You are on page 1of 7

Ca

iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

7.28
uC

Ji

C
iu

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

iJ
Ca

Jiu

M
M
M
7.28-
CO
CO
CO
.
.
.
i
i
i
a
a
a

iJ
Ca

uC

i
aiJ

Jiu

OM

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iJ

[] 10

Ca
Jiu

Ca

u
iJi
Ca

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ
C
Jiu

Jiu

913

Jiu

M
M08:59:37 500+
M
11938
20150728
1.00
CO
CO
CO

i.
Ca
u
i
aiJ

Ca
Jiu

Ca

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

i.
Ca

u
iJi

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

i
aiJ
C
u

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

20150728 08:59:37
M

OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
a
a
a
uC
uC
uC
10
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

CO
ai.
C
u

iJi

O
O

i.C
i.C
a

uC

iJi
Ca

u
iJi
Ca

Ca

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu
Ji

Jiu

iJ

Ca

Jiu

73-5.8%
5
OM
OM
OM
OM
C

ai.
uC

iJi

Ca

ai.
uC

i.C

a
uC

iJi

iJi

i.C

a
uC

iJi

Ca
Ca
Ca

iu
iu
iu
J

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

iu

iJ
Ca

iJ
Ca

Jiu

C
iu

iu

C
iu

iJ
iJ

Ca
Ca
Jiu

iJ
Ca

Jiu

iJ

Ca

Jiu

Jiu

635
OM
OM
OM
OM
SB
.C
.C
.C
.C

ai
uC

iJi
Ca

i
Ca

a
uC

a
uC

iu
aiJ

Jiu

i
aiJ

C
Jiu

Ca
Jiu

C
Jiu

iJ

OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C
+64
Ca
Ca
Ca
Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

i
aiJ

Jiu

Jiu

iu
aiJ
C
Jiu

ai
ai
68
uC
uC
Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a

uC

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=24151
Jiu

Jiu

u
iJi
Ca

iu

Jiu

iJ
Ca

aiJ

1/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

7.28
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

76
789
M
M

O
i.C
a
uC
iJi

Ca

OM

i.C
Ca

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

uC

OM

C
ai.

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iJ

Ca
Jiu

M
M
M
CO
CO
CO
.
.
.
i
i
i
Ca
Ca
Ca
iu 799
iu
iu
J
J
J
i
i
i
Ca
Ca
Ca
Jiu
Jiu

OM

C
ai.
C
u
iJi

iJ
Ca

Ca

Jiu

7 1450%

Jiu

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
uC
uC
uC
uC
iJi 72110:52
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

M
M
M
M
724
CO
CO
CO
CO

ai.
C
u

i
aiJ

i.

ai.

Ca
iu
J
i
a

uC
iJi
a
uC

C
Jiu

i.
Ca
u
iJi

iJ
Ca

Ca

Jiu

Ji

Jiu

M
M
M
CO
ai.

uC

iJi
Ca

iu

CO
ai.

C
ai.

M
CO
.
i
a
uC

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

64714
OM

iu

iJ
Ca

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

uC

iu

iJ

Ca

iJi
Ca

Jiu

iJ
Ca

Jiu

iu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

a
uC

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ

iJ
Ca

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
a
a
a
u
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
-
J
J
J
J

O
i.C
Ca

10
OM

u
iJi
Ca

iJi
Ca

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

C
ai.

uC

iJi

a
uC

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=24151
Jiu

OM

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

2/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

a
uC

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

O
i.C
Ca

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

a
uC

C
Jiu

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

7.28
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ

Ca

Jiu

716721222322232427
OM
OM
OM
OM

C
C
C
ai.
ai.
ai.
C
C
C
4
u
u
u
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
u
u
Ji
Ji

M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

M
CO

O
i.C
Ca

OM

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=24151
Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJi

a
uC

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

C
ai.

u
iJi

M
CO

C
Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

i.
Ca
u
i
aiJ

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

CO

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJi

Ca
Jiu

iJi
Ca

i.
Ca

aiJ

C
Jiu

i.C

a
uC

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

3/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

7.28
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

720-223527667515853
524
M
M
M
M
O
.C

iJ
Ca

iJi
Ca

.C

iJi

Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

CO
ai.
C
u

M
CO
.
i
a

u
iJi
Ca

.C

Ca
Jiu

i
aiJ

Ji

i.
Ca

OM

aiJ
uC

iu

uC

iu

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

C
ai.

OM
i

iJ
iJ
iJ
720-223
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iu

iJ

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

Jiu

iJi

a
uC

iJ

Ca
Jiu

OM

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

C
Jiu

iJi
Ca

OM

C
ai.
C
u

C
Jiu

u
iJi

iJi

Ca

Jiu

iJi

iJi

Ca

Jiu

Jiu

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

.C

ai
ai
ai
ai
3
uC
uC
uC
uC

Jiu

723

iJ

Ca

Jiu

5513
OM

iu

iJ
Ca

OM

ai.

C
ai.
C
u

M
CO
.
i
a

OM

uC

i
aiJ
uC

iJi
Ca

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Ji
Jiu
Jiu
20-2231064523115959950

Jiu

20-223613223680411672
OM
OM
OM
C

iJ
Ca

ai.
uC

i.
Ca

iJi

u
iJi

i.
Ca

u
iJi

20-223335923393917580
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J

CO

i.
Ca

iJ

Ca

Jiu

232
M

CO

ai.

uC

iJi
Ca

OM

C
Jiu

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

M
CO

ai.
uC

aiJ

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=24151
Jiu

OM

uC

OM

C
ai.

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

M
CO

i.
Ca
u
Ji

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

i.C
Ca

M
CO

a
uC

iJ

Jiu

OM

C
ai.

Ca
Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

4/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

OM

OM

Jiu

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

C
ai.

iJ
Ca

Ca

C
Jiu

u
iJi

uC

iJi

a
uC

Ji

Ca
Jiu

Jiu

OM

C
ai.

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

u
iJi
Ca

i
aiJ

OM

i.C
Ca

iJi

a
uC

Jiu

Ji

uC

7.28
uC

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

i
aiJ

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
624
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
545
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

CO
ai.

uC

iJi
Ca

CO
ai.

uC

iJi

a
uC

Ji

iu
aiJ
C
u

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

CO

iJ
Ca

iu

iJ
Ca

Jiu

CO

u
iJi

Ca
Jiu

ai.
uC

C
Jiu

C
ai.

i.
Ca

M
CO

aiJ

Jiu

OM

u
iJi

C
ai.

i.C
Ca

u
iJi
Ca

u
iJi
Ca

C
ai.

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

OM

Ji

Ji

uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iu
iu
i
80200
aiJ
aiJ
aiJ
uC

iJ

Ca

Jiu

23272341402743996
259
M
M

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

iJi

i.
Ca

iJi

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

O
i.C
Ca

M
CO
.
i
a

uC

i
aiJ
uC

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

OM

Ji

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

C
ai.

C
Jiu

271.47

iJ

iJ
Ca

Jiu

2727275
M

CO
CO
CO
CO
3.0750%51.44
ai.
ai.
ai.
ai.

uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi

Ca
Ca
Ca
Jiu

272015

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=24151
Jiu

Jiu

Jiu

M
CO

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

a
uC

iJ

Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

5/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

Ji

CO
ai.
C
u

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

OM

i
aiJ

Ji

OM

aiJ
uC

iu

Ca

Jiu

C
ai.

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

uC

CO

OM

OM

OM

OM

C
ai.

i
iu
iu
2
aiJ
aiJ
aiJ

iJ
Ca

M
CO
.
i
a

C
ai.
C
u

iJ

Ca

Jiu

C
ai.
C
u

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

C
C
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
C
C
Ca
281
u
u
u
i
i
i
J
J
J

iJi
Ca

iJ

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

C
Jiu

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ

Ca
Jiu

OM

Jiu

iJi

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

u
iJi

uC

iJi

a
uC

Ji

Ca
Jiu

Jiu

OM

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

iJi

u
iJi
Ca

i
aiJ

OM

i.C
Ca

iJi

a
uC

Jiu

Ji

uC

7.28
uC

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ
C
C
C
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
27

28
OM
OM
OM

i.C
i.C
i.C

a
uC

CO

i.
Ca

Ca

iu
iu
iu
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
C
C
C
Ca
273
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

iJ
Ca

Ca

OM

iJi
Ca

OM

OM

iJi

u
iJi

iJi

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J

M
M
M
O

C
ai.

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

OM

C
i.C
i.C
i.C

ai.
C
Ca
Ca
Ca

C
ai.

M
CO
.
i
a
uC

uC

iJi
iJi
iJi

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

K
M

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

uC
ID
iJi
Ca
Jiu

OM

iu

iJ
Ca
Jiu

C
ai.

Ca
Jiu

iJ

iJ
Ca

Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
ai.
ai.
C
C
u
iu
iJi
aiJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=24151
C
Jiu

iJi

Ji

a
uC

O
i.C

a
uC

Ji

a
uC

iJi

i.C

a
uC

aiJ

6/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

7.28
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

Ji

M
CO
.
i
a

u
iJi
Ca

Ca
Jiu

uC

Ji

OM

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=24151
Jiu

M
CO

OM

C
ai.

iu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ

iJ
Ca

Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

M
CO

a
uC

iJ

Ca

Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

iJ
Ca
Jiu

CO

Ca
Jiu

uC

iJi

a
uC

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

C
ai.

OM

C
ai.

iu

Ca
Jiu

C
Jiu

C
ai.

i.
Ca

M
CO

aiJ

iJ
Ca

ai.
uC

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi

Jiu

Ca
Jiu

CO

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

i.
Ca

iJ
Ca

OM

uC

iJi
Ca

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

Jiu

iJi

OM

M
CO
.
i
a

M
CO

iJi
Ca

C
ai.

OM

Ca
Jiu

Ca

Ji

M
CO

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

O
i.C
Ca

iu

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

CO

i.C
Ca

Ji

i
aiJ
uC

OM

uC

OM

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

C
ai.
C
u

iJ
Ca

aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

CO
ai.

ai.
uC

i
aiJ

CO

iJ
Ca

Ji

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

OM

C
ai.

C
Jiu

C
Jiu

iJi
Ca

uC

iJi

iJi

a
uC

Jiu

OM

iJi

a
uC

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

OM

i.C
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

7/7 C

Jiu