You are on page 1of 4

પ્રતત

,
પપોલલીસ ઇન્સ્પપેક્ ટર,
ગગુજ રરાત યગુત નિવતસર્સિટ લી પપોલલીસ સ્ટપે શનિ,
અમદરાવરાદ
રૂબરૂ તપેમ જ રતજસ્ટરર્સિ એ .રલી . દરારરા
ફરરયરાદલી
ઉસ્મરાનિ S / O હરાજી અહમદ કગુ રપે શલી (પત્રકરાર)
6, પ્રપેરણરા સપોસરાયટલી,
શરાહપગુર મલીલ કમ્પરાઉન્ર,
અમદરાવરાદ 380 001.
મપોબરાઈલ નિન; 937 666 50 50

તવરુદ
પ્રસરાદ ચરાકપો
તનિયરામક, અનિપે અન્ય તમરામ પદરાતધિકરારલીઓ
સપેન્ટ ઝપેતવયર'સ નિપોનિ ફપોમર્સિલ એજ્યગુકપેશનિ સપોસરાયટલી
સપેન્ટ ઝપેતવયર'સ કપે મ્પસ,
નિવરનગપગુરરા, અહમદરાબરાદ-૩૮૦ ૦૦૯.
ઇ મપેલ: hdrc @ sxnfes.org / CONTACT@ sxnfes.org

કલમ 153 (એ), 153 (બલી), 295 (એ), 298 હપે ઠળ ફરરયરાદ, 120 (બલી) ભરારતલીય પલીનિલ
કપોર હપે ઠળ એફઆઈઆર નિનોંધિણલી બરાબત .
સદર ફરલીયરાદલી જણરાવપે છપે કપે :

Page 1 of 4

સલીરલીયનિ કપે થતલક. ફરરયરાદલી એક વરરષ્ઠ પત્રકરાર અનિપે "આમલીનિ " (ગગુજરરાતલી મરાતસક) નિરા સનપરાદક છપે .તપેમજ અસરગ્રસ્ત વ્યતક્ત તરલીકપે તબનિસરાનપ્રદરાતયક ભરારતમરાન તવશરાસ ધિરરાવપે છપે મરાટપે આપલી રહપો છપે . આ રલીતપે સલીધિપેસલીધિગુજ આરપોપલીએ તપેમનિ પે પે અપમરાતનિત કરપે લ છપે . કપે મકપે આ પરરવરાર થકલી મગુતસ્લમપોનિપે ઇસ્લરામ તપેમજ મરાનિવતરાનિપો અનિપે સચ્ચરાઈ નિપો પ્રકરાશ પ્રરાપ્ત થયપો મરાટપે તપેઓ નિજૈતતક રલીતપે સમગ્ર જીવનિ દરતમયરાનિ આ પરરવરારનિપો ઋણલી છપે . સજૈયદ. પઠરાણ.મરારપો એવપો અતભપ્રરાય છપે કપે આ પ્રકરારનિલી જાહપે રરાત તખ્રિસ્તલી તમશનિરલી ઉત્સરાહ તપેમજ સજૈય્દપોનિપે છગુપરા એજપેન્રરા હપે ઠળ અપમરાતનિત કરવરાનિગુન તપેમજ ઇસ્લરામ ધિમર્સિનિપે હલીનિ ચલીતરવરાનિગુન પ્રયરાસ કરવરામરાન આવ્યગુન છપે . ભરારતનિરા નિરાગરરક તરલીકપે આપપે છપે . ક્ષત્રલીય. 153 (બલી). ૬.સજૈયપેદ પરરવરાર નિગુન જપે આ નિપોટલીસમરાન ઉલપેખ કરવરામરાન આવ્યપો છપે તપેનિરાથલી સલીધિલીજ મરારલી ધિરાતમર્સિક લરાગણલી દગુભરાયપેલ છપે . ૨.૬.ફરરયરાદ કરવરાનિગુન કરારણ એક મરાત્ર એ છપે કપે તરારલીખ ૨૧. ૯. ફરરયરાદલી ઉપર જણરાવપેલ સરનિરામરાનિરા રહપે વરાસલી છપે . ૩ . 298 અનિપે 120(બલી) હપે ઠળ કરાયર્સિવરાહલી કરવલી જરૂરલી છપે . તપેમજ તપેમનિલી પતવત્ર લપોકપોમરાન ગણનિરા થરાય છપે . હલકટ તપેમજ નિરામપોશલીભરલી નિપોકરલી અથર્થે જગ્યરા આરતક્ષત કરવલી એ તપેઓનિલી પ્રતતષ્ઠરાનિપે અસર કરપે છપે .જપેમરાન બધિરાનજ ટટ સ્ટલીઓ ષરયનત્રરૂપપે શરામપેલ છપે .હન ગુ આરપોપલી દરારરા જારલી કરપે લ એક નિપોટલીસ થલી વરાકપે ફ છગુન જપેમરાન તપેમનિલી સનસ્થરાનિરા સનરરાસ ધિપોવરા મરાટપે ઉચ્ચ જાતતનિરા ઉમપેદવરારપો મરાટપે એક જાહપે રરાત સનસ્થરાનિરા નિપોટલીસબપોરર્સિ ઉપર મગુકપેલ જપેમરાન લખ્યગુન છપે કપે ફક્ત ઉચ્ચ જાતતનિરા ઉમ્મપેદવરારપો એ તપેનિરા મરાટપે અરજી કરવલી જપેમરાન બરાહ્મણ. અનિપે પરારસલીઓએ અરજી કરવલી. કપે મકપે મગુતસ્લમ મરાન્યતરા પ્રમરાણપે દરપે ક મગુતસ્લમ એવલી મરાન્યતરા રરાખપે છપે સજૈયદપો ઇસ્લરામનિરા પયગમ્બર મગુહમ્મદ (સલલરાહપો અલયહપે વસલમ) સરાહપે બનિરા વનશજ છપે .તવવરારદત નિપોટલીસમરાન જપે સ્પષ્ટ દશરાર્સિવવરામરાન આવ્યગુન છપે . તપેમનિલી પ્રતતષ્ઠરા નિપે ખનરરત કરલીનિપે તપેઓનિરા મરાટપે આવરા અયપોગ્ય. (બલીરરાણ રૂપપે નિકલ શરામપેલ છપે ) ૫. ફરરયરાદલી ભરારતનિરા કરાયદરાઓનિરા પરાલનિકતરાર્સિ નિરાગરરક છપે . તપેમજ ચપોક્કસ બદઈરરાદરાથલી એક ખરાસ વગર્સિનિલી લરાગણલીઓનિપે અપમરાતનિત કરવરાનિગુન ષરયનત્ર હપોય તપેવગુન જણરાઈ આવપે છપે . ૭. ૪. પણ એવલી મરાન્યતરા રરાખપે છપે કપે જો આ પ્રકરારનિલી હરકતપોનિપે સહનિ કરલી લપેવરામરાન આવશપે તપો ભરારતલીય બલીન્સરાનપ્રદયલીક્તરાનિપે નિ કલ્પલી શકરાય તપેવગુન નિગુકશરાનિ થશપે જપે લપોકપો આ નિપોટલીસ બહરાર કરાઢવરાનિરા તનિણર્સિયમરાન શરામપેલ વ્યતક્તયપો જવરાબદરાર છપે તપેમનિરા તવરુદ સખ્ત કરાયર્સિવરાહલી કરલીનિપે ભરારતલીય દનર સનરહતરા નિલી નિલીચપે મગુજબનિલી કલમપો મગુજબ કસગુરવરાર ઠપે રવવરામરાન આવપે 153 (એ). મગુતસ્લમ સમરાજનિરા એક જવરાબદરાર વ્યતક્ત તરલીકપે ફરરયરાદલીનિલી લરાગણલીજ દગુભરાયપેલ છપે .૨૦૧૬ નિરા રપોજ ફરલીયરાદલી ઉપરપોક્ત સનસ્થરા આગળથલી પસરાર થઈ રહરા હતરા ત્યરારપે તપેઓએ સનસ્થરાનિરા નિપોટલીસ્બપોરર્સિ ઉપર આરપોપલીઓ દરારરા જારલી કરપે લ તવવરારદત નિપોટલીસ જોઈ હતલી જપેનિપો તપેમણપે પપોતરાનિરા કપે મપેરરામરાન ફપોટપો પરારપે લ જપે બલીરરાણ સ્વરૂપપે આ ફરરયરાદ સરાથપે શરામપેલ કરપે લ છપે .પટપે લ.ફરલીયરાદલી તપરાસ અતધિકરારલી ગગુજરરાત યગુતનિવસર્સીટલી પપોલલીસ સ્ટપે શનિ અહમદરાબરાદ સમક્ષ જપે મરારહતલી. તપે મગુજબ તપે રરાષ્ટટ લીય એકતરા મરાટપે બરાધિક છપે તપેમજ ધિમર્સિ અનિપે ધિરાતમર્સિક મરાન્યતરાઓનિપે ઈરરાદરાપપૂવક ર્સિ અપમરાનિ કરવરાનિગુન કક ત્ય જણરાઈ આવપે છપે . બધિરાજ વફરાદરાર અનિપે સરાચરા મગુતસ્લમપો મરાનિપે છપે કપે સજૈયપેદપો તપેમનિરા આકરા છપે અનિપે તપેઓ તપેમનિરા ગગુલરામ છપે . 295 (એ). વરાણલીયરા.જજૈનિ.૧. ૮. જપે જાહપે ર રહતમરાન પણ છપે . તપેઓ મરાટપે દરપે ક મગુસલમરાનિ ખગુબજ આદર ધિરરાવપે છપે અનિપે તપેઓનિપે ખગુબજ પરાક સમઝપે છપે . Page 2 of 4 .

નિકલ રવરાનિરા : Page 3 of 4 . ગગુનિરાહનિલી નિનોંધિણલી કરવરામરાન આવપે. આ સનસ્થરા સરાથપે જોરરાયપેલરા કરાયર્સિવરાહલીમરાન અનિપે સનબતન ધિત અતધિકરારલીઓ અનિપે તપેમનિરા પ્રતતતનિતધિઓ અનિપે અપ્રગટ આરપોપલીઓ સજા મરાટપે યપોગ્ય પગલરાન લ્યપો. 11. અરજ ન્યરાય નિરા રહતમરાન જપે નિલીચપે મગુજબ નિલી રજપૂ આતપો કરવરામરાન આવપેલ છપે તપેનિરા ઉપર તપરાસ અતધિકરારલી નિલીચપે મગુજબનિરા પગલરા તલયપે તપેવલી પ્રરાથર્સિનિરા કરવરામરાન આવપે છપે . ૩. 2016 અહમદરાબરાદ બલીરરાણ : -અસલ નિપોરટસ જપે આરપોપલી દરારરા નિપોટલીસ બપોરર્સિ પર મગુક વરામરાન આવલી હતલી તપેનિ લી નિકલ.આર.ફરલીયરાદલી જરૂર લરાગ્યપે થલી બલીજા દસ્તરાવપેજો તપરાસમરાન મળલી આવપે તપેનિપે શરામપેલ કરવરાનિપો હક અબરાતધિત રરાખપે છપે .આઈ. 298 અનિપે 120(બલી) હપે ઠળ જરૂરલી કરાયર્સિવરાહલી કરવરામરાન આવપે. 4. જગુ લરાઈ. 295 (એ). જપેમરાન તપેઓ આરપોપલીયપો તવરુદ ગગુનિપોહ નિનોંધિલી શકપે છપે . ૨. ૧. ફરરયરાદ તપરાસ અતધિકરારલીનિરા કરાયર્સિક્ષત્ર પે મરાન આવપે છપે . અનિપે તપરાસ દરમ્યરાનિ અન્ય પરરપપેક્ષ સરામપે આવપે તપો તપેનિપે પણ શરામપેલ કરવરા તપરાસ અતધિકરારલીનિપે તવનિનતલી કરપે છપે .આરપોપલીઓનિપે બપોલરાવલીનિપે સખ્ત નિતશયત થરાય તપેવરા પગલરા લઇ તપેમનિલી તવરુદ ભરારતલીય દનર સનરહતરા નિલી 153 (એ). ૧૨. દરાખલ કરવરામરાન આવપે. આ ફરરયરાદનિલી નિનોંધિ કરલીનિપે એફ. ફરરયરાદ સમયગરાળરાનિલી મયરાર્સિદરાનિલી અનદર દરાખલ કરવરામરાન આવલી છપે અનિપે આ તપરાસ અતધિકરારલી આરપોપલી ઉપર ગગુનિપોહ નિનોંધિવરા સક્ષમ છપે . __________________________ (ઉસ્મરાનિ S / O હરાજીઅહમદ કગુ રપે શલી) ફરરયરાદલી તરારલીખ : ૧૩.૧૦. 153 (બલી).

અહમદરાબરાદ -મગુખ્ય સતચવ. ગરાનધિલીનિગર Page 4 of 4 .-પપોલલીસ કતમશનિર. ગકહ તવભરાગ.