You are on page 1of 7

IIICa24/16uzasadnienieSdOkrgowywodziz20160418

Sygn.aktIIICa24/16

UZASADNIENIE
Zaskaronymwyrokiemzdnia28wrzenia2015rokuwydanymwsprawieosygn.aktIIC383/15zpowdztwaA.T.przeciwkoBankowi
(...)SpceAkcyjnejweW.SdRejonowydlaodzirdmieciawodzizasdziodpozwanegonarzeczpowdkikwot18450,81zotych
zustawowymiodsetkamioddnia5wrzenia2014rokudodniazapatyorazkwot3053,88zotychtytuemzwrotukosztwprocesui
oddalipowdztwowpozostaejczci.
SdRejonowyswojerozstrzygnicieoparnanastpujcychustaleniachfaktycznych:
napodstawieumowyramowejrachunkwzdnia4marca2003roku(...)BankS.A.wW.(obecnie:Bank(...)S.A.weW.)prowadzidla
powdkiA.T.indywidualnyrachunekoszczdnocioworozliczeniowypodnazw(...)nr(...).Wdniu28listopada2006roku(...)Bank
S.A.wW.otworzynarzeczpowdkiwramachumowyrachunku(...)zdnia4marca2003r.ponadtokontooszczdnociowenr(...).
PowdkakorzystaawpozwanymBankuzusugbankowocielektronicznej.Klientompozwanego,ktrzydeklarujchkorzystaniaz
usugbankowocielektronicznej,niesstawianeadnewymaganiasprztoweanidotyczceoprogramowania.Banksugerujejedynie,by
klientkorzystazprogramuantywirusowego,aktualnegosystemuoperacyjnegoiprzegldarki.Wceluuzyskaniadostpudousug
elektronicznychbankuwystarczystandardowykomputerzpopularnymsystememoperacyjnymijednzpiciunajpopularniejszych
przegldarek.Dlauzyskaniadostpudokontadrogelektroniczn,klientpozwanegopodajedaneidentyfikacyjneztzw.KBkartyoraz(...)
ustalonyprzezniegowoddzialeBanku.Doautoryzacjitransakcjipatniczychkoniecznejestnatomiastpodanieponadtodanegohasa
(numerwidentyfikacyjnych)zlistyhasejednorazowychorazpowtrzenieznakwwywietlonychnaekranie.Hasazlistyhase
jednorazowychnieswykorzystywanewpozwanymBankudoidentyfikacjiklientwnaetapielogowania,ajedyniedoautoryzacji
transakcji.
WpozwanymBankupowstajplikisystemowezlistamihasejednorazowych,tworzoneprzezbibliotekikryptograficzne.Soneszyfrowane
iwysyanePastwowejWytwrniPapierwWartociowych,ktradrukujelistyiichidentyfikatory,anastpnieprzekazujedoBankujako
drukitajnewtzw.bezpiecznychkopertach.PracownicyBankuniemoguzyskadostpudozawartocikoperty.Sonezabezpieczone
przezpodejrzeniem,aichnaruszeniemonastwierdzigoymokiem.Dostpdohaseuzyskujejedynieklientposiadaczlisty.
Powdkakorzystaaznarzdziadoautoryzacjitransakcjiinternetowychwpostacihasejednorazowych,ktreodbieraawoddzialeBanku
wformiepapierowej.Listprzechowywaanajczciejwdomuwszufladzie.
PozwanyBankzamieszczanaswoichstronachinternetowychostrzeeniaprzedpodawaniemprzezklientwdanychumoliwiajcych
dostpdoichrachunkwbankowychpodmiotominnymnibank,ktryprowadzirachunek,przednietypowymiekranamidajcymi
podaniadanychsucychdoautoryzacjidyspozycji(hasezlistyhasejednorazowychlubtokena),niestandardowymiprobamiopodanie
danychdotychczasniewymaganychnastronielogowania,jakhasajednorazowewykorzystywanewyczniedoautoryzacjidyspozycji,
przedzoliwymoprogramowaniemzamieszczatakeinformacjewskazujceprawidowyadresserwisubankowocielektronicznej
(https:/,aniehttp:/)iokoniecznocipojawieniasisymboluzamknitejkdkiwpaskuadresowymprzegldarki,odsyatedo
komunikatwKomisjiNadzoruFinansowego.Ostrzeeniasaktualizowane,gdypojawiasibdzmieniazagroenie.Komunikaty
wywietlanesnastronielogowanialubwysyanebezporedniodoklientaiprezentowanejupozalogowaniu.Ostrzeeniategotypu
pojawiaysinastronieinternetowejBankutakeprzed22maja2014roku.Niektreostrzeeniawymagajpotwierdzenia,eklient
zapoznasiznimi.Niejestjednakwykluczonepotwierdzenietejinformacjiprzezcyberprzestpcw.
PozwanyBankposiadaspecjalnemechanizmy,ktresprawdzajzawartoprzegldarkiinternetowejpostronieklientapodktem
obecnocizoliwegooprogramowania.Pozwanywymieniainformacjenatematprzestpczociwsiecizinnymibankami,instytucjami,
firmamizewntrznymi.Bankotrzymasygnaodfirmyzajmujcejsibezpieczestwemwcyberprzestrzeni,ewdniach2223maja2014
rokupojawiasinowakonfiguracjazoliwegooprogramowania.
Wdniu22maja2014rokupowdkadziewiciokrotnie,awdniu23maja2014rokujednokrotnie,bezskutecznieprbowaalogowasi,
byuzyskadostpdoswoichrachunkwwpozwanymBankuzaporednictwemInternetu.Wdniu23maja2014r.ogodzinie12:05:41w
serwisiepowdkipozwanywywietlinowykomunikatbezpieczestwadotyczcyzagroeniawsieci.Gdypowdkalogowaasidokontaw
dniu23maja2014r.niewidziaaadnychostrzee.
Nastronie,ktrawywietlaasipowpisaniuadresustronyinternetowejBanku,powdkapodawaaloginihaso(danezKBKartyi(...)),
leczstronazawieszaasi,apopewnymczasieukazywaasiinformacja,eniemonauzyskapoczeniazBankiem.Nadanie
wywietlonenastronieinternetowejpowdkaprzynajmniejdwukrotniepodaatehasozlistyhasejednorazowych,bdcejwjej
posiadaniu,jednakwdniach22i23maja2014rokunieuzyskaadostpudorachunkwiniedokonywaananichadnychoperacji.W
dniu22maja2014rokuogodzinie10:43:50rachunekoszczdnociowypowdkinr(...)zostaobcionynarzeczposiadaczarachunkuo
numerze(...)000000012340(...),posugujcegosinazwiskiemV.A.,kwot9.800z.
Wdniu23maja2014r.ogodzinie12:09:00rachunekoszczdnociowypowdkinr(...)zostaobcionynarzeczposiadaczarachunkuo
numerze(...)0000000123388510,posugujcegosinazwiskiemA.T.kwot9.900z.
PienidzezkontapowdkizostayprzelanenakontaotwartewpozwanymBankuokoodwchtygodniwczeniej,anastpniewcigu
kilkugodzinodwykonaniaprzelewwwypaconewplacwkachpozwanegoBankuwW.iB..
Treiwygldstronyinternetowej,jakawywietliasipowdcewdniach2223maja2014roku,jestniedoustalenia.
Wdniu27maja2014rokupowdceudaosizalogowadokonta.Stwierdziawwczas,ezjejrachunkuoszczdnociowego,bezjej
wiedzyizgody,wykonanoopisanewyejprzelewynarzecznieznanychjejbeneficjentw.Wtymsamymdniupowdkazgosiaosobicie

reklamacjwoddzialepozwanegoBankuw..Kontapowdkiorazdostpdousugbankowocielektronicznejzostayzablokowane,alista
hasejednorazowychuniewaniona.TegosamegodniapowdkazgosiarwniesprawPolicji.
Przeddniem2223maja2014rokupowdkanieotrzymaaadnychwiadomocipocztelektroniczndotyczcychkonta,nie
przekazywaainnymosobomdanychznimzwizanych.Nakomputerze,zktregopowdkaprbowaalogowasiwdniach2223maja
2014roku,znajdujcymsiwjejmiejscupracy,niekorzystaazopcjizapamitywaniahasadostpudokonta.
Wmaju2014rokupojawiysirwnieinneprzypadkiznikniciapienidzyzkontklientwpozwanegobankuwskutekprzeleww
wykonanychzwykorzystaniemhasezlisthasejednorazowych,znajdujcychsiwposiadaniutychklientw.Wprzegldarceklienta
wywietlaasistronaprzypominajcawygldemstroninternetowBanku,naktrejpojawiaysiprobyopodaniedanych
identyfikacyjnychdologowaniaorazkoduzlistyhasejednorazowych.Wmaju2014rokuniedoszodozamaniasystemuinformatycznego
zabezpieczeBanku,leczdozamaniazabezpieczepostronieprzegldarek,zktrychkorzystaliklienci.
C.,nadrugimkomputerzeprzeprowadzaoperacjenakoncieklientaBankuzwykorzystaniemdanychzbieranychprzezzoliwe
oprogramowaniezainstalowanenakomputerzeklienta:loginu,hasa,koduzlistyhasejednorazowychwpisanegoprzezklientana
podstawionejstronieinternetowej.Stronapodstawionaposiadazreguyjaknajwicejoryginalnychelementw,mognaniejrwnie
pozostaostrzeenia,byuwiarygodnijejwygld.Dozainstalowaniazoliwegooprogramowanianakomputerzeklientadochodzinp.
wskutekklikniciawwywietlonenastronieinternetowejzdjcie,zaporednictwemplikwprzesyanychpocztelektroniczn,przez
otwarciezainfekowanegozacznikanp.rzekomejfakturyczyzestawienianierozliczonychpatnoci.
Pismemz5wrzenia2014rokupozwanypoinformowapowdkowynikachprzeprowadzonychprzezBankanalizdotyczcychprzyczyn
zaistniaejsytuacji,wskazujc,eniemonawykluczydziaaniazoliwegooprogramowanianakomputerze,ktrybynarzdziemdo
zoeniakwestionowanychprzezpowdkdyspozycji,pozostawiajcdalszeczynnociwyjaniajceorganomcigania.
Postanowieniemzdnia28listopada2014rokuumorzonodochodzeniewsprawiepodejrzeniapopenieniaprzestpstwa,polegajcegona
bezprawnymwpyniciunaautomatyczneprzetwarzanieiprzekazywaniedanychinformatycznychzwizanychzprowadzeniemprzezBank
(...)S.A.rachunkuoszczdnociowegoonr(...)prowadzonegodlaA.T.iwamaniapoprzeamaniuelektronicznychzabezpieczetego
rachunku,zktregonastpniedokonanokradzieypienidzywcznejkwocie19.700znaszkod(...)S.A.wobecniewykryciasprawcy
przestpstwa.
Pismemz12grudnia2014rokupozwanypodtrzymastanowiskozajtewpimiez5wrzenia2014roku,odmawiajcuznaniaroszcze
powdki.
Pismemz29stycznia2015rokupowdkawezwaapozwanegodozapatykwoty19.700z.Bankodmwizwroturodkw.
ZgodniezRegulaminemkontdlaludnoci,obowizujcymwpozwanymBankuistanowicymintegralnczumowyramowej
rachunkw,wprzypadkuwystpieniatransakcjipatniczejnieautoryzowanejBankpowinienniezwoczniezwrciposiadaczowikwot
nieautoryzowanejtransakcjipatniczej,awprzypadku,gdyposiadaczkorzystazrachunkupatniczego,przywrciobcionyrachunekdo
stanu,jakiistniaby,gdybyniemiaamiejscanieautoryzowanatransakcjapatnicza.
SdRejonowypowyszystanfaktycznyustalinapodstawiezeznapowdki,wiadkworazdokumentw,ktrychtreniebya
kwestionowanaprzezadnzestron.Sdpierwszejinstancjioddaliwniosekodopuszczeniedowoduzopiniibiegegozzakresu
informatykizeznajomociproblematykibezpieczestwabankowychsystemwinformatycznychiichzawartoci,przestpczoci
internetowej,wyszukiwania,odzyskiwaniaianalizydanychwiadczcychoaktywnociuytkownikwkomputeraorazbankowocina
okolicznocisprecyzowanewodpowiedzinapozew.WocenieSdudowdtennieprzyczynibysidowyjanieniaokolicznociistotnych
dlarozstrzygniciasprawyibyczciowonieadekwatnydlaosigniciazaoonegocelu.Zmierzabowiemwznacznejmierzedoustalenia
faktw,niezaichanalizywwietlewiadomocispecjalnych.Pytania,oktrychpostawieniebiegemuwnosipozwany,miaycharakter
pytanaturyoglnej,bezbezporedniegozwizkuzrozpoznawanspraw.Ponadto,decydujcedlawynikuprocesubyoustalenieprzede
wszystkimdziaapowdkiiichocenazpunktuwidzeniaokrelonegomiernikastarannoci.RodzajstosowanychprzezBankzabezpiecze
informatycznychmianatomiastznaczeniedrugoplanoweizostawprzekonaniusduorzekajcegowdostatecznymstopniuwykazanyza
pomoczeznawiadkwstronypozwanej.
PrzytakustalonymstaniefaktycznymSdRejonowyuzna,eroszczeniepowdkiznajdujeoparciewprzepisachustawyzdnia19sierpnia
2011rokuousugachpatniczych(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175)(t.jedn.Dz.U.z2014r.,poz.873ze
zmianami),okrelajcejmidzyinnymiprawaiobowizkistronwynikajcezumwowiadczenieusugpatniczych,atakezakres
odpowiedzialnocidostawcwztytuuwykonywaniausugpatniczych(art.1pkt2ustawy).
Sdpierwszejinstancjiwskaza,inapozwanymBankujakodostawcywydajcemuinstrumentpatniczyciyzmocyart.43pkt1ustawy
obowizekzapewnienia,eindywidualnezabezpieczeniainstrumentupatniczegoniesdostpnedlaosbinnychniuytkownik
uprawnionydokorzystaniaztegoinstrumentu,napowdcezajakouytkownikuinstrumentupatniczegospoczywaobowizek
korzystaniazinstrumentupatniczegozgodniezumowramoworazzgaszanianiezwoczniedostawcyutraty,kradziey,przywaszczenia
albonieuprawnionegouyciainstrumentupatniczegolubnieuprawnionegodostpudotegoinstrumentu(art.42ust.1pkt1i2).Wcelu
spenieniapowyszegoobowizkuuytkownik,zchwilotrzymaniainstrumentupatniczego,winienpodejmowaniezbdnerodki
zapobiegajcenaruszeniuindywidualnychzabezpieczeinstrumentu,wszczeglnocijestobowizanydoprzechowywaniainstrumentu
patniczegozzachowaniemnaleytejstarannocioraznieudostpnianiagoosobomnieuprawnionym(art.42ust.2).
WocenieSdupozwanyBankwywizywasizobowizkuzapewnienia,eindywidualnezabezpieczeniainstrumentupatniczegonies
dostpnedlaosbinnychniuytkownikuprawnionydokorzystaniaztegoinstrumentu,powdkanatomiastswoimobowizkom
wymienionymwart.42ust.2ustawyuchybia,udostpniajcinstrumentpatniczyosobomnieuprawnionymprzezwpisanieprzynajmniej
dwukrotniewdniach22i23maja2014r.kodwzlistyhasejednorazowychnapodstawionejstronieinternetowej.Udostpnienieprzez
powdkdanychidentyfikacyjnychorazhasezlistybdcejwjejposiadaniuosobomnieuprawnionymonieustalonejtosamoci
umoliwiotymosobomzalogowaniesidojejkontaiwykonaniedwchprzeleww.Czynnocitezpunktuwidzeniasystemu
informatycznegoBankubyyprzeprowadzonepoprawnie,przywykorzystaniuwaciwychnarzdziautoryzacyjnych.Mimotego,
kwestionowanychtransakcjipatniczychwykonanychzkontapowdkiwdniach22i23maja2014rokuniemonauznawocenieSdu,
zatransakcjeautoryzowane.Zgodniezart.40ust.1powoanejwyejustawytransakcjuwaasizaautoryzowan,jeelipatnikwyrazi
zgodnawykonanietransakcjiwsposbprzewidzianywumowiemidzypatnikiemajegodostawc.Wwietlepoczynionychwsprawie
ustalenieulegawtpliwoci,epowdkatakiejzgodyniewyrazia.wiadczyotymrwniefakt,eniezwoczniepowiadomiapozwanego

ustalenieulegawtpliwoci,epowdkatakiejzgodyniewyrazia.wiadczyotymrwniefakt,eniezwoczniepowiadomiapozwanego
orazPolicj,stosowniedoobowizkwwynikajcychzart.44ust.1przywoywanejustawy,celemwyjanieniaprzyczynznikniciazkonta
niemalcaychposiadanychprzeznioszczdnoci.
Wmylart.45ustawyousugachpatniczych(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175),ciarudowodnienia,e
transakcjapatniczabyaautoryzowanaprzezuytkownikalubezostaawykonanaprawidowo,spoczywanadostawcytegouytkownika.
Wykazanieprzezdostawczarejestrowanegouyciainstrumentupatniczegoniejestwystarczajcedoudowodnienia,etransakcja
patniczazostaaprzezuytkownikaautoryzowana.
SdRejonowypodnis,ewokolicznociachniniejszejsprawyniemonapowdceprzypisazgodyaniwolipodjciaczynnoci
zmierzajcychdoprzeprowadzeniakwestionowanychtransakcjipatniczychprzyuyciuposiadanychprzezniinstrumentwpatniczych,a
ktretookolicznociwiadczyybyoautoryzowaniuprzeznitransakcji.Niemonajejrwnieprzypisaumylnegodoprowadzeniado
nieautoryzowanychtransakcjipatniczych,chobyztejprzyczyny,eoichdokonaniupowdkadowiedziaasidopierowdniu27maja
2014roku.Zostayonezatemprzeprowadzonebezjejwiedzy.WocenieSdupierwszejinstancji,niemonapowdcerwnieprzypisa
racegoniedbalstwawnaruszeniuobowizkw,wynikajcychzart.42ustawy.Wprawdziepowdkaudostpniaosobom
nieuprawnionymdanezlistyhasejednorazowych,czegoniepowinnaczyni,jednaknienastpiotowokolicznociachwiadczcycho
racymniedbalstwiezjejstrony.Jakwynikazezgromadzonegowsprawiemateriaudowodowego,dozainfekowaniakomputera
uytkownikausugbankowocielektronicznejmoedojwpodstpny,leczprostysposb,np.przezkliknicieprzezuytkownikawzdjcie
naekranieczyotwarciezacznikadowiadomocinadesanejpocztelektroniczn,informujcejnp.onierozliczonychpatnociachczy
zawierajcejrzekomefaktury.Powdkawokresiepoprzedzajcymkwestionowanetransakcjenieotrzymaaadnejwiadomocidotyczcej
bezporedniojejkontwpozwanymBankuaninieprzekazywaapocztelektroniczninformacjiichdotyczcych.Powdkanieudostpnia
nikomuswojejlistyhasejednorazowychwformiepapierowejanijejniezagubia.Wdniach22i23maja2014rokukorzystaaz
komputerawswoimmiejscupracy,jaktwierdzi,aczemupozwanyniezaprzeczyzlegalnymoprogramowaniemizabezpieczonego
programemantywirusowym,choBankniestawiaswoimklientomniemaladnychwymagadotyczcychsprztuioprogramowania.W
komputerzeuytymprzezpowdkloginihasodostpudokontaniebyyzapamitaneanipodpowiadane.Powprowadzeniudokomputera
adresustronyinternetowejBankuwywietliasiwitrynaimitujcastronBanku,otreciiwygldziedzijuniemoliwymdo
odtworzenia,naktrejdanopodaniaprzezpowdkzwyczajowychdanychdologowania(identyfikatorazKBKartyi(...)u)oraz
dodatkowegouwierzytelnieniaswojejtosamociprzezwpisaniekoduzlistyhasejednorazowych.danieto,wobectrudnociz
uzyskaniempoczenia,mogoprzedstawiasiwiarygodnie.Jakzeznawaliwiadkowie,nastronachpodstawionychhackerzy
pozostawiajjaknajwicejelementworyginalnych,niekiedyrwnieostrzeeniaprzedzagroeniamiwsieci,abyuwierzytelniich
wygld.WprawdziewiadekM.K.(1)zeznaa,estronytakiecechujeczstonieporadnojzykowaistylistyczna,brakjednakdowodw,
byztakwanieniepoprawniezredagowanstronzetknasipowdka.Bezspornymjest,ewmaju2014rokunietylkopowdkapada
ofiaratakucyberprzestpcw,lecztakekilkunastuinnychklientwpozwanegoBanku.Przemawiatozatym,estronanieprzedstawiaa
sijakooczywiciefaszywa.Jakwynikazustale,komunikatdotyczcytegozagroenia,zktrymzetknasipowdka,zostaskierowany
bezporedniodoniejidoklientwBankujupozrealizowaniuprzezBankobuspornychprzeleww,tj.wdniu23maja2014r.pogodz.
12.00.WprawdzienastronachBankuzamieszczanoostrzeeniaprzedpodawaniemdodatkowychdanychidentyfikacyjnychtakeprzed22
maja2014roku,jednaktowanienastronieBanku(awrzeczywistocinastroniejimitujcej),aniewinnymmiejscuiokolicznociach,
zadanoodpowdkipodaniakonkretnegohasazwydanejjejprzezBanklistyhasejednorazowych.WocenieSdu,powysze
okolicznoci,niepozwalajnaprzypisaniepowdceracegoniedbalstwawzwizkuzwpisaniemnastronieinternetowejimitujcejstron
Bankukodwsucychcodozasadydoautoryzacjitransakcji,aniedoweryfikacjitosamoci.SdRejonowywskaza,ezgodniezart.46
ust.1ustawyousugachpatniczych(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175)orazpostanowieniamiregulaminu
stanowicegointegralnczczcejstronyumowyrachunkubankowego,wprzypadkuwystpienianieautoryzowanejtransakcji
patniczejdostawcapatnikajestobowizanyniezwoczniezwrcipatnikowikwotnieautoryzowanejtransakcjipatniczej,awprzypadku
gdypatnikkorzystazrachunkupatniczego,przywrciobcionyrachunekpatniczydostanu,jakiistniaby,gdybyniemiaamiejsca
nieautoryzowanatransakcjapatnicza.
Jeelinieautoryzowanatransakcjajestskutkiemnieuprawnionegouyciainstrumentupatniczegowwynikunaruszeniaprzezpatnika
obowizku,oktrymmowawart.42ust.2(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175),patnikodpowiadaza
nieautoryzowanetransakcjepatniczedowysokocirwnowartociwwaluciepolskiej150euro,ustalonejprzyzastosowaniukursu
redniegoogaszanegoprzezNBPobowizujcegowdniuwykonaniatransakcji.Poniewapowdkadopuciasi,obiektywnierzecz
ujmujc,naruszeniajednegozeswoichobowizkwcicychnaniejzmocyart.42ust.2ustawyousugachpatniczych
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175),winnaponieodpowiedzialnozanieautoryzowaneprzelewyzjejkonta
dowysokociwyejwskazanej.Ustawodawcazadecydowaotakimwanierozkadzieryzykanieautoryzowanychtransakcjimidzy
patnikiemidostawcusugipatniczejwrazienaruszeniaprzezpatnikajednegozjegoobowizkw,chobywsposbniezawiniony
(nawetwrazieposueniasiprzezosobnieuprawnionskradzionympatnikowiinstrumentempatniczymart.46ust.2pkt1)
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175).
MajcnauwadzepowyszeSdRejonowyzasdzinarzeczpowdkikwot18.450.81z,pomniejszajcdaneprzezpowdk19.700z
zgodniezdyspozycjart.46ust.2ustawywnastpujcysposb:

9.800zprzelanezkontawdniu22maja2014r.o626,33z,odpowiadajcerwnowartociw
waluciepolskiej150euro,ustalonejprzyzastosowaniukursuredniego4,(...),ogaszanego
przezNBPiobowizujcegowdniuwykonaniatejtransakcji(Tabelanr(...)zdnia22maja
2014r.),

9.700zprzelanezkontawdniu23maja2014r.o622,86z,odpowiadajcerwnowartociwwaluciepolskiej150euro,ustalonejprzy
zastosowaniukursuredniego4,(...),ogaszanegoprzezNBPiobowizujcegowdniuwykonaniatejtransakcji(Tabelanr(...)zdnia23
maja2014r.).Wzakresiekwoty1249,19z(626.33z+622,86z)danejtytuemnalenocigwnejpowdztwopodlegaooddaleniu.
Poniewapozwanydopucisiopnieniawzwrociezasdzonejwyrokiemkwoty,powdcenaleaysiodsetkiwwysokociustawowej
zgodniezart.4811i2k.c.(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093)oddnia5wrzenia2014r.(dodniazapaty).
WtejdacieBankwystosowadopowdkiodpowiednareklamacj,informujcopoczynionychwewasnymzakresieustaleniach.

WtejdacieBankwystosowadopowdkiodpowiednareklamacj,informujcopoczynionychwewasnymzakresieustaleniach.
Wwczaspozwanyniewtpliwieposiadajuwiedzookolicznociachniezbdnychdlaustaleniawasnejodpowiedzialnoci.Odmawiajc
powdcezwroturodkwpieninych,popadztchwilwopnienie.danieodsetekwdalejidcymzakresiepodlegaooddaleniu.
OkosztachpostpowaniaSdRejonowyorzekwoparciuoart.100k.p.c.(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296)
zgodniezzasadstosunkowegoichrozdzieleniaprzyjmujc,ipowdkawygraaprocesw94%.
ApelacjodopisanegowyejorzeczeniawnispozwanyzaskarajcwyrokwcaociizarzucajcSdowiRejonowemu:
1.naruszenieart.2331k.p.c.(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296)poprzezbdnocenzebranegowsprawie
materiaudowodowegoiwkonsekwencji:

bdwustaleniachfaktycznychpolegajcynaprzyjciu,epozwanyposiadaspecjalne
mechanizmy,ktresprawdzajzawartoprzegldarkiinternetowejpostronieklientapod
ktemobecnocizoliwegooprogramowania.Tymczasempopierwszetakimechanizmjest
powszechniedostpny,apodrugie,zawartoprzegldarkiinternetowejmoliwajestdo
sprawdzeniajedynienakomputerze,zktregologowanosidousugbankowocielektronicznej
tj.naktrymdoszodozainstalowaniawirusa,

bdwustaleniachfaktycznychpolegajcynaprzyjciu,epowdka,gdylogowaasidokonta
wdniu23maja2014rokuniewidziaaadnychostrzee,choostrzeeniatakiepojawiaysi
nastroniedologowaniadousugbankowocielektronicznejpozwanegoconajmniejod
pocztkumaja2014roku.PonadtoSdRejonowycakowiciepominfakt,epowdkapomimo
tego,e22maja2014rokuwprowadziahasoautoryzujce,tododatkowouczyniatodzie
pniejprzyczyniajcsidowikszejszkody,

bdwustaleniachfaktycznychiwkonsekwencjiprzyjcie,etreiwygldstrony
internetowej,jakawywietliasipowdcewdniach2223maja2014rokujestniedo
ustalenia.Takiwniosekjestsprzecznyztym,cozeznaliwiadkowiepowoaniprzezpozwanego.
Dodatkowo,naokolicznotpowoanybyprzezpozwanegodowdzopiniibiegego,ktry
SdIinstancjipomin(oddali),

bdwustaleniachfaktycznychpolegajcynaprzyjciu,ipowdkaudostpniainstrument
patniczyosobomnieuprawnionymprzezpodanieimdanychdologowaniaiautoryzacji
transakcjiwsposbniezamierzonyiniewiadomy,atymsamymjejdziaaniomniemona
przypisaracegoniedbalstwa

2)naruszenie2171wzw.zart.227k.p.c.(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296)poprzezpominiciedowoduz
opiniibiegegoibdneuznanie,eokolicznocispornezostayjudostateczniewyjanione,aponadto,eokolicznocisprecyzowaneprzez
pozwanegowodpowiedzinapozewnieprzyczyniybysidowyjanieniaokolicznociistotnychdlarozstrzygniciasprawy.
Woceniepozwanego,sdIinstancjiprzekroczygraniceswobodnejocenydowodw,albowiemdopucisibdwlogicznego
rozumowania,ocenidowodysprzeczniezdowiadczeniemyciowym,zasadamilogicznegorozumowaniaibezichwszechstronnego
rozwaenia.Jakwskazapozwany,zeznaniawiadkwB.T.,M.P.(1)iM.K.(1)jednoznaczniepotwierdziy,emechanizmy
sprawdzajcezawartoprzegldarkiinternetowejklientadostpnespowszechnie,aniejakbdnieprzyjSdprzezpozwanego.
DodatkowoSdcakowiciepominfakt,etakimnarzdziemowszemdysponujepozwany,jednakmonajewykorzystapofakcie,a
wicpootrzymaniuinformacjiprzezBank(pozwanego)oewentualnymwirusie,nadodatekbezwzgldniewymagakomputera,zktrego
nastpiologowaniedousugbankowocielektronicznej,tj.naktrymdoszodozainstalowaniazoliwegooprogramowania.
Jakwynikazzeznawszystkichwiadkwstronypozwanej,ostrzeeniaopojawiajcychsiwsieciInternetwirusachitotakich,zktrym
mamydoczynieniawniniejszejsprawie,pojawiaysinastroniedologowaniadousugbankowocielektronicznejpozwanegoco
najmniejodpocztkumaja2014r.Powdkazatemmogaipowinnasiznimizapozna,acowicejrespektowaje.Ponadto,SdI
instancjicakowiciepomifakt,epowdkapomimotego,e22maja2014r.wprowadziahasoautoryzujceitoniedozaakceptowania
transakcji,pomimotego,eokolicznociwpisywaniahasabyyinnenidotychczas,tododatkowouczyniatodziepniej,
doprowadzajcdopowstaniaszkodywtakznacznejwysokoci.
Wedugpozwanegowygldstronyinternetowej,jakawywietliasipowdcewdniach2223maja2014rokujestdoustaleniazdudoz
prawdopodobiestwa.Jejwygldopisaliwiadkowie,acowicejpomgbygoustalibiegy,albowiemposiadaonwiadomocizzakresu
wiedzyspecjalnej.Sdjednakoddaliwwniosekdowodowypozwanego.
PozwanyniezgodzisiprzedewszystkimzprzyjtprzezSdIinstancjitez,ipowdkaudostpniainstrumentpatniczy(danedo
logowaniadousugbankowocielektronicznejiautoryzacjitransakcji)osobomnieuprawnionympoprzezpodanieimdanychdologowania
iautoryzacjitransakcjiwsposbniezamierzonyiniewiadomy,atymsamymjejdziaaniomniemonaprzypisaracegoniedbalstwa.W
oceniepozwanego,topowdkaponosiodpowiedzialnozaspornetransakcjepatniczenapodstawieart.46ust.3UUP,albowiem
doprowadziadonichwskuteknaruszenia,bdcegoskutkiemracegoniedbalstwa,obowizkw,oktrychmowawart.42UUP.
wiadomie,wbrewpostanowieniomumownym,naruszyapoufnonarzdziwykorzystywanychwusugach(...),atymsamym
bezpieczestworodkwpieninychzgromadzonychnarachunkachpowoda,gdyudostpniadanedologowaniaiautoryzacjiosobom
trzecim,dwukrotnieitopomimotego,enastronachdologowaniadousugbankowocielektronicznejpozwanegopojawiaysi
komunikatyostrzegajceprzedtegotypuwymuszeniami.Zdaniempozwanego,sprawaniezostaawtymzakresiedostateczniewyjaniona,

komunikatyostrzegajceprzedtegotypuwymuszeniami.Zdaniempozwanego,sprawaniezostaawtymzakresiedostateczniewyjaniona,
zabiegywyjanibyszeregwtpliwychkwestii,wszczeglnocicodowygldustronyjakapojawiasipowdcecelemwyudzeniaod
niejdanychdologowaniaiautoryzacjidyspozycji.Sdoddalidowdzopiniibiegegochociazostapowoanyjuwodpowiedzina
pozew.
Wkonkluzjipozwanywnisozmianzaskaronegowyrokupoprzezoddaleniepowdztwawcaoci,ewentualnieouchyleniewyrokui
przekazaniesprawySdowiIinstancjidoponownegorozpoznaniaorazozasdzenieodpowodanarzeczpozwanegokosztwprocesu,w
tymkosztwzastpstwaprocesowegowobuinstancjach.
Wodpowiedzinaapelacjstronapowodowawniosaojejoddalenieizasdzeniekosztwpostpowaniaodwoawczego.
SdOkrgowyzway,conastpuje:
Apelacjaniejestuzasadnionaidlategopodlegaoddaleniu
Wpierwszejkolejnocinaleyzaznaczy,eSdOkrgowywpenipodzielaprawidoweustaleniafaktycznepoczynioneprzezSd
Rejonowyuznajcjezawasne.
Podniesionewapelacjizarzutynaruszeniaart.2331k.p.c.sbezpodstawne.WocenieSduOkrgowego,SdRejonowydokonaoceny
materiaudowodowegozgromadzonegowsprawiezgodniezreguamiustanowionymiwpowoanymprzepisie.
ZutrwalonegojuorzecznictwaSduNajwyszegowynika,iskutecznepostawieniezarzutunaruszeniapowoanegoprzepisuprzezsd
wymagawykazania,esdpierwszejinstancjiuchybizasadomlogicznegorozumowanialubdowiadczeniayciowego,tobowiemjedynie
moebyprzeciwstawioneuprawnieniusdudodokonywaniaswobodnejocenydowodw.Niejestnatomiastwystarczajceprzekonanie
stronyoinnejniprzyjsdwadzeposzczeglnychdowodwiichodmiennejocenieniocenasdu(por.uzasadnieniewyrokuSdu
Najwyszegozdnia8kwietnia2009rokuIIPK261/08).Skarcypodnoszctegorodzajuargumentwinienzatemwskazakonkretne
zasadylubprzepisy,ktrenaruszysdprzyocenieokrelonychdowodw,czegoskarcywrozpoznawanejsprawienieuczynistawiajc
SdowiRejonowemujedyniebardzooglniesprecyzowanezarzuty.
Wszczeglnociniejestuzasadnionyzarzutbduwustaleniachfaktycznychpolegajcegonaprzyjciu,epozwanyposiadaspecjalne
mechanizmysprawdzajcezawartoprzegldarkiinternetowejklientapodktemobecnocizoliwegooprogramowania.Powysze
ustaleniepoczynionezostaonapodstawiezeznawiadkastronypozwanejB.T.,ktrypodczasswoichzeznazoonychnarozprawiew
dniu15czerwca2015rokuwyjania,jakiezabezpieczeniastosowaneswpozwanymBanku.wiadektenmidzyinnymiwskazana
istnieniekwestionowanychwapelacjimechanizmw,choniewyjanidokadnie,wjakisposbmogzostazastosowane.Trudnozatem
przypisaSdowiRejonowemubdwustaleniachfaktycznych,skorozostaypoczynionezgodnieztrecizeznawiadka.Naleytake
podkreli,iistnienietegorodzajumechanizmwbdichbrakwrozpoznawanejsprawieniemiawikszegoznaczenia.Zainstalowanie
zoliwegooprogramowaniawprzegldarceinternetowejpowdki,ktreumoliwiodokonanieprzelewwzkontapowdkiprzezosoby
nieuprawnione,niebyokwestionowaneizostaoprzezSduznanezaudowodnioneprzedewszystkimnapodstawiezeznawiadkw
stronypozwanej.Podstawprzyjciaodpowiedzialnocipozwanegobyjednakbrakautoryzacjitransakcji,anieniewaciwakontrola
przegldarkiinternetowej,zktrejkorzystaapowdkacodoewentualnegozabezpieczeniaprzedzoliwymoprogramowaniem.
Niemonatakepodzielipogldustronypozwanej,eSdRejonowypopenibdprzyjmujc,ipowdkaniewidziaaostrzeeo
wirusachkomputerowych,choBankpodobneostrzeeniazamieszczanaswoichstronachodpocztkumaja2014roku.Przedewszystkim
naleyzauway,izzeznawiadkaB.T.wynika,ewdniach2223maja2014rokupojawiasinowakonfiguracjazoliwego
oprogramowania,codoktrejostrzeeniazostayzamieszczonepotejdacie.wiadekM.P.(2)wskazazkolei,eklientotwierajcy
stronzawirusowan,niewidziostrzeebankowych.Takastronamoezawieraelementywstrzyknitegokoduzoliwego,moeby
zmieniona.Potwierdzeniezapoznaniasizwiadomocizawierajcostrzeeniemoezostaprzesanezinnegokomputeranikomputer
klientabanku.
Podkrelinaleyrwnie,iwiadkowiestronypozwanejwbrewtwierdzeniomzawartymwapelacji,nieopisaliwygldustrony
internetowej,ktrawywietliasipowdce.PrzeciwniezzeznawiadkaM.K.(1)wynika,eniemonazcaapewnocistwierdzi,
jakwygldaatastrona,alejedyniemonaprzypuszcza,jakmogawygldaijakiekomunikatyzawiera.wiadekB.T.wskazanadto,i
przestpcypozostawiajjaknajwicejoryginalnychelementw,abyuwiarygodniwygldstrony.
Bezpodstawnyjesttakezarzutbduwustaleniachfaktycznychpolegajcegonaprzyjciu,ipowdkaudostpniakodyjednorazowew
sposbniezamierzonyiniewiadomy,atymsamymniemonapowdceprzypisaracegoniedbalstwa.Skarcyformuujctenzarzut
niesprecyzowanaczymmiabypolegabdwustaleniufaktwinajakiejpodstawienaleaobyprzyj,epowdkacakowicie
wiadomieprzekazaakodyjednorazowenieuprawnionympodmiotom.Analizauzasadnieniaapelacjiprowadzidowniosku,eskarzcyw
istocienietylenakwestionujeustaleniafaktyczneSdu,lecznieprawidowwedugpozwanego,ocenprawnstanufaktycznegowtym
zakresie.Fakt,ipowdkaudostpniakodyjednorazoweosobomnieuprawnionymniebykwestionowanyprzezstronpowodowizosta
prawidowoustalonyprzezSdgwnienapodstawiezeznawiadkwstronypozwanejiprzedstawionychprzezteosobywynikw
postpowaniabankowegoprowadzonegopozgoszeniupowdki.Spornabyanatomiastocenaprawnategozdarzeniaito,czydziaanie
powdkinaleyocenijakoraceniedbalstwo,czytejaktouczyniSdRejonowy,przypisajejagodniejszpostawiny.
Prawidoweskonstruowaniezarzutwapelacjiwymagaodrnieniasytuacji,gdywsprawiewadliwieustalonostanfaktyczny,czego
konsekwencjbybdnyprocessubsumcjiodsytuacji,wktrejprawidowoustalonystanfaktycznyocenionowwietleniewaciwej
normyprawnej.Wpierwszymprzypadkukoniecznejestpodniesieniezarzutwnaturyprocesowejzmierzajcychdowykazaniabdnego
ustaleniaprzezsdstanufaktycznego,adopieronastpniezarzutwnaruszeniaprawamaterialnego.WorzecznictwieSduNajwyszego
wyraanyjestpogld,eanibduwsubsumcjiniemonaskuteczniedowodziprzezkwestionowanieprawidowocidokonanychprzezsd
ustalefaktycznych,anitezwalczanieprawidowociustalefaktycznychniemoesiodbywazapomocsamegotylkozarzutu
naruszeniaprawamaterialnego(wyrokiSduNajwyszego:z20grudnia2001r.VCKN510/00,Lexnr53098z26wrzenia2002r.,III
CKN466/00,Lexnr74408z19kwietnia2006r.,(...),Lexnr198529,z21padziernika2004r.,VCK81/04,Lexnr146340z21
listopada2008r.,VCSK213/08,Lexnr558628).
WocenieSduOkrgowego,Sdpierwszejinstancjiszczegowoprzeanalizowastanfaktycznyiprawidowooceni,ipowdka
udostpniakodyjednorazoweiinnedanewsposbniezamierzonyiniewiadomy.Powdkawswoimprzekonaniukorzystaazestrony
bankuidziaaawzaufaniudowywietlanychtampolece.Nieulegawtpliwoci,ipadaofiarprzestpstwainiemiaawoli
przekazaniaswoichoszczdnociosobom,ktredokonaywypatzrachunkw,naktreprzelanopienidze.Bezspornokolicznocijest

przekazaniaswoichoszczdnociosobom,ktredokonaywypatzrachunkw,naktreprzelanopienidze.Bezspornokolicznocijest
to,iwtymokresiepojawiosiwicejprzypadkwdokonaniaoperacjizuyciemkodwjednorazowych,azatempowdkaniebyajedyn
osob,ktraniezdoaasizorientowa,ikorzystazzawirusowanejstronyinternetowej.Powdkawczeniejkorzystaawielokrotniez
usugbankowocielektronicznej,prawidowowykonujcoperacjeistosujcsidowymagabanku.Pojawiajcesiwdniu22maja2014
rokukopotyzpoczeniemzbankiemikomunikatysugerujcekoniecznododatkowegopotwierdzeniatosamociklientaprzez
podaniekodujednorazowegowpoczeniuzwygldemstronyinternetowejusprawiedliwiayprzekonaniepowdkiodziaaniuzgodnymz
poleceniamibanku.
SdRejonowydokonazatemprawidowychustalefaktycznychiwkonsekwencjizasadnieoceni,epowdceniemonaprzypisa
racegoniedbalstwa,chonieulegawtpliwoci,eniepowinnaudostpniakodwjednorazowychdoinnychoperacjiniautoryzacja
transakcji.
Naleyprzytympodkreli,iraceniedbalstwo(culpalata)jestkwalifikowanpostaciwinynieumylnej.Oznaczazatemwyszyjej
stopieniwprzypadkuzwykegoniedbalstwa,lecyjubardzobliskowinyumylnej(culpalatadoloaequiparatur).SdNajwyszyw
wyrokuzdnia25wrzenia2002r.,ICKN969/00(niepubl.)wskaza,ewykadniapojciaracegoniedbalstwapowinnauwzgldnia
kwalifikowanpostabrakuzwykejstarannociwprzewidywaniuskutkw.Koniecznejestzatemstwierdzenie,epodmiot,ktremutak
postawinychcesiprzypisa,zaniedbatakiejczynnocizachowujcejchronionedobroprzedzajciemzdarzeniapowodujcegoszkod,
ktrejniedopenieniebyobyczymabsolutnieoczywistymwwietledowiadczeniayciowegodostpnegokademuprzecitnemu
uczestnikowiobrotuprawnegoiwsposbwprostdlakadegoprzewidywalnymogodoprowadzidopowstaniaszkody.Race
niedbalstwozachodzibowiemtylkowtedy,gdystopienagannocipostpowaniadrastycznieodbiegaodmodeluwaciwegowdanych
warunkachzachowaniasidunika(wyrokSNz22.04.2004r.,IICK142/03,niepubl.).
Otakimracymniedbalstwiemonabymwi,gdybypowdkacakowiciewiadomieudostpniakodyjednorazoweinnejosobie,bd
przechowywaadaneumoliwiajcedostpdojejkontawsposbumoliwiajcyswobodnekorzystaniaznichosobomniepowoanym.
Takieokolicznociwrozpoznawanejsprawieniezostayprzezpozwanegowykazane.Ponownienaleypodkreli,epowdkapadaofiar
przestpstwa,natyledobrzeprzygotowanego,enieustrzegosiprzednimwieleinnychosb.
Bdnyjestprzytympogld,iistotneznaczeniemafaktdwukrotnegopodaniakodwjednorazowych.Oczywistejest,ipowdkalogujc
siponowniewdniu23maja2014rokuniewiedziaaodokonaniunieautoryzowanejwypatyzjejkontaoszczdnociowegoinadalnie
podejrzewaa,enieczysidrogelektronicznzBankiem.Reakcjapowdkiwdniu27maja2014rokuniezwocznepowiadomienie
pozwanegoipolicjiostwierdzonychtransakcjachdokonanychbezwoliiwiedzypowdki,wiadczyrwnieobrakuzjejstronyracego
niedbalstwa.Wtychokolicznociachuznanaley,eSdRejonowyprawidowooceni,itransakcjedokonanezkontapowdkiniebyy
autoryzowane,poniewaniejestautoryzowantakatransakcja,ktrejdokonanoprzyuyciuinstrumentupatniczegonalecegodo
patnikaidokonanouwierzytelnienia,aleprocestenzostadokonanybezzgodypatnika.Susznietakeprzyj,epowdkanaruszyaart.
42ust.2ustawyousugachpatniczych(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175),cooznacza,ewinnaponie
odpowiedzialnozanieautoryzowaneprzelewyzjejkontadowysokociodpowiadajcej150euro,aleniemonajejprzypisaracego
niedbalstwa.
PodzielinaleyrwniepogldSduRejonowego,isformuowanawodpowiedzinapozewtezadowodowa,codoktrejmiabyzosta
przeprowadzonydowdzopiniibiegegodotyczyabdfaktw,ktreniemogbyprzedmiotemtakiegodowodu,bdokolicznoci,ktre
niemiayznaczeniadlarozstrzygnicia.Jakjuwyejwskazano,powoaniprzezstronpozwanwiadkowieszczegowoprzedstawili,jak
mgprzebiegaatakcyberprzestpcw,ktregoofiarpadapowdkaiinnikliencibanku.wiadkowieciwskazalirwnieprzede
wszystkimM.K.,iwygldustronyinternetowej,ktrawywietliasipowdcewdniach22i23maja2014roku,niedasiobecnie
dokadnieodtworzy,aleenajczciejnieodbiegaaodwyglduwaciwejstronyinternetowejbanku.Zeznaniawiadkw,ktrzy
zajmowalisianalizpodobnychprzypadkw,aprzedewszystkimzdarzenia,ktrebyoprzedmiotemtejsprawy,suszniezostayprzezSd
ocenionejakowystarczajcedodokonaniaustalefaktycznychniezbdnychdorozstrzygnicia.
WobecpowyszychokolicznociSdOkrgowynapodstawieart.385k.p.c.(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296)
oddaliapelacjpozwanego.
OkosztachpostpowaniaSdOkrgowyorzeknapodstawieart.98k.p.c.(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296)
uwzgldniajcwynikpostpowania.Nakosztyprocesuzasdzonenarzeczpowdkiwtymprzypadkuzoyysikosztyzastpstwa
procesowegopowdkiokrelonezgodniepunktem56,13ust.1pkt1rozporzdzeniaMinistraSprawiedliwocizdnia28wrzenia2002
rokuwsprawieopatzaczynnociadwokackieorazponoszeniaprzezSkarbPastwakosztwnieopaconejpomocyprawnejudzielonejz
urzdu(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021631348)(t.jedn.Dz.U.z2013poz.461zezm.).

Dodano:31maja2016,Opublikowa(a):SabinaSzwed
Podmiotudostpniajcyinformacj:SdOkrgowywodzi
Datawytworzeniainformacji:18kwietnia2016