You are on page 1of 3

Joanna Byliska

Dorota Markiewicz
Szymon Osowski
Bartosz Wilk
Do: Prezydent Miasta Szczecina
WNIOSEK
na podstawie art. 241 Kodeksu postpowania administracyjnego1 wnosimy o:
przeprowadzenie kontroli w Szczeciskiego Funduszu Poyczkowego sp. z o.o. w zwizku
z nieudostpnianiem informacji publicznej o zatrudnieniu w spce radnego Rady Miasta
Szczecina Marka Duklanowskiego

Zwracamy si o przeprowadzenie wskazanej powyej kontroli, bowiem z naszego dowiadczenia


wynika, e spka unika realizacji naoonych na ni obowizkw informacyjnych oraz unika
udzielenia odpowiedzi na wnioski, ktrych przedmiotem s informacje istotne z punktu widzenia
sprawowania spoecznej kontroli nad spk informacje o zatrudnienie w teje spce radnego Rady
Miasta Szczecina.
I.
Bartosz Wilk zwrci si do Szczeciskiego Funduszu Poyczkowego sp. z o.o. w dniu 10 maja
2015 r. o udostpnienie nastpujcych informacji:
1. Ile poyczek Szczeciski Fundusz Poyczkowy sp. z o.o. udzieli w roku 2013.
2. Ile poyczek Szczeciski Fundusz Poyczkowy sp. z o.o. udzieli w roku 2014.
3. Ile w cigu 2013 r. i 2014 r. radny Marek Duklanowski korzysta z uprawnienia,
wynikajcego z art. 25 ust. 3 ustawy o samorzdzie gminnym? (zwolnienie z pracy, aby bra
udzia w pracach rady)
4. Informacje o wysokoci wynagrodze zasadniczych dla Marka Duklanowskiego, wypaconych
w kolejnych miesicach 2015 r.
5. Informacje o tym, czy Marek Duklanowski otrzyma nagrody w 2013 i 2014 r., a jeli tak, to
informacje o tym, w jakiej wysokoci udzielono poszczeglnych nagrd i co stanowio
podstaw ich przyznania.
6. Informacje o tym, czy Marek Dyklanowski zosta zatrudniony po przeprowadzeniu konkursu.
Co do informacji, ktrej dotyczy pkt 4 powyszego wniosku, zostaa wydana decyzja
administracyjna odmawiajca udostpnienia tych informacji. Ta decyzja bya przedmiotem
postpowania sdowoadministracyjnego. W dniu 28 stycznia 2016 r. decyzja zostaa spka przegraa
spraw przez Wojewdzkim Sdem Administracyjnym w Szczecinie, ktry uchyli decyzj
o odmowie udostpnienia informacji publicznej wnioskodawcy (sygn. II SA/Sz 1199/15).
Natomiast co do informacji, ujtej powyej w pkt 3, tj. informacji o tym ile raz w cigu 2013 r.
i 2014 r. radny Marek Duklanowski korzysta z uprawnienia, wynikajcego z art. 25 ust. 3 ustawy
o samorzdzie gminnym? (zwolnienie z pracy, aby bra udzia w pracach rady) spka stana na
stanowisku, e nie prowadzi takiego zestawienia.
1

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Co do informacji ujtej w pkt 6 powyszego wniosku, do dzisiaj spka nie przekazaa informacji,
cho wnioskodawca Bartosz Wilk skorygowa omyk pisarsk i poinformowa, e zapyta
o Marka Duklanowskiego, nie za o Marka Dyklanowskiego.
Do dzisiaj informacje o tym, ile razy Marek Duklanowski korzysta z uprawnienia do zwolnienia
z pracy, aby bra udzia w pracach rady, informacje o wysokoci wynagrodze zasadniczych
wypaconych Markowi Duklanowskiemu w kolejnych miesicach 2015 r. oraz informacje o tym,
czy Marek Duklanowski nie zosta zatrudniony po przeprowadzeniu konkursu nie zostay przekazane.
W dniu 28 stycznia 2016 r. Bartosz Wilk skierowa do Funduszu wniosek o udostpnienie
informacji publicznej w postaci skanu umowy o prac, zawartej przez Fundusz z Markiem
Duklanowskim oraz o udostpnienie dokumentu, w ktrym zawarto informacj o obowizkach
subowych Marka Duklanowskiego.
W dniu 11 lutego 2016 r. Krzysztof Nowak Prezes Zarzdu Szczeciskiego Funduszu
Poyczkowego sp. z o.o. stan na stanowisku, e wnioskowane dokumenty nie s objte zakresem
przedmiotowym ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej, a zatem nie
stanowi informacji publicznej. W zwizku z tym do dzisiaj nie zostay ujawnione te informacje.
W dniu 2 lutego 2016 r. skierowalimy do radnego Marka Duklanowskiego apel o przekazanie
opinii publicznej nastpujcych informacji:
wysokoci wynagrodzenia zasadniczego, ktre otrzyma Pan jako pracownik miejskiej
jednoosobowej spki prawa handlowego Szczeciskiego Funduszu Poyczkowego
sp. z o.o. w kolejnych miesicach 2015 r. oraz styczniu 2016 r.,
informacji o tym, ile razy korzysta Pan z uprawnienia do zwolnienia od pracy zawodowej
w celu umoliwienia Panu brania udziau w pracach organu gminy (art. 25 ust. 3 ustawy
o samorzdzie gminnym) w kolejnych miesicach 2015 roku oraz styczniu 2016 r.,
skanu umowy o prac, ktr zawar Pan ze Szczeciskim Funduszem Poyczkowym sp. z o.o.
informacji o tym, jaki jest Pana zakres obowizkw pracowniczych.
Do dzisiaj radny nie zareagowa na zoony apel, cho sta si on przedmiotem publicznej debaty
w zwizku z opublikowaniem materiaw prasowych na ten temat.
II.
Istot sprawy jest okoliczno, e w Szczeciskim Funduszu Poyczkowym sp. z o.o. zatrudniony
jest Marek Duklanowski, ktry nie do, e jest radnym Rady Miasta Szczecina, to na dodatek zasiada
w komisji rewizyjnej Rady Miasta, czyli szczeglnego rodzaju komisji (bowiem szczeglnie
uregulowanej, zob. art. 18a ustawy o samorzdzie gminnym) komisji, ktra kontroluje dziaalnoci
prezydenta miasta Szczecina.
Opisany stan rzeczy budzi nasze uwagi co do moliwoci zaistnienia sytuacji tzw. potencjalnego
konfliktu interesw.
Na problematyk zatrudniania radnych w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz
w spkach komunalnych zwrcia uwag Dorota Markiewicz w Raporcie z monitoringu spek
komunalnych, ktry doczamy do niniejszego wniosku (zob. take: www.spolki.siecobywatelska.pl).
Na stronie 8 wskazanego raportu Dorota Markiewicz zwrcia uwag, e: Zasiadanie w radach
nadzorczych miejskich spek dyrektorw wydziaw urzdu miejskiego, czy te zatrudnianie

w spkach komunalnych radnych miejskich (obie praktyki maj miejsce w Szczecinie) rodzi konflikt
interesw. Jeli dyrektor wydziau urzdu miejskiego ocenia dziaalno spki lub rady nadzorczej,
w ktrej sam zasiada, istnieje ryzyko, i ocena ta nie bdzie w peni obiektywna. Radny miejski,
zatrudniony w spce komunalnej, a wic zaleny finansowo od prezydenta (jako pracodawcy),
moe by odbierany przez spoeczestwo jako niewiarygodny. Istnieje ryzyko, e jego decyzje
w sytuacji konfrontacji z wadzami miasta bd konformistyczne, ze wzgldu na moliwo utraty
pracy. Obnia to zaufanie spoeczne nie tylko do radnego, ale i do caego organu, jakim jest rada
miasta.
Misj stowarzyszenia Sie Obywatelska Watchdog Polska, ktrego jestemy czonkiniami
i czonkami, jest prowadzenie dziaa na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rzdzenia
przez wadze publiczne ( 7 statutu Stowarzyszenia, dostpnego w Biuletynie Informacji Publicznej
Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: http://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=100&id2=4).
W ocenie niej podpisanych, co pragniemy z naciskiem podkreli, zatrudnianie radnych Rady
Miasta w gminnych jednostkach organizacyjnych, podlegych Prezydentowi Miasta oraz w spkach
komunalnych, nad ktrymi sprawuje nadzr Prezydent Miasta cho nie jest zakazane przez prawo,
to wymaga sprawowania przez mieszkanki i mieszkacw spoecznej kontroli. Sytuacja taka wymaga
daleko idcej transparentnoci oraz przekazania opinii publicznej wszelkich okolicznoci, zwizanych
z zatrudnieniem radnych w spkach komunalnych.
Z uwagi na powysze wnosimy o uwzgldnienie niniejszego wniosku.

Joanna Byliska czonkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska,


Dorota Markiewicz czonkini Sieci Obywatelskiej Watchdog
Polska, autorka Raportu z monitoringu spek komunalnych
Szymon Osowski - czonek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
Bartosz Wilk czonek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Zacznik:

Dorota Markiewicz, Raport z monitoringu spek komunalnych, Szczecin 2015