες πολίτες άνω των δέκα οκτώ ετών με τους άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις.
γ) οι Έλληνες πολίτες.
δ) οι Έλληνες πολίτες άνω των δεκαοχτώ ετών.
216. Τα άρθρα του Συντάγματος που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας είναι
α) από το 4 ως το 25.
β) από το 26 ως το 50.
27

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) από το 106 ως το 120.
δ) από το 26 ως το 105.
217. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την α΄ ψηφοφορία εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε
α) τους ψήφους 151 βουλευτών.
β) τους ψήφους 180 βουλευτών.
γ) τα τρίτα πέμπτα του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
δ) τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
218. Τι αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από ένα κράτος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε. (Ιανουάριος 1999);
α) Μακροπρόθεσμο επιτόκιο και μέσο ποσοστό πληθωρισμού, κατώτερο της τιμής αναφοράς.
β) Η μη διαπίστωση ύπαρξης υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος.
γ) Η μη υποτίμηση του εθνικού συστήματος έναντι νομισμάτων άλλων κρατών - μελών την τελευταία διετία.
δ) Όλα τα παραπάνω.
219. Η δημοσιουπαλληλική μονιμότητα αποβλέπει
α) στην εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του κράτους
β) στην προστασία των δημοσίων υπαλλήλων από πολιτικές διώξεις
γ) και στα δύο παραπάνω.
δ) στην ικανοποίηση των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος
220. Αποτελείται από 15 βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και οι πέντε αντιπρόεδροι της
Βουλής:
α) Η Επιτροπή ΔΕΚΟ.
β) Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης της Βουλής.
γ) Η Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του ανθρώπου.
δ) Κάθε Επιτροπή της Ολομέλειας της Βουλής.
221. Η τελική υπογραφή για τη συνθήκη θέσπισης του Ευρωπαϊκού Συντάγματος έγινε στις
α) 10 Ιουλίου 2003.
β) 10 Δεκεμβρίου 2003.
γ) 29 Οκτωβρίου 2004.
δ) 18 Ιουνίου 2004.
222. Ποιο ποσοστό της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα;
α) το 30%.
β) το 45%.
γ) το 55%.
δ) το 70%.
223. Η ψηφοφορία των πολιτών δεν είναι
α) μυστική.
β) άμεση.
γ) καθολική.
δ) υποχρεωτική ως το 75-στό έτος της ηλικίας των πολιτών.
224. Ποιες δράσεις συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ);
α) Δράσεις απασχόλησης, κατάρτισης, επανεκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού.
β) Κατ’ αποκλειστικότητα δράσεις για την κατασκευή κτιρίων.
28

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) Δράσεις που έχουν σχέση με την ανταγωνιστικότητα των δημοσίων και ιδιωτι-κών επιχειρήσεων.
δ) Δράσεις υποστήριξης μειονοτικών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
225. Το 1974, η Ελλάδα
α) αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και επανήλθε στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
β) αποχώρησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και επανήλθε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
γ) αποχώρησε από το ΝΑΤΟ γενικά.
δ) αποχώρησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
226. Για να προσαχθεί σε δίκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απαιτείται να υπογράψουν γι’ αυτό
α) 50 βουλευτές.
β) 100 βουλευτές.
γ) τα 2/5 των βουλευτών.
δ) τουλάχιστο 151 βουλευτές.
227. Δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα προκηρύσσεται με πρόταση
α) του προέδρου της Βουλής.
β) του πρωθυπουργού.
γ) του Υπουργικού Συμβουλίου.
δ) τουλάχιστο 151 βουλευτών.
228. Το πολίτευμα της Νότιας Αφρικής είναι
α) προεδρική δημοκρατία.
β) βασιλεία.
γ) συνταγματική μοναρχία.
δ) δικτατορία.
229. Το Ειρηνοδικείο ανήκει
α) στα ποινικά δικαστήρια.
β) στα πολιτικά δικαστήρια.
γ) στα διοικητικά δικαστήρια.
δ) διοικητικώς στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
230. Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
α) έχει ως έναν από τους στόχους της, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
β) αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία.
γ) καθορίζει την κοινή στρατηγική της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
δ) τίποτα από τα παραπάνω.
231. Το ανώτατο χρονικό όριο προφυλάκισης είναι:
α) 12 μήνες για τα κακουργήματα και 6 για τα πλημμελήματα
β) 18 μήνες για τα κακουργήματα και 12 για τα πλημμελήματα
γ) 12 μήνες για τα κακουργήματα, 6 για τα πλημμελήματα και 1 για τα πταίσματα
δ) Δεν υπάρχει ανώτατο όριο
232. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αποτελείται από
α) 2 μέρη.
β) 4 μέρη.
γ) 6 μέρη.
δ) 7 μέρη.
29

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
233. Οι πρώτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(ανεξάρτητα από τα εθνικά κοινοβούλια) έγιναν
α) το 1957, με την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης.
β) το 1967, με την ίδρυση του Κοινοβουλίου.
γ) το 1979.
δ) το 1981.
234. Στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. κάθε κράτος μπορεί να στείλει έως:
α) 1 αντιπρόσωπο.
β) 2 αντιπροσώπους.
γ) 3 αντιπροσώπους.
δ) 5 αντιπροσώπους.
235. Η προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. ασκείται για μία περίοδο
α) 3 μηνών.
β) 6 μηνών.
γ) ενός έτους.
δ) 2 ετών.
236. Ο Χαβιέ Σολάνα διορίζεται ύπατος εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλεια (ΚΕΠΠΑ)
α) το 1999.
β) το 2001.
γ) το 2002.
δ) το 2004.
237. Οι βουλευτές εκλέγονται
α) από την ετυμηγορία του εκλογικού σώματος κάθε τέσσερα χρόνια.
β) κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Βουλευτικού Σώματος.
γ) σύμφωνα με τη σειρά που είναι τοποθετημένοι στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, κατ΄αναλογίαν της δυνάμεως
κάθε κόμματος.
δ) από τον Πρόεδρο της Βουλής.
238. Η ημέρα της Ευρώπης εορτάζεται στις
α) 9 Μαΐου.
β) 12 Απριλίου.
γ) 28 Φεβρουαρίου.
δ) 29 Οκτωβρίου.
239. Η παραίτηση ενός βουλευτή από το αξίωμά του συντελείται μόλις ο βουλευτής υποβάλλει γραπτή
δήλωση στον
α) πρόεδρο της Βουλής. Μπορεί δε, να είναι ανακλητή.
β) πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορεί δε, να είναι ανακλητή.
γ) πρόεδρο της Βουλής και δεν μπορεί να είναι ανακλητή.
δ) πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν μπορεί να είναι ανακλητή.
240. Την περίοδο 2000 - 2007, πρόεδρος της Τουρκίας ήταν o
α) ο Αμπ. Γκιούλ.
β) ο Ρ.Τ. Ερντογάν.
30

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) ο Αχμέτ Σεζέρ.
δ) ο Ντενίζ Μπαϊκάλ.
241. Το Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ)
α) εισήλθε στη Βουλή με 20 βουλευτές.
β) συμμάχησε με το ΚΚΕ επί Χαρ. Φλωράκη.
γ) ιδρύθηκε από το Γιάγκο Πεσματζόγλου.
δ) «έριξε» την κυβέρνηση της ΝΔ το 1993.
242. Τι δεν συνέβη το 1999;
α) Τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη του Άμστερνταμ.
β) Εισάγεται το ενιαίο νόμισμα στις χρηματαγορές.
γ) Η Αυστρία η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ) Ο Romano Prondi αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής.
243. Ποιες χώρες κοινοποίησαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης ότι δε θα συμμετάσχουν στο τρίτο στάδιο
της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 1999;
α) Λουξεμβούργο και Ιρλανδία.
β) Δανία και Πορτογαλία.
γ) Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
δ) Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
244. Η «ΠΑΣΕΓΕΣ» είναι συνδικαλιστικό όργανο των
α) οικοδόμων.
β) ναυτεργατών.
γ) αγροτών.
δ) βιοτεχνών.
245. Ο Υπουργός «άνευ χαρτοφυλακίου»
α) δε δικαιούται να είναι ταυτόχρονα και βουλευτής Επικρατείας.
β) αντλεί τις αρμοδιότητές του από το έργο που θα του αναθέσει ο πρωθυπουργός.
γ) εκπίπτει της θέσης του κατά τον επόμενο ανασχηματισμό.
δ) πρέπει να έχει διατελέσει οπωσδήποτε υφυπουργός.
246. Ποιο από τα κύρια όργανα της Ε.Ε. υποστηρίζει το κοινοτικό συμφέρον;
α) Το Κοινοβούλιο.
β) Η Επιτροπή.
γ) Το Συμβούλιο.
δ) Το Δικαστήριο.
247. Η Διεθνής Αμνηστία στοχεύει
α) στη σύναψη διεθνούς συνεργασίας σε οικονομικό επίπεδο μεταξύ των χωρών μελών.
β) στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
γ) στην εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών κρατουμένων που σχετίζονται με εγκλήματα σε διεθνές επίπεδο.
δ) στην ειρηνική επίλυση των εθνικών διαφορών όλων των κρατών-μελών.
248. Αποτελείται από 45 δικαστές με εξαετή ανανεώσιμη θητεία:
α) Το Πρωτοδικείο του Δ.Ε.Κ..
β) Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.
31

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
δ) Το Διεθνές Δικαστήριο.
249. Το Τμήμα Διακοπής της Βουλής αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
του που δεν μπορεί να είναι λιγότερη από
α) 35 ψήφους.
β) 40 ψήφους.
γ) 45 ψήφους.
δ) 50 ψήφους.
250. Υπήρξε ο ιδρυτής του φασισμού:
α) Ο Στάλιν.
β) Ο Λένιν.
γ) Ο Μουσολίνι.
δ) Ο Χίτλερ.
251. Η δημιουργία της ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση) αποφασίστηκε στη συνθήκη
α) της Ρώμης.
β) του Μάαστριχ.
γ) του Άμστερνταμ.
δ) της Νίκαιας.
252. Το δικαίωμα της αρνησικυρίας λέγεται
α) casus belli.
β) mea culpa.
γ) πλαφόν.
δ) βέτο.
253. Σε ποια από τις παρακάτω αφρικανικές χώρες εφαρμοζόταν το ρατσιστικό καθεστώς του
«απαρτχάιντ»;
α) Στην Ν. Αφρική.
β) Στην Αλγερία.
γ) Στην Ζιμπάμπουε.
δ) Στην Νιγηρία.
254. Για να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. απαιτούνται
α) οι ψήφοι των 5 μόνιμων μελών του και μόνο.
β) 8 ψήφοι.
γ) οι ψήφοι από τους οποίους οι 5 να είναι των 5 μόνιμων μελών.
δ) 10 ψήφοι.
255. Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καλύπτει την περίοδο
α) 1999-2005.
β) 2000-2006.
γ) 2001-2007.
δ) 2002-2008.
256. Από την παγκοσμιοποίηση ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κινδυνεύει όταν:
α) αφομοιώνονται δημιουργικά τα ξένα στοιχεία
β) αδρανήσει και εγκαταλήψει τις παραδοσιακές της αξίες
32

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) υποταχθεί στις εντολές των ισχυρών κρατών
δ) τα γειτονικά κράτη στα οποία αυτή βρίσκεται συνάψουν κοινές οικονομικές πολιτικές
257. Η κληρονομική διαδοχή του αρχηγού του κράτους χαρακτηρίζει ένα πολίτευμα ως:
α) δημοκρατία
β) ολιγαρχία
γ) φασισμό
δ) μοναρχία
258. Στη βασιλευομένη δημοκρατία το αξίωμα του ανώτατου άρχοντα είναι:
α) ισόβιο
β) κληρονομικό
γ) και τα δύο προηγούμενα
δ) αιρετό
259. Τον επιστημονικό σοσιαλισμό θεμελίωσαν:
α) ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης
β) ο Λένιν και ο Στάλιν
γ) ο Μαρξ και ο Ένγκελς
δ) οι πρώτοι Χριστιανοί
260. Ιδανικό είναι το πολίτευμα που:
α) σέβεται τα ατομικά δικαιώματα
β) σέβεται τα κοινωνικά δικαιώματα
γ) είναι δημοκρατικό
δ) συνδυάζει όλα τα παραπάνω
261. Πόσα είναι τα άρθρα του Συντάγματός μας;
α) 110
β) 100
γ) 120
δ) κανένα από τα προηγούμενα
262. Η δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα εκπροσωπείται στο Προεδρείο της Βουλής;
α) Όχι.
β) Ναι, με έναν αντιπρόεδρο.
γ) Ναι, με δύο αντιπροέδρους, και έναν γραμματέα.
δ) Ναι, με έναν αντιπρόεδρο, έναν κοσμήτορα και έναν γραμματέα.
263. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο Υπουργών):
α) Ταυτίζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
β) Ταυτίζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης.
γ) Αποτελεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε..
δ) Όλα τα παραπάνω.
264. Η εκδήλωση της θετικής βούλησης του αρμόδιου κρατικού οργάνου για να δεσμευθεί το κράτος
σε μια διεθνή συνθήκη, χαρακτηρίζεται με τον όρο:
α) Προσχώρηση.
β) Επικύρωση.
γ) Αποδοχή.
33

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
δ) Έγκριση.
265. Ποια από τις παρακάτω ευρωπαϊκές χώρες δεν συμμετείχε στην υπογραφή της Τελικής Πράξης
του Ελσίνκι (1975), η οποία επικύρωνε τα σύνορα των ευρωπαϊκών κρατών, όπως αυτά είχαν
δημιουργηθεί μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου;
α) Η Αλβανία.
β) Η Ρουμανία.
γ) Η Βουλγαρία.
δ) Η Ελλάδα.
266. Τα 10 νέα κράτη μέλη της Ε.Ε. από το 2004
α) αύξησαν την παραγωγή της Ε.Ε. κατά 40% περίπου.
β) αύξησαν την επιφάνεια των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Ένωσης.
γ) αύξησαν τον αριθμό των αγροτών κατά 7.000.000 περίπου.
δ) αύξησαν τον αριθμό των αγροτών κατά 10.000.000 περίπου.
267. Το Α.Σ.Ο.Π.
α) σημαίνει: Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικού Προσωπικού.
β) σημαίνει: Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
γ) είναι συλλογικό όργανο της Κυβέρνησης.
δ) τα β΄ και γ΄.
268. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι:
α) Προεδρευομένη Δημοκρατία
β) Προεδρική Δημοκρατία
γ) Αβασίλευτη Δημοκρατία
δ) Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία
269. Η δημοκρατία μας χαρακτηρίζεται κοινοβουλευτική γιατί
α) από τη Βουλή αναδεικνύεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση
β) η κυβέρνηση οφείλει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής
γ) και για τους δύο ανωτέρω λόγους
δ) το κοινοβούλιο είναι το ανώτερο όργανο του κράτους
270. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλες αρμοδιότητες πλην εκείνων που του
απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι αντίστοιχοι νόμοι είναι στοιχείο
α) δημοκρατικότητας
β) κοινοβουλευτισμού
γ) αδιάφορο
δ) του φιλελεύθερου κράτους
271. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι
α) η θέληση του θεού
β) η λαϊκή κυριαρχία
γ) ο νόμος
δ) η θέληση της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης
272. Ποια από τις παρακάτω δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας;
α) η διάλυση της Βουλής
β) ο διορισμός του πρωθυπουργού και των υπουργών
34

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων
δ) η πρόταση νόμων
273. Η προστασία του θεσμού της οικογένειας ανταποκρίνεται στην αρχή του:
α) κράτους δικαίου
β) σοσιαλιστικού κράτους
γ) κοινωνικού κράτους
δ) κανένα από τα παραπάνω
274. Ποιο είναι το ανώτατο όργανο της Πόλιτείας;
α) το εκλογικό σώμα
β) η Βουλή
γ) η Κυβέρνηση
δ) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
275. Η φράση ότι «οι εκλογείς δεν επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους με εκλέκτορες» συνιστά την
αρχή της:
α) ισότητας της ψηφοφορίας
β) καθολικότητας της ψηφοφορίας
γ) μυστικότητας της ψηφοφορίας
δ) αμεσότητας της ψηφοφορίας
276. Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης εδρεύει
α) στην Χάγη.
β) στις Βρυξέλλες, εκτός από τον Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο όπου οι συνεδριάσεις του διεξάγονται στο
Λουξεμβούργο.
γ) στο Παρίσι, εκτός των θερινών μηνών όπου οι συνεδριάσεις του διεξάγονται στις Βρυξέλλες.
δ) στην Ρώμη.
277. Δεν είναι διοικητικό δικαστήριο:
α) Το Συμβούλιο Επικρατείας.
β) Το Ελεγκτικό Συνέδριο.
γ) Το πενταμελές Διοικητικό Εφετείο.
δ) Ο Άρειος Πάγος.
278. Ποια από τις παρακάτω οργανώσεις δεν είναι ΜΚΟ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση);
α) Διεθνής Ερυθρός Σταυρός
β) Greenpeace
γ) Γιατροί του Κόσμου
δ) Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
279. Η Πολιτική Ολοκλήρωσης της Ευρώπης
α) θα έχει επιτευχθεί ως το 2010.
β) θα έχει επιτευχθεί ως το 2012.
γ) έχει ήδη επιτευχθεί.
δ) είναι μέσα στους στόχους της Ε.Ε. αλλά χωρίς ένα απόλυτα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
280. Η αναστολή των εργασιών της Βουλής από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν επιτρέπεται να
διαρκέσει περισσότερο από:
α) 15 μέρες.
35

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) 30 μέρες.
γ) 45 μέρες.
δ) 2 μήνες.
281. Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι
α) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί.
β) ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί και οι αναπληρωτές Υπουργοί.
γ) ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.
δ) ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς.
282. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ κράτους και πολίτη εκδικάζονται από τα εξής δικαστήρια:
α) Διοικητικά
β) Αστικά
γ) Πολιτειακά
δ) Ποινικά
283. Η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων ανήκει στην αρμοδιότητα του:
α) Συμβουλίου της Επικρατείας
β) Αρείου Πάγου
γ) Ελεγκτικού Συνεδρίου
δ) Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
284. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων υπάγονται στην
αρμοδιότητα του:
α) Ελεγκτικού Συνεδρίου
β) Συμβουλίου της Επικρατείας
γ) Αρείου Πάγου
δ) Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
285. Το 2006 ποιος ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία;
α) Αμπντ. Γκιούλ.
β) Ισμ. Τζεμ.
γ) Ντενίζ Μπαϊκάλ.
δ) Σουλ. Ντεμιρέλ.
286. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος διαφωνήσουν ως προς τη
συνταγματικότητα ενός νόμου, τη διαφορά επιλύει
Α) η Βουλή
Β) ο Υπουργός Δικαιοσύνης
Γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο
Δ) το Ανώτατο Ειδικό δικαστήριο
287. Το αποκλειστικό δικαίωμα κατηγορίας κατά υπουργού έχει
Α) η κυβέρνηση
Β) η Βουλή
Γ) η δικαιοσύνη
Δ) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
288. Τη διαπίστωση ότι η κυβέρνηση απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής μπορεί να ζητήσει
α) η ίδια η κυβέρνηση
36

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) η Βουλή
γ) και η κυβέρνηση και η Βουλή
δ) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
289. Η μονομερής δήλωση βούλησης ενός κράτους, με την οποία επιζητεί να εξαιρεθεί από ορισμένη
διάταξη μιας διεθνούς συνθήκης, χαρακτηρίζεται με τον όρο:
α) Άρνηση.
β) Εξαίρεση.
γ) Επιφύλαξη.
δ) Αποκλεισμός.
290. Η κυβέρνηση απαλλάσσεται των καθηκόντων της εάν:
α) ηττηθεί στις Ευρωεκλογές
β) παραιτηθεί
γ) αποδοκιμασθεί από τη Βουλή
δ) το β΄ και γ΄
291. Οι υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει:
α) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
β) ο Πρωθυπουργός
γ) ο αρμόδιος Υπουργός
δ) με κοινή απόφαση ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός
292. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι λόγος απώλειας του αξιώματος του Προέδρου της
Δημοκρατίας:
α) οριστική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του
β) προσωρινή αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του
γ) θάνατος
δ) έκπτωση
293. Στις νομοθετικές αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ανήκει:
α) η αναπομπή νόμου
β) η προκήρυξη δημοψηφίσματος
γ) η έκδοση και δημοσίευση νόμων
δ) η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων
294. Υποψήφιο προς ένταξη κράτος στην Ε.Ε. είναι σήμερα
α) το Ισραήλ.
β) η Σερβία.
γ) η Ρωσία.
δ) κανένα από τα παραπάνω.
295. Το κοινοτικό όργανο που ευθύνεται για την εφαρμογή του προϋπολογισμού είναι
α) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β) η Επιτροπή των Περιφερειών.
γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο.
δ) το Συμβούλιο.
296. Ποια από τις παρακάτω χώρες ξεκίνησε ενταξιακές διαπραγματεύσεις το Φεβρουάριο του 2000;
α) Σλοβακία.
37

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) Πολωνία.
γ) Νορβηγία.
δ) Κύπρος.
297. Ποιο από τα παρακάτω κράτη δεν έχει υιοθετήσει το Ευρώ και διατηρεί το δικό του εθνικό
νόμισμα;
α) Η Πορτογαλία.
β) Η Φινλανδία.
γ) Η Αυστρία.
δ) Η Σουηδία.
298. Ποιος αποστέλλει τα εκκαθαριστικά σημειώματα στους φορολογουμένους;
α) Η Δ.Ο.Υ.
β) Το Σ.Δ.Ο.Ε.
γ) Η Γ.Γ.Π.Σ.
δ) Το Μητρώο.
299. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από:
α) το λαό
β) την κυβέρνηση
γ) τη δικαιοσύνη
δ) τη Βουλή
300. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας:
α) αποφασίζει για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος
β) παύει τον Πρόεδρο της Βουλής
γ) εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους
δ) παραπέμπει σε δίκη τους υπουργούς
301. Οι πράξεις του προέδρου της Δημοκρατίας ονομάζονται:
α) ψηφίσματα
β) νομοθετικές πράξεις
γ) διοικητικές πράξεις
δ) διατάγματα
302. Τι ονομάζουμε δημοσιονομική πολιτική;
α) Τις παρεμβάσεις του κράτους που γίνονται μέσω των δημόσιων δαπανών και των δημόσιων εσόδων.
β) Τις παρεμβάσεις του κράτους που γίνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος.
γ) Την πολιτική που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαμόρφωση των επιτοκίων.
δ) Τις παρεμβάσεις του κράτους που γίνονται μέσω των δημόσιων δαπανών και των δημόσιων εσόδων,
καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.
303. Αν ο πρωθυπουργός παραιτηθεί ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας διορίζει πρωθυπουργό
α) αυτόν που θα αναδείξει η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών.
β) αυτόν που θα αναδείξουν τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών.
γ) αυτόν που θα αναδείξουν τα 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών.
δ) αυτόν που θα προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο πρωθυπουργός.
304. Στην Ελλάδα ισχύει ο κανονισμός ως νομική πράξη
38

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) αφού εγκριθεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο.
β) αυτόματα.
γ) εφόσον εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.
δ) μόνον αν δε συγκρούεται με τους νόμους του κράτους.
305. Εκτός από τον Πρόεδρο, το Συμβούλιο Επικρατείας έχει:
α) 5 αντιπρόεδρους, 30 συμβούλους, 40 παρέδρους και 40 εισηγητές.
β) 5 αντιπρόεδρους, 34 συμβούλους, 30 παρέδρους και 40 εισηγητές.
γ) 4 αντιπρόεδρους, 30 συμβούλους, 40 παρέδρους και 40 εισηγητές.
δ) 5 αντιπρόεδρους, 34 συμβούλους, 40 παρέδρους και 40 εισηγητές.
306. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
α) αποτελεί νομοθετικό σώμα.
β) απαρτίζεται μόνο από εκπροσώπους των εργοδοτών όλων των κρατών-μελών.
γ) αποτελείται από 317 μέλη.
δ) αποτελεί θεσμικό όργανο της Ε.Ε..
307. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
α) εδρεύει στη Φραγκφούρτη.
β) λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν της την οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων.
γ) χορηγεί πιστώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
δ) είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών σχεδίων.
308. Τη δυνατότητα ανάκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει
α) το Κοινοβούλιο.
β) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
γ) ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής.
δ) το Συμβούλιο Υπουργών.
309. «Τροπολογία» είναι η πρόταση σε κατατεθέν νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου
α) που μπορεί να υποβληθεί από βουλευτή, αρκεί να μην έχει υπουργική ιδιότητα.
β) που μπορεί να κατατεθεί έως και μία ημέρα πριν τη συζήτησή του.
γ) που συνήθως περιλαμβάνει και την «προσθήκη».
δ) και μπορούν να συζητηθούν, ύστερα από την ομαδική υπογραφή τουλάχιστο τριών βουλευτών.
310. Ποιο από τα επόμενα ταμεία αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων της χώρας μας από την Ε.Ε.;
α) Το Ταμείο Συνοχής.
β) Το Περιφερειακό Ταμείο.
γ) Το Γεωργικό Ταμείο.
δ) Το Κοινωνικό Ταμείο.
311. Το βοήθημα του Ε.Κ.Α.Σ. λαμβάνεται από κάποιον, επειδή είναι
α) χαμηλοσυνταξιούχος αποκλειστικά του Ο.Γ.Α.
α) χαμηλοσυνταξιούχος γενικά.
β) άνω των 65 ετών.
γ) χαμηλόμισθος.
312. Το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
α) συνεδριάζει συνήθων σε τριμελή ή πενταμελή σύνθεση.
β) έχει 6 Γενικούς εισαγγελείς.
39

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) περιλαμβάνει συνολικά 13 δικαστές που εκλέγουν οι ίδιοι τον πρόεδρο του Δικαστηρίου για 4 χρόνια.
δ) συνεδριάζει με την ολομέλειά του, δύο φορές το χρόνο.
313. Οι δικαστές του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διασκέπτονται σε μία κοινή γλώσσα που
είναι κατά παράδοση η
α) αγγλική.
β) γαλλική.
γ) γερμανική.
δ) ιταλική.
314. Η κυβέρνηση και τα μέλη της έχουν για τις πράξεις τους
α) μόνο κοινοβουλευτική ευθύνη.
β) κοινοβουλευτική, ποινική και πολιτική ευθύνη.
γ) κοινοβουλευτική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη.
δ) μόνο κοινοβουλευτική και πειθαρχική ευθύνη.
315. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)
α) υπάγεται στον έλεγχο του Συνηγόρου του Πολίτη.
β) είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και υπάγεται ουσιαστικά στον Πρωθυπουργό.
γ) εξαιρείται από τον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
δ) ανανεώνει την ηγεσία της κάθε έτος με απόφαση του υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
316. Το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συγκαλείται από τον Πρωθυπουργό
α) βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστο τα ¾ των μελών του.
β) παίρνει αποφάσεις με βάση την αρχή της μυστικής ψηφοφορίας.
γ) διατηρεί απόρρητα τα πρακτικά των συζητήσεών του για τουλάχιστο 30 χρόνια.
δ) ταυτίζεται με την Κυβερνητική Επιτροπή.
317. Το Προεδρείο της Βουλής αποτελείται:
α) από 4 αντιπροέδρους, 3 κοσμήτορες και 5 γραμματείς.
β) από 4 αντιπροέδρους, 4 κοσμήτορες και 6 γραμματείς.
γ) από 4 αντιπροέδρους, 3 κοσμήτορες και 6 γραμματείς.
δ) από 5 αντιπροέδρους, 3 κοσμήτορες και 6 γραμματείς.
318. Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αποτελεί:
α) Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
β) Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
γ) Επιτροπή ΔΕΚΟ.
δ) Επιτροπή Εσωτερικών Θεμάτων.
319. Το Τμήμα Διακοπών της Βουλής
α) δεν έχει νομοθετική αρμοδιότητα επί παντός ζητήματος, αλλά έχει πλήρη ελεγκτική αρμοδιότητα.
β) λειτουργεί υπό τρεις συνθέσεις, που αποτελούνται από 99, 100 και 101 βουλευτές αντίστοιχα.
γ) λειτουργεί αποκλειστικά κατά τη θερινή περίοδο.
δ) δε δικαιολογεί την παράλληλη – χρονικά – λειτουργία καμιάς από τις Επιτροπές της Βουλής.
320. Κάθε βουλευτής δικαιούται να υποβάλει ένα ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος στην ολομέλεια
της Βουλής ή στις Διαρκείς επιτροπές της
α) 1 φορά το εξάμηνο.
β) 1 φορά το μηνα.
40

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) δύο φορές το μήνα.
δ) μία φορά την εβδομάδα.
321. Απευθύνονται και διαβιβάζονται στους αρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν
εγγράφως στη Βουλή εντός 25 ημερών:
α) Οι Επίκαιρες ερωτήσεις.
β) Οι Επερωτήσεις.
γ) Οι Αναφορές και οι Ερωτήσεις.
δ) Οι Ερωτήσεις.
322. Για τις «Ερωτήσεις» ως μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου ισχύει:
α) Ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε δύο τουλάχιστον, τις οποίες επιλέγει.
β) Κληρώνονται δέκα, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, οι οποίες και συζητούνται.
γ) Από τις έξι «Ερωτήσεις» κάθε τακτικής συνόδου, οι πέντε αποτελούν δικαίωμα της αντιπολίτευσης.
δ) Τίθεται αποκλειστικά και μόνο από τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων.
323. Οι «Εξεταστικές Επιτροπές»
α) έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
β) διατηρούν τις αρμοδιότητές τους και μετά τη λήξη της βουλευτικής περιόδου.
γ) συστήνονται ύστερα από πρόταση του 1/5 και πλειοψηφία των 2/5 του συνολικού αριθμού των
βουλευτών.
δ) επιτρέπουν την άρνηση παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των Υπουργών εφόσον αυτοί επιθυμούν.
324. Σύμφωνα με τη σειρά προβαδίσματος των Υπουργείων, προηγείται:
α) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το Υπουργείο Εξωτερικών.
β) το Υπουργείο Οικονομικών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
γ) Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
δ) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως.
325. Λόγω σεισμικής δραστηριότητας, το οδόστρωμα μιας συγκεκριμένης περιοχής καθιζάνει. Για να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
α) απαιτείται να διενεργηθεί ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός.
β) δεν απαιτείται να δημοσιευθεί η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στον αστικό τύπο αλλά μόνο
σε Φ.Ε.Κ..
γ) δεν απαιτείται να δημοσιευθεί η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στον αστικό τύπο, ούτε και σε
Φ.Ε.Κ.
δ) πρέπει να αναλάβει δράση αποκλειστικά η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία σ’ αυτή την περίπτωση δε
δικαιούται οικονομική επιχορήγηση από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..
326. Oι καθηγητές των Α.Ε.Ι αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο
συμπληρώνουν το:
α) 55-στο έτος της ηλικίας τους.
β) 60-στο έτος της ηλικίας τους.
γ) 65- στο έτος της ηλικίας τους.
δ) 67-στό έτος της ηλικίας τους.
327. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από
α) τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.
β) τον πρωθυπουργό και τη Βουλή.
γ) τη Βουλή και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
41

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
δ) την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
328. Η προεδρική περίοδος αρχίζει
α) από την ημερομηνία διάλυσης της Βουλής.
β) από την ορκωμοσία του προέδρου.
γ) 30 ημέρες μετά τη διενέργεια των εθνικών εκλογών.
δ) τίποτα από τα ανωτέρω.
329. Εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας αποφασίζεται όταν ο πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τα
καθήκοντά πέραν
α) του 1 μηνός και δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 6 μηνών.
β) του 1 μηνός και δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 12 μηνών.
γ) των 30 ημερών και δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 12 μηνών.
δ) των 30 ημερών και δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 6 μηνών.
330. Το μέρος της Βουλής που μπορεί να εκλέγεται ενιαία σε ολόκληρη την επικράτεια ανάλογα με την
εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος στην επικράτεια δεν μπορεί να υπερβαίνει
α) το 1/10 του όλου αριθμού των βουλευτών.
β) το 1/20 του όλου αριθμού των βουλευτών.
γ) τους 40 βουλευτές.
δ) τους 50 βουλευτές.
331. Η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που ποτέ
δεν μπορεί να είναι
α) μικρότερη από 50 βουλευτές.
β) μικρότερη από το 1/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
γ) μικρότερη από τα 2/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
δ) μικρότερη από το 1/4 του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
332. Νομοσχέδια που αναφέρονται σε συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό Ο.Τ.Α
υποβάλλονται
α) μόνο από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) μόνο από τον υπουργό Οικονομικών ύστερα από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ) μόνο από τον υπουργό Οικονομικών και τον αρμόδιο υπουργό ύστερα από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
δ) μόνο από τον πρωθυπουργό.
333. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται
α) από τον υπουργό Οικονομικών στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του
Οκτωβρίου και το εισάγει στη Βουλή 40 τουλάχιστο μέρες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους.
β) από το Υπουργικό Συμβούλιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του
Οκτωβρίου και το εισάγει στη Βουλή έως και το τέλος του Νοεμβρίου.
γ) από το πρωθυπουργό μέσα σε 10 μέρες από την κατάθεσή του.
δ) τίποτα από τα ανωτέρω.
334. Προηγούμενη επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να διατηρηθεί μόνο στην περίπτωση
α) του προέδρου της Βουλής.
β) των υπουργών της κυβέρνησης.
γ) του προέδρου της Δημοκρατίας.
δ) δεν ισχύει καμμιά από τις προηγούμενες περιπτώσεις.
42

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
335. Ποια δεν αποτελεί σήμερα υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;
α) Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα, σχέδιο και υποδείγματα) (OHIM).
β) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
γ) Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS (υπό σύσταση).
δ) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροπορικής Ασφαλείας (EASA).
336. Ποια δεν αποτελεί σήμερα υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;
α) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).
β) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών (ECDC).
γ) Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC).
δ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA).
337. Mε ποια νομική πράξη μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επέμβει στη βούληση μιας εθνικής
κυβέρνησης;
α) Με τη Σύσταση.
β) Με την Απόφαση.
γ) Με την Οδηγία.
δ) Με όλα τα παραπάνω.
338. Τί δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;
α) Η κρίση για τη νομιμότητα πράξεων των ευρωπαϊκών οργάνων (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) μετά από προσφυγή κράτους-μέλους ή άλλου οργάνου της Ε.Ε..
β) Η κρίση για τη συμμόρφωση κράτους-μέλους με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο μετά από προσφυγή της Επιτροπής
ή άλλου κράτους-μέλους.
γ) Η ερμηνεία κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου μετά από προδικαστικό ερώτημα εθνικού δικαστηρίου.
δ) Η επίλυση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο νομικών διαφορών μεταξύ κρατών οι οποίες του υποβάλλονται
από τα ίδια τα κράτη.
339. Σε ποια περίπτωση η βουλευτική περίοδος δεν μπορεί να επιμηκυνθεί πέραν των 4 ετών;
α) Σε περίπτωση κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
β) Σε περίπτωση κήρυξης πολέμου.
γ) Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του πέραν των 30
ημερών.
δ) Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία της Βουλής
δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης για παράταση της βουλευτικής περιόδου.
340. Ποια δεν αποτελεί περίπτωση πρόωρης διάλυσης της Βουλής;
α) Η αδυναμία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας.
β) Η παραίτηση της κυβέρνησης.
γ) Η παραίτηση ή καταψήφιση δύο κυβερνήσεων διαδοχικά.
δ) Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας.
341. Το Προεδρείο της Βουλής αποτελείται από τον πρόεδρο:
α) 5 αντιπροέδρους εκ των οποίων οι 2 από κόμματα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 3 κοσμήτορες και 6
γραμματείς.
β) 5 αντιπροέδρους, 3 κοσμήτορες και 6 γραμματείς, εκ των οποίων οι 2 από κόμματα της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης.
γ) 3 αντιπρόεδρους, 3 κοσμήτορες και 3 γραμματείς.
δ) 5 αντιπρόεδρους, 2 κοσμήτορες και τόσους γραμματείς, όσους καθορίσει ο πρόεδρος της Βουλής.
43

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
342. Ποια δεν αποτελεί αρμοδιότητα του προέδρου της Βουλής;
α) Η λήψη πειθαρχικών μέτρων στη διάρκεια εργασιών της Βουλής.
β) Η επίβλεψη και η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής.
γ) Η κύρωση διεθνών συμβάσεων.
δ) Η αναπλήρωση του προέδρου της Δημοκρατίας.
343. Η απόφαση για τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για ψηφισμένο νομοσχέδιο, απαιτεί
α) τουλάχιστο 151 ψήφους βουλευτών.
β) τουλάχιστο 180 ψήφους βουλευτών.
γ) τουλάχιστο τα 2/3 των ψήφων των βουλευτών.
δ) το 50% των ψήφων των κομμάτων της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
344. Ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε.
α) εκλέγεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας.
β) έχει πενταετή θητεία.
γ) υποβάλλει ανά δύο έτη έκθεση πεπραγμένων.
δ) προκαθορίζει γενικά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
345. Νομοσχέδιο μπορεί να προτείνει
α) μόνο ο πρωθυπουργός.
β) κάθε βουλευτής.
γ) η κυβέρνηση.
δ) η υπογραφή τριάντα τουλάχιστο βουλευτών.
346. Δικαίωμα για υποβολή «πρότασης νόμου» έχει μόνο
α) ο πρωθυπουργός.
β) η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.
γ) κάθε βουλευτής.
δ) κάθε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος.
347. Το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι
α) απόρροια των ευρύτερων κοινωνικών τάξεων.
β) ήπιο.
γ) ανώτερο.
δ) έκφραση της βουλήσεως του κυβερνώντος κόμματος.
348. Η βίαιη εγκαθίδρυση πολιτεύματος από ολιγομελή ομάδα ατόμων, ονομάζεται:
α) Απολυταρχία.
β) Μοναρχία.
γ) Λαϊκή Δημοκρατία.
δ) Δικτατορία.
349. Δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων των κοινοτικών οργάνων έχουν
α) τα Ν.Π.Δ.Δ., μόνο στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) τα ίδια τα κράτη-μέλη, μόνο στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
γ) οι ιδιώτες (φυσικά και νομικά) πρόσωπα, μόνο στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) τα Ν.Π.Δ.Δ., μόνο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.
350. Οι διεθνείς σχέσεις σήμερα διαμορφώνονται από
44

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.
β) τις γενικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου.
γ) τις αποφάσεις των Διεθνών Οργανισμών.
δ) όλα τα παραπάνω.
351. Ποιες δράσεις συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ);
α) Δράσεις σχετικές με την προώθηση της καινοτομίας και των ευρεσιτεχνιών.
β) Δράσεις που αποσκοπούν στη σύνδεση ορεινών και ακριτικών περιοχών με το Κέντρο.
γ) Αναπτυξιακές δράσεις.
δ) Διαδικασίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για ανέργους.
352. Δεν είναι δικαστική αρμοδιότητα της Βουλής:
α) Η παροχή άδειας αίτησης για ποινική δίωξη κατά βουλευτή.
β) Η παροχή συγκατάθεσης για απονομή χάρης σε Υπουργό.
γ) Η παραπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
δ) Η απονομή χάριτος σε πολίτες ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιο-σύνης και γνώμη του
Συμβουλίου Χαρίτων.
353. Ποιος από τους παρακάτω δεν διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής;
α) Απ. Κακλαμάνης.
β) Ευ. Αβέρωφ.
γ) Αθ. Τσαλδάρης.
δ) Ιω. Αλευράς.
354. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεκρίθη επίσημα
α) στη Νίκαια το Δεκέμβριο του 2000.
β) στη Νίκαια την 1η Ιανουαρίου του 2002.
γ) στις 15 Σεπτεμβρίου 1999 με την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999-2004) με πρόεδρο το Ρομάνο Πρόντι.
δ) στις 10 Δεκεμβρίου 1999 με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ελσίνκι.
355. Ικανή να περιορίσει την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων είναι η
διαδικασία της
α) Διαβούλευσης.
β) Σύμφωνης Γνώμης.
γ) Συνεργασίας.
δ) Συναπόφασης.
356. Τι δεν εντάσσεται στο περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις της Συνθήκης του Μάαστριχ (1992);
α) Η θέσπιση της ΟΝΕ με τη δημιουργία κοινού Νομίσματος για όλα τα κράτη μέλη.
β) Η διαμόρφωση κοινής ιθαγένειας για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Το δικαίωμα αναφοράς ή προσφυγής στον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή.
δ) Η δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (για την καταπολέμηση τρομοκρα-τίας, ναρκωτικών κ.λ.π.).
357. Μέσο «προενταξιακής ενίσχυσης» των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης αποτέλεσε το πρόγραμμα:
α) Interreg.
β) Urban.
γ) Phare.
δ) Sapard.
45

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
358. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
α) Άρχισε τη λειτουργία του το 1967.
β) Ορίζει την απαρτία της ολομέλειάς του στους 15 δικαστές.
γ) Έχει ως δικαιοδοτική αρμοδιότητα την αγωγή για αποζημίωση με σκοπό τη διόρθωση βλάβης που
προήλθε από πολίτη της Ένωσης.
δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα ανωτέρω.
359. Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εδρεύει
α) στο Λουξεμβούργο.
β) στο Παρίσι.
γ) στις Βρυξέλλες.
δ) στο Στρασβούργο.
360. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εκλέγεται κάθε
α) 3 χρόνια.
β) 4 χρόνια.
γ) 5 χρόνια.
δ) 6 χρόνια.
361. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να αλλάξει το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και να
υιοθετήσει το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, τότε
α) θα έπρεπε να επινοήσει τρία επιπλέον σύμβολα.
β) θα έπρεπε να επιλέξει δύο επιπλέον σύμβολα.
γ) θα επιμηκυνθεί η γραφή των αριθμών, που είναι μεγαλύτεροι από το 1.
δ) θα συντομευτεί η γραφή των αριθμών, που είναι μικρότεροι από το 1.
362. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από
α) τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.
β) τον πρωθυπουργό και τη Βουλή.
γ) τη Βουλή και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
δ) την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
363. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας είναι ο
α) Stephane Gervasoni.-β) Βασίλειος Σκουρής.
γ) Hekki Kannimen.
δ) Jean - Claude Trichet.
364. Το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εδρεύει
α) στη Χάγη.
β) στις Βρυξέλλες.
γ) στο Στρασβούργο.
δ) στο Λουξεμβούργο.
365. Ποια χώρα δεν προσχώρησε στην Ε.Ε. το 2004;
α) Η Λετονία.
β) Η Σλοβακία.
γ) Η Κύπρος.
δ) Η Σουηδία.
46

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
366. Υπάρχει ιθαγένεια στην Ε.Ε;
α) Ναι και περιορίζεται να αντικαταστήσει εκείνη των κρατών-μελών
β) Ναι, αλλά δεν έχει νομική ισχύ αλλά μόνο ηθική
γ) Ναι και προστίθεται σε εκείνη των εθνικών κρατών
δ) Όχι
367. Η Ευρωπαϊκή ημέρα των γλωσσών εορτάζεται στις
α) 26 Σεπτεμβρίου.
β) 8 Δεκεμβρίου.
γ) 25 Απριλίου.
δ) 15 Οκτωβρίου.
368. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματικών (Ο.Α.Ε.Ε) ενσωματώνει σε ένα ενιαίο
σχήμα τρία ταμεία. Ποια είναι αυτά;
α) ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΝΑΤ.
β) ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΕΜΕΔΕ.
γ) ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ.
γ) ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΑΚΕ
369. Η συνθήκη των Βρυξελλών
α) τέθηκε σε ισχύ το 1977.
β) υπεγράφη το 1977.
γ) τέθηκε σε ισχύ ταυτόχρονα με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος.
δ) υπεγράφη πριν την ολοκλήρωση της τελωνειακής ένωσης.
370. Πόσες μόνιμες επιτροπές διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
α) 15.
β) 18.
γ) 21.
δ) 24.
371. Δεν αποτελεί Μόνιμη Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή:
α) Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
β) Η Επιτροπή Αποτίμησης Τεχνολογίας.
γ) Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
δ) Η Επιτροπή του Κανονισμού της Βουλής.
372. Από τον Ιανουάριο του 2007 ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι
α) ο Γκερτ Πέτερινγκ.
β) ο Χοσέ Μπαρόζο.
γ) ο Μανουέλ Μαρίν.
δ) ο Ρομάνο Πρόντι.
373. Το Διεθνές Δικαστήριο απαρτίζεται από:
α) 9 δικαστές που εκλέγονται για 6 χρόνια.
β) 12 δικαστές που εκλέγονται για 6 χρόνια.
γ) 15 δικαστές που εκλέγονται για 9 χρόνια.-δ) 18 δικαστές που εκλέγονται για 9 χρόνια.
374. Η Ελλάδα αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ
47

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) μαζί με τη Γαλλία.
β) ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
γ) λόγω των πιέσεων άλλων ισχυρότερων ευρωπαϊκών κρατών.
δ) λόγω της δικτατορίας.
375. Αμνηστία για κοινά εγκλήματα με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέ-λεια της Βουλής,
α) παρέχεται με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών.
β) παρέχεται με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών.
γ) δεν παρέχεται ποτέ.
δ) παρέχεται αν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα της Βουλής.
376. Οι εκλογικές παραβάσεις εκδικάζονται μόνο από
α) τον Άρειο Πάγο.
β) το Συμβούλιο της Επικρατείας.
γ) το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
δ) το Ελεγκτικό Συνέδριο.
377. Η αρμοδιότητα της παραπομπής ενός κράτους μέλους στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όταν παραβιάζει τη νομοθεσία ανήκει
α) στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) στη Commission.
γ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο .
δ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
378. Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζεται από
α) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας.
β) το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
γ) την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή.
δ) το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα.
379. Η θητεία των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων
α) είναι 8ετής και μη ανανεώσιμη.
β) είναι 6ετής και ανανεώσιμη.
γ) είναι 4ετής και μη ανανεώσιμη.
δ) είναι 4ετής και ανανεώσιμη όπως και των μελών της Ε.Ο.Κ.Ε..
380. Οι «Ευρωπαϊκές Διασκέψεις Κορυφής» έδωσαν τη θέση τους
α) στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
β) στο Συμβούλιο των Βορείων Χωρών.
γ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
δ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
381. Τη νομική αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέλαβε
α) η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
β) η συνθήκη του Μάαστριχ.
γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο.
δ) η συνθήκη της Ρώμης.
382. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
α) συνεδριάζει δημόσια.
48

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) θέτει καθήκοντα αντικαταστάτη του Προέδρου της-όταν αυτό χρειαστεί-στο γενικό γραμματέα της.
γ) λαμβάνει τις αποφάσεις της με την πλειοψηφία του αριθμού των μελών της.-δ) απαρτίζεται από 15 γενικές διευθύνσεις.
383. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
α) έξω από την έδρα της, εκπροσωπείται από τα πρακτορεία της.
β) έχει αναδείξει ως σήμερα 11 προέδρους.
γ) περιλαμβάνει στα μέλη της σε ποσοστό 50% περίπου γυναίκες.
δ) έχει ιδιαιτέρως αυξημένη ελεγκτική εξουσία.
384. Η «Ευρώπη των 12» και η «Ευρώπη των 15» έγιναν αντίστοιχα
α) το 1978 και το 1981.
β) το 1981 και το 1986.
γ) το 1973 και το 1981.
δ) το 1978 και το 1986.
385. Τι εννοούμε με τον όρο «Περιφερειακή Ανάπτυξη»;
α) Τη διαδικασία που προκαλείται από τη διαχρονική μεταβολή της διαπεριφερει-ακής διάρθρωσης της
οικονομίας, με στόχο την καθολική ανάπτυξη των περιφερειών μιας χώρας.
β) Την προσπάθεια μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων.
γ) Την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων στις περιφέρειες μιας χώρας.
δ) Την επιδίωξη ισόρροπης ανάπτυξης των περιφερειών μιας χώρας.
386. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα
α) διακυβερνητικό όργανο της Ένωσης.
β) διακρατικό όργανο της Ένωσης.
γ) υπερεθνικό όργανο της Ένωσης.
δ) συμβουλευτικό όργανο της Ένωσης.
387. Πότε υπογράφτηκε η «Συμφωνία Σύνδεσης» της Ελλάδoς με την Ευρωπαϊκή Ένωση;
α) 1951.
β) 1971.
γ) 1981.
δ) 1961.
388. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο και μπορεί να πραγματοποιήσει
έλεγχο
α) σε κάθε οργανισμό ή επιχείρηση των κρατών - μελών.
β) μόνο στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
γ) σε οποιονδήποτε οργανισμό ή φορέα που διαχειρίζεται κονδύλια της Ε.Ε..
δ) μόνο στις τράπεζες των κρατών - μελών.
389. Το Ειδικό Δικαστήριο
α) προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.
β) αποτελείται από 6 δικαστές ανεξάρτητης προέλευσης.
γ) αποτελείται από 12 δικαστές από τους οποίους οι 6 είναι Αρεοπαγίτες και πρόεδροι εφετών.
δ) αποτελείται από 12, όπου περιλαμβάνονται όλοι οι Αρεοπαγίτες και οι πρόεδροι εφετών.
390. Ποιο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ε.Ε.;
α) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
49

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
γ) Η Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
δ) Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας των δεδομένων.
391. Αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση δίωξης βουλευτή αποτελεί
α) ο Άρειος Πάγος.
β) το Εφετείο.-γ) το σύνολο του βουλευτικού Σώματος.
δ) το ήμισυ τουλάχιστο του βουλευτικού Σώματος.
392. Ποιο από τα παρακάτω γεγονότα έγινε το 1996;
α) Η Ν.Δ. κέρδισε τις εκλογές.
β) Ο Κώστας Σημίτης έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός.
γ) Ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη.
δ) Ο Κων/νος Μητσοτάκης παραιτήθηκε από την ηγεσία της Ν.Δ..
393. Ποιο πειραματικό πολιτιστικό πρόγραμμα της Ε.Ε. αφορούσε το βιβλίο;
α) «Καλειδοσκόπιο».
β) «Ραφαήλ».
γ) «Σωκράτης».
δ) «Erasmus».
394. Το κοινοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην επιμόρφωση ενηλίκων εκτός της σχολικής
διαδικασίας ονομάζεται
α) “Lingua”.
β) “Grundtrig”.
γ) “Erasmus”.
δ) “Νεολαία”.
395. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ)
α) δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της Ο.Ν.Ε..
β) αντικαταστάθηκε από τη Νομισματική Επιτροπή.
γ) αντικαταστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
δ) τίποτα από τα παραπάνω.
396. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)
α) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή της Ε.Κ.Τ.
β) έχει ως κύρια αρμοδιότητα να συστήνει στα κράτη – μέλη τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών.
γ) έχει καθήκον να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική της κοινότητας.
δ) είναι υποσύνολο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
397. Ο μόνιμος υπάλληλος της Ε.Ε. συνταξιοδοτείται
α) στα 60 του χρόνια.
β) στα 65 του χρόνια.
γ) δύο χρόνια νωρίτερα από την αντίστοιχη ηλικία του κράτους-μέλους στο οποίο ανήκει.
δ) στα 67 του χρόνια.
398. Η αναλογία ψήφων των κρατών-μελών για τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο Υπουργών
α) ταυτίζεται πάντα με την αντίστοιχη πληθυσμιακή αναλογία των κρατών-μελών.
β) είναι ισότιμη για τη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ην. Βασίλειο.
50

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) είναι ευνοϊκότερη για τη Γερμανία, ενώ για την Ελλάδα αντιστοιχούν 12 ψήφοι.
δ) συνδέεται με την «παλαιότητα» ως προς το χρόνο έναρξης του κάθε κράτους-μέλους.
399. Η συνθήκη του Κιότο:
α) Επέτρεψε την αύξηση της εκπομπής των ρύπων για την Ισλανδία και την Αυστραλία.
β) Απαγόρευσε σε χώρες οι οποίες δεν έχουν πυρηνικά όπλα, να αποκτήσουν.
γ) Δεν έγινε αποδεκτή από τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία.
δ) Καθόρισε ενιαίους προστατευτικούς μηχανισμούς για την απειλή της «τρύπας του όζοντος».
400. Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός «Συνόδων Κορυφής» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι:
α) 2 .
β) 3 .
γ) 4.
δ) Απεριόριστος.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 1 - 100
1. β

2. γ

3. β

4. γ

5. δ

6. γ

7. γ

8. α

9. γ

10. α

11. δ

12. α

13. γ

14. α

15. β

16. γ

17. δ

18. γ

19. α

20. α

21. α

22. α

23. β

24. δ

25. δ

26. α

27. δ

28. γ

29. α

30. β

31. δ

32. γ

33. α

34. α

35. α

36. β

37. α

38. β

39. β

40. δ

41. γ

42. β

43. δ

44. γ

45. β

46. β

47. β

48. α

49. β

50. β

51. δ

52. α

53. γ

54. δ

55. α

56. γ

57. α

58. α

59. β

60. α

61. β

62. α

63. β

64. β

65. γ

66. β

67. α

68. δ

69. β

70. δ

71. α

72. β

73. β

74. β

75. δ

76. β

77. γ

78. β

79. γ

80. β

81. α

82. β

83. γ

84. β

85. α

86. δ

87. β

88. β

89. γ

90. δ

91. α

92. β

93. α

94. δ

95. δ

96. α

97. α

98. β

99. α

100. γ

51

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 101 - 200
101. α

102. α

103. β

104. γ

105. α

106. β

107. α

108. β

109. β

110. δ

111. γ

112. β

113. α

114. δ

115. γ

116. δ

117. γ

118. δ

119. δ

120. β

121. α

122. β

123. β

124. γ

125. β

126. β

127. δ

128. α

129. γ

130. β

131. β

132. γ

133. α

134. γ

135. δ

136. γ

137. γ

138. α

139. β

140. δ

141. β

142. α

143. γ

144. β

145. δ

146. δ

147. α

148. γ

149. γ

150. γ

151. α

152. α

153. α

154. δ

155. γ

156. δ

157. γ

158. δ

159. γ

160. β

161. δ

162. α

163. γ

164. α

165. δ

166. α

167. γ

168. α

169. α

170. α

171. β

172. β

173. β

174. α

175. β

176. β

177. δ

178. γ

179. δ

180. α

181. β

182. β

183. β

184. β

185. γ

186. γ

187. β

188. γ

189. β

190. δ

191. β

192. δ

193. δ

194. γ

195. δ

196. β

197. γ

198. β

199. α

200. γ

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 201 - 300
201. δ

202. γ

203. β

204. α

205. β

206. α

207. β

208. β

209. γ

210. β

211. α

212. α

213. γ

214. β

215. δ

216. δ

217. δ

218. δ

219. γ

220. α

221. γ

222. γ

223. δ

224. α

225. α

226. β

227. γ

228. α

229. β

230. β

231. β

232. β

233. γ

234. δ

235. β

236. α

237. β

238. α

239. γ

240. γ

241. γ

242. γ

243. γ

244. γ

245. β

246. β

247. β

248. γ

249. β

250. γ

251. β

252. δ

253. α

254. γ

255. β

256. β

257. δ

258. γ

259. γ

260. δ

261. γ

262. δ

263. α

264. δ

265. α

266. β

267. δ

268. δ

269. γ

270. α

271. β

272. δ

273. γ

274. α

275. δ

276. β

277. δ

278. δ

279. δ

280. β

281. β

282. α

283. α

284. α

285. γ

286. δ

287. β

288. γ

289. γ

290. δ

291. δ

292. β

293. γ

294. β

295. α

296. α

297. δ

298. γ

299. δ

300. γ

52

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 301 – 400
301. δ

302. γ

303. δ

304. β

305. δ

306. γ

307. α

308. α

309. γ

310. δ

311. β

312. α

313. β

314. β

315. β

316. γ

317. δ

318. β

319. β

320. δ

321. γ

322. β

323. α

324. δ

325. γ

326. β

327. δ

328. β

329. δ

330. β

331. δ

332. γ

333. α

334. δ

335. γ

336. δ

337. β

338. δ

339. δ

340. δ

341. α

342. γ

343. β

344. β

345. γ

346. γ

347. γ

348. δ

349. β

350. β

351. γ

352. δ

353. β

354. α

355. α

356. α

357. γ

358. β

359. α

360. γ

361. γ

362. γ

363. α

364. δ

365. δ

366. γ

367. γ

368. γ

369. α

370. β

371. δ

372. α

373. γ

374. β

375. γ

376. γ

377. β

378. δ

379. β

380. γ

381. α

382. γ

383. β

384. β

385. β

386. α

387. δ

388. γ

389. β

390. δ

391. β

392. β

393. β

394. β

395. γ

396. γ

397. β

398. β

399. α

400. γ

53

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful