You are on page 1of 50

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Cina

Sekolah Kebangsaan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Cina
Sekolah Kebangsaan

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

TAHUN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum


JUN 2016

Terbitan 2016
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

..................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

vii

........................................................................................................................................................................................................

ix

...........................................................................................................................................................................................................................

xi

...........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

21

...........................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

10

........................................................................................................................................................................ ........................................

11

.....................................................................................................................................................................................

15

......................................................................................................................................................................................................

16

......................................................................................................................................................................................................

19

......................................................................................................................................................................................................

21

......................................................................................................................................................................................................

23

..............................................................................................................................................................................................

24

......................................................................................................................................................................................................

25

.........................................................................................................................................................................................

27

....................................................................................................................................................................................

29

.........................................................................................................................................................................................................................

31

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sainsdan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak

mulia,

bertanggungjawab

dan

berkeupayaan

mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan


kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vii

: 1996 550

viii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN


3.

Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang

termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua


pengetahuan,

kemahiran,

norma, nilai,

unsur

kebudayaan

dan

kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan


sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.
Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

ix

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

Kata Pengantar

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang


Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran

Kurikulum

Standard

Sekolah

Rendah

(KSSR)

yang

dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah

Ke-21

disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan

Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan

Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

kualiti kurikulum

jasmani

setanding

yang dilaksanakan di sekolah

dengan

standard

rendah

antarabangsa.Kurikulum

dan

Kemahiran

sebagaimana

Berfikir

tuntutan

Aras

Tinggi

Falsafah

(KBAT).

Pendidikan

Kebangsaan.

berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah


dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen

Bagi

menjayakan

pelaksanaan

KSSR,

pengajaran

dan

Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua

pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT

mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan,

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

Standard Pembelajaran dan Standard Pentaksiran.

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasakan Projek,


supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan

Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen

dalam abad ke-21.

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum


Pendidikan

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Menerusinya murid dapat ditaksir secara

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak

berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam

yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan

sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat

KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

Kebangsaan.

Kebangsaan dilaksanakan di
Kebangsaan.

bawah

Sistem

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
xi

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

1.

2.

3.

4.

1.

5.

2.

3.

6.

4.

5.
6.

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

21
21
21

21

21 21
21
1

121

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

(KBAT)

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

(iii)

(iv)

1.

2.

3.

4.(i)

(ii)

5.

6.


, 21

7.

8.

10

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

9.

10.

11

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

12

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

1
23456

13

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

14

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

1/2

1/2

15

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

1.0


1.1 1.1.1

16

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1


1.2 1.2.1

17

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1


1.3 1.3.1

18

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

2.0


2.1 2.1.1

19

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1


2.2 2.2.1

20

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

3.0


3.1 3.1.1

21

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1


3.2 3.2.1

22

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

4.0


4.1 4.1.1

4.2
4.2.1

4.2.1
4.3.1
4.3 4.3.1

23

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

5.0


5.1 5.1.1

5.2.1

5.2

5.3.1

5.3

5.4.1

5.4

24

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

1.
2.
3.

aoe
yiwuyu
babobibu papopipu

4.
5.
6.

mamomemimufa fofu
dadedidutatetitu
naneninunlalelilul

gagegukakekuhahehu
jiqixijuquxu
zazezizucacecicusasesi
su
10. zhazhezhizhuchachechichu
shasheshishureriru
11. yayewawoer
7.
8.
9.

25

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

2.

aibaipaimaidaitainailaigaikai
haizaicaisaichaishaizhai
eibeipeimeifeideineileigeikei
heizeizheisheiwei
ao bao pao mao dao tao nao lao
gaokaohaoraozaocaosaozhao
chaoshao
ou pou mou fou dou tou nou lou
goukouhourouzoucou souzhou
choushou
liajiaqiaxiabiepiemiedietienie
liejieqiexie
guakuahuazhuachuashuaduotuo
nuo luo guo kuo huo ruo zuo cuo
suozhuochuoshuo
yao biao piao miao diao tiao niao
liaojiaoqiaoxiaoyoumiudiuniuliu
jiuqiuxiu
wai guai kuai huai zhuai chuai shuai
duituiguikuihuizuicuisuizhuichui
shuirui
nueluejuequexueyue

3.
4.

5.
6.
7.
8.

wanduantuannuanluanguankuan
huan ruan zuan cuan suan zhuan
chuanshuan
duntunlungunkunhunrunzuncun
sunzhunchunshun
yanbianpianmiandiantiannianlian
jianqianxian
yuanjuanquanxuanyunjunqunxun

angbangpangmangfangdangtang
nanglanggangkanghangrangzang
cangsangzhangchangshang
9. engbengpengmengfengdengteng
nenglenggengkenghengrengzeng
cengsengzhengchengshengweng
10. yingbingpingmingdingtingningling
jingqingxing
11. dongtongnonglonggongkonghong
rongzongcongsongzhongchong
12. yang wang niang liang jiang qiang
xiang guang kuang huang zhuang
chuangshuangyongjiongqiongxiong

1.

en ben pen men fen nen gen ken


henrenzencensenzhenchenshen
wen
yinbinpinminninlinjinqinxin

an ban pan man fan dan tan nan


lan gan kan han ran zan can san
zhanchanshan
26

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

**

27

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

**/

28

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

M
N
P
Q
R
S
T
Q
X

263

YCT
KSSR

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

16

13

12

3
20

10

21

22

19
263

1
16
8
14
3
6
13
17
18
8
11

:
2010325-331

29

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

PANEL PENGGUBAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lim Yock Chong


Dr. Quek Weng Kim
Ng Saiw Lan
Chong Mei Yen
Ko Lian Kiat
Goh Chng Hock
Chan Koi Pew
Dr. Lin Chia Ying
Lau Eng Hee
Chan Wei Chi
Liew Jew Kiong
Ong Bee Khoon
Ng Tzu Yaing
Lee Wei Min
Chu Weng Chang
Chen Siau Wei
Khoo Lay Yong
Hwang Hann Wei
Lim Kian Ming
Chong Ming Yee
Lee Swee Chen
Wong Pi Yue
Suan Cheng Yean
Sik Siew Hup
Lai Siew Chin
Yew Foo On
Ooi Chew Hong

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian Buku Teks
IPG Kampus Darulaman, Jitra, Kedah
JNJK Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak
JPN Melaka
JPN Pahang
JPN Sarawak
Lembaga Peperiksaan
SK Bukit Ceraka, Kapar, Selangor
SK Hutchings, Pulau Pinang
SK Ibrahim, Sungai Petani, Kedah
SK Jelutong Barat, Pulau Pinang
SK Mahmud, Raub, Pahang
SK Mambau, Negeri Sembilan
SK Methodist (ACS), Kampar, Perak
SK Methodist PJ, Selangor
SK Putrajaya Presint 9 (2), Putrajaya
SK Putrajaya Presient 11 (1), Putrajaya
SK Rahang, Seremban, Negeri Sembilan
SK Raja Perempuan, Perak
SK Seri Anggerik, Kuala Lumpur
SK Seri Kepong, Kuala Lumpur
SK Seri Permai, Pulau Pinang

31

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lau Yean Ting


Tan Saw Hoon
Lai Yun Ming
Loh Lian Yuh
Woon Chui Ngai
Lo Wen Keong
Cheah Huey Mey
Tan Seok Luan
Loy See Min

SK Seri Sentosa, Pulau Pinang


SK Sg. Marong, Bentong, Pahang
SK St. Mary, Kuala Lumpur
SK Sultanah Asma, Alor Setar, Kedah
SK Taman Putrei Wangsa, Johor Bahru, Johor
SK Tengkera 1, Melaka
SK Tunku Ismail, Sungai Petani, Kedah
SK Wellesley, Pulau Pinang
SK(L) Methodist, Kuala Lumpur
TURUT MENYUMBANG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kong Foong Khai


King Peck Sim
Tan Sook Cheng
Lim Geok Ling
Chuah Kee Ping
Pang Chai Wee
Cheah Hock Hoe
Ong Li Chin
Tan Yee Yik
Foo Guet Yin
Tan Dar Das

SK Assunta (1), Petaling Jaya, Selangor


SK Convent Kajang, Selangor
SK Cyberjaya, Cyberjaya
SK Kampung Tengah, Segamat, Johor
SK Kota Kuala Muda, Kedah
SK Mantin, Negeri Sembilan
SK Minden Height, Pulau Pinang
SK Seri Indah, Taman Oversea Union, Kuala Lumpur
SK St. Francis, Melaka
SK Taman Segar, Kuala Lumpur
SK Taman Universiti 4, Skudai, Johor

32

KSSR BAHASA CINA SK TAHUN 1

PENGHARGAAN
Penasihat
YBrs. Dr. Sariah Binti Abd. Jalil

Pengarah

En. Shamsuri Bin Sujak

Timbalan Pengarah

YBhg. Datin Dr. Ng Soo Boon

Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial
YBrs. Dr. Aazmi Bin Shahri

Ketua Sektor

Tn. Haji Naza Idris Bin Saadon

Ketua Sektor

En. Mohamed Zaki Bin Abd. Ghani

Ketua Sektor

Pn. Hajah Chetrilah Binti Othman

Ketua Sektor

Pn. Zaidah Binti Md. Yusof

Ketua Sektor

En. Mohd. Faudzan Bin Hamzah

Ketua Sektor

YBrs. Dr. Rusilawati Binti Othman

Ketua Sektor

En. Mohamed Salim Bin Taufix Rashidi

Ketua Sektor

33