You are on page 1of 1

Estudyante ka pa gid man bala?

Sa akon pagmata sang sini nga aga


kakugmat ang akon nabatayagan
kadidlaw sa entablado luyag ko nga mapunan
Apang pagpangduwa-duwa man sa gihapon
sa tagipusuon ang nagadalagan.
Sa atun mga de calibre kag lamharun nga
mga hurado
Sa atun man mga maestro kag maestra;
sa akon mga mga abyan kag kaclase,
isa ka maayad-ayad nga aga sa inyo nga
tanan.
Indi lipod sa atun ihibalo nga kita nga mga
tawo,
Masami, kun ubo, sip-on ukon sakit sang ulo,
Kita magakadto sa atun kilala, ukon paborito
Nga doctor nga nagatatap kag nagabulig gid
sa tawo.
Mabudlay man, pero indi gid mapunggan,
Mag-antos, maghimakas
Para malab-ot ang gina handum nga bwas
damlag.
Exam sa module, SGD kag may floating pa.
Preceptorial, reports, kag may mga reflection
paper pa.
Community, research, may idugang ka pa?
Quota na, sobra na, pero kaya mo pa bala?
Estudyante sang West, tawo ka pa gd man
bala?
My tagipusuon ka pa gd man bala nga
masami magahambal sa imo nga indi mo na
kaya?
Ukon, manhid ka na bala sa kasakit kag wala
na sing kahadlok sa pagsulong sa wala
kasiguraduhan?
Ang imo mga abyan, masami naga
panghagad,
Kadto ta diri, lagaw ta diri;
Pero, pasensya, Med student ako,
Wala ako sang oras sa kun diin ka man
makadto.
Ang kalibutan madasig nga nagabag-o
Kun ang iban wala sang plano kun diin

makadto
Ibahun niyo ang mga Med students niyo,
Sila preparado miskan, overnight lng ang
pagrebyu.
Kita mag-abi-abi sang mga mensahe nga
dapat gid natun paminsaron
Ang mga estudyante, wala lamang napulaw
bugtaw para mag sa-ulo sang madamol
notes;
Sila ang mga indi ordinarydo nga katawhan
nga may kina-iya nga rason para magpursige
para malab-ot ang ila bokasyon.

Sampat gid lamang nga kita naga diskusyon


Sang mga sitwasyon kun sa diin gina kumos
ang atun tagipusu-on,
Sampat gid lamang nga atun tukibon
Mga simple, apang mataas nga handom sang
atun mga propesyon.
Sa akon pagpang lakaton padulong sa sini
nga buluthuan
Madamo ako sang nakit-an kag nahibal-an
Kami nga mga estudyante dako man
ginakinahanglan
Panahon, inspirasyon kag debosyon, Para
lamang sa amon pagtuon.
Sa tanan nga kabudlay, sige lang, bato, bato
Miskan indi na masarangan, sige lang, bato
Wala gid gina paminsar ang tinaga nga suko
Basta para sa handum, sige lang bato.
Sa pala-abuton, kita maga abanse pa
Madamo sang bag-o ukon mas high tech pa,
Apang kami nga mga med students maga
bato pa,
Para MD sa amun ngalan magatapik na.
Ugani, Sa amon nga pagpanglakton,
Amon gid nga ginapanumdumon
Ang mga doctor wala gamanggaranon
Pero sila, KAMI ang magabangon para sa
mga lamharon.