You are on page 1of 2

RUJUKAN

Abdullah Hassan dan Zainal Abidin Borhan. 2016. Kami Bantah DLP. Kuala Lumpur:
Persatuan Penterjemahan Malaysia.
Abdullah Hassan. 1999. Asimilasi Bahasa: Suatu Tinjauan Terhadap Dasar Pendidikan Bahasa
dan Penerimaan Bahasa Melayu di Malaysia Barat, dalam Terj. Abdullah Hassan.
Perancangan Bahasa di Asia Tenggara. Kuala Lumpur: DBP.
Abdullah Hassan. 2009. Mengapa Kami Bantah Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Persatuan
Penterjemahan Malaysia.
Asiah Abu Samah. 1999. Perancangan Dasar Pendidikan Bahasa di Malaysia: Keprihatinan
Terhadap Perpaduan, Realiti dan Kerasionalan, Dlm Terj. Abdullah Hassa.
Perancangan Bahasa di Asia Tenggara. Kuala Lumpur: DBP.
Asmah Omar. 1999. Nasionisme dan Eksoglosia: Kes Bahasa Inggeris Di Malaysia. Dlm Terj.
Abdullah Hassan. Perancangan Bahasa di Asia Tenggara. Kuala Lumpur: DBP.
Collier, VP. 1995. Acquiring a Second Language for School: Direction in Language and
Education. National Clearing House for Bilingual Education. Jilid 1. Hlm.46-60.
Haslindah Mispan
Juriah et. Al. 2005, Ishak 2009, Nor hashimah 2009)
Kamal Sukri Abdullah Sani. 2005. Kesan Penggunaan Bahasa dalam Pengajaran Sains dan
Matematik di Institut Pendidikan Malaysia. Dlm. Suara Pejuang Bahasa. Kuala
Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia dan Dawama Sdn. Bhd.
Kamsiah Abdullah. 1994. Kedwibahasaan, Prestasi Akademik dan Penguasaan Bahasa
Melayu di Kalangan Penuntut Melayu di Singapura. Kuala Lumpur: DBP.
Kamsiah Abdullah. 2000. Sikap, Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Melayu di Singapura.
Singapura: Angkatan Sasterawan 50.
Linda King. 2003. Pendidikan Dalam Dunia yang Multibahasa. Jakarta: UNESCO.

Hlm. 2002.Bhd. Satu Pengkhianatan Terhadap Penyataa Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Sumber : Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia 2015 Zainal Abidin Wahid. hlm. 2002. 2005. Dewan Masyarakat. Mohd Rasdi. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution. Julai. 34-36.Mahzan Arshad. 2003. 1994.. Unsur Dwibahasa dalam Masyarakat Malaysia. Pelita Bahasa. Yusof Othman. 2003 Nik Safiah Karim. .8-11. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. Julai. Dewan Masyarakat. Punca Kemerosotan Mutu Bahasa Inggeris. Bhd. Nik Safiah Karim. Pakir (1994). Mac:28-29. Sdn. Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu.