You are on page 1of 1

Mencapai matlamat kementerian untuk melahirkan

generasi yang sihat dari segi jasmani.


Memberi kesedaran terhadap murid-murid tentang
kepentingan persekitaran fizikal terhadap kesihatan.
Mengenal pasti kepentingan iklim sosial sekolah
dan mewujudkan persekitaran suasana
pembelajaran yang kondusif.
Memupuk hubungan kerjasama antara sekolah
dengan pihak berkenaan dengan perkhidmatan
kesihatan
Membentuk keseimbangan antara pendidikan dan
kesihatan.