ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ
Ο Ιάπωνας φιλόσοφος Νισίντα Κιταρό –Προϋποθέσεις για τον προσδιορισµό της
βουδιστικής του ταυτότητας (διδακτορική διατριβή), Αθήνα 1992. (Βιβλιοκρ. Μάριος
Μπέγζος, Θεολογία ΞΓ΄ (1992), σ. 33-37).
Θεότητες και κόσµος στην κοσµογονία του Κοτζίκι, Αθήνα 1997.
∆οκίµια Ιστορίας θρησκειών, Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 1994. Περιέχει: «Η έννοια
της θρησκείας – Η συµβολή του Εliade», σ. 17-56. «Θρησκεία και σωτηρία – Ο
σχηµατισµός των σωτηριολογικών αντιλήψεων στις θρησκείες», «∆ιαλογισµός και
προσευχή - Κριτική και συγκριτική θεώρηση» σ. 107-142, «Οι νέες θρησκείες –
Ιστορική επισκόπηση και συστηµατική θεώρηση» σ. 143-179. (Βιβλιοκρ. Θανάσης
Παπαθανασίου, Σύναξη 61 (1997), σ. 117-118).
Η αληθινή πραγµατικότητα στο έργο του Ντόγκεν, Αθήνα 2002.
Ιστορία της τέχνης του ιαπωνικού Βουδισµού, (552 -794 µ.Χ.), Αθήνα 2007.
Σίντο – Η εγχώρια θρησκεία της Ιαπωνίας, Ελληνοϊαπωνικό κέντρο, Αθήνα 2009.

ΑΡΘΡΑ
«Η έννοια της σωτηρίας στον Ελιάντε» (στον τιµητικό τόµο: Στον ύπατο των
θρησκειολόγων MIRCEA ELIADE – Προσφορά τιµής και σεβασµού στη µνήµη του,
Χατζηνικολή, Αθήνα 1988, σ. 108-127 (αναθεωρηµένη αναδηµοσίευση στο ∆οκίµια
Ιστορίας θρησκειών).
«Γενικές αρχές των θρησκειών της Άπω Ανατολής – Μια αντιπαραβολή µε την
Ορθόδοξη παράδοση», Σύναξη 27 (1988), σ. 7-26.
«Η σωτηρία στις άλλες θρησκείες», στο Σωτηρία, η πανανθρώπινη αγωνία, έκδ.
Επιµορφωτικός όµιλος Σύρου, Αθήνα 1988, σ. 47-58 (αναθεωρηµένη αναδηµοσίευση
στο ∆οκίµια ιστορίας θρησκειών).
«Shigo no sekai – Girisha seikyo no mikata» (Η µεταθανάτια ζωή κατά την
ορθόδοξη εκκλησία) στο Sekai no shushukyo ni okeru shigo no sei (Ο µεταθανάτιος
κόσµος στις διάφορες θρησκείες του κόσµου), Τόκυο 1983, σ. 205 -265.
«Νέα Εποχή –Η θρησκειολογική ταυτότητα ενός κινήµατος», (πρώτο µέρος) Έξοδος
6 (1991), σ. 17-29, (δεύτερο µέρος) Έξοδος 7 (1992), σ. 41-61.
«Σιντοϊσµός», Σύναξη 11 (1984), σ. 101-102.

1

«Βουδισµός», Σύναξη 9 (1984), σ. 115-117.
«Η διάσταση του κόσµου στο έργο του Ταρκόφσκυ», Σύναξη 24, σ. 65-69.
«Στις παρυφές της επιστήµης –Αναφορά στο ‘Σολάρις’ του Ταρκόφσκυ», Σύναξη 18
(1986), σ. 81-86. Αναδηµοσίευση στον τόµο Προσεγγίσεις στη ζωή και το έργο του Α.
Ταρκόφσκυ, ∆όµος, Αθήνα 1987.
«Η Άπω Ορθοδοξία – Για την κατάσταση της Εκκλησίας µας στην Ιαπωνία σήµερα»,
Έξοδος 1(5) (1989), σ. 40-44.
«Με τους Ορθόδοξους της Ασικάγκα», Πάντα τα Έθνη, σ. 22-23.
«Two Types of Religion in the Last Essay of Nishida Kitaro», Hikaku bunka zasshi
(The Annual of Comparative Culture) 6 (1995), σ. 33-47. (Αναφ. The Eastern
Buddhist XXVIII /2 (1995) , σ. 296.)
«Μορφές ανιστορικότητας στη ‘νέα θρησκευτική συνείδηση’», ΕΕΘΣΠΑ
(1997), σ. 479-495.

ΛΒ΄

«Η προτεραιότητα του Θεού», Πάντα τα έθνη 47 (1993), σ. 90-91.
«Ecumenism and WSCF [World Student Christian Federation]: Assesment and
Proposals», Mozaik 1 (1994), σ. 12-14.
«Κινδυνολογία και κρίση ταυτότητας», Έξοδος 16 (20) (1996), σ. 12-15.
«Ο Νεοπαγανισµός ως Νέα Θρησκεία», Σύναξη 69 (1999), σ. 23-28. (Αναφ. Peter B.
Clarke, Xew Religions in Global Perspective, Routledge 2008, σ. 98, εφηµ. Αυγή 4- 41999 κ.α.).
«Οι ιστορίες για παιδιά του Μιγιαζάουα Κέντζι», στο Μιγιαζάουα Κέντζι, Το άστρο
του Νυχτογέρακου (µετφρ. Μαρία Αργυράκη), Ολκός, Αθήνα 1999, σ. 117-125.
(αναφ. Νίκος Βατόπουλος, εφηµ. Το Βήµα, 17-10-1999).
«Γνώση και πίστη», God and Religion 1 (1999), σ. 61-62.
«Πολυθεϊσµός και µονοθεϊσµός», περιοδ. Αβατον (µε αλλιωµένο συµπέρασµα και
άλλες κακοποιήσεις). Αναδηµοσίευση στο ορθό Σύναξη 84 (2002), σ. 59-72.
«Χριστιανισµοί», Σύναξη 67 (1998), σ. 30-36 (αναδηµ. Εφηµ. Θεσσαλία, Κυριακή 3
∆εκεµβρίου 2000 µε τίτλο «Θέωση εναντίον Βασιλείας Θεού», σ. 8 ).
«Νέα θρησκευτικότητα και εσχατολογία», Νέα Εστία 149/1732 (2001), σ. 425-442.
«Χριστιανισµός και Άπω Ανατολή», Σύναξη 78 (2001), σ. 44-74.
«Σίντο και αρχαία ελληνική θρησκεία – Οµοιότητες και διαφορές», Αγάπη και
µαρτυρία (αφιέρωµα στον Ηλία Βουλγαράκη), Ακρίτας 2001, σ. 201-214.

2

«Πολυπολιτισµικότητα και πολυθρησκευτικότητα», Φιλία και Κοινωνία, (Τιµητικός
Τόµος στον Καθηγητή Γρηγόριο ∆. Ζιάκα), Εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 415438.
«Meaning of the Absolute Reality in Presocratic Philosophy and in Dogen», ∆ελτίο
Βιβλικών Μελετών 21-22, (συλλογικός τόµος – αφιέρωµα στον καθ. Σάββα
Αγουρίδη) (Ιαν. 2002 – ∆εκ. 2003), σ. 383-393.

«Νεοπαγανισµός και ελληνικότητα», Επικοινωνία 25, Απρ./ Ιούν. 2003, σ. 23-25.
«Πέρα από το Βυζάντιο, τη µίµηση και τη δηµιουργία: Για µια χριστιανική
εικονογραφία», Σύναξη 2003, σ. (αναφ. Νίκος Ντόντος, «Η εικαστική παράδοση:
∆ηµιουργία ή Μίµηση;», εφηµ. Θεσσαλία 6-4-2003, σ. 10).
«Η πτώση στις θρησκείες», Σύναξη 95 (2005), σ. 37-39.
«Supernatural Evil», Xichibunken Xewsletter (International Research Center for
Japanese Studies) 66 (2007), σ. 3-5.
«Η συµβολή της ρωσικής θεολογίας της διασποράς στην ανάδυση της
πνευµατικότητας», Αναταράξεις στη µεταπολεµική Θεολογία –Η θεολογία του ΄60,
Ίνδικτος, Αθήνα 2009, σ. 53-62.
«Ινδουϊσµός και ανοχή», προς δηµοσίευση στη Σύναξη 111 (2009).
«Θρησκεία και Χριστιανισµός στον Κίρκεγκωρ», προς δηµοσίευση στην ΕΕΘΣΠΑ.
«Translation of Japanese Literature into Greek: Past and Present», προς δηµοσίευση
στον τόµο των πρακτικών του συνεδρίου στο Jawaharlal Nehru University του Νέου
∆ελχί µε τίτλο «Changing Global Profile of Japanese Studies: Trends and Prospects»,
6-8 Μαρτίου 2009.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Simon Weil , Εκλογή από το έργο της, Σύναξη 7 (1983), σ. 69 -74.
Τατιάνα Γκορίτσεβα, Η τρέλλα να είσαι χριστιανός, Σύναξη 28 (1988), σ. 113-114.
Sir James George Frazer, Ο χρυσός κλώνος, Σύναξη 39 (1991), σ. 116-119.
F. John Takahashi, Girisha seikyokai (Η ελληνορθόδοξη εκκλησία), Πάντα τα έθνη 7
(1983), σ. 26.
Ηλία Οικονόµου, Θεολογική οικολογία – Θεωρία και πράξη, Σύναξη 51 (1994), σ.
128-130.
«∆ύο καινούργια ιαπωνικά βιβλία», Πάντα τα έθνη 42 (1992), σ. 83.
3

Ananda K. Coomaraswamy, Τέχνη και παράδοση, Πεµπτουσία, Αθήνα 1991, Σύναξη
41, σ. 117-124. (Σχετική αλληλογραφία που προκλήθηκε: Φίλιπ Σέρραρντ, «Περί
Κουµάρασβαµι», Σύναξη 42 (1992), σ. 86-87. Λάµπρος Καµπερίδης, «Κριτική
Βιβλιοκρισίας», Σύναξη 43 (1992), σ. 99-100. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος «Περί
Κουµαρασβάµι – Απάντηση στις επιστολές των Φ. Σέρραρντ και Λ. Καµπερίδη»,
Σύναξη 45 (1993), σ. 102-111.
Γιασουνάρι Καουαµπάτα: Ιστορίες της παλάµης, Πλανόδιον 1997, σ. 700-705.
Βασίλη Κορακιανίτη, Νέο Σύγχρονο Ελληνοϊαπωνικό Λεξικό, εφηµ. Το Βήµα 2-12005.
«Έκθεση κινέζικης τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη», Νέα Εστία 1769 (2004), σ. 164
-168.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α΄ (Θεολογικά -θρησκειολογικά)

Π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, «Η έννοια της δηµιουργίας στον άγιο Αθανάσιο», Θέµατα
ορθοδόξου θεολογίας, Άρτος Ζωής, Αθήνα 1973, σ. 9-32.
Π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, «Σκέψεις στο κεφ. 37 του Ιεζεκιήλ», Θέµατα ορθοδόξου
θεολογίας, Άρτος Ζωής, Αθήνα 1973, σ. 117-123.
Π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, «Ορθόδοξος λατρεία», Θέµατα ορθοδόξου θεολογίας,
Άρτος Ζωής, Αθήνα 1973, σ. 159-173.
Π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ «Sobornost: Η καθολικότης της εκκλησίας», Θέµατα
ορθοδόξου θεολογίας, Άρτος Ζωής, Αθήνα 1973, σ. 191-210.
Albert Schweizer, Ιστορία της έρευνας του βίου του Ιησού, Κέντρο Βιβλικών Μελετών
Άρτος Ζωής, Αθήνα 1982, κεφ. 19 -21, 24 και «Συµπεράσµατα» (σ. 345-505).
Kawamata Kazuhide, «Τόκυο 1891: Εγκαίνια του Νικολάϊ Ντό». Από το Warera
seimei no ketsui (Αποφασίζοντας για τη ζωή µας: Η ιεραποστολική δράση του αγ.
Νικολάϊ Κασάτκιν), Πάντα τα έθνη 4 (1982), σ. 22-24.
«Ανθολόγιο βουδιστικών κειµένων», Σύναξη σ. 38-40.
Νίκος Νησιώτης, «Περί εικονογραφίας – Γενικές παρατηρήσεις» (µετφρ. από τα
γερµανικά), Σύναξη 24 (1987), σ. 105-107.
Eric Sharpe, Συγκριτική θρησκειολογία – Ιστορική εισαγωγή, Άρτος Ζωής, Αθήνα
2008, σ. 570.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Β΄ (λογοτεχνικά)
4

Σίγκα Ναόγια, «Το έγκληµα του Χαν και άλλα διηγήµατα» (τέσσερα διηγήµατα του
Σίγκα Ναόγια µε εκτεταµένη εισαγωγή), Πλανόδιον 32 (2001), σ. 607-665.
Ουέντα Ακινάρι, Ουγκέτσου µονογκατάρι (µετάφραση τεσσάρων από τις 9 ιστορίες
του ιαπωνικού κλασικού, µε εκτεταµένη εισαγωγή), Πλανόδιον 41 (2006), σ. 33-118.
(Πολλές κριτικές, όπως Γιώργος Κορδοµενίδης, Εντευκτήριο 75 (∆εκ. 2006), σ. 184)
κ.α.).
Αµπέ Κόµπο, Η γυναίκα της άµµου, Άγρα, Αθήνα 2005 (πολλές κριτικές, όπως Σοφία
Νικολαϊδου «Ο Ροβινσώνας της άµµου», εφηµ. Τα Νέα (22-23 Ιαν. 2005)., σ. 4/28,
Τάσος Γουδέλης «Εφιαλτικοί συµβολισµοί», εφηµ. Ελευθεροτυπία, 25 Φεβρ. 2005,
Βιβλιοθήκη σ. 4-5., Κίρκη Κεφαλέα, «Η καθηµερινότητα στους αµµόλοφους» εφηµ.
Το Βήµα 28-8-2005, κ.α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΕΣ
Βιογραφία – εργογραφία Αναστασίου Γιαννουλάτου. Στον τιµητικό τόµο
∆ηµήτρης Σταθόπουλος ΕΕΘΣΠΑ Μ΄

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
«Η Ορθόδοξη εκκλησία στην Ιαπωνία» (συνέντευξη µε τον π. Ι. Τακαχάσι), Πάντα τα
έθνη 49 (1994), σ. 24.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
«Σάββας Αγουρίδης: Η κληρονοµιά ενός µεγάλου», εφηµ. Χριστιανική, 5-3-2009, σ.
4 , εφηµ. Οµογένεια, 2-3-2009, σ. 4, (συντετµηµένη) εφηµ. Καθηµερινή 18-3-2009.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful