You are on page 1of 2

Биљана Ковачевић

2014/2015 година
Глобални план, Моја околина, 14

Р.
б.
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.3.
1.
3.3.
2
3.3.
3.

Назив садржаја
Садржаји за
подршку социјалноемоционалнох
развоја
Социјализација и
развој друштвеног
понашања
Права дјетета и
друштвено понашање
Афективне
активности
Саобраћајна азбука
Садржаји екологије
Садржаји за
подршку
интелектуалног
развоја
Жива и нежива
природа
Оријентација у
времену
МАТЕМАТИЧКИ
САДРЖАЈИ
Предмети и бића у
простору и односи
међу њима
Линија и област
Класификација
предмета према

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

Укуп
но

57
5

4

4

1

1

2

3

1

0

1

22

1

4

0

4

1

0

0

1

0

0

11

0

2

2

0

2

2

3

1

1

0

13

1
3

0
5

1
4

6
4

1
1

1
5

0
4

0
3

1
4

0
2

11

0

0

0

0

1

0

2

7

5

1

16

0

2

0

2

0

2

2

0

4

2

14

35
88

58
3

0

3

0

0

2

0

0

0

0

8

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

2

1

0

0

0

2

0

0

0

8

3. својствима предмета Скуп као објекат дјечијег посматрања 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 10 Природни бројеви до 10 0 0 2 1 2 4 6 3 4 4 26 22 19 20 10 20 22 16 19 10 180 Укупно: 22 Датум:_____________________ Педагог:____________________ .3.3. 5. 4. 3.