You are on page 1of 4

rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven

LIST NA ADVENT
VTELENIE TU ATERAZ

Rm, 18. novembra 2016


Vetkm lenom vincentskej rodiny

Drah lenovia vincentskej rodiny!

Milos apokoj nho Pna Jeia Krista nech je vdy snami!


Kad obdobie liturgickho roka je pre ns Bom darom.
Adventn as je darekom, ktor od Boha dostvame!

rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven

Vtelenie je jednm znajdleitejch tajomstiev spirituality svtho Vincenta de Paul.


Cel obdobie Adventu, podobne ako aj Vianoce i Vianon obdobie, kladie
tajomstvo vtelenia do centra svojho posolstva.
Vtelenie znamen, e Boh sa stal lovekom, udskou bytosou ako my. Boh sa zniuje
na nau rove a osobne sa s kadm stotouje od poiatku udstva a do
skonenia sveta.
Jei sa denne znovu a znovu vteuje vo vetkch ktoch sveta. Kad poatie
a zaiatok kadho udskho ivota je Jeiovm novm vtelenm. A preto relna
prtomnos Krista vloveku, jeho vtelenie, m by uznan vkadom obdob udskch
dejn, vkadej oblasti udskho rozvoja: viery, kultry, vedy, vzdelvania, politiky, at.
Tento Jei, ktor sa poal, narodil, trpel, zomrel avstal zmtvych, ije TU A TERAZ;
zni ati, aby sme ho op objavili, aby sme sa knemu znova a viacpriblili, stali sa
jeho priatemi avytvorili snm vzah lsky.
Svt Vincent de Paul nm vo svojich spisoch zanechal mnoh mylienky o Vtelen,
medzi inmi aj tieto

Poda Buly o zriaden o naej Spolonosti mme zvl uctieva nevslovn


tajomstv Najsvtejej Trojice aVtelenia. Smame sa to splni o najvernejie
aak mono, pri kadej prleitosti. Predovetkm ale dbajme na tieto tri veci:
1. vzbudzova si asto vrcne kony viery a nbonosti voi tmto
tajomstvm; 2. obetova kadodenne na ich oslavu nejak modlitby adobr
skutky, a najm ich sviatky oslvi slvnostne a m nbonejie; 3. venova
pozornos, aby sme pouovanm asvojm prkladom vtepili do sdc ud ich
poznanie, ctu aslvenie. (Veobecn pravidl Misijnej spolonosti, X, 2)
Najlepm spsobom dobrho uctievania tchto tajomstiev je nleit
slvenie adobr prijmanie Presvtej Eucharistie, i sa na u pozerme ako
na sviatos alebo ako na obetu. Ona je toti shrnom vetkch tajomstiev
viery abezprostredne posvcuje, anapokon privedie kslve due tch, o ju
hodne prijmaj adstojne obetuj. Vnej sa zrove vzdva najvyia slva
Trojjedinmu Bohu aVtelenmu Slovu. Preto sa nm viac ako vetko ostatn
odpora, aby sme voi tejto sviatosti iobete preukazovali nleit ctu. Ba
vynalome vetku horlivos srdca, aby jej vetci takto vzdvali ctu
a poklonu. A preto, nakoko je to v naej moci, zabrme kadmu
nectivmu ponaniu alebo rei proti Sviatosti a bez prestania budeme
pouova inch, o maj veri o tomto tajomstve ako ho maj uctieva.
(Veobecn pravidl Misijnej spolonosti, X, 3)

rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven

Otec Erminio Antonello, CM, sa snami podel onasledujcu vahu:

Zatia o sa udia vemone snaili pozdvihn a by ako bohovia, Boh sa


nebl obrti sled vec asta sa lovekom: nie vak vznanm lovekom, ale
dieaom od zaiatku slabm a ohrozenm. Svt Vincent sa vyslovil: Azda
ete stle nechpeme, e ke ven Otec poslal svojho Syna na zem, aby bol
svetlom sveta, predstavil ho ako drobnho chlapeka, podobnho tmto
boiakom, ktor prichdzaj k naej brne? (SV XI, 377). o je na uoch
tak zvltne, e sa Boh rozhodol k nim skloni a zameni svoje bostvo za
udsk prirodzenos stvorenia? Je to lska Otca a jeho tba mocne obja
udstvo. Dalo by sa poveda, e mu chbame. Chce, aby sme sa znovuzrodili
skrze jeho lsku. Mono sa to zd zvltne, eby sme mohli Bohu chba my,
jeho stvorenia, a pritom cel dejiny spsy nm hovoria o tom, ako kadho
jednho zns had. Vaka mystickej intucii svt Vincent doiel k poznaniu,
e Boh sa neprestajne vteuje vchudobnch. Vo svojom ivote poctil Boiu
lskavos a a ke ju sm preil a zaksil, mohol ou zahrn i toho
najmenieho z Boieho krovstva.
Preva tajomstvo Vtelenia dnes znamen teda spozna, e lovek je
skutone preniknut touto Boou tbou (t.j. jeho lskou, ktor ns had
a ktorej meno je Duch Svt) a dverova mu: to nm pome vymani sa
z niotnosti ivota. Kad si uvedomuje t zkladn potrebu, ke tak asto
preva sklamanie: Nech ma prijmaj s lskou! Tto tba je prameom
psychologickej vitality. Ak jej naplnenie stroskot pri stretnut so
znevaujcimi pohadmi, ktor hovoria: v mojich oiach ni neznamen, si
bezvznamn nula, potom sa nae tvre zachmria aivot strat lesk. Ale ak
je pohad Boha na ns, ten o ktorom svedil Jei, Bo Syn, ktor sa stal
lovekom? S lskou pozer na ud a v kadom z nich si chce vybudova
prbytok. V tomto postoji vtelenho Slova, ktor sa skla nad udstvom, je
ivotn sila lskyplnho aoblaujceho stretnutia sBohom, o ktorho tu ide
1. Ako dnes znovuobjavi vtelenho Jeia, toho Jeia, ktor je iv TU A TERAZ v
mojom osobnom ivote?
2. o mem urobi preto, aby sa rzne sviatky a obdobia liturgickho roka, ktor
pripomnaj, e Boh sa stal lovekom: Zvestovanie Pna, Advent, Vianoce, mohli
slvi osobnejie a novm spsobom v naich komunitch a v kruhu celej
vincentskej rodiny i s umi, s ktormi spolupracujeme a slime, aby sme si
pomhali spozna to TU A TERAZ z Vtelenia a zo ivej prtomnosti Jeia medzi
nami?

rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven

3. Ak nov iniciatvu by sme mohli navrhn a zrealizova, aby sa Jeiova


prtomnos TU A TERAZ mohla viac cti v naich komunitch, pracoviskch,
dedinch a mestch ivcelom svete?
Do Adventnho obdobia vstupujeme s istotou, e nie sme sami. Na tejto ceste ns
sprevdza Pn Jei, Panna Mria zzranej medaily, n Zakladate, vetci
blahoslaven asvt vincentskej rodiny.
Vmylienkach imodlitbch pamtm na vetky vetvy vincentskej rodiny ana kadho
lena zvl. Nech nm cesta Adventom prinesie vek posilu, rados, povzbudenie,
naden angaovanos, pokoj a horlivos! Nech Vianoce i vianon doba zjednotia
nae srdcia i mysle!
V modlitbe pri jaslikch a odovzdanosti do Boej prozretenosti s vekou dverou
oakvajme rok 2017, 400-t vroie naej spolonej charizmy. Bume vnmav na
znamenia ias a naalej svorne krajme, lebo lska je nekonene vynaliezav (SV
XI, 146).

Prajem vm poehnan Vianoce aastn Nov rok 2017!


V brat vo svtom Vincentovi,

Toma Mavri, C.M.


Generlny predstaven

You might also like