You are on page 1of 354

^jf?

İ S T A N B U L

BÜYÜKŞEH
İR
BELEDİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI KENTSEL
ULAŞIM ANA PLANI (İUAP)

İSTANBUL
Mayıs-2011

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI
KENTSEL ULAŞIM ANA PLANI (İUAP)

Mayıs 2011

Raporda kullanılan sabit kur
1.0 ABD$ = 1.50 TL’dir

İçindekiler Tablosu

İçindekiler............................................................................................................................................................
Tablo Listesi........................................................................................................................................................
Şekil Listesi.........................................................................................................................................................
Kısaltmalar.........................................................................................................................................................

i
vii
xiii
xix

Giriş.......................................................
I
Çalışmanın Amacı ve Çalışma Alanı...........................
I
Organizasyon Şeması......................................... III
Çalışma Süreci ve İş Akışı.................................. III
Katılımcılar............................................... VI
Kent Ulaşımında Mevcut Durum

Bölüml İstanbul’un Konumu, Gelişimi ve Kentsel Yapısı.......
1.1. İstanbul’un Konumu ve Gelişim Süreci...................
1.1.1
Konum.............................................

1
1
1

1.1.2
Tarihsel Gelişim Süreci...........................................................................................................
1.1.3
İstanbul’un Türkiye İçindeki Önemi................
1.1.4
Endüstri Kentinden, Ticaret-Hizmet Kentine........
1.2. Kentsel Yapı...........................................
1.2.1
Doğal ve Coğrafi Yapı.............................
1.2.2
Kentsel Gelişme / Yayılma.........................
1.2.3
Arazi Kullanım Yapısı.............................

3
4
4
4
9
15

Bölüm2 Hane Halkı Araştırması...............................
2.1 Yolculuk Özellikleri...................................
2.2 Hareketlilik Oranı.....................................
2.3 Yolculuk Süresi Özellikleri............................
2.4 Yolculuk Üretimi ve Çekimi.............................
2.5 Yolculuk Dağılımı......................................
2.6 Hane Halkı Yolculuk Özellikleri........................
2.7 Araç Sahipliği.........................................
2.8 Toplu Taşıma Yolculuk Özellikleri......................

17
19
20
22
24
30
33
36
37

Bölüm3 Karayolu Şebekesi ve Trafik Hacmi....................

39

3.1 Karayolu Şebekesi................................................................................................................................
3.1.1
Bölgeler Arası Karayolu Şebekesi..................
3.1.2
Bölgeler Arası ve Kent içi Büyük Ölçekli Karayolu

1

39

39

Projeleri.............................................. 40
Karayolu Ağı...................................... 41
Şebekedeki Trafik Hacim Değerleri................... 54
3.2.1................................................. Zirv
e Saat Trafik Hacim Değerleri..................... 54
3.2.2................................................. Perd
e-Kordon Hatlarında Trafik Hacmi.................. 56

3.1.3
3.2

3.2.3............................................................................................................................................... Dış
İstasyon Hatlarındaki Trafik Hacmi.......................................................................................
68

Bölüm4 Raylı Sistem Ağı....................................
4.1 Mevcut Raylı Sistemler................................
4.1.1
Raylı Sistem Ağı..................................
4.1.2
Yolcu Trafiği.....................................

73
73
73
76

4.1.3
İşletme.....................................................................................................................................
4.1.4
Altyapı ve Ekipman Sistemleri.....................
4.1.5
Araç Tipi.........................................
4.1.6
İdare ve Organizasyon.............................
4.2 Raylı Sistem Projeleri.................................
4.2.1
Raylı Sistem Projeleri Sınıflandırılması..........

79
80
81
81
81

1

77

Karayolu ve Denizyolu Toplu Taşımacılığı
..................................................................................................................................................
Karayolu Toplu Taşımacılığı
..................................................................................................................................................
Taşıma Türleri...........................................................................................................................
İdare..........................................................................................................................................
Ücret Sistemi............................................................................................................................
Deniz Ulaşımı...........................................................................................................................
Taşıma Türü ve İdare...............................................................................................................
İşletme.......................................................................................................................................
Ücret Sistemi
..................................................................................................................................................
Trafik Yönetimi.........................................................................................................................
Trafik Sinyalizasyon Sistemi...................................................................................................
Mevcut Sinyalizasyon Sistemi...............................................................................................
Trafik Sinyal Tasarımı ve Bakım/Onarımı..............................................................................
Yeni Sinyal Sistemi..................................................................................................................
Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalışmaları.......................................................................................
Trafik Kontrol Merkezi.............................................................................................................
Trafik Ölçüm Sistemleri...........................................................................................................
Trafik Bilgilendirme Sistemi.....................................................................................................
Trafik Denetleme Sistemleri (EDS).........................................................................................
Trafik Yönetim Önlemleri........................................................................................................
Tersine Çevrilebilir Şerit..........................................................................................................
Kamyon Yasağı........................................................................................................................
Sıkışıklığın Azaltılması............................................................................................................
Otopark Yönetimi....................................................................................................................
Transfer Merkezleri ve Park Et-Devam Et.............................................................................
Trafik Kazaları ve Güvenlik.....................................................................................................
Kaza Sayısı.............................................................................................................................
Kaza Veri Kayıt Sistemi..........................................................................................................
Ulusal Trafik Güvenlik Programı.............................................................................................
Kara Noktaların Analizi ve İyileştirilmesi................................................................................
Trafik Eğitimi ve Toplum Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar...................................
Trafik Uygulamaları................................................................................................................
Bisikletli ve Yaya Ulaşım Sistemi...........................................................................................
Taksi Durakları Planlaması ve İşletim Sistemi......................................................................
Kurumsal, Finansal ve Çevresel Çerçeve..............................................................................
Kurumsal Çerçeve..................................................................................................................
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İle İlgili Kanunlar ve Düzenlemeler....................................
Kentsel Ulaşım İdari Yapılanması...........................................................................................
Merkezi Hükümetin Kentsel Ulaşım Planlamasında Rolü.....................................................
Arazi Kullanım Planlarında Karar Verme ve Uygulama.........................................................
Finansal Çerçeve...................................................................................................................
Yerel Otoritelerin Gelir Kaynakları..........................................................................................
Yerel Otoriteler Finansman Kaynakları...................................................................................
Mali Mesuliyetin Dağıtılması..................................................................................................
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirleri................................................................................
İBB’nin Ulaşım Sektörü’ndeki Yatırımları...............................................................................
İstanbul Büyükşehir Alanında Ulaşım Altyapı Finansmanı İçin Alternatif Kaynaklar...
Kamu Özel Ortaklığı İşbirliğine Karar Verme ve Uygulama..................................................
Türkiye ‘de Ulaşım Yatırımlarında Kamu Özel Ortaklığı Uygulamaları Problemleri....
Çevresel Çerçeve....................................................................................................................
Çevre Politikası.......................................................................................................................
Çevre Mevzuatı.......................................................................................................................
İdari Organizasyonlar..............................................................................................................
Çevresel Enstrümanlar...........................................................................................................

11

84
84
84
89
90
91
91
94
97
98
98
98
98
99
99
99

10
1
103
108

11
0
11
0
11
1
11
2
11
2

114
117
117

12
0
1
20
1
20
1
21
1
22

123
123
125
1
25
125
132
138
141
1
44
1
44
1

Arazi Kullanım Planı ve Talep Tahmini

Bölüm8

İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve
163
8.1 Üst Ölçekli Planlama Yaklaşımı......................... 163
8.2 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı......................... 164
8.2.1
Amaç ve Temel Hedefler............................ 165
8.2.2
Kentsel Gelişim Önerisi........................... 166
8.3
Sosyo-Ekonomik Çerçeve............................. 167
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6

Nüfus.......................................................................................................................................

167

GSYİH ve Hane Halkı Geliri....................................................................................................

176

İstihdam.......................................... 169
Nüfus ve İstihdam Arasında Mekânsal Denge......... 173

Otomobil Sahipliği................................ 177
Öğrenci Sayısı.................................... 178

Bölüm9
Ulaşım Talep Tahmini............................... 180
9.1 Yolculuk Talep Modeli.................................. 180
9.1.1
9.1.2

Model Yapısı ve Yöntem.........................................................................................................

180

9.1.5
9.1.6

Zirve Saat Yolculuk Oranları...................................................................................................
Şebeke Ataması......................................................................................................................
Gelecek Için Araç Sahipliği Tahmini........................................................................................

186
187
188

Trafik Analiz Bölgelerine (TAB) Göre Yolculuk Üretim
ve Çekim Modelleri..................................... 182
9.1.3
Yolculuk Dağılım Modeli........................... 184
9.1.4
Türel Dağılım Modeli.............................. 185
9.2

9.2.1
TAB Bazında
9.2.2
Araç Sahibi
9.3 Yolculuk Talebi
9.3.1
9.3.2
9.3.3

190

Araç Sahipliği........................ 188
Hanelerin Tahmini..................... 189
Tahmini................................

Toplam Yolculuk Sayısı...........................................................................................................

190

Yolculuk Üretim ve Çekimi......................... 191
Yolculuk Dağılımı................................. 208

Bölüm10 2023 Uzun Dönem Hedef Yılı İçin Hiçbir Şey Yapılmaması
Durumu Analizi.............................................. 210
10.1
Hiçbir Şey Yapılmaması Durumu Analizi............. 210
10.1.1
Türel Dağılım..................................... 210
10.1.1.1
Ulaşım Türlerine Göre Günlük Yolculuk Talebi...... 210
10.1.1.2
Ulaşım Türlerine Göre Zirve Saat Yolculuk Talebi. . 224
10.1.2
Karayolu Ağındaki Yolculuk Talebi................. 225
10.2
Japonya’da Üç Ana Metropoliten Alanda Türel Dağılım
Oranları............................................... 227
Ana Plan

Bölüm 11 Ulaşım Ana Planı İçin Politikalar ve Stratejiler...
11.1 Amaç, Hedef ve Politikalar.............................
11.1.1
Amaç..............................................
11.1.2
Ana Planın Hedefleri..............................
11.1.3
Politikalar.......................................
11.2 Stratejiler............................................
230

229
229
229
229
230

Bölüm 12 Ana Plan Yaklaşımı.................................
12.1
Şebeke Tanımları ve Planlama Süreci...............
12.2
Temel Ağ..........................................
12.2.1
Karayolu Temel Ağı................................
12.2.2
Raylı Sistem Temel Ağı............................
12.2.3
Temel Ağı Oluşturan Hatlar........................
12.3
Yolculuk Uzunluğu Dağılımı........................
12.4
Talep / Kapasite Boşlukları.......................

232
232
233
233
234
234
236
240

ııı

2009 Yılı Yük Hareketleri........................................................................................................
2023 Yılı Yük Hareketleri Talep Tahmini.................................................................................
Yaka Geçişi Ana Ulaşım Koridorları Analizi...........................................................................
Yaka Geçişi Karayolu Koridorları............................................................................................
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Sosyo-Ekonomik Yapı ve Arazi
Kullanımı Üzerindeki Etkileri..................................................................................................
Nüfus Değişimi........................................................................................................................
Araç Sayısında Değişim.........................................................................................................
Boğaziçi Köprüsü’nde Araç Sayısındaki Değişim..................................................................
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Araç Sayısındaki Değişim..............................................
Kentsel Alanda Değişim..........................................................................................................
Doğal Eşikler Üzerinde Değişim.............................................................................................
2023 Yılı Alternatif Yaka Geçişi Senaryoları..........................................................................
Alternatif Senaryoların Değerlendirilmesi..............................................................................
Alternatif Senaryoların Kentsel Alan Üzerindeki Fiziksel Etkileri..........................................
Yaka Geçişi Raylı Sistem Koridorları.....................................................................................
Alternatif Hat Güzergahları ve İstasyon Noktaları.................................................................
Alternatif Raylı Sistem Hatlarının Değerlendirilmesi.............................................................
Yaka Geçişi Yük Hareketleri...................................................................................................
Alternatif Ağ Gelişim Stratejileri..............................................................................................
Karayolu Ağırlıklı Ağ...............................................................................................................
Raylı Sistem Ağırlıklı Ağ.........................................................................................................
Karma Ulaşım Sistemi............................................................................................................
Alternatif Ağ Gelişim Stratejileri Performans Analizi ve 2023 Plan Ağının Belirlenmesi.....

243
245
248
248
249
249
254
254
255
259
261
265
266
261
269
273
274
283
287
291
291
299
303

Karayolu Plan Projeleri.........................................................................................................
Plan Projeleri...........................................................................................................................
Gelişme Alanlarındaki Plan Projeleri.....................................................................................
Silivri........................................................................................................................................
Ataşehir...................................................................................................................................
Altınşehir - Kayabaşı...............................................................................................................
Halkalı.....................................................................................................................................
Kıraç........................................................................................................................................
Sultanbeyli................................................................................................................................
Arnavutköy...............................................................................................................................
Ispartakule...............................................................................................................................
Yakuplu.....................................................................................................................................
Pendik.....................................................................................................................................
Merkezi Alanlardaki Karayolu Projeleri...................................................................................
Kavşak ve Bağlantı Kolları.....................................................................................................
Tünel Projeleri........................................................................................................................
Karayolu Proje Maliyet Tahminleri..........................................................................................
İnşaat Birim Maliyeti................................................................................................................
Kamulaştırma Maliyeti.............................................................................................................
Raylı Sistem Plan Projeleri..................................................................................................
Raylı Sistem Temel Ağ Yap ısının İncelenmesi.....................................................................
Raylı Sistem Projeleri (Maksimum Raylı Sistem Ağı)...........................................................
Raylı Sistem Projeleri Maliyet Tahmin Yöntemleri.................................................................
Yapım Maliyeti Tahmin Yöntemi..............................................................................................
Bakım ve İşletme Maliyeti Tahmin Yöntemi...........................................................................
Alternatif Plan Projelerinin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi...........................
Ekonomik Değerlendirme.......................................................................................................
Yöntem ve Kabuller.................................................................................................................
Karayolu Hesap Yöntemleri....................................................................................................
Araç İşletme ve Yolculuk Süresi Maliyetleri (VOC & TTC)....................................................
Yakıt Tüketimi ve Emisyon Birim Tüketim Değerlerinin Hesaplanması.................................

ıv

310
310
311
311
314
315
317
318
320
321
323
324
326
328
328
330
331
331
332
336
336
337
343
345
347
350
350
350
351
351
351

........................................................ Yasadışı Yol Kenarı Parklanması ile İlgili Yaptırımlar........Devam Et........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi......... Sera Gazı ve Hava Kirleticiler.................................................................................................................................................................................................................................................................................. Raylı Sistem Projelerinin Ekonomik Değerlendirmesi (E-IRR)..................... Deniz Ulaşımı Gelişim Planı............................. Ağ Gelişim Planı........ Su Havzaları ve Canlı Çeşitliliği.......................................... Trafik Sıkışıklığı Azaltma Yöntemleri......................................................................................................................................................................................................................................... Ağ Gelişim Plan Yaklaşımları.....................Araç Sahipliği Maliyeti...................................................................................................................................................................................................... Transfer Merkezleri Gelişim Planı. Kaza Maliyeti........................................... Ana Plan Projelerinin Sosyal ve Çevresel Değerlendirme................... Trafik Sıkışıklığı .................... Ana Plan Projelerinin Sosyal ve Çevresel Etki Sentezi................................................................................................................................ Raylı Sistem Gerçekleşme Planı........................................................................................................................................................................................................ Zaman Maliyeti................................................... Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Plan Yaklaşımı..................................................................................................................................................... Trafik Sıkışıklığı Yaşanan Noktaların Tespiti........ Yol Güvenlik Denetimi............... Kaza Veritabanı................................................................................................................................................................................................................................................................... Ana Plan Projelerinin ve Sürecin Gözden Geçirilmesi....... Otopark Talep Yönetimi................................................................................................................. Sosyal ve Çevresel Değerlendirilmeye Yönelik Öneriler............................................................................................................................. Çalışma Bölgesindeki Hassas Bölgeler............................................................................................................................................................ Gürültü Maliyeti.................................................................................................................................................................. Proje Önceliklendirmesi.................. Lastik Tekerlekli ve Denizyolu Toplu Taşıma Planı.......... Otopark Yönetimi....... Sosyal ve Çevresel Değerlendirme (SÇD)....................................................... Finansal Değerlendirme.............................................. v 351 352 353 357 357 358 358 358 358 358 360 362 362 363 364 364 364 364 365 365 366 366 367 368 369 374 374 374 376 376 379 380 383 384 384 385 390 391 394 394 394 396 397 399 399 400 400 400 400 401 402 404 404 404 404 404 406 ................................................................................................................. Toplam Maliyetlerin Elde Edilmesi................................................................... Ulaşım Talep Yönetimi (UTY)............................ Yakıt Tüketim Maliyeti............................................................................................................................................................................................................................................................................................... Raylı Sistem Güzergâhları............ Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Arazi Kamulaştırması................................................................................................................................. Raylı Sistem Planı............................................................................................... Metrobüs Ağı Gelişim Planı................. Emisyon Maliyeti................................ Ulaşım Talep Yönetim Planı.................................................................................................................................................................................................................................................... Karayolu Planı.................................................................................................................................. Amaç ve Yöntem ............. Trafik Güvenliği .............................. Orta ve Uzun Vadeli Projeler................................ Park Et ................................................................................................................ Ekonomik Değerlendirme Sonuçları....................................................................... Sosyal Etkiler .............................................................. Su Kirliliği Maliyeti......................................... Dönemsel Karayolu Ağı ve Özel Karayolu Projelerinin Ekonomik Değerlendirmesi (E-IRR)...................................... İstanbul Ulaşım Talep Yönetimi Planı..................................................... Kültür ve Tabiat Varlıkları................................................................................................. Kısa............. Orman Alanları ve Tabiat Parkları......................................................................................................................... Raylı Sistem Projelerinin Finansal Değerlendirilmesi................................................................. Trafik Güvenliği Eğitimi ........................................................................................................................................................ Sıkışıklığın Ücretlendirilmesi..............................................................................................

....................... Karayolu İçin Deprem Afet Yönetimi..........................................................................Özel Sektör Ortaklığında Uygulama Yöntemleri.......................................................................................................... vı 406 407 407 410 411 412 412 412 417 41 9 419 424 426 430 434 434 435 436 438 440 440 442 442 442 442 442 446 446 446 447 448 448 451 452 453 453 ........................................................................................................................................................................ Uygulama Araçları..... Transfer Merkezleri ve Park Et-Devam Et Sistemi.......................................................................................... Uygulama Yöntemlerinin Tanımlanması...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kamu-Özel Sektör Ortaklığının Dezavantajları.................................................................................................. Uygulama Araçları......................................................... Taksi Durakları Planlaması ve İşletim Sistemi .... Bazı Dünya Şehirlerinde Uygulanan Toplu Taşıma Ücret Politikaları......................................... Finansal Kaynaklar ve Uygulama Modelleri................................. Ulaşım Yatırımlarının Hızlandırıcı Alternatif Fon Kaynakları......... Otopark Ücretlendirmesi...................................................................................................... Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Tan ımı..................................................................... Toplu Taşıma Ücret Politikası............................................................................................................................. İstanbul’da Deprem Analizi................. Öncelikli Eylem Önerileri.. Depremin Köprüler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi...................................................................... Plan Performansı.................................................................... Yeni Yapılacak Binalarda Otopark Uygulamaları ............................ Ulaşım Tesisleri ve Bileşenlerinin Güvenlik Konusunda Açıkları........................................................................ Ulaşım Altyapısı İçin Afet Yönetimi................................................................................................. Afet Yönetiminde Ulaşım Altyapısına İlişkin Tavsiyeler ............ Otoyol ve Boğaz Geçişleri Fiyatlandırma Politikaları................. Tarihi Yarımada Bölgesi Ulaşım Talep Yönetimi Uygulamaları............................. Öncelikli Eylemler......... Alternatif Finansman Kaynakları............................................... İBB Ulaşım Sektörü Yatırım Planı................. Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projelerinin Avantajları...................... Uygulama Planı ve Programı.......................................................... Uygulama Planı ve Programı................... Bisikletli ve Yaya Ulaşım Sistemi...................... İstanbul İçin Deprem Master Planı (DMP)....................................................................... Finansal ve Kurumsal Planlama............................................................. Tarihi Yarımada’da Trafik Hücre Sistemi........................................................................... İstanbul İçin Toplu Taşıma Ücret Politikaları...............................Yasa Dışı Parklanmaya Yönelik Yaptırımlar .................... Tarihi Yarımada Bölgesel Ücretlendirme Politikası.................................. Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Uygulamasının Kullanım Nedenleri...................................................................................................................................................... Kamu ....

.......................................................................8....1.....3 İstanbul’da İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı.............................................6 Köprülerden Geçen Günlük Ortalama Araç Sayıları...........2.....4 İBB Ulaşım Yatırımları Dağılımı............................................ Tablo 3............ Tablo 4...............2 I............................................................1 İstanbul’un Eğim Aralıkları ve Alansal Dağılımı...................................................1. 3.........................2..................................... 3.............1............. 2........2..........1 Mevcut Raylı Sistem Hatları......................................................... vıı VI VII VIII IX 3 3 4 6 8 56 57 57 58 65 69 70 72 72 72 73 77 77 78 79 80 81 83 84 85 90 90 91 92 94 94 95 ............... Mevcut Raylı Sistem Hatlarının Teknik Özelikleri.............................. Tablo 5................................................ Deniz Otobüsü Dış Hat Yolcu Sayıları..2 Perde-Kordon Araştırmasının Özeti..............1...........................................................................................1................3 Bölge Bazında Nüfus Gelişimi.........................1.......................................................................1 İstanbul’da Nüfus Artışı............................................................................... Tablo 3........................... İUAP İzleme Kurulu Listesi................................................. 2....................1.....2....................3 I.....................7 Kordon Hattında İstikamete Göre Günlük Trafik Hacmi..............................................1.....................................1........Tablo Listesi Tablo Tablo Tablo Tablo I................2 İstanbul İli Orman Alanları......2 Boğaz Köprüleri Gişe Fiyatları..............2................................. 1...........................2.......................2..... 1................4 İUAP Revizyon Öncesi Katılımcı Listesi.................................1 Raylı Sistemlerde Ücretlendirme Sistemi...............................2...............................................Kordon Hatlarında Sabah Zirve Saatlerinde (07:00-10:00) Ortalama Doluluk Oranları..... İUAP Haftalık Toplantı Katılımcı Listesi............................................. 2................................................... Tablo 5................................................5 Bölgelere Göre İstihdam Artışı................... Tablo 5........................... Tablo 5..2.....................................2............................................................3 Raylı Sistemlerin İşletme Özellikleri...............1 Hane Halkı Anket Verilerine Göre Araç Sayıları.......................... Tablo Tablo Tablo Tablo 4........2......................2..................................................................................... 3.............1 Seyahat Edilen Araç-Km (VKMT)..................................................2 Raylı Sistemlerle Taşınan Günlük Yolcu Sayısı.......4 Hatlara Göre Günlük Perde-Kordonlardaki Trafik Hacmi.......2...................... 10 12 13 14 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 2........2........8 Çalışma Alanı ve Dışı Arası Otomobil Yolculukları........................................1 Cinsiyetlere Göre Hareketlilik Oranı.....................................4 Karayolu Toplu Taşımacılığı Ücret Sistemi......................................1 I.1..................................................................1 İstanbul’da Karayolu Toplu Taşıma Türleri............... Raylı Sistemlerde Kullanılan Araç Türleri ve Özellikleri......................................... 1........4 Yıllara Göre Bir Kullanımlık Tam Akbil Ücreti.........3 Hane Halkının Otomobil Sahipliği ve Amaçlarına Göre Hareketlilik Oranları....................................................1................... İUAP Revizyon Katılımcı Listesi.................................1........................2..................................1 Yol Planlaması ve Uygulamasından Sorumlu Kuruluşlar................................1..............1 Toplam Yolculuk Sayısı ve Kişi Başına Düşen Yolculuklar.................................2 5......................5 5...... 19 21 21 22 36 38 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 3...........................................................2 Amaç ve Cinsiyete Göre Yolculuk Kompozisyonu...........1............ Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 1...........................................10 Çalışma Alanı ve Dışı Arası Panelvan Yolculukları.................6 Dış İstasyon Hattındaki Anket Alanları Özeti....1.5 4...........................................................3 Sayımı Yap ılan Taşıt Türü.................1....................... 1........... Araç-Süre (VHT) Tablo 3.................. 1..........1 5..6 İlçelere Göre İstihdam Dağılımı...................................................... Tablo 3..... 2.........4 İlçelere Göre Nüfus Artışı.........5 Müdürlüklere Göre Ulaşım Sektörüne Yatırımın Dağılımı.................................7 4...........................3 5.7........................................2.2................................................................. Denizyolu Toplu Taşımacılığının İşletme Özellikleri....................................... Denizyolları Toplu Taşımacılığında Sorumluluk Dağılımı....... Tablo 3.............1 Türler Arası Aktarma Dağılımları..........2..................................................................2................................................................... Tablo 4............................ 2................2........... Tablo 4........ Tablo 3........................................... 3..........9 Çalışma Alanı ve Dışı Arası Kamyon Yolculukları......... Deniz Otobüsü İç Hat Yolcu Sayıları..............1................. İnşaat Halindeki Raylı Sistem Hatları............................. 1.................. Tablo 3...................2..........................2......2 Türkiye ve İstanbul’un Cari Fiyatlarla GSYİH Değerleri.. Tablo 3.......2............................................................3 Avrupa Ülkelerindeki Hız Limitleri..............................................................1........6 4................................................................ 1............1.....................................................................................2........1..................................1................................ 1........... 3..4 Yıllara Göre Bir Kullanımlık Tam Akbil Ücreti...............2 Karayolu Toplu Taşıma İşletmesi Ana Hatları.... Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 5...1..................................5 Perde .......................................................... Tablo 3..3 Karayolu Toplu Taşımacılığında Sorumluluk Dağılımı......................................................................... 44 44 49 52 52 53 Tablo 3.................................................................................................................. Tablo 4.

...........5 2023 Yılı Çalışan Sayısı ve İstihdamın Yakalara Dağılımı..........1............... 167 170 170 171 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 8...1....................... Yıllara Göre Reel Aktivite Oranları......................3...................................2.....3....6Multinomial Logit Model Katsayıları 9........ Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Harcama Tutarlarının Yatırım Türüne Göre Dağılımı.............2...............................7Kruvaziyer Limanlar İçin Yolculuk Hesapları 9.................................................1 Mevcut Duruma Ait Türel Dağılım Oranları...........................................10 Ülkelere Göre 2007 Yılı GSYİH........ 179 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 182 183 184 184 186 188 189 189 190 190 191 194 195 196 196 197 198 199 200 202 203 Tablo 6..........7......3...............1................................ 8......................................... 210 Tablo 10............5.7Ortalama Doluluk ve Birim Otomobil Değeri 9.................................Tablo Tablo Tablo Tablo 5.........................................................4....................3....................................1Model Yapısı.................. İstanbul’un Sektörel Dağılımı............... 8...... 175 176 176 177 178 Tablo 8...... Ulaşım Hizmetler Yönetimi 2010 Yılı Yat ırımlarının Müdürlükler Bazında Dağılımı............... 95 96 96 97 Tablo 6...............8Alışveriş Merkezleri İçin Yolculuk Değerleri 9......................................................... Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Ulaşım Projeleri Listesi.........................8 Dolar Cinsinden Kişi Başına Düşen GSYİH................................2 2023 Yılı Hiçbir Şey Yapılmaması (Temel Ağ) Durumuna Ait Türel Dağılım Oranları...................1 Türkiye ve İstanbul’daki Trafik Kazaları....2Çalışma Alanına İlişkin Sosyo-Ekonomik Veriler ve Hareketlilik 9.. Yıllara Göre İstihdam Değerleri...............................11 Yıllara Göre Çalışma Alanı Otomobil Sahipliği.................... Trafik Eğitim Otobüsü ve Trafik Eğitim Parkının Başarısı............................ Deniz Motorlarının İşletme Özellikleri.........2 8..........................2.............................................4Havalimanları Yolculuk Hesapları 9....................3.3..2..........................1.......................3......2 7..........4 Yıllara Göre Nüfus Dağılımı............................9Önerilen Alışveriş Merkezleri İçin Yolculuk Hesapları 9......1 Transfer Merkezleri ve Park Et Devam Et Alanları ..........2.....4 6.............................9 Türkiye ve İstanbul İçin GSYİH Büyüme Tahmini (%)........... 216 Tablo 10.1 İstanbul’daki Mevcut Otoparklar.5Model ve Sayım Sonuçlarının Karşılaştırılması 9...... 174 Tablo 8...........................................................3. 9....... 8....2 6...6 İlçelere Göre Nüfus ve İstihdam Dağılımı.1................122023 Yılı İçin İlçelere Göre Günlük Yolculuk Üretim ve Çekimleri Tablo 10.................3........................6............. İstanbul’daki Kaza Oluşum Türleri..3 6.... 113 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 6..........6......3.........6................6.........1 6........................................................................... 117 117 118 119 121 123 Tablo Tablo Tablo Tablo 7.................12 2009-2023 Yılları Öğrenci Sayıları.............3 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Otomobil Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Mevcut Durum)... Şehir Hatlarında Taşınan Günlük Yolcu Sayıları.....1..............................8 Hızlı Feribot Hatlarında Taşınan Yolcu ve Araç Sayıları....... Hane Halkı Büyüklüğü ve Otomobil Sahipliği............1 7..........3.......1........................... Tutuklama Sayısı ve Ceza Miktarı.... 210 Tablo 10........... 178 9......1Çalışma Alanı İçindeki 2023 Yılı Yolculuk Talebi 9....3............... Yıllara Göre İstanbul’daki Trafik Kazaları ve Ölen-Yaralanan Kişi Sayıları.4 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Servis Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı vııı ....112006 Yılı İçin İlçelere Göre Günlük Yolculuk Üretim ve Çekimleri 9.............................................................5 5..2..1Çalışma Alanı 2023 Yılı Projeksiyonları 9....................................1......10Turizm Merkezleri İçin Yolculuk Değerleri 9..3................2Üretim ve Çekim Modelinde Kullanılan Değişkenler Listesi 9.......3....................3Yolculuk Üretim ve Çekim Modelleri İçin Parametreler 9...............................3............................6.......................2Otomobil Sahipliği Değişimi 9.....................................................3................................................2.......... 115 Tablo 8...............2......3.............. 8.........5 6..........1.................1..............3............3 7..........................3 8...................7 Cari Fiyatlarla GSYİH..2.4Yolculuk Dağılım Modeli Parametreleri 9..............3....................................3Terminal ve Aktarma Merkezleri Yolculuk Değerleri 9..6İskelelerdeki Yolculuk Değerleri 9...........................................................52008 Yılı Gelen-Giden Yolcu Sayıları 9....2........3............................................................................................... Kaza Mağdurlarının Dağılımı.....................1 İBB’nin 2004-2008 Yılları Arası Gelirleri.3................3.........................7 5............ Denizyolu Toplu Taşımacılığı Ücret Sistemi...................6 5.......1 8.. 148 150 150 159 Tablo Tablo Tablo Tablo 8.............................3Çalışma Alanındaki Araç Sahipliği Oranları 9.........................1....3.....3..3...

.....6 Boğaziçi Köprüsünden Geçen Araçların Yıllara Göre Dağılımı.........5 12.....................1........................1............................ Tablo 10..............................6...........5.........1...........4 1970-2007 İstanbul İlçeleri Dönemsel Nüfusları....................................................................................... 2023 Yılı Kamyon-T ır Hareketleri.....................................3 Fatih Sultan Mehmet Köprüsün Etkisinde Kalan İlçeler Ve Dönemsel (1985-1990) Nüfus Artışları..............15 Senaryolara göre Yakıt............................2...................................5..............6.....................................1 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile İUAP Hedefleri..................................................25 Marmaray ve 3...................6............................................................................ 272 12..........6.............................. 12......6...7 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Otomobil Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Temel Durum)...........3.................6....................8 İki Köprünün Açılış Yılından İtibaren Geçen Araç Sayılarının Karşılaştırılması.......1 Tablo 12..6.................................19 Alternatif Raylı Sistem Güzergah Bilgileri...............17 3.....6. Araç Sahipliği..........7 12...............4 12................................... 252 Tablo 12................................................ 229 218 219 220 221 222 223 228 Tablo 12..6........... Tablo 10..............................................................................................22 Alternatif Raylı Sistem Hatlarının Diğer Hatlar Üzerindeki Etkileri (yolcu/km)........................................................................................................................9 İstanbul’daki Konut ve Sanayi Alanları (ha)...................... 12..............8 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Servis Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Temel Durum)....5......... Gürültü............. Tablo 12.............6...................................20 Alternatif Raylı Sistem Hat Bilgileri..................... ıx 288 289 290 291 ....................... 268 Tablo 12.......6 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Yolculukların İlçelerdeki Dağılımı (Mevcut Durum)......................5.....................................................................5............. 217 Tablo 11.................7.............. Tablo 12. 2023 Yılı Kamyonet Hareketleri..................................................6..........................................1 Alternatiflere Göre Ulaşım Ağına İlave Edilen Karayolu ve Raylı Sistem Uzunlukları...............................................................................2...7 Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden Geçen Araçların Yıllara Göre Dağılımı............. 2023 Yılı Tahmin Edilen Yük Aracı Sayısı......................................5 İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Bina Yapımı Dağılımı........... Tablo 12......13 Alternatif Senaryolara Göre 2023 Yılı Yaka Geçişi Yapan Araç Sayıları.. Koridor Senaryolarına Göre Yerleşim Alanı Öngörüsü Yapabilmek Amacıyla Konut Alanları ve Sanayi Alanı Ölçüm Yapılan Noktalara Olan Mesafesi (km).................. Tablo 12.........................................6........ Tablo 12..................................................................................1 Raylı Sistem İşletme Mesafeleri................6.........................................................................................26 Ambarlı-Pendik Hattı Ro-Ro Taşıma Kapasitesi Tablo 12..6.......................................................... Tablo 12........................... 1960-2007 Nüfus Sayımı Sonuçları.....24 Boğaz Perdesi Üzerindeki Alternatif Raylı Sistem Hatlarına Ait Yolculuk Bilgileri.............6................................5 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Toplu Taşıma Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Mevcut Durum).6............................................................................................................. 12....1 Yük Hareketlerinin Zamansal Dağılımı............... 249 Tablo 12..........3 12...... Tablo 12......1 Türlere Göre Yolculuk Uzunluğu Dağılımları...................................16 Senaryolara göre İstanbul Toplamı ve Yaka Geçişi Maliyetlerindeki Değişim.......................................... Tablo 10....................................................................................................................1.23 Önceliklendirilmiş Raylı Sistem Yaka Geçiş Hatları............................6.......6.......... Tablo 10......... ............11 Orman Alanları Üzerindeki Fiziksel Değişim.....................(Mevcut Durum)..2 1960-2007 İstanbul Dönemsel Nüfus Artışları.............. Tablo 12.............6...............10 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Yolculukların İlçelerdeki Dağılımı (Temel Durum)....... 236 243 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 2009 Yılı Kamyon-T ır Hareketleri...........9 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Toplu Taşıma Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Temel Durum)..... 12............... Tablo 10. 255 Tablo 12.................................. 12..................21 Alternatif Raylı Sistem Hatlarının Diğer Hatlar Üzerindeki Etkileri (Bindi sayıları)..............................6 12.................6........................ 250 251 Tablo 12...6....18 Köprü Senaryolarına Göre Yerleşime Açılması Öngörülen Alan Hesabı... Zaman ve Toplam Maliyet Tahminleri.......................... 245 246 246 247 248 249 Tablo 12.............1.................... Tablo 12................. FSM’den Geçen Yük Aracı-GSYİH İlişkisi........................................ Tablo 12............................. Emisyon........................ Koridor Taşıma Kapasiteleri*.............................1............. Tablo 12.......1...2 2009 Yılı Kamyonet Hareketleri.....................................................6............ 256 257 261 261 262 265 267 268 Tablo 12...........................................................................12 Tarihsel Süreç İçinde Havza Alanlarında Yapılaşma........................6.............................................6.............1 İnşaat Halindeki Raylı Sistem Hatları........10 İstanbul’da Konut Alanları ve Nüfus Artış Oranları........5.............. 244 12............................. Tablo 10..6..........6............................... Tablo 10.......... Tablo 12..........................................................28 Alternatif Yük Taşımacılığı Senaryolarının Karşılaştırılması......................................27 Ambarlı-Pendik Hattı Ro-Ro Taşımacılığı Sefer Bilgileri................... 272 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 274 284 284 285 286 286 288 Tablo 12........................... 12........ 234 Tablo 12..........................................................6..................5.................................................................

....... Öğrenci Sayısı Tablo 13..........28 Pendik’deki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı.............10 Halkalı’daki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı.......... 312 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 344 344 345 345 346 346 348 349 14...........................7...........2 14.......... 296 297 299 301 303 304 305 306 Tablo 13.......... Tablo 12..............Tablo.....26 Mevcut ve 2023 Yılı Yakuplu’da Nüfus.2..................................2............................. İstihdam.. Hane Halkı Geliri.............. İstihdam.....3 Senaryolara Göre Motorlu Yolculuk Türel Dağılım Oranları................................... Tablo 13......... Hane Halkı Geliri........................1 Silivri’deki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı...........2............... Tablo 13........................................ Tablo 13.........................2.2...4 14.......................................2 Türlere Göre Yaka Geçişi Yolculuklarının Karşılaştırılması............................................... Raylı Sistem Türüne Göre Birim Maliyetler......... Tablo 13.........20 Mevcut ve 2023 Yılı Arnavutköy Nüfus............................29 Mevcut ve 2023 Yılı Pendik’te Nüfus..........5 Mevcut ve 2023 Yılı Ataşehir’de Nüfus. Tablo 13...................2................................................ Hane Halkı Geliri........... Örnek Vagon Özellikleri.....3.......... Süre ve Hız Değerleri..3................................... İstihdam....... Tablo 12........ Hane Halkı Geliri.........4 Gelişim Senaryolarına Göre Motorlu Yolculuklar.................................... Tablo 13...3...... Tablo 13....................2...16 Sultanbeyli’deki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı...............6 Alternatif Senaryo için Tüm Yolculukların Türel Dağılım Oranları...........................................2... Raylı Sistem Türüne Göre Bakım & İşletme (O&M) Maliyet Tahminleri ($)...... Hane Halkı Geliri.................4.... İstihdam................ Tablo 13..................5 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Ortalama Mesafe...................Hane Halkı Geliri................ Tablo 13.................................. Tablo 13. İstihdam...15 2023 Yılı Kıraç Bölgesi İçin Veriler.................................... Tablo 13.................2.........................2........................24 2023 Yılı Ispartakule Bölgesi İçin Veriler..........11 Mevcut ve 2023 Yılı Halkalı’da Nüfus........3......3 2023 Yılı Silivri Bölgesi Verileri...........................8...............................2.......................2...2.......2............ Hane Halkı Geliri.................3 Merkezi Alanlarda Planlanan Tünel Projeleri İnşaat Maliyetleri($)...........2...........Kayabaşı’ndaki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı......... Plan Projeleri Maliyet Tahminleri ($)................................ Öğrenci Sayısı.... Tablo 12................. Tablo 13...4.......................22 Ispartakule’deki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı...... İstihdam..................................................................................................... Tablo 13.......3.... Tablo 13....................5 Alternatif Senaryo için Yaka Geçişi Yolculuklarının Türel Dağılım Oranları....9 2023 Yılı Altınşehir.... Tablo 13.... Hane Halkı Geliri.....................................2.................... Tablo13......4 Alternatif Senaryo için Tüm Yolculukların Türel Dağılım Oranları....7...........2... Tablo 13...................... Öğrenci Sayısı.....................6 14....................................1 14.. Tablo 13...3................ Raylı Sistem Türüne Göre Tren Uzunluğu............................................................................. Öğrenci Sayısı...................Öğrenci Sayısı...... Öğrenci Sayısı Tablo 13..2......... Tablo 12................8............ Tablo........................4 Ataşehir’deki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı...........................3 14......................8 Mevcut ve 2023 Yılı Kayabaşı Nüfus...........................4...............25 Yakuplu’daki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı..8.......................................................................... Tablo 13....... Tablo 13......... Tablo 13...30 2023 Yılı Pendik Bölgesi İçin Veriler...................... İstihdam...........8 Sefer Aralığına ve Vagon Dizinine Göre Raylı Sistem Kapasiteleri......................... Tablo 13........................... Tablo 13...... Tablo 13.......4.. Tablo 13.......................2..........4......2.. İstihdam........ Hane Halkı Geliri...7.... Tablo 12.6 2023 Yılı Ataşehir Bölgesi İçin Veriler......... Hat Başına Bakım & İşletme (O&M) Maliyet Tahminleri................... Hane Halkı Geliri...................... Tablo 13...................................2................2..........................................................2 Mevcut ve 2023 Yılı İçin Silivri’de Nüfus.........7...................... Tablo 13....... Tablo 13... Öğrenci Sayısı....2 Gelişme Bölgelerindeki Yol Projeleri İnşaat Maliyetleri($).................2.............. Tablo 12....12...6 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Toplam Süre ve Mesafelerin Karşılaştırılması...... Zaman Dilimine Göre Tren Sayısı.............1 Plan Projelerinde Yer Alan Tüneller......................................................................................17 Mevcut ve 2023 Yılı Sultanbeyli Nüfus........................ Tablo 13.................................... Tablo 12....................................2..................................................23 Mevcut ve 2023 Yılı Ispartakule Nüfus.....2... x 307 309 313 313 314 315 315 316 316 316 317 318 318 319 319 320 321 321 321 322 322 322 323 324 324 325 325 326 327 327 328 330 331 331 332 332 334 335 ...........12 2023 Yılı Halkalı Bölgesi İçin Veriler..............................2 Etüd Edilecek Tünel Projeleri.........21 2023 Yılı Arnavutköy Bölgesi İçin Veriler..................................... Tablo 13. Tablo 12.. İstihdam....13 Kıraç’daki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı.2......3..8............2................. Tablo 13...........8.19 Arnavutköy’deki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı...................................................................1 Senaryolara Göre Türel Dağılım Oranları..3...27 2023 Yılı Yakuplu Bölgesi İçin Veriler......................................5 14............8..İstihdam. Tablo 13.........................3......3.....2............. Kayabaşı Bölgesi İçin Veriler...........18 2023 Yılı Sultanbeyli Bölgesi İçin Veriler............................................................... Öğrenci Sayısı.1 İnşaat Birim Maliyeti................................... Tablo 13.........14 Mevcut ve 2023 Yılı Kıraç Nüfus.7 14..........2..7 Alternatif Senaryo için Yaka Geçişi Yolculuklarının Türel Dağılım Oranları..........................2....7 Atınşehir..... Tablo 13........................ Öğrenci Sayısı................. 12.. Öğrenci Sayısı.........4 Ortalama Resmi Arazi Değerleri ve Piyasadaki Arazi Değerleri (2006)..5 Gelişim Bölgeleri için Yakalara Göre Kamulaştırma ve İnşaat Maliyetleri ($).....

..5 Günlük Yakıt ve Emisyon Değerleri...........................................Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 15....... .......6 Raylı Sistem Projeleri Gerçekleşme Planı..........1.......1 Raylı Sistem Projelerinin Finansal Değerlendirme Sonuçları..................3............................ 390 xı 421 421 422 ...................................1 Yıllara ve Hatlara Göre Tahmin Edilen Günlük Metrobüs Yolculukları...4.....3..................4........................................................... Tablo 17.... 16.4.4 Tüm Projelerin Önceliklendirilmesi.................3......................... 15......... 15................3..................1............ 16..................2 Metrobüs Hatlarında Yolcu-Km............5 Raylı Sistem Türüne Göre Yapım Süreleri (Yıl) -2................. GSYİH ve Otopark Ücreti Değerleri.........................10 Londra Metrosunda Bölgelere Göre Uygulanan Ücret Politikası ($)....................................... 15...................................... 382 Tablo 16............................ 15...............................2 Araç-Km Başına Yıpranma Maliyeti ($)..................................................................1.11 Farklı Araç Tipleri için Araç-km Başına Gürültü Maliyeti.................................2.................................1............................... 16.Bölge İçin Uygulanan Ücret Politikası.. 395 403 409 412 413 414 414 416 416 418 419 419 420 421 Tablo 16.....8 Araç Türüne ve Hıza Göre NOx (Nitrojenoksit) Emisyon Değerleri (Gr/Km).................3.................................1.................................................2.............................3.......... Tablo 17......................10 Araç Türüne ve Hıza Göre CO2 (Karbondioksit) Emisyon Değerleri (Gr/Km).............................1....................................................1 Trafik Sıkışıklığı Ya şanan Yollar ve Kavşaklar......................3................................. 15........... 15.................. 15....4 Araç Cinslerine Göre Akaryakıt Satış Fiyatı($/lt)..........5 ve 6 ........3...........15 New York’a Ait Genel Bilgiler...... 15.......3 Mevcut Metrobüs Hatlarının Tahmini İnşaat Maliyeti...1 Ana Plan Ağı Listesi.......................... 16........ Uzun Vadeli Projeler.................. Tablo 17..............................4...................................................7 Proje Maliyet Listesi......... 15................ 352 352 352 352 353 353 354 355 355 356 357 357 358 359 359 361 363 364 366 367 369 369 370 371 372 Tablo 16..4..................................................................... 16........................................................................... Tablo 17......3.........1..............................4..16 Ekonomik Değerlendirme Sonuçları (Raylı Sistem Projeleri)..................................................3.............6 Karayolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri.................. Tablo 17....5 Farklı Araç Tipleri İçin Araç-km Başına Egzost Emisyon Maliyeti.........................4 Raylı Sistem Türüne Göre Yapım Süreleri (Yıl) -1.... 16.....................................3........ 15...................................................................3..................................................... 15....................4 Çevresel Tedbir Örnekleri........................................ Tablo 17............ .................................... Tablo 17....1.........................1................ Orta.............1 Değerlendirme Kriterlerine Göre Puanlama..................... 15......................................................................4....... 15..13 Araç-km Başına Su Kirliliği Maliyeti....................... Tablo 17.........................................2 Karayolu Özel Projelerin Önceliklendirmesi.....4....................................................3 Raylı Sistem Projelerinin Önceliklendirilmesi................. 15.....8 Araç Türüne Göre Yollardaki Erişim Sınırlamaları.........3 Hane Halkı Anketindeki Yakıt Tiplerine Göre Km Başına Araç Kullanım Yüzdeleri..............9 Londra Kentine Ait Genel Bilgiler.......4............14 Ekonomik Değerlendirme Sonuçları (Karayolu Tünel Projeleri)..................... 15.......................................................................................3......3. 16.... 15....................................................... 15............3.....................3......1 Kısa.........1...............1.. Tablo 17...........3...................1...........................12 Paris Metrosunda Bölgelere Göre Uygulanan Ücret Politikası ($)......... 15.............................................1 Şehirlere Göre Otomobil Sahipliği......................................2 İstanbul ve Tarihi Yarımada’da 2023 Yılı İçin Öngörüler...1 İstanbul İli Sit Alanlarının Türlerine Göre Dağılımı....................................... 15......2 2004-2009 Yılları Arası Kamulaştırmada Uzlaşma Oranları.......................4 Metrobüs Hatları İnşaat Maliyetleri........................................................................................................ 15..........9 Araç Türüne ve Hıza Göre HC (Hidrokarbon) Emisyon Değerleri (Gr/Km).......1 Ücret Toplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması......1............. 15.....1........... 15.....3..........3....................................... 376 379 379 380 380 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 16..................................13 Paris Metrosu Dışındaki Raylı Sistem Hatlarında 1 ve 2......................................... Tablo 17.......................... Tablo 17........... Tablo 17...... Tablo 17.......................4...1 Araç Sahipliği Maliyetleri($/km)..................5 Metrobüs Yolculuklarından Elde Edilen Yıllık Gelir...........4...........1............7 Gürültü Hesap Değerleri.............................................3 Ana Plan Projelerinin Sosyal ve Çevresel Değerlendirilmesi..............................................4 Tarihi Yarımada’da Trafik Değerleri ve Fayda....... .. 384 387 388 388 389 389 Tablo 17.............................. 16.3...... 15.......................................................................3.......................... 16...........2.............6 Farklı Araç Tipleri İçin Araç-km Başına Sera Gazı Emisyonları Maliyeti..............3 Metro Yapım Süreci Çalışma Takvimi...........3.1....................2 TBM inşaat Süreci........................................ .........................................................................................................14 Metro Dışındaki Raylı Sistem Türlerinde 3.........11 Paris Kentine Ait Genel Bilgiler..3.................... Tablo 17.................3........15 Ekonomik Değerlendirme Sonuçları (Karayolu Proje paketleri).....................7 Araç Türüne ve Hıza Göre CO (Karbonmonoksit) Emisyon Değerleri (Gr/Km)....................................................1............................................................. Tablo 17.......... 15...............................3......3 Tarihi Yarımada’ya Giren-Çıkan ve Transit Geçen Araç Sayıları (2023).............. Tablo 17...................................................12 Araç-km Başına Kaza Maliyeti...........................................3...Bölge için Uygulanan Ücret Tarifeleri. 375 Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo 16..6 Metrobüs Projelerinin Finansal Değerlendirmesi ve Önceliklendirilmesi......

..........1....................... 430 430 431 432 Tablo 21......1.................21 17..............18 İstanbul ve Bazı Kentlere Ait Genel Bilgiler..3................................. Tablo 18....................... Tablo 21.1........Tablo 17......1.....................................................23 xıı ..........................................1 2009-2023 Karayolu Yatırım Planı......................... Tablo18......3...........................22 17...................................................................16 Long Island Bölgesel Demiryolunda Geçerli Olan Ücret Politikası ($)........... Yaka Geçişinde Ortalama Yolculuk Maliyet Oranları..................................4 Farklı Dünya Kentlerine Ait Özel Otomobil ve Toplu Taşıma Ulaşım Dağılımları............. 423 Tablo 17..3..............3 İstanbul’daki Sosyo-Ekonomik Parametreler.......................19 İstanbul İçin Gelecekteki Toplu Taşıma Ücret Politikası...... 427 427 427 429 Tablo 18.............1 Plan Ağı ve Talep Yönetimi Performansı..............1.......... 448 449 450 Tablo 17........................................................................1..........3 Yıllık Raylı Sistem Uygulama Programı...3...................................20 17.............................................. Tablo 17.........................17 Metro-North Harlem Hattında Geçerli Olan Ücret Politikası ($)....... 426 17.2 Ulaşım Maliyetlerindeki Değişim (USD/gün)................................................2 Yıllık Karayolu Uygulama Programı.... Tablo 21.............................3................ İstanbul ve San Francisco Karşılaştırmaları..................3................................ Tablo 18......3..3......................................................................................... Yaka Geçişinde Ortalama Yolculuk Maliyetleri..............................................1........................ 424 425 Tablo Tablo Tablo Tablo İstanbul'da Otomobille Ortalama Yolculuk Maliyeti.......

1 Tüm Yolculuklara Ait Üretim ve Çekim Oranları..................................... Şekil 2.....5............ Şekil I-3 Çalışmanın Gelişimi...................2..............................................Diğer ve Diğer Yolculuklar Üretim ve Çekim Oranları................. 1........ Şekil 2..................................... Şekil 2................................8 :00 ) Yolculuk Üretim ve Çekimi ................................................. Şekil 2....................................Servis........................5 Motorlu Yolculukların Türlerine Göre Dağılımı.................................3 İstanbul’da Eğim Analizi........................... Şekil 2.1......Şekil Listesi Şekil I-1 Çalışma Alanı ve Trafik Analiz Bölgeleri............... 39 40 Şekil 3................................................................. 1 ........................1........... Şekil 2.....5............................................................................................4 Tüm Yolculukların Türlerine Göre Dağılımı........................5 İstanbul’da Sıcaklık ve Yağış Durumu..................... Şekil 2........... Şekil 2............. Şekil 2.10.............. Şekil 3...1.....................1 Toplu Taşıma Aktarma Sayısı..............................2 İstanbul ve Çevre İlleri Arasındaki Karayolu Ağı.. Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil 1.............1 Amaçlarına ve Gelir Seviyelerine Göre Hareketlilik Oranları..........2.............2.........3................................................... Şekil 2.4.............4.....................3 Ulaşım Modelinde Kullanılan Karayolu Ağı...........................................2 Doğal Arazi Kullanımı & Su Kaynakları Haritası......... Şekil 2. Otomobil Yolculuklarının Günlük Dağılımı .9 Ev .................................2............................5000 ve üstü..Toplu Taşıma.......... Şekil 2.......................... Şekil 1..................2..6 Zirve Saat (7:00 .......2.......................................................5000 ve üstü..2.........4....................................................................................................1.............................................2.......................6......2........... Şekil 2...........000 üstü...........................................................5 Zirve Saat (7:00 ............ 1 ...............................................................3 Gelir Seviyesine Göre Yolculuk Dağılımı...........................10 İstanbul Mevcut Arazi Kullanımı............... 18 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 Şekil 3....................2.................................. Şekil 2...........................1 Otomobil Sahipliğine Göre Hanedeki Türel Dağılım (Yaya Yolculukları Hariç).......................8...............................................1 Tüm Çalışma Alanı Trafik Analiz Bölgeleri...................................... 1.......................Okul Yolculuklarının Saatlik Dağılımı.. Şekil 2 .......................................3......................................6.5............. Şekil 2................4........ 1 ...7.... Şekil 2....................................................................... Ev .....................5.................1 Hanedeki Otomobil Sahipliğine Göre Gelir Dağılımı....3 Ev...................................1........................... Şekil 2.....6....3 Servis Yolculuklarının Günlük Dağılımı ............4.........Otomobil..........4 Risk Haritası......... 1 ..........................11 Bölgelere Göre Nüfus ve İstihdam Yoğunluğu................8 :00 ) Yolculuk Üretim ve Çekimi ...................4 Sahip Olunan Otomobil Sayısı ile Otomobil Başına Yolculuk Sayısı Değişim.....................................1 Eş Yükselti Haritası............ Şekil 2......1 Küresel Konum.....................2 Hanedeki Otomobil Sahipliğine ve Amaçlara Göre Yolculuk Dağılımı (Yaya Yolculukları Hariç)..............7 Tüm Yolculukların Saatlik Dağılımı................................2 Merkezi Çalışma Alanındaki Trafik Analiz Bölgeleri................4 Toplu Taşıma Yolculuklarının Günlük Dağılımı ........................... Şekil 2..........4 Zirve Saat (7:00 ......10 Ev .......... Şekil I-2 İUAP Organizasyon Şeması.................1........3.......1.İş ve Ev ............. 2006..........3................................................................................. Şekil 2.................................. 1 ..... II III V 1 2 3 5 5 6 6 7 8 9 11 13 15 16 Şekil 2.... Şekil 2........................................................................................................İş Yolculuklarının Saatlik Dağılımı.Okul Yolculukları Üretim ve Çekim Oranları......................... Şekil 2................................................7 Önemli Kuş Bölgesi ve Ana Bio-çeşitlilik Alanları.................................................4...6 Su Havzaları ve Koruma Alanları.............4 Ulaşım Türüne Göre Yolculuk Süre Dağılımı............1.......4............. Şekil 2.................................Diğer Yolculukların Saatlik Dağılımı.. Şekil 2 ................6.................2 Araç Sahipliği ve Gelir Seviyesi Arasındaki İlişki......................................... 1...............................1 Türkiye’den Geçen Uluslararası Yol Ağı..1...........8 Ev ...8 Nüfus Artışının Bölgeye Oranı.........1.................... Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil 1............11 Diğer Amaçlı Yolculukların Saatlik Dağılımı............... 1 ..........4..1 Amaçlarına Göre Yolculuk Süreleri Dağılımı......... Şekil 2.................................................................................2 İstanbul Makroformunun Tarihi Gelişim Süreci......2... Şekil 2..........................................................................4 İstanbul Kentsel Alanı Karayolu Ağı...............................................................................................................2....... Şekil 2............ ......................................................1........... Şekil 2.......................................2 Amaçlarına Göre Yolculuk Sürelerinin Kümülatif Toplamı................................................................... Tüm Amaçlara Göre Yolculuk Dağılımı ................3 Ulaşım Türüne Göre Ortalama Yolculuk Süresi....................................4.......... Şekil 2.........4....................................2.................. 1................2...............................9 İstihdamın Bölgelere Göre Gelişmesi..... 1.................... .......................... ........ 43 xııı 34 35 35 36 37 38 ...........................................3 Amaçlarına Göre Yolculuk Dağılımları......8 :00 ) Yolculuk Üretim ve Çekimi ..........................3 Türkiye ve İstanbul’un GSYİH Büyümesi.... 42 Şekil 3......7......... Şekil 2..................................................1.......................................... .........................................4.5000 ve üstü..1.....................................

........... Şekil 3..................................................................................................................1....................................................4 Görüntü İşleme Sistemi........................................................................................2....17 Boğazı Geçen Yolculukların Yolculuk Amaçlarına Göre Günlük Dağılımı.........................................................................9 Trafik Analiz Bölgelerine Göre Mevcut Yolların Kapladığı Alan Dağılımı (%)..............................1................................. Şekil 3............. Şekil 3..................2.................2...........2...................................................2....................2...........6 TKM Web Sayfası......................................18 Dış İstasyon Hatları..2....2..........................1 Otobüs Hatları.......8 Yolculuk Süresi Haritası.............2... 5...2............................................1............ 100 Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil 6.................................................12 Sabah Zirve Saatlerinde (07:00-10:00) Toplu Taşıma Yolculuklarının (Kent içi TT+Servis+Şehirlerarası) Toplam Yolculuğa Oranı...........1 Mevcut Raylı Sistem Hatları..1 İnşaat Halindeki Raylı Sistem Hatları.........7 Ulaşım Sistemleri.........1......................... 6.... Doğu .......................................................................1..............................................5 İBB Tarafından Tanımlanan Karayolu Ağı............................................. Şekil 3........................ Şekil 3..... Şekil 3......15 Avrupa ve Asya Yakaları Arasındaki Yolculukların Dağılımı.2.......................1...2...2 Raylı Sistemlerle Taşınan Günlük Yolcu Sayısı......................... Şekil 3..........2 Perde-Kordon Hatlarının Yerleri. Şekil 3........... Şekil 3......................................... Şekil 3........3 Minibüs Hatları...................................20 İç Yöne Doğru Günlük Araç Kompozisyon Oranı........................................2....................2.... 46 47 48 50 50 51 51 55 56 59 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66 67 67 68 69 70 70 71 74 76 83 5........................................14 Boğaz Geçişinde İstikametine Göre Saatlik Trafik Hacmi............ Şekil 3.............................................13 Sabah Zirve Saatlerinde (07:00-10:00) İç ve Dış Yönlerde Yolcu Hacmi Farklılığı ve İç Yönün Oranı..................2......................5 Sabah Zirve Saatleri (07:00-10:00) için Otomobillerin Toplam Trafiğe Oranı......... Şekil 3.................................İçeriye Doğru İstikamette).........1 CCTV Kamera Noktaları.................................... Batı ..............16 Boğazı Geçen Yolculukların Günlük Dağılımı (Bütün Amaçlar)......................................................................................... Şekil 3................................... Şekil 3....3 Perde-Kordon Hattında Sabah Zirve Saatlerinde Araç Türüne Göre Trafik Hacmi (07:00-10:00..................................... 5............................................................Dışarıya Doğru İstikamette).....5 Otomatik Yol ve Meteoroloji Gözlem Sistemi Çalışma Konsepti.............Batı ve İç İstikametlerinde (7:00-10:00)... Şekil 3............................7 Perde-Kordon Hatlarında Toplam Trafik ve Ağır Vasıta Hacmi Arasındaki İlişki (07:00-08:00).........................2... Şekil 3................................................................................................... 86 Şekil 6...... Şekil 3.....10 Perde Hatlarında Sabah Zirve Saatlerinde Araç Cinsine Göre Yolcu Hacmi ...........................2...................Doğu ve Dış İstikametlerde .................1.... 6 .................... Şekil 3.............2........................................................................1.................................2.............................(7:00-10:00)............................................................... 6.1.......................................Şekil 3.....................................................................2 Trafik Kontrol Merkezi...8 Trafik Analiz Bölgelerine Göre Mevcut Yol Yoğunluğu (km/km 2)......2. Şekil 3......................................................1..................................................................1...................... 6...............................................9 Perde-Kordonlarda Toplam Trafik Hacmi ve Ağır Vasıta Oranı Arasındaki İlişki (07:00-08:00)........................3 RTMS Noktaları........ Şekil 4...............11 Trafik Analiz Bölgelerine Göre Mevcut Ana Yolların Kapladığı Alan Dağılımı (%)................................................................................................... Şekil 4.....................................2...2 Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs Güzergahı.................................................. 6.. Şekil 3..........................6 İç ve Dış Trafik Hacim Farkı ve İçeri Trafiğin Oranı (7:00-10:00).. Şekil 3..... Şekil 3........................................ xıv 87 88 89 97 101 102 103 103 104 105 106 ...............19 Dış İstasyon Hattında Günlük İç ve Dış Yönlü Trafik Hacmi........................1...2................................................................. Şekil 3................................................................................... Şekil 3.......2......................................4 Sabah Zirve Saatleri için Araç Tiplerine Göre Perde-Kordon Hattında Trafik Hacmi(7:00-10:00............................2........ Şekil 3..6 İstanbul Merkezi Bölgesindeki Şerit Sayısı.8 Perde-Kordon Hatlarında Toplam Trafik Hacmi ve Ağır Vasıta Oranı İlişkisi (07:00 08 :00 ) Şekil 3.............................2...2......... 5.............1 Denizyolu Hatları........... 6..........4 Dolmuş Hatları. Şekil 4.......................................................... 5............2.............................................................21 Dış Yöne Doğru Günlük Araç Kompozisyon Oranı.........................10 Trafik Analiz Bölgelerine Göre Mevcut Ana Yol Yoğunluğu (km/km 2).........11 Perde Hatlarında Sabah Zirve Saatlerinde Araç Cinsine Göre Yolcu Hacmi ...........1...........2.............7 Trafik Yoğunluk Haritası..................................................................................1 2009 Yılı Karayolu Kapasite Kullanım Oranları.............................................................................................................................................2..............2.......... Şekil 3.....................2.......

...3...................5 Mevcut ve Önerilen Oto Terminal Alanları 9....6 Havalimanlarının Bulunduğu Trafik Analiz Bölgeleri 9....................22 Yolculukların İlçe Bazlı Dağılımı.......10 Alışveriş Merkezleri Etki Alanları 9.............3.. Şekil 7..........3..........................4 Çok Merkezli Şehirsel Gelişme....................3.....3.............1 İstanbul İçin Öngörülen Makroform......17 İlçelere Göre 2023 Yılı Ev-İş Yolculukları Üretim ve Çekim Oranları 9.........5 Trafik Eğitim Otobüsü........................ 8............................................12 Değişken Mesaj Sistemi Örneği...13 İlçelere Göre 2006 Yılı Ev-İş Yolculukları Üretim ve Çekim Oranları 9.2 Avrupa Yakası Transfer Merkezleri ve Park Et-Devam Et Alanları........1 Anadolu Yakası Transfer Merkezleri ve Park Et-Devam Et Alanları.2......................21 Yolculukların İlçe Bazlı Dağılımı 2006 9............................... 6.........1.. 133 138 147 Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil 164 166 167 169 172 173 174 174 8............3......3 Yıllara Göre İstihdam Dağılımı.. 122 Şekil 7............3......6........ Şekil 7...... 106 107 107 108 109 111 111 112 114 116 116 118 119 119 121 Şekil 9................................................3 Yolculukların Evden Çıkış ve Eve Dönüş Saatlerine Göre Dağılımı 187 9..................4 İstanbul’da Türlere Göre Özel Yolculuk Üretim Alanlarının Dağılımı 9...................1 İstanbul’daki Kazaların Sayısı ve Ölen-Yaralan Kişi Sayıları......2 İlçelere Göre İstihdam Dağılımı 2006-2023 9..........................................3.......................................3....4 Topkapı Trafik Eğitim Parkı.................................6.......................................3.....1 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Toplam Günlük Yolculuklar xv ...5.....23 Yolculukların İlçe Bazlı Dağılımındaki Artış. 8.......................... 6............................................11 Önerilen Alışveriş Merkezlerinin Etki Alanları 9............................18 İlçelere Göre 2023 Yılı Ev-Okul Yolculukları Üretim ve Çekim Oranları 9...... 6.............................................................3..................3............ 6............................3...............................................................3..............2023 9.....3 İlçelere Göre Öğrenci Sayıları 2006 2023 9.....2.........................(2023-2006) Şekil 10...............................1...........3........................1 İBB Bağlantılı Kentsel Ulaşım Organizasyonu...................... 6.........................1 İstanbul Otopark Alanları...................7 İskelelerin Bulunduğu Trafik Analiz Bölgeleri 9...3.....3...1 2006 ve 2023 için Gelir Sınıfına Göre TAB sayısı 9.6................................................................1...3...11 İBB Cep Trafik Programları(Trafik Müdürlüğü......... 8... 6.................................................................19 İlçelere Göre 2023 Yılı Ev-Diğer Yolculuklar Üretim ve Çekim Oranları 9.............10 Trafik Kamerası Tarafından Alınmış Görüntü............2 Yıllara Göre Nüfus Dağılımı..........2......................2..............1 2008 Yılı Bütçe Gerçekleşmesinin Türlere Göre Dağılımı............................1............6.......... 6....4.2 Merkezi Hükümetin Kentsel Ulaşım İle İlgili Kurumsal Yapılanması............. 6....16 İlçelere Göre 2006 Yılı Diğer Yolculuklar Üretim ve Çekim Oranları 9.........2.....3...3.......... 6....................................3 Kamyon Yasağı Olan Bölgeler.....3............................................20 İlçelere Göre 2023 Yılı Diğer Yolculuklar Üretim ve Çekim Oranları 9....................................1 İlçelere Göre Nüfus Dağılımı 2006-2023 9......3.................................14 İlçelere Göre 2006 Yılı Ev-Okul Yolculukları Üretim ve Çekim Oranları 9.................1 2009-2023 Nüfus Artış Dağılımı............................. 8.3..................................................................................... 6 Bölgelere Göre Çalışan ve istihdam Dağılımı.................5......3......1..................................................................1 Türkiye’de Merkez Kademelenmesi...................2..5 Perde Hatlarına Göre Bölgeler......3.................. 6..........9 Alışveriş Merkezlerinin Bulunduğu Trafik Analiz Bölgeleri 9.........................8 Kruvaziyer Limanların Bulunduğu Trafik Analiz Bölgeleri 9.................. 6.......2 Amaçlara Göre TAB İçi ve TAB’lar Arası Yolculukların Türel Dağılım Oranları 181 185 Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil 189 191 192 192 193 194 195 196 197 198 198 199 200 204 204 205 205 206 206 207 207 208 208 209 Şekil 9.................................2..3 Kaza Mağdurlarının Dağılımı.......................................3......................................2...........13 EDS Ceza Makbuzu Örneği..1 Ulaşım Talep Tahmin Süreci Şekil 9.......Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil 6........3.................. 8.......... 6.............................................3......3...1 Tersine Çevrilebilir Şerit Başlangıcı / Sonu............................. 6 .2 Tersine Çevrilebilir Şeritlerin Konumu............................................9 Kamera Seçme Ekranı............12 Turizm Fonksiyonun Bulunduğu Trafik Analiz Bölgeleri 9...2 Kaza Oluşum Şekilleri....... 8........................ 6.................. 6.........1..............6...................3............3... 8.15 İlçelere Göre 2006 Yılı Ev-Diğer Yolculukları Üretim ve Çekim Oranları 9....................3..........................1.......

......... Şekil 10...............................................................4 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Otomobil Yolculukları....................1................... Şekil 10...... Şekil 10.... Şekil 12.................9 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Toplu Taşıma Yolculukları........... Şekil 10........................................................6........5 FSM Köprüsünden Geçen Günlük Araçların Mevcut Durumda ve Maksimum Tasar ım Kapasitesindeki Hizmet Düzeyi Değerleri..........6............ Şekil 12....................1 Türlere Göre Yolculuk Uzunluğu Dağılımları...........................................1 Ağ Planlama Süreci......19 Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları.... Şekil 12....6..................6.........5...3............... 233 233 234 237 Şekil 12............ Şekil 12...................3 2023 Temel Durum ve 2010 Mevcut Durum Arasındaki Fark................................14 Mevcut Duruma ait Günlük Hacim Değerleri.........................................................2 Temel Ağ Silivri Gelişme Alanı Yolculuklarının Hariç Tutulması Durumunda Yolculuk Uzunluk Dağılımı Değişimi..... Şekil 12.............................................2 Mevcut ve Temel Ağdaki Talep/Kapasite Boşlukları (2009/2023)...............................6..........1 Lojistik Merkezler...14 Senaryolara Göre 2023 Yılı Toplam Günlük Fayda ($)...................... Şekil 10..... Şekil 12....Tır Hareketleri.... Şekil 12 ..........................................................3.5 Yıllara Göre FSM’ den Geçen Yük Aracı Sayısı-GSYİH İlişkisi.........6 2023 Yılı Kamyonet Hareketleri.........2................................... Şekil 10.6......... Şekil 12......................12 Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Geliştirilen 3 Koridor Alternatifleri............. Şekil 12.......2...................211 Şekil 10............................................................................5...............................................................5..........15 2023 Temel Durum Günlük Hacim Değerleri............................................ Şekil 10.......6...................................... Şekil 12. Şekil 12..............................4...................................................................5......1......1...........................1... Şekil 12........3 Mevcut ve Gelecek Yolculukların Perdeler Arasındaki Bölgelerdeki Değişimi............. Şekil 10............................... Şekil 12..................................6 İstanbul’da Konut ve Sanayi Alanlarının Mekansal Değişimi. 240 xvı 258 259 259 260 261 262 263 264 264 266 268 269 Şekil 270 271 273 275 276 . Şekil 12........7 İstanbul’da Yıllara Göre Konut Alanı-Nüfus Artış Hızı İlişkisi......3............7 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Servis Yolculukları.1............1........ Şekil 12............................ Şekil 10...1.....1 Dönemsel Nüfus Artışı.......................6.4 2009 Yılı Kamyon-Tır Hareketleri. Şekil 12........................6...................................................................................... Şekil 10.........6..........6... Şekil 12 ..............................1.1.............................................................. Şekil 12.............................6..1.......................................................15 Senaryolara Göre 2023 Yılı Araç Başına Günlük Yaka Geçişi Faydası (Gün/Araç.................................................................13 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Zirve Saat Toplu Taşıma Yolculukları Şekil 10...............2 İlçelerdeki Nüfus Değişimi.... Şekil 10..1.........17 Avrupa Yakası 3 Koridor Senaryolarına Göre Yerleşim Alanı Öngörüsü Amaçlı Ölçüm Noktaları........................................... Şekil 12....................................................3 Mevcut Köprülerin Açılış Yılından İtibaren Geçen Araç Sayıları Bakımından Karşılaştırılması.20 Kadıköy.... Şekil 12............................ Şekil 12............. 212 212 213 213 214 214 215 215 224 224 225 225 226 226 227 228 Şekil12. Şekil 12.......Kazlıçeşme Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları..............................................................................1.. Şekil 10.6................................................................................... Şekil 12 .......... 241 242 243 244 245 246 247 248 250 253 238 239 Şekil 12..6..........5......8 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Toplu Taşıma Yolculukları........1 Otomobil Sahipliği ve Kişi Başına GSYİH İlişkisi....4...... Şekil 10................... Şekil 12 ...............5................................. Şekil 12.......1....................................2...........................1..........3 2009 Yılı Kamyonet Hareketleri.......2 İstanbul’da Yük Araçlarının Üretim-Çekim Alanları (2009)............................................1 Perdeler Arası Ulaşım Talebinin Değişimi (2009/2023)..........................................5.........................6......2 Raylı Sistem Temel Ağı............2....11 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Zirve Saat Otomobil Yolculukları............. Şekil 12 ........................................................1 Karayolu Temel Ağı...................................................................4 Boğaziçi Köprüsünden Geçen Günlük Araçların Mevcut Durumda ve Maksimum Tasar ım Kapasitesindeki Hizmet Düzeyi Değerler...............................6.......................................6........................6..........7 2023 Yılı Kamyon ....... Şekil 12......................................................13 Senaryolara Göre 2023 Yılı Toplam Günlük Marjinal Fayda (Gün/Araç)...................................................................................................................................... 269 12............................................................. Şekil 12... Şekil 12............................8 İstanbul’da Orman Alanlarının Değişimi........................................................11 Havza İçinde Yer Alan Sanayi Alanlarının Değişimi.....16 Anadolu Yakası 3 Koridor Senaryolarına Göre Yerleşim Alanı Öngörüsü Amaçlı Ölçüm Noktaları.6 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Servis Yolculukları....................1..10 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Zirve Saat Otomobil Yolculukları............................6...............5 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Otomobil Yolculukları............ Şekil 12....2 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Toplam Günlük Yolculuklar........10 Havza İçinde Yer Alan Konut Alanlarının Değişimi........2 Japonya’daki Üç Metropoliten Alana ve İstanbul’a Ait Türel Dağılımların Karşılaştırılması.......Terminaller ve Yük Akışı İlişkisi.... Şekil 12.............. Şekil 10.........12 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Zirve Saat Toplu Taşıma Yolculukları..............6...........................................................................9 İstanbul’da 2 B Alanlarının Yoğunlaştığı Bölgeler...................................18 Boğazı Geçen Raylı Sistem Hattı Güzergahları....................

..................3. Şekil 13..7.....................2 1Nolu Karayolu Ağırlıklı Alternatif Senaryoya Ait Karayolu Şebeke Ataması Hacim/Kapasite Oranları......................2........................................ Şekil 12..................................2 NOx (Nitrojenoksit) Emisyon Faktörü (Gr/Km)...................3 Alternatif Senaryo için Türel Dağılım Oranları.........................2.1 Arazi Değerlerinin Zonlara Göre Değişimleri (2006)................ Şekil 13.......................3.........................İncirli Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları........1 Karayolu Ana Plan Ağı............ 15...................4 Halkalı Bölgesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar..........4 2Nolu Raylı Sistem Ağırlıklı Alternatif Senaryoya Ait Karayolu Şebeke Ataması Hacim/Kapasite Oranları. Şekil 12......... Şekil 12....2...........................24 Söğütlüçeşme .......... 15.............................................1..............................................7............3 Altınşehir ve Kayabaşı Bölgeleri Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar...................................8...............3 HC (Hidrokarbon) Emisyon Faktörü(Gr/Km)....8........................6 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Ortalama Süre Değişimi.....................3....1 1No’lu Alternatif Senaryo için Türel Dağılım Oranları..........................2......................................6 3Nolu Karma Gelişim Senaryosuna Ait Karayolu Şebeke Ataması Hacim/Kapasite Oranları...................2 Ana Plan Projelerinin Sosyal ve Çevresel Etki Sentezi..............................25 Alternatif Raylı Sistem Hatlarının Diğer Temel Hatlar Üzerindeki Etkileri (Yolcu Bindi Sayısı Değişimi).......................1............7....... Şekil 12...............7 Arnavutköy İlçesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar.......... Şekil 12.....6......................5 Özel Karayolu Projeleri İçin Kümülatif Maliyet ve E-IRR Değerleri................... Şekil 12........8 Ispartakule Bölgesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar....... Şekil 13.........8...... Şekil 12.................6 Raylı Sistem Projeleri İçin Kümülatif Maliyetleri ve E-IRR Değerleri......... Şekil 12.............3 Motorlu Yolculuk Türel Dağılım Oranları....................................................................... Şekil 12............ 15............................................Şekil 12...........Kazlıçeşme Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları..........................8......2 Asya Yakasındaki Kavşak Projeleri.........................................5 Alternatif Senaryo için Türel Dağılım Oranları...................23 Ünalan ........................................................ Şekil 13........6.........................3............................................. Şekil 14.................2 Türlere Göre Yaka Geçişi Yolculuklarının Karşılaştırılması........................... Şekil 14...................6....................... Şekil 12.................. Şekil 12..............................9 Yakuplu Bölgesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar.27 Alternatif Yük Taşımacılığı Maliyetlerinin Karşılaştırılması...................2.......................................3..........................2................................. Şekil 13.......2.......1 Alternatif Senaryolara Ait Toplam ve Yaka Geçişi Türel Dağılım Oranları........................... Şekil 13... Şekil 12... Şekil 13..............1 Maksimum Raylı Sistem Ağı (Merkez ve Doğu)................... Şekil 12................8...............6.................... Şekil 13...Gayrettepe Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları..................................................... Şekil 16.8 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Toplam Süre ve Mesafeler.7................. Kültürel ve Peyzaj Değerler Analizi...................................................1 Doğal.......... Şekil 13...........8......................1...1.1 Ana Plan Projeleri...6...............2......................................................8...................... 336 337 338 Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil 15...............................1......21 Bostancı.................. Şekil 13...................5 Kıraç Bölgesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar....7.....2 Maksimum Raylı Sistem Ağı (Merkez ve Batı)...................1........................ Şekil 13...............6.......................................................1 CO (Karbonmonoksit) Emisyon Faktörü (Gr/Km)..........4..........3 İstanbul’daki Tünel Projeleri.26 Yaka Geçişi Yük Hareketleri.............................4 CO 2 (Karbondioksit) Emisyon Faktörü (Gr/Km)........................................1 Raylı Sistem Temel Ağı.........2.......................................................... 278 280 281 282 285 287 290 292 294 296 298 300 302 304 305 306 306 307 308 308 309 Şekil 13.2............................. Şekil 12.......................................1 Raylı Sistem Ana Plan Ağı (Merkez)................................ Şekil 12..................6.................................... Şekil 12............................ 15..............................................2 Ataşehir İlçesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar..................... Şekil 13...........................................................7 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Ortalama Hız Değişimi............ Şekil 12.......2. 354 355 356 357 359 362 365 368 Şekil 16............. Şekil 12........................2 Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3.......................... 310 311 312 314 Şekil 14........................ Şekil 13.................................................................... 375 378 xvıı 316 317 319 320 322 323 325 326 329 329 330 333 ........ 15...............................................................................................1..22 Söğütlüçeşme ....3......7................. Şekil 13......1........................................4 Gelişim Senaryolarına Göre Tüm Çalışma Alanı Genelinde Yapılan Motorlu Yolculukların Karşılaştırılması........................2......... 15...5 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Ortalama Mesafe Değişimi...............................................6 Sultanbeyli İlçesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar.......... Çevreyolu Dahil)........ Şekil 12.........10 Pendik İlçesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar.............................2............1..1 Silivri İlçesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar.................................................................................. Şekil 13.................1 Avrupa Yakasındaki Kavşak Projeleri..... Şekil 12........................Mecidiyeköy Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları.............................. 15........................................8.......................................

.......................... Şekil 17................................................1.................................2........... 19........................ Şekil 17.......... 431 432 Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil 19....... 378 381 385 386 387 391 391 393 Şekil 17..................10 Londra Raylı Sistem Ağı.................................................1 Ulaşım Talep Yönetimi Önlemleri.3.2 Raylı Sistem Ana Plan Ağı (Batı Bölgesi)..4 Deniz Ulaşımı Gelişim Planı.................................................................3............................3.1....................... 19...... Şekil 16... Orta ve Yüksek Riskli Köprüler ve Viyadükler................ Şekil 17..3 İstanbul Ulaşım Ana Planı Ağ Gelişim ve Yatırım Planı........... Şekil 16................. Şekil 17..........................................................1 İstanbul’da Trafik Sıkışıklığı Ya şanan Arter ve Kavşaklar (2010)......2........................................2.... Şekil 17.... Şekil 17......................................................3 Raylı Sistem Ağı Gelişme Planı.......... Şekil 17...............2 Karayolu ve Raylı Sistem Yatırımlarının Yıllara Göre Dağılımı.......... Şekil 16.....................6 2023 Yılı Raylı Sistem Hatları Arasındaki Transfer Noktaları.........................3...........1 İstanbul’da Deprem Kuşakları.......................14 İstanbul’da Gelecek için Mesafe........3................ 434 435 437 438 439 Şekil 21..4........Oakland Bay Köprüsü............................... Havaalanları ve Liman İnşaatı Genel DLH DMP DMP DMS DOP DPT DSİ E&M EDS E-IRR EYS F-IRR FSM GPRS GPS GSYİH Müdürlüğü Değişken Mesaj Panoları Deprem Master Planı Değişken Mesaj Sistemi Düzenleme Ortaklık Payı Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Elektrik-Mekanik Elektronik Denetleme Sistemi Ekonomik İç Verimlilik Oranı Erişilebilir Yaya Sinyalizasyon Sistemi Finansal İç Verimlilik Oranı Fatih Sultan Mehmet Genel Paket Radyo Servisi Optik Araç Tanıma Sistemi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ........... Şekil 17.......3..................................................1....................................................................................................2.......................................... Şekil 17..................................................................................................................................................... Şekil 21.........1......................................................................... Şekil 18..............................................................4.................................................Yakıt Fiyatı Arasındaki İlişki.................................................. Şekil 17................ Şekil 16.................8 Gürültü Hesabının Yapıldığı Java Programı......................3................3.................................................................................................. Şekil 17..................1..................1..............3......16 San Francisco ....2 Acil Ulaşım Yol Ağı ve Risk Bölgeleri................1 Tamamlanma Süresine Göre Ana Plan Proje Yatırımları....1..........................1............2 Mevcut Metrobüs Hattı................ 19.......Yolculuk Mesafesi ve Bilet Fiyatı .................................................................................................................................................12 New York Metro Ağı..... Şekil 17........... 451 AB ABD AGR AOS ATC AYKOME Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Güneydoğu Avrupa Uluslararası Yol Ağı Atatürk Oto Sanayi Trafik Kontrol Kanalı Sistemi Altyapı Koordinasyon Merkezi BM/AEK BRT CCTV CNG ÇDP ÇED DHMİ DİE Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu Hızlı Otobüs Taşıması Kapalı Devre Televizyon Sıkıştırılmış Gaz Çevre Düzeni Planı Çevresel Etki Değerlendirme Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü Devlet İstatistik Enstitüsü xvııı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Demiryolları................... Şekil 16......................3.........................Kısaltmalar Şekil 16......................................... 396 399 402 408 408 410 413 414 415 415 417 418 420 422 424 425 426 428 428 Şekil 18.......2 Bazı Metropoller ve İstanbul’da Araçlı Yolculukların Türel Dağılımı..............................................6 Ücret Uygulanması Durumunda Ulaşım Maliyetlerindeki Değişimler.....................................................................................2 Raylı Sistem Ağı Gelişme Planı....................................4 Tarihi Yarımada’da Ücret Toplama Yerleri........................3......................................3...... Şekil 17.............................. Şekil 16.............3................... Şekil 17.............................3...11 Paris Metro Ağı................... 452 452 433 Şekil 21.4.......2 Sinyal Sistemi Kurulacak Karayolu Ağı.....1 Deprem Kuşaklarına Göre Anayol Uzunlukları................................Ücret İlişkisi................................3 Avrupa Kentleri ve İstanbul’da Kentsel Merkeze yapılan Araçlı Yolculukların Türel Dağılımı................................................................1 Avrupa Kentlerinde Hareketlilik ve Refah İlişkisi...............................................................................3.1.......... Şekil 18...7 Gürültü Hesabı Yap ılan Noktalar...........4............. 448 449 Şekil 21...................................3 2023 Yılı Günlük Otopark Ücret Kademelenmesi (TL)........4........................3 Mevcut ve Planlanan Metrobüs Hatları....................9 Fatih İlçesi’nde Önerilen Erişim Sınırlamaları................... 19............ Şekil 17...2 Yıllara Göre Merkezi Alanda Ortalama Otopark Ücreti Tahminleri ($)...........3...........3 Otoyol Üzerindeki Düşük..... Şekil 21 ...........3................3..........................3...................... Şekil 17..........................................................1 Dönemsel Karayolu Gelişim Planı.....................................3.13 Bazı Kentlerdeki Bilet Fiyatı ..15 Boğaz Geçişi Ücretlendirme Politikası.............................................................1 DMP Şeması..... Şekil 17.1 Merkezi Alanda Otobüs Ağı.......................................... Şekil 16............5 Tarihi Yarımada’ya Giren-Çıkan ve Transit Geçen Araç Sayılarındaki Değişimler (2023) Şekil 17.......4...........5 Transfer Merkezleri ve Park&Ride Alanları.....................................1 İstanbul Merkez Alanındaki 2010 Yılı Ortalama Park Ücreti...................................................................3..........................................

Koridor Yap-Sahiplen-İşlet-Devret Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3.Bitiş Hanehalkı Anketi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Organize Sanayi Bölgesi Otomatik Yol ve Meteoroloji Gözlem Sensörleri Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu Birim Otomobil Değeri Maksimum Zemin İvmesi Hata Karekökleri Ortalaması Trafik Ölçüm Dedektörleri Sosyal ve Çevresel Değerlendirme Trafik Analiz Bölgeleri Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü TEPE/ AFKEN Ortak Girişim Tünel Açma Makinesi TC Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.HBO HBS HBW IMF IRTC IUCN İBB İDO İETT İMP İSKİ İUAP JICA KAF KBGSMH KDV KG M KÖO KÖSO LRT MİA MPEG4 NBD Ev-Diğer Ev-Okul Ev-İş Uluslararası Para Fonu Uluslararası Transit Koridoru Dünya Korunma Birliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş TEM TKM TL TRAMER TTC TÜİK TYFİ UBAK UKOME UPM UTK UTM UTY VHT VICS VKMT VMS VOC VTPI Yİ YİD YKİD YPK YSİ Transit Avrupa Otoyolu Trafik Koordinasyon Merkezi Türk Lirası Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yolculuk Zaman Maliyeti Türkiye İstatistik kurumu Tasarla-Yap-Finansla-İşlet Ulaştırma Bakanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ulaşım Planlama Müdürlüğü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu Ulaşım Talep Tahmin Modeli Ulaşım Talep Yönetimi Seyahat edilen Araç-süre Araç Bilgi ve İletişim Sistemi Seyahat edilen Araç-km Değişken Mesaj Sistemi Araç İşletme Maliyeti Victoria Ulaşım Enstitüsü Yap-İşlet Modeli Yap-İşlet-Devret Yap-Kirala-İşlet-Devret Yüksek Planlama Kurulu Yap-Sahiplen-İşlet YSİD 3.Çevreyolu Dahil) xıx . İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmesi İstanbul Büyükşehir Planlama ve Şehir Tasarım Merkezi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Kuzey Anadolu Fay Hattı Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla Katma Değer Vergisi Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Kamu Özel Sektör Ortaklığı Hafif Raylı Sistem Merkezi İş Alanı Hareketli Resim Kodlama Uzmanları Grubu Net Bugünkü Değer NHB O&M OD HH Survey OECD OSB OYMGS ÖÇKKB ÖYK PCU PGA RMSE RTMS SÇD TAB TAU TAV TBM TCDD TCP/IP TDİ Ev Çıkışlı Olmayan Diğer İşletme&Bakım Başlangıç .

Giriş xx .

istihdam ve buna bağlı olarak yeniden oluşan ulaşım talebinin değerlendirilmesi. Revize edilen 1/100.------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------------------------Alt Hedefler İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Giriş Giriş Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı (İUAP) kapsamında 2023 Plan hedef İstanbul yılı ulaşım büyümeye talebinin karşılanmasına dönük kısa nüfusu (2014). Kentleşme hızlı bir şekilde gelişip trafik talebini ve hacmini arttırırken raylı sistem başta olmak üzere ulaşım altyapısının geliştirilmesi uzun zaman almaktadır. güvenilirlik gibi nitelikleri içeren. toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi ve trafik talebinin kullanımı hızla artmış. hızla orta artarken (2018) vemetropoliten uzun dönemalanı (2023) için Ekonomik paralel olarak İstanbul’un da hızla projeler modellenmiştir. konfor. İlerleme Raporu Kasım 2007’de. 2 Çalıştay ve 2 Seminer çalışması ile birlikte haftalık olarak 49 toplantı gerçekleştirilmiştir. nüfus. güvenlik. Çalışmanın Amacı ve Çalışma Alanı İstanbul için 2023 yılı arazi kullanım ve nüfus yapısına bağlı olarak. karayolları ve otoparkları kapsayan ulaşım sektörüne ayırmaktadır. uzun dönem metropoliten arazi kullanım planı ile uyumlu entegre bir ana plan çalışmasına ihtiyaç duyulmuştur.7 milyonu aşmıştır. Günlük yolculukların çok fazla olduğu İstanbul kentinde. ilgili kurum ve kuruluşların yapılan çalışmalara yönelik geniş katılımının sağlanması amacıyla. ve kazalar ve egzoz özel araç araçlardan toplu taşıma araçlarına teşvik edilmesiyle kentboyutlara içinde hareketlilik erişilebilirliğin artırılması sonucunda daha yaşanabilir bir kentsel çevrenin oluşturulması. I . Taslak Final Rapor Ekim 2008’de. erişilebilirlik. ekolojik açıdan çevreye verdiği zararı minimuma indiren. kentin tarihi ve kültürel kimliği ile uyumlu. Yapılan toplantılar ve değerlendirmeler ile JICA proje ekibi tarafından hazırlanan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mayıs 2006’da İUAP olarak adlandırılan İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı çalışmasına başlamış ve JICA ile teknik işbirliği sağlanmıştır. trafik sıkışıklığı sorunu ciddi ulaşmış. Haziran 2007’de JICA Proje Ekibi’nin İstanbul’a gelmesiyle yürütülen ortak çalışma fiilen başlamıştır. Böylelikle İstanbul Ulaşım Ana Planı revizyon çalışması Haziran 2009’da başlamıştır. deniz taşımacılığı. sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin kurulması ile kentte yaşayanların ulaşım taleplerinin karşılanması amaçlanmaktadır. nüfus artışı ve ekonomik büyüme ile birlikte motorlu Gelecekte motorlu araç trafiğinin azaltılması. Ara Rapor Mart 2008’de. 1. İUAP çalışması tamamlanmadan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’ndan gelen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Buna karşın mevcut raylı sistemler artan trafik talebini karşılayamamaktadır. bu yolculukların büyük bir kısmı karayolu ile yapılmakta ve trafiğin oluşturan araçların çok büyük bir bölümünü özel araçlar oluşturmaktadır. 3 İzleme Kurulu. İstanbul’da yoğun kentleşme.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planının 2009 yılında revize edilmesi nedeni ile İstanbul Ulaşım Ana Planı’nın da revize edilme gerekliliği doğmuştur. büyümektedir. Final Rapor ise Mayıs 2009’da teslim edilmiştir. toplumsal açıdan sosyal eşitlik ilkesine bağlı. ekonomik açıdan düşük maliyetli ve kentin planlı gelişimine katkı veren. emisyonu problemi gibi ciddi olumsuz etkiler oluşmuştur. İUAP’ın genel ve üç alt hedefi aşağıdaki gibidir:13 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu süreçte İUAP ve JICA Proje Ekipleri. planlanan ulaşım projelerinin öncelik sıralamalarına göre fayda maliyet analiz hesap çalışmalarının revize edilmesi ile birlikte ulaşım şebekesinin de güncellenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle ulaşım sektörü için etkin politikaları ve yatırım planlamasını kapsayan. yatırım bütçesinin büyük bir kısmını raylı sistem. 1985‘de yaklaşık 6 milyon olan nüfus çeyrek yüzyılda Kentte kayıtlı otomobil sayısı da aynı zaman periyodunda 6 kat artarak Genel Hedef 1.

Şekil I-2 İUAP Organizasyon Şeması http://www. 1. uzun vadede ise planlı kentsel gelişimi destekleyecek hızlı ağ alt yapısının Trafik talep yönetiminin iyileştirilmesi ve mevcut yolların daha verimli kullanımının sağlanması. trafik sayımları ve ticari araç anketleri yapılmıştır. Danışma Kurulu çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olan dört uzmandan. Bu çal ışma ile mevcut lojistik alt yapının tespiti ve İstanbul metropoliten alanındaki yük akışının. arazi kullanım çalışması ve diğer ilgili anketlerle desteklenmiştir. hız gecikme etütleri. toplu taşıma hatlarının tespiti. dış istasyon sayımları ve anketleri.com.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Giriş 2. Çal ışma alanı 451 trafik analiz bölgesinden oluşmaktadır (Şekil 1). 2007-2008 tarihlerinde İstanbul sınırları dâhilinde mevcut arazi kullanımının ürettiği trafik talebinin belirlenmesine yönelik Trafik Üretim Kılavuzu çalışması yapılmıştır. Haziran 2007’de JICA Proje gelmesiyle “İstanbul Metropoliten Alanı Şekil I-1Ekibi’nin Çalışmaİstanbul’a Alanı ve Trafik Analiz Bölgeleri IIIII . Organizasyon Şeması Çalışma Şekil 2’de görüldüğü gibi İUAP proje ekibi ve JICA proje ekibi tarafından yürütülmüştür. Toplu taşıma hizmetl erinin geliştirilmesiyle özel araç kullanımının düşük 2. Bu talep doğrultusunda Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile müzakereler başlamıştır.tr /imp/taraflar. SWOT analizi çalışması ile veritabanları ve kalibrasyon modeli geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında perde kordon sayımları.html 3. İstanbul Ulaşım Ana Planı. Kısa vadede artan araç trafiğine cevap verebilecek yol ağının iyileştirilip geliştirilmesi. Mayıs 2006’da başlayan Analitik Etüd ve Model Kalibrasyon çalışması ile İstanbul’un tüm sosyal ve ekonomik aktiviteleri sonucu ortaya çıkan ulaşım talebi ve ulaşım hareketliliği modellenmiştir. yol ağı karakteristik bilgileri ve yol kenarı arazi kullanımının güncellenmesi. Çalışma Süreci ve İş Akışı İstanbul’da artan kentsel trafik sorununu çözmek amacıyla 2005 yılında Japon hükümetinden iş birliği talep edilmiştir. Ayn ı zamanda İstanbul Ulaşım Ana Planı Proje Ekibi (İUAP Proje Ekibi) tarafından plan hazırlık çalışmaları hane halkı anketleri ile başlamıştır.bimtas. Çalışma alanı tüm İstanbul Büyükşehir alanını (İstanbul ili idari sınırı) ve İstanbul Büyükşehir ile yakın ilişkisi olan İzmit’in Gebze ilçesini kapsamaktadır. İzleme Kurulu Komitesi ise bu çalışmanın idare heyeti olan ulaşım sektöründeki karar vericilerden oluşmaktadır. mevcut karayolu şebekesine olan etkisini belirlemek için arazi kullanım tespit anketleri.

Revize edilen 1/100. İlerleme Raporu Kasım 2007’de. Yapılan toplantılar ve değerlendirmeler ile JICA proje ekibi tarafından hazırlanan. JICA Proje Ekibi Mayıs 2009’da final raporunu göndermiştir. İUAP ve JICA Proje Ekipleri. Seminer Ağustos 2008 3. İUAP ve JICA proje ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen geniş kapsamlı önemli toplantılar aşağıdaki gibidir: Haziran 2007 Başlangıç Raporunun Sunumu Ağustos 2007 1. Taslak Final Rapor Ekim 2008’de. Çalıştay Mart 2008 Ara Raporun Sunumu Mart 2008 2. nüfus. İzleme Kurulu Toplantısı ve 2. 2 Çalıştay ve 2 Seminer çalışması ile birlikte haftalık olarak 49 toplantı gerçekleştirilmiştir. Final Rapor ise Mayıs 2009’da teslim edilmiştir. 3 İzleme Kurulu. Uzaktan yürütülen çalışmalarda İUAP Proje Ekibi ve ilgili kurumların Taslak Final Rapor hakkındaki görüşleri JICA Proje Ekibi’ne gönderilmiştir.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı 2009 yılında revize edilmesiyle İstanbul Ulaşım Ana Planı’nın da revize edilme gerekliliği doğmuştur. IV . Fakat İUAP çalışması tamamlanmadan 1/100. Şekil 3’te Çalışmanın Gelişimi gösterilmektedir. planlanan ulaşım projelerinin öncelik sıralamalarına göre fayda maliyet analiz hesap çalışmalarının revize edilmesi ile birlikte ulaşım şebekesinin de güncellenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu çal ışma İUAP olarak adlandırılmıştır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Giriş Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı” çalışması resmen başlamıştır.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’ndan gelen. Ara Rapor Mart 2008’de.İzleme Kurulu Toplantısı ve 1. Seminer Ekim 2008 Taslak Final Raporun Sunumu Ocak 2009 İUAP Proje Ekibi ve İlgili Kurumların Görüşleri Mayıs 2009 JICA Proje Ekibi Final Raporunun Teslimi Eylül 2008’de JICA Proje Ekibi ülkesine dönmüş ve Mayıs 2009’a kadar ortak çalışma uzaktan yürütülmüştür. istihdam ve buna bağlı olarak yeniden oluşan ulaşım talebinin değerlendirilmesi. Böylelikle İstanbul Ulaşım Ana Planı revizyon çalışması Haziran 2009’da başlamıştır. ilgili kurum ve kuruluşların yapılan çalışmalara yönelik geniş katılımının sağlanması amacıyla. İzleme Kurulu Toplantısı ve 1. Çalıştay Kasım 2007 İlerleme Raporunun Sunumu Kasım 2007 2.

Çalıştay Ekip Lideri / Ulaşım Planlama Satoshi UMENAGA Raporu 1 JICA Proje Ekibi Kazumasa SANUI Kalibrasyon lerleme Raporu Sosyo-Ekonomik Çerçeve 12 Tetsuo WAKUI Prof. 12 Hale Erez Külekçi Ulaşım Planlama Md. Seminer Taslak Final Raporu 11 12 1 İUAP Proje Ekibi ve İlgili Kurumların Değerlendirmesi 2 3 ¥ 4 ÇDP’nin onaylanması 5 JICA Final Raporu 6 7 8 2009 Koordinatör 9 10 11 12 Ulaşım Plancısı 1 Prof.Aykut Toros Demograf 2 Doç Dr.Katsuhiko TAKAHASHI Mali ve Kurumsal Planlama Ken KUMAZAWA Ekonomik / Finansal Analiz Pilot Proje Planlama ve Uygulama 2008 Pilot Projeler (JICA Proje Ekibinin Ülkelerine Dönüşü) 9 10 Ara Rapor II.Dr. Murat Çelik Ulaşım Plancısı Yrd.1 İUAP Revizyon Öncesi Katılımcı Listesi Güncellenmesi Mevcut Değ. danışma kurulu ve Ulaşım Atilla Alkan Ulaşım Planlama Müdürü İhsan Hadi Karadeniz Ulaşım Planlama Müdür YardımcısıPlanlama Neriman Şahin İnşaat Yüksek Mühendisi 2006 gösterilmektedir. Melda Haznedaroğlu Ulaşım Planlama Md. Tablo I. rafik Sayımları Serkan Şimşek Jeofizik Mühendisi Dilek ÇOL Yüksek Şehir Plancısı 1 Emel Günay Yüksek Şehir Plancısı 2 Orhan Aktaş Ulaşım Plancısı 3 7 MüdürlüğüHanehalkı ile JICA Anketi destek 8 ekibinden oluşan revizyon Şehir Plancısı Aysun Sarı Şehir Plancısı Çare Olgun Çalışkan Yüksek Şehir Plancısı 11 •Veri Tabanın Tablo I. İzleme Kurulu I. 8 2011 1 2 Final Raporu Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Danışman /Tokyo Üniversitesi Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Şekil I-3 Çalışmanın Gelişimi Deniz VI V Proje Koordinatörü JICA Merkezi JICA Türkiye Ofisi Başkan Vekili Program Yürütücüsü / JICA Türkiye Ofisi JICA-Destek Ekibi Dr.Tetsuro HYODO Anket Çalışması Değ. 11 Tülay Mesutol Ulaşım Planlama Md.Doç. Raporu Türk Ekibi (JICA Proje Ekibinin Katılımı) 5 Ulaşım Daire Başkanlığı İBB Trafik Durumunun Analizi Muzaffer Hacımustafaoğlu6 Genel Sekreter Yardımcısı ■ Şehir Planlarının İncelenmesi 2007 7 8 Berna Çalışkan İnşaat Yüksek Mühendisi Gizem Erdoğan Şehir Plancısı Eray Sezer Yüksek Şehir Plancısı 9 10 ■ Talep Yapısının Analizi ■ Ulaşım Projelerinin 1 2 Şebeke 3 Projelerin Belirlenmesi Kenji TANAKA Kentsel Planlama 4 Noboru IKENISHI GIS / Afet Koruma Planlaması 5 Ana Yuko SAKAI GIS 6 Plan Kenichi SEKINE Ulaşım Talep Analizi (I) 7 Geli Tesuo HORIE Ulaşım Talep AnaliziII) Toshisada KATSURADA Karayolu Ulaşım Planlama Seiya MATSUOKA Trafik Yönetimi Kentaro OKUNO Yol Planlama ve Tasarım Hiroshi IZAWA Raylı Sistem Transit Planlama Teruki MISHIMA Raylı Sistem Transit Tasarım Shogo UCHIDA Raylı Sistem İşletme ve Yönetimi 2009 Takashi SHOYAMA Otobüs İşletme ve Yönetimi Akitoshi IIO Çevre Koruma Planlama Dr.Dr. JICA Proje Ekibi üyeleri ve İzleme Kurulu. Tablo 1. İstihdam değerleri ve bölgesel dağılımları değiştiğinden İUAP Revize Çalışmaları 5 2010 İUAP Proje Destek Ekibi 6 7 Ertan Şimşek Ulaşım Planlama Müdür Yardımcısı Mustafa Murteza Ulaşım Planlama Md.2 9 Mehmet Çakır Şehir Plancısı Serap Çetinkaya Yüksek Şehir Plancısı 10 ise revizyon sonrası katılımcı listesi gösterilmektedir. R.2 İUAP İzleme Kurulu Listesi İUAP ÇİZELGESİ Katılımcılar Yıl Ay İUAP Proje Ekibi JICA Proje Ekibi Raporlar ve Toplantılar Tablo 1.İstanbul Metropoliten Metropoliten AlanıAlanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Planı Ana Planı İstanbul İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı FinalFinal Rapor Rapor Final Rapor GirişGiriş Giriş 4. Müge Kılıç Ulaşım Planlama Md.Dr.Dr. Seminer III. İzleme Kurulu ' II. 9 10 Eser Dağ Ulaşım Planlama Md. İzleme Kurulu ' I.Gökmen Ergün listesi 12 Nilüfer Dünya Yasuko YAMADA katılımcı Sayımı Diğer T 4 Tamaoki WATANABE öncesi Katılımcılar . Aynı Perde-Kordon zamanda tabloda haftalık toplantı katılımcı listesi de gösterilmektedir.1’de İUAP Proje Ekibi. Çalıştay İncelenmesi 11 Japon Ekibi Prof.Metin Şenbil Ulaşım Plancısı Selim Çevik Şehir Plancısı Selen Zora Sekreter Ece Işın Doğan Sekreter Kosuke NASU Ulaşım Araştırmacısı İUAP İzleme Kurulu Kurum Planlaması şimi 8 Danışma Kurulu Ali BEKIN Başlangıç ' II.Darçın Akın Ulaşım Plancısı İUAP Proje Ekibi Revizyon Çalışması 3 4 Nüfus. Raporu I.

Ş. İhsan Yılmaz. Yavuz Fırıncı. Haftalık Toplantı Katılımcı Listesi Kurum Katılımcılar İstanbul Ulaşım A.Gülbin Solar. Ufuk Kınık. Fatih Karahacıoğlu.Tarık Dündar Murat Arısal.3İUAP İUAPRevizyon Haftalık Toplantı Tablo KatılımcıKatılımcı Listesi Listesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesut Pektas (İBB Genel Sekreteri.Ş.Erkan Tuncer. Kaan Yıldızgöz İstanbul Ulaşım A. Mustafa Hatipoğlu. Bölge Müdürlüğü Hikmet Erkut. Bölge Müdürlüğü Asım Öztürk TCK 17. Ali Özsoylar. Emre Sinan Purtul Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Md. Turan Odabaş İstanbul Ticaret Odası Abdullah Çınar. Erhan Kura.Ş.Metropoliten Alanı Entegre Ana Planı İstanbulİstanbul Metropoliten Alanı Entegre KentselKentsel Ulaşım Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final Rapor Giriş Giriş TabloI.4I.2004-2007) Muzaffer Hacımustafaoglu (İBB Genel Sekreter Yardımcısı) İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürüğü TCK 1. Kemal Tuncer. Murat Diren 10 IETT Genel Müdürlüğü Faruk Karaosman. Metin Akbaş. 15 Murat Dil Devlet Demiryolları (TCDD) İbrahim Eren. M.Rahmi 15 İUAP Proje Destek Ekibi Gül. Lokman Yengin.Ziya Erdem . İBB Planlama Müdürlüğü Kadri Yapıcıoğlu Engin Yetkin İstanbul Teknik Üniversitesi Güngör Evren 7 1 1 İUAP Danışma Kurulu Üyeleri 49 JİCA Proje Ekibi 49 İUAP Proje Ekibi 49 VIII VII Prof Dr.Ş. İsmail Özdemir. Soner Kazaca Ekip Üyeleri 11 DLH Marmaray Bölge Md. Hayrettin Oğuz. Ordu Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Fevzi Sünbül İstanbul Emniyet Genel Md. Erhan Kura. Mustafa Silah Yürekli. Ali Osman Tekkenat. Oğuzhan İmamoğlu. M. Adem Baştürk Genel Sekreter Muzaffer Hacımustafaoğlu Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Balcıoğlu Ulaşım Planlama Müd. Metin Küçükoğlu İDO A.D. Yb.Kazım Alpay DHMI Atatürk Havaalanı Başmüdürlüğü Şükrü Uçar Milli Savunma Bakanlığı 1. Meltem Duran.Metin Yazar Mümin Kahveci. Ömer Yıldız. Metin Küçükoğlu Devlet Demiryolları (TCDD) Metin Akbaş. Katılım Sayısı 29 M. Hayrettin Oğuz.Yaşar Tangül. Genel Md. Bölge Müdürlüğü Hikmet Erkut. Gürzel Fırat. Erdal Şahin. Hasan Üstündağ. Şefika Demirci. Ömer Kuray. Abdulah Kazdal. Yavuz Geçim. Köksal Altınkaynak İDO A.Güler Kamil Demircan TCK 17. C. Mehmet Arslan Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Bölge Md.Rahmi Gül Celal Mahmut Solak İl Jandarma Komutanlığı DLH Marmaray Bölge Md. Mustafa D. 21 17 Fahrettin Ulku. Daire Başkanı İUAP Proje Ekibi Atilla Alkan Ulaşım Planlama Müdürü İhsan Hadi Karadeniz Ulaşım Planlama Müdür Yardımcısı Neriman Şahin İnşaat Yüksek Mühendisi Berna Çalışkan İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Çakır Yüksek Şehir Plancısı Serap Çetinkaya Yüksek Şehir Plancısı Dilek Çol Yüksek Şehir Plancısı Emel Günay Yüksek Şehir Plancısı Nilüfer Dünya Şehir Plancısı . Mevlüt Mert 10 Bimtaş Gülay Çevik. Metin Yazar.M. İsa Cerrah. Ufuk Kınık. Suat Yalkın IETT Genel Müdürlüğü Faruk Karaosman. Şükrü Var.Sema Yılmazkardeşler. Yusuf Boztepe İBB Şehir Planlama Md. A. Nihat Cırıt. M.Yusuf Boztepe Ömer Yıldız.

Akın Emin BİMTAŞ A. ( -Kasım 2009) Mustafa Murteza UPM Raylı Sistem Proje Ofisi Yunus Emre Ayözen UPM Raylı Sistem Proje Ofisi Ali Kapdan UPM Karayolu Proje Ofisi Rıdvan Oğul UPM Karayolu Proje Ofisi Gökçe Birgin UPM Karayolu Proje Ofisi Melda Haznedaroğlu UPM Planlama Ofisi Eser Dağ UPM Planlama Ofisi Tülay Mesutol UPM Planlama Ofisi Hale Erez Külekçi UPM Planlama Ofisi Müge Kılıç UPM Planlama Ofisi Hatice Şerbetçi UPM Sekreterlik İUAP Projesine Destek Veren Diğer Birimler Burhan Kale Toplu Ulaşım Hizmetleri Md. İhsan Yılmaz Şehir Planlama Md.Ş. Batuhan Altun İBB Trafik Müdürlüğü Ender Tümer Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü İlknur Yücel Ulaşım Daire Başkanlığı Ahmet Ağırman BİMTAŞ A.Ş. Cem Duran İDO A. Yrd. (G.Ş.Ş.M.Ş. Yrd. -2010) Enver Büyük BİMTAŞ A. Selim Günay İDO A. Namık Kaya Toplu Ulaşım Hizmetleri Md. Şefika Demirci İDO A. Erol Günay BİMTAŞ A.Basit Doğru Şehir Planlama Müdürlüğü Hamza Çakan Şehir Planlama Müdürlüğü Hasan Üstündağ İDO A.Aysun Sarı Şehir Plancısı Orhan Aktaş Ulaşım Plancısı Serkan Şimşek Jeofizik Mühendisi İUAP Proje Destek Ekibi Faruk Vahapoğlu UPM Md. . Şükür Erkut İDO A. Yrd (UPM Planlama Proje Ofisi) Ertan Şimşek UPM Md.Ş.Ş.Ş. Timuçin Kurt Şehir Planlama Müdürlüğü Fatih Doğan Şehir Planlama Müdürlüğü A. Yrd. Serdar Şenol BİMTAŞ A.Ş. Yrd (UPM Karayolu Proje Ofisi) Onursal Baş UPM Md.Ş.

Kent Ulaşımında Mevcut Durum IX .

Öte yandan İstanbul.1. küresel ekonomik güç paylaşımından Türkiye’deki en fazla payı alan kent olarak.1).1. M. 7.1.Ö. güneyde Marmara Denizi ile çevriliyken.2. / Avrupa Asya Şekil 1.1. yüzyılda İmparator Constantin tarafından yeniden inşa edilip. ).1.S.1 Konum İstanbul.1 Küresel Konum İstanbul. 37 ilin toplamı büyüklüğünde bir nüfusa sahip olan İstanbul. 1. sürekli artan nüfusuyla birlikte oluşan sosyo-ekonomik gelişme baskısı. Özellikle 1950’lerden sonra girdiği hızlı büyüme süreci içinde. özellikle Cumhuriyet Dönemi ve sonrasında hızlı bir mekansal gelişim kaydetmiştir. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde başkentlik vasfını sürdürmüştür. o günden sonra da yaklaşık 16 asır boyunca Roma.2 Tarihsel Gelişim Süreci Tarihi 300 bin yıl öncesine kadar uzansa da bugünkü İstanbul’un temelleri M. Gelişimi ve Kentsel Yapısı 1. ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel bakımdan en büyük merkezi ve dünyaya açılan en önemli kapısı konumundadır. bölgesel bir etki alanına sahip olmuştur. yer yer planlı olmakla beraber. Avrupa ve Ortadoğu’yu sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan birleştiren stratejik bir konuma sahiptir (Şekil 1. İstanbul’un Konumu ve Gelişim Süreci 1. kentin bütünüyle planlı bir gelişme sergilemesini güçleştirmiştir. (Şekil 1. 4. büyük oranda yasa dışı yapılaşmalarla şekillenen bir gelişme gösteren İstanbul. 1 . Özellikle ekonomik açıdan güçlü konumu İstanbul’u 1950’li yıllardan bugüne kadar nüfus hareketlerinin yöneldiği ana çekim merkezi haline getirirken. Küresel ölçekten bakıldığında Asya. bir yandan içerisinde yer aldığı bölgede tarih boyunca sürdürdüğü etkinlik sonucu kazandığı birikimi ile Doğu-Batı sentezinin uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edilebileceği bir konuma sahip iken.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 1 Bölüm 1 İstanbul’un Konumu. başkent yapılmış. öte yandan kıtalar ve bölgelerarası ulaşım ağları bakımından sahip olduğu stratejik konumla. Bugün.1. Bir boğaz kenti olan İstanbul. Avrupa’nın büyük metropoliten bölgelerine benzer şekilde nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir merkez olarak öne çıkmaktadır. Anadolu ile Balkan Yarımadası arasında bir geçiş oluşturan Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. kuzeyde Karadeniz. yüzyılda atılmıştır. doğuda Kocaeli ve batıda Tekirdağ ile komşudur. Kentin Cumhuriyet sonrası dönemlerde sanayi ağırlıklı gelişiminin hızlanması.

6 0. Mevcutta İstanbul’a bakıldığında alt-merkezler bakımından yeterince gelişmediği ve tek merkezden dışa doğru ‘yağ lekesi’ gibi yayılan bir yapıda büyümeye devam ettiği görülmektedir. Arazi 30. 1. 8 68.158 8. StVtriJS ILOOOSIUS DEVRİ 0SM»llll 3EVRİ (15-18 YÜtYlL) OSMANLI DEVRİ ('9 YÜZYIL) raiMH:rtmDEWİ(1920-15H)| M A R M A R A CUMHURİYET 0EYRI(1950-1970| CUMHURİYET DlVttl (1970-1994) Şekil 1.3 Türkiye’de İstanbul’Endüstri un payı gibi geçmişte olduğu bugün de ülkenin en önemli yerleşim alanı merkezi olarak nüfusu 1. yıllarıüretimlerini arasında kentin nüfusunun 3 milyondan 10 milyona çıkmasına olmak üzere en büyük katkıyı yapan il konumundadır.1. İstanbul makroformu üzerinde belirleyici etkiler meydana getirmekte ve söz gösterilmektedir.1.6 361. Ticaret-Hizmet Kentine ülkedeki az gelişmiş bölge ve kentlerden İstanbul’a yönelik yoğun bir ve göççekim hareketini başlatmış ve Gelişme (%) artmaktadır. önündeki Bursa en önemli İstanbul.3 Türkiye ve İstanbul’unaçıdan GSYİH Büyümesi 2 3 .8 15. göre İstanbul’un GSYİH’sı içindeki payı gibi Tablo 1.608. Ülkesel ve bölgesel dengeler düşünüldüğünde ise sosyo-ekonomik Şekil 1.9 Hizmetler 56. İstanbul makroform yapısına önemli de. geçmişte tarihi.741.4 59.1 37. endüstriyel kirlenmeye (hava ve suvekirliliği. kültürel yapısı ve turizmi ile öne çıkarkenhızla sonraki GSYİH 26.7 gelişim göstermiş ve göç ile birlikte gelen nüfus yığılmaları bu sürecin önemli yerine hizmetler sektörü payını artırmıştır.1.4 0.3 18.9 bir parçası olmuştur.2 politikalarla dengelenememesine 22. İstanbul’un GSYİH içindeki payı 2003 yılı son gerekse de bölge ölçekli dinamikler İstanbul’u şekillendirmektedir. 1 36.6 13 14. İstanbul’un Tablo 1.2 - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 137.4 185.3 0.8 diğerleri) karşı artan sosyal baskı. (Tablo -13. 2 32.0 21.6 166.1.9 17.349 12.309.7 56.6 22.0 25. 2 53.190 10.3 fiyatlarının trafik sıkışıklığı. İstanbul’un yasayükselmesi. neden olmuştur (Tablo 1.7 Türkiye payı (%) İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Final RaporRapor 1 BölümBölüm 1 Yıl Türkiye GSYİH İstanbul Gelişme yüzdesi (%) 1995 127. kentinÖnemi bugünlere uzanan kontrolsüz bir biçimde büyümesi 1.6 43 41. ekonomik ilk olarak D -100 dönemlerde “endüstri şehri” olarak gelişmiş ve üretim endüstrisi İstanbul‘daki gelişmenin 1.032 4.0 21.1. 2009. 3 - 21.1. fabrikaları İstanbul kalabalık üzerinde şehir bölgelerinden organize dayanmaktadır. 9. Bu çerçevede.8 0. Ekonomideki bu lider konumu ile İstanbul. oluşan aşırı talebinendüstriyel yerel 37.9 - 29.7 20.2’deki istatistiklere bakarak İstanbul ile Türkiye’nin GSYİH’sı aynı oranda gelişim gösterse geniş hinterlandının içinde kalan Marmara Bölgesi ölçeği.890 7.4 -13. İstanbul’un Türkiye GSYİH’sındaki payı ile ulusal ekonomik gelişmede çok önemli bir rol oynadığı girdiler veren ve şekillendirici olan en etkin ölçek olarak tanımlanabilir. gerek İstanbul’un gerekse bölge içindeki yerleşmelerin yapısını büyük oranda etkilemektedir. Sürdürülebilir ve planlı gelişmenin Kocaeli.3Y İstanbul’da İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı ölçekten gelen talepler. 1 31.1 -35.2 Türkiye ve İstanbul’un Cari Fiyatlarla GSYİH Değerleri Sektörler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tarım 0. Yüzdesi (%) kentin günümüze kadar uzanan bu çekim etkisi.2 300. söz fabrikayı konusu süreç.1.).3 ‘de gösterildiği gibi) payını artırmış ve böylelikle kentin endüstriyel yapısı değişmiştir. Marmara Bölgesi’ne yapılan işlevsel desantralizasyonlar.1.Nüfus 1970 1980 1990 2000 2005 2009 3.1.4 Kentinden.5 10. Özellikle İstanbul’dan görülmektedir.1 gelişmesinde arazi kullanım veTablo ulaşım ilişkisinin karşılıklı etkisi de belirleyici olmuş.8 )olmuştur. yarattığı GSYİH itibari ile Türkiye’nin en büyük kentidir.5 8. 3 39.9 21.4 179.1 İstanbul’da Nüfus Artışı 8. Bu bölgeler ülke çapında özellikle Marmara Bölgesi bölgesel de karşılanamaması.3 40. değişen oranlarda devam etmiştir.3 adıyla E-522.3 Sanayi 42.5 0.019.9 40.915.4 -33.5 27.4 140.018.1. 4 41.5 Otoyolu aksı boyunca 21.9 239.5 123.3 İstanbul’un Türkiye İçindeki - politikaları çerçevesinde gelişmiştir. çeyreğinden itibaren ülkenin ekonomik istikrara kavuşmuş olmasıyla birlikte önemli bir dönüm Özellikle yabancı sermayeninıllara önemli yatırım projeleriTürkiye ile büyük çaplı altyapı projeleri küresel noktası yaşamıştır.1. Tablo 1.2’de Tablo 1.6 21.7 bölgelere (OSB) doğru yönlendirmiştir.9 29.4 57.8 33.6 59. karayolu Son aksı yıllarda boyuncaise yayılan kentsel alan.5 45.1.0 2.8 Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2007-2011 Strateji Planı LEJAND BİZANS SEPTİMLS.GSYİH’sındaki daha sonralarıpayını daha kuzeydeki TEM sektörü endüstri İstanbul yitirmeye başlamış. Bugün de devam etmekte olan süreç içinde gerek ülke ölçekli. 0 26. konusu etkiler yerel politikalar veya yönlendirmelerle kontrol altına alınamamaktadır. ve engel diğer olarak bölge görülen illeri birçok sonucunu doğurmuştur. kentin çekim gücünün ülke bölge gürültü ölçekli ve 49.2 İstanbul Makroformunun Tarihi Gelişim Süreci Kaynak Çevre Düzeni Planı Raporu.0 yönetimlerce 22.5 61.9 (Eskilider 12. Türkiye’nin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYİH) yıllar itibariyle %21-23 düzeyinde çekmiş1970-2000 ve endüstriyel artırmışlardır. İstanbul’un Yukarıda bahsedildiği gibi İstanbul.5 143.735 11. dışı ve kontrolsüz gelişmesi temelde.

“Yedi tepeli şehir” isminden de anlaşılacağı üzere hareketli bir topografya ile şekillenmiştir.2.1’de verilmektedir. tümonun alanın manzarasını ortaya Bu aynı zamanda şehirleşmeyi ve arazi kullanım % şehir 50’si (yaklaşık 2.1 1) Coğrafya Şekil Doğal Doğal ve 1. Tüm alanın % 11’lik 32’sini oluşturan 1.2’ye göre ise batı yakası daha fazla tarım arazisine sahiptir. küreselleşme çerçevesinde büyük kent merkezlerinde istenilen bir geçiş olarak şekillenmiş ve 1970‘lerin sonlarına doğru bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle hız kazanmıştır. Şekil 1.2.2.761 km 2 de ve eğimler. Buna göre. Şekil 1.2.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 1 Şekil 1. ulaşım sistemlerini şehrin% genel yapısını etkilemiş değişmektedir.2. 100iseveya 150) ise metrenin yüksekliğe sahip alanlar genellikle alanları olarak sınıflandırılmıştır (Şekil 1. Toplam alanın % yapısını.1 Eş Yükselti Haritası Kaynak: İMP. ve belirlemiştir. eşsiz İstanbul İl alanına ait eğimlerin İstanbul alansal dağılımı 1.2.2 Coğrafi YapıArazi Kullanımı & Su Kaynakları Haritası Kaynak: İMP.2.3.710 km 2) çıkarmıştır. %0-10 arasında değişen eğim mevcut aralığına sahiptir. ‘un halenTablo dünyaca meşhur olan bu coğrafik çehresi.). İstanbul ‘un ekolojik çevresi için hayati öneme sahiptir.2. 1/100.1’de gösterilen eğim haritasına göre doğu yakası göreceli olarak batı yakasından daha dağlık ve Şekil 1. 11 ile % 20 arasında 2 kısmı (618 km % 21 ileüzerinde % 30 arasında değişen bir eğime sahiptir (Tablo orman 1. 54 .000 Doğal Yapı Grubu Çalışmaları İstanbul’un bugünkü şehirsel yapısı. Bu dönüşüm.1).000 Doğal Yapı Grubu Çalışmaları Kaynak: TUİK İstanbul’da endüstriyel yapının hizmet ve finans sektörlerine dönüşmesi alışılagelmiş ve evrensel bir trend olarak düşünülmektedir.1. 1/100.2. 1. Kentsel Yapı 1. Orman alanları ve su havzaları.2.

761 618 226 85 5.400 Alan(%) 50.61 11.44 4.57 100 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 1 Tablo 1.2.18 1.18 32.1 İstanbul’un Eğim Aralıkları ve Alansal Dağılımı .Eğim Aralığı (%) 0-10 11-20 21-30 31-40 41-65 Toplam Alanı Alan (km 2 ) 2.710 1.

2. Bu dere ve akarsular. 1. Suİstanbul ihtiyacının büyük alanlarının % 58. Kent alanının %44‘ünü kaplayan farklı 11 adet Kaynak: İMP.2).7). Rüzgar durumunda ise Boğaz boyunca. dişbudak yaprak döken ağaçlar karaçam. 1/100. İBB su havzaları ve göletler çevresindeki orman alanları bir kanun ile koruma altına alınmıştır (İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği 2011.6’sıkısmı Anadolu Yakası’nda bulunmaktadır. Sazlıdere. Deprem Kaynak: TUİK. Akdeniz’in Ege ve Marmara Denizleri vasıtasıyla kuzeye doğru uzanması ve bu civarda güneyli hava akımlarını bloke edecek önemli yükseltilerin olmaması nedeniyle.2. Elmalı.4’te görüldüğü gibi kırmızı renkten daha açık 4) kestane.549 540.000 Doğal Yapı Grubu Çalışmaları 67 .2 İstanbul İli Orman Alanları karşılık. 2008 İstanbul’un % İstanbul 47. alır.5 İstanbul’da ve Yağış Durumu listeyeRiski alınmıştır (Şekil 1. 2. Şekil 1.2.2.7 100 İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Planı Planı İstanbul Final Rapor Rapor Final Bölüm 11 Bölüm 3) İklim İstanbul ve yakın çevresi.vb. 1. bu ormanların alanı İstanbul’un genel orman alanının su % sıkıntısı 15’ini oluşturmaktadır.7’sini Şekil orman alanları oluşturmaktadır (Tablo 1. 41.6). Darlık (Asya Yakası) gibi 7 içmesuyu havzası vardır ve toplam alanı İBB’nin toplam alanının %46‘sını kapsar. mevcut su havzalarından İstanbul il sınırları içindeTablo büyük nehir ve ırmaklar olmamasına beslenen.4’ü Avrupa Yakas ı’nda. sahil çamı doğru sırasıyla 1. Terkos.Adı Alan (ha) 257. içme suyu amaçlı olarak istifade edilen.3 47.2. 1/1000. 2) Boğaz Bölgesi ve Şile adalarını içeren dört Sıcaklık önemli kuş bölgesi RAMSAR sözleşmesi çerçevesinde Şekil 1. İstanbul ‘da su ikmali daha çok yer üstü sularına bağlı olduğundan. belli başlı 7 adet kente yakın su toplama havzaları ile beslenmektedir (Şekil 1. Büyükçekmece Gölü. İstanbul‘da Büyükçekmece.kışın 3. Yazlar ı Haziran‘dan Eylül ‘e kadar kuru ve sıcak..2. Ömerli. su İğne yapraklı ağaç ormanlar ağaçlandırma sonradan yetiştirilmiş ormanlarAncak olup. İstanbul’da en fazla yağış bahar aylarında. Denizi’ne bakan ve kıyı alanlarında bulunmaktadır. kayın. Küçükçekmece Gölü.000 52. kışları Kasım‘dan Mart‘a kadar yağmurlu ve Kaynak: İMP. en az yağış ise mayıs ile ağustos ayları arasında gerçekleşmektedir. fıstık Deprem Su gibiHavzaları dört mevsim yeşil ağaçlardan oluşmaktadır. Karadeniz kıyısında olması nedeniyle Karadeniz ikliminin.000 Doğal Yapı Grubu Çalışmaları 5) Flora ve Fauna Karadeniz güneyinde Marmara Denizi.4 Risk Haritası Kaynak: İMP.2. İli orman hızlı nüfus artışından dolayı son 20 yıldan beri İstanbul çekmektedir. Kanun No: 2560).451 % Orman Alanı Orman Dışı Alan Toplam 282.3Kuzeyinde İstanbul’da Eğim Analizi nedeniyle İstanbul’da flora ve fauna bol ve çeşitlidir. çok sayıda akarsu ve dere bulunmaktadır. bir kısmı şehir içindeki göletlerden ve geri%kalan ise ilin yakın çevresinden temin edilmektedir. Alibeyköy (Avrupa Yakası). ve 4. ormanlarla kaplı Çatalca ve Kocaeli bölgesi Şekil 1. Akdeniz ikliminin yaşandığı farklı bir konuma sahiptir. 1/100. Bunlara ek olarak.000 Doğal Yapı Grubu Çalışmaları biyolojik çeşitlilik alanı belirlenmiştir. 1/100. Türkiye İstatistik Yıllığı. Geniş yapraklı ağaç ormanları İstanbul’un doğal açısından jeolojik risk taşıyan dolgu ve heyelan alanları çoğunlukla ilin Marmara ormanlarıdır. iç kesimlere nazaran daha hızlı esmektedir. Kaynak: İMP. ıhlamur.başlayıp Bu ormanlar meşe..renklere gürgen. derece depremvebölgelerinde yerçamı.2. İstanbul’daki kaynakları tarihyamaçlarında boyunca ise kuzeydeki orman ile alanları sayesinde korunmuştur. İstanbul için hakim rüzgar kuzeydoğu yönünden esen Poyraz rüzgarıdır.000 Analitik Raporu soğuktur.

Bakırköy.2 64 4. HC ve PM kirleticileri periyodik olarak ölçülmektedir.8 4. Diğer yandan. trafiğin yoğun olarak yaşandığı merkezlerinde çevreye ve insan sağlığına verdiği 3.8 3.6 22 7.7 42 199 0 2.3 1.4 12 . 6) Hava 2000’li yıllara gelindiğinde İstanbul. tarihi yarımada.2 Kentsel Gelişme / Yayılma İstanbul’da kentleşmenin mekânsal yayılımı. Avrupa yakasında eskiveşehir merkezi olan çıkardığı Eminönü‘den (Tarihi yarımada) batıya doğru Benzin dizel taşıtların egzoz gazlarında bulunan zararlı maddelerin 2. Marmara Denizi ve Boğaz boyunca kıyı alanları. 9 10 0 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm Bölüm 1 1 1) Yapılaşmış Alanların Gelişimi 1950‘de İstanbul’un kentsel alanı. Yap Hava kirliliğinin oluşmasına neden olan başlıca kaynaklardan biri günümüzde yaygın olarak ılaşmış alanı doğuda İzmit. oldukça fazladır. geçmişten günümüze 3 önemli yönde yayılma göstermiştir. Motorlu taşıtlarda egzoz emisyonları içerisinde bulunan kirleticiler. NOX.000 Doğal YapıEski Grubuİstanbul Çalışmalarımerkezinin olduğu bölgeler göreceli yayılmasında ulaşım ağıKaynak: yol gösterici olmuştur. Anadolu yakasında ise Üsküdar ve Kadıköy merkez olarak tanımlanabilecek alanlardır. istihdam dengeleri ve bunların periyodik değişimlerinin incelenmesi ile daha somut bir şekilde anlaşılabilir.8 10 0 19 90 33 . hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık % 50’sinden ve1970-2005 şehir bazında kurşun emisyonlarının % 100artışını ’ünden Tablo çoğunlukla motorlugöre taşıtlar İstanbul’da yılları arasında bölgelere göre nüfus 1. 1995 tarihinden itibaren 6 adet hava parametresi olan SO 2.3. Giderek genişleyen bu yerleşim alanları 1960’larda Avrupa ve Asya yakalarında daha geniş kentsel alanlara dönüşmüştür. 1990’dan sonraki dönemde İstanbul metropoliten alanında nüfus hareketlerinin ve yerleşme 1. PM 10 değerinin geçtiğimiz son 10 yılda Türk Standartlarında belirtilen 3 yıllık 150^g/m 3’ün altındaTablo ve Avrupa Birliği Standartlarında 1. olarak daha yavaş büyürken. Böylelikle kent merkezindeki arsalarda yaşanan fiyat artışı ile maliyetlerin yükselmesi. 1980’lere gelindiğinde Avrupa yakasında Tarihi Yarımada.3 09 Yıllık değişim yüzdesi (%) 200 0 3. Avrupa yakasında ise batıda Sefaköy-Halkalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi.2. 5 11. Kömürden doğal gaza geçilmesiyle SO 2 parametresi oranında azalma olduğu ve 2003 yılından itibaren ortalama konsantrasyon seviyesinin Avrupa Birliği standartlarında belirtilen yıllık 20 ^g/m 3’ ün altına indiği gözlenmiştir. 98 . kentin özellikle Anadolu yakasında Kartal-Tuzla arasında. 1/100.6 3.4 3.11 3 3.6 08 Bölgesel oran (%) 7080 7. batıda ise Tekirdağ sınırlarına ulaşmıştır.0 47 .0 19 70 22 . 5 53.000 Doğal Yapı Grubu Çalışmaları bir yapıda gelişim göstermiş ve doğal çevre bu yayılma baskısı ile karşı karşıya kalmıştır. Kadıköy ve diğer ilçelerdeki sınırlı yerleşim alanlarından oluşmaktaydı. nüfusu on milyonu aşan bir mega şehir aşamasındadır. özellikle Asya yakasında Üsküdar ve Kadıköy ‘den kent doğuya doğru.2 10 0 20 05 34. küçük liman ilçeleri olan Zeytinburnu. yapılaşmanın etkisinin yanı sıra.3 4.0 19 200 5 4. yarım asrı geçen bir sürede ve giderek etkisini artıran Kaynak: İMP. O3.25 1 11. Bu gelişim.1 4.28 1 5.2. Genellikle kent merkezlerindeki karbonmonoksit (CO) emisyonlarının %702) 90’ından.2. kuzeyde Alibeyköy yönünde gelişmesine neden olmuştur.5 50 .3 49 . 1965'te Kat Mülkiyeti Kanunu'nun çıkmasıyla inşaat sektörü en canlı dönemlerinden birine girerken öncelikli olarak boş alanlarda yaşanan apartmanlaşma giderek yaygınlaşmıştır.Bölge Nüfus (1000) Doğu 19 70 678 Kuzey Batı İstanb ul 796 1.2 10 0 19 80 29 .2.3 10 0 20 00 34 .5 0005 3. 1/100. motorlu taşıt kullanımın artması ile her geçen gün çevreyi daha da kirletmekte insan sağlığını 1. kış sezonunda ısınmadan kaynaklı kömür kullanımı neticesinde SO 2 parametresinde artış olduğu gözlenmektedir. zararlar Eski şehir merkezi Beyoğlu‘ndan kuzeye doğru.23 0 10. özellikle sanayinin kent çevresine yayılmasına neden olmuştur.44 9 1.0 19 198 0 1. mekânsal nüfus dağılımları.7 3. Özellikle.4 26 . artışını da Tablo 1. Beyoğlu.4 0.4 göstermektedir. yerli ve yabancı şirketlerin yerleştiği bir iş çevresi konumundadır.6 1.4 41 1. Üsküdar.7 Önemliolarak Kuş Bölgesi ve Ana Bio-Çeşitlilik Alanları eğilimlerinin Şekil dolaylı sonucu yerleşim alanlarının doğu-batı doğrultusunda dışa doğru İMP. 1.3 Bölge Bazında Nüfus belirtilen Gelişimiyıllık 40 ^g/m ’ün üstünde olduğu görülmüştür.2.3 4.33 4 6.3 84 997 2. ilçelere nüfus sorumludur.8 9000 3.00 5 1.2 21 . Genel olarak bakıldığında kullanılan motorlu taşıtlardır.4 86 3.4 8090 5. Ayrıca Avrupa yakasında Beyoğlu’nun devamı olarak kuzeyde Şişli-Mecidiyeköy-Zincirlikuyu-Levent yöresi holdinglerin. kent çeperlerindeki alanlar altyapı ve planları olmadan hızla gelişmiştir. Nüfus Dağılımı ve Değişimi azotoksit (NO) emisyonlarının %40-70’inden.0 2.9 15 .8 52 . CO. İstanbul’da yapılaşma. bozmaktadır. Bu kentleşme gelişimi.

5 6.5 istihdamda Kaynak: Türkiye İstatistik Enstitüsü.3 301.5 olan bölgeler kolaylıkla şehirleşme veya endüstriyel merkezler olarak 210.7 462.9 yapılaşmalar 800.8 212.851 4.27 0.2 5.7 4.806 İşyerinde İstihdam 1996 Kadıköy 2006 0.4 gerek geçmişten gelen yapılaşmış alanlar gerekse boş alanların azlığı nedeniyle yeni 355.9 2.2 nüfus sayımı sonuçlarına göre.7 1.8 Esenler 33.0 Gaziosmanpaşa Sultanbeyli Sarıyer yp 19.4 2008 yılında 5747 sayılı kanun7.6 468.8 0.833. İstanbul ‘un toplam dayalı olarak yaptığı nüfusu 12.1 403.7 95.629 1.0 77.9 İstihdamın Bölgelere 2005 boş 70-80 80-90 etkileyici 90-00 ve halen olan arazileri bir00-05 öneme sahiptir.8İstanbul’un 3.5 165.6 108.314 1.4 6.9 7.5 556.6 45.4 (batı yakası) 10 yıllık2.3 4.2.6 Tuzla 11.4göreyse.9.2 0.6 9.9 26.267 2.4 Beykoz 76. Bu durum.7 14.3 2007‘de adrese Kağıthane 145.1 25.5 Kuzey Bölgesi 795.9 384.3 4.309.8 -1.3.6 5.8 3) İstihdam Dağılımı ve Değişimi 261.2 478.2 108.834 1.1 273.6 407.2.38 213.7 95. Bununla birlikte.4 25.2 3.6 112.333.8İstanbul’un nüfusu 13.2 244.4 3.9 142.081.6 milyon olarak belirlenmiş.2.0 %10 ve tarihi kent merkezinden uzakta bulunan ilçeler 175.8 192.6 82.383.3 ile Tuzla.7 5.0 değiştirilmiş ve 32 olan ilçe sayısı 39’a çıkarılmıştır.3 574.1 192.3 3.4 1.6 462.7 247.4 13.4 229.2 81.485.3 3.2.2.44 Evde İstihdam İstihdamın Nüfusa oranı 1996 2006 Sayı İşeyeri / Ev 2006 2006 3.7 752. 1990’da yapılaşma alanlarının etrafındaki bölgeler.7 105.4 Nüfus (1000) 1970 Adalar 1980 1990 2000 17.4 0.3 13.33 3.8 3.9 6.4 213.2 gelişme 2.1 -1.7 223.7 283.4 Bölgelere İlçelere İlçelere Göre Göre Göre İstihdam İstihdam NüfusveArtışı Artışı Dağılımı Tablo 1.2 171.0 Bahçelievler Bakırköy Bölge 721.179 2.75‘ten fazla olan ilçeler gelişmekte olan alt merkezlerdir.305 3.038.6 -3.9nüfus -1.2 4.5 2.1 3.7 Bayrampaşa 124. İstanbul‘da istihdam edilen nüfusun toplam nüfusa oranı 0.328.4 997.7 istihdam işgücü Sayı 1996 2006 Doğu 661.0 303.6 negatif ilçeler.4 389.1 2. Eminönü.3 Fatih 417.0 231.5 126.7 -0.3 1.2 milyon olarak tespit edilmiştir.251.6.1 İlçe 2006 Sayı 660.5 Küçükçekmece 77.0 144.206 Batı 1996 2005 İstihdam.8 161.3 Ümraniye 27.0 296.4 114. bakımından durağanlaşmış ve 605. 5.6 5.2 291.5 1.7 219.5 3.8 6.2. batı bölgesinde %5.5 1.449. Bölge İstanbul’da son yıllardaYıllık görülen yüksek nüfus artışı.435 1. merkezden 15 km çapındaki alanda %10 gelişme oranı 585.9 3.317 - - 0.1 188.0 2006 Büyüme (%) 0.5 233.119.5 1.1 168.608.5 Beyoğlu 225.0 9.5ilçe sınırları 3.4 0. 0.230.2 7./Nüfus (%) 0.4 kapsamında 4.4 artış7.9 594.533 1.8 1. Bu düşme eğiliminde.23 0.9 0.826 0.622.535 Kuzey 538. 200.7 8.1 576.2.8 Kartal 64. nüfusunun %5-8 ‘ini korumakta.9 124. oranları 4.2 273. 0.0 345.4 sayımı sonuçlarına 2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) konumları.2 -3.0 2.854.2bu endüstriyel bölgelerdedir.264.2 0.5 996.2 64.9 35.7 11.7 250. 32.20 Sayı Adalar İş yeri / Ev 2. eski Şekil yerleşim alanlarını.01 1.06 1110 13 12 .34 2.7 162.087 0.3 olmuştur (Tablo 1.04 2.5 57.9 223.508 - 19 96 2006 Büyüm e (%) 5.99 3.4 1996-2006 arası istihdam artışı / yıl oranı doğu bölgesinde %5. diğer kentsel bölgeleri artış oranı (%) 1.0 393. Not: 1996 yılı Ulaşım Master Plan Çalışması verilerinden yararlanılmıştır.2 374.1veya üzeri 6.0 4.6 Eminönü 137.6 18.2 Sile 19.317.3 -0.1 -4.5 hızı gösteren 1.5 gelişen endüstriyel bölgeler olarak tanımlanmaktadır.5 0.5 7.9 123.İstanbul İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Alanı Entegre Entegre Entegre Kentsel Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ulaşım Ana Ana Ana Planı Planı Planı Final Final Final Rapor Rapor Rapor Bölüm Bölüm Bölüm 11 1 Tablo Tablo Tablo 1.0 4.6 2.2 3. Kuzeydeki ve kıyıdan yüksek konumdaki Göre Gelişmesi doğal alanların sürekli ve artışına hizmet eder hale gelmesi.211 3. 4.8).7 5.1 ‘un nüfus 10.45 0.27 ile doğu bölgesi daha düşük bir orana sahiptir.8 üzerinde yüksek6.6 597.7 171.2 6.9 6.0 269.7 Güngören 40.5 E ü 114.7 Fiziki yapısındaki 3.0 6.81 1.6 4.2 0.2 3.1 olarak kuzey de %2.8 Nüfus Artışının Bölgeye Oranı I I % 5’den fazla / Yıl artışını ve il genelindeki istihdam istihdam dağılımının artışını göstermektedir.280.4 Doğu Bölgesi 677.5 274.8kentleşme baskısı yaratmaktadır.6açıklanan 1.2 212.8Gelişim230. 133.9 53.019.3 1.2 123.1 1.4 223.9 226.8 3.7 508.4 Çatalca 54.6 şekilde düşerken (%4.5 2.1 11.532.2 0. bunun yanı sıra yapılaşma alanlarının içindeki bölgelerin nüfus artış oranları %0-3 olmakta veya negatife düşmektedir. Fatih (tarihi yarımada).7 67.75 176.2. 11.2.5 ŞişN 220.6 14.5 100.1 -1.5 2.3 3. bütün bölgelerin 1970 1980 başlarında yakaladıkları büyüme oranları.4 5.2 yüksek 3.9 Zeytinburnu 117.1 1.8 0. 1996‘dan 2006‘ ya kadar olan Şekil 1.1 11.0 -0.5 2.0 298. 0.).8 350. Esenler ve yer alan ilçeler.27 0.5 369.3 495.3 4.2 -0. 55.4 yoktur.5 0.3 165. Büyükçekmece.1 0.6 yüksek -0.6 Gelişme hızı - - Pendik 44.018.7 1970-1980 .2 5.5 83. Kaynak: İUAP Proje Ekibi 255.8‘de gösterildiği gibi.9 4.5 270.1 4.7 5.3 -1.5 0.0 113.7 3.2 14.27 0.2 648.6 hızı % 1.4 8.35.9 4.4 -1. Şekil 1.5 nüfus artışı kabul kapasitesi Avcılar 11.6 0.2 Kadıköy 241.9 6.4 1.4 142.23 5.7 6.0 255. Şekil yıllık 1.4 Umraniye(doğu yakası).7 208.946.4 8.7 3.%3’e 2000-2005) doğu ve batı bölgeleri göreceli olarak kuzey bölgesine göre nüfus içindeki paylarını artırmıştır (Tablo Bağcılar 9.6 Tüm İstanbul 3.2. son verilerle birlikte kesin sonuçları 2010 yılı içinde nüfus 1.140 459. 1990 sonrasında düşme eğilimi içine girmiştir.6 246.4 20.1 0.3 1.25 0.741.9 3.9sınıflandırılabilir.2 5.4Sonuçta.6 352.9 2.2 - - 7.4 53.5 742.1Yıllık 82.0 93.2 7. İstanbul’da.2 10.7 11.33 3.8 653.4 2.50 1.1 -0.5 İstanbul oranı devamlı bir1.7 474.4 8.2.4 ve en düşük 287.2 6.925 4. Beyoğlu ve eski endüstriyel merkez olan Kağıthane’dir.2 2.6 1.9 Büyükçekmece 14.7 125.6 Batı Bölgesi 1.9 3.4 süreçte en fazla gelişim gösteren ilçelerdir.4Küçükçekmece 400.9 0. 473.6 Beşiktaş 136.7 239. doğu olanaklarının doğu bölgesindeki yetersizliğini bölgesinde ve oturan işgücü belli sayıda insanın boğazı geçerek kuzey veya batı bölgelerine geçtiğini göstermektedir.7yapılaşmada yıllık artış oranları düşmüştür (Şekil 1.3 göstermektedir ki.960.5 2.2 190.1 ‘dan fazla 3.6 Maltepe 48.112.4 I I % 0-5 / Yıl I I Eksi (-) 17.8 5.0 -4.4 254. İUAP Proje Ekibi 2.5 261.440.2 11.005.1 277.4 3.8 10.3 0. 3. kuzey orman arazileri 16.7 1.9 242.2 topografik -3.6 Gelişme 2. engeller ve doğal eşikler nedeniyle kuzey bölgesinin daha fazla 174.8TUİK’in179. eski ticaret merkezleri olarak tanımlanan Not: 3.0 ilçeleri3.5).33 iken.5 etme6.2 33.9 1.1 395.9 117.3 Üsküdar 143.1 Silivri 37.747 225.

45 0.6 0.522 57.08 0.22 70.170 6.028 197.19 0.928 3.186 0.51 94.16 0.63 661.20 0.6 3.843 108.15 0.492 130.05 0.9 0.29 231.261 3.963 0.707 1.75 18.29 0.23 Bağcılar 95.149 3.833.316 0.57 14.58 538.2 0.20 147.9 0.381 0.535 5.881 3.332 8.34 2.1 0.50 0.27 0.292 1.42 0.753 12.73 0.998 104.997 -2.927 0.976 171.198 -5.098 55.7 0.5 0.220 0.078 - - 0.89 100.21 160.6 0.314 1.186 7.1 0.7 0.0 0.82 2.16 66.1 0.10 0.04 11.063 0.388 77.71 64.119.17 0.49 0.78 68.9 0.227 1.32 0.54 41.1 0.20 95.79 15.27 194.850 128.436 210.103 37.047 3.474 7.900 94.50 459.53 233.67 82.81 Beyoğlu 182.310 1.0 0.54 69.728 27.370 1.24 115.62 8.0 0.148 0.29 271.140 0.377 246.409 145.31 0.26 0.579 0.30 199.970 6.8 0.433 10.841 2.727 - - 0.195 Maltepe 33.925 4.833 Kartal Sultanbeyli Pendik Tuzla Şile 146.85 - 62.36 0.44 Eminönü 303.402 102.56 100.096 107.27 1.806 1.5 0.76 - 21.7 0.262 2.9 0.65 15.909 2.01 3.33 3.038 122.524 0.0 0.206 660.11 1.29 129.281 0.44 Doğu Bölgesi Beşiktaş 67.232 0.629 1.25 204.851 4.18 0.4 0.2 0.5 0.51 81.27 0.60 Gaziosmanpaşa 101.616 0.946.28 0.515 1.642 1.122 91.532.19 0.450 0.424 11.34 3.91 112.43 103.3 0.062 3.99 130.7 0.636 258.317.22 0.10 0.02 52.21 0.18 132.72 70.31 113.35 235.918 1.958 0.10 50.33 0.696 1.64 Esenler 30.10 Fatih 141.15 0.508 2.515 23.038.23 0.636 1.081.3 0.35 38.86 51.211 3.29 0.9 0.960.25 159.1 0.228 11.328.20 101.050 Beykoz 35.93 Kağıthane Sarıyer Kuzey Bölgesi E ü yp Zeytinburnu 103.73 118.76 24.50 Bahçelievler Bakırköy Küçükçe km ece Avcılar Büyükçekmece Çatalca Silivri Batı Bölgesi Gebze 1996 alanı Çalışma 2006 alanı Çalışma - 42.167 0.9 0.854.026 Ümraniye 89.9 0.673 6.533 1.661 - - 0.179 72.124 4.267 2.627 152.83 40.33 3.418 1.20 309.99 0.146 -1.680 0.62 64.532 0.877 -3.867 1.317 .76 Şişli 117.705 0.29 82.752 17.909 115.62 Güngören 87.939 170.687 127.054 7.54 Bayrampaşa 72.Üsküdar 90.20 0.660 4.

topoğrafik özelliklerinin de etkisiyle İstanbul’un ne oranda küçük ve parçalı bir kent gelişimine sahip olduğunu vurgulamaktadır.2. Merkezi bölgelerdeki yoğunlaşma trendine karşın. İstanbul‘un merkezden uzak kent çeperlerinde konut ağrılıklı arazi kullanımının yayılması ve bu alanlarda kentleşmenin göreceli olarak gecekondulaşma şeklinde gelişimi öne çıkmaktadır. Haliç‘in kuzeyi ve İstanbul Boğazı’nın doğusunda kıyı boyunca gelişim göstermiştir (Şekil 1. yüzyıl sonlarında giderek etkisini gösteren kentleşme eğilimlerinin sonucunu yansıtmaktadır.10’da gösterilen mevcut arazi kullanım yapısı. İstanbul’da nüfus ve istihdam bakımından yoğunlaşma görülen alanlar. 1) Parçacıl ve Karma Arazi Kullanım Yapısı İstanbul ‘da arazi kullanımı genellikle “karma arazi kullanımı” olarak karakterize edilmekte. Öte yandan. Bununla birlikte yoğunlaşma görülen bölgelerin arazi kullanımı ve çeşitliliği bakımından doygun hale gelmiş olması. Bu bağlamda İstanbul’da kentsel alan ve çeperlerdeki yoğunlaşma-yayılma dengeli dağılmamıştır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 1 1. İstanbul‘un binlerce yıllık tarihi kent gelişiminin ve özellikle 20.10 İstanbul Mevcut Arazi Kullanımı Kaynak: İMP 1/100. Bu karakteristik yapısı. Not: 1996 yılı Ulaşım Ana Plan Çalışması verilerinden yararlanılmıştır. kentteki “parçacıl arazi kullanımını” ortaya koymaktadır. bu karma kullanım yapısı bir sokak ve hatta bir bina ölçeğinde bile görülerek.11). 14 15 . ofis ve diğer arazi kullanımlarını bir arada barındırmaktadır. ticaret. konut.3 Arazi Kullanım Yapısı Şekil 1.000 Konut ve Yaşam Kalitesi Grubu Çalışmaları.2. tarihi yarımadanın batısı.2. 2006 2) Yoğunlaşma ve Yayılma İstanbul. çoğu zaman çok yüksek nüfus yoğunluğu ve istihdam barındıran “yoğun” bir kent olarak tarif edilir.2. Şekil 1. çevresel bozulma ve trafik yoğunluğu gibi sorunlara yol açarak İstanbul ‘un sağlıklı ve fonksiyonel kentsel yaşamını ve aktivitelerini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır.

11 Bölgelere Göre Nüfus ve İstihdam Yoğunluğu Kaynak: İUAP Proje Ekibi. 2006 16 .2.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 1 Nüfus Yoğunluğu İstihdam Yoğunluğu Şekil 1.

hız gecikme etütleri.768 olup. belirli kesitlerde trafik akımını belirlemek için perde kordon sayımları. SWOT analizi ve karakteristik bilgilerinin güncellenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. aşamasını oluşturmaktadır. Çalışma alanında 451. Şekil 2.2’lik örneklem oranı ve rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiş ve ilgili haneler ziyaret edilerek ev halkı ile karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Çalışma alanından toplanan bilgiler hane halkı ve kişi bilgileri olup.0 haneye gidilerek yapılan hane halkı araştırmasında yaklaşık %80 cevaplama oranıyla 72. çalışma alanı dışında da 9 adet trafik analiz bölgesi bulunmaktadır. Bu hanelerdeki 6 yaş üstündeki her bireyin son 24 saat içinde yapmış oldukları tüm yolculuklara ait bilgiler kaydedilmiştir.1. mevcut yol ağını görmek amacıyla yol ağı karakteristik bilgileri ve yol kenarı arazi kullanımı güncelleme çalışması ve ayrıca toplu taşıma hatlarının tespiti.280 hane ile anket tamamlanmıştır. analiz çalışmaları ise İUAP Proje Ekibi tarafından yapılmıştır. kente giriş ve çıkış yolculuklarını gözlemek amacıya dış istasyon sayımları ve anketleri. 17 . 90. Hane halkı araştırması verilerin hazırlanması ve kontrolü dahil olmak üzere 2007 Mart sonunda tamamlanmıştır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 2 Bölüm 2 Hane Halkı Araştırması Giriş bölümünde bahsedildiği üzere hane halkı araştırması İUAP’ın 1.1. Aynı zamanda çalışma alanında “Perde-Kordon Hattı Araştırması” gibi büyük çaplı trafik sayımları da gerçekleştirilmiştir. Hane halkı araştırmasında denekler % 2. Hane halkı ve yolculuk araştırması saha çalışmaları iki dönemde (2006-2007 döneminde) ve yaklaşık 500 kişilik ekiple.2’de merkezi iş alanındaki trafik analiz bölgeleri görülmektedir.0 hane halkı anketi. Bu toplanan veriler yolculuk talep modelinin oluşturulması için kullanılmıştır. bilgileri alınabilmiş toplam yolculuk sayısı yaklaşık 360.1’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli-Gebze Belediyesi sınırları içerisinde belirlenen trafik analiz bölgeleri (zonları) gösterilmektedir. yolculuk koşulları ve türel seçimler gibi çeşitli bilgileri kapsamaktadır. Buna göre görüşülen toplam birey sayısı 263.000’dır. Şekil 2. Mart 2006’da başlayan bu aşamada kişi bazlı yolculuk özelliklerini belirlemek amacıyla 90.

1 Yolculuk Özellikleri 1) Toplam Yolculuk Sayısı ve Kişi Başına Düşen Yolculuklar Tablo 2.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .1’de toplam yolculuk sayısı ve kişi başına düşen yolculuklar gösterilmektedir.009.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 18 .342.88 2.95’tir.91 0. Kişi başına düşen günlük yolculuk oranı ise 1. Brüt yolculuk oranı.049.1.1 Toplam Yolculuk Sayısı ve Kişi Başına Düşen Yolculuklar Kaynak: I.88’dir.1.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) Kaynak: I.91 ve motorlu araçlarla yapılan yolculuklar için 0.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .40 1. Tabloda görüldüğü gibi 2006 yılındaki günlük yolculuk sayısı yaklaşık 20. Buna göre net hareketlilik oranı 2.1’de gösterildiği gibi bu oran 6 yaş ve üzeri bir kişi için 1.007 11.Oran Hepsi 6 yaş ve üzeri Tüm yolculuklar Yaya yolculukları hariç Brüt Tüm yolculuklar Yaya yolculukları hariç Net Tüm yolculuklar Brüt Tüm yolculuklar Yaya yolculukları hariç 12.473 20.74’tür.771 1.95 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 2 2.3 milyondur.Sınıflandırma Nüfus Yolculuk sayısı Yolculuklar /Nüfus Yolculuklar / 6 yaş ve üzeri nüfus Yolculuk .74. Tablo 2.924.4. motorlu araçlarla yapılan yolculuklar için de 0. o trafik analiz bölgesinde üretilen toplam yolculuk sayısının o trafik analiz bölgesindeki toplam nüfusa oranıdır.133 10.2. Net yolculuk oranı ise toplam yolculuğun yolculuk yapan insan sayısına oranıdır.74 0.9 milyon ve yaya yolculukları hariç 10. brüt hareketlilik oranı ise 1. Tablo 2.

Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 2) Amaçlara ve Gelir Seviyelerine Göre Hareketlilik Oranı Şekil 2. Şekil 2. demiryolu.1 48.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .36’dır.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) paya sahiptir.3 Amaçlarına Göre Yolculuk Dağılımları Tablo 2.6 21. %21. Şekil 2.2 Hareketlilik Oranı 1000-2000 2000-3000 3000< Gelir (TL) ■ Ev-iş ■ Ev-okul ■ Ev-diğer ■ Diğer Hareketlilik oranı.18 Toplam 1. O l Şekil 2.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi Hane Halkı Araştırması Hane halkı gelir seviyesi arttıkça hareketlilik oranı da yükselmektedir.2.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .3’t sahibi olan ve olmayan hane halkına bu göre ayrıhareketlilik ayrı hareketlilik 1. Şekle göre ev bazlı r diğer nyolculuklar %37.3’lik payla ev bazlı iş \_ yolculukları.2.8 100 4.59 Amaç ve Cinsiyete Göre Yolculuk Kompozisyonu Ev. Yolculukların Göre Dağılımı Kaynak: I. Kaynak: I. Buna %63’ü servis ve otobüs.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi . %1’i denizyolu ve %49’u da yaya yolculuklarıdır.65 Diğer 0.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 0-1000 2.63 0.Cinsiyet Yolculuk/kişi Erkek 1.3 Hane Halkının Sahipliği ve Amaçlarına Göre Hareketlilik Oranları TabloOtomobil 2.74 1.2.44 Ev. %2’si denizyolu yolculuklarıdır.İş 0. Erkek ve kadıne hareketliliğinin birbirine oranı 1. Kadınların düşük oranı Kaynak: I.95 Kadın 1.2’lik payla en yüksek orana sahip olup bunu %32.1.43 Yolculuk Amacı Erkek (%) Ev-iş Kadın (%) 42 18.2. %5’i bağlı olarak da toplu taşıma kullanımı %70’lik bir Kaynak: I.7 Ev-okul Toplam 100 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 2 Tablo 2.2’de yolculuk türlerine göre motorlu ve motorsuz olarak yapılan günlük yolculuk 21 20 19 .62 0.86 Kaynak: I. Hane halkı toplam hareketlilik oranı 3) Türel Dağılım ise 1.36 Toplam 1.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 1) Cinsiyete Göre Hareketlilik Oranı 3) Hane Halkı Otomobil Sahipliği ve Amaçlarına Göre Hareketlilik Oranları Tablo 2.53 Ev. %2’si demiryolu.9 Ev-diğer 28.1.8 Diğer 8.68 olduğu görülmektedir.3’te tüm yolculukların amaçlarına göre dağılımları gösterilmektedir.4 gelir Tüm seviyesi ve yolculukTürlerine amaçlarına göre hareketlilik oranları verilmektedir.10 0. kadınlar için bu oran Şekilotomobil 2.2.1’de gösterildiği gibi tüm türlerde erkekler için hareketlilik oranı 1. İki tür hareketlilikŞekil oranı bulunmaktadır: İlki Gelir yapılan yolculuktanGöre bağımsız tüm kişiler için geçerli brüt oran 2.13 0.43 0. Otomobil sahibi olan hanelerin toplam hareketlilik olanı %1.4’lik payla ev bazlı okul yolculukları ve %9.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) oranları gösterilmektedir.1 27.55 0.68 1.42 0.74 Erkek/Kadın 1. Görüldüğü gibi yolculukların yaklaşık %15‘i oto ve taksi yolculukları.1’de haneŞekil halkı2.Okul 0.1.43’tür.5 Motorlu Yolculukların Türlerine Göre Dağılımı Kaynak: I.95.2.2 0.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .2.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 2) Amaçlarına Göre Yolculuk Dağılımları Şekil c2. Amaç Toplam Otomobili Olmayan Hane Halkı Otomobili Olan Hane Halkı Tablo 2. %32’si servis ve otobüs.4 motorlu yolculukların türlerine göre dağılımı verilmektedir.Diğer 0.74‘tür. (OD HH 2006) Kaynak: I.1 Cinsiyetlere Göre Hareketlilik Oranı dağılımları gösterilmektedir. otomobil sahibi olmayanlardan daha yüksektir.2.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .1.1. kişi başına düşen günlük yolculuk sayısı olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi otomobil sahibi olan hane halkına ait hareketlilik oranı İstanbul bütünündeki hareketlilik oranını düşürmektedir.1’lik payla ev bazlı olmayan yolculuklar o (diğer)ı takip etmektedir. Motorlu yolculukların %29’u otomobil ve taksi yolculukları.1 Amaçlarına ve Seviyelerine Hareketlilik Oranları iken ikincisi yolculuk yapan kişiler ele alınarak hesaplanan net orandır.86 ve olmayanların da % 1.

3’te gösterilmektedir. Di ğer amaçlı yolculukların %80’i 60 dakikadan az olan yolculuklardır. Hane halkı yolculuk 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120< verisi kullanılarak hesaplanan yolculuk süreleri trafik ataması çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Bu yolculuk süreleri deniz ulaşımında 86.2 Amaçlarına Göre Yolculuk Sürelerinin Kümülatif Toplamı yolculuklarının %70’i 60Kalibrasyonu dakikadanİşi az yolculuklar olup (OD 90 HH dakikadan fazla olan yolculuklar Kaynak: I. 79 ve otobüsle yapılan yolculuklarda 66 dakika olup otomobil ve taksi yolculuklarında ise sırasıyla 39 ve 34 dakikadır.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 23 22 .1 Amaçlarına Göre Yolculuk Süreleri Dağılımı Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi . Ev-iş Şekil 2. Ortalama yolculuk süresi sadece o ulaşım türünde geçen süreyi değil.3. Şekilde deniz ulaşımı ve otobüs ile yapılan yolculuk sürelerinin daha uzun 35 olduğu görülmektedir. durakta bekleme ve araç içindeki 40 süreleri de kapsamaktadır.2’de amaçlarına göre yolculuk sürelerinin kümülatif toplamı gösterilmektedir.3 Yolculuk Süresi Özellikleri 1) Amaçlara Göre Yolculuk Süreleri Şekil 2. o ulaşım türünü kullanan kişilerin yolculuklarının 50 başlangıcından 43 bitişine kadar olan zaman dilimindeki erişim. Yolculuk Süresi (Dakika) Şekil 2.3 Ulaşım Türüne Göre Ortalama Yolculuk Süresi Kaynak: I.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 2 Kaynak: I.Aşamayaklaşık Analitik Etüd ve Model .3.3.Hane Halkı Araştırması 2006) ise yaklaşık % 6’lık bir paya sahiptir.3.3.1’de amaçlarına göre yolculukların süreleri gösterilmektedir. Ulaşım Türüne Göre Yolculuk Süresi a) Ulaşım Türüne Göre Ortalama Yolculuk Süresi Türlere göre ortalama yolculuk süreleri Şekil 2. 10 20 30 ^0 50 60 70 80 90 100 113 120 120 < Yolculuk Süresi (Dakika) ıoo Şekil 2.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 2.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .3.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) Şekil 2. Ev-okul yolculuklarının %70’i 30 dakikadan az olan 2) yolculuklardır.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .

2’de ev . otobüs yolculuklarının yaklaşık olarak %70’i de 60 dakikalık yolculuklardır. Ümraniye.3. ev-diğer ve diğer olarak sınıflandırılmaktadır.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 2. Üsküdar. Şekil 2.diğer yolculuklar da diğerleri ile benzerlik gösterirken ev uçlu olmayan diğer yolculuklar Kadıköy. Şişli. Tüm yolculuk amaçları için ilçelere göre yolculuk üretim ve çekimleri Şekil 2. Küçükçekmece ve Kadıköy ilçelerinin en yüksek çekim değerlerine sahip olduğu görülmektedir. 24 . Bağcılar ve Üsküdar ilçeleridir.3’te ise Ev .diğer ve diğer yolculukların üretim ve çekimleri görülmektedir. ev-okul. Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yoğunlaşmaktadır.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .4. Şekil 2. Bu ilçeler aynı zamanda nüfus yoğunluğunun da en yoğun olduğu ilçelerdir. Yaya yolculuklarının %85‘i 30 dakikadan az süren yolculuklar olup toplam yolculukların %3’ü 60 dakikadan fazla sürmektedir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 2 Ulaşım Türüne Göre Yolculuk Süresi Dağılımı Şekil 2.4 Ulaşım Türüne Göre Yolculuk Süre Dağılımı Kaynak: I. Yolculuk üretim ve çekimleri bir trafik analiz bölgesine tüm trafik analiz bölgelerinden çekilen ve bu bölgede üretilen yolculukları ifade etmektedir.4’te ulaşım türüne göre yolculuk süresi dağılımı (erişim ve durakta bekleme süreleri dahil) gösterilmektedir. En yoğun yolculuk üretimi ve çekiminin olduğu ilçeler sırasıyla Gaziosmanpaşa.4.4. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120 < Yolculuk Süresi (Dakika) Şekil 2.okul yolculukları ve ev . Yolculuk Üretimi ve Amacına Göre Çekimi Daha önce belirtildiği gibi yolculuk amaçları ev- iş. Ev . Ev .3.iş yolculuk çekimleri bakımından iş alanlarının yoğun olduğu Şişli. Otomobil yolculuklarının %43’ü 30 dakikadan az.4 Yolculuk Üretimi ve Çekimi 1. Ümraniye.iş yolculuklarının üretimleri nüfusun yoğun olduğu yerlerde yığılma gösterirken ev . Kadıköy.okul yolculukları için üretim ve çekim değerlerinin ilçe bazlı dağılımı görülmektedir.1’de gösterilmiştir. Küçükçekmece.iş ve ev .

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 2

Şekil 2.4.1 Tüm Yolculuklara Ait Üretim ve Çekim Oranları
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

Şekil 2.4.2 Ev - İş ve Ev - Okul Yolculukları Üretim ve Çekim Oranları
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

25

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 2

Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

2.

Araç Türüne Göre Zirve Saat Yolculuk Üretim ve Çekimleri

Şekil 2.4.4, Şekil 2.4.5 ve Şekil 2.4.6’da ulaşım türlerine göre zirve saat yolculuk üretim ve
çekimleri görülmektedir. Sabah zirve saati için otomobil yolculuk çekiminin en fazla olduğu ilçeler
Kadıköy, Şişli ve Ümraniye’dir. Servis yolculuk çekimlerinde ise en yüksek değerler Şişli,
Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerine aittir.
Yolculuk üretimleri bakımından ise Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ve Küçükçekmece
ilk sıralarda gelmektedir.

26

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 2

Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

Şekil 2.4.5 Zirve Saat (7:00 - 8:00) Yolculuk Üretim ve Çekimi - Servis
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

27

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 2

Trafik Analiz Bölgeleri

fi-7500
Sabah Zirve Saat - Toplu Tasıma Üretim - 2006
Sabah Zirve Saat ■ Toplu Tasıma Cekım - 2006
0 5.000 10.000 1S.000

Şekil 2.4.6 Zirve Saat (7:00 - 8:00) Yolculuk Üretim ve Çekimi - Toplu Taşıma
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

3.

Amaçlarına Göre Yolculukların Saatlik Dağılım
Şekil 2.4.7’de tüm yolculukların başlangıç ve bitiş saatlerine göre dağılımları gösterilmektedir.
Yolculukların %21’i sabah ve %16’sı akşam zirve saatlerinde yapılmaktadır (Sabah 07:00-09:00 ve
akşam 17:00-19:00 saatleri).

Şekil 2.4.7 Tüm Yolculukların Saatlik Dağılımı
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

28

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 2

Ev-iş yolculuklarının başlama saatine göre dağılımı, sabah 07:00-08:00 saatleri arasında %21’lik ve
akşam 18:00-19:00 saatleri arasında %14’lük büyük bir orana sahiptir. Bitiş saatlerine göre ise
sabah 08:00-09:00 saatleri arasında %23’lük ve akşam 19:00-20:00 saatleri arasında %11’lik bir
orana sahiptir.

Şekil 2.4.8 Ev - İş Yolculuklarının Saatlik Dağılımı
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

Ev-okul yolculukları dağılımı ev-iş yolculuklarına göre farklılık göstermektedir. Ev-okul yolculuklarının
üç adet zirve saati bulunmaktadır. Bunlar; 07:00-09:00 saatleri arası sabah, 12:00-13:00 saatleri
arası öğlen ve 15:00-17:00 saatleri arası akşam zirve saatidir.

Ev-Okul
25

8 8 Ş 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
T-1 "n re \J LT) kd T"* oo cn Ö <-1 rN rn vj m Üd T'- Öo Ol O <—ı fN ro O O O O O O O O O O tH «H t—I rH

6

6

c

6

6

6

6

o

6

6

6

6

6

6

6

6

o

o o c o o o o o o o o o o o o o o
Ö H r \ r o ^ ı n i r ' ' W c r ı O H ( N m ' i î

6

6

6

tH tH rH t—I rH CM CN fNj fN O

6

6

6

o

o o o o o o o
L ^ L D r ' M c r ı O H ( N r o

O O C O O O O O O O t H t H r H t H t H t H t H r H t H t H r
N < N r s | f N

Şekil 2.4.9 Ev - Okul Yolculuklarının Saatlik Dağılımı
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

29

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 2

Ev-diğer ve diğer yolculuk dağılımları birbirine benzer nitelikte olup yolculuk başlangıç ve bitiş
zamanları geniş zaman aralığına yayılmıştır.

Şekil 2.4.10 Ev - Diğer Yolculukların Saatlik Dağılımı
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

2.5 Yolculuk Dağılımı
1)

Amaçlarına Göre Yolculuk Dağılımı
Şekil 2.5.1’de tüm ulaşım türleri ve amaçlarına göre ilçeler arası yolculukların dağılımı görülmektedir.
Çizgilerin kalınlığı hacim değerleri ile doğru orantılıdır. Şekilde 10.000’in

30

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 2

altındaki yolculuklar gösterilmemektedir. Yolculuk dağılım çizgilerine bakıldığında hareketlerin
İstanbul boğazı ile sınırlandığı ve büyük oranda yaka içinde tamamlandığı görülmektedir. Asya
yakasında Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde yoğunlaşan yolculuklar Avrupa yakasında Şişli,
Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Fatih, Güngören ve Bağcılar ilçeleri
etrafında yoğunlaşmaktadır.

Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

2)

Ulaşım Türüne Göre Günlük Yolculukların Dağılımı
Şekil 2.5.2, Şekil 2.5.3 ve Şekil 2.5.4’te sırasıyla otomobil, servis ve toplu taşıma araçları ile yapılan
yolculuklar yer almaktadır. Şekilde 5000’in altındaki yolculuklar haritalar üzerinde gösterilmemiştir.
Yaka geçişleri bakımından incelendiğinde en yoğun geçişin toplu taşıma araçları ile yapıldığı
gözlenmektedir.

31

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 2

Şekil 2.5.2 Otomobil Yolculuklarının Günlük Dağılımı - 5000 ve üstü
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

Şekil 2.5.3 Servis Yolculuklarının Günlük Dağılımı - 5000 ve üstü
Kaynak: I.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi - Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006)

32

6.5000 ve üstü Kaynak: I.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 2 Şekil 2.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi . Şekil 2.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 2.5.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .6 Hane Halkı Yolculuk Özellikleri 1) Hanedeki Otomobil Sahipliğine Göre Türel Dağılım a) Ulaşım Türlerine Göre Türel Dağılım Otomobil sahibi olan ve olmayan hane halkı gruplarına göre yolculuk türü dağılımı Şekil 2.4 Toplu Taşıma Yolculuklarının Günlük Dağılımı .6.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 33 . Şekilde hane halkı. Otomobili olan hanelerde yolculuklarda genellikle otomobil kullanılmakta (tek otomobil sahibi olanlar: %51 ve birden fazla otomobili olanlar: %68).1’de gösterilmiştir. otomobil sahibi olmayan.1 Otomobil Sahipliğine Göre Hanedeki Türel Dağılım (Yaya Yolculukları Hariç) Kaynak: I. otomobili olmayan hanelerde ise %57’lik bir oranla toplu taşıma tercih edilmektedir. bir otomobili olan ve birden fazla otomobili olan olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmıştır.

Gelir seviyesi arttıkça. 70% G0% 50% 40% 30% 20 % 10 F% v -jş Fv -oku l Fv -djğfır Diğer ■ O t o m o b i l i O lm a ya n H a n e le r ■ O i o m o b i l i O la n h a n e le r Şekil 2.3’te hane halkı gelir seviyesine göre yolculuk dağılımı gösterilmektedir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 2 b) Hanedeki Otomobil Sahipliğine ve Amaçlarına Göre Yolculuk Dağılımı Şekil 2. Di ğer yandan gelir seviyesi düştükçe toplu taşıma kullanımı da artmaktadır.6. Gelir seviyesine göre yolculuk dağılımı. otomobili olmayanlar hanelerin %72’si ev-iş yolculuğu yaparken %3’ü ev-diğer yolculuk yapmaktadır. 2251-4999 TL. Şekilde 250-750 TL. Otomobili olan hanelerin %48’i ev-iş yolculuğu yaparken %26’sı ev-diğer yolculuk.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi . 1501-2250 TL.2’de hanedeki otomobil sahipliğine ve amaçlarına göre yolculuk dağılımı gösterilmektedir.6. hanedeki otomobil sahipliğine göre yolculuk dağılımıyla benzer özellik göstermektedir. 2006 Kaynak: I. otomobil sahibi olma imkanı da artmaktadır. Ev-iş ve ev-diğer amaçlı yolculuklar hanedeki otomobil sahipliğine göre değişiklik göstermektedir. 751-1500 TL. Bu durum araç sahibi olmak ile gelir seviyesi arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır. 5000 TL ve üzeri olmak üzere beş tür gelir aralığı grubu belirlenmiştir.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 2) Gelir Seviyesine Göre Türel Dağılım Şekil 2. 34 .6.2 Hanedeki Otomobil Sahipliğine ve Amaçlara Göre Yolculuk Dağılımı (Yaya Yolculukları Hariç).

696 11.7. Birden fazla otomobili olan hane. 2006 yılı hane halkı araştırmasından elde edilen verilerdeki otomobil sayısı.000 olup bunun yaklaşık 1. 0.6.1 Hane Halkı Anket Verilerine Göre Araç Sayıları Seviyesine Göre Yolculuk Dağılımı Kaynak: I. Trafiğe kayıtlı otomobil sayısının anket verilerinden elde edilen şahıslara ait otomobil sayısına oranı 0. otomobil sahipliği arttıkça otomobil başına düşen yolculuk sayısının azaldığı gözlenmektedir.698 Otomobil Kamyon Otobüs Minibüs Diğer Toplam Toplam 9.158. Anket verilerine göre İstanbul’daki otomobil sayısı yaklaşık 1. 250 .4’te otomobil sahibi hane halkının sahip olduğu otomobil sayısı ve yapılan yolculuklar arasındaki ilişkiyi göstermektedir.334. 159. Bu iki değerin birbirine eşit olmaması -bazı bildirimlerde şirket/kamuya ait otomobillerin özel kullanılan otomobillere dahil edilmesinden.698 7.353 123.4 Sahip Olunan Otomobil Sayısı ile Otomobil Başına Yolculuk Sayısı Değişimi Kaynak: I.553. tek otomobile sahip bir hane ile 5 otomobile sahip bir hane karşılaştırıldığında 5 otomobile sahip hanede kişi başına araç yolculukları 2.6.696 9.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi . bazı otomobillerin İstanbul’da kayıtlı olup da il dışında kullanılmasından ya da bazı otomobillerin trafiğe kayıtlı olup da hurdaya ayrılmış olmasından.kaynaklanmaktadır. 2006 yılı için trafiğe kayıtlı 1.353 1.2 0 ----------------1--------------1--------------1--------------'-------------1 Otomobil 2 Otomobil 3 Otomobil 4 Otomobil 5 veya daha fazla Otomobil ♦ Otomobil yolculuğu/kişi w Otomobil yolculuğu/otomobil Şekil 2.630 52. Tablo 2.503 Kamyonet 10. Örneğin.094 adet otomobil sayısına yakın değerdedir. kişi başına değil araç başına düşen yolculuk sayısında azalma eğilimi göstermektedir.430 Özel Oto İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm 2 Bölüm 2 2.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 35 .750 TL 751-15€0TL 1501 -2250 TL 2251 -4999 TL 5000 TL ve üzeri ■ Özel oto ve Paylaşılan oto ■ Toplu taşıma ■ Servis Şekil 2.1’de 2006 yılı hane halkı anket verilerine göre tespit edilen araç sayıları verilmiştir.3 kat daha fazla olmakta ve araç başına otomobil yolculukları %41 gibi bir oranda kalmaktadır.362 1.282.529 Motosiklet 11.516 11.529 10.501 1.501 1.7.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 3) Otomobil Sahibi Hane Halkının Otomobilli Hareketlilik Oranı Şekil 2.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .283.503 7.516 1.Araç Türü Belirtilmemiş Şirket Otosu 1.7 Araç Sahipliği 1) Hane Halkı Anket Verilerine Göre Araç Sayısı Hane halkı yolculuk verisinden araç türü ve sahipliği hesaplanmıştır.158.362 11.3 Gelir Tablo 2.000’i şahıslara aittir.6.75’tir. Araçtaki kişi başına düşen otomobil yolculuğu sayısı bir gösterge olarak kullanıldığında.672 472 123.

6 4.8 Toplu Taşıma Yolculuk Özellikleri 1.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 36 37 . ortalama geliru3aktarma 1000 TL olan bir trafik analiz bölgesinde otomobil sahipliği bin kişi başına 100 iken.1 Metro 0.4 6.Regresyon Eğrisi Şekil 2.7 61.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) 500 2.2 5.8.6 2.9 8.8.2 5.0 0. regresyon analizi sonucu model denkleminden a 1 aktarma gelen değeri ifade etmektedir. Şekil 2.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .8.7.8 0.2 1. Şekilde görüldüğü gibi aktarmasız yolculukların oranı %77 iken bir aktarma yapan yolculukların payı %17’dir.4 0.4 3..9 9.0 0.2 0. Hane halkı otomobil sahipliği ile gelir durumu arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Tablodaki değerler. Şekil 2.7 6.Aşama Analitik Etüd ve Otomobil Model Kalibrasyonu İşi .1 0.4 0.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .1 Toplu Taşıma Aktarma Sayısı Kaynak: I.000 TL’ye çıktığında bu değer 400 olmaktadır.5 2.2 0.5 15.2 bu ilişkiyi u aktarmasız göstermektedir: Pembe renkli noktalı çizgi.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .2 Araç Sahipliği ve Gelir Seviyesi Arasındaki İlişki 2) Gelir Seviyesine Göre Hane Halkının Sahiplik Kaynak: I. 100 Tablo 2. Verilen değerlerde toplu taşıma ile özel otomobil arası aktarmalar hariç tutulmuştur. İki veya daha fazla aktarma yapan yolculukların sayısı daha düşük olup bu oran % 6’dır. Aktarma Sayısı Toplu taşıma yolculukları aktarmalı ya da aktarmasız olarak yapılmaktadır.7. İstanbul’da çoğunlukla aktarmasız yolculuk yapıldığı görülmektedir.6 0.Otomobil Otobüs Metro Tramvay Vapur Diğer Toplam Otomob il Otobüs 0.0 0. Buna göre hanedeki gelir seviyesi arttıkça otomobili hane sayısı otomobili olmayan Bu ilişki. halkı sayısının tahmin edilmesinde kullanılacaktır.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) Zondaki Ortalama Gelir (TL/ay) ♦ Zon .2 1.6 6.5 37.Durumu Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) Şekil 2. gelecekteki gelir artışı ile olan uyumlu olarak trafikartarken analiz bölgelerinde otomobilehane sahip sayısı hane azalmaktadır.7 0.1 Hanedeki Otomobil Sahipliğine Göre Gelir Dağılımı Kaynak: I.7.2 0. Şekil 2..1’de hanedeki otomobil sahipliğine göre gelir dağılımının değişimi gösterilmektedir.5 1.0 6.1’de türler arasındaki aktarma dağılımları gösterilmektedir.1 Tramvay Vapur Diğer Toplam 0.1’de toplu taşıma ile yapılan aktarma sayısı gösterilmektedir.2 0. ortalama gelir 3.0 1.7 0.8.7.5 9.4 59. Bu tabloda otobüs yolculuklarındaki aktarma sayılarının diğer türlere oranla daha fazla t 200 < olduğu görülmektedir.9 1.7 0. aktarma 8 300 sayılarının tüm yolculuklara oranını ifade etmektedir (Tablodaki dağılıma aktarmasız yolculuklar dahil O edilmemiştir).9 8. Gelir düzeyi yüksek olan trafik analiz bölgelerinde otomobil “ 2 aktarma sahipliğinin yüksek olduğu gözlenmektedir.9 7. 7?% 600 Şekil 2.1 Türler Arası Aktarma Dağılımları ________________________(Birim: Toplam İçerisindeki Yolculuk Oranı:%) 0 1000 2000 3000 o 4000 Kaynak: I.2 13.6 5. Örneğin.6 1.6 0.1 100 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 2 Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Final Rapor Bölüm 2 3) Trafik Analiz Bölgelerine Göre Otomobil Sahipliği 5% 1% Yolculuk verilerinin analizi sonucunda trafik analiz bölgelerine göre ortalama gelir ve otomobil sahipliğinin birbiriyle yakın ilişki içinde olduğu gözlenmiştir. 2..0 0.1 1. Aktarma Türleri _ 400 Tablo 2.

1 Bölgeler Arası Karayolu Şebekesi Türkiye Güneydoğu. TEM otoyolu Türkiye’de Bulgaristan sınırında Edirne’den başlamakta. Bunlar Bulgaristan (Kapıkule) sınırından giren E-80 ve Yunanistan (İpsala) sınırından giren E-90’dır. Şekil 3. 38 39 .gov. Güney Avrupa ve Asya arasında en önemli bağlantı noktasıdır. Avrupa Uluslararası Yol Ağı ile Anadolu’dan geçerek Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarındaki Ortadoğu ve Asya’yı birbirine bağlamaktadır. Cenevre’de 1950 yılında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu (BM/AEK) tarafından hazırlanan “Uluslararası Ana Trafik Arterleri Oluşturulması Beyannamesi”nden sonra Türkiye’yi Güney Avrupa’ya bağlayan koridorlar geliştirilmiştir.tr/ E. Güneydoğu Avrupa Uluslararası Yol Ağının (AGR’nin) Türkiye’ye E-Yol olarak iki arteri ulaşmaktadır.1 Karayolu Şebekesi 3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 Bölüm 3 Karayolu Şebekesi ve Trafik Hacmi 3.1. Bu iki ana güzergah.1 Türkiye’den Geçen Uluslararası Yol A ğı Kaynak: http://www.1. Karadeniz ve Marmara Denizi arasındaki yer alması sebebiyle Ege’ye ve oradan da Akdeniz’e açılan önemli bir kapı konumundadır. Bu kollardan biri Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon’a gitmekte. Güney kolu ise Suriye ve Irak sınırlarında son bulmaktadır. Sakarya ve Düzce gibi illere bağlamaktadır. Ayrıca TEM Güney Otoyolu İstanbul’u İzmir’e ve Antalya’ya bağlamaktadır. diğeri ise İran sınırındaki Gürbulak’ta son bulmaktadır. Avrupa ve Ortadoğu arasındaki transit koridorda yer almaktadır.yollara ilaveten Avrupa Transit Otoyol (TEM) tüm ülkeyi ekspres yol ağı olarak kaplamaktadır. İstanbul. Kaynak: I.kgm. doğuda İzmit. Fatih Sultan Mehmet köprüsüyle İstanbul’u geçmekte Ankara’da doğuya ve güneye giden iki kola ayrılmaktadır.1. Doğu kolu Aşkale’de yine ikiye ayrılmaktadır.Hane Halkı Araştırması (OD HH 2006) Şekil 3.Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu İşi .2 İstanbul ve çevre illeri arasındaki karayolu ağını göstermektedir. Bu yollar yukarıda bahsedilen uluslararası yol ağının bir parçası olup İstanbul’u batıda Kırklareli ve Tekirdağ.

Bölgesel ölçekli projelerin çalışma alanına dahil olmamasına rağmen İstanbul trafiğini dolaylı olarak etkilemesi beklenmektedir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 Şekil 3.1. dolayısıyla İstanbul-İzmir arasındaki bağlantılar güçlenecek ve seyahat süresi kısalacaktır.2 Bölgeler Arası ve Kent içi Büyük Ölçekli Karayolu Projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından bölgeler arası ve kent içi karayolu projeleri planlanmaktadır. • Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ. Yukarıdaki karayolu projelerinin uygulanmasıyla Marmara Denizi etrafındaki otoyol projeleri tamamlanmış olacak. Bu durumda İstanbul-İzmir arası seyahat süresinin kısalacağı düşünülmektedir. 2009 3.İzmir arasındaki karayolunun iyileştirilmesi planlanmaktadır.Çanakkale-Balıkesir Otoyol Projesi Projenin amacı Edirne ile Çanakkale arasındaki otoyol bağlantısını iyileştirmek amacıyla Çanakkale boğazında bir köprü inşa etmektir. 40 .2 İstanbul ve Çevre İlleri Arasındaki Karayolu Ağı Kaynak: İstanbul İl Çevre Düzeni Planı.Topçular feribot hattının olduğu bölgede.Bursa ve İzmir otoyolunun bağlantısı sağlanacaktır. Bu bağlantı köprünün güney kısmında endüstri ve turizm sektörünün gelişmesini sağlayacaktır. Bu yol ile İzmit . İzmit Körfez köprüsünün yapılmasıyla Gebze ve Orhangazi birbirine bağlanacaktır.1. Planlanan projeler aşağıda sıralanmıştır: • İzmit Körfez Geçişi ve Gebze-Orhangazi Otoyol Projesi Bu proje ile mevcut Eskihisar . • Malkara-İpsala Karayolu Projesi Projenin amacı İstanbul’dan İpsala’ya kadar olan mevcut yolun iyileştirilmesidir. Ayrıca Bursa . Bu proje ile Türkiye -Yunanistan arasındaki bağlantıların artması ve turizmin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

batı yönünde gelişmesinden dolayı ring / radyal bir formdan ziyade doğrusal bir yapı göstermektedir. Bu yollar genellikle 2*3 şeritli olup merkezi alana bir ring yoluyla bağlanmaktadır.3). Edirnekapı Rami Caddesi. kentleşmenin doğu .3 1) Karayolu Ağı Şebeke Yapısı İstanbul’da yol ağı. Piyale Paşa Bulvarı. 41 . 3.1. Barbaros Bulvarı. Ulaşım Modelinde Kullanılan Mevcut Yol Ağı. Bununla birlikte “Tarihi Kent Merkezi” ve MİA bölgesini çevreleyen ring yolları bulunmaktadır. Büyükdere Caddesi. Merkezi alanda Atatürk Bulvarı. Fevzi Paşa Caddesi. Doğu-batı aksında uzayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolu ve D100 Karayolu İstanbul’un iki ana koridorunu oluşturmaktadır.1.Çevre yolu dahil) projesi yer almaktadır. Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) ve Kennedy Caddesi gibi önemli ana arterler yer almaktadır. TEM otoyolu ve D-100 Karayolu otoyol/ekspres yol olarak tasarlanmış olup 2*3 ve 2*4 şeritli yüksek trafik kapasitelerine sahip olduğundan diğer yollara katlı kavşaklarla bağlanmaktadır. Şekil 3. Radyal yollar ise TEM otoyolu ve D-100 Karayolu’nun doğu ve batı uzantıları. Şile Yolu gibi yolları içermektedir. Havaalanları ve Liman İnşaatı Genel Müdürlüğü) önerdiği İstanbul Boğazı karayolu tünel geçişi projesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. Tarlabaşı Bulvarı.1. İstanbul’daki tüm yol ağını temsil edecek nitelikte bir temel şebekedir (Şekil 3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 • Kent içinde büyük çaplı projeler bakımından DLH’nın (Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Demiryolları. Refik Saydam Caddesi. Piyale Paşa Bulvarı. Eski Edirne Yolu.4 ise ulaşım modelinde kullanılan kent merkezindeki karayolu ağını göstermektedir. Bu yollar yaklaşık 3-5 km aralıklarla merkezi bölgeyi çevreleyen yarım ringlerdir. Bu projeler İstanbul trafiğini doğrudan etkileyeceğinden ana plandaki şebekede yer almaktadır.

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI V&Bmi ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ İUAP PROJE OFİSİ ULAŞIM MODELİNDE KULLANILAN KARAYOLU AĞI Şekil 3.1.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 TC.3 Ulaşım Modelinde Kullanılan Karayolu Ağı 42 . İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Vİggi.

2 Boğaz Köprüleri Gişe Fiyatları Şekil 3. Büyük otobüs. Belediye’ye ait yolların planlaması genellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bo ğaz köprülerinde sadece doğu tarafına giden araçlardan ücret alınır. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı. Planın onayı Büyükşehir İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Belediye Meclisi tarafından. Bölüm 3 Sınıf 1 Araç Türü Köprü Geçiş Ücreti (TL) Tablo 3.sınıflar) 9. Kamyon ve Treyler (iki ilave akslı 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent içi yollardan sorumlu olup.20 m. Küçük otobüs. Pikap. KGM Otoyol Başmühendisliği. KGM Otoyol Başmühendisliği. Bölge Müdürlüğü Yol Bakım İşletme Başmühendisliği tarafından yapılmaktadır. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı. Ambulans ve Cenaze arabası.sınıflar).4 İstanbul Kentsel Alanı Karayolu Ağı 43 .75 Aks aralığı 3. Tüm gişe gelirleri de merkezi hükümete gitmektedir.1. Motosiklet 3. Kamyon ve Treyler (bir ilave akslı 1.1 Yol Planlaması ve Uygulamasından Sorumlu Kuruluşlar Aks aralığı 3. Tablo 3. Kamyonet ve Minübüsler 2 dahil Aks aralığı 3.’de Boğaz Köprüleri Gişe Fiyatları gösterilmektedir. TEM Otoyolu ve Boğaziçi Köprülerinin. İşletme 29. (bir ilave akslı 2.’den büyük her türlü iki akslı araçlar dahil Kamyonet.1.2.20 m. Tablo 3. İBB TEM Otoyolu ve Boğaz İçindeki İki Köprü Proje Başmühendisliği. KGM İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 2) Yollardan Sorumlu Kuruluşlar Çalışma alanında yollardan sorumlu kuruluşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’dür.’den küçük Kamyon.25 ve bakımı ise Karayolları 17.Çalışma Konusu Yol Planlaması Tasar ım İnşaat Bakım TEM Otoyolu ve Boğaz İçindeki İki Köprü Dışındaki İstanbul Yolları Ulaşım Daire Başkanlığı. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı. bakım ve işletmesinin özelleştirme politikası kapsamında. KGM Yol Bakım İşletme Başmühendisliği. Kamyon 5 3 3 akslı her türlü araçlar Otobüs.1. TEM ve boğaz köprülerinin sorumluluğu ise Karayolları 17. TEM otoyolundaki fiyatlar mesafeye göre değişiklik göstermektedir.20 m’den küçük iki akslı araçlar Otomobiller.5 5 6 ve yukarı akslı araçlar Römorklu Kamyon ve Treyler Otoyol projelerinin planlaması.ve 2. özel sektöre devretmesi planlanmaktadır. tasarımı ve inşaatı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından. Bu fiyatlar 2 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. uygulaması da Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın ilgili müdürlükleri Final Rapor tarafından yapılmaktadır.sı nıflar) 23.25 4 4 ve 5 akslı her türlü araçlar Otobüs. Bölge Müdürlüğü’ne aittir.1. Jeep.

anayol ve diğer yollar olmak üzere 3 sınıfa ayrılmaktadır.gov. Ücretlere KDV dahildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentin büyümesi ile oluşan yeni yerleşim alanlarındaki yol projeleri ve yolların ıslah çalışması yapılırken her yolun fonksiyonunu yeniden gözden geçirerek sınıflandırmaktadır. dahil oldukları sınıflara bağlı olarak normal ücretin.2.702 km. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım bağlantıları Şekil 3.lu sınıf için 5 katı olmak üzere her iki yön için ücret öderler. şerit genişliği. İstanbul geneli tüm ulaşım şebekesi ait şerit sayılarına göre sınıflandırılarak Şekil 3.16’da gösterilmektedir. 4 ve 5 No. toplam ana yol uzunluğu da 2833 km’dir.1. 2010 yılı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplam karayolu uzunluğu 29.tr.5’te gösterilmiştir. Ancak otoyolun önemli bir ayrıcalığını teşkil eden “erişim kontrolü” özelliğini “metrobüs” hattının ilavesiyle yitirmiş olduğundan otoyol karakteristik özelliğini kaybetmiş durumdadır. D-100 Karayolu yol yapısı.kgm. 44 45 . erişim kontrolü vs. 1. 4) Şerit Sayısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu nedenle bu yol diğer ana arterler gibi sınıflandırılabilir. 2009 * Karayolları Genel Müdürlüğü 17.3 No. itibari ile otoyol olarak inşa edilmiştir. Kaynak: www.Bölge Müdürlüğünce gece geçişine izin verilen az tehlikeli madde yüklü araçlar.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 3) Yol Sınıflandırması İstanbul’da yollar otoyol.lu sınıf için 10 katı.

1. 201 46 .5 İBB Tarafından Tanımlanan Karayolu Ağı Kaynak: Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 Şekil 3. Ulaşım Bilgi Sistemi.

.

48 r .6 İstanbul Merkezi Bölgesindeki Şerit Sayıs banliyö alanlarındaki yollar ise herhangi bir döşeme yapılmamıştır. 120 a) Yol Kaplama Durumu 130 Çalışma alanındaki yollar çoğunlukla asfalt betonla veya beton/taş bloklarla kaplanmıştır.K 48 96-112 112 Yunanistan 50 90-110 120 Macaristan 50 90-110 130 İtalya 50 90 or 110 130 İrlanda 50 80-100 Lüksemburg 50 90 Litvanya 50 90-100 - Letonya 50 90-100 110-130 Malta 50 80 Hollanda 50 80-100 Polonya 60 90 130 Portekiz 50 90-100 120 İsveç 50 70 110 Slovakya 60 90 130 Slovenya 50 90-100 130 Türkiye 50 90 120 Şekil 3. zamandaİşlevselliği hız limitleri yakıt tüketiminin. raylı sistem. .1. saatte 90 ile 130 kmŞekil. egzoz gazlarının yayılmasının ve KarayoluAynı Şebekesinin veuygulamaları Sürdürülebilirliği trafik gürültüsünün azalmasını da sağlayacaktır. İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 İSTANBUL MERKEZİ BÖLGESİNDEKİ ŞERİT Tablo 3. yerleşim alanlarında ise saatte 35 km hız limitleri uygulanması giderek yaygınlaşmaktadır. yüksek bağlantı düzeyi ve kesintisiz trafik akışına uygunluk) tespit etmek gerekmektedir.7. Katlı kavşakların sadece otoyollarda değil. en az maliyetle en fazla alana erişimi sağlamak Avrupa Birliği'ndeki otoyollarda otomobillere uygulanan hızyolu. Yol kaplamalarının büyük bir kısmının iyi korunduğu görülmüştür. Bazı Şekil 3. ağındaki belirli yol kesimlerinin ağdan çıkarılması. 120 -Tek yön uygulaması. trafiğin akışını kolaylaştırmak.g8jy ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ İUAP PROJE OFİSİ Kentiçi Yollar Otoyollar Avusturya 50 Kent dışı Yollar 100 Belçika 50 90-120 120 Karayolu ağı üzerine yeni yollar eklenmesi veya yol iyileştirmeleri yapılması durumunda ağ Kıbrıs 50 80 100 üzerindeki dolaşımın nasıl etkilenebileceği ulaşım modeliyle belirlenebilmektedir. trafiğe kapanması veya deprem vb.1. Kentsel alan yollarında saatte gösterilmektedir. kent içi yollarda da görülmektedir. limitivb.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm 3 Bölüm 3 b) Karayolu Hız Sınırları Karayolu hız Ağı sınırları karayollarında meydana gelen kaza ve kayıpların azaltılmasında oldukça 5) Karayolu Özellikleri etkilidir.3 Avrupa Ülkelerindeki Hız Limitleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ı44ı SAYILARI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI . yol ağı tasarımında dikkat edilmesi gereken öncelikleri (örneğin. tek amacıyla oluşturulmaktadır. -Yolların belirli kesimlerini genişletmek. deniz ulaşım sistemleri şeritli kırsal yollarda ise saatte 70 ile 100 km arasında değişmektedir.İstanbul'un 47 kentsel alanının eğimli coğrafik yapısı karayolu inşası için bir dezavantajken kavşak 120 noktalarında (üstgeçit ya da katlı kavşak uygulamalarında) bu özelliği bir avantaja dönüşmektedir.7 Ulaşım Sistemleri 130 -Karayolu ağına yeni bir yol eklemek. kullanılamaz hale gelmesi durumunda yol ağının işleyişi. Karayolu. gibi seçenekleri olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte karşılaştırmak gerekmektedir. Yol ağındaki kademelenmenin yolculukların mekandaki dağılımına uygun biçimde tasarlanması gerekmektedir.1.-Karayolu Fransa 50 90-110 130 durumlarda Finlandiya 50 80-100 120 U.’de arasında.3. 50 km. Ulaşım Sistemleri. Buna göre.1. Çek Cumhuriyeti 50 90 130 Almanya 50 100 130 Danimarka 50 80 110 İspanya 50 90-100 Estonya 50 90-100 .

europe. Kaynak: c) http://www. kişi başına düşen gelir.8 ve Şekil 3.1.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 dikkate alınır. vs.html(2004-2005) Karayolu Ağı Yoğunlukları Karayolu ağı yoğunluğu. 1000 kişi başına düşen araç sayısı.1.org/speedlimits.9’da gösterilmektedir. Genel olarak kent yolları için. Ülkeler veya şehirlerarasında karşılaştırma yapılırken nüfus yoğunluğu. 20 km/km 2 yol yoğunluğunun üzerinde olan bölgeler yoğun olarak nitelendirilebilir. gibi temel değişkenler 49 50 . İstanbul geneli için tüm karayolu ağını içeren mevcut karayolu ağı yoğunlukları ve kapladığı alanlar Şekil 3. 1 km 2 alana düşen km cinsinden yol uzunluğu olarak ifadelendirilmektir.

186 Araç Günlük Şerit Başına Geçen Araç Sayısı Günlük Geçen Araç Sayısı Günlük Şerit Başına Geçen Araç Sayısı 51 52 28.6 Köprülerden Geçen Günlük Ortalama Araç Sayıları 8 950.00 2 2 Tablo 3.4 İstanbul Belediyesi tarafından hazırlanan 2008-2009 yıllarına ait yatırım Böylelikle kısmi de olsaBüyükşehir trafik sıkışıklığı azaltılmaya çalışılmaktadır. Trafik M. Haliç. 13 407.354 27.gov.4 Ulaşım Planlama M.1.1. Anayol ağı olarak otoyollar ve 1. Bo ğaz köprülerinde her sabah ve akşam zirve saatlerde yoğun trafik sıkışıklığı Ulaşım aydınlatma İlgili yatırımları gözlemlenmektedir.10 Trafik Analiz Bölgelerine Göre Mevcut Ana Yol Yoğunluğu Trafik Analiz Bölgelerine Göre Mevcut Ana Yol Yolların her bir trafik analiz bölgesinde kapladığı alan Müdürlük Adı dağılımı (km 2 cinsinden) Şekil 3. kurumlar köprülerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak için zirve saatlerde trafiğin az olduğu yönden 1 şeridi trafiğin yoğun olduğu yöne açarak ilave kapasite yaratmaktadırlar. Ana arter yollar ise genellikle her yönde sektöründe yer alan yatırımların genel özellikleri itibari ile aşağıdaki şekilde gruplandırılması çok şeritlidir.11’de gösterildiği gibidir.200.690. 13 25. ektromekanik işleri ve araç alımı yatırımları a) Boğaz Geçişi Tünel.00 15 52 4 65.168 213.00 1 0.950.11’de gösterilmektedir.11 Trafik Analiz Bölgelerine Göre Mevcut Ana Yolların Kapladığı Alan Dağılımı (%) Boğaziçi Günlük Günlük Şerit Geçen Araç Başına Geçen Araç Sayısı Sayısı Günlük Geçen Sayısı 173.403. 2 15. 70 897.Çekmece gölleri tarafından Bilgi sistemleri kurulumu.1.502. sinyalisazyon işleri yatırımları bölünmüştür.10 ve Şekil 7) Karayolu Ağındaki Mevcut Problemler 6) Yol Yatırımları 3.314.00 7 3 Sektörüne Yatırımın Dağılımı 13 Ulaşım Koordinasyon M.4 İBB Ulaşım Yatırımları Dağılımı (Km/Km ) Şekil 3. Özellikle ana yollarda geçiş noktaları tamamen coğrafik koşullar göstermektedir.ibb. Genel olarak yol ağı coğrafik koşullar yapılmıştır. Tablo 3.1. üstgeçit. 26 1.gov.777. Mevcut karayolu ağı ile ilgili başlıca problemler aşağıdaki gibidir: Metro.1.5 Müdürlüklere Göre Ulaşım 110.1. dağılımını ve Tablo 3.1. tramvay inşaat. K.pdf Raylı Sistem M. Ulaşım göz önüne alınarak katlı kavşaklar şeklinde tasarlanmıştır. Toplamda iki köprüden günlük 386 bin araç geçmekte iken şerit başına geçen araç sayısı 27 bin civarındadır.4 milyar TL’dir.5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2009 yılı 2009 yılında Boğaziçi ve FSM köprülerinden günlük ortalama geçen araç sayıları Tablo 3.tr/tr-TR/ButceYatirim/YatirimProgrami/Documents/2009yatirimprogramisunum/sektor/ulasim.861 26.940.00 14 3 Yol Bakım ve Onarım M.00 1 0 Projeler M.Çekmece ve B. şerit başına geçen araç sayısı Boğaziçi köprüsü daha fazladır.597 . Birçok problemin yanı sıra ana problem trafik sıkışıklığı ve yeterince Kavşak ve yol düzenlemeleri. 2008’deki 3. mümkündür.000. gösterilmektedir.1. Tablo 3.001.derece yollar dahil edilerek hesaplar İstanbul’da karayolu ağı şehrin büyümesi ile birlikte gelişmiştir. 2009 Yatırım Sayısı 2009 Yılı İçin Öngörülen Harcama(BİN YTL) Altyapı Hizmetleri M.14 milyar TL’lik toplam masraf 2009’da 3.ibb. Trafik sıkışıklığının en çok yaşandığı noktalar iki Boğaz köprüsü geçişinde ve bağlantı Yayalaştırma yatırımları yollarındadır. köprü inşaatları yatırımları İstanbul fiziki olarak İstanbul Boğazı.00 100 100 Müdürlükler Toplamı Kaynak: FSM Toplam http://www.1. • • • • • • • Bölgelerin hızlı kentleşmesi ve artan ekonomik büyüme trafik talebini artırarak kentte ulaştırma İskele ve liman yapımı problemlerine sebep olmuştur.1. altyapı yatırımları gelişmemiş toplu taşıma sistemidir. Şehir Aydınlatma ve Enerji M. 25 100. Kaynak: 2009 Yılı Yatırım Adedi Oranı(%) 2009 Yılı Yatırım Tutarı Oranı(%) Tablo 3.00 40 26 Deniz Hizmetleri M. Bu tabloya göre FSM köprüsünden günlük geçen araç sayısı daha fazla iken.648 386.tr/tr-TR/ButceYatirim/YatirimProgrami/Documents/2009yatirimprogramisunum/sektor/ulasim.00 5 0 http://www.6’de müdürlüklere göre ulaşım sektörüne ait yatırım dağılımını göstermektedir.pdf Şekil 3.620.TOPLAM Proje Türleri TUTAR(BİN TL) PROJE SAYISI 2008 2009 Yeni Proje 9732092 99 Devam Eden Proje 6675378 47 40650 20 166505 10 109937 33863 16614625 176 3136072 3403314 Etüd Proje Devam Eden Etüd Proje Sektör Toplamı 1494585 3026135 1870116 4750 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Bölüm 3Rapor Final Rapor Final Bölüm 33 Bölüm İstanbul geneli için mevcut anayol ağı yoğunlukları ve kapladığı alanlar Şekil 3.00 7 12 176 3.00 7 1 Yapı İşleri M. Toplam yatırımlar ve masraflar birçok finansal durum ve değişkene bağlı olarak her sene değişiklik dikkate alınarak tasarlanmaktadır. 2 2.460.1.

1. Boğaz köprülerinin üzerinde hacim kapasite oranları 1 değerinin üzerindedir. Bölüm 13’de yeni gelişim bölgeleri detaylı biçimde açıklanmaktadır.1 Zirve Saat Trafik Hacim Değerleri Karayolu atama modeli sonuçlarına göre kapasite kullanım oranları. d) Bisiklet ve Yaya Yolları Mevcut problemler içerisinde başka bir konu da yetersiz yaya ve bisiklet yollarıdır. Baz ı yollarda yaya kaldırımı hiç yapılmamış veya bazı yaya kaldırımı olan yerlerde yaya 53 54 . TEM ve D-100 karayolu üzerinde yoğun trafik hacimleri görülmektedir. renkler ise hacim kapasite oranlarını göstermektedir.1'de sabah zirve saat için (07:00 . Renkler yeşilden kırmızıya gittikçe hacim kapasite oranları artmakta ve sıkışıklık bölgeleri ortaya çıkmaktadır. Karayolu şebekesindeki çizgilerin kalınlığı hacim değerlerini.2.2 Şebekedeki Trafik Hacim Değerleri 3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 kaldırımı araç geçişini kolaylaştırmak için daraltılmıştır. İstanbul genelinde çok az sayıda yayalaştırılmış yol ve bisiklet yolu bulunmaktadır. 3. 2009 b) Ulaşım Türleri Arasında Entegrasyon İstanbul’da birçok ulaşım türü olmasına rağmen bunlar arasında transfer kolaylıkları olmadığından yeterli bir entegrasyon sağlanmamaktadır. ve 2.2. Kaynak: KGM. c) Yeni Gelişim Bölgeleri Yeni gelişim bölgelerinde karayolu ve raylı sistem altyapısı yetersizdir. Toplu taşımacılığın ana istasyonlarında çoğunlukla otobüs ve taksiler kendilerine ayrılan özel bir yer olmadığından yolun tamamını kaplamakta ve böylelikle ilave sıkışıklık problemi oluşturmaktadır.08:00) saatlik yolculuk dağılımının karayolu şebekesi atama sonucunda elde edilmiş hacim değerleri görülmektedir. Şekil 3. ortalama yolculuk zamanı ve ortalama yolculuk mesafesi gibi parametreler en az ulaşım maliyetine sahip ağ türlerinin tespitinde kullanılmaktadır. karayolu performans göstergeleri. Bazı kaldırımlar ise bazen park yapan araçlarla işgal edilmektedir.

2 Perde-Kordon Hatlarında BoP 4 16Kaynak: İUAP Proje Ekibi.Asya Perde Kordon Kodu 1.2. 2006 56 . 2009 55 No.2. akşam ise 17:00’dan 20:00’ye K2 127 üzere 8234 kadar 3 saat olmak saat boyunca yapılmıştır.2. Trafik ve araç içi yolcu sayımları toplam 351 noktada 611 şeritte sabah Tablo 3.198.2.652.2009 İstanbul Toplamı Araç km 36. Çevre Yolu Kordonu Toplam BP4 30 64 Trafik Hacmi 3.917 Yaka Geçi şi Araç km 17. Tablo Sahada yapılan 8 saatlik sayımlar Karayolları 1. Entegre tip araçlar Araç türü 1 2 Motosiklet Motosiklet Otomobil 3 Toplu Taşıma Otomobil Taksiler IETT Toplu Taşıma (biletli) Özel Toplu Taşıma (paralı) Şekil 3.030 İstanbul Toplamı Araç Süre 59. Çevre Yolu Kordonu 2.2. 2006’da 351 istasyonda 24 Mayıs’tan 14 611 3. Haziran’a kadar351 sürmüştür.2’de çalışma alanı DP2 39 58 içinde yer alan 7 perde ve 2 kordon hattı görülmektedir.1 2009 Yılı Karayolu Kapasite Kullanım Oranları (V/C) Kaynak: İUAP Proje Ekibi.113.2.082.2. Şekil 3. Bölge Müdürlüğü’ne ait sabit trafik sayım istasyonlarından ve İBB Trafik Müdürlüğü Trafik Kontrol Merkezi’ne ait kameralardan alınan sayım değerlerine ait oranlar kullanılarak 24 saate dönüştürülmüştür.2 Perde-Kordon Araştırmasının Özeti Mevcut durumda İstanbul genelinde seyahat edilen araç km ve araç süre değerleri Tablo 3. 2006 Bu bölümde perde ve kordon hatlarındaki trafik sayımları özetlenmiştir. öğlen 12:00’dan 14:00’e kadar 2 saat.2’de perde kordon hatlarında DP1 18 24 yapılan çalışma özetlenmiştir.2. Seyahat edilen Araç-km (VKmT) = Uzunluk * Trafik Akımı Seyahat edilen Araç-süre (VHT) = Tıkanık Seyahat Süresi * Trafik Akımı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Tablo 3.2.2.1’ de verilmektedir.151 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 Tablo 3. Şekil 3.1 Seyahat Edilen Araç-Km (VKMT). Araç-Süre (VHT) Bölüm 3 Perde Kordon Hatları Avrupa Sayım yerleri adedi Şerit adedi Batı Son Perdesi BP1 16 22 Büyükçekmece Perdesi Küçükçekmece Perdesi Haliç Perdesi BP2 10 14 BP3 20 26 Boğaz Boğaz Perdesi Asya Kartal Perdesi Doğu Son Perdesi Avrupa .2 Perde-Kordon Hatlarının Yerleri Özel Toplu Taşıma (Çift katlı IETT otobüsü) 4 Servis Otobüsü 5 Ticari Araçlar 6 Şehirlerarası Otobüs Minibüs/Dolmuş (minibüs) Otobüs (50 kişi) Orta boy otobüs (30 kişi) Minibüs (15 kişi) Hafif kamyon Kamyon Van Minibüs Otobüs (50 kişi) Orta boy otobüs (30 kişi) Kaynak: İUAP Proje Ekibi.686 Yaka Geçi şi Araç Süre 28. Tablo 3.3 Sayımı Yap ılan Taşıt Türü K1 87 153 07:00’dan 10:00’a kadar 3 saat.3’de sayım yapılan taşıt türleri sınıflaması verilmiştir.

752 K1 466.776 933 380 84.19 1 1.253 54.316 30.037 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 Boğaz Perdesi (BoP) trafiğinde otomobilin payı %75-78 civarındadır. Şekil 3.84 4 8.619 BoP 147.Perde Otomobil Toplu taşıma Servis Otobüsü Ticari Araçlar Şehirlerarası Otobüs Motorsiklet Toplam Perde Otomobil Toplu taşıma Servis Otobüsü Ticari Araçlar Şehirlerarası Otobüs Motorsiklet Toplam BP1 12.651 4.3 ve Şekil 3.000 r 150.53 5 BP3 115.2.166. K2’de yaklaşık 1.000 _________________________________________________________I O Tablo 3.Dışarıya doğru Perde .49 3 1.111 1.57 5 DP2 172.63 1 536 178 17.0 91 13. Kent ru nj çeperlerinden merkeze doğru gidildikçe.19 6 469 504 6013 478 224 19. İstanbul Ulaşım Ana Planı Model Kalibrasyonu Perde.67 7 BoP 146.0 0 n-------.000 araç/gün iç ve 1.10:00) 0 160.2.624 15. Bu oranlar K1 ve K2 250.94 0 362 162 36.404 23. 0 0 0 payı yönsel dağılım dikkate X 20.-----------------1-----.32 7 2.57 6 23. Kordon ve Araç Doluluk Sayımları Çalışması 200.33 6 7.278 6.-----------------1-----.000 H- nı __■1 1 .000 Şekil 3.000araç/gün içeri ve 650.271 1.000 araç/gün dışarı olmuştur. o 100.431 19. ortalama a 4 0 .469 3.■1 1 BPl BP2 BP3 BP4 BoP DPI DP2 Kİ K2 2) Doğu .004 164.1 82 BP4 237.000 K İ 50. Türel dağılım o rv 8 0 .422 33.0 hacim K2’de sayılmıştır.376 11.90 7 5.771 39.593 24.267 15.596 820 1.804 194. otomobil oranı artış göstermiştir.393 222.611 67.04 2 387. K1’deki trafik hacmi ise 600.513 189.000 r I I alındığında %71-73 arasındadır.864 4.000 1) Batı . Batı .796 8.458 246. 200.511 13. 0 0 0 oranları her iki istikamette benzer olup çalışma alanlarının sınırına doğru gidildikçe otomobilin o I toplam trafik içindeki payı azalmaktadır.000 Sabah zirve saatteki en yüksek oran %60 .000 iç ve 102.133 8.59 3 3.011 12.Kordon Hatları l O t o m o b i l « Top l u t a ş ı m a « S e r v i s « T i c a r i a r a ç ■ Ş e h i r l e r a r a s ı « M o L o s ı k l e L Şekil 3.544 1. En yüksek trafik hacimleri K1 ve K2 hatlarında görülmüştür.138 34.000 olmak üzere perde hattında en yüksek o o 120.2.324 597.482 37.316 2.-----------------1-----.038 29.187 989 1.34 4 1.588 K2 861.804 16.4’de perde ve kordon hatlarında İstanbul’a giriş (iç) ve çıkış (dış) istikametlerindeki günlük (24 saatlik) trafik hacimleri görülmektedir.%75 ile otomobil oranıdır (bkz.88 4 2.4).8 82 19. 57 58 .------------------1---------------r BPl BP2 BP3 BP4 BoP DPI Kaynak: İUAP Proje Ekibi.751 1.438 11.16 5 DP1 50.253 357.4 Hatlara Göre Günlük Perde-Kordonlardaki Trafik Hacmi O 150.744 820 1.133 2. K1 kordonu kentin Merkezi İş Alanını (MİA) çevrelemektedir.080 1. K2 ise kent merkezi sınırlarını tanımlamaktadır.918 652.909 16.52 4 BP4 278. Tüm perde-kordonlarda otomobilin toplam trafik içindeki £ u 60.858 73.000 kordonlarında da benzer olup.898 10.------------------1-----.0 araç/gün dış istikametlerde olmak üzere en yüksek hacim gözlenmiştir.88 4 BP1 10.05 0 DP1 44.649 K2 812.900 179.000 (ii) Zirve Saat a Trafik Hacimleri (07:00 .23 8 14. 2006.151 8.67 6 22. K1 trafi ği ise yaklaşık 101.47 1 507 180 49.İçeriye doğru 1 o o o D 3 2 100.98 4 187.611 12.2.77 9 BP3 115.120.278 46.14 9 747 369 72.2.538 38.732 DP2 157.53 1 4.036 76. 2006 1) Perde Hattındaki Trafik Hacmi (i) Günlük Trafik Hacmi Tablo 3.34 4 BP2 18.99 1 6.000 ve dış istikametlere 185. diğer perdelerde %59-72 aralığında değişim göstermiştir.018 1.778 67.4 saat 07:00’dan 10:00’a kadar 3 saatlik zirve saat trafik hacmini 140.000 göstermektedir.0 09 1.3 Perde-Kordon Hattında Sabah Zirve Saatlerinde Araç Türüne Göre Trafik Hacmi (07:00-10:00.978 2.9 81 BP2 29.2.116.013 35.İçeriye Doğru İstikamette) Kaynak: BİMTAŞ. İçeri 200.04 0 4.707 847 860 172.34 9 67.170.731 1.107 33.000 dış yönde olmuştur.5 96 456 584 5.024 K1 500.

Dışarıya Doğru İstikamette) Kaynak: İUAP Proje Ekibi. Perde hatlarında genellikle iç ve dış trafik hacmi dengelidir.Kordon Hatları l O t o m o b i l « Top l u t a ş ı m a « S e r v i s « T i c a r i a r a ç ■ Ş e h i r l e r a r a s Motosi kl et Şekil 3. İç yöne akış oranı toplam hacme göre % 60 civarındadır.4 Sabah Zirve Saatleri için Araç Tiplerine Göre Perde-Kordon Hattında Trafik Hacmi (7:0010:00. K2 Perde .6 İç ve Dış Trafik Hacim Farkı ve İçeri Trafiğin Oranı (7:00-10:00) Kaynak: İUAP Proje Ekibi.2.6 iç ve dış istikametlerde trafik hacmi farklılıklarını ve toplam içindeki oranlarını göstermektedir.2. Di ğer yandan Asya yakasında DP1 ve DP2 dış istikamet hacmi yüksektir. Doğu . Perde ve kordon hatları K2 ve BOP (Boğaz geçişi) iç istikamette yüksek hacım göstermektedir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 Perde-Kordon Hatları Batı-i çe'i ye doğru W L)og j-L)ısarıya doğru Şekil 3.2.2. Şekil 3. 2006 60 59 . 2006 Şekil 3.5 Sabah Zirve Saatleri (07:00-10:00) için Otomobillerin Toplam Trafiğe Oranı (iii) Zirve Saatlerde Trafik Hacminde Yön Farklılıkları Genellikle sabah zirve saatlerinde içeriye doğru trafik daha fazladır.

Şekil 3. İstanbul’da perde hatlarındaki trafik hacim verileri analiz edilerek yük taşımacılığının durumu incelenmiştir.2.:K K A 'i A :<* X \ 4!l§px+. BOP. BP2. Bu yüzden sabah zirve saatinde ağır taşıt trafik hacmi düşüktür. Bu perde. MİA’ya giren kamyonların özel izin alması gerekmektedir. Bu bölümde.2. Diğerlerinde %3 ve altında olup Kl’de bu oran %0 ve Boğaz Perdesinde (BoP) de %1’dir. Şekil 3. Bu bölgelerde ağır taşıt kısıtlaması yoktur. Diğer yandan K1.2. Trafik o hacimleri düşük olmasına rağmen BP1.2.7’de sabah zirve saati için (07:00 ile 08:00 arası) ağır taşıt ve toplam hacim değerlerinin perde hatları bazında karşılaştırılması görülmektedir.. Şekil 3.7 Perde-Kordon Hatlarında Toplam Trafik ve Ağır Vasıta Hacmi Arasındaki İlişki (07:00-08:00) 61 .. ve BP3’de ağır taşıt oranları sırasıyla % 8.9’da her sayım istasyonu için (perde kordon sayım noktaları) toplam trafik hacmi ve toplam O trafik hacmi içindeki ağır taşıt oranı arasındaki ilişki görülmektedir. İstanbul trafiği için zirve saatlerde uygulanan ağır taşıtların 06:00-10:00 ve 16:00-20:00 saatleri ▲ BP3 arasında trafiğe çıkma kısıtlamaları yolcu trafiğinin yüksek tonajlı araç trafiğinden etkilenmesini en aza indirgemiştir. BP2 ve DPI perdelerinde ağır taşıt oranı yüksektir. 2006 S. DP2 ve BP4 hatlarında daha düşük ağır vasıta oranı görülmektedir.2. • DPI Kİ 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Toplam Araç (07:00-08:00) Şekil 3. K__ İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Planı Planı İstanbul Final Rapor Rapor Final Bölüm 33 Bölüm 2) Perde-Kordon Hatlarında Yük Hacmi i) Sabah Zirve Saatinde Yük Trafik Hacmi (07:00-08:00) Ağır vasıtalarla yapılan yük naklinde merkezi iş bölgelerine giriş sabah 06:00-10:00 arası yasaklanmıştır. Ağır taşıt oranı % 10’un üzerinde o olan ve saatlik toplam trafik hacmi 10. MİA’dan uzakta bulunan BP1. %11 ve 1500 %6’dır.2500 Şekil 3. K2.8 Perde-Kordon Hatlarında Toplam Trafik Hacmi ve Ağır Vasıta Oranı İlişkisi (07:00-08:00) Kaynak: İUAP Proje Ekibi.000’in üzerinde olan yol kesitleri oldukça azdır.8’de toplam trafik hacminin içindeki ağır taşıt hacminin oranı perde kordon hatları bazında gösterilmektedir. kordon hatları ağır vasıta girişinin sınırlandırıldığı MİA civarındadır.

En yüksek yolculukların sayıldığı K2 kordonunda günlük yolcu sayısı içeriye doğru yaklaşık 670.10 ve Şekil 3. dışarıya doğru 455.2.12).000 civarındadır.000 civarındadır.2.00 arasındaki 3 saat için zirve saat yolcu hacimlerini göstermektedir. Şekil 3. Bu oranlar her iki yönde birbirine benzerdir.9 Perde-Kordonlarda Toplam Trafik Hacmi ve Ağır Vasıta Oranı Arasındaki İlişki (07:00-08:00) Kaynak: İUAP Proje Ekibi.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 3) Perde-Kordon Hattında Yolcu Hacmi i) Zirve Saat Yolcu Hacmi (07:00-10:00) Şekil 3. Sabah zirve saatlerinde toplu taşıma yolcu oranı %60-%75 civarındadır (Şekil 3. K1 kordonundaki yolcu sayısı ise içeriye doğru 450. dışarıya doğru ise 700.11 saat 07.10 Perde Hatlarında Sabah Zirve Saatlerinde Araç Cinsine Göre Yolcu Hacmi . 2006 63 62 .000.00-10. Burada toplu taşıma yolculuklarının içine otobüs. servis ve şehirlerarası otobüsler dahil edilmiştir.2.2.000.Batı ve İç İstikametlerinde (7:00-10:00) O İOOOO 20000 30000 40000 50000 60000 Toplam Trafik Hacmi (07:00-08:00) Şekil 3.2.

1 3.4 9.4 BoP 1.2 2.13 iç ve dış yönlerde yolcu hacmi arasındaki farkı ve iç trafiğin toplam trafiğe oranını göstermektedir.3 1.2.2 1. Şekil 3. Toplam hacim içindeki içeri oranı çoğunlukla %45-50’dir.2 2.6 26.10:00 arası 3 saatlik ortalama iç ve dış istikametlerde doluluk oranlarını göstermektedir. BP4 ve BOP için otobüs başına 42 ve 45 yolcu ile yüksek doluluk oranları gözlenmiştir.12 Sabah Zirve Saatlerinde (07:00-10:00) Toplu Taşıma Yolculuklarının (Kent içi 2) Doğu TT+Servis+Şehirlerarası) Toplam Yolculuğa Oranı dış yönde ii) Zirve Saatinde Yolcu Hacminin Yönsel Farklılıkları (7:00-10:00) Genellikle içe doğru olan yolculuklar sabah zirve saatlerinde daha fazladır.5 16.3 DP2 1.9 1.iç yönde Şekil 3.6 35.2.2.8 4.4 10 2.6 1.4 BP2 1.6 3.1 BP3 1.0 47.5 22.9 K1 1.3 2.3 DP2 1.5 42.9 60.7 18.9 K2 1.5 1.2 3.5 2.3 4. 2006 Dış İstikametlerde .6 35.5 34.2 13.5 2.2.5 BoP 1.7 4.4 13.11 Perde Hatlarında Sabah Zirve Saatlerinde Araç Cinsine Göre Yolcu Hacmi .5 K1 1.3 2.6 11.5 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım AnaAna Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm 3 3 Bölüm Şekil 3.8 14.9 3. Boğaz geçişinde (BOP) perde hattında yolcu hacmindeki önemli farklılıklar göze çarpmaktadır.0 56.2.2 43.1 2.5 12.5 44.7 3. Doluluk her perde hattındaki yolcu sayısının araç sayısına bölümünden hesaplanmaktadır.5 15.2.3 1.7 1.9 2.0 39.3 1.6 28.1 8.0 2.3 2.7 2.1 1.7 28.2 5.5 11. Tablo 3.3 Otomobil Toplu taşıma Servis otobüsü Ticari araçlar Şehirlerarası otobüsler Motorsikletler Toplam BP1 1.1 BP4 1.1 9.2 3.9 1.2 4.5 4.1 34.3 28.7 1.7 34. Servis otobüslerinin ortalama doluluk oranı ise her iki istikamette yaklaşık 10 yolcu / araçtır.9 40.(7:00-10:00) Kaynak: İUAP Proje Ekibi.9 1. Diğer yandan sadece BOP içeriye doğru yüksek hacim değeri göstermiştir.1 2.5 28.7 19.5 25.9 14.4 28.2 53.7 34.4 2.0 10.5 sabah 07:00 .6 7.1 3.1 4.1 12 2.2.Otomobil Toplu taşıma Servis otobüsü Ticari araçlar Şehirlerarası otobüsler Motorsikletler Toplam BP1 1. 64 .6 BP4 1.1 3.4 12.4 21.6 31 .0 38.7 1.5 BP2 1.5 17. 2006 4) Perde-Kordon Hattında Doluluk Tablo 3.8 3.4 BP3 1.7 2.7 1.7 50 2.4 DP1 1.5 1.5 K2 1.5 Perde .5 DP1 1.6 22.3.13 Sabah Zirve Saatlerinde (07:00-10:00) İç ve Dış Yönlerde Yolcu Hacmi Farklılığı ve Şekil 3.8 52 2.6 23.Doğu ve İç Yönün Oranı Kaynak: İUAP Proje Ekibi.9 11.Kordon Hatlarında Sabah Zirve Saatlerinde (07:00-10:00) Ortalama Doluluk Oranları 1) Batı .8 1.2 3.5 21.2.7 30 .1 4.0 45.4 1.1 2.2.

ikamet bölgelerinin ise Asya yakasında olmasıdır.14 Boğaz Geçişinde İstikametine Göre Saatlik Trafik Hacmi Kaynak: İUAP Proje Ekibi. Yakalar arası yolculuklar ise Avrupa’dan Asya’ya %8 ve Asya’dan Avrupa’ya %2 oranındadır.15 Avrupa ve Asya yakaları arası seyahatlerin amacına göre paylarını göstermektedir. Dört amaç arasında. Avrupa-Asya ve Asya-Avrupa arasındaki yolculuklar olarak 4 gruba ayrılmıştır.14 2006 yılı itibari ile her iki köprünün toplam trafik hacmini saatlik olarak. Bu da köprülerdeki trafik sıkışıklığını arttırmaktadır.000 03 x 40. köprü üzerinde yaşanmaktadır.2.2. diğer yolculuklarda ise Avrupa’dan Asya’ya olanlar daha yoğundur. Kaynak: İUAP Proje Ekibi. i) Boğaz Geçişinde Trafik Hacmi Şekil 3. 70. 2006 66 65 . akşamları ise bunun tersi yönde yoğunluk gözlenir. Özellikle. Ev-i ş yolculuklarında Asya’dan Avrupa’ya hareket daha yoğunken. Asya-Asya.000 £ 20. Yolculuklar Avrupa-Avrupa.000 ÜT 80.000 nj İ3. 90.000 <-n 0 CO 0~ı O '—I !“V! CO o ö ö o ö o o o o o o o o o o o o o o o o o o ö o ö o o LO l~-' CO G~t O O O H r-1 H t—I t—I T—I rH t—I t—I t—I r\J o O O o e r i O o o O o O O O O r ^ o d c r i ö ' . Bunun sebebi iş ve ticari alanların çoğunlukla Avrupa yakasında. Diğer amaçlı seyahatler için de benzer oranlar gözlemlenmektedir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 5) Boğaz Geçişi Boğaz geçişinde vapurlarla yapılan yolculuklar dışında yoğun yolculuk trafiği sabah zirve saatlerde 1.000 2 ^ 30.H o j r o ^ O O O — I ' — I ’ — I ’ — I O O ı _ n T .2. Bu yüzden bu bölüm köprülerin ulaşım koşulları üzerine odaklanmaktadır. Sabah zirve saatlerinde Batı’ya doğru trafik hacmi daha yoğundur. yakalar arası ev-okul ve ev-diğer yolculuk oranı azdır ve iki yakanın birbirinden bağımsız olduğu gözlenmektedir.H o o O L D T T O H T O c o — I t ^ H r — İ T — I Şekil 3. yönlere göre göstermektedir.000 2 m 60. ve 2.000 m 10. 2006 ii) Avrupa ve Asya Yakaları Arasındaki Yolculuklar Şekil 3. Bu durum Asya yakasında oturanların iş ve okul amaçlı olarak sabah köprüden karşıya geçmeleri ve akşam zirve saatlerinde o o o o eve dönmelerinden kaynaklanmaktadır. ev-iş ve diğer (ev uçlu olmayan) yolculukların birbirine benzerliği daha fazladır.000 1 50. Ev-İş yolculuklarının Avrupa ve Asya içi oranı sırasıyla %62 ve %28'dir.

2.Okul Yolculukları o% 2% 28% 37% ■ ■ Asya ■ Asy Asya a Asya Asy Avrup a a ■ Asy Dğer Yolculuklar Ev .İş Yolculukları Ev .Diğer Yolculuklar 2% 36% ■ Asya ■ Asya Asya ■ Asya Asya ■ Avrup Asya Avrupa a ■ Avrupa Avrupa Şekil 3.2.16 boğazı geçen günlük yolculukların dağılımını göstermektedir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 3 Ev . Şekil 3. 2006 iii) Yolculuk Dağılımı Şekil 3. 2006 67 .2.15 Avrupa ve Asya Yakaları Arasındaki Yolculukların Dağılımı Kaynak: İUAP Proje Ekibi. Bu yolculukların çoğu boğaza yakın alanlardaki bağlantıları sağlayan kısa mesafeli yolculuklar olup boğaza yakın yerlerde sonlanmaktadır.16 Boğazı Geçen Yolculukların Günlük Dağılımı (Bütün Amaçlar) Kaynak: İUAP Proje Ekibi.

293.1arasında %Mevcut Raylı Sistemler bulunduğu boğaza yakın yerlerde de yoğun trafik görülmektedir.1.533 Dış istasyon Ko d E-2 Toplam 68.000 Meters Dış İstasyon Hattı 1 )2 )3 ) Bölge Avrupa 4 Anadolu 2 Feribot 4 4 Dış İstasyon İçeri Avrupa Adet/gü n Araç 42.3 18 Tramvay 14. Kaynak: İUAP Proje Ekibi.239. 2006 3.2.518 28.277 1.776 8.971 53.911 56. 2006 2) Çalışma Alanı Dışındaki Seyahat Dağılımı Şekil 3.17sırasıyla Boğazı Geçen Yolculukların Yolculuk Amaçlarına Göre yolculukları Günlük Dağılımı Kaynak: İUAP Proje Ekibi.371 16. kamyon ve kamyonet (panelvan) için özetlenmiştir.2.18). 4. Ulaşım A. 2006 yılında dış istasyonlarda yapılan sayım 33% Kaynak: İUAP 2009 üzere İstanbul ili genelinde özel üretici kapsamı büyütülerek yük hareketlerini de Proje tespitEkibi. Çalışma sonucunda elde edilen Şekil 3.797 56. 2009 Ş E H İ R L E75000 R A R30000 A S I 250.697235 —Hacim D 10.000 30.825 2.261 2.2. OTOMO BİL 44% gösterilmiştir.22 km tramvay.3 km hafif metro. 1.10’da otomobil.7 ve Şekil fakat 3.500 7. 2009 A VR U P A YA K A S I T O P L A M A S Y A YAK A S I T O P L A M 0% SERVİ S I FERIBOTTOPLAM Şekil 3.9.293.20’de özetlenmektedir. 19. 2006 Tablolarda % 2009 yılında gözlemlenen araç sayısının 2006 yılına göre düşüş gösterdiği 24 gözlemlenmiştir.277 28.726 18. 707u Kaynak: İUAP 3671 908936Proje Ekibi. 2006 Otomobil Çalışma alanı Dış istasyon Toplam Çalışma alanı 4. 90% % 35% İUAP Proje Ekibi. Dış istasyon çalışması çalışma alanının sınırlarının çizildiği sahiptir. Tablo 3.3 Dış İstasyon Hatlarındaki TrafikKaynak: Hacmi 43% 40% 80% o% Dış kordonda çalışma alanına giriş ve çıkış yapan trafik hacim değerlerini belirlemek amacıyla anket MOTOSİKLET çalışması yapılmıştır.21 iç ve dış istikametlerde günlük araç kompozisyonunun toplam hacme oranını FERİBOTTOPL AM göstermektedir.1.2.Diğer Yolculuklar Diğer Yolculuklar 300000 150000 2000 200000 100000 1040. perde . Burada ekonomide yaşanan sıkıntıların önemli bir payının olduğu düşünülmektedir. TabloArası 4.1 Mevcut Raylı Sistem Hatları 10 % Kaynak: İUAP Proje Ekibi.000 20.kordon hatları ile aynı zamanda yapılmıştır.21 Dış Yöne Doğru Araç Kompozisyon Oranı Tablo 3.294 Dış istasyon 52. 30% 28% 90% 4.2.000 30.2. İstanbul’da kent içi raylı sistemler.27 km.618 Uzunluk (km) 18.Darrüşşafaka Aksaray . Yol istasyon kenarı trafik 2006 yılında tamamlanan Dış İstasyon anketleri çalışmasından elde edilen dış 0% T O P L U TAŞ I M A 8% anketlerihacimleri çalışma Tablo alanında oturmayan bu bölgeye seyahat edenlerin araçları ve yolculukları 3.2.000 20.632 18.2.2.2. 72 km banliyö hattı ve 0. 2006ve anket çalışması yenilenmiş ve 2009 yılında.311 69.1’de mevcut raylı sistem hatları gösterilmiştir. hafif metro ve tramvaylar için ray açıklığı genellikle 60% I T O P L U TAŞ I M A 1435 mm’dir. ve Tablo 100 3.241 8.7yolculukların Kordon Hattında İstikamete Göre Günlük Trafik Hacmi BölümŞekil 4 Raylı Sistem Ağı 3.59 İstasyo n adedi 11 Hafif Metro 19.8 Çalışma Alanı ve Dışı Arası Otomobil Yolculukları ev-iş yolculukları hacim olarak en fazladır.Levent -AOS .18 Dış İstasyon Hatları Kaynak: İUAP Proje Ekibi. Diğer yandan Avrupa sınırından gelen ticari araç (kamyon) oranı % Şekil 3.6’da ise kordon hattındaki istasyon sayısı altındadır. banliyö TİCARİ ARAÇ I 50% Tablotarafından 3. Sadece Avrupa yakasında dış yönde 42 civarında ve diğer değerlerinin STRVİS I 40% 56% noktalarda yapılmıştır (Şekil 3. Anadolu yakasında iç yönde gelen otomobil oranı % 56 ile yüksektir.1 Raylı Sistem Ağı 80% İstanbul’da 18.350. Bu anket çalışmasında İstanbul Tablo 3.2.is Yolculuklari5% nostaljik tramvay.Okul Yolculuklari Ev .2. Metro E-3 4. Avrupa yakas ında iş ve ticaret merkezlerinin 4.Ş tarafından. Şekil 3.1.9 Çalışma Alanı ve Dışı Kamyon Yolculukları hatları ise TCDD işletilmektedir.2. 16% Yük hareketliliğini elde etmeye yönelik yapılan çalışmanı sonuçları Tablo 3.1 24 .2.2.içeri / dışarı araç ve yolcu sayıları 5600 .000 uzunluğunda raylı sistem hattı mevcuttur. Ulaşım A.987 87.261 68.Ş.351074 0 10. 34.72 km teleferik olmak üzere toplam 150.393 Feribot Araç 5.000 İstanbul İstanbul İstanbul Metropoliten İstanbul Metropoliten Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Alanı Entegre Alanı Entegre Kentsel Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Ulaşım Planı Planı Ana Ana Planı Planı İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Planı Planı Final Final Rapor Final Rapor Final Rapor Rapor Final Final Rapor Rapor Bölüm Bölüm 3 43Bölüm 3 3 Bölüm Bölüm 3Bölüm Tablo 3.2.632 Toplam 16.Ş.8.Havaalanı Hafif Metro Hattı Kabatas.653 Kişi Dışarı 25.6 Dış İstasyon Hattındaki Anket Alanları Özeti ilinin dışı ile olan ilişkileri ve kent içindeki yük akışı tespit edilmiştir.987 Hat Adı İşletme Tür E-1 Şişhane-Taksim .173 Anadolu Araç 69.2 km 4% M O T O S İ K LEv E T.000 20.Ş.19 Dış İstasyon Hattında Günlük İç ve Dış Yönlü Trafik Hacmi değerler daha sonra 2006 ve 2023 plan hedef yılına uyarlanmıştır.797 Kamyon Çalışma alanı Dış istasyon Toplam Çalışma alanı Panelvan Çalışma alanı Dış istasyon Toplam Çalışma alanı Dış istasyon 53. Buna karşı bu AVR U PA YAK A S I T O P L A M A S Y A YAK A S I T O P L A M oran Avrupa sınırında %44’dür.20 İç Yöne Doğru Günlük Araç Kompozisyon Oranı 40’dır.10 Çalışma Alanı Günlük ve Dışı Arası Panelvan Yolculukları Kaynak: İUAP Proje Ekibi.7600 20% araç / gün ve 8500 .000 Meters 0 10.2.736 4. Avrupa ve Asya yakaları benzer hacim TİCARİ ARAÇ I 50% 7 2 % bin hakkındadeğerlerine veri toplamak için yapılmıştır. 10% Şekil 0% 3.Ev .2.689 76.825 4.Zeytinburnu Tramvay Hattı Ulaşım A. Metro. 30% Yenikapı limanlarında feribotlara ait geliş / gidiş .59 km metro. İBB’ye bağlı olan Ulaşım A.24 km füniküler.000 30.2.582 7. 64% 62% 40% OTOMO BİL 30% 20% Tablo 4.2.17 boğazı geçen amaçlarına göre günlük dağılımını göstermektedir.2. Tablo 3.20 ve 3. etmek niteliğine sahip iş alanları da dahil edilerek kapsamı genişletilmiştir.518 37.776 7172 70 69 68 Toplam 7.736 21. 70% 1) Trafik Hacmi Dış istasyon çalışması 5% ŞFHİRl TRAR ASI I Dış 6istasyon çalışmasında yol kenarı anketleri ve sayımları bir arada yürütülmüştür.9700 kişi / gündür. 4 amaç 100 Tablo 3.4.

6 5 0.42 2 Banliyö 30 18 TCDD Banliyö 42 25 Ulaşım A.6 10 0.Ş.Kabataş Füniküler Hattı Eyüp . Ulaşım A.Edirnekapı . LRT (Tramvay) 15 22 IETT 150.Ş.Halkalı Banliyö Hattı Haydarpaşa .27 .Gebze Banliyö Hattı Topkapı.Ş.Maçka Teleferik Ulaşım A.12 9 1.E-4 Ulaşım A.Habipler Tramvay Hattı Toplam LRT (Tramvay) Nostaljik Tramvay Füniküler 5. Ulaşım A.Ş.Ş.Piyer Loti Teleferik Sirkeci . Ulaşım A. TCDD E-5 6 E- 8 E-9 E10 E11A E11B E12 Kadıkoy .64 2 Teleferik 0.6 2 Teleferik 0.Moda Nostaljik Tramvay Hattı Taksim .Bağcılar Tramvay Hattı İstiklal Caddesi Nostaljik Tramvay Hattı Tünel E-7 Taksim .3 2 Nostaljik Tramvay Füniküler 2. IETT E- Zeytinburnu .Ş.

1999 yılında Bahçelievler’e ve 2002 yılında da Atatürk Havalimanı’na uzatılmıştır. Şişli-Mecidiyeköy.59 km’ye çıkmıştır. Zirve saatlerde 5 dakika aralıklarla hizmet veren hafif metronun toplam yolculuk süresi 32 dakikadır. Taksim-4. Zirve saatlerde 6.4. Tren başına 4 araç kullanılmasına rağmen istasyonlardaki platformlar 8 araçlı trenin işletimi için yeterli uzunluktad ı r. E-2: Aksaray . Hat üzerinde Şişhane.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 4 Şekil 4. Gayrettepe. Karayolu trafi ğinden ayrılan 19. Güç sağlama sistemi DC750 V Catenary’ dır. 7374 .S. Levent.AOS .1 Mevcut Raylı Sistem Hatlar Her hattın işletme durumuna ait bilgileri ve kısa tarihçeleri aşağıda özetlenmiştir: E-1: Şişhane-Taksim . Hacıosman ve Darüşşafaka olmak üzere toplam 11 adet istasyon bulunmaktadır. 1994 yılında Bakırköy’e. 31 Ocak 2009’da hattın kuzeyinde Atatürk Oto Sanayi ve güneyinde Şişhane uzantıları hizmet vermeye başlamış olup son olarak 2010 yılında hat Darüşşafaka’ ya kadar uzatılarak toplam uzunluğu 18.5 dakika aralıklarla hizmet veren metronun toplam yolculuk süresi 23 dakika olup Şişhane-Taksim arası 2 dakika.LeventAOS arası 7 dakika ve AOS-Darüşşafaka arası 2 dakikadadır. Hattı: Hafif metronun 8. 16 Eylül 2000 tarihinde hizmete girmiştir.3 km’lik hatta 6 adet yeraltında. Daha sonra bu hat aynı yıl Esenler’e.Havaalanı HafifKaynak: MetroİBB.Kartaltepe arasında 1989’ da hizmete girmiştir.4.Darüşşafaka Metro Hattı: Yapımına 1992 yılında başlanan ve Taksim .Levent . Güç sağlama sistemi DC 750 V Catenary olup güç ikmali üçüncü raydan sağlanır.Levent arasında hizmet veren metro. Levent. 9 adet hemzemin ve 3 adet viyadükte olmak üzere toplam 18 adet istasyon vardır.1. Taksim.5 km uzunluğundaki ilk bölümü Aksaray . Ulaşım A. İTÜ Ayazağa. 4. 1995 yılında Ataköy’e ve Yenibosna’ya. Sanayi Mahallesi. Osmanbey.Levent arası 12 dakika ve 4. TCDD.

İstiklal Caddesi boyunca uzanan hattın uzunluğu 1. Bu hat ile günlük 2000 yolcu taşınmaktadır. Zeytinburnu bölgesinde Zeytinburnu-Kabataş tramvay hattı ve AksarayHavalimanı Metro hattı ile entegre edilmiştir. Bu hat turistik amaçlı olup. 1990’da tekrar hizmete açılmıştır.Maçka Teleferik Hattı: 11 Nisan 1993 tarihinde hizmete giren teleferik Taksim-Ta şkışla ile Maçka arasında hizmet vermektedir. Sirkeci-Eminönü bölümü Nisan 1996’da hizmete açılmıştır.Kabataş Füniküler Hattı: Taksim . E-7: Taksim . 0.Kabataş tramvayından farklıdır.Kabataş Tramvay hattı ile entegre edilmiştir. E-5: İstiklal Caddesi Nostaljik Tramvay Hattı: Bu tramvay hattı 1961’de kapatılmış.Bağcılar tramvay hattı Eylül 2006’da hizmete açılmıştır.Piyer Loti Teleferiği yerli ve yabancı turistlerin bölgeye erişiminde kolaylık sağlamaktadır. 29 Haziran 2006 tarihinde hizmete açılmıştır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 4 E-3: Zeytinburnu . 14. Güç sağlama sistemi DC750 V Catenary’dır. İstanbulluların Havalimanından kesintisiz olrak raylı sistem ağı ile Taksim Metrosuna ve Kabataş .Güngören . Topkapı .000 yolcu taşınmaktadır. Bu hatta 10 istasyon yer almaktadır.500 yolcu taşımaktadır. Taksim meydanı ile Tünel arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır.12 km’lik bu hatta 9 adet istasyon vardır.Kabataş Tramvay Hattı: Zeytinburnu-Kabataş arasında hizmet veren tramvay hattının Sirkeci-Aksaray-Topkapı bölümü 1992 yılında. Yolcu kapasitesi çok düşüktür ve sefer sıklığı yolcu talebini belirlemek için yeterli değildir. otobüs özel yolu ve Bahariye Caddesini takip ederek Moda caddesi üzerinden tekrar Kadıköy meydanına gelerek ring yapmaktadır. acil durumlarda askı rayı vardır. Ocak 2005’te de bu hat Eminönü’nden Fındıklı’ya kadar uzatılmıştır. Toplam yolculuk süresi 18 dakikadır.6 km‘dir. E-6: Tünel Hattı: İstiklal Caddesi sonu ile Karaköy’ü birbirine bağlayan ve 60m kot farkıyla bir yeraltı füniküleri olan Tünel ile günlük 10. feribot ve deniz otobüsü iskeleleri arasında entegrasyon sağlanarak. Her ne kadar bu hat için tramvay tabiri kullanılmışsa da. Kad ıköy-Moda tramvayı. Zirve saatlerde 3 dakika aralıklarla hizmet veren tramvayın toplam yolculuk süresi 50 dakikadır.Zeytinburnu bölümü Mart 1994’te. E-9: Taksim .1 km’lik bu hatta 24 adet istasyon vardır. Ayrıca bu hat ile Kabataş İDO vapur. tren tipi ve platform yüksekliği Zeytinburnu . Taksim . 5.Moda Nostaljik Tramvay Hattı: 1 Kasım 2003 tarihinde hizmete giren Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvayının uzunluğu 2. 75 .Beşiktaş gibi deniz ulaşımı araçlarının yoğun kullanıldığı bölgelere erişimi sağlanmıştır. Bu hattaki araç tipi Aksaray .Bağcılar Tramvay Hattı: Zeytinburnu . Bu hat.Havaalanı hafif metro hattınınki ile aynıdır. Bu hat hem karayolu ve yaya ulaşımının zorluğunu ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlamakta hem de bulunduğu bölgenin eşsiz manzarası ile ayrı bir İstanbul keyfi sunmaktadır. Vagon çekişi pinomatik süspansiyonlu kablo ile olup. 64 km uzunluğunda günde 30. Kadıköy meydanından hareket edip. E-4: Güngören .4. Bu nostaljik tramvayla günde yaklaşık 1.000 yolcu taşındığı bu hatta Taksim ve Kabataş olmak üzere 2 istasyon vardır. E-8: Kadıköy . Levent Metro hattı ve Zeytinburnu .0 kişiden az yolcu taşınmaktadır. E-10: Eyüp .6 km’dir. Zeytinburnu’ndan başlayıp Galata Köprüsünü geçerek Fındıklı’dan Kabataş’a kadar uzatılmış ve 2006 yılında hizmete açılmıştır. 334 m’lik bu hatta günde 1.Kabataş Füniküler sistemi. Güç sağlama sistemi DC750 V Catenary’dır.Piyer Loti Teleferik Hattı: Haliç ve Piyer Loti arasında 2005 yılında hizmete açılan Eyüp .

85 0.3 Raylı Sistemlerin İşletme Özellikleri.96 8 190.95 0. Zirve saatlerde 5 dakika aralıklarla hizmet veren tramvayın toplam yolculuk süresi 42 dakikadır.85 0.Gebze (TCDD) 1.95 1.350.84 7 205.547 1.11 5 191.717 739 679 656 2. sistemi AC2010 25 kv 50 Hz Catenary’dır.620 77.000 Yolcu Yolcu akbil için fiyat 1.65 Kaynak: Norma l Metro 1.10 1..951.tr ve www.716 1. Tablo 4.2’de görülmektedir.4 Yıllara Göre Bir Kullanımlık Akbil Ücreti 15 km olup toplam 22 adet istasyon bulunmaktadır.5 Tünel 77 78 76 Akbile İndiriml if Tam Aktarma 9 İndirimli Tarife İlk Sefer Aktarm a 0.350. ister 416 389 289 Tablo 4.tr a Jeton Tramvay Banliyö Hattı Teleferik www.65 Hafif Metro Tramvay 1.21 0 221.85. 48 dak.000 40.101 29. 18 dak.3 18 24 9 arasında veya bir sistemden diğer sisteme 5 defa aktarma yapılabilecektir.664 223. Buna göre Gebze 1 arası 42 km ve 25 istasyondan oluşmaktadır.Tam Hattın uzunluğu 4. bir hattan diğer bir hatta aynı hattın araçları Hattı 19.1.com.85 - 0.73 0 154.848 - - - 17080 b 20.933 23.25 2007 1.951.000 Yolcu Topkapı Tramvay Hattı Uzunluk İstasyon sayısı Günlük tren sayısı Zirve saat tren sayısı Sefer sıklığı Yolculuk süresi Aksaray Kabatas .Levent Metro Hattı Aksaray-Havaalanı Hafif Metro Hattı Zeytinburnu . 10 dak. Raylı Şişhane-Taksim 4. Uzunluk İstasyon sayısı Günlük tren sayısı Zirve saat tren sayısı Sefer sıklığı Yolculuk süresi Günlük yolcu sayısı sabah erken ve gece geç saatlerde ise 10 ila 15 dakika bir olacak şekilde düzenlenmiştir.000 90.65 0.65 0.64 8 224.2Raylı RaylıSistemlerde Sistemlerle Taşınan Günlük Yolcu Sayısı ve uzun mesafeli trenler 2.000 245. ı sistem taşımacılığında kullanımlık tam akbil -ücretinin ulaşım arasındaki ana planı çalışmalarının tarafından işletilmektedir. 100. 3 dak.45 0.Gebze’de de 6 2005 2003 2004 2006 2007 2008 2009 sistemi uygulanır.1. Yolculuk süreleri ise sırasıyla 2005.65 TL olmuştur.350.10 - 1.65 Füniküle r Nostaljik Temmuz-Aralık 2006 Ekim-Aralık 2006 c Kasım-Aralık 2003 d Kasım-Aralık 2009 b 1.95 TL alınmaktadır.65 TL.10 İlk Sefer 1. Araç tipi Aksaray .5 TL.012 - - - 35.19 6 188. zirve saatler dışında 7 dakikada bir.25 2008 1.3 2009 1.5 Ücretlendirme Sistemi ÜcretE-11: Sistemi TCDD Banliyö Hattı: TCDD demiryolu hattında uluslararası Tablo 4. 2008 yılında 1. 2009veve65 2010 yılının Güç ilk onsağlama ayında 1. ödeyerek.70 7 184.Halkali (TCDD) alınmaktadır.17 9 160.1.1.1.1. Zeytinburnu . K a b a t a ş Tra m v a y Ha t t ı 75.Kabataş Tramvay Hattı Zeytinburnu-Bağcılar Tramvay Hattı Taksim .951. (Tam akbilli aktarma 0. sistem taşımacılığında.000 Yolcu Yolcuhariç raylı sistemlerle Yolcu yapılan yolculuklarda jeton kullanımında her biniş için TCDD ekspres trenleri Habipler Sirkeci .65 2.65 TL.865 1.10 0.715 3. 2006 indirimli tarifeli akbili olan içinde 6 defa değişik hat ve sistemleri kullandığı takdirde 12 20 bir yolcu 2 saat12 5birinci dak.35-0.2 Raylı Sistemlerle Taşınan Günlük Yolcu Sayısı Kaynak: Yıl Akbil Ücreti(TL) 2005 1 2006 1.350.Habipler arası Eylül 2007’de.95 0.10 0.com.Da r r uş şTablo afaka M e4.312 212.439 c 1.786 157.Taksim .4.95 0.1.tr Ulaşım A.10 0. sayısı görülmektedir. Raylı sistemlerin sefer sıklığı sistemlerin günlük yolcu hatları. ödeyerek yapacaktır.951.45 0.Zeytinburnu sistemlerin işletme özellikleri Tablo 4. indirimli akbilli aktarma 0.65 TL. E-12: Topkapı . H Ş î ş ha sistemi n e .1.95 TL ücret 30 km 42 km 18 25 İstanbul içinde TCDD‘nin yerel trenleri olan. 50 dak.000 Yolcu Günlük yolcu sayısı Haydarpasa .. indirimli akbil kullanımında ise 0. Güç sağlama sistemi DC750 V Catenary’dır.45 1.5’de t ro H a t t ı H Ak s a r a y.Moda Nostaljik Tramvay Hattı Teleferik Hattı 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 106.yılında TL olan biruzunluğunda kullanımlık akbil ücreti 2006 ve 2007 yılında 1.65 0. Sefer Levent Sıklığı Metro hattı günlük yolcu sayısı Şekil 4.951. 116 110Sirkeci .94 9 134. 42 dak.gov.65 1.10- 1. diğer beş (5) yolculuğu ise aktarma ücreti yolculuğu hattın 32 dak.Edirnekapı Tablo arası ise Mart 2009’da faaliyete geçmiştir.Habipler Tramvay Hattı: Bu hattın Edirnekapı .10 1.Ş.Halkalıbir(E-11A) ve Haydarpaşa Gebze (E-11B) güzergahta TCDD Raylyakasında.95 0.65 0.363 34. 6 10 dak.1. 48 dakikadır.008 36. akbil kullanımında tam 15 km 22 380 10 6 dak.45 0.65 0.3 TL. Sirkeci . indirimli akbil ise 0.25 3 153.65 1.1.3’deki gibidir.96 3 208.350.350.45 2.TL.65 1. yeterli düzeyde olup zirve saatlerde 4 ya da 5 dakikada bir.‘nin raylı sistem yolculuk tarifesine göre işletilir.886 3.12 ücretkmödenerek.istanbul-ulasim.21 9 - - - 30225 a 35.568 1.59 km 11 394 10 6.1.25 TL.215 1014 Topkapı-Habipler Tramvay Hattı - İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı AlanıEntegre Entegre Entegre Alanı Entegre Kentsel Kentsel Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ulaşım Ulaşım Ana Ana AnaPlanı Planı Planı Ana Planı Final Final FinalRapor Rapor Final RaporRapor Bölüm Bölüm Bölüm4Bölüm 44 4 Tablo 4.45 0. Haydarpaşa başlangıç yılı olan 2005’den günümüze kadar arası olan 30 değeri Tablo 4.5 0.070 d 61.4. Banliyö hattı İstanbul alandaolmak Marmara şehrin her iki Raylıçalışmaktadır.781 3.Halkalı km uzunluğunda ve 18 istasyondan.18 2 146.tcdd.85 0. gösterilmektedir.734 1. 65 dak.1.Havaalanı hafif metro hattı.com.490 3. Bu sistem otobüs kullanımında ve aynı ücret 2010 Şekil 4.38 9 157.85 0.65 0.Havaalanı hafif metro hattı ile aynıdır.5 TL ve yılının Kasım ayından itibarende1.419 1. Hatt ın bazı yerlerinde karayolu ile hem zemin geçişler vardır. Sirkeci . Bu ücretler Nostaljik Tramvay ve Tünel için jeton fiyatı 2.197 21.462 81. Tam akbil kullanımında ise 1.85 0. 2003 yılı ile 2010 yılları 4.47 6 155. İster tam tarifeli.TL) 240.5 dak.1 km birinci % 50 indirimli 5. Havaalanı Zeytinburnu Bağcılar Tramvay Akbil kullanıcıları için kapsama giren bütün sistemlerde aktarma süresi 2 saattir ve bu süre içinde Hafif Metro Tramvay Hattı Hattı 250.4.tr 1.88 0 128.45. jeton ve akbilmetropoliten (elektronik geçiş) üzereDenizi iki tür boyunca bilet sistemi vardır.40 2 118.951. tarafından taşınan yolcu sayısı her geçen gün artmaktadır.istanbul-ulasim.45 0. Topkapı .65 0.18 8 119.350.951.Kabataş Füniküler Hattı Kadikoy .Ha v a a l a nı H a f i f Me t r o Ha t t ı bd Z e y t i n b u r n u — Raylı sistemlerde ücretler gösterilmiştir.Levent -AOS Darrüşşafaka 18. 21 dak.Kabataş Tramvay hattı ve Taksim .04 7 212. 195.3 İşletme arasında Aksaray .5 2010 1.45 Ta m Aylık İndirim li 1 2 0 60-70 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 .951. 4.2 Yolcu Trafiği Kaynak: www.Halkalı ve Haydarpaşa .950 19. tarifesine göre5 ücret dak.350.2’de ise Raylı Ulaşım A.95 0.65 www.40 0 175. 1.istanbul-ulasim.Ş.000 km binişten sonra 14.

İDO Genel Müdürlüğü’ne ait deniz otobüslerinde.Edirnekapı . E-12: Topkapı . hafif metro ve tramvay hattının çekiş sistemi 750 V DC.Ş.117(MC)/ 22. Manuel olarak çalışan hatta raylı sistem sinyalizasyon sistemine değil karayolu sinyalizasyon sistemine uyulmaktadır. metro ise üçüncü raydan alır. hafif istasyonunun bir bölümü yolcu hizmetleri için diğer bölümü de metro araç bakım deposu olarak metronun (LRT) vagon tipleri.600/21. ULAŞIM 105 55 A. Tramvay 2 1. catenary elektrik kolektörü bakımından.Ş.6 Mevcut Raylı 118. 01.1.Halkalı ve E-11B: Haydarpaşa-Gebze Banliyö Hattı: Toplu taşıma hatları ilk TCDD tarafından banliyö tren servisi olarak kullanılmıştır. Kaynak: 4.gov.824 KW tren başı GTO/DC motor IGBT/AC motor Otobüslerinde. Böylelikle bilet entegrasyonuyla birlikte ücret entegrasyonu yani ‘tam entegrasyon’ uygulamasına geçilmiştir. E-3: Zeytinburnu Tramvay Tramvay hattında raylı sistem sinyalizasyon sistemine Alstom tarafından. 80 79 . Makinist sadece kapıların açılıp kapanmasını kontrol etmektedir.2 ton 910 mm Tramvay (T1) Banliyö (TCDD ) Banliyö 6 1.iett.500 3 80 km/h 3 70 km/h 32.tr 2 120 km/h 1.tcdd.7 Raylı Sistemlerde Kullanılan Araç Türleri ve Özellikleri E-11A: Sirkeci .Levent firması tarafından üretilen ve üçüncü raydan elektrik alan daha büyük araç tipidir. Mevcut raylı sistem hatlarının teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.tr.A.Ş. Ayrıca metrobüs aktarma almaz.030 mm Sinyal sistemi Kabin sinyali Bilgi yok Haberleşme sistemi Bilgi yok Bilgi yok İşletme sistemi Otomatik tren sistemi 750 V DC/ 3’üncü ray / LRT/Tramvay 4/2 1.295(T)/ 31. öğretmen. Birincisi metro hattı için Alstom otomatik olarak çalıştırır. dolmuş hariç) f Öğrenci. Fakat hafif metro ve tramvay hattı elektrik gücünü catenery sistemden.650(M) 2 80 km/h 1.1. ABB tarafından üretilmiştir. Bu hat.Habipler Tramvay Hattı: Her ne kadar bu sistem tramvay hattı diye anılsa da aslında hafif raylı sistem olarak kategorize edilmektedir.07.7 m/s2 32+225 www.com.360 30.435 mm 18 ton N.050 23. 4.Metro (M2) Hafif Metro (M1) Tramvay (T2&T4) Raylı sistem Türü Tren başına vagon Ray açıklığı Tasarım aks yükü Platform yüksekliği Çekiş sistemi Metro (MRT) 4 1. İstanbul ilindeki bütün toplu taşıma türleri arasında tam entegrasyon (bilet ve ücret sistemi) sağlanmıştır.1.200 2. Anadolu’ya giden demiryolu hattı ile aynı rayları ve istasyonları kullanır. Metro.000Sistem Hatlarının Teknik Özelikleri 4.4 4.4.000 (1MC+1T+1TC) Kaynak: 0. Manuel olarak çalışan hattın karayolu denilen çoklu elektrik ünitesinden (EMU) oluşmaktadır. yerli üretime hazırlık için dört örnek tren tipini bir araya getirmiştir.Ş tarafından işletilen raylı sistemlerde ve TCDD banliyö trenlerinde. İmalatçı Uzunluk (m) Genişlik (m) Yükseklik (m) Ağırlık (ton) Boji adedi Maksimum hız İvme Vagon başı yolcu sayısı (6 yolcu. Şehir Hatları A.5 www.029 KW birim başı hatları vapurlarında ve özel deniz motorları için bilet entegrasyonu kapsamına katılmıştır. g 120 dakikada 5 aktarmaya kadar (seyahat başı). Raylı sistemlerde genellkle 1.Levent . Bombartier firması tarafından üretilen üçüncü tip tramvay vagonları ise E-2 : Aksaray .650 Tablo 2.650 29. sinyalizasyon sisteminde geçiş üstünlüğü vardır.1 m/s2 68+272 147+226+172 (1MC+1T+1TC) tarihinde yapılan İstanbul’da bir yolculuk genellikle demiryolu.700 38.istanbul-ulasim.000 3.519 3. 330 KW araç başı GTO/DC motor 69 A.tr ve www. düşük platformlu yerlerde Hafif kullanıldığından tipte sinyalizasyon olup düşük tabanlıdır.435 mm 8.360 3. İkincisi.Havaalanı Metro Hattı:daha Hafifdeğişik metro hattı sistemi ile çalışmaktadır.03 m/s2 54+174(MC)/ 60+180(M & T) 22.istanbul-ulasim.www. Böylece İETT ve Özel Halk GTO/DC motor 32 1.435 mm’lik ray açıklığı kullanılmaktadır. yaşlılara ve özürlülere indirim uygulanır.gov.435 mm 11 ton 310 mm 750 V DC/ Catenary 25 kV AC 50 Hz/ Catenary Bilgi yok 750 V DC/ Catenary Raylı sistem sinyali yok Bilgi yok Manual işletim Bilgi yok Manual işletim Otomatik tren sistemi İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım AnaAna Planı Planı Final Final Rapor Rapor Bölüm Bölüm 4 4 Tablo 4.com.1.650 - 3./m2) (Oturan+ayakta) Güç kontrol sistemi Vagon sayısı Toplam araç gücü Metro Hafif Metro (LRT) Tramvay Banliyö Alstom ABB Bombardier Alstom 21.tr Altyapı ve Ekipman Sistemleri E-1: Araç Şişhane-Taksim .435 mm 14 ton 1. otobüs ve vapur gibi farklı ulaşım türleri ile yapılmaktadır. aktarma verir.2006 düzenlemeyle. birbirine benzer nitelikte olup kullanılmaktadır. E-11: TCDD Banliyö Hattı e Akbil: Elektronik ücret sistemi (minibüs. Ulaşım A. Genel Müdürlüğü’ne ait şehir 440 KW araç başı 1.Darüşşafaka Metro Hattı: Metro tamamen elektrik ve elektronik Tipi sistemlerle donatılmış olup otomatik tren operasyonu ile çalışır ve operasyon kontrol merkezi treni İstanbul’daki raylı sistem hatlarında 3 tip araç (vagon) işletilmektedir. banliyö hattının ise 25 kv Ac 50 Hz Catenary’dır.Kabataş üretilen ve TCDDHattı: tarafından banliyö hattında kullanılan vagonlar ise E14000 tipi değil karayolu sinyalizasyon sistemine uyulmaktadır.

1 Halindeki Raylı Sistem Hatları Proje kapsamında TCDD’ninİnşaat mevcut hattı iyileştirilecektir.Levent . Bu metro hattı Yenikapı’da Marmaray ile entegre edilerek. Zeytinburnu-Bağcılar Tramvay hattına ait Bağcılar istasyonuna 400m uzaklıktadır.000 55. Yenikapı istasyonunda Marmaray ile entegre edilecektir.850 715 70 1. proje km olan hattın 1. Projeler.6 3 Açılı ş Yılı 2013 Kadıköy . Marmaray projesi de Demiryolları. özel otobüsleri. Marmaray 5.140 1. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet temini olmak banliyö üzere üçhatları bileşenden oluşmaktadır.5 km’si Marmaray Projesidir. minibüs. Yolcu ücret tarifesi.Ko d Hat Adı Tür Uzunluk (km) İstasyon adedi C1 Şişhane .4 Levent) metro hattından farklı bir tiptir.Mahmutbey . tünel ve İstiklal Caddesi Nostaljik Tramvayı İETT kadar uzatılacaktır. araç sayısı ve yolcu sayısı Bakırköy bilgileri Tablo 5. Bu tüp İETT Otobüsü (1) İETT Otobüsü (2) tünele. Depo.1 Taşıma Türleri projesinin 2014 yılında. birbirine bağlamaktadır.Şişhane Metro Uzantısı ) Metro 3. 2012 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. UKOME yeraltı istasyonu olacaktır. Avrupa yakasında Halkalı’ya Asya Raylı sistem projeleri mevcut hatlar.Taksim .6 km uzunluk ile AksarayHavaalanı hafif depoda yapılmaktadır. 1500V DC ve overhead catenary olacaktır (rigit catenary). Bağcılar Batı Kirazlı 1 istasyonunda İstanbul’da kent içi ulaşım hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Otogar-Bağcılar hafif metro hattı ile bağlanacaktır. Bu hat için Alstom’dan X yolcu ücretlendirmesi ve hat karakteristik bilgilerin düzenlenmesinden sorumludur. işletmeler arası koordinasyondan.1Mevcutta Karayoluyeni Toplu Taşımacılığı projelerin toplam uzunluğu 128. demiryolu X tarafından. Böylece Sarıyer’den Yenikapı’ya kesintisiz bir metro Tablo 5.Olimpiyat Köyü (yeni hat) Marmaray Projesi Aksaray-Yenikapı (Aksaray-Havaalanı hafif Metro uzantısı) Banliy ö LRT Toplam 128. metro ve tramvay hattı araçlarının muayene. mevcut rayların iyileştirilmesi.2.4 km’si yeraltında olacaktır. Güç sistemi mevcut Taksim-4Levent metro hattındaki gibi değil. X (İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel) tarafından.1.5 aşamasında ve plan aşamasında olan projeler şeklinde sınıflandırılmaktadır. 68 araçtürlerine alınmıştır. raylı sistem hatları İBB’ye bağlı İstanbul Ulaşımaraç AŞ C-5: Marmara Projesi: Marmaray Projesi. ve servislerle.6 16 5 2013 2012 Metro 15. Bu hattın Bağcılar istasyonu.2 geçilmektedir. Kaynak: İUAPBu Proje Ekibi C-2: Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı: hat Marmararay güzergahına paralel olacak şekilde planlanmıştır.1 Projeler İnşaat Raylı Sistem Hatları 4.sağlanmaktadır.781 2.2. Asya yakasında Ayrılıkçeşme’den ve Avrupa yakasında Kazlıçeşme’den tünellerle 4. Karayolu yolcu taşımacılığı planlanmaktadır. Belediye otobüsleri ve metrobüs C-1: Şişhane . hat Aksaray . 2011 sonunda hizmete girmesi planlanan Kadıköy-Kartal metro hattının uzunluğu 26. (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) İBB’nin altındaki Güç sağlama sistemi 1500 VDC overhead catenary ya da rigt catenary’dır. Her iki hat İbrahimağa istasyonunda entegre edilecektir.075 6.2’de Kent içinde belediye otobüsleri.İkitelli . Sirkeci ve Üsküdar’daki yeraltı istasyonları aç kapa metodu ile inşa Kamu Otobüs X Metrobüs X Minibüs Dolmuş Servis üzerinde 37 istasyon yeniden inşa edilecek veya yenilenecektir.Yenikapı Metrodolmuş Hattı: Darüşşafaka 4. Hafif vagonların orijinalBuhalleriyle çalışmasına imkan vermek için kaliteli Kaynak: İUAP Proje Ekibi metro birileuzantısıdır. 4.5 0.1edilmektedir. Tablo 5. Bu bölümün 2013 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır.475 1. 4.8 km olup bunun 76. güzergah ve saatleri İBB tarafından kontrol edilir.Bağcılar (Kirazlı) (Aksaray-Havaalanı Hafif Metro uzantısı) Bağcılar .1 İstanbul’da Karayolu Toplu Taşıma Türleri hattı olacaktır. ihale aşamasında projeler. bakım hattının teknikleri donatılmıştır. Limanlar ve Havaalanları Bu proje. tasarım yakasında Gebze’ye kadar olan güzergahta iki raylı mevcut hat üç raya çıkarılacak ve tamamı 76. otobüs. Raylı Sistem Projeleri Yenikapı.2 Karayolu Toplu Taşıma İşletmesi Ana Hatları X Demiryolları) tarafından işletilmektedir.7 45 2 2014 2013 C2 C3 C4 C5 C6 Otogar .360 334 590 43.kmdiğer ulaşımhalen türleri özeletmektedir. Hafif Metro. Taşıma Türü İETT OHO Minibüs Metrobüs Dolmuş Servis (Kayıtlı) Toplam Ortalama Kapasite Hat Sayısı 107 99 436 274 20 121 193 9 14-20 3 26 860 Metrobüs Araç Günlük Yolcu Sayısı Sayısı(1000) 2. Bu hattın toplam uzunluğu 15.Şişhane Metro uzantısının kamu niteliğindeki tarafından Şişhane sağlanan. diğer inşa halindeki projelerin ise 2012-2013 yılları arasında bitirilmesi İstanbul’da en fazla yolculuk karayolu taşımacılığı ile yapılmaktadır.431 1.8 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final Rapor Final Rapor Final Rapor Bölüm 4 4 55 Bölüm Bölüm Bölüm Tablo 4. sektör tarafından devamı hattı 3. Darrüşşafaka istasyonundan Hacıosman’a kadar uzatılacaktır.Taksim .1.9 km ve 11 tane sağlanmaktadır.1.Yenikapı bir hizmet iken.2.2. İnşa halindeki 5. İstanbul boğazının altında 1. metrobüs.950 7. Tünelin en derin yeri su seviyesinin yaklaşık 56 metre altındadır. boğaz geçişi.2 5 Karayolu İnşaat Aşamasındaki Bölüm ve Denizyolu TopluHalindeki Taşımacılığı hatların inşası ve mevcut hatların uzatılma işleri devam etmektedir.4 km uzunluğundaki tüp tünel ile Asya ve Avrupa yakalarını İnşaatı (DLH) Genel Müdürlüğü tarafından işletilmektedir.1.9 11 2012 76. bakım ve onarımı Esenler istasyonundaki C-3: Otogar-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı: hat 5.491 E-xx : C-xx : T-xx : D-xx : Türü P-xx : İçerisindeki Payı (%) 19% 20% 24% 10% 1% 26% 100% Mevcut Hatlar İnşa Aşamasındaki Projeler İhale Aşamasındaki Projeler Özel HalkProjeler Otobüsü Tasarım Aşamasındaki Plan Aşamasındaki Projeler 83 8184 82 . meydanına daha hızlı ve uygun ulaşım için Taksim-Yenikapı hattı Kabataş-Zeytinburnu güzergahına iyi bir alternatif olacaktır. Bu metro hattı mevcut (Taksim .5 5.5 km olup 16 istasyonu bulunmaktadır.Havaalanı Hafif Metro hattındaki istasyonunu Buadet ulaşım ait Bu kapasite. Özel Servis otorite olup.Yenikapı (Atatürk Oto Sanayi 4. Raylı SistemHat Projeleri Sınıflandırılması Şekil 4. Büyük bölümü yeraltında olan hattın inşaatına 2005 yılında başlanmış. inşaat halinde projeler. hat sayısı.1.Levent .Kartal-Kaynarca (yeni hat) Metro LRT 26. kodlarına göre sınıflandırmış olup aşağıdaki gibidir: C-6: Aksaray-Yenikapı Metro Hattı: Aksaray-Havaalanı Hafif Metro hattına 700 metrelik bir ProjeHafif Kodu uzantısı olan bu hat.6 İdare ve Organizasyon C-4: Bağcılar-İkitelli-Olimpiyat Köyü Metro Hattı: Bu metro hattı.6 olup inşası devam Taksim karşılanmaktadır. verilmektedir.

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 5 midibüsleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesine devrolmuş ve İETT bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. daha önceilezirve saatlerdeBelediyesi 67 sınırının genişlemesiyle. Otobüsler gerek hat sayısı bakımından gerekse kapasite açısından diğer türlere göre avantajlı olması nedeniyle ön plandadır. ve yetkileri bu ilçe ve beldelerden tüm otobüs ve 86 85 . Özel Halk otobüsleri ise. 2002). 2010 Metrobüs İETT bünyesinde işletilen bir kamu hizmetidir.3denetimine km bırakılmıştır. Şekil 5. Sonveolarak 2004sahip senesinde 5216 sayılı kanun Büyükşehir 18. Büyükşehir Belediyesince 1982 yılında yapılan düzenleme ile sayıları giderek artmıştır (İstanbul 1. Kentiçi Ulaşım Şurası. hat uzunluğuna 14 durağa metrobüs hattı. En önemli karayolu toplu taşıma türü İETT otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleridir. Özel halk otobüsleri ise UKOME kararı ile İETT’nin yönetim ve yönlerinde birer şerit alınarak 17 Eylül 2007’de hizmete açılmıştır. 1927 yılında hizmet vermeye başlamış ve ilk kez 1960 yılında ruhsatlandırılmıştır.taşımacılığı. Karayolu toplu taşımacılığında yolcuların % 39’u otobüsler tarafından taşınmaktadır. D-100 karayolunun Topkapı-Avcılar hattının orta refüjüne yakın gidiş veİETT geliş Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.1 Otobüs Hatları Kaynak: İUAP Proje Ekibi. İETT’nin İstanbul’un ana arterlerindeki trafik İETT ve Özel Halk Otobüsleri yoğunluğunu azaltmak. daha önce 5216 dışında kalan belde ve ilçelere ait taşımacılık görev dakikada alınan Topkapı-Avcılar arasını 22 sınırı dakikaya indirmiştir. 2007 Kaynak: İETT ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü.1. hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı metrobüs Kamu 3645 sayılı kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesi adına sisteminin ilk otobüs bölümü.

6 km hat uzunluğuna erişmiştir. Böylece metrobüs.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 5 Metrobüs hattının ikinci bölümü (Topkapı . Minibüs.2 Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs Güzergahı Minibüs İstanbul için bir diğer önemli toplu taşıma türü de minibüslerdir. Zirve saatlerde en fazla 6 dakikada köprü geçişi yapan metrobüs için ortalama yolculuk süresi 25 dakikadır.360 tane minibüs bulunmakta ve karayolu yolcu 87 . Özel bir durağı yoktur ve yolcu isteği üzerine durkalk yapabilmektedir. İETT tarafından son olarak 2 Mart 2009 günü Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattının işletmeye açılmasıyla Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş sağlanmıştır. Avcılardan MİA'ya otomobil ile 90 dakika olan seyahat zamanı -zirve saatlerde. arzu hatları üzerinde çalışması ve sefer sıklığının yaklaşık 2 dakikada bir olması etkili olmuştur.Zincirlikuyu: 9. Köprü üzerinde normal trafiğe karışan ve yolun en sağ şeridini kullanan bu hat 11 km uzunlukta ve 7 duraklı olarak inşa edilmiştir. Mevcutta yaklaşık 6. Karayolu toplu taşımacılığında günlük taşınan yolcu sayısının %10’nu Metrobüs ile taşınmaktadır. Mecidiyeköy etrafındaki Merkezi İş Alanlarına (MİA) da ulaşarak 29. Metrobüsün kısa bir zaman diliminde önemli bir toplu taşıma türü haline gelmesinde. yaklaşık 14-20 kişi kapasiteli ve kısa mesafeli bir toplu taşıma türüdür.5 km) 9 Eylül 2008’de hizmete açılmıştır. yüksek bir kapasiteye sahip olması.1. Şekil 5. Bunun sonucunda da hem sürücüler açısından tehlikeli durumlar oluşmasında hem de trafik sıkışıklığının artmasında etken rol oynamaktadır.metrobüs ile 45 dakikaya inmiştir.

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 5 taşımacılığının %24’ü minibüslerle yapılmaktadır. Bu tür en az yolcu taşıyan karayolu toplu taşıma türüdür. İstanbul’da dolmuş sayısı 590 adet olup 26 hatta hizmet vermektedir. Yolcu kapasitesi 5-9 kişi arasında değişmektedir. 2007 Dolmuş Yollarda dolaşarak yolcu aldıkları için uzun yıllar İstanbul’daki trafik sıkışıklığının en önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen dolmuşların. Mevcutta dolmuşlar daha çok merkezi iş alanları etrafında belirli güzergahlarda çalışmalarına rağmen durak bazlı çalışmadıkları için hala trafiği olumsuz etkilemektedirler. Minibüslerle yapılan yolculuklarda yolcular için bilet bazında ya da elektronik olarak herhangi bir kayıt tutulmadığı için ilgili kuruluşların tahmini değerleri kullanılmaktadır. sayıları azalmış ve buna paralel olarak taşımadaki payları da küçülmüştür. Kaynak: İUAP Proje Ekibi. Günümüzde dolmuşlar belirlenen güzergahlara göre çalışmaktadırlar. 88 .

Fakat Metrobüste farklı olarak aktarma kabul edilmemektedir. akbil (İBB’nin uyguladığı elektronik ücret Tablo 5. 1.0. aktarma verir.65 0. Bazı servis araçların bir kısmının yaşlı ve gösterilmektedir.45 0. öğretmen. Bu iki tür diğer toplu taşıma türlerine göre daha pahalıdır. Minibüsler için yaka geçişi tarafından yapılmaktadır.85~9. HalkHaliç Otobüsleri ve Metrobüste benzer ücret tarifesi uygulanmaktadır.95 60-70 diğer üçten0.3.35-0.3 İstanbul karayolu toplu taşımacılığında sorumluluk dağılımını göstermektedir.35.1 Denizyolları Toplu Taşımacılığında Sorumluluk Dağılımı yapan hatlar bulunmazken. Yıl Tablo 5.25~5.25 2007 1.2. San.85 0.000 adet servis aracı hizmet vermektedir.4 Dolmuş Hatları sağlayacak ikinci bir kuruluş olarak İstanbul veEkibi.2010) kullanımlık akbil ücreti 2006 ve 2007 yılında 1. bu türlerininiseplanlaması yine tarafından yapılmakta iken her türlü onay/izin değişmektedir.Ş. Otobüs ve sistemi) ve para geçerlidir.Ş.10 1. özürlülere çeşitli indirimler uygulanmaktadır.1 Taşıma Türü ve İdare Tablo 5.2.tr) Bilet/Jeton Normal İndirimli2 İETT Otobüsü Özel Halk Otobüs Metrobüs4 1.1. şirket Özel Boğaziçi.Ş.1’de denizyolları toplu ücret tarifesi farklılık göstermektedir. araç içi oturma şansı olması bakımından diğer türlere göre daha konforludur.95 Bölgesel Özel Halk Otobüsleri Minibüs 1~10 Dolmuş Servis araçlarının günün belliaitsaatlerinde çalışmaları vetürlerine kalan saatlerde demiktarları yol kenarıTablo parklanma 2010 yılının karayoluayrılarak bazlı ulaşım göre ücret Eylül 2010 yılında ise Kasım Şehirlerayına Hatları İDO’dan “İstanbul Şehir Hatları Tur. bazıları köprü geçişi yaparken.65 0. A. (www.3 Ücret Sistemi Toplu taşımacılıkta bir kullanımlık tam akbil ücretinin İUAP çalışmalarının başlangıç yılı olan 2005’ten günümüze kadar olan değeri Tablo 5. Tablo 5.25 2008 1.1. Sefer uygulanmaktadır. özel işletmelerce Tam Tarife Aylık 1 3 gidilmiştir.iett. ve Adalar’a hizmet vermektedir.9-7 - - - - - - - - - - - İzin Güzergah İBB IDO + İBB İzleme / Kontrol İBB İBB 91 - 8990 . bünyesinde olan bu yeni İETT.95-1. bazıları da çift katlıdır.5 TL ve 2010 yılının Kasım ayından itibarendel . bir kayıt ve çalışma sistemi oluşturulamayan servis araçları.ido.11.5 2010 1.25.1.4’te gösterilmektedir.65 TL olmuştur. Şekil Bu tarihte Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz ulaşımını 5. Toplu taşıma türleri arasında bilet entegrasyonu kapsamında aktarma mevcuttur.5 - İşleten Kurum Ozel(Turyol/Dentur) Kamu (IDO) Sorumlu Kurum Planlama İBB İBB İBB IDO 0. 43.95 0.95 0.2 Deniz Ulaşımı 5. 5. Büyükşehir servis tiplerine görestandart farklılık adıyla kurulan yeni şirketİstanbul’da altında hizmetlerini Belediyesi’nin dışı olması önemli bir sorun olarak görülmektedir. Otobüslerde bilet.35-0. göstermektedir. Servislerde sorumlu birimotobüslerde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesifarklı Toplu 2 Öğrenci.85 1~4 5 - 1. 2009 ve 2010 yılının ilk on ayında 1. personel servisi (ÖYK)araçlarıyla ile bir protokol yaparak Türkiye Şehir Hatları İşletmesini devralma iradesini ortaya olarak çalışmaktadır. dolmuş hariç) İlk Sefer İlk Özellikle Aktarma Tam yapan İndirimli Aktarma yapılmaktadır.65 0. ve Tic. İETT.5’de yapmaları trafiği olumsuz olarak etkilemektedir.”5. Karayolu Özelleştirme toplu taşımacılığının %26’ı servis 2005 İstanbul’da Şubat ayında ise. 1.tr (01. Özel Halk Otobüsleri ve Metrobüste öğrenci. İDO. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yüksek Kurulu sağlanmaktadır. Ayrıca metrobüs aktarma almaz. 3 Müdürlüğü’dür.35-0.1.85-9.3 2009 1.1. yaşlı ve metrobüs ile ilgili planlama. (İDO) adını Servis Araçları almıştır.65 Tablo 5. 1988 yılında şirkette ünvan değişikliği yapılmış ve işletme İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A. 2008 yılında 1.1. sorumlu kurum Akbil1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Ulaşım Müdürlüğü’dür. zaman Belediye bu otorite çoğunun büyük kapıdan ölçüde kapıya İDO’ya tarifelerine uyması ve . Minibüs ve dolmuşlarda ise.45 fazla durak arasındaki 12 yolculuklar için 1. Mesafeye göre ücret miktarıUKOME taşımacılığında sorumluluk dağılımı gösterilmektedir. Buna göre 2005 yılında 1 TL olan bir Kaynak: Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve www.2. 1987 yılına kadar büyük ölçüde Türkiye Deniz İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi tarafından sağlanmaktaydı.65 0. Planlama ve Bazı otobüs türlerinde otobüsün özelliğitarafından ve güzergâhına göre de işletmesi ücret tarifelerinde farklılığa onaylama İndirimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapılmakta iken. Kırsal kesime hitap eden bölgesel Özel Denizyolu taşımacılığında.1.2 İdare boy motorlu yolcu taşımacılığı yapmaktadır. dolmuşlar için az sayıda olmasına rağmen yaka geçişi yapan hatlar bulunmaktadır.95 0.10 1.1.85 0. günlük işletme ve kontrol İETT’ye aittir.45 - 5. yaşlılara ve özürlülere indirim uygulanır.4 Yıllara Göre Bir Kullanımlık Tam Akbil Ücreti İstanbul'un deniz ulaşımı.1. Öte yandan diğer toplu taşıma türlerinde 5.95-1. şehir içi hatlarda Turyol ve Dentur gibi özel işletmelerde küçük ve orta Halk Otobüslerinde ise farklı ücret tarifesi uygulanmaktadır.3 Karayolu Toplu Taşımacılığında Sorumluluk Dağılımı Akbil Ücreti(TL) 2005 1 2006 1. toplu taşıma İstanbul ücreti.85 0. yaka geçişi ve çift katlı otobüslerde ücretUlaşım tarifesi Akbil: Elektronik ücret sistemi (minibüs. Devralma işlemiyle birlikte Sağlıklı İstanbul’da deniz düzeni ulaşımından sorumlu tek otorite İstanbul Büyükşehir diğer Başkanlığı toplu taşıma olmuş türleri ilevekıyaslandığında hizmetdevredilmiştir sunması.5 Karayolu Toplu Taşımacılığı Ücret Sistemi 5. karayolu yürütmektedir. öğretmen. Servis araçlarının bir kısmı okul araçları bir kısmı da koymuştur.com.gov.Ulaşım Türü Sorumlu Kurum İşletme Türü Planlama Onay/İzin İETT Otobüsü İETT Kamu İETT İETT Özel Otobüs İETT Özel İETT İETT Metrobüs İETT Kamu İETT İETT Özel İBB İBB Özel İBB İBB Özel İBB UKOME Minibüs İBB(Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) Dolmuş İBB(Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) Servis İBB(Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ulaşım Planı Ana Ana Planı Planı Final Rapor Final Final Rapor Final Rapor Rapor Bölüm 5Bölüm Bölüm 5Bölüm 5 5 Dolmuş veulaşım minibüslerde daha farklı birİBB ücret tarifesi vardır. Bunların ücretleri daha yüksektir (2-3 kat). kurulmuştur.10 1. Ticaret Kaynak: Ulaşım İUAP Proje 2007 A. Özel işletmelerin tercih ettiği 120 dakikada 5 aktarmaya kadar (seyahat başı).95TL ücret alınmaktadır 4 Metrobüste ilk 3durak 5 0 Otobüslerin bazıları ekspress.95-1. Tablo 5.85 için1.

2009 sayısına bakıldığında ise yolcu sayısına paralel olarak Pendik-Yalova hattında en fazla.K-Armutlu Armutlu-Armutlu T. 13% Hat Adı İstanbul-Çınarcık-Esenköy Esenköy-Çınarcık-İstanbul 239 13% Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa 189 10% Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı 185 10% Bostancı-Yenikapı/Armutlu T. Araba vapuru.2 İşletme Tablo 5. Tablo 5.328 Deniz Motorları (Dentur) Oran 8% 94 .694 10% 421 2% Pendik-Yalova iken.342 303. Bu tabloya göre en fazla yolculuk Bostancı-Armutlu arasında gerçekleşmektedir.K/Yenikapı-Bostancı Kabataş-Kadıköy / Bursa 440 24% 431 23% 63 3% Bursa / Kadıköy.2’de İstanbul'da deniz toplu taşımacılığının işletme özellikleri gösterilmektedir. Deniz Denizotobüsü.ada-B.800 Genel İçindeki Oranı 17.DIŞ HAT Hızlı Feribot Diğer Şehir hatları A.2 Denizyolu Toplu Taşımacılığının İşletme Özellikleri İDO. en az yolcu taşınan hat Yenikapı-Bandırma hattıdır.892 46. hızlı feribot.5 Hızlı Feribot Hatlarında Taşınan Yolcu ve Araç Sayıları Yolcu Vapuru Arabalı Vapur göre deniz otobüslerinde iç hatlarda en fazla yolcu Bostancı-Bakırköy hattında taşınmaktadır.856 17. Mavi Marmara Yolcu Gemisi ise Sarayburnu .2.ada-Bur-Kın-Kab 297 2% Kab-Kın-Bur-B.3’de deniz otobüsü hatları için 2009 yılında taşınan yolcu sayıları verilmektedir. TURYOL DENTUR TOPLAM 2 Şehir hatları Günlük Taşınan Araç Sayıları 3.790 27% Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy-Bostancı 5.214 7% Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 4.603 9% Kabataş-Bostancı 1.598 100. Mavi Marmara yolcu vapuru.ada-H. 2009 Deniz otobüslerinde dış hatlarda taşınan yolcu sayıları Tablo 5.2. Bostancı-Kabataş 1.2. Diğer özel deniz toplu taşıma türleri ise birbirine yakın değere sahiptir.2.Kabataş 72 4% 1. Boğaz Hattı Gidiş TabloTablo 5.00% yolcu taşınan hatlar ise boğaz gidiş ve dönüş hatlarıdır. En fazla yolcu taşınan hat 1. şehir içi ve şehirlerarası hem yolcu hem de Hat Adı Oran Günlük Taşınan taşımaktadır. Hızlı feribot.2. Kaynak: İDO Faaliyet Raporu. 2009 Tablo 5. yolcu vapuru.000’dir.4 Deniz Otobüsü Dış Hat Yolcu Sayıları 5.254 15. Tabloya göre İstanbul’da 2009 yılında günlük taşınan yolcu sayısı yaklaşık 300.670 49% 15% 15% 100% 19.Ulaşım Türü İDO Günlük Taşınan Yolcu Sayıları Deniz otobüsleri .Marmara Adası .500 Genel İçinde ki Oranı 6% 1% 6% 8% 148.4’de verilmiştir.İÇ HAT Deniz otobüsleri . Hızlıaraba Feribot Yolcu Sayısı Diğer türlere göre daha hızlıdır. deniz taksi servis tipleri ile hizmet vermektedir.786 45.2.3 Deniz Otobüsü İç Hat Yolcu Sayıları Mavi Marmara Yolcu Gemisi Deniz Taksi Kaynak: İDO. En az Boğaz Hattı Dönüş Toplam 17.000 9293 DO. En az yolcu taşınan hat ise KabataşBursa hattıdır. İDO’nun hat sayısı.092 6% Yalova-Kartal şehir içi ve şehirlerarası hem yolcu hem de araba taşımaktadır. YenikapıBandırma hattında ise en az sayıda araç taşınmaktadır. Günlük taşınan araç Kaynak: İDO.2.ada-Bos 1.027 29% Kartal-Yalova 1. Bu değer içinde en büyük pay (%70) İDO’ya aittir.597 1.2. şehir içinde sadece yolcu taşımaktadır. deniz otobüsü.697 25. Otobüsüşehir içi ve şehirlerarası sadece yolcu taşımacılığı yapmaktadır. 2009 Günlük Taşınan Yolcu Sayısı Oran 11% Günlük Taşınan Araç Sayısı 90.855 100% Toplam Kaynak: Hat Adı Yenikapı/Yalova 2. Yüzde Günlük Taşınan Deniz Motorları (Turyol) Yolcu Sayısı 2Harem-Sirkeci hattını 236 temsil etmektedir. Bu tabloya 395 2% 5.5’de hızlı feribotla taşınan yolcu ve araç sayıları verilmektedir.065 6% Bos-H. filo büyüklüğü ve araç kapasiteleri bakımından fazla olması İDO’yu ön plana çıkarmıştır. Tablo 5. Yolcu vapuru.054 100% 17% 83% İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Planı Planı İstanbul İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Rapor Final Final Rapor Bölüm 55 Bölüm Bölüm 5 Tablo 5. araba vapuru.Avşa Adası arasında sadece yolcu taşımaktadır.Ş.2.

8’de Denizyolu toplu taşımacılığındaki ücret sistemi verilmektedir.702 6% Denizyolu Toplu Taşımacılığı Ücret Sistemi Emirgan-Kanlıca-A.1 0.75-6.083 3% Harem-Sirkeci 5. Buna göre en fazla yolcu Kadıköy-Karaköy.157 7% Pendik/Yalova 3.6 Şehir Hatlarında Taşınan Günlük Yolcu Sayıları Hat Adı Günlük Oran Kaynak: İDO.186 1% 2% Kaynak: İDO.1 Denizyolu Hatları.2.176 Toplam Araç Sayısı 17. % Tablo 5. Haydarpaşa/Eminönü-Karaköy Eminönü/Haydarpaşa-Kadıköy Karaköy/Haydarpaşa.75 1.95-1.4 0.639 8% Bandırma/Yenikapı 1.493 8% İstanbul’da şehir içi hatlarda denizyolu taşımacılığında Turyol ve Dentur şirketleri gibi özel işletmeler Eminönü-Üsküdar 14.684 23% Yenikapı/Bursa 2.Köy 1.95-4.200 10 % Tablo 5.862 3% Eminönü-Kadıköy.342 92.65-6.676 7% 174.65 0.0 0.144 Üsküdar-Eminönü Kadıköy/Eminönü.286 100 Genel Toplam % 96 Turyol Dentur Toplam Filo Büyüklüğü 60 40 Hat Sayısı 100 4 Günlük Taşınan Yolcu Sayısı 45.273 göre 1 ve taşıma türüne değişmektedir.3 Ücret Sistemi 1% bazı istatistikler verilmiştir. yolcu Boğaz Hattı 4.21 1.7 Deniz Motorlarının İşletme Özellikleri 2.Kadıköy 11.825 8% Harem-Sirkeci (Araç İçi Taşınan Yolcu) 11. İkişer hatta sahip olan deniz motorlarında taşınan yolcu sayıları 17.000 Yenikapı/Bandırma 1.384 11% 8% 95. 2009 3.538 kullanılmasına rağmen7% akbil kullanımı daha yaygındır.Karaköy 24. Jetonlar hala birbirlerine yakındır.259 7% 81. Dentur (2009 ayının ilk 5 ayına ait istatistikler) Eyüp(Haliç Hattı) Kabataş-Kadıköy-Bostancı/Adalar-Yalova-Çınarcık Şehir hatlarına 17.795 ait 10 % sayıları Tablo 5.140 2.187.2.5 1. Eminönü-Üsküdar ve Kadıköy-Beşiktaş arasında taşınmaktadır.8 0.383 3% Sirkeci-Harem (Araç İçi Taşınan Yolcu) 13. Boğaz Hattı (Özel) 1.2.2. 2009 Şekil 5.698 12% 12% 100% 139.593 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor İstanbul Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı BölümMetropoliten 5 Final Rapor Bölüm 5 Tablo 5.8 9. Başta Tablo 5.7’de deniz motorlarına ait 1.779 1.626 22% Yalova/Pendik 3.21 95 .6’da verilmiştir.234 2 2 Jeton 100 İndirimli 3 Tam İlk Sefer İDO3 50 50 Akbil Normal Özel (Turyol/Dentur) Oran(%) Sonraki Seferler 2 İlk Sefer Sonraki Seferler2 1.95-1.591 14% küçük ve orta boy motorlu yolcu taşımacılığı yapmaktadır. 2007 8% Kaynak: İUAP Proje Ekibi.488 9% 145.538 5% Tablo 5.Hisarı-Kandilli-Bebek-A.2.938 5.086 1% Sirkeci-Harem 6.2.065 1% Kadıköy-Kabataş Kadıköy-Beşiktaş Beşiktaş-Kadıköy 9.367 19% 255.372 19% 271. Bazı denizyollarında ücret tarifesi ise mesafe Kabataş-Kadıköy 1.2.2. 2007Ücret Sistemi 14.892 Bursa/Yenikapı 12% 12% 100% Yalova/Yenikapı 107.892 46.2.162 Eminönü-Kasımpaşa-Fener-Balat-Ayvansaray-SütlüceKaynak: Turyol.1 0.

yerel kontrolöre gönderilmekte ve yerel kontrolörler de durum verilerini merkeze göndermektedir. 6. merkez ve yerel kontrolörler arası veri alışverişi sık ve bir saniye aralıklarla yapılmaktadır. sinyal kontrol sistemleri. öğretmen ve sakatlara v. 6. yerel kontrolörlüğü yapmaktadır. yeşil sinyal daha önceden ayarlanmış süreden önce kesilmektedir.1. Yeşil fazın sonuna doğru. Trafik Müdürlüğü’nün bir birimi olan Trafik Kontrol Merkezi’ne bağlıdır. Sistemin kontrol algoritması yerel kontrolörler ve merkez arasında sık veri transferinin sağlanması ile anlık trafik durumu bilgilerinin edinilmesi ve buna bağlı olarak gerekli müdahalenin yapılması olarak tanımlanmaktadır. Bunların tamamı İ.B.590 1 tane trafik sinyali bulunmaktadır. Bütün yerel kontrolörleri sorgulamak ve çalışma durumunu kontrol etmek merkezden yapılabilmektedir. İşletme sırasında yerel kontrolörce bir anormallik tespit edilirse.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 Bölüm 6 Trafik Yönetimi Bu bölümde İstanbul’da uygulanmakta olan trafik yönetim uygulamaları. Sistem cep telefon teknolojileri trafik kontrol sistemine uyarlanmıştır. herhangi bir araç görülmezse. Örneğin Kabataş-Adalar hattında bir jeton 6. Ayrıca 2 Genel Paket Radyo Servisi: GSM Üzerinden Data Transmisyon Sistemi. Kısa bir süre önce sinyal sisteminde mevcut araç detektörüne ilaveten 100 adet kamera tipi araç detektörleri kullanılmaya başlanmıştır.5TL’dir. (Mobil İletişim İçin Global Sistem) Cep Telefon Sistemi 3 yüksek ücretli hatlarda aktarma kabul edilmez.1. sistemleri ile trafik kaza durumu ve trafik kurallarının uygulanması anlatılmaktadır.B. Trafik Müdürlüğü. Sistemde yerel kontrolör ve merkez veri iletişiminde GPRS 2 üzerinden TCP/IP 3 kullanılmaktadır. sinyal kontrol talimatı ve diğer indirilen veriler. Kavşak tasarımında küçük değişiklikler yapabilmekte fakat yol 3 •• Öğrenci. • Kavşaklardaki geometrik tasarımından Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü sorumludur. Yerel kontrolördeki veri.s. Diğer yandan. 2009 3 İDO’nun kendi içindeki hizmetlerinde alınan en az ve en fazla ücret miktarlarıdır. 1 İBB.1 Trafik Sinyalizasyon Sistemi 6. Dedektörler. • Trafik Müdürlüğü trafik sinyali direğinin yerini tasarlayıp. sinyal ışık ve kontrol yazılımı tamamen yerel olarak geliştirilmiştir. indirim uygulanır. 120 dakika 5 transfere kadar (sefer ücreti başına). veri iletişim sistemi ile yüklenebilmekte veya indirilebilmektedir. Transmisyon Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü: İnternette Kullanılan Veri Değişim Teknolojisi 2 97 98 . Bu sistemde. Bu uygulama toplam bekleme süresini azaltmaktadır.2 Trafik Sinyal Tasarımı ve Bakım/Onarımı Trafik sinyallerinin tasarımı ve bakım-onarımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir. Sistemin tüm donanım ve yazılım bileşenleri. Trafik sinyallerinin kontrolü günlük olarak trafik hacminin durumuna göre gün içerisinde 4 farklı saat diliminde yapılmaktadır. otomatik olarak kontrol merkezi. yaklaşan bir araç fark edildiğinde aracın durmadan geçmesini sağlamak için yeşil sinyal süresi uzatılmaktadır.1 Mevcut Sinyalizasyon Sistemi İstanbul’da yaklaşık 1. kontrolörün durumundan haberdar olmaktadır. Uygulanan trafik kontrol kanalı sisteminde (ATC). algılama bölgesi içindeki araçların varlığını algılamakta ve aktivasyon için aldığı sinyali yerel kontrolöre bildirmektedir.

takım zamanlamayı yerel kontrolöre bağlı bilgisayarlar vasıtasıyla yerinde değiştirir. Çalışma ekipleri iki vardiya şeklinde 90 kişiden oluşmaktadır. bunların % 30-35’i çalışmaz durumdadır ve bakım/onarımları çok zor ve masraflıdır. boyama.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 genişliği ve otobüs durağı gibi ana unsurları değiştirememektedir. Belediye. Zamanlamanın doğru uyarlanmadığı görülürse. Bak ım/onarım ekibi düzenli olarak belirlenen araziyi gezmekte ve sinyal zamanlamasının uygunluğunu kontrol etmektedir. 2009 99 . 6. ağır bakım. Trafik Müdürlüğü GPRS veri iletişim sisteminin eksikliğinin farkındadır. yönetimi ve işletimini gelişmiş teknolojilerle sağlamak amacıyla Trafik Kontrol Merkezi kurulmuştur. Bu kameralar alanın video görüntüsünü telekomünikasyon şirketinden 4 İBB.2 Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalışmaları 6. Sinyal bakım/onarımı ve zamanlama planı güncelleme sisteminin organizasyonunda İstanbul’un tamamı beş bölgeye bölünmüştür. • Saha mühendislerinin uygun ve gerekli gördüğü kavşaklarda gerekli revizyonlar yapılmaktadır.1. Mevcut sinyal sisteminde 185 noktada hala iptidai detektörler kullanılmaktadır. Trafik Müdürlüğü. Kötü kaldırım koşulları yüzünden. Ulaştırma sistemlerinin hizmet kalitesini arttırmak. TEM otoyolu ve ana arterler üzerine yerleştirilmiştir.2. Syncro ve Transyt 7F yoğunluklu olarak kullanılmaktadır. Bu ki şilerden 31 tanesi sadece programcı diğerleri yıkama. gelişmiş teknolojiler kullanılarak ulaşımda yeni çözümler aranmasını zorunlu kılmaktadır. Kameralarda video kapsama alanının kontrolü için merkezden uzaktan kumanda ile çalıştırılabilen panorama.1 Trafik Kontrol Merkezi Her gün artan araç trafiği. Toplam 339 4 kamera noktası ve 412 kamera D100 karayolu. Günümüzde özellikle Vissim. Bu nedenle fiber optik kablo kullanarak yeni bir sistem kullanmayı planlamaktadır. • Trafik sinyal tasarımının ilk uygulamalarında çeşitli sinyal zamanlama yazılımları kullanılmış ancak İstanbul için sonuçlar uygulanabilir bulunmamıştır. 6. periyodik bakım.3 Yeni Sinyal Sistemi Sinyal zamanlamasını trafik talebine göre otomatik olarak ayarlanan ve merkezden çalıştırılan dinamik trafik sinyal sistemi planlanmaktadır. çoklu görünüm ve zoomlama fonksiyonu vardır. bölge devriye ekiplerinden oluşmaktadır. mevcut trafik sinyal sisteminin GPRS’ini kullanarak bütün kavşaklardan veri transferini sağlamaktadır. • İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş bir şirket olan İSBAK ise sinyal kurulumu ve bakım/onarım işleri ile ilgilenmekle ve detaylı sinyal tasarımları ile birlikte sinyal zamanlama hesapları da yapmaktadır. Tüm koordinasyonu bitmiş arterlerin Syncro 7 Live programında optimize edilmiş hallerinin dijital dosyaları saklanmaktadır.

Bunun dışında operatörler istedikleri görüntüleri kendi ekranlarından izleyebilir. Sistem MPEG4 5 veri kompresyon teknolojisini 2 Mbits/saniye devresinde kabul etmektedir. Operatör istediği görüntüleri ana duvar ekranında açabilmekte veya bütün görüntüyü ekranda bir arada görebilmektedir. YALOVA Şekil 6. 100 .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 kiralanmış olan iletişim hattından kontrol merkezine göndermektedir. Video sinyali sıkıştırma yöntemlerinden biridir. Düşürülmüş şekil oranından dolayı monitördeki video görüntüsü daha yüksek hızla iletişim hatları kullanan görüntüler kadar düzgün olmasa da trafik akışını izlemek için yeterlidir. birçok ekranlı 17 sütun ve 5 sıra ebadında 85 ayrı görüntüyü sergileyebilen duvar ekran üzerinde gösterilebilmektedir.1 CCTV Kamera Noktaları Kameralardan elde edilen görüntüler İBB Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Kontrol Merkezi’nde izlenebilmektedir. Trafik Kontrol Merkezi’nde ulaşım problemleri ile ilgili olarak 5 • T rafik yoğunluk bilgilerinin eş zamanlı olarak alınması • Kent trafiğinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi • Sinyalize kavşakların gerçek zamanlı olarak izlenmesi MPEG4: Hareketli Resim Kodlama Uzmanları Grubu 4. istedikleri an istedikleri senaryoyu istedikleri ekrana uygulayabilmektedir.2. Bu görüntüler büyük.

2. Trafik Ölçüm Dedektörleri (RTMS) Yol a ğı üzerinde gerçekleşmekte olan anlık trafik akışına ait sayısal bilgilerin online olarak elde edilmesi amacı ile şerit bazında RTMS’ ler kurulmuştur. birden çok şeritte aynı anda ortalama meşguliyet süresi gibi verileri üretmektedir.2 Trafik Kontrol Merkezi 6. 6 RTMS: Uzaktan Trafik Mikrodalga Sensörü. Görüntü İşleme Sistemi. 2 ve 5 dakikada bir kontrol merkezine gönderilmektedir. 2009 101 . Bunlar RTMS.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 • Trafik yoğunluk bilgilerinin görsel ve işitsel olarak verilmesi • Bölgesel trafik durumlarının izlenmesi • Trafikteki sürücülerin anlık değişimlerden haberdar edilmesi • Şehir üst yapısının izlenmesi • Şehir yaşam alanları ve noktalarının görülmesi • Trafik ve yol durumu bilgisinin son kullanıcılara internet ve telefon yoluyla iletilmesi gibi konularda veriler sağlanmakta ve bu verilerin analizleri sonucunda çözümler üretilmektedir (Trafik Müdürlüğü. RTMS 6 tipi araç detektörü D100 karayolu. Bu veriler her detektör tarafından kaydedilmekte ve GPRS kullanılarak her 1. 2010). TEM otoyolu ve ana arterler üzerinde 318 7 noktada bulunmaktadır. Normalde çok şeritli yolları kapsayan algılama alanı içerisinde taşıtların varlığını tespit etmede mikrodalga kullanan bir tür taşıt detektörü 7 İBB. ortalama hız. RTMS’ ler algılama alanı içindeki araçlara ait trafik hacmi.2 Trafik Ölçüm Sistemleri 3 adet trafik ölçüm sistemi bulunmaktadır. Otomatik Yol ve Meteoroloji Gözlem Sensörleri (OYMGS)’dir.2. Şekil 6. Trafik Müdürlüğü.

Sonuç olarak D100 karayolu. araç yoğunluğu. 2010). stratejik plan yapma ve trafik gözlem operatörlerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır (Trafik Müdürlüğü.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 Araç detektörü tarafından toplanan trafik akım verileri sayesinde. 2010). 102 . Kamera bakış açısında yer alan yol ağı üzerinde gerçekleşmekte olan trafik akımına ait.3 RTMS Noktaları Görüntü İşleme Sistemi (Image Process) Trafik kameralarından elde edilen görüntüler. Yolculuk süresi verileri Trafik Kontrol Merkezi’ne ait web sitesinde gösterilmektedir (Trafik Müdürlüğü. görüntü işleme sistemi ile analiz edilmektedir. TEM otoyolu ve ana arterlerde önemli başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki yolculuk süresi temel alınarak yolun üzerindeki her bir bölümün yolculuk süresi hesaplanabilmektedir. Böylece olay yönetimi.2. Şekil 6. detektörün bulunduğu yolun her bölümünde trafik durumu belirlenmekte ve trafik hızı hesaplanabilmektedir. sayısı ve hızları ayrıca kaza ve benzeri olağandışı durumlar sistemde otomatik olarak tespit edilmektedir.

2. Detaylı anlık verilerden yoksun olarak yürütülen kar ile mücadele çalışmaları hem etkinlikten uzak hem de yüksek maliyetlidir. 2010). 2010 Otomatik Yol ve Meteoroloji Gözlem Sensörleri (OYMGS) Gerekli hazırlıklar yapılmadan karşılaşılan kötü hava koşulları trafiği olumsuz etkilemektedir. 2010 6.4 Görüntü İşleme Sistemi Kaynak: Trafik Müdürlüğü. yolculuk süresi ve trafik kamera görüntüsü) farklı türde trafik bilgileri alınabilmektedir. internet ve cep telefonu ile ulaşabilmektedir. TEM otoyolu ve ana arterlere yerleştirilmiş olan video kameraları ve RTMS’lerden trafik durumuyla ilgili (sıkışıklık bilgisi. 103 . Şekil 6.5 Otomatik Yol ve Meteoroloji Gözlem Sistemi Çalışma Konsepti Kaynak: Trafik Müdürlüğü. ortalama hız.2.3 Trafik Bilgilendirme Sistemi D100 karayolu.2. Bu sorunların önüne geçmek için Otomatik Yol ve Meteoroloji Gözlem Sistemi İstasyonları kurulmuştur (Trafik Müdürlüğü.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 Şekil 6. Kullanıcılar bu bilgilere çağrı merkezi. değişken mesaj sinyali.

ortalama 3000 adet çağrı yanıtlama • Trafik arızaları ve kaza bilgilerinin ilgili birimlere aktarılması • Değişken Mesaj Panoları (DMP) bilgi girişi Web Uygulamaları Trafik Kontrol Merkezinde toplanan veriler ışığında “anlık trafik bilgisine her zaman ve her yerde ulaşın” konseptinden hareketle web üzerinden sürücü yolcu ve yayaları bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla trafik kameraları. otomatik yol ve meteoroloji gözlem sensörlerinden alınan meteorolojik veriler ve diğer birimlerden alınan yol ağları üzerinde bulunan altyapı çalışmalarına ait bilgiler düzenlenerek sayısal trafik yoğunluk haritası oluşturulmaktadır. 2010 Online Trafik Yoğunluk Haritası Trafik ölçüm sistemleri tarafından Trafik Kontrol Merkezine iletilen anlık trafik yoğunluk verileri. Trafik Kontrol Merkezi Yayın Odasında ise. Yaklaşık 3 yıldır yayınını sürdüren web sayfasını günde ortalama 85 bin kişi ziyaret etmekte ve bu sayı her geçen gün hızla artmaktadır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 Çağrı Merkezi Trafik Kontrol Merkezi bünyesinde yer alan çağrı merkezi.6 TKM Web Sayfası Kaynak: Trafik Müdürlüğü. • 444 4 154 numaralı telefondan 7/24 anlık trafik durum bilgisi • 15 TV ve 36 Radyo kanalı ile günde ortalama 75 kez canlı bağlantı • Günlük. online yoğunluk haritası. özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde. Şekil 6. canlı bağlantı yoluyla birçok radyo ve televizyon kanalına trafik ve yol durumu ile ilgili yayın yapılabilmektedir. Bu haritada kamera 104 . sürücü ve yolcuların bilgilendirilerek seyahatlerine rehberlik edilmesi amacı ile hizmet vermektedir. seyahat süreleri ve yol mesajları gibi kent geneline ait trafik bilgilerinin yer aldığı interaktif bir web sayfası hali hazırda bulunmaktadır. Kent içi yolculuk esnasında veya yolculuk öncesinde çağrı merkezinden alınan anlık yol durum bilgileri ile sürücü ve yolcular seyahatlerini planlamakta ve kendilerine sunulan alternatif güzergâhları kullanabilmektedirler.2.

alternatif güzergâhlara yönlendirilmeleri sağlanmaktadır (Trafik Müdürlüğü. Haritadan işaretlenmiş noktalardan veya liste olarak verilen yer isimlerinden başlangıç ve varış noktalarının/yerlerinin seçilmesi ile yolculuk süresi ölçümü yapılabilmektedir. Hesap edilen yolculuk süresi birkaç dakika öncesinin anlık yolculuk süresi olup gelecekle ilgili tahmini hesaplama şu an için yapılamamaktadır (Trafik Müdürlüğü. | Yedikule ________________________ | »j Ekle Şekil 6. 2010). 2010). Sonuçta en kısa mesafeli ve en az yolculuk süreli güzergahlar sistem tarafından verilen belli bir güven aralığında hesaplanabilmektedir. Harita web Bilgisini aracılığı ile yayımlanarak sürücülerin ve yolcuların ekonomik ve konforlu bir seyahat için almak istediğiniz güzergaha ait noktaları harita üzerinden veya aşağıdaki listeden şeçiniz.2. 2010 Güzergah Hesaplama İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Kontrol Merkezi’ne ait internet sitesinde.7 Trafik Yoğunluk Haritası Kaynak: Trafik Müdürlüğü.K Başlangıç Noktam Bostancı Kavşağı o Yedikule o İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final BölümRapor 6 Bölüm 6 görüntüleri. kent içerisinde bir noktadan diğer bir noktaya ana arterler kullanılarak hangi güzergâhtan ne kadar sürede gidilebileceği bilgisine ulaşılabilmektedir. trafik sıkışıklık bilgisi ve buna bağlı olarak ortalama hız bilgisi de gösterilmektedir. 105 . ana arter yollar üzerine yerleştirilmiş olan trafik ölçüm detektörlerinden elde edilen anlık veriler kaynak olarak kullanılarak.

Trafik video tarafından alınan görüntüler sadece internetten değil cep telefonlarından da görülebilmektedir. İBBCep Trafik Cep Trafik + Cep Trafik iPhone Şekil 6.10 Trafik Kamerası Tarafından Alınmış Görüntü 'M' Güzergah dökümünü aç £ğgp Kamera Kaynak: Trafik Müdürlüğü. Güven faktörü: ^<>76 Şekil 6.2.8 Yolculuk Süresi Haritası ulaşabilmektedir. 2010 Kaynak: Trafik Müdürlüğü.11 İBBCep Trafik Programları. İstanbul kent genelindeki yolculuklara rehberlik eden ve trafik yoğunluğuna göre Kaynak: Trafik Müdürlüğü. şekilde kamera yararlanmak amacıolan ile 3üçfarklı sahiptir. seçilenGörüntüsü noktalar arasındaki tahmini seyahat süresi tespiti de.2. . kullanıcılar cep telefonları ile trafik kamera görüntülerini canlı olarak izleyebilmekte ve trafik yoğunluk haritası ile yoğunluk bilgilerini alabilmektedir. ikinci versiyon olan İBB Cep Trafik iPhone adından da anlaşılacağı gibi farklı bir yazılım platformuna ait olan iPhone telefonlar için ve üçüncü versiyon olan “Cep Trafik +” ise Windows Mobile İşletim sistemine sahip cep bilgisayarları için hazırlanmıştır. İBB Cep trafik ile hizmete sunulan diğerkamerası bir uygulamadır. 2010 106 107 . Kameraları kullanmak önce harita kamera ve daha sonra İBB Cep Trafik uygulaması hızla gelişen için ve değişen mobilüzerinde cihazların teknikseçilmekte imkânlarından en verimli seçilen ile çekilmiş ardıl versiyona görüntü kısa aralıklıBirinci periyotlarla gösterilmektedir.33km. 33km . versiyon. Trafik Müdürlüğü Şekil 6. 2010 Görüntülerini aç İBB Cep Trafik Trafik ve yol bilgilerine.9 Kamera Seçme Ekranı Kaynak: Trafik Müdürlüğü. Toplam: 55dk. simbiyan ve java tabanlı cep telefonları için. Bununla Trafik Kamera birlikte. cep telefonlarını kullanarak günün her saatinde anlık trafik durum bilgilerine Şekil 6. 2010 alternatif güzergah sunulan programda.2.2.Yedikule: 55 dk. seyahat öncesinde sahip olma imkânı tanıyan İBB Cep Trafik uygulaması ile sürücü ve yolcular.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 En Hızlı | Varış Noktam En Kısa Güzergah Bilgileri Bostancı Kavşağı .

Bunun önüne geçmek için meydana gelen kural ihlallerinin gelişmiş teknolojilerle tespit edildiği Elektronik Denetleme Sistemi kurulmuştur. Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi. Trafik Kontrol Merkezi’ nden araç kullanıcıları için gönderilen. 2010). 6. yoğunluk. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi. can kayıplarının yanı sıra maddi manevi büyük zararlara da yol açmaktadır.2. Trafik Kontrol Merkezi'nden yönetilen DMS'ler. 108 . metin mesajlarını sergileyen. DMS’nin görüntülediği mesaj tipleri: • Güzergahlardaki sıkışıklık • Hız Limitleri • Trafik kazası nedeniyle sıkışıklık • Kötü hava koşullarında ikaz • Yol yap ım çalışmaları • Belediye hizmet bilgisi Şekil 6. Bu nedenle sistem için operatör çok önemlidir. insan gücüne dayalı denetimlerde karşılaşılan kayıp ve düzensizlikler önlenerek. hava ve yol durumu gibi değişimlerden haberdar edilmesi ve buna bağlı olarak alternatif güzergahlara yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. yol kenarlarına kurulan panolar veya tabelalarda gösterilen mesajlardır. sürücüleri trafik yoğunluğu ile ilgili önceden uyararak alternatif yolları etkin olarak kullanmalarını sağlamaktadır.2. elektronik ortamda otomatik olarak çalışan etkin ve gelişmiş bir denetleme sistemi kurulmuştur.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 Değişken Mesaj Sistemi(DMS) Değişken mesaj işareti. Değişken Mesaj Sistemi ile sürücülerin trafik kazaları.4 Trafik Denetleme Sistemleri (EDS) Trafikte oldukça sık görülen kural tanımamazlık. Kısaca EDS olarak adlandırılan bu sistemde. Kavşak İhlal Tespit Sistemi ve Mobil EDS gibi sistemler kurularak hayata geçirilmiştir (Trafik Müdürlüğü.12 Değişken Mesaj Sistemi Örneği Tüm mesajlar bir operatör tarafından manuel olarak yazılır.

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 Kırmızı Işık İhlal Tespit Sitemi Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi. kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığı kontrol edilerek güvenlik sorgusu yapılmaktadır (Trafik Müdürlüğü.11. Sistemin işleyişinde.2008 14:26:54 .13 EDS Ceza Makbuzu Örneği 109 17. 2010). kavşaklarda kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklanan kazaların önlenerek. emniyet şeritlerinin amacı dışında kullanımının tespiti. 2010).11.11 2008 14:26:54 Kamera NO: C3 Şekil 6. tespit edilen araç plakalarının kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve onaylanması işlemleri de yapılmaktadır (Trafik Müdürlüğü. Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi Emniyet şeritlerinin amacı dışında kullanımını önlemek için faaliyete geçirilen Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sisteminde yolun farklı noktalarına yerleştirilen sensörler aracılığı ile şeridi gereksiz şekilde kullanan araçlar otomatik olarak tespit edilmektedir. can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacı ile geliştirilmiştir. kavşak noktalarında trafiği gözleyen kameralar. Bu sistemle. gerekli cezai yaptırımların uygulanabilmesi için geçerli yasal kanıtların elde edilmesi ve arşivlenmesi. Ayrıca fotoğraflanan araç plakalarının.2.2008 14:26:54 Araç Rengi Sarı Kavşak L2 Marka: Fiat ADI İhlal 47/1 -0 Tarih/Sa Tipi: at Loop PLAKA Kamera NO: C1 Detay Kamera NO: C1 17.200814:26:54 17.11. kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit edip fotoğraflamakta ve fotoğrafların Trafik Kontrol Merkezi’ne iletilmesi sonucunda ihlali yapan araç sürücüsü hakkında yasal cezai işlem yapılmaktadır. jEfeBııt'uhşehl r EDS TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Deneöeme Sistemi GHedıyeiı Sıra No: 1517714 2313 Makbuz No: Kavşak SİLAHTAR Araç Tipi Ticari NQ 17.

yol ağı üzerinde yer alan ve kesişen yol akımları tarafından ortak kullanılan kavşakların (sarı kutu -taralı alan) amacına uygun kullanımının denetlenmesinde.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 Mobil Trafik Kent genelinde tüm yol ağı üzerinde etkin ve caydırıcı bir denetim gerçekleştirmek amacı ile Mobil EDS projesi hayata geçirilmiştir. Kavşak noktalarda oluşan ihlaller EDS tarafından tespit edilmektedir. 6. Merkeze iletilen bu kayıtlar EDS sistemi tarafından incelenerek. Emniyet şeridi ve sinyalize kavşaklar gibi sabit noktalar gerçekleştirilmekte olan denetimler bir caydırıcılık sağlamaktadır.3.2 tersine çevrilebilir şerit uygulamalarını göstermektedir.3 Trafik Yönetim Önlemleri İstanbul’da birçok trafik yönetim önlemleri uygulanmaktadır. 6. Yeşil ışık yansa bile sürücü kavşağa girerken diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacaksa trafik akımı sürücüyü kavşak içinde durmaya zorlayacaktır. Mobil EDS ile park ihlallerinin denetlenmesi. trafik ve yol güvenliğinin maksimuma yükseltilmesinde etkili bir yöntemdir. ihlal yapan araçlar sistem tarafından otomatik olarak tespit edilmektedir. Bu önlemlerden bazıları aşağıdaki gibidir. Bu sistem kural ihlalleri sonucu meydana gelen karmaşa ve trafik sıkışıklığının minimuma indirilmesinde etkilidir.3. Çalışma alanında tersine çevrilenebilir şerit sistemi aşağıdaki güzergahlarda uygulanmaktadır: • Boğaziçi Köprüsü • FSM Köprüsü • Bakırköy Sahil Yolu • Çırağan Caddesi(Beşiktaş) 110 . Otomatik plaka tanıma sistemi teknolojisi ile koridor giriş ve çıkış noktalarında araç plakaları uydu saati ile birlikte kayıt altına alınmaktadır. Şekil 6. Kavşakların verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amacı ile kavşak alanları sarı renkli boya ile vurgulanmaktadır.1 Tersine Çevrilebilir Şerit Tersine çevrilebilir şerit sistemi sabahları şehir merkezine doğru daha büyük trafik akış hacmi ve akşamları aksi istikamette daha az yoğunluk olan trafik akışını yönetmekte etkilidir. hız ihlallerinin denetlenmesinde. Koridor Hız İhlal Tespit Sistemi Sinyalize kavşaklardan veya belirlenen arterler üzerinde oluşturulacak kontrol noktalarından veya koridorlardan geçen araçların hızlarının tespit eden bir sistemdir. Kavşak İhlal Tespit Sistemi Ortak kullanım alanı olan kavşaklar kurallara uygun ve bilinçli bir şekilde kullanılmadığı zaman kavşağı kullanan tüm akımları olumsuz yönde etkilemektedir.

3. araçların kıyı hattı ve D100 karayolu ile çevrili alana girmesi yasaktır.2 Kamyon Yasağı Şekil 6.3.3.1 Tersine Çevrilebilir Şerit Başlangıcı / Sonu Şekil 6. tır vb.3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 Şekil 6.2 Tersine Çevrilebilir Şerit Uygulaması 6.3’de gösterildiği gibi kamyon. A ğır vasıtaların sabah 6:00 .10:00 ve akşam 16:00 .22:00 111 .

projelerde otopark olarak görülen alanların ticaret ve iskan alanları olarak kullanılması.286 araç kapasiteli otopark bulunmaktadır.4 Otopark Yönetimi Otopark kapasitesinin arttırılması.00-10.97’sinin garajlara. İş Adet Kapasite 31 ( Araç ) 10.4.407 adet ve 334. ) İspark Özel Diğer ( Kamu Binaları. meri planlarda yeterli otopark alanının ayrılmaması. Büyük Restoranlar. Bu otoparkların çoğunluğunun işletmesi özel teşebbüs tarafından yapılmaktadır.İşletmeler İnşaatı Tamamlanmış Olan ( Yapı İşleri Md. öğle ve akşam sıkışıklığın doruğa çıktığı saatlerde (07. 6.610 622 133.3 Sıkışıklığın Azaltılması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü trafik sıkışıklığı problemini azaltmaya yönelik önemli bir çalışma yapmaktadır. Bu doğrultuda vazgeçilmeyecek bir girebilmektedir. 16. Tablo 6. sorununun ciddi şekilde ele alınması ve en uygun çözümleri getirecek planlama ve uygulamaların ortaya konması gerekmektedir. %2.900 453 53. AVM. Hastaler. gecekondulaşma. İstanbul genelindeki mevcut durum açısından otopark sorunları arasında. düzensiz yapılaşma.3. Otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik İBB bünyesinde yapılan İstanbul Ulaşım Ana Planı Hane Halkı Araştırmasına göre.10’unun sokaklara. hızlı nüfus artışı.3.1 İstanbul’daki Mevcut Otoparklar. %33. 5216 sayılı yasadan önce ilçe belediyeleri tarafından toplanan otopark bedellerinin oluşturduğu fondan Büyükşehir Belediyeleri hesabına yeterli aktarımın yapılmaması ve fonun ulaşım yatırımlarında kullanılmaması nedeniyle oluşan otopark ihtiyacının ilave maliyetler yaratması gibi sorunlar bulunmaktadır.053 Merkezi. Elde edilen bu sonuçlar İstanbul genelinde otopark açığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. trafiğin neden bir unsur da sınırlı bölgeye girmesi Akan yasaktır. Otel v. İstanbul’daki mevcut otoparkların dağılımı Tablo 6. hane halkına ait araçların konut alanlarında %62. trafik kazaları.1’de gösterilmektedir. Otomobil sayısındaki hızlı artış beraberinde trafik sıkışıklıkları.00. 12. İstanbul’da 2010 itibariyle 2. tüm dünya kentlerinde olduğu gibi Türkiye’nin en önemli metropolü olan İstanbul’da da kaçınılmaz hale gelmiştir.00. Trafik hacim verileri VISSIM mikroskobik trafik simülasyon yazılımına yüklendikten sonra simülasyon programı kullanılarak birtakım geliştirme opsiyonları planlanmakta ve değerlendirilmektedir. motorlu araç trafiğinden kaynaklanan 112 .60-19.b) İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Entegre Alanı Entegre Kentsel Kentsel UlaşımUlaşım Ana Planı Ana Planı Final Final RaporRapor BölümBölüm 6 6 çevrearası kirlenmesini de getirmiştir.30 saatleri arasında) taşıt sayımları yapılmaktadır. vasıtaların (teknik dolayı resmi araçlar hariç) Boğaziçi Köprüsü’nü unsur olan motorlu taşıtlar ve bunun büyük kısmını teşkil eden otomobiller için otopark yeri kullanmaları yasaktır. Kent içinde sıkışıklık görülen tüm kavşak noktalarında sabah. Fakat 4000olduğu kg’danbu azolumsuzlukları ağırlığa sahip arttırıcı kamyonlar bu bölgelere duran yani hareket Ağır halinde olmayan park sebeplerden edilmiş araçlardır.723 1.75’inin açık otoparklara ve %1.00-14.301 136. Bu çalışmada VISSIM adlı bilgisayar simülasyon programı kullanılarak arterlerin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.4. araç sayısındaki hızlı artış. 2010 Şekil 6.18’inin kapalı otoparklara park edildiği tespit edilmiştir.3 Kamyon Yasağı Olan Bölgeler 6.

devam et alanı - - 2 19 Toplam 3 6 28 42 Transfer merkezi alanı Transfer merkezleri otogar alanı ve İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım AnaAna Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm Bölüm 6 6 Kent merkezlerine yapılan yolculuklarda özel araç kullanımını düşürmek ve toplu taşımayı teşvik etmek için planlanan ve projelendirilen transfer merkezlerinin başlıca temel hedefleri şöyledir: • Kentte yaşayacak insanların ekonomik. tramvay. Eminönü.b yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek yetkisi Büyükşehir belediyesine verilmiş ve aynı kanunun 26’ıncı maddesine göre Büyükşehir belediyesi bu görevini İSPARK AŞ’ye devretmiştir. çekim merkezleri. merkezi olmayan ve trafik yoğunluğu bulunmayan bölgelerde ise. Kadıköy gibi geleneksel merkezler bulunmaktadır. cadde.5. daha düşük ücret tarifesi (ör. 6. denizyolu sistemi ve bisikletli ve yaya ulaşım sistemleri gibi farklı ulaşım türleri arasında entegrasyon sağlayan transfer merkezi alanları planlanmaktadır.İnşaat Aşaması Projesi Tamamlanan Proje Aşaması Etüt Aşaması 3 6 23 17 - - 3 6 Park et. güvenli ve konforlu bir biçimde ulaşımına öncelik verilmesi o Ulaşım sistemlerinin birbirlerine seçenek oluşturması yerine birbirini besleyecek ve tamamlayacak biçimde planlanması o Metropoliten merkez ve yakın çevresi içinde toplu taşımacılığa öncelik verilmesi ve özel oto kullanımının sınırlandırılması o Ulaşım sistemleri entegrasyonunda denizyolundan azami derecede istifade edilmesi • o Farklı ulaşım türleri arasında yolcu transferinde. 5216 sayılı kanunun 7 maddesinde yol. Tablo 6. Bu nedenle raylı sistem (metro. Kabataş. İstanbul’daki otopark alanlarının dağılımı Şekil 6. Beşiktaş. İSPARK AŞ.1’de gösterildiği gibidir. hafif metro. metrobüs. planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmekte olup. Seyrantepe ve Ayazağa transfer merkezleri inşaat aşamasındadır. tüm gün için 3 TL) ile bu yerlerde park etmenin teşvik edilmesi şeklindedir. sokak.1 Transfer Merkezleri ve Park Et Devam Et Alanları Kurumun ücretlendirme politikası. karayolu sistemi (lastik tekerlekli toplu taşıma.00’den 20. yaya-taşıt ilişkisinde optimum erişimin sağlanması Engellilerin de dikkate alındığı fonksiyonel yaya alanları düzenlenmesi o Sağlıklı yaşam için yaya ve bisikletli ulaşımın teşvik edilmesi İstanbul genelinde ulaşım düğüm noktaları olarak farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlandığı Üsküdar. meydan v. Belediyenin otopark tesisleri bir belediye kuruluşu olan İSPARK A. 2010 yılı itibari ile 53. bu çalışmaların ilk uygulamaları olan Şişli. Transfer merkezleriyle birlikte. trafik yoğunluğu yaşanan merkezi bölgelerde yüksek ücret tarifesi (ör.723 araç kapasiteli 453 otopark alanını işletmektedir.5 Transfer Merkezleri ve Park Et-Devam Et Metropoliten alan toplu taşıma sisteminde. hızlı.mikro ölçekte ulaşım yatırımları ve ulaşım sistemlerinin entegrasyonu dikkate alınmaktadır. 113 114 .4. İstanbul ulaşım sistemi türleri arasındaki entegrasyonu sağlamak amacıyla özel araç sahiplerinin araçlarını park edip raylı sistem hatlarına entegre olabilmeleri için istasyonlara yürüme mesafesi içerisinde Park Et-Devam Et alanları planlanmaktadır (Tablo 6. makro.Ş tarafından işletilmektedir. özel oto ve taksi vb ). Bu otopark alanlarının çoğu 08. arazi kullanım kararları.00’ye kadar ve bazıları ise 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. Ayrıca yukarıdaki hedefler doğrultusunda belirlenmiş olan transfer merkezlerine ilişkin etüd.5.1). füniküler vb ). ilk 2 saat için 4 ya da 5 TL) ile uzun süreli park etmenin caydırılması. yolcuların gideceği yerlere daha hızlı ve kolay ulaşmaları ve aktarma yapacak yolcuların bir sistemden diğerine kolay geçişlerini sağlamak için mevcut ulaşım olanakları.

809 ölüm olarak yargılanmaktadır.5. Yaralanma ile sonuçlanan kazalarda da İstanbul yaklaşık aynı paya sahiptir.809 9 1. Bu tabloya göre her yıl toplam kaza sayısı ve buna paralel olarak da maddi hasarlı kaza sayısı artmaktadır.6.6.6.178 179.4 Kaza Mağdurlarının Dağılımı Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü.6. ölüm sayısı daha fazla olacaktır.5. 2010 Kaynak: Ulaşım Planlama Müdürlüğü. Yıllık ölümlü kaza sayısı Türkiye’ de 2.881 277 ülkeye kıyasla 11.923 282 9.657 İstanbul’da 268 kaza sayısını 9.507 144. 2006 116 117 115 118 .38 % 3.6Toplam Trafik Kazaları Güvenlik Maddi Ölen ve Yaralanan hasarlı kaza kaza kişi kişi sayısı 6.308 Duran Araca Çarpma 2.344 209. 2006 görülmektedir.59 % 0.1 Anadolu Yakası Transfer Merkezleri ve Park Et-Devam Et Alanları.262 155.63 % 13.835 Araçtan Düşen İnsan 507 Hayvana Çarpma 492 Araçtan Düşen Cisim 115 TOPLAM 85. Transfer Merkezi Birimi Sürücü 93 Yolcu 60 Yaya 129 Toplam 282 33 % 21 % 46 % 10 0 5. Bu veriler değerlendirilirken kaza kurbanı hastaneye vardığında ölmüşse.469 Yayaya Çarpma 15.691 göstermektedir.1’de Türkiye ve 217 6. %18 ile önemli bir paya sahip olan yaya kazaları bir yandan Şekil 6.6. sürücülerde yine kazalarda yaralanan kişiler içinde %41 gibi yüksek bir paya sahiptir. Diğer önemli kaza oluşum türleri de sırasıyla yoldan çıkma (%13).2 Avrupa Yakası Transfer Merkezleri ve Park Et-Devam Et Alanları.809 Devrilme 8. Uluslararası standartlara göre kazadan sonra 30 gün içinde ölen kişiler de ölüm sayısına dahildir. Transfer Merkezi Birimi Kaza Oluşum Türleri Yıllık Yandan Çarpma veya Çarpışma 23.193 10 11 Mal hasarlı kaza 585. Maddi hasarlı 162.528İstanbul %30’dan fazla bir paya sahiptir.771 262’dir.269 270 9. 2006 İstanbul’da çalışması yürütülen Anadolu Yakası (Şekil 6.6.32 % 0.5. % Kazalarda Ölen Kişi Sayıları Kazalarda Yaralanan Kişi Sayıları % Şekil 6.1 Türkiye ve İstanbul’daki Trafik Kazaları Şekil 6.00 % verilmediği kanısını ortaya koymaktadır.799 349.999 282 12. Tablo 6. 2006 Tablo 6.063 152. kaza oluşum unsuru %27 ile yandan çarpma veya çarpışmadır. arkadan çarpma (%10) ve devrilme (% 10) dir.Türkiye İstanbul Pay (%) 2. Bu tabloya göre en çok örtüşmektedir.6.6.581 iken İstanbul’da 236 6.05 % 8.2010 ülkemizde trafik kurallarının dikkate alınmadığı diğer yandan da yayalara herhangi bir öncelik Kaynak: Ulaşım Planlama Müdürlüğü. Tablo 6. Şekil 6.13 % 100.224 12.57 % 7. Uygulama uluslararası standartlardan farklıdır.544 kazalarda tüm 186.3 İstanbul’daki kazaların oluşum türlerine göre dağılımı verilmiştir.1 Kaza sayısı sayısı sayıSayısı 138. Bu kaza verilerini yorumlarken dikkatli olmak gerekir.2 Kaza Oluşum Şekilleri Tablo 6.281 sıhem İstanbul.2 Yıllara Göre İstanbul’daki Trafik Kazaları ve Ölen-Yaralanan Kişi Sayıları Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü.30 % 10. Şekil 6.377 146.54 217.1 İstanbul’daki Kazaların Sayısı ve Ölen-Yaralan Kişi Sayıları Tablo 6. Trafik kazası hem de Türkiye için bir sosyal problemdir. Bu durum yukarıda bahsettiğimiz kaza oluşum türleri içersinde önemli bir yeri olan yayaya çarpma ile birebir Tablo 6.332 Karşılıklı Çarpışma 6. Trafik kazalarında ölen ve yaralanan kişilere bakıldığında ise her yıl iki değişkeninde artış gösterdiği Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü. kaza 217.933 Yoldan Çıkma 11.6.459 262 8.193 209. Bu yüzden eğer uluslararası standartlar uygulansaydı.29 6 30 Ölümlü kaza Toplam Ölen kişi Yaralı kişi Mal hasarı (YTL) İstanbul İstanbulMetropoliten MetropolitenAlanı AlanıEntegre EntegreKentsel KentselUlaşım UlaşımAna AnaPlanı Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final FinalRapor Rapor Final Rapor İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Bölüm Bölüm66 6 Bölüm Final Rapor Bölüm 6 Yılla r 20 02 200 3 200 4 200 5 200 6 Ölüml ü kaza 248 sayısı Yaralanmalı kaza sayısı 6. Kazalarda ölen kişi sayılarında %33 oranı ile sürücüler ikinci sırada gelmektedir.1) ve Avrupa Yakası (Şekil 6.809 Kazalarda Ölen Kişi Sayıları / 33% \ H Sürücü 46% U Yolcu l/ Ü Yaya 21% / Kazalarda Yaralanan Kişi Sayıları 41 % 43 % 17 % 10 0% Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü.6.58 % 0.544 36 664.190 5.2) transfer merkezleri ve park et-devam et noktaları aşağıdaki gibidir.365 282 8 135.6.2’de gösterilmektedir.919. Tablo 6.168 6.3 İstanbul’daki Kaza Oluşum Türleri Yıllara göre İstanbul’daki trafik kazaları ve kazalarda ölen-yaralanan kişi sayıları Tablo 6.152. Aksi takdirde sayılmamaktadır.44 % 18.279.518 Yüzd e 27.598 Sabit Cisme Çarpma 7. Burada belki de en dikkat çekici Kazalarda yaralanan kişilere baktığımızda ise en çok %43 ile yolcu dikkat çekmektedir.581 262 Yaralanmalı kaza 76.615 8.452 2.5. Bununla birlikte ölümlü kaza sayısı 2002 yılı.6.999 33 3.120 Arkadan Çarpma 8.00 % 10. yaralanmalı kaza sayısı ise 2003 yılında istisna olarak azalış gösterse de 2004 yılından itibaren giderek artmıştır.1’ de İstanbul’daki trafik kaza sayıları ve bu kazalarda ölen-yaralanan kişi sayılarının grafikleri verilmektedir.795 244 7.167 12.4’de kazalarda ölen kişilere baktığımızda en büyük pay %46 ile yayalara aittir. Diğer yandan unsurlardan biride yayaya çarpmadır.

17% 40% \ HSuruCL1 M Yol c u 43% V B Yay a .....

6. Bu durum ciddi bir trafik eğitimi eksikliğini anında kazaya karışan sürücülerin birbirleriyle anlaşmalarının sağlanması sonucunda “Maddi Hasarlı ortaya çıkarmaktadır. TRAMER’e gönderilir ve kurulan komisyonca değerlendirmeler ele alınarak kesin sonuçlar sigorta şirketine bildirilerek işlemler tamamlanır. herhangi bir kaza oranında insan hatasından kaynaklandığı görülmektedir. 2006 119 120 . Şehirlerarası yollarda kaza verileri Jandarma tarafından toplanır ve onların kendi trafik kaza veri kayıt sistemleri arşivinde tutulmaktadır. tutanak tutulması vb.6. TRAMER’de gerekli kuruluşlara ve kamu kurumlarına Trafik Eğitim Parkları’nda ve Gezici Eğitim Otobüsleri’nde trafik işlemler yapıldıktan sonra gerekli evraklar tekrar ilgili sigorta şirketlerine gönderilir.471 Trafik eğitim otobüsü (Asya yakası) 61 52. güvenlik amaç ve hedeflerini tarif etmiştir. D100 karayolu etrafında Üsküdar-Kadıköy bölgesinde 548 metre mesafe içinde 2 veya daha fazla kaza meydana gelmişse.862 84 4.5’de Trafik Eğitim Otobüsü ve Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim alan okul tarafından %0. İstanbul’da trafik güvenliğini artırmak için uygulanabilir.6.Eğitim alan okul sayısı Eğitim alan öğrenci sayısı Trafik eğitim otobüsü (Avrupa yakası) 60 81.354 320 145. programda gelişme ile ilgili yapılan birçok tavsiye. Bazı şehirlerarası yollar Jandarmanın yetkisi altındadır. Bu sebeple trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nın” doldurularak taraflarca imzalanması ve mümkünse kaza geçirilmesinde bilinçli ve tutarlı yeni nesiller hazırlamak üzere. Kaza kayıtları kazanın meydana geldiği yolun sınıfına göre bağlı olduğu kurumlar tarafından saklanır. 6.5 Trafik Eğitimi ve Toplum Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar gerek kalmamaktadır.3 Ulusal Trafik Güvenlik Programı Yolların ıslahı ve trafik güvenliği projesi 1996’da Dünya Bankası’nın finansal desteği ile başlamıştır. Sigorta şirketleri eğitimi verilmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için kurumsal ve teknik eylem planı geliştirilmiştir. trafik işaretleri gibi güvenlik araçlarının eksikliği. Bu projenin bir parçası da trafik kaza sayısını düşürmeyi amaçlayan Milli Trafik Güvenlik Programı’dır. Programın bir parçası olarak gerekli ekipman satın alınmış ve ıslah çalışmaları ülke şartlarında 317’den fazla kaza kara noktalarında başlatılmıştır.580 Topkapı Trafik Eğitim Parkı Florya Trafik Eğitim Parkı Toplam İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 6. %50 ve %100 sorumluluk değerlendirmesi yapılıp değerlendirme sonuçları ve öğrenci sayısını göstermektedir.2Yol tasarımındaki Kaza Veri Kayıt Sistemi hatalar. minibüslerin uygun olmayan yerlerde tüm yolcutrafik indirip bindirmesi gibi operasyonel problemler trafiğin olarak Ülke genelindeki kaza verileri Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki kazasebepleri veri tabanında belirtilmiştir. Şekil 6.5 Eğitim Otobüsü Trafik Başarısı ve Jandarma gibi iki ayrı kurumun kaza verisi toplamasıdır. Trafik kazaları kayıtTrafik sistemi ile ilgili diğer birve konu da Eğitim EmniyetParkının Genel Müdürlüğü Tablo 6. Bu sistemde maddi hasarlı trafik kazalarında araçların çekilmesi.6. o yer kara nokta olarak nitelendirilir. Tablo 6.893 115 6. Sistem özetle şu şekilde işlemektedir.6. kaza raporlama sistemine 2008 Nisan ayında geçilmiştir. işler için trafik polisinin gelmesine 6. Şirketler tarafından oluşturulan kaza veritabanı diğer işlemlerin tamamlanması için emniyet müdürlüklerine gönderilerek süreç tamamlanmış olur. Bu program güvenlik vizyonunu.6. Kara noktaların iyileştirme sonuçları çok olumlu olmuş ve kaza ve ölüm sayıları önemli ölçüde düşmüştür. 6. Her ne kadar Ulusal Trafik Güvenlik Programı ulusal boyutta bir proje olsa da. Bu uygulamadaki amaçlardan bir tanesi bir kaza anında kazaya bağlı olarak Trafik kazalarının gerçekleşme nedenlerine bakıldığında meydana gelen kazaların yaklaşık % 95 oluşan trafik sıkışıklığının önüne geçmektir.4 Kara Noktaların Analizi ve İyileştirilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2003 yılında kara noktalara yönelik bir analiz yapmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sonucunda araçların fotoğraflarını çekerek ilgili sigorta şirketine iletmesidir. Daha sonra sigorta bağlı ilköğretim okullarında 8-14 yaş gurubu öğrencilere ve gelen talepler doğrultusunda sivil şirketleri gerekli evrakları TRAMER’ e (Trafik sigortaları bilgi merkezi) iletir.6. tutulmaktadır. Trafik kazalarında.3 Kaza Mağdurlarının Dağılımı Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü-Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü.

Şekil 6.756 100.37% 4. Sınırı Üzerinde Yük Almak (65/1-B) 3. hemzemin geçit. sinyalizasyon ailelerinin katılacağı toplantılar düzenlenmektedir.7.96% 28.807.0% Renkli Cam Uygulaması (30/1 b) 5.773 5. Ceza açısından “diğer ihlaller” en büyük paya sahiptir. Ağırlık Üzer.049 33.7.944 0.1 gösterildiği gibidir.529.767.301 10. Trafik eğitim parkları. Yaptırmak(65-5) 6.4 Topkapı Trafik Eğitim Parkı 121 122 .556 Alkollü Araç Kullanmak(48/5) 21.31%takvimi takip 9. sistemleri.119 3.056. Yürütülmekte olan eğitim çalışmalarından maksimum düzeyde verimin alınması ve ölçülebilir kaliteli Trafik haftası etkinliklerinde.37% 13.29% 9.873 7. 2007’de 1.03% 12.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm 6 Bölüm 6 Uygulamalar 2007 Ceza Sayısı Emniyet Şeridi(54/1 a-B) 86.1% 87.763 0.564. çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte trafik eğitiminin ve bilincinin bir eğitim hizmetinin sunulması amacı ile ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında trafiğe kapalı arttırılması amacıyla.731.40% 340. sergiler.00% Toplam Ceza Yazılan Sürücü Sayısı Şekil 6.23% 4.367.1 Tutuklama % Gezici Otobüsü 5. kompozisyon ve bilgi yarışmaları açılmakta.31% 2.814.246 38.2% 0.1% Diğer Maddelerden Yazılan Cezalar 625. resim.892 1. Kural ihlalleri arasında %34’ü oluşturan “yasak yere park etme" ve “diğer ihlal” sınıflaması altında toplanan ihlaller en dikkat çekici unsurlardır.421 Cep Telefonu Uygulaması (73) Tablo Sayısı ve Ceza Miktarı % Trafik Eğitim Para Tutarı6.80% 1.25% 41.518 0.483 Emniyet Kemeri(78/1a) 29.188 2.222 Kask Uygulaması(78/1b) 6.430 Aşırı Hız (51/2a-B) 38. İBBve Trafik Müdürlüğü.0% Top. yatay-düşey trafik işaretleri.912 0.196 3.988 7. 1.34% 595.3% 555.6.548 21. %21 ile yasak park etme ikinci sıradadır.9% 2. trafik eğitim seti.406.0% 61. 6.239 30. Yük.017 0.862.284 9.8% 1.34% 5.00% 135.310 4.470 100. yaya kaldırımları ve benzeri trafik oluşumlarını içeren eğitim pisti ve eğitim sınıfı ve laboratuarlarından oluşmaktadır. 2007 trafik boyama kitabı.3% 54.7 Trafik Uygulamaları Emniyet Müdürlüğü verilerine göre tutuklamalar ve trafik kurallarını ihlalden toplanan cezalar aşağıdaki Tablo 6. trafik işaretleri panosu.6.514 3. yaya geçitleri.440 6.334.556.Madde (Yasak Park) Fazla Yolcu(65/1a) Kırmızı Işık İhlali(47/1b) 114.5 Trafik Eğitim Otobüsü Genel ve Özel Trafik Eğitim Faaliyetleri Yürütülen eğitim çalışmalarınınKaynak: görsel yazılı olarak desteklenmesi amacı ile trafik eğitim kitabı. trafik eğitim broşürleri ve benzeri eğitim dokümanlarının hazırlanması ve çoğaltılarak eğitim verilen öğrenci ve okullara dağıtılması Trafik Eğitim Parkları sağlanmaktadır.634.2% Trafik eğitim parklarına ulaşım imkânı bulunmayan okullara içerisi özel olarak düzenlenmiş olan 2 adet eğitim otobüsüyle trafik eğitimi verilmektedir Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu eğitim öğretim eden uzmanlar 1.4% Taş.2% tarafından bu eğitimler verilmektedir.6 milyon ihlalci tespit edilmiş ve 135 milyon YTL ceza toplanmıştır. öğrenci ve alanlarda eğitim vermektedir.

5’unun taksilerle yapıldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sistemin yaygınlaştırılması ve cazip hale getirilmesi için iyi bir altyapının oluşturulması gerekmekte ve bu yönde çalışmalar yürütülmektedir. yolculukların %51’inin motorlu araçlarla. 2007 6. Ulaşım ve çevre ile ilgili sorunların kaynağında insana değil. uygun durak ve bekleme yerleri planlamak amacıyla yasal düzenlemeleri de içeren çalışmalar farklı birimlerce yapılmaktadır. 6. Kent içerisinde yapılan bu yolculuklar yaklaşık 18.9 Taksi Durakları Planlaması ve İşletim Sistemi İstanbul Ulaşım Ana Planı Hane Halkı Araştırma raporunda araçlı yolculukların yaklaşık % 2.000 adet taksi ile gerçekleşmekte olup.8 Bisikletli ve Yaya Ulaşım Sistemi İstanbul Ulaşım Ana Planı Hane Halkı Araştırma raporunda. Bu şekilde hem kişilere spor-eğlence olanağı sağlanmış olacak. hem de araba ile yapılacak kısa mesafeli yolculuklar büyük bir ölçüde azalacağından trafik yoğunluğunda düşüş olacaktır. “Bisikletli ve Yaya Ulaşım Sistemi” yerleşim içindeki kısa mesafeli yer değişimlerinde özel araç trafiğini önemli ölçüde azaltabilecek en etkili sistemdir. %49’unun ise yaya olarak yapıldığı sonucu ortaya çıkmıştır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 6 Kente hizmet eden taksilerin serbest olarak trafik içinde yer almalarını engellemek. otomobile ağırlık verilmesi yatmaktadır. • Taksilerin şehir merkezlerinde yolcu bulma amacıyla boş dolaşarak trafik yoğunluğunu arttırmaları • Yolcu indirme-bindirme ve bekleme sırasında yolların kapasitesini düşürmeleri ve trafiği yavaşlatmaları gibi kentsel ulaşım sisteminde sorunlar üretmektedir. 124 123 . Kaynak: Emniyet Müdürlüğü. Kısa mesafeli yolculuklarda motorlu taşıt kullanımından ziyade bisikletli ve yaya ulaşımının desteklenmesi ile gerek trafik gerekse çevre kirliği problemleri çözümlenebilecektir. Kent içi yolculuklarda önemli bir orana sahip olan yaya yolculuklarının diğer ulaşım türleri ile bir bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir.

yerel yönetimlerin faaliyetlerinde etkinlik. 37 alt kademe belediyesi. yerel ihtiyaçları karşılamak ve yerel hizmetlerin doğru işlediğinden emin olmaktır. yönetimin “ayrılmaz birliği” prensibine uygun bir şekilde. onaylama. güçlü bir merkezi hükümetin prensipleri çerçevesinde yerel idareler kurulmaya başlamıştır. Büyükşehir Belediyeleri ile ilçe belediyelerinin kuruluş. Kanunda. Osmanlı Devletinin eyalet. Finansal ve Çevresel Çerçeve 7. yerel yönetimlerin faaliyetlerinde “kamu yararı” ilkesinin korunması çerçevesinde. bölge ve kasabalara bölünmesinden 10 yıl sonra 1854’te kurulmuştur. erteleme. İl yönetim birimleri olarak.1. Kentsel nüfusun artmasıyla birlikte yerel idareler 1970’lerde önemli bir güç odağı haline gelmişlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilin topraklarının % 46’sını yönetmektedir. c) 1984 Tarihli 3030 Sayılı Belediyeler Kanunu Bu kanun. b) 1982 Anayasası Yerel yönetimler 1982 anayasasının 123.1 Kurumsal Çerçeve 7. 32 ilçesi.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İle İlgili Kanunlar ve Düzenlemeler İstanbul Belediyesi. Madde 127 Merkezi İdarenin yerel yönetimler üzerinde “vesayet yetkisi”ne sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu yetki ile merkezi yönetim. 1) Hukuki Çerçeve a) 1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu Belediyeler Kanunu No. 1950'li yıllardan günümüze kadar Türkiye'de belediye sayısı sürekli olarak artmaktadır. Kanunun çıktığı İlk dönemlerde yerel idareler merkezi hükümetin bir uzantısı olarak görülmüştür. İl Özel İdaresi ve köylerden oluşmaktadır. sınırları dahilindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Kanunda Büyükşehir Belediyesi görevleri aşağıdaki gibidir: 125 . Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra metropoliten alanda ve ilçelerde yeni sorumluluklar gündeme gelmiştir. Büyükşehir Belediye sınırı 3030 Sınırı olarak tanımlanmıştır. yerel yönetim üzerinde kontrol ve denetim yetkisine sahiptir. Bu denetimlerin amacı. İçişleri Bakanlığı vasıtası ile yerel otoriteler üzerinde sıkı bir kontrol uygulamaktadır. Bir süre sonra 1930 Belediye Kanunu artan kentsel hizmet taleplerini karşılamada yetersiz kalmaya başlamıştır. Merkezi hükümet. yerine karar verme veya önceki onayların incelenmesi şeklinde olabilmektedir. Bu kontroller. 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu takiben. ve 127. 1982 Anayasası kuruluşu ve fonksiyonları itibari ile kamu kurumlarının bir bütün teşkil ettiğini ve kanunla yürütüldüğünü belirtmektedir (Madde 123). 1930 / 1580 yerel idarelerin vazife ve sorumluluklarını tarif etmekte ve günümüz belediyelerinin temel mevzuatını oluşturmaktadır. verimlilik ve istikrarı artırmak. maddelerine göre yürütülür. görev ve yetkilerine.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 Bölüm 7 Kurumsal. merkezi idare ve diğer mahalli idareler ile münasebetlerine dair esas ve usulleri kapsamaktadır. Yerel idareler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı İstanbul Büyükşehir alanı olarak adlandırılır. Merkezi yönetimin yerel yönetim kararlarının yasalara uygunluk denetimini “vesayet denetimi” ile yapmaktadır. iptal etme.

• Büyükşehir nazım imar planlarını yapmak.000 ve 1/500 ölçekli planları hazırlaması belediyelerin görevi olmuştur. kurdurmak. Sanayi Kalkınma Planları veya 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması ve uygulanması Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Teknik Araştırma ve Uygulama (TAU) Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların. • Büyükşehir dahilindeki meydan. ilçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. bakım ve onarımını sağlamak ve kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. d) 1985 Tarihli 3194 Sayılı İmar Kanunu Bu kanun.92 km 2’den İstanbul İli idari sınırlarına kadar genişleyerek 5343. kurdurmak. kanalizasyon. yaptırmak işletmek veya işlettirmek. • Toptancı halleri ve mezbahalar yapmak. • 1/500. plan. işletmek veya işlettirmekten sorumludur. Kıyı planları. • Yolcu ve yük terminalleri. 126 . Katı atık toplamada ilçe belediyeleri sorumlu iken atık taşıma ve bertaraf edilmesi Büyükşehir Belediyesi sorumluğundadır. değerlendirilmesi ve imhası için gerekli tesisleri kurmak. merkezi ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak. ilk kademe belediyelerine dönüştürülmüş ve idari anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmıştır. il sınırı olmuş ve böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk sahası üç kat artmıştır. Bu kanunda. ilçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmamış temel bütün belediye hizmetlerinden sorumludur. onaylanması ve uygulanması ve denetimi bakanlığın yerel teşkilatlarına aittir. sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. bulvar. Büyükşehir Belediyesinin hizmet sınırları. • Büyükşehir çapında ortak finansman ve yatırımı gerektiren hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Tali yol ilçe belediyelerinin sorumluluğunda iken inşaat ve ana yolun bakımı Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır.000. Bu kanundan önce planlamada merkezden yönetimin etkisi çok fazla iken bu kanunla yetkiler belediyelere devredilmiştir. yatırmak. 1830. Türkiye’de planlama pratikleri değişmiştir.000 ölçekte bölge ve alt bölge planların hazırlanması ve onaylanması Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) kontrolü altındadır. yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. katlı otoparklar yapmak. e) 2004 Tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu Bu kanun.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Büyükşehir’in yatırım plan ve programlarını yapmak. cadde ve anayolları yapmak. her nevi gaz. Söz konusu kanunla belde belediyeleri. Büyükşehir dahilindeki su. 3194 Sayılı İmar Kanunu. yaptırmak. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu gereğince Belediye sınırı. • Çöplerin ve sanayi atıklarının toplanma yerlerini belirlemek. • 1/5. işletmek veya işlettirmek.000 ve 1/100. 1/1. fen. • Belediye sınırları dışında kalan yerlerin planlarının hazırlanması.02 km2’ye ulaşmıştır. işletmek veya işlettirmek. Büyükşehir belediyesiyle Büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsamaktadır.

Bu kanunun. • Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak. • Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak. gereç ve malzeme desteği vermek. fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. işyeri. yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak • Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla. kurdurmak.000 ile 1/25. • Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan. bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. bulvar. bu plânlarda yapılacak değişiklikleri. Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını. 20. patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek. yaptırmak. cadde. • Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.7. Böylelikle otoritenin mekânsal sınırları ve sorumluluk alanı genişletilmiştir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 Bu kanun ile merkezi yönetimin yetkilerinin büyük bir kısmı yerel yönetimlere devredilmiştir. derelerin ıslahını yapmak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine getirdiği yeni sorumluluklar aşağıdaki gibidir: • İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir belediyesinin stratejik plânını.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak. kurdurmak ve işletmek. bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak. kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. yaptırmak. konut. işletmek veya işlettirmek ve Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. yapım. cadde ve ana yolları yapmak. parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. • Yolcu ve yük terminalleri. bakım ve onarımını sağlamak. • İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak. yıllık hedeflerini. • Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 127 . yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak. kapalı ve açık otoparklar yapmak. • Kanunlarla Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. işletmek. meydan. kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak. bulvar. itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek. büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5. bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını. yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. eğlence yeri. gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç. ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek. işlettirmek veya ruhsat vermek. parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.

Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek” Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasındadır. yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir. Sultanbeyli. 151 köy ve 799 mahalle bulunmakta idi. Bağcılar. Avcılar. Kartal. belediyenin kuruluşunu. maddesinin c fıkrasında. Kadıköy. Pendik. Ümraniye ve Üsküdar ilçeleridir. yönetimini. maddesinde. defin ve mezarlıklar. Esenler. Başakşehir. Katı atık toplanması ilçe belediyelerinin sorumluluğunda. • Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak. g) 2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Bu Kanunun amacı. organlarını. Şile. coğrafi ve kent bilgi sistemleri. Belediye. “Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak. Gaziosmanpaşa. görev. Fatih. Bu düzenleme sonucunda. Sarıyer. zabıta. kültür ve sanat. 41 ilk kademe belediyesi. çevre ve çevre sağlığı.07. Maltepe. turizm ve tanıtım. ilçe belediyeleri Büyükşehir Belediyelerine ait olmayan tüm temel belediye hizmetlerinden mesuldürler. Bakırköy. h) 2008 Tarihli ve 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Mart 2008’e kadar İstanbul ili sınırları içerisinde 32 ilçe. Çatalca. diğer illerde il belediyeleri ve il özel idareleri ile birlikte yapılır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun. nüfusu 5. Sultangazi. Bu yeni kanunla İstanbul iline bağlı 39 ilçe. f) 03. Bu kanuna göre. görev. belde ve mahalle birimleri bu kanunla yeniden tanımlanmıştır. “İl Çevre Düzeni Planı” valinin koordinasyonunda. Eyüp. Sancaktepe. Kanunun 6.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. kurtarma ve ambulans. • İmar. Kanuna göre. ulaşım gibi kentsel alt yapı.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu Bu kanunun amacı. yönetimini. Silivri. 152 köy bulunmaktadır. Adalar. Ataşehir. Avrupa Yakası’ndaki ilçeler. 128 . Beşiktaş. Beylikdüzü. Anadolu Yakası’ndakiler ise. Bayrampaşa. Bahçelievler. sosyal hizmet ve yardım ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Büyükşehir Belediyelerinde su ve atık su yönetimi tamamen yarı otonom su ve atık su otoritesi İSKİ’nın sorumluluğundadır. Beyoğlu. 782 mahalle. Beykoz. belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Belediye Meclislerinin görev ve yetkilerini tanımlayan 18. Arnavutköy. Kağıthane. gençlik ve spor. Tuzla. Büyükçekmece. park ve yeşil alanlar. yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. atık transferi ve bertaraf edilmesi ise Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır. il özel idaresinin kuruluşunu. İl Özel İdaresi Kanununda özel idarelerin görevleri. Şişli ve Zeytinburnu’dur. belediye sınırları dışındaki görevler ve il sınırları içindeki görevler olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. temizlik ve katı atık. Esenyurt. itfaiye. acil yardım. su ve kanalizasyon. şehir içi trafik. Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri. Ana yol yapım ve bakımı Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda iken ikincil yollar ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. ağaçlandırma. Çekmeköy. Güngören. konut. organlarını. Küçükçekmece.

belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan. bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan. 4. Belediyeler. Türkiye’deki kamu sektör reformunun amaçları aşağıdaki gibidir: • İdari yapılanmada mesuliyetin dağıtılması. 5747 sayılı kanunun uygulanması neticesinde 2949’a kadar düşmüştür (5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediye kurulmasında nüfus eşiği 5000’e yükseltilmiştir). İl Özel İdareleri merkezi yönetimin taşradaki birimleridir (81 il).tr/Home/Dokumanlar/Nufus_2010. 2008 yılında 3228 olan belediye sayısı. Bunlar: 1. 1980’lerde batı ülkelerinde artan reform hareketleri Türkiye’yi de etkilemiştir. Böylelikle. 143’ü Büyükşehir ilçe belediyesi. Türkiye’de kamu reformları 1960’lara dayanmaktadır.16 adet). en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan. Günümüze kadar resmi 5 yıllık kalkınma planları ve raporları Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla bilgi temelli ekonomiye geçilmesi ve kamu hizmetlerinin etkili ve faydalı bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. • Vatandaşlara yerinde. 65’i il merkezi belediyesi. ( http://www.gov. 749’u ilçe merkezi belediyesi ( Büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan ilçeler) ve ise belde belediyesidir. 3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 1) Yasama Sistemine Göre Türkiye’de Mahalli Yönetim Birimleri Yasama sistemine göre. 2. Kamu yönetiminde 2003’te başlayan yeniden yapılandırma çalışmaları geniş bir alana 129 . Planlar kamu idaresi ve yerel yönetim problemleri ile ilgilenmiştir. yetkileri kullanan. “yerel yönetim hizmetlerine gönüllü katılım” ve “bilgi edinme hakkı” gibi tasarı kanunlar reform programında yer almıştır. idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. en kısa zamanda. 3) 2003’ten Bu Yana Kamu Sektör Reform Çalışmaları 2003’ten bu yana yapılan kamu yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları dünyadaki gelişmeleri temel almıştır. Büyükşehir belediyeleri. Köyler: Yaklaşık 500 kişilik nüfusu olan ve bir köy bir muhtar tarafından yönetilen tüzel kişiliği olan idari birimlerdir (34404 adet).mahalliidareler. “kent meclisleri”. Türkiye’de 4 çeşit mahalli yönetim birimi vardır. Türkiye’de 2950 belediyenin 16’sı Büyükşehir belediyesi. kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren. idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir (750000 nüfus kriteri. • Faydalı ve etkili idari yapı. Böylece devletin rolünün tekrar tarif edilmesi ve kamu sektörünün küçültülmesi ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması gibi kamu sektör reformu çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. en uygun maliyet ile daha kaliteli hizmet verilmesi.xls) 1977’si 2) Mekânsal Planlama ve Büyükşehir İdaresi İle İlgili Kanuni ve Kurumsal Reformlar Türkiye’de ve dünyadaki birçok gelişme devlet yapısını yeniden yapılandırma gereğini doğurmuştur. • İdari yapılanmada yerelleşme ile atıl yapılardan kurtulma.

metropoliten alan yönetimine dair ve kentsel ve bölgesel gelişme ile ilgili aşağıdaki konulara odaklanır: • Yerel Otoritelere Yetkinin Dağıtılması Yeni kanunlar belediyelerin gayrimenkul pazarı ve diğer yerel gelir kaynaklarından oluşan yerel vergi gelirlerinden daha fazla pay almasına imkân vermektedir. İl Özel idaresi Kanunu (No. Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun (No. Belediyeler Kanunu. Büyükşehir Belediye Kanunu ile merkezi yönetim İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sadece mekansal sınırlarını genişletmekle kalmamış aynı zamanda yetki alanı da genişletmiştir. • Yerel Yönetimler Arasındaki İşbirliğinin Artırılması Belediye Kanunu (No.5449/2006)”. kentsel-bölgesel düzeyde başarılı stratejik planlama için anahtar olacak kamu-özel ve sivil toplum örgütü ortaklılığının iyi tanımlanmış bir organizasyon biçiminin kurulmasını sağlama amacındadır. yeni kanunlar değişik toplum gruplarını temsil edecek bir kent konseyinin kurulması gerektiğini belirtmektedir. Büyükşehir Belediyesi Kanunu (No. 4) Kurumsal Düzeyde Stratejik Planlama ile Kurumsal Kapasite Geliştirme Yeniden yapılandırma çalışmalarına ait yasal altyapı düzenlenmiştir: Yeni kanun koyma reformları. 130 . 5302/2005) ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (No.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 sahiptir: a) Merkezi ve yerel otoritelerin güç ve sorumluluklarının yeniden tarif edilmesi. • İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sınırlarını Genişletmek. • Özel-Kamu-Sivil Toplum Ortaklıklarının Etkinleştirilmesi Her ne kadar belediyeler özel sektörle daha önceleri değişik ortaklıklar kurabiliyorsa da. Merkezi kamu idaresini yeni rollerine göre yeniden yapılandırmak.5302/2005) ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (No. 5355/2005) yerel idarelere arazi planlama ile ilgili ortaklıklar kurma izni verir. 5216/2004). Belediyeler Kanunu (No. 5216/2004). İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunu birbirine uygun bir şekilde değişmişlerdir. Özellikle bu kanun. 5393/2005). Bunun yanı sıra “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu. Büyükşehir Belediyeler Kanunu. Büyükşehir Belediyesi Kanunu (No. Bu gelişmelere paralel bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarının genişletilmesiyle mekansal planlama da bütün yetki de tamamen Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. 5018/2003) dahil olmak üzere belediyeler ve yerel idareler de kurumsal stratejik plan hazırlamak zorundadır. • • Yeni rollere göre hukuki bir altyapı oluşturmak. b) Merkezi kamu departmanlarında iş prosedürlerini belirlemek ve kamu hizmetlerinde kırtasiyecilik ve bürokrasiyi azaltmak. İl Özel İdaresi Kanunu (No. c) İdari yükü azaltmak için mevzuat reformları yaparak mevzuatın basitleştirilmesi ile idari yükü azaltmak d) Yeni Kamu Yönetimine göre insan kaynakları idaresini iyileştirmek. 5393/2005).

planlama. Türkiye. sağlık hizmetleri. inşaat yönetmelikleri Arazi gelişimi Kentsel yenileme Sosyal konut inşası Toplu taşıma Şehir yol ve köprüleri inşası Su temini. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir (Madde 126). Merkezin denetim yetkisi devam etmekle birlikte merkezden yerele bazı yetki devirleri söz konusudur. haritalama. müzeler ve kültürel faaliyetler. Bölgesel ve Yerel İdarelerle İlgili İdari Reformlar Ekonomik reformlar paralelinde sosyal ve ekonomik ihtiyaçların artışı ve çeşitliliği ile bölgesel ve yerel idarelerde kanuni ve idari reformlar yapılmıştır. 6) Merkezi ve Yerel Otoriteler Arasındaki Yetki Dağılımı A. Ulusal kalkınma planları ve bütçeleri Avrupa Birliği Çerçeve Programına (2007-2013) uyumlaştırılmıştır. ekonomik yapısına ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre. her seviyede eğitim kuruluşları. büyük şehirlerarası otoyollar. hem ulusal hem de bölgesel kalkınma çalışmaları ve yaklaşımları için daha önemli hale gelmiştir. Yetkinin yerel idarelere dağılımı ve arazi planlaması ile ilgili diğer kanunların takdimi. Merkezi Hükümetin Hizmetleri Türkiye Kamu İdaresi sistemi temelde merkezi hükümet ve yerel yönetimden oluşmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Avrupa Birliği üyelik sürecinden büyük ölçüde etkilenmiştir. illere. Avrupa Birliği Çerçeve Programı’nda yer alan politikalar. Merkezi otorite ilgili bakanlıkların taşra teşkilatları ve valilikler aracılığıyla birçok kentsel hizmeti sağlamaktadır. birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. • Yetkilerin Devredilmesi Politikası ve Yerel İdare Reformları Yerel idareleri yeniden yapılandırma çalışmalarında “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın koyduğu prensiplere uygun hale getirilmesi amacıyla yerel idarelerin daha etkin. Belediyelerin Hizmet Sorumlulukları Belediyelerin görevleri 1930 Belediyeler Kanunu ile belirlenmiş ve bu kanun belediyelere geniş bir sorumluluk alanı tahsis etmiştir. • Merkezi. katılımcı ve saydam olmaları amaçlanmıştır. Kanuna göre belediyelerin mecburi hizmetleri aşağıdaki gibidir: Şehir planlama. Türkiye’de yerel idarelere stratejik gelişme kararları alma imkanları vermiştir. kanalizasyon 131 . coğrafik yapısına. mesul. 1982 Anayasasına göre. merkezî idare kuruluşu bakımından. güvenlik ve polis. posta ve telekomünikasyon hizmetleri ve elektrik temini ve dağıtımıdır. B. Bu hizmetlerin en önemlileri. iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 5) Mevcut Kanun ve Yasal Reformlarının Değerlendirilmesi 2004-2006 seneleri Türkiye’de idari reformlar açısından önemli dönemlerdir.

7. 132 . sosyoekonomik gelişmeler neticesinde. yerel düzeyde kamu ihtiyaçlarının artması kentsel yerleşimlerin yapısında önemli değişiklikler oluşturmuştur.1’de gösterildiği gibi özetlenebilir.1. Belediye hizmetleri belediye ve iştirakleri tarafından verilmektedir. Günümüzde. sosyal refah imkanları • Doğal ve tarihi değeri olan alanların korunması Belediye Başkanı 1930’lardan bugüne kadar.İ ETT (İstanbul Elektrik T ramvay ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü) UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Entegre Alanı Entegre Kentsel Kentsel UlaşımUlaşım Ana Planı Ana Planı Final Final RaporRapor BölümBölüm 7 7 • Çöp toplama ve bertarafı • Yangın önleme • Rekreasyon. kültürel.1. belediyelerin ana sorumlulukları ulaşım.2 Kentsel Ulaşım İdari Yapılanması 1) Kentsel Ulaşım ile İlgili Olarak İBB’nin Organizasyon Yapısı Kentsel ulaşım ile ilgili İBB’nin organizasyon yapısı Şekil 7. su ve atık su hizmetleri ve katı atık yönetimidir. eğitim faaliyetleri • Veterinerlik hizmetleri • Sağlık. 1970’lerde hızla değişen ihtiyaçları karşılamak için belediye faaliyetleri kapsamında önemli iyileşmeler olmuştur.

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Genel Sekreter Yardımcısı(İmar) • Genel Sekreter Vekili (Proje) • Genel Sekreter Vekili (Mali) • Genel Sekreter Vekili (İdare) b) Kaynak Geliştirme ve İştirakler • ULAŞIM A. ve Ticaret A.Ş (İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San. Büyükşehir Belediye Başkanı (Başkan) • Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü 2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı • Genel Sekreter Yardımcısı (Ulaşım) 133 134 . • İDO.Ş (İstanbul Mühendislik ve İstişare Hizmetleri Şirketi) • İMP (İstanbul Büyükşehir Planlama ve Şehir Tasarım Merkezi) • İstanbul Otobüs A.Ş). UKOME ((Ulaşım Koordinasyon Merkezi) • Birim Fiyat ve Standartları Müdürlüğü 6.1. A.Ş) c) Müdürlük ve Daire Başkanlıkları 1. AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) • Kesin Hesap Müdürlüğü a) Genel Sekreter 4.Ş).Ş • • Şehir Hatları A.Ş) • İmar A. İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü) • Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 4. • İSPARK A. A.1 İBB Bağlantılı Kentsel Ulaşım Organizasyonu İmar Müdürlüğü • • Harita Müdürlüğü 2) Karar Verici Birimler • Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Aşağıdaki kuruluşlar kentsel ulaşım planlamasından sorumludurlar: 3. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) • Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü 5.Ş) • İSFALT A. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı • Şehir Planlama Müdürlüğü • Planlama Müdürlüğü Şekil 7.Ş.Ş (İstanbul Ulaşım A.(İstanbul Deniz Otobüsü A.Ş (İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş (İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş • BİMTAŞ. Ulaşım Daire Başkanlığı • Ulaşım Planlama Müdürlüğü • Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü • Raylı Sistem Müdürlüğü • Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü • Trafik Müdürlüğü • Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2.Ş İSBAK A. Büyükşehir Belediye Meclisi (Şehir Meclisi) • Yapı İşleri Müdürlüğü 3. Fen İşleri Daire Başkanlığı 1.

b) Genel Sekreter İBB sekreterliğine başkanlık eder. d) Ulaşım Daire Başkanlığı • Ulaşım Planlama Müdürlüğü .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Çevre Koruma Müdürlüğü • Park ve Bahçeler Müdürlüğü • Deniz Hizmetleri Müdürlüğü • Atık Yönetimi Müdürlüğü • Mezarlıklar Müdürlüğü 5. Belediye başkanının belediye adına sözleşmeler yapmaya ve mahkemelerde davacı veya davalı olarak belediyeyi temsil yetkisi vardır. Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı • Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü • Projeler Müdürlüğü • Kentsel Tasarım Müdürlüğü 6. c) Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye Meclisi İBB’nin nihai karar verme organıdır. saatleri ve toplu ulaşım ücretlerini belirler.Toplu taşıma güzergahlarını belirler.UKOME sekreterliği olarak görev yapar. • Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü .Güzergâhları. • Trafik Müdürlüğü . Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı • Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü 3) Görev ve Yetkileri a) Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı belediye organizasyonunu yönlendiren.Raylı sistem projelerinin inşasını yapar. idare eden ve belediyenin haklarını ve menfaatlerini koruyan en yüksek otoritedir. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı • Bütçe ve İdare Müdürlüğü • Harcamalar Müdürlüğü • Gelirler Müdürlüğü • Finans Müdürlüğü • Finansal İdare Müdürlüğü 7. • Raylı Sistem Müdürlüğü . 135 .İBB yetki alanı içinde Ulaşım Ana Planı hazırlar.Yol sinyalizasyonu ve trafik denetleme işlerini yapar. • Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu (UTK) . Belediye’de 5 genel sekreter yardımcı ile belediye işleri idare edilir. Büyükşehir sınırları içinde en fazla oy almış olan ilçe belediyeleri temsilcilerinden ve ilçe belediye başkanlarından oluşur. • Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü .Yol bakım ve onarımını yapar. • Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü .

trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma. Büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında. yetki ve sorumluluğunda kalan trafik hizmetlerinin koordinasyonu amacıyla Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonunda (UTK) karar alınmaktadır. (2) UKOME toplantılarına ayrıca. f) Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) Kararları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev. gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir. k) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin. göl. Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisinin. h) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin. belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on kişinin. Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisinin. g) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin.3645 ile 1939’da kurulmuştur. UKOME. kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. i) Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü temsilcisinin. katılımından oluşur. c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin. kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere. d) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin. (3) Büyükşehir Belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları. a) Büyükşehir belediye başkanınca. uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma. j) Demiryolları. oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir. İETT Kanun No. ulaşım. g) İETT Bir kamu kuruluşu olan İETT İstanbul’da şehir içi ulaşımı sağlar. ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda. 136 .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 e) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME’nin görevleri ulaşım hizmetleri arasında koordinasyonu sağlamaktadır. uygulama. b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin. f) Sınırları içersinde deniz bulunan Büyükşehirlerde. Büyükşehir içindeki kara. l) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe ve ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin. nehir. Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisinin. üniversiteler. e) Sınırları içersinde deniz bulunan Büyükşehirlerde. UKOME’nin Üyeleri: (1) UKOME. deniz.

A.Her türlü asfalt üretiminin yapılması ve üretimle ilgili her türlü tesisin kurulması. iş ortaklığı ve konsorsiyum kurulması. • İSFALT A. işletilmesi. her türlü toplu taşıma araçları ile yürütülen toplu ulaşım ve taşımacılık hizmetlerinin. her türlü işbirliği. yeraltı ve yer üstü otopark. alt yapıları kullanarak hizmet sunulması.Deniz ticareti ve işletmeciliği alanında her çeşit yolcu ve yük taşıma işlerinin. şehir içi turizm taşımacılığı. etüt.Her türlü inşaat işlerinin. katlı otopark inşaatının yapılması. bayındırlık hizmetleri ile her türlü resmi ve hususi bina inşası taahhüdünde bulunulması • BİMTAŞ A. toplu ulaşım ve taşımacılık ihtiyacını karşılamak üzere havayolu ve kara üzerinde (kara raylı sistemleri hariç).(Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A. bu işlere ilişkin yan hizmetleri ve her çeşit liman.Yeraltı ve yerüstü raylı taşımacılık hizmetlerinin yapılması. işletilmesi. minibüs-midibüs ve taksi taşımacılığı hizmetlerinin en uygun şekilde/sistemle yapılması. • İSBAK. 2005 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile İSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet alanı genişlemiş ve hizmet verilen ilçe sayısı 27'den 39'a çıkmıştır İSKİ.Ş . bu sistemleri kullanarak her türlü telekomünikasyon hizmetinin sağlanması.Ş (İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 h) İSKİ İSKİ. her türlü ulaşım ve trafik sistemleri ile ilgili alt yapıların kurulması. servis taşımacılığı.Ş .b. bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak. 1981 yılında 2560 Sayılı Kanunla İstanbul Valiliği denetiminde kurulmuş ve 1984 yılında 3009 sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmıştır. • İstanbul İmar A. kurdurmak ve işletmek. • İSPARK A. İSKİ’nin yetki ve sorumluluklarına aşağıdakiler dâhildir: • "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. işlettirilmesi.Yerel/ulusal düzeyde. 137 . • İDO A. ikmal ve tedarik işlerinin yapılması. özel bağımsız bütçesi ile İBB’ye bağlı bir kamu kuruluşudur.Ş. kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak • Atık suları toplamak ve iskan bölgelerinden çıkarmak • Derelerin ıslahını yapmak • Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler i) Kaynak Geliştirme ve İştiraklerin Sorumlulukları • ULAŞIM A. yaptırılması. inşa edilmesi.Ş. ticaret merkezi. müşavirlik ve kontrol hizmetlerinin verilmesi. taahhüt işlerinin yapılması.Ş) Planlı kentleşmenin gerçekleştirilmesi amacı ile projelendirme. . .Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü açık. otopark v. yaptırılması. mesken. • İstanbul Otobüs A.Ş.Ş. kapalı. tüp geçit ve tünel işletmecilik hizmetlerinin. ve Ticaret A. (İstanbul Ulaşım Şirketi) .Ş ) -Her türlü telekomünikasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi.Ş . (İstanbul Deniz Otobüsü Şirketi) .

1.2’de gösterilmiştir.3 Merkezi Hükümetin Kentsel Ulaşım Planlamasında Rolü 1) Merkezi Hükümetin Kentsel Ulaşım Planlamasında Sorumluluğu Kentsel Ulaşım ile ilgili hükümet yapılanması Şekil 7. 2) Karar Verme Mercileri Mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde kentsel ulaşım ve arazi kullanım planlaması ve yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki kuruluşlar sorumludur: 138 .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 7.1.

Başbakanın başkanlığında. b) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) • DPT Kanununa göre. Başbakanın belirleyeceği sayıda Bakanlar ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı’ndan oluşmaktadır Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakan tarafından belirlenen Devlet Bakanlarından biri başkanlık eder.Ş. DPT aynı zamanda bölgesel planların (Marmara Bölgesinin tamamı veya kısmen) yapılması veya yaptırılmasından sorumludur. Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda. e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı • Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü (TAU) f) İller Bankası g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı h) Turizm Bakanlığı i) Milli Savunma Bakanlığı • Savunma Sanayi Müsteşarı j) Çevre ve Orman Bakanlığı k) İçişleri Bakanlığı 3) Görevler ve Yetkileri a) Yüksek Planlama Kurulu İktisadi. Yüksek Planlama Kurulu. sosyal ve kültürel kalkınmada planlamaya yönelik politikalar belirleme ve uygulama yetkisi vardır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 a) Yüksek Planlama Kurulu b) Özelleştirme Yüksek Kurulu c) Başbakan • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) • Özelleştirme İdaresi • Hazine Müsteşarlığı d) Ulaştırma Bakanlığı • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) • Demiryollar. kurula Başkan tarafından diğer Bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir. DPT. Beş yıllık Kalkınma Planlarının hazırlaması ve uygulamasından sorumludur. Kurulun sekretarya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca yürütülür. Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) • Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) • Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü (DHMİ) • Denizcilik Müsteşarlığı • Türkiye Denizcilik İşletmeleri A. 139 . • İmar Kanunu’na göre.

Hala inşa halinde olan Marmaray Projesi ve planlanan İstanbul Boğazı Karayolu Tünel Geçişi Projesi sorumluluk alanındadır. • Demiryollar. Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. e) Özelleştirme İdaresi Özelleştirme İdaresi özelleştirme sürecinden sorumlu idari mercidir. Uluslararası Atatürk Havaalanı sorumluluk alanındadır. d) Özelleştirme Yüksek Kurulu Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanlığa bağlı başbakan ve dört bakandan oluşan. f) Ulaştırma Bakanlığı • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) TCDD mevzuat ve düzenlemelerle banliyö demiryolu işlemlerinden sorumludur Marmaray Projesi de sorumluluk alanına dahil edilmiştir. Köprüler Daire Başkanlığı. uygulamak. Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) DLH demiryolları. Özel bütçesi olup direk başbakanlığa raporlama yapar. • Kamu İktisadi Teşebbüs’lerinin özelleştirmeye hazırlanmasından yeniden yapılanma ve rehabilitasyonu vardır. denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktır. KGM yol ve köprü inşaatından sorumludur. ekonomik.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 c) Hazine Müsteşarlığı Kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek. Özelleştirme Yüksek Kurulu devlete ait ekonomik işletmeleri özelleştirme portföyüne alarak veya çıkararak özelleştirmeye tabi kuruluşları belirler. bir genel müdür ve 4 genel müdür yardımcısı idaresindedir. limanlar ve havaalanları inşaatının mevzuatından sorumludur. finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak. Özelleştirme İdaresi’nin başlıca görevleri • Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararlarını uygulamak. • Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) KGM. • Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Müsteşarlığı denizcilik ile ilgili işlerin düzenleyici otoritesi olarak hizmet vermektedir. Otoyolları Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı gibi 9 daire başkanlığından oluşmaktadır. Çevreyolu dahil) sorumluluk alanına dâhildir • Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü (DHMİ) DHMİ mevzuat ve düzenlemelerle havaalanları işletmelerinin sorumludur. Özelleştirme prosedürlerinin metodolojisi ve zamanlamasından sorumlu olup kuruluşların gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler ile kuruluşların nihai devir işlerinden sorumludur. Türkiye’de özelleştirme konusunda nihai karar veren mercidir. Boğazı geçen iki asma köprünün inşası ve İstanbul’da büyük ölçekli köprülerin sismik güçlendirme projeleri ve. • Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün özelleştirme portföyüne giriş çıkışı ile ilgili konularda Özelleştirme Yüksek Kurulu’na bilgi vermek. 140 .

Müsteşar Yardımcılarına bağlı Genel Müdürlükler. İl Müdürlükleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan oluşan hiyerarşik bir yapısı vardır. imar planı. Galata Port/İstanbul’un özelleştirilmesi ile alakadar olmuştur. hal binası. g) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. şehirlerde ve kırsal alanlarda planlama ve yapılaşmada. Yurt çapında. terminal binası gibi her türlü üst yapı. Yürütme birimi olarak. kamu yatırımlarına yönelik her tür ve ölçekteki planları hazırlar ve onaylar. belediye binası. Belediyeler.) ilgili etüd. içme suyu. jeolojik etüt.4 Arazi Kullanım Planlarında Karar Verme ve Uygulama 1) Merkezi Düzeyde Karar Verme Aşağıdaki kurumlar arazi kullanım planı ve yönetimi ile ilgili düzenlemelerden sorumludurlar: a) Başbakanlık Sorumlulukları: Başbakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 5162 Sayılı Toplu Konut Kanunu Hakkında Değişiklik Kanunu (2004) ile her türlü ölçekte toplu konut imar planlarını hazırlatmak yetkisi vardır. çocuk bahçesi.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Türkiye Denizcilik İşletmeleri A. belediye birlikleri ve il özel idarelerinin kamu kullanımı niteliği taşıyan her türlü kentsel alt ve üst yapı hizmetleriyle (harita. • İller Bankası İller Bankası. 7.1. • Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü (TAU) Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. deniz deşarjı vb. h) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı i) Kültür ve Turizm Bakanlığı j) Çevre ve Orman Bakanlığı Yukarıdaki bakanlıklar ile arazi kullanım planlarını onaylar ve kontrol eder. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlıdır. 141 . katı atık. bu konularda danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek ve söz konusu yatırımların gerçekleşmesi için kredi sağlamaktır. l) Milli Savunma Bakanlığı • Savunma Sanayi Müsteşarlığı havalimanı yapım ve işletiminden sorumludur. soğuk hava deposu. plan ve proje hazırlamak. 5 Müsteşar Yardımcısından oluşmaktadır. Müsteşar. meydan gibi peyzaj planı. Bakan. kanalizasyon.Ş (TDİ) TDİ liman işletmelerinden sorumludur. k) İçişleri Bakanlığı Trafik polisi ve İl Trafik Komisyonu’ndan sorumludur. b) Devlet Planlama Teşkilatı’nın Sorumlulukları: • Beş Yıllık Kalkınma Planların hazırlanması. park. arıtma.

2003 tarihinden önceki başvurular) çerçevesinde: Çevre Düzeni Planlarının yapılması veya yaptırılması ve onaylaması. 3621 (1990) çerçevesinde. 6851 (1987) çerçevesinde. Çevre Düzeni Planlarının yapılması veya yaptırılması ve onayı • Milli Parklar Kanunu çerçevesinde Milli ve doğal parkların belirlenmesi. c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sorumlulukları: • İmar Kanunu (8.000 ölçekte hazırlatılması. 3194 (1985) çerçevesinde. toplu konut uygulamaları ile ilgili imar planlarını re'sen onaylamak. Milli Parkların planlarının onaylanması. e) Çevre Orman Bakanlığı Sorumluluğu: • Çevre Bakanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname No: 443 ile (1991).000 ve 1/100. afete maruz kalmış yerlerin imar planlarının yapılması ve onaylanması. Kıyılarda dolgu ve kurutma suretiyle kazanılan alanların imar planlarının onaylanması. • Kanun No. • İller bankası kanunu ile Belediyelerin talebi üzerine emaneten ve ihale ile imar planı yapmak. korunması ve gelişme planlarının hazırlanması f) Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı ( ÖÇKKB) Sorumluluğu: Özel Koruma Alanları Kurulu Başkanlığı’nın kuruluşu ve vazifeleri hakkında 383 sayılı hükümet kararnamesi ile Özel Çevre Koruma alanlarından her tür ve ölçekte plan yapmak ve onaylamaktan sorumludur. Tekel dışı bırakılan parlayıcı ve patlayıcı madde depolarının imar planlarının yapılması. g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sorumluluğu: • 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ile endüstri bölgelerine plan yaptırmak ve 142 . • Turizmi Teşvik Kanunu No.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Bölgesel Planların Hazırlanması (tamamen veya kısmen Marmara Bölgesi) ve 1/500. 2634 (1982) çerçevesinde Turizm Bölgesi ve Merkezleri Ana Planın onaylatılması. d) Kültür ve Turizm Bakanlığının Sorumluluğu: • Turizmi Teşvik Kanunu No: 2634 (1982) çerçevesinde Turizm alan ve merkezlerindeki turistik ve tesis alanlarının uygulama imar planlarını onaylamak • 2005 tarihli ve 5226 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile o Kentsel ve arkeolojik ve doğal sit alanlarında yapılan planlarda bölge kurulları ve yüksek kurulun uyacağı kararları almak. ulaşım açısından önemli. • Kıyı Kanunu No. o Kıyı Kanunu No: 3621 (1990) çerçevesinde kıyılarda dolgu ve kurutma suretiyle kazanılan alanlara ilişkin turizme dönük kullanımların devamı niteliğindeki uygulama ve nazım imar planlarını onaylamaktır. 775/3384 çerçevesinde Gecekondu Önleme ve Islah bölgelerinde imar planı yapılması ve onaylanması. • Milli Parklar Kanunu çerçevesinde. • İmar Kanunu No. • Gecekondu Kanunu No. 7269/1051 çerçevesinde. • Afet Kanunu No. gerekli görülen hallerde kamu yapıları.5.

h) İller Bankası Sorumluluğu: İller Bankası Kanunu No: 4759 (1945) çerçevesinde. • Köy Kanunu No: 442/3367 (1987) çerçevesinde köy yerleşim alanlarının tespiti ve planlarının onaylaması. • Valiliğe bağlı İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri’nin. kentsel. 3) İl Düzeyinde Karar Verme: a) Valilik Sorumlulukları: • İmar Kanunu No: 3194 (1985) çerçevesinde Belediye ve mücavir alan sınırları dışında imar planlarının hazırlanması ve onayı. 143 . proje. • 775 sayılı Gecekondu Kanunu (1985) çerçevesinde Gecekondu önleme ve ıslah bölgeleri tespiti ve bunların imar planlarının yapımı ve onayı. b) Kültürel ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Sorumlulukları: Kurul Kültürel ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu No: 2863/3386 (1987) çerçevesinde. 4) Yerel Düzeyde Karar Verme: a) Belediyenin Sorumlulukları: • İmar Kanunu No: 3194 (1985) çerçevesinde Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planlarının hazırlanması ve onayı. 2) İstanbul İçin Bölgesel Düzeyde Karar Verme: a) Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu Sorumlulukları: • Kıyı bölgesinde planların onayı ve plan tadilatı. • 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu ile Teknoloji Geliştire Bölgelerinde plan yapmak ve onaylamak. plan.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 onaylamak. • Boğaziçi Kanun No: 2960 (1983) çerçevesinde. arkeolojik ve doğal koruma alanları için korunma amaçlı imar planları hakkında görüş vermektir. keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak. • 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Organize Sanayi Bölgelerinin planını onaylamak. afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını. 3194 (1985) çerçevesinde köy yerleşik alanlarının tespiti. • Yerel yönetim ve kurumların istemleri üzerine harita. • İmar Kanunu No. mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak yetkisi vardır. • Yerel yönetim ve kurumların istemleri aranmaksızın bunları Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanları Banka tarafından yapmak veya yaptırmak. • Toplu Konut Kanunu No: 2985 (1984) çerçevesinde toplu konut alanlarının ilanı. İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.

d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler. eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi. tahsis ve bakım ücretleri. c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre Büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine. b) Büyükşehir Belediyesi Sorumlulukları: • Büyükşehir Belediyeler Kanunu No: 5216 (2004) çerçevesinde Büyükşehir İlçe belediyelerinin nazım imar planları yapmak ve onaylamak • İlçe belediyelerince hazırlanan uygulama imar planlarının onaylamak.2 Finansal Çerçeve 7. 2873 (1993) çerçevesinde Milli Parkların gelişme planları ve Tabiat Parkı.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Islah imar planlarının yapımı ve onayı (Af Kanunu No: 2981/3290/3386 ) • Turizm Teşvik Kanunu No: 2634 (1982) çerçevesinde turizm alan ve merkezlerinde turizm dışı kullanımlara dair imar planlarının Turizm Bakanlığı görüşü alınarak onayı. sınırları dışında ise il özel idareleri tarafından hazırlar ve “Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” tarafından onaylanır. b) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanıp. arkeolojik ve doğal koruma alanlarına yönelik “Koruma Amaçlı İmar planları”. resim ve harçları. ertesi ayın sonuna kadar ilgili Büyükşehir belediyesine yatırılacak % 5 pay.1 Yerel Otoritelerin Gelir Kaynakları Büyükşehir Belediye Kanunu (No. belediye sınırları içinde belediyeler. 7. 5216 / 2004) Bölüm 6 Madde 23’e göre Büyükşehir belediyesinin gelirleri aşağıda gibidir: a) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilen paylardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek oranlar içinde ayrılarak İller Bankası tarafından gönderilecek pay. e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı olarak belirlenen yerler için gerekli planların hazırlanması.2. d) Çevre ve Orman Bakanlığı Sorumluluğu: • Milli Parklar Kanunu No. c) Kültür ve Turizm Bakanlığı Sorumlulukları: • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu No: 2863 (1983) çerçevesinde belirlenen kentsel. % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe ve ilk kademe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50'si. f) 7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen 144 . spor.

2. faiz ve ceza gelirleri. i) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları. Bu payın %75'i bu tutardan düşülerek doğrudan ilgili belediye hesabına. Hesaplama ve dağıtım işlemleri Maliye Bakanlığınca yapılır.2 Yerel Otoriteler Finansman Kaynakları 1) Yerel Otoritelerin Gelir Kaynakları a) Vergi Gelirleri • Te şebbüs ve mülkiyet gelirleri • Alınan bağış ve yardımlar • Genel bütçe vergi gelirleri payı • Kişi ve kurumlardan alınan diğer paylar • Diğer gelirler • Sermaye gelirleri b) Vergi Dışı Gelirler c) Faktör Geliri d) Borçlanma (1) Belediye Gelirleri Kanunu No. k) Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılâtından Büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler. kalan %25'i ise Büyükşehir belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılır. n) Şartlı ve şartsız bağışlar. Bakanlar Kurulu. nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si. j) Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık sonucu aktarılacak gelirler. 1319’a göre vergi gelirleri aşağıdadır: • Emlak vergisi • İlan ve Reklam vergisi • Eğlence vergisi • Akaryakıt tüketim vergisi • Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 145 . o) Diğer gelirler. 7. su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları. h) Kira.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine. birinci fıkranın (b) bendindeki % 5 pay oranını iki katına kadar artırmaya veya kanunî haddine indirmeye yetkilidir. 2464 ve Emlak Gelirleri Kanunu No. g) Hizmetlerin Büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol. l) Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri. m) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler.

vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır.85’i Büyükşehir dışındaki belediyelere. yüzde 2.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Haberleşme Vergisi • Yangın Sigorta Vergisi • Çevre Temizlik Vergisi (2) Genel bütçeden vergi payı (İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun No: 5779 / 2008). Payların hesaplanması ve oranı aşağıdaki gibidir: • İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden pay verilir. Belde. Bu Kanunla. yüzde 2. İller Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir. her yılın ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından.50’si Büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1. 2) Vergi Dışı Gelirler Harcama katkıları Belediyelerin mallarından gelir Belediye hizmetlerinden gelir Harçlar Para cezalar Bağışlar Diğerleri 3) Faktör Geliri • Yerel idarelerce işletilen işletmelerden satış ve kar gelirleri. 2006 yılından itibaren tahakkuk esaslı muhasebeye geçilmesinin etkisiyle gelir bütçesi dışında yer almıştır: • Borçlanma kararı yerel idare meclislerince alınmalıdır. bu maddede belirtilen oranları iki katına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir. • Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 5’i ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u Büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. Pay. genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından. köy. katılma veya birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslarına göre hesaplanır. • Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının. Türkiye İstatistik Kurumundan alınmak suretiyle. 146 . il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir. 4) Borçlanma Borçlanma gelirleri 2006 yılına kadar gelir bütçesi içinde yer almakta iken. • Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları. mahalle veya bunların bazı kısımlarının bir belediyeye katılması veya birleşmesi halinde bu belediyelerin payı.15’i il özel idarelerine ayrılır. • Bakanlar Kurulu.

* Gelirler 34.030. 4.3 Bakanlar1Kurulunca onaylanmış olan projeler.312.S53 213. 995 2 48.772 9 Tablo 7.778 6 0 8.İ66. 140 1 6 7 -.815.160.621 2 253. 3 134.744.440.574. 1 Borçlanma 498 10? ve Redveiade le'(-) • 9 • i.1 2008 Yılı Bütçe Gerçekleşmesinin Türlere Göre Dağılımı Kaynak: İBB Stratejik Planı 2010-2014 147 .910 3 795.7 100 65 7. 677 502.1 41 8 150.095 5 9 32.CC4.2.667.555 0 1.947. Gelirler 2008 2006 GERÇEKLEŞ ME OL) T o pl 27.714.411. 1 0 0 (b)3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 2004 AÇIKLAMA 2005 GERÇEKLE ŞME 00 T o GERÇEKLE ŞME T cm o pl Vergi Gekieri Teşebbüsv e Mülkiyet ûdirieri Ahnan üagış ve Yardıklar Melezi İdare Vb® Gerie'ı'cer 47.261339. 974 2 59.253 %50’sinden . borçlanma için Hazine’den izin gereklidir.186.007 3 53.609.1 84 6 1 0 0 4.2. 4749 ve Sermaye Piyasası Kanunu No.565.676 1 a • 20.213. -452 175.133.2.348. 929 365.553 2 645 359 0 a 1 5 Tablo20077. 5% 5% 2% ■ Vergi Gelirleri ■ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ■ Alınan Bağış ve Yardımlar ■ Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan ■ ■ Paylar Kişi ve Kuramlardan Alınan Diğer Paylar Diğer Gel Tİ er Şekil 7.527 TOPLAM 2.991. 407 2.221 fazlası yerel idareye ait olan şirketlerin.007.024 • iüunımJard ar Aran D^r Paylar Diğer Geiner 75.589.86 5 Sermayesinin 0. (Şekil 7. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. iç ve dış borç stoğu (faiz dahil) 6 211839.130.877.162 1 a 6 pl 61.743.643 7 6 2.796.053. 2499).195.4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelir kaynakları 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.096 1 7L854.784 5 önceki yıl bütçe gelirlerinin yeniden değerlendirilmiş bütçe gelirleri değerini aşamaz (Büyükşehir 219.844 4 Serrra. 549.319. 432 2 32-575. 2008 yılında kurumun bütçe gerçekleşme oransal dağılımı aşağıda verilmiştir.311 1 9 124.631.1) Şekilde görüldüğü gibi İBB 2008’de gelirlerinin %78’ini Merkezi İdareden almıştır.999. 7.241 453 1 24.099.6 01 0 55.947.814.636.154 0 belediyeleri için bir buçuk katını geçemez). Bu oranı aşan miktarlar için ise İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınmalıdır.656.139.157 78 2 Meclisi kararıyla yapılabilir. 714 1 28.172 Borçlanma -6L348.2.266. Bu sınırlar aşağıdakileri sağlayan altyapı projelerinde uygulanamaz: 5.1 İBB’nin 2004-2008 Yılları Arası Gelirleri Tahvil çıkarma sadece kalkınma programındaki projeler için mümkündür (Kamu Finans ve 27. 1 Yönetimi Kanun No.3 21 1 3 eki 363.223515 Afenan ftoyiar Aacakja-can Tadatlar incelendiğinde 2004-2008 yılları arasında toplam içinde en önemli payı.378 3 9.913 0 (a) Çok yüksek finansman ihtiyacı olan projeler.038.017.520.2. • Yerel idareler İller Bankası’ndan yatırım kredisi ve nakit kredisi kullanabilirler.541 25.437. Her 727 499.3 0 0 69 Mali Mesuliyetin Dağıtılması Yeni kanunlar yerel otoritelere yerel bir yatırım stratejisi uygulayabilmek için gerekli fonları sağlayabilecek gayrimenkul pazarı veya diğer yerel kaynaklardan daha fazla vergi geliri toplamaya müsaade eder. pl İçind göre yürütülür. 0 0 • 0 a 2 türlü-j dış 34.811.1 ise İBB gelirlerinin geçmiş 4 yıllık kompozisyonunu gösterir (2004-2008).176. 160 Önceki yılın bütçe gelirlerinin tekrar değerlendirerek değerinin % 10’u oranındaki iç borçlanma Şehir 7 5. %78’lik oran ile genel bütçe GERÇEKLEŞ GERÇEKLEŞ ME ME • (TL) Yat ırım Tprojeleri için dışTopl kaynaklı borçlanma “Kamu Finans ve Borç Yönetimi Kanunu No.2.248. 4749”a OL) o vergi gelirlerinin oluşturduğu amgörülmektedir.706 3 157.065.766 1 0 0 2.

imar ile • Prestij yol yatırımları ilgili harçlar ve muayene ruhsat ve rapor harcı yer almaktadır. 775 sayılı kanuna tabi gelirler. kurumlardan alınan bağış ve yardımlar ile proje yardımları yer almaktadır. Kişi ve Kurumlardan Alınan Diğer Paylar Çevre temizlik vergisi payı. AYKOME payı.5 İBB’nin Ulaşım Sektörü’ndeki Yatırımları Vergi Gelirleri 1) 2010 Yılı Yat ırımlarının Genel Özellikleri Vergi gelirleri başlığı altında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye uyarınca İstanbul ulaşım Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen yer vergi harç 2010Kanunu yılı yatırım programının. harç gelirleri başlığı altında ise • Raylı sistem yatırımları işgal harcı. boğaz köprü geçiş ücreti payı. 5779 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir belediye sınırları içinde tahsil edilen vergi gelirlerinin % 5’i ilgili Büyükşehir belediye payı olarak ayrılmakta ve 5779 sayılı kanunda öngörülen formüle göre Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanan pay her ay kuruma aktarılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahsil ettiği vergi gelirleri ilan ve reklam genel itibari ile aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır: vergisi. emlak vergisi payı (geçmiş yıl borçları). kurumlar karları ve kira gelirleri yer almaktadır. faizler. •Alınan Bisiklet yatırımları Bağışyolu ve Yardımlar • Alt ve üst geçit yatırımları Alınan bağış ve yardımlar başlığı altında yurt dışından alınan. Otopark Yönetmeliği uyarınca alınan otopark bedeli. hizmetleri yönetimi ana hizmet alanında alanveyatırımları gelirleri yerözellikleri almaktadır. eğlence vergisi ve yangın sigorta vergisinden oluşmaktadır. Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri başlığı altında taşınmaz ve taşınır satışından elde edilen gelirler yer almaktadır. 5579 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe • Aydınlatma yatırımları • Toplu ulaşım hizmet yatırımları 148149 . Bu kalemde en büyük •payıKarayolu tünel yatırımları kira gelirleri oluşturmaktadır. toptancı hali resmi. İkincisi. Büyükşehir belediye sınırları içindeki vergi gelirlerinden ayrılan paydır. • Yol ve kavşak yatırımları Teşebbüs ve Mülkiyet • Karayolu sistemleriGelirleri bakım ve onarım yatırımları •Teşebbüs Otopark ve yatırımları mülkiyet gelirleri başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen •mal Otogar yatırımları ve hizmet satış gelirleri. harcamalara katılma payı. işyeri açma izni harcı.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 belediyelerine nüfus esasına göre ayrılan payın %30’udur. 5779 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir belediye sınırları içinde tahsil edilen vergi gelirlerinin % 5’i ilgili Büyükşehir belediye payı olarak ayrılmakta ve 5779 sayılı kanunda öngörülen formüle göre Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanan pay her ay kuruma aktarılmaktadır. • Akıllı ulaşım sistemleri yatırımları Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı • Sinyalizasyon ve trafik iyileştirme yatırımları 5779 sayılı Kanuna göre Büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirlerinden iki şekilde pay • Deniz ulaşımı yatırımları ayrılmaktadır: • Ulaşım ana plan çalışması yatırımları Bunlardan birincisi. hasar bedeli. Büyükşehir belediye sınırları içindeki vergi gelirlerinden ayrılan paydır. müze giriş ücreti payı. Diğer Gelirler Cezalar.2. merkezi yönetim bütçesine dahil • Trafik sirkülasyonu ve geometrik düzenleme yatırımları idarelerden alınan. tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı. İkincisi. hazine arazilerinin satışından alınan paylar da kurumun gelir kaynaklarından biridir. Kaynak: İBB Stratejik Planı 2010-2014 7. pano söküm bedeli de diğer gelirlerdir. Bu pay İller Bankası’nca ilçe belediyeleri payından kesilerek her ay belediyemize aktarılmaktadır.

415 44 3.470 17.000 TL tutarındaki %18'lik kısmı ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. 20 27.3 3.255. Toplu Ulaşım Hizmetleri Md.228.886 1.1 0. Bu meblağ ana hizmet alanlarının 2010 yılı toplam yatırımlarının % 68.000 TL'dir.1 MÜDÜRLÜK TOPLAMI 156 2.291.100 12.2 3) Kaynak: İBB 2010 Yılı Yat ırım Programı 2010 Yılı İçin Programlanan Yatırım Harcamaları Ulaşım ana hizmet alanındaki yatırımların 2010 yılı için Programlanan tutarı 2.825 Şehir Aydınlatma Ve Enerji Md.601 38. 1 5.000 0.8 60.2 Ulaşım Planlama Md.800 8.840. Bu ana hizmet alanındaki 156 yatırımın 52 adedini devam eden yatırımlar.722 156 TOPLAM 11 (BİN Tl) 0 Etüd Proje 2010 YIU TOPLA 1 V/1 LM 1 V 401.366.336.3’de gösterilmektedir.1 14. Bu ana hizmet alanı yatırımlarının 1.2.295 2010 YILI YATIRIM ADEDİ ORANI(%) 2010 YILI YATIRIM TUTARI ORANI<%) Altyapı Hizmetleri M d.67 4 12.3 14.825.500 1.100 3. 4) 2010 Yılı Yat ırım Programında Yatırımları Bulunan Müdürlükler Ulaşım ana hizmet alanında yer alan toplam 156 adet yatırımın yürütücüsü olan 11 adet müdürlüğün adları ile bu ana hizmet alanındaki yatırımların müdürlükler bazında adet ve harcama tutarı olarak sayısal ve oransal dağılımları Tablo 7.000 3.8 Raylı Sistem Md. 2010 YATIRIM SAYISI 65 Deniz Hizmetleri Md.199 3. 104 adedini ise yeni yatırımların oluşturduğu görülmektedir.6'sına karşılık gelmektedir.1 r PROJE TÜRLERİ TOPLAM TUTAR (Bin Tl) PROJE SAYISI Veri Proje 10. 6 2.785.000 TL tutarındaki % 82'lik kısmı devam eden yatırımlardan. Tablo 7. 23 1.2.6 1. 414. 13 67.0 Trafik Md.450 15.663 8. 13 317.255.6 0.926 3.825.0 Ulaşım Koordinasyon Md.321 91 Devam Eden Proje 2009 YILI KÜMÜLATİF TOPLAM (BİN TU 7.642.209 100 100 r 41.20 9 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Yatay ve düşey trafik işaretleme yatırımları • Meydan düzenleme yatırımları 2) 2010 Yılı İçinde Programlanan Yatırım Sayıları 2010 Yılı yatırım programında bu ana hizmet alanıyla ilgili toplam 156 adet yatırım yer almaktadır.9 Tablo 7.9 1.07 1 2. MÜDÜRLÜK ADI 2010 YIU İÇİN ÖNGÖRÜLEN HARCAMA (Bta TL) 426.3 Projeler Md.2 Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Harcama Tutarlarının Yatırım Türüne Göre Dağılımı 0.0 1 1.486 8 39. 6 16.3 Ulaşım Hizmetler Yönetimi 2010 Yılı Yat ırımlarının Müdürlükler Bazında Dağılımı .2.873.8 Yapı işleri M d.255.6 0. 6 22.9 0.7 18.500 13 0 Devam Eden Etüd Proje 84.209.000 0.8 Yol Bakım VeOnanm Md. 2 2.

tünel. otoyol işletme tesisleri • Demiryolu • Sivil kullanıma yönelik deniz ve havalimanları 4) Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Ulaşım İle İlgili Özelleştirme Yaklaşımları Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda özel sektörün ulaşım sektörüne katılımı vurgulanmıştır.2.1994 tarihli Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun -Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnameler Değişiklik Yapılmasına Dair 5335 Sayılı Kanun (Havaalanları ve yolcu terminallerinin özel sektöre uzun vade kiralanması) 3) Ulaştırma İle ilgili Kanunlar (3465. otoyol.06. 4046. 5335) • Otoyol. köprü.1988 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı. Bakımı ve işletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun -3996 sayılı 08.1984 tarihli Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Teşebbüslerin Elektrik Üretme. otopark. İletme.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 7. Dağıtma ve Ticaretini Yapmaya Yetkilendirilmesine Dair Kanun -3465 sayılı ve 28. kamusal projelerin ya da ihtiyaçların.1994 tarihli Bazı Yat ırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun • Yap-İşlet (Kanun no: 4283) -4283 sayılı ve16. 3465. 3465. Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ve Yap.6 İstanbul Büyükşehir Alanında Ulaşım Altyapı Finansmanı İçin Alternatif Kaynaklar 1) Kamu-Özel Ortaklığı İşbirliği Kamu-özel sektör ortaklıkları.İşlet Modeli ile Enerji Satışına ilişkin Kanun • Yap-Kirala-Devret (Kanun no: 5396) • İşletme Hakkı Devri (Kanun no: 3096.05. Ulaştırma yatırımları öncelikli olmak üzere mal ve hizmet üretimine yönelik altyapının kalitesi iyileştirilecek.11.4046. 4046. Otoyol. 3996) -3096 Sayılı ve 04.07. erişim imkanları artırılacak ve altyapı hizmetlerinin üretim maliyeti içindeki payı düşürülmesi ve bu çerçevede.1997 tarihli. Kamu Özel Ortaklığı Çeşitleri: • Yap-İşlet-Devret • Yap-İşlet • Tasarla-Yap • Tasarla-Yap-İşlet-Sürdür • İşletme Haklarının Aktarımı • Performans Tabanlı Sözleşme 2) Türkiye’deki Kamu-Özel Ortaklığı’nın Yasal Çerçevesi • 576 sayılı ve 1910 tarihli Menafi-i Umumiye Müteallik İmtiyazat Hakkındaki Kanun • Yap-İşlet-Devret (Kanun no: 3096. 5335. altyapı yatırımlarının yapılması ve işletilmesinin öncelikle özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi esas olacağı Kaynak: İBB 2010 Yılı Yat ırım Programı 150 151 . ortak amaç ve çıkarlar doğrultusunda özel sektör tarafından gerçekleşmesinin içeren kamu ve özel sektör arasında yapılan anlaşmalardır.12. 5335) -4046 sayılı ve 24. 3996.

Türkiye‘de özelleştirme için nihai karar verme mercidir. doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesi. Özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgeleri olmak üzere demiryolu bağlantı hattı yatırımları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacaktır. yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara 152 . Planda aşağıdaki kararlar bulunmaktadır: • Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektöründe stratejik bir amaçtır. Yük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik avantajlarından yararlanılmak üzere serbestleştirilecek ve TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye çekilecektir. Özelleştirme Yüksek Kurulu. Özel bir bütçesi olup. • Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas. 5) İstanbul Büyükşehir Alanı İçin Yürütülen ve Planlanan Kamu-Özel Ortaklığı Projeleri Atatürk Uluslararası Havaalanı TEPE/ AFKEN Ortak Girişim (TAV) (Kiralama) Sabiha Gökçen Havaalanı Limak-GMR-Malezya Havaalanı Ortaklığı (Kiralama) Galata Port (Özelleştirme) Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. Ankara-Afyonkarahisar İzmir. ekonomideki verimliliği ve kamu harcamalarının azalmasını sağlanmayı hedeflenmiştir. b) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu No. Ankara-Konya koridorlarından oluşan çekirdek ağ üzerinde hızlı tren ile yolcu taşımacılığına başlanacaktır. direkt Başbakan‘a bağlı bir kamu kuruluşudur. • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 belirtilmektedir. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu’ndan sorumlu merciler: • Özelleştirme Yüksek Kurulu Özelleştirme Yüksek Kurulu. Özelleştirme İdaresi‘nin ana görevleri: Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararlarını yürütmek. kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirme portföyünü alarak veya çıkararak özelleştirme yapılacak kuruluşları bildirir ve kuruluşların nihai devri işlemlerini gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler ile onaylar ve özelleştirmenin yönetimi ve yapılandırılmasından sorumludur. Bu do ğrultuda demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecektir. Özelleştirme fonunu idare etmek ve kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruşların eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmaktır. Başbakanın belirleyeceği dört bakandan oluşur. Başbakanın başkanlığında.4046 (1994) Bu kanun. 4875 (2003) Bu Kanunun amacı. özelleştirme süreçlerinin yürütme organıdır. Çevreyolu dahil) (Yap-İşlet-Devret) İstanbul Boğazı Karayolu Tünel Geçişi (Yap-İşlet-Devret) 6) Özelleştirme ve Direkt Dış Yat ırımı Özelleştirmenin hukuki çerçevesi aşağıdaki kanunlardan oluşur: a) Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun No. üretimin iyileştirilmesini. Bu ağ üzerinde inşa edilecek hatların yapım ve işletiminde kamu-özel sektör işbirliği modellerinden yararlanılacaktır.

b) Kamulaştırma Doğrudan yabancı yatırımlar. • Yatırım özgürlüğü: Uluslararası antlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Yüksek Planlama Kurulu kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararları alır ve İktisadi. Yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde. Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili projelerde borçlanmada hazinenin garanti verme yetkisinden dolayı önemli bir rol oynamaktadır. • Gayrimenkul alımı: Yabancı sermayeli şirketler gayrimenkul satın alabilirler. 7. ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla.2. yabancı yatırımcıları Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan ve yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları diye tanımlamaktadır. • Anlaşmazlıkların çözümü: Görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra. • Yabancı personel istihdamı: Bu Kanun kapsamında kurulan şirket. YPK başbakan ve dört kabine bakanından oluşur.7 Kamu Özel Ortaklığı İşbirliğine Karar Verme ve Uygulama 1) Merkezi Hükümet Düzeyi Kamu altyapı yatırımlarının planlanması ve gözden geçirilmesinden Devlet Planlama Te şkilatı sorumludur. Kamu Özel Ortaklığı projeleri uygun bakanlık veya kamu kurumu fizibilite çalışmalarıyla hazırlanır ve bu projeler onay için DPT ve YPK‘ye sunulur. • Nakit dışı sermayenin değer tespiti: Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti. DPT Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK) yürütme organıdır ve Kamu Özel Ortaklığı için Türkiye‘de en yüksek karar verme yetkisidir. yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce. Kanun. menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri esas alınır. • Bankalar özel finans kuruluşları ile kar serbestçe transfer edilir. sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 uyulmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. tayin edilen hedeflere uygunluk ve yeterlik bakımından inceler. Projelerin uygulanması ise ilgili kurumların sorumluluğundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilir. 153 . yürürlükteki mevzuat gereğince kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırıla yapamaz. şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele. DPT direkt Başbakana bağlıdır ve talimatlarını YPK‘dan alır. milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilinir.

1 Çevre Politikası Birçok ülkede olduğu gibi. Bunun ana sebeplerden bazıları: • Az gelişmiş yerli sermaye piyasası. Geçen 25 yılda hem kamu hem özel sektör Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) yatırımlarında tecrübe kazanmalarına rağmen kamu ve özel sektör arasında özellikle yasal çerçeve ve risk dağılımı düzenlemelerinden kaynaklanan problemler olması nedeniyle projelerin teknik ve ekonomik fizibilitelerinin önemi geri planda kalmıştır. 7. • Yap-İşlet-Devret kanununda mükerrerlik vardır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 2) Yerel Yönetim Düzeyi Kamu Özel Ortaklığı dahil bütçelendirme. programlar hazırlamak. • Yerli ve uluslararası uzun vadeli borçlanma zorluğu. Mevcut kanunun yetersiz kaldığı alanlar aşağıda sıralnmıştır: • Kanunlarda sınırlı sayıda Kamu Özel Ortaklığı modeli vardır ve mevcut Kamu Özel Ortaklığı kanunun kullanım alanı Yap-İşlet-Devret. hepsinde eksiklikler mevcuttur. 2) Mevcut Kanundaki Problemler Türkiye’de mevcut yasalarda Kamu Özel Ortaklığı operasyonları açısından zayıf bir tarafı Kamu Özel Ortaklığı projelerini yürütecek özel bir kanun olmamasıdır. bunların uygulama esaslarını tespit etmek. Yap-Ki ra la-Devret ve İşletme Hakkı Devri maddeleri ile sınırlıdır. kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek. Bu amaçla kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı. İBB‘de bütçe dışı projelerin gelişmesi ve uygulanması için özel sektör katılımına gerek duyulmaktadır. • Kamu işlerinde özellikle otoban ve karayollarında yatırım riskleri • Kamu sektöründe Kamu Özel Ortaklığı projelerinde deneyim eksikliği. • Kamu Özel Ortaklığı işlerinin makul bir sürede biteceğine dair net hükümet taahhüdünün olmaması. yaptırmak.8 Türkiye ‘de Ulaşım Yatırımlarında Kamu Özel Ortaklığı Uygulamaları Problemleri 1) Özel Sektör Yatırımlarının Ulaşım Sektörüne Çekilememesinin Sebepleri Türkiye’de özel sektör sermayesinin ulaştırma alt yapısına çekmede başarılı olunamamıştır.2.3. Bunun sonucu olarak. araştırmalar ve projeler yapmak. Yap-İşlet. temel çevre sorunları belirlenmiş ve sorunları çözmeye yönelik idari yapılar kurulmuştur. uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almaktan sorumludur. Türkiye’de çevresel konularda bilinçlenme 1970’lerde başlamışlardır. 7. 154 . • Kamu Özel Ortaklığı kanunları arasında uyum eksikliği vardır. örne ğin kara yolu inşası ile ilgili Kanun No:3996 (1994) ve Kanun No:4346 (1988) birbirinin tekrarıdır. • Güvenilir kurumsal ve yasal çerçevenin olmaması.3 Çevresel Çerçeve 7. Birçok sektörde Özel Kamu Özel Ortaklığı kanunu vardır. bu çerçevede. özelleştirme ve doğrudan yabancı yatırımlar İBB belediye başkanı tarafından yürütülmektedir İstanbul‘da İBB birçok park işletme projesi Yap-İşlet-Devret modeli ile taahhüt altına almıştır. çevrenin korunması.

teşvik. 1) 1982 Anayasası "Vatandaşlar ve hükümet çevreyi korumak ve iyileştirmek zorundadır. iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin ilkeler belirtilmektedir.2006 Tarih ve 5491 Sayılı Kanun ile Çevre kanununda bir takım değişiklikler yapılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Kanunun amacı. Anayasa kıyıların. 4) Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Yönetmeliğe göre.04. 3) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde. gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum. 1983) Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı çevre kanunudur. 2) Çevre Kanunu (Kanun No:2872. kuruluş ve işletmeler.2 Çevre Mevzuatı Türkiye’nin çevresel hukuku 1982 Anayasası ve Çevre Kanunu (2872/1983) ve çevreyi etkileyen daha birçok yasayı kapsamaktadır. yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. tarihi ve kültürel varlıkların korunması ihtiyacını belirtmektedir. daha az kirletmeyi teşvik etmek. Kanunda çevrenin korunmasına. seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları belirler. sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. ormanların ve doğal. motorlu araçların birim yakıt 155 . • Hassas bölgeleri özel çevre koruma alanı olarak belirlemek. • Tehlikeli kimyasal maddeler ve atıkların dökülmesi yasağı koymak. proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. 26. bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin. • Çevresel bir fon oluşturmak. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay. Çevre Kanunu çevresel problemleri önlemek ve çözmek için gerekli eylemeleri tarif etmektedir. gürültüyü yasaklamak. izin. (2008) Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla. Bunlar: • Bazı özel fiillerde Çevresel Etki Değerlendirmesi gerektiren bazı kirletici operasyonları yasaklamak.3.” der. Avrupa Birliği ÇED Direktifi (85/337/EEC) 3 Temmuz 1985’te yayınlanmış ve konsey talimatıyla 1997 ve 2003’te düzenlenmiştir. arazi ve su kaynaklarının. olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 7. Türkiye’de Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çerçevesinde 1993’te Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve 1997 sonrasında 2003 ve en son 2008’‘de yeniden düzenlenmiştir. Bu kanun ve paralelinde gelen yönetmeliklerle çevre ile ilgili birçok düzenleme yasal bir çerçevede tanımlanmaktadır.

4) Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma planları ve yıllık programları hazırlayan bu kuruluş direkt Başbakanlığa bağlıdır. • Bağlı Kuruluşlar (Orman Genel Müdürlüğü. Türkiye’de 14 tane Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır. bunların uygulama esaslarını tespit etmek. araştırmalar ve projeler yapmak. mevcut çevre sorunlarının giderilmesi için tüm tedbirleri almak. Merkez Av Komisyonu) • Merkez Teşkilatı (Ana Hizmet Birimleri. Temel görevi. araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine. Bu kanuna göre kentsel ulaşım planları bu Yönetmeliğin yayımından itibaren üç yıl içerisinde ilgili belediyelerce hazırlanır.3 İdari Organizasyonlar 1) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı. 4856 Sayılı Yasa ile 2003 tarih Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir bakanlıktır. sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun dahil edilmesine imkân veren hukukî ve idarî tedbirleri belirlemek. Danışma ve Denetim Birimleri. 156 .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 tüketimlerinin düşürülmesine. Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı. Kurulun görevleri: Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu ve taraf olunan uluslar arası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri göz önüne alarak çevre konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek.3. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. bu çerçevede. Çevre ve Ormancılık Şurası. bu alanların koruma kullanma esaslarını belirlemek. kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek. trafik akımının arttırılmasına yönelik sistemlerin kurulmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 444 sayılı KHK ile. Ta şra Teşkilatı Özel Çevre Koruma Kurumu Müdürlükleri görev yapmaktadır. uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almaktır. 7. 3) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 383 sayılı KHK ile 1989 Yılında kurulan Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına. her ölçekteki imar planlarını yapmak ve re’sen onaylamak yetki ve görevi” Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına verilmiştir. programlar hazırlamak. 1991 ’de kurulan Çevre Bakanlığına bağlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü) • Sürekli Kurullar (Yüksek Çevre Kurulu. çevrenin korunması ile çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır. Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmaktadır. yaptırmak. çevrenin korunması. Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve ilan edilecek alanlarda “Bölgelerin sahip olduğu çevre değerlerinin korunması. Yardımcı Hizmet Birimleri) • Ta şra teşkilatı ( İl Müdürlükleri ve Doğrudan Merkeze Bağlı Müdürlükler) 2) Yüksek Çevre Kurulu Kurul Çevre ve Orman bakanı başkanlığında çevre ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır.

uygulanma. Belediyeler.000 ölçekli haritalar olup çeşitli bölgelerde yapı adalarını. kaynak aktarılma ve hesap verilme zorunluluğu vardır. planlı kalkınma ile kentsel ve bölgesel gelişme ilkelerine nispeten uyumludur. yerleşim alanlarının gelişme yönünü. Büyükşehir belediyeleri Yıllık Yatırım Programları ile Stratejik Plan -Yıllık Çalışma Programı -Performans Planı -Bütçe ile yönetim planlaması yapmaktadır.000 ölçekli haritalardır.2003 tarihinden önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılmış 1/25.5. yolları ve uygulama için gerekli safhaları belirtir. ilçe belediyelerinin nazım imar planları yapmak ve onaylamak ve ilçe belediyelerince hazırlanan uygulama imar planlarının onaylamaktadır. su. İl gelişme planları için yasal olarak uygulama ve kaynak aktarma zorunluluğu olmadığı halde. bölge tiplerini. 6) Yerel İdareler Çevreyi korumak ve yönetmek için gerekli altyapı ve hizmetlerinden belediyeler sorumludur. 7) İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. gaz ve şehir ulaşım hizmetleri kurmak ve işletmek ve yol inşası ve bakımı da belediyenin sorumluğundadır. Büyükşehir belediyeleri ile İl Özel İdarelerine ilişkin güncel yasalar. İl Özel İdaresi ise Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerin imar planlarının hazırlamakta ve onaylamaktadır. 2. Uygulama İmar Planı. dolaylı olarak ÇED için İl Çevre Müdürlüğü ile koordinasyon halinde çalışmaktadır. bunların yoğunluk ve düzenini. Yapılmış son yasal değişiklikler.000 ölçekli olmayan diğer çevre 157 . il özel idaresi ve büyükçe belediyelerin kısmen il gelişme planlarıyla çakışan kurumsal stratejik planlar için yapılma. b) Bölgesel ve Çevresel Planlar İl Çevre Düzeni Planları 8. büyük ölçekli yatırım projelerini değerlendirme ve finansal kaynak tahsis etme gibi sorumlulukları vardır. Büyükşehir belediyeleri.4 1) Çevresel Enstrümanlar Planlama Belediyeler. Hukuki olarak katı atık yönetimi. öngörülen nüfus yoğunluğunu. izni ve planında da sorumludur. Nazım İmar Planı.3.000 ölçekli Çevre düzeni planı değişikliklerine ilişkin başvurular ve 1/25. 1/5. a) İl Gelişme Planları Tüm belediyeler için iki tip gereklidir: 1.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 5) Yüksek Planlama Kurulu Makroekonomik ve sosyal politikalara karar verme. 7. sınırları içerisinde her türlü kalkınmayı etkileyen inşaatın tasarımı. 1/1. yerleşim bölgelerinin büyüklüğünü ve ulaşım sistemlerini belirtir. detaylı bir şekilde arazi kullanım planlarını. il gelişme planları ve stratejileri için uygun bir zemin oluşturmaktadır. onayı.

İl Genel Meclisi ve Çevre ve Orman Bakanlığının onama işlemlerinin ayrı ayrı gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. c) Otoyollar. limanlar ve tersaneler: a) 1. c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım. “İl çevre Tablo 7.000 yönetmeliklerde ölçeklialınması metropoliten gereken alan izinler planları) saklı kalmak Bayındırlık kaydıyla ve İskan bu Yönetmelik Bakanlığınca. ulaşım ve enerji gibi aktiviteleri yönlendirmek için yapılır. b) 1. • Mastır planlar. Bölgesel Gelişme Planları 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı kanunla birlikte DPT’nin koordinatörlüğünde. diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. iki ya da daha az trafik şeridi bulunan mevcut yolların dört ya da daha fazla şeritli olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi. yeniden yapılan ya da genişletilen bölümün sürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak şekilde uzatılması. “Orman Köyleri Kalkınma Planı” hazırlar ve uygular. maddesinde Çevre Düzeni Planları ile ilgili olarak. ulusal kalkınma planlarına uyumlu olarak bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. Bu projeler için hazırlanan ÇED raporlarını Çevre ve Orman Bakanlığını değerlendirmektedir). bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 26 tane Bölgesel Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Milli Parkları yönetmek üzere hazırlanır. • “Uzun Devreli Milli Park Gelişme Planları”. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişiklik talepleri Çevre ve Orman Bakanlığınca değerlendirilip. turizm. faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını. Sosyoekonomik gelişme eğilimlerini. ç) Dört ve üzeri şeritli yolların yapımı. belirli mali kaynakların yönetimini de içermek üzere. eleme kriterleri uygulanacak projeler listesini göstermektedir. projenin olumlu ve olumsuz etkilerine göre karar verir. • Ek II ( Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili İl müdürlükleri ön ÇED değerlendirmesini yapar ve gerekli görülür ise Bakanlık ÇED raporu istemektedir. 2) Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği En son 2003 yılında yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği 5. valinin koordinasyonunda. gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır. bakım.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman. hedefleme ve raporlama gibi dört etabı içerir. ç) Yat limanları İstanbulİstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Entegre Alanı Entegre KentselKentsel Ulaşım Ulaşım Ana Planı Ana Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm 7Bölüm 7 projelere düzeni Çevre planları Kanunu (1/50. Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek II) Listesi kapsamında yer alan projelere ilişkin ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir kararı verme yetkisi Valiliklere devredilmiştir. hükümleri söz konusu uygulanmayacağı tarihten sonraki belirtilmektedir. söküm ve onarımı amaçlı tersaneler ile 24 m üzerinde yat imalatı yapan tesisler. yerleşmelerin gelişme potansiyelini. Plan ın onama süreci içinde Büyükşehir Belediye Meclisi. • “Yönetim Planları” özel koruma alanları içindir. Maddesi 2008 yılında yeniden düzenlenmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce. Bölgesel Gelişme Planlarını hazırlayan Bölge Kalkınma ajansları merkezi ve yerel yönetimlerin. b) Pist uzunluğu 2. sektörel hedefleri. sürdürülebilirliği sağlamak. Büyükşehirlerde. 10- Suyolları. c) Diğer Planlar • Orman Amenajman Planları Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır. yetkilerinin bir kısmını devrettikleri kurumsal yapılanmalardır. ÇED Yönetmeliği Geçici Madde 3 ile 1993 ÇED Yönetmeliği yayınlanmadan önce yatırım programına alınan veya bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen 158 . • Ek I ( Bu listede yer alan projeler ÇED raporu gerektirir.000 ve ilgili diğer ve 1/100. geçişler ve havaalanları: a) Şehirlerarası demiryolu hatları. Ek I Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak Projeler listesini ve Ek II Seçme. ÇED uygulamaları izleme.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Ulaşım Projeleri Listesi düzeni plânı. uygulama.EK I 9- Yollar. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. sonuçlandırılmaktadır.100 m ve üzeri olan havaalanları.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi suyollarının yapımı ve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar. • Orman-Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü. iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç).3. ekspres yollar ve devlet yollarının yapımı. Hazırlanan ÇED raporuna göre Bakanlık. Büyükşehir Belediyeleri.

altyapı ve kıyı yapıları 27. h) Demiryolu hatları (EK-I’de yer almayanlar). . o) 1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri. tekne veya 24 m uzunluğa kadar yat imalatı yapan tesisler). b) Kıta içi suyollarının yapımı (EK-I’de yer almayanlar). q) Derin deniz deşarjı projeleri. e) Balıkçı barınakları. p) Su depolama tesisleri (göl hacmi 5 milyon m3 ve üzeri baraj ve göletler). rıhtımlar (EK-I’de yer almayanlar).). set vb. yolcu taşıma için kullanılan benzer hatlar (metrolar. bakım. denize indirme hizmetleri sunan. demiryolu terminallerinin yapımı. m) Dip tarama projeleri. d) Limanlar.Alt yapı tesisleri: a) Akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri (EK-I’de yer almayanlar). c) Akarsu yataklarının düzenlenmesi (kuru dereler ve mevsimsel akış gösteren dereler hariç). n) Çekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme. f) Denizden 10. dalgakıran. l) İl yolları. k) Havaalanları (Ek-I’de yer almayanlar). ve benzeri. j) Tramvaylar.000 m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri. (bunların bakımı onarımı hariç). onarım. römorkör barınakları. yükseltilmiş ve yeraltından geçen demiryolu hatları. konaklama. g) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının değişimine neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar. i) Demiryolu taşımacılığında kullanılan aktarma amaçlı tesisler. hafif raylı taşıma sistemleri.EK II Ulaşım. mendirek. iskeleler. mahmuz.

kamu yararı kararının alınması. idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini.b..İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. kanunları ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Belediye (valilik ) bu konuda yetki sahibidir. motorlu araçlar gibi kaynaklardan oluşmaktadır. Kamulaştırma kanunu. 7. Kamulaştırmalarda. Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da bu kanun hükümleri uygulanır.cedgm. yılda 500. 1) Yasal Mevzuat Kamulaştırma kanunu 2942 nolu yasadır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği v. Kamulaştırma 3) Çevresel Standartlar yapılabilmesi için. kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını. su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını.. kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmelidir. 250. 2) Belediye’de Prosedür Kamu Tüzel kişisi olan belediyelerin yapacağı Kamulaştırma işlemlerinin neler olacağı. kamu yararı amacıyla. 4650 sayı ile kanun üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.tr/CED/Files/Mevzuat/cedyonetmeligi.gov. kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını. hafif araç sayısı ve meteorolojik değerler etkili olmaktadır.000 hava aracının ve yılda 6 milyondan fazla aracın(sınıflandırma olmadan) geçtiği yerlerde gürültü kirliliği analizi ve haritaları yapılmaktadır. karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenlemektedir. yer şekillerinin. eğim.5 Kamulaştırma Kamulaştırma. özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin. konut. taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini.000 daha fazla nüfusa sahip. maddesine göre kamulaştırma yapılabilmesi için kamu yararının gereği vardır yoksa kamulaşma yapılamaz. Bunlar: • Hava Kirliliği Kontrol Yönetmelikleri • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği • Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2008) 159 160 . 2942 Sayılı Kaynak: http://www. yeterli ödeneğin temin edilmesi. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Çevresel standartlar. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile belirlenmiştir. kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların. devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre ise. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine(No:26809) göre. madde uygulaması kamu yararına bir işlem olduğu için arazi sahiplerinin onayının alınması gerekmez. Ayrıca sınırlarının. Kanuna göre 18.doc Kamulaştırma Kanunu. atık su altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsamaktadır. gayrimenkulün Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödenmesi gerekir. devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni bir yoldur. ağır araç sayısı. atık suların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını. Hava ortamındaki kirlilik başlıca endüstriyel. su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını. Gürültü haritasında.3. Hava kirliliği ile ilgili olarak “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” ile önemli ölçüde önleyici ve yasaklayıcı hükümler içermektedir.

4) Kamu Yararı Adına Yapılan Kamulaştırmada Diğer Yöntemler "İmar Kanunu No. Mahkeme kararı vermeden ve bir fiyat belirlemeden önce bir bağımsız bilirkişi tayin eder. çocuk bahçesi vb. arazi sahipleri kabul etmeyerek mahkemeye de gidilebilmektedir. yetki verilen kurum. Bu maddeye göre kamulaştırma kararı Bakanlar Kurulu’nca alınır. Ancak %40'ın üzerinde bir alan söz konusuysa. varlıkların. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi değerlendirme bazında mal sahibini çağırarak satın alma için görüşür. kuruluş veya kamu idaresi tarafından yapılır. 18. maddesi uygulanır. Kamulaştırma bedellerinin tespitindeki esas alınacak arazi bedellerinin tespiti. gayrimenkul sektöründeki yöntem olan ‘Kıymet Takdiri’ yöntemi kullanılmaktadır. madde mevcut kadastral durumu ortadan kaldırmaktadır ve yeni planlamaya göre mülkiyetler belirlenmektedir. İBB Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından kamulaştırma hesabında. 5) İstimlâk Görüşmeler netice vermezse. bu miktarın kamulaştırılması gerekir. Düzenleme Ortaklık Payı ( DOP) içine giren kullanımlar yasada tanımlandığı şekli ile yol. Özel kanunlarla ön görülen olağanüstü durumlarda (Halk sağlığını tehdit eden unsurları oluşturan taşınmazlar vb.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 yüzölçümü ve sahibinin belirlenmesi. b) Özel Mülkiyet Eğer arazi özel mülkiyette ise Büyükşehir Belediyesi arazi değerlendirmesi yapacak ve mal sahibi ile temasa geçerek araziye ihtiyaç olduğunu bildirir. gibi) 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanunun 27.2942/1983’e göre mahkemeye görüşmeler yolu ile bir anlaşma olmadığını belgeleyerek bir istimlâk emir yayımlamasını talep edebilir. Her ne kadar Büyükşehir Belediyesinin istimlak kararı isteme ve alma yetkisi 161 . Madde" arazi düzeltme sistemi tarafından ortak kullanım için arazileri kamulaştırmak için öngörülmüştür.3194 ile 1985 18. otopark. düzenlemeye tabi olan arazi ve arsaların düzenleme öncesindeki yüzölçümlerinin %40'ını geçemez ve bu %40 lık oran bedelsiz alınabilir. yer değiştirmeden dolayı gelir kaybının (eğer uygunsa) taşınma ve yeniden kurulum masrafları üzerinde anlaşmaya varmaktır. yeşil alanlar (park. Takdir Komisyonlarınca yol yapmadan önce belirlenen kamulaştırma bedellerini. 3) Arazi Mülkiyeti ve Kullanım Şekli a) Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsis yetkisi özel bir hüküm olmadıkça Bakanlık ve taşra birimlerine aittir. arazilerin yeniden düzenlenmesinin yapılmasıdır. Ödeme tamamen yapılmadan çalışmalar başlayamaz. Eğer mal sahibi mahkeme kararından tatmin olmazsa. Karar verildiğinde Büyükşehir Belediyesi mahkemenin belirlediği seviyede mal sahibini tazmin eder ve mal sahibi olur. kamulaştırma kararının verilmesi ve tapu siciline şerh verilmesinin istenmesi gerekmektedir. Görüşmenin hedefi arazinin değerinin. finansal anlaşmayı temyiz edebilir fakat istimlâk emrini durduramaz. Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Kanunu No. gibi) cami. karakol ile son yapılan düzenlemeyle eğitim alanlarıdır. DOP. meydan. İlgili kanunlarında tahsis yetkisine ilişkin özel hüküm bulunduğu hallerde tahsis işlemi.

Süreç kamulaştırmayı kullanacak sorumlu kurum ve belediyenin Kamulaştırma Müdürlüğü’nce yürütülür. 6) Sorumluluk Büyükşehir Belediyesi arazi alımı ve istimlakından tamamen sorumludur. 162 .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 7 varsa da istimlak çok nadir kullanılır.

Arazi Kullanım Planı ve Talep Tahmini .

Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte. geçmiş ulusal kalkınma planı yaklaşımlarının içerdiği bölgesel ölçekte detaylandırılmış planlardan. yüzyılda etkin küresel bir güç haline getirmek. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaki Bölgesel yaklaşımları içeren kalkınma ekseni. Ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını değiştirmek.2010) içsel ve dışsal gelişmelere. aşağıdaki hedefleri açıklayan uzun vadeli stratejiler ortaya koymaktadır: 1. Bilgi toplumuna dönüşümü sağlamak. 3. Bu hedefler doğrultusunda. problemlerin önceliklendirildiği. Türkiye’nin daha yüksek ekonomik seviyelere ulaşması ve kişi başına gelirin 2023’te Avrupa Birliği ülkelerindeki seviyeye yaklaşması beklenmektedir. 9.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 8 Bölüm 8 İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve 8. yıllık program uygulanmaya konulmaktadır. orta vadeli programa göre. “Türkiye’yi bir bilişim toplumu.2009 ve 2008 . Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan Türkiye’nin Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi (2001-2023). temel hedeflere odaklanan. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013). teknoloji ağırlıklı ve yüksek katma değer üretimine önem vererek. Beş Yıllık Kalkınma Planının vizyonunu gerçekleştirmek üzere “kalkınma eksenli” olarak kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda: 1) Rekabeti artırma 2) İstihdamı artırma 3) İnsan gelişimini ve sosyal dayanışmayı güçlendirme 4) Bölgesel kalkınmayı temin etme 5) Kamu hizmetlerinde kalite ve işe yararlığı artırma ve 6) Bölgesel kalınmayı temin etme olarak “kalkınma düzenlemeleri” belirlenmiştir. 2. kararlılıkla gelişen. rekabetçi Avrupa Birliği ile uyumu tamamen tamamlanmış uzun vadeli strateji taslağına uygun bir hale getirme” vizyonu ile hazırlanmıştır. uluslararası standartlara uygun ve yerel kaynakları harekete geçirebilecek üretim yapısına geçmek. “Bölgesel Kalkınmayı Sağlama” başlığı altında geçmiş ve günümüz performansları üzerinden yapılan analiz ve değerlendirmeler ışığında uygulamaya koyularak. kurumsal ve yapısal düzenlemeler içeren. stratejik hedefler 9. yıllık uygulama sonuçlarına göre her yıl güncellenmektedir. etkili değerlendirme mekanizmalarının izlendiği stratejik bir yaklaşıma geçilmiştir. 9. daha adaletli paylaşan. Yukarıda bahsedildiği gibi yeni planlama konseptine göre kalkınma eksenleri orta vadeli programda detaylandırılarak (2007 . Sonuçta. 4. Türkiye’yi 21. aşağıdaki hedefler izlenmektedir: 163 . Daha spesifik olarak. İhracata yönelik.1 Üst Ölçekli Planlama Yaklaşımı 8. 9.

Bu özelliklerinden ötürü. Yerel dinamikler ve içsel potansiyele dayanarak kalkınmayı artırmak 3.2 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı 1980 yılında ilk kez metropoliten ölçekte. DPT tarafından Türkiye'deki. 35.1). Daha sonra 1995 yılında 1/50.117 adet köyün bulunduğu 1.000 ölçekli İstanbul Metropoliten 164 . Bölgesel kalkınma politikalarının merkezi seviyede etkisinin artırılması 2. 8. kentsel ve bölgesel düzeyde sorunların çözümüne. İmar ve İskân Bakanlığı’nca yapılmış ve 29. kademe merkezler yer alırken.1 Türkiye’de Merkez Kademelenmesi Kaynak: Çevre Düzeni Planı Raporu. Şekil 8.07. Yerel seviyede kurumsal kapasiteleri geliştirmek Bu hedefler. faaliyetlere verimlilik ve etkinlik getirecek önlemlerin alınmasına. ileriye yönelik en uygun mekânsal düzenlemelerin yapılmasına temel oluşturacak İstanbul İli ve Marmara Bölgesi düzeyinde çok merkezli ve dengeli bir mekânsal gelişme modeli tanımlanmıştır.1. bölgesel ölçekte çok merkezli dengeli kalkınma bağlamında İstanbul’un üstleneceği rol üzerine oluşturulan bir kurguyla belirlenmiştir. Türkiye’nin GSYiH’sı ile hizmetler sektöründeki istihdamın beşte birine sahiptir (Şekil 8. kademe merkez olarak İstanbul tek başına yer almaktadır. Buna bağlı olarak 1/100.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 8 1.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planı. 1995 yılını hedefleyen 1/50.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kararları. Kademelenmenin en altında 35.446 yerleşme merkezi kademeli olarak 7 gruba ayrılmıştır.1. 2009. İstanbul ile ilgili plan kararlarının bölgesel yaklaşımlar doğrultusunda verilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve göçün önüne geçebilmeyi amaçlamaktadır. en üzerinde ise 7. İstanbul odak alınarak.1980 tarihinde onaylanmıştır. İstanbul.

08. Büyükşehir Belediyesi tartından 2005 yılında başlatılan planlama çalışmaları sonucunda İstanbul İl Çevre Düzeni Planı.1 Amaç ve Temel Hedefler 1/100. mekânsal gelişiminin ve kalkınmasının sürdürülebilir bir biçimde sağlanması ve yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile yürütülen analiz ve sentez çalışmaları ile aşağıdaki temel hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Çevre Düzeni Planına uygun olmak kaydıyla. Bu doğrultuda. Marmara bölgesi’ndeki yerel potansiyelleri bütüncül bir yaklaşımla harekete geçirerek. Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5000 ile 1/25. ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkelerini mekâna yansıtarak yaşam kalitesini yükselten. meslek odaları ve diğer kurumlardan gelen görüşler.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 15. üst ölçekli planlama konusunda yeni gelişmeler yaşanmıştır.2004 tarihinde bir protokol imzalanmış ve bu yetki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. kurumsal ve mekânsal planlarını verimli bir araç olarak kullanan küresel ölçekte güçlenmiş bir kent statüsü kazandırmak.2009 tarihinde onaylanmıştır. Yapılan revizyon çalışmaları sonucunda.2.” olarak belirlenmiştir. 1.06. ekonomik yapısını bilim ve teknolojiye dayalı ticaret ve hizmet ağırlıklı bir ekonomiye dönüştüren.07. IX. 1/100. Çevre Düzeni Planı. çevre illerdeki üst ölçekli planlar. Çevre düzeni planlarını yapma ve onaylama yetkisini elinde bulunduran Çevre ve Orman Bakanlığı ile 01. çevresel. etkin ve katılımcı bir kent yönetimi/yönetişimi yapılandırmasında. İstanbul’un mevcut sorunlarının çözümünün. sahip olduğu tarihi. kültürel ve doğal kimlik değerleri ile özdeşleşen. Son dönemde.2006 tarihinde onaylanmıştır. “İstanbul’a.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın amacı. Onaylama aşaması sonrasında plana açılan davalar sonucunda Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar Planı iptal edilmiş ve İstanbul’da meri plan olarak 1980 onanlı Metropoliten Alan Nazım İmar Planı kullanılmaya devam edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Başkanı tarafından 22. Kalkınma Planı.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst ölçekli planlar için bir çalışma başlatmıştır. bölgede sürdürülebilir gelişmenin gerçekleştirilmesine öncülük etmek 3. İstanbul’un küresel düzeyde güçlenmesini sağlamak 2. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından yaptırılan Tarım. OECD Raporu gibi çalışmalar. O tarihten bu güne üretilen bütün planlar bu üst ölçekli plan esas alınarak hazırlanmıştır. İstanbul’un mekânsal gelişimini. İstanbul için 1/100. 8.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’na yapılan itirazlar. Yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal sermayeyi güçlendirmek 165 . ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik doğrultusunda kentsel işlevsel bütünleşmeyi sağlamak 4.10.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 8 Alan Alt Bölge Nazım Planı hazırlanmıştır. Sanayi ve Hizmetler Sektörlerine ilişkin yapılan analitik etüt ihaleleri dikkate alınarak plan yeniden düzenlenmiştir. yaptırmak ve onaylayarak uygulama görevi Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. çevresel. 10. kentin öncelikle kültür ve turizm alanlarındaki üstünlüklerini ön plana çıkartan.

yer yer planlı olmakla beraber. doğal kaynakları tehdit sürdürülebilirlik ve kent içinde/havzalardaki sanayinin OSB ve Plan’da belirtilen sanayi alanlarına eder boyutlara ulaşmıştır.1. doğal eşik analizi.585.1 Yıllara Göre Nüfus Dağılımı Şekil 8. su kaynaklarına ve Boğaz’a karşı önemli 8.326 5. Mevcutta Tarihi Yarımada’dan başlamak üzere. 2009.586. sürdürülebilirlik ilkesinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. mevcut ve eğilimlerin devam etmesi çok merkezli bir mekânsalyapılan düzenlemeye ve büyümeye imkân dinamiklerin verecek nitelikte bir plan oluşturulması durumunda 22-25 milyon arasında olacağı hesaplanmıştır. Çalışma alanı nüfusunun yıllara göre yaka bazlı dağılımı Tablo 8. iki yaka arası kentsel trafiğin yoğunluğunu da arttırmaktadır. temelde. doğal eşiklerin ihlal edilmemesi.670 10. Özellikle 1950’lerden sonra Makroformu belirleyen çok merkezli kentsel gelişme hedefi doğrultusunda MİA’n ın batıya girdiği hızlı büyüme süreci içinde. İstanbul’un varlığını sürdürebilmesi için sahip olunan doğal yapının korunması gerekmektedir. Nüfus çekme ve şehrin gelişimini yönlendirme özelliğiyle. Kentte kademe merkezlerin oluşturulması yaklaşımları. kentin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesi sonucunda. son yıllarda kuzeye doğru gelişme eğilimi göstermektedir.799.2.486.217. coğrafyada doğu-batı aksında doğrusal bir gelişim sistemine sahiptir.1’de gösterilmektedir.3.2. Tablo 8. Büyükdere aksı boyunca Maslak’a kadar uzanan ve üst düzey hizmetlerin yoğunlaşma eğilimi yüksek tek merkezli çekim noktası olarak gelişen MİA. Kuzeydeki orman alanlarına. 2023 yılı.000 Toplam 12. Bu doğrultuda tek merkezli yapıdan çok merkezli yapıya geçerek kent merkezleri yeniden 166 .6 milyon olan İstanbul gözlem nüfusu 2009 sonu itibariyle TÜİK tarafından kontrol altına alınması.872 5.007 13. 1/100.3 Sosyo-Ekonomik Çerçeve dönüşümü hedeflenmektedir. alan büyüklüğüne oranla çok daha önemli ve etkili bir kent parçası olan MİA yöneliminin belirlenmesi. açısından üst seviyede belirleyici ve aynı zamanda kısıtlayıcı olmaktadır. MİA’n ın rahatlatılması.2006 2009 2014 2018 2023 Anadol u Avrupa 4. desantralizasyonu gibi farklı sorunlara çözüm olanakları sunan bütüncül politikalardır.358. dönem nüfusu 14.000 Çevre Düzeni Planı’nda 16 milyon olarak belirlenmiştir.158. geçişlerindeki trafik yükünün hafifletilmesi için MİA’dan sıçramalı odaklarla ve batı eksenlerinde değişik yöntemlerle projeksiyonlarda.422.343 15. MİA’n ın Maslak aksından kuzeye doğru ilerlemesi sürdürülebilirlik ilkesi ile ters düştüğü ve trafik yoğunluğuna neden olduğu için.341.2.418 5. Ancak sürdürülebilirlik ilkesi hedeflenmiştir. su havzaları ve tarım alanlarının oluşturduğu kısıtlı bir Kartalkuzeyinde ve Orhanlı’da yeni çekim merkezleri tanımlanmıştır. İstanbul için 2023 yılı için çalışma alanı (İstanbul ve Gebze) toplam nüfusu ise 17.056’dir. orta dönem nüfusu 15.471 9.6 milyon. nüfusun dengeli dağılımı ile yaşanan hızlı nüfus artışıyla birlikte hızlı ve plansız gelişim gösteren kent. İstanbul’un nüfusu 1/100.665 14.1 Nüfus bir tehdit oluşturarak “kuzeye eğilim gösteren kent gelişiminin” sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde 2006 yılında 11. Avrupa Yakası’nda Silivri’de. çerçevesinde. merkezi kentsel dokulardaki fonksiyonların yer seçim süreçlerinin yeniden tanımlanması ve Boğaz geçişi odaklı trafiğin azaltılması politikası benimsenmiş ve Maslak aksında daha fazla gelişmeye izin verilmemesi.360 17.3.339 8. büyük oranda yasa dışı yönlendirilmesi ve iki kanatta raylı sistemlere entegre olmuş çekim merkezleri ile kent içinde alt yapılaşmalarla şekillenen kent.052.‘de gösterilmektedir.2 Kentsel Gelişim Önerisi kademelendirilmiş ve alt bölgeleri belirlenmiştir.393.056 7.589 8.3. mevcut MİAyılı üzerindeki baskının ve Boğaz yapılan sayımlara göre 12.000 Çevre Düzeni Planı ile İstanbul’un çevresel değerlerinin korunarak çok merkezli bir yapıya 8. nüfusa bağlı çalışma alanı ve konut alanı hesaplamalarının Kentin kuzeye doğru gelişmesinin kontrol altına alınması.9 milyon olarak açıklanmıştır.632.217.7 milyondur.818.1 İstanbul İçin Öngörülen Makroform Kaynak: Çevre Düzeni Planı Raporu. kentin doğal alanlarını tehdit eden kuzeye gelişimin temelini oluşturduğu gibi.305.009. Çalışma alanı kısa öngörülen makroform Şekil 8. mevcut yüksek yoğunluklu yapısının rehabilite edilmesi kararı alınmıştır.690 6.056 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm 8 Bölüm 8 8. 2023 yılı için doğu İstanbul ili toplam nüfusunun. Anadolu Yakas ı’nda ise İstanbul. orman alanları.

08 +0. Pendik. Tuzla.94 +0. __________Nüfus Artış Dağılımı (2009-2023) v^vv +1.4 +1.1 2009-2023 Nüfus Artış Dağılımı 168 167 . Sancaktepe ve Gebze artışta % 35’lik paya sahiptir. Anadolu yakasında ise Kartal.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 8 2006 2009 Lejand 0-10000 I 50001 .8 milyon olurken.3.75000 | m 10001-25000 75001 -100000 I 100001 ♦ ■ 25001-50000 2014 2009-2023 yılları arasında nüfus artışı yaklaşık 3. bu artışın % 28’ini Silivri ilçesi oluşturmaktadır.75000 | 75001 -125000 I Gelişen şehirsel al an (Batı) Gelişen şehirsel alan(Doğu) 125001 ♦ Şekil 8.32 ■W Lejand 0-10000 10001 -25000 ■ 25001 -50000 | 50001 .

mevcut sektörel yapısını değiştirmesi gerekmektedir.3.Sektörler Hizmet Sektörel Dağılım (%) 2000 yılı 60 Sektörel Dağılım (%) 2023 yılı Sanayi 32 25 Tarım 8 5 70 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Final RaporRapor BölümBölüm 8 8 Yıl Aktivite Oranı (%) Çalışan Nüfus 1970 36 1. çalışma alanı toplam istihdamı 6. kentin ekonomik küreselleşmeyle karşı karşıya olduğu gerçeği temel etkendir.765 8. sanayi üretiminde yoğunlaşmak yerine bilgi ve teknoloji üretimine ağırlık 2000 32 3.403. İstanbul’daki istihdamın Türkiye içindeki payı ise %18’dir (TÜİK 2009).960. üzere servis endüstrisini öncelikli kılmak ve geliştirmek Tablo 8.817.882 2.337 1.931.3.3.097 4.322.471.873. Ayrıca.471 1980 33 1.2 6. Çevre Düzeni Planı. Cendere vadisi dönüşüm projesi gibi büyük 1.772.137.179. Küreselleşen % 37 olacağı bir öngörülmektedir.400 vererek.391. istihdam yapısında sanayi baskısının.923. bilişim ve iletişim teknolojisinin artmasıyla Kaynak: Çevre Düzeni Planı Raporu.000 yapı içinde İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın.539.309.3. 2009 ve TUİK 2007.520 2.938.3.608 Toplam 3.346.2 Yıllara Göre Nüfus Dağılımı Türkiye’de çalışan nüfusun yaklaşık % 33’ü Marmara Bölgesi’nde ve bu nüfusun da % 53’ü İstanbul’da istihdam edilmektedir.563. ve 2018 muhasebecilik.600.2 İstanbul’un Sektörel Dağılımı Kaynak: Çevre Düzeni Planı Raporu.407.3. Bu doğrultuda.655 1975 36 1.4’te olmak gösterilmektedir. Çevre Düzeni Planı ile aktivite oranının 2023’e kadar %35’e.3. Geleneksel imalat endüstrisini.3 Yıllara Göre Reel Aktivite Oranları 2006 2009 2014 2018 2023 Anadol u Avrupa 1.780. Bu bakımdan İstanbul’un hem ülkesel hem de bölgesel ölçekteki ekonomik gücü ve etki alanının önemi tartışılmazdır.597 1990 35 2. İstanbul’un da küresel platformda rekabet üstünlüğü sağlaması 2008 31 3. oranları finansal ise %30 ve vehukuki %32 2018 olacaktır.433 2.679.627 3. Tablo 8. yılları için aktivite reklamcılık.2). Buna göre 1970-2000 yılları arasında bu oran % 36 ila %32 arasında değişmektedir. İstanbul’un endüstriyel yapısının reformu birbirini tamamlayan iki görev içerir: 2023 yılında finans merkezinin İstanbul’a taşınması.884 1. Bu reformda. yüksek teknoloji endüstrisi ve teknoloji ağırlıklı üretim gibi yüksek ölçekli yatırımlar ve Çevre Düzeni Planı istihdam önerileri göz önünde bulundurularak yapılan katma değerli endüstrilere dönüştürmek hesaplamada İstanbul ili istihdamı 5.000 amacıyla bir dönüşümü gerçekleştirmesi. sanayi için %25 ve tarım için de %5 olarak hedeflenmiştir (Tablo 8.317 3. Böylelikle 2023 yılı çalışma alanı aktivite 170169 . Tablo 8.824 2. uzun vadede ise %40’a çıkması öngörülmüştür.081.’de gösterilmektedir. İstanbul’un küresel bir şehre dönüşebilmesi için endüstriyel yapısında reform yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.3 milyon olarak kabul edilmiştir.245 3. 2009 İstanbul’da yıllar itibari ile çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı (aktivite oranı) Tablo 8.hizmetler Y ıllara göre gibi “ileri istihdam üretici dağılımı hizmetleri” Tablodahil 8.215 1.964 5. şehirde gerekli 2014 olan.939 1985 32 1. Böylece.4 Yıllara Göre İstihdam Değerleri hizmet için %70.3.432 İstihdam Şekil 8. hizmetler sektörüne kayması öngörülmektedir. üst düzey hizmetler. finans ve bilişim sektörlerinde küresel pazarın en rekabetçi öğelerini 2006 31 3. istihdamın sektörel dağılımı için belirlediği oranlar oranının 2.000 geliştirmektedirler.677.9 milyon. Bu 2023 35 5.085.963 Günümüzde küresel kentler.3.

3’de gösterildiği gibidir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 8 2014 Yıllara göre istihdam değerlerinin trafik analiz bölgelerine göre dağılımı ise Şekil 8.3 Yıllara Göre İstihdam Dağılımı 172 171 .3.3. 2006 KL 2009 Şekil 8.

000 Maltepe 427.46 123.63 3.371 394.188 230.277 l Şi Meskun Doğu 316.121.862 161.5 2023 Yılı Çalışan Sayısı ve İstihdamın Yakalara Dağılımı Mevcut durumda olduğu gibi 2023 yılında da nüfusun %38’i Anadolu.255 87.56 0.02 42.084 123. çalışan edileceği alanlar arasındaki dengenin sağlanabilmesi için.137 326.65 895.00 69.977 1.72 1.952 184.87 55.70 1.718 117.50 120.071 68.938 Beşiktaş 185.72 1. çalışançok nüfusun yaka geçişiiçinde yapmadığı düşünüldüğünde. yine çalışan nüfusun yaka geçişi yapmadığı düşünüldüğünde. Planda ayrıca tek merkezli yapıdan çok merkezli bir yapıya geçerek.29 157.166 76. İstanbul bütününde istihdam dağılımının örtüşmediği görülmektedir.138 Sarıyer 278.435 899.097 241.137.147 500.750 124.721 67.175 Fatih 433. her iki yakada çekim merkezleri oluşturulmuştur.444 2.000.193 11.49 6.438 1.176 10. 2023 yılında bu oran %38 Anadolu.192 66.73 90.239 -6.947 2.3.35 162.563 437.88 0. %70’i Avrupa Yakası’nda istihdam edilirken.439.4 Çok Merkezli Şehirsel Gelişme 181.271 Gebze 478.268 764.825 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor İstanbul Bölüm 8 Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Bölüm 8 Rapor Final Bölüm1/100.83 6 1.887 77.00 174 0. bölgeye gitmek zorunda kalacaktır.054 179.3.58 81.122 1.374 0.992 28.730 -1.685 28.000 43.248.321.325 123. merkezde sanayi alanlarının sayısının fazla olduğu 5.929 156. kentin geleceğe dönük nüfusa bağlı çalışan sayısı ve çalışanların istihdam ıca Anadolu Yakasında.292 95.174 245.4).011 51. çalışan sayısı az olan 2.3 Nüfus ve İstihdam Arasında Mekânsal Denge • Nüfus ve istihdam verileri bir arada değerlendirildiğinde aşağıdaki iki temel sonuca ulaşılmaktadır: Tablo 8.666 81.771 89.900 375.643 Kadıköy 529.0 193.56 Şekil 8. MİA’nın gelişme alanı olarak belirlenmiş ve İstanbul’un yönetim merkezi fonksiyonlarının bu alanlardan yürütülmesi öngörülmüştür.411 282.773 86.41 Ataşehir 361.792 0.009 0.712 0.890.147 317.342 1.985 3.536 103.091 170.815 0.191 522.130 26. Bu kapasitenin yoğunlaştığı alanlar.689 53.407.236 1.629 160.087 5.500.67 49.090 111.250 909 3.797 422.824 Beyoğlu 244.341 15.109 74.019 3.748 0.378 117. yakalar arası çalışan-istihdam dengesinin sağlanması adına kent merkezlerinin yeniden kademelendirilmesi ve alt bölgelerin belirlenmesi amacıyla.320 0.215 2.50 10.253 259.924 Doğu Bölgesi 5.622 285.3.492 91.30 -15.093 131.690 1.415 8.199 0.Çalışan Sayısı İstihdam Sayısı Avrupa Yakası 3.85 216.412.465 1.801 187.841 28.614 31.454 202.812 14.299 0. bölgede istihdam edileceği sonucu ortaya boşaltılmasıyla oluşacak alan kapasitesinin bilgi ekonomisi.658 242.692 Pendik 562.323 1.012 -4.316 2. 1/100.64 0.98 0. Bu yaklaşım doğrultusunda.952 41.833 21.10 1.680 490.28 Bağcılar 724.000 302.454 82.285.835 166.834 2.3.867 390.964 0.412.527 317.946 Sultangazi 452.615 437. bölgedeki nüfusun 6.710 40.784 99. Planda.535 5.67 0.325 70.872 2. bölgedeki istihdamın yaklaşık 120.302 147.5’te gösterildiği gibi gerçekleşmektedir.225 81.24 2.688 0. dağılımı Şekil 8.783 1.425 269.004 70.90 I.980 459.529 63.396 60.174 540.39 1.143.317 49.71 79. Belirlenen 7 bölgeye göre formunu 2023 yılıortaya çalışan-istihdam bağlı göre yeni büyüme odaklarının belirlenmesi İstanbul’un temel istihdam çıkarmaktadır.495 1.62 0.074 121.190 Beykoz 244.70 1.325 40.983 140.913 0.925 144.219 17. sağlayacak merkezli bir yapı şekillendirilmesi gerekmektedir.032 163. belirlenen bölgelerde yaşaması öngörülen nüfusun İstanbul merkezi dokusu ile güçlü ve sürekli bir bağlantı kurmasını gerektirmeyecek ölçüde kendine yeterli şekilde planlanması düşünülmektedir.96 166.722 40.222 E ü 331. ve 4.674 1.672 311.672 0 123.537 118.126 0.058 161.941 20.876 2.055 1.02 0. arazi kullanımının hizmetler sektörünün etkin işleyişini olduğu ve önceliğini bölgede.500.810 237.211.234 2.216 38.169 746.551.077 44. • Buna karşılık mevcut işgücünün %30’u Anadolu.608 Anadolu Yakası 2. bölgelerde istihdam edilmesi düşünülmektedir.3.000 8 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda hedeflenen yakalar arasındaki çalışan-istihdam Tablo 8.000 0.41 2.868 11.903 117.6’da gösterildiği gibidir.704 1.69 1.523 24.156 366.24 1.321 Esenler 459.241 121.058 327.433 158.554 186. yönelik kullanılması planlanmıştır.868 20.373.265 585.70 0.849 84.310 95.548 417.861 Bayrampaşa 269.868 -38.221 88. kültür endüstrileri ve hizmetler sektörüne çıkmaktadır.74 0.585.446 0.033.63 394.091 184.164.516 248.481 272.762 31.83 0.26 0 84. 1.089 1. Bu inceleme için Şekil 8.774 148.202 Şile Kartal 426.5’de gösterilen perde ve her iki yakada dengelenebilmesi için eşgüdümle yaratılan arazi kullanım ve ulaşım kararlarına hatlarına oluşturulan 7 bölge kullanılmıştır.263 54.3.181 276.66 0. Buna göre istihdam açığının 300.053 3.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda.111 -2.360 3.100 11. 8. yakaların kendiçalışan içindeki dağılımını incelendiğinde çalışan dağılımı ile Nüfus-istihdam ve buna bağlı olarak sayısı-istihdam sayısı dağılımının.218 19. Avrupa Yakası’nda Silivri’de.6 Bölgelere Göre Çalışan ve İstihdam Sayılar 1.454 0.27 14.64 1.920 27.425 0 126.233 336.44 0. alanın Anadolu Yakasında ikamet Ancak.724 76.85 1.66 7 1.175 -7. İlçe Nüfus İstihdam Çalışan 2009 Adalar 2023 20232009 2009 2023 Gündüz/Gece Şekil 8.83 0.380 76.230 472.5 Perde Hatlarına Göre Bölgeler (Gündüz) (Gece) 20232009 2009 2023 2 0 0.824 115. İstanbul’un ekonomik dönüşümünde alana ve bölgede karşılanırken geriye kalan yaklaşık 180.215 66.903 136.582 0.000 civarında 1.012.695 4.507 1. 5 □ 6 7 Şekil 8.025 131.605 150.866 161.62 0.90 169.000. %62 Avrupa şeklinde değişecektir.319 Çekmeköy 154.38 1.355 26.729 -5.407.502 2.3.618 104.976 114.933.65 0.670 154.6 İlçelere Göre Nüfus ve İstihdam Dağılımı dengesi 2023 yılında Tablo 8.242 79.796 434.980 ş Sancaktepe yp 155.103 151.000 -1.35 2.234 Gaziosmanpaşa 461.535 165.3.256 82.000 Sultanbeyli 286.918 0 121.492 206.502 0.894 360.685 91. öngörüsü doğrultusunda.900 2 0 0.379 551.691 1.385 11.750 1.0 Ümraniye 573.464 Gelişen Doğu 1.601 ılıı i l i l 204. Ayr mekana ilişkin olarak.938.270.622 35.738 70.999 651.129.511 100. Böylelikle Anadolu Yakasında daha çok istihdam alanı yaratılarak.041 458.555 -386 7.552 857 4.79 173 Ç a l ı .359 Tuzla 181.3.15 Üsküdar 524.000 kişi 4.809 346.150 51.958 0.79 1.40 Güngören 311.55 105.393 -29.000’i 2.726 222.200 3.235 111. merkezlerin kendinegelmesi yetebilen ve yakın çevresinde ikamet edenlerden istihdam çekeceği edenlere yeterli düzeye planlanmaktadır.3.439 0.633 450. %62’si Avrupa Yakasında ikamet edecektir.875 Zeytinburnu 290.219 6.031 69.546 Kağıthane 413.447 174.094 128.418 52.15 98. Anadolu Yakası’nda ise Kartal’da yeni çekim merkezleri tanımlanmıştır (Şekil 8.60 9 1.182 374.121 236.

3 -27.0 -35.221 2.3.68 8.9 239.697 89.306.904 164.1 21.3.8 -30.4 30.7 - 26.6 5.090 1.4 3.65 Cumhuriyeti 242.748 209.1 91.240 ABD doları cinsinden Tablo 8.283 24.9 27.895 1.6 16.033 32.225 0.81 5 755.360. Türkiye ölçeği ile TL 42.9 4.251 0.90 Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2007-2011 Strateji Planı İstanbul’da kişi başına düşen GSYİH değerleri ise Tablo 8.811 75.315.82 1.9 69.4 179.588 91.4 140.62 8.0 64.808 160.343.424 0.328.4 41.446 3.8 22.00 3.095 111.5 49.8 68.72 6 891.525 44.773 192.303.660 1.1 21.395. IMF gibi bir takımendünya Türkiyehem içinuluslararası GSYİH değerleri İstanbul. OECD.5 22.818 121.80 0.00 1.785 33.6 38.6 361.155 364.447 0.3.0 26.924 Avcılar 348.727 1. 1995-2005 yılları arasında.92 23.6 37.06 1.7 11.938.6 38.817.8 14.352 220.900.97 Fiyatlarla 0.231.2 oranı ile Princewaterhouse Coopersyıllar danışmanlık şirketi tarafından açıklanmıştır.6 178. 2009.7 Cari GSYİH 1.878 164.145 38.082.050 288.384 213.122 Gelişen Batı 1.940 375.423 2.673 1.529.39 1 3.209 Silivri 134.9’da 450.9 Türkiye ve İstanbul 113.828 43.4 185.6 11. 135.221 2.705 2.9 29. 8 28.1 6.236 1.16bakıldığında 1.664 1.083 38.817.8 milyar $ kabul edilmiştir.6 milyar $’dır.1 36.576 1.962 120.00 Tablo 8.987 124.3.3 30.882 Toplam Meskûn 2.296 1.2 300.309 1.377.468 tahmini %5.2 137. 16.463 0.665 17.182 40.3 16.097 6.14 8 2.277 87.393.7 21.946 56.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım AnaAna Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm Bölüm 8 8 Bahçelievler 576.623 170.4 -13.0 -10.5 143.8 Reel $ İstanbul 4037 4286 4749 4658 4135 4416 3063 3565 4760 5890 176 175 Gelişme Hızı 29. İstanbul ilişkileritahmininde hem de 94.762 Meskûn Batı Arnavutköy Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya 22. 2.799 0 Bakırköy 218.432 1.557 Çatalca 146.674 3.90 103.139 Tablo 105.540.8 6.89 3.03 4 6.353 Küçükçe km ece 674.022.45 8 3.519 -23.523 1.632.116 55.851 0.34 5 339.795 713.2 32.05 konumundadır.3. Tablo 8.377 8.33 5 3.11 4 916.679.070 GSYİH Hane Gelecek yıllara olarakGeliri Türkiye1.9 72.839 75.3 27.258.482 1.3 22.145 213.285 2.7 111.8’de gösterilmektedir.846 249.799 576.13 1.0 62.7 referans alınarak İstanbul 2009 yılı GSYİH değeri.2 6.765 53.00 Genel Toplam 13. Türkiye 2009 yılı GSYİH değeri 617.899Halkı 81.610 2.3 430.933.00 Toplam Gelişme 10. 266.59 sahiptir. 4 6.4 294.9 30.936 Batı Bölgesi 8. İstanbul.12 0.2 Milyar $ İstanbul GSYİH Milyon TL 127.3 75.303veyönelik 62. Yıllar Türkiye 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2727 2888 3021 3176 2847 2941 2146 2584 3383 4187 Türkiye Dünya Bankası Gelişme Hızı 25.537 1.6 109. 0 - - - - - .0 97. 9 7.007 3.079 223.61 Esenyurt 403.9 -11.217. İstanbul’da oluşturulan GSYİH büyüklükleri.056 3.8 Dolar Cinsinden Kişi Başına Düşen GSYİH Yıllar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Türkiye GSYİH Milyo n TL 7.72 Beylikdüzü 193.783 0.487 3.972 335.346.001.1 49.06 1.73 0.613 742.207 10.260 38.387 565.9 333.55 5 479.649 1.7 9.288 152.0 20.663 50.638.9 23.24 ve259.797 170.4 132.60 0.952.061.432 2.222 460. 0 5.800 141.5 487.950.407 2. 8 52.7 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 07-09 07-13 08-10 05-20 01-23 8.823.986 1.006 7.312 263.5 5. 0 5.5 123.0 12.4 33.3.608 3.8 21.89 0.393.2 53.353 0.636 129.005 Başakşehir 226.6 166.647 191.2 10.819 147.346.939 78.8 22.097 6.287 71.830.702.271.871 305. GSYİH açısından itibarıyla Türkiye’de %21-22’lik bir paya Yapılan tahminler Tablo gösterilmektedir.3. Türkiye’nin ekonomik açıdan büyük kuruluşları kentidir.677. 99.786 2.121 48.8 -1.00 1 10. Türkiye içindeki ortalama payı % 22 alınarak.995 515.5 8.0 2004 yılından sonra il ölçeğinde GSYİH değerinin hesaplanmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı için Tablo 8.3.25 0.90 0.259 18.439 7.895 444.054. 4 124.78 bulunmuşlardır.635 325.7’de verilmiştir.5 İstanbul GSYİH İçindeki Payı % Milyar $ 1. 2 77.0 Kaynak: Çevre Düzeni Planı Raporu.5 23.04GSYİH Büyüme Tahmini (%) İçin 175.1 31.217. İstanbul içinse 2020 yılına yönelik olarak -hedef yılına en yakınGSYİH büyüme Türkiye’nin diğer bölgeleri ile ekonomik ve ticari ilişkileri açısından ekonomik gelişmenin belirleyicisi 63.429 Büyükçe km ece 171.197.828 41.107.3 - İstanbul'un GSYİH Gelişme Hızı Milyon TL Milyar $ 21.47 1.3 21.767 28.196.6 3.022 2.73 Bankası.3 39.

51 287 milyar 2.623 3.884 $ olarak hesaplanmıştır.3. 2 - - - - - 7.10’daki veriler kullanılarak otomobil sahipliği için aşağıdaki denklem elde edilmiştir.874 35.0 - - - - - - - 7.440 2. İkinci gözlenmektedir. Bu modelde kullanılan ve sayısı 270. 2003-2009 yılları arasından üniversitede okuyan öğrenci sayılarının yıllık artış oranına göre artacağı varsayımı ile yapılan hesaplamada 2023 yılı üniversitede okuyacak öğrenci sayısı 563.775.0 - - - - - - - - 5.97 Hane Halkı Büyüklüğü Otomobil Sahipliği olacağı varsayımı altında 2023 yılında bin kişiye düşen otomobil sayısının 293 olacağı (1000 Kişi) Tablo 8. 4 6.2 büyüme ile 3342.335. Kalkınma Planı 07-13 Orta Vadeli Program 08-10 Uzun Strateji İstanbu l 20) 7.266 3. Otomobil Sahipliği = 607.652.93 Tablo 8. Bu durumda 2009 2014 2018 2023 Otomobil Sayısı 1.8 milyon hesaplanmıştır. 7 6. Kişi başına düşen 92 2018 yılı için 16.15 2) 9.614 45. 0 - - - - - - 7.760 563.113 35.862. 0 5.870. ortalama değer % 3.0047*GSYİH) .703’dir. 2.841. Bunlara rağmen.12’de gösterilmiştir. İlk olarak İstanbulyeriçin üniversite sayısı sahipliği gerekse hesaplanırken barındırdığı üniversite öğrencisi bakımından ülkede ilk sırada otomobil sayısı yıllık artış oranı kullanılmıştır.5 olarak kullanılmış ve 2023 yılı üniversite öğrenci sayısı 560.335.1 + (0.3. orta öğretimdeki (derslikgöre başına öğrenci sayısının sayısı. Türkiye’ye kıyasla yüksek eğitim göstergeleri açısından yüksek değerlere sahiptir ve gerek 2023 otomobil iki farklı değerlendirme yapılmıştır. hane halkı büyüklüğünün ise 2.93 değeri.826.193. çeşitli alınan değerler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.43 414 Not: PPP: Satın alım gücü paritesi Kaynak: 1) ve 3) T.12 2009-2023 Yılları Öğrenci Sayıları hesaplanmıştır.11 Yıllara 432Göre Çalışma Alanı Otomobil Sahipliği Princewaterhouse Coopers. 0 5. 2023 yılı toplam öğrenci *BM Avrupa Ekonomik Konseyiyaklaşık verileri kullanılmıştır. Üniversite öncesi öğrenci sayısı hesaplanırken.882 Üniversite Öğrenci Sayısı 2009 2014 2018 2023 270.026 35.226. toplam öğrenci yapılan sayısı 2. 441 Bu tahmin kabul edilerek.433.882.0 - - - - - - - 5.162.2.11’de gösterildiği gibidir.173 426.456.79 6 3.OECD Reel $ IMF Reel $ - DPT Orta Vadeli Program 07-09 1) Reel $ - - - - - - - Reel $ - - Vadeli Reel $ - PWH Coopers (05- PPP $ - 9.356 34. BuOtomobil doğrultuda 2023 yılı öğrenci sayıları hesaplanırken üniversite öğrencisi ve üniversite öncesi olmak üzere iki farklı şekilde hesaplama yapılmıştır.35 2023 yılı otomobil 475 Sonuç olarak.382 24.70 3 3.251 $ olacaktır. otomobil 252 ülke olması beklenmektedir. Avrupa kentlerinde otomobil sahipliği 350-400 civarında iken bu Sayısı değer 2009 yılı için 137’dir.3.C. 2. 2023 yılı üniversite öğrenci sayısını hesaplamak için iki farklı yöntem kullanılmıştır. Yıllara göre otomobil sayısı ve otomobil sahipliği değerlerinin 379 Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005. 4) Uzun değişimi Tablo 8. TUİK tarafından Türkiye için yapılmış 2023 yılı yaşlara göre nüfus projeksiyonu kullanılmıştır. Kalkınma Planı 07-13. 2. kişi başına düşen 534 GSYİH değeri 20.760 2023 yılında ortalama kişi başına GSYİH değerinin 20. Diğer yöntemde ise çeşitli Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversite öğrenci sayılarının nüfus içindeki oranları dikkate alınmıştır.10 Ülkelere ve Göre 2007 Yılı GSYİH.4 milyon’dur.6 İstanbul’da Öğrenci otomobil sayısı 1. sahipliği için trend gelişimi kabul edilmiştir ve İstanbul için otomobil 2. diğer ülkeler ve Avrupa Birliği ortalama değerine yakın olduğundan.(138. 2023 yılı ülkelerden için İstanbul hizmet sektörünün ön planda olması planlanmıştır.567.884 $. Yapılan farklı iki hesaplamada öğrenci sayılarının birbirine yakın olduğu görülmüş ve 2023 yılı üniversite öğrenci sayısı 563. 2023 yılı GSYİH değeri ise 5.6 - - - - - - - - - - 7. Coopers UK Ekonomik Bakış Mart 2007.5 Otomobil Sahipliği İstanbul’da otomobil sahipliği (1000 kişi başına düşen özel otomobil sayısı) batı kentleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. sayısı yaklaşık 4.500. 5) Pricewaterhouse Orta Vadeli Program.335’dir.222 53.000 bulunmuştur.001 3.368 4. Öğrenci sayısının yıllara göre dağılımı Tablo 8. TUİK verilerine göre İstanbul’da 2009 yılı Aralık ayı 8.841 2. Sonuç olarak. İstanbul.862 336.202 olarak hesaplanmıştır.83 8 .027 26.3.25 milyar $.3.27 $ olarak tahmin etmiştir.31 390 2. 2023 yılı için 12 yıllık eğitimin zorunlu olacağı ve 19 yaş altı kişilerin zorunlu eğitime tabi tutulacağı varsayımlarından yola çıkarak 2023 yılı üniversite öncesi öğrenci sayısı 3. GSYİH3.35 511 2.476 12. Üniversite öğrencilerinin nüfus içindeki oranı. 4.202 kabul edilmiştir. %251 5. Başkanlık Devlet Planlama Teşkilatı: sahipliği 252 olacağı öngörülmektedir. 9 3) 4) 5) İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım UlaşımAna Ana Planı Planı Final FinalRapor Rapor Bölüm Bölüm 88 Tablo 8.3.13 486 2. 2014 yılı için 13.202 Otomobil Sahipliği 177 178 137 177 209 252 Üniversite Dışı Öğrenci Sayısı 2.9*Hane Halkı Büyüklüğü) Ülkeler GSYİH (PPP $) Avusturya Belçika Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya İrlanda İsrail Hollanda Norveç Türkiye İngiltere ABD 37. 7 6. 4 6.artması Hane Halkı Büyüklüğü ve Sahipliği eğitim düzeyinin öğrenci sayısının beklenmektedir.3.3.42 439 2.göstergelerin Bu art ış oranına 2023düşen yılı otomobil almaktadır.2 - 2) DPT DPT 8.2’lik büyüme oranına göre İstanbul için 2020 yılı GSYİH değerini 3. Tablo 8.76 1 4. değerlendirmede ise Eğitim otomobil öğretmen başına düşensahipliğinin öğrenci sayısı) genelinden düşük olduğu İl Milli sahipliği ile olduğu düşünülen bölgedeki hane halkıeğitim-öğretim büyüklüğü veyılı kişiüniversite başına düşen gelir Müdürlüğü ve bağlantısı Yükseköğretim Kurulu verilerine göre 2009-2010 öğrenci değerlerinden yararlanılarak regresyon modellemesi kullanılmıştır.838.636 Toplam Öğrenci Sayısı 2.961 20.838.61 459 8.698 45.105 39.

1’de görüldüğü gibi her yolculuk amacı ve ulaşım türü için ayrı adımlarda kategorize edilerek hazırlanmıştır. belediye otobüsü. Ancak bazı ülkelerde farklı uygulamalar da bulunmaktadır. Ev-Diğer (HBO) ve Ev çıkışlı olmayan Diğer (NHB) yolculuklar olmak üzere 4 grupta değerlendirilmektedir. deniz otobüsü ve En az bir araca sahip haneler banliyö treni 179 180 . Tabloda da görüldüğü gibi kişilerin yolculuk talebi yolculuk amacına ve kullandıkları türe göre belirlenmiştir. Hanelerin otomobil sahipliği. Yolculukların amaçlarına göre ayrılmasında uluslararası standartlar kullanılmıştır. Örneğin Japonya’da yapılan ulaşım modeli çalışmalarında yolculuklar eve ve işe yapılan yolculuklar olarak gruplanmaktadır. 1) Hanelerdeki Araç Sahipliği a) Araçlı Haneler: b) Araç Sahibi Olmayan Hane: Hiç aracı olmayan haneler 2) Yolculuk Amaçları a) Ev-İş (Evden İşe) (HBW) b) Ev-Okul (Evden Okula) (HBS) c) Ev-Diğer (HBO) d) Diğer (Ev çıkışlı olmayan) (NHB) 3) Ulaşım Türleri a) Yaya b) Otomobil: Özel otomobil. taksi ve motosiklet c) Servis: Personel için şirket otobüsü ve okul otobüsü d) Toplu Taşıma: Dolmuş. feribot. metro. (2) amaçlarına göre yolculukların trafik analiz bölgeleri bazında dağılımı. Şekil 9. Bu aşamalar (1) trafik analiz bölgeleri kapsamında yolculukların üretim ve çekimleri. minibüs. Yolculuk Amaçları Ev-İş (HBW).İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 9 Bölüm 9 Ulaşım Talep Tahmini 9.1. Ev-Okul (HBS). yolculukların amacı ve ulaşım türünün sınıflandırılması aşağıdaki gibidir. tramvay. Model. Tablo 9. tünel.1.1 Model Yapısı ve Yöntem Hane halkı yolculuk anketleri ve mevcut trafik verilerinin analizi tamamlandıktan sonra “4 Aşamalı Yolculuk Talep Modeli” olarak bilinen ulaşım talep tahmini TransCAD programı kullanılarak geliştirilmiştir. (3) trafik analiz bölgeleri bazında yolculukların türlerine göre ayrımı ve (4) ulaşım türlerine göre karayolu şebekesine ve toplu taşıma ağına atanmasını içermektedir.1’de talep tahmin modeli süreci görülmektedir.1.1 Yolculuk Talep Modeli 9.

089921 0.88) * TAB’daki İstihdam Sayısı (İş yeri Bazlı) Şebekeler Üzerindeki Hacim Değerleri 2) Yolculu k Amacı EvDiğer Diğer Üreti m/ Çeki m Üreti m Ev-Okul Yolculukları Şekil için Üretim ve Çekim Modeli 9. İş Yerinde İstihdam Evdeki İşgücü Ev-Okul 3.163230 0. Araç Sahibi Olan ve Olmayan Hanelerdeki YolculukTalep Yapısının Analizi İstihdam Yolculuk Üretimi T Kontrol Toplamı Nüfus Evdeki Öğrenci Araç Sayısı Ortalama Gelir İş Yerinde İstihdam Tablo 9.1. Bu amaca yönelik yolculuklarda toplam değerin ayrı olarak hesaplanmasının sebebi ev uçlu olmayan yolculukların her iki ucunda da ev Olup. Ev uçlu olmayan Diğer Okuldaki Öğrenci İş Yerinde İstihdam Diğer yolculuklar için kontrol toplamı hesaplanmış ve üretim çekim modelleri bu değere Nüfus Okuldaki Öğrenci İş Yerinde yükseltilmiştir.040 Üreti m 511.00149 Nüfus Evdeki Öğr Oto Sayısı Ortalama Gelir İstihdam 0.425737 1.1. Bu nedenle kişilerin yaşadığı Çekim TAB’lardaki sosyo-ekonomik değişiklikler kullanılarak çalışma alanındaki toplam Diğer yolculuklar Üretim 2023 Yılı Arazi Kullanımı ve Sosyo- Yolculuk Anketi Evdeki Öğrenci EkonomikYapı (Nüfus.2Ev-Okul Üretim = Net Yolculuk Oranı (2. otomobil Yolculuk Amacı 1.84 9 0.02) Okula Gitme Oranı (0.88) * TAB’daki Çalışan Sayısı (Ev Bazlı) • Toplu Taşıma ve Karayolu Şebekeleri Ev-İş Çekim = Net Yolculuk Oranı (1.3’te görülmektedir.296634 Okuldaki Öğr İstihdam 0.1. istihdam. burada.94) * İşe Gitme Oranı (0.558952 Nüfus Ortalama Gelir Çalışan 0.1.87) * TAB’daki Öğrenci Sayısı (Ev YayaBazlı) türünü de içine alan yolculuk üretim ve çekimleri TAB’lar için yolculuk amaçlarına göre tahmin edilmiştir.1. yolculuklar için kontrol toplam değeri hesaplanmış ve bu değerin üzerine çıkmaması ya da altına Üi = a + bı*Xii + b2*Xi2 + ba*Xis +.2 Üretim ve Çekim Modelinde Kullanılan Değişkenler 2023 YılıListesi Araç Sahipliği Okuldaki Öğrenci İş Yerinde İstihdam Üretim ve Çekim Modellerinde kullanılan parametreler Tablo 9.091362 -0.1 Ulaşım Talep Tahmin Süreci a b1 b2 b3 -748.1 Model Yapısı •9.943 0. dolayısı ile hane halkı bilgilerindeki değişikliklerden (gelir seviyesindeki artışlar.286727 Nüfus Okuldaki Öğr İstihdam Çeki m 1063.342 0.02) * Okula Gitme Oranı (0.0225442 0.1. Tablo 9. .731 Çeki m 464.98 6 0.44342 0.71 8 0.64 1 Kontrol Toplam -33.100278 -0.Girdi ve Çıktı Verileri 2.yapılmıştır.87) TAB’daki Öğrenci Sayısı • hesaplanmış.Adım Otomobil Sahipliği - Yolculuk Amacı v Türel Dağılım - 2) Yolculuk Dağılım Modeli - v - 3) Türel Seçim Modeli - v v 4) Trafik Ataması (Toplu taşıma ve Özel Otomobil) - - v 1) Yolculuk Üretim ve Çekim Modeli İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Planı Planı Final Final Rapor Rapor Bölüm Bölüm 9 9 Trafik Analiz Bölgelerine (TAB) Göre Yolculuk Üretim ve Çekim Modelleri Tablo 9..03954 0.3 Yolculuk Üretim ve Çekim Modelleri İçin Parametreler 4.2’deiçinyolculuk çekim modellerinde kullanılan değişkenler 2) Ev-Diğer ve Diğer Yolculuklar Üretim veüretim Çekim ve Modeli görülmektedir.118 b4 b5 181 182 R2 0.YolculukTalep Modeli Sosyo Ekonomik Veri Yolculuk Üretim ve Çekim Modeli TAB'lara Göre Yolculuk Üretim ve Çekimi Üi: Çj: TAB’da üretilen yolculuk TAB’da çekilen yolculuk Xin. Ev-Diğer ve Diğer yolculuklar doğrusal regresyon modelleri kullanılarak hesaplanmıştır.99 0 .) üretim ve çekim zonlarının etkilenmemesidir.. Ev uçlu olmayan aşağıda görüldüğü gibidir.426405 0.Öğrenci) Okuldaki Öğrenci T Ev-Diğer Nüfus Ortalama Gelir Evdeki İşgücü Nüfus Yolculuk Karakteristikleri Tablo 9.Sosyo-Ekonomik Yapı sahipliği değişimi vb.94) * İşe Gitme Oranı (0.290994 0. Model yapısı Yolculukların üretim ve çekimleri amaçlarına göre ayrı ayrı hesaplanmıştır.Çekim Yolculuk üretim ve çekimleri Ev-İş* ve Ev-Okul yolculukları için* hareketlilik oranı kullanılarak Ev-Okul = Net Yolculuk Oranı (2.1. düşmemesi Çj =sağlanacak a + bı*Xji + şekilde b2*Xj2 dengeleme + ba*Xj3 +. Ev-Diğer ve Ev uçlu olmayan yolculuklar için ise lineer regresyon modelleri (Okul Bazlı) geliştirilmiştir.Araştırma ve Analiz Ev-İş hesaplanmıştır. Xjn: i veye j TAB’daki sosyo-ekonomik veriler a: model sabiti bn: model parametreleri Yolculuk Dağılım Modeli Amaçlarına Göre Yolculukların Dağılımı 1) Ev-İş ve Ev-Okul Yolculukları Ev-İş ve Ev-Okul yolculukları için Yolculuk Üretim ve Çekim Modelleri aşağıda gösterilmiştir: Türel Dağılım 1) Ev-İş Yolculukları için Üretim ve Çekim Modeli • Ev-İş Üretim = Net Yolculuk Oranı (1. olmaması.257524 Nüfus Okuldaki Öğr İstihdam 0.015623 0.

Diğer (HBO) 2.’te gösterilmiştir. Tablo 9.991 1.208.815 259.4 Ev.031. Alternatif model fonksiyonlarının denenmesi ile en küçük hatayı veren fonksiyonun “inverse power” fonksiyonu olduğuna karar verilmiştir.937 801.137.1.135 391.913 5.313 1. Tablo 9.736 5.132.Tij: i ve j TAB’ları arasındaki yolculuklar Ai: i TAB’ında başlayan yolculukları dengeleme sabiti Bj: j TAB’ında biten yolculukları dengeleme sabiti Oi: i TAB’ında başlayan toplam yolculuk sayısı Dj: j TAB’ında biten toplam yolculuk sayısı d i ve j TAB’ları arasındaki yolculuk süresi ü: Yolculuk Amaçları P RMSE Ev.030 101% BOĞAZ Perdesi 1.İş (HBW) 1.Okul (HBS) 3.554 85% Model parametreleri Hata! Yer işareti başvurusu geçersiz.5 Model ve Sayım Sonuçlarının Karşılaştırılması 183 .1.049. Gravity Model aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.9 Ev.1.895.410 6.958 2.959 115% HALİÇ Perdesi 1.1.2 Diğer (NHB) 1.022 9.916 91% DOĞU Perdesi 1 331. Ts = AiBj * [(OiDj)/dij p] Model Sayım BATI Perdesi 2 304. Bu model kullanılarak TAB içi ve dışı yolculuklar tahmin edilmiştir.7 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 9 9.3 Yolculuk Dağılım Modeli Amaçlara göre yolculuk dağılımını tahmin etmek için Çift Kısıtlı Çekim Modeli (Gravity Modeli) kullanılmıştır.861 89% DOĞU Perdesi 2 1.4 Yolculuk Dağılım Modeli Parametreleri Tablo 9.5’te 2006 yılına ait kalibre edilmiş dağılım modeli sonucu elde edilen yolculuklar ile gözlem değerlerinin perde hatları boyunca karşılaştırılması görülmektedir.311 Model/Sayı m 118% BATI Perdesi 3 805.

743 Liman merkezde Toplu Taşım a 0.797 0. Uyaya = p4xln(mesafe)+p7xln(süre) Uot0 = P1 +p5x(TAB’daki otomobil) +p 6x(gelir) +p7xln(süre) +p 8xln(maliyet) Uservis = P2 +P7xln(süre) +Ps xln(maliyet) Utoplu taş= pa+p7xln(süre) +P 8xln(maliyet) 185 184 .6 Multinomial Logit Model Katsayıları -2.433432 17.650641 31.069 -0.813797 -53.974 -0.(Tüm Türler) (dk) Maliyet (TL) .081212 1.791 5.094201 2.960 -0. otomobil.011213 -4.1.0263294 18.041424 -41.(Yaya Hariç) Dumm y Pi: kullanıcının i türünü seçme olasılığı Ev-İş Boğaz Geçişi Oto -0. Türel seçim modelinden sonra ise üretim çekim değerleri başlangıç sona Pi =--------------------------dönüştürülerek şebeke üzerinde atama yapılmıştır.744 0.123 0.285 0.736 -0.019632 -5.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm 9 Bölüm 9 9.013427 6.432331 15.271 2.489 0.378144 15.296312 23.073 Liman hedefte Toplu Taşım a 0.040 2.937 0. P2.1.756 0.341621 3.736 -0.732 -0.528606 50. servis.446 0.550 -0.026003 -6.729 Süre .009690 -12. otomobil.313 2.417 - - -0.673 Demiryol u hedefte Toplu Taşım a 0.519 -0.477 -0.225133 8.172508 -48.515763 12. Aşağıda logit modeldeki fayda fonksiyonları gösterilmiştir.078 2. Ula şım türü olarak yaya.370761 34.924 2.0366 -0.837 0.105819 -3.4 Türel Dağılım Modeli olup.692653 -40. Pa.383304 35.096 7.210793 5.073030 -7.123196 2.440869 118. burada: 1) Mevcut Türel Seçim Karakteristikleri Ui: i türünün faydası: tür seçeneği (yaya.337378 52.387 Tablo 9.012586 -52.333083 126.366 TAB içi Yaya 2.079 -0.148 Yaya -0.568616 -5.842 -0.331 0.832 0.50176 -11.315395 6.026632 -17.603 - - Demiryol u merkezde Toplu Taşım a 0.947 6. kullanılarak P4. Amaçlara göre yolculuk dağılımı elde edildikten sonra “Çok Sınıflı Logit Model” (Multinomial Logit P3. Türel seçim modeli de üretim çekim değerleri Model) exp (Ui) kullanılarak hesaplanmıştır.207165 10.2 Amaçlara Göre TAB İçi ve TAB’lar Arası Yolculukların Türel Dağılım Oranları 2) Multinomial Logit Model Tablo 9.122901 -25.6’da Multinomial Logit Model katsayıları görülmektedir.419702 15.408234 8.085 - - - - Oto -1.004552 -9.150833 7.109272 -2.615 Oto 0. burada: Değişkenler Tür Parametre Yaya Sabit Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı Gelir (1000 TL/ay) Mesafe (km) Ev-Okul EV-Diğer t-değeri Parametre t-değeri Parametre t-değeri Diğer Parametre t-değeri - - 3.1.452 2.229855 15.175126 6.618 - - -1. servis ve Iexp (Uj) toplu taşıma olarak 4 temel tür ele alınmıştır.592 Toplu Taşım a Oto -0.seçim Ps: türdeğerleri katsayısıelde edilmiştir.983260 -49.938317 139.374370 9. P5.1.537 0.243376 6.888 Servis -1.991 Şekil 9.004439 -16.198 0.550419 13.376 -0.475387 -7.834383 -46.526 -0.türel P7.896 0.018302 -62. toplu taşıma) P 1.206 0.

67. ele alınmıştır.2.056 1.924. Süreç içindeki değişimin değerlendirilebilmesi için bazı tablolarda 2009 yılı mevcut hesaplanmaktadır.351.3’te yolculukların evden çıkış ve eve varış oranı dikkate alınarak günün saatlerine göre Şebeke görülmektedir.882 3.3.009.3 Yolculuk Talebi bir Tahmini genelleştirilmiş maliyet hesaplanmakta ve o maliyeti minimum yapan güzergah seçilmektedir. 2006 yılında araç sahibi hanelerin oranı • 24 saatlik dağılım matrisinin zirve saat için gerçekleşecek değerinin hesaplanması %35 iken 2023 yılında bu oranın %67 olacağı tahmin edilmektedir.3. taksi ve servis içeren Toplu özel kullanılmaktadır.2’de 9.1 ÇalışmaDoluluk Alanı 2023 Yılı matrisler Projeksiyonları kullanılarak yapılması gerekmektedir.7 Ortalama ve Birim Otomobil Değeri 3 dönüşüm yapılmaktadır. 9.009.sayısının sıklık.20.3 Çalışma Alanındaki Araç Sahipliği Oranlarıkullanarak varış noktalarına TAB’ler şebeke üzerindeki hangi için güzergahı içindeki arasındaki payı. otomobil sayısının 2006 araştırma yılına göre 3 katına ulaşıp 4 milyon i/l H5 1/1 | 80 civarında olacağı Bin kişiye düşen sayısınasıl ise 2023 hedef yılında 252 Yolculukların gelir düşünülmektedir. i ! - \ 1 v t\ Tablo 9.21 oranında.884 4. bu hatlara ilişkin. yolculuk süreleriiki birim ve araç hızları hız-akım fonksiyonu kullanılarak otomobil değeri Atanan hesaplanırken bir servisin otomobil olacağı kabul edilmektedir.67 gibi katına çıkacağı görülmektedir. Gelecek projeksiyonlarında kullanılan temel veri yıllık GSMH artış oranının 9.2.007 Yolculuk 20. sayısında düzeltme faktörünün uygulanması Bunlar. Ortalama doluluk değerleri perde kordon sayımlarında yapılan doluluk Atama algoritmaları aşamasına kadar üretim çekim matrisleri (yolculukların ev ucunun her zaman analizinden elde edilmiştir.3. kapasite. . taşımacılık için trafikise ataması kısa yolculuk süresini şebekehatlara üzerineatanmaktadır.2 Gelecek İçin Araç Sahipliği Tahmini olacaktır. servis sıklıkları.21 oranında artmıştır. durak ya da istasyon gibi bunların bilgilereönce zirve saat oranlarına trafik birim olarak yolculuklar kullanılmaktadır.440 4.44 35% 67% 61% 1. Zirve olan saat trafik olarakataması.* değerinde oluşması beklenen artış oranı ile paralel olarak artacağı düşünülmüştür.57 iken servisler için bu türlerini değer 10’dur.3.1 2006 ve 2023 için Gelir Sınıfına Göre TAB sayısı Tablo taşıma 9. Şekil 9. cinsine çevrilmesi gerekmektedir.1’de çalışma alanı Evden içerisindeki gelir Saatlerine değişkenlerinin yılı 9. Toplu taşıma atamasında bütün bu değişkenleri içine alan 17. üretin diğer ucunun da çekim olarak kabul edildiği) kullanılırken bu aşamadan sonra Başlangıç-Son matrislerinin oluşturulması ve şebeke atamalarının bu matrisler 2006 Otomobil sayısı/1000 kişi Otomobil sayısı 2009 2023 2023/2006 112 137 252 2. Otomobiller için ortalama doluluk 1.57 PCU Faktörü 1.2 Sahipliği Hane halkı anket sonuçlarına göreOtomobil araç sahipliği ve Değişimi hane geliri arasında yakın bir ilişki olduğu gözlenmiştir.1. yükleme yapılarak taşıma yolculukları araca en dönüştürülmeden şebekesağlayacak üzerinde çalışan Birim atanmaktadır. Gerçek saatte (17:00-18:00) eve varışlar zirve değere ulaşmaktadır. görülmektedir. Diğer taraftan toplu taşıma yolculukları için toplu taşıma hattı kapasitesi. yolculuk süresi. Çalışma bölümlerde de bahsedildiği gibi İstanbulçalışma il sınırları ve ilgisi nedeni düşünülmektedir. Hane halkı gelirinin.1Hareketlilik TAB Bazında Araç Sahipliği oranındaki artış ise %17 civarındadır. Şekil 9. Ancak şekilde de değerler görüldüğüve gibigözlem sabah 2 değerlerinden elde edilen R değerleri hacim değerleri için 0.57 Araç Sahibi Hane Oranı ( 2-veya daha fazla araç) 4% 18% 14% 4.91 Araç Sahibi Hane Oranı Yıl 2006 Toplam Nüfus 12.1.2. 07:00-08:00 diliminin 24 saatlik yolculuklar Tabloyolculukların 9.03’e çıkmıştır.0 İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Planı Planı İstanbul Final Final Rapor Rapor Bölüm 9 9 Bölüm Tablo 9. işlenmekte ve Toplam yolculuk 2023 yılında 2006 anket 1.335. 2023alanı yılı önceki için otomobil sahipliği değerine bakıldığında alanı içerisindeki değiştirilebilecek hatlar. Nüfus ve yolculuk verileri çalışma alanını Otomobil gelişmenin KBGSMH ilegibiparalellik göstereceği ilişkilendirilmektedir. Toplu taşıma işletmeciliği yapanamacına kurum göre ya da şirketler dağılım de araç filolarının Şebeke atamasına kadar ulaşım türü ve yolculuk oluşturulan matrisinde temel durum verileri de karşılaştırmaya dahil bağlı edilmiştir.5 Zirve Saat Yolculuk Oranları Şebeke Ataması Gelecekte hanelerin araç sahibianket olmatemel veyayılı olmama durumu aşağıdaki süreç izlenerek tahmin Temel karşılaştırmalar yapılırken olan 2006 yılı verileri ile 2023 hedef yılı tahminleri 1) Ortalama Doluluk ve Birim Otomobil Değerlerizirve (PCU) Karayolu ve raylı sistem projeleri genellikle saatlerdeki yolculuk talebi dikkate alınarak edilmiştir.007 GSYİH /kişi($) 2023/2006 güzergah tahmin edilmektedir. 2006 İstanbul'un nüfusu transfer süresi. 9. \ M 005 ile (Gebze Gebzedahil) ilçesinitoplam içermektedir. .74’ten 2.217.2. Bu aşamada üzerinde Tablo 9.0 2. Modelde kullanılan doluluk veolarak PCU araç faktörleri 9. KBGSMH değeri 4.0 10.Araç Türü Otomobil Servis Otobüs Ortalama Doluluk 1.yılına ücretgöre tarifesi değişkenler bu hatlar ile 180 ---------1 _*_?rı73 Kişi başına sahipliğinde yolculuk sayısı ise 1. oluşacak talebe göre yeniden şekillendirilmektedir.2.21 2006 Araç 2023 Araç Sahibi Olmayan Hane Oranı 65% 33% Özel oto 39% Araç Sahibi Hane Oranı ( 1-araç) 31% 49% 47% 1. üzerine atamaSabah yapıldıktan sonra (07:00-08:00) perde kordonlardan elde edilen sayım verileri vezirve hız dağılımı zirve saatte evden çıkışlar zirve yaparken akşam etütlerinde ölçülen süreler ile atama sonuçları karşılaştırmıştır.1.782 1. Özel otomobil.2. durağa ve varış noktasına yürüme süresi gibi değişkenler de kullanılarak en olası 2023 12.2. zirvesi akşam zirvesine göre daha keskindir.052 olacağı Araç tahminine Sahibi Hanelerin Tahmini dayanmaktadır.2.3 Yolculukların Çıkış nüfus ve EveveDönüş Göre2023 Dağılımı Tablo 9. • Gelecekte KBGSMH üzerindeki artışa olarak hane halkı gelirinin tahmin edilmesi büyüklükleri.1. “Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla” (KBGSMH) ">-*1 t — * ı . yolculukların araçlara dönüştürülmesi ise ortalama doluluk değerleri ulaştığını tahmin etmede kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen süreç izlenerek hesaplanan araç sahibi olan ve olmayan hanelerin 2006 ve 2023 yılı değerleri Tablo 9.21 Sayısı 9. • • Yolculukların araç birimine dönüştürülmesi 2) Trafik Atama Modeli Üretim-Çekim matrisinin Başlangıç-Son matrisine dönüştürülmesi esnasında evden çıkış ve eve Dört son aşaması dahasaat önceki aşamalarda tahmin edilen varış aşamalı oranları modelin kullanılmaktadır.00 30. hesaplanmaktadır. dağılımı ve otomobil sahipliliği ile otomobil ilişkili olarak değiştiği Tablo 9.1’de TAB’lar bazında gelir dağılımının 2006 ve 2023 Tablo 9. Ancak şebekesıklıkları atamasında doluluk •yoğunluğuna Gelir dağılımındaki gelişmeye paralel olarak hanelerin otomobil sahibi olma oranının tahmin edilmesi göre karar vermektedir.40 3.133 Araç 2023/2006 Araç 0.841.3’te“Başlangıç-Son” görülmektedir. toplam araç sayısı 3. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Ortalama Hanehalkı Geliri Şekil 9. Araç sahipliğişekilde oranı dönüştürülmesi 2023 yılında 1.6 için projeksiyon değerleri görülmektedir.51 189 187 186188 . Şekil 9.1’deataması 2023 hedef yılına ilişkin sosyo-ekonomik veriler hatlar ve yolculuk Toplu yapılmadan önce sistemde işletilen bütün şebeketalepleri üzerine görülmektedir.94 kat artarken birden “Üretim-Çekim” kodlarının oluşturacak çok araç sahibi olan hanelerin oranı ise 4. yolculuk süreleri için 0.25 1.43 9. durakta bekleme süresi. Uzunbeklenen dönemli gelecek tahminleri için değeri otobüs güzergahı kolaylıkla içermektedir.955 20.44 kat artmıştır.7’de görülmektedir.2.1.43’tür. yandan bindi değeri) sayısı kullanılarak da ekonomik bölünerek araçlara ve araçların da birimDiğer otomobil eşleniğigünlük (PCU faktör otomobil • Gelecekte olması tahmin edilenortalama araç sayısına bağlı sahibi Tablo hane değerlendirmelerin yapılmasında kullanılmaktadır. 4.1.1 Toplam Yolculuk Atama yapılırken her hattın kapasitesi de belirlenmiştir.1 Çalışma Alanı İçindeki 2023 Yılı Yolculuk Talebiyıllarında nasıl değişiklik gösterdiği görülmektedir.

440 4.21 137 252 2.81 Final Rapor 2.393.217.74 Nüfus 13.133 24.21 Toplam Yolculuk Sayısı 20.335.482 1.17 Bölüm 9 Tablo 9.67 2006 2009 2023 2023/2006 12.027.733 20.995 35.43 4.882 3.81 Nüfus 17.056 1.995 Yolculuk/kişi 2023 1.665 Yolculuk 24.841.009.03 Yolculuk Çalışma Alanı Nüfusu KBGSMH ($) 1.271.271.74 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı 1.67 Araç Sayısı 1.Yolculuk/kişi 2009 1.351.217.924.955 9.665 17.3.027.25 1000 Kişiye Düzen Araç Sayısı Hareketlilik Oranı 112 1.2 Çalışma Alanına İlişkin Sosyo-Ekonomik Veriler ve Hareketlilik 190 .007 13.884 4.393.782 1.482 Yolculuk/kişi 2023/2006 2.03 1.056 Yolculuk 35.

1. Yürürlükte olan çevre düzeni planında merkezi yerleşimlerin yoğunluğu korunurken Asya ve Avrupa yakalarında kent dışındaki banliyö alanlarında nüfus yoğunluğunun arttığı görülmektedir. Silivri ilinde planlanan nüfus artışı 2006 yılı değerinin 12 katına ulaşacaktır.3’te 2006 ve 2023 yılları arasında. işgücü ve öğrenci sayısındaki değişim durumu görülmektedir. İlçe bazlı analizler yapılırken ele alınan ölçütler.3. 2008 tarihli 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında değişen ilçe sınırlarına göre değerlendirilmiştir. Şekil 9.3.3. nüfus. istihdam.3.9.1 İlçelere Göre Nüfus Dağılımı 2006-2023 192 191 . Diğer taraftan yerleşik kentsel alanlarda nüfus artışının oldukça düşük olduğu görülmektedir.2 Yolculuk Üretim ve Çekimi 1) Sosyo-Ekonomik Yapı Şekil 9. Öğrenci sayıları hane bazlı ve okul bazlı olarak ayrı ayrı verilirken istihdam (işyeri bazlı) ve çalışan sayıları (hane bazlı) da ayrı olarak ifade edilmiştir. Nüfus artışına bakıldığında en büyük artışın Silivri ve Gebze ilçelerinde olacağı gözlemlenmektedir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 9 9.

2008 Tablo 9.462 85 93 24 bulunmuştur. İskeleler Gelen Giden Kartal 1. 2.(yolcu gelen+ giden toplam yolcu sayısı 28.003.011 Kruvaziyer Limanlar.7 Tablo ve Yılı Aktarma Merkezleri Yolculuk Kruvaziyer Limanlar İçin Yolculuk Hesapları Kaynak: İDO.3 9.3.619 5. il nüfusuna hitap ettiği kabulü ile) 2009 ve sayıları ile 2023 yolcu ve ziyaretçi sayıları 2 sayısı yapılan sayımlardan 1.9 bazında 45.Havalimanları veri99. + Trafik Analiz Toplam hesaplandığında.3.490 Pendik 3.455 İmes TOPLAM 475. Üniversiteler.113 6.453 3. Plan öngörüsü tüm ve Atatürk Havalimanı anket verisi ile 2009 2023 toplam nüfusları kullanılarak (havalimanlarının Çevre Düzeni Planı’nda da korunduğu için referans noktası olarak alınmış ve kişi başı ziyaretçi 7.3.543 Kruvaziye r Limanlar Haydarpa şa Salıpazarı Zeytinburn u Kartal Günlük yolcu kapasitesi öngörüsü (2023) 5.498 6.3 45.951 14. bir TAB’ın en kısa mesafede hangi aktarma merkezini kullanabileceği 4-bugünkü Kruvaziyer Limanlar iskelelerin oranları doğrultusunda 46.669.189 Yenikapı 6. 2009 yılı yolculuk değerleri ile hitap ettiği nüfus böylece TAB’ların hitap ettikleri nüfuslar 2.359 13.3.455 124.08 3 6. 92.059 içindeki dağılımları aşağıdaki Şekil 9.453 3.205 95. Butçi oran yolculuk kullanılarak 2023 yılı yolcu sayısı yolculuk Planlanan 9 oto terminal alanı ile mevcut Esenler Otogarının Bölgelerinin merkezlerine (yolcu hesaplanmıştır.3.000 1.9 75 34. sayıları gösterildiği gibidir.102 36.393.058 2.509 1.905 olarak yolculuk ziyaretçi) ziyaretçi) olan uzaklıkları ölçülerek. istihdamın dışında bulundukları bölgelere önemli miktarda nüfus çeken 569. 890.16 2 6.3.400 36.000 2. Özel yolculuk üretim alanlarının İstanbul 592.95 5.538dağıtılmıştır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbulİstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Metropoliten Alanı Entegre Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Kentsel Ulaşım Ana Ulaşım Planı Ana AnaPlanı Planı Bölüm 9 Rapor Final Final Rapor Final FinalRapor Rapor Bölüm Bölüm 9 Bölüm Bölüm 99 9 YAKA Önerilen Aktarma Merkezleri AVRUPA Hitap Ettiği 2009 Nüfusu 27. Plan hedeflerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesinin Atatürk Havalimanı kapasitesine yakın olacağı.378 8.955 I lsk«lelenn bulıx>duöu trafik anahz zonları Özel yotaiuk üretiminin bUunduğu trafik analız zoolan 341. İstanbul metropoliten alanı için bu üretim alanları Dış İskeleler. Hesaplanan 2023 yılı yolcu sayısı için bu oran oranı kurulmuştur.3.4 Havalimanları Yolculuk Hesapları Tablo 9. 50.340.8Terminal Kruvaziyer Limanların Bulunduğu Trafik Değerleri Analiz Bölgeleri Tablo 9.4’te gösterilmiştir. 670. Terminaller.3. 1/100.41 8 2023 Gelen Giden Kartal 1.359 15.79.592 1.847 yapılan çeşitli araştırmalara göre diğer üç1yolcu liman içinziyaretçi de kapasite öngörüsü yapılmıştır.219 1. Alışveriş Merkezleri.847 2.116.588 Eyüp Bahçeşehir Selimpaşa Silivri ESENLER OTOGARI ANADOLU Hitap Ettiği Toplam Yolculuk 2) Özel Yolculuk Üretim Alanları 2023 (yolcu+ziyaretçi) Nüfusu Özel yolculuk üretim alanları.255 715.913 7.000 9.896 47.846 arasında bir oran kurularak 2023 yılı48.117.024 Havalimanları ve Turizm Alanları olarak belirlenmiştir.896 12.27 0 10.Ziyare Yolc Ziyare Yolc Ziyare Oto Terminal ToplamAlanları Toplam u tçi oranı sabit tutularak u tçi u 2008 yılı hesaplanmıştır.305 1.000 13.170 1.354.524 4. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan alınmıştır.900 10.217.025.254. Zeytinburnu ve Kartal ÇevreveDüzeni Planı’nda önerilen limanlardır.132 6. Sabiha Gökçen Havalimanı2023 2009yılıveyolculuk 2023 yılı yolcu Tablo’da ve ziyaretçi sayısı değerleri kullanılarak ziyaretçi sayısı hesaplanmıştır.000 1.056 Sabih a Gökç en Öneri GİDEN 2008 yılında dış hatlarda denizyolunu kullanan yolcu sayısının toplam nüfus içindeki payı % 0.18 dir.507 30.619 Sefa köy Ataşehir Kavacık 1.585 8.751 MevcutBulunduğu ve ÖnerilenTrafik Oto Terminal Alanları ŞekilŞekil 9.170 1.000 Çevre Düzeni Planında yer alan öneri havalimanının ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nın bugünkü kapasitesi kadar olacağı öngörülmüştür.241.951 2009 2023 2023 yılı için yapılmış projeksiyon olmadığından bu yılda dış hat iskelelerini kullanacak yolcu sayısı Yolc 1.3.5 İskelelerin Analiz Bölgeleri I Kruvazıyer Umanların bulunduğu trafik analız zonları Özel yolculuk üretiminin bulunduğu trafik analız zonları Tablo 9.959 Kurtköy 1. Esenler Terminalinin konumu 27 1 41 Haydarpaşa.585 Pendik 3. Hastaneler. 2009 2023 Yolc u Ziyare tçi 35.575 4.435 dolayısıyla yolculuk üreten alanlardır.6 için yolcu sayıları hesaplanmıştır.698 74.015 91.6 İskelelerdeki Yolculuk Değerleri 3Hava Lima nı Atatü rk 2009 Nüfus 2023 Nüfus 13. Cep Otogarları.812.533 Yenikapı 6.036.29 8 Giden 194 195196 193 22.482 101.665 İskeleler GELEN 17.6 Mevcut 49.977 11.5 2008 Gelen-Giden Yolcu Sayıları Şekil9.16 6.7 olarak hesaplanmıştır.1 21 2008 Gelen Topla m 2.524 Toplam İskeleler 11. (Tablo 9.40 9 16.000 .189 1.878 25.222 299.498 6.452 4.3 30.252 242.869 iskele 46.4).3.759 olarak kullanılabilecek Salıpazarı Kruvaziyer Limanı için kapasite araştırması yapılmıştır.95 5.

455 72 26.151 60.831 7.294 2009 Nüfus 2023 Nüfus Zon Sayıs ı Tablo 9.893 15 1 21 32.3.342.395 29.3.965.376 97 BAĞCILAR 15 1 5.659 İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Entegre Alanı Entegre Kentsel Kentsel UlaşımUlaşım Ana Planı Ana Planı FinalFinal Rapor Rapor BölümBölüm 9 9 Tablo 9.269.274 199 197198 .384 53. Buna göre yeni alışveriş merkezlerine ihtiyaç olabileceği ortaya çıkmıştır. sayısı bulunup (3.962 1.399.230.3.495 87 5- 6- Şekil 9. Yeni alışveriş merkezleri 1/25.330 2.906 16.086 3.328 Alışveriş Merkezleri Hinterlandı BUYUKCEKMECESİLİVRİ KARTAL 4 791. önerilecek alışveriş merkezleri arasında bir orantı kurulmuştur.979.760 811.262.805 5.223 1.000.952.496 2.700) turizm merkezi önerilen alanlar için kapasite olarak kabul edilmiştir.965. 1.193.9 Önerilen Alışveriş Merkezleri İçin Yolculuk Hesapları Alışveriş Merkezleri Hinterlandı MİA 2023 Nüfusu için gereken AVM Say ısı 23 Önerilmesi Gereken AVM Say ısı 2 Alışveriş Merkezleri arası Ortalama Mesafe (m) 3.072 10.430 1.211 30 KOZYATAĞI 10 3 4.848.274 olarak alışveriş merkezleri gruplanmış ve bu grupların içinde kalan alışveriş merkezlerinin birbirlerine olan bulunmuştur. ortalama mesafe kadar alışveriş merkezlerinin etki alanları bulunmuştur.202.383 44.000 planda Birinci.000 22.795 35.399.10 Turizm Merkezleri İçin Yolculuk Değerleri 1. 2023 yılı için gelecek turist sayısı günlük 60.430 1.746.972 11.723 32.000 19.376 97 12.886 18 38.623 4.218.3.631 1.11 Önerilen Alışveriş Merkezlerinin Etki Alanları Alışveriş Merkezleri Tablo Kullanım 9.3.685 13.000 Günlük Yolculuk 15.912. Bu çalışma esas alınarak sayım yapılmamış alışveriş merkezleri için sayımı yapılmış alanlar kullanılarak bulunan ortalama değer alınarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan 2004-2008 yılları İstanbul turist sayılarına göre 2014-2018ziyaretçi ve çalışan sayıları hesaplanmıştır. İkinci ve Üçüncü Derece Merkez olarak önerilen alanlardaki TAB’lara önerilerek etki alanı mesafeleri mevcut ile aynı alınmıştır.863 25.200.713 19 41.474 2.10 Alışveriş Merkezleri Etki Alanları Şekil 9. 2023 yılı öngörü hesapları için İstanbul’daki mevcut 2023 yılları için projeksiyon yapılmıştır.136 28 KARTAL 6 2 3.400. Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2013 2018 2023 Toplam Yıllık Yolculuk (Yerli+Yabancı) 5.342.795 151 BUYUKCEKMECE-SİLİVRİ 28 10 4.961 911.869 9.230.805 5.660 60. Turizm merkezleri için yatak sayısı 1.266. Diğer Bu etki önerilen alanlarının dışında TAB’larda bölgelerde merkezi ortalaması ihtiyacı doğabileceği turizm alanlar içinkalan bütün mevcutveya otellerin yatak alışveriş kapasitelerinin alınmıştır Mevcut nüfus ile 2023 öngörü nüfusu baz alınarak mevcut alışveriş merkezleri ile (öngörülmüştür.000 ve üstü olan oteller seçilmiş ve ortalama yatak mesafeleri ölçülerek.Alışveriş Merkezi Sayısı 2006 Nüfus 2023 Nüfus Zo n Sa yıs ı Zon başına düşen 2009 Nüfusu Zon başına düşen 2023 Nüfusu MİA 21 1.855.839 BAĞCILAR 14 4.745 21.8 Alışveriş İçin Kılavuzu) Yolculuk Değerleri 2008 yılında ATTÜK (Arazi TürleriMerkezleri Trafik Üretim çalışmasında 47 adet alışveriş Turizm merkezinde ziyaretçi ve çalışan sayıları tespit edilmiştir.000).562 39.868 1.459 KOZYATAĞI 7 1.386.682 66.819.

2 87.308 117.175 466.000 olarak hesaplanmıştır.0 113.461 23.3.3 78 149.620 24 ŞİŞLİ 25 ZEYTİNBURNU 26 ADALAR 186.515 3) 89Yolculuk Üretim ve Çekimi 03 69.207 31.657 4.859 37.274 51. başı 1.895 42.3.689 53.865 18. Şekil 9.582 21.335 hane 6.546 163.065 379.15 64.192 269.462 491.870 273.9 40.709 Üretim 27 ATAŞEHİR 28 BEYKOZ 29 ÇEKMEKÖY 30 KADIKÖY 31 KARTAL 32 MALTEPE 33 PENDİK 34 SANCAKTEPE 35 SULTANBEYLİ 36 37 Ev-Okul Çekim 336.807 260.002 10.2 108.470 85.1 28 254.699 40.574 135.192 93.3.750 173.05 89.749 40.820 69 99.097 16.088 23 SULTANGAZİ 132.006 53.47 1 48.5 59 46 4.11 ve Tablo 9.01 67.659 8 34 47.896.156 229.52 7 41.9 28 83.8 26 290.121 129.5 195.806 ve yatan hasta için kişi başı ziyaretçi kabulü 9 169. 2023 Ev-İş yolculukların % 1.462 276.467 1.155 200.470 101.333 11.085 240.790 değerler56.368 83 178.726 253.3 58 66.527 38.5 17 203.6 112.783 513.23 3 109.417 225.608 239.4 45 136.9 10 66.085 8 Arnavutköy.51 5 93.2 05 68. Gebze.371 336. 52.693 391.08 58.281 141.931 186. en 14.998 KO D İLÇE ADI 1 ARNAVUTKÖY 193.274 35 66 hastanelerin sayıları.129 226.0 anket 546.2 33 21 159.264 3 2006 ve 2023 yılı amaçlarına göre yolculuk üretim ve çekim değerleri Tablo 9.949 7.210 10 BEYOĞLU 218.266 236.313 8 BEŞİKTAŞ 113.002 205.755.762 225.842 280.984 29.034 244.376 17.2 78 262.656 15.752 215.651 44.714 273.533 282.2 270.2 138.7 34 148.6 21 14.503 188.6 26 261.860 41 105.395 55.094 göz önünde178.3 71 220.6 86 332. 2006 KO D İLÇE ADI Ev-İş 1 ARNAVUTKÖY 76.3 83 120.5 84 202 200 201 Diğer Çekim 206.824 256.13 ve Şekil 9.176 175.013 141.9 57 197.066 365.387 33 221.564 322.749 38 ÜMRANİYE 39 ÜSKÜDAR 40 GEBZE TOPLAM 85.174 212.584 1.763 4 BAHÇELİEVLER 364.877 50.357 326.070 235.5 223.294 bulundurularak hastaneler için 2023 yılı günlük 68 11 145.788 Ev-Diğer Çekim Üretim Çekim 35.929 Ev-Diğer Çekim 21.701 82.397 96.006 56.578 204.6 81 217.693 351.8 168.4 39 76.939 129.156 313.1 180.1 00 94. Bu da kentin çeper bölgelerindeki hızlı nüfus artışına ve yapılaşmaya paralel olarak yolculuk sayısının da önemli oranda artacağını göstermektedir.6 Hastaneler 94.91 5 105.753 275.758 222.959 128.085 343.036 67.472.6 99 226.960 71.729 72.0 58 99. acil bölümü poliklinik sayıları ve yatan hasta sayılarından günlük 90.447 84.699 1.79 0 104.692 270.516 32.075 149.9 192.318 115.4 331.4 23 94.275 301.6 kat artacağı görülmektedir.507 12 ÇATALCA 26.6 52 135.525 48.67 8 75.7 38 162.846 368.909 6 BAŞAKŞEHİR 357.855 191.281 68.539 164.96 6 48.514 05 111.0 88 360.116 130.715 88.8 168. acil13.859 2 122.7 33 275.917 7 BAYRAMPAŞA 170.7 97 162.486 27. Tuzla.001 11 BÜYÜKÇEKMECE 290.660 228.913 7.391 161.4 26 79 193.775 181.559 Pendik.2 01 152.788 183.6 57 395.824 246.474 Üreti m 90.646 27.209 230. Silivri ilçesinin yanı sıra Başakşehir.421 52.307 94.067 222.626 160.3.812 113.971 268.09 69.53 3 Çeki m 89.134 74.247 37.1 82 277.321 14 ESENYURT 15 EYÜP 16 FATİH 17 GAZİOSMANPAŞA 18 GÜNGÖREN 19 KAĞITHANE 20 KÜÇÜKÇEKMECE 21 SARIYER 22 SİLİVRİ 243.815 yapılan toplam 22.437 30.767 49.962 amaçlı 217.1 48 177.50 3 59.608 208.941 152.3 42 65.798.950 112.100 220.1 74 103.17 73.2 86 123.978 2 105.955 10 95 193.394 143.084 3 BAĞCILAR 4 BAHÇELİEVLER 5 BAKIRKÖY 6 BAŞAKŞEHİR 173.775 27 90.691 131.089 346.671 114.2 76 172.980 355.679 493.601 23.1 42 110.283 9. Büyükçekmece.193 18.4 69 47.657 7.630 164.72 4 48.58 3 145.853 7 BAYRAMPAŞA 203.841 10 BEYOĞLU 156.874 95.59 7 75.175 10 136.0 51 89.228 187.319 34.519 5 2006 yılı2.902 80.557 332.095 8 BEŞİKTAŞ 9 BEYLİKDÜZÜ 140.İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten AlanıAlanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana PlanıPlanı Final Final Rapor Rapor Bölüm Bölüm 9 9 Tablo 9.921 53.379 194.5 49 62.5 121.7 92 395.959 280.0 22 Üretim 17.5 29 221.555 2 AVCILAR 121.745 8.915 8.25 0 .3 216.896.7’sinin varış noktasına göre sağlık yapılmış178.842 333.914 73.144 68.350 3 BAĞCILAR 483.571 32.4 198.966 22.670 234.16 0 19.079 377.143 55.361 olduğu tespit İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan 2008 yılı 120.522 69.3 35 147.964 276.781 29. 198.307 43. 81 52 153.786 49.6 142.749 15.035 199.798.971 2 AVCILAR 205.584 24.340 59.953 13 ESENLER 127.163 215.12 9.734 82.1 80 232.909 45.609 12.813 58.3.575 252.1 48 104.5 51 242.724 149.872 71.1 37 177.157 2 büyük artış Silivri ilçesinde gözlemlenmektedir.281 23.165 10.110için kişi11.13 9 85.284 Üretim Ev-Okul Çekim Üretim 155.1 04 8.179 258.375 poliklinik 182.929 61.454 69.980 206.4 157.5 276.756 14.133edilmiştir.641 73.969 177.246 71.0 13 128.0 135.2 21 357.939 12 42.470 Poliklinik 62.755.580 11 BÜYÜKÇEKMECE 119.282 90.0 67 94.393 238.420 17. 17 yıllık 29 süreç içerisinde toplam yolculuk sayısının 1.20 arasında amaçlarına göre yolculuk üretim ve çekim değerlerindeki artışlar grafik halinde gösterilmiştir.381 76 halkı anketleri 19.51 3 56.813 6.536 196.5 143.754 125.082 137.964 Üreti m 50.20 1 87.717 445.3 71 266.798 70.950 74.3 41 6.91 2 142.089 Üretim Diğer Çekim 94.8 18 353.3.5 208.12’de 104.620 33.3.990 377.6 28 124.088 78. 47.58 6 67.566 302.11 34.701 5 BAKIRKÖY 139.121 yapılarak ve hane halkı sonuçları 150.763 8.096 286.302 36.223 26.8 01 187.3 96.024 73.530 98.380 153.472.598 453.662 40 147.2 04 110.125 ŞİLE TUZLA 70.632 sonucunda.696 38 216.0 56 91.02 4 86.342 17.0 65 181.491 11.079 119.638 7.208 442.5 07 324.251 30.0 50 132.2 122.156 47.07 164.013 26.949 48.4 189.769 63.812 37.224 hesaplanmıştır.917 45.0 03 220.967 32 görülmektedir. Beylikdüzü.028 9 BEYLİKDÜZÜ 212.474 42.5 02 227.2 05 91.1 66 146.2 76 103.175 131.804 18 218.0 36 259.980 90.327 210.698 443.620 83.11 2006 Yılı İçin İlçelere Göre yolculuk Günlük Yolculuk Çekimleri Esenyurt ve2023 Sancaktepe ilçelerindeki sayısınınÜretim da iki ve katından fazla artış göstereceği görülmektedir.3 137.475 ortalama yaratılacak yolculuk değeri yaklaşık 326.

782 412.770 590.3 20 213.396 372.550 140.599 17.4 60 2.70 2 2.389 35.60 1 49.4 15 72.668 264.839 194.511 223.861 419.4 19 30.1 70 214.0 25 70.735 194.27 7 335.1 65 273.680 253.15 2 22.129 339.3 04 214.478 16.838 166.284 314.61 1 69.942 314.718 431.734 37 TUZLA 153.586 315.834.205 218.235 415.216 31 KARTAL 309.6 41 33.72 1 256.362 112.6 70 79.99 6 247.3 20 175.599 12.841 203.5 09 437.545 30 KADIKÖY 329.879 251.475 188.600 320.687.01 0 65.742 223.232 410.0 69 257.2 19 118.744 196.775 314.637 523.7 67 7.341 114.996 152.2 44 95.953 306.24 9 122.0 42 251.135 310.445 207.564 162.62 8 186.933 18 GÜNGÖREN 196.937 145.0 37 117.439 715.7 99 103.024 452.455 47.249 539.895 358.4 71 49.834.713.0 76 79.8 56 151.7 36 69.367 219.971 33 PENDİK 639.092 708.849 23 SULTANGAZİ 276.82 0 63.0 50 27.917 223.401 821.525 203.327 257.22 8 .767 454.8 73 151.091 17.992 15 EYÜP 263.892 464.332 325.4 03 116.629 7.687.90 6 125.108 32 MALTEPE 289.096 20 KÜÇÜKÇEKMECE 450.02 6 TOPLAM 33.075 832.479 9.19 3 51.68 6 119.2 43 96.32 3 248.1 45 35.851 142.02 6 75.9 41 3.2 61 201.918 17 GAZİOSMANPAŞA 298.561 240.661 295.136 40.110 624.30 4 83.64 3 21.891 194.101 417.862 724.637 672.818 420.14 0 2.5 54 31.834 189.49 5 144.71 0 141.902 131.381 92.446 414.954 13 ESENLER 290.250 71.8 95 27.076 39 ÜSKÜDAR 348.656 35 SULTANBEYLİ 180.526 29 ÇEKMEKÖY 95.716 27 ATAŞEHİR 276.1 47 63.168 25 ZEYTİNBURNU 200.4 00 39.771 6.5 48 320.323 286.305 26 ADALAR 9.696 266.64 5 165.443 84.266 16 FATİH 274.86 5 48.268 89.687 203.794 246.584 291.180 240.032 21 SARIYER 200.682 306.9 78 49.320 390.8 85 98.217 113.76 1 121.871 270.981 10.454 17.14 9 53.921 14 ESENYURT 280.506 36 ŞİLE 25.85 1 67.84 8 16.678 281.06 7 121.635 22 SİLİVRİ 768.06 5 17.719 258.600 137.788 189.629 10.49 0 86.5 43 519.23 5 167.4 46 502.924 319.792.449 51.794 241.440 41.10 5 174.509 498.275 485.63 1 17.5 81 132.43 3 246.437 465.12 ÇATALCA 55.477 192.497 698.342 92.792.049 144.505 317.119 403.8 33 67.77 4 136.229 40 GEBZE 672.341 66.70 0 117.747 299.7 45 179.56 1 194.185 393.212 38 ÜMRANİYE 369.120 209.220 28 BEYKOZ 206.031 48.235 62.169 243.713.100 125.566 150.584 24 ŞİŞLİ 207.693 198.633 7.6 27 126.7 26 3.507 36.090 34 SANCAKTEPE 212.846 296.510 19 KAĞITHANE 266.98 5 16.09 8 169.668 615.948 12.097 285.389 440.000 321.4 62 177.22 8 139.355 172.5 51 162.

13 İlçelere Göre 2006 Yılı Ev-İş Yolculukları Üretim ve Çekim Oranları 203 204 .3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 9 Şekil 9.

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 9 205 .

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 9 Şekil 9.17 İlçelere Göre 2023 Yılı Ev-İş Yolculukları Üretim ve Çekim Oranları 206 .3.

3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 9 Şekil 9.20 İlçelere Göre 2023 Yılı Diğer Yolculuklar Üretim ve Çekim Oranları 207 .

22 Yolculukların İlçe Bazlı Dağılımı.3. Şekil 9. Pendik.3. Çevre düzeni planının temel hedeflerinden birinin çok merkezli bir kentsel dolu oluşturmak olması ve batıda Silivri. Merkezi alanların birbiriyle yakın ilişkiler gösterdiği gözlenirken 2023 yılında kentin doğu ve batı istikametine doğru yayıldığı (Şekil 9.3.000’in altındaki yolculuklar göz ardı edilmiştir. Şekilde ilçeler arasında 10.3.22) ve çeperlerle olan ilişkilerin arttığı gözlemlenmiştir.2023 208 .23’te görüldüğü gibi 2023 ve 2006 yılları arasında ilçeler arası yolculuklarda artışlar görülmektedir. Şekil 9.3.21’de 2006 yılı günlük tüm yolculukların dağılımı görülmektedir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 9 9.3 Yolculuk Dağılımı Şekil 9. Büyükçekmece.21 Yolculukların İlçe Bazlı Dağılımı 2006 Şekil 9.3. Tuzla ve İstanbul ili ile yakın ilişkileri dolayısıyla Gebze İlçelerinde gelişme konut alanlarının önerilmesi ile bu bölgelere yapılan yolculukların sayısı oldukça artmıştır. Silivri ve Gebze ilçelerinden çıkan yolculuklarda önemli oranda artışlar olduğu görülmektedir. Küçükçekmece ilçelerinde. doğuda ise Kartal.

532.676.04 7 828.508 2.481. Tablo 10. Gelecekteki türel dağılım.135.135.52 5 6.32% 1.814 5.544 12.06 % 100 .046.(2023-2006) göre yaya ve servis yolculukları oranında düşüş.203.119.027.170 691.22 10.1.976 124.29 % 21.048 4.836.0 0% 100.591 2.792.659 131.Mevcut Durum Yaya Otomob il Servis Ev-İş Ev-Okul Ev-Diğer Diğer Toplam Ora Tüm n Yolculukl (%) ar Motorlu Yolculukl ar 2.427.271. dolayısıyla da ulaşım ağı şartlarından etkilenmektedir.1Hiçbir Şey Yapılmaması Durumu Analizi Bir önceki bölümde görüldüğü gibi yolculuklara ait türel dağılım oranları.190.2 ise 2023 yılı Hiçbir Şey Yapılmaması durumuna ait günlük yolculuk türel dağılım değerlerini ve yüzdelerini göstermektedir.5 36. gelecekte 2018 ve 2023 hedef dönemleri arasında hiçbir karayolu ve raylı sistem projesinin gerçekleşmeyeceği varsayımı ile “Hiçbir Şey Yap ılmaması Durumu”nu temsil etmektedir. otomobil ve toplu taşıma yolculuk oranlarında ise artış olacağı görülmektedir.57 3 658.71% Toplam Oran Tablo 10.Tıım Amaçlar (10.498.1 Mevcut Duruma Ait Türel Dağılım Oranları 10.389.429 1.1.385 2.75% 1.51 6 35.0 37 24.077.300'clen cok) Tablo 10.3 53 9.585 11.951.188.23 Yolculukların İlçe Bazlı Dağılımındaki Artış. Mevcut durum ve 2023 yılı Hiçbir şey yapılmaması durumu tüm yolculuklar için karşılaştırıldığında gelecekte mevcut duruma Şekil 9.38 4 3.22 99 % 3.0 0% 32.80 0 801.574 24.834.04 % 3.3 01 735.1.281.47 6 17. yolculuk süresi ve maliyetinden.02 22.1.814 1.4 100.440.32 9 191.0 0% İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 9 Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Final Rapor Bölüm 10 Bölüm 10 2023 Yılı Hiçbir Şey Yapılmaması (Temel Ağ) Durumu Analizi 10.2 82 9.25% Toplam Oran 7.512 11.25 6 % 12.65 7 31.076 48.27 % 9.597 1.1 Ulaşım Türlerine Göre Günlük Yolculuk Talebi TAB.11% 1.37% 19.29% 42.38 % 37.819 2.1.7 58 2.38% 47.692.467.119.200.787 582.159 4.47 4 3.563. yolculuk 2 0 0000 100000 50000 -------Fark a s 10 15 amaçlarına göre tahmin edilmiş olup yolculuk türlerine göre toplanmıştır. Bu bölümde 2014 yılına kadar gerçekleşmesi mevcut planlarda yer alan karayolu ve raylı sistem ağını esas alan “temel ağ” kabul edilmiş.78 4 26.93 29 % 7.615. 2023 Hiçbir Şey Yapılmaması Durumu Ev-İş Ev-Okul Ev-Diğer Diğer Toplam Ora Tüm n Yolculukl (%) ar Motorlu Yolculukl ar Yaya Otomobil Servis Toplu Taşıma 1. 82 00% 100.687.574.735 5.824 3.52% 33. raylı sistem projelerinin birbiriyle entegrasyonu sonucunda ise toplu taşıma yolculuklarında artış meydana gelmektedir.37% 47.0 0% Tablo 10.9 18 5.230.713.3.1 Türel Dağılım 10.8 69 10.99 5 100.2 2023 Yılı Hiçbir Şey Yapılmaması (Temel Ağ) Durumuna Ait Türel Dağılım Oranları 209 .390.0 0% 100.580.111.93% 4.06% Toplu Taşıma 2.1 mevcut duruma.92% 9.60 8 % 35.498 5.1.464 697. 10.300 1.360.636.6 30.270. Temel ağda otomobil sahipliği ve gelir seviyesinin artmasıyla otomobil kullanımında.1.

1.1. Şekil 10.1.10 arasında mevcut ve temel duruma ait günlük TAB’lara göre toplulaştırılan otomobil. Şekil 10. zonlar arasındaki yolculuk sayısı ile orantılıdır.1’de mevcut. toplu taşıma yolculukları verilmiştir.1.1.1. servis.2’de ise 2023 hiçbir şey yapılmaması durumları için trafik analiz bölgelerindeki günlük yolculukların ilçelere göre toplulaştırılarak arzu hatları ile gösterimi verilmiştir. toplu taşıma yolculuklarının ve toplam yolculukların ilçelere göre dağılım matrisleri verilmiştir.1. Şekil 10.9 arasında mevcut ve temel duruma ait günlük otomobil. Şekil 10.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 10 Şekil 10.3’te ise temel ve mevcut durum günlük yolculuk talep farkı verilmiş olup buna göre 2023 yılında hiçbir şey yapılmaması durumunda mevcut duruma göre oluşacak talep görülebilmektedir. servis.3 ila Tablo 10. Çizgi kalınlığı.1 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Toplam Günlük Yolculuklar 211210 .4 ila Şekil 10. Mevcut durumda yolculuklar daha çok Büyükçekmece ilçesinin doğusu ile sınırlı iken 2023 yılında yolculukların dağılımı tüm İstanbul metropoliten alanına yayılmakta ve batı bölgelerdeki yolculuklarda kayda değer bir artış gözlenmektedir. Adalar ilçesine ait yolculuklar diğer türlerle aktarmalı yapılan kombine yolculukları içermektedir. Tablo 10.1.

2 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Toplam Günlük Yolculuklar Şekil 10.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 10 Şekil 10.3 2023 Temel Durum ve 2010 Mevcut Durum Arasındaki Fark 212 .1.1.

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 10 * 5000'in altındaki yolculuklar gösterilmemiştir Şekil 10.1.5 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Otomobil Yolculukları 213 .

7 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Servis Yolculukları 214 .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 10 Şekil 10.1.1.6 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Servis Yolculukları Şekil 10.

46 8 854 1.15 1 30. 7 7 4 .89 2 968 ADALAR LU ZEYTİNBURNU B <c B E S E K E Ç K Ü ŞİŞLİ 4 9 1 .10 8 956 637 352 3. 5 .96 6 2.99 6 472 661 988 769 1 .55 3 2. 0 1. 1 0 5 . 7 .15 4 1. 1 .30 3 4. 5 .25 8 9.0 26 8 0 8 3 2. 6 7. 3.06 0 731 1. B K E Ç K Ü Ç Ü K 1. 1 6 4. 1 . 53 1. 874 1.65 3 1. 358 3. 8 1 2 . 28 3.3 05 800 3.2 69 1. 005 7.71 1 10. 1 . 1 .60 8 5.39 3 13.6 27 1.312 227 956 169 463 82 1.13 8 564 1. 1 .52 2 734 851 1.92 3 5.1 49 5. 18 3. 5 8 ÇEKMEKÖY BEYKOZ S ATAŞ EHİR 5 9 5 9 2 . 7 1.5 74 806 3. 6 40 110 32 121 59 322 7.1 81 510 GAZİOSMANPAŞ A GÜNGÖREN 1.70 2 296 1. 5 1. 1 70 299 37 225 24 107 73 318 81 28 1. 7 1. 5 2 1 .0 76 2.2 00 4.45 8 551 3.4 12 12.220 232 1. 974 1. 458 20. 4 1 9 4 2 6 3 5 5 0 4 2 547 1.3 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Otomobil Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Mevcut Durum) İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor 304 BEYLİKDÜZÜ 1. 3 .51 7 2. 406 193 2. 6 5 2 .9 60 399 655 847 717 3. 2 O E B R KARTAL BAŞAKŞEHİR 822 2.0 72 4.2 1. 188 5.92 7 3. 2 6 2 .58 8 3.15 3 1.95 7 5. 19 17 .88 5 541 1. 1 .1 49 1. 5 . 99 4. BEŞİKTAŞ 2 . 9 7. 8 5 3 3 7 .3 82 721 > LU A Ş A P GÜNGÖREN AVCILAR C Ğ A B R E GAZİOSMANPAŞ A ARNAVUTKÖY R <c AVCILAR o K T U V A R A BAŞ AKŞ EHİR Bölüm 10 678 95 581 99 1.1 64 2. 4 7.82 0 757 411 993 9.72 8 9.7 1.9 88 8. 1 7 R SULTANGAZİ 5 4 8 7 4 . 07 7. 33 6. 6 9 1 .02 2 590 31. 0 2.107 185 677 111 1.9 27 5. A R 49 3. 7 .2 82 1. 9 .7 55 1.7 98 617 3. 5 1.29 1 2. 6 8 2 .0 45 18.2 44 838 2.89 4 488 822 346 1. 1 .52 9 19.1.85 4 1.45 6 460 9. 2 .13 4 513 943 380 212 915 429 1. 3 .1 39 4. BAYRAMPAŞA 2. 6 6 3 2. 3 1. 0 1 6.0 05 7.0 4.13 8 110 25 446 40 123 23 75 57 252 39 137 57 375 45 792 11 7 64 603 236 2 8 3 0 8 4 7 6 5 0 2 7 8 1 3 .8 19 2.0 25 3. 52 7 5 1. 74 9.2 58 239 4.3 49 2.04 7 1.0 92 512 970 291 18. 4 5 4 . 4 3. 90 1.27 2 3.08 2 1.06 5 709 916 10.60 8 1.325 253 689 105 447 66 1.27 2 3. 98 7.00 4 2.32 9 1.10 2 872 12.9 51 10.83 5 877 4.4 49 1.8 20 588 1. 4 8 7 2. 1 .4 48 687 9 5 4.9 89 17.9 45 4.82 5 1.35 5 1.4 28 6.7 28 1.11 7 4.4 65 622 7.59 4 4.37 2 2.39 5 2.0 33 12.81 3 950 313 507 804 917 553 4.1 05 1. 4 1. 5 2. 9 1. 2 7.10 4 1.3 64 2. 9 5.6 72 1. 6 0 7. 6 7 5 4 6 1 3 8 3 6 4 6 2 2 6 6 1 2 2 .5 46 4.349 244 2.92 5 218 15. 9 6 5 4.7 10 1.01 0 555 585 2. 0 3. 1 4 7 3.7 03 3. 1 .3 30 32.0 02 424 5.1 95 762 1. 9 0 3 9 6 . 1 .39 2 2.83 7 259 2. 4 3 1 .6 10 1. 78 5. 99 2. 0 6.1.09 5 4.28 8 850 D K E C 83 4.41 7 967 11. 7 2. 4 .404 596 1 4 1 5 3 7 3 4 2 7 1 3 3 8 1 . 3 . 6 . 5 2. 80 2.15 8 2.0 43 1.234 410 1. 2 .11 2 791 BEYOĞLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA ESENLER ESENYURT EYÜP 451 703 1.47 6 1. 8 1. 1 1 2.9 17 1. 3 1. 7 .11 4 850 3.11 1 1.8 10 .8 61 16.38 0 333 451 676 564 Şekil 10.5 16 6.0 42 4.9 23 748 610 313 797 2. 872 1.21 4 911 1.03 4 1.9 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Günlük Toplu Taşıma Yolculukları 215 1. 1 .1. 2 882 699 5.0 25 1. 7 6. 5 8 2 5 1 .27 1 4. 40 80 .3 00 2.41 0 4.1 34 1.99 2 2.84 3 1. 15 11 . 2 5 9 3 3 1 1 7 7 0 3 5 1 .93 6 12.9 02 1.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 10 Tablo 10. 14 3. BAKIRKÖY 1. 3 . 6 5 1 . 66 4. 7 3. 73 4. 560 2. E C SARIYER FATİH ESENYURT ÇATALCA BEŞİKTAŞ BAKIRKÖY P 6 4 6 8 1 6 1 5 1 1 5 5 1 6 4 0 6 1 1 5 7 1 4 3 1 3 7 6 1 7 3 0 2 9 1 2 MALTEPE 453 LU 32 3. 01 7.6 77 1. 13 22 . 8 . 11 6.63 3 3.14 5 162 4.6 15 40.3 37 1. 2 .63 6 1.80 0 2. 82 1.99 7 1.4 88 2. 1 . 59 5.07 5 649 983 658 321 2.43 9 873 E Ç H A B Ü KAĞ ITHANE BAĞCILAR 10. 0 7 9 3 6 2. 72 1. 5 1. 1 . 211 6.1 39 1.3 08 1.91 2 293 296 2. 1 .273 183 .8 Mevcut Göre Günlük Toplu Taşıma Ğ EDurum içinE Tüm Amaçlara E Yolculukları Ü KADIKÖY BAHÇELİEVLER 626 18. 5 1. 81 9.1 00 803 U Z Ü > Şekil 10. 3 2.518 241 3.2 91 827 378 3. 90 3.05 4 1.0 53 2.7 04 1.30 2 1.66 5 352 FATİH 2.18 4 1. 5 .2 8.43 7 1. 1 4 4 6 1 5 1 0 2 8 1 6 4 1 8 6 6 7 2 8 547 92 1.2 71 6.6 00 1. 02 1. 1 .329 489 2. 1. 61 73 3 4. 19 4.1 66 1. 2 .4 37 1.7 95 5.

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 10

894

PENDİK

392

119

1,1
91
584

SANCAKTEPE

131

42

210

152

SULTANBEYLİ

174

54

271

199

ŞİLE

116

42

164

127

TUZLA

141

47

211

154

ÜMRANİYE

627

220

756

ÜSKÜDAR

844

301

GEBZE

268

85

1,0
45
1,3
97
394

BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDUZU
BEYOĞLU
BUYUKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENLER
ESENYURT
EYUP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KAĞITHANE
KUÇUKÇEKMECE
SARIYER
SİLİVRİ

BAHÇELİEVLER

BAĞCILAR

BAĞ CILAR

AVCILAR

9
,
9
2
1
,
1
,
1
4
1
,
4
7
9
3
4
6
1
3
1
,
9
6
1
,
1
,
7
4
2
4
9
6
6
3
4
0
2
,
6
8
9
0

1,01
2
284

AVCILAR

ARNAVUTKÖY
ARNAVUTKÖY

431

695

978

934

12,0
09
1,42
2
1,74
8
715

1,36
4
37,4
50
14,2
05
1,03
5
1,43
5
2,10
5
266

1,44
1
17,8
97
26,3
06
3,95
1
1,00
5
1,18
1
182

1,61
7
96

560

463

550

399

1,53
1
373

1,27
9
645

1,03
0
616

685

3,82
6
1,57
0
1,14
2
1,33
8
2,58
2
3,94
3
787

5,34
8
203

8,06
0
2,05
0
1,73
8
1,69
7
4,01
1
3,35
8
1,10
9
8,24
4
985

523

976

806

577
245
53

7,92
3
244
339
555
588
169

8,52
0
750

1
2
6
8
9
3
2
4

1,5
41
746
270
356
9
8

206
254
1,3
20
1,8
05
482

8
3
1
,
5
,
7
,
7
,
6
8
9
5
2
0
5
5
4
4
9
8
5
1
2
,
1
,
9
7
2
,
2
,
3
,
7
5
6
,
7
0
6
8

4
,
1
,
6
,
5
,
4
9
4
,
1
,
1
4
7
3
2
7
1
,
8
9
2
,
2
,
1
,
6
3
2
,
1
,
7
0
7
,
7
7
1
,

8
1
7
7
5
,
3
,
5
5
6
4
8
,
3
6
3
7
8
9
9
5
6
3
6
,
1
,
2
,
3
,
6
,
2
,
1
,
3
,
1
,
8
4

Ş
A
T
Ş
E
B

1,43
7
734

471

170

1,81
4
901

58

319

76

74

415

98

49

182

73

174
360

270

87

1,45
4
2,03
4
537

373

391
115

533

974

411

1,74
5
12,7
91
328

417

1,29
3
1,01
8
268

3,55
1
1,08
1
3,77
2
2,24
2
7,28
0
2,34
9
10,5
25
3,76
7
5,71
8
904

224

62

3,45
0
3,18
7
401

796

225

288

1,28
0
4,20
0
1,61
9
1,75
9
316

4,18
4
913

99

65
7,77
4
110
3,88
2
650
1,10
4
10,2
63
395
278
937
661
269
4,59
8
349
1,05
0

923
697
2,44
4
2,52
5
458

15,0
80
651
458
2,61
4
867
2,73
6
3,85
1
4,28
7
1,84
1
3,86
6
2,92
2
1,59
4
616

504
157

1
,
1
,
1
,
1
,
2
0
7
3
4
3
7
6
1
,
1
1
9
,
1
,
1
,
4
,
4
1
2
7
9
5
6
2
2
9
3
,
4
0
2
,

1
,
4
3
6
5
6
4
7
7
2
9
3
0
5
3
2
3
7
2
1
,
5
,
5
4
7
0
2
3
1
6
5
0
3
6
1
7
1
,
3
1
1
,

182

89

967

505

372

201

787

411

378

198

1,1
90
563

138

69

204

181

88

265

119

60

158

138

76

200

691

341

921

460

255

139

1,0
25
1,3
67
376

R
E
L
E
S
E

484
479
6,08
4
2,34
4
338
404
2,35
9
171
229
381
578
379
13,1
32
769
1,14
3
1,16
6
2,83
4
3,79
0
702

1,31
1
5,64
4
1,93
9
1,75
1
350
1,25
9
466
81
3,03
3
137
2,91
9
626
1,23
9
23,4
20
456
370
1,03
0
648
310

2,28
1
601

4,51
8
360

497

960

1,4
39
559

1,01
3
428

2,
46
2,
29
7,
49
8,
66
1,
63
1,
26
3,
80
89
6
87
2
2,
85
2,
16
1,
68
8,
02
2,
69
4,
87
39
,0
8,
46
6,
39
3,
84
9,
92
3,
30
2,
09

2,50
2
1,78
0
272
363
1,71
6
397
206
1,45
8
524
364
2,57
5
689
10,7
07
2,32
9
6,87
8
1,24
7
2,68
0
2,10
8
1,32
5
476

372

532

712

357

700

414

3,16
7
1,74
4
243

2,16
1
1,62
0
232

319

6,41
0
3,42
5
1,28
0
406

4,12
3
244

1,65
4
240

178

258

1,08
8
1,28
6
194

648

577

436

584

3,31
5
487

273

344

310

4,54
7
597

7,91
9
865

2,12
8
670

4,44
6
1,40
9
16,1
44
1,19
8
1,28
5
1,83
8
650

1,27
2
1,71
7
2,46
4
10,2
45
1,07
1
2,76
7
745

367

498

3,34
6
1,48
1
4,80
6
1,10
7
18,6
78
1,98
9
1,92
4
438

325

81

269

369

1,28
8
358

870

330

616

206

103

150

1,94
3
798

1,05
5
404

616

744

228

309

1,65
1
802

938

494

646

408

231

313

278

151

75

113

367

190

100

147

240

142

90

101

284

159

98

120

1,37
1
1,79
1
534

827

364

571

966

507

706

275

173

220

749

9
2
6
9
9
5
9
1
1
2
4
3
4
0
7
7
3
8
1
0
2
,
1
,
7
7
1
,
3
3
2
3
7
3
5
0
2
5
1
,
4
2
8
,

262
222

E
C
E
K
E
Ç
K
U
Ç
U
K
2,15
6
2,50
9
11,8
99
11,8
43
1,73
4
1,87
5
1,57
7
243

259
1,40
2
1,24
1
112
214
651
664

907

133

441

491

1,93
6
1,16
1
4,20
9
3,09
0
1,55
7
1,18
9
3,63
8
2,40
9
1,05
4
23,9
48
1,26
0
1,50
1

393
373
1,33
6
404
1,42
7
454
3,17
2
722
2,80
6
1,55
0
17,5
18
395

20,3
83
1,30
7
677

763
318
1,99
2
1,20
3
141
327
1,09
0
156
154
364
360
231
1,71
6
511
1,94
2
532
8,46
8
572
899
1,44
1
550
321

216

19
,5
7,
26
10
,7
98
1
4,
51
54
,7
2,
91
41
8
2,
76
3,
58
1,
00
5,
78
2,
33
4,
79
2,
32
82
6
1,
07
49
6
69
9
3,
91
5,
39
1,
39

2,
54
1,
30
5,
30
4,
81
67
6
94
0
2,
91
4,
60
58
4
9,
47
1,
57
1,
31
5,
60
1,
93
5,
89
4,
02
9,
69
3,
75
14
,4
6,
18
5,
21
1,
60

1,
7
6,
2
2,
4
6
5
1,
5
1,
6
1
7,
2
1
9
8
1,
1
3
4
2,
0
8
5
1,
6
8
4
2
8
3
7
1
8
2
6
1,
3
1,
9
5
2

8
9
1,
0
3,
3
4,
0
1,
3
5
6
1,
4
3
1
4
0
7
0
8
9
5
7
3,
3
1,
2
1,
4
5,
1
2,
8
3,
7
1,
2
4,
2
1,
1
8
0

57

551

16
4
15
2
30

491

47

283

48

773

24

184

728
91

0

198

56
4
27
9
15
5
1,4
66
47
9
1,2
72
43
7
13
0
17
6
69

34,1
11
2,85
4
2,05
5
21,8
64
2,84
3
8,78
7
2,16
8
2,27
0
1,69
8
251

14
7
59
1
77
3
23
5

12,1
45
10,1
63
1,04
0

3
0
1
5
4
3
4
2
5
1
2
2
4
1
0
8

697

1
,
1
,
2
,
2
1
8
6
1
,
4
2
2
1
2
,
31,3
74
1
,
4
,
1
,
2
,
1
,
7
7
7
7
3
9
4
8
4
,
5
,
8
3

92

233

58

148

218

592

179

488

35

81

47

116

121

323

153

388

33

79

9

111

269

2
0
1
7
4
1
2
4
2
8
1
4
5
8
2
9
2
9
7
1
4
7
2
2

68

174

50

129

194

540

87

223

185

526

183

412

348
112

1,01
9
296

272

883

255

673

253

667

68

171

3,
03
1,
51
6,
02
3,
49
1,
74
2,
28
1,
63
3,
31
1,
39

5,
01
2,
80

6
3
3
8
1
3
1
1
1
9
3
0
7
3
5
8
2
1
4
7
4
5
3
6
1
1
5
6
9
9
8
3
1
9
7
2
1
2
1
6
1
4
4
7

2
2
2
8
3
7
5
3
1
3
2
7
8
4
1
0

1,664

305

2,710

412

2,906

495

546

80

958

187

2,355

429

686

126

1,236

219

23,11
8
6,771

5,06
0
1,45
7
1,61
5
7,58
8
39,5
40
13,3
92
13,3
81

3,475
138,1
72
7,065
22,20
5
5,930
2,813
3,067
4
4
5
4

7
8

1,254
2,175
16,81
7
38,94
5
3,127

388

3,54
1
297
2,26
6
4,15
5
3,59
2
2,06
7
L
A
T
R
A
K

78

5
3
6
1
7
7
1
2
3
1
7
8
2
1
3
7

12,
965
2
,
1
,
26,
833
12,
574
45,
144
5
,
2
,
2
,
3
4
1
,
6
,
7
,
1
,

MALTEPE

247

573

1,0
99
266

83

500

14,9
96
309

1,76
3
2,64
6
1,51
3
398

KADIKÖY

801

2,23
0
913

73
436

328

90

927

1,08
2
2,91
5
457

224
2,34
0
627

ÇEKMEKÖY

MALTEPE

1,9
05
742

714

2,88
7
1,59
2
45,2
45
255

BEYKOZ

119

195

690

1,48
0
33,1
14
2,62
8
1,44
0
3,05
7
1,33
1
2,52
2
235

ATAŞ EHİR

391

1,08
3
431

347

235

24,3
11
2
,
4
,
3
4
2
,
1
1
1
,
1
1
7
6
1
,
2
8
1
,
6
2
1
,
6
1
2
2
2
8
1
3
1
9
1
,
1
,
3
8

ADALAR

KARTAL

1,4
49
587

261

54

459

560

1
,
4
,
1
,
4
6
1
,
1
,
5
,
1
1
5
4
6
8
1
9
1
,
4
6
9
1
4
5
1
5
2
0
1
0
1
4
7
6
1
,
2
8

ZEYTİNBURNU

321

262

418

3
,
3
,
2
,
5
0
1
0
2
,
1
,
1
2
4
7
8
8
1
9
9
7
3
7
8
2
3
8
1
4
1
8
1
2
1
5
7
4
9
2
2
7

ŞİŞL İ

57

941

68

1,08
3
1,32
4
384

3,5
33
3,5
87
1,7
82
162

5,
06
12
,8
7,
02
1,
49
3,
78
4,
23
8,
95
76
4
2,
74
3,
09
98
8
5,
76
2,
44
4,
86
2,
46
81
5
1,
09
55
1
74
8
3,
65
5,
09
1,
48

SULTANGAZİ

168

KADIKÖY

1,3
01
345

365

1,09
8
620

5,3
40
3,5
89
3,5
32
488

SİLİVRİ

724

ÇEKMEKÖY

1,0
43
270

45
200

331

2,0
73
1,2
14
1,8
76
129

375
6,38
7
664

KAĞ ITHANE

210

913

416

3,31
6
477

1,2
93
4,1
81
1,5
61
554

GUNGÖREN

566

9
1

285

2,17
4
7,55
6
1,94
8
216

1
7
1
,
4
9
2
,
2
4
2
0
1
5
7
4
2
2
2
7
8
7
5
0
1
9
4
2
2
0
6
4
8
6
8
1
8
6
3
0
4
1
1
5

GAZİOSMANPAŞ A

BEYKOZ

4
6
6
2
1
7
9
7
4
0
8
1
3
9
1
3
1
7

423

311
3,99
3
682

FATİ H

510

945

5,48
7
3,72
6
3,38
9
434

EYUP

697

4,9
16
529

ESENYURT

144

3,8
40
2,3
55
3,7
12
226

265

66
3

41

445

301

2,03
7
1,04
6
3,78
5
136

1
1,
3,
6
9,
7
4
7
2,
7
1
5,
1,
4
2
1
1,
5
2,
3
5
4
3,
1
1,
1
2,
5
1,
1
4
3
5
5
2
6
3
5
2,
1
2,
9
6
8

,

98

ATAŞEHİR

ADALAR

395

2,7
63
6,2
18
2,9
84
822

ÇATALCA

691

585

7
6
8
,
1
,
8
7
1
,
6
2
8
4

BUYUKÇEKMECE

287

1,0
59
4,1
87
1,7
08
2,7
12
166

SULTANGAZİ

1,
4
1
2,
1,
9
8
8
1,
7
1,
3
1
0,
2
0
6
6
9
1
2
5
1,
4
5
3
1,
1
5
4
1
9
2
6
1
7
2
0
9
5
1,
3
3
7

BEYOĞLU

ZEYTİNBURNU

SİLİVRİ

1,06
9
11,2
35
1,51
7
739

BEYLİKDUZU

ŞİŞLİ

SARIYER

1,7
52
12,
425

BAYRAMPAŞA

7,06
2
416

BAŞ AKŞ EHİR

238

3,7
89
1,4
21
1,0
13
1,3
63
415

BAKIRKÖY

473

KÜÇÜKÇEKMECE

65
2,

KAĞITHANE

SARIYER

Tablo 10.1.4 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Servis Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Mevcut Durum)

98

208

47

58

676

158

205

606

136

173

118

26

38

169

38

48

403

91

121

410

85

141

124

28

36

316

67

105

265

56

71

233

45

60

645

142

180

319

69

85

536

121

166

506

123

192

981

231

315

455

87

112

715

153

218

929

206

257

765

173

229

294

59

75

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 10

Tablo 10.1.5 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Toplu Taşıma Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Mevcut Durum)

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR

BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU

ESENLER
ESENYURT
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞ
A
GÜNGÖREN

609

302

228

104

467

360

49

162

173

40

176

133

245

839

184

1,03
4
785

122

540

391

R
<c

R
E

C
Ğ
A
B

>
E

1,04
8
36,9
69
2,65
0
2,52
1
1,41
1
1,10
3
163
3,94
0
286
3,34
7
612
1,55
0
16,8
92
555
1,33
3
1,20
7
1,39
4
362
14,3
59
462
937

610

E
Ç
H
A
B

1,66
7
3,07
3
73,9
54
26,6
60
3,07
0
3,59
3
6,33
3
680

1,4
37
3,4
88
32,
611
48,
400
10,
494
2,1
26
4,11
1
520

918

852

1,35
8
1,94
8
703

1,0
38
1,7
12
652

18,4
69
3,33
2
3,51
3
5,87
8
7,85
2

7,5
39
2,6
35
2,4
01
4,7
13
5,1
52
7,9
73
1,5
27
18,
375
1,5
94
1,0
20

2,08
9
17,5
72
1,96
3
1,15
4

2,1
11
7,
88
14
,4
24
,5
40
,5
2,
51
6,
34
9
6
1,
76
2,
08
3,
00
1,
06
10
,2
4,
83
3,
77
13
,4
7,
31
12
,9
2,
67
27
,2
2,
59
1,
64

4,
1
3,
0
9,
1
7,
2
1,
1
8,
4
2,
7
2
8
1,
0
5
0
2,
0
6
9
4,
7
4,
5
1,
5
1,
6
3,
6
2,
3
1,
0
1
4,
1,
2
1,
1

A
Ş
A
P
A
R

930

409
123

1,40
6
1,21
1
453

1,06
0
567

194

702

89

250

336

375

75

258

2,77
9
1,93
2
1,04
5

442

1,48
3
1,15
1
781

316
225
Ş
A
T
Ş
E
B

Ü
Z
Ü
D
K
LU

U
Ğ
O
E
B

B

<c
B

K
E
Ç
K
Ü

536

330

824

168

123

249

274

190

421

341

260

526

546

383

855

448

339

680

170

128

254

266

198

391

122

74

163

99

78

148

628

430

943

464

322

702

290

239

437

R
E
E
S
E

1,36
2
933

997

P
Ü
LU

1,64
0
13,4
19
2,87
4
2,83
0
990

2,27
0
1,20
8
4,80
3
3,47
1
897

B
1,76
4
2,29
0
11,0
28
7,30
8
1,97
2
1,73
3
24,5
55
1,16
3
773

1,82
4
1,75
9
5,33
4
1,08
6
968
5,21
1
39,1
29
506

2,61
8
1,79
0
751

10,5
69
1,27
0
614

15,5
46
2,47
9
8,13
3
12,8
45
16,6
69
7,48
5
3,97
8
10,6
81
3,16
2
1,19
3

6,37
3
1,61
1
6,67
8
7,95
7
11,2
65
4,47
3
21,2
22
8,06
4
11,6
33
927

1,3
79
8,1
12
2,0
28
2,4
43
747
1,4
31
1,1
44
126
12,
958
204
6,1
15
738
1,5
55
16,
226
552
741
1,2
44
990
364
8,3
40
499

1,61
5
2,01
5
5,01
2
5,42
4
1,51
1
949
4,65
7
3,32
0
532
53,1
67
1,23
2
565
5,97
6
1,65
8
6,73
7
18,1
94
9,35
8
4,47
5
9,45
1
8,17
1

2,16
4
4,12
7
2,06
9
2,25
1
541

1,13
2
79

1,3
98
13,
612
4,9
35
1,2
00
1,2
43
7,1
34
559

2,71
4
236

432

461

112

18,8
43
2,03
0
1,76
1
7,02
4
655

2,73
4
11,0
99
806

1,1
50
1,0
55
433

769

338

1,46
7
1,12
0
436

693

6,93
3
654

2,51
8
432

4,35
3

2,04
8

1,28
3
1,51
7
153

786
897
166
463

1,15
2
319

571
221

25
3,

SİLİVRİ

782

67

717

257

75
407

1,3
30

909

27,
140
1,5
53
2,9
77
4,9
31
6,7
60
82
6,

KÜÇÜKÇEKMEC
E
SARIYER

176

95
4,

KAĞITHANE

750

188

35
190

1,7
23
6,4
85
1,5
78
679

2,48
0
1,38
1
175
6,07
4
289

875
5,92
2
1,25
6
391
4,50
1
922

89
3,

BÜYÜKÇEKMEC
E
ÇATALCA

880

53
5,

BAKIRKÖY

207

1,26
3
1,42
0
2,67
1
1,86
3
695

96
3,

BAHÇELİEVLER

1
9
1
,
1
,
1
,
3
2
2
,
1
,
1
7
7
9
2
6
2
,
1
,
1
,
2
,
1
,
6
2
1
,
1
,
6
0
5
,
1
,
1
,

461

56
265

3,
85
1,
75
6,
53
45
1
1,
75
2,
91
1,
09
1,
77
2,
43
3,
70
3,
24
1,
15
1,
84
77
8
69
5
3,
75
2,
85
2,
08

895

407

2,04
7
41,9
80
722

5,62
4
1,23
7
30,4
26
9,92
2
17,0
12
3,00
4
7,25
3
5,53
6
3,24
5
633

1,10
9
1,59
7
1,14
7
472
10,1
52
594
1,40
7

5,2
72
7,7
69
17,
07
20,
02
6,0
01
3,5
03
16,
70
3,1
43
2,0
46
9,6
16
4,7
38
2,2
91
20,
45
6,0
70
12,
94
15
7,0
20,
80
16,
79
10,
04
31,
72
9,9
87
3,5
54

5,64
2
563

1,33
3
496

653

2,50
5
4,06
3
736

2,66
0
438

1,28
3
807
275

42

3,22
3
65

68

1,44
2
140

225

374

507

661

374

515

621
227

1,03
2
309

1,21
9
432

909

142
230

380

528

659

409

291

487

647

905

464

473

704

376

634

1,01
5
831

1,02
0
604

143

242

318

1,41
7
1,19
8
442

217

380

477

702

326

96

124

164

330

233

65

235

213

85

140

180

263

124

545

798

389

649

1,14
3
888

1,04
9
630

246

431

546

1,56
8
1,11
0
794

A
Ş
A
P
A
S
o
Z
A
G
912
1,0
63
6,8
11
3,5
74
857
974
13,
268
818
351
2,3
01
796
320
10,
204
1,1
47
15,
352
6,2
75
42,
823
3,0
84
3,8
20
5,2
16
1,7
03
497

9
1
1,
7
1
3,
7,
7
4,
0
9
4
4,
8
5
9
4
6
1,
3
1,
0
4
1
1
5,
1,
4
2,
7
5,
4
4,
9
2
3,
2,
0
6,
8
1,
5
6
7

9
0
8
3
3,
2
2,
4
5
7
5
6
2,
7
3,
9
2
6
6,
7
6
2
2
6
3,
5
8
6
6,
7
4,
3
8,
0
1,
9
40,
664
3,
8
4,
0
4
3

321

E
C
E
K
E
Ç
K
Ü
Ç
Ü
K
3,3
01
8,4
54
22,
945
23,
772
6,6
37
4,8
84
6,2
23
668
2,1
07
1,1
56
3,8
42
1,3
71
8,8
73
6,5
88
3,2
38
4,3
92
7,3
58
5,5
73
2,0
49
62,
081
2,6
29
2,1
38

4
3
1
2
1
8
6
0
2
8
4
2
1
8
2
9
4
2
6
1
5
5
1
9
3
0
1
1
1
2
6
2
4
7
3
9
R
>
S

7
0
5
1
1
,
1
,
2
9
3
2
1
,
1
,
1
7
1
,
4
0
1
9
1
,
4
8
2
,
1
,
3
,
1
,
4
,
2
,
47,
926
2
9

1,2
33
1,6
16
1,2
68
1,4
00
283

16,1
97
339
292
32
213
417
137
206
286
435
372
141
218
85
84
502
356
255

750
1,5
58
128
792
180
5,2
03
1,9
17
1,2
68
1,9
01
501
539
1,1
08
879
353
4,1
36
645
19,
384

4,
68
22
,3
2,
13
30
8
1,
95
3,
45
1,
21
2,
05
2,
60
4,
26
3,
42
1,
25
1,
94
85
1
71
8
4,
38
3,
26
2,
15

1
,
7
5
4
,
2
,
4
2
8
6
3
,
4
3
2
5
9
7
5
6
2
8
3
,
8
1
4
,
1
,

19,
203
1
,
1
,
3
,
1
,
3
9

217

1,
4
5
8
1
1,
1
2
6
6
1,
0
4
0
6
7
8
9
1,
2
1,
1
4
3
6
9
2
4
2
6
1,
3
1,
1
8
0
U
R
U
B
T
LU

Z

3,
50
3,
08
9,
02
8,
16
1,
86
1,
80
9,
22
13
,6
9
2
25
,3
2,
29
1,
12
10
,9
2,
95
12
,6
14
,0
17
,6
7,
30
32
,7
13
,5
12
,5
1,
76

1,7
39
3,2
46
7,3
98
9,6
41
5,5
66
1,3
87
5,7
86
996
863
2,2
23
1,7
91
783
8,4
79
2,5
10
3,7
26
19,
619
6,7
11
9,9
76
3,0
28
12,
633
2,9
85
1,2
61

3
3
1
2
1
1
0

202

574

162

395

69

172

52

68

1
6
1
1
7
4
2
0
2
2
4
2
2
5
8
4
1
2
3
0
4
9
2
9
2
3
1
3

14,5
34
1,37
4
1,24
7
4,54
7
1,69
1
4,12
0
1,58
7
1,81
5
1,47
6
128

920

1
0
8
0
1
5
1
5
2
9
5
0
2
9
5
6
2
8
4
7
7
2
4
3
1
8
7
5
1
2
8
0
2
6
1
4
1
3
3
8
2
4
6
2

14,9
34
779
895
869
1,43
3
1,02
8
579
675
217

301

223

8,07
8
3,62
8
690

2,74
3
1,92
5
598

136
149
386
320
118
91
461
499
57
331
111
57
399
137
402
722
673
255
672
625
619
87

1
1
6
7
3
7
3
4
1,3
26
8
5
5,0
69
8
9
1,1
88
1,3
81
1,2
83
3,7
21
1,2
27
2
3
2
5
4,2
83
1,2
20
5
4

3
8
3
7
1,
1
8
9
2
4
2
4
1,
2
1,
3
1
3
8
0
2
9
1
4
1,
2
3
6
1,
3
1,
4
2,
2
6
9
2,
6
1,
7
1,
9
2
1

9
2
8
9
2
1
1
8
5
6
5
4
2
8
1
7
3
3
1
2
6
9
3
7
2
3
8
2
2
0
2
8
3
6
1
5
3
0
3
8
3
2
5
5

554

134

177

458

96

152

224

49

66

199

50

80

8,79
6
2,82
8
1,75
4
29,2
32
3,50
5
8,21
1
3,52
3
1,86
4
2,23
0
464

1,75
2
671

4,81
4
1,15
6
1,18
2
4,17
3
6,69
8
18,0
97
3,92
0
3,39
7
2,37
9
188

858
1,42
3
21,8
05
5,83
7
8,49
8
2,24
3
2,81
4
135

731

729

518

9,46
7
13,6
12
1,65
2

2,45
2
1,28
0
1,05
9

5,06
4
2,42
2
815

MALTEPE

ARNAVUTKÖY

GEBZE

361

601

1,22
5
430

363

2,42
8
1,04
6
853

KARTAL

USKUDAR

451

134

121

834

143

KADIKÖY

UMRANİYE

107

338

645

ÇEKMEKÖY

TUZLA

225

709

1,43
8
332

BEYKOZ

ŞİLE

694

291

187

2
9
8
4
1
2
5
1
2
2
3
2
1
4
2
3
3
4
5
0
4
5
1
5
2
5
1
0
1
0
4
9
3
7
3
3

ATAŞ EHİR

SULTANBEYLİ

839

67

1,16
2
2,74
1
716

336

5
6
1
2
2
6
4
9
2
3
3
9
1
4
2
3
3
2
4
9
4
2
1
5
2
4
1
0
9
6
5
3
3
8
2
9
E
C
E

ADALAR

SANCAKTEPE

191

42

2,20
7
3,10
8
1,43
8
133

115

ŞİŞLİ

PENDİK

353

553

SULTANGAZİ

MALTEPE

452

3,32
7
5,56
0
1,25
5
193

SARIYER

KARTAL

103

2
,
7
6
1
,
1
0
5
5
1
,
3
4
5
6
7
1
1
,
9
3
3
5
5
6
2
3
2
0
1
,
9
6
6
0

KAĞ ITHANE

KADIKÖY

3,25
9
81

1
,
2
6
6
9
7
6
3
9
7
2
2
5
3
8
5
2
8
1
6
9
2
6
4
1
1
7
1
5
9
3
6
7
4
5

GÜNGÖREN

ÇEKMEKÖY

24

1,34
8
80

400

1
,
3
6
4
,
7
7
3
6
6
4
2
2
3
7
4
7
7
1
6
2
2
3
3
7
1
5
1
4
8
1
6
3
4
2

FATİH

BEYKOZ

1,82
0
343

ESENYURT

ATAŞEHİR

3,30
8
509

88

ÇATALCA

ADALAR

370

BAŞ AKŞ EHİR

ZEYTİNBURNU

1
,
1
6
2
3
6
6
3
8
5
6
2
4
3
7
5
5
7
7
7
2
2
6
4
1
1
4
1
6
8
3
6
2
5
2

BAKIRKÖY

ŞİŞLİ

AVCILAR

SULTANGAZİ

2,115

136

188

1,719

140

202

3,170

318

481

3,121

280

408

958

97

162

1,034

83

123

6,556

442

661

2,355

288

566

677

54

81

1,740

214

396

1,509

108

155

973

59

85

3,824

339

500

1,523

127

180

2,793

297

483

3,693

501

929

5,110

532

825

3,186

230

341

3,365

413

720

7,920

596

856

4,876

482

766

1,352

88

124

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 10

Tablo 10.1.6 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Yolculukların İlçelerdeki Dağılımı (Mevcut Durum)

ESENLER
ESENYURT
EYUP
FATİH
GAZİOSMANP
AŞA
GÜNGÖREN
KAĞITHANE
KUÇUKÇEKME
CE
SARIYER
SİLİVRİ

2,53
4
645

11,8
19
644

5,63
1
3,72
3
3,62
6
6,51
6
3,68
3
1,37
9
3,86
4
2,57
7
1,48
4
11,9
74
3,29
9
3,13
5

7,59
3
1,44
6
3,02
4
48,4
52
1,15
8
2,76
0
2,49
8
3,04
0
772
33,5
68
1,08
1
2,04
6

3,77
1
7,33
7
708,
547
92,0
55
12,2
20
10,6
75
16,6
39
2,61
7
3,20
9
3,50
1
5,34
3
2,15
1
60,6
05
8,72
4
9,13
0
14,1
96
22,0
30
28,2
17
5,17
3
50,2
61
5,24
4
3,19
0

3,
4
4,
5
3
0,
1
8,
6,
1
3,
9
2
6
4,
0
2,
2
6,
8
4,
2
2,
0
4
6,
5,
7
2
2,
3
0,
5
2,
2
1,
9,
6
2
2,
7,
5
2,
8

4,07
8
3,34
0
11,7
64
11,7
24
3,13
7
2,14
4
9,97
4
288,
995
1,44
1
28,9
78
2,97
9
1,77
0
13,1
83
3,71
6
16,4
32
17,2
87
27,7
67
9,60
0
64,3
43
15,6
83
34,9
35
2,30
3

741

693

579

519

1,4
45
874

191

162

309

158

1,28
0
383

289

254

456

236

639

108

104

182

81

228

107

561

151

139

235

123

302

563

3,31
2
2,83
5
2,05
7

756

598

624

625

491

536

507

1,3
26
1,1
04
795

1,86
5
1,57
0
1,05
2

645
429
141
211
72

468
386
Z
D
K
E
B

3,57
1
21,0
64
5,00
0
5,98
9
2,70
5
3,59
4
2,08
1
483
142,
510
507
17,1
64
2,00
4
3,47
3
50,3
41
1,34
8
1,67
7
3,03
5
2,38
9
898
18,5
56
1,37
7
3,33
0

3,
2
3,
6
1
0,
1
1,
4,
2
1,
9
9,
3
1
1,
1,
3
3
5
2,
6
1,
3
1
2,
3,
4
1
6,
4
1,
2
2,
9,
5
2
5,
1
5,
9,
7
1,
9

5,49
0
9,09
6
4,94
1
5,15
2
1,85
7
3,01
3
2,59
7
581
8,92
0
573
151,
178
5,21
5
3,73
7
19,6
16
1,54
4
1,70
7
3,41
2
2,52
3
1,03
9
14,1
95
1,73
7
10,9
22

474

527
435

R
E

3
,
2
,
1
,
2
,
6
2
1
,
1
,
3
5
1
,
3
1
7
,
5
6
1
,
2
,
8
2
8
5
1
,
1
,
5
7
5
,
1
,
5
,

E
S
E

2,05
8
2,95
0
46,6
78
14,5
79
4,05
6
3,06
3
22,2
21
1,99
1
1,45
8
2,91
8
2,64
1
1,23
7
309,
240
3,67
7
7,83
5
11,7
64
20,6
00
31,6
42
4,08
3
14,9
42
3,78
8
1,73
0

4,31
7
37,5
36
6,96
8
6,88
9
3,55
4
6,12
7
2,63
1
668
22,8
52
723
15,0
46
2,40
2
4,50
8
363,
342
1,77
2
2,52
1
3,87
1
2,74
2
1,15
8
22,4
92
1,61
8
3,46
7

4,86
6
2,45
3
12,1
56
8,66
9
2,86
8
2,09
4
15,9
59
4,82
5
1,21
6
12,6
61
2,27
4
1,14
9
14,5
25
2,98
4
266,
440
24,7
38
55,7
47
7,61
4
20,4
01
11,7
12
8,48
9
1,59
7

9,
69
13
,5
35
,0
43
,4
16
,7
6,
63
33
,4
9,
91
4,
92
24
,4
9,
44
5,
05
42
,3
11
,9
29
,2
81
4,
48
,1
37
,6
21
,7
56
,6
20
,7
7,
14

633
646
1,1
33
661
255
372
151
191
1,1
39
922
629

1,86
5
2,32
3
19,6
83
9,73
9
3,00
5
2,47
1
45,5
77
3,37
9
1,21
8
6,68
4
2,13
7
983
33,6
80
2,94
3
52,4
09
15,9
12
452,
057
8,69
8
10,6
94
11,9
15
4,65
4
1,36
8

1,5
63
1,8
32
3,1
32
1,9
64
660
989
393
507
2,7
48
2,2
09
1,7
69
E
C
E
K
E
Ç
K
Ç

237
497
628
980
675
217
335
134
182
818
681
651

1,95
0
1,12
4
4,22
1
3,76
9
964

2,97
9
3,36
6
2,95
2
3,16
3
987

853

1,69
2
2,51
6
501

SULTANGAZİ

623
4,85
1
3,91
4
2,17
1
Ş
A

1
2,
7,
0
2
5,
1
9,
4,
1
9
9,
5,
6
1,
0
3,
4
1,
2
5,
8
2,
2
1
1,
1
1,
4,
0
3,
7
9,
1
5,
9
2,
5
3
6,
3,
3
3,
2

873

1,06
8
1,11
6
1,91
3
1,16
5
435

KAĞ ITHANE

3,
9
1
5,
3
2,
6
7,
3
1
5,
1
1
0,
2,
7
4,
3
4,
0
5,
9
2,
2
2
0,
9,
6
7,
1
2
6,
1
4,
3
2,
5,
0
5
7,
5,
2
3,
2

443

GUNGÖREN

3,22
0
8,02
4
110,
169
482,
071
40,6
95
5,90
9
8,73
0
1,77
9
2,63
3
2,45
9
4,21
4
1,81
9
20,5
90
6,56
1
5,51
6
10,7
95
12,4
06
27,8
36
3,51
7
50,8
19
3,88
2
2,56
5

374

829

521

1,4
71
2,1
66
875
1,9
17
2,2
74
3,5
16
2,4
89
842

3,
54

1,
19
2,
19

1,2
76
395
601
3,1
66
2,7
96
2,2
08

7,
80
6,
06
19
,8
18
,8
5,
67
3,
96
18
,6
56
,4
2,
69
79
,3
5,
47
3,
17
23
,1
6,
91
31
,9
31
,9
45
,0
16
,5
10
6,
27
,4
32
,9
4,
35

3,
4
6,
2
1
7,
2
5,
1
7,
2,
8
1
2,
3,
1
2,
3
5,
2
3,
8
1,
8
1
9,
5,
3
8,
5
5
1,
1
6,
2
7,
6,
5
2
5,
6,
6
2,
7

1,
09

R
A
A
D
A

1
2
6
3
6
7

342

7
4
4
9
3
2

31,0
05
2,67
2
2,58
7
12,5
18
3,69
0
9,01
8
2,58
2
3,36
6
2,61
8
222

9
9
9
0
3
0
4
2
1
1
2
4
9
2
6
4

495
222
292

629
15,6
83
7,93
1
1,58
9

1,
1
1,
2
5
6
3
4
1,
7
47,
083
1,
4
1,
9
1,
5
2,
4
1,
3
9
5
1,
0
3
2
3
7
5,
1
4,
2
1,
1

1
8
1
8
1
0
1
5

2,
53
1,
44
9,
73
1,
81
2,
28
2,
28
1,
96

2,352

261

406

2,466

306

582

1,727

174

284

4,270

377

658

27,77
9
11,02
7
6,522

4,56
5
1,48
5
2,23
8
4,63
2
71,2
43
17,4
32
21,1
75
5,65
9
6,44
2
279

12,0
77
2,62
3
2,16
8
17,2
02
20,0
73
58,7
12
8,92
1
4,22
3
3,80
4
301

119,4
48
15,19
1
35,22
4
13,11
9
6,106
7,503

4
9
4
7

2,169

7,
46
2,
25
1,
07

28,34
6
40,08
3
9,838

2,70
9
5,17
4
2,95
9
4,12
2

1,76
4
8,99
8
6,46
1
3,13
8

17
5
12
7
25
8
26
9
71

338

901

220

327

824

194

930

2,57
5
2,15
7
837

503

87

245

637

139

39
2
14
8
65

912

522

1,84
1
200

2,43
7
5,73
1
471

83

921
302

2,08
5
780

332

13
2
82

183

445

116

28
7
13
8
21
4
14
1
44
1
23
5
22
6
62
3
44
2
11
4

852

2,46
9
938

482

3,03
6
3,53
2
5,27
9
1,58
6
5,99
1
3,69
3
5,61
3
605

476

3,774

MALTEPE

BUYUKÇEKME
CE
ÇATALCA

2,38
4
280,
875
5,95
3
8,23
3
8,38
4
2,95
4
1,82
7
521

468
2,65
8
2,25
0
1,61
9

Ş
E
B

780

480

371

3,1
89
1,6
75
40,
438
707

KARTAL

BEYOĞLU

124,
499
4,26
8
4,36
1
4,64
5
1,18
9
7,27
8
2,93
5
724

2,
03
1,
48

360

541

251

8,
12
62
,8
6,
08
1,
48
3,
58
6,
47
2,
08
4,
68
5,
06
8,
58
5,
34
1,
93
2,
85
9
1
1,
23
7,
86
6,
63
4,
57

KADIKÖY

BEYLİKDUZU

333

446

417

36,
285
8
6
9
5
2
1
3
7
7
0
2
3
4
9
5
6
9
3
5
9
2
1
3
1
1
2
1
6
8
7
7
0
5
7

ÇEKMEKÖY

BEŞİKTAŞ

414

2,01
6
2,21
7
3,58
8
2,37
7
863

401

1,0
09
303

191

BEYKOZ

BAYRAMPAŞA

1,5
18
1,2
54
906

1,55
9
490

169

1,1
69
1,9
56
730

573

ATAŞ EHİR

BAŞAKŞEHİR

264

1,69
5
1,43
4
1,11
3

1,0
63
351

435

175

1
,
2
,
6
9
3
0
5
4
1
,
3
2
7
9
7
2
1
,
7
1
2
7
3
9
1
6
1
8
1
,
1
,
6
0

ZEYTİNBURNU

BAHÇELİEVLE
R
BAKIRKÖY

313

479

348

359

207

5,1
17
1,0
74
4,5
67
756

ŞİŞLİ

BAĞCILAR

103

942

505

470

3,
9
9,
7
1,
8
2
9
8
0
1,
7
4
7
1,
0
1,
0
1,
7
1,
1
4
3
6
2
1
8
2
7
1,
8
1,
5
9
9

SİLİVRİ

AVCILAR

205

809

2,
5
1,
1
9,
9
3
1
6
6
1,
0
3
9
8
7
9
9
1,
5
1,
0
3
7
5
4
1
6
2
6
1,
4
1,
2
9
6

SARIYER

ARNAVUTKÖY

518

212

276

329

332

16,
737
1,7
88
2,8
72
317

GAZİOSMANPAŞ A

ARNAVUTKÖY

GEBZE

613

72

569

150

202

1,54
5
2,65
4
916

FATİH

ÜSKÜDAR

185

372

1,7
14
1,0
24
350

1,57
1
1,70
4
2,91
9
1,80
5
638

144

271

377

254

9,0
05
5,3
41
23,
21
3,1
26
4,7
46
7,2
25
2,8
85
6,0
33
7,1
10
11,
64
7,7
69
2,7
01
4,1
23
1,4
25
1,8
73
10,
22
8,6
01
6,7
80

42

ÜMRANİYE

123

574

245

639

280

,

TUZLA

966

863

195

3,2
40
381

6,04
9
3,03
0
3,25
1
467

133

118

99

ŞİLE

885

1,12
2
1,79
9
1,19
1
418

2,07
6
4,59
2
1,17
6
2,86
6
2,73
5
5,37
2
2,78
5
1,03
7
1,50
1
536

363

238

,

SULTANBEYLİ

995

346

1,17
4
2,07
4
710

788

EYUP

SANCAKTEPE

321

903

699

4,37
8
9,12
4
4,76
4
767

ESENYURT

PENDİK

1,1
32
391

3,4
97
973

202

ÇATALCA

MALTEPE

1,32
3
457

132

684

BUYUKÇEKMECE

KARTAL

347

4,90
7
14,4
43
3,42
3
950

BEYOĞ LU

KADIKÖY

644

7,25
3
2,13
5
7,08
1
718

BAYRAMPAŞA

ÇEKMEKÖY

741

2,
7
4
8
1,
4
2
9
5
7
9
0
3
4
7
5
9
2
1,
5
9
9
3
2
4
8
1
5
2
3
1,
3
1,
0
8
8
BAŞ AKŞ EHİR

BEYKOZ

224

BAKIRKÖY

ATAŞEHİR

8,1
61
430

3,
81
1,
54
27
,7
7
5
1,
06
1,
79
6
4
1,
47
1,
53
2,
59
1,
63
5
7
8
6
3
4
4
5

BAHÇELİEVLER

ADALAR

3,3
66
870

1,27
4
148

6,54
0
1,18
4
4,10
1
407

246

BAĞ CILAR

ZEYTİNBURNU

717

93
3,

2
,
2
8
5
3
2
7
5
2
7
5
3
3
6
6
8
8
1
,
9
5
3
1
4
7
1
6
2
4
1
,
9
5
9
0

ŞİŞLİ

AVCILAR

SULTANGAZİ

3,
18
2,
51
5,
16
5,
15
2,
06
1,
67
8,
96
6,
58
1,
34
3,
73
2,
46
1,
65
5,
77
2,
52
4,
85
7,
07
8,
73
5,
09
6,
09
11
,6
8,
69
2,
19

310

428

286

410

709
644

1,06
2
933

292

471

K
1,96
0
3,78
7
43,5
85
26,3
25
13,7
54
2,27
1
12,7
59
2,16
6
1,43
4
3,42
0
2,44
4
1,09
4
54,5
35
3,57
1
6,67
8
13,5
71
12,9
35
227,
934
4,81
2
15,7
09
3,87
6
1,63
6

2,22
0
1,84
9
7,88
3
6,24
5
1,94
1
1,42
6
6,42
6
18,0
39
912
23,1
16
1,69
5
829
8,35
5
2,32
1
19,9
44
10,6
96
23,4
90
4,90
2
356,
328
8,59
2
11,8
62
1,21
4

7,48
3
19,3
51
67,2
16
71,2
49
24,4
37
12,9
69
11,6
59
2,32
0
6,06
9
2,62
9
8,93
6
3,62
9
20,7
76
15,6
29
7,31
2
9,28
1
17,0
56
14,0
11
4,65
0
518,
303
6,53
4
5,08
0

3,55
8
8,86
3
597
2,67
5
1,17
6
780
4,27
2
1,31
8
5,92
6
3,64
2
10,3
09
2,58
0
14,4
09
5,66
3
365,
500
945

2,32
9
446
13,0
58
5,34
4
2,58
6
4,34
9
1,17
1
1,22
3
2,51
4
1,95
1
836
8,31
3
1,69
6
126,
799

4,28
9
1,73
1
10,1
12
5,57
1
1,53
9
2,11
9
9,13
0
1,77
9
922
2,58
0
1,58
7
835
9,60
2
2,19
4
14,1
26
4,66
0
64,7
34
3,30
9
5,33
5
8,08
1
3,34
8
1,11
1

218

801
379

362
974
1,74
5
1,64
4
608
1,53
1
1,37
4
1,62
1
246

460
186

645
114
186

214
676
864
347
659
844
844
155

203

301

775
174

1,17
2
1,84
2
258

537

982

270

385

171

247

667

974

971

307

432

664

1,06
7
2,01
5
1,82
6
738

1,11
7
1,17
5
500
874
1,21
4
1,15
2
227

1,49
3
1,72
8
1,78
0
322

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 10

Tablo 10.1.7 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Otomobil Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Temel Durum)

6,
26
6,
23
13
,5
23
,9
53
,5
7,
58
5,
46
5,
87
7,
62
3,
73
6,
03
1,
34
5,
69
9,
52
6,
36
11
,8
5,
12
9,
92
3,
76
25
,7
4,
33
9,
60

13,6
74
7,90
9
12,5
87
12,2
84
11,8
27
34,4
98
5,08
8
5,43
3
13,1
28
3,14
4
12,6
75
2,89
6
6,98
3
23,3
15
9,88
0
4,45
4
8,26
2
5,07
9
5,36
0
29,9
15
6,85
8
20,4
12

ARNAVUTKÖY

GEBZE

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMEC
E
ÇATALCA
ESENLER
ESENYURT
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞ
A
GÜNGÖREN
KAĞITHANE
KÜÇÜKÇEKMEC
E
SARIYER
SİLİVRİ

77,1
71
4,40
3
5,69
4
5,33
9
5,46
6
7,28
3
2,38
4
3,45
0
12,3
74
1,79
0
16,0
29
5,15
4
3,04
7
16,2
95
11,2
59
2,24
4
3,87
7
2,92
7
2,97
0
10,9
06
7,57
7
40,4
57

901
540

4,27
5
23,5
21
3,84
3
5,77
5
8,96
6
3,92
5
1,32
2
1,79
6
15,5
01
898
7,82
0
1,16
9
1,57
3
18,3
81
2,58
9
1,95
2
1,61
4
2,47
5
1,00
8
10,0
75
1,75
0
8,02
8

C
Ğ
A
B

9,78
9
5,96
2
29,8
62
27,2
63
18,9
27
10,0
57
7,61
6
7,18
6
10,4
32
4,20
1
10,2
25
2,29
2
14,0
51
15,2
27
10,1
21
7,43
6
9,22
5
11,8
56
5,31
3
26,3
33
7,30
2
18,6
35

5,
3
5,
2
2,
7
A
Ş
A
P
A
R

Ş
E
B

B
5,54
2
2,89
0
10,5
75
10,0
50
12,0
06
5,09
6
18,3
55
9,32
9
6,45
8
5,89
1
6,57
3
1,45
0
10,6
52
9,39
9
13,1
30
10,6
10
16,9
95
9,09
9
6,74
1
10,1
27
7,15
5
11,8
97

3,89
5
1,43
0
3,83
8
3,79
8
5,19
4
2,04
2
3,42
6
75,0
25
3,49
5
9,35
2
3,62
0
857
2,80
9
6,98
4
7,62
8
4,79
4
2,98
3
14,6
74
3,74
2
20,4
69
7,59
4

210
244
1,29
3
1,17
5
726

4,90
4
10,8
87
3,90
7
4,63
7
6,23
0
5,25
0
1,77
1
1,88
4
69,1
41
901
17,6
12
1,98
3
2,26
9
32,9
03
3,20
3
1,81
9
2,30
6
2,23
9
1,43
9
7,41
1
2,58
7
14,1
81

1,
0
6,
7
6,
9
3,
3
U
Ğ
O
E
B

3,52
3
1,38
7
3,28
7
3,65
0
5,65
8
1,77
2
3,01
9
13,6
93
3,07
5
22,3
80
3,25
1
800
2,44
2
4,08
7
6,43
1
12,1
83
4,60
2
2,82
7
7,66
7
3,32
8
6,36
3
7,14
5

630
286
333
1,65
9
1,51
6
984

9,36
6
10,5
72
6,28
3
5,42
5
6,90
7
7,06
4
2,88
1
2,91
9
27,4
35
1,52
8
80,3
34
8,73
3
3,58
4
39,5
37
5,55
0
2,56
9
3,70
8
2,87
7
2,30
2
8,96
5
4,15
7
48,8
32

1,06
9
904

904

522

423

214

1,48
6
1,01
0
355

1,29
6
550

472

277

650

2,68
3
2,55
4
1,34
0

1,39
6
1,31
0
813

3,92
8
3,80
8
1,86
4
P
Ü
LU

5,87
3
1,63
8
1,76
4
1,41
3
1,40
1
1,99
1
845

3,72
3
2,08
1
12,1
87
9,96
7
8,32
0
4,65
8
7,48
6
5,00
7
4,22
8
3,49
5
4,06
6
892

11,72
1
27,75
2
10,44
8
10,40
1
13,27
3
18,90
4
4,665

13,5
17
6,50
6
5,90
9
5,94
6
7,03
2
9,84
0
3,44
2
9,20
9
3,53
2
6,84
4

6,038

6,34
8
1,68
3
5,45
3
4,69
9
5,37
2
3,69
8
6,04
6
7,74
0
3,44
5
5,77
7
3,62
7
1,00
6
4,22
4
5,31
1
19,4
82
6,40
2
12,9
50
3,24
6
8,60
6
6,36
3
7,89
7
7,07
3

864
3,39
8
543
9,29
3
12,6
27
929
5,47
1
1,93
5
788
1,04
3
822
801
2,58
4
1,52
8
19,2
35

4,422
43,43
5
2,503
33,00
8
4,097
105,7
86
7,159
4,339
5,793
4,813
3,606
18,66
8
5,185
23,12
4

7,
17
4,
38
8,
43
12
,1
22
,0
3,
65
6,
38
10
,6
8,
73
8,
42
7,
57
1,
67
5,
80
9,
48
9,
28
78
,0
7,
48
8,
85
5,
83
9,
92
8,
48
15
,8

10,5
75
36,8
50
4,05
5
481

1,18
9
2,46
0
644

1,59
8
2,36
8
813

1,88
5
1,31
7
2,44
9
1,42
4
544

2,44
6
1,94
7
3,19
3
2,15
9
772

2,13
4
4,21
4
1,07
5
3,27
7
2,35
3
4,09
9
2,55
9
983

775

1,13
8
398

1,38
8
483

375
427

552

649

2,48
5
2,33
9
1,15
0

3,02
9
3,10
8
1,68
8

4,31
6
4,37
6
1,92
8

2,80
4
1,38
1
5,33
2
4,46
0
4,50
1
3,05
0
8,30
2
4,86
5
2,76
8
3,50
7
2,66
3
663
5,09
9
4,25
0
12,7
92
5,05
9
19,6
69
3,18
7
5,70
9
5,80
1
4,09
1
4,79
3

4,
04
2,
54
10
,8
13
,8
12
,2
2,
96
5,
32
4,
35
4,
83
2,
60
4,
68
9
5
8,
58
6,
20
4,
89
6,
33
4,
85
14
,4
2,
93
7,
76
3,
81
8,
48

3,
50
1,
30
3,
99
3,
65
4,
53
2,
56
3,
46
26
,4
3,
25
8,
28
3,
27
8
1
2,
79
4,
67
8,
89
5,
89
6,
44
2,
67
28
,0
4,
34
14
,3
6,
50

11,3
97
2,87
2
9,21
2
1,13
3
2,76
2
4,47
1
1,52
0
4,17
7
3,53
5
6,20
6
3,96
4
1,38
1
2,05
7
962
1,05
4
5,70
1
5,13
3
3,09
7

13
,1
9,
71
21
,3
25
,5
28
,2
20
,1
6,
13
6,
15
12
,2
3,
56
10
,1
2,
44
8,
20
18
,6
9,
74
7,
06
8,
09
8,
36
4,
96
75
,4
6,
44
16
,4

4,19
2
6,93
1
1,45
7
463

1,31
9
575
393

442,
244
2,68
5
2,08
6
326

1,45
4
3,74
2
776

929

961

1,27
2
525

1,76
6
527

2,30
7
1,59
7
3,47
2
1,72
9
641

1,41
0
1,28
1
2,08
5
1,45
8
486

1,45
5
1,16
3
2,02
4
1,28
4
466

909

744

679

543

344

312

829

469

409

371

3,53
3
2,91
1
1,20
0

1,80
5
1,66
6
1,22
2
R

1,96
5
1,78
9
1,04
7

3,
83
1,
11
2,
89
2,
61
3,
18
1,
89
2,
19
24
,6
2,
99
3,
87
3,
25
9
1
1,
86
4,
33
8,
66
3,
57
3,
79
1,
94
10
,6
3,
19
90
,7
7,
38

S

15,68
3
8,806

3,78
4
1,78
4
6,30
5
4,78
9
4,64
6
5,49
0
4,97
1
5,54
4
3,52
4
3,69
2
3,40
3
887

8,290
6,804
8,023
8,441
4,074
4,907
23,22
2
2,473
73,06
1
19,52
8
4,507
31,86
3
10,12
5
3,906
4,735
4,136
3,528
11,32
6
8,511
382,6
14

4,46
5
9,26
1
3,51
0
12,0
92
2,68
5
6,20
4
8,05
6
5,13
8
6,23
7

219

18
,9
50
3,
12
,1
2,
23
8,
62
14
,6
4,
34
13
,0
10
,0
17
,9
11
,0
4,
03
5,
89
2,
26
2,
65
17
,3
17
,1
8,
11

9,
08
3,
21
8,
10
8,
06
10
,9
4,
67
7,
08
51
,7
8,
20
22
,5
8,
90
2,
11
5,
78
11
,3
16
,0
16
,4
10
,5
6,
25
28
,2
8,
26
31
,4
19
,5

6,
7
4,
2
3
2
1,
0
3,
1
4,
3
1,
6
4,
7
4,
0
6,
5
4,
5
1,
5
2,
3
820
1,
1
5,
9
6,
0
3,
5
U
N
R
U
B
N
T
E
Z

3,8
22
2,4
15
5,5
15
7,9
89
13,
825
2,2
68
3,8
11
4,5
14
4,6
61
2,6
88
4,4
25
931
3,9
14
5,6
92
4,6
47
14,
569
3,9
95
6,6
02
2,9
42
6,1
20
4,1
36
8,8
85

20
2
12
4
10
2
12,
18
1,5
68
88
8
55
4
3,0
50
1,8
03
4,1
69
1,6
38
52
5
73
8
21
3
44
7
2,0
48
1,9
78
1,0
09

5
2
3
3
5
7
8
1
1
2
2
4
4
3
7
1
6
7
5
8
6
0
1
4
3
7
6
9
5
5
2
8
4
4
6
1
3
5
6
6
6
9
1
2

830

425

584

2,59
3
3,71
4
1,17
3
627

316,
374
7,22
5
6,81
6
49,0
45
8,86
1
29,4
92
6,49
9
8,90
7
6,34
0
602

5,15
4
299,
603
3,98
7
7,09
9
3,74
1
6,69
1
3,70
5
2,40
0
2,55
2
938

1,63
6
51,0
37
27,0
34
3,32
1
R
H
E
Ş
A
T
A

1,08
7
14,0
04
12,8
66
2,59
8

7,91
5
4,21
7
108,
121
6,42
9
5,43
3
6,26
1
4,97
0
19,9
06
5,56
1
1,20
0
1,27
4
22,1
99
6,62
6
2,40
6

1,46
4
481

1,88
4
620
1,09
8
1,26
6
1,90
0
707
807
3,57
4
1,90
2
993
2,08
6
611
672
2,28
0
2,06
6
2,10
1
1,18
2
1,00
0
1,71
3
1,28
5
3,90
8
5,54
8

1,
8
6
1
1,
3
1,
1
1,
4
8
8
9
6
3,
9
1,
7
1,
0
1,
9
4
9
8
3
2,
2
1,
1
1,
5
8
3
2,
2
1,
4
4,
0
4,
5

3,
93
5,
59
2,
78
5,
97
78
,4
21
,2
12
,1
85
7,
26
,8
78
,0
22
,8
11
,1
12
,9
3,
88
6,
69
64
,8
12
1,
14
,6

533
231
294

5
5
1
4
2
7
2
5
3
2
1
9
1
8
7
7
4
8
2
0
6
1
1
8
1
6
6
3
5
6
2
8
2
9
1
7
4
1
3
3
9
1
1
,

2,492
817

582

897

833

1,53
3
564

350
693
12,1
36
3,63
2
4,89
0
14,2
49
443,
681
46,3
24
55,9
47
13,2
61
14,9
74
712
5,97
0
12,2
92
7,98
1
7,29
8
A
T
R
A
K

1,56
4
466

1,335

832

1,637

1,01
8
1,77
1
464

2,667
717
970

564

4,459

2,05
5
1,83
4
598

2,709
1,208
2,788
743

1,84
7
502

870

505

3,121

1,317

1,96
4
1,54
4
1,64
2
715

1,312

755

2,819
2,419

1,912

864

1,518

1,00
2
2,68
5
4,82
1

4,843
7,475

1,20
4
39,4
95
6,47
7
5,50
3
57,0
54
50,7
97
426,
072
20,4
20
13,9
07
9,81
5
835
3,91
9
24,7
48
17,9
10
5,62
0

MALTEPE

BAŞ AKŞ EHİR

7,
15
5,
58
21
,6
35
,7
30
,2
8,
26
5,
87
6,
07
8,
15
3,
92
6,
57
1,
48
8,
70
10
,2
7,
27
8,
60
6,
11
12
,3
4,
10
27
,3
4,
85
11
,1

USKUDAR

926

479

2,05
6
1,54
4
2,79
6
1,70
1
618

5,82
6
3,10
9
26,4
84
500

KADIKÖY

4,
1
4,
0
2,
2

322

1,09
3
381

1,93
8
3,56
1
1,00
8
3,00
3
2,20
5
3,99
2
2,40
9
895

51,9
31
5,69
6
6,79
0
492

ÇEKMEKÖY

797

3,14
1
2,91
9
1,58
2

1,41
4
936

1,25
2
1,08
9
1,83
7
1,22
6
420

701

17
,9
13
,3
53
,8
4,
42
9,
62
13
,5
5,
00
14
,4
12
,0
20
,6
13
,4
4,
69
7,
07
2,
75
3,
31
18
,5
18
,2
10
,3

BEYKOZ

550

3,79
5
3,65
7
2,04
6
R
A

832

1,30
6
2,33
5
703

1,79
7
234

15,4
97
9,13
9
7,37
4
709

ADALAR

700

945

954

1,24
3
456

2,18
1
841

56
3,

191

2,62
5
2,42
4
1,69
1

344

825

8,56
4
2,69
7
7,93
5
570

88
6,

546

UMRANİYE

163

99
9,

TUZLA

ŞİLE

976

1,27
2
319

9
0
4
0
5
3
3
2
7
2
9
5
4
1
1
,
1
,
1
,
1
,
3
8
5
9
2
8
3
3
1
,
1
,
9
9

ŞİŞLİ

1,07
7
506

633

1,83
1
699

SULTANGAZİ

1,35
2
538

344

BAKIRKÖY

232

1,06
9
426

AVCILAR

SULTANBEYLİ

1,02
8
668

2,35
5
1,86
0
3,37
4
2,06
5
731

BAHÇELİEVLER

SANCAKTEPE

600

1,45
6
221

9,
4
2
8,
9,
3
1,
1
3,
5
5,
3
1,
7
5,
3
4,
0
6,
9
4,
4
1,
6
2,
4
816

SARIYER

PENDİK

750

1,66
2
601

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

1,98
0
1,82
5
2,92
7
2,07
3
705

256

1,51
6
2,56
1
812

11,6
45
48,4
68
6,56
8
1,38
5
5,04
4
10,8
41
2,48
0
7,81
0
5,38
7
10,9
41
5,84
2
2,19
7
3,12
8
1,36
7
1,35
5
11,0
82
10,5
50
3,90
3
Ş
A
T

KAĞ ITHANE

KARTAL

748

1,89
8
3,21
7
1,01
9
2,91
6
2,31
1
3,88
0
2,55
8
931

1
7,
5,
8
1
7,
1,
0
2,
6
4,
4
1,
4
4,
1
3,
1
5,
6
3,
4
1,
2
1,
8
784

GÜNGÖREN

KADIKÖY

472

6,
6
1,
3
3,
0
4
6
1,
4
2,
2
7
7
2,
1
1,
8
3,
1
2,
0
7
2
1,
0
4
2
5
1
2,
9
2,
6
1,
5

GAZİOSMANPAŞ A

ÇEKMEKÖY

1,34
9
1,88
4
748

7,
0
3,
4
5
9,
1,
0
2,
1
3,
3
1,
1
3,
3
2,
5
4,
4
2,
8
1,
0
1,
4
681

FATİH

BEYKOZ

2,41
9
212

7,66
7
2,33
0
20,6
01
650

ESENYURT

ATAŞEHİR

1,05
7
441

15,7
78
3,51
7
9,66
9
655

ESENLER

ADALAR

1,49
3
636

ÇATALCA

ZEYTİNBURNU

5,72
0
864

BÜYÜKÇEKMECE

ŞİŞLİ

BEYLİKDÜZÜ

SULTANGAZİ

1,
6
5
6
9
9
1,
2
2,
0
5
2
6
7
2,
2
1,
8
7
5
1,
8
4
6
6
1
2,
0
1,
6
2,
2
8
4
9
7
1,
0
1,
1
2,
7
4,
5

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 10

Tablo 10.1.8 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Servis Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Temel Durum)

239

878

724

2,67
8
2,84
2
3,21
7

288

5,0
29
295
1,9
33
336
1,2
98
7,2
42
660
519

125
2,5
26
363
666
287
146

2,73
4
718
3,93
4
701

83
1

2,67
5

195
1,78
2
811
2,66
1
1,65
5
2,95
6
921
11,0
65
1,63
2
1,70
0

1,39
5
1,44
1
522
5,41
5
3,53
1
2,83
3
2,20
1
4,17
8
2,61
7
2,16
3
23,1
07
2,26
6

AVCILAR

2,26
4
1,10
2
3,75
3
2,10
5
440

387

3,16
5
1,11
4
228

1,6
79
1,5
13
178

1,52
3
658

189

8,17
7
4,01
7
2,24
6
4,71
2
1,66
4

316

1,7
41
60
3
4,5
00
1,0
66
8,6
39
80
1

2,05
7
1,11
7
1,15
5
3,10
5

4,7
36
656

229

45,3
56

1,84
5
806

69
0
39
2
3,0
63
2,3
71
98
1
97
3
1,3
64
23
4
40
7
86
2
68
8
21
6
2,2
87
1,1
12
1,4
11
3,5
01
1,9
32
1,7
36
1,1
84
2,2
85
47
0
1,2
53

2,8
26
1,5
44
267

6,30
4
4,16
0
1,08
7
2,72
3
3,15
9
3,28
9
926

941

7,83
9
1,58
3
631

135
2,2
15
732
2,5
46

1,8
11
2,5
75

220

4,68
2
2,45
9
5,58
5
6,12
7
6,44
5
13,4
51
4,24
0
4,57
7
3,48
6

1
2
6
3
9
3
2
9
1
3
1
7
4
7
1
5
1
3
4
2
7
1
8
1
7
7
2
2
4
2
2
1
6
2
9
9
2
3

3
3
1
3
7
2
5
5
1
6
3
0
2
9
1
5
1
6
2
8
3
4
1
6
4
8
3
8
4
8
7
4
3
8
6
3
5
2
9
9

6,316
29,55
6
60,32
6
12,45
1

236

91

538

479

85

25

221

216

667

156
95

1,13
3
890

983

377
83

22

263

251

285

76

426

343

274

59

441

372

139

28

233

156

107

36

311

286

279

57

440

314

211

89

568

534

92

48

249

229

441

98

753

641

300

94

625

561

451

108

738

544

88

1,12
0

1,013

618

137

827

3
4
1
5
8
1
6
8
1
9
2
7
3
1
1
1
1
8
2
6
3
5
1
5
5
3
4
1
4
2

1

1

1

1

652

56

612

571

138

448

116

816

743

80

1,57
7

1,483

5
3
4
8

9

1,7
59

2,74
0
475

922

46
9
15
0
1,5
24
88
6
22
0
68
3
75
1
92
3
17
6
1,1
33
35
1
18
4
1,0
82
53
6
1,7
39

1,867

6
0
3
1

1

,0
3,
4
90

5,5
65

1,09
3
1,28
3
1,08
8
271

S

4,265

9
47

117

1,4
71

1,4
80
1,6
50
29
1

2,29
0
1,40
4
382

R
>

2,4
87
2,8
19
2,6
80

117,7
30
17,92
9
36,17
1
21,26
7
8,031

8
3
1,
9
9
5
1,
9
2
9,
7,
6
4,
3
3
4,
3
7,
5
5,
3
2,
9,
3
5,
3
1,
5
8,
8
1
8,
2
3,
1
2,

0
95

594

252

6,950

779

3
0
5

214

3,1
67

173

579

3,184

0
56

365

4,8
03
2,8
38
3,3
21
27,
60
4,4
00
3,9
79
2,9
32
5,4
61
1,1
53
3,2
00

72
9
42
1
5,4
52
3,4
11
87
7
1,2
42
2,0
21
23
8
41
6
92
4
69
7
23
6
4,8
67
1,2
73
1,6
07
1,8
39
2,4
76
3,7
57
1,2
32
2,8
39
46
6
1,3
07

8
9

1,7
20
1,0
58

1,1
08
2,8
17
1,8
66
566

30
6
16
1
2,2
46
1,2
35
28
8
88
8
2,4
32
15
5
15
7
78
1
26
5
10
7
2,4
05
57
5
3,6
21
92
6
7,3
21

4
7
4

2,9
82
1,3
18
3,8
24
1,9
53

1,7
88
1,0
48
6,8
97
5,9
52
2,1
91
2,2
56
2,9
67
754

K
E
Ç
K
Ü
Ç
Ü
K
1,83
9
1,29
9
11,4
46
8,56
9
1,63
5
6,80
1
2,51
2
359

1,35
8
1,48
0
1,42
9

17,2
30
5,92
5
3,34
4
21,5
79
84,5
48
36,2
47
67,3
28
8,80
5
7,07
4
1,64
2
15,8
65
13,7
07
14,3
41
16,9
22
<c
T
R
A
K

5
43

3,09
7
23,1
05
1,56
2
1,16
3
2,26
9
1,44
2
1,17
9
5,50
1

5
90

1,4
79

812

34

8,34
5
1,39
4
198

92
0
26
1
3,0
07
1,7
47
41
1
1,3
46
2,2
48
32
3
26
2
1,8
84
47
7
21
3
2,5
69
85
6
6,0
89
1,6
24
5,7
66
1,0
38
3,1
01
2,3
51

6
77

2,3
95

8,8
11
1,5
85
2,2
27
8,1
96
1,2
20

176

4
48

2,1
27
3,0
82
1,5
26

170

60

8
5
3

701

1,8
95
512

355

0
42

942

597

642

0
90

2,5
45
1,1
63
2,8
45
3,5
86
3,2
91
1,4
93

93

3,7
39
1,0
07
146

154

0
79

1,3
18

3,7
78
740

2,4
07
575

682

3
7
9

2,58
8

1,2
98
1,7
38
4,3
40
435

1,4
63
1,6
30
3,6
33
2,1
54
427

8

1,1
38

3,3
22
2,2
12
613

85
1
38
2
2,8
10
2,0
28
61
7
1,2
14
1,4
54
1,0
37
43
3
7,4
11
71
4
27
3
2,1
09
1,1
36
2,5
36
1

1,64
6

1,4
95
2,1
13
1,5
60
339

4
2
2

2,23
8

782

398

2,566

426

3,751

791

38,94
8
12,66
9
6,043

0
8
5

1,78
5
3,72
0
4,91
5
3,34
6
736

898

1,52
5

1,879

1,759

1,429

5
57

56
0
31
5
5,8
70
2,9
16
64
0
1,4
94
2,8
90
23
5
29
6
1,1
11
49
1
17
6
8,1
26
1,0
75
1,8
60
1,4
94
3,0
90
2,8
35
1,2
46
3,0
88

Ş
E
B

2
9
4

1,1
42

72
8
41
2
4,4
10
2,6
27
76
0
1,5
63
4,9
23
39
0
39
4
1,5
29
69
3
25
2
4,3
89
1,3
38
3,4
45
2,2
33
5,5
60
1,9
85
2,0
53
2,9
64

Ş
A
T

1,42
6

658

390
1,21
3
1,33
0
1,24
4

1,027

4
2
9

1,72
2
1,90
6
1,89
8
P
Ü
Y
E

1,75
2
716

6
8

579

1,832

243

716

3,818

9
4
2

696

1,38
5
1,54
6
1,42
9
R
E
N
E
S
E

383

1,292

9
2
3

440

819

207

6,
9
8,
2
5,
0
2,
1
2,
5
2,
6
1
4,
1
7,
7,
5

3
2
6
4
1
2
1
2
6
,
5
,
7
,
6
,
3
,
4
,
6
,
7
,
2
,
1
,
2
,
10,
033
8
,
4
,

68
35
26

366

223

975

1,04
6
82,0
64
13,1
74
7,91
9
47,1
75
19,7
51
37,8
37
25,4
46
12,5
74
6,80
3
2,07
3
7,81
6
36,0
42
48,1
90
16,1
07

1,
6
3,
4
5
6
1
7
8,
7
5
7,
5,
3
9,
6

8
9
2

669
1,58
6
1,51
6
2,63
1

869

5,182

5,2
26
1,6
46
3,2
35
2,5
39
664

1,
10
2
3
1
5
3,
10
6
7
1,
57
6
0
2
1
1
2
4
1
1
6
6
4
1,
20
2
4

1,22
5
3,16
1
839

5
0
4

1,06
2
3,44
3
4,04
2
3,12
4
U
Ğ
O
Y
E
B

156

1,428

1,72
6
1,41
6
394

2,8
82
1,6
58
440

3
4
8
4
9
1
1
0

3
6

241

3,563

2,7
55
5,0
20
20,
117
164

2

365

2,51
0
939

2,250

8,
27
82
,8
5,
92
4
6
8,
30
7,
79
1,
42
14
,2
4,
90
9,
29
7,
60
2,
08
1,
15
7
7
2,
36
7,
51
8,
18
8,
13
co
Ş

1

179

6,171

,

191

925

8
37

361

3,517

7
67

306

194

1,41
1
1,74
6
275

7
5
7

193

1,55
8
1,27
3
339

116
3,446

2
2
9

304

2,165

2,28
4
852

2,069

8
5
9

347

1,260

2
78

216

395

1,29
6
1,38
5
233

8
7
7

205

1
4

2,8
73

0

SİLİVRİ

1

SARIYER

2,9
03
456

352

9

KÜÇÜKÇEKMECE

1,0
55
1,0
51
567

11,5
73
2,09
0
296

A
R
Y
A
B

,

KAĞITHANE

1,3
76
701

7 86

GÜNGÖREN

1,91
4
1,17
1
6,95
7
4,53
0
736

A
Ş
A
P

9
64

4,44
2
4,33
0
2,72
8
1,51
6
4,11
5
1,77
0
2,21
6
9,28
7
786

5 4
6

232

3,1
09
1,6
96
1,7
27
2,8
00
2,2
57
2,5
57
1,3
43
6,9
25

5
49
GAZİOSMANPAŞA

532

369

5,83
1
2,37
3
2,55
9
2,71
1
3,61
1
4,20
2
1,91
8
10,4
06

755

575

1,01
1
953

7,34
3
2,71
2
2,71
8
1,90
4
4,25
3
3,10
8
1,97
5
8,56
8

1,3
73
4,1
72
799

241

2,287

1,12
8
331

1,74
3
1,38
9
377

997

1,31
0
1,53
9
630

1,0
99
263

689

3,37
9
1,20
8
2,27
4
1,86
5
519

3,27
8
3,75
4
3,22
7

1,1
38
789

1,1
84
1,0
09
1,3
61
1,6
52
2,2
49

3,570

934

1,52
5
1,10
8
350

488

BÜYÜKÇEKMECE

2,72
5
925

2,74
9
3,04
9
2,91
6

1,31
8
1,31
2
452

BEYOĞLU

1,1
76
418

1,08
1
487

744

977

513

685

2,97
4
1,02
2
1,85
2
2,06
6
575

2,27
9
2,29
1
3,20
9

500

BEYLİKDÜZÜ

FAT İH

330

688

123

EYÜP

317

777

128

ESENYURT

356

5,8
31
5,8
94
2,9
79
2,1
08
1,8
52
293

BEŞİKTAŞ

ESENLER

174

11,5
67
11,6
88
2,20
2
3,17
1
2,67
3
356

1,9
52
690

ÇATALCA

488

14,9
64
8,25
0
1,09
6
3,26
5
2,65
8
336

2,2
34
642

BAŞAKŞEHİR

435

897

BAYRAMPAŞA

BAKIRKÖY

455

1,24
5
870

2,4
06
1,4
94
237

BAHÇELİEVLER

1,27
1
1,16
7
292

7,39
2
2,38
3
4,82
0
3,41
5
930

1,33
7
844

3,7
83
2,8
45
2,5
57
591

BAĞCILAR

1,99
5
692

2
3
4

9,6
49
472

C
Ğ
A
B

6,49
7
2,15
4
4,22
3
3,24
1
905

6
8
7

AVCILAR

R
<c

8
5
8

ARNAVUTKÖY

797

ARNAVUTKÖY

GEBZE

756

5,32
5
1,86
9
3,43
2
2,88
0
753

2,069

1,90
0
1,85
0
347

9,83
7
7,59
5
1,86
4
91

5,843

MALTEPE

1,03
1
3,06
7
2,63
8
6,43
3

4,21
2
1,42
7
2,70
5
2,61
2
732

688

85

6,717

KADIKÖY

TUZLA

2,027

205

1,50
8
1,30
3
259

24

3,
49
17
,8
1,
48
1
3
2,
48
3,
80
5
7
4,
16
1,
54
2,
84
2,
43
7
9
3
9
3
7
7
7
2,
80
2,
69
2,
74

ÇEKMEKÖY

421

680

8,
46
7,
56
5,
74
1
1
2,
51
2,
40
4
5
4,
38
1,
46
2,
77
2,
40
6
5
3
8
3
6
7
5
2,
24
2,
31
2,
71
E
C
E

BEYKOZ

100

1,68
4
1,73
1
376

4,
51
30
,5
2,
49
1
6
2,
51
3,
36
4
9
4,
47
1,
59
3,
00
2,
39
6
9
3
5
2
9
7
4
2,
46
2,
75
2,
46

ATAŞ EHİR

493

4,16
6
2,10
8
622

3,
79
5,
07
6,
34
1
0
2,
20
1,
47
3
4
3,
89
1,
28
2,
42
2,
02
5
2
3
0
2
0
6
2
1,
94
2,
14
2,
21

ADALAR

ŞİLE

1,12
1
1,08
0
206

6,36
8
7,24
7
2,62
3
90

ZEYTİNBURNU

435

3,69
6
3,93
4
624

5,
12
12
,4
20
,0
8
5
9,
96
4,
74
1,
43
18
,4
5,
90
12
,4
8,
25
2,
13
1,
20
7
0
2,
54
8,
04
9,
59
6,
93

SULTANGAZİ

105

3,08
3
2,61
7
501

2,936

5,92
5
11,5
55
3,06
8
131

SARIYER

619

ÜSKÜDAR

2,
07
5
4
3
0
2
4
7
1
2,
02
2,
36
1,
98

2,45
5
2,59
7
493

5,462

KAĞ ITHANE

SULTANBEYLİ

ÜMRANİYE

2,
08
5
4
3
1
2
6
6
6
2,
04
2,
26
2,
14

6,604

GÜNGÖREN

2,84
3
739

5,04
9
5,99
7
4,60
3
89

GAZİOSMANPAŞ A

184

3

3,84
9
987

731

SANCAKTEPE

1,58
1
1,18
7
430

FATİH

99
2,

PENDİK

4,41
0
3,47
2
1,57
9
64

ESENYURT

928

5,31
2
1,74
3

3,53
2
22,4
13
3,61
2
329

ÇATALCA

1,57
4
467

2,74
8
2,12
1
1,36
3
45

59
5,

MALTEPE

6,67
5
1,74
0

129

3,72
5
32,7
79
2,71
0
238

BÜYÜKÇEKMECE

KARTAL

657

7,49
1
11,5
68
7,68
9
161

BEYLİKDÜZÜ

KADIKÖY

2,93
6
2,83
9
525

9,40
8
7,16
5
3,00
8
86

BAŞ AKŞ EHİR

ÇEKMEKÖY

872

4,
41
7,
20
11
,3
1
4
2,
41
1,
60
3
6
4,
25
1,
40

BAKIRKÖY

BEYKOZ

3,17
0
3,05
2
640

5,
65
7,
10
8,
03
1
3
2,
34
1,
77
3
7
4,
21
1,
36

BAHÇELİ EVLER

ATAŞEHİR

9,09
6
8,46
7
5,36
0
135

,

ADALAR

1,87
9
1,92
1
1,59
7
38

3

ZEYTİNBURNU

5,22
3
3,99
1
1,40
5
83

48
6,

ŞİŞLİ

29
6,

SULTANGAZİ

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 10

Tablo 10.1.9 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Toplu Taşıma Yolculuklarının İlçelerdeki Dağılımı (Temel Durum)

58

162

147

129

161

382

190

546

499

413

518

ÜSKÜDAR

272

152

434

399

338

423

GEBZE

622

163

527

421

327

576

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDUZU
BEYOĞLU
BUYUKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENLER
ESENYURT
EYUP
FATİH
GAZİOSMANPAŞ
A
GÜNGÖREN
KAĞITHANE
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
SİLİVRİ

36
,9
4,
68
15
,5
10
,0
2,
16
8,
58
4,
81
1,
20
7,
40
3,
25
11,
96
5,
02
7,
63
12
,5
9,
96
4,
52
8,
35
5,
39
5,
31
12
,7
4,
75
50
,4

2,
60
21
,1
13
,6
12
,9
3,
67
8,
36
3,
94
9
3
6,
84
2,
48
6,
21
1,
14
5,
85
20
,2
3,
95
4,
65
4,
62
5,
47
3,
10
19
,0
1,
88
10
,0

5,
23
5,
87
64
,9
34
,9
6,
55
15
,1
12
,9
2,
33
5,
46
7,
36
6,
75
1,
67
29
,9
13
,0
11,
64
11,
75
15
,9
15
,2
9,
26
33
,6
5,
04
16
,6

3,7
55
5,7
35
46,
50
42,
09
10,
21
11,
83
10,
85
2,0
74
4,5
46
7,0
71
5,6
55
1,2
62
19,
31
11,
28
9,9
40
12,
94
11,
86
15,
63
8,0
28
37,
31
3,7
34
11,
99

3,
22
5,
67
30
,2
29
,6
17
,2
10
,2
10
,3
2,
33
4,
14
6,
96
5,
02
1,
13
13
,8
10
,2
8,
72
17
,6
9,
71
12
,9
7,
29
33
,9
3,
47
10
,4

4,
82
6,
27
30
,2
17
,3
3,
88
40
,4
8,
53
1,
61
4,
68
5,
65
5,
95
1,
56
15
,8
15
,5
9,
09
7,
62
12
,4
7,
36
8,
03
35
,1
3,
94
13
,6

3,
48
3,
49
23
,8
13
,8
5,
57
7,
51
24
,8
2,
84
3,
37
9,
04
4,
18
1,1
11
20
,4
7,
70
17
,3
14
,2
23
,8
10
,5
10
,0
14
,3
4,
49
11,
04

3,3
63
3,1
84
14,
84
10,
58
3,8
12
5,0
21
7,7
80
20,
04
3,9
06
15,
42
4,5
82
1,0
87
9,0
69
6,7
81
11,
10
15,
91
10,
94
6,7
55
26,
31
9,9
99
14,
19
12,
93

2,99
0
8,69
8
10,3
93
8,35
2
2,29
0
8,55
0
3,19
6
783
16,3
97
1,93
2
9,39
6
1,57
6
5,25
3
27,7
86
3,22
1
3,52
7
3,90
7
3,86
5
2,66
6
11,3
70
1,77
7
12,2
19

2,
91
2,
83
12
,9
9,
03
3,
65
4,
83
6,
80
5,
20
3,
35
30
,41
4,
06
9
6
7,
92
6,
29
10
,1
20
,7
10
,1
5,
66
14
,7
9,
03
5,
64
11,
24

74

682

44

117

48

74

111

85

296

120

322

229

77

403

178

25
9
20
0
20
7

26
8
21
2
23
0

2,5
79
2,1
47
1,7
81

5,
08
10
,0
14
,8
10
,5
2,
72
12
,8
4,
46
9
7
10
,1
2,
61
37
,1
5,
36
7,
61
35
,0
4,
65
4,
48
5,
63
5,
07
3,
80
14
,3
2,
55
34
,0

266
365
R
E
E
S
E

1
,
7
8
1
,
1
,
2
9
1
,
5
7
1
4
9
6
4
3
2
,
7
,
9
2
2
,
7
2
6
1
8
4
6
2
6
1
1
,
4
5
7
,

2,00
2
2,17
3
25,1
72
11,5
69
3,29
1
6,02
2
10,9
01
1,36
5
2,04
6
5,18
0
2,40
3
620
26,2
83
4,87
1
7,22
3
7,76
2
10,2
41
11,1
44
5,27
0
11,8
54
2,17
7
5,91
3

5,5
78
21,
39
23,
59
17,
06
4,7
05
34,
01
7,0
73
1,4
63
12,
71
4,2
30
17,
83
2,6
33
12,
71
87,
55
6,8
95
7,3
66
8,6
24
7,3
31
5,7
21
26,
56
3,2
22
17,
69

3,
05
1,
93
12
,5
7,
60
2,
33
4,
19
9,
74
2,
04
2,
00
9,
14
2,
37
7
4
8,
74
4,
15
22
,8
9,
16
20
,8
4,
61
12
,4
8,
55
4,
03
6,
28

7,4
72
8,1
46
33,
847
26,
293
12,
208
10,
547
15,
333
4,9
65
9,2
76
14,
822
11,
577
2,4
13
19,
522
17,
476
15,
807
109
,40
17,
737
16,
961
14,
161
25,
933
8,8
78
29,
357

21

197

26

242

14
8
11
8
12
0

1,
4
1,
2
1
0,
5,
5
1,
6
3,
6
1
0,
1,
1
1,
2
4,
7
1,
4
8,
9
2,
8
1
6,
6,
0
2
5,
3,
5
7,
0
6,
6
2,
0
3,
7

65

99

14
1
48
8
37
5
42
8

126

155

86

287

43

492

475

497

659

143

383

419

442

117

373

487

35
9
26
1
25
7

992

116

1,78
1
1,41
8
1,46
5

4
3

2,
57
2,
98
22
,9
14
,0
4,
75
5,
23
8,
19
1,
42
2,
97
4,
36
3,
78
9
1
16
,7
6,
47
6,
34
8,
64
8,
16
13
,4
5,
17
11,
58
2,
80
10
,1

2,
18
2,
02
10
,6
7,
00
2,
36
4,
04
5,
85
6,
05
2,
23
13
,1
2,
70
7
3
6,
72
4,
36
11,
67
9,
24
10
,6
4,
41
40
,8
7,
40
8,
86
7,
67

4,
82
8,
48
46
,2
34
,2
8,
92
27
,5
10
,9
2,
21
5,
68
6,
94
7,
05
1,
74
19
,5
16
,2
10
,7
12
,0
13
,5
11,
32
8,
98
84
,9
4,
43
14
,7

1,
8
1,
6
8,
3
5,
4
1,
7
2,
8
4,
0
5,
1
2,
3
6,
0
2,
5
7
4
4,
7
3,
7
6,
6
6,
5
6,
1
3,
5
1
6,
5,
6
3
7,
8,
2

8,084
8,683
18,78
4
12,67
3
3,567
11,99
3
5,998
1,717
12,73
4
3,907
46,69
2
14,34
1
9,180
25,85
0
7,080
6,268
7,990
6,665
5,695
16,27
8
5,167
240,0
60

221

1,
9
1,
6
1
4,
6,
9
1,
4
6,
5
7,
2
1,
1
1,
4
4,
7
1,
6

5
6
8,
9
3,
3
11
,0
4,
5
1
8,
3,
4
7,
2
9,
3
2,
2
4,
2

17
5
59
7
46
9
51
4

2
3
1
3
1
5
4
4

7,0
52
6,5
59
28,
405
19,
962
7,0
75
10,
551
14,
488
15,
133
8,2
28
31,
501
10,
094
2,5
12
16,
960
14,
413
21,
635
28,
621
21,
399
12,
408
45,
370
19,
841
22,
138
30,
744

2,
97
3,
35
15
,0
11,
77
6,
02
4,
75
6,
97
1,
71
3,
58
4,
83
4,
59
1,
04
9,
45
7,
02
6,
70
17
,9
7,
88
8,
20
5,
86
11,
64
3,
42
12
,3

1,0
97
1,9
61
429

706

523

762

588

1,52
3
1,63
6
926

1,2
37
2,5
71
993

331

178

362

336

2,38
4
2,15
4
966

2,2
16
1,2
50
755

3,002

1,40
4
7,84
4
10,2
48
3,37
4

3,077

4
1
4
3
1
8
1
3
5
2
5
6
8
2
2
8
4
8
7
8
6
5
1
5
1
0
9
4
8
0
3
2
9
0
9
5
7
7
1
3
6
0
1
8

1,
75
1,
50
5,
18
3,
85
1,
77
1,
93
2,
35
1,
34
2,
03
2,
12
2,
73
78
2
2,
83
3,
27
2,
96
5,
33
3,
19
2,
61
3,
64
3,
78
3,
07
9,
72

1,
05
89
8
3,
76
2,
41
81
8
1,
32
1,
68
1,
03
1,
29
1,
72
1,
54
42
7
2,
02
2,
06
2,
28
2,
23
2,
49
1,
53
3,
30
2,
61
2,
44
5,
48

3
8
2
7
1
,
6
9
2
5
3
9
4
4
2
3
4
4
4
0
5
8
1
7
5
4
6
7
6
1
7
0
6
5
4
3
7
5
7
6
5
9
2
,

4,
42
3,
28
10
,6
8,
19
3,
51
3,
72
4,
55
2,
38
5,
46
3,
86
6,
76
1,
76
5,
73
7,
56
6,
02
9,
08
6,
08
5,
58
6,
51
7,
86
5,
93
24
,8

2,437
1,426
2,390
16,16
3
6,667
18,89
2
4,736
5,123
482
4,343
3,948
4,225
<c
T
R
A
K

2,27
9
2,01
6
6,18
9
4,89
0
2,16
7
2,11
7
2,69
1
1,21
9
2,75
2
2,11
2
3,66
0
944
3,36
4
4,19
9
3,02
1
5,90
9
3,24
0
3,32
8
3,10
7
4,70
3
3,02
6
12,7
82

1

2
9
4
3
3,
5
2,
3
1,
4
2,
5
6,
1
7,
6
7,
6
4,
0
3,
0
4
0
1,
5
4,
4
4,
1
2,
6

MALTEPE

142

ÜMRANİYE

35

297

10,8
67
1,14
4
534

5,96
5
3,96
9
2,59
5
10,2
90
4,26
4
5,63
2
6,65
7
4,58
9
3,50
2
616

KADIKÖY

TUZLA

84

77

222

95

25

ÇEKMEKÖY

117

514

345

32

BEYKOZ

59

78

709

306

51

ATAŞ EHİR

77

201

578

177

1,02
7
567

ADALAR

105

1,19
2
594

429

ZEYTİNBURNU

32

205

138

384

15
2
20
2
25
3
37
3
23
2
15
5
57

39
7
17
9
35
0
45
3
52
8
84
3
37
6
31
6
78

ŞİŞLİ

110

101

413

1,28
5
1,51
0
2,35
2
1,16
4
912

368

SULTANGAZİ

ŞİLE

226

982

112

303

320

SİLİVRİ

359

85

427

251

SARIYER

209

236

283

168

KÜÇÜKÇEKMECE

256

491

47

150

KAĞ ITHANE

308

116

275

14
5
27
4
36
3
41
6
68
7
30
8
25
8
65

GÜNGÖREN

94

214

258

11
5
13
7
20
8
95

GAZİOSMANPAŞ A

288

500

275

FATİH

SULTANBEYLİ

111

66

EYÜP

405

88

ESENYURT

755

254

1,6
86
1,9
16
2,4
03
3,3
00
1,6
00
1,3
00
296

243

ÇATALCA

571

309

239

15
2
19
3
23
2
35
1
16
1
13
3
37

BÜYÜKÇEKMECE

694

361

BEYLİKDÜZÜ

760

114

BAŞ AKŞ EHİR

266

322

BAKIRKÖY

649

SANCAKTEPE

BAHÇELİEVLER

PENDİK

BAĞ CILAR

404

AVCILAR

384

ARNAVUTKÖY

466

76

BEYOĞLU

181

457

BEŞİKTAŞ

638

181

BAYRAMPAŞA

136

287

42

213

194

73

3
52

682

MALTEPE

16
4
21
2
26
3
39
0
18
2
15
2
42

193

160

640

1,03
0
1,96
4
560

177

353

7
60

163

366

92

757

2
7
2

55

850

271

319

332

7
5
3
7
4
1
2
1
8
,
2
,
2
,
3
,
3
,
4
,
5
,
4
,
3
,
4
3
1
,
6
,
6
,
2
,

8
57

228

270

381

113

17
3
55
0
118

2
4
1
2
3
3
1
6
1
1
5
7
4
4
1
5
9
1
1
4
1
1
7
8
5
6
8

9
36

14
6
49
3
38
7
41
0

312

394

51

14

306

666

1,6
79
74
4
6,2
42
42

8
4
7

36

312

144

119

24

265
641

5,96
9
12,8
71
2,94
8
137

5
38

111

125

259

29
6

4,5
72
863

4
64

95

180

KARTAL

30
9
64
3
78
1
96
4
1,3
60
64
2
52
5
11
9
28
0
1,0
21
83
1
73
2

1,8
11
2,1
46
52
6
27

3,02
6
721

36

4,99
3
1,27
9
2,17
0
33

9
6
7

417

KADIKÖY

54

94
16
4
44

2,36
5
3,76
8

3
6
8

245

188

17
4
27
6
87

2,3
29

2
7
3

1,0
87
544

123

1,7
42
1,4
81
778

16
2
23
6
77

3,8
01
2,2
35
8,9
17
257

2
52

143

153

2,0
92
31

1,03
7
20

2,8
42
1,6
05
1,0
98
25

2
53

765

177

111

71
8
12

5
9

124

57

53

2,73
5

6
36

101

616

146

4

174

2,2
78

0
78

496

ÇEKMEKÖY

17

66
3

0
3
7

173

110

2,5
26
82
1
1,6
97
19

5
35

1,0
42
265

120

4
34

44
4
14
7
28
4
36
7
41
8
68
2
31
3
26
2
66

10

2,2
78

0
66

612
9
8
2

102

4
3
4

511

0
8
5

7
44

291

2,6
92
4,2
90
1,9
02
95

0
20

167

1,1
83

4
68

BEYKOZ

323

3,0
19
5,4
42
1,6
80
76

9
8
5

331

2,9
94
1,3
28
1,9
48
33

8
63

ATAŞEHİR

3,4
09
32

5,52
4
1,15
7
1,31
2
31

4
49

127

0
5
7

ADALAR

2,0
85
968

4
7
4

13

206

399

3,80
9
1,20
9
3,25
2
37

8
7
2

17

4,88
8
1,15
4
1,81
4
33

8
9
2

1,2
81

6
7
3

ZEYTİNBURNU

2,0
04

9
45

ŞİŞLİ

3
30

SULTANGAZİ

1,7
70
1,6
18
5,4
56
4,2
90
1,7
52
1,7
25
2,3
23
98
3
2,2
31
1,8
86
2,7
37
70
7
2,9
51
3,2
94
2,5
76
5,7
27
2,7
53
2,9
67
2,7
34
4,0
16
2,4
22
9,5
64

3

3

2

2

1

5

4

6

1

6

5

4

8

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 10

USKUDAR

21,0
18
15,6
44
58,2
94
37,2
27
16,7
52
319,
358
16,8
95
7,36
9
19,0
13
10,3
36
20,2
64
5,09
1
30,9
36
45,2
61
22,2
91
13,9
62
26,2
77
15,3
23
15,8
20
84,7
43
11,6
11
36,6
40
36,1
89
13,2
81
9,95
2
302

9,91
0
6,86
8
51,9
84
31,6
74
19,8
74
14,8
03
151,
972
12,9
99
10,2
56
20,4
79
11,4
61
2,81
4
56,7
39
18,5
69
45,2
11
34,8
22
68,1
08
29,9
91
21,5
09
29,9
98
12,4
73
24,2
64
34,5
15
22,4
53
26,8
60
460

8,21
0
5,02
5
22,9
82
17,2
01
9,82
6
8,40
5
14,1
04
155,
306
7,84
4
36,8
45
8,94
4
2,23
3
15,5
02
12,9
62
23,7
59
31,6
41
21,1
85
11,9
80
67,8
28
16,0
74
43,7
73
22,0
57
20,8
03
76,1
40
12,5
11
720

BAĞCILAR
BAHÇELİEVLE
R
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKME
CE
ÇATALCA
ESENLER
ESENYURT
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANP
AŞA
GÜNGÖREN
KAĞITHANE
KÜÇÜKÇEKME
CE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURN
U
ADALAR
ATAŞEHİR

6,98
8
8,65
9
2,49
4
12,5
28
5,94
3
7,86
5
13,8
15
5,13
7
3,74
1
1,62
2
2,90
3
11,0
25
7,72
6
30,5
46

2,34
7
2,24
1
667

6,31
3
7,22
4
1,93
1
9,89
1
5,42
2
7,48
9
9,81
7
3,61
1
2,46
9
1,23
1
2,32
2
8,73
9
7,29
6
13,9
15

5,09
5
4,86
3
1,48
2
7,85
5
4,35
7
6,18
3
7,51
4
2,76
5
1,85
4
818

5,50
9
4,35
1
1,48
3
8,44
3
4,69
0
6,47
2
7,82
5
2,76
7
1,82
5
823

6,17
2
6,20
0
1,70
4
9,49
3
5,29
2
7,24
4
9,07
1
3,22
5
2,15
5
916

1,76
2
6,90
6
5,85
3
9,47
4

2,01
5
7,03
5
6,25
9
9,24
6

4,92
0
6,23
1
1,68
8
7,44
3
4,23
4
5,77
1
8,25
1
3,31
7
2,37
9
1,01
7
1,88
1
6,93
3
5,77
8
12,0
21

8,19
4
10,4
24
2,50
4
12,1
81
6,81
1
10,1
17
11,5
30
4,67
9
2,97
4
1,09
1
2,59
8
11,4
97
9,68
3
13,6
58

BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
GEBZE

3,62
8
1,97
5
2,79
8
3,50
8
1,24
8
833
395
821
3,24
1
2,57
6
4,88
4

2,27
4
8,10
2
7,10
9
11,2
08

BEŞİKTAŞ

BAŞ AKŞ EHİR

10,4
38
13,4
12
60,6
22
79,9
14
138,
820
20,7
94
20,0
40
8,60
6
12,4
54
12,7
12
11,8
84
2,72
2
27,1
39
22,0
36
17,8
03
37,0
44
18,4
41
33,0
09
12,8
57
80,9
41
8,26
5
21,1
92
18,1
74
14,6
60
40,8
57
443

AVCILAR

12,2
93
12,8
05
119,
772
284,
590
50,1
78
24,9
65
23,8
00
8,62
3
13,5
55
13,6
62
13,3
72
3,10
1
47,0
99
24,5
40
21,3
60
28,3
89
24,4
79
49,5
24
14,6
89
95,9
41
9,27
9
24,8
32
26,9
61
14,3
68
31,0
45
397

8,72
9
23,5
44
16,6
86
14,8
51
8,93
5
16,8
17
5,56
8
2,76
1
197,
776
3,13
5
31,0
67
3,91
6
8,90
9
83,9
79
7,09
7
5,89
0
7,18
5
4,60
3
22,0
79
4,58
9
27,9
98
9,61
9
4,36
0
4,52
0
147
2,33
4
2,69
6
717
3,78
0
1,99
4
2,74
1
3,67
1
1,33
7
904
531
908
3,24
5
2,64
9
5,73
8

7,35
3
4,63
1
20,9
20
15,9
77
10,4
13
7,91
5
13,7
29
23,4
32
6,87
5
154,
422
8,03
0
2,04
1
14,5
93
11,5
57
23,5
63
51,2
50
21,5
81
11,3
20
35,1
37
14,7
55
13,5
33
19,8
61
19,1
27
58,8
55
15,5
75
862

16,1
59
23,1
18
24,9
98
18,2
59
10,0
83
24,1
82
8,37
0
4,04
0
42,7
43
4,66
1
315,
681
16,5
95
13,4
95
95,1
23
11,4
32
7,85
2
11,0
94
9,04
4
7,01
0
26,9
00
7,12
8
93,9
28
15,1
65
6,47
6
5,46
0
203

7,8
66
2,5
82
4,3
66
3,0
43
1,7
53
3,9
80
1,5
93
1,0
45
4,5
45
1,0
97
13,
28
50,
37
2,2
19
8,5
22
2,9
47
1,5
45

8,87
6
6,37
4
2,48
8
13,2
86
7,47
1
10,9
25
12,3
24
4,72
8
3,17
9
1,02
4
2,79
6
11,4
69
10,1
51
13,2
85

3,43
0
4,22
5
1,23
2
5,48
2
2,93
4
3,99
4
6,16
4
2,42
7
1,67
6
919

1,0
24
1,2
26
42
8
1,5
74
91
9
1,0
91
2,1
71
84
0
57
9
33
3
57
7
1,6
23
1,1
71
3,4
62

1,55
2
4,91
7
3,88
1
9,89
6

1,6
16
1,6
30
5,0
38
2,0
96
29,
27
3,6
21
1,6
96
95
0
51

6,41
6
4,65
8
68,2
28
32,0
60
13,5
28
13,2
48
33,0
79
6,77
7
6,60
8
11,6
25
6,97
1
1,68
8
184,
080
12,6
45
18,5
96
18,8
32
28,6
04
36,7
64
11,0
78
28,0
38
6,13
9
13,5
89
22,9
85
11,3
52
17,4
43
246

19,3
60
61,7
71
40,4
08
31,7
31
18,9
06
69,5
57
13,2
93
6,08
7
65,2
51
7,48
4
59,6
76
7,46
5
22,4
12
536,
556
15,6
95
12,9
48
16,8
70
13,8
38
10,5
35
54,1
01
8,89
5
43,5
69
21,5
01
10,0
04
9,45
2
269

10,9
02
3,90
0
24,2
06
15,3
13
8,45
6
9,44
2
24,7
75
10,6
15
5,72
1
21,7
76
6,48
0
1,96
1
20,2
18
10,3
69
135,
346
21,5
48
58,3
80
10,5
79
31,1
99
17,9
28
13,2
96
14,2
60
26,9
85
23,0
52
11,0
10
321

3,01
1
3,06
7
856
4,70
8
2,58
0
3,68
5
4,37
8
1,59
6
1,05
1
481

4,05
8
4,87
1
1,29
9
6,43
2
3,49
2
4,76
2
6,47
8
2,45
6
1,68
4
941

3,54
4
4,00
4
1,05
7
5,54
7
3,02
6
4,42
2
5,16
4
1,98
4
1,30
1
593

1,04
5
4,06
5
3,48
4
5,48
6

1,63
3
5,54
6
4,71
5
9,50
4

1,23
6
4,76
8
4,16
2
6,36
7

16
,6
13
,7
56
,5
51
,6
39
,9
16
,7
31
,6
17
,9
19
,1
36
,0
21
,0
4,
65
37
,4
29
,9
33
,7
44
3,
36
,0
38
,0
26
,8
43
,5
18
,8
48
,4
32
,2
31
,5
86
,8
2,
36
23
,4
15
,2
6,
51
35
,0
19
,5
29
,1
32
,0
12
,3
8,
25
2,
63
7,
19
30
,2
26
,5
34
,4

9
6

1,
11
1,
7
7
3
4
7
1
8
3
4
1,
6
1,
2
2,
5

7,
9
9,
6
2,
9
2
0
1,
9
3,
8
9
7
2,
7
1,
9
2,
3
3,
6
1,
91
1,
1
4
7
7
4
4,
4
3,
0
6,
2

13,23
0
4,130

1
8,
3,
7
2,
6

4,066
222
3,452
4,641

1,
3

1,696
5,411

1,
2

3,731
3,932

1,
1
1,
7

8,541
3,644
2,498
1,171
1,845
7,005

1,
7
1,
2
2,
7

4,564
17,91
2
R

4,71
4
2,83
9
23,5
91
13,0
76
6,74
3
8,00
4
33,3
36
6,41
5
4,20
6
11,6
77
4,38
2
1,20
6
25,3
44
7,77
2
50,4
15
14,8
51
185,
181
9,53
6
17,6
58
15,2
95
6,58
7
9,04
3
32,4
29
13,3
28
8,17
7
205

7,42
0
6,09
3
57,4
21
43,8
23
20,7
38
9,87
1
21,6
54
6,15
9
8,27
4
9,09
7
9,17
9
2,10
4
48,4
06
14,1
03
14,7
09
21,3
73
18,8
76
121,
593
10,0
63
25,3
73
7,13
2
19,9
41
17,7
61
10,1
85
23,5
66
315

6,33
6
3,58
9
18,1
84
12,6
17
7,45
1
7,78
1
12,3
01
37,8
68
5,76
7
32,8
29
6,45
2
1,74
0
12,8
20
9,86
7
30,2
56
19,4
94
25,1
31
8,70
3
222,
885
13,6
50
28,2
75
15,1
61
20,2
99
66,0
88
8,73
8
432

20,0
55
21,1
88
105,
261
87,6
66
41,5
40
62,8
21
21,4
31
8,77
6
19,2
95
12,2
81
18,7
86
4,71
8
39,1
31
40,1
62
24,0
43
22,4
48
27,6
21
26,1
11
16,3
84
450,
302
11,6
88
33,5
05
34,4
28
15,1
24
19,2
42
379

6,20
7
2,94
5
13,1
74
9,07
6
5,19
5
5,44
4
7,38
3
33,1
38
5,48
5
12,2
90
6,19
2
1,84
6
8,10
8
8,65
1
18,8
29
11,6
41
13,0
42
6,32
4
41,5
53
10,0
31
274,
223
16,4
81
14,7
60
34,1
07
5,13
6
361

2,25
4
2,75
2
632

4,60
0
4,04
9
1,33
6
7,00
2
3,95
4
5,43
0
7,06
0
2,57
7
1,76
6
666

4,88
5
7,59
0
1,63
0
7,49
7
4,13
4
5,96
3
7,02
5
2,97
9
1,82
8
808

4,60
5
8,24
1
1,66
5
7,01
8
3,72
3
5,48
7
6,49
3
2,93
8
1,66
8
908

7,230

1,64
0
6,29
2
5,28
6
9,13
2

1,66
6
7,16
1
6,28
1
8,59
4

5,38
1
6,09
0
1,68
2
8,31
0
4,62
5
6,38
5
8,32
7
3,15
7
2,17
2
1,06
3
2,00
0
7,32
7
6,26
5
11,2
62

1,61
0
7,61
1
5,97
3
9,28
2

3,890

808

11,41
5
8,189

3,24
2
2,88
8
4,30
3

3,59
3
1,93
6
2,80
7
3,18
6
1,16
5
745
366
779
3,01
3
2,68
7
3,90
5

K
E
Ç
K
Ç

S

1
1
8
7
3
8
9
8

7
8
5
0
2
1
3
4

23,
855
46,
383
12,
364
7
0
7,6
33
10,
462
3,2
79
10,
248
8,0
79
9,2
78
15,
110
6,6
74
4,4
05
1,4
60
2,9
90
14,
691
10,
630
22,
319

8,
65
4,
32
23
,6
2
8
3,
02
2,
85
1,
19
4,
02
3,
28
3,
75
6,
07
2,
45
1,
68
5
5
1,
22
5,
43
3,
96
8,
77
R
B
E
Z

18
,1
10
,6
45
,3
33
,5
19
,5
18
,0
27
,9
84
,3
17
,3
89
,2
20
,5
5,
25
30
,2
28
,2
51
,0
61
,6
44
,4
23
,0
12
8,
32
,8
66
,2
53
,7
42
,7
36
0,
23
,4
1,
31
16
,9
20
,2
5,
26
25
,5
14
,2
20
,0
25
,0
9,
92
6,
47
2,
48
5,
84
23
,9
20
,2
31
,9

7,55
1
6,26
2
29,0
20
27,5
50
24,5
59
8,18
1
16,2
66
6,70
0
8,69
1
10,0
98
9,71
8
2,19
4
20,7
64
13,9
33
14,8
05
50,6
34
16,7
43
22,7
88
10,9
53
21,6
89
8,10
4
22,4
87
14,7
82
10,9
48
183,
589
486

R
A
A
D
A

1
1
6
3
1
2
1
2
4
5
2
0
1
5
7
7
4
0
5
7
4
7
2
7
1
6
2
8
8
9
5
3
6
5
3
6

4,
59
2,
80
2,
56
1,
22
38
,2
11,
90
9,
47
22
,0
17
,1
22
,5
26
,9
20
,5
13
,5
1,
95
5,
35
34
,9
31
,2
20
,3
R
E
Ş
A
A

3,
61
2,
13
1,
14
18
3
4,
26
42
,7
3,
62
3,
97
3,
36
3,
65
6,
66
5,
90
2,
99
1,
12
1,
29
11
,7
10
,3
8,
07

1
,
5
0
3
6
1
1
3
,
3
,
6
,
2
,
1
,
2
,
4
,
8
,
3
,
7
3
8
8
9
,
5
,
3
,

8,
92
4,
97
4,
85
2,
02
29
,7
18
,0
10
,4
51
,91
23
,6
28
,4
38
,1
19
,4
12
,9
2,
74
7,
08
40
,7
47
,0
40
,3

4,43
8
2,52
0
3,03
1
1,19
4
14,0
40
8,66
6
4,80
7
13,9
79
64,1
40
27,3
57
73,6
21
16,6
79
15,9
35
1,47
4
11,6
48
19,5
73
16,8
25
32,0
86
R
A
K

3,9
28
2,0
59
2,7
93
1,9
70
16,
02
8,2
22
5,2
24
14,
81
27,
79
28,
68
34,
36
14,
05
10,
14
1,2
70
5,9
54
20,
48
18,
07
21,
96

K
26,03
8
18,60
2
30,83
0
21,58
4
12,03
0
23,60
3
11,18
7
6,852
37,56
4
7,039
136,3
22
39,35
3
15,93
3
62,50
3
18,86
9
11,09
5
14,78
2
11,91
8
10,37
8
30,71
4
14,43
5
1,225,
818
22,97
4
10,69
4
6,801
362

6,63
1
3,68
0
28,2
77
14,6
95
6,56
2
14,4
65
18,2
32
7,05
3
5,18
1
10,8
59
5,33
7
1,59
2
21,5
07
9,86
5
30,0
36
9,77
8
54,6
55
7,82
6
17,9
75
21,4
75
8,02
2
11,0
64
168,
060
13,2
32
5,61
9
217

2222,376

8,798
2,895

11,86
4
6,407

3,32
2
707

3,881

3,82
8
2,03
6
3,00
8
3,36
3
1,27
5
802

2,343

453

7,908
14,91
5
5,666

25,85
3

6,27
5
4,91
2
1,81
8
9,60
1
5,38
5
7,51
3
9,46
0
3,49
6
2,38
5
870
2,17
7
8,51
4
7,25
4
11,9
69

1
0
8
1
2
8
2
4
1
8
9
3
1
4
1
0
1
2
1
5
1
3
3
2
1
7
1
8
1
5
6
8
1
5
1
7
1
2
2
2
1
3
3
3
1
6
1
5
2
5
8
5
1
,
4
9
3
4
4
,
1
,
2
,
1
,
5
7
3
4
7
7
2
7
1
,
2
,
6
5

3,97
5
2,25
6
7,00
7
5,67
0
3,84
9
2,95
3
3,45
6
5,07
0
4,10
0
3,40
3
5,16
8
1,55
6
3,98
7
5,94
7
5,51
2
8,17
9
5,00
7
3,99
9
5,99
3
7,38
8
16,2
63
6,58
1
6,34
9
3,82
1
2,64
1
287,
736
28,9
51
22,1
97
83,5
14
42,6
10
78,6
58
59,0
23
43,3
82
25,6
63
4,46
7
14,5
18
97,7
04
97,8
12
39,0
62

3,17
0
1,59
5
5,79
8
3,96
4
2,31
7
2,50
3
2,92
3
5,12
9
3,17
7
3,08
3
3,68
4
1,01
4
3,29
8
4,72
2
4,99
9
3,72
0
4,65
2
6,21
3
4,54
7
6,84
4
10,5
04
5,98
0
5,90
6
1,89
1
391
14,3
26
228,
749
10,8
03
14,4
40
8,68
0
11,5
03
16,4
92
13,0
23
6,11
9
4,02
7
4,34
2
31,2
88
33,4
72
16,5
85

1
,
4
4
1
,
1
,
6
0
6
6
6
8
1
,
9
6
6
7
1
,
4
0
8
0
1
,
1
,
1
,
1
,
6
6
1
,
1
,
1
,
3
,
1
,
1
,
5
3
2
7
1
1
1
0
5
1
9
,
6
,
8
,
1
2
2
5
7
,
2
,
3
,
2
6
1
6
9
,

7,
45
4,
32
13
,0
10
,7
6,
44
4,
87
5,
97
7,
07
8,
48
5,
50
10
,1
2,
75
7,
35
11
,3
9,
57
12
,6
8,
27
7,
50
10
,1
11
,3
33
,8
11
,2
9,
36
6,
52
4,
13
91
,0
35
,9
20
,1
28
,
63

16,6
71
13,1
02
369,
612
101,
254
28,7
82
31,7
57
29,8
96
9,97
6
16,8
22
14,0
59
18,3
25
4,42
0
80,3
87
31,7
01
27,0
48
23,5
91
35,6
95
42,5
86
17,4
02
88,3
55
13,2
05
37,5
65
42,4
39
16,3
75
18,8
44
428

3
5

18
,9
6,
08
9,
80
2
3
2,
55
3,
15
1,
05
3,
62
2,
79
3,
17
5,
21
2,
16
1,
48
5
9
1,
08
4,
58
3,
52
8,
06
E
C
E

35
3,
9

7,79
3
144,
885
22,0
45
23,4
57
13,8
69
14,7
87
6,09
0
2,86
2
25,8
22
3,84
4
15,5
37
2,58
6
9,22
0
53,0
46
7,40
5
7,51
2
7,41
1
9,60
1
4,70
3
40,5
18
3,87
3
19,2
36
9,66
8
4,64
3
6,54
7
155

E

1,
2

1
0
8
6

10
,0
16
,2
4,
45
2
3
2,
10
3,
58
9
8
2,
77
2,
21
2,
57
4,
05
1,
97
1,
24
4
4
7
9
4,
21
3,
14
5,
75

98
5,
2

272,
601
9,61
5
23,9
83
16,9
83
7,88
1
18,9
26
7,93
3
4,78
8
20,4
68
5,55
9
29,4
21
11,5
82
12,2
13
31,1
44
24,6
29
7,29
0
13,8
46
9,07
3
9,19
6
26,7
78
12,7
96
94,0
04
22,5
51
7,57
5
5,04
3
297

A
B

E
B

531
2,42
1
1,73
8
3,85
0

1,
2

9,
42
3,
73
8,
29
1
8
2,
10
2,
20
8
4
2,
83
2,
31
2,
58
4,
34
1,
74
1,
20
4
0
8
7
3,
85
2,
76
6,
49

98
5,
5

BAKIRKÖY

AVCILAR

C
Ğ
A
B

93
8,
6

A
R

ARNAVUTKÖY
ARNAVUTKÖY

R
A

BAHÇELİEVLER

GEBZE

484
2,07
1
1,56
0
4,13
0
Z
D
K

1
2,
3,
8
3,
3

MALTEPE

UMRANİYE

265

19,
563
11,
997
32,
610
1,2
59
11,
695
8,9
78
4,3
04
14,
953
11,
773
14,
349
20,
516
8,6
23
5,7
48
1,6
36
3,9
73
19,
655
14,
793
25,
748

KADIKÖY

TUZLA

303

1,83
2
1,46
2
1,71
0
2,63
7
1,05
8
702

12
,5
6,
81
4,
95
1
6
1,
47
1,
87
6
2
2,
00
1,
60
1,
88
2,
90
1,
28
8
4
3
1
5
7
2,
77
2,
04
4,
23
P

ÇEKMEKÖY

ŞİLE

635

1,34
2
1,52
8
520

11,
92
3,8
43
5,3
86
1
6
1,8
31
2,4
47
7
9
2,6
69
1,9
89
2,2
00
3,8
22
1,6
46
1,1
32
5
0
8
2
3,3
92
2,5
70
6,5
72

ŞİŞLİ

SULTANBEYLİ

10,5
40
3,73
0
6,60
8
138

SULTANGAZİ

SANCAKTEPE

1
,
3
8
4
0
2
2
2
9
4
2
1
7
4
5
3
5
3
3
8
2
3
9
2
7
1
0
1
6
6
8
4
3
1
,

SARIYER

PENDİK

1,68
4
1,17
8
1,32
7
2,25
9
934

8,
43
2,
50
3,
23
1
2
1,
57
2,
15
7
3
2,
34
1,
69
1,
90
3,
59
1,
59
1,
09
4
7
7
6
3,
03
2,
13
6,
86

KAĞ ITHANE

MALTEPE

1,11
1
1,44
3
457

10
,6
15
,7
7,
49
4
3
4,
04
3,
60
1,
55
5,
25
4,
30
5,
14
7,
54
3,
15
2,
12
6
0
1,
45
7,
00
5,
27
9,
42
Ğ
O
E
B

GÜNGÖREN

KARTAL

5,64
9
1,93
7
2,65
0
92

GAZİOSMANPAŞ A

KADIKÖY

12,
23
20,
81
7,1
01
4
0
3,9
86
5,4
48
1,6
15
5,1
89
4,0
42
5,1
29
7,2
03
3,2
30
2,0
70
6
5
1,3
73
7,3
69
5,2
47
9,7
93

FATİH

ÇEKMEKÖY

16
,4
7,
54
10
,5
2
6
2,
78
3,
13
1,
05
3,
88
3,
05
3,
39
5,
50
2,
15
1,
45
5
3
1,
19
4,
86
3,
67
7,
88
A
Ş
A
P

ESENYURT

BEYKOZ

1
9

19
,0
4,
83
5,
31
1
8
2,
17
3,
02
1,
00
2,
96
2,
44
2,
66
4,
88
2,
18
1,
56
5
4
9
7
4,
13
3,
06
8,
23

ESENLER

3,
61
5,
16
1,
70
5,
67
3,
94
4,
22
9,
31
3,
82
2,
83
1,
01
1,
73
7,
57
4,
81
23
,4

10
,8
6,
07
16
,5
2
6
2,
81
2,
45
9
9
3,
91
2,
97
3,
43
5,
18
1,
97
1,
30
5
1
1,
17
4,
59
3,
55
6,
93

ÇATALCA

ATAŞEHİR

15,
19
5,5
67
12,
50
2
3
2,4
26
2,6
59
9
5
3,3
25
2,6
09
3,0
88
4,7
36
1,9
12
1,2
86
4
7
9
5
4,3
66
3,1
93
6,9
07

,

ADALAR

22
,7
6,
19
8,
74
2
6
3,
04
3,
80
1,
23
4,
26
3,
28
3,
73
6,
21
2,
51
1,
72
7
0
1,
28
5,
51
4,
02
10
,1

2

ZEYTİNBURNU

6,
36
2,
32
3,
96
1
0
1,
34
1,
41
4
8
1,
92
1,
36
1,
68
2,
51
9
5
6
3
2
6
5
2
2,
32
1,
66
3,
92

2

14
,4
3,
10
3,
22

ŞİŞLİ

BÜYÜKÇEKMECE

SULTANGAZİ

BEYKOZ

Tablo 10.1.10 TAB’lara Göre Toplulaştırılan Günlük Yolculukların İlçelerdeki Dağılımı (Temel Durum)

48
,1
81
,9
67
,1
33
,8
21
,2
5,
22
14
,8
93
,0
14
4,
56
,2

4,32
2
2,69
7
8,00
5
6,73
5
4,18
8
2,92
3
3,62
7
3,43
1
4,87
3
3,02
4
6,04
2
1,67
4
4,51
1
6,72
4
5,10
9
8,56
4
4,60
8
4,65
3
4,55
0
6,44
7
6,14
6
19,0
86
5,90
2
4,64
1
4,32
5
2,42
1
36,0
52
17,1
15
9,96
6
39,1
76
365,
006
82,8
36
190,
548
34,7
09
31,9
17
3,59
8
31,6
97
39,0
28
35,7
24
53,6
72

3,
7
2,
3
7,
2
6,
2
3,
9
2,
5
3,
3
3,
3
4,
2
2,
9
4,
9
1,
3
4,
1
5,
8
4,
6
8,
9
4,
1
4,
4
4,
2
5,
7
5,
4
1
4,
5,
3
4,
3
4,
2
4,
6
5
7,
1
8,
1
2,
5
7,
8
4,
2
0
8
0,
3
3,
2
1,
3,
2
1
6,
4
8,
4
8,
3
7,

1.13 arasındaki şekillerde mevcut durum ve temel ağ 2023 yılı Hiçbir şey yapılmaması durumunu içeren otomobil ve toplu taşıma yolculuklarına ait zirve saat dağılımları görülmektedir. Şekil 10.1.2 Ulaşım Türlerine Göre Zirve Saat Yolculuk Talebi Şekil 10.1.1.11 ’de görüldüğü üzere 2023 yılında yeni gelişen kentsel alanlardan ve bu alanlara yapılan özel otomobil hareketlerinde büyük artış gerçekleşmektedir. Bu durum da Çevre Düzeni Planına göre kentin dışında gelişen yeni yerleşim alanlarının gelecekte yoğun trafiğe sahip olacağını göstermektedir. Çizgi kalınlığı.1.10 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Zirve Saat Otomobil Yolculukları 223 Şekil 10.10 ila Şekil 10.1. Şekil 10.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 10 10.1. TAB’lar arasındaki yolculuk sayısı ile orantılıdır.11 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Zirve Saat Otomobil Yolculukları 224 .

14’te temel durum için.13 2023 Temel Durum için Tüm Amaçlara Göre Zirve Saat Toplu Taşıma Yolculukları 10.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 10 Şekil 10. raylı sistem ve deniz hatlarına atanmıştır.1.1.1. Şekil 225 . Şekil 10.12 Mevcut Durum için Tüm Amaçlara Göre Zirve Saat Toplu Taşıma Yolculukları Şekil 10.1. Atama sonucunda elde edilen hacim değerinin birim otomobil değerine dönüştürüldükten sonra toplu taşıma yolculukları otobüs.2 Karayolu Ağı Yolculuk Talebi Hiçbir şey yapılmaması durumu senaryosunda 2023 yılı günlük ve zirve saat yolculukları temel ağ olarak kabul edilen karayolu ağına atanmıştır.

1.14 Mevcut Duruma ait Günlük Hacim Değerleri Şekil 10.1.15’te ise 2023 yılı için günlük birim otomobil cinsinden yolculuk talepleri görülmektedir.1. Şekil 10. Trafik hacimlerine bakıldığında temel ağ olarak kabul edilen ulaşım ağında herhangi bir düzenleme yapılmadığında gelecekte durumun ne kadar ciddi olacağı görülmektedir. Her yol kesimi için atanmış trafik hacimleri çizgi kalınlığına göre farklılaşmaktadır.15 2023 Temel Durum Günlük Hacim Değerleri 226 .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 10 10.

2. Öte yandan İstanbul’da bu oran %29’dur. İstanbul ve Japonya kentlerindeki otomobil sahipliği ve kişi başına GSYİH arasındaki değişim görülmektedir. Bu bölümde örnek olarak Japonya’nın üç ana metropoliten alanında otomobil sahipliği ve türel dağılım arasındaki ilişki incelenmektedir. otomobil sahipliğindeki artışa rağmen toplu taşıma hizmetlerinin arttırılması ve geliştirilmesiyle otomobil türel dağılım oranının azaltılmasının mümkün olabileceğini göstermektedir.000 km olup Nagoya’da 900 km’dir. Tokyo ve Osaka’da raylı sistemin payı Nagoya’dan daha yüksektir.041 877 1.1. Şekildeki grafik gösteriminde ülkeler ve belirli ana kentler bir arada incelenmiştir.000 km ve 3.Tokyo Metropoliten Alanı Chukyo (Nagoya) Kei-Hanshin (Osaka) Japonya Demiryolu Şirketi Özel Demiryolu Şirketi 841 270 482 920 517 721 Metro 280 90 130 2. Tokyo.2.2. Şekil 10. Şekil 10. Türkiye. Asya kentleri.2Japonya’da Üç Ana Metropoliten Alanda Türel Dağılım Oranları Dünyadaki büyük kentlere ait deneyimler.2. Osaka ve Aichi (Nagoya)’de. Yukarıda bahsedilen örneklerden yola çıkılarak özel otomobil sahipliğindeki artışa rağmen raylı sistem ağının arttırılması ve raylı sistem hizmetlerinin geliştirilmesiyle ulaşım talebinin özel otomobilden toplu taşımaya (raylı sistem) kaydırılması mümkün olabilmektedir. Tokyo ve Osaka’daki işletme mesafeleri sırasıyla yaklaşık olarak 2. İstanbul’da ise temel durumda otobüs başlıca paya sahip iken raylı sistemin oranı %7’dir. Şekil 10.446 Raylı Sistem Ara Toplamı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Final BölümRapor 10 Bölüm 10 Tablo 10. Avrupa ülkeleri. Tablodaki raylı sistem verileri Japonya Demiryolu Şirketi. özel demiryolu şirketleri ve metroyu kapsamaktadır.951 6.2. Tokyo ve Osaka metropoliten alanlarında otomobil türel dağılım oranları %54 ve %60 iken Nagoya’da bu oran %83’tür. otomobil sahipliği ve kişi başına GSYİH incelendiğinde diğer ülkelere oranla otomobil sahipliğinin daha düşük olduğu görülmektedir.1 Otomobil Sahipliği ve Kişi Başına GSYİH İlişkisi 227 .333 Tramvay 17 31 55 Otobüs 9.807 7. Tokyo ve Osaka’daki yüksek raylı sistem oranları Tablo 10.1’de görülen raylı sistem işletme mesafelerine bağlıdır.2’de Japonya’daki üç ana metropoliten alan ve İstanbul için yaya ve motosiklet türleri hariç olmak üzere türel dağılım oranları karşılaştırması görülmektedir.1 Raylı Sistem İşletme Mesafeleri 10.

havaalanları. yaya ulaşım akslarını oluşturulması Egsoz salınım ını minimize edecek alternatifler İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı geliştirerek Tarihi yarımadada yer alan tarihi ve Final Rapor Bölüm 11 kültürel varlıkların korunması Bölüm 11 Ulaşım Ana Planı İçin Politikalar ve Stratejiler 11. İstanbul bütününde Planlı kentsel gelişimi destekleyecek hızlı ağ alt ve her iki yakada dengelenebilmesi için yeni yapısının oluşturulması odakların belirlenmesi Doğu-batı yönündeki doğrusal gelişmeye paralel Ulaşım odakları (lojistik. Hedef ve Politikalar 11. konfor. Ana Plan Tablo 11. toplumsal açıdan sosyal eşitlik ilkesine bağlı.. 11.2 Japonya’daki Üç Metropoliten Alana ve İstanbul’a Ait Türel Dağılımların Karşılaştırılması 228 . otogarlar.)arasında entegrasyonun Öncelikle Tarihi Yarımada olmak üzere kentin tarihi dokularında lastik tekerlekli araç trafiğinin azaltılması. güvenlik. sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin kurulması ile kentte yaşayanların ulaşım taleplerinin karşılanması amaçlanmaktadır. ulaşım Ulaşım sisteminin etkin kullanımı ile sürdürülebilir stratejileri ile ilişkilendirilerek belirlenmesi ulaşım sisteminin kazanılması İstanbul’da öncelikle araçların değil insanların Hızlı ve konforlu toplu taşıma sistemi için raylı ekonomik ve hızlı ulaşımının sağlanması sistem ağının geliştirilmesi Nüfus-istihdam dağılımının.1..1. kentin tarihi ve kültürel kimliği ile uyumlu.1.1 İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile İUAP Hedefleri Şekil 10.1. “Planlı gelişme” ilke olarak benimsendiğinde.2 Ana Planın Hedefleri Genel Hedef Gelecekte motorlu araç trafiğinin azaltılması. OSB. ekolojik açıdan çevreye verdiği zararı minimuma indiren.1’de gösterilmektedir. ekonomik açıdan düşük maliyetli ve kentin planlı gelişimine katkı veren.2. güvenilirlik gibi nitelikleri içeren. merkezi olarak raylı ulaşım sistemlerinin planlanması alanlar.1Amaç.İstanbul İl Çevre Düzeni Planı İstanbul Ulaşım Ana Planı Ulaşım türlerinin entegre edildiği toplu taşıma Kent içi erişilebilirliğin artırılması ve ulaşım türleri ağırlıklı bir ulaşım sisteminin kurulması arasında entegrasyonun sağlanması Önemli seyahat üreten odak yerlerinin. ulaşım konusunda üst ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’ndan gelen hedefler ile alt ölçekli İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı hedefleri arasındaki uyum Tablo 11. erişilebilirlik. toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi ve trafik talebinin özel araçlardan toplu taşıma araçlarına teşvik edilmesiyle kent içinde hareketlilik ve erişilebilirliğin artırılması sonucunda daha yaşanabilir bir kentsel çevrenin oluşturulmasıdır.1 Amaç İstanbul için 2023 yılı arazi kullanım ve nüfus yapısına bağlı olarak.

devam et. bu plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler.) çalışmalarına öncelik ve ağırlık verilmesi • Trafik yönetimi ve denetiminin iyileştirilip etkinleştirilmesi • Sürücüleri ve yolcuları bilgilendirme sisteminin geliştirilmesi • Trafik eğitiminin yaygınlaştırılması • Karayolu altyapısında tıkanıklığın ücretlendirilmesi • Otopark politikalarıyla talep yönetiminin geliştirilmesi Alt Hedefler • 1/100. vb. • Arazi kullanım planlarında öngörülen yeni yerleşim bölgelerin gelişmesini destekleyecek ağ kurgusu oluşturmak. • Trafik talep yönetiminin iyileştirilmesi ve mevcut yolların daha verimli kullanımının sağlanması. otoparklar.2Stratejiler 1) İstanbul İl sınırları dahilinde arazi kullanım kararlarına bağlı olarak şehrin ulaşım ana planını hazırlamak. • 2023 hedef yılındaki ulaşım taleplerinin karşılanması için önerilecek stratejik düzeydeki büyük ulaşım projelerinin kentin ulaşım sistemi üzerindeki etkilerini belirlemek ve bu projelere ilişkin fizibilite değerlendirmeleri yapmak.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda esas alınan hedef yılındaki (2023) arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak ulaşım taleplerinin belirlenebilmesi için stratejik düzeyde (makro ölçekte) bilimsel bir planlama yapmak. transfer merkezleri) planlamak projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım kararlarını oluşturmak 2) Toplu taşımanın etkinleştirilmesi • Çağdaş toplu taşıma sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması • Raylı sistemlerin optimum bir ağ yapısını oluşturacak biçimde önceliklere özen göstererek • • yaygınlaştırılması Denizyolu taşımacılığının etkinleştirilmesi Mevcut altyapının en etkin kullanımının sağlanması • Toplu taşıma ve özellikle raylı sistem yatırımlarının finansmanı için yöntem ve modeller geliştirilmesi 3) Ulaşım talep yönetimini oluşturulması. karayolu . 230 229 .3 Politikalar • Toplu taşıma altyapısının geliştirilmesiyle özel araç kullanımının düşük düzeyde tutulması.raylı sistem ağı denizyolu arasında entegre bir toplu taşıma sistemine yönelik sürdürülebilir ulaştırma sistemi için gerekli koordineli ana ağ yapısını oluşturmak.000 ve daha alt ölçekli bölgesel nazım imar planlarında ulaşım güzergahlarının oluşturulabilmesi için yönlendirici olmak. uzun vadede ise planlı kentsel gelişimi destekleyecek toplu taşıma altyapısının oluşturulması.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 11 • 1/25. 11. • Kentin ulaşım gereksinimlerini uygar ölçülerde karşılamak üzere.1. • Kısa vadede artan araç trafiğine cevap verebilecek karayolu ağının iyileştirilip geliştirilmesi. karayolu sistemleri. uygulanmasının sağlanması ve özel araç kullanımının düşük düzeyde tutulması • Özel otomobil kullanımının toplu taşıma ile bütünleştirilmesi (park et . 11.

231 .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 11 • Yeterli raylı sistem ağı kuruluncaya kadar toplu taşıma kapasitesinde özel önlemlerin alınması (Özel otobüs yolu uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi).

8 km olup. Trafik Talep Yönetimi önlemleri ile talebi azaltma ya da 2013 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır. ihale aşamasındaki projelerden oluşmaktadır.1 Karayolu Temel Ağı 233 232 . KGM.Mahmutbey . i) karayolu ağırlıklı. Temel şebekeyi oluşturan hatlar Tablo 12. bunun 76.1. hafif raylı sistem.2Temel AğAğ Gelişim Stratejileri Alternatif 12. 2023 Ana Plan Ağı Şekil 12.1 Ağ Planlama Süreci modeli ile test edilecek projeler yer Düzeni Planı kararları doğrultusunda ve talep tahmin almaktadır. Şekil 12.2 2014 Metro 24.2. 12.5 İstanbul İstanbulMetropoliten MetropolitenAlanı AlanıEntegre EntegreKentsel KentselUlaşım UlaşımAna AnaPlanı Planı Final FinalRapor Rapor İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm Bölüm1212 Bölüm _____________________________________________________________________________________________________ Bölüm 12 Ana Plan 12.5 2013 Hafif Metro 5. ağı kullanılmıştır. projelerin toplam finansal uzunluğuveya 128.000 ölçekli Çevre Şekiloluşturulan 12. Marmaray projesinin 2013 yılında bitmesi beklenirken.Levent .Olimpiyat Köyü (yeni hat) Marmaray Projesi Kabataş-Beşiktaş-Şİşli-Giyimkent-Bağcılar Toplam 177.2.Bağcılar (Kirazlı) (Aksaray-Havaalanı Hafif Metro uzantısı) Bağcılar .1 ’deHatlar gösterilen sürece göre yapılmıştır. (maksimum ağ) projeleri 2014 ve 2018 yıllarıveiçin etaplandırılmıştır.2.5 km’si mevcut TCDD hattı önünde ekonomik.2. 12. İBB tarafından planlanan ancak henüz onaylanmamış projeler. demiryolu (metro.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarını destekleyen ve bu çalışma ile fayda maliyet analizleri yapılarak son şekli verilmiş ulaşım ağıdır. içeren uygulama planı hazırlanmıştır. diğer inşaat projelerinin de 20122023 hedef yılı için ağ planlamasının dışında.İkitelli . Mevcut Maksimu Ağ Ag Temel Ağ Alternati f Ağ Gelişim Stratejil m Ağ L n Gelişimi 2023 Ana Plan Talep Yönetimi Temel ağ 2014 yılına kadar yapılacak olan karayolu.Yolcu 1 Hareketleri Yük Hareketleri Ko d Hat Adı Tür Uzunluk (km) Açılış Yılı C1 Şişhane .Taksim Şişhane Metro Uzantısı ) Kadıköy .7 2013 Üsküdar-Çekmeköy-Taşdelen Hafif Metro 24.1’de gösterilmektedir. Koridorları (UPM - KGM Projeleri) Plan Projeleri (Maksimum Ağ) Uygulama Planı Plan projelerinde. çevresel açıdan değerlendirilmiştir. temel ağ ve 2023 ana plan ağı olmak üzere üç tür ulaşım km’dir. Tablo 12.5 2014 Aksaray-Yenikapı (Aksaray-Havaalanı hafif metro uzantısı) Hafif Metro 0. Çalışmanın son adımında ise yatırım programını verilmiştir.5 2014 Otogar . tramvay ve Ana Ulaşım diğerleri) ve denizyolu ulaşımına ait mevcut ve inşaatı devam eden Maliprojeleri Çerçeve içermektedir.1’ de yönlendirme konusunda çalışmalar yapılacaktır. 2023 hedef yılı talep analizi ağı Bu kısımda inşaatı devam eden projeler mevcut hatların uzatma çalışmaları anlatılmaktadır. Bu etaplar finansal kısıtlar göz İnşaat tutularak halindekiulaşım.3 TemelŞekil Ağı Oluşturan Ağ planlaması 12.1Şebeke Tanımları ve ağı Planlama Sürecikadar yapılacak mevcut.1 İnşaat Halindeki Raylı Sistem Hatları Şekil 12.9 2012 Banliyö 76.4.1. ii) raylı sistem ağırlıklı ve yapılacak iii) her iki projeleri sistemin kapsayan birlikte kullanıldığı karmaağı sistem olmak üzereaşağıdaki üç farklı Şekil senaryo 2014 yılına kadar karayolu temel 29.1 Karayolu Temel Ağı Arazi kullanımına bağlı ulaşım talebinin karşılanmasına yönelik üretilen. 12. inşaat halindeki.2.Yenikapı (Atatürk Oto Sanayi .2.2 Raylı Sistem Temel Ağı 1/100.2.2 Raylı Yaklaşımı Sistem Temel Ağı 1 Gelecek Talep Raylı sistem temel 2014 yılına 12. üzerindedir. DLH ve İBB’in ulaşımla ilişkili yan şirketlerinin planladığı ya da önerdiği projeler ile 1/100.2’de gösterilen temel ağdaki toplam raylı sistem uzunluğu 231 Ulaşım Ana Planı çalışmasında mevcut ağ.6 2012 Metro 15.861 km olup ağlarını içerir.2. Hedefleri il Mevcut Ağ 2009 yılı itibariyleTemel kullanılan ulaşım ağıdır.Kartal-Kaynarca (yeni hat) Metro 3.6 2013 C2 C3 C4 C5 C6 T1 D2 Metro 26.2.

Bağcılar’dan Halkalı İstasyonuna kadar olan uzatma P1-1 Projesi olarak planlanmıştır. Bu hattın güzergahı yoğun konut bölgesinin içinden geçmektedir.Havalimanı Hafif Metro (M1) hattının bir koludur. (5) Marmaray Projesi Raylı sistem hatlarının en büyüğü olan Marmaray Projesi ile Asya ve Avrupa yakası İstanbul Boğazı’nın altından bir tünelle birbirine bağlanacak.9 km olup.Havalimanı hafif metro hattının (M1) 700 m’lik bir uzantısı olup.2 km olan bu hat. Marmaray Projesine Yenikapı İstasyonu’nda bağlayacaktır.Bağcılar (Kirazlı) Hafif Metro Hattı Otogar .5 km olup Marmaray hattına paralel uzanmakta ve her iki hat birbirine İbrahimağa İstasyonunda bağlanmaktadır.6 uzunluğundaki Aksaray. Yenikapı.Ikitelli . 5.2 milyon ABD dolarıdır. Proje “Boğaz geçişi. Bu hattın 2013 yılında hizmete girmesi beklenmektedir. mevcut hattın iyileştirilmesi ve yolcu vagonların tedarik edilmesi” olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.Bağcılar hafif metro hattı. (7) Üsküdar .Yenikapı Hafif Metro Hattı Bu hat Aksaray . Sirkeci ve Üsküdar’da aç-kapa yöntemiyle yeni yeraltı istasyonları yapılacak ve hat üzerindeki mevcut 37 istasyonda ise düzenlemeler yapılacaktır. Bu hattın 2013 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır. Hattın toplam uzunluğu 15.Çekmeköy . Asya yakasında ise Ayrılıkçeşme’den açılacak bağlantı tünelleriyle erişim sağlanacaktır.Bağcılar Tramvay hattına (T2) ait Bağcılar istasyonundan yaklaşık 400 metre uzağındadır. Toplam inşaat maliyeti ise yaklaşık 520 milyon ABD $’dır. hem yolcu hem de yük taşınabilecektir. Zeytinburnu . 11 yeraltı istasyonu bulunmaktadır. Üsküdar ve Ümraniye ilçelerindeki yoğun konut alanlarından doğu ve batı yönünde geçmekte ve Marmaray Projesi ile Üsküdar’da entegre 235 234 . Metro sistemi mevcut metronun aynısı değildir. (2)Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro hattının toplam uzunluğu 26.Taşdelen Hafif Metro Hattı (İhale Aşamasında) Toplam uzunluğu 24. Tünelin en derin noktası su yüzeyinden 56 m aşağıda olacaktır. Avrupa yakasında Halkalı’ya Asya yakasında ise Gebze’ye kadar üç ray olarak tamamen iyileştirilecektir. Boğazın her iki yakasındaki mevcut banliyö hattı. Projenin toplam maliyeti üç milyar ABD doları olarak tahmin edilmektedir. (6) Aksaray .6 km) kadar uzatılmasıdır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 _____________________________________________________________________________________________________________ (1) Şişhane-Taksim-4.6 km’si tüp tünel ile Boğazın altından geçecektir.5 km olup. Büyük bir kısmı yer altında yapılan bu hattın inşaatına 2005 yılında başlanmış ve 2011’de tamamlanması beklenmektedir. Toplam proje maliyeti yaklaşık 1. bunun 13. (4) Bağcılar .Olimpiyat Köyü Metro Hattı Bu metro Otogar-Bağcılar Hafif Metrosuna Bağcılar Batı Kirazlı 1 İstasyonunda bağlanarak Bahçeşehir İlçesindeki yeni endüstriyel bölgelere toplu taşıma sağlayacaktır. Bu hattın Bağcılar istasyonu. Bu hat 2012 yılında faaliyete geçecektir. Bu tüp tünele İstanbul’un Avrupa yakasında Kazlıçeşme’den.Levent-Darrüşşafaka Metro Hattının Yenikapı’ya Uzatılması Mevcut metro hattının Şişhane’den Yenikapı’ya (3. Şişhane-Yenikapı metrosu bölümü Marmaray hattına Yenikapı’da bağlayacaktır. (3) Otogar . İyileştirilecek ve yeni yapılacak hattın tamamı 76.

3. servis ve toplu taşıma türlerine ait yolculuk mesafesi dağılımları görülmektedir.3.Giyimkent . 2023 temel ağa göre yolculuk uzunluklarının mevcut durumdan yüksek olmasının başlıca nedeni. 12.Beşiktaş . gelecekte plan hedeflerine yönelik kentin lineer olarak doğu-batı yönünde gelişmesi ve Silivri ilçesinin alansal büyüklüğü nedeniyle ilçeye ait yolculuk mesafelerinin artması olarak gösterilebilir. Şekil 12.00 15.91 15. Gelecekte kentsel alan sınırları genişleyeceğinden ortalama yolculuk uzunlukları da genel olarak daha fazla olacaktır.52 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12_____________________________________________________________________________________________________ olacaktır. (8) Kabataş .32 Temel Ağ 2023 25.7 kat daha fazla olacaktır.1.1’de mevcut durum ve 2023 temel ağ durumlarına ait ortalama yolculuk uzunlukları görülmektedir.5 km olan bu hat Kabataş’tan başlayıp Bağcılar ilçesinde son bulacak ve güzergahı boyunca diğer raylı sistemlerle entegre edilecektir.1’de özel otomobil. Türlere Göre Yolculuk Uzunluğu Dağılımları (km/yolculuk) .11 26.5-1. 2023 hedef yılında ortalama yolculuk uzunluğu mevcut durumdan 1.3Yolculuk Uzunluğu Dağılımı Tablo 12.3.00 24.Şişli .Durum Yıl Otomobil Servis Toplu Taşıma Mevcut Ağ 2010 14.Bağcılar Metro Hattı (Tasarım Aşaması) Toplam uzunluğu 24. Tablo 12.

3. aynı zamanda söz konusu bölgelerin ortalama mesafeleri görülmektedir.3. Söz konusu bölgelemeye göre nüfus. 12. Diğer bölgelerde gelecekte artış gözlenmekte olup en fazla artışın meydana geleceği bölgeler yeni gelişmekte olan çeperlerdeki ilçeleri kapsamaktadır.3 Nüfus-İstihdam Arasında Mekansal Denge” başlığı altında değerlendirilmiştir.3’te perde hatları arasındaki bölgelerde yapılan yolculukların mevcut durum ve 2023 hedef yılı için değişimi. Beyoğlu.3. Beşiktaş.3.1 Türlere Göre Yolculuk Uzunluğu Dağılımları 237 236 . çalışan ve istihdam karşılaştırması Bölüm 8’de “8. Şekil 12. Kağıthane.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Yolculuk matrisinden Silivri ilçesine ait yolculuklar çıkarıldığında 2023 yılı temel ağ için hesaplanan ortalama yolculuk uzunluğu 25 km’den 20 km’ye düşmektedir. Şekil 12. 10 20 30 40 50 60 70 80 Yolculuk Mesafesi (km) (3) Toplu Taşıma Şekil. Sarıyer ve Şişli ilçelerini içeren sarı ile renklendirilmiş bölge içi yolculuklarda gelecekte mevcut duruma göre azalma olacağı görülmektedir.2’de 2023 temel ağ yolculuklarında Silivri ilçesi yolculuklarının hariç tutulması durumu için elde edilen yolculuk 60 uzunlukları görülmektedir.

2 Temel Ağ Silivri Gelişme Alanı Yolculuklarının Hariç Tutulması Durumunda Yolculuk Uzunluk Dağılımı Değişimi 238 .3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Şekil 12.

3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Şekil 12.3 Mevcut ve Gelecek Yolculukların Perdeler Arasındaki Bölgelerdeki Değişimi 239 .

ÇDP kararları doğrultusunda doğrusal gelişen yerleşim alanı doğu ve batı bölgelerindeki gelişim ile paralel olarak perdeler arası yolculuk talebinin arttığını göstermektedir. 000 - 2. LRT için 25. servis ve toplu taşıma için ise 25 kişilik doluluk hesabı yapılmıştır.4. 2014 yılında tamamlanacak raylı ve karayolu ağını içeren Temel Ağ kapasitelerinin belirlenmesinde bazı kabuller yapılmıştır.4Talep / Kapasite Boşlukları Bölgeler arasındaki yolculuk taleplerinin değişimine bakıldığında Temel ağ yapısıyla 2009 ve 2023 yıllarındaki değişim Şekil 12. Araçların birim otomobil değerleri hesaplanırken otomobil için 1.000 yolcu yön/saat.1’de yer almaktadır. Boğaz geçişlerinin gerçekleştiği Boğaz perdesi (BOP). tramvay ve metrobüs için 18. Grafiklerden görüldüğü üzere temel ağ yapısı ile otomobil talebini karşılayacak kapasite 240 .000 yolcu/yön/saat. ulaşım talebinin karşılanması için hangi bölgelerde ulaşım projeleri geliştirilmesi gerektiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. talep artışının en az olduğu bölgedir. %22’sinin toplu taşıma.000 3. - 000 1.0 - 2.4.500.000. Boğaz perdesinde deniz ulaşımı için 15.5 kat artış gözlenmektedir.500.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 12.000 500.000 yolcu yön/saat.000 yön/saat kabul edilmiştir.1 Perdeler Arası Ulaşım Talebinin Değişimi (2009/2023) Şekil 12. servis ve toplu taşıma için 2.2’de ise perde hatlarındaki otomobil ve toplu taşıma kapasite kullanım düzeyleri yer almaktadır. Zirve saat trafiği günlük trafiğin %12’si olarak hesaplanmıştır.57. %8’inin yük araçları tarafından kullanıldığı kabul edilmiştir. Kapasiteler raylı sistemde metro için 50. Bunun yanı sıra otomobil için 1. En çok artış Batı perdesi (BP2)’de olup yaklaşık 3. Yapılan bu analiz.0.000 B I BP2 BP3 BP4 BOP DP2 DP1 Yolculuk Talebi □ 2009 B2023 Şekil 12.0.5 ve yük araçları için 3 birim otomobil kabulü yapılmıştır.500. 3. Karayolunda birim otomobil cinsinden kapasitenin %70’inin otomobil.4.0 I 1.

otomobil kullanımını azaltacak talep yönetimi politikalarının geliştirilmesi gerekliliği sonucu çıkmaktadır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 karşılanamamaktadır.4. Bazı perdelerde toplu taşıma kapasiteleri yeterli gözükse de. Şekil 12.2 Mevcut ve Temel Ağdaki Talep/Kapasite Boşlukları (2009/2023) 241 . raylı sistem kapasiteleri ile dönüştürülmesi.

1 Lojistik Faaliyetler ve Yük Akışı İlişkisi Lojistik. servis hizmeti ve bilgi akışının. bölgesel ve kent ölçeğinde gerçekleşmektedir. başlangıç noktasından (kaynağından).5. müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün. ambarlar ve haller de lojistik terminalleri oluşturmaktadır. taşınması. limanlar.1’deki etkileşim görülmektedir.5Yük Hareketleri Talebi İstanbul metropoliten alanı. uygulanması. ulaşım mesafelerinin artmasına neden olmaktadır. zaman değerinin her geçen gün artmasıyla daha fazla önem kazanmaktadır. Lojistik odaklar. Bu bölümde mevcut ve 2023 hedef yılı için yük akışı tahminlerine göre alternatif ulaşım ağları kullanılarak yük araçlarının zaman maliyetleri ve gerekli altyapı kapasite analizleri yapılarak alınması gereken önlemler tespit edilmiştir. Lojistik Merkezler • • • Organize Sanayi Siteleri Küçük Sanayi Siteleri Fabrikalar Si Lojistik Merkezler ve Terminaller Arası Yük Akışı • • Uluslar arası Lojistik Ulusal Lojistik • • Bölgesel Lojistik Kentiçi Lojistik Şekil 12. havaalanları.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 12. Terminaller ve Yük Akışı İlişkisi 242 . mevcut ulaşım altyapı kapasitesi ve kentsel ulaşım ihtiyacı birlikte kullanılması bakımından irdelenmesi gerekmektedir. 12. uluslar arası. ulusal. Kent içindeki ulaşım odaklarının kentsel arazi kullanım baskısı sonucunda merkezden dışarıya doğru desantralize edilmesi de bu gelişmeye etki etmektedir. küçük sanayi siteleri ve fabrikalar lojistik merkezleri. Küresel yük akışının artışının. Kentin doğal eşiklerle ayrılması ve doğrusal yönde gelişme zorunluluğu. tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması. lojistik terminaller ve yük akışı ilişkisi incelendiğinde Şekil 12. depolanması ve kontrol altında tutulması hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Buna göre organize sanayi siteleri.5.1 Lojistik Merkezler. içinde barındırdığı nüfus ve ekonominin ürettiği hareketlilik sonucu ulaşım ve erişim ihtiyacı.5. Lojistik merkezler ve terminaller arasındaki yük akışı. demiryolu istasyonları.

490. kentsel çeper.962 Kamyonet Hafta Sonu Yük Getiren 8.5.417.728 kamyonet hareketi gözlenmektedir.758 Hafta Sonu Yük Götüren 7.2 İstanbul Metropoliten Alanında Yük Hareketi Özellikleri 12. Şekil 12.5.5 12. Buna göre yıllık gelen ve giden toplam 15.654.031 15.877.2.767 Toplam Tır ve Kamyon 6.142 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 12.357 15. Haritadaki siyah noktalar üretim. Şekilde iç merkez.081.452 47.5. kırmızı noktalar ise çekim oranlarını belirtmektedir.369 512.72 8 5.388 Kamyonet 6.139. kırsal ve dış kırsal alanlardaki yük üretim ve çekimleri yer almaktadır.1 Yük Hareketlerinin Zamansal Dağılımı .753 Hafta İçi Yük Getiren 19.18 7 1.722.1’de hafta içi ve hafta sonu olmak üzere yük geliş ve gidişlerine göre yük hareketlerinin zamansal dağılımı görülmektedir.GÜNLÜK YÜK HAREKETİ YILLIK Tır ve Kamyon 24. merkez.423 tır ve kamyon hareketi.5.722. 19.878 Hafta İçi Yük Götüren 26.081.39 5 772.14 0 941.4 23 19.966 4.2’de ise 2009 yılına ait İstanbul’daki yük araçlarının üretim ve çekim alanları ve büyüklükleri görülmektedir.1 2009 Yılı Yük Hareketleri Tablo 12. Tablo 12.5.

Asya Avrupa Asya Güney 7. dış hareketler hariç yaka geçişlerinde 15.5.44 7 18 21.618 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12.539 2 40.253 kamyonet hareketi gerçekleşmektedir. Asya ve Avrupa dış yönlerindeki kamyonet hareketlerini kapsamaktadır.806 18 Avrupa Asya Güney 10.031 2 112 989 13.668 65 2.6 50 7. Söz konusu hareketler Asya ve Avrupa yaka içi.708.926 olup kamyonetin birim otomobil değeri 2 olarak kabul edildiğinden 59.2 2009 Yılı Kamyonet Hareketleri Şekil 12.736 2.761 26 0 5.052 0 3.668 2.5.2 İstanbul’da Yük Araçlarının Üretim-Çekim Alanları (2009) 243 .139 5.532 282 473 25. Asya ve Avrupa Güney.5.431 3.285 65 0 481 0 0 68 989 4 13.2 ve Şekil 12. 2009 yılında toplam 87.139 87.53 2 74 473 25.708 26 Asya Dış Avrupa Güney 6. Asya yaka içinde 10.3’te 2009 yılına ait kamyonet hareketleri görülmektedir. Tablo 12.736 4 2. yakalar arası.618 kamyonet hareketi gözlenmekte olup Avrupa yaka içinde 21.852 birim otomobile denk gelmektedir.5.539 41.195 Asya Avrupa Dış Toplam Asya Dış Avrupa Güney Avrupa Dış Topla m 6.650.440 112 5.406 132 5. Yaka geçişi yapan toplam kamyonet sayısı 29.

069 1 66 509 5.177 0 1.5.715.464 kamyonet hareketi gerçekleşmektedir.3 2009 Yılı Kamyon-Tır Hareketleri ıs n O ( O a D > Şekil 12.632 66 Asya Dış Avrupa Güney 2.5.3 2009 Yılı Kamyonet Hareketleri Tablo 12.376 46 2. dış hareketler hariç yaka geçişlerinde 7.956 11 2.244 243 11.750 16.739. Asya ve Avrupa Güney. 244 .331 1.294 kamyon ve tır hareketi gözlenmekte olup Avrupa yaka içinde 6.900 1.Asya Avrupa Asya 4. yakalar arası.5.5.4’te 2009 yılına ait kamyon ve tır hareketleri görülmektedir.3 ve Şekil 12.552 2. Asya ve Avrupa dış yönlerindeki kamyonet hareketlerini kapsamaktadır.739 15 15 0 2. Asya yaka içinde 4.813 163 243 11.552 37. Söz konusu hareketler Asya ve Avrupa yaka içi.294 olup kamyon ve tırların birim otomobil değeri 4 olarak kabul edildiğinden 56.901 Avrupa Asya Güney 3. 2009 yılında toplam 37. Yaka geçişi yapan toplam kamyonet sayısı 37.750 1 15.167 39 0 97 0 0 34 509 2 5.442 39 1.362 birim otomobile denk gelmektedir.900 2 1.715 3.813 41 2.508 11 6.442 1.294 Avrupa Dış Toplam Asya Güney Asya Avrupa Güney Avrupa Dış Toplam İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12.

20 m’den büyük 2 akslı araçlar bulunmakta olup kamyonet.485.872.909. pikap.373.698 3.571.726 4.760. 4. 5. küçük otobüs.4 FSM’den Geçen Yük Aracı-GSYİH İlişkisi j/ yı a m C L 13 Şekil 12.518 milyar $ olacağı hesaplanmıştır.764 4.2 2023 Yılı Yük Hareketleri Talep Tahmini 2023 yılına ait yük hareketi tahmini yapılırken yıllara göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen yük araçları sayısı ve Türkiye’deki GSYİH değerleri arasındaki ilişki baz alınmıştır. 245 .497 2006 9.130 481.056 526.3.5. sınıf araç grubunda ise 6 veya daha fazla akslı römorklu kamyon ve treyler türleri bulunmaktadır.998 3.148 390.231 56.5.2 sabit büyüme oranı olduğu kabul edilerek 2023 hedef yılı için yapılan tahminde İstanbul’da 1.4 ve 5. cenaze arabası.4’te yıllara göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen 2.033.728.450.753 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Yıllık Günlük Kamyon-tır 7.754 2008 9.5. 5.650 Tablo 12. 3.840 616. ambulans. Bahsi geçen 2.069. sınıf araç grubunda 3 akslı araçlar grubuna giren otobüs.753.674 Kamyonet 16.5 2023 Yılı Tahmin Edilen Yük Aracı Sayısı 12. Türkiye GSYİH (milyon $) Sınıf 2004 7. Tablo 12. Gelecek tahmini yapılırken hesaplanan bu artış oranı kullanılmıştır. büyük otobüs ve kamyon türlerini içermektedir.FSM’den Geçen Araç Sayısı Yıl 2.4 2009 Yılı Kamyon-Tır Hareketleri Tablo 12. GSYİH’de ortalama yıllık 5.429 2007 9. kamyon ve treyler türleri bulunmaktadır. sınıf araç grubunda aks aralığı 3. kamyon ve treyler türleri. tır ve kamyonet sayıları verilmiştir. sınıf araç grubunda 4 veya 5 akslı otobüs.253 26.5.5. Tablo 12. jeep.667.904 742. sınıf yük araçları sayıları ve o yıllara denk gelen ülke genelinde GSYİH değerleri değişimleri görülmektedir.092 4.884.387 2005 8.5’te 2023 yılına ait hesaplanan yıllık ve günlük kamyon.152 648.5.2. 4.108 4.094 2009 9.570.5 Yıllara Göre FSM’den Geçen Yük Aracı Sayısı-GSYİH İlişkisi Şekil 12. Sınıf Toplam 3.5.

552 213 Asya Dış Avrupa Güney 12.885 0 6.6’da 2023 yılına ait tahmin edilen kamyonet hareketleri görülmektedir.699 5 76. 246 .300 birim otomobil sayısının Boğaz köprüsünün tek yönlü hacmine denk geldiği görülmektedir.Asya Asya Avrupa Asya Güney 20. Asya ve Avrupa Güney. Yaka geçişi yapan toplam kamyonet sayısı 56.650 olup kamyonetin birim otomobil değeri 2 olarak kabul edildiğinden 113.604 6.863 kamyonet hareketi gözlenmekte olup Avrupa yaka içinde 41.002 8 4.728 165.5.093 49 49 0 10. yakalar arası.002 4.36 5140 10.764 Avrupa Asya Güney 14.693 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12. Söz konusu hareketler Asya ve Avrupa yaka içi. 2023 yılında toplam 165.160 14.365 533 896 48. dış hareketler hariç yaka geçişlerinde 28.872 kamyonet hareketi gerçekleşmektedir.86 3 Avrupa Dış Toplam 896 47.6 2023 Yılı Kamyonet Hareketleri Tablo 12.326 124 0 911 1 1 129 1871 8 26. Asya ve Avrupa dış yönlerindeki 2023 yılı kamyonet hareketlerini kapsamaktadır.093.6 ve Şekil 12.776 35 Asya Avrupa Güney Avrupa Dış Toplam 12.5.5.000 araç geçtiği göz önünde bulundurulduğunda tahmin edilen 2023 yılı kamyonet yük aracı olan 113.300 birim otomobile denk gelmektedir.699 77.09 7 35 41.556 250 9.729 4. Boğaz köprüsünden günlük ortalama 180.672 5 213 1871 26.729 124 3.160. Asya yaka içinde 20.728 9.

758 Asya Güney 8.489 21 12.5. yakalar arası.7’de 2023 yılına ait tahmin edilen kamyon ve tır hareketleri görülmektedir.829 4.ve Şekil 12. Söz konusu hareketler Asya ve Avrupa yaka içi.604 87 4.527 29 4. dış hareketler hariç yaka geçişlerinde 14.324 308 460 22. 2023 yılında toplam 70.829 70.130 kamyon ve tır hareketi gerçekleşmektedir.227 3.6 2023 Yılı Kamyonet Hareketleri Tablo 12.420 3 125 963 11.Asya Avrupa Asya Güney 7.312 29.695 birim otomobile denk gelmektedir. Yaka geçişi yapan toplam kamyonet sayısı 26.674olup kamyonetin birim otomobil değeri 4 olarak kabul edildiğinden 106.312 30.5.593 kamyon-tır hareketi gözlenmekte olup Avrupa yaka içinde 12 758.64 1 21 29 Asya Dış Avrupa Güney 5. Asya yaka içinde 8.624 2.5.448 Asya Avrupa Güney Avrupa Dış Toplam 5.7 2023 Yılı Kamyon-Tır Hareketleri </>> o Şekil 12.32 477 Asya Avrupa Avrupa Dış Toplam 460 21. 247 .167 4 2.624 2.593 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12.925.167 2. Asya ve Avrupa dış yönlerindeki 2023 yılı kamyon ve tır hareketlerini kapsamaktadır.590 0 73 0 3 125 4. Asya ve Avrupa Güney.209 73 0 183 0 0 65 963 4 11.355 3.92 5 6.7.5.

473. Koridor için belirlenen senaryolar test edilerek ulaşım talebi açısından etkileri ortaya konmuş.035 7.6.1985 73.588 1980 1985** 44.6.731 5 1965 .1 Nüfus Değişimi İstanbul’un 1960’lı yıllardan bu yana nüfus gelişimi incelendiğinde.1 1960-2007 Nüfus Sayımı Sonuçları Kaynak. 5 yıllık aralıklarla 1960-1990 arasında düzenli olarak yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre.032 40.302 5 167.101 7 365.1 Yaka Geçişi Karayolu Koridorları Bu bölümde UBAK tarafından hazırlanan Kuzey Marmara Otoyolu (3.014 lk ı F Dönemsel Nüfus Artışı > ra 1960 . 3. 248 .927 10.1. Sonraki nüfus sayım yılları beşer yıllık aralıklarla yapılmadığından.1).2007 2.6. 411.836 9 1 1960 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 12.391.1.092 1965 31.1980 837. TÜİK. ciddi yıllık nüfus artışlarının olduğu gözlenmektedir (Tablo 12.493. Bu değerlendirmelerde araç emisyonları.421 2. Aynı zamanda Boğaziçi ve FSM köprülerinin kentsel alan üzerindeki etkileri ve köprülerden geçen araçların yıllara göre değişimi incelenerek yaka geçişi analizleri yapılmıştır.586.359 2000 2007 67.1975 * 885.169 7 317.664. Ancak yıl bazlı tahmini nüfus artışları dikkate alındığında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin yapım dönemlerinde.6Yaka Geçişi Ana Ulaşım Koridorları Analizi 12.904.1.293.556 kişi) ve ikinci en büyük nüfus artışının da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün kullanıma açıldığı 1985-1990 yılları arasında (1.256 12.018.890 50.882.347.605.466.167 1997 . Gelecek senaryolarında ise.823 1970* 1975* 35.736.309.019.684 5 498. gelecekteki arazi kullanım durumu.190 62. Boğaziçi Köprüsü’nün kullanıma açıldığı 1970-1975 yılları arasında (885.735 70.556 5 177. Yapılması düşünülen projenin etkilerinin tahmin edilmesinde daha önceden yapılan çevre yollarının zaman içerisindeki etkileri bir süreç halinde incelenmiştir. 1990 sonrası ile öncesi ortak bir zaman dilimi üzerinden karşılaştırma yapılmamaktadır. havza alanlarına olan etkiler) ve sosyo-ekonomik yapının 2023 yılı için tahmin edilen değerleri hesaplanmıştır.741.1970 725.220.2000 489.460 1980 .574 9. Koridor) projesinin alternatiflerinin İstanbul metropoliten alanına olan etkileri incelenmiştir.1990** 2.616 5 14.176 3.6. bu kapsamda her bir senaryo için çevresel ve ulaşımdan kaynaklanan maliyet analizleri yapılmıştır.529.1997 2.1 Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Sosyo-Ekonomik Yapı ve Arazi Kullanımı Üzerindeki Etkileri 12.111 1975 .458 4.1965 Sene Bazında Nüfus Artışı 82.573.815.125 2000 .754. yakıt tüketimi ve maliyetleri.803.346 Yıllar Arası Fark Dönemleri Tablo 12. mevcut durum analizinden yola çıkarak 3. 2009 * Boğaziçi Köprüsü açılış dönemi ** Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açılış dönemi Şekil 12.042 1970 .865.7 2023 Yılı Kamyon-Tır Hareketleri Tablo 12.555.719 3.6.2 1960-2007 İstanbul Dönemsel Nüfus Artışları 12.376 3 163.723 1985 . ilk ciddi nüfus artışının 1.5.6.506 1997 56.820 1.209 5 145.737 1990 .Sayım Yılı | Türkiye | İstanbul 27. Koridor ve bağlantılarının olası etkileri ortaya konularak.205 kişi) olduğu görülmektedir. araç sahipliği maliyeti ve yolculuk maliyeti göz önünde bulundurulmuştur. ayrıca her bir alternatifin arazi kullanımına olan etkisi (orman.957 4.

671'e çıkmıştır.817 olan nüfusu %235.370 Gaziosmanpaşa 103.826 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Şekil 12.6.6.İlçeler Dönemsel Nüfus Farkı Beşiktaş -12.6 artarak 21.158 24.6.6’lık artışla 19.789'lik nüfusu %256.701 Beykoz Kağıthane Sarıyer Şişli Ümrani e y 27.3 artarak 4. Taşoluk'un nüfusu 747 iken %238. Yenidoğan'ın 834 olan nüfusu % 475. TEM boyunca uzanan ve köprü bağlantılarıyla beslenen yerleşmelerin 1985-90 yılları arasındaki nüfus artışları Tablo 12. Köprü ve TEM bağlantılı yollarının faaliyete geçişinden sonra. TÜİK.143’e.747'e ve Haraçcı’nın nüfusu %197.3 artarak 2.8 oranında artarak 2.798'e ulaşmıştır.1 artarak 3.527'e varmıştır. Arnavutköy'ün 4. Boğazköy'ün 1.9 artarak 13.164 134. Samandıra'nın 5. Tablo 12.1 Dönemsel Nüfus Artışı Boğaziçi Köprüsü karayolu bağlantılarının nüfus artışı ile etkileşiminin özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün faaliyete geçişinden sonra daha belirgin olduğu görülmektedir. 2009 * Boğaziçi Köprüsü açılış dönemi ** Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açılış dönemi 249 . Çekmeköy'ün 3.369 -18.777'den 9. TÜİK verilerine göre yapımı 1989’da tamamlanan 2.495'e. Sultançiftliği'nin nüfusu % 158.182'lik nüfusu %405. 523'e.723 11.524.9 oranında artarak 4.3’te verilmiştir.3 Fatih Sultan Mehmet Köprüsün Etkisinde Kalan İlçeler Ve Dönemsel (1985-1990) Nüfus Artışları Kaynak.249 olan nüfusu %259.

443 40.667 160.513 76.118 582.674 314.774 Çatalca 69.135 255.328.649 495.359 10.997 122.596 Bağcılar Bahçelievler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446.013.813 191.015 64.760 10.229 407.709 517.532 326.299 744.020 12.657 242.İLÇELER 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 2007 Adalar 17.572 467.260 171.507 182.169 Yalova 42.389 1.593 362.217 577.670 345.839 188.766 81.228 113.218 331.832 241.464 485.833 248.743 688.006 272.256 Bakırköy Bayrampaşa Beşiktaş Beykoz Beyoğlu 225.799 882.659 149.364 Pendik Sarıyer Şişli Üsküdar Sultanbeyli 255.985 233.685 268.372 27.666 Zeytinburnu_______ 117.309.447 25.325 190.042 311.895 366.417 - - - Toplam 3.931 188.743 568.968 17.887 301.831 297.904.360 245.912 325.503 295.026 289.360 231.689 55.641 556.444 90.067 403.190 9.478 239.117 204.506 7.667 670.508 422.127 474.750 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı 0 257884 269.600 13.000 175.651 168.545 663.986 272.105 174.032 55.286 1.211 208.344 210.089 288.784 752.815.758 Şile 19.711 341.057 59.117 0 0 0 0 0 230.635 32.235 Eyüp 238.885 93.836 250 .674 123.398 214.548 0 124.850 230.532 223.413 12.941 Gaziosmanpaşa 125.282 771.812 136.6.063 163.911 192.905 Büyükçekmece 0 123.106 53.953 389.543 520.171 18.524 785.767 114.239 418.459 462.128 380.158 Silivri 37.679 142.262 0 117.588 4.210 189.666 415.196 136.873 108.669 384.384 İlçeleri Dönemsel Nüfusları 325.921 147.486 276.383 83.749 323.623 719.578 497.419 0Tablo 502.427 18.662 504.401970-2007 İstanbul355.365 272.573.935 Final Rapor Bölüm 12 413.863 648.900 247.787 90.872 311.841 393.460 Avcılar 0 0 0 0 0 223.890 4.310 25.078 203.950 318.578 0 0 468.651 171.105 Küçükçekmece 0 0 0 Maltepe 0 0 0 0 67.557 0 0 0 0 0 295.257 510.849 58.570 274.648 20.186 329.849 270.741.385 32.155 125.623 483.589 89.225 165.523 71.365 165.032 3.519 478.388 605.865 541.407 365.232 14.505 183.276 237.543 0 147.529.723 212.599 98.036 75.642 250.625 77.069 522.822 287.298 395.239 Ümraniye 0 0 0 166.975 55.385 92.881 247.324 93.392 Esenler Güngören Kadıköy Kağıthane Kartal 0 0 241.735 12.209 594.834 304.424 19.855 897.949 219.700 272.686 611.650 246.821 0 0 0 194.464 211.621 440.902 0 85.786 195.684 Tuzla 0 0 0 0 0 102.241 88.516 479.999 229.785 19.048 0 0 0 318.000 Eminönü 136.459 89.532 Fatih 417.019.267 254.910 206.267 571.018.

523 1.67 3.43 22.63 126 31.27 183 24.34 1.187 13.51 24.956 5.43 31.14 0.39 2.113 6.02 62 1.9 341 42.4 813 12. Maltepe.548 24.46 1.872 42.01 391 9.17 337 14.334 0.33 1.56 19.027 35.61 8.59 1.75 11.588 52.783 1.411 23.305 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Ana Planı 64.55 16.64 466 0. İstanbul’da yapılaşmanın kentin ekolojik açıdan hassas bölgelerinin yoğun olarak zarar görmeye başladığı dönem olmuştur.551 78.2 2.95 2.423 1.104 26.06 1.203 54.5). Pendik.04 795 4 3.928 28.36 1. Esenler.37 167 20.560 5.37 1.89 160 20.677 56.74 2.17 7.23 9.052 15. Kadıköy.063 39.44 22.52 7.528 0 37 2.57 3.49 42.501 97. 2009 İstanbul’da DİE 2000 Bina Sayımları verilerinin kullanıldığı.166 21.070 0 0 0 00 185 100 185 8.18 624 7.6 44.18 13.27 157 39. Zeytinburnu ve Büyükçekmece ilçeleri olmak üzere merkezi çevreleyen bölgede yoğunluk göstermektedir.543 0.84 128 27.66 4.657 20.59 4.99 9.882 2.204 82.57 4. Küçükçekmece.8 19.453 38.620 0.311 0.523 89.939 17.08 3.94 728 28.247 15.05 321 22.07 5.614 53.457 26.140 57 205 6 149 158 202 1.361 0.5 İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Bina 0.197 69.73 4.63 4.08 10.88 13.279 31.143 208 22 0 21 35 0 2 16 21 4 ^■7 0 211 26 55 59 40 87 13 270 24 1950.274 8 1.05 699 64.910 24 26 15 359 27 1.36 0. 1990-2000 yılları arasında yapılmış olan yapılar ise Avcılar.67 247 27.460 0.27 22.99 369 10.847 0.578 18.05 3.015 0.897 26. çoğunlukla havza.34 6.961 73.98 8.538 22.48 1.185 18.589 30.75 1.18 23.03 14.162 89.41 6.3 5.082 10.269 38.63 6.373 9.533 39.76 6.193 76.86 963 68.45 102 25.1980 arası % Sayı % 1980-1990 arası 1990-2000 arası Toplam Sayı % Sayı % 29.8 8.351 26.34 73 3.13 207 26.12 5.404 22.241 4.95 7.082 0.İlçe/ilk kademe adı | 1950 öncesi Sayı Adalar Avcılar Bağcılar* Bahçelievler Bakırköy Bayrampaşa Beşiktaş* Beykoz* Çavuşbaşı* Be lu yo Eminönü Esenler Eyüp Göktürk Fatih Arnavutköy* Boğazköy Bolluca Haraççı* Taşoluk Güngören Kadıköy Kağıthane Kartal Samandıra Küçükçekmece Maltepe Pendik Sarıyer* Bahçeköy Şişli Tuzla Akfırat Orhanlı Alemdar Çe a* km Omerli Sarıgazi Sultançiftliği/Taşdelen Yenidoğan Üsküdar Zeytinburnu Büyükçekmece Bahçeşehir Esenyurt Gürpınar Kavaklı Kıraç Kumburgaz Mimarsinan Tepecik Yakuplu Beylikdüzü Çatalca Binkılıç Çiftlik Durusu Hadımköy Karacaköy Muratbey Silivri Büyükçavuşlu 1.21 3.052 58.613 28. yapılaşmanın yıllık mekansal dağılımını inceleyen çalışmada 1950 ile 2000 yılları arasındaki dönemde İstanbul’un farklı bölgelerinin yapılaşmaya açılma aşamaları gösterilmektedir.18 80 Rapor3.64 14.448 71.64 25.99 30. Bu ilçeler Bakırköy.303 0.6 11.56 4.369 18.04 899 Yapımı Dağılımı Kaynak.359 8.91 891 65.89 17.502 ^■7 7.95 198 14.74 Ulaşım837 1.197 14.39 56. Beyoğlu gibi İstanbul’un tarihi çekirdeğini oluşturan ilçelerinde yoğunlaşmaktadır.709 14.85 2.56 2.27 1.254 40.829 27.38 4. Ümraniye.170 4 8.23 269 33. Bunun dışında 1950 ile 1980 yılları arasında yapılmış olan yapıların yoğun olduğu yedi ilçe bulunmaktadır.77 10.89 178 38.11 528 2.201 0.07 2.864 0.99 17.6 3.53 2.792 34.02 4 0.339 39.067 307 1 39 ^1 4 5 6 1. Beşiktaş.08 92 7.06 2.92 9.741 0.18 11.16 3.84 289 22.32 473 16.28 1.57 1.709 32.21 220 6.37 14.673 Bölüm 12 4.45 8.7 191 17.500 2.877 18 2.063 47.56 244 17.58 14.07 123 1.47 1.27 13.18 1.740 27.410 23.65 2.11 5.16 1.166 64.892 1 0.43 13.68 4.072 30.62 6.16 3.6 17.423 38.112 14.08 38.885 31.54 2.17 1.542 0.6. 251 .209 56.190 35.854 8.614 29.49 1.332 34.6 232 37.05 40 1.14 9.126 37.725 21.51 7.5 114 24.7 252 8.11 7.501 51. Gaziosmanpaşa.08 1.253 53.690 62 14.88 3.07 1.27 767 32.8 18.57 2.644 72.550 20.59 1 0.646 1.3 6. Kağıthane.72 2.3 73 230 13.18 1.176 Final 0.6 1.254 1 0.33 28.053 0.71 222 47.35 1.389 10 615 4.068 21.809 0.6.05 13. Bahçelievler.04 5.64 1.213 5 43.381 0.488 0 17 3.84 8.46 4.65 152 14.12 24.08 3.186 54.934 24.59 1.039 14.05 6.78 459 0.27 9.380 0. Fatih.133 49.013 0.67 3. Tuzla.78 7.143 50.98 10.14 178 6.66 398 3.47 277 30.67 806 10.4 2.51 15.49 532 18. 1950 yılı öncesinde ve 1950 .48 1.53 136 6.815 31. orman ve tarım alanları üzerinde bulunmaktadır.803 34.760 18. Eyüp.310 52.89 27.404 33.58 4.693 25.518 33. 1980 yılı ile 2000 yılı arasında yapılmış olan yapılar ise daha çok Bağcılar.44 3.5 113 8.82 4.57 2.016 27 1.15 6.68 906 41.58 2.15 42.65 227 48.84 705 27.906 12. TÜİK.78 14.585 0.2 10.9 383 51.982 17.302 31.605 31.556 33.4 166 26. Şile ve Sultanbeyli ilçelerinde. Bu son dönem.403 0.323 7.8 2.895 41.096 41.18 1.8 12.530 2.441 0.15 4.5 2.15 25.982 41.33 9.73 2.632 38.41 6. Şişli’dir (Tablo 12.9 10.14 49 3.05 375 Kentsel 28.882 0.971 23. Güngören.26 8.8 3.17 1.66 253 11.901 39.87 3.604 43.46 26.343 27.275 40.1980 yılları arasında kalan dönemde yapılmış olan yapılar Eminönü.33 747 3.96 39.03 4.92 647 30.57 1. Silivri.2 14.03 8.312 0 40 2.26 2.72 352 43.481 3.383 43.86 1.81 171 27.406 51.85 6.35 4.32 3.04 1.390 29.365 81.51 987 29.5 122 16.986 94.36 100 3.577 0.78 12.854 89.816 30.126 Tablo 12.84 35.540 6.617 46.02 306 5.36 879 34.56 14.73 143 4.221 36.911 24.552 46.154 0.06 23 0.66 15.4 4.039 45.379 183 0 2 64 14 1 39 ^■1 7 2 2.81 351 39.148 25.68 4.161 76.123 0.06 1.654 19.917 20.66 469 14.549 25.779 44.068 36.36 205 14.444 45.

252 .

23 855 Ortaköy__________ tabloya bakıldığında belli başlı dikkat çeken farklılıklar şunlardır.09 araç sayılarının 270 24. alanda yoğunluk artışıaraç ve sayısı Gebze-Silivri hattı olmak dışındaüzere yoğunyaklaşık bir konut-işyeri uzantısının İstanbul Köprüden en çok araç 2000 ve 2008 yıllarında geçmiş olup yaklaşık 184.098 55. Genel olarak 1995-2009 yılları arasında Yaka Geçişleri birbirine yakın değerde devam ederken ekonomik krizlerin yaşandığı yıllarda olumsuz anlamda etkilenmeler olmuştur.000’nin üzerine çıkmaması.84 641 58. buna karşın 3. Bölgelerin doyum noktasına ulaştığı ve nüfus büyüklüklerinin İstanbul nüfusu içindeki oranlarının azaldığı.64 24128. Şekil 12.6.85 1. İstanbul Metropoliten alanının eski kenti ve Boğaziçi yerleşimlerini oluşturan 1 ve 2.111 Çanta____________ 12.8 3.78 220 37.982 Değirmenköy 0 0382 10. aşamadan1994 finansal krizi de önemli bir etki yaratmıştır.01 3. Ancak diğer bir anlamda Boğaziçi köprüsünün yapımından itibaren 21 yıl sonra köprü belli bir doygunluğa gelmiş ve bu tarihten sonra ekonomik krizlerin yaşandığı yıllar istisna olmak kaydı ile köprüyü kullanan araç sayılarında kayde değer değişiklikler olmamıştır.000 araçtır. Bina Sayımı sayılarının gerilemesine sebep olmuştur.1. 1995 kentsel yılındanalanın itibaren Boğaziçikentsel köprüsünü sonraki evrede kentin kırsal kesimlerindeki nüfusDaha artışı sonra sonucunda büyümesi. 1989 sürekli artış gösteren • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM otobanlarının etkisinde olanyılına ilçe vekadar ilk kademe merkezler yaka geçişleri. köprünün kapasiteye ve belli bir doygunluğa ulaştığını göstermektedir.229 Selimpaşa________ itibariyle az 0sayıda araç geçmekte iken.84 2.775 41. Bölgenin -farklı büyüme hızlarında.571 Celaliye-Kamiloba 13 0. Daha sonraki senelerde her yıl için geçiş yapan araç sayısı artmasına rağmen 12 2. giderekgeçen kentin kanatlarına yayıldığınıönemli göstermektedir.74 4.6.521 Gümüşyaka_______ Tablo 12.47 2.96 176 29. yerleşik alanına eklenmesi gelmektedir.023 köprüyü 19.14 2.1göre köprüden 164 15.68 1974 yılında araç sayısında gibi ciddi 0 175 5.61 1. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet köprüsünün açılması ile insanlara tercih imkanı sağlaması sonucunda artış oranı gerilemeye yanında başlamıştır. Bu değişimler İstanbul’un sonucunda yıllarda köprüden günlük araç sayılarında azalmalar Bu görülmüştür. sınırları içindeki bu büyümesinin.026 29.29 596 21.37 809 31.774 Şile______________ bir artış olmuştur.19 333 38.49 1.58 877 20.1.03 183 30.17 1.09 1.549 55.450 46.1.97 1.32 858 33. 4.97 verilmiştir.087 Bu Kavaklı___________ 14 1.ve DİE. 1973 yılında açılan köprüden ilk yıl 157 3.456 46.1.51 537 27.2 İlçelerdeki Nüfus Değişimi Konuya nüfusu doymuş ve nüfusu İstanbul ortalamasının üzerinde artan ilçeler açısından bakıldığında.39 535 19.4 347 17.6.64 geçen20.708’dir.6.575 Sultanbeyli*_______ 94 3.68 %600 25. Buna bağlı olarak da şerit başına geçen araç sayısının yaklaşık 31.420 33.6.84 Değişim 831 32.377 79.42 1926.113 60.2 Araç 73 Sayısında 2. nüfus değerlerinden farklıköprünün olduğu görülmektedir. 253 254 .0.23 591 Ağva artış oranı giderek azalmış 1979 yılında2000 negatif değere (-6) inerek yaka geçişi yapan araç Kaynak.711.1 Boğaziçi Köprüsü’nde Araç Sayısındaki Değişim 0 01. 1. Zirve yıl için. çift yönde 6 şeride sahip olan köprüde şerit başına geçen günlük araç sayısı yaklaşık 30. 5 ve 6.000’den aşağı düşmemiştir.2).İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Planı Ana Planı FinalFinal Rapor Rapor BölümBölüm 12 12 12.95 267 31. kullanan günlük çift yönde 170. geçen bakıldığında araç sınıflarına İstanbul’un kent bakımından olarak hızlı büyümesinin 1975Bunlara ve 1990ilaveten yılındakiköprüyü nüfus artışına kısıtlamaların 1991 yılında bakıma alınması ve 1990-1991 körfez il krizi bu değerlerin 1985getirilmesi.sürekli artış içinde olduğu görülmektedir (Şekil 12.2.6’da geçen günlük ortalama değerleri 12 yıllara 1.

688 1989 142.28 1 23.459 1980 76.270 1991 121.993 2 8 Tablo 12.63 6 12.Yıl Günlük Geçen Araç Sayısı Şerit Başına Geçe n Araç Sayısı S Yıl 1973 4.72 8 12.781 5 5 2001 171.27 27.681 1 7 2009 178.107 1987 132.03 30.420 600 1975 47.37 8 20.69 4 23.67 0 16.95 29.6 30.68 30.69 2 13.165 1990 140.375 1 9 2006 173.48 29.874 45 1976 64.6.871 1984 103.83 28.696 2 5 1997 183.814 1978 76.807 -3 0 1993 Geçen Araçların Yıllara Göre Dağılımı .07 7 12.97 8 17.241 7.304 1988 139.05 1 23.08 30.07 28.238 1986 123.78 9 12.368 1977 75.648 775 0 1974 32.506 3 6 1998 182.84 29.18 1 2 2005 182.21 27.434 3 Bölüm 2002 12 5 2003 179.54 0 20.17 29.42 30.60 29.39 24.405 0 8 1999 176.066 19 5 163.149 1981 81.638 -7 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı 0 Final Rapor 176.280 5 1 2008 184.203 13 8 1994 162.019 1983 101.24 30.197 Boğaziçi Köprüsünden 2004 181.247 8 3 1996 178.19 9 17.831 1982 94.62 29.845 -5 2 2007 181.24 7 36 18 1 -6 5 7 15 8 1 2 17 7 6 2 -1 -13 Günlük Geçen Araç Sayısı Şerit Başına Geçen Araç Sayısı â 1992 144.046 -1 4 1995 175.51 8 22.484 10.193 1985 105.68 30.521 5.63 8 15.438 -3 7 2000 184.736 1979 72.

570 17.507 9 2001 156.777 19.699 -1 2000 172.748 26.595 19.7 Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden Geçen Araçların Yıllara Göre Dağılımı 4 Kaynak: TCK 17. 1999 yılına kadar sürekli bir artış gösteren araç geçişleri artış oranı bakımından yıllara göre farklılıklar göstermiştir. 2002 ve 2003 yıllarında düşüş devam etmiştir.539 5.705 15. 255 . FSM köprüsünde en çok araç 2007 yılında geçmiştir ve günlük ortalama 222.546 19.6.503 19.161 2006 208.Yıl Günlük Geçen Araç Sayısı Şerit Başına Geçen Araç Sayısı Yıllık Artış Oran (%) 1988 8.253 10. FSM köprüsünden geçen araç sayısı da 2006 yılından sonra belli bir doygunluğa erişmiş ve bu tarihten sonra genel olarak yakın değerlerde devam etmiştir. Köprü çift yönde 8 şeride sahip olmakla birlikte zirve dönem için bir şeritten geçen günlük araç sayısı 27.091 198 1990 45.670 5 1995 99.658 2004 184.063 2003 165.978 2 1993 81.002 -3 2009 213.157 27 1994 85.289 25.730 3.6.2 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Araç Sayısındaki Değişim Tablo 12.031 27.297 1. Bu tarihten itibaren 2008 yılına kadar araç geçişleri benzer oranlarda artmış ve 2008-2009 döneminde tekrar azalmıştır.754 6 2008 216.784 37 1992 63.943 15 1999 157.321 15 1998 159.015 27.361 10.053 21.824 7. Bu köprü de Boğaziçi köprüsünde olduğu gibi açıldığı yılın bir sonraki yılında önemli bir araç geçişine imkan sağlamıştır.923 12.186 26.6.490 17 1996 120.1.597 -9 2002 152. Artış oranı Boğaziçi Köprüsündeki gibi aşırı yüksek olmamıştır.273 7.1. 1999 yılında ilk kez artış oranı negatif değere inmiş ve ekonomik krizin yaşandığı 2000 yılından sonra 2001.263 20.754’dır.648 -1 İstanbul -3 Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor 8 Bölüm 12 12 9 Tablo 12.092 2005 201.088 21 1997 138.7’de FSM köprüsünden geçen araçların yıllara göre dağılımı verilmiştir.037 1989 24. Bölge Müdürlüğü 12.094 2007 222.738 23.000 araçtır.2.692 84 1991 62.

777 19.321 15 11 101.754 araç geçmektedir.304 22.193 17.072 28.420 600 24. Ancak ilk zamanlardaki bu durum.459 12.066 21 163.648 -1 175.627 29.820.249 30.648 Şerit Başına Geçen Araç Sayısı 775 0 8.483 29.506 3 0 0 0 26 182.546 19.831 13.503 16 139.692 84 4 64.434 3 0 0 0 31 179.015 27.824 7.705 15.840 29. Boğaziçi köprüsünden şerit başına en fazla araç 30.978 8 159.670 15 138.036 30.Boğaziçi Köprüsü Yıl Günlük Geçen Araç Sayısı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Artış Oranı Günlük Geçen Araç Sayısı Şerit Başına Geçen Araç Sayısı Artış Oranı 1 4.051 7 152.728 36 62.031 27.730 3.253 10.019 15.063 -3 184.597 -9 19.289 25.754 6 27.6.685 30.692 5 99. FSM köprüsünden şerit başına 27.570 17.157 27 7 72.087 30.605 29.874 45 45.681 30.688 23.375 1 0 0 0 34 173.830 28.521 5.923 12.595 -1 Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten19.263 17 142.368 10.845 -5 0 0 0 35 181.539 5.092 12 -1 201.438 -3 0 0 0 28 184.696 2 0 0 0 25 183.484 20. Bölge Müdürlüğü İki köprünün de hizmete açıldığı tarihten sonraki gelişim süreçleri incelendiğinde.088 21 10 94.186 26.871 16.247 8 0 0 0 24 178.107 20.281 6 165.807 -3 0 0 0 Tablo 12.361 10.378 19 121.540 2 14 123.273 7.507 9 Bölüm 12 156.814 12.094 4 19 222.405 0 0 0 0 27 176.738 23.161 9 -13 208.781 araç geçmekte iken.978 2 6 76.428 30.943 15 12 103. 256 .197 1 0 0 0 33 182.280 5 0 0 0 36 184.046 -1 213.638 7 120.247 20 144.781 5 0 0 0 29 171.270 23.077 -6 85.958 29. yaka geçişi artış oranı bakımından zamanla azalan ancak geçen araç sayısı bakımından artan bir eğilim göstermekte olup yaklaşık 20 seneden sonra sabit bir değere ulaşmaktadır.241 7.658 İki Köprünün Açılış Yılından İtibaren Geçen Araç Sayılarının Karşılaştırılması 8 Kaynak: TCK 17.199 1 13 105.175 29.736 12.490 17 9 81.297 1.053 21.699 Alanı Entegre Kentsel Final Rapor 172.218 22 23 157. Köprüler hizmete açıldığı yıllar itibari ile yoğun bir araç geçişi sağladığı görülmektedir.182 30.784 37 5 75.681 1 0 0 0 37 178.238 17.638 -7 0 0 0 30 176.091 198 3 47.037 2 32.002 -3 162.518 17 15 132.748 26.789 1 81.694 2 18 140.670 5 8 76.149 12.274 27.636 18 63.993 2 0 0 0 32 181.165 23.203 13 216.395 24.

000 araç/gün. Kaynak: TCK 17. günlük geçen araç sayısı Boğaziçi köprüsü için 180. Tüm bunların sonucunda köprülerdeki zirve saatler uzamaya.6. ortalama hız azalmaya ve köprüyü geçen araç sayısı artmaya başlamıştır. FSM köprüsü içinde 120.000 araç/gün kabul edilerek hizmet düzeyi hesaplanmaya çalışılmış ve buna bağlı olarak da “Hizmet Düzeyi A” (LOS A) kabul edilmiştir. günlük kapasite değeri Boğaziçi Köprüsü için 90. her ikisi içinde ortalama hızları 90 km/sa.3 Mevcut Köprülerin Açılış Yılından İtibaren Geçen Araç Sayıları Bakımından Karşılaştırılması Köprülerin açıldığı ilk yıllar itibarıyla.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 o t 2 3 I 5 i 7 e 9 M 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 2 27 2 29 30 31 32 33 34 35 X 37 ■ Boğaziçi Köprüsü □ FSM Köprüsü Şekil 12.000 araç durumuna gelmiştir. FSM köprüsü ise 1996 yılında tasarlanan kapasitesinin üzerine çıkmış ve bu tarihlerden itibaren Hizmet Düzeyi azalmaya başlamıştır.000 ve FSM köprüsü için 213. Boğaziçi köprüsü 1982 yılında. trafik sıkışıklıkları artmaya ve araç kuyrukları da uzamaya başlamıştır. Diğer bir deyişle ortalama hız 50-70 km/sa. Ancak her geçen yıl köprülerin daha yoğun olarak kullanılması sonucunda ortalama yolculuk süresi uzamaya. Bölge Müdürlüğü 258257 . Bugün itibari ile geçen araç sayılarının da sabitlenmesiyle birlikte “Hizmet düzeyi F” (LOS F) durumuna gelmiştir. İki köprünün de günlük kapasitesini aşmaya başladığı andan itibaren Hizmet Düzeyi düşmeye başlamıştır.

.

ilki (Boğaziçi Köprüsü) 1973 yılında ve ikincisi de (Fatih Sultan Mehmet) 1988 yılında faaliyete geçen karayolu köprülerinin. Arazi kullanım yapısı ile ulaştırma sistemi arasındaki etkileşim iki yönlüdür. Ulaşım türlerindeki değişim arazi kullanımlarında bazı değişimler yaratabildiği gibi. kısa6.6.1. 2005 yılında 73. İstanbul’un arazi kullanım-doğal çevre-ulaşım ilişkileri temelinde doğal ve yapılaşmış çevre üzerinde yarattığı değişimler incelenmektedir.883 ha konut alanı.898 hem ha de olan uzun sanayi alanı. Ulaşım.4 Boğaziçi Köprüsünden Geçen Günlük Araçların Mevcut Durumda ve Maksimum Tasarım Kapasitesindeki Hizmet Düzeyi Değerleri Şekil 12. arazi kullanım kararlarına göre oluşacak kent yapısına bağlıdır.6 İstanbul’da Konut ve Sanayi Alanlarının 12.6. bu mekânsal değişim ve yapılaşmış alan artışında köprü bağlantılarının yapıldığı dönemlerdeki etkileşimi görülmektedir (Şekil 12.1. kentsel gelişmenin yönlendirilmesinde önemli bir etkendir. arazi kullanımındaki değişimler de ulaşım sistemi üzerinde yeni taleplere yol açmıştır.6.İstanbul İstanbulMetropoliten MetropolitenAlanı AlanıEntegre EntegreKentsel KentselUlaşım UlaşımAna AnaPlanı Planı Final FinalRapor Rapor Bölüm Bölüm12 12 Arazi kullanım ve ulaşım arasındaki ilişki düşünüldüğünde.9’da göre konut ve sanayi alanlarındaki değişimler görülmektedir.298 ha’a çıkmıştır. dönemde ortaya çıkmaktadır. 1980hem yılında Arazi kullanım ve olan ulaşım arasındaki ilişkilerin birbirleri etkileri.5 FSM Köprüsünden Geçen Günlük Araçların Mevcut Durumda ve Maksimum Tasarım Kapasitesindeki Hizmet Düzeyi Mekansal Değerleri Değişimi Şekil 12. Bu bölümde.6. Gelecekte beklenen ulaşım talepleri.6.6).2.3 Kentselyıllara Alanda Değişim Tablo 12. FSM Köprüsü öncesi sanayi alanlarının FSM koridoru boyunca geliştiği ve FSM sonrasında ise kuzeye doğru sanayi alanları çevresinde yeni konut alanlarının yayıldığı görülmektedir. Şekil 12. 2005 yılında 10. Buna göre 1980 yılında 21.612üzerindeki ha’a çıkmış. 260 259 .6.

103 100 213 198 8. uydu yerleşimlerinin ve kentsel saçaklanmaların artışıyla daha da belirginleşmiştir (Şekil 12.188 10.883 43. İstanbul’da yıllara göre konut alanları.612 Nüfus Nüfus Artış Hızı Yoğunluk (ki/ha) (%) 4. Tablo 12.735 215 136 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12.10’da İstanbul’da konut alanları ve nüfus artış oranları verilmiştir.883 100 1995 43.385 183 197 336 10.1980 1995 2005 Konut Alanları (ha) 21.898 7.6.666.356 73. nüfusa kıyasla daha yüksek oranda artmaktadır.7).018.557.6.298 Yıllar Konut Alanları (ha) Konut Alanı Artış Hızı (%) 1980 21.612 Sanayi Alanları (ha) 6. Bu oransal artış özellikle 1995-2005 döneminde kentteki ikinci konut sahipliğinin.356 2005 73.6.10 İstanbul’da Konut Alanları ve Nüfus Artış Oranları .9 İstanbul’daki Konut ve Sanayi Alanları (ha) Tablo 12.6.

8 262.6.344 Alanı (Ha)* İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12.11’de yıllara göre özel nitelikteki orman alanları ve tüm orman alanlarındaki fiziksel değişimler ve azalma oranları verilmektedir.1.477 16.321 ha olan özel orman alanlarının.7 16.8 azalarak 218. 1990 yılında 262. 1990 yılında %7’lik bir bölümü orman vasfını yitirerek yerleşime açıldığından 4.572 ha olan toplam orman alanı 2005 yılında %16.7 15.050 23.344 ha kalmıştır. Özel orman alanlarında 1990-2005 yılları arasındaki azalma oranı ise %34.3 218.6.0 34.572 259.11 Orman Alanları Üzerindeki Fiziksel Değişim 12.8’de görülmektedir. Tablo 12.6.997 hektarlık bölümü orman alanı olarak kalmıştır.6. 261 .0 3.7 ile toplam orman alanlarından daha büyük bir kayba maruz kalmıştır.1.13 4 1.Özel Orman Alanı (Ha) Toplam Orman 1990 1995 Azalma Oranı [1990-1995] 2005 Azalma Oranı [1995-2005] Toplam Azalma Oranı [1990-2005] 4.997 4. 5.2.4 Doğal Eşikler Üzerinde Değişim Süreç içerisinde İstanbul’da orman alanlarının değişimi Şekil 12.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. havza koruma alanları içerisindeki yapılaşma kısıtlarına rağmen tarihsel süreç içerisinde havzalarda konut ve sanayi alanlarının mekansal olarak görülmektedir.6.11 ’de havza içinde yer alan sanayi alanlarının değişimi verilmiştir.6. özel orman alanlarını da kapsamaktadır. Özel orman alanlarında konut ağırlıklı yerleşime açılma şeklinde gelişen bu değişim. tarla açma vb. Şekil 12.048 ha olan alan içinde.6. Şekil 12. Ümraniye’nin %7’si. 2005 yılında orman vasfı taşıyan 218.344 ha orman alanı olarak tespit edildiğine göre. İstanbul’da 1990-2005 yılları arasında orman alanlarındaki değişim incelendiğinde hem özel orman alanlarında hem de toplam orman alanlarında giderek artan oranda bir azalma görülmektedir. İstanbul’da havza alanları içindeki yapılaşma baskısı incelendiğinde.10’da Şekil 12. toplam 41. 263262 .6. Beykoz’un %10’u. 2B alanları. diğer orman alanlarında tarım arazisi elde etme ve diğer arazi kullanım alanlarına yönelik olarak yaşanan bir dönüşüm sürecini beraberinde getirmiştir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 *Toplam Orman Alanı.436 ha alan.9 İstanbul’da 2B Alanlarının Yoğunlaştığı Bölgeler TEM güzergahı boyunca yer alan ilçelerden. faaliyetler sonucunda işgal edilen 14. Pendik’in %5’i ve Gaziosmanpaşa’nın da %4’ü 2B alanıdır. Şekil 12.9’da İstanbul’da 2B alanlarının yoğunlaştığı bölgeler verilmiştir.704 ha’lık bir orman kaybı söz konusudur. maddesinin B fıkrasınca İstanbul’da konut. orman rejiminin dışına çıkarılmıştır.8arttığı İstanbul’da Orman Alanlarının Değişimi havza içinde yer alan konut alanları.6. 2B alanlarının özellikle Anadolu yakasında yoğunlaştığı görülmektedir. Şekil 12. Sultanbeyli’nin %25’i 2B alanı iken. 2005 yılı kadastral orman haritalarında kadastrosu yapılmış 260. İstanbul’un kuzeyinde ve Anadolu yakasında TEM güzergâhı boyunca yoğunlaşmıştır.

6.6.333 829 2005 1.6.12’de tarihsel süreçte havza alanlarındaki yapılaşma oranları verilmiştir. havza içinde yer alan konut ve sanayi alanları 1980 yılından 2005 yılına kadar geçen süreç içinde yüksek oranlarda artış göstermiştir.10 Havza İçinde Yer Alan Konut Alanlarının Değişimi Şekil 12.Yıl 1980 Sanayi Alanı Gelişimi (ha) 722 Sanayi Alanı Artış Hızı (%) 100 Konut Alanı Gelişimi (ha) 402 Konut Alanı Artış Hızı (%) 100 1995 550 76 3.647 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12.6.12 Tarihsel Süreç İçinde Havza Alanlarında Yapılaşma Şekil 12.682 4. Tablo 12.971 273 18. Havza alanları içinde belli kısıtlarla yapılaşmaya izin verilirken.11 Havza İçinde Yer Alan Sanayi Alanlarının Değişimi 264 .

4 nolu alternatifin yapılması durumu Senaryo-4.Tarabya. 2 nolu alternatifin yapılması durumu Senaryo-2. Söz konusu değerlendirmede amaç ana koridorun faydalarının belirlenmesi olduğundan bu analizlerde ağ gelişim senaryolarından farklı olarak daha basit ve sade karayolu şebekesi kullanılmıştır. Koridor alternatif güzergahları.1’de anlatılan lojistik talep tahminleri hesaplamalarda yer alarak söz konusu analizlere ilave edilmiştir. orman ve yerleşim alanlarına etkisi gibi ölçütler yer almaktadır. Anadolukavağı .238 linkten. Alternatiflerin yolculuk talepleri hesaplanırken UBAK tarafından geliştirilen “Karayolu 12. Kullanılan karayolu şebekesi üzerine raylı sistem vb. Alternatiflerden herhangi birinin yapılmaması durumu Senaryo-1. 1 nolu senaryo 18.6.Arnavutköy. Beykoz .2.203 linkten. 3 nolu alternatifin yapılması durumu Senaryo-3. 2023 hedef yılı için karayolu ulaşım talebinin karşılanmasına yönelik.Koridor alternatif güzergahları görülmektedir.235 linkten. Vaniköy .1. 4 nolu senaryo 19. 5 nolu alternatifin yapılması durumu Senaryo-5 ve 6 nolu alternatifin yapılması durumu da Senaryo-6 olarak adlandırılmıştır. Tablo 12. çevresel etki. Çubuklu -Yeniköy. Bu nedenle değerlendirilen senaryolarda Karayolu Söz güzergahların değerlendirilmesinde bölgenin trafik yükünün dengelenmesi. maliyet ve ulaşım talep ilişkisi kapsamında değerlendirilmiştir. Koridor arazi kullanım.1 Alternatif Senaryoların Değerlendirilmesi Tüneli Boğaz Geçişi” projesi de dikkate alınmıştır.723 linkten.386 linkten oluşmaktadır.5. projeler eklendiğinde oluşacak faydalarda artış görülebilecektir.6. 3 nolu senaryo 19. 3. Tünelikonusu Boğaz alternatif Geçişi projesi de yer almaktadır.12’da 3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 12.024 linkten. Çevre Yolu dahil) projesi kapsamında geliştirilen alternatif koridorların İstanbul Metropoliten alanı arazi kullanım ve ulaşım talebi ilişkisi göz önünde bulundurularak İBB Ulaşım Ana Planı’nda yer alan ulaşım yatırımlarının da şekillenmesi açısından analizi ve değerlendirmesi yer almaktadır. 5 nolu senaryo 19.Sarıyer ve Garipçe-Poyraz olarakAlternatifleri belirlendiğinden bu Şekil 12. 2 nolu senaryo 19.6. Bölüm 12.13’te farklı senaryolara göre 2023 yılı için karayolu tünelindeki ve alternatiflere 266 265 . Şekil 12.12 Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Geliştirilen 3. Nakkaştepe-Ortaköy. Alternatif senaryoların test edilmesinde İUAP için geliştirilen ulaşım talep tahmin modeli kullanılmış olup modelin yapısı ve hesap yöntemleri Bölüm 10’da verilmiştir.2 2023 Yılı Alternatif Yaka Geçişi Senaryoları Bu bölümde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. 6 nolu senaryo ise 19.1.6.6. yaka geçişi olarak düşünülen 3. Koridor güzergahlara ait analizler gerçekleştirilmiştir.

436 6.020.577 358.663 6.779.409.767 259.438 - Senaryo-2 37.458.14 Alternatif 2023 Senaryolarına Göre Hesaplanan Yolculuk Bilgileri .635 234.429 6.095 Senaryo-4 41.6.415 6.692.649 Senaryo-5 41.13 Alternatif Senaryolara Göre 2023 Yılı Yaka Geçişi Yapan Araç Sayıları Tablo 12.310 137.789 6.450.585 6.244 258.04 1.Tünel Geçişi I.400 6.906 300.571 Senaryo-6 41.6.447.657. BİLGİLERİ SENARYO-1 SENARYO-2 Toplam yolcu-km (otomobil-servis) Toplam yolcu-saat (otomobil-servis) 110.345. Tablo 12.Köprü 3.6.419.657 364.987.013 255.506.14’te ise 2023 yılı alternatif senaryolara göre tüm çalışma alanında (İstanbul’un tamamı) gerçekleşecek toplam ve ortalama yolculuk mesafe ve süre değerleri görülmektedir.778 135.Koridor Senaryo-1 40.618 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 göre köprüler üzerindeki birim otomobil sayısı tahminleri verilmiştir.01 61 63 62 62 62 61 Tablo 12.280 311.02 1.496 270.702.342 138.882 137.052 269.364 Senaryo-3 45.04 1.290 317.919 6.623 226.349 Toplam yolculuk (otomobil-servis) Ortalama yolcu-km (otomobil-servis) Ortalama yolcu-saat (otomobil-servis) Ortalama yolcu dk (otomobil-servis) SENARYO-3 SENARYO-4 SENARYO-5 SENARYO-6 128.839 241.692 6.861 259.405.05 1.611.244 316.132 (Birim Otomobil) 6.03 1.305 268.642 Birim Otomobil Değerleri 18 21 20 21 21 21 1.Köprü 2.311.167.051 6.445.987 6.340 280.

765.57 3 123.605.902. araç sahipliği. harcanan yakıttan kaynaklanan maliyetler.07 3 183.210.57 5 130.13 27.223 300.656. Hesaplama yöntemleri ile ilgili detaylar Bölüm 15’te yer almaktadır.22 36.220.786 19.042.851 20. 267 . Zaman ve Toplam Maliyet Tahminleri Tablo 12.223 -3.159.804.55 göre Yakıt.50 9 187. zaman ve toplam maliyet değerleri hesaplanmıştır (Tablo 12.334 193.35 9 124.784 -3.846.590.791.533 Yaka Fayda 0 -4.976 13.381.118.915 304.503.302 3.336 33.495.891 24.6.0.108.727 5.048.38 6 165. aracın neden olduğu gürültü maliyetleri ve yolculuk zamanının değişiminden kaynaklanan maliyetler dikkate alınmıştır.838.98 9 124.742 19.105.145 5.038 304.432.390.339 132.414.Maliyetler Yakıt Emisyon Gürültü Araç Sahipliği Zaman Toplam Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 Senaryo-5 Senaryo-6 30.779. 0.6. Maliyet değerleri Asya yakası toplamı.348 5.82 6 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Senaryo-3 Senaryo-4 Senaryo-5 Senaryo-6 Senaryo-1 Senaryo-2 Toplam Fayda (araç başı) Yaka Fayda (araç başı) Toplam Fayda 0 0.15 Senaryolara Emisyon.048 -4.83 27.16 Senaryolara göre İstanbul Toplamı ve Yaka Geçişi Maliyetlerindeki Değişim Bunun yanı sıra söz konusu alternatif senaryolar için yakıt.613 4.522.750. gürültü.240.230 33.25 0 183.36 12.405.318 311.368.400.215 32.75 Araç Sahipliği.524.778 20.562.224.776. Avrupa yakası toplamı ve yaka toplamı olarak ayrıştırılmıştır.696 266.316.57 0 33.15).696 1.809 3.45 14.07 1 183.304.293 Tablo -0.56 0 1. Gürültü.561 -4.05 5 123. emisyon.794 16.473.767 5.054 20.6.910 33.370 918.072. Ayrıca toplam maliyet değerlerinin araç sayılarına bölünmesiyle araç başı oranlar elde edilmiştir.688.55 5 184.49 3. Maliyet hesabı karşılaştırmaları yapılırken yolculuk yapılan aracın sahipliğinden kaynaklanan maliyetler. araçtan dışarı atılan emisyon gazlarının neden olduğu maliyetler.

13.2 Alternatif Senaryoların Kentsel Alan Üzerindeki Fiziksel Etkileri Anadolu yakasında TEM yolu uzunluğu yaklaşık 41 km’dir.5 -ı Şekil 12.15 Senaryolara Göre 2023 Yılı Araç Başına Günlük Yaka Geçişi Faydası (Gün/Araç) 12.6. Şekil 12.6.14 Senaryolara Göre 2023 Yılı Toplam Günlük Fayda ($) Şekil 12.2.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Şekil 12. Bu noktalardan ilki Tuzla ilçesindedir. Bu uzunluk 4’er km’lik 10 parçaya bölünmüş ve TEM çevresindeki konut ve sanayi gelişiminin ölçülmesi için 11 nokta belirlenmiştir.5 Şekil 12.16’da söz konusu noktaların konumları verilmiştir.6.13 Senaryolara Göre 2023 Yılı Toplam Günlük Marjinal Fayda (Gün/Araç) 268 269 .6. 0.1. 3 2. toplam günlük fayda ve araç başına günlük yaka geçişi fayda değerleri görülmektedir.15’te sırasıyla senaryolara göre 2023 yılı günlük araç başına günlük fayda.6.6.

-- yıp | W' İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı Kl* Entegre T# Final Rapor 3 2* r&.* yy1 j • iiLr»- mi.nm ü Atar* IHI *»>*•' ■ XOO «Mrı 1 P-nJ ■*' . Bölüm 12 Lejand ■ Clilmr4 >. r* V îft .JİT ^3 jryj - Uy . ~ JHP - 5.Xkl A.

2. Bu öngörü ışığında 271 270 . Son nokta 23. alanı bulunmaktadır.9 km’ye sınırlarındadır. nokta Kâğıthane Bu noktadan ilçesindedir. ilçesindedir. ilçesindedir. Şekil 12. bu noktadan 7. kadar4.6. nokta Beykoz düzenli ilçesinde konut alanı yer almakta bulunmaktadır.3 km’ye konut kadar alanı düzensiz bulunmaktadır. nokta4.sonraya nokta Küçükçekmece kadar ulaşmaktadır. kadar site1 şeklinde km mesafeye yapılaşmış kadar düzenli konut gelişmiş alanı konut görülmektedir. nokta Ümraniye Bu noktanın ilçesindedir. çevresinde 3.8 km’ye Ümraniye kadar ilçesindedir düzenli gelişmiş ve 4. km’ye kadar düzenli gelişmiş konut alanı bulunmaktadır.6 düzenli km’lik ve bir düzensiz bölgede gelişmiş düzensiz konut gelişmiş alanlarına konut ulaşılmaktadır. 15. bu sitenoktadan biçimde yapılaşmış 5. sonrasına kadar düzensiz kadaryapılaşmış düzenli ve konut düzensiz gelişimi yapılaşmış izlenmektedir. ve 2. Avcılar ilçesindedir 8.9 5.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Şekil 12.2 km’lik bir düzenli mesafeye konut kadar alanları siteyer biçimde almaktadır. ve düzensiz 5.4 düzenli km sonrasına ve düzensiz kadargelişmiş düzensiz konut gelişmiş alanıkonut bulunmaktadır.97 km’ye kadar düzensiz düzenli gelişmiş gelişmişkonut konutalanı alanları yer almaktadır. nokta Bağcılar 5. nokta 4. 6. biçiminde yapılaşmış 14.6.8 km’ye 22. nokta rastlanmaktadır. 16.1 yinekm’ye Ümraniye kadar ilçesindedir.3km’lik km ve birgüneyde bölgede 3. yapılaşmış 21. 13. sınırlarındadır. gelişmiş konut 24.itibaren 4 km sonrasına 3.olan nokta 11. yakın Düzensiz çevresinde konut yerleşime alanlarırastlanmamaktadır.9 km’ye gelişmişkadar konutdüzensiz alanına rastlanmaktadır.1 düzenli km mesafeye gelişmiş konut kadaralanı düzensiz bulunmaktadır. nokta Bu noktadan Pendik ilçesindedir. Buna 4’er km’likgeneli 12 parçaya ve TEM çevresiTablosu için konut ve sanayi gelişiminin ölçülmesi içingöre 13 yapılması planlanan 3. ilçesindedir.2 km.Koridor Yakası 3. sonrasına Bu noktadan kadar4. 3.8.Çatalca nokta yine ilçesinde Beykoz yerilçesi almakta.4 km’ye bir arada kadar yer site almaktadır. yer almaktadır. nokta düzenliBüyükçekmece konut alanları ile ilçesinde düzensizyer gelişmiş almakta konut ve alanları 5. Avrupa yakasındaysa TEM’in uzunluğu Büyükçekmece Gölü’ne kadar yaklaşık 47 km’dir. da nokta Gaziosmanpaşa Sultanbeyli ilçesi ilçesi sınırlarındadır. kadar sanayi Noktadan gelişimi. konut nokta alanı Büyükçekmece bulunmaktadır.3 son km’ye nokta kadar da Çatalca site şeklinde ilçesinde yapılaşmış bulunmakta konut alanları ve 10 bulunmaktadır. alanlarına rastlanmaktadır.6.5 Beykoz km mesafeye ilçesinde kadar olup.Koridor Senaryolarına Senaryolarına Göre Yerleşim Göre Yerleşim Alanı Öngörüsü Alanı Öngörüsü Amaçlı Amaçlı Ölçüm Ölçüm Noktaları Noktaları Noktadan Bu noktalardan itibarenilki 2 km (12) sonrasına Şişli ilçesindedir. nokta alanıolan ile 5. Koridor alternatiflerine göre ortalama olarak. alanı bulunmaktadır. 2 km sonra Budüzensiz noktanın konut yakın alanı.6 km. kuşağın yerleşime açılacağı öngörülmektedir. güzergâh boyunca 5 km’lik bir nokta belirlenmiştir. Bu uzunluk İstanbul dikkatebölünmüş alındığında Mesafeler (Tablo 12. da Tuzla ilçesindedir.17’de Avrupa yakasındaki noktaların konumları verilmiştir.7 km yerleşime sonra site rastlanmamaktadır. nokta3. 9.17Yakası Avrupa3. nokta konut Gaziosmanpaşa alanı yer almaktadır.noktadan noktadan1. Küçükçekmece Ümraniye ilçesinde ilçesinde bulunan bulunan 7.6.5 km 17. 18. nokta kadar yine düzensiz Büyükçekmece konut alanı. sanayi alanı. sınırları 1 km’ye içindedir. ilçesindedir.17) hazırlanmıştır. Bu Bunoktadan noktadanitibaren itibarenkuzeyde kuzeyde4.16 Şekil Anadolu 12.2km’ye km’ye kadar kadar sanayi düzenli alanına.6 1. gelişmiş 20. konut gelişimi İkinci nokta izlenmektedir. gelişmiş konut alanına 19. şeklinde yapılaşmış 10. ilçesi 5. nokta ve yine 1.

alternatiflere göre ayrı ayrı belirlenmiştir.3 3.933 Senaryo 6 16.4 2 3.2 1. yerleşime açılması öngörülen alanlar Tablo 12.5 21 22 23 24 Büyükçekmece Büyükçekmece Çatalca Çatalca 5.İlçesi Düzenli Konut Düzensiz Konut Sanayi 4 2 4.5 8.6 17 18 19 20 Küçükçekmece Küçükçekmece Avcılar Büyükçekmece 7 5.6 ve Sanayi Alanı Ölçüm Yapılan Noktalara Olan Mesafesi (km) En uzak mesafe (km) Alternatifler Yerleşime Açılması Öngörülen Alan (ha) Senaryo 1 0 Senaryo 2 15.6 5 6 7 8 Ümraniye Ümraniye Ümraniye Ümraniye 7.798 Senaryo 3 14.7 1 2 3 Tuzla Tuzla Pendik 4 Sultanbeyli 3.2 5.6.6 4.2 13 14 15 16 Kağıthane Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Bağcılar 2. senaryoya göre yerleşime açılması öngörülen alan yaklaşık 15.4 1 1 10 Ortalama 4. 4.2 5.5Tablo 12.000 ha olup Silivri Küçükçekmece ve Tuzla’da daha fazladır.9 5. Koridor Senaryolarına Göre Yerleşim Alanı Öngörüsü Yapabilmek Amacıyla Konut Alanları 2.1 3.6 2.3 9 10 11 12 Beykoz Beykoz Beykoz Şişli 5.18’de verilmiştir. Tablo 12. 2.100 Köprü senaryolarına göre mevcut konut alanlarının ve doğal eşiklerin çıkarılması durumunda.2 2.2 12 Bölüm doğal eşiklerin haricinde muhtemel yerleşime açılacak bölgeler.9 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor 4.9 5.18 Köprü Senaryolarına Göre Yerleşime Açılması Öngörülen Alan Hesabı .462 Senaryo 4 15.6 4.36 1.1 5.8 3.6.17 3.9 4.6.8 4.790 Senaryo 5 14.

Kazlıçeşme Metro Hattı - Söğütlüçeşme . transfer istasyonlarının konumu ve rahatlığı.Gayrettepe Metro Hattı - Ünalan .6.Kazlıçeşme Metro Hattı - Bostancı . Bu hatlar Marmaray projesine alternatif olması ve Avrupa yakasındaki kentleşmiş alanlar ile Anadolu yakasındaki yoğun yerleşim alanlarını birbirine bağlaması bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle Boğazı geçen en yüksek gelişme potansiyeline sahip 6 adet raylı sistem projesi değerlendirmeye alınmış ve yapılan farklı analizler en uygun hattın seçiminde dikkate alınmıştır.6. yolcu konforu. Toplu taşıma talebinin daha fazla olması nedeniyle alternatif raylı sistem ihtiyacı doğmaktadır. diğer bağlantı hatları ve topografik koşullar dikkate alınmıştır. Alternatif hatların Boğazı tünelle denizin altından geçmesi önerilmektedir. Şekil 12.İncirli Metro Hattı Tablo 12.Kazlıçeşme Metro Hattı - Kadıköy .19’da alternatif raylı sistem güzergahlarına ait uzunluk.Mecidiyeköy Metro Hattı - Söğütlüçeşme .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 12.6.18 Boğazı Geçen Raylı Sistem Hattı Güzergahları 272 273 . istasyon sayısı ve tahmini işletime açılış yılı bilgileri verilmiştir. tren işletim verimlilikleri. Şekil 12.2 Yaka Geçişi Raylı Sistem Koridorları Perdelerdeki ihtiyaca bakıldığında Boğaz hattında yeni koridor ihtiyacının ortaya çıktığı görülmektedir.18’de Boğazı geçen söz konusu raylı sistem projelerinin güzergahları görülmektedir. Değerlendirmeye alınan hatlar şunlardır: - Söğütlüçeşme . Güzergahların belirlenmesinde hatların istasyon yerleri.6.

Tablo 12.Mecidiyeköy Metro Hattı 11.İncirli Metro Hattı 27.Kazlıçeşme Metro Hattı 22.3 14 Kadıköy .Kazlıçeşme Metro Hattı 45 29 Söğütlüçeşme .19 Alternatif Raylı Sistem Güzergah Bilgileri .5 27 Bostancı .8 5 Söğütlüçeşme .Gayrettepe Metro Hattı 12 4 Ünalan .6.Proje Adı Uzunluk (km) İstasyon Sayısı Söğütlüçeşme .3 15 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Değerlendirilen güzergahlar arasında en kısa hat 12 km’lik uzunluğa sahip olan SöğütlüçeşmeGayrettepe Metro hattı olup bu hat aynı zamanda en az istasyona sahip olan hattır. Hat uzunluğu en fazla olan güzergah 45 km ile Bostancı-Kazlıçeşme metrosu olup hat üzerinde toplam 29 istasyon bulunmaktadır.Kazlıçeşme Metro Hattı 40.

5 km aralıklarla yerleştirilmelidir.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Hatların ve istasyon konumlarının tasarımında dikkate alınan genel kriterler şu şekildedir: - Doğu-batı aksında Marmaray’ın yolculuk talebini azaltacak.0 1.5: Ulubatlı Hasan Kavşağı’nın bulunduğu bölgede istasyon bulunmaktadır.6. kamusal alan sınırları içinde SöğütlüçeşmeKazlıçeşme Metro Hattı İstasyon Noktaları tutulması gerekmektedir. Eyüp İstasyon No.Seyit Nizam Caddelerinin kesiştiği noktada bulunmaktadır. buradan Kadıköy ilçesine İstasyon No.1: 10. ŞişhaneDarüşşafaka Metro istasyonunun Mecidiyeköy-Şişli İstasyonundan transfer olmaktadır. İstasyon No. Bu hat yerleşim bölgesinin ortasından geçtiğinden uygun bir yer seçimi için daha İstasyon No. istasyonlar arasındaki maksimum eğim %3. Yıl Caddesi ile Silivrikapı .No. aynı seviyede olmalıdır. Yıl Caddesi ile Mevlanakapı .2: 10.3 km olup 14 istasyonu transfer olmaktadır. Hat güzergahının mümkün olduğunca ana yollar. Topkapı-Habipler Söğütlüçeşme . yıl Caddesi ile var olan Kazlıçeşme istasyonunun bağlantısistemlerine noktasında transfer yer almaktadır. kentin ana raylı omurgasını oluşturacak. Zeytinburnu.2.9: Darülaceze Caddesi üzerinde olup Perpa İş Merkezinin önünde bulunmaktadır.19 Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları - İnşaat maliyetlerini en aza indirecek güzergahın seçilmesine dikkat edilmelidir.7: Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi üzerinde olup Metrobüs Hattının Halıcıoğlu İstasyonuyla geçerek Söğütlüçeşme bölgesine ulaşmaktadır. 275 274 . Sırasıylabölgede Fatih. Topkapı-Habipler Tramvay Hattıyla Fetihkapı istasyonunda transfer olmaktadır. Hattın toplam uzunluğu 22. 12. İstasyonlar düz ve İstasyon No.6: Caddesi ile Savaklar ve Beylerbeyi Caddelerinin kesiştiği istasyonu olup ilçeleri boyunca devam ederek D100 karayolu paralel olarak Beyoğlu. Şişli ve Beşiktaş ilçelerinden Topkapı-Habipler Tramvay Hattıyla Edirnekapı istasyonunda transfer olmaktadır. geçmekte. Şekil 12.4: 10. Kurb yarıçapı en az 300m. İstasyon No. MİA bölgesine hizmet sağlayacak ve aynı zamanda konut alanları ile bütünleşik özellikte olması gerekmektedir. Tramvay Hattıyla Vatan istasyonunda Bu Fevzipaşa hat Kazlıçeşme ile Söğütlüçeşme’yi birbirine bağlamaktadır. Yıl Caddesi ile Millet Caddesinin kesiştiği noktada bulunmaktadır.1 Alternatif Hat Güzergahları ve İstasyon Noktaları İstasyon No. İstasyonlar yaklaşık olarak 1. istasyonu olacak şekilde bağlantısının sağlanması gerekmektedir. İstasyon No.Kazlıçeşme Metro transfer Hattı olmaktadır.3 10.8: Okmeydanı Kavsağında bulunan istasyon Metrobüs Hattının Okmeydanı İstasyonuyla transfer ayrıntılı analizlerin yapılması gerekmektedir.10: Merkez Caddesi üzerinde olup Metrobüs Hattının Mecidiyeköy İstasyonuyla. İstasyon No. bulunmaktadır. Boğaz’ı denizin altından geçerek Üsküdar ilçesine varmakta.Mevlevihane Caddelerinin kesiştiği noktada bulunmaktadır.6. olmaktadır. İstasyon noktaları belirlenirken bu TCDD alanların mevcut ve planlanan ulaşım İstasyon. park alanları vb.5 olmalıdır.

Metrobüs Hattının Altunizade İstasyonuyla transfer olmaktadır.Ş den alınan bilgiye göre. söz konusu alan 170 araç kapasitesindedir.20 Kadıköy.5 km olup 27 istasyonu bulunmaktadır. İstasyon No. İstasyon No. Kadıköy . Eyüp. Hattın toplam uzunluğu 40.6. Hattın depo alanı Ümraniye ilçesinde Çekmeköy Triyaj Alanı Depo’sunda yer almaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer’den devam ederek Boğazı tünelle geçerek Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden geçerek Kadıköy ilçesinde bulunan Söğütlüçeşme’de son bulmaktadır. Kağıthane.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 İstasyon No.Kazlıçeşme Metro Hattı Bu hat Zeytinburnu ilçesinde bulunan Kazlıçeşme bölgesinden başlayıp sırasıyla Bayrampaşa. Şekil 12. İstasyon No. Ulaşım A.11: Burhaniye Caddesi ile Kuşbakışı Caddesinin kesişim noktasına gelmektedir. Sonraki aşama için.12: Acıbadem Caddesi üzerinde olup Çamlıca Kız Lisesinin önünde olması planlanmaktadır.13: Taşocağı Sokak ile Taşlı Sokak kesişiminde olması planlanmaktadır.Kazlıçeşme Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları 276 . her metro için gerekli araç sayısını dikkate almak suretiyle deponun gerekli boyutunun hesaplanması için daha ayrıntılı analizlerin yapılması gerekmektedir. Gaziosmanpaşa.14: Ziverbey yolunda bulunan TCDD Söğütlüçeşme İstasyonunun bağlantı noktasında bulunmaktadır.

19: Bosna Bulvarı ile Barbaros Sokak kesişim noktasına gelmektedir. yıl Caddesi ile var olan TCDD Kazlıçeşme istasyonunun bağlantı noktasında yer almaktadır. İstasyon No.14: Taşocağı Caddesi üzerinde olması planlanmaktadır.Kazlıçeşme Metro Hattı İstasyon Noktaları İstasyon No.17: Tepecik yolu ile Kaktüs Sokak kesişim noktasına gelmektedir. İstasyon No.8: Rami Kışla Caddesi üzerinde olup İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı ve Eyüp ve Bayrampaşa bulunan KüçükSanayi Sitelerine hitap edecek şekilde planlanmıştır.18: Atabey sokak ile Ayyıldız Sokak kesişim noktasında olması planlanmaktadır.12: Eyüp Sultan Caddesi Üzerinde yer almakta olup Kağıthane Belediye Başkanlığı’nın kuzeyinde yer almaktadır. İstasyon No. İstasyon No.Havaalanı Hafif metro istasyonuna transfer olacak şekilde planlanmıştır. İstasyon No.Taşdelen Hafif Metro Hattı ile transfer olacak şekilde planlanmıştır.Bakırköy Metro Hattıyla transfer yapacaktır. İstasyon No.7: İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Aksaray . İstasyon No.4: Topkapı 3 kavşağı üzerinde bulunmaktadır. İstasyon No.11: Silahtar Ağa Caddesi ile Karadeniz caddesinin kesişim noktasındadır. İstasyon No. İstasyon No. İstasyon No.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Kadıköy .3: Mevlana Caddesi üzerinde olması planlanan istasyon noktası aynı zamanda Nakliyeciler sitesinin güney kısmında bulunacaktır. İstasyon No. İstasyon No.20: Mehmet Akif Ersoy Caddesi (Nato Yolu) üzerinde olup Üsküdar .10: Ordu caddesi ile Yıldız Tabya Caddesinin kesişim noktasına gelmektedir. İstasyon No.16: Büyükdere Caddesi Üzerinde olup Yenikapı . İstasyon No.15: Genç Osman Köprülü Kavşağında olması planlanmaktadır. İstasyon No.2: İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Zeytinburnu Kaymakamlığı binasının önünde olması planlanmaktadır. İstasyon No.6: Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan Bayrampaşa İlçe emniyet Müdürlüğünün kuzeyinde bulunması planlanmaktadır. 277 .21: Kültür Sokak ile Tufan Sokak Kesişim noktasında olması planlanmaktadır.13: Sadabat Caddesi ile Mermerciler Sokağının kesişim noktasında olması planlanmaktadır. İstasyon No. İstasyon No.Sarıyer Metro Hattı ile transfer olacak şekilde planlanmıştır. Bu duraktan Yenikapı .22: General Tahsin Yazıcı Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesinin kesiştiği yerde olup Kadıköy Sultanbeyli Metro Hattıyla transfer olmaktadır.9: Ordu caddesi üzerinde olup Gazi Osman Paşa Belediye Binasının kuzeyinde olması planlanmaktadır. İstasyon No. Ayrıca Levent Monoray hattıyla transfer olacaktır.1: 10.5: Topkapı Caddesi üzerinde yapılması planlanmaktadır. İstasyon No.

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 İstasyon No. Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinden geçerek Kadıköy ilçesinde bulunan Bostancı Mahallesinde son bulmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer’den devam ederek Boğazı tünelle geçerek Ümraniye. İstasyon No.Çekmeköy Metrosunun depo olarak kullanılması için yan ray ile bağlantının mümkün olduğu tespit edilmiştir. İstasyon No.Kazlıçeşme Metro Hattı için uygun bir yer seçilmesi için daha ayrıntılı analizler gerekmektedir. İstasyon No.23: Göztepe Köprülü Kavşağında olup Kadıköy .6.26: Ziverbey yolu üzerinde olup TCDD Söğütlüçeşme İstasyonuyla transfer olacak şekilde planlanmıştır.24: Merdivenköy yolu ile Ressam Salih Ermez Caddesi kesişiminde bulunmaktadır. İstasyon No.21 Bostancı. Hat esas olarak yerleşim bölgesinin ortasından geçmekte olup depo alanı olarak Alibeyköy Triyaj Alanı önerilmektedir. Kağıthane. Ancak Bostancı .Ş. ve İBB ile yapılan çalışmalar sırasında Üsküdar . Hattın toplam uzunluğu 45 km olup 29 istasyonu bulunmaktadır.Kazlıçeşme Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları 278 . Gazosmanpaşa. Eyüp.25: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde olup Marmara Üniversitesi’nin güneyinde yer alması planlanmaktadır.Kazlıçeşme Metro Hattı Bu hat Zeytinburnu ilçesinde bulunan Kazlıçeşme bölgesinden başlayıp sırasıyla Bayrampaşa.27: Albay Faik Sözdener Caddesi üzerinde olup Kadıköy . Bostancı . Ulaşım A. Şekil 12.Kartal Metro hattıyla transfer olacaktır.Kartal Metro hattıyla transfer olacaktır.

İstasyon No.16: Büyükdere Caddesi Üzerinde olup Yenikapı .15: Genç Osman Köprülü Kavşağında olması planlanmaktadır. İstasyon No.17: Tepecik yolu ile Kaktüs sokak kesişim noktasına gelmektedir. İstasyon No.14: Taşocağı Caddesi üzerinde olması planlanmaktadır.18: Atabey sokak ile Ayyıldız sokak kesişim noktasında olması planlanmaktadır.19: Adem Yavuz Caddesi ile Dumlupınar Caddesinin Kesişim noktasında olacaktır. Ayrıca Levent Monoray hattıyla transfer olacaktır. İstasyon No.Bakırköy Metro Hattıyla transfer yapacaktır.11: Silahtar Ağa Caddesi ile Karadeniz caddesinin kesişim noktasına gelmektedir.2: İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Zeytinburnu Kaymakamlığı binasının önünde olması planlanmaktadır. İstasyon No. yıl Caddesi ile var olan TCDD Kazlıçeşme istasyonunun bağlantı noktasında yer almaktadır.Havaalanı Hafif metro istasyonuna transfer olacak şekilde planlanmıştır. İstasyon No. Bu duraktan Yenikapı . İstasyon No.21: Alemdağ Caddesi ile Karanfil Sokağının kesiştiği bölgede olması planlanmaktadır.20: Küçüksu Caddesi üzerinde olup Ümraniye İlçesi Saray Mahallesinde bulunan alışveriş merkezinin kuzeyinde yer alacaktır. İstasyon No.9: Ordu caddesi üzerinde olup Gazi Osman Paşa Belediye Binasının kuzeyinde olması planlanmaktadır. 279 .13: Sadabat Caddesi ile Mermerciler Sokağının kesişim noktasında olması planlanmaktadır. İstasyon No. İstasyon No.3: Mevlana Caddesi üzerinde olması planlanan istasyon noktası aynı zamanda Nakliyeciler sitesinin güney kısmında bulunacaktır.10: Ordu caddesi ile Yıldız Tabya Caddesinin kesişim noktasına gelmektedir.5: Topkapı Caddesi üzerinde yapılması planlanmaktadır.7: İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Aksaray .1: 10. İstasyon No. İstasyon No.22: Elalmış Caddesi ile Osman Gazi caddesinin kesişim bölgesine gelecek şekilde planlanmıştır.4: Topkapı 3 kavşağı üzerinde bulunmaktadır. İstasyon No.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Bostancı-Kazlıçeşme Metro Hattı İstasyon Noktaları İstasyon No. İstasyon No. İstasyon No. İstasyon No. İstasyon No.6: Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan Bayrampaşa İlçe emniyet Müdürlüğünün kuzeyinde bulunması planlanmaktadır. İstasyon No.Sarıyer Metro Hattı ile transfer olacak şekilde planlanmıştır. İstasyon No.8: Rami Kışla Caddesi üzerinde olup İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı ve Eyüp ve Bayrampaşa bulunan KüçükSanayi Sitelerine hitap edecek şekilde planlanmıştır.12: Eyüp Sultan Caddesi Üzerinde yer almakta olup Kağıthane Belediye Başkanlığı’ nın kuzeyinde yer almaktadır. İstasyon No. İstasyon No.

İstasyon No. İstasyon No. Şekil 12.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 İstasyon No.29: Bağdat Caddesi üzerinde olması planlanmakta olup TCDD Bostancı İstasyonu ile entegre olacaktır. İstasyon No. Hıfzı Özcan Caddesi ile G6 sokağın kesişim bölgesinde olacaktır. İstasyon No.27: Bostancı Köprülü Kavşağı bölgesinde olması planlanmaktadır. Hattın toplam uzunluğu 12 km olup 4 istasyonu bulunmaktadır.Gayrettepe Metro Hattı Bu hat Kadıköy ilçesinde bulunan TCDD Söğütlüçeşme istasyonundan başlayıp sırasıyla Kadıköy ve Üsküdar’dan devam ederek Boğazı tünelle geçerek Beşiktaş ilçesinden geçerek Şişli ilçesinde bulunan Gayrettepe bölgesinde son bulmaktadır. Söz konusu hat yerleşim bölgesinin ortasından geçtiğinden uygun bir yer seçilmesi için daha ayrıntılı analizlerin yapılması gerekmektedir.24: Prof.26: Karslı Ahmet Caddesinde olması planlanmaktadır.23: Turgut Özal Bulvarı ile Ataşehir Bulvarlarının kesişimine denk gelmektedir. Dr. İstasyon No. İstasyon No.22 Söğütlüçeşme . Söğütlüçeşme.25: Bostancı Yolu üzerinde olan İBB Yol Bakım Şantiyesinin Doğusuna denk gelmektedir.28: Bahçeler Sokak ile Emin Ali Paşa Caddesinin kesişimin de olması planlanmaktadır.Gayrettepe Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları 280 .6.

Mecidiyeköy Metro Hattı Bu hat Üsküdar ilçesinde bulunan Ünalan bölgesinden başlayıp Üsküdar İlçesinden devam edip Boğazı tünelle geçerek Beşiktaş ilçesinden devam ederek Şişli İlçesinde bulunan Mecidiyeköy bölgesinde son bulmaktadır. İstasyon No.Gayrettepe Metro Hattı İstasyon Noktaları İstasyon No.Sarıyer Metro Hattı.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Söğütlüçeşme . İstasyon No.Mecidiyeköy Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları 281 .3: Altunizade Köprülü Kavşağında olması planlanan istasyon bu bölgede Üsküdar . Ünalan .2: Çınar Sokak ile Gülistan Sokak kesişimin de olması planlanmaktadır. Söz konusu hat yerleşim bölgesinin ortasından geçtiğinden uygun bir yer seçilmesi için daha ayrıntılı analizlerin yapılması gerekmektedir.1: Ziverbey yolu üzerinde bulunan TCDD Söğütlüçeşme istasyonunun bağlantı noktasında yer almaktadır.8 km olup istasyon sayısı 5 adettir.6.23 Ünalan . Şekil 12. Kartal’dan gelen metronun Boğazı geçen tamamlayıcısı olarak düşünülmektedir. Hattın toplam uzunluğu 11.Çekmeköy Metro Hattı ile transfer olacaktır. İstasyon No. Metrobüs ile de Zincirlikuyu İstasyonunda transfer olacaktır.4: Müselles Sokak üzerinde olması planlanan istasyon bu noktada Yenikapı . ÜnalanMecidiyeköy metro hattı.

Eyüp.Sarıyer Metro Hattı. Metrobüs ile de Zincirlikuyu İstasyonunda transfer olacaktır. Bu istasyon KadıköyKartal metrosu ile transfer olacak şekilde düşünülmüştür. Söz konusu hat yerleşim bölgesinin ortasından geçtiğinden uygun bir yer seçilmesi için daha ayrıntılı analizlerin yapılması gerekmektedir. Güngören. İstasyon No. İstasyon No.6.İncirli Metro Hattı Güzergâh Kadıköy ilçesinde bulunan TCDD Söğütlüçeşme istasyonundan başlayıp sırasıyla Kadıköy ve Üsküdar’ dan devam ederek Boğazı tünelle geçerek sırasıyla Beşiktaş. Şekil 12.5: Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde olması planlanan istasyon burada Yenikapı-Sarıyer Metro Hattı ve Kabataş-Beşiktaş-Bağcılar Metro Hatları transfer olması planlanmaktadır.Çekmeköy Metro Hattı ile transfer olacaktır.3: Altunizade Köprülü Kavşağında olması planlanan istasyon bu bölgede Üsküdar . Metrobüs güzergahını takip eden bir hat olarak düşünülmüştür.2: Çınar Sokak ile Gülistan Sokak kesişimin de olması planlanmaktadır.3 km olup istasyon sayısı 15 adettir. Zeytinburnu.4: Müselles Sokak üzerinde olması planlanan istasyon bu noktada Yenikapı . Beyoğlu.24 Söğütlüçeşme . İstasyon No.İncirli Metro Hattı Güzergahı ve İstasyonları 282 . Söğütlüçeşme .1: D-100 yanyol ile Dereyolu Sokak kesişiminde olması planlanmaktadır. İstasyon No. Bakırköy ve Bahçelievler İlçelerinden geçerek İncirli bölgesinde son bulmaktadır. Kağıthane. Hattın toplam uzunluğu 27.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Ünalan .Mecidiyeköy Metro Hattı İstasyon Noktaları İstasyon No.

İstasyon No. finansal analizler ile Bölüm 15’te belirtilen proje değerlendirme kriterleri dışında önerilen alternatif hatların mevcut ya da gelecekte planlanan diğer raylı sistem hatları ile olan entegrasyonuyla oluşacak performansları incelenerek analiz edilmiştir.Gayrettepe. İstasyon No.13: Osmaniye Kavşağı bölgesinde olması planlanan istasyon bu bölgeden Zeytinburnu-Kabataş Tramvay Hattıyla transfer olmaktadır. İstasyon No.7: Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde olması planlanan istasyonunun burada Yenikapı-Sarıyer Metro Hattı ve Kabataş-Beşiktaş-Bağcılar Metro Hatları ile transfer olması planlanmaktadır.Çekmeköy Metro Hattı ile transfer olacaktır. Söğütlüçeşme.14: General Ali Rıza Gürcan Caddesi ile Haldun Taner caddesinin kesişiminde olması planlan İstasyon bu noktada Aksaray-Havaalanı Hafif Metrosuyla transfer olmaktadır.8: Çağlayan Kavşağı bölgesinde olması planlanmıştır.2. İstasyon No.1: Ziverbey yolu üzerinde bulunan TCDD Söğütlüçeşme istasyonunun bağlantı noktasında yer almaktadır.9: Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Perpa Ticaret Merkezi ile D-100 karayolu arasında olması planlanmaktadır. Ünalan-Mecidiyeköy ve Söğütlüçeşme .5: Dereboyu Caddesi ile Büyükkuyu Sokak kesişiminde olması planlanmaktadır. Bostancı-Kazlıçeşme. Tablo 12.İncirli Metro Hattı İstasyon Noktaları İstasyon No. 12.6: Barbaros Bulvarı Kavşağında olması planlanan İstasyon bu bölgede Metrobüs ile Zincirlikuyu İstasyonunda transfer olacaktır.4: Beylerbeyi Köprülü Kavşağı bölgesinde olması planlanmaktadır. talep yönetimi politikaları ile otomobil kullanıcılarının bu hatlara geçişini sağlamak hedeflenmektedir.12: Edirnekapı Rami Caddesi üzerinde olup Topkapı-Habipler Tramvay Hattıyla Şehitlik İstasyonunda transfer olmaktadır. İstasyon No.11: Halıcıoğlu Kavşak bölgesinde olması planlanmaktadır.İncirli Metro Hatları yaka geçişlerindeki yolculuk talebini karşılamak. İstasyon No.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Söğütlüçeşme . İstasyon No. İstasyon No. İstasyon No.2: Uzunçayır Köprülü Kavşağı bölgesinde olması planlanan istasyon burada Kadıköy-Kartal Metro Hattı İle transfer olacak şekilde planlanmıştır. İstasyon No. Bu İstasyondan Beyoğlu Havaray Sistemiyle transfer olmaktadır.15: İncirli Kavşağı bölgesinde olması planlanan istasyon Bakırköy-Beylikdüzü Hafif Metro Hattı ile transfer olacaktır.2 Alternatif Raylı Sistem Hatlarının Değerlendirilmesi Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme. Boğaz geçişi için seçilecek 283 .3: Altunizade Köprülü Kavşağında olması planlanan istasyon bu bölgede Üsküdar . İstasyon No. İstasyon No.20’de altı alternatifin karşılaştırması görülmektedir. Söz konusu alternatiflerin değerlendirilmesinde ekonomik. İstasyon No. Kadıköy-Kazlıçeşme.6.10: Okmeydanı Kavşak bölgesinde olması planlanmaktadır.6. İstasyon No.

735 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 raylı sistem hattı değerlendirilirken bu güzergâhları kesen raylı sistemler ile bu güzergâhları etkileyebilecek raylı sistem hatlarının günlük yolculuk sayıları da göz önünde bulundurulmuştur.49 7 1.823 506. 553 1.684 570.507 1.29 0 1. 476 1.029. Söz konusu Bostancı-Kazlıçeşme. 193 Tablo 12.3 36 1. Tablo 12.87 3 1.770.547 2.003 1.172.60 7 1. 745 Üsküdar Çekmek öy Acıbade m Sultanbe yli 795.840. 225 29. 1.130.564 481.405 926 544.196.640 1. Değerlendirme sadece altı alternatif için değil aynı zamanda Marmaray hattı da dâhil olmak üzere toplam sekiz farklı raylı sistem hattı incelenerek toplam yolculuklar da göz önüne alınarak yapılmıştır.618.855 27 150 42. 515 1.9 87 2. 1. 617 1. Hatlar Bostancı-Kazlıçeşme Kadıköy-Kazlıçeşme SöğütlüçeşmeKazlıçeşme Ünalan-Mecidiyeköy SöğütlüçeşmeGayrettepe Söğütlüçeşme-İncirli Marm aray 1.146.3 129 32.984 2.158. 186 1. Kadıköy-Kazlıçeşme. 382 Tablo 12.8 93 1. 789 1.296.865 11. Tablo 12.Hatlar Hat Kodu Bostancı-Kazlıçeşme Uzunluk (km) PBH4 PBH1 PBH2 PBH5 PBH3 PBH6 Kad ıköy-Kaz lıçeş me Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme Ünalan-Mecidiyeköy Söğ ütlüçeşme-Gayrettepe Söğütlüçeşme-İncirli Vagon Sayısı yolcu/km Maliyet (milyon $) Bindi Sayısı 45 174 45.193.665.324. 291 1.787.13 0 965.9 79 1.328 kişi/gün.080.195. Söğütlüçeşme.196.169.29 3 1.İncirli Metro Hatları alternatif güzergâhları kesen ve Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasını birbirine bağlayan Marmaray hattının bindi sayılarının sırasıyla 1.22’de alternatif raylı sistem hatlarının gerçekleştirilmesiyle diğer hatlarda km başına yolcu sayısı değerlerinde meydana gelecek değişimler görülmektedir.7 59 Kadık öy Kartal Kayna rca 1.973 40. 2.759 kişi/gün olduğu görülmektedir.071. 1.49 6 1. 596 1.067.112.673.094.27 3 29.012. 792 29.70 9 1. 899 987.593. Değerlendirme sırasında göz önüne alınan diğer raylı sistemlerin bindi sayıları ile toplam günlük bindi sayılarına bakıldığında Bostancı .647 727.988.212.955 2. Ünalan- Mecidiyeköy. 899 29.957 2.159.668.128.137. Her güzergâh için zaman aralığı.654.618.100.26 6 1.787.840.922 1.638 834.5 194 39. 2.20 Alternatif Raylı Sistem Hat Bilgileri 1.29 3 1.Gayrettepe ve Söğütlüçeşme . Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme.660 914 998.23 9 1.98 3 1.656 22.21’de alternatif raylı sistem hatlarının diğer hatlar üzerindeki etkileri görülmektedir. 573 1.092 kişi/gün.984 12 93 45.5 39 467. 628 1. 311 1.167. 193 1.673.601.1 48 2.575.8 93 84.322.6.5 80 1.642.6.033. 092 29.324.05 9 1.148 kişi/gün.092 kişi/gün.712. 1.186 kişi/gün.891.183.987 kişi/gün.Kazlıçeşme Metro Hattı ile Ünalan-Mecidiyeköy Metro Hattının olduğu alternatifler diğer alternatiflere göre daha verimli olduğu görülmektedir. vagon kapasitesi vagon sayısı aynı alınmıştır.400.654.315. 328 1.206.0 92 1.6.83 6 925.673.403.6. 299 27.349 492. 992 1.143.738 Beşiktaş Tekstil kent Yenik apı Bakır köy Yenika pı Sarıyer Tekstilke nt Bahçeşe hir Toplam 1.21 Alternatif Raylı Sistem Hatlarının Diğer Hatlar Üzerindeki Etkileri (Bindi sayıları) .

551 67.023 90.087 52.736 42.915 22.77 9 52.22 Alternatif Raylı Sistem Hatlarının Diğer Hatlar Üzerindeki Etkileri (yolcu/km) 284 .421 96.410 77.23 7 68.Hatlar Marmara y Kadıkoy Kartal Kaynar ca Üsküdar Çekmeköy Acıbade m Sultanb eyli Beşiktaş Tekstilk ent Yenikap ı Bakırkö y Yenik apı Sarıy er Tekstilke nt Bahçeşe hir Bostancı-Kazlıçeşme 21.285 21.334 23.700 26.066 23.878 38.561 21.27 1 141.979 24.062 45.623 Kadı köy-Kazl ıçeşme 137.764 47.24 4 163.538 66.918 68.053 SöğütlüçeşmeKazlıçeşme Ünalan-Mecidiyeköy 30.05 6 95.193 SöğütlüçeşmeGayrettepe Söğütlüçeşme-İncirli 28.964 44.11 1 56.269 49.753 66.383 44.361 52.6.83 4 46.520 88.045 42.64 5 161.986 32.00 8 87.708 43.590 86.870 41.97 9 53.634 43.97 7 132.32 7 144.982 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12.814 72.280 22.

469 90. Sosyal Değerlendirme ve Acil İhtiyaç Durumu gibi birbirlerinden farklı ölçütler göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre Marmaray ve Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme metro hattı yapıldığında taşınan yolcu sayısı fazla etkilenmemektedir.6.743 112.466 103. Yenikapı-Sarıyer hattı incelendiğinde en fazla Söğütlüçeşme-Gayrettepe hattından etkilendiği ve yolcu sayısının arttığı görülmektedir.525 1. Üsküdar-Çekmeköy.332 Marmaray 925. Bölüm 15’te 6 0 Proje Değerlendirme ve Önceliklendirme detayları yer almaktadır. Yenikapı-Sarıyer ve Tekstilkent-Bahçeşehir temel hatları üzerideki etkileri görülmektedir.407 102. Finansal İç Verimlilik Oranı (F- Ünalan .25’te Boğazı geçen söz konusu alternatif raylı sistem hatlarının yolcu bindi sayıları bakımından Marmaray. Acıbadem-Sultanbeyli.Gayrettepe 534. Marmaray Kadıköy Üsküdar Acıbadem Beşiktaş Yenikapı Yenikapı Tekstilkent Kartal Çekmeköy Sultanbeyli Tekstilkent Bakırköy Sarıyer Bahçeşehir Kaynarca Tablo 12.737 Kadıköy . 285 .24 Boğaz Perdesi Üzerindeki Alternatif Raylı Sistem Hatlarına Ait Yolculuk Bilgileri Şekil 12. Genel 384.25 Alternatif Raylı Sistem Hatlarının Diğer Temel Hatlar Üzerindeki Etkileri (Yolcu bindi sayısı değişimi) Şekil 12.775 131.474 Marmaray Boğaz Geçiş Hattı için önerilen altı alternatiften iki güzergah seçilirken yolcu sayıları.23 Önceliklendirilmiş Raylı Sistem Yaka Geçiş Hatları Alternatif Boğaz Hatları Marmaray Bostancı .6.462 64.238 Marmaray 742.249 62.937 2 .Mecidiyeköy 922.000 1.Kazlıçeşme 862.080.İncirli 850.192.314 Marmaray 829.Kazlıçeşme olduğu görülmektedir. Bu güzergahı Söğütlüçeşme . Kadıköy-Kartal hattındaki yolcu sayısı değişimine bakıldığında ise Ünalan-Mecidiyeköy hattı yapıldığında yolcu paylaşımı olacağı görülmektedir.514 116.210 843.745 Marmaray 955.887 Söğütlüçeşme -Kazlıçeşme 512.211 95. Bostancı-Kazlıçeşme ve KadıköyKazlıçeşme hatları en fazla etki yaratan ve Marmaray’ın yolcu sayısını paylaşarak azaltan halardır.Kazlıçeşme Günlük Taşınan Sabah Zirve Saat Yolcu Sayısı (kişi/gün) Taşınan Yolcu Sayısı (kişi/saat) 786.108 100.6.Mecidiyeköy Metro Hattının ikinci PBH-3 öncelikli yapılması gereken güzergah olduğu söylenebilir.202 46. taşıdıkları günlük yolcu sayısı. Yenikapı-Bakırköy.İncirli Metro Hattı takip etse de Ekonomik PBH-5 İç Verimlilik Oranı (E-IRR) değerlendirmesine bakıldığında Ünalan . Yapılan PBH-2 karşılaştırmalar sonucunda ortaya çıkan genel değerlendirmede en iyi güzergah Bostancı Kazlıçeşme Metro Hattdır. Kentsel Gelişimle Uyumluluk.489 144.İncirli Metro Hattına göre daha öncelikli olduğu görülmektedir.Kazlıçeşme Verimlilik Oranı (E-IRR).6.919 Marmaray Söğütlüçeşme .095 Söğütlüçeşme . Üsküdar-Çekmeköy hattı değerlendirildiğinde en fazla etki eden hattın Bostancı-Kazlıçeşme olduğu. Kadıköy-Kartal-Kaynarca.681 Talep.072 112.Mecidiyeköy PBH-1 IRR).102 104. Acıbadem-Sultanbeyli koridorunda yolcu paylaşımını en az etkileyen hattın Bostancı.Mecidiyeköy Metro PBH- Hattının Söğütlüçeşme .032 1.291 142.176.23’te hat değerlendirmelerine ait karşılaştırmalar görülmektedir. maliyet ve yolcu/km değerlerine bakıldığında Ünalan . Ekonomik PBH-4 İç Bostancı . Beşiktaş-Tekstilkent hattını söz konusu seçenekler fazla etkilememektedir. Beşiktaş-Tekstilkent. Tablo 12. Ayrıca bu iki hattın uzunlukları.478 Ünalan .Kod Hat Adı Ekonomi k İç Verimlilik Oranı Gene l Talep Kentsel Gelişimle Uyumluluk Finansal İç Verimlilik Oranı Sosyal Değerlendirme Doğal Değerlendirme PBH4 PBH5 PBH6 PBH3 PBH1 PBH2 BostancıKazlıçeşme ÜnalanMecidiyeköy Söğütlüçeşm eİncirli Söğütlüçeşm eGayrettepe KadıköyKazlıçeşme Söğütlüçeşm eKazlıçeşme B A A A A A B AAAAABB B B A A A A B AAAABBB C A A A A B B AAAABBC B B B A A A B AAABBBB C A B B A A B AAABBBC C A B B A A B AAABBBC Acil İhtiyaç Durumu Genel Değerlendirme İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12.500. TekstilkentBahçeşehir hattı için fazla bir etkileşim bulunmamaktadır.6.

6. yük araçları için belirli zaman kısıtlama uygulamaları yapılmaktadır.Koridor. Yaka geçişlerinde kentiçi trafik ile birlikte yük araçlarının hareketliliği söz konusudur. Bostancı-Kazlıçeşme güzergahı ise daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilebilecektir. Şekil 12. Karayolu Koridorunun kullanılması seçeneklerine göre fayda analizi yapılmıştır. 3.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Bu değerlendirmelerin ışığında ayrı bir senaryo düşünülmüş. Bu durum. Tablo 12.5’te anlatılan çalışma alanı içindeki yük hareketleri konusu. 11.26’da 2. Bu tabloya göre Marmaray. yaka geçişleri bakımından irdelenmiştir.6.24’te görüldüğü üzere Bostancı-Kazlıçeşme ve Ünalan-Mecidiyeköy hatlarının her ikisinin birlikte yapılması durumunda Boğazı geçen raylı sistem hatlarının Boğaz kesitinde taşıdıkları günlük ve sabah zirve saate ait yolcu sayıları karşılaştırılmıştır.8 km’lik Ünalan-Mecidiyeköy hattı 2011 yılı sonu itibariyle faaliyete geçecek olan Kartal-Kadıköy hattının uzatılması şeklinde düşünülebilir. Ancak bu durum ekonomik kayıplara yol açmaktadır. mevcutta kullanılan FSM koridoru ve hizmete açıldığında 3.Köprü. 12.3 Yaka Geçişi Yük Hareketleri Bu bölümde Bölüm 12. kentiçi trafiği olumsuz etkilemekte. Söz konusu talebin karşılanmasına yönelik olarak deniz ulaşımının ve faaliyete geçecek olan Marmaray altyapısının kullanılması. Marmaray Ro-La ve Ambarlı-Pendik Ro-Ro hatlarını kullanan yaka geçişi yük hareketleri görülmektedir. Şekil 12. Öncelik sıralamasında mali kaynak ve zaman sınırlaması düşünüldüğünde dört istasyondan oluşan. Bostancı-Kazlıçeşme ve Ünalan-Mecidiyeköy hatlarının üçünün birden çalışması durumunda sabah zirve saatte olası yolculuk talebini karşılamaktaki sıkışıklığın giderilmesinde faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.6.6.26 Yaka Geçişi Yük Hareketleri 287 286 .

Günlük ağır taşıt kapasitesi yük araçları cinsinden tek yönde 8.820 iken çift yönde 17. Hattın günde 16 saat çalıştığı kabulü ile bir feribota ait gidiş ve dönüş süresi 285 dakika olup 4.280/4 8. Koridor Taşıma Kapasiteleri* 16*60/285=3 Tasarlanan iskele sayısı 8 Her iskeledeki tek yönlü gemi sayısı 2 Her feribotun kapasitesi (Yük Aracı) 3*280=840 Her iskelenin kapasitesi (2x2) (Yük Aracı) Toplam liman kapasitesi (8 iskele) (Yük Aracı) 840*4=3.100*0.820 Günlük Çift Yön Ağır Taşıt Kapasitesi -14 Saat (Yük Aracı)** 8. Bir feribotun toplam tur süresi (dk) 143x2=285 Bir feribotun toplam tur süresi (saat) 4. Yapılması planlanan iskele sayısı 8 olup her iskelede tek yönlü çalışan 2 gemi olması düşünülmektedir.4 Şerit (Birim Oto) 630*4 2.880 edilmiştir. tek yönde günlük ağır taşıt kapasitesi ise 35.280 Günlük Tek Yön Ağır Taşıt Kapasitesi . Tablo 12.6. kamyon ve tırları içermektedir.820*2 17. Feribotların 16 saat çalışması durumunda yapılan tur sayısı 3 olmaktadır.520 Günlük Tek Yön Ağır Taşıt Kapasitesi . Koridorun taşıma kapasiteleri verilmiştir.14 Saat (Yük Aracı)** 35.75 saate denk gelmektedir.6.25 Marmaray ve 3.Bir Şerit Kapasitesi (Birim Oto) 2.360*8=26.(Birim Oto) 2.14 Saat (Birim Oto) 2.880 yük aracını kapsamaktadır.360 *FSM Köprüsünün günlük gişe noktalarında yapılan sayımlardan elde 3.280 birim otomobile karşılık gelmektedir.26’da Ambarlı-Pendik hattına ait Ro-Ro taşıma kapasitesi verileri görülmektedir. Tablo 12.25’te yaka geçişi yapan Marmaray hattı ve 3.26 Ambarlı-Pendik Hattı Ro-Ro Taşıma Kapasitesi . Tek şerit kapasitesi birim otomobil cinsinden 2100 iken tek şeride ait ağır taşıt kapasitesinin kapasitenin %30’u olduğundan 630 birim otomobile denk gelmektedir. Feribotların 3 tur yaptığı düşünüldüğünde her feribotun taşıyacağı yük aracı kapasitesi 840 olmaktadır.3 630 Tek Yön Ağır Taşıt Kapasitesi .640 araçtır.100 Bir Şerit Ağır Taşıt Kapasitesi (%30) .360 olup limanın toplam kapasitesi 26.520*14 35.6. Buradan tek yönde 4 şeritlik ağır taşıt kapasitesi 2. ** Yük aracı.6.640 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Tablo 12. Bir feribotun taşıma kapasitesi 140 (yük aracı) iken bir turda 280 yük aracı taşınmaktadır.520 birim otomobile.75 Bir feribotun kapasitesi (Yük Aracı) 140 Bir tur için taşınan yük aracı sayısı 140*2=280 16 saat çalışması durumunda tur sayısı Tablo 12. Her iskele için yük aracı kapasitesi 3.

682 272.565 Zaman Maliyeti (TL) 23. Mesafeye göre bir karşılaştırma yapıldığında yük araçlarının kat ettiği en kısa mesafe bu senaryoda gözlenmektedir. Koridor geçişini kullanması durumunu içermektedir.596 5.27’de Ambarlı-Pendik hattı Ro-Ro taşımacılığına ait sefer bilgileri yer almaktadır. Feribotun 288 289 . diğer senaryolara göre oldukça fazladır.331 4.660 16. Şekil 12. Tablo 12.Yük aracı-km Yük aracı-saat 1.359 282.143.899. Bu senaryo incelendiğinde zaman maliyeti bakımından altıncı senaryodan sonra en az değere sahip olduğu görülmektedir. feribot hızı 40 km/sa ve tek seferde yolculuk süresi yaklaşık 83 dakikadır. İkinci senaryoda yalnızca Marmaray Ro-La hattının kullanılması durumuna ait sonuçlar yer almaktadır.229 Yakıt Maliyeti (TL) 5.305 2. Altıncı ve son senaryoda 3.976. İlk senaryoda yalnızca Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün yük taşımacılığı için kullanılması durumuna ait sonuçlar yer almaktadır.787 2.28’de yaka geçen farklı yük taşımacılığı hatlarına ait senaryoların mesafe. Araç içindeki süre 143 dakika.474 2. Koridor geçişinin de içinde bulunduğu karma geçiş söz konusudur.827 15.380.27’de senaryolara ait toplam yük taşıma maliyetleri karşılaştırması görülmektedir.459 226.635. bu da yaklaşık 3 saatlik bir süreye denk gelmektedir. limana erişim süresi 40 Tablo Taşımacılığı Senaryolarının Karşılaştırılması dakika olup12. Diğer senaryolarla karşılaştırıldığında bu senaryo taşıma süresi ile zaman ve yakıt maliyetlerinin en az olduğu yük geçişi senaryosudur.906.6.438 12. yük araçlarının yalnızca 3.27 Ambarlı-Pendik Hattı Ro-Ro Taşımacılığı Sefer Bilgileri 2.883 222. 2009 yılında Lojistik Araştırmaları kapsamında yapılan anket çalışmaları sonuçlarına göre yük araçlarına ait zaman değeri 57 TL/sa olarak kabul edilmiştir. Bu senaryoda yolculuk süresi ve toplam maliyet.28 toplam Alternatif süre 183 Yük dakikadır.551.6.439.225 1.826. süre ve maliyetler açısından karşılaştırılması verilmektedir.442 3.526 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Bölüm 12 Final Rapor Bölüm 12 yükleme ve boşaltma süresi 60 dakikadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve karma geçişin yapılması durumunu ifade etmektedir.293.063 112.641 1. Koridor 3.6.991. Tabloya göre Ambarlı-Pendik arası feribot hattı yolculuk uzunluğu 55 km. Köprü (FSM) Ro-La (Marmaray) Ro-Ro FSM ve Karma Geçiş 3. Beşinci senaryo.288. Koridor ve Karma Geçiş Feribot hattı yolculuk uzunluğu (km) 55 Feribot hızı (km/saat) 40 Bir sefer için geçen süre (dk) 83 Feribot yükleme-boşaltma süresi (dk) Toplam araç içi süre (dk) 30x2=60 143 Limanlara erişim süresi (dk) 20x2=40 Toplam süre (dk) 183 Toplam süre (saat) 3 Tablo 12.494 6.111.412.978 1.729.6. Tablo 12.111 2.142 408.642 2.571.934.160.480. Yalnızca Ambarlı-Pendik Ro-Ro hattının kullanılması durumunu içeren üçüncü senaryoda yolculuk mesafesi ve yakıt maliyeti diğer senaryolardan fazladır.6. Dördüncü senaryo.593.

bütün raylı sistem projelerinin uygulandığı raylı 118. Sonuç olarak 2023 yılı sonrası için tahmin edilen yük hareketlerinin mevcut durum ile karşılanmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Koridorun yapılması durumunda Ambarlı-Pendik Ro-Ro hattı. yüksek maliyetli ulaşım yatırımlarını verimli kullanabilme ve (TL) çevre düzeni planının hedeflerini destekleyen altyapının kurgulanmasıdır. Koridorun oranı %90 olmaktadır. alternatif 3 için ise her iki sistemin de ağırlıklı olarak dağıtıldığı karma bir sistem 18.384 sistem ağırlıklı senaryo. Alternatif 1’de mevcut ve 25. Alternatif 2 için. 290 . • Karayolu ve toplu taşıma şebekeleri üzerindeki değişikliklerdir. Koridorun yapılmaması durumunda ise Ro-Ro hattının payı yükselmekte ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü %81’lik bir orana sahip olmaktadır. tür seçimini ve rota tercihlerini de etkilemektedir. yük taşımacılığında %6’lık bir orana sahipken 3.585 Talep tahminini etkileyen faktörler.570.7Alternatif Ağ Gelişim Stratejileri Ulaşım Ana Plan Hedef Yılı Ulaşım talebinin karşılanması için 3 adet alternatif senaryo geliştirilmiştir. 18. çalışan sayısı.Alternatif-1 Alternatif-2 Alternatif-3 Karayolu 717 357 717 Raylı Sistem 343 624 624 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 12.733. Bu değişkenler içerisinde sosyal ve ekonomik değişkenler trafik analiz bölgelerinde üretilen ve çekilen trafik yükünü ve bu talebin türlere göre dağılımını etkilerken diğer değişkenler kişilerin uzun vadede gidecekleri yerleri değiştirmesine neden olabileceği gibi.283 Nüfus. Tablo 12. Toplam Maliyet Alternatiflerin geliştirilmesinin amacı.756 inşaatı devam eden raylı sistem ağlarının tamamlanması ve yeterli mali kaynak bulunamaması 227.283 uygulanarak talep tahminleri yapılmıştır. gelir ve otomobil sahipliği gibi sosyal ve ekonomik veriler.7.103. Ayrıca kombine taşımacılığın tercih edilmesi için türler arası yükleme ve boşaltma sürelerini kısaltacak önlemlerin alınması gerekmektedir. • 14. öğrenci sayısı. istihdam. Yakalar arası kısa mesafeli yük taşımacılığında denizyolu ve raylı sistemlerin (Ro-Ro ve Ro-La) karayolu ile zaman ve maliyet açısından rekabetinin oldukça güç olduğu söylenebilir.27 Alternatif Yük Taşımacılığı Maliyetlerinin Karşılaştırılması 3.448.031.1 Alternatiflere Göre Ulaşım Ağına İlave Edilen Karayolu ve Raylı Sistem Uzunlukları Şekil 12.826 durumunda raylı sistem ağı ilave etmeyip var olan kaynaklarla karayolu ağına yatırım yapılması kurgulanmıştır. 3.022.6.

929 Yaya Otomobil Servis T Taşıma 649.1 Karayolu Ağırlıklı Ağ İstanbul Metropoliten alanında temel raylı sistem ağı dışında herhangi bir raylı sistem yatırımı yapılmadan hedef yılına kadar sadece karayolu yatırımlarıyla oluşturulan ulaşım altyapısıdır.034 40% T Taşıma 4.617.99% Toplu Taşıma 12.398. 291 .077. servis ve toplu taşıma türü yolculuklarını içeren toplam 25.450.078 6.261.834.599 133.192 motorlu yolculuk olacağı tahmin edilmiştir. servisin payı ise %9 olarak hesaplanmış olup çalışma alanı genelindeki motorlu yolculuk hareketlilik oranı 1.935 28% Yaya 3.149. bunu %26 oranındaki yaya yolculukları ve %7 oranındaki servis yolculukları takip etmektedir. Tablo 12. Ulaşım türlerine göre yolculuklar incelendiğinde ise çalışma alanı tümünde yapılan yolculukların %35’ini toplu taşıma yolculuklarının oluşturduğu görülmektedir.687.667.629 31% Ev-Okul 7.599 36% Diğer 3.375.822 35.7.075.915 15% Ev-lş Ev-Okul Servis Ev-Diğer Diğer Toplam Y Yolculuk Amacı/Türü 841.713.615 linkten oluşmaktadır.292 31.027.014 1.e d) ■D ü( £ Ev-lş 10.026 22% Ev-Diğer 12.555.681 14% T Taşıma 4.101. Bu senaryoda kullanılan karayolu şebekesi 22. Otomobil yolculukları %32’lik oranla ikinci sırada yer alırken. 717 km karayolu eklenmesi ve 343 km raylı sistem şebekesine ulaşılması durumunu kapsamaktadır.950.498.636 28% Otomobil 5.793 47% Otomobil 1.2 1 Nolu Alternatif Senaryo için Tüm Yolculukların Türel Dağılım Oranları 12.792.006 32% İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor 17% Bölüm 12 37% 4% 42% Tablo Toplam 35.252 12% Otomobil 3.951 43% Yaya 3.383 11% T Taşıma 2. alternatif senaryoya ait tüm yolculuklar için türel dağılım oranları görülmektedir.507 olarak tahmin edilmiştir.2’de 2023 yılı 1.228 11% Yaya 1.91% Otomobil 11.290 25.479.69% Servis 2.7.7.482 100% Yaya 9.745 32% Servis 1.40% 12.113.475.132. Motorlu yolculuklar içinde toplu taşımanın payı %48 iken otomobilin payı %43. Bu senaryo için çalışma alanında otomobil.609 1.

Şekil 12. 12. 292 .837.127 9% 282.80% 298.68% Ulaşım türlerine göre yolculuklar incelendiğinde yaka geçişi yolculuklarının yaklaşık %60’ını toplu taşıma yolculuklarının oluşturduğu görülmektedir. Yaka geçişi yolculukları amaçlarına göre incelendiğinde ilk sırada 1.52% 2.961.431 73% 0 0% Otomobil 546.347 18% 34.3 1 No’lu Alternatif Senaryo için Yaka Geçişi Yolculuklarının Türel Dağılım Oranları Şekil 12.436 64% 3.906 10% Ev-Diğer 1.1 1 No’lu Alternatif Senaryo için Türel Dağılım Oranları Tablo 12.2’de bu senaryoya ait karayolu ataması sonucu hacim/kapasite oranları verilmiştir.021 59.528 46% Ev-Okul 387. Taşıma Ev-Okul Yaya Otomobil Servis T.7.3 milyon civarındayken 2023 yılının ilk senaryosunda bu oran 4 milyon’a yaklaşmaktadır. Taşıma Toplam Yaya Otomobil Servis Toplu Taşıma 0 193.364. Taşıma Ev-Diğer Diğer e d) ■D ü( & Ev-İş Toplam Y Yolculuk Amacı/Türü Yaya 0 0% 71. Taşıma 602.528 yolculuk ve %46’lık oranla ev-iş yolculuklarının geldiği görülmektedir.1.101.149. Yaka geçişi yolculuklarında otomobil yolculukları oranı %33 iken servis yolculukları %7’lik bir paya sahiptir.739 13% 1.475 yolculuk olacağı tahmin edilmiştir. raylı sistem yolculukları ise 550 bin civarında bir artış göstermiştir.071 7.394 27% Servis 247.299.837.383 32.961.396 60% Diğer Ev-İş Yaya T.362 29% 586. Tablo.205 3% 377.7. 2018 yılında yaka geçişi yapan yolculuk sayısı 3. Yaka geçişi yolculukları sıralamasında %29’luk oranla ev-diğer yolculukları ikinci sırada yer alırken bunu %15 oranındaki diğer yolculuklar ile %10 oranındaki ev-okul yolculukları takip etmektedir.604 48% T.7.679 15% 0 0% Otomobil 488. Ancak karayolu altyapısının kapasite değerine yaklaşması nedeniyle karayolu yolculuklarının sayısı 100 bin civarında artmış.3’te yaka geçişi yapan yolculuklara ait türel dağılım oranları verilmektedir.758 Yaya Otomobil Servis T.038 52% Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Final 0%Rapor Bölüm 12 33% 16.475 100% 0 0% 1. Çalışma alanı genelinde yaka geçişi yapan 3.7.

2 1 No’lu Karayolu Ağırlıklı Alternatif Senaryoya Ait Karayolu Şebeke Ataması Hacim/Kapasite Oranları 294 293 .7.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Şekil 12.

Alternatife göre raylı sistemler daha fazla geliştirilmiş buna karşın uzun dönemde yapılması düşünülen bazı karayolu projelerinin yapılmaması durumu ortaya konmuştur. özel otomobilin payı aynı oranda azalmıştır. Alternatif Senaryoya ait tüm yolculuklar için türel dağılım oranları görülmektedir. Tablo 12.888 motorlu yolculuk olacağı tahmin edilmiştir.039.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 12. Otomobil yolculukları %31’lik oranla ikinci sırada yer alırken. Kısa ve orta dönemde eklenen projelerin listesi Bölüm 16’da detaylı olarak verilmiştir. Bu senaryoda kullanılan karayolu şebekesi 22.160 linkten oluşmaktadır. Bu alternatifte raylı sistem yatırımlarına ağırlık verildiği için motorlu yolculuklar içinde toplu taşımanın payı %1 oranında artarken.7.7. 295 . servisin payı ise %9 olarak hesaplanmış olup çalışma alanı genelindeki motorlu yolculuk hareketlilik oranı 1.2 Raylı Sistem Ağırlıklı Ağ İstanbul Metropoliten alanında temel karayolu ağı dışında herhangi bir karayolu sistem yatırımı yapılmadan hedef yılına kadar sadece raylı sistem yatırımlarıyla oluşturulan ulaşım altyapısıdır. Ulaşım türlerine göre yolculuklar incelendiğinde ise çalışma alanı tümünde yapılan yolculukların %36’sını toplu taşıma yolculuklarının oluşturduğu görülmektedir.512 olarak tahmin edilmiştir. servis ve toplu taşıma türü yolculuklarını içeren toplam 26. bunu %26 oranındaki yaya yolculukları ve %7 oranındaki servis yolculukları takip etmektedir. Alternatif senaryoda olduğu gibi 1. Bu senaryo için çalışma alanında otomobil. 1.4’te 2023 yılı 2. 357 km karayolu eklenmesi ve 624 km raylı sistem şebekesine ulaşılması durumunu kapsamaktadır. Motorlu yolculuklar içinde toplu taşımanın payı %49 iken otomobilin payı %42.

403 12% Otomobil 3.56% Servis 2.657.097.546 1.443.026 22% Ev-Diğer 12.481.792.228 11% Yaya 1.4 Toplam 35.055.101.Yolculuk Amacı/Türü E v-İş Yüzde (%) 10.047.246 1.460.629 31% Ev-Okul 7.692 35.7.388 14% Servis Ev-Diğer Diğer Toplam 837.965 28% Yaya 3.488.567.902 Yaya Otomobil Servis T Taşıma 645.482 Yaya 9.482 27% Otomobil 5.171.473.580 32% İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı 17% Final Rapor Bölüm 12 37% 4% 42% 100%Tablo.834.856 132.599 36% Diğer Ev-İş Ev-Okul 3.396 6.687.027.078 31.63% 2 No’lu Alternatif Senaryo için Tüm Yolculukların Türel Dağılım Oranları .367.98% Toplu Taşıma 12.12.83% Otomobil 11.644.186 47% Otomobil 1.619 32% Servis 1.245 43% Yaya 3.256.125.713.487 11% T Taşıma 2.362 14% T Taşıma 4.215 40% T Taşıma 4.317 25.

837 100% Toplam Yaya Otomobil Ulaşım türlerine göre yolculuklar incelendiğinde yaka geçişi yolculuklarının yaklaşık %61’ini toplu 0 0% taşıma yolculuklarının oluşturduğu görülmektedir.3 2 No’lu Alternatif Senaryo için Türel Dağılım Oranları Tablo 12.007.840. 12.256 31.7. Yaka geçişi yolculuklarında otomobil yolculukları 1. Tablo.7.620 T Taşıma 385.Yolculuk Amacı/Türü Toplam Ev-İş Ev-Okul 1.84% ataması sonucu hacim/kapasite oranları verilmiştir. Çalışma alanı genelinde yaka geçişi yapan 4.203 0% İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor 32% Bölüm 12 3% Servis 15.5 2 No’lu Alternatif Senaryo için Yaka Geçişi Yolculuklarının Türel Dağılım Oranları y Yaya H Otomobil y Servis Ki Toplu Taşıma Şekil 12.7.550 yolculuk ve %46’lık oranla ev-iş yolculuklarının geldiği görülmektedir.035 47% T Taşıma 629. 296 .911 75% 0 0% Otomobil 548.124.172 15% Yaya Ev-İş Otomobil Servis T Taşıma 0 Otomobil 26% 240.187 Yaya Ev-Okul Yüzde (%) 0 189.7.045 29% Diğer 590.177.145 61% 0 68.415 60.281.4’te bu senaryoya ait karayolu Servis 287.837 yolculuk olacağı tahmin edilmiştir.98% oranı %32 iken servis yolculukları %7’lik bir paya sahiptir. Yaka geçişi yolculukları sıralamasında %29’luk oranla ev-diğer yolculukları ikinci sırada yer alırken bunu %15 oranındaki diğer yolculuklar ile %10 oranındaki ev-okul yolculukları takip etmektedir.904 8% T Taşıma 299.071 46% 10% Ev-Diğer 1.438.742 7. Yaka geçişi yolculukları amaçlarına göre incelendiğinde ilk sırada 1. Şekil 12.010 53% Yaya Otomobil Diğer 0% 17% Servis Yaya Ev-Diğer 0% 476.18% Toplu Taşıma 2.218 13% 1.5’te yaka geçişi yapan yolculuklara ait türel dağılım oranları verilmektedir.840.349 65% 4.550 400.680 31.007.

4 2 Nolu Raylı Sistem Ağırlıklı Alternatif Senaryoya Ait Karayolu Şebeke Ataması Hacim/Kapasite Oranları 298 297 .7.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Şekil 12.

bunu %26 oranındaki yaya yolculukları ve %7 oranındaki %48 iken otomobilin payı %43.56% Servis 2.027.856 37% Ev-İş Ev-Okul Servis Ev-Diğer Yaya Otomobil Diğer Servis T Taşıma 132.98% Toplu Taşıma 12.508 olarak tahmin edilmiştir. Ulaşım türlerine göre yolculuklar incelendiğinde ise çalışma alanı tümünde yapılan Yaya 3. Otomobil yolculukları %31’lik oranla ikinci sırada yer alırken.460.403 12% altyapısıdır.619 32% kapsamaktadır. Tablo 12. Yaya 3.3 m f H Servis / H Dtnmnhil M Toplu Taşıma 7% 299 .834. alternatif senaryoya ait tüm yolculuklar için türel dağılım oranları T Taşıma 4.388 14% 837. servisin payı ise %9 olarak hesaplanmış olup çalışma alanı genelindeki motorlu yolculuk hareketlilik oranı 1.171.7.83% Otomobil 11.482 100% Yaya 9.567.63% A Karma Ulaşım Sistemi İstanbul Metropoliten alanında temel ağ dışında karayolu ve raylı sistemin birlikte geliştirildiği ulaşım yolculukların %36’sını toplu taşıma yolculuklarının oluşturduğu görülmektedir.980.615 linkten oluşmaktadır.6 3 No’lu Alternatif Senaryo için Tüm Yolculukların Türel Dağılım Oranları Yolculuk Amacı/Türü Toplam Yüzde (%) 26% H Yaya A 3 6% m/ 12. Bu senaryoda kullanılan karayolu şebekesi 22.5’de 2023 yılı 3.E v-İş 10.473.246 17% 1.443.687.629 İstanbul Metropoliten Alanı Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı FinalFinal Rapor Rapor Bölüm 12 12 Bölüm 31% Ev-Okul 7.362 14% Şekil 12.692 35.367.165 motorlu yolculuk olacağı tahmin edilmiştir.078 31.317 25.7.482 27% Bu senaryo için çalışma alanında otomobil.488.125. Servis 1.580 42% Toplam 35. 717 km karayolu eklenmesi ve 624 km raylı sistem şebekesine ulaşılması durumunu Otomobil 3. Motorlu yolculuklar içinde toplu taşımanın payı T Taşıma 4.487 11% T Taşıma 2.396 6.792.186 47% Otomobil 1.026 22% Ev-Diğer 12.097.055. servis ve toplu taşıma türü yolculuklarını içeren toplam Otomobil 5.713.599 36% Diğer 3.902 32% 645.7.546 4% 1.101.657.256.644.481.965 28% servis yolculukları takip etmektedir.047.215 40% 25.245 43% görülmektedir.228 11% Yaya 1.

371.104.184 Ev-Okul 60% Yaya 0 0% Otomobil 70.5 3 No’lu Alternatif Senaryo için Türel Dağılım Oranları Tablo 12.702 33% 53% İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 12 Servis 16.7.151.7’de bu senaryoya ait karayolu ataması sonucu hacim/kapasite oranları verilmiştir.7 3 No’lu Alternatif Senaryo için Yaka Geçişi Yolculuklarının Türel Dağılım Oranları 299.425 46% Ev-Okul 388. Şekil 12.780 10% Ev-Diğer 1.401 14% T Taşıma 1.367 3% T.54% 2.65% Servis Toplu Taşıma Tablo 64% 12.839 26% Servis 248.057 7.836. 300 .109 Yaya Otomobil 100% 0 0% 1.965.7.109 yolculuk olacağı tahmin edilmiştir.294.580 32. Yaka geçişi yolculukları sıralamasında %29’luk oranla ev-diğer yolculukları ikinci sırada yer alırken bunu %15 oranındaki diğer yolculuklar ile %10 oranındaki ev-okul yolculukları takip etmektedir.235 Yaya 0 0% Otomobil 193. Çalışma alanı genelinde yaka geçişi yapan 3.419 15% Yaya 0 0% Otomobil 483.289 9% T Taşıma 283.6’da yaka geçişi yapan yolculuklara ait türel dağılım oranları verilmektedir.250 47% T Taşıma Diğer 605.425 yolculuk ve %46’lık oranla ev-iş yolculuklarının geldiği görülmektedir.Yolculuk Amacı/Türü E Toplam Yüzde (%) v-İş 1. Yaka geçişi yolculukları amaçlarına göre incelendiğinde ilk sırada 1.486 29% Diğer Ev-İş 588.81% Şekil 12.788 18% Servis 34. Ulaşım türlerine göre yolculuklar incelendiğinde yaka geçişi yolculuklarının yaklaşık %60’ını toplu taşıma yolculuklarının oluşturduğu görülmektedir. Yaka geçişi yolculuklarında otomobil yolculukları oranı %33 iken servis yolculukları %7’lik bir paya sahiptir.351 3. Taşıma Toplam 378.836.965.473 59.7.703 Ev-Diğer 73% Yaya 0 0% Otomobil 546.7.

301 .

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı
Final Rapor
Bölüm 12

Alternatif-1

Alternatif-2

Tüm
Yaya

Yaka
Geçişi

25.91%

Otomobil
Servis

-

Alternatif-3

İstanbul
İstanbulMetropoliten
MetropolitenAlanı
AlanıEntegre
EntegreKentsel
KentselUlaşım
UlaşımAna
AnaPlanı
Planı
Final
Final
Rapor
TümRapor
Yaka
Tüm
Yaka
Bölüm
Bölüm12
12
Geçişi
Geçişi
25.66%

25.83%

-

12.8Alternatif Ağ Gelişim Stratejileri Performans Analizi ve 2023 Plan Ağının

31.69%

32.80%

31.24%

6.99%

7.52%

6.85%

31.98%

31.56%

32.65%

7.18%

6.98%

7.54%

Belirlenmesi

Bu bölümde daha önce detaylı olarak anlatılan 2023 yılı gelecek gelişme senaryoları arasında farklı
Toplu
Taşıma

35.40%

59.68%

36.26%

60.84%

35.63%

59.81%

analizlere göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Öncelikle bu üç alternatifin sırasıyla karayolu ağırlıklı,
raylı sistem ağırlıklı ve karma gelişim olmak üzere farklı karayolu ve raylı sistem ağı uzunlukları
kullanılarak elde edilen sonuçlara göre değerlendirilmesi konusu karşılaştırma açısından önem
taşımaktadır. Söz konusu senaryolar İstanbul metropoliten alanı geneli için gelecekteki ulaşım
talebinin tahmini açısından türel dağılım oranları, yaka geçişi yapan araç sayıları, ortalama yolculuk
süreleri, ortalama yolculuk mesafeleri gibi kriterler bakımından ele alınmıştır.
Tablo 12.8.1’de 2023 yılı gelecek senaryolarının türel dağılım oranları görülmektedir. Üç alternatifte
de türel dağılımlar benzer oranlar gösterirken özel otomobil yolculukları karayolu ağırlıklı gelişim
senaryosu olan 1 nolu alternatifte en fazla orana sahiptir. Raylı sistem ağırlıklı 2 nolu alternatifte en
az özel otomobil yolculukları gözlenirken karma gelişim senaryosu olan 3 nolu alternatifte özel
otomobil yolculukları oranı ise söz konusu iki alternatifin arasında yer almaktadır. Yaka geçişi yapan
özel otomobil yolculuklarında da yine aynı sıralama bulunmaktadır.
Şekil
Senaryolara
Aitalternatif
Toplam ve
Dağılım
Oranları
Toplu12.8.1
taşımaAlternatif
yolculuklarında
2 nolu
en Yaka
büyükGeçişi
oranaTürel
sahipken
bunu
3 ve 1 nolu alternatifler
takip etmektedir. Raylı sistem yatırımlarının 2 nolu alternatifte daha fazla olması, bu alternatifte tüm
çalışma alanı ve yaka geçişi yolculukları için toplu taşımanın payının yüksek çıkmasına neden
Tablo 12.8.2’de türlere ait yaka geçişi yolculuk değerlerinin alternatif senaryolara göre
olmaktadır.
karşılaştırması verilmiştir. Buna göre özel otomobil ve servis türlerine ait yaka geçişi yolculukların en
Tüm çalışma alanındaki yaya yolculukları bu üç alternatif senaryo için karşılaştırıldığında yaya
az gözlendiği senaryonun raylı sistem ağırlıklı gelişim senaryosu olan 2 nolu alternatifte olduğu
yolculukları türel dağılım oranları karayolu, karma ve raylı sistem senaryoları şeklinde
görülmektedir. Buna karşın toplu taşıma yolculukları bu senaryo için en yüksek değere ulaşmaktadır.
sıralanmaktadır.
Yolculuk toplamlarına bakıldığında en fazla yaka geçişi yolculuğunun raylı sistem ağırlıklı senaryoda
Servis
1 veve3 karayolu
nolu alternatiflerde
birbirine
oldukçatakip
yakın
iken en düşük servis
olduğuyolculukları
görülürken dağılımı
bunu karma
ağırlıklı gelişim
senaryoları
etmektedir.
yolculukları oranı tüm çalışma alanı ve yaka geçişleri için 2 nolu alternatifte görülmektedir.

Tablo 12.8.2 Türlere Göre Yaka Geçişi Yolculuklarının Karşılaştırılması

Özel

Otomobil
Tablo 12.8.1 Senaryolara Göre Türel Dağılım Oranları

Servis
Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

1,299,383

1,281,680

1,294,580

298,071

287,742

299,057

2,364,021

2,438,415

2,371,473

3,961,475

4,007,837

3,965,109

Toplu

Taşıma
Şekil 12.7.6 3 No’lu Karma Gelişim Senaryosuna Ait Karayolu Şebeke Ataması Hacim/Kapasite Oranları

Toplam
302

303

Otomobil
Servis
Toplu Taşıma
Toplam

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

42.78%

42.02%

42.55%

9.44%

9.21%

9.40%

47.78%

48.77%

48.04%

100.00%

100.00%

100.00%

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı
Final Rapor
Bölüm 12

Şekil 12.8.2 Türlere Göre Yaka Geçişi Yolculuklarının Karşılaştırılması

Tablo 12.8.2’de 2023 yılı gelecek senaryolarına göre çalışma alanı tümünü kapsayan yaya
yolculukları hariç tutulduğunda motorlu yolculuklara ait türel dağılım oranları görülmektedir. Buna
göre motorlu yolculuklar içinde özel otomobil ve servis yolculuklarının karayolu ağırlıklı gelişim
senaryosu olan 1 nolu alternatifte en fazla orana sahip olduğu görülmektedir. Motorlu yolculuklar
içinde toplu taşıma yolculukları raylı sistem ağırlıklı gelişim senaryosu olan 2 nolu alternatifte en
fazla orana sahip olmuştur.
Tablo 12.8.4’te gelişim senaryolarına göre tüm çalışma alanını kapsayan motorlu yolculukların
karşılaştırması verilmektedir. Buna göre en fazla motorlu yolculuğun gerçekleştiği senaryo, raylı
sistem ağırlıklı senaryo olan ikinci alternatif olup bunu karma gelişim ve karayolu ağırlıklı gelişim
senaryoları takip etmektedir. Motorlu yolculuk hareketlilik oranları 1,2 ve 3 nolu alternatifler için
sırasıyla 1.507, 1.512 ve 1.509 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 12.8.3 Senaryolara Göre Motorlu Yolculuk Türel Dağılım Oranları

304

Motorlu Yolculuk
Sayısı

Motorlu
Yolculuk
Hareketlilik Oranı

Alternatif 1

25,950,192

1.5072

Alternatif 2

26,039,888

1.5124

Alternatif 3

25,980,165

1.5090

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı
Final Rapor
Bölüm 12

Tablo 12.8.4 Gelişim Senaryolarına Göre Motorlu Yolculuklar

305

Mesafe-Süre/Araç Türü

Alternatif-1

Alternatif-2

Alternatif-3

Ortalama Yolcu-km

Otomobil

23.89

24.55

23.85

25.02

24.76

24.75

Ortalama Yolcu-dk

Toplu
Taşıma
Otomobil

73.87

76.92

72.48

78.50

78.08

75.65

Ortalama Yolcu Hızı

Toplu
Taşıma
Otomobil

19.40

19.15

19.74

Toplu
Taşıma

19.12

19.03

19.63

(km/sa)

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı
Final Rapor
Bölüm 12

çalışma alanında özel otomobil ve toplu taşıma yolcularının kat ettiği ortalama mesafe, ortalama
yolculuk süresi ve ortalama hız bakımından karşılaştırıldığında Tablo 12.8.5’te verilen sonuçlar
ortaya çıkmaktadır. Alternatiflere göre otomobil ve toplu taşıma yolculukları karşılaştırıldığında
yolculuk uzunluğunun ve süresinin 3 nolu alternatifte en az değerde olduğu görülmektedir. Otomobil
ve toplu taşıma türleri için hesaplanan yolculuk hızı, karma gelişimi öngören 3 nolu alternatifte en
yüksek değere sahip olmaktadır.

Tablo 12.8.5 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Ortalama Mesafe, Süre ve Hız Değerleri

Şekil 12.8.3 Motorlu Yolculuk Türel Dağılım Oranları

26.040.000
26.020.0
26.000.000
25.980.000
25.960.000
25.940.000
25.920.000
25.900.000
Alternatifi

Alternatif 2

Alternatif 3

Şekil 12.8.4 Gelişim Senaryolarına Göre Tüm Çalışma Alanı Genelinde Yapılan Motorlu
Yolculukların Karşılaştırılması

Gelecekte kentsel yerleşim alanları yayılacağı için buna bağlı olarak ortalama yolculuk
uzunluklarında da artış meydana gelecektir. 2023 hedef yılına ait gelişim senaryoları, tüm

306

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı
Final Rapor
Bölüm 12

Şekil 12.8.6 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Ortalama Süre Değişimi

Şekil 12.8.7 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Ortalama Hız Değişimi

Tablo 12.8.5’te ortalamaları verilen, senaryolara göre süre ve mesafe değerlerine ait toplamlar Tablo
12.8.6’da görülmektedir. Tablodaki özel otomobil ve toplu taşıma toplamları karşılaştırıldığında 2 nolu
alternatif senaryoda yolculuk mesafesinin en fazla değere ulaştığı görülmektedir. Bunu 3 nolu
alternatif ve yakın bir değerle 2 nolu alternatifin takip ettiği söylenebilir. Toplam yolculuk süreleri
incelendiğinde ise en avantajlı alternatifin en az yolculuk süresine sahip olan 3 nolu karma gelişim
senaryosu olduğu görülmektedir. Bunu 1 nolu ve 2 nolu alternatifler takip etmektedir.
Şekil 12.8.5 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Ortalama Mesafe Değişimi
Söz konusu 3 nolu karma gelişim senaryosu, 1 nolu karayolu ağırlıklı gelişim senaryosuna göre
47,833,791 dakika, 2 nolu raylı sistem ağırlıklı senaryoya göre ise 87,635,099 dk’lık yolculuk süresi
tasarrufu sağlamaktadır.
Sonuç olarak farklı ölçütler bakımından değerlendirilen alternatif senaryolar arasından 3 nolu karma
gelişim senaryosu 2023 plan ağı olarak tercih edilmiştir.

308307

Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Otomobil-dk

820,041,908

841,568,517

801,296,114

Toplu taşıma-dk

973,338,349

991,613,048

944,250,352

1,793,380,257

1,833,181,565

1,745,546,466

Otomobil-km

211,639,639

213,117,100

210,375,801

Toplu taşıma-km

270,632,046

292,196,338

273,262,903

Toplam-km

482,271,685

505,313,438

483,638,705

Toplam-dk

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı
Final Rapor
Bölüm 12

Tablo 12.8.6 Alternatif Gelişim Senaryolarına Göre Toplam Süre ve Mesafelerin Karşılaştırılması

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı

Final Rapor
Bölüm 13

Bölüm 13 Karayolu Plan Projeleri
13.1Plan Projeleri
Plan projeleri; İBB tarafından onaylanan inşaat aşamasında, uygulama projesi biten ve devam eden
projeleri, İBB tarafından planlanan ancak henüz onaylanmamış projeleri, KGM, DLH ve İBB’in
ulaşımla ilişkili yan şirketlerinin planladığı ya da önerdiği projeleri kapsamaktadır. Ayrıca 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda oluşturulan gelişim bölgelerindeki karayolu ağı
maksimum karayolu ağı kapsamında değerlendirilmiştir. Aşağıdaki Şekil 13.1.1 ’de çalışma alanına
ait ana plan projeleri gösterilmektedir.

2 .000 .000.000

1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.0.

000

1.200.0.

000

1 .000 .000.000

800.000.000
600.000.000
400.0.

000

200.0. 000

o
Toplam-dk

Toplam-km

M Alternatifi H Alternatif 2 U Alternatif 3

Şekil 12.8.8 Alternatif

Gelişim Senaryolarına Göre Toplam Süre ve Mesafeler

Şekil 13.1.1 Karayolu Ana Plan Projeleri

Bölüm 12’deki incelemeler sonucunda; sosyo-ekonomik değişim, beklenen yolculuk talebi, ulaşım
altyapısı üzerinde yaratacağı etki, çevre kirliliği, yakıt tüketimi, araç sahipliliği ve kazanılan zaman
değeri açısından hesaplar yapılmış ve alternatif koridorların kentsel ulaşım sistemi üzerindeki etkileri
belirlenmiştir. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen 6 Nolu alternatif koridor olan “Kuzey
Marmara Otoyol (İstanbul 3. Çevreyolu dahil)” Projesi, plan maksimum ağının içerisine dahil
edilmiştir (Şekil 13.1.2).

309
310

975 görüldüğü Silivri bölgesi İstihdam Tablo 13.2. hane halkı geliri.21 930419 303.69 31.530 18.540 2.2 Kuzeysayısındaki Marmara Otoyolu (İstanbul 3. öğrenci sayısı.565 588 1.23 0.9 2 Ana kullanım (2023 yılı) 303036 meskûn konut meskûn konut 311 313 312 da göz önünde .511 930414 930409 Öğrenci** yanında Tablo 13.17 4 123.52 17.29 930417 335.000 847 59.000 930411 200.000 74.702 13.02 2.296 3.253 66.723 6.501 855 Şekil 13.58 45. öğrenci sayısı.598 1.253 23.775 3.812 10.91 24.324 147.2 Ataşehir İlçesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar *Alan olarak zon sınırlarına giren tüm alanlar dahil edilmiştir.92 23.901 930408 70. **Zonda okuyan öğrenci sayısıdır.1 Silivri’deki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı 2. nüfus. nüfus yoğunluğu 88.974 2.79 47.2.1 Silivri 13. 20.000 2.66 930416 50.224 ID 930411 930416 Yıl Nüfus 20 05 Çalışan 16.79 1.051 25.555 16.47 2.008 4.988 1. Fakat 930416 numaralı zonda yol uzunluğu düşük çıkmaktadır. *: Zonda yaşayan öğrenci sayısıdır.4 En Yüksek Alana 2Sahip Arazi Kullanımı Kentsel alanlarda yol Ataşehir’deki yoğunluğu içinZonlarda sınır değer 15-20 km/km olarak kabul edilmektedir.131 324 1.21 13.2. Zonlardaki mevcut ve 2023 yılına ait arazi kullanım yapısı.745 916 214 13.32 1.941 67.043 4.2.53 19. Bunun nedeni bölgede çekim merkezi oluşturabilecek alanların <0 edN_ :3 vP * CN 2 m n( la Al k D cE D ^N ' 3 4.022 TOPLAM ID Ana kullanım (Mevcut) 156.02 0.2Gelişme Plan Projeleri 1.2.339 930419 303.2 Ataşehir Ataşehir İlçesi’ne ait trafik analiz zonlarına göre mevcut durumdaki ve 2023 yılında gerçekleşmesi planlanan karayolu ağının durumu Şekil 13.016 52. Tablo 13. Halkı Geliri. yol yoğunluğu (kişi/km 2).268 1.345 6.6’da özetlenmektedir.242İlçesi Trafik 10.003 930411 930416 20 23 1.754 1.016 48. Yol yoğunlukları karşılaştırılırken arazinin gelecekteki kullanım yapısı Yolun kapladığı alan (km 2) <o cv o 2) (km/km yoğunluğu Yol D c o Z I Nüfus yoğunluğu (kişi/km ) bulundurulmalıdır.2.1.085 Silivri İlçesi’ne ait trafik analiz zonlarına göre mevcut durumdaki ve 2023 yılında gerçekleşmesi planlanan karayolu ağının durumu Şekil 13.25 0.717 Silivri ilçesi Trafik Analız Zonları 930417 4.1 Silivri Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar Tablo 2.546 4.95 5 24. Öğrenci Sayısı yeterli altyapınınNüfus.1’de 75. hane halkı 2.’de Otomobil gibi.000 3.587 1.172 83.73 2. etkileyeceği A 13.354 1.853 Alanlarındaki 895 1. İLÇESİ TRAFİK bölgesinin 2023 yılında bir alt merkez SİLİVRİ olması planlanmaktadır.808 Geliri 1.16 3 335.509 15.00 0 50. Ancak bu alanın ana arazi kullanım fonksiyonunun tarım olması nedeniyle yol uzunluğu yeterlidir.2.324 28. Şekil 13.03 10.648 53.000 112.000 200.259 27. yol yoğunluğu (kişi/km 2).698 930414 200.000 7.1’de gösterilmektedir.C.500 3.321 5.96 n la Al 930408 (A u f ü N 70. istihdam.18 11.000 930409 65.2.95 18.96 0.191 7.253 66.648 53.253 101. Silivri T.2.3 2023 Yılı Silivri Bölgesi Verileri 1.512 (kişi/km 2).2’de gösterilmektedir.68 31.000 3. istihdam.17 1.018 360 13. Otoyollar .890 Tablo 13.017 10. Silivri bölgesine eklenen yeni yolların bu eşik değerden yüksek olduğu görülmektedir. yolların kapladığı alan (km 2) bilgileri ise Tablo 13.376 435 934 1.2. yolların kapladığı alan (km 2) bilgileri ise Tablo 13. 2023 yılıANALİZ Ana plan ağı oluşturulurken İSTANBULBÜYÜKŞEHİR BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ BELEDİYESİ Jiı İSTANBUL KUZEY MARMARA OTOYOLU VE K ZONLARINA GÖREağının MEVCUT DAİRE BAŞKANLIĞI Silivri . nüfus yoğunluğu (kişi/km 2). hane halkı geliri.2.2.222 22.17 0.901 7.00 0 65.000 930414 200.230 14.945 79.000 4.386 1.434 930409 50.511 4.556 17.329 geliri.2.058 1.715 111.2kurulması Mevcut vehalinde 2023 Yılı İçin Silivri’de İstihdam.Mevcut Ana Yol Şebekesi • 2023 Yılı Öneri 930419 12.163 2. Bunun Halkı 4.2.09 48.3’te nüfus. istihdam. nüfus. Zonlardaki mevcut ve 2023 yılına ait arazi kullanım yapısı. otomobil sayısı.055 16.061 Şekil 13.003 10.725 1.72 3.5 2.ID Ana Kullanım (Mevcut) Ana Kullanım (2023 Yılı) 930419 meskun konut ve tarim tarım 930417 meskun konut ve tarim gelişme konut 930409 meskun konut ve tarim turizm 930411 meskun konut ve tarim gelişme konut 930416 meskun konut ve tarim tarım 930408 meskun konut ve tarim park + gelişme konut 930414 meskun konut ve tarim tarım İstanbul İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Alanı Entegre Entegre Entegre Kentsel Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ulaşım AnaAna Ana Planı Planı Planı Final Final Final Rapor Rapor Rapor Bölüm Bölüm Bölüm 13 13 13 Tablo 13. değerleri Çevreyolu 930408 930417 mevcut Okul-ve 2023 yılı nüfusu karşılaştırıldığında önemli özetlenmektedir.15 0.39 2.327 18.541 3. öğrenci mevcut ve 2023 yılı deDahil) görülmektedir.865 71.00 0 74.000 25. Ev-Öğrenci* Hane Ana Yol Şebekesi ilçe Sının Sayısı orandaGöller (%92. ULAŞIM bölgesinin ölçekli planlardan gelen karayolu diğer bölgelerle erişimin nasıl lö®/ ULAŞIM DAİREüst BAŞKANLIĞI —' ULAŞ W PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ '•55 ÖNERİ ANA YOL ŞEBEKESİ İUAP PROJE OFİSİdeğerlendirilmiştir.49 4.154 12.914 10. da buna bağlıHane olarak planlanması gerekmektedir.55 12.2) artış gözlenmektedir.223 3.115 2.15 32.2.027 72.

303038 nolu zonda.748 planlanan karayolu ağının durumu 13.12’de özetlenmektedir.720 32.179 56.15’te özetlenmektedir.08 yaşayan 0.9’da Otomobil Hane özetlenmektedir.000 2n2E "t 4. nüfus. hane halkı geliri. ananüfus.2. Halkı Öğrenci Tablo 2023 Nüfus.666 Ev-Öğrenci* 26.452 21.2.723Tablo OkulÖğrenci** (%) Yüzdesi Alan 22.185 21. 13.04 E 2 23.657 Hane Halkı 2. Yol yoğunluğu bakımından 13.244 Bölgesi’ne 7.159 * ( f ü 11.25 0 303038 303036 303038 202 3 meskûn konut Çalışa n İstihdam Otomobil Sayısı Ev-Öğrenci* OkulÖğrenci** 2.830 8. Tablo 13. 4.05 9 33.226 39.kavşak Ana kullanım (2023 yılı) (2023) Yollar projelendirmeleri ve devam etmektedir.55 0 u 1.2. planlanan karayolu durumu Şekilçok 13.2.2. *: Zonda yaşayan öğrenci sayısıdır. nüfus yoğunluğu (kişi/km 2).683 8. ID Ana kullanım (mevcut) 928384 Meskun konut ve havza Ataşehir son yıllarda gelişim gösteren yoğunlukta birvebölgedir.2.5 Kıraç Bölgesi Trafik Analizgöre Zonlarına Göre Mevcut ve 2023 Öneri (2023) Yollararasında GelişmeKıraç konut kalmasından dolayı ağının Anadolu yakasında merkezi bir konumda yer almaktadır.2.418 284.35 1 152.698Bölgesi İçin Veriler 13. 71.831 33.085 6.3 Altınşehir ve Kayabaşı Bölgelerikonut Trafikalanlarının Analiz Zonlarına Göreolduğu Mevcut Öneri Bu da yeni 13.77 km/km 2 ile eşik değerin altında kalmaktadır.836 38.36 1 6.3’te gösterilmektedir. Halkalı Bölgesi Basın Ekspres Yolu’nun solunda ve TEM Otoyolunun altında kalan önemli bir alandır. öğrenci sayısı.391 71. 7.482 21. öğrenci sayısı.3 *: Zonda 8.Hane Küçükçekmece ve Sayısı TEM Otoyolunun üzerinde konumlanmıştır.10 1 2 2 yol yoğunluğu (km/km ). yolların kapladığı alan (km ) bilgileri ise Tablo 13.2.42 1 59.25 0 303038 TOPLA M 17.412öğrenci 6. Şekil 13. hane geliri.1 16.9032023 Yılı Altınşehir. öğrenci sayısı.712 12.258ait trafik analiz zonlarına göre mevcut durumdaki ve 2023 yılında gerçekleşmesi Halkalı 0 9 sayısıdır.513 3. yolların kapladığı alan (km 2) bilgileri ise Tablo 284.029 meskûn konut ID 928381 15.12 2023Şekil Yılı Halkalı Bölgesi İçin VerilerZonlardaki mevcut ve 2023 yılına 3 **Zonda okuyan öğrenci sayısıdır. nüfus yoğunluğu (kişi/km 2). istihdam._ 2 E o c( =S y 73.4 3 3.162 3.97 3 2) (km/km yoğunluğu Yol (km) Uzunluk 2 (kmAlan )* Zon ID (2023) Nüfus Nüfus yoğunluğu (kişi/km2) Tablo 13.267 2. İstihda m ) C CN m£ O £ y iş i i u >ğ.90 2 105.446 ID Nüfus (2023) Zon ID 92838 1 s k N 152. 13.2.6 2023 Yılı Ataşehir Bölgesi İçin ise Veriler *Alan olarak zon sınırlarına giren tüm alanlar dahil edilmiştir.5’te gösterilmektedir. İstihdam.930 (kişi/kmr yoğunluğu Nüfus 80.Kayabaşı’ndaki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı 2 ait arazi kullanım yapısı.205 1.4 Halkalı **Zonda okuyan öğrenci sayısıdır.2. istihdam.253 12. İstihdam.5 Kıraç karayolu altyapısı ihtiyacını doğurmaktadır.4 Halkalı Bölgesi 20. nüfus.13 *Alan olarak Ana kullanım (2023 yılı)zon sınırlarına giren tüm alanlar dâhil edilmiştir.Sayısı Şekil Halkı 13.902 * ) 66.2.544 4.258 17.00 0 85.13 km/km2’ye ulaşmakta bu da yeterli gözükmektedir.383 37.00 0 85. 3.303038 meskûn konut ID Yıl Nüfus 303036 200 5 23.30 13. Bu bölgede İBB’nin bölgeyle ilgili yol. hane halkı geliri.Kayabaşı Tablo 13.7 Atınşehir. m **Zonda okuyan öğrenci sayısıdır. yeni karayolu koridorlarının oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır.362 22. 2023 yılı için bu bölgeye eklenen yollarla birlikte yol yoğunluğu 37.025 Hane Halkı Geliri 1.2. nüfus yoğunluğu (kişi/km ). Tablo 13. Öğrenci Sayısı Altınşehir ve Kayabaşı Bölgeleri’ne ait trafik analiz zonlarına göre mevcut durumdaki ve 2023 yılında gerçekleşmesi planlanan karayolu ağının durumu Şekil 13.7 7 Ana kullanım (mevcut) Ana kullanım (2023 yılı) 919250 Sanayi ve meskun konut Meskûn konut 919255 Sanayi ve havza Tarım n la l a ığ ı re k<2“ a ( k n lu lo Y 0.4’te gösterilmektedir.2.324 50.7 0.2.2. yolların kapladığı alan (km ) bilgileri Tablo 13. Zonlardaki mevcut ve 2023 yılına Tablo 13.5 13.9 Kayabaşı Tablo 13.77 6 ID Ana kullanım (mevcut) 928381 meskun konut ve havza Yıl Nüfus Çalışan 928381 200 5 202 3 79.804 Geliri Çalışan Yolun kapladığı alan (km2) 20 05 20 23 (2023) Nüfus Zon ID 928384 Nüfus Uzunluk (km) 928384 Yıl (km) Uzunluk ID 5. 13.13 Kıraç’daki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı 2 2 yol yoğunluğu (km/km ).10 Halkalı’daki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı 35.196 31. Hane Halkı Geliri.906 316 318 317 315 314 Otomobi l Sayısı 12.5 50 u ğ 27.150 3.544 64.630 8. ait arazi kullanım yapısı.156 İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Planı Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Final Rapor Rapor Final Rapor İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Bölüm Bölüm 13 Bölüm 1313Rapor Final (%) Yüzdesi Alan 2 (kmalan Kapladığı ) Yolun Bölüm 13 303036 59.8 Mevcut ve 2023 Yılı Kayabaşı Nüfus.633 6.967 2. Geliri.2.882 45.673 5.748 Alan yüzdesi (%) 928384 *: İstihda Zonda yaşayan öğrenci sayısıdır.11 Mevcut ve 2023Yılı YılıAtaşehir’de Halkalı’da Nüfus.2.2.55 4 13.258 10. yol yoğunluğu (km/ km 2).433 6.2. İstihdam.618 Ev-Öğrenci* Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar u ğ = CN i OEy (k £ ~ 10.946 ( la Al n 12. istihdam. Alt ölçekli planlarda ulaşım taleplerinin yeniden bu bölgede *Alan olarak zon sınırlarına girentahminleri tüm alanlaryapılarak dahil edilmiştir. Bu bölge D 100 Karayolu ile yılında TEM otoyolu Bölgesi’ne ait imalatları trafik analiz zonlarına mevcut durumdaki ve gerçekleşmesi Şekil 13.2.Gölü Öğrenci Sayısı TekMevcut bir zonve parçasından oluşan Altınşehir Bölgesi. Hane Halkı Geliri.3 Altınşehir .784 15. Zonlardaki mevcut ve 2023 yılına ait arazi kullanım yapısı.447 Geliri 16.820 37. yol statüsündeki yolhalkı yoğunluğunun hesaplamalarda eşik değerin altında Tablo 13.989 14.799 Okul-Öğrenci** . kaldığı gözükse de genelde toplu konut alanlarındaki iç yollar ulaşım ihtiyacını karşılar niteliktedir.2.

609 7.2.0 00 80.34 9 1.440 2.18 2023 Yılı Sultanbeyli Bölgesi İçin Veriler özetlenmektedir. ID Ana kullanım (mevcut) Ana kullanım (2023 yılı) 307086 Meskun konut ve havza Havza içi yapılaşma kısıtlı alanlar 307084 Meskun konut ve havza Havza içi yapılaşma kısıtlı alanlar 307085 Meskun konut ve havza Orman 307087 Meskun konut ve havza Orman Tablo 13.4 26 43.303 9. D 100 Karayolu ve TEM Otoyolu arasında bulunmaktadır.254 2.0 00 45. 2 2 Zonlardaki mevcut ve 2023 yılına öğrenci sayısı. nüfus yoğunluğu 2 (kişi/km ).15 2023 Yılı Bölgesi Veriler Tablo 13.425 1.510 15.218 5.5 87 50.288 2.0 62 55.374 65.966 23.761 16.88 25.1 73 63.723 5.6 Sultanbeyli Sultanbeyli İlçesi’ne ait trafik analiz zonlarına göre mevcut durumdaki ve 2023 yılında gerçekleşmesi planlanan karayolu ağının durumu Şekil 13.553 6.486 1.11 0. yolların kapladığı alan (km ) bilgileri ise Tablo 13.00 32.121 4.539 11.841 .001 16.895 5. **Zonda okuyan öğrenci sayısıdır.082 13.2.0 01 u ğ2 ) Alan Yüzdesi (%) Nüfus 6.548 29.000 6.047 12.000 4.649 24.578 34. hane halkı geliri.465 2.055 976 4.018 9.056 12.6’da gösterilmektedir.501 4.945 0.445 8.02 9 18.0 00 10.192 1.042 13.723 9.6 Sultanbeyli İlçesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar Halkı 45.16 Sultanbeyli’deki Zonlarda En Kıraç Yüksek Alana İçin Sahip Arazi Kullanımı *Alan olarak zon sınırlarına giren tüm alanlar dahil edilmiştir.06 3.18’de Tablo 13.511 12.905 0. ID Yıl Nüfu s Çalışan İstihdam 307086 200 5 35.244 2.977 34.17 Mevcut ve 2023 Yılı Sultanbeyli Nüfus.10 0 41. Bölgedeki yol yoğunluğu 20 km/km 2 ’nin üzerindedir ancak transit geçiş bölgesi olduğu için alt ölçekli planlar ve gelecek dönemdeki talepler gözlemlenerek tekrar değerlendirilmelidir.287 Nüfus Yo ğunluğu (kişi/km ) 919250 (2023) Nüfus 919255 Otomobil Sayısı EvÖğrenci* Okul-Öğrenci** 16.953 39.288 17.108 50.146 2. *: Zonda yaşayan öğrenci sayısıdır. İstihdam.32 0.744 3.804 307085 30708 4 30708 5 30708 6 30708 7 (2023) Nüfus Zon ID 307087 u <o = E ■2 = =S £* 5.0 00 65.2. **Zonda okuyan öğrenci sayısıdır.000 8.000 3.2.828 13.675 1.069 16.274 319 18.276 16.615 29.595 70.37 5.894 1.2.129 15.2.660 Geliri 1.14 Mevcut ve 2023 Yılı Kıraç Nüfus.324 8.50 0 25. Gürpınar Hadımköy Yolu sanayi bölgelerine yakın olmasından dolayı yoğun ağır taşıt trafiğinin yaşandığı bir geçiş noktasıdır.185 3.450 70.82 3 9. İstihdam.2.01 4.878 8.797 Hane Halkı Geliri 1.556 22.364 * ) n 2"t2 E 12.727 16.597 11.Çalışan İstihda m 919250 20 05 37. Hane Halkı Geliri.280 3.516 80.529 13. nüfus. yol yoğunluğu (km/km ).847 20. Hane Halkı Geliri.651 8.653 2 (kmAlan Kapladığı ) Yolun Yıl (km) Uzunluk ID ) _= E 13.257 Zon ID 919255 919250 111.187 320 15.287 7.231 16.54 3.953 7.672 2.928 0.647 20 23 111. ait etkin arazi kullanım yapısı.000 16. Tablo13.743 16.100 919255 9.2. istihdam.2.000 10.413 2.722 3.766 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım AnaAna Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm 13 13 Bölüm Tablo 13.464 2.414 0.723 8.751 2 (kmalan Kapladığı ) Yolun 202 3 307084 Okul- 2) (km/km Yoğunluğu Yol 307086 Ev-Öğrenci* (km) Uzunluk 307087 Otomobil 2 (kmAlan )* 307085 Nüfus Yoğunluğu (kişi/km ) 307084 Hane Sayısı Öğrenci** Şekil 13.723 8.051 5. 13.253 24.626 2. Öğrenci Sayısı Kıraç bölgesi Gürpınar Hadımköy Yolu.601 5.394 9. Öğrenci Sayısı *: Zonda yaşayan öğrenci sayısıdır.907 7.50 0 25.298 2.181 10.

nüfus.20 Mevcut ve 2023 Yılı Arnavutköy Nüfus.7’de gösterilmektedir. sayısı. yolların kapladığı alan (km 2) bilgileri ise Tablo 13.9’da gösterilmektedir.2.2. Öğrenci Sayısı TEM Otoyolu Sultanbeyli bölgesinin ortasından geçmektedir. Hane Halkı Geliri._ = Eoc =£ y( ı ) 2 n dı km .9 Otomobil Ev-Öğrenci* OkulBölgesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar Hane Yakuplu m Öğrenci** 13.826 Otomobil Sayısı Hane Halkı Geliri 1.946 EvÖğrenci* Okul-Öğrenci** 2302 2111 2877 1667 1963 1582 4035 7152 5705 21241 10449 9411 9649 7473 .04 37.480 Uzunluk ( km) Yıl (2023) Nüfus ID 8. nüfus yoğunluğu (kişi/km 2). istihdam.967 Otomobil Sayısı 3400 Hane Halkı Geliri 2548 5721 2681 15614 19049 2109 15430 10000 4324 13469 30000 4324 12130 324 321 323 322 2. Trafik Analız Zonları ID Yıl Nüfus Çalışa n 928384 20 05 20 23 80618 22930 İstihda Şekil 13. 13. Bu bölgenin havza ve orman alanı içinde olması nedeniyle. yolların kapladığı alan (km 2) bilgileri ise Tablo 13. *: Zonda yaşayan öğrenci sayısıdır. İstihdam. nüfus. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜS®/ GÖRE MEVCUT VE ÖNERİ ANA YOL DAİRE BAŞKANLIĞI Büyük bir ULASH alanı kaplayan Arnavutköy.4 04 35. öğrenci sayısı.C.o ü C ^ ğ Ev-Öğrenci* OkulÖğrenci** 23.2.7 planlanan karayolu ağının durumu Şekil 13.641 Alan yüzdesi (%) ID 68.487 Zon ID 925350 925350 İstihda m 20.3 47 257.9 Yakuplu Sayısı HalkıArnavutköy Şekil 13.2.44 2. Zonlardaki mevcut ve 2023 yılına Yol yoğunluğu (km/km 2) ait arazi kullanım yapısı.21’de 1. öğrenci sayısı. havza ve orman alanları çıkarılıp 3.8 Ispartakule Bölgesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar Arnavutköy İlçesi’ne ait trafik analiz zonlarına göre mevcut durumdaki ve 2023 yılında gerçekleşmesi 13.26 Mevcut ve 2023 Yılı Yakuplu’da Nüfus.2.21 2023 Yılı Arnavutköy Bölgesi İçin Veriler Arnavutköy Şekil 13. Zonlardaki mevcut ve 2023 yılına ait arazi kullanım yapısı.2.2. İstihdam. Yolun kapladığı alan (km2) * ) m n( la Al ) 2 2 Uzunluk (km) u ğ FE ğk o ^ y şi u( f ü N Nüfus (2023) Zon ID (kişi/km 2). **Zonda okuyan öğrenci sayısıdır. Hane Halkı Geliri. hane halkı geliri.2. Çevreyolu ve bağlantı ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ ŞEBEKESİ yolları ilavesi ile birlikte planlanan yol yoğunluğu bakımından yeterli gözükmektedir.2. Ancak alt ölçekli + planlarla talepler yeniden değerlendirilmelidir. İstihdam.267 66.85 32.13 ID Ana kullanım (mevcut) Ana kullanım (2023 yılı) 919244 Meskûn konut ve lojistik Meskûn konut ve lojistik 919248 Meskûn konut Meskûn konut 919247 Meskûn konut Meskûn konut ID Yıl Nüfus Çalışan İstihdam 919244 200 5 14275 4778 11671 4525 40440 41700 36400 919248 919247 919244 919248 202 3 Alan yüzdesi (%) i özetlenmektedir. 73.2. gerekmektedir.T. Hane Halkı Geliri. istihdam.242 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Bölüm 13 Final Rapor Final Rapor ID Ana kullanım (mevcut) Final Rapor Ana kullanım Bölüm 13 (2023 yılı) Bölüm 1313 Bölüm 928384 Meskûn konut ve havza Gelişme konut Tablo 13.232 49. Öğrenci Sayısı YAKUPLU TRAFİK ANALIZ ZONLARINA N Arnavutköy.2. Öğrenci Sayısı *Alan olarak zon sınırlarına giren tüm alanlar dâhil edilmiştir. Tablo 13. yerleşik alan içindeki yolların alt ölçekli planlarla birlikte incelenerek taleplerin yeniden gözden geçirilmesi *: Zonda yaşayan öğrenci sayısıdır.741 3.2 <3 İS .8 Ispartakule Tablo 13. yolların kapladığı alan (km 2) bilgileri ise Tablo 13.902 s k 4.404 * 2) 2 m n( la Al ) 1. yol yoğunluğu (km/km 2). nüfus yoğunluğu Tablo 13.253 8.2. Yapılacak yeni karayolu bağlantılarıyla birlikte karayolu — 2023 Yılı önen Ana YoJ yoğunluğu yeterli seviyeye ulaşacaktır.8’de gösterilmektedir.25 45903 71391 71698 Tablo Yakuplu’daki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı planlanan karayolu ağının durumu Şekil 13.19 Arnavutköy’deki Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı ait arazi kullanım yapısı. Ispartakule.2.577 u >ğ.2. hane halkı geliri. nüfus.23 Mevcut ve 2023 Yılı Ispartakule Nüfus.122 1.776 *Alan olarak zon sınırlarına giren tüm alanlar dahil edilmiştir.22 Ispartakule’deki Zonlarda En Yüksek Alana Sahipöğrenci Arazi Kullanımı 928384 284. hane halkı geliri.145 s um •2 c =£ y( 257.Ana kullanım (mevcut) Ana kullanım (2023 yılı) 925350 Havza ve orman Havza ve orman Nüfus Çalışan 925350 20 05 20 23 121.2.243 20.2.2. Bu bölgedeki yol yoğunluğunun düşük olduğu görülmektedir. Küçükçekmece Gölü ve TEM Otoyolunun kuzeyinde yer alan gelişim bölgesi aynı — Otoyollar zamanda — da Mevcuttransit Ana Yol Şebekesigeçiş bölgesidir. Tablo 13. istihdam. 3. yol yoğunluğu (km/ km 2). nüfus yoğunluğu (kişi/km 2).055 ü J2 ka 68.507 170. yol yoğunluğu (km/km 2).24 2023 Yılı Ispartakule Bölgesi İçin Veriler Ispartakule Bölgesi’ne ait trafik analiz zonlarına göre mevcut durumdaki ve 2023 yılında gerçekleşmesi planlanan karayolu ağının durumu Şekil 13. *Alan olarak zon sınırlarına giren tüm alanlar dahil edilmiştir.24’te özetlenmektedir.27’de özetlenmektedir.2.145 95. Tablo 13. **Zonda okuyan öğrenci sayısıdır.2.068 16.Çevreyolu ve bağlantı yollarının yapılmasıyla birlikte gelişecek yeni yerleşim alanıdır.2.7 İlçesi Trafik Analiz Zonlarına Göre Mevcut ve Öneri (2023) Yollar Geliri 20205 1513 3804 15882 23029 28490 2 105418 35000 928384 Yakuplu Bölgesi’ne ait trafik analiz zonlarına göre mevcut durumdaki ve 2023 yılında gerçekleşmesi 2723 13. Yerleşim alanları içindeki yolların alt ölçekli planlara göre Şebekesi1 İlçe Sının Goller talepYakuplu analizleri ileriki dönemlerde test edilmelidir. Zonlardaki mevcut ve 2023 yılına Tablo 13.

2.15 0.2. yol yoğunluğu (km/km 2).000 919247 115. Haramidere .931 10.092 1. hane halkı geliri.2.28 Zonlarda En Yüksek Alana Sahip Arazi Kullanımı ID Ana kullanım (mevcut) Ana kullanım (2023 yılı) 306074 Askeri alan + meskûn konut Askeri alan + meskûn konut 306073 Meskûn konut Meskûn konut 306077 Meskûn konut Meskûn konut 306072 Meskûn konut Meskûn konut 306070 Meskûn konut Meskûn konut 306075 Meskûn konut Meskûn konut 306078 Meskûn konut 306079 Meskûn konut Meskûn konut *Alan olarak zon sınırlarına giren tüm alanlar dahil edilmiştir.10 Pendik Tablo 13.700 919245 55.138 4.347 0.736 0.049 5.055 7.466 2.680 5. Alt ölçekli planlarda mutlaka talep analizleri yapılarak yol ağı geliştirilmelidir. öğrenci sayısı.29 Mevcut ve 2023 Yılı Pendik’te Nüfus.2.116 25318 2) (km/km yoğunluğu Yol 28817 23468 yüzdesi (%) Alan 3253 Yolun kapladığı alan (km 2) 27621 (km) Uzunluk 42552 2 (kmAlan )* Nüfus Yo ğunluğu (kişi/km ) D c o Z I 11500 0 Nüfus ( 202 919247 5.2. Zonlardaki mevcut ve 2023 yılına ait arazi kullanım yapısı. istihdam.174 0.30’da özetlenmektedir.312 5. Mevcut arazi kullanım planları ile önerilen 2023 yılı yol yoğunluğu 15 km/km 2’nin altındadır.Kumcular arasında yoğun yük aracı trafiği yaşanmaktadır.10’da gösterilmektedir.789 20.919244 41.27 2023 Yılı Yakuplu Bölgesi İçin Veriler Tablo 13.253 4.368 7. Hane Halkı Geliri. ID Yıl Nüfus Çalışa n İstihdam Hane Halkı Geliri Otomobil Sayısı EvÖğrenci* OkulÖğrenci** 325 326 306073 45773 13948 4504 1706 4486 10553 306077 82685 26050 8338 1627 6994 16952 13134 306072 47324 14534 5417 1544 3946 8656 7720 306070 18425 5834 3652 1530 1752 4662 7296 23459 8010 4078 1733 2252 6002 4436 32707 9679 1704 1463 2539 8759 2920 306079 18206 6950 1765 2503 2886 4072 5801 306076 15308 4772 5477 2206 2005 3954 1461 306066 16231 4857 20814 1376 1228 4182 4884 306080 4063 1384 2617 1596 382 872 0 306071 48798 2860 1446 3270 9666 7891 306067 28364 8338 1754 3019 7314 7647 306073 71050 22784 4324 15642 17804 18012 306075 306078 2005 15874 9395 26289 11990 . nüfus yoğunluğu (kişi/km 2). İstihdam.2.00 0 8. Öğrenci Sayısı Pendik İlçesi’ne ait trafik analiz zonlarına göre mevcut durumdaki ve 2023 yılında gerçekleşmesi planlanan karayolu ağının durumu Şekil 13. nüfus.583 0.431 İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Planı Planı Final Final Rapor Rapor Bölüm Bölüm 1313 TabloPendik’deki 13. 13. Meskûn konut 306076 Meskûn konut Teknopark 306066 Meskûn konut Meskûn konut 306080 Havalimanı Havalimanı 306071 Meskûn konut Meskûn konut 306067 Meskûn konut Meskûn konut Yakuplu’nun güney bölgesinde Ambarlı Limanı’nın olmasından dolayı burada yoğun lojistik hareketliliği söz konusudur. yolların kapladığı alan (km 2) bilgileri ise Tablo 13.

59 6.204 25.401 2.236 306073 71.306077 45586 12090.493 327 .207 5.02 30.288 17.64 14.351 14.050 24.42 0.866 3.04 0.1 4324 27124 32658 22786 306072 12320 0 76300 28232 12855 3253 16798 19119 14623 306070 35000 12950 35348 4324 11663 8770 11245 72450 26807 28690 4324 15951 18155 16108 86100 31858 15470 3253 18956 21575 15640 80681 18757 4324 72663 54639 53412 306076 21805 0 29050 10749 16502 4324 6396 7279 4735 306066 60550 22404 31127 3253 9756 15173 15443 306075 306078 2023 1653 4324 16028 19298 43609 306067 38288 14167 12469 3253 8429 10149 10011 (kişi/km Nüfus (2023) * ) m n( la Al ) 2 2 Alan yüzdesi (%) 2916 10314 Yolun kapladığı alan (km 2) 1772 26937 D c o Z 4070 2) (km/km yoğunluğu Yol 3253 72800 I 11000 Nüfus yoğunluğu 306080 1 69646 306071 Uzunluk (km) 306079 İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor 3.72 0.534 2.15 0.012 3.82 8.450 21.147 3.579 0.300 26.050 3.523 5.829 306077 123.550 30.309 3.2.162 Bölüm 13 6.000 23.11 21.95 2.743 810 13.26 21.20 0 86.72 Tablo 0.143 2.338 5.233 8.988 8.64 0.80 0.708 4.048 306075 72.408 76.940 1.877 306071 72.469 306076 29.652 218.638 13.47 31.71 11.521 2.237 8.17 10.718 6.254 7.896 7.833 306070 35.379 5.08 27.53 306066 60.957 306067 38.344 2.13 24.295 7.30 2023 Yılı Pendik Bölgesi İçin Veriler 7.104 7.75 0.100 30.000 12.87 0.05 0 11.18 24.877 2.559 1.76 0.155 5.61 0.4 7.951 9.129 2.800 306072 306078 306079 306080 8.06 0.

13.681 Altgeçit T rompet kavşakta sanat yapısı 2 3 Yoncalı kavşakta sanat yapısı Bölgeler 1m Sanat Yapısı Uzunluk (km) İnşaat Maliyeti($) 156.350 Kadıköy-Moda 920 Beykoz-Anadolu Hisarı 500 Yol Tipi Ölçüt Mevcut 2x1 olan.473 2x2 şeritli yeni yol 1km yeni yol 4. Burada verilen tünel projeleri 2023 plan proje listesine ilave edilmiştir.216.Proje Adı Uzunluk (m) Harem-Beylerbeyi 4.2 13. Proje maliyeti. Tablo 13. Yoğun yerleşim alanlarında yeni ulaşım koridorları oluşturmak için kamulaştırma gerekmektedir.2. Merkezi iş alanında bulunan önemli kavşakların hemzemin kavşak türünden katlı kavşak türüne göre düzenlenmekte veya kavşaklara ek bağlantı Hasköy-İplikçi 1.250 Zincirlidere-Levaz ı m 1.634 Gelişim Tünel bölgeleri ve merkezi alanlarda planlanan tünel projelerininin inşaat maliyetleri Tablo.3.232 329 331 328 330 . Tablo 13.Projelendirme Birimi ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nden İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Karayolu Davutpaşa-Samatya 3.2).kıyaslanarak yol genişletmesi veya bağlantı noktalarına ilave katılım şeritleri maliyetler gerçekleşen projelerle incelenmiştir.956 2x3 şeritli yeni yol 1km yeni yol 3.360 İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Entegre Entegre Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ana Ana Planı Planı Final Final Rapor Rapor Bölüm Bölüm 1313 Şekil 13.04 229.633 Altınşehir.500 Şişhane-Tophane 970 Levazım-Yıldız 2. Projelerin maliyetini tahmin etmek için birimiyileştirme inşaat maliyetleri tespit edilmiştir.4Karayolu Maliyet Tahminleri Önerilen projelerin öncelik sırasını belirlemek ve fizibilitesini hesaplamak için yaklaşık maliyetler 13.864. Havaalanı-Kağıthane (Eyüp) 12.451 Ataşehir 7.261 Tophane-İplikçi 1.1’de ve Şekil 13. Bu projeler ana yollardaki kapasitenin arttırılmasına yönelik çözümler olarak Eyüp Tüneli 220 yapılmaktadır.535. ek şerit ilavesi.3.3.1 İnşaat Birim Maliyeti Vaniköy-Göksu 1.676 Çayırbaşı-Derbent 2.13.3. Çayırbaşı-Ayazağa 2.135 Fulya-Levazım 2.273 Silivri 537 2 1. projelerinin listesiYolaşağıdaki Tablo Maliyetleri($) 13.230 Çengelköy-Vaniköy 2.320 Beylerbeyi-Hekimbaşı 3.2 Projeleri Tablo 13.4.3.014. topografik koşullara göre yapım maliyeti ve süreç açısından daha makul 13.2 Asya Yakasındaki 1km Kavşak TünelProjeleri Yol 2x2 şeritli tünel yol 45. Birim alt noktalarındaki kavşaklarda yer almaktadır.3’te gösterilmektedir.100 yenidenProje gözden geçirilmelidir.1 ve Şekil 13.1 Plan Projelerinde Yer Alan Tüneller *Alan olarak zon sınırlarına giren tüm alanlar dahil edilmiştir.400 Levazım-Armutlualtı 3.1 İnşaat Birim Üsküdar Tüneli 277 geliştirilmelidir. Bu nedenle tünel projeleri. Bu projede kullanılan birim maliyetler. Planlı bir gelişim gösteren bu alanda ulaşım Proje Adı altyapısı yol yoğunluğu açısından yeterli gözükmektedir.4.3.3.065.400 Sarıyer Tüneli 278 yolları yapılmaktadır.1’de merkezlerinde veya otoyol giriş Unkapanı-Samatya 2.000 Merter-Kazlıçeşme 4.43 19. Pendik Marmara Denizi.200 Büyükçekmece-Haramidere 14.92 427.262. Trafik sirkülasyon projeleri ile birlikte etüd edilmesi gereken detaylı çalışma gerektiren Hasköy-Taşkızak 700 projelerdir.1 Kavşak ve Bağlantı Kolları 13. D 100 Karayolu ve TEM Otoyolu arasında uzanan büyük bir gelişim alanıdır.695.3’te belirtilmektedir.100 Göksu-Çubukçu 3.3.750 şeklindedir (Şekil 13. Bölgede planlanan teknopark alanının Şekil 13. 2x2 olarak genişletilmiş yol Yol Yapım Maliyeti($) 1km genişletilmiş yol 1. Trafik sorunlarını çözmeyi yaklaşık amaçlayan daha çokTablo kent13.1 Avrupa Yakasındaki Kavşak Projeleri bulunması ve havalimanının gelecekte kapasitesine ulaşması durumunda lojistik talep ile birlikte Uzunluk (m) Bebek-Baltalimanı 2.4.290 Ayazağa-Armutlualtı 2.3. Bu bölgede Sabiha Gökçen Havalimanı yer almaktadır.3.4.2 Etüd Edilecek Tünel Projeleri ve Tablo 13. Alt ölçekli planlardaki taleplere göre Maliyeti yeniden test edilmeli ve çözüm önerileri Tablo 13.756 1m 2 Sanat Yapısı 2.3’te kırmızı olarak gösterilen projeler daha sonra alt ölçekli planlarda talep analizleri ile birlikte etüd edilmelidir.600 Ortaköy-Kuruçeşme 850 İBB.260 geçit.4.300 Dolmabahçe-Fulya 1. 13.386.3.32’de yer alan projeler ve Şekil 13.2 Tünel Gelişme Bölgelerindeki Projeleri İnşaat alternatif Tablo çözümdür.085 2x1 şeritli yeni yol 1km yeni yol 1.4.980 2 Üstgeçit 1m Üstgeçit 1m Altgeçit 11. viyadük. tümbaşlangıç kent alanını kapsayan birçok kavşaklarda projesi uygulamaktadır.364 alınan bilgilerden hazırlanmış birimprojeler maliyetler olarak gösterilmiştir. Bunlar. Kayabaşı 73.3Merkezi Alanlardaki Karayolu Projeleri tahmin edilmiştir.650 Armutlualtı-Poligon 2. inşaat maliyetini ve kamulaştırma bedelini içermektedir.

879.815.973.88 56.068.643.545 Fulya-Levazım 2.806.4.Halkalı 10.986.099.650 121.381 1.889 10.888 Levazım-Armutlualtı 3.04 229.3 Merkezi Alanlarda Planlanan Tünel Projeleri İnşaat Maliyetleri($) .977 TOPLAM Proje Adı Uzunluk (m) İnşaat Maliyeti($) Harem-Beylerbeyi 4.300 105.929 Arnavutköy 68.405.693.290 104.250 102.867.139 Beylerbeyi-Hekimbaşı 3.977.54 120.3 21.354 Sultanbeyli 1.530 Kıraç 28.360 153.219 1.273 Yakuplu 4.631 Ispartakule 73.135 51.430 Armutlualtı-Poligon 2.177 Zincirlidere-Levazım 1.372 479.409.330 Toplam 23.261.619 Tablo 13.85 144.276.676 167.958 Dolmabahçe-Fulya 1.151 Çayırbaşı-Derbent 2.014.093.002 Ayazağa-Armutlualtı 2.531 Pendik 54.400 63.320 197.274.537.33 2.864.

1’de her alt bölgenin resmi arazi dağılımı gösterilmektedir.501.1 kamulaştırma bedelinin belirlenmesi için. karar için mahkemeye başvurabilir.584. 650 1. yapının 480 13.7Fakat değerlendirme esnasında. yaş. ii) Alt bölgelere göre ayrılmış ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış kamu arazi fiyat listesi (2006. Bugözükmüyorsa.ya da mülk sahibi ile görüşülür.6 533 8. 200 9. Değeri iii) Tünel projeleri için kamulaştırma gerekmediği varsayılmıştır.62 9 9.arazi Madde uygulaması bu ölçekte Bu verilere göre Boğaziçi bölgesinde bedelinin 2. çünkü Bölgeler Uzunluk (km) Yol Yapım Maliyeti($) Kamulaştırma Maliyeti($) Toplam Maliyet ($) Avrupa Yakası 416 1.5 kat fazlasıdır. Lakinilçe 18.1 370 5.339 2.4. arazi üzerindeki yapı tipi. 240 11.8Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından kendi fizibilite çalışmaları için hazırlanmış 151 yol altyapı 929 2. resmi arazi değerleri karşılaştırılmaktadır.4 2)412 Bir arazinin kamulaştırılması için gerekli aşamalar: (Sorulacak-karayolu Proje Birimine) 1. 488 7. 300 65.1 değerlendirme kriterleri ile bulunur.4.701 5.258. bazında standart maliyetinden daha yüksek çıkmaktadır.3 kamulaştırma 4)iv) Binaların Arazi şartları ve maliyet değeri toplam zemin alanı.089 7.290 Toplam 480 2. doğrultuda birçok proje için istimlak arazinin birim değerleri piyasaifade fiyatıeder.628. Bölgedeki arazi kullanımı. yapının yaşı vs.3 Kamulaştırma Maliyeti Kaynak: İUAP Proje Ekibi 2000 10. maksimum %40’ını. Tablo 13.4.7 540 2.043. emlak satılık ise.403. 700 10.5 Alan (parsel) ve projeden etkilenen binalar belirlenir 650i) 1.714.209. belediye bir müşteri gibi görüşülür.50 0 2. 623 4.5 tahmini için Tablo 13.146.474. 448 Maliyet verileri).4.1 gelişmemiş bölgeler bulunduğundan birim değerlerle ilgili bazı değişiklikler 2002.3 Bir arazinin kamulaştırma maliyeti. 752 i) 11. TYL/m 2 Tablo 13. arazi hükümetin kullanımı ve arazi inşaatları üstündeki için yapılara bakılarak iv)arazi İmar kanununun 18.2 istikameti. yukarıda (iii) maddesince değerlendirilen fiyat teklif edilir.569. yapı uygulaması.4.8 ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan caddelere göre ayrılmış kamu arazi fiyat listesi (2006 Eğer13.1 Arazi Değerlerinin Zonlara Göre Değişimleri (2006) değeri 2 533 3.4 Ortalama Resmi Arazi Değerleri ve Piyasadaki Arazi Değerleri (2006) İlçe (a) Resmi Adalar Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy Bayrampaşa Beşiktaş Beykoz Beyoğlu Büyükçekmece Çatalca Eminönü Esenler E ü yp Fatih Gaziosmanpaşa Güngören Kadıköy Kağıthane Kartal Küçükçekmece Maltepe Pendik Sarıyer Silivri Şişli Sultanbeyli Tuzla Ümraniye Üsküdar Zeytinburnu TYL/ m (b) değer 2 148 63 249 232 618 275 685 21 593 63 11 282 133 112 196 158 157 243 69 64 96 33 66 21 604 5 22 20 368 443 Piyasa TYL/ m (b) / (a) Şekil 13.8 belirlenir. eğer arazi belediyenin arazi kullanım planında “planlanmış” olarak bedelsiz olarak edilebileceğini Bu kural kaba mülk sahibi ile Aşağıdaki Şekil 13.3 3) Arazi Piyasahesaplanmıştır. Madde uygulamasına altyapı bir parselin belirlenir.799 Anadolu Yakası 64 272.310.tahmini uygulamalar.göre.6 yapılmıştır.4’te gösterilen ortalama piyasa birim değerleri vi) Eğer mal sahibi teklif edilen değeri kabul etmezse.438.12 9 333 332 334 .4’te bazında arazinin birim piyasadeğerlendirilmemiştir.3 Genellikle 944 3. 790 1. fiyatı ilegörülmektedir.5 Gelişim Bölgeleri için Yakalara Göre Kamulaştırma ve İnşaat Maliyetleri ($) Tablo 13.904. konusunda tahminlerde görüşmelerde uygulanır.040 7.5 4000iii) Etkilenen 14.İstanbul İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Metropoliten Alanı Alanı Alanı Entegre Entegre Entegre Kentsel Kentsel Kentsel Ulaşım Ulaşım Ulaşım Ana AnaAna Planı Planı Planı Final Final Final Rapor Rapor Rapor Bölüm Bölüm Bölüm 13 13 13 değerleri blok olarak değişiklikler gösterir.6 emlak satılık değilse. 1000 2.760. Yukarıdaki aşamalardan geçmeden emlağın piyasa değerini bulmak imkansızdır.4. Bir altyapı inşaatının 752 1.771.4 belirlenmiş olan emlak değerinin 2 . 430 iii) İBB 21.2 arazi ve binaların değerleri tahmin edilir. yolun genişliğine 10 metre daha ilave edilerek projesinin tahmini kamulaştırma maliyeti. uygun piyasa değerini tahmin edebilmek için değerlendirmede 1) Arazi Değeri 170 1. o günkü piyasa koşullarına göre değişmektedir.7arazi alımı ve kamulaştırma maliyetleri ile ilgili kaba tahminler aşağıdaki Her proje için Arazi Birim fiyatını belirlemek için aşağıdaki veriler toplanmıştır: 367v) Arazi .9 ii) Bu alan ve binaların satılıp satılmadığı kontrol edilir 170 15. amaç vs.418. şartlar varsayımlar esas alınarakEğer yapılmıştır: 658 i) 6.000 US$/m2’ye ulaştığı bulunulmuştur.2 4.0 Kamulaştırma maliyeti toplam proje maliyetinin zaruri bir bölümüdür ve bazı projelerde inşaat 801 3. Bu İBB’nin emlak ekspertizi tarafından 380 2.3 1992 verisi) 234 10.5 ii) Yeni yol inşası projesi için yol genişliği. ilçelerde hem çok gelişmiş hem de kullanılmıştır.1 ayrıntılı olarak dikkate alınır.4.

1 Raylı Sistem Temel Ağı Kaynak: İUAP Proje Ekibi 1) Merkezi Alanlardaki Ağ Yo ğunluğu Dünya örneklerine bakıldığında merkezi alanlarda yoğun raylı sistem ağı bulunmakta ve merkezi alanla banliyö bölgeleri arasındaki yolcu hareketliliği sağlamaktadır.1. Bu nedenle merkezi alanlarda toplu taşıma kullanımını arttırmak ve erişimin kolaylaştırmak için daha yoğun raylı sistem hatlarına ihtiyaç vardır. Kentin doğu .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 14 Bölüm 14 Raylı Sistem Plan Projeleri 14.8 km’dir. 2) Arazi Kullanım Planı İle Uyumu Temel ağ arazi kullanım planının öngördüğü kentsel gelişmeyi destekleyecek yeterli ağ yapısına sahip değildir. Temel ağ mevcut. inşa halinde ve ihale aşamasındaki projelerden oluşan 2014 yılına kadar hizmete açılması planlanan projeleri içermektedir.batı yönde gelişmesini destekleyecek bir ağ yapının oluşturulması için temel ağa ilave edilmesi gereken hatlar yer almaktadır. Londra. Şişli ve Levent gibi iş merkezlerinde kuzey .1’de gösterilen raylı sistem temel ağının toplam uzunluğu 226. Bu hatlar Silivri 335 336 . Paris ve New York gibi merkezi alanlarda demiryolu ağının yüksek yoğunlukta olmasından dolayı kent taşımacılığında demiryolunun payı yüksektir.1Raylı Sistem Temel Ağ Yapısının İncelenmesi Aşağıdaki Şekil 14. Tokyo.güney yönlü bir metro ağı olmasına rağmen yoğunluk açısından yeterli gözükmemektedir. Şekil 14. Bu bakış açısıyla Taksim.1.

Talep tahminleri. Temel ağdaki projeler nüfusun yoğun olduğu yerlere ve talebin yüksek olduğu koridorlara aittir.2.2Raylı Sistem Projeleri (Maksimum Raylı Sistem Ağı) Maksimum raylı sistem ağı. Temel ağda bazı yeni yerleşim alanlarına ait demiryolu hattı bulunmamaktadır.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 14 İlçesi ve Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyinde yer alan yeni gelişme alanlarının merkezi alanla bağlantısın sağlanması için oluşturulan yeni koridorlardır. Bu projeler ekonomik ve finansal açıdan değerlendirilecek sonunda da içlerinde en iyi performans verenler seçilerek 2023 ana plan ağı oluşturulacaktır. Marmaray Boğaz geçişinin toplu taşımacılık için yeterli olmayacağını göstermektedir. Ayrıca arazi kullanım planında yüksek ölçekli bir gelişmenin olacağı öngörülen Silivri İlçesi’ne giden demiryolu bağlantısı yer almamaktadır. 3) Boğaz Geçişi Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan Marmaray Projesi ile saatte tek yönde 70. Şekil 14. Boğaz geçişlerinde talep yönetimi ile otomobil kullanımının azaltılmasına yönelik politikalar geliştirilmesiyle boğazı hızlı geçen toplu taşıma koridorlarına ihtiyaç duyulacaktır.2.2. Maksimum raylı sistem ağı 749.1 Maksimum Raylı Sistem Ağı (Merkez ve Doğu) 337 .27 km‘den oluşmaktadır. ana plan toplu taşıma ağı omurgasının oluşturulması için kurgulanmış raylı sistem projelerini içermektedir.1 ve Şekil 14.2’de maksimum raylı sistem ağı gösterilmekte ve projelerle ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır. Temel ağdan ve plan projelerinden oluşmaktadır.0 yolcu taşınabilecektir. Şekil 14. 14.

Kartal metro hattı ve Marmaray hattı ile Kartal istasyonunda da entegre 338 .Giyimkent .Şişli .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 14 1) P1-1: Bağcılar .Sabiha Gökçen Havaalanı Banliyö Hattı (8. 4) P2-1: D 100 . Bu hattın Küçükçekmece’deki yüksek yoğunluklu konut ve ticaret alanlarına hizmet etmesi amacıyla kurgulanmıştır.Beşiktaş .0 km) Bu hat Kadıköy .Olimpiyat Köyü metro hattına ve TCDD hattına bağlanır.Bağcılar metro hattının bir uzantısı olup Bağcılar İkitelli .Kartal İDO Havaray Hattı (3.5 km) Bu hat.Kaynarca metro hattından gelen yolcular Pendik istasyonunda entegre edilecek ve Pendik . Böylece Marmaray hattı ve Kadıköy .Sabiha Gökçen Havaalanı banliyö hattını kullanarak kolaylıkla aktarmasız Sabiha Gökçen Havaalanı’na erişebileceklerdir. 2) P1-2: Tekstilkent . Kabataş .Kartal .Bahçeşehir (Ispartakule) Metro Hattı (12.İstoç . Sabiha Gökçen Havaalanı’na yapılacak yolculukları karşılamak ve aynı zamanda Marmaray hattının bir kolu olacak şekilde planlamıştır.batı istikametindeki Bağcılar ve Halkalı hattını birbirine bağlar.Halkalı Hafif Metro Hattı (7. Bu hat Yenibosna Atatürk Havaalanı-İkitelli metro hattını geçerek doğu .Sabiha Gökçen Havaalanı banliyö hattı.2 km) Pendik . Gölün kuzeyindeki alan engebeli olduğu için hattın bazı kısımları yer seviyesinde.5 km) Bu hat inşa halindeki Otogar-Bağcılar (Kirazlı) hafif metro hattının bir uzantısıdır. 3) P1-3: Pendik . Bu hat.Olimpiyat Köyü . bazı kısmı yükseltilmiş ve bazı kısmı da yer altında bulunmaktadır. TEM’in güneyinde bulunan Halkalı konut alanına ve Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyindeki konut alanına ve ticaret alanına hizmet edecek ve kentin merkez bölgesine alternatif ulaşım koridoru oluşturacaktır.

Bu hat Ispartakule istasyonundan endüstriyel alan Kıraç’tan (Büyükçekmece) geçerek batıya doğru gider.Avcılar Metro Hattı (10.Gültepe .Bahçeşehir (Ispartakule) metro hattındaki ve TCDD hattındaki “Ispartakule İstasyonunda” transfer noktası vardır.5 km) Bu hat.7 km) Sarıyer’i İstanbul’un merkezine bağlayan bu hat Taksim .Levent metro hattının kuzey uzantısıdır.Formula-1 Havaray Hattı (7. 6) P2-3: Hacıosman . Ancak metro inşası için buradaki trafik talebinin yeterli olmadığı düşünülmektedir. 5) P2-2: Sabiha Gökçen Havaalanı .Sarıyer Metro Hattı (14. Bu yöndeki hat bir metro sistemi olarak önerilmiştir. maksimum eğimleri ise daha yüksektir (metro sisteminde maksimum eğim %3. 9) P2-6: Ispartakule .6 km) Bu hat arazinin topografik yapısından dolayı 4.5 km) Bu hat. AGT veya lineer motor çekimli (LIM) raylı sistem hattı” gibi başka bir raylı sistem hattı önerilmektedir: Bu sistemlerin kapasitesi metro sisteminden düşük. Ayrıca bu hattın Boğazın tepelik alanlarından geçmesi nedeniyle metro sisteminin standart özelliklerini karşılayabilecek uygun bir güzergahın bulunmasını güçleştirecektir. 7) P2-4: 4.Silivri Banliyö Hattı (13.Olimpiyat Köyü . O-3 Otoyolu boyunca güneye ve D-100 Karayolu boyunca devam ederek Büyükçekmece Gölü’nün güneyine iner ve sahil kıyısından geçerek Silivri’de son bulur. 10) P2-7: Ispartakule . 339 . Çünkü buradaki nüfusun 2023’te 225.Çeliktepe Havaray Hattı (8. Bu hattın Tekstilkent İstoç . Beşiktaş İlçesi’nden geçerek şehir merkezine ve Sarıyer İlçesine bağlanır. Mevcut metro ve onun uzantısı olan Taksim . Bu hat Kartal Kentsel Dönüşüm Projesinde yer alıp bu proje ile birlikte gözden geçirilmelidir. Sadece havaray ve AGT hattı için yüzey alanına ihtiyaç vardır.Büyükçekmece .Kıraç .5.Çayırbaşı hattına alternatif bir aks olacaktır.8 km) Bu hat batıdaki gelişme alanı Silivri’yi İstanbul’un merkezine bağlayacaktır. Bu hat sadece iki paralel demiryolu hattına köprü olmayacak aynı zamanda Kartal’a modern ulaşım sistemi sağlayacaktır.4.000 olacağı tahmin edilmekte ve hat üzerindeki nüfus yoğunluğu göreceli olarak azdır. Levent . Bu güzergahta metro hattı yerine “havaray.Levent metrosuna erişim kolaylaştırılması için düşünülmektedir. bu sistemlerde ise %6).7 km) Bu hattın Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Akfırat Bölgesi’nde bulunan Formula-1 pistine direkt bağlantısı vardır.Beylikdüzü . Büyükçekmece’nin kuzey ve güneyinde Ispartakule İstasyonu ve Ambarlı Limanı arasında O3 Otoyolu boyunca uzanmakta ve hem yolcu hem de lojistik açıdan hizmet vermesi düşünülmektedir.Çayırbaşı Metro Hattı (2. Bu hattın önemli rolü Ispartakule ve Hadımköy arasında mevcut TCDD hattını kullanarak Ambarlı Limanı ve Hadımköy Lojistik Merkezi arasında yük akışını sağlamaktır. 8) P2-5: Beşiktaş .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 14 edilecektir.

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 14 11) P2-8: Üsküdar . Bu güzergah Kadıköy.Altınşehir Metro Hattı (13 km) Bu hat Bağcılar .Ankara Otoyolu (O-4) kenarındaki yeni konut ve sanayi alanlarına hizmet eden raylı sistem ağı yetersiz kalmıştır.Sultanbeyli Metro Hattı (21.Çekmeköy metro hattı ile entegre olacak. 15) PP-1: Ataşehir Havaray Hattı (11 km) Bu hat Bostancı’dan başlayıp Ataşehir bölgesini geçerek Ümraniye’ye ulaşmaktadır. O-4 Otoyolu ve FSM Köprüsü (0-2) Bağlantı yolunun kesiştiği yer kent merkezi olarak gelişmiş ve burada nüfus yoğunluğu yüksek çıkmıştır. doğuda Taşdelen . AGT veya havaray hattı bu güzergah için önerilebilir.6 km) Bostancı’dan başlayıp Ataşehir bölgesini geçerek Ümraniye . 16) PP-2: Dudullu . Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyinde gelişmenin sağlanması açısından bu hat önemlidir.9 km) Bu hat Üsküdar -Taşdelen Hattının bitim noktasından başlayıp Sabiha Gökçen Havaalanı ve oradan da Tuzla bölgesindeki sanayi alanlarına gidecek şekilde planlanmıştır.Atatürk Havalimanı Banliyö Hattı (2. 13) P2-10: Ataköy .Kaynarca Metro Hattı.Başakşehir metro hattının bitiminden başlayarak Sultançiftliği .Çekmeköy LRT hattı gibi). İbrahimağa İstasyonunda Marmaray hattı ve Altunizade İstasyonunda Üsküdar .5 km) İstanbul . Dolayısıyla bu hatta yoğun trafik talebi beklenmemektedir. Bu nedenle bu hattın sistemi tekrar gözden geçirilmeli.5 km) Bu hat ile Marmaray hattının Ataköy istasyonundan Atatürk Havalimanı’na bağlantı sağlanacaktır. 17) PP-3: Kadıköy .Dudullu bölgesine giden bir metro hattıdır. Bu hat Kadıköy Kartal . 12) P2-9: İkitelli .Sultanbeyli metro hattı ya da Üsküdar .Tuzla Metro Hattı (19.Olimpiyat Köyü . 14) P2-11: Taşdelen . Lineer Çekimli Raylı Sistem hattı. Sistem diğer raylı sistem hatlarından bağımsız çalışacaktır.000 olması beklenmekte ve nüfus yoğunluğunun diğer merkezi bölgelere oranla çok yüksek olmayacağı tahmin edilmektedir. 2023 yılında bu bölgenin nüfusu 169. doğu ve batı istikametindeki yeni bir raylı sistem hattının da toplu taşımacılığın geliştirilmesi açısından önemlidir (Kadıköy .Olimpiyat köyü metro hattının uzantısı olup yeni gelişme bölgesi Başakşehir’e raylı sistemle geçişi sağlamaktadır. 340 .5 km) Bu hat Üsküdar ve Beykoz İlçeleri arasında Boğaz kıyısı boyunca uzanmaktadır.Tuzla metro hattı ile birleşecek ve Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan yolculuklara hitap edecektir.Habipler Tramvay Hattı (2 km) Bu hat İkitelli . Bu hat banliyö hattı ile Altınşehir istasyonunda entegre edilmektedir. 18) PP-4: İkitelli . Taşdelen ve Sultanbeyli bölgeleri ile Sabiha Gökçen Havalimanına hizmet etmektedir.Sultanbeyli metro hattı ve Üsküdar - Taşdelen hattı ile entegre edilecektir.Bostancı Metro Hattı (8. Kadıköy .İkitelli .Beykoz Metro Hattı (17.Arnavutköy metro hattına bağlanmaktadır. Boğazdan geçmesi önerilen yeni raylı sistem hattının bu bölgeye kuzey ve güney yönde hizmet etmesi düşünülse de.

Örneğin Kobe’nin (Japonya) nüfusu 1. Şekil 14.5 milyon olup 242 km’lik raylı sistem ağına sahiptir.Habipler tramvayına bağlanacaktır.Gümüşyaka Banliyö Hattı (44. 22) PP-9: Maltepe Havaray Hattı (3. Silivri’de yaşayanları İstanbul’un merkezine daha hızlı ve konforlu bir şekilde götürmek için Ispartakule’den başlayan Ispartakule . Bu hat sayesinde Silivri bölgesinde oturan kişiler hem bölge içinde hem de İstanbul’un merkezine daha rahat ve hızlı erişecektir.5 km) Bu hat Marmaray hattının Maltepe durağından başlayıp Kadıköy .8 km) Bu hat Avrupa Yakası’ndaki Marmaray hattının bitim noktasından başlar ve Ispartakule .Silivri metro hattı (P2-7) ile Silivri Gümüşyaka raylı sistem hattını (PP-6) birleştirmek gerekmektedir.Silivri Banliyö hattının devamı olarak planlanmıştır.Kartal . 20) PP-7: Sultançiftliği .2 milyon nüfusa sahip bir kentin yeterli büyüklükte raylı sistem ağı bulunmalıdır. Yeni kentleşen bölgelerde raylı sistem ağı aşağıdaki nedenlerden dolayı gerekli olmaktadir: • 1.80 km uzağında ve deniz kıyısı boyunca 30 km’lik uzunlukta yayılmıştır. 23) PP-10: Halkalı . Ayrıca bu bölgeye raylı sistem hattı sunularak bu bölgenin kalkınması sağlanmalıdır.Büyükçekmece .877 kişi/ha olması planlanmaktadır.Çatalca arasında erişimi sağlar. Bu güzergahlar kademe kademe hayata geçirilmeli ve Gümüşyaka’ya kadar uzatılmalıdır. 24) PP-11: Hisarüstü Raylı Sistem Hattı (4 km) Bu Hat Levent bölgesinde Yenikapı . Yeni gelişme bölgesi İstanbul’un merkezinden 50 .3’te gösterildiği gibi Silivri İlçesi. • Batıdaki yeni kentsel gelişme bölgesi Silivri’yi İstanbul’a bağlamak için uzun mesafeli raylı sistem ağı gerekmektedir.Çatalca Banliyö Hattı (46.2.7 km) Bu hat Ispartakule .Kaynarca metro hattını keserek Başıbüyük bölgesine kadar çıkan bir hattır.Kıraç .6 km) Bu hat Tuzla içinde ulaşımı kolaylaştırmak için düşük yoğunluklu tramvay şeklinde planlanmış bir hattır. 21) PP-8: Tuzla Tramvay Sistemi (30. Bu hat yeni kalkınma bölgesinden ve yeni uluslararası havalimanından geçerek Gümüşyaka’ya kadar ulaşır. • Yeni gelişme bölgesi. nüfus yoğunluğunun 4.2 milyon nüfuslu yeni bir yerleşim bölgesi olacaktır.6 km) Bu hat Arnavutköy İlçesi’nden başlayarak Sultançiftliği’nde Topkapı .Sarıyer Metro Hattının Levent istasyonunda başlayıp Rumeli Hisarı bölgesine Nispetiye Caddesi’nden giden bir hattır. trafik sıkışıklığını azaltmak için. 341 . Bu bölgedeki mevcut nüfus 118.000 olup. İstanbul’un merkezine raylı sistem ağı ile bağlanmalıdır.Uluslararası havalimanına bu hatla ulaşım sağlanabilir. TEM ve D-100 Karayolu arasında doğu-batı yönünde gelişecek ve yaklaşık 1.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 14 19) PP-6: Silivri .Arnavutköy Tramvay Hattı (11. İstanbul’da planlanan 3.

Kadıköy-Kartal Metro Hattı.Havaalanı.Zeytinburnu Tramvayı ve Yenikapı .8 km) Bu Hat Anadolu Yakasında Ünalan Bölgesinden başlayıp Kadıköy-Kartal Metro Hattı. 342 . Kabataş . Kabataş . Avrupa Yakasında ise Yenikapı-Sarıyer Metro Hattı ile Gayrettepe istasyonunda transfer olacaktır.3 km) Selimpaşa bölgesinden başlayıp güzergahı kuzey-güney yönünde devam edip Silivri bölgesinin batı ucunda son bulunmaktadır. Aşağıdaki hatlar analiz edilen bütün projeleri tanımlamaktadır.Beşiktaş-Ispartakule metro hattı. Üsküdar . Kabataş . Bu hat İstanbul boğazını alttan geçecek şeklide projelendirilmiştir.Bakırköy metro hattı ile entegre olacak ve Kazlıçeşme de bitecektir.Bakırköy metro hattı ile entegre olacak ve Kazlıçeşme’de bitecektir. Topkapı Habipler Tramvayı. Kabataş .Selimpaşa Havarayı (69. Avrupa Yakasında ise Yenikapı . b) PBH-2: Söğütlüçeşme .Kartal metro hattı. Bu hat İstanbul boğazını alttan geçecek şeklide projelendirilmiştir. Kadıköy-Kartal Metro Hattı. Kadıköy-Sultanbeyli Metro Hattı ve Üsküdar-Çekmeköy Hafif Metro Hattı ile Transfer olup. Topkapı . Kadıköy .Zeytinburnu Tramvayı ve Yenikapı . Topkapı . Yenikapı . Kabataş . Yenikapı .Beşiktaş-Ispartakule metro hattı.Sarıyer metro hattı. Bu hat İstanbul boğazını alttan geçecek şeklide projelendirilmiştir.3 km) Bu Hat Anadolu Yakasında TCDD Söğütlüçeşme İstasyonundan başlayıp bu yakada Marmaray.Boğaz Hatları PBH boğazı geçen raylı sistem hatlarının kodunu tarif eder.Kazlıçeşme Metro Hattı (40. d) PBH-4: Bostancı .Havaalanı. a) PBH-1: Kadıköy . Bu hat İstanbul boğazını alttan geçecek şeklide projelendirilmiştir.Sarıyer metro hattı.Sarıyer metro hattı. Kadıköy-Sultanbeyli Metro Hattı ve Üsküdar-Çekmeköy Hafif Metro Hattı ile Transfer olup. Kabataş .Habipler Tramvayı. Avrupa Yakasında ise Yenikapı . e) PBH-5: Ünalan .İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 14 25) PP-12: Silivri . c) PBH-3: Söğütlüçeşme .Bakırköy metro hattı ile entegre olacak ve Kazlıçeşme de bitecektir. Kadıköy-Kartal Metro Hattı.Mecidiyeköy Metro Hattı (11.Çekmeköy hafif metro hattı ile Avrupa yakasında ise Yenikapı .Gayrettepe Metro Hattı (12 km) Bu Hat Anadolu Yakasında TCDD Söğütlüçeşme İstasyonundan başlayıp bu yakada Marmaray.Kazlıçeşme Metro Hattı (22.Zeytinburnu Tramvayı ve Yenikapı . Güzergah boyunca Silivri-Gümüşyaka Metro Hattı ile kesişim noktalarında transfer olmaktadır. Bölüm 12 de boğaz geçiş koridorlarıyla ilgili bölümde geçen raylı sistem hatlarıyla ilgili alternatifler aşağıda yer almaktadır. 26) PBH. Kadıköy-Sultanbeyli Metro Hattı ve Üsküdar-Çekmeköy Hafif Metro Hattı ile Transfer olup.Havaalanı. Yenikapı . Bu projelerden en uygun olanları yine bölüm 12 de seçilmiş ve plan ağında yeralmıştır.Habipler Tramvayı.Beşiktaş-Ispartakule metro hattı.Kazlıçeşme Metro Hattı (42 km) Bu hat Bostancı’dan başlayıp Anadolu yakasında sırasıyla Marmaray.5 km) Bu Hat Anadolu Yakasında Kadıköy den başlayıp bu yakada Marmaray.

f) PBH-6: Söğütlüçeşme . Topkapı-Habipler Tramvayı. dört vagonlu trenden altı vagonlu ağları ile entegrasyonu sağlanacak şekilde ve projelendirilmelidir. Kaynak: İUAP Proje Ekibi Bu projelere ait güzergahlar belirli olmadığından raylı sistemlerle entegrasyonu kurgulanamamıştır.004 13.320 24.088-1.272 yolcu ve metrekareye 5 . Avrupa Kadıköy-SultanbeyliTablo Metro14.1’de gösterildiği gibi bazı standartlardan da yararlanılmıştır.960 2dak15san 30. Böylece dört vagonlu trene 1.922 28. Bu hat İstanbul boğazını alttan geçecek şeklide projelendirilmiştir. 27) Yüksek Hızlı Tren TCDD’nin Ankara .056 19.3.480 4dak 15san 15.İncirli Metro Hattı (27.3.5 15 dakika alınmıştır.383 42.645 39.088-2.5 % (istasyon seviyesinde) En Küçük Viraj Yarıçapı 300 m (istasyondan 600 m) En Küçük Dikey Viraj Yarıçapı 3. İnşaatın yeraltında. Aşağıda farklı alternatiflere göre detaylı maliyet hesapları yer almaktad ı r.3.3’te raylı sistemlere ait vagon özellikleri gösterilmektedir.arttıkça hız da artmaktadır.720 1. tren kullanımına geçilmesi için yeraltı istasyon uzunluğunun arttırılması gerekmektedir.92 m/s2 (3. Kadıköy-Kartal Metro Hattı. Bu nedenle yolculuk taleplerinin önceden tahmin edilmesi ve 14.673 3dak45san 18. Kabataş-Beşiktaş-Bağcılar Metro Hattı. Bu da maliyet ve zaman gerektiren bir durumdur. Aşağıdaki Tablo 14.10 4 . Zeytinburnu-Bağcılar Tramvay Hattı ve Bakırköy-Bahçelievler-Bağcılar Metro Hattı ile transfer olacak şekilde projelendirilmiştir.574 2dak 45san 26.383 4dak 16.640 3dak15san 20.1 Sefer Aralığına ve Vagon Dizinine Göre Raylı Sistem Kapasiteleri Vagon ÖzellikleriHafif Metro Hattı ile Transfer olup. tren olmak uzunluğu ve istasyon Raylı gösterilmektedir.670 22.1. Böylece varsayılırsa planlanan ortalama işletme hızı 30 .640 48. incelenmiştir.724 31.100 m 1.088 altısonrasında vagonlu trene 1.3Raylıseçimi Sistem Projeleri Maliyet Tahmin Yöntemleri sistemin çok önemlidir. sistem türü vb etmenler maliyeti etkilemektedir.Kapıkule arasında yüksek hızlı tren projesi bulunmaktadır.088-2. İstasyonlar arası mesafelerin 0. engelli kişilere kolay erişim ve kullanım kolaylığı sağlamalıdır.2 Raylı Sistem Türüne Göre Tren Uzunluğu Raylı sistem hatlarında modern ve güvenli bir işletim sistemi kurmak çok önemlidir. Kadıköy-Sultanbeyli Metro Hattı ve Üsküdar-Çekmeköy Hafif Metro Hattı ile Transfer olup. kurp yarıçapına vb göre uygun raylı sistem türü aralıkları seçilebilir.730 23. Örneğin her vagon için 240 .181 22.7 yolcu düşecek şekilde kabul yapılmıştır. sistem projelerinin maliyetleri yapım ve işletme maliyetleri üzere iki kısımda uzunluğu hesaplanabilir.782 29. zeminde ya da yer üstünde olması durumu. iş saatleri dışında ise 7. araçların hem normal hem de acil durumda yatay ve düşey kurptaki seyri kontrollü olmalıdır.760 32.000 m En Yüksek Tren İşletim Hızı 80 km/s Hızlanma Oranı 0.8 .40 km/saat olacaktır. Yeni yapılacak bu hatlar havaalanları. Planda bazı standartlar kullanılmış hatta bazı kabuller yapılmıştır.95 m Vagon Uzunluğu 20 m Vagon Yüksekliği Dingil Ağırlığı 3.772 4dak 45san 14. güvenli. Bunun için raylı sistem hatları.595 4dak 30san 15.544 2dak 30san 28. enerji kullanım türüne.5 km yapılabilir.2’de raylı sistem türüne ve sayısına göre tren uzunluğu Böylece yolcu kapasitesinden araç sayısı.363 45.3 km/s/s) 343 . Tablo 14.3.584 5dak İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final İstanbul Rapor Metropoliten Alanı Entegre Ana Planı İstanbul Metropoliten Alanı Entegre KentselKentsel Ulaşım Ulaşım Ana Planı Bölüm 14 Rapor Final Final Rapor Bölüm 14 Bölüm 14 Tablo 14.5 2023veyılı oluşacak karşılamak içinsefer seferaralıkları aralıklarında esneklik dakika. Standart yoğundaiş bazı saatleri için 2 .3.İstanbul ve İstanbul .632 544-816 680 280 344 Ray Genişliği 1.720 1. Aşağıdaki Tablo 14. toplam araç sayısı.500 V DC Güç Kaynağı Asma / Sabit Katenar En fazla Eğim 3. ray ekipmanı arasındaki dengeyi en iyi sağlayacak şekilde araçlar tasarlanmalı. Banliyö Metro Hafif Metro Tramvay Havaray (normal) Havaray (küçük) Vagon uzunluğu (m) 20 20 20 30 15 10 Yolcu kapasitesi (yolcu/vagon) 272 272 272 272 170 70 Vagon Sayısı Tren uzunluğu (m) 4 . konforlu. Avrupa Yakasında ise Yenikapı-Sarıyer Metro Hattı.10 4-6 2-3 4 4 80-200 80-200 80-120 60-90 60 40 Yolcu kapasitesi (yolcu/tren) 1.655 m (pantograf ve AC Hariç) 15 t Vagon Ağırlığı M:31 ton T: 26 ton Ray Platform Yüksekliği Ray Gücü UIC 60 kg/m 1.3. güç kaynağı.olduğu yolcu kapasitesine.Sefer arahğı Kapasite (yolcu/saatyön) 4-vagonlu 6-vagonlu 2dak 32. Aksaray-Havaalanı Hafif Metro Hattı.435 mm Vagon Genişliği 2. Ayrıca yolculuk zamanı. kullanışlı. Aşağıdaki Tablo 14.3 km) Bu Hat Anadolu Yakasında TCDD Söğütlüçeşme İstasyonundan başlayıp bu yakada Marmaray. belirlenen talebi karşılayacak kapasitede ve iyi sürüş kalitesinde olmalı.967 3dak 21.3 Hattı Örnek ve Üsküdar-Çekmeköy Yakasında ise Yenikapı-Sarıyer Metro Hattı ile Gayrettepe ve Şişli istasyonlarıyla transfer olacaktır.086 3dak30san 19. İstasyon araziarasında yapısına. diğer önemli merkezler ve metropoliten alandaki raylı sistem İstasyonlardaki platformlar tren uzunluğuna göreplanlanmalı inşa edildiğinden.632 yolcu yolcu talebini düşmektedir. enerji tüketimi.

3.7 0 35 0 35 T-1 M6 Üsküdar-Çekmeköy 20 239.4’te bazı hatların zaman dilimine göre tren sayıları gösterilmektedir.5 0.9 0. Her sistem için farklı kompozisyonlar belirlenmiştir.7 1.5 10 14.5 Yeralt ı:50% Hemzemin:50% Viyadük: 100% 12 1.5 0.5 12 Türüne12 Göre Birim Maliyetler Dağılım Oranı 0.6 20 258 34 314 C-4 M5 Bağcılar-İkitelli-Olimpiyat Köyü Metro 2 15.3.6 12 12 Raylı 2122 0.6 Bostancı-Kazlıçeşme 5 13 24 22 12 12 Kad ı köy-Kaz 1 1 çeş me 5 13 24 22 12 12 12 Tablo 14.5 0. Ayrıca plan projelerinin toplam maliyeti 23.3.5’te raylı sistem türüne göre birim maliyetler gösterilmektedir.2 0.6 3990 925.9 25 954 83 1037 C-5 B1 Marmaray Projesi Banliyö 76. Sistem Tespit Metro 1 Metro 2 Hafif Metro lnşaat+ elektromekanik (milyon USD /km) 64 64 47 Vagon 1.7 Bostancı-Kazlıçeşme 12 17 19 19 17 14 12 12 23 0.3 Toplam Hafif Metro Hafif Metro Metro 1 UBAK .786 milyon Proj e Kod u Hat Kod u Proje Güzergahı Tür Uzunl uk (km) Vago n Sayıs ı Maliyet (Milyon US$) İnşaat + M&E Vagon Maliyet 345 i Toplam Temel Ağ C-1 M2 Şİşhane-Yenikapı Metro 1 3.5 km/s/s) İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Tren Sayısı Bölüm 14 Zaman 5-6 6-7 Dağılım Oranı 0.5 Viyadük: 100% Tablo 14.3.6 Plan Projeleri Maliyet Tahminleri ($) Kaynak: İUAP Proje Ekibi Günlük toplam tren sayısı trafiğin en yoğun zaman dilimi (sabah 07:00-08:00 saatleri arası) dikkate alınarak hesaplanmıştır.3 148.5 Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme 5 13 24 22 12 12 12 12 12 12 Söğütlüçeşme-Gayrettepe 5 13 24 22 12 12 12 12 12 12 15-16 1718 0.4 Zaman Dilimine Göre Tren Sayısı Yeralt ı:70% Hemzemin:30% Hemzemin: 100% Kaynak: İUAP Proje Ekibi 14.6 92 213 156 369 C-2 M3 Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro 1 26.25 m/s2 (4. elektro mekanik maliyetler ve araç maliyeti yer almaktadır.8 1819 0.3 1347. 2 5 Toplam 263 Kad ı köy-Kaz 1 1 çeş me 12 17 19 19 17 14 12 12 5 263 Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme 12 17 19 19 17 14 12 12 5 263 Söğütlüçeşme-Gayrettepe 12 17 19.97 m/s2 (3.7 Yeraltı:100% Yeraltı:100% Tramvay Banliyö 8 36 1.5 12 13 14 0.7*4 1.3.5 440 C-6 M1 Aksaray-Yenikapı 0.6’da 11 gösterilmiştir.6 940 407. Tablo 14.7*8 1.3 4937.8 Tren Sayısı Zaman 7-8 1 8-9 9- 10- 11- 12- 0.1 Yapım Maliyeti Tahmin Yöntemi Raylı sistem projesinin maliyeti özel ve yerel koşullara göre değişmektedir. inşaat maliyeti.5 km/s/s) Acil Durum Freni 1. Bu çalışmadaki birim maliyette.8 960. Tren işletim saatleri saat 5:00 ten (İlk trenin kalkışı) 24:00’e (son trenin varışına) kadardır.3.5 144 1590 245 1835 C-3 M4 Otogar-Bağcılar (Kirazlı) 5. 2 19 17 14 12 12 5 263 Kaynak: Raylı Sistem Müdürlüğü ve İUAP Proje Ekibi Tablo 14. 12 13 US$ olup Tablo 1920 0.3.7 12 2021 0. Örneğin aşağıdaki Tablo 14.Yava şlama Oranı 0.7 Havaray 1 (Yüksek Kapasiteli) Havaray 2 (Düşük Kapasiteli) 25 1. 5 12 Sistem 2223 0.5 14-15 0.5 1617 0.

5 98 928 166.7 33.6 33.8 93 755.5 125.6 PP-4 M14 İkitelli-Habipler Tramvay 2 48.4 1 743.5 96 1120 163.2 92.5 76.8 272 PP-8 T8 Tuzla Tramvay Sistemi Tramvay 30. 9 Kabataş-Beşiktaş-Şişli-Giyimkent-Bağcılar Tekstilkent-İstoç-Olimpiyatköyü-Ispartakule Toplam 1568 175.8 347.4 145.6 46.5 67 800 113.9 P2-4 H3 4.955.7 624.5 117.9 PP-7 T7 Sultançitliği-Arnavutköy Tramvay 11.3 84.2 57.609.8 138.5 45 352.3 129 1427.9 635.8 765 79.9 346.6 844.5 90 378 134.8 PP12 H7 Silivri-Selimpaşa Monoray monoray 69.3 886.7 203.9 209.6 365.2 158.1 PBH -5 M18 Ünalan-Mecidiyeköy Metro Hattı Metro 1 11.2 D-4 T5 Haliç Çevresi Tramvay 9.6 85.4 56.2 PP11 M17 Hisarüstü Raylı Sistemi Metro 2 4 54 256 91.7 496.3 3201.4 148.8 81.9 PP10 B2 Halkalı-Çatalca Banliyö 46. 9 214.2 24273.6 1094. 2 1 747.5 76.2 D-3 M12 Yenikapı-Bakırköy Metro 1 7 41.7 PP-1 H5 Ataşehir Havaray Havaray 2 11 48.6 2 28675.Levent-Gültepe -Çeliktepe Havaray 1 8.2 128 81.9 780.5 PBH -2 M20 Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme Metro Hattı Metro 1 22.3 42 78.9 914.3 215 831.4 UBAK D-2 M8 Metro 1 24.6 160.9 103.1 PP-6 B6 Silivri-Gümüşyaka Banliyö 44.1 PBH -1 M19 Kadıköy-Kazlıçeşme Metro Hattı Metro 1 40.5 47 UBAK P2-2 H2 Sabiha Gökçen Havaalanı-Formula 1 Havaray 2 7.2 61.9 UBAK 346 .4 PBH -4 M10 Bostancı-Kazlıçeşme Metro Hattı Metro 1 42 174 2688 296.6 P2-8 M16 Üsküdar-Beykoz LIM 17.5 46.8 P2-7 B6 Ispartakule-Kıraç-Büyükçekmece-Silivri Banliyö 13.5 2002.6 1536 183 1719 PP-9 H6 Maltepe Havaray Havaray 2 3.8 742. 2 132 1.5 429 P1-3 B4 Pendik-Sabiha Gökçen Havaalanı Banliyö 8.5 103.4 926.1 2984.4 1376 199.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 14 Plan Projeleri T-2 M7 Bakırköy-Beylikdüzü Metro 1 25 132 UBAK D-1 M5 Bakırköy-Bahçelievler-Bağcılar Metro 2 9 46.7 120.4 36 48.2 219.2 1283.8 1.8 26 145 44.8 105.7 P1-2 M8 Metro 1 12.8 D-6 H1 Şişhane-Kulaksız-Cemal Kamacı Havaray 1 5.5 194 2592 329.1 189.2 63 UBAK P210 B3 Ataköy-Atatürk Havalimanı Banliyö 2.3 P1-1 M4 Bağcılar-Halkalı Hafif Metro 7.8 48.6 1575.5 2921.6 P2-1 H4 Kartal D-100-Kartal İDO Havaray 1 3 28.3 D-5 M9 Yenibosna-İkitelli Metro 2 12.5 1197. 3 4402.3 P2-5 M15 Beşiktaş-Sarıyer LIM 14.4 UBAK 82.3 512.7 PP-3 M11 Kadıköy-Sultanbeyli Metro 2 21.8 888.8 1647 PBH -3 M21 Söğütlüçeşme-Gayrettepe Metro Hattı Metro 1 12 93 768 158.9 913.2 P2-6 B5 Ispartakule-Beylikdüzü-Avcılar Banliyö 10.6 28.1 P211 M13 Çekmeköy-Taşdelen-Tuzla Metro 1 24 107.1 PBH -6 M22 Söğütlüçeşme-incirli Metro Hattı Metro 1 27.3 150 255.

283 Hafif Metro 25 16.3 0.9 13.76 43 T4 Topkapı Hattı Tramvay 15.838.08 19. Bu maliyetleri enerji.5 5.9 3.197.3.981 8.6 6 0.5 50 0.3.9 0. 1.65 hat ve km başına toplam bakım ve işletme giderleri Tablo sultanbeyli Hattı Metro 21.65 2.3 çalışan 49veya tren sayısı gibi0.71 845 B1 Marmaray Banliyösü Banliyö 76.36 1.65 888 T8 Tuzla Tramvay Sistemi Tramvay 30.71 189 H2 F1 Monoray 14.5 9 0.54 1.06 14.8 4 0.9 8.1 37. Bakım ve işletme giderlerini tahmin edebilmek için.71 84. Tüm hatların işletme maliyeti yılda 400 milyon $.65 2.0 0.301 3. yolcu.3.6 22 0.68 214.Ş.3 11 7 0.675.60 1.5 7 Kaynak: İUAP Proje Ekibi 0.5 2 0.65toplam bakım ve 1.021 513.11 16.5 17.7) kullanılarak tahmin edilmiştir.657 Olimpik Hat Metro 15.29 1.302 Metro 26.0 10 0.1 10 0.083 Metro 24.44 403 B5 Ispartakule Hattı Banliyö 10.54 0.719 2 1 0.576 14.5 11 0.1 Yukarıdaki varsayımlar kullanılarak0.348.958 12.71 1.8 31 0.130 6.5 14 0.8 8 0.306 M1 0 M1 1 M1 2 M1 3 M1 4 M1 5 M1 6 M1 7 M1 8 T1 Boğaziçi Hattı Metro 42 27 2.66 767 20.3 0. personel vb giderler oluşturmaktadır.5 9.3.105 Hafif Metro 20 13.65 1.078 11.73 120.71 Bakım ve işletme maliyetleri ‘değişken’ giderler olup160.6 0.638projelere ışık tutmuştur.147 749. yolcu-km.896.65 914 Kabataş-Zeytinburnu Hattı Tramvay 14.65 4.147 B3 Atatköy-Atatürk Havaalanı Banliyö 2.7 Monoray H3 4.74 1. hizmet hacmi başına düşen giderler kullanılmaktadır.8 sistemin türüne göre farklılık göstermekte ve 3 2 0.6 8 0.66 217 T5 Haliç Hattı Tramvay 9.1 8. Böylece bakım ve Çalışan bir sistemin işletme giderleri örnek alınarak diğer işletme maliyetlerinin (O&M) hesapları Ulaşım A.646.2 12 1.5 3 0.269 5. kira.616 0. 348 347 .9 0.65 Kaynak: Ulaşım A.80 170 B4 Pendik Hattı Banliyö 8.528 İstanbul İstanbul Metropoliten Metropoliten Alanı Entegre Alanı Entegre KentselKentsel UlaşımUlaşım Ana Planı Ana Planı Final Rapor Final Rapor Bölüm Bölüm 14 14 Hat Ko du Hat Adı M1 Aksaray Hattı M2 Taksim Hattı M3 Kadıköy Hattı M4 Otogar Hattı M5 Bakırköy Hattı M6 Üsküdar Hattı M7 Beylikdüzü Hattı M8 Şişli Hattı M9 Türü TabloTablo 14.43 0.443 B2 Halkalı-Çatalca Banliyö 46.283 Hisarüstü Raylı Sistemi Metro 4 3 0.1 4 0.LRT M2-METRO T1-T2 0.45 milyon $ olarak tahmin edilmiştir.7 raylı sistemin hizmet hacmine bağlıdır.65 518 24 13 0.71 110 Zeytinburnu-Bağcılar Hattı Tramvay 5. araç ve hat bakım onarım.8 RaylıHat Sistem Türüne Göre Bakım & İşletme (O&M) Maliyet Tahminleri ($) Başına Bakım & İşletme (O&M) Maliyet Tahminleri Hafif Metro Uzunluk (km) Maliyet (Milyon $) Toplam işletme ve Bakım Giderleri Km başına bakım giderleri Maliyet milyon $ 20 17.984.8 0.095 Beykoz Hattı LIM 15.3.230 H1 Beyoğlu Monoray Monoray 5.5 38 0.542.3 0.Ş finansal verilerinden üretilen birim maliyetler (Tablo 14.65 210 LIM 14.714.71 348 Ünalan Hattı Metro 11.65 832 B6 Silivri Hattı Metro 58.89 1.65 1.6 7 0.65 3. 69.71 125 T7 Arnavutköy Hattı Tramvay 11.081 ENERJİ GİDERLERİ (USD/Taşıt-km) ARAÇ BAKIM-ONARIM GİDERLERİ (USD/Taşıt-km) HAT BAKIM-ONARIM GİDERLERİ (USD/Km) KİRA GİDERLERİ (USD/Yıl) PERSONEL GİDERLERİ (USD/Yıl) DİĞER (USD/Yıl) 0. bakım Yenikapı Hattı Metro Tuzla Hattı Metro maliyeti ise km başına 21.TRAMVAY M1.8’de özetlenmiştir.71 8.989 552. tren-km.2 7.65 520.399 Metro 37 24 0. Habipler Hattı Metro Beşiktaş Hattı T2 Hafif Metro Metro 7 5 0.Levent-Gültepe-Çeliktepe Monoray H4 Kartal Monoray Monoray H5 Ataşehir Monoray Monoray H6 Maltepe Havaray Monoray H7 Silivri-Selimpaşa Monoray Monoray Toplam Bakım Tahmin Yöntemi149 5 ve İşletme Maliyeti 0.77 0.

5’i olduğu kabul edilmiştir. yıllık işletme ve bakım maliyetleri her proje için ayrı hesaplanmıştır (% 3 ile %5 arasında değişmektedir). 15. projenin inşa maliyetinin %1. % 40 ve %40’tır. “Net bugünkü değer”i hesaplamak için faiz oranı %12 (Türkiye’de genellikle kullanılan değer) olarak alınmıştır. su kirliliği). finansal ve çevresel açıdan değerlendirmesi bu bölümde yer almamıştır. 2018 ve 2023 yıllarına göre bir yol ağı paketi şeklinde hesaplamalar yapılmıştır. Çevre Düzeni ve Nazım Planların öngördüğü karayolu ağı için geçmişteki kentsel gelişimler gözlemlenmiş. Ulaşım talep tahmin modelinin trafik atama sonuçlarına çalışma alanına giren / çıkan dış yolculuklar Kaynak: Ulaşım A. Tüm projeler için inşaat yapım maliyeti başlangıç tarihinden itibaren üç sene olup bunların yıllara göre dağılımları sırasıyla %20. Bu projelerin yapılması ve yapılmaması durumlarına göre ulaşım talep tahmin modelinin trafik atama sonuçları karşılaştırılarak hesaplanmıştır. kaza maliyeti ve zaman maliyeti” gözönünde bulundurulmuştur. 2023 hedef yılından sonra nüfusun ve ekonomik faydanın değişmeyeceği kabul edilmiştir. Projelerin ekonomik faydası her 3 etap için ve ara yıllar için yapılmıştır. bölümlerdeki maksimum ağda yer alan tüm projeler kısa. emisyon. Türkiye’de mevcut KDV oranının %18 olduğu kabul edilerek. Projelerin ekonomik değerlendirilmesi yapılırken aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır: 1. 3. Merkezi alanlarda kurgulanan yüksek maliyetli projeler için de (karayolları tünelleri. Raylı sistem projelerinde ise.1. 4. Bu çal ışmada. 8. çevresel maliyetler (gürültü. bir projenin ekonomik 349 350 . Projelerin ekonomik faydası değerlendirilirken “araç işletme maliyeti. meskun bölgelere bütünleşik ve kademeli gelişeceği kabulüyle etaplamalar yapılmış ve yeni yerleşim alanlarındaki yollar 2014. 13. Ulaştırma Bakanlığı’nca geliştirilen projelerin uygulanma süreçleri ana plana dahil edilmiş ve kentsel ulaşıma olan etkileri bu çalışmada yer almıştır. 2. araç sahipliği maliyeti. 2018 ve 2023 yılları için yapılmıştır. Çevre Düzeni ve Nazım Planlarda yeni yerleşim alanları için herhangi bir etaplama yapılmamıştır.1 Yöntem ve Kabuller Fayda-maliyet analizi ile plan projeleri ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. 7.İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Final Rapor Bölüm 15 Bölüm 15 Alternatif Plan Projelerinin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi Bu bölümde. Bir karayolu projesinin yıllık bakım maliyetinin. Trafik ataması 2014. ve 14.1Ekonomik Değerlendirme 15. finansal ve çevresel açıdan değerlendirilip öncelik sıralaması yapılacaktır. 5. orta ve uzun dönem projeleri olacak şekilde ekonomik. ve lojistik yük araçlarının etkileri dahil edilmiştir. 6. viyadüklü yollar) hesaplamalar yapılmış ve gerekliliği analiz edilmiştir. Ancak bu projeler onaylanmış olduğundan ekonomik. Proje ömrü 30 yıl olarak kabul edilmiştir.Ş.

21/lt +Buna %28.032 0. Tablo 15.7 dizel 2. göre hıza bağlı %7 km lpg başına gr ortalamaları cinsinden birim tüketim veren benzin 3.010367 Emisyon Denetimi Bedeli 0. Avrupa’daki örnek çalışmadan yararlanılarak Saatte ve 10panelvan ile100 km hız%50 aralığında CO.0016 Maliyet ($)2007 (araç-km başına) Kent içi alanda Kırsal Kent içi alanda alanda Pik saatte | Pik saat dışında Pik saatte | Pik saat dışında İstanbul’a Uyarlanmış Hali 0.0238 0.09 İstanbul İstanbulMetropoliten MetropolitenAlanı AlanıEntegre EntegreKentsel KentselUlaşım UlaşımAna AnaPlanı Planı Final FinalRapor Rapor Bölüm Bölüm15 15 Hane halkı Anketi Hesap Yöntemi Araç-Km Yakıt Tipi Benzinl i 64.7 % 7.501 0.Ulaşımdan kaynaklı sera gazları.1. Bunlardan birincisi.759.0202 0.. Bu tablodaki veriler Türkiye şartları için ayrı ayrı hesaplanmıştır.126 0.2009 L=tüketim değeri(lt/km) Not: Kişi başına düşen ulusal gelir Amerika Birleşik Devletleri için $45.2’deki araç tiplerine göre araç-km başına yıpranma maliyetinde($) ise. Tablo 15.09. NOX. bakımı ve yol inşaatı. Tablo 15.2.97 $/lt olarak bulunmuştur.0338 0.org Araç sahipliği maliyetleri hesaplanırken elde edilen birim maliyetler Tablo 15.1.0024 0.1 0. kaza maliyeti ve zaman maliyeti kazançları dikkate alındığı için bu faydanın tahmin edilmesinde sözİçin konusu değerlerin birim maliyetlerine duyulmaktadır.97 USD olarak hesaplanmıştır (1 USD=1.055 .3 Araç Sahipliği Maliyeti Kaynak: Transportation Cost and Benefit Analysis 2.50 TL olarak alınmıştır).v + c. 15. çevresel maliyetler (gürültü.0369 Dizel Otobüs Servis aracı 0. kent içi ve kırsal alan ayrımı yapılarak kişi başına ulusal oranında İstanbul’a uyarlanmıştır.ln(v) + g.2.1. 17.2 Karayolu Hesap Yöntemleri Tablo 15. araç üretme.1.1. rafine etme.0292 0. Birim satış fiyatı özet olarak Tablo 15. 353 352 351 Maliyet ($)2007 (araç-km başına) Kent içi alanda Pik Pik saat dışında saatte Kırsal aland a Kent içi Özel Araç 0.x değişkenler Not: Kişi başına düşen ulusal gelir Amerika Birleşik Devletleri için $45. TTC’deki katsayı büyüme oranıdır.1.138 0. 1. Emisyon maliyetlerinin tür maliyet alınmıştır.2.1.75*maliyetjPanelvan+0.2 sabit katsayısı. için.1.1.j.1. araç sahipliği maliyeti.v + c. alınmıştır. E = (a + b.25*maliyetj0tomobil L = a + b.1473 0. 15.115 0.x E=emisyon faktörü(g/km) Tablo 15.120 6 0.Araç Sahipliği Maliyetleri ($/km) Motorlu Taşıt Vergisi 0.1. Tablo 15. Victoria Transport Institute( ) www.1 ’de belirtilmektedir.099 0. olarak artan 5.Air Pollution Costs.7projenin Araç Türüne ve Hıza Göre COSahipliği (Karbonmonoksit) Emisyon Değerleri (Gr/Km) maliyeti toplam finansal maliyetinin % 85’iMaliyetleri($/km) olduğu kabul edilmiştir. bakımı sırasında oluşan gazlardır.Air Pollution Costs.%HC 50 ve euro diesel alınarak 1.1.46 / İstanbul için $ 13500 alınarak o oranda küçültme yapılmıştır.0095 0.1.v3 Kaynak: Victoria Transport Institute-Vehicle Costs.6 Farklı Araç Tipleri İçin Araç-km Başına Sera Gazı Emisyonları Maliyeti Yakıt Maliyetinin hesaplanmasında.3 Hane Halkı Anketindeki Yakıt Tiplerine Göre Km Başına Araç Kullanım Yüzdeleri V=ortalama araç hızı(km/saat) a. petrol çıkarma.4 ve Tablo 15. 15.001667 Lastik 0. Minibüs Ticari Kamyon 0.1.66 Servis için. 15.09 tarihli pompa fiyatlarının %64..1.082 0.1.076 0.1.1.0113 0.v 2 + d.0205 0.014867 Toplam Araç Yıpranma 0.033 1 0.66/lt+ 1. yedek parça 0.11 USD/lt hesaplanmış ve kamyon için kırsal motorin fiyatı 1. Not: Servis için.46 / İstanbul için $ 13500 alınarak o oranda küçültme yapılmıştır.c.6’da belirtilen birim maliyetler.017 Zorunlu Trafik Sigortası 0. egzost borularından gazlardan kaynaklanan kirliliğin ikincisi iklim alınarak VOC’deçıkan 3.2 Araç-Km Başına Yıpranma Maliyeti ($) 15. su kirliliği). V=ortalama araç hızı(km/sa) Kaynak: Transportation Cost and Benefit Analysis 2.455 0.5 Emisyon Maliyeti Tablo 15.2.2 ise.0612 CO Otomobil Kamyon Kırsal aland a 0. kırsal 2.005556 Bakım-onarım.1 Araç Tablo 15.3 geliştirilmiştir.759.039 0.4’deki akaryakıt kullanım oranlarına göre ortalama alınarak 1.4 Araç Cinslerine Göre Akaryakıt Satış Fiyatı($/lt) Araç Tipi $/lt Otomobil 1.1.091 0.054286 Otomobil Panelvan.73 hesaplarda dikkate alınmıştır.ve + f. kabul edilmiştir.v2 + d.2 Yakıt Tüketimi ve Emisyon Birim Tüketim Değerlerinin Hesaplanması Avrupa Birliği Ekonomi Komisyonu tarafından Euro IV standartları gereğince belirlenen tüm araç cinslerine göre km başına lt cinsinden yakıt tüketimi değerini veren denklem aşağıda belirtilmektedir. Victoria Transport Institute( ) www.0406 0.73/lt alınarak yakıtdeğerini satış fiyatı litredenklem başına aşağıda belirtilmektedir.0172 0.00413 Yağ 0.0007 Pik saatte 0.0294 0.134 0.0269 Panelvan 0. Tablo 15.0. (VOC) ve yolculuk iki zaman maliyeti toplamı (TTC) 2010 yılına ait sabit fiyatlar baz araçların hesaplanmıştır. 10.07 0.69 Otomobil için akaryakıt satış fiyatını belirlemek için.0007 Araç Muayene Bedeli 0. katsayısı değişikliğine neden bu olan seraGSYİH’daki gazı emisyon maliyetidir.41 0.002 Panelvan Dizel Otobüs 0.1 Araç gelir İşletme ve Yolculuk Süresi Maliyetleri (VOC & TTC) Bir projenin ekonomik faydası için araç işletme maliyeti.1 ile 15. Araç işletme maliyetihesaplanmasında.2.d =araç belirlenen parametreler.vtpi.53TLl/lt .112 0.v3 +h/v + i/v 2 + j/v3).5 Farklı Araç Tipleri Araç-km Başına Egzost Emisyonihtiyaç Maliyeti Ulaşım maliyetleri değerlendirilirken takip edilen hesap metodolojisi aşağıda özetlenmektedir.97 Servis-Panelvan 1.3% Dizel LPG 28.0 % 15.4 Yakıttiplerine Tüketimgöre Maliyeti Euro IV standartları gereğince belirlenen tümotomobil araç cinslerine göre standart emisyon parametreleri TabloTüketimi 15.b.008 Servis aracı Kent içi Özel Araç Kent içi alanda Pik saat dışında Kırsal alanda İstanbul’a Uyarlanmış Hali 0. TTC’de ise yıllık maliyeti.org a.004 0.1. emisyon.07 0.058 0.1.4’de verilmiştir.7USD/lt ile 15.73 Kamyon 1. CO araçTL/lt tiplerine göreortalaması birim emisyon 2 için2.vtpi.69 olarakarası).024 1 0.1.0673 0.1. tüketimolarak değerleri hesaplanmıştır (Şekil 15. .5 ve Tablo 15.0013 0..

160 0. 15.096 0.034 0.1.402 0.87 0 0.196 154.214 100 servi panelva Bütün hız değerleri s n için kamyonun HC için emisyon değeri daha fazladır.031 0.1.19 0.36 9 0.359 0.372 123. bütün hız aralıkları için kamyonun Nitrojenoksit emisyon değeri diğer araç türlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.229 118.793 0.866 50 130.2.029 90 0.037 0.348 0.824 120.068 0.82 168.418 137.124 panelva n 0.334 0.442 0.425 0.299 0.762 168.33 4 0.332 0.084 218.856 129.Benzinli araç Dizel Araç p*0.299 80 0.355 90 0.32 diesel LGV 10 0.726 111.043 0.284 0.6 Gürültü Maliyeti 0.418 0. kent 0.193 3 alan ayrımı 0.037 60 0. HC otomobil kamyon Benzinli araç Dizel Araç p*0.11 ’de belirtilen birim maliyetler.27 0 0 Maliyet ($)2007 (araç-km başına) Kırsal Kent içi alanda Kırsal .32 diesel LGV 350.279 Farklı Araç Tipleri için Araç-km Başına Gürültü Maliyeti 9 0.603 0.027 0.336 0.028 0.245 0.027 0.67+d*0.186 0.066 0.1.118 8 232.1.10 Araç ve Hıza Göre CO 2 (Karbondioksit) Emisyon Değerleri (Gr/Km) 0 0.124 20 0.034 70 0.1.386 0.32 6 0.262 0.688 30 0.097 0.525 20 0.22sıralandıkları 0.941 20 177.110 0.029 0.248 0.321 100 143.028 10 0 CO 2 otomobil kamyon p*0.589 90 136.19 160.201 kişi başına ulusal gelir oranında İstanbul’a uyarlanmıştır.870 0.053 0.749 179. 50 km/sa hız değeri için.354 0.361 0.028 0.787 0.042 50 0.033 0.204 0.423 0.166 90 0.2’ye göre.233 0.900 129.153 50 0.439 0.016 0.27 0 0 209.225 60 128.163 0.296 30 149.029 0.010 0.143 0.19 0.1.012 0. Örneğin.384 0.097 0.27 185.216 6 0.101 0.038 0.251 0.832 160.022 0.531 130.022 0.338 0.162 40 0.426 0.1.037 0.369 0. 0.571 243.199 0.21 Türüne 0.307 0.091 0.250 0.19 3 3 177.245 60 0.320 0.115 0.224 0.79 0 0 179.231 0.149 60 0.24göre.050 0.1.334 0.1’de 10 km/sa hızda giden bir araçta CO emisyonunun en yüksek değerinin kamyonda emisyon değerinin otomobilin değerinden 2 kat daha fazladır. olduğu görülmektedir.24 0.499 0.259 70 0.029 0. kamyonun 10 km/sa için HC emisyon değeri diğer araçların yaklaşık 8 katıdır.78 218. 10 km/sa giden araç türlerinden kamyonun Şekil 15.32 diesel LGV 10 0.028 0.49 9 0.042 0.4’e 0.031 0.079 0.109 0.502 107.656 Dizel Araç 10 Benzinli araç 261.1.268 0.028 0.20 yapılarak 0.337 0.499 10 0 servi s 0.9 araç türlerinde dahaveyüksek CO emisyon değeri görülmektedir.79 156.242 2 Tablo 15.392 içi ve kırsal Şekil 15.32 diesel LGV servis 10 0.204 107.455 paralel 30 0.67+d*0.1.39 8 0.021 0.326 0.050 0.27 179.063 118.220 111.849 120.066 30 0.132 215.19 0.021 0.029 0. kamyonda en düşük CO emisyon değeri görülürken Tablo Araç Türüne Hıza Göre HC (Hidrokarbon) Emisyon Değerleri (Gr/Km) diğer15.242 2 emisyon değerinde bütün araçlar için farklı hız değerlerinde birbirine 2 0.268 0.198 0.976 160.546 0.026 0.401 70 128.12 3 3 271.275 50 0.173 0.466 0.199 9 15.52 1 1 173.27 0.326 1 0.186 Şekil.921 168.154 80 0.8 Araç Türüne ve Hıza Göre NO x (Nitrojenoksit) Emisyon Değerleri (Gr/Km) NO x otomobil kamyon Şekil 15.306 0.683 142. olarak 5 0.670 1.214 0. CO 0.282 0.234 0.039 0.322 İstanbul İstanbulMetropoliten MetropolitenAlanı AlanıEntegre EntegreKentsel KentselUlaşım UlaşımAna AnaPlanı Planı Final FinalRapor Rapor Bölüm Bölüm15 15 Tablo 15.34 8 0.12 317.66 5 5 198.225 gözlenmektedir.105 0.257 0.816 131.366 0.361 0.050 40 0.198 0.034 0.3’e göre.009 0.597 185.476 20 0. Benzinli araç Dizel Araç p*0.464 0.388 40 0.67+d*0.031 0.028 0.375 0.398 0.515 40 137.446 0.050 0.21 0. Bu durum düşük hızda giden ağır taşıtların yüksek oranda CO gazı çıkışından kaynaklanmaktadır.118 0.52 156.043 168.210 Tablo 15. 0.60 3 0.129 0.67+d*0.473 123.033 0.024 0.78 5 5 234.098 0.900 Kent içi alanda 355 356 354 servis panelva n 317.031 80 0.11 0.193 3 Gürültü maliyetlerinin hesaplanmasında Tablo 15.32 2 panelvan 0.11 168.66 160.43 9 0.378 0.624 156.608 80 131.552 156.149 70 0.028 0.82 6 6 189.

1.Noise Costs.009 0.925.435 858.248 1.57.1.585.461 59% Dolmabahçe-Fulya 211 3. 1.2.7$.13.39 4 1.064.0025 Maliyet($)2007 Araç-km başına kaza maliyetleri (İstanbul'a yarlanmış hali($)) (araç-km başına) 0.1.759.041 0.1.01 58% 1.81 1.13 Araç-km Başına Su Kirliliği Maliyeti PKT-01 Armutlualtı-Poligon İnşaat