PER PART DEL CENTRE

1. Respectar i fer respectar els drets
dels infants i de la resta de la
comunitat educativa i vetllar pel
seu compliment.
2. Reconèixer els infants i la família
com únics i respectar la seva
història personal i familiar i
ajudar-los a sentir-se acollits a la
vida de l’escola.
3. Compartir amb les famílies informació sobre el caràcter propi del
centre, organització, metodologia i normes de convivència.
4. Acompanyar als infants en el procés de desenvolupament socioemocional i autoconeixement; consolant-los quan calgui,
participant de les seves conquestes, ajudant-los a gestionar els
petits conflictes, afavorint hàbits respectuosos i saludables.
5. Fomentar i facilitar la participació i col·laboració de les famílies en
tots els àmbits de l’escola.
6. Acompanyar i donar suport a les famílies en el procés d’educació
dels seus fills/es.
7. Fomentar el creixement personal
i intel·lectual dels infants proporcionant
els recursos necessaris.
8. Informar a les famílies sobre
l’evolució dels seu fill/a, interessos,
motivacions,..

Còpia per la família

PER PART DE LES FAMÍLIES
1. Respectar i fer respectar els drets dels infants i de la resta de la
comunitat educativa i vetllar pel seu compliment.
2. Respectar i fer respectar el caràcter propi del centre i les seves
normes de convivència donant valor a la tasca educativa de
l’escola.
3. Compartir aquelles informacions i vivències rellevants que puguin
incidir en la vida quotidiana de l’infant.
4. Participar en el bon funcionament del centre, en les activitats de
l’escola i en la resolució positiva dels conflictes de la vida
quotidiana.
5. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i afavorir les
complicitats necessàries pel seu desenvolupament i mantenir una
comunicació fluïda.

I perquè així consti signem aquesta Carta de Compromís Educatiu,
El Centre

La Família,

CARTA DE
COMPROMÍS