You are on page 1of 8

TRNG TRUNG CP PHNG NAM

HI NG THI TT NGHIP KHA 12

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

KT QU THI TT NGHIP

STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

164001
164002
164003
164004
164005
164006
164007
164008
164009
164010
164011
164012
164013
164014
164015
164016
164017
164018
164019
164020
164021
164022
164023
164024
164025
164026
164027
164028
164029
164030
164031
164032
164033
164034
164035
164036
164037
164038
164039
164040

H v tn

ng Nhn
Ha Lp
Phm Th Thanh
Bi Thanh
o Tun
Nguyn Th Lan
Nguyn Th Vn
Phan Th T
L Th
Th
Th Ngc
Ka Huynh
Nguyn Th Hng
Trng Thi
Bi Th Kim
on V Ngc
L Th Kim
Nguyn Cao Trc
Nguyn Kim
Nguyn Th Kim
Nguyn Yn
H Minh
Nguyn Th
V Th
Lu Quc
Th
on Th Thy
V Tin
Dng Th Minh
Lng Th
Trn Th Ngc
V Th Hng

i
An
An
n
Anh
Anh
Anh
Anh
nh
Bo
Bch
Bri
Cm
Chu
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Ch
Chung

C
Cng

o
o
t
Dim
Dim
ip
ip
Nguyn Phm Hng Diu
Nguyn Th Hin Diu
Nguyn Th Thanh Diu
Th
nh
L Th Mu
n
Nguyn Th Phng Dung
Trn Th Thanh
Dung
o Trung
Dng
164041 Trn Anh
Dng
164042 Trng Trung
Dng
164043 L Thy
Dng
164044 Phm Hng
Dng
164045 Trn Thy
Dng
164046 Nguyn Th Tuyt Duy
164047 Lm Th M
Duyn

im thi
u;
GT Chnh L thuyt Thc hnh
Hng
tr
tng hp ngh nghip

Ngy sinh

Ni sinh

06/05/1981
24/10/1996
26/10/1996
30/08/1995
09/04/1996
05/04/1996
08/01/1996
17/09/1996
30/03/1995
20/06/1996
28/08/1995
22/11/1996
08/02/1995
19/04/1996
10/12/1994
17/08/1992
25/02/1993
13/01/1995
20/11/1996
25/05/1996
20/08/1996
19/03/1996
24/04/1996
27/08/1996
28/02/1991
21/01/1995
23/03/1996
01/03/1992
28/06/1996
13/03/1996
29/09/1994
22/04/1992
28/08/1992
16/12/1996
03/04/1988
28/07/1996
11/03/1996
12/08/1996
28/08/1991
24/05/1995
10/05/1995
06/12/1990
06/06/1996
07/02/1996
18/10/1995
20/10/1996
18/12/1995

Long An Nam
TPHCM Nam
k Lk N
Qung Nam Nam
Thi Nguyn Nam

H Ty N
Long An N
Bnh Thun N
Qung Ngi N
Qung Nam Nam

Bn Tre N
Lm ng N
Tr Vinh N
Kin Giang N
TPHCM N
Bnh Thun N
Bnh Thun N
Bnh Phc N
Bnh nh N
ng Nai N
Vnh Long N
Bn Tre Nam
k Lk N
Bnh nh N
Lm ng Nam
TPHCM N
Qung Ngi N
Lm ng Nam
Qung Ngi N
Qung Ngi N
k Lk N
Bnh nh N
ng Nai N
Bnh nh N
Bnh nh N
Ty Ninh N
Qung Ngi N
Qung Ngi N
BR-VT N
H Nam Nam
TPHCM Nam
ak Lk Nam
Long An N
TPHCM Nam
ng Nai N
Tin Giang N
Ty Ninh N

5.5
7.5
8.0
6.0
8.0
6.0
6.0
7.5
8.0
7.0
9.0
8.0
7.0
8.0
7.5
8.5
7.5
7.5
6.5
8.0
8.0
9.0
7.5
8.5
Min thi

7.5
7.5
Min thi

6.0
7.5
6.0
Min thi
Min thi

8.0
8.0
7.0
7.0
7.0
Min thi

8.0
V
8.5
8.0
9.0
8.0
7.0
8.0

5.0
4.0
5.5
5.0
4.5
5.0
5.0
5.0
6.0
4.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.5
6.5
6.5
5.0
5.0
8.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.5
7.5
6.5
5.0
4.0
5.0
4.5
5.5
5.5
V
5.0
4.0
6.5
5.5
3.0
5.0

6.5
4.0
8.0
7.0
7.0
6.0
5.0
5.0
8.5
5.0
8.0
6.0
6.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
8.5
5.5
6.5
9.5
7.5
6.5
8.0
8.0
6.5
7.5
7.0
7.5
5.0
8.0
6.5
7.5
7.5
3.0
5.5
6.5
5.5
7.0
V
7.5
7.5
6.5
5.5
3.5
5.5

u
Hng
u
u
Hng
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
Hng
u
u
Hng
u
Hng
u
u
Hng
u

PHNG
THI

K THI TT NGHIP NGY 12/10/2016


NGNH DC S TRUNG CP - KHA 12 (2014-2016)
D1
Lp

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

D12C1

Ghi
ch

D12B1
D12C4
D12B4
D12B3
D12B3
D12B3
D12B2
D12C1
D12A3
D12A3

D12C1
D12B2
D12C4
D12A2

D12C2
D12B2
D12C3
D12C2
D12B2
D12C1
D12B3
D12A4

D12B3
D12C4
D12A4

D12C2
D12B2
D12B1
D12C2
D12B2
D12B1
D12B4
D12C2
D12C4
D12B2
D12A3

D12B2
D12C4
D12A3
D12A3

D12C4
D12B2
D12C3
D12A4

D12B4
D12A4

SBD

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

164048
164049
164050
164051
164052
164053
164054
164055
164056
164057
164058
164059
164060
164061
164062
164063
164064
164065
164066
164067
164068
164069
164070
164071
164072
164073
164074
164075
164076
164077
164078
164079
164080
164081
164082
164083
164084
164085
164086
164087
164088
164089
164090
164091
164092
164093
164094
164095
164096
164097
164098
164099
164100
164101

H v tn

L Th Thy
Nguyn Cao K
inh Hong H
Nguyn Th Tr
Phan Th t
L Th
Nguyn Th Dim
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Thy
L Th Hong
Trn Th Ngc
V Th Ngc
L Th M
Nguyn Th Bch
Phan Th
Thch Nguyt
Nguyn Th Hng
L Hong Nh
L Xun
Trn L Mng
Trn L Thu
Trn S
Trn Th
V Th Thu
Hong Th
L Th Thanh
Nguyn Th
Nguyn Th
Phm Th
Phm Th
Nguyn Th
V Th Thu
Huy
ng Th Bo
Hong Th Thu
Hong Thu
Mai Th
Nguyn Th Thu
Phan Th Phng
V Th
ng Th Ngc
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th Cm
Trng Th M
Dng Th Thu
Hunh ng Thu
Nguyn Th M
Nguyn Th Ngc
Nguyn Th Ngc
Phan Th Ngc
Trn Ngc
Nguyn Nh
Phm Minh

Ngy sinh

Duyn
Duyn
Giang
Giang
Giu
H
H
H
H
Hi
Hn
Hn
Hng
Hng
Hng
Hng
Hnh
Ho
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hiu
Hiu
Hiu
Hoa
Ha
Ha
Hoi
Hoi
Hong
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hp
Hu
Hu
Hng
Hng
Hng
Hng

Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Hunh
Kha

06/08/1996
30/11/1996
02/12/1996
20/05/1996
23/07/1995
23/02/1994
03/09/1996
03/07/1993
27/12/1995
20/04/1996
18/08/1995
14/12/1995
22/04/1996
18/08/1995
08/12/1996
19/04/1991
14/12/1982
19/05/1993
19/05/1994
27/10/1996
30/07/1993
29/01/1996
20/11/1996
09/01/1995
03/05/1996
10/04/1995
04/04/1996
20/10/1996
28/07/1996
11/10/1995
27/06/1996
16/10/1994
20/08/1979
03/06/1994
13/07/1995
06/02/1996
20/11/1995
10/01/1996
28/09/1996
26/09/1996
16/03/1996
20/10/1996
22/11/1994
03/01/1996
18/09/1996
07/03/1995
16/03/1995
09/10/1996
30/06/1996
01/02/1995
13/03/1995
16/07/1995
14/02/1996
14/01/1995

Ni sinh

im thi
u;
GT Chnh L thuyt Thc hnh
Hng
tr
tng hp ngh nghip

Bnh nh N 7.0
TPHCM N 9.0
BR-VT N 9.0
Qung Ngi N 7.5
Bn Tre N 8.5
Bnh Thun N Min thi
Bnh Thun N 9.0
Qung Ngi N 8.5
Qung Nam N 6.5
Bnh Thun N 6.5
Tin Giang N 7.5
Bnh Thun N 8.0
Qung Ngi N 7.0
Qung Nam N 5.0
Gia Lai N 8.0
TPHCM N 7.0
Bnh nh N 7.0
Long An N Min thi
TPHCM Nam 6.0
Long An N 7.5
TPHCM N 8.5
TPHCM N 8.0
Nam nh N 8.0
Bnh Thun N 8.0
BR-VT N 7.5
Ty Ninh N 7.0
ng Thp N 8.0
H Ni N 7.5
Thi Bnh N 8.5
Bc Ninh N 7.5
Bc Ninh N 7.5
ng Nai N 8.0
Bnh Thun N 8.0
BR-VT N 9.0
ng Nai N 8.5
ng Nai N 8.0
TPHCM N 7.5
Qung Ngi N 7.0
Tin Giang N 9.0
Ngh An N 7.0
Bnh nh N 6.5
Ngh An N 7.5
Nam nh N 7.5
Kin Giang N 6.5
Bnh Thun N 7.5
Tin Giang N 6.0
Bnh nh N 5.5
Long An N 6.0
Bn Tre N 7.0
TPHCM N 7.0
Bn Tre N 8.0
TPHCM N 7.0
Tin Giang N 7.5
TPHCM Nam 8.0

6.0
6.5
5.0
6.0
6.5
5.5
6.0
5.5
5.0
5.0
5.5
4.5
5.0
4.0
5.5
4.5
5.0
5.0
5.0
4.0
6.5
5.0
6.5
6.0
5.5
6.0
7.0
3.5
6.5
5.0
6.0
5.0
5.5
7.0
5.0
5.0
5.5
5.0
7.0
5.0
4.5
4.0
5.0
4.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
6.5
5.5
5.5
5.5

5.5
8.0
7.0
7.0
8.0
7.5
4.5
7.0
7.0
6.5
5.5
7.0
5.5
3.0
7.5
6.5
6.0
7.0
6.5
2.5
8.5
7.5
4.5
8.5
7.5
7.5
6.5
6.5
7.5
8.5
4.5
8.5
8.5
9.0
9.0
7.5
7.5
7.5
8.0
6.5
6.5
7.5
7.5
6.5
6.5
7.5
5.0
6.5
7.0
8.0
7.0
7.5
7.0
8.0

u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
Hng
u
Hng
u
Hng
u
u
u
Hng
u
u
Hng
u
u
u
u
Hng
u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
Hng
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

PHNG
THI

STT

D1
Lp

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

D12C1
D12C3
D12B1
D12C1
D12C1
D12B1
D12C4
D12B1
D12B3
D12B2
D12B3
D12B2
D12B3
D12C4
D12B4
D12C2
D12C4
D12A3

D12C3
D12B2
D12B1
D12B1
D12C2
D12C1
D12C1
D12C4
D12C4
D12C2
D12B3
D12C4
D12B3
D12C3
D12C4
D12C3
D12B3
D12B1
D12C3
D12C4
D12C4
D12A3

D12C4
D12B1
D12B3
D12B3
D12B3
D12A3
D12A4
D12A3

D12B4
D12C4
D12B4
D12A3

D12C1
D12B3

Ghi
ch

SBD

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

164102
164103
164104
164105
164106
164107
164108
164109
164110
164111
164112
164113
164114
164115
164116
164117
164118
164119
164120
164121
164122
164123
164124
164125
164126
164127
164128
164129
164130
164131
164132
164133
164134
164135
164136
164137
164138
164139
164140
164141
164142
164143
164144
164145
164146
164147
164148
164149
164150
164151
164152
164153
164154
164155

H v tn

V Th Hng
L Quc
Trn Th Thanh
Trn Qu
Hunh Ngc
Hunh Th Tuyt
Nguyn Th
Nguyn Th Hong
L Cng
Nguyn Ngc Pha
Mai Ngc
Khut Thy
Lng Th Thy
Phm Th Thy
Phm Th Thy
Tng Khnh
Trnh Duy
V Th Hng
Bi Thanh Trc
V Th Hng
V c
Ng Hng
Nguyn Quang
Phm Vn
Trn Th L
L Nguyn Th
Th Kim
Phm Th Tuyt
Trn Ngc
Trn Th
Bi Th Ngc
L Th
Cao Tr
Nguyn Th
Phm Ngc
S Chu Qunh
Trnh Th Tr
Cao Th Chu
T Th Thoi
Dng Th L
inh Hong
Ng Hunh T
V Th Thy
Hunh Th Kim
Hunh Trn Bo
Nguyn in Kim

Ngy sinh

Ni sinh

im thi
u;
GT Chnh L thuyt Thc hnh
Hng
tr
tng hp ngh nghip

Khanh 06/03/1996 ng Nai N


Khnh 29/11/1996 ng Thp Nam
Kiu 02/01/1996 Qung Ngi N

K
Lan
Lan
Lan
Lan
Lp
L
Lin
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Loan
Loan
Lc
Li
Li
Lng

Ly
L
Mai
Mai
Mai
Mai
Mn
Meri
Mi
Minh
My
My
My
M
M
Na
Nam
Nga
Nga
Ngn
Ngn
Ngn
Nguyn Hong Khnh Ngn
Phm Th Thanh Ngn
Trn Th
Ngn
Trn Th Kim
Ngn
Giang Qu
Nghi
ng Th Kim
Ngc
L Mai M
Ngc
Nguyn Th Cm Ngc

06/06/1996
15/07/1996
22/02/1992
15/10/1995
16/05/1995
20/08/1996
24/05/1995
12/11/1996
24/09/1995
31/12/1996
06/06/1995
14/04/1996
02/02/1994
15/05/1994
14/07/1995
11/08/1996
17/06/1994
11/06/1996
02/07/1996
13/11/1996
28/06/1996
27/12/1995
21/01/1996
04/12/1995
29/12/1994
05/10/1993
19/07/1996
13/06/1995
11/06/1995
15/06/1996
01/05/1992
29/09/1995
31/07/1995
15/04/1996
03/01/1995
04/04/1995
02/01/1993
21/02/1992
03/12/1981
11/09/1995
04/12/1996
03/12/1994
03/02/1996
24/04/1995
10/01/1996
09/11/1996
09/08/1996
10/11/1996
01/03/1994
12/10/1996
24/11/1995

9.0
6.5
8.5
7.5
7.5
7.0
6.0
5.5
8.0
7.0
7.5
7.5
7.5
7.0
7.0
5.5

Bnh nh Nam
TPHCM N
Tin Giang N
Ngh An N
Bnh Thun N
Bnh nh Nam
TPHCM N
TPHCM N
H Ty N
TPHCM N
TPHCM N
Bnh nh N
An Giang N
Lm ng Nam Min thi
TP.HCM N 8.0
Long An N 8.5
Bnh Thun N 6.5
Bnh nh Nam 7.5
Ty Ninh N 6.5
TPHCM Nam 7.0
Yn Bi Nam 6.0
Qung Ngi N 7.0
Qung Ngi N 7.5
ng Nai N 8.0
Tin Giang N 7.5
TPHCM N 6.5
Qung Ngi N 5.0
Long An N 5.0
Qung Ngi N 9.0
Long An N 3.5
H Tnh N Min thi
Gia Lai N 8.0
Lm ng N 7.5
Tin Giang N 8.0
Ty Ninh N 7.0
Long An N 8.0
Tin Giang N 7.5
TPHCM Nam 7.0
TPHCM N 6.0
Bnh nh N 8.0
Bn Tre N 9.0
TPHCM N 7.0
TPHCM N 5.0
Ninh Thun N 7.0
Qung Ngi N 8.0
k Lk N 7.5
Long An N 7.0
TPHCM N 5.5
TPHCM N 7.5
Tin Giang N 8.0
ng Thp N 8.5

7.0
6.0
6.0
5.0
5.5
6.0
6.0
5.0
6.0
5.5
6.0
5.0
6.5
5.0
5.5
6.0
6.5
5.0
6.5
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.5
6.0
6.5
5.0
5.5
5.5
5.0
6.0
5.0
5.5
5.5
5.0
5.0
5.5
6.0
6.5
5.5
6.5
5.5
5.5
6.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.0
4.0
5.5
5.0
6.0

7.5
7.5
8.5
6.0
7.5
7.5
6.0
5.5
7.5
6.0
8.0
7.5
7.5
5.5
7.5
6.5
6.5
4.5
8.0
4.5
7.5
7.0
5.5
5.5
8.5
8.0
8.5
8.5
6.5
7.5
5.5
8.0
4.5
8.5
8.5
7.0
8.5
4.5
6.5
7.5
5.5
7.0
8.5
7.5
8.0
8.5
7.5
8.0
8.5
8.5
5.5
8.0
6.5
7.5

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u

PHNG
THI

STT

D1
Lp

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

D12C4

Ghi
ch

D12C3
D12C2
D12B1
D12C1
D12A2

D12B3
D12B1
D12B3
D12C4
D12B1
D12C2
D12B3
D12B1
D12B1
D12B2
D12B2
D12B1
D12C3
D11B3 QC40
D12B2
D12C2
D12A2

D12B1
D12B2
D12C3
D12C1
D12B4
D12C2
D12C2
D12A4

D12C3
D12C1
D12C3
D12C4
D12C4
D12C4
D12B3
D12A3

D12C1
D12A4

D12C1
D12C3
D12C2
D12C1
D12B1
D12C3
D12C3
D12B4
D12A3

D12B1
D12C3
D12C3
D12C3

SBD

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

164156
164157
164158
164159
164160
164161
164162
164163
164164
164165
164166
164167
164168
164169
164170
164171
164172
164173
164174
164175
164176
164177
164178
164179
164180
164181
164182
164183
164184
164185
164186
164187
164188
164189
164190
164191
164192
164193
164194
164195
164196
164197
164198
164199
164200
164201
164202
164203
164204
164205
164206
164207
164208
164209

H v tn

Trn Phng
H Th
L Phm Hi
L Th Cm
Trn Hong
Trn Th L
Hunh Ngc Minh
Nguyn Hunh Trng

Nguyn Th Cm
V Ngc
Bch Th Kim
H Cm
L Th Yn
L Trn Phng
Nguyn Th Thy
V Th Yn
V Th Yn
Nguyn M
Nguyn Th
Lng L Hunh
Nguyn Th Qunh
Trn Th Yn
Trung Th Hi
Trng Qunh
Phan Th Ngc
Hunh Cao i
Phan Th Ngc
Phm Th Chc
Nguyn Th Kiu
Phm Th Hng
Nguyn Thnh
on Th Diu
Mai Th Hng
Nguyn Hng
Nguyn Kim
ng Th Hng
Kim Hong Thi
Trn Th M
V Th Mai
V Th
Nguyn Th
Trn Kim
ng Th M
Nguyn Th Kim
Bi Th Thu
L Th
Nguyn Th Tho
Nguyn Th T
Nguyn Kim
Trnh Th Xun
Nguyn Th Ngc
Hong Th
Nguyn Ngc
Nguyn Dim

Ngy sinh

Ngc 05/07/1996
Nguyn 28/02/1995
Nguyn 29/11/1996
Nguyn 20/04/1995
Nguyn 08/12/1996
Nguyn 23/09/1993
Nguyt 29/01/1995
Nhn 15/02/1995
Nhn 03/09/1996
Nhn 28/10/1995
Nhi
02/10/1996
Nhi
18/05/1996
Nhi
18/09/1996
Nhi
06/10/1996
Nhi
14/11/1996
Nhi
23/08/1995
Nhi
25/05/1995
Nhin 21/07/1996
Nhiu 00/00/1986
Nh 05/07/1996
Nh 11/10/1995
Nh 15/03/1995
Nh 29/06/1996
Nh 29/02/1996
Nhung 04/01/1996
N
10/04/1995
N
08/05/1996
Ny
15/06/1996
Oanh 15/06/1983
Phn 07/05/1995
Pht 12/12/1996
Phc 09/04/1995
Phc 10/09/1984
Phc 26/01/1995
Phng 20/11/1997
Phc 06/09/1994
Phng 08/06/1996
Phng 08/10/1992
Phng 04/06/1991
Phng 02/03/1994
Phng 04/11/1995
Phng 07/05/1996
Qu
14/02/1982
Qu 03/05/1996
Quyn 25/07/1996
Quyn 06/11/1993
Quyn 04/02/1995
Quyn 23/08/1990
Qunh 16/01/1996
Sang 06/05/1995
Sng 01/06/1996
Soan 26/02/1996
Sn 19/04/1996
Sng 08/02/1995

Ni sinh

TPHCM
Lm ng
TPHCM
Bn Tre
TPHCM

im thi
u;
GT Chnh L thuyt Thc hnh
Hng
tr
tng hp ngh nghip

N
N
Nam

N
N
Khnh Ha N
Qung Ngi N
Bn Tre Nam
Tin Giang N
Tin Giang N
Ninh Thun N
TPHCM N
Ty Ninh N
Bnh Thun N
Ninh Thun N
Tin Giang N
An Giang N
Tin Giang N
An Giang N
Long An N
TPHCM N
Tr Vinh N
BR-VT N
TPHCM N
BR-VT N
Qung Ngi N
Bnh nh N
Vnh Long N
TPHCM N
TPHCM N
Khnh Ha Nam

Lm ng N
TPHCM N
Bnh Dng Nam

An Giang N

6.5
7.0
6.0
7.0
5.5
7.0
7.0
7.5
7.0
7.5
5.0
7.5
5.5
5.5
5.5
7.5
7.0
6.5
7.0
5.5
7.0
5.0
5.5
7.0
5.0
7.0
7.0
6.0
7.0
5.0
7.0
7.0
9.0
7.5
8.0

Bnh Thun N Min thi

ng Nai N 3.5
Lm ng N 7.0
TPHCM N 7.5
Thanh Ha N 6.5
Qung Ngi N 6.0
Tin Giang N 8.0
Tin Giang N Min thi
ng Thp N 7.0
Qung Ngi N 7.5
Qung Ngi N 8.0
Ty Ninh N 6.0
Sc Trng N 8.0
Qung Ngi N 5.0
TPHCM N 7.0
ng Nai N 7.5
TPHCM N 6.0
Khnh Ha Nam 7.0
Bc Liu N 5.5

5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.5
5.0
6.0
5.0
6.0
4.0
5.5
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
4.0
3.0
4.5
5.0
5.0
5.0
7.5
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
5.5
5.0
5.0
5.5
7.0
5.0
7.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.5
5.0

6.0
8.5
3.5
7.5
6.0
7.5
7.0
6.5
8.0
6.5
6.0
7.0
9.0
8.5
7.5
7.0
6.5
8.0
6.5
7.0
6.0
6.5
6.5
8.5
5.5
8.5
6.5
8.0
8.5
7.5
7.5
7.5
8.0
7.0
6.5
6.5
6.0
7.0
7.0
5.5
6.0
8.5
7.5
7.5
7.5
7.5
5.5
8.5
6.5
6.5
8.5
5.5
3.5
5.5

u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
Hng
u
u
u
Hng
Hng
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u

PHNG
THI

STT

D1
Lp

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

D12C1
D12C3
D12A3
D12A4

D12B2
D12A4

D12B2
D12A3

D12B2
D12C4
D12B3
D12C1
D12A3

D12B3
D12C4
D12A4

D12B4
D12B3
D12C4
D12C2
D12B4
D12B2
D12B3
D12B1
D12A3

D12B1
D12C4
D12B1
D12A4

D12B1
D12C2
D12B1
D12C4
D12A3

D12B2
D12C3
D12A3

D12C4
D12C1
D12B2
D12B2
D12A3

D12C2
D12B4
D12B4
D12B3
D12C1
D12C1
D12C2
D12C4
D12B1
D12B4
D12C2
D12B2

Ghi
ch

SBD

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

164210
164211
164212
164213
164214
164215
164216
164217
164218
164219
164220
164221
164222
164223
164224
164225
164226
164227
164228
164229
164230
164231
164232
164233
164234
164235
164236
164237
164238
164239
164240
164241
164242
164243
164244
164245
164246
164247
164248
164249
164250
164251
164252
164253
164254
164255
164256
164257
164258
164259
164260
164261
164262
164263

H v tn

Nguyn Th Dim
Mai Vn
Nguyn Thanh
Nguyn Trng
Nguyn Th Kim
Phan Th
Nguyn Trng Bch

Xun
Hunh Hng
Nguyn Hunh Thanh

Trn Th Hoi
Trng Th Kim
Phm Kim
H Th Hng
Mai Hong Phng
Nguyn Th Ngc
Trn Th Thanh
Trn Th Thu
Nguyn t
L Th Hng
L Th Kim
Phan Thanh
Nguyn Th
L Th Anh
L Th Kim
Nguyn Anh
Nguyn Dip Anh
Nguyn Hong Anh

Phm Ngc Anh


Thch Chiu
Trn Th Thanh
L Th Huyn
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Thu
Nguyn Th
ng Th Ngc
Hong Th Thu
Nguyn Huy Minh
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Phm Th Kim
Phan Th B
Nguyn Phng An
Phm Th M
Trn Th Thy
T c
L Huyn
Nguyn H Ngc
Nguyn Th Bch
Nguyn Th Bch
Phan on Qunh
Hunh Th Thanh
Mai Huyn

Sng
Ti
Ti
Tm
Thm
Thm
Thng
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thnh
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Thnh
Th
Thoa
Thng
Thu
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Thng
Thng

Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Tin
Tin
Tin
Tin
Trm
Trm
Trm
Trm
Trm
Trang
Trang

Ngy sinh

Ni sinh

20/05/1996
03/06/1996
09/09/1994
05/07/1995
05/10/1995
22/01/1996
06/10/1993
28/02/1996
14/04/1996
02/01/1996
16/01/1996
23/08/1993
10/01/1995
27/02/1991
30/01/1992
23/12/1996
14/04/1996
10/02/1995
28/12/1993
28/12/1996
25/06/1996
05/05/1996
24/04/1994
17/09/1996
07/11/1996
30/05/1996
01/09/1995
22/11/1996
13/07/1992
07/02/1992
14/04/1996
22/11/1991
20/04/1995
04/09/1982
15/08/1994
05/01/1990
02/05/1983
16/11/1971
16/02/1995
01/07/1995
14/07/1995
00/00/1995
23/10/1993
18/12/1996
15/10/1996
01/07/1994
02/01/1990
23/03/1996
30/08/1996
04/06/1996
14/09/1996
08/07/1996
21/10/1995
23/05/1992

Long An
Lm ng
TPHCM
TPHCM
TPHCM
Bn Tre
TPHCM
Long An

im thi
u;
GT Chnh L thuyt Thc hnh
Hng
tr
tng hp ngh nghip

N
Nam
Nam

N
N
N
Nam

ng Thp Nam
Tin Giang N

6.0
6.0
8.5
6.0
6.0
6.5
7.0
6.0
6.0
5.0
5.0

TPHCM N
TPHCM N Min thi
ng Thp N 8.5
Bn Tre N 8.0
TPHCM N Min thi
Qung Nam N 5.0
Bnh Thun N 7.5
Bnh Thun N 5.0
Tin Giang Nam 6.0
Vnh Long N
V
Ty Ninh N 7.5
ng Nai Nam 6.0
Bc Ninh N 9.0
TPHCM N 4.0
BR-VT N 5.0
Long An N 7.5
BR-VT N 5.0
TPHCM N 5.5
TPHCM N 7.5
Khnh Ha N Min thi
Bnh Thun N 7.0
H Ty N Min thi
Lm ng N 8.0
Qung Nam N 8.0
Tha Thin Hu N
7.0
Bnh Thun N Min thi
H Ni N 9.0
TPHCM N 7.0
TPHCM N 6.0
Bnh nh N 9.0
Bnh Thun N 8.5
Hu Giang N 8.0
Kin Giang N 3.0
Bnh Thun N 5.0
ng Thp N 6.5
Ninh Thun N 6.0
TPHCM Nam 5.0
Bnh Thun N 6.0
TPHCM N 7.0
Long An N 7.0
ng Nai N 8.0
Tha Thin Hu N
6.0
TPHCM N 6.0
Qung Nam N
P

5.0
5.5
5.0
5.0
5.5
5.0
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.5
6.5
7.0
6.5
6.0
V
5.5
7.0
7.5
6.5
6.0
6.5
6.5
5.5
8.0
6.0
7.0
6.5
6.5
6.5
7.0
5.0
6.5
6.5
5.5
7.0
7.0
7.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.0
6.5
6.5
6.0
7.0
6.5
6.5
P

7.0
3.5
7.5
5.5
7.0
6.5
6.5
8.0
5.0
6.0
4.5
7.5
6.5
8.5
5.5
6.0
7.5
5.5
6.5
V
5.5
5.5
8.5
5.0
7.5
4.0
6.0
7.0
9.0
6.5
8.0
7.0
7.5
8.0
6.5
7.0
8.5
8.5
6.5
6.5
7.5
8.0
6.0
8.0
6.5
7.0
6.0
7.5
5.5
7.5
8.5
6.5
7.0
P

u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
Hng
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng

PHNG
THI

STT

D1
Lp

7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

D12B2

Ghi
ch

D12A4

D12B4
D12C2
D12C3
D12C1
D12C3
D12C4
D12C2
D12B3
D12B1
D12C2
D12C2
D12A3
D12A4
D12A3

D12C4
D12C3
D12C4
D12B2

D12B4
D12B2
D12C4
D12C1
D12C1
D12B1
D12C1
D12B1
D12A2

D12C2
D12C4
D12B4
D12C2
D12C1
D12C4
D12B1
D12A4

D12C4
D12C1
D12C1
D12C4
D12B1
D12C4
D12B4
D12C3
D12C4
D12B1
D12C3
D12B4
D12B4
D12C3
D12C4
D12B3
D12B4

SBD

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

164264
164265
164266
164267
164268
164269
164270
164271
164272
164273
164274
164275
164276
164277
164278
164279
164280
164281
164282
164283
164284
164285
164286
164287
164288
164289
164290
164291
164292
164293
164294
164295
164296
164297
164298
164299
164300
164301
164302
164303
164304
164305
164306
164307
164308
164309
164310
164311
164312
164313
164314
164315
164316
164317

H v tn

Nguyn Ngc Thu


Nguyn Th Thy
Phm Th Thu
Trn M Thy
Vn Hng
Chung Tuyt
H Th Thu
Hunh Th Ngc
L Ngc
Nguyn Th Phng

Nguyn Th Thu
Nguyn Th Tuyt
Phm Th M
Phan Th Mai
Phan Th Tho
Trn Th Mng
ng Khnh
on Th
Hunh Th Thanh
Nguyn Th Thanh
Dng Bch
ng Th Bch
Nguyn Hong
Nguyn Ngc
Lu Lm Quc
Ng Th Ngc
Nguyn Th Kim
Nguyn Th M
Nguyn Th Thanh
Phng Qung Thanh

Sm Th Kim
ng Phc Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Trn Hi
Trn Th Hng
Mai Chu Thy
Nguyn Th Tng
Nguyn Th Tng
Trn Th Thy
Nguyn Hong
Phm nh
Phm Th Xun
L Ngc Thy
Nguyn H Minh
Nguyn Th Thanh
Thi M
Lm Kim
L Ngc Nh
ng Th Ngc
Hunh Th Phi
Nguyn Th Nh
Trn Th Thy
Nguyn Th Ngc

Ngy sinh

Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trinh
Trc
Trc
Trc
Trc
Truyn

T
Tun
Tng
Tng
Tng

Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyt
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vi
Vi
Vi
Vi
Vinh
Vinh
V
Vy
Vy
Vy
Xun
Xun

Yn
Yn
Yn
An
Anh

03/10/1995
12/08/1996
11/09/1996
25/04/1996
08/02/1994
06/07/1995
12/08/1996
18/06/1995
03/12/1996
07/12/1996
01/09/1996
24/01/1996
27/12/1995
21/02/1995
08/02/1996
24/06/1992
17/10/1995
06/06/1996
20/07/1994
08/06/1996
27/12/1991
14/08/1996
27/08/1994
05/08/1994
11/10/1986
06/11/1994
05/12/1995
26/02/1994
27/01/1996
04/05/1995
05/06/1995
23/09/1995
10/12/1996
21/02/1996
18/07/1996
10/05/1996
22/03/1995
19/06/1996
11/04/1996
22/04/1996
12/12/1980
10/10/1994
30/10/1995
20/01/1996
22/12/1997
12/11/1996
07/09/1996
04/12/1996
20/10/1996
26/12/1996
10/02/1996
01/10/1995
18/06/1992
13/05/1995

Ni sinh

im thi
u;
GT Chnh L thuyt Thc hnh
Hng
tr
tng hp ngh nghip

TPHCM N
k Lk N
Tin Giang N
k Nng N
Long An N
TPHCM N
Tha Thin Hu N
TPHCM N
ng Thp N
Kin Giang N
Ty Ninh N
Tin Giang N
Bnh nh N
Long An N
k Lk N
Ty Ninh N
Bn Tre N
Bnh nh N
Kin Giang N
Long An N
Vnh Long N
Bnh Thun N
TPHCM Nam
Bnh Thun Nam

Bn Tre

Nam Min thi

Tin Giang N

TPHCM N
Qung Ngi N

Lm ng N
Bnh Thun N

TPHCM N
N
N
N

Bnh Thun
Qung Ngi
Bnh Thun
Bnh Thun

7.5
8.5
7.0
6.0
5.0
6.5
8.0
7.5
7.0
5.5
6.5
5.5
5.0
5.0
6.0
6.0
7.0
6.5
6.5
6.5
5.0
7.0
V
7.0

Nam

Long An N
Cn Th N
Bnh Thun N
Qung Ngi N
Qung Ngi N
Long An Nam
Bnh Thun Nam
Bnh Thun N

7.5
7.0
8.0
6.0
7.0
8.5
9.0
7.5
7.0
8.0
7.0
7.5
8.0
8.0
8.0
6.5
7.0
8.5
8.5
7.0
8.0
7.5
7.5
6.5
6.5
7.0
7.0

Bn Tre N
Cn Th N
TPHCM N
Khnh Ha N
TPHCM N
Sng B N
Qung Ngi N
Qung Ngi N
Bnh nh N
Bn Tre N Min thi
Thi Bnh N 6.0

6.5
6.5
6.5
6.5
5.0
5.5
5.5
5.0
5.5
5.0
6.5
5.0
5.5
6.5
7.0
6.0
8.0
7.0
8.0
7.0
7.0
7.5
V
7.5
5.5
5.0
5.0
7.0
4.5
5.0
5.0
8.5
5.0
6.0
5.0
8.0
5.0
5.0
6.0
5.5
5.0
6.0
5.5
6.5
6.0
7.5
5.5
5.5
6.0
4.0
5.5
5.0
5.5
6.5

5.5
8.5
7.0
6.5
7.0
5.5
6.5
5.5
5.5
7.5
7.0
7.5
8.0
4.0
4.5
7.5
8.0
8.5
7.5
7.0
7.5
8.0
V
8.5
8.0
8.0
8.5
8.5
7.5
9.0
8.0
7.5
8.0
7.0
7.5
6.0
8.0
5.5
7.5
7.5
7.5
6.5
6.5
7.5
7.5
8.5
8.5
8.5
7.5
7.0
5.5
6.5
5.5
7.5

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
Hng
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
u

PHNG
THI

STT

D1
Lp

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10

D12B4

Ghi
ch

D12C3
D12C3
D12B3
D12B4
D12B4
D12A3

D12C2
D12A3
D12A3

D12C2
D12A4

D12C1
D12B1
D12C4
D12B4
D12C2
D12B3
D12C3
D12A3

D12B3
D12B3
D12A2

D12C3
D12B2
D12C4
D12C4
D12A3

D12C2
D12B4
D12B4
D12C1
D12C3
D12C2
D12B3
D12C1
D12A4

D12B2
D12C3
D12C4
D12C3
D12C2
D12B4
D12A3
D12A3

D12C4
D12C1
D12B1
D12C2
D12B2
D12A4

D12C1

D12T2
D12T2

SBD

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

164318
164319
164320
164321
164322
164323
164324
164325
164326
164327
164328
164329
164330
164331
164332
164333
164334
164335
164336
164337
164338
164339
164340
164341
164342
164343
164344
164345
164346
164347
164348
164349
164350
164351
164352
164353
164354
164355
164356
164357
164358
164359
164360
164361
164362
164363
164364
164365
164366
164367
164368
164369
164370
164371

H v tn

inh Th
ng Th
Lng Th
Ng Kim
Trn Thy Thy
Trn Th Vn
Lm L
Bi Th Mng
Th
Nguyn Th
Phm Th Ngc
on Th
inh Phng
Trn Hng
Nguyn Th
Bi Th Bch
Nguyn Th
L Hng
Nguyn Th Phng

Phan Trn
Trn Th Kim
L Minh
Nguyn Th Thu
Trn i
L Nh
L Th T
Lu Vnh
Nguyn Th
V Th Thu
Nguyn Th Minh
Trng Th T
Nguyn Kim
L Th Thanh
Nguyn Th
L Th Thu
Hunh Th
Nguyn Th Kim
Trn Hng Ngc Hnh Thy

L M
Ng Th Hng
Nguyn c Minh
Bi Hu
Nguyn Anh
Trn Vn
Trn Huy
Nguyn Th
Trn Th nh
ng Th
Nguyn Th Hng
Phm H
Nguyn Th
L Quang
Nguyn Xun
Trng Th

Ngy sinh

Ni sinh

Bo 02/05/1989 Bnh nh
Chm 07/06/1987 Hi Phng
Chung 03/06/1989 Thanh Ha
Diu 26/02/1992 Kon Tum
Dng 11/10/1984 Bn Tre
Duyn 02/09/1995 Bnh Thun
Hn 22/04/1991 Qung Nam
Hng 00/00/1982 An Giang
Hnh 24/08/1992 Gia Lai
Hnh 04/04/1991 Bnh nh
Hip 30/12/1990 Long An
Ha 13/10/1989 Tha Thin Hu
Hong 15/12/1987 ng Nai
Kha 17/11/1981 An Giang
Lan 05/08/1987 Thanh Ha
Lin 10/01/1974 TPHCM
Lin 02/09/1992 Bnh nh
Loan 16/06/1980 H Ni
Mai 08/08/1983 Khnh Ha
Nam 04/02/1978 Hi Dng
Nga 15/07/1978 Ty Ninh
Ngn 19/07/1989 Bnh Thun
Ngn 09/10/1995 Vnh Long
Ngha 04/10/1989 Qung Bnh
Ngc 19/12/1986 Ty Ninh
Nhi
02/06/1994 Tr Vinh
Pht 23/10/1984 ng Nai
Phng 24/11/1989 Thi Bnh
Phng 10/05/1995 Tha Thin Hu
Sa
27/12/1984 Bnh Thun
Sinh 27/06/1986 Qung Nam
Sn 10/08/1990 TPHCM
Tm 08/01/1986 TPHCM
Tm 29/11/1991 Qung Ngi
Tho 07/04/1991 Long An
Thy 09/12/1984 Sc Trng
Ting 11/10/1987 Bnh nh
Trm 15/12/1988 TPHCM
Trang 07/01/1979 TPHCM
Trang 30/09/1995 Bnh Thun
Tr
21/06/1987 Bnh nh
Trung 11/02/1993 Qung Nam
Trng 03/05/1990 Ninh Thun
T
05/09/1984 Nam nh
Tng 10/06/1988 Bnh nh
Tuyn 19/06/1985 Thanh Ha
Tuyt 10/01/1981 TPHCM
Vn 01/12/1992 ng Nai
Vn 05/02/1988 Vnh Long
Vn 12/10/1991 TPHCM
Vin 14/10/1984 An Giang
Vinh 09/09/1988 An Giang
Vinh 04/07/1984 Bnh nh
Xun 08/08/1993 Thanh Ha

im thi
u;
GT Chnh L thuyt Thc hnh
Hng
tr
tng hp ngh nghip
Nam Min thi

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Min thi

6.5
6.5
Min thi

8.5
Min thi
Min thi

8.0
Min thi
Min thi
Min thi

Nam Min thi


Nam Min thi

N
P
N Min thi
N Min thi
N 6.5
N Min thi
Nam 7.5
N 9.0
Nam Min thi

N
Nam

8.0
5.5

N Min thi
N 6.5
Nam Min thi

N Min thi
N 8.0
N Min thi
N Min thi
Nam Min thi

N 8.0
N Min thi
N Min thi
N Min thi
N 6.0
N 9.0
N 8.0
N 7.5
Nam 7.5
Nam 7.0
Nam 7.5
Nam Min thi
Nam Min thi

N 9.0
N 9.0
N 7.5
N 9.0
N 9.0
N Min thi
Nam Min thi
Nam Min thi

8.0

5.0
6.0
5.0
6.0
7.0
5.5
8.0
7.0
6.5
6.5
6.5
7.0
7.0
6.5
P
6.0
5.5
6.0
P
5.5
7.5
5.5
6.5
6.0
6.5
5.5
5.0
7.0
5.0
8.5
5.5
6.5
5.5
6.5
6.5
6.5
5.5
7.0
6.0
6.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
6.0
7.5
5.5
5.5
5.0
6.0
5.0

6.5
7.5
7.5
8.0
7.5
7.0
7.5
6.5
8.5
7.5
7.5
7.5
7.0
9.0
P
8.0
8.5
8.5
P
7.5
8.5
7.5
6.5
7.0
8.0
7.5
6.5
8.5
5.0
8.5
7.0
7.5
7.5
7.0
7.5
8.5
5.5
8.5
8.0
7.5
8.0
8.0
7.5
7.0
8.5
9.0
8.5
7.0
8.5
8.0
8.5
7.5
7.5
7.5

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Hng
u
u
u
Hng
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

PHNG
THI

STT

D1
Lp

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

D12T2
D12T1
D12T2
D12T1
D12T1
D12T2
D12T1
D12T2
D12T2
D12T1
D12T1
D12T1
D12T2
D12T1
D12T2
D12T2
D12T1
D12T1
D12T1
D12T1
D12T1
D12T1
D12T2
D12T1
D12T1
D12T2
D12T2
D12T1
D12T1
D12T1
D12T1
D12T1
D12T1
D12T5
D12T2
D12T2
D12T2
D12T1
D12T1
D12T1
D12T1
D12T2
D12T1
D12T2
D12T1
D12T1
D12T1
D12T2
D12T1
D12T2
D12T2
D12T1
D12T1
D12T1

Ghi
ch

SBD

H v tn

372 164372 Nguyn Th Ngc Yn


373 164373 Phan Vit Nh
Ngc

Ngy sinh

Ni sinh

im thi
u;
GT Chnh L thuyt Thc hnh
Hng
tr
tng hp ngh nghip

27/12/1979 TPHCM N
27/02/1990 Vnh Long #N/A
Nam

7.0
7.0

5.5
5.0

6.5
5.5

Ghi ch: V: HS vng thi khng php


P: HS vng thi c n c duyt
QC40: Xt kt qu TN theo QC40 (Kha 11)

Tp. H Ch Minh, ngy 08 thng 11 nm 2016


CH TCH HI NG
( k)

TS. Nguyn B Cn

u
u

PHNG
THI

STT

D1
Lp

11 D12T2
12 D11VB2B2

Ghi
ch