You are on page 1of 4

KNOWLEDG

E
1. Natutukoy ng maayos ng mga
mag-aaral kung saang unang
lumabas o nakilalla ang tauhan
2. Naipakikita sa pamamagitan ng
isang dayagram ang pagkakaiba
at pagkakaparero ng
dokumentaryong ay
komentaryong pantelibisyon.
3. Ipakita sa pamamagitan ng
isang dayagram ang pagkakaiba
at pagkakaparero ng
dokumentaryong ay
komentaryong pantelibisyon
4. Natutukoy ang positibong
saloobin batay sa sitwasyon
5. Nasusuri ang ibat’ibang palabas
6. Natutukoy ang uri ng babasahin
ang inilahad
7. Nahihinuha ang mga kailangan
sa pagbuo ng dokumentaryong
pampelikula
8. Nahihinuha ang mga uri ng
Camera shots
9. Nakapagbibigay ng sariling
impresyon tungkol sa nais
ipahiwatig ng larawan
10. Natutukoy nang may tiwala

sa sarili ang mga elementong
taglay ng dokumentaryong
pampelikula
11.
Nasusuri ang mga
pahayag pangkomunikatibo
ayon sa layunin nito
12.
13.
Nasusuri nang buong
husay ng mag-aaral ang isa sa
mga uri ng programang
pantelebisyon
14.
Naipaliliwanag nang
buong linaw ang kahalagahan

PROCESS

UNDERSTAN
DING

1
2-6

7-10

11
12
13

14
15,18,21
16,17,19,2
0
22,23
24

25,26,27,2
8

31

32

PRODUCT

Natutukoy ang mga uri ng pelikula 27. Natutukoy ang uri at kahalagahan ng broadcast media 21. Nailalahad ang tamang hakbang sa pagsasagawa ng panayam 20. Nagagamit ang mga ekspresyong nagpapakilala ng kaugnayang lohikal 18. Naipapamalas ang kakayahang sumuri ng ibatibang anyo ng mass media 24. Natutukoy ang uri ng element ng pelikula 25. 41 43-47 48 49 50 51 52 . Nahihinuha ang kamalayang panlipunan ng mga mag-aaral gamit ang komentaryong panradyo 23. Nahihinuha ang nakapaloob na mensahe sa isang pahayag 17. Nasusuri nang wasto ang pangungusap na nagsasaad ng positibo at negatibong pahayag 16.34 35 37 36 38 42 39 40.ng dokumentaryong pantelebisyon 15. Naihahambing ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dokumentaryo at pelikula 22. Nakikilala ang mga pinakamahusay na actor ng kasalukuyang produkto ng Indie Film 26. Nasusuri ang nais 33. Nasusuri ang pahayag na nagsasaad ng opinyon 19.

Napagtitimbang-timbang ang nais na ipakahuluigan ng pahayag 29. Nauunawaan ang nais na ipahiwatig ng pelikulang “Ang Babae sa Septic Tank. Nailalarawan ang eksenang tumatak sa realidad na buhay ng mga artista sa pinilakang tabing 32. Naipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagsuri ng antas ng wika 53 54 55 56 57 58-59 .” 31.ipahiwatig ng pahayag 28. Naipamamalas ang kakayahang umunawa ng pahayag 30.