You are on page 1of 4

1

Bi 10: Kho st c tnh ng hc ca h thng dng board PC104


10.1.Mc tiu
-Sinh vin kho st p ng tn s v p ng thi gian ca i tng ng c
DC. Hm truyn ng c Dc vi ng vo in p phn ng v ng ra tc l
mt qun tnh bc nht. Hm truyn ng c Dc vi ng vo l in p phn ng
v ng ra l v tr gc l khu bc hai.
-ng dng card PC104 trong iu khiu khin.
10.2. Ni dung
10.2.1. Board PC104
Phn cng
S khi phn cng c m tnh Hnh 1. Trong , bo mch PC104CARD
l phn cng trung tm trong bi th nghim. Bo mch PC104CARD xy dng
trn nn tng FPGA ca Altera c khnng giao tip vi my tnh thng qua phn
mm Matlab/ Simulink/ Real-time Windows Target vi cc tnh nng sau:
Digital Input / Digital Output: 8 DI / 8 DO.
iu rng xung (PWM): 4 knh phn gii 0.1% (~ 10bit).
Encoder: 4 knh encoder x4.
Analog Input: 4 knh ADC 12bit tm o 0 10V.
Analog Output: 3 knh DAC 12bit tm 0 2V.
Giao tip vi my tnh thng qua cng my in theo chun EPP.
ng cDC sdng trong bi th nghim c in p nh mc 24VDC v encoder
phn gii 400 xung/vng. Tn hiu iu rng xung Pulsev hng Dir siu
khin ng cchy vi tc v chiu quay mong mun:
in p cp cho ng csau khi qua Motor Driver sbng *24/1000 PWM T
(V), trong PWM T l gi tr iu rng xung t(0 1000) tng ng vi phn
gii 0.1%.
Tc ca ng c(n vvng/pht) c tnh theo phng php o thi gian
mt chu kxung encoder A v hng quay c xc nh thng qua so snh lch
pha ca 2 tn hiu encoder A v B.
Vtr ca ng c c tnh ton qua mch encoder x4, c ngha l khi ng
cquay 1 vng (3600) ta s c c 4x400 = 1600 xung.
Ng ra Analog Output (AO) cho ra gi trtc v vtr hin ti ca ng ctheo
gi tranalog. Knh AO thnht xut ra gi trt(0V 2V) dng cho gi tr t,
knh AO thhai xut ra gi trt(0V 2V) tng ng vi tc quay ca ng c
t(0 rpm 1000 rpm), knh AO thba xut ra gi trt(0V 2V) tng ng vi v
tr ca ng ct(0 vng 00 10 vng). Ng vo Analog Input nhn tn hiu iu
khin analog xut ra tn hiu iu rng xung ti ng c. Cc ng analog ny s
Hng dn th nghim iu khin t ng (b sung)-Hunh Minh Ngc

c sdng trong bi th nghim thit kb iu khin PID lin tc.

Hnh 1: S phn cng bi th nghim.


10.2.2.Phn mm Matlab/Simulink v Realtime Windows Target.
Phn mm
Phn mm sdng trong cc bi th nghim ny l bphn mm Matlab/ Simulink/
Real-time Windows Target. Cng cReal-time Windows Target cho php m hnh
Simulink c khnng kt ni vi phn cng bn ngoi v chy theo thi gian thc.
bin dch v chy m hnh Simulink lin kt vi phn cng sinh vin phi thc
hin cc bc trnh tsau:
To hoc mmt file simulink nh Hnh 2.
Vo menu Simulation ->Configuration, chn mc Solver ci t cc thng
svthi gian m phng (Simulation time) v phng php m phng (Solver
Options) nh Hnh 3.
Vo menu Tool -> Real-Time Workshop -> Build Model (hoc nhn chut tri
vo biu tng Incremental Build) bin dch m hnh.
Sau khi m hnh bin dch thnh cng, vo menu Simulation -> Connect To
Target (hoc nhn chut tri vo biu tng Connect To Target) kt ni m
hnh Simulink ti phn cng.
Vo menu Simulation -> Run (hoc biu tng Run) tin hnh chy m hnh.

Hng dn th nghim iu khin t ng (b sung)-Hunh Minh Ngc

Hnh 2. M hnh Simulink kt ni phn cng

Hnh 3. Ci t cc thng sm phng


10.2.3. ng c DC.
p ng tn s.
p ng tn s ca h bc nht vi ng vo hnh sin.
M hnh ng c DC.
Hng dn th nghim iu khin t ng (b sung)-Hunh Minh Ngc

10.2.4. S kt ni bi th nghim.
10.3. Th nghim
Kho st c tnh thi gian v p ng tn s ca ng c DC.
10.3.1. Kho st p ng thi gian.
10.3.2.Kho st p ng tn s.
10.4.Kim tra nh gi.

Hng dn th nghim iu khin t ng (b sung)-Hunh Minh Ngc