You are on page 1of 48

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Pendidikan Kesenian
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1
Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Oktober 2015

Terbitan 2015
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 48, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISBN: 978-967-420-109-8

KANDUNGAN
Rukun Negara ................................................................................................................................

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

.............................................................................................

vi

..........................................................................................................................

vii

..............................................................................................................................

......................................................................................... ..........................................

.......................................................................................................................................

Kata Pengantar
Pendahuluan
Matlamat
Objektif

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah


Fokus

....................................................................

........................................................................................................................................

Kemahiran Abad Ke-21

..............................................................................................................

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

..................................................................................................

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

......................................................................................................

11

................................................................................................................................

14

Organisasi Kandungan

..............................................................................................................

17

Modul Bahasa Seni ...........................................................................................................

18

Modul Kemahiran Seni

21

....................................................................................................

Modul Kreativiti dan Inovasi

............................................................................................

25

......................................................................................................

29

......................................................................................................................................

32

Modul Apresiasi Seni


Glosari

.....................................................................................

Elemen Merentas Kurikulum


Pentaksiran

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan

potensi

individu

secara

menyeluruh

dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari


segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan

kepada Tuhan.

melahirkan

warganegara

berketerampilan,
berkeupayaan
sumbangan

Malaysia

berakhlak
mencapai

terhadap

Usaha

ini

yang

mulia,

kesejahteraan

keharmonian

adalah

dan

bertujuan

berilmu

pengetahuan,

bertanggungjawab
diri

serta

untuk
dan

memberikan

kemakmuran

keluarga,

masyarakat dan negara


Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KATA PENGANTAR
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard
Prestasi.

dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad


Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani
sebagaimana
tuntutan
Falsafah
Pendidikan
Kebangsaan.
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
dalam abad ke-21.

Usaha memasukkan Standard Prestasi di dalam dokumen


kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
Kebangsaan.
Menerusinya murid dapat ditaksir secara
berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi


penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang


Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran,
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

vii

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PENDAHULUAN
Pendidikan Kesenian merupakan komponen penting dalam

Contohnya, pengetahuan dan kefahaman yang diperoleh melalui

kurikulum kebangsaan di peringkat sekolah rendah. Mata

Modul Bahasa Seni diaplikasikan dalam aktiviti penghasilan

pelajaran

karya seni dan permainan alat muzik.

ini

menyumbang

kepada

usaha

Kementerian

Pendidikan Malaysia untuk membentuk kemenjadian murid yang


holistik dan seimbang selaras dengan Falsafah Pendidikan

Pendidikan Kesenian memberikan pengalaman yang unik kepada

Kebangsaan. Menerusi kurikulum ini, murid didedahkan dengan

murid untuk mengeksplorasi potensi diri, membina kemahiran

disiplin ilmu seni visual dan muzik. Murid melalui pelbagai aktiviti

generik dan sosial bagi melahirkan insan yang kreatif dan

seni yang membolehkan mereka berfikir aras tinggi, membina

inovatif. Selain itu, murid juga akan bergiat aktif dalam

kemahiran

pengkaryaan

seni,

serta

mengaplikasi

pengetahuan

dalam

menzahirkan idea kreatif.

seni

serta

berkeyakinan

apabila

membuat

persembahan. Kesemua pengalaman ini merupakan suatu


pembudayaan kepada murid untuk menuju kearah pembentukan

Kurikulum

Pendidikan

Kesenian

dibina

dengan

memberi

insan yang berliterasi seni untuk menghadapi cabaran abad ke-

penekanan kepada empat modul kurikulum iaitu Bahasa Seni,

21.

Kemahiran Seni, Kreativiti dan Inovasi, serta Apresiasi Seni. Setiap modul kurikulum mengandungi ilmu pengetahuan dan kemahiran kesenian yang diperlukan oleh murid untuk membolehkan
mereka berkarya dan menghayati nilai estetik seni. Kandungan
modul tersebut adalah saling melengkapi supaya murid dapat
mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari daripada satu modul kepada modul yang lain.

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

MATLAMAT
Pendidikan

OBJEKTIF PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1


Kesenian

sekolah

rendah

bermatlamat

untuk

Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Kesenian


Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif
berikut:
1. Mengetahui dan memahami bahasa seni;
2. Menguasai kemahiran asas dalam lakaran, membentuk
serta mencipta;
3. Mengaplikasikan kemahiran asas dan pengetahuan bahasa
seni visual untuk menghasilkan karya yang kreatif;
4. Menghasilkan karya seni dengan menggunakan pelbagai
sumber dan teknologi;
5. Menyanyikan lagu dengan sebutan dan pic yang betul
mengikut tempo;
6. Memainkan corak irama, corak irama melodi dan detik lagu
mengikut tempo;
7. Memainkan perkusi berdasarkan skor ikon;
8. Membuat pergerakan berdasarkan lirik, detik, pic dan tempo;
9. Menghasilkan pelbagai bunyi;
10. Mencipta corak irama mudah berdasarkan ikon;
11. Mengenal pasti jenis muzik daripada muzik yang didengar;
12. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan melalui aktiviti
kesenian;
13. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air;
dan
14. Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti kesenian.

melahirkan murid berpengetahuan dan berkemahiran dalam


bidang kesenian bagi mengembangkan potensi diri sebagai
insan yang harmonis, kritis, kreatif dan inovatif, serta mempunyai
kesedaran terhadap estetik kesenian dari pelbagai budaya
seterusnya meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan,
menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan
warisan bangsa.
OBJEKTIF PENDIDIKAN KESENIAN SEKOLAH RENDAH
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Kesenian
bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut:
1. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni
menerusi aktiviti kesenian;
2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran seni visual dan
muzik dalam menjayakan persembahan;
3. Menghasilkan karya seni dengan menggunakan pelbagai
sumber dan teknologi;
4. Menghayati dan menghargai nilai estetik seni dari pelbagai
karya; dan
5. Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti kesenian.
2

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina berasaskan

Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang

enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai;

menghayati

Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan

berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan

Estetika;

kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan seperti

serta Sains dan Teknologi.

Enam tunjang tersebut

merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain

nilai-nilai

Rajah 1.

dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.

Rajah 1 : Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah


3

murni

berteraskan

keagamaan,

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

FOKUS

Modul Bahasa Seni (10%)


Murid didedahkan dengan pengetahuan dan kefahaman seni

Kurikulum Pendidikan Kesenian sekolah rendah memberi fokus

sebagai panduan kepada mereka untuk berkarya. Bahasa seni

kepada pemahaman elemen seni sebagai asas untuk membina

merupakan asas kepada pengetahuan seni bagi membolehkan

kemahiran seni, penjanaan idea kreatif, penghayatan seni visual

murid mengaplikasikannya apabila menjalankan aktiviti amali dan

dan muzik. Tumpuan utama Pendidikan Kesenian merangkumi

penghayatan seni.

empat modul kurikulum seperti Rajah 2.

Modul Kemahiran Seni (40%)


Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni dalam aktiviti amali seperti menggambar, membuat binaan
dan

memainkan

alat

muzik.

Menerusi

modul

ini,

murid

didedahkan kepada pelbagai media, teknik, proses, elemen dan


sumber menerusi penerokaan, eksperimentasi serta pengalaman
dalam pelbagai aktiviti kesenian untuk membina kemahiran seni.
Modul Kreativiti dan Inovasi (40%)
Murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran untuk menjana
serta menzahirkan idea kreatif dalam menghasilkan karya seni
yang inovatif. Menerusi bidang ini, murid dapat menggunakan
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran

Rajah 2 : Model Kurikulum Pendidikan Kesenian KSSR

bahasa seni dan kemahiran seni untuk berkarya. Seterusnya,


murid juga berpeluang untuk mempersembahkan setiap hasil
karya mereka semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran
secara kreatif.
4

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Modul Apresiasi Seni (10%)


Murid menghayati dan menghargai nilai estetik karya sendiri,

Antara persembahan yang boleh dijalankan oleh murid ialah

rakan, tempatan dan luar negara. Aktiviti ini boleh dijalankan

mereka dikehendaki merancang satu projek kesenian seperti

secara lisan, penulisan, persembahan dan pameran. Menerusi

sketsa muzikal, persembahan boneka dan nyanyian. Kesemua

modul ini, murid memberi fokus kepada aktiviti pendengaran dan

persembahan menggunakan hasil kerja yang dipelajari dalam

pemerhatian secara aktif seterusnya memberi respon terhadap

seni visual untuk disepadukan dalam persembahan yang akan

karya tersebut secara kritis. Murid dapat membuat perkaitan

dijayakan.

antara kesenian yang dipelajari dengan disiplin ilmu yang lain.


Guru boleh merancang supaya murid menjalankan aktiviti
dalam kumpulan kecil, kemudian meminta setiap kumpulan

Projek Kesenian

membuat

Projek kesenian merupakan aktiviti yang dijalankan setelah murid

murid

muzik. Projek ini merupakan gabungan aktiviti yang dirancang


sesuatu

pengetahuan

seni

tema.

visual

dan

Murid
muzik

akan
bagi

Selain

itu,

guru

juga

boleh

mewujudkan satu kumpulan sahaja dan melibatkan semua

melalui satu proses pembelajaran dalam disiplin seni visual dan


berdasarkan

persembahan.

untuk

bersama-sama

menjayakan

persembahan

tersebut.

mengaplikasi
menjayakan

Dalam kurikulum kesenian ini, setiap projek akan berdasarkan

persembahan kesenian. Menerusi aktiviti ini, murid akan

suatu tema. Contoh tema adalah seperti, Seni di Sekeliling Ku

dibimbing oleh guru untuk melibatkan diri dalam aktiviti

dan Seni Menceritakan Sesuatu. Projek ini akan dijalankan

berkumpulan. Murid akan bersama-sama rakan dan guru

sebanyak 2 kali setahun. Jadual 1 menunjukkan cara

merancang dan memikirkan idea bagi menyelesaikan tugasan

pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran projek kesenian.

yang diberi. Projek kesenian yang dicadangkan adalah berskala


kecil iaitu yang dijayakan dalam bilik darjah.

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

KEMAHIRAN ABAD KE- 21

Jadual 1: Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Projek


Kesenian
Projek:

Satu

Tema:

Seni di Sekeliling Ku

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid


yang mempunyai kemahiran Abad ke-21 dengan memberi
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan

Minggu 1

kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad

Minggu 2

ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai

Minggu 3

ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti Jadual 2,

Minggu 4
Minggu 5
Minggu 6
Minggu 7

supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan


Pengajaran dan
pembelajaran
Seni Visual

SK dan SP dalam kurikulum Pendidikan Muzik juga turut

Pengajaran dan
pembelajaran
Muzik

menyumbang kepada pemerolehan kemahiran abad ke-21


dalam kalangan murid.

Minggu 8

Jadual 2: Profil Murid Abad Ke-21

Minggu 9
Minggu 10

Profil Murid

Penerangan

Berdaya Tahan

Mereka mampu menghadapi dan


mengatasi
kesukaran,
mengatasi
cabaran
dengan
kebijaksanaan,
keyakinan, toleransi, dan empati

Mahir
Berkomunikasi

Mereka menyuarakan dan meluahkan


fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
dan kreatif secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan
teknologi.

Minggu 11
Minggu 12
Minggu 13

Merancang dan membuat persediaan

Minggu 14

Latihan persembahan

Minggu 15

Persembahan

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Profil Murid
Pemikir

Kerja
Sepasukan

Bersifat Ingin
Tahu

Penerangan

Profil Murid

Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan


inovatif; mampu untuk menangani masalah
yang kompleks dan membuat keputusan
yang beretika. Mereka berfikir tentang
pembelajaran dan diri mereka sebagai
pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi
individu dan masyarakat lain. Mereka
berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
bidang pembelajaran yang baru.
Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
dan
harmoni
dengan
orang
lain.
Mereka mengalas tanggungjawab bersama
serta
menghormati
dan
menghargai
sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli
pasukan. Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
pasukan yang lebih baik.
Mereka membangunkan rasa ingin tahu
semula jadi untuk meneroka strategi dan
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati
pengalaman
pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

Penerangan

Berprinsip

Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,


adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan
dan
komuniti.
Mereka
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka.

Bermaklumat

Mereka mendapatkan pengetahuan dan


membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan.
Mereka
meneroka
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
dalam konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika/undangundang berkaitan maklumat yang diperoleh.

Penyayang/
Prihatin

Mereka menunjukkan empati, belas kasihan


dan rasa hormat terhadap keperluan dan
perasaan orang lain. Mereka komited untuk
berkhidmat
kepada
masyarakat
dan
memastikan kelestarian alam sekitar.

Patriotik

Mereka mempamerkan kasih sayang,


sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,

kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan

kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi

dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran

bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi

berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan

dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran

KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti

berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.

Jadual 3.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai

Jadual 3: KBAT
Tahap
Pemikiran
Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat


pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan

Penerangan

bukti yang munasabah.

Menggunakan pengetahuan, kemahiran,


dan nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara.

Kemahiran

kreatif

adalah

kemampuan

untuk

menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian


kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan.

dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir


tidak mengikut kelaziman.

Membuat pertimbangan dan keputusan


menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.
Menghasilkan idea atau produk
kaedah yang kreatif dan inovatif.

berfikir

Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat


pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

atau

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

berfokus untuk menyelesaikan masalah.


Secara amnya, proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti

Kesenian adalah berlandaskan kepada aktiviti amali yang

berbentuk

dilakukan secara hands-on seperti dalam bidang nyanyian,

menaakul,

pembelajaran

inkuiri,

penyelesaian

masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat

bermain alat muzik,

menggambar dan membuat binaan.

berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan

Terdapat pelbagai pendekatan yang boleh digunakan dalam

aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.

merangka pengajaran bagi mencapai standard pembelajaran


yang ditetapkan. Pendekatan tersebut merupakan strategi guru
bagi mencapai objektif pengajaran yang dirancang. Antara
pendekatan yang boleh digunakan dalam Pendidikan Kesenian
adalah seperti berikut:
Pembelajaran Secara Inkuiri
Suatu pendekatan yang akan menjadikan murid berdikari dalam
menimba ilmu. Pertanyaan dan pencarian jawapan terhadap
perkara

yang

dipelajari

merupakan

aspek

utama

dalam

pendekatan ini. Dalam konteks Pendidikan Kesenian murid akan


menimbulkan pelbagai soalan contohnya, semasa mempelajari
modul apresiasi seni. Antaranya seperti, Apakah media atau
instrumen yang digunakan dalam karya seni ini?, Mengapa
karya seni ini mempunyai ciri-ciri kesenian Timur Tengah?, dan
sebagainya.
9

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Guru membimbing murid untuk mencari jawapan kepada soalan-

Pendekatan Bertema

soalan mereka menerusi pelbagai sumber seperti internet dan

Dalam pendekatan ini guru boleh merangka pengajaran dengan

kajian lalu di perpustakaan. Murid akan kembali ke kelas dengan

menggunakan pelbagai tema bagi membantu murid menguasai

maklumat yang diperolehi untuk dikongsikan.

ilmu dengan membuat perkaitan secara kontekstual terhadap


tema yang digunakan. Contoh tema yang boleh digunakan ialah,

Pembelajaran Secara Projek

Seni di Sekeliling Ku dan Seni Menceritakan Sesuatu.

Pendekatan pembelajaran secara projek boleh dijalankan bagi


menambah kefahaman murid tentang apa yang dipelajari dalam

Pendekatan Berkonsep

Pendidikan Kesenian. Guru berperanan sebagai fasilitator

Menerusi

kepada murid untuk membentuk suatu permasalahan atau isu.

berdasarkan konsep-konsep kesenian bagi mencapai standard

Seterusnya, guru memberikan tugasan kepada murid untuk

pembelajaran yang dihasratkan. Pendekatan ini akan memberi

mereka menyelesaikan permasalahan atau isu tersebut. Guru

fokus kepada pengetahuan dan kefahaman murid terhadap

juga membimbing murid dari aspek perkembangan pengetahuan

konsep yang diperkenalkan.

pendekatan

ini,

guru

merancang

pengajaran

dan kemahiran sosial dan akhir sekali mentaksir apa yang telah
dipelajari murid menerusi pengalaman pembelajaran tersebut.

Pendekatan Antara Disiplin

Contoh persoalan atau isu ialah, Adakah seni boleh menyatukan

Pendekatan ini membolehkan guru merangka pengajaran

masyarakat? atau Mengapakah masyarakat Baba Nyonya di

dengan menggabungkan pengajaran kesenian dengan disiplin

Melaka

ilmu yang lain. Sebagai contoh guru boleh mengajar nyanyian

boleh

menyanyikan

lagu

dondang

sayang

dan

berpakaian kebaya?

yang mempunyai lirik mengenai kecintaan alam sekitar dan


menterjemahkannya secara visual. Dengan ini murid akan
mendapat ilmu dan kemahiran seni muzik dan seni visual.

10

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Terdapat banyak pendekatan yang boleh digunakan oleh guru

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

sebagai strategi dalam menyampaikan ilmu kepada murid.


Pendekatan

yang

disebutkan

di

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah

atas merupakan contoh

yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

pendekatan yang boleh digunakan dalam Pendidikan Kesenian.

selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-

Perkara penting yang perlu dilakukan oleh guru ialah, memilih

elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan

pendekatan yang sesuai mengikut tajuk yang ingin diajar bagi

keterampilan

memastikan keberkesanannya terhadap pembelajaran murid.

modal insan

yang

dihasratkan

serta dapat

menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemenelemen di dalam EMK adalah seperti berikut:

Amalan Nilai Murni


Pendidikan Kesenian mementingkan pengamalan nilai murni

1. Bahasa

semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Amalan nilai murni

diberi penekanan semasa menjalankan aktiviti kesenian secara

Penggunaan

bahasa

pengantar

yang

betul

perlu

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.

individu atau berkumpulan. Menerusi mata pelajaran ini, murid

akan dipupuk dengan nilai murni seperti, kerjasama dalam

Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata


pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah

kumpulan semasa latihan, bertanggungjawab terhadap tugas

dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu

atau peranan yang diberi, menepati masa serta mematuhi arahan

murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.

dan menghormati guru, konduktor, ketua.


2. Kelestarian Alam Sekitar

Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam


jiwa

murid

perlu

dipupuk

melalui

pengajaran

dan

pembelajaran semua mata pelajaran.

Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam


sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
alam.

11

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

iii) Sikap

3. Nilai Murni

Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran


supaya

murid

sedar

akan

kepentingan

(seperti

ketepatan,

kejujuran,

keselamatan); dan

dan

iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan

mengamalkannya.

saintifik

pembelajaran

Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan


dan

kewarganegaraan

yang

menjadi

amalan

5. Patriotisme

dalam

Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata

kehidupan harian.

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.


Semangat

4. Sains dan Teknologi

patriotik

dapat

melahirkan

murid

yang

Menambahkan minat terhadap Sains dan Teknologi dapat

mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga

meningkatkan

sebagai rakyat Malaysia.

literasi

Sains

serta

Teknologi

dalam

kalangan murid.

6. Kreativiti dan Inovasi

Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu

Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk

serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap

dan berkesan.

mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta

Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam pengajaran

sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan

dan pembelajaran merangkumi empat perkara iaitu:

idea yang ada.


Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah

i) Pengetahuan Sains dan Teknologi (fakta, prinsip,

suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

konsep yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi);

Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk

ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran

memastikan pembangunan modal insan yang mampu

manipulatif tertentu);

menghadapi cabaran Abad 21.

12

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam

TMK

pengajaran dan pembelajaran.

diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang

hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan


lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

7. Keusahawanan
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk

ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu


budaya dalam kalangan murid.
Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam pengajaran dan

pembelajaran melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap


seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu
idea ke pasaran.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Penerapan

elemen

TMK

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran memastikan murid dapat mengaplikasi dan


mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK
yang dipelajari.
Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid

menjadi

kreatif

malah

menjadikan

pengajaran

dan

pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta


meningkatkan kualiti pembelajaran.

13

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PENTAKSIRAN

Penilaian Projek Kesenian


Panduan Penilaian Projek Kesenian telah disediakan sebagai

Pentaksiran dalam Pendidikan Kesenian melibatkan pengujian

instrumen kepada guru untuk menentukan pencapaian murid

dan pengukuran secara holistik dan berterusan. Pentaksiran


secara

keseluruhan

membolehkan

murid

dalam aktiviti ini. Murid akan dinilai dari aspek penglibatan,

menggabungkan

kreativiti dan amalan nilai murni. Kriteria pencapaian kepada

kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor, dan

setiap aspek ini dinyatakan sebagai cemerlang, baik dan

afektif. Secara tidak langsung, pentaksiran menitikberatkan pada

memuaskan seperti Jadual 5.

perlakuan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta


melahirkan murid yang mampu menzahirkan idea yang kreatif

Dengan adanya Standard Prestasi Pendidikan Kesenian dan

dan inovatif.

Panduan Penilaian Projek Kesenian ini, diharapkan guru dapat


mentaksir murid dengan penuh yakin, fleksibel, berakauntabiliti

Standard Prestasi Pendidikan Kesenian

dan berintegriti. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk

Standard Prestasi Pendidikan Kesenian diwujudkan sebagai

melaksanakan pentaksiran secara individu atau berkumpulan.

instrumen untuk guru mentaksir penguasaan murid dalam mata

Guru juga harus merekod pencapaian murid, menganalisis tahap

pelajaran ini. Standard Prestasi ini mengandungi 6 Tahap

penguasaan tersebut serta membuat laporan dan tindakan

Penguasaan yang merangkumi aspek kognitif, psikomotor dan

susulan.

nilai. Tahap Penguasaan ini disusun secara hierarki bermula


pada Tahap Penguasaan 1 yang menunjukkan penguasaan
terendah

sehingga

penguasaan

tertinggi

iaitu

Tahap

Penguasaan 6. Setiap Tahap Penguasaan mengandungi tafsiran


secara umum seperti Jadual 4. Tahap penguasaan umum pula
telah diperincikan secara khusus dalam setiap modul kurikulum.

14

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Jadual 4: Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Kesenian

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Murid tahu perkara asas kesenian atau boleh melakukan kemahiran asas seni atau memberi respon terhadap
perkara asas dalam kesenian.

Murid menunjukkan kefahaman tentang kesenian untuk melakukan kemahiran seni.

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kefahaman tentang kesenian untuk melaksanakan sesuatu
kemahiran seni.

Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kesenian untuk melaksanakan sesuatu
kemahiran seni pada situasi baharu.

Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kesenian untuk melaksanakan sesuatu
kemahiran seni pada situasi baru secara sistematik dan konsisten.

Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kesenian untuk melaksanakan sesuatu
kemahiran seni pada situasi baru secara sistematik dan konsisten serta boleh menunjuk cara kepada rakan
yang lain.
15

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Jadual 5: Penilaian Projek Kesenian


KRITERIA
ASPEK YANG
DINILAI

PENGLIBATAN

KREATIVITI

AMALAN
NILAI MURNI

CEMERLANG

BAIK

Semua ahli memainkan peranan


dengan cemerlang sebelum,
semasa dan selepas
persembahan.

Beberapa ahli memainkan peranan


dengan cemerlang sebelum,
semasa dan selepas persembahan.

Setiap ahli memainkan peranan


dengan kurang cemerlang sebelum,
semasa dan selepas persembahan.

Menterjemahkan idea secara


kreatif dan inovatif dalam
persembahan.

Menterjemahkan idea secara kreatif


dalam persembahan.

Menterjemahkan idea dalam


persembahan.

Semua ahli mempamerkan


amalan nilai murni untuk
menjayakan persembahan.

Beberapa ahli mempamerkan


amalan nilai murni untuk menjayakan
persembahan.

Setiap ahli kurang mempamerkan


amalan nilai murni untuk menjayakan
persembahan.

16

MEMUASKAN

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

ORGANISASI KANDUNGAN
Dokumen
Pendidikan

Standard
Kesenian

Kurikulum
sekolah

dan

Pentaksiran

rendah,

(DSKP)

Jadual 6: Organisasi DSKP

diorganisasikan

Standard
Kandungan

berasaskan modul kurikulum seperti berikut:


1. Bahasa Seni

Penyataan
spesifik tentang
perkara yang
murid patut
ketahui dan boleh
lakukan dalam
suatu tempoh
persekolahan
merangkumi
aspek
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai.

2. Kemahiran Seni
3. Kreativiti dan Inovasi
4. Apresiasi Seni
Guru boleh menggabung jalin kandungan antara bidang semasa
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Setiap modul pula
mempunyai tiga lajur utama iaitu Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi seperti Jadual 6.

17

Standard
Pembelajaran
Suatu penetapan
kriteria atau indikator
kualiti pembelajaran
dan pencapaian
yang boleh diukur
bagi setiap standard
kandungan.

Standard
Prestasi
Suatu set kriteria
umum yang
menunjukkan
tahap-tahap
prestasi yang
perlu murid
pamerkan
sebagai tanda
bahawa sesuatu
perkara itu telah
dikuasai murid
(indicator of
success)

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

1.0 MODUL BAHASA SENI


STANDARD KANDUNGAN

1.1 Bahasa Seni Visual

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
1.1.1 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa
seni visual yang ada pada karya dalam
menggambar.
i. Capan

ii. Lukisan
iii. Renjisan dan percikan
iv. Gosokan
1.1.2 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa
seni visual yang ada pada karya dalam membuat
corak dan rekaan.
i. Ikatan dan celupan
ii. Tiupan
1.1.3 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa
seni visual yang ada pada karya dalam
membentuk dan membuat binaan.
i. Boneka
ii. Arca mobail
iii. Model
1.1.4 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa
seni visual yang ada pada karya dalam mengenal
kraf tradisional.
i. Batik
ii. Alat perhiasan diri

18

CATATAN

Murid bersoal jawab tentang bahasa


seni visual yang ada pada karya 2
dimensi dan 3 dimensi
Bahasa Seni Visual:
Unsur Seni:
- Garisan
- Rupa
- Bentuk
- Warna
- Jalinan
- Ruang
2. Prinsip Rekaan
- Imbangan
- Ritma dan Pergerakan
- Kesatuan
- Kontra
- Penegasan
- Harmoni
- Kepelbagaian

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN

1.2 Elemen Seni Muzik

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
1.2.1 Mengenal, memahami, dan membezakan pic
tinggi dan pic rendah.
1.2.2 Mengenal, memahami, dan membezakan dinamik
kuat dan dinamik lembut.
1.2.3 Mengenal, memahami, dan membezakan warna
ton suara dan alat muzik.

19

CATATAN

Cadangan Aktiviti:
Mendengar dan mengajuk pic.

Mendengar dan mengaplikasikan


dinamik kuat dan lembut menerusi
aktiviti muzik.

Mengenal dan meneroka ton suara


manusia:
- suara bercakap
- suara bernyanyi
- suara memanggil
- suara berbisik
- suara lelaki dan perempuan
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara nasal

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PENTAKSIRAN MODUL BAHASA SENI


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
Mengenal bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan

atau membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional.


Mengenal pic tinggi dan rendah atau dinamik kuat dan lembut atau warna ton suara manusia dan muzik.
Mengenal dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat

corak dan rekaan atau membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional.
Mengenal dan memahami pic tinggi dan rendah atau dinamik kuat dan lembut atau warna ton suara manusia

dan muzik.
Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar

atau membuat corak dan rekaan atau membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional.
Mengenal, mengetahui dan membezakan pic tinggi dan rendah atau dinamik kuat dan lembut atau warna ton
suara manusia dan muzik.
Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar
atau membuat corak dan rekaan atau membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional dengan betul.
Mengenal, mengetahui dan membezakan pic tinggi dan rendah atau dinamik kuat dan lembut atau warna ton
suara manusia dan muzik dengan betul.
Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar
atau membuat corak dan rekaan atau membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional dengan betul dan
konsisten.
Mengenal, mengetahui dan membezakan pic tinggi dan rendah atau dinamik kuat dan lembut atau warna ton
suara manusia dan muzik dengan betul dan konsisten.
Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar ,
membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional secara betul dan
konsisten.
Mengenal, mengetahui dan membezakan pic tinggi dan rendah, dinamik kuat dan lembut serta warna ton suara
manusia dan muzik secara betul dan konsisten.
20

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI

STANDARD KANDUNGAN

2.1 Kemahiran Seni Visual

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang menggambar.
i. Capan
ii. Lukisan
iii. Renjisan dan percikan
iv. Gosokan
2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang mencorak dan membuat
rekaan.
i. Ikatan dan Celupan
ii. Tiupan
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang membentuk dan
membuat binaan:
i. Boneka
ii. Arca Mobail
iii. Model

CATATAN

Memperkenalkan pelbagai media

serta teknik dan proses dalam


penghasilan karya.
Contoh:
Menggambar
Bahan: Warna pensel, oil pastel,
dan cat air
Alatan: berus lukisan, palet
Teknik: capan, lukisan, renjisan dan
percikan, gosokan
Mencorak dan Membuat Rekaan
Bahan: Warna pensel, oil pastel,
dan cat air
Alatan: berus lukisan, palet dan
gelang getah, penyedup
minuman
Teknik: Ikatan dan celupan, tiupan

21

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang mengenal kraf
tradisional:
i. Batik
ii. Alat Perhiasan Diri

CATATAN

Membentuk dan Membuat Binaan


Bahan: kotak, kad bod, Kad manila,
kain
Alatan: gunting dan alat lain yang
sesuai
Teknik: binaan
Mencorak dan Membuat Rekaan
Bahan: warna pensel, oil pastel, cat
air dan arang.
Alatan: gunting
Teknik: resis, binaan

Murid menganalisa media, teknik

dan proses yang akan digunakan


dalam penghasilan karya.
- penerokaan
- aplikasi

22

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN

2.2 Kemahiran Seni Muzik

STANDARD PEMBELAJARAN

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Bernyanyi dengan sebutan yang betul.


Bernyanyi dengan pic yang betul.
Bernyanyi mengikut tempo.
Memainkan alat perkusi mengikut tempo.
Memainkan alat perkusi mengikut detik lagu.
Memainkan alat perkusi mengikut corak irama
melodi.
2.2.7 Memainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon.
2.2.8 Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.
2.2.9 Membuat pergerakan berdasarkan detik lagu.
2.2.10 Membuat pergerakan mengikut tempo.

CATATAN

Cadangan Aktiviti:

Memperkenalkan alat perkusi


serta cara untuk memainkannya:
Contoh alat perkusi:
- Rhythm stick
- Kerincing
- Loceng
- Kayu tik tok
- Tamborin

Memberikan penekanan pada


detik tertentu.
Contoh:
- detik pertama
- detik pertama dan ke-3

Cadangan Aktiviti:

Melakukan Pergerakan asas


mengikut detik contoh:
- berlari
- melompat
- berjalan

Merancang Pergerakan dengan


mengabungkan beberapa
Pergerakan asas.

23

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PENTAKSIRAN MODUL KEMAHIRAN SENI


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
Menunjukkan kemahiran seni visual yang terhad dalam bidang mengambar, membuat corak dan rekaan,

membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional .


Mengajuk pic atau corak irama atau meniru pergerakan.
Menunjukkan kemahiran seni visual yang minimum dalam bidang mengambar, membuat corak dan rekaan,

membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.


Mengajuk pic dan corak irama serta meniru pergerakan.
Menunjukkan kemahiran seni visual yang sederhana dalam bidang mengambar, membuat corak dan rekaan,

membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.


Bernyanyi mengikut tempo atau memainkan detik lagu mengikut tempo atau melakukan pergerakan mengikut
tempo berdasarkan lirik lagu.
Menunjukkan kemahiran seni visual yang baik dalam bidang mengambar, membuat corak dan rekaan,

membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.


Bernyanyi dengan sebutan yang betul mengikut tempo atau memainkan detik dan corak irama melodi

mengikut tempo atau melakukan pergerakan mengikut tempo berdasarkan detik dan lirik lagu.
Menunjukkan kemahiran seni visual yang cemerlang dalam bidang mengambar, membuat corak dan rekaan,

membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional .


Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul mengikut tempo, memainkan corak irama mengikut tempo
berdasarkan skor ikon dan melakukan pergerakan dengan membuat interpretasi berdasarkan muzik yang
didengar.
Menunjukkan kemahiran seni visual yang sangat cemerlang dalam bidang mengambar, membuat corak dan
rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional .
Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul mengikut tempo, memainkan corak irama mengikut tempo
berdasarkan skor ikon dan melakukan pergerakan dengan membuat interpretasi berdasarkan muzik yang
didengar secara ekspresif.
24

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

3.0 MODUL KREATIVITI DAN INOVASI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

3.1 Seni Visual

Murid boleh:
Cadangan Aktiviti:
3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
Menghasilkan karya mengikut
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kreativiti.
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
- penjanaan idea
dalam menghasilkan karya.
- pelaksanaan proses
i. Memilih dan memanipulasi media secara kreatif
- kemasan karya
ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
iii. Membuat kemasan pada hasil karya

3.2 Muzik

3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi.


3.2.2 Mencipta corak irama mudah mengunakan ikon
mewakili nilai

25

Cadangan Aktiviti:
Meneroka pelbagai medium yang
boleh menghasilkan bunyi seperti:
- meniru bunyi menggunakan suara
- perkusi badan
- alat muzik perkusi
- bahan improvisasi
Mengajuk corak irama yang
didengar.
Menyusun ikon dan menepuk
mengikut ikon yang telah disusun.
Rhythmic chants

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN

3.3 Projek Kesenian

STANDARD PEMBELAJARAN

3.3.1 Mempamerkan hasil karya untuk persembahan


3.3.2 Membuat persembahan kumpulan.

CATATAN

Mengumpul karya kreatif untuk

dipamer dan dipersembahkan.


Menggunakan kreativiti dalam

merancang persembahan seni


- merancang dan membuat
persediaan
- latihan persembahan
- persembahan

26

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PENTAKSIRAN MODUL KREATIVITI DAN INOVASI


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menghasilkan karya yang menunjukkan pengolahan idea dengan bimbingan.


Mengajuk corak irama yang didengar atau mengenalpasti bunyi yang didengar.

Menghasilkan karya yang menunjukkan pengolahan idea dengan bimbingan yang minimun.
Mengajuk corak irama yang didengar dan mengenalpasti bunyi yang didengar.

Menghasilkan karya yang menunjukkan pengolahan idea yang baik tanpa bimbingan.
Menghasilkan pelbagai bunyi atau corak irama.

Menghasilkan karya kreatif yang menunjukkan pengolahan idea yang inovatif.


Menghasilkan pelbagai bunyi dan corak irama.

Menghasilkan karya kreatif yang menunjukkan pengolahan idea yang inovatif dan konsisten.
Merancang dan menghasilkan karya muzik.

Menghasilkan karya kreatif yang menunjukkan pengolahan idea yang inovatif dan konsisten serta menjadi
contoh.
Merancang, menghasilkan karya muzik dan mempersembahkan karya tersebut.
27

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PANDUAN PENILAIAN PROJEK KESENIAN


KRITERIA
ASPEK YANG
DINILAI
CEMERLANG

BAIK

MEMUASKAN

PENGLIBATAN

Semua ahli memainkan peranan


dengan cemerlang sebelum,
semasa dan selepas
persembahan

Beberapa ahli memainkan peranan


dengan cemerlang sebelum,
semasa dan selepas persembahan

Setiap ahli memainkan peranan dengan


kurang cemerlang sebelum, semasa
dan selepas persembahan

KREATIVITI

Menggunakan imaginasi yang


tinggi dan menterjemahkan idea
secara kreatif dalam
persembahan.

Menggunakan imaginasi dan


menterjemahkan idea dalam
persembahan.

Kurang menggunakan imaginasi dan


menterjemahkan idea dalam
persembahan.

Semua ahli mempamerkan


amalan nilai murni untuk
menjayakan persembahan.

Beberapa ahli mempamerkan amalan


nilai murni untuk menjayakan
persembahan.

Setiap ahli kurang mempamerkan


amalan nilai murni untuk menjayakan
persembahan.

AMALAN
NILAI MURNI

28

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

4.0 MODUL APRESIASI SENI

STANDARD KANDUNGAN

4.1 Menghayati Karya Seni

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual , teknik
dan proses.

CATATAN

Cadangan Aktiviti:
Murid membuat apresiasi terhadap
karya
i. Mempamerkan karya yang
dihasilkan
ii. Menceritakan karya sendiri secara
lisan
iii. Menceritakan kegunaan karya
dalam persembahan
iv. Menghargai karya sendiri dan
rakan

29

Guru membimbing murid dalam


membuat apresiasi terhadap:
- karya sendiri dan rakan
- penggunaan bahasa seni visual
dalam pengkaryaan
- Penggunaan teknik dan proses
penghasilan karya.
- karya digunakan dalam
Persembahan

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

STANDARD KANDUNGAN

4.2 Menghayati Muzik daripada


pelbagai repertoir

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2.1 Mengenalpasti muzik Tradisional Malaysia yang


didengar.
i. Jenis muzik
ii. Masyarakat yang mengamalkan muzik
tersebut

CATATAN

Cadangan Aktiviti:
Contoh:
Jenis Muzik:
- Dondang Sayang
Masyarakat yang mengamalkan

muzik tersebut:
- Masyarakat Baba Nyonya dan
Melayu di Melaka
Unsur penting dalam genre

tersebut:
- Lirik lagu yang dinyanyikan
merupakan ungkapan pantun

30

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PENTAKSIRAN MODUL APRESIASI SENI


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Membuat ulasan terhadap hasil karya sendiri.


Mengecam jenis muzik yang didengar.

Membuat ulasan terhadap hasil karya sendiri dan rakan.


Mengecam dan menyatakan jenis muzik.

Membuat ulasan terhadap hasil karya seni dengan menghubungkaitkan bahasa seni.
Mengecam dan menyatakan jenis muzik serta masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut.
Membuat ulasan terhadap hasil karya seni dengan menghubungkaitkan bahasa seni, serta teknik dan
proses.
Menghuraikan jenis muzik yang didengar.
Membuat ulasan terhadap hasil karya seni dengan menghubungkaitkan budaya.
Menghuraikan jenis muzik pilihan sendiri yang didengar.
Membuat ulasan terhadap hasil karya seni dengan menghubungkaitkan seni visual dengan budaya dan
disiplin ilmu yang lain.
Menghuraikan jenis muzik pilihan sendiri yang didengar dengan menyatakan unsur penting yang terdapat
dalam genre tersebut.
31

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

GLOSARI PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 (SENI VISUAL)


PERKATAAN

PENERANGAN

Alat perhiasan diri

Barang perhiasan merupakan pelengkap dan penyeri kepada si pemakai.

Alatan

Alat yang digunakan untuk membantu menghasilkan sebuah karya. Kebiasaannya alat yang
digunakan tidak luak.

Arca Mobail

Arca yang digantung dan boleh bergerak.

Bahan

Bahan digunakan untuk menghasilkan sesebuah karya dan ianya ada pada hasil akhir karya.

Bahasa Seni Visual

Unsur seni dan prinsip rekaan dalam pengkaryaan.

Batik Resis

Proses menghasilkan gambar atau corak menggunakan lilin dan pewarna batik.

Boneka

Objek yang dibina menyerupai manusia atau haiwan yang digunakan sebagai alat permainan dan
persembahan.

Capan

Proses penerapan imej yang serupa dengan menggunakan bahan berjalinan sebagai alat mengecap.

32

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PERKATAAN

PENERANGAN

Gosokan

Teknik menekap permukaan berjalinan ke atas permukaan kertas.

Ikatan dan Celupan

Proses menghasilkan corak kesan ikatan pada kain yang dicelup ke dalam pewarna.

Lukisan

Penghasilan imej 2D menggunakan media kering.

Membentuk dan Membuat


Binaan.

Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang,
struktur, imbangan dan kestabilan.

Membuat Corak dan Rekaan.

Bidang ini merupakan suatu asas utama dalam menghasilkan sesuatu karya seni. Pada dasarnya,
tanpa rekaan dan corak, hasil seni baik yang tradisional mahupun yang mengikut zaman akan tidak
terhasil.

Mengenal Kraf Tradisional.

Bidang ini boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja
tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun temurun.

Menggambar

Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi, kemahiran dan kemampuan murid terhadap aspek
melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek
ruang, struktur, imbangan dan komposisi.

33

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PERKATAAN

PENERANGAN

Media

Media adalah alatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu karya.

Model

Objek yang dibina menyerupai objek yang sebenar menggunakan skala .

Renjisan dan Percikan

Renjisan dan percikan adalah cara menghasilkan corak dengan merenjis atau memercikkan warna
pada permukaan dengan menggunakan alat-alat.

Tiupan

Proses meniup warna yang cair untuk menghasilkan karya.

34

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

GLOSARI PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 (MUZIK)


PERKATAAN

PENERANGAN

Dinamik (Dynamic)

Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut

Irama (Rhythm)

Pergerakan bunyi muzikal yang terhasil daripada gabungan bunyi panjang dan pendek.

Melodi (Melody)

Melodi ialah susunan pic yang disusun secara melintang dan berkontur.
Contoh Melodi :

Muzik Tradisional Malaysia


(Malaysian Traditional Music)

Muzik yang berindentitikan masyarakat melayu di Malaysia.


Contoh: kompang, rebana ubi, wayang kulit dan dikir barat.

Perkusi (Percussion)

Alat muzik yang dipalu, ketuk atau goncang untuk menghasilkan bunyi.
Contoh: kompang, kerincing, kastenet dan tamborin.

35

KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

PERKATAAN

PENERANGAN

Pic (Pitch)

Bunyi tinggi, rendah dan sederhana.

Repertoir Lagu (Repertoire)

Koleksi lagu.

Skor Ikon

Notasi muzik yang menggunakan gambar untuk mewakili notasi standard.


Contoh Ikon:

Tempo (Tempo)

Kelajuan sesuatu karya muzik.


Contoh: Tempo cepat atau lambat.

Warna Ton (Tone Colour)

Kualiti sesuatu bunyi.


Contoh : warna ton suara lelaki - garau atau kasar
warna ton suara perempuan - lembut atau halus

36