You are on page 1of 25

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH

NAUKA

Autori:
Dr Ivan Matin,
Dr Miodrag Hadžistević,
Dr Janko Hodolič,
Dr ĐorĎe Vukelić
Dr Dejan Lukić

PROGRAMSKI SISTEM ZA PROJEKTOVANJE
ALATA ZA INJEKCIONO PRESOVANJE
PLASTIKE
-DOKUMENTACIJA TEHNIČKOG REŠENJA-

Novi Sad, 2015

PODACI O TEHNIČKOM REŠENJU:
Vrsta tehničkog rešenja:

M-85: Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili
atestiran instrument, nova genetska proba, mikroorganizmi

Autori tehničkog rešenja:

Dr Ivan Matin,
Dr Miodrag Hadžistević,
Dr Janko Hodolič,
Dr ĐorĎe Vukelić
Dr Dejan Lukić

Naziv tehničkog rešenja

Programski sistem za projektovanje alata za injekciono
presovanje plastike

Naručilac tehničkog rešenja:

Albatros d.o.o
(preduzeće za projektovanje i proizvodnju stomatološke
opreme), Petefi Šandora 128, 21000 Novi Sad.,
http://albatrosdental.rs
ALBATROS d.o.o. Novi Sad

Korisnik tehničkog rešenja:
FTN, Novi Sad
Godina izrade tehničkog
rešenja:

2015.

Verifikacija rezultata:

Od strane recenzenata:
Prof. Dr Bogdana Nedića
Prof. Dr Dragiše Vilotića

Ko je prihvatio tehničko
rešenje:

Nastavno-naučno veće Fakulteta tehničkih nauka iz Novog
Sada

Projekat u okviru koga je
realizovano tehničko rešenje:

“Istraživanje i razvoj metoda modeliranja i postupaka izrade
dentalnih nadoknada primenom savremenih tehnologija i
računarom podržanih sistema”, TR-35020.

............................................................... 2 4.......... 6 5....................................................................................................................................... 16 8.................................................... DETALJAN OPIS TEHNIČKOG REŠENJA 5............................................. OPIS PROBLEMA KOJI SE REŠAVA TEHNIČKIM REŠENJEM ......... ANALIZA UPOTREBLJIVOSTI TEHNIČKOG REŠENJA ...............2 OPIS STRUKTURE PROGRAMSKOG SISTEMA ................................. OBLAST PRIMENE TEHNIČKOG REŠENJA ...................3 KORISNIČKI INTERFEJS PROGRAMSKOG SISTEMA ......PRIKAZ I ANALIZA POSTOJEĆIH REŠENJA ........... 13 7........................................................... 1 3... 12 6..................................................SADRŽAJ 1......................................................... SUŠTINA TEHNIČKOG REŠENJA ..................................................1 MODEL PROGRAMSKOG SISTEMA .......................................................10 5................................................................................................................................................ LITERATURA ...................................................................................................... 1 2..................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ........................................................................ 4 5.................................................................... STANJE REŠENOSTI PROBLEMA U SVETU .............. ZAKLJUČAK .......................

Proizvodi dobijeni injekciononim presovanjem su[29]:  Tehnički proizvodi i  Proizvodi široke potrošnje. GraĎevinska industrija i Medicina. Poljoprivreda i prehrambena industrija. Ovaj konvencionalni pristup se znatno unapreĎuje primenom računara u CAE području [9. upotrebom jeftinijih materijala sa poboljšanim mehaničkim. reološki. numeričku simulaciju injekcionog presovanja i izbor elemenata alata kroz integrisano CAD/CAE programsko rešenje. zbog svoje inertnosti nije u mogućnosti da na vreme reaguje na zahteve tržišta. 11. Auto industrija. 2. Tehnički proizvodi i proizvodi široke potrošnje moraju da zadovolje odreĎene zahteve koji se pred njih postavljaju sa tim što proizvodi široke potrošnje imaju zahteve za lep izgled i površinski sjaj. njegovo konstruisanje. OPIS PROBLEMA KOJI SE REŠAVA TEHNIČKIM REŠENJEM Zbog svoje funkcionalnosti. odnosno komercijalnim programskim sistemima ne postoje jasno definisane relacije i kriterijumi za izbor alata. mehanički proračun njegovih sastavnih delova i parametara injekcionog presovanja. Elektro industrija. 1 . Savremeni konvencionalan pristup u projektovanju alata i parametara injekcionog presovanja. uz primenu komercijalnog sistema opšte namene. delovi od plastike se sve više primenjuju i vrlo uspešno zamenjuju metalne materijale. Tehnologija injekcionog presovanja se primenjuje u sledećim privrednim granama:        Mašinska industrija. fleksibilnosti u projektovanju proizvoda. Programski sistem za projektovanje alata za injekciono presovanje plastike treba da obezbedi proračun alata. termički. nameće se ideja o razvoju programskog sistema modularnog tipa za projektovanje alata i optimizaciju parametara injekcionog presovanja neophodnih za izbor delova alata. Injekciono presovanje (brizganje) plastike predstavlja jedan od najvažnijih procesa proizvodnje plastičnih delova. S obzirom na činjenicu da u programskim sistemima opšte namene. Tehničko rešenje u širem smislu se može posmatrati kao deo oblasti biomedicinskog inženjeringa. termičkim i reološkim osobinama. Tehničko rešenje pripada oblasti projektovanja alata za injekciono presovanje plastike. Hemijska i procesna industrija.OBLAST PRIMENE TEHNIČKOG REŠENJA 1. 12].

reološke i mehaničke proračune alata i parametara injekcionog presovanja korišćenjem MS Excel-a i MS Access-a. tendencije razvoja komercijalnih programskih sistema i tehničkih rešenja za projektovanje alata za injekciono presovanje plastike i izvršili poreĎenje primene različitih inženjerskih tehnika u automatizaciji projektovanja i optimizaciji konstrukcije alata za injekciono presovanje plastike. 6] su razvili CAD sistem zasnovan na znanju za projektovanje alata za injekciono presovanje plastike.M. Formule za prenos toplote u programskom sistemu MoldFlow adekvatne su formulama koje se koriste u Pro/Plastic Advisor-u koji je korišćen za razvoj modula CAE/I ovog programskog sistema. 29]. Verifikacija programskog rešenja izvršena je u programskom sistemu MoldFlow. 2. Sistem omogućava termičke. 3. Deng i dr. Smanjenje manuelnih nekreativnih aktivnosti u okviru projektovanja alata. [5. Sistem nije 2 . Autori su razvili sistem sastavljen od integrisane baze podataka i baze znanja koje su dostupne u četiri modula. Autori koriste programske jezike XML i CORBA za upravljanje internet okruženjem. STANJE REŠENOSTI PROBLEMA U SVETU . Rezultati istraživanja u ovoj oblasti doveli su do sistematizovanog poznavanja mogućnosti koje pruža primena računara u projektovanju alata za injekciono presovanje [5. 13] su razvili CAE sistem za proračun parametara injekcionog presovanja i podloge za izbor alata.Zadatak ovog softvera je:      3. a za CAE modul MPA. Autori su analizirali stanje.PRIKAZ I ANALIZA POSTOJEĆIH REŠENJA Automatizacija projektovanja alata za injekciono presovanje u najnovije vreme se rešava primenom sistema za automatizovano projektovanje alata . Automatizovano modeliranje alata na osnovu proračunom definisanih parametara injekcionog presovanja i alata. Mnogi autori su razvijali programske sisteme za projektovanje alata za injekciono presovanje plastike. Za razvoj CAD modula koriste Solid Egde. objektno orijentisanom programiranju. delove i sklopove alate. Razvoj i primenu odgovarajućih baza podataka za plastične mase. i PDT). CBR. 9] su primenili numeričku simulaciju injekcionog presovanja baziranu na Helle Shaw modelu nenjutnovskih fluida. Razvoj i primenu odgovarajućih baza znanja i OdreĎivanje parametara injekcionog presovanja. i dr. Autori predstavljaju najčešće korišćene metode integracije CAD/CAE sistema i prikazuje načini integracije baze tipskih oblika generisanih u Solid Works-u sa CAE modulom korišćenjem grafičkog korisničkog interfejsa (GUI). Fetecau i dr. [8. materijale alata. 4] su proučavali stanje i tendencije razvoja CAD/CAE sistema za projektovanje alata i načine njihove integracije. Chung i Lee [7] su razvili sistem za podršku projektovanju alata i simulaciji injekcionog presovanja na principima simultanog inženjerstva.CAIMDS (Computer Aided Injection Mold Design System). Godec i dr. Chan W. Active X tehnologije i OLE vezama. Autori su generisali bazu podataka i bazu znanja korišćenjem inženjerskih tehnika (RBR. [1. Sistem je zasnovan na CAD/CAE tipskim oblicima i korisničkim modelskim formama (UDF). 11. 12. [10.

i IKBMOULD. proračun ulivnog sistema. modularan i otvoren za nadogradnju. modeliranje ulivnog sistema i izbor standarnih alatnih ploča. Mok i dr. [24] su razvili programski sistem sa integrisanom bazom elemenata kućišta alata i sklopova koristeći programski sistem Pro/E. [22. RBR.integrisan sa drugim programskim sistemima opšte namene (Pro/E. Lee i dr. CATIA. Matin i dr. Ma. proračun dimenzija alata i izbor ubrizgavalice. već se smatra da korisnik poznaje parametre presovanja. Ovaj parametarski integrisani CAD/CAE sistem se zasniva na modelskim formama.4 za razvoj programskog sistema. upotrebe (MIU) i proizvodnje (MIP). i dr. Low i dr.Q. [19] su razvili integrisan sistem za projektovanje alata sa CAD bazom podataka na web-u. ANSYS i sl. asocijativna. U najvećoj meri se koristi baza standardnih alata iz proizvodnog programa kompanije „MISUMI”. Ovo programsko rešenje nije integrisano sa Pro/E modulom za numeričku simulaciju. objektno orijentisanom programiranju. [18] su razvili modularni sistem za projektovanje alata za injekciono presovanje plastičnog proizvoda. i dr. [30] su razvili web bazu alata za injekciono presovanje plastike za alatne ploče. 15. [25] su razvili sistem za standardizaciju alata i izbor alata za injekciono presovanje plastike. 29] su razvili programski sistem za projektovanje alata za injekciono presovanja koristeći LP. Kao baza podataka elemenata alata koristi se Pro/LIBRARY i Pro/Moldbase Library. [20. ESMOLD. Sistem omogućava brzu i laku manipulaciju sa bazama standardnih alatnih ploča. Sistem je parametarski. [17] su razvili bazu alata za injekciono presovanje plastike koristeći Java i MY SQL softverske alate. Sistem je baziran na Pro/E modulima Pro/Program i Pro/TOOLKIT a poseduje module za izbor tipskih oblika alata. 27. objektno orijentisan. SolidWorks. Sistem ne poseduje CAE numeričku simulaciju i proračune parametara injekcionog presovanja. [14. koristeći Pro/E modul Pro/Web Link.). Autori su primenili MS Access i JESS 4. M. objektno orijentisana i integrisana sa Pro/E-om. Programski sistem IMOLD vodi korisnika kroz četiri faze: automatizovano modeliranje podeone ravni. 3 . ali kao nezavisna aplikacija u velikoj meri predstavlja pomoć inženjerima za pravilan izbor delova alata i optimizaciju parametara presovanja. IR. Lou i dr. Baza je parametarska. [26] razvijaju CAD sistem sa bazom 3D modela komponenata alata u neutralnim formatima dostupnu na internetu pod nazivom QuickMold. Sistem podržava D-M-E standard. Jong i dr. i dr. IDEAS. Sistem je objektno orijentisan. zasnovan na tipskim oblicima. PDT. Autori vrše dekompoziciju plastičnog proizvoda sa stanovišta projektovanja (MID). U IKB-MOULD aplikaciji dodate su baze znanja i podataka potrebne za proizvodnju alata (CAM). SA inženjerske tehnike. Ovaj CAD/CAM/CAE sistem poseduje modul za proračun broja alatnih ploča. automatizovano modeliranje alatne šupljine. 23] su razvili sistem za projektovanje dokumentacije alata korišćenjem modelskih formi uzimajući minimalan potreban broj parametara. IKMOULD. Huang i G.Sh. Za upravljanje CAD bazom koristi se SolidWorks-ov API. 16. Sistem na principu konkurentnog inženjerstva putem interneta omogućava konstrukciju alata korišćenjem integrisanih baza alata. 28. Huang. proračun i sklop generator. Lin i dr. 21] razvijaju sisteme sa integralnim bazama alata za injekciono presovanje plastike kao što su IMOLD.

Prema obliku alatnih ploča. Napomena: elementi na pozicijama 1. tolerancije-osobine otpreska. 3 ne pripadaju elementima kućišta alata. i dr. a KBS MD na univerzitetu MIT u Masačusetsu (SAD).. 32] su definisali model ekspertnog sistema za izradu proizvoda od plastičnih masa u cilju predviĎanja konačnog kvaliteta proizvoda u svim fazama njegove izrade. nošenje ostalih elemenata alata. 4. 2. U praksi se u većem broju slučajeva primenjuju pravougaona kućišta. kao i prihvatanje i prenos sila.Nedić. koje sadrži kućište alata. FIT. [31. pričvršćivanje alata na mašinu za ubrizgavanje. kao i zahtevanog stepena njegove automatizacije. Dimenzije i konstrukciona izvedba kućišta alata direktno zavisi od oblika. 30]. kućišta alata mogu biti pravougaona i kružna. PLAssex za izbor plastičnih materijala. Koristeći informacije sadržane u tabelarnom prikazu s ciljem uspostavljanja relacija izmeĎu ulaznih podataka (materijal. Kućište alata za injekciono presovanje plastike sa elementima za vezu [29. dimenzija i broja otpresaka. HyperQ/Plastic. koji će se presovati u jednom alatu. ICAD [1. Na slici 1 je prikazano pravougaono kućište sa pripadajućim standardnim elementima i njihovim oznakama prema D-M-E standardu. ubrizgavalice i karakteristike proizvoda) sa tehnologijom injekcionog presovanja (ciklus-ubrizgavalica-podsistem za temperiranje-alat) i izlaznim podacima (otpresak. 6. Razvijeni model služi kao baza podataka za razvoj ekspertnog sistema. SUŠTINA TEHNIČKOG REŠENJA Kućište alata za injekciono presovanje plastike se sastoji od odreĎenog broja tipskih elemenata alatnih ploča. tehnološki parametri prerade. 4. greške). CIMP. Osnovna uloga kućišta alata je oblikovanje alatne šupljine. CADFEED za projektovanje alata za injekciono presovanje najjednostavni otpresaka [5. ranije razvijani programski sistemi su: IMPARD za modeliranje otpreska. Pored predhodno navedenih sistema. 30] je modularni ekspertni sistem razvijen na univerzitetu Dreksel (SAD. IMES GERES. B. 34. 35] 4 . 33. Slika 1.

S obzirom da predstavljaju centralni deo alata. držanje alata. Nepokretna i pokretna stezna ploča služe za postavljanje alata na ubrizgavalicu. jer se u ovim elementima prethodno izraĎuje odgovarajuća alatna šupljina. koje su sastavljene u podsklop kućišta alata.sastoji od alatnih ploča. Distantne letve služe za obezbeĎivanje hoda izbacivačke ploče i nosača izbacivačke ploče prilikom izbacivanja očvrslih otpresaka iz alata. U tom slučaju pokretna kokila može da sadrži samo alatnu šupljinu.sastavljen podsklop tip B sa četiri povratnika. N03. izbacivača i povratnika. Na slici 2 se prikazuju tipovi normalnih alata po D-M-E standardu. kokile mogu biti manje debljine. Distantna letva (odstojnik) N30. posvećuje im se velika pažnja pri izboru materijala. a po potrebi i umetaka. Hod izbacivačke ploče je ograničen visinom distantne letve i graničnika koji su smešteni na pokretnoj steznoj ploči. standardni nazivi i oznake elemenata kućišta alata su:         Pokretna stezna ploča (osnovna pokretna ploča) N01. Izbacivačka ploča služi za voĎenje i pozicioniranje izbacivača i povratnika. Međuploča služi za uklještenje i držanje kokila.sastavljen podsklop tip R sa voĎicama. Izbacivačka ploča N40 i Nosač izbacivačke ploče N50. koje nisu sastavljene u podsklop kućišta alata. Pokretna kokila N10B. Prilikom postavljanja nepokretna stezna ploča se steže za nepokretni deo.sastoji od alatnih ploča tip N. jer od njihovog kvaliteta u najvećoj meri zavisi i kvalitet dobijenih otpresaka. tip SF . U slučaju da se koristi meĎuploča. povratnicima i izbacivačima ulivnog podsistema. izradi i montaži. 5 . Nepokretna stezna ploča (osnovna nepokretna ploča) N02. MeĎuploča N20. projektovanju. Standardni alati se mogu podeliti na sledeće tipove:     tip N . a pokretna stezna ploča za pokretni deo ubrizgavalice. itd. Nosač izbacivačke ploče služi za pozicioniranje izbacivačke ploče. tip B . Nepokretna i pokretna kokila. tip R . kao najvažniji elementi alata. N04. služe za oblikovanje proizvoda. Nepokretna kokila N10A.Prema slici 1. ulivnim čaurama.

koji se odnose na:       5. MODEL PROGRAMSKOG SISTEMA Na slici 3 je prikazan model programskog sistema za projektovanje alata za injekciono presovanje plastike. Modeliranje proizvoda.  Modul za simulaciju injekcionog presovanja (CAE/I modul). Standardni tipovi normalnih alata Suština tehničkog rešenja je softver koji će da omogući rešavanje odreĎenih zadataka. Izbor materijala alata.1. Modeliranje sklopova alata. Modeliranje elemenata alata i. DETALJAN OPIS TEHNIČKOG REŠENJA 5. 6 .Tipovi normalnih alata po „D-M-E“ standardu tip N tip B tip R tip SF Slika 2. Programski sistem se sastoji od sledećih modula:  Modul za modeliranje proizvoda i alata (CAD/I modul). OdreĎivanje parametara presovanja. Projektovanje alata i izbor tipskih elemenata alata.  Modul za proračun i izbor elemenata kućišta alata (CAE/II modul) i  Modul za završno modeliranje alata (CAD/II modul).

Model sistema za projektovanje alata za injekciono presovanje plastike Slika 4 prikazuje tok informacija u programskom sistemu.Slika 3. 7 .

8 .

Slika 4. Algoritamska struktura programskog sistema 9 .

postoji mogućnost samostalnog izbora pojedinih delova alata iz baze podataka. kao i odreĎenih uslova proizvodnje proizvoda i alata. usvojeni godišnji obim proizvodnje alata. Kao prvi izlaz iz CAD/II modula dobija se spisak ili pregled preporučenih tipskih delova alata sa adekvatnom oznakom. dubina (visina) kalupne šupljine kokile. Izabrani tipski delovi alata i njihovi modeli mogu da posluže kao ulaz u proces završnog modeliranja alata. Kao drugi izlaz iz CAD/II modula mogu se dobiti 3D modeli i 2D crteži alata. 10 . kao što su potrebna sila zatvaranja alata. i dr. odnosno preciziranje njegovih geometrijskih i tehnoloških karakteristika. Baza znanja koja se koristi u okviru ovog sistema sastoji se od produkcionih pravila i činjenica za izbor alata kao i za definisanje. itd. odnosno osnovnih gabaritnih dimenzija. a zatim izvršilo projektovanje sklopa alata. tako što bi se na bazi modela tipskih delova alata modelirali ostali elementi. Tako na primer. odnosno odgovarajućih delova. kao što je prečnik kanala za temperiranje. U slučaju da preporučeni delovi alata ne odgovaraju potrebama. U interakciji sa bazama podataka (3D elektronskim katalozima) sklopova i delova alata moguće je preuzimanje gotovih konstrukcionih rešenja i/ili modeliranje novih (modul CAD/II).2. U prvom koraku. raspoloživa tehnološka oprema. a potom se vrši proračun parametara alata (modul CAE/II) i modeliranje alatne šupljine u modulu CAD/II. odgovarajući oblik alata (pravougaoni ili kružni). kod izbora kokila potrebno je definisati i dodatne podatke. kao i drugi zadati uslovi proizvodnje. Tok informacija u modulu za završno modeliranje alata (modul CAD/II) je prikazan na slici 5. u okviru numeričke simulacije vrši se odreĎivanje optimalnih parametara injekcionog presovanja (modul CAE/I). a neke od njih se potvrĎuju proračunom u modulu CAE/II. Pod proizvodnim uslovima se podrazumevaju odreĎeni parametri kao što su obim proizvodnje proizvoda od plastike. OPIS STRUKTURE PROGRAMSKOG SISTEMA Ulaz u sistem čine model proizvoda od plastike i odreĎeni proizvodni uslovi. u drugom koraku CAE/II modula se vrši izbor preporučenih tipskih delova alata.5. Na osnovu ulaznih geometrijskih i tehnoloških podataka o proizvodu od plastike. sa odgovarajućim pripadajućim oznakama.

Slika 5. Tok informacija u modulu za završno modeliranje alata [27. 29] 11 .

5. Slika 6. programskog sistema. Korisnički interfejs segmenta modula CAE/II 12 . KORISNIČKI INTERFEJS PROGRAMSKOG SISTEMA Dijalog prozorima (slika 6) je prikazan korisnički interfejs segmenta modula CAE/II.3.

u tabeli 1 je prikazana sistematizacija alata za injekciono presovanje plastike. odnosno jednom podeonom ravni. NAZIV GRUPE ALATA NORMALNI (UOBIČAJEN) ALAT ALAT SA BOČNIM OTVARANJEM ŠKOLJKASTI ALAT ŠEMATSKI PRIKAZ OPIS Alat ima najjednostavniju konstrukciju sa dve polovine. i/ili sa spoljašnjim navojem. Dugi i široki otpresci sa spoljašnjim usecima i/ili navojima. Pravac otvaranja alata je jednosmeran. Konstrukcija slična normalnom alatu uz postojanje školjke radi mogućnosti izbacivanja otpresaka sa spoljašnjim usecima i/ili navojima. 13 . Pljosnati otpresci sa usecima spolja i iznutra. Konstrukcija ove grupe alata je dosta slična normalnim alatima uz upotrebu klizača (jezgra) koji se izvlače pomoću posebnih mehanizama (kosih voĎica. Vrsta podsistema za izbacivanje otpreska iz alata. Vrsta kućišta alata (pravougaono ili kružno). KARAKTERISTIKE OTPRESAKA Otpresci svih oblika bez useka. Veličina alata.). itd. itd. Broj alatnih šupljina. Vrsta ulivnog podsistema. Uzimajući u obzir vrstu ulivnog podsistema i vrstu podsistema za izbacivanje otpreska. dok se izbacivanje otpresaka vrši gravitacijski ili pomoću izbacivača.6. Broj podeonih ravni. hidraličnih cilindara. ANALIZA UPOTREBLJIVOSTI TEHNIČKOG REŠENJA Osnovni kriterijumi za grupisanje alata za injekciono presovanje plastike u odreĎene grupe su:        Vrsta plastičnog materijala.

Razvodni kanali se temperiraju vodom zbog sprečavanja naglog očvršćavanja. Otpresci sa automatskim odvajanjem ulivnog podsistema. pri čemu se otvaranje alata odvija u dve faze. Jednostavni pločasti otpresci relativno malog obima. Grupa alata sa dve podeone ravni. Grupa alata sa dve podeone ravni. povećanog obima sa većim obimom ulivnog podsistema. Otpresci svih oblika. Otpresci svih oblika. Vrši se izolacija izmeĎu vrućeg i hladnog dela alata. Veći presek ulivnog podsistema koji se temperira zbog sprečavanja očvršćavanja. Otpresci sa unutrašnjim i/ili spoljašnjim navojima. povećanog obima sa većim obimom ulivnog podsistema. Tabela 1 Sistematizacija alata za injekciono presovanje plastike [10] 14 . Izbacivanje otpresaka se izvodi pomoću standardnih ili pločastih izbacivača. Kretanje meĎuploče pomoću povlačne kotve. Grupa alata sa dve podeone ravni. Otpresci posebne konstrukcije i posebnih zahteva. Potrebna je izolacija izmeĎu vrućeg i hladnog dela alata. Otvaranje alata se odvija u dve ili više faza u istom smeru.ALAT SA ODVRTANJEM ALAT SA OTKIDANJEM ULIVNOG PODSISTEMA ALATA SA TOPLIM ULIVNIM PODSISTEMOM ALAT SA TOPLIM RAZVODNIM KANALIMA ETAŽNI ALAT SPECIJALNI ALAT Konstrukciono rešenje kod koga se odvrtanje navojnog jezgra ili vretena vrši pomoću mehaničkih prenosnika. Alat sa dve ili više podeonih ravni. Kombinacija konstrukcije prethodnih grupa i/ili posebne konstrukcije za otpreske sa posebnim zahtevima kod kojih nije moguće primeniti niti jedno od navedenih rešenja.

Misumi. 3-Ne primenljivo. Meusburger. 1-Primenjivo 2-Delimično primenljivo. D-M-E. Najpoznatiji svetski proizvoĎači standardnih alata su: HASCO. Normalni alati spadaju u grupu najjednostavnijih i najzastupljenijih alata a služe za izradu svih oblika otpresaka koji nemaju bočne useke.Alat kao složeni funkcionalani sklop mora obezbediti ekonomičnu i stabilnu proizvodnju proizvoda odreĎenog kvaliteta. Procena mogućnosti primene programskog sistema Tehničko rešenje je namenjeno prvenstveno za projektovanje normalnih (uobičajnih) alata. Strack i Futaba. odnosno da imaju jednu podeonu ravan. i da se otvaraju u jednom smeru upravnom na podeonu ravan. Tabela 2 prikazuje mogućnost primene programskog sistema s obzirom na tabelom 1 definisane grupe alata. Ova grupa alata je najviše pokrivena grupa alata od strane svetskih proizvoĎača standardnih alata. 15 . čije su osnovne karakteristike da se sastoje od dve polovine alata. Tabela 2.

M. [6].3737-3750.: Feature-based CAD/CAE integration model for injection-moulded product design.40. L. YC. Ovo rešenje predstavlja integrisani CAD/CAE sistem. Deskriptivni pristup projektovanju i proračunu alata takoĎe omogućava mladim i manje iskusnim konstruktorima vrlo rano osamostaljivanje u projektovanju alata. C.1. MS Access kao sistema za razvoj i upravljanje relacionim bazama podataka i Visual Basic kao programski jezik za razvoj aplikacije i podrške MS Access-u. Vol. Vol. Kwong. YS.15. 16 .7. Edwards. potrebne proračune alata i automatizovan izbor standardnih elemenata kućišta alata. Y. 2002. Chan. LITERATURA [1]. Journal of Engineering and Computers. U realizaciji tehničkog rešenja. Tor.1-4. Deng. OSI.5-6. Y.: A review of research.28. pp...M. Vol. Ovaj sistem ispunjava sve zahteve koje mora da ispuni savremen CAIMDS“.. W. Deng. 2003. BT.387-395. Xiang. pp. Cheok..L.M.. 2011.A.M. No. Britton. Computer Aided Design. Programski sistem obezbeĎuje skraćenje vremena projektovanja alata. podiže aktivnosti u projektovanju alata na kvalitativno viši stepen. G.57. 8.. Ma. Deng.22. Chan.. proveru podobnosti proizvoda sa stanovišta injekcionog presovanja. Lam.·Pinfold. 2002. kao što su OSA. W. Programski sistem za projektovanje alata za injekciono presovanje plastike predstavlja originalno i autentično rešenje.M. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Y. pp.131-139..23-47. Vol..18.M. W. a iskusnim konstruktorima može poslužiti za proveru i proširenje stečenih znanja. [4]. International Journal of Production Research. proveri podobnosti proizvoda sa stanovišta injekcionog presovanja.H.. C. D-M-E i EUROMAP standardi. odnosno simulacionog modela. Szeto. pp. G. commercial software packages and patents on family mould layout design automation and optimization.M. Yan.K. K. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Deng.: A 3D CAD knowledge-based assisted injection mould design system.32. Constraint-based functional design verification for conceptual design. pp. [2]. Vol. odnosno programskog sistema su primenjeni programski sistemi opšte namene koji zadovoljavaju sve potrebne uslove za razvoj simulacionog modela i to: Pro/ENGINEER u svojstvu CAD/CAE. postavljen je i razvijen model programskog sistema za projektovanje alata. No. Materials and Design.A. automatizaciju modeliranja delova alata. No.. 2007.: A CAD-CAE Integrated Injection Molding Design System.. pp.B. Vol.889-99. W.: The role of materials identification and selection in engineering design. [5]. Y.80-92. Lam. Britton. ZAKLJUČAK U cilju racionalizacije i unapreĎenja projektovanja alata za injekciono presovanje plastike. No. No. S. Tehničko rešenje omogućava: - CAD modeliranje plastičnog proizvoda. 2000. [3].14.

Wang. [10]....: Mold Design and Simulation of Plastic Injection Molding Process in the CAD/CAE Software.1140-1152. Vol. M.: A framework a collaborative Design enviroment for injection moulding.. H..150.: Konstruiranje kalupa za injekcijsko prešanje otpresaka s unutrašnjim navojem..: Application of standardization for initial design of plastic injection moulds. Polimeri.: Doprinos sustavnosnom razvoju kalupa za injekciono prešanje plastomera.: A web-based model for developing a mold base system. Lee.24. 2000. B. Slovakia.: Collaborative product definition on the Internet: a case study. 2014.21. Doktorska disertacija. 2000. 2007..139. 2009. Lee. M.. Hodolic. pp. Zagreb. [14].H. D. Z. Ma..36.. W. Lee. M. C.. 2009. M.: A collaborative navigation system for concurrent mould design. Godec. [26]. Lou. Li.: Development of An Integrated knowledge-based system for mold-base Design. Hadzistevic. Wu.T. H. Zhang. S. 8356-8367. K. Hodolic. J. 2009.2. Kovacevic. G. Liu... Chung. Materiale Plastice.C. No.1.S. 2004. J. [21]..T. F. I. Huang. 2008.163-166. 1997. Fakultet strojarstva i brodogradnje.[7]. International Journal of Production Research. B. D. Hodolic. Lee. Stevic.F.: Rule base reasoning in the knowledge-based mould design system. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. No. ISSN 0351-1781.C. Osrečki. [25].. 2007. [20]. Stan. Vol. [16].H. H. pp. Vol.22. pp. [22]. pp. International Journal of Expert System with Application.: Knowledge based injection mold design system. No. Turkey. G. Stevic. J. [18].95-102.3. pp.: The development of standard component library for Plastic Injection Mould Design using an object-oriented approach. Fakultet strojarstva i brodogradnje.319-337. F. pp. Tehnički vjesnik Vol. CH..215-225. K.A. Matin. Vol. Proceedings of the CIRP. Z. I. DJ. Lee.: Computational prediction of defects during injection molding in complex part.W. Huang. Journal of Materials Processing Technology. International Journal of Advanced Manufacturing Technology.671-680.51–57. Bratislava. [11]. 2007. pp... Vol.S.. 2005.Y.H.41. Lin. Ch. J.M. B. Computers in Industry.. M. AYC. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Matin.. Huang. C. Kuric. [12].3. 2003.36. Vol. Fuh.: Development of Integrated CAD/CAE System for Mold Design for Plastic Injection Molding. pp. pp.Q. DJ.503-517. Y.. No. Hrvatska. Vol. Chang..180-184. 2009.: Koncepcijsko projektovanje kalupa za injekcijsko prešanje plastomera. Li. Vukelic.K. Tor. S. pp..B.Y. D. I.15. Huang...146. Vol.. Vol.1143-1148. Vukelic. YF..3-4.Y.: Study of the Cooling Time for Injection of Plastic Materials. Tehnički vjesnik. S. Vol. Zhang. 42. Y. I.H.. No.. Stan. Jong. pp. Vukmirovic. Vol.T.H: A knowledge-based parametric design system for drawing dies. Li.. Nee. Materiale Plastice. Z. 2002. Fetecau. Mak. D.40.S.45–50.S. Šercer. 17 . Godec. Šercer. [23].236-242. Lin.47.5...Y. K. M.R.. [13]. C.. Ch. AYC.. [17]. L. Vol..: Automatic initial design of injection mould.. Matin. I.. 2008. pp. Nee. Vol. Godec. K..611-618. J. I. Materiale Plastice.L.. [8]. 2003. 2003. [19]. Nedic. G. pp. [24].2301–2324. XII International conference on mechanical engineering. Vol. [15].. Čatić. Jou.. J. Fuh. pp.. Godec.2-4. Fetecau. Wang. M. Ruan.: Computer-aided structural design of drawing dies for stamping processes based on functional features. pp. Jiang. Britton. Chan. X. Zagreb. J. 2003. Y. Low. J.194199.46.: Uticaj hibridnog kalupa na svojstva injekcijski prešanog plastomernog otpreska. K. International Journal of Advanced Manufacturing Technology.. Zhang.. Istanbul. Godec.L. pp. Vol... M..H. pp. Journal of Materials Processing Technology. SH.53-62.. [9]. International Journal of Materials and Production Technology. International Conference and Exhibition on Design and Production of Dies and Molds. D. Liu. Cosma L.6. pp.

2010. Fakultet inženjerskih nauka. I. Kragujevac. Matin. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. [33]. B. DJ.d-m-e. [31]. pp. N. DJ.246. [28]. Lukic. D.. Matin. [29]. 2010. 18 . No. Vasiljević.1. Novi Sad. FTN. Vukelic.61-64. Tadic.net. ------: Mold Components Catalog. K. Nedić. Hodolic. ISBN 978-86-86663-23-8. D. Robotics and Computer Integrated Manufacturing. [34]. [35]. Mok.24. www. D-M-E 1_05a_4t. magistarska teza. H. D-M-E 1_05a_4tr.net.. pp.. ------: Mold Components Catalog. 2009.pdf.. 2008.: Razvoj programskog sistema za projektovanje alata za injekciono presovanje plastike. [30]. C. 2009.13. www. Vol. Hadzistevic. B.d-m-e. Lan. Nedić. Matin.K. M. www..net.d-m-e. B.: Boja.. [32]. kolorimetrija i plastične mase.: A CAD/CAE-integrated injection mold design system for plastic products. Kragujevac..[27]. ------: Mold Component Catalogue. str.S.. D-M-E 1_02a_4kt. Journal of Production Engineering. Vukelic.: Development CAD/CAE software for mold design. Vesnić. Chin. 2008. 2012. Hodolic. J.1-15.pdf. M.pdf.. I.dmeeu. [36].: An internet-based inteligent design system for injection moulds. 2011. Vol. I.com.: Tehnologije prerade plastičnih masa. J. 2008. ------: Mold Components Catalog. http://www.. Fakultet inženjerskih nauka. 2008. Hadzistevic...