cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c 

cc
c
c
Ñ cc
c c

ƎƝƯ ƊƎƋƂ: ƆƒƆƕƎƂ ƔƊƍƙƎ ƆƌƌƂƅƂ ² ƍ. ƃƒƆƔƂƎƊƂ
ƍƆƒƐƓ ƃ· c
ƈ ƂƑƐƋƂƌƕƘƈ ƓƕƎƆƗƊƇƆƔƂƊ « 
c 
c 

c c c ccc 
c 
cc c 
cc 
c ccc 
c c !"#c c c c  c c !!c   c 
c c!! 
c
$!#c c ! c 
c ! c c ! c c c "c #c 
c  c 
#
c c 
c c c!!c ! c
$!#c c!! 
c ! c 
c c c! c c 
cc
c
ƑƊƎƂƋƂƓ Ƃ·: ƔƕƑƐƑƐƊƈƍƆƎƂ ƔƒƐƖƊƍƂ ƔƈƓ ƂƕƔƈƓ
ƆƔƂƊƒƆƊƂƓ
c
ƑƒƐƚƐƎ
Ɣ.ƆƌƌƂƅƂƓ Ɣ.
ƍ.
ƃƒƆƔƂƎƊƂƓ
ƍơƱƣơƱƟƭƧ Benecol 500 gr.
5,86
4,12
Benecol Ƭƥ ƥƫơƩƼƫơƤƯ 500 gr.
6,23
4,12
ƃƯƽƴƵƱƯ Lurpak Soft ơƫơƴƩƳƬƝƭƯ 250ml
2,96
1,41
ƃƯƽƴƵƱƯ Lurpak Lighter Soft ơƭƜƫơƴƯ 2,96
1,41
250ml
c

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c

ƃƯƽƴƵƱƯ Lurpak ơƭƜƫơƴƯ 250ml
ƃƯƽƴƵƱƯ Lurpak ơƭƜƫơƴƯ 500ml
ƃƯƽƴƵƱƯ Lurpak ơƭƜƫơƴƯ ƳƪơƶƜƪƩ 250ml
ƄƜƫơ Becel Pro-Activ 1 0% 1 ƌƟƴƱƯ
Becel Pro-Activ Pressure Ƭƥ ƒƯƤƜƪƩƭƯ ²
ƃƥƱƟƪƯƪƯ 4Ɨ100 ƣƱ.
ƍơƱƣơƱƟƭƧ Becel Pro-Activ 250 gr.
ƍơƱƣơƱƟƭƧ Becel Pro-Activ 500 gr.
ƍơƱƣơƱƟƭƧ Becel Pro-Activ Ƭƥ ƥƫơƩƼƫơƤƯ
250 gr.
ƍơƱƣơƱƟƭƧ Becel Pro-Activ Ƭƥ ƥƫơƩƼƫơƤƯ
500 gr.
ƍơƣƩƯƭƝƦơ Hellmann·s 750ml
ƑơƴƜƴƥƲ ƪơƴƥƸƵƣƬƝƭƥƲ Mc Cain 1kgr
ƑơƴƜƴƥƲ ƪơƴƥƸƵƣƬƝƭƥƲ Mc Cain 2,5kgr
ƋơƶƝƲ espresso ILLY 250 ƣƱ.
ƋơƶƝƲ espresso Lavazza Oro 250 ƣƱ..
ƋơƶƝƲ espresso Lavazza Rossa 250 ƣƱ.
ƋơƶƝƲ ƶƟƫƴƱƯƵ Douwe Egberts ƋƫơƳƳƩƪƼƲ
ƍ. 250 ƣƱ.
ƋơƶƝƲ NesCafe Gold Blend 200 ƣƱ.
ƋơƶƝƲ NesCafe Gold Blend 100 ƣƱ.
ƑơƣƹƴƼ Carte d· Or ƖƱƜƯƵƫơ 1 lt.
ƑơƣƹƴƼ Vienneta Algida 1 lt.
ƑơƣƹƴƼ Corneto ƍignon x12
ƑơƣƹƴƼ Haagen ² Dazs 500 ƣƱơƬ.

2,76
4,95
2,69
2,45
3,52

1,40
2,70
1,40
1,41
2,21

3,42
5,90
3,65

2,05
3,97
2,52

6,26

4,36

3,60
2,45
5,89
7,52
4,08
3,38
3,58

3,52 ƴơ 800 ml
1,97
2,82 ƴơ 2,25 kgr
6,21
3,86
3,10
2,30

7,28
3,78
4,47
4,96
6,00
6,32

5,92
3,30
3,27 ƴơ 900 ml
1,67 ƴơ 650 ml
2,34
4.08

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc 

cc cccc !c 
c"#$%c c
& c"c'%c( (" ( 
c

c

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c

ƍưƩƳƪƼƴơ OREO ƣƥƬƩƳƴƜ
1,37
0.96
ƋƯƬưƼƳƴơ ƖƱƯƵƴƯƳơƫƜƴơ Del Monte 420
1,42
0,72
ƣƱơƬ.
ƍƯƵƳƴƜƱƤơ French American's 397 ml
2,73
1,91
Philadelphia Kraft ƴƵƱƟ 200 ƣƱơƬ.
1,95
1,42
La Vache qui rit light ƴƱƟƣƹƭơ ƴƵƱƜƪƩơ 140 1,52
1,15
ƣƱ.
La Vache qui rit ƴƱƟƣƹƭơ ƴƵƱƜƪƩơ 280 ƣƱ.
2,78
2,00
La Vache qui rit ƴƱƟƣƹƭơ ƴƵƱƜƪƩơ 280 ƣƱ.
1,50
1,15
Cadbury ƒƼƶƧƬơ ƓƯƪƯƫƜƴơƲ 250 gr.
2,6
1,69
Heinz ƋƝƴƳơư top down 570 ƣƱ.
2,87
2,12
Uncle Ben's ƓƜƫƴƳơ ƂƭơƭƜ 500 ƣƱ.
2,69
1,73
Babybel ƴƵƱƜƪƩơ Light 6X20 ƣƱơƬ.
2,13
1,69
Knorr ƓƯƽưƥƲ
1,25
0,54
Knorr ƋƽƢƯƩ 12 X 10
1,84
1,59
ƒƽƦƩ Uncle Ben Express ƍơƪƱƽƪƯƪƪƯ 250 1,98
1,78
ƣƱ. 1 ƪƩƫƼ
ƒƽƦƩ Uncle Ben 20' ƍơƪƱƽƪƯƪƪƯ 1.000 ƣƱ. 4,29
3,87
ƒƽƦƩ Uncle Ben Express Bashmati 250 ƣƱ. 1,98
1,78
c 
c c c c c c %c c c c &!! 
c !
c 'c 
! c c (
c
c
c
ƕưƯưƟƭơƪơƲ: ƆƫƫƧƭƩƪƜ ƥưƾƭƵƬơ ưƱƯƺƼƭƴơ
)c #c c c *( c !! 
c  c c c c  c 
c+c c c#!,cc c%" 
( c 
c!! cc
%!! c c %!!c(! c c---c. c c ! c,cccc
c
ƄƩơƯƽƱƴƩ ƔƐƔƂL 0% 150 ƣƱơƬ.
0,98
0,95
c

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c

ƄƩơƯƽƱƴƩ ƔƐƔƂL 2% Ƭƥ ƬƝƫƩ 2 Ɨ 150
ƣƱơƬ.
ƄƩơƯƽƱƴƩ TOTAL ƓƴƱơƣƣƩƳƴƼ 500
ƣƱơƬ.
ƍƥƢƣơƫ ƖƝƴơ 400 ƣƱơƬ.
c
c
c
ƑƊƎƂƋƂƓ ƃ· : ƔƒƐƖƊƍƂ ƋƂƔƂ ƆƊƅƐƓ

2,52

0,95

2,72

2,11

4,53 1,18 ƴơ 200 ƣƱơƬ.

ƓƴƯ ưƟƭơƪơ ơƵƴƼ ƪơƩ ơƶƯƽ ƴơ ưƱƯƺƼƭƴơ Ƥƥƭ ƝƷƯƵƭ ƴƧƭ ơƵƴƞ ƶƟƱƬơ ươƱơƴƟƨƥƭƴơƩ
ƳƵƣƪƱƩƴƩƪƜ ƯƩ ƥƫƜƷƩƳƴƥƲ ƴƩƬƝƲ ưƯƵ ƢƱƝƨƧƪơƭ, ƾƳƴƥ ƭơ ƳƵƣƪƱƩƨƥƟ Ƨ ƥƫƜƷƩƳƴƧ ƴƩƬƞ
ƳƴƧƭ ƯưƯƟơ ƬưƯƱƥƟ ƭơ ơƣƯƱơƳƴƥƟ Ɲƭơ ƥƟƤƯƲ ƳƴƩƲ ƤƽƯ ƷƾƱƥƲ.c /c c 
#
c (c 
 cc

0 c  cc c(! cc%"#c c #c c c"c c
 
c)!# c c c!cc
1c 
c2c c c%" 
( cơƫƥƽƱƩ ! c c! c345cc c 
c c(c cc c5ccc 
c!! c c c c !#cc 
(c536c---c c ! (c!# c c c 2c c c #c557c c587c 
c 
c!! c c c c #c96:c c97;cc---cccc
)c c c c ƣƜƫơc <c 
c c c ! c 
c 2c c c 
c3;7c c c55:c = c c ! (c !c! cc 557c c c
! cc c5:9cc c! c) c c c c c"cc 
c c!#c%" 
( c ccc!"c  c c c! c c 
c c c ! cc c c. c( c c#" c%!c 
c c  cc
c
c

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c

ƕưƯưƟƭơƪơƲ Ƃ· : ƖƱƯƽƴơ ƪơƩ ƫơƷơƭƩƪƜ
ƆƊƅƐƓ

ƔƊƍƈ
ƆƌƌƂƅƂƓ

ƑơƴƜƴƥƲ (ƪƩƫƼ ơưƼ - ƂƩƣƽưƴƯƵ)
ƑơƴƜƴƥƲ ƃƩƯƫƯƣƩƪƝƲ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƄƫƵƪƯươƴƜƴƥƲ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƋƱƥƬƬƽƤƩơ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƓƪƼƱƤơ (ƴơ ƴƱƟơ - ƋƩƭơƲ)
ƔƯƬƜƴƥƲ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƋơƱƼƴơ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƂƣƣƯƽƱƩơ ƴƥƬƜƷƩƯ
ƍơƭƩƴƜƱƩơ ƪƩƫƼ ơưƼ
ƑƩưƥƱƩƝƲ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƍơƱƯƽƫƩơ ƴƥƬƜƷƩƯ
ƌƜƷơƭƯ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƍưƱƼƪƯƫƫƯ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƋƯƵƭƯƵưƟƤƩ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƋƯƫƯƪƽƨƩơ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƑơƭƴƦƜƱƩơ (ƪƩƫƼ ơưƼ)
ƒơưƜƭƩơ (ƪƩƫƼ ơưƼ - ƐƫƫơƭƤƟơƲ)
ƂƷƫƜƤƩơ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
ƂƷƫƜƤƩơ ƖƆƔƆƌ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
ƍƞƫơ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
ƑƯƱƴƯƪƜƫƩơ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
ƍơƭƴơƱƟƭƩơ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
ƍươƭƜƭƥƲ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
c

0,58
1,74
1,95
0,39
0,72
1,36
0,54
0,51
3,66
2,18
0,80
0,27
1,83
1,17
2,13
1,88
1,47
1,98
2,62
1,38
0,70
1,03
1,53

ƔƊƍƈ
ƍ.
ƃƒƆƔƂƎƊƂƓ
0,43
1,05
1,04
0,35
0,95
1,90
0,64
0,68
2,07
2,01
0,39
0,82
2,11
2,13
1,75
2,96
3,67
1,43
1,99
0,71
0,95
1,66
0,76

> 
c( c c
c c c c
c%# c !# c
c 2 cc c
 c) (c c 
c c( c c c c
cc cccc

c
c

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c

ƕưƯưƟƭơƪơƲ ƃ· : ƐƓƑƒƊƂ & ƇƕƍƂƒƊƋƂ
c
ƆƊƅƐƓ

ƔƊƍƈ
ƆƌƌƂƅƂƓ

ƖơƳƼƫƩơ ƣƟƣơƭƴƥƲ 500 ƣƱơƬ.
ƖơƳƼƫƩơ ƬƝƴƱƩơ 500 ƣƱơƬ.
ƖơƳƼƫƩơ ƬơƵƱƯƬƜƴƩƪơ 500 ƣƱơƬ
ƖơƪƝƲ 500 ƣƱơƬ.
ƒƥƢƽƨƩơ 500 ƣƱơƬ.
ƒƽƦƩ ƬơƪƱƽƪƯƪƪƯ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
ƒƽƦƩ Bashmati 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
ƒƽƦƩ ƪơƶƝ 1 ƪƩƫƼ
ƒƽƦƩ Uncle Ben Express ƍơƪƱƵƪƯƪƪƯ
250 ƣƱ. 1 ƪƩƫƼ
ƒƽƦƩ Uncle Ben 20' ƍơƪƱƵƪƯƪƪƯ
1.000 ƣƱ.
ƒƽƦƩ Uncle Ben Express Bashmati
250 ƣƱ.
ƍơƪơƱƼƭƩơ 500 ƣƱ. ơưƼ
ƍơƪơƱƼƭƩơ ƃƩƯƫƯƣƩƪƜ 500 ƣƱ. ơưƼ
ƔƯƱƴƥƫƟƭƩơ 250 ƣƱ. ơưƼ
ƑƝƭƭƥƲ 500 ƣƱ. ơưƼ
c
$ c
c% ! c c c 
c!! c?cc
c
ƕưƯưƟƭơƪơƲ Ƅ· : ƋƒƆƂƔƊƋƂ c
ƆƊƅƐƓ

2,78
0,98
1,19
0,76
1,08
1,56
2,70
3,70
1,98

ƔƊƍƈ
ƍ.
M.ƃƒƆƔƂƎƊƂƓ
0,91
0,84
0,84
0,84
0,77
0,75
1,60
1,43
1,78

4,29

3,87

1,98

1,78

0,59
1,37
2,43
0,59

0,42
0,64
1,27
0,83

ƔƊƍƈ
ƆƌƌƂƅƂƓ
c

ƔƊƍƈ
ƍ.
ƃƒƆƔƂƎƊƂƓ

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c

ƋƱƝơƲ ƍƯƳƷƜƱƩ/ƃƯƤƩƭƼ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
5,05
ƋƩƬƜƲ ƃƯƤƩƭƼƲ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
6,60
ƋƱƝơƲ ƷƯƩƱƩƭƼ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
4,10
ƂƱƭƟ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
7,40
ƋƯƴƼưƯƵƫƯ ƶƱƝƳƪƯ ƪƯƬƬƜƴƩơ 1 ƪƩƫƼ
4,00
ơưƼ
ƋƯƴƼưƯƵƫƯ ƶƱƝƳƪƯ ƯƫƼƪƫƧƱƯ 1 ƪƩƫƼ
2,95
ơưƼ
ƄơƫƯưƯƽƫơ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
2,05
c
c
ƕưƯưƟƭơƪơƲ Ƅ· : ƄƂƌƂ, ƌƂƅƊ, ƂƌƆƕƒƊ, ƘƙƍƊ, ƂƕƄƂ 
c ( c
c %c?c
c
ƆƊƅƐƓ

ƔƊƍƈ
ƆƌƌƂƅƂƓ

ƄƜƫơ ƶƱƝƳƪƯ 1 ƫƟƴƱƯ ơưƼ
ƄƜƫơ ƶƱƝƳƪƯ ƢƩƯƫƯƣƩƪƼ 1 ƫƟƴƱƯ ơưƼ
ƄƜƫơ ƶƱƝƳƪƯ ƪơƴƳƩƪƟƳƩƯ 1 ƫƟƴƱƯ ơưƼ
ƄƜƫơ Becel Pro-Activ 2 0% 1 ƌƟƴƱƯ
ƆƫơƩƼƫơƤƯ ƑơƱƨƝƭƯ 1ƫƟƴƱƯ ơưƼ
ƈƫƩƝƫơƩƯ 1 ƫƩƴ. ơưƼ
ƂƱơƢƯƳƩƴƝƫơƩƯ 1 ƫƩƴ. ơưƼ
ƆƫơƩƼƫơƤƯ ƆƮƴƱơ ƑơƱƨƝƭƯ 1 ƫƩƴ.
ƂƫƥƽƱƩ ƳƴƜƱƩƭƯ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
ƂƫƥƽƱƩ ƢƩƯƫƯƣƩƪƼ 1 ƪƩƫƼ ơưƼ
ƘƹƬƟ ƣƩơ ƴƼƳƴ 480 ƣƱơƬ.
ƂƵƣƜ ƥƮƜƤơ ơưƼ

0,96
1,17
2,27
2,45
3,88
1,68
1,88
3,92
1,05
2,54
2,68
1,31

5,00
2,58
3,39
5,30
1,47
1,59
1,93

ƔƊƍƈ
ƍ.
ƃƒƆƔƂƎƊƂƓ
0,71
0,93
1,35
1,41
3,67
1,32
2,07
5,00
0,31
1,16
1,30
0,65

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc 

cc cccc !c 
c"#$%c c
& c"c'%c( (" ( 
c

c

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c

c
c
ƑƊƎƂƋƂƓ Ƅ· : ƂƑƐƒƒƕƑƂƎƔƊƋƂ- ƋƂƉƂƒƊƓƔƊƋƂ
ƆƊƅƐƓ

ƔƊƍƈ
ƆƌƌƂƅƂƓ

ƕƄƒƐ ƋƂƉƂƒƊƓƍƐƕ HARPIC
ƑƆƕƋƐ 750ML
ƋƒƆƍƐƓƂƑƐƕƎƐ DETTOL
ƗƂƌ. ƂƎƔƌƊƂ 250ml
ƕƄƒƐ ƋƂƉƂƒƊƓƍƐƕ MR.
MUSCLE SHOWER SHINE
500ML
ƋƂƉƂƒƊƓƔƊƋƐ CILLIT BANG
DECREASER ƑƊƓƔƐƌƊ 750gr
ƋƒƆƍƂ CIF ƓƑƒƆƕ ƄƊƂ ƔƐ
ƍƑƂƎƊƐ ƌƆƕƋƐ 750ml
ƄƕƂƌƊƓƔƊƋƐ ƍƆƔƂƌƌƙƎ
BRASSO 150ML
ƋƂƉƂƒƊƓƔƊƋƐ ƂƌƂƔƙƎ VIAKAL
500ML
BECKMANN ƏƆƃƂƖƈ ƑƊƓƂ
ƋƆƒƊ 50Ƅƒ
BECKMANN ƏƆƃƂƖƈ ƍƆƌƂƎƊ
50Ƅƒ
ACE GENTILE ƆƎƂƌƌƂƋƔƊƋƐ
ƗƌƙƒƊƐƕ 1 ƌƊƔƒO
Galgon Gel ƂưƯƳƪƫƧƱƵƭƴƩƪƼ
ƑƫƵƭƴƧƱƟƯƵ 750 ml.
Glo White ƣƩơ ƝƣƷƱƹƬƧ ƪƯƵƱƴƟƭơ
SKIP ƑơƭƟƳƷƵƱƯ ƵƣƱƼ 1,47lit.
c

ƔƊƍƈ
ƍ.
ƃƒƆƔƂƎƊƂƓ
2,45

1,31

3,00

2,12

1,96

1,44

4,21

3,42

3,28

2,86

4,43

2,36

2,47

3,11

2,80

1,65

2,80

1,65

2,07

2,06

4,88
2,90
12,39

4,40
2,39
7,27

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c

SKIP ƑơƭƟƳƷƵƱƯ ƵƣƱƼ 1 lit.
8,44
4,14
Vanish Oxi Action Magnets
6,53
4,67
Vanish Oxi Action 500 gr.
6,69
4,47
GLADE ƋƌƂƓƓƊƋƐ ƋƆƒƊ
3,99
1,53
ƍƂƎƐƌƊƂ-ƃƂƎƊƌƊƂ
c 

c ( c c ( c c #c 
c c c 
! c@(c 
c%c ABCDEFc 
c !! c !"#c c #c 
ccc c c cc
ccc
ƆưƩƳƧƬƜƭƳƥƩƲ ƥưƟ ƴƧƲ ƝƱƥƵƭơƲ:
1. <c !
Gc c c59H4H933;cc
2.c<c!
%" c ccHc)! c!c c
c (
c(c 
c*c
$ cc
3. Ic " 
c c :c !c  c H2c 
c c c (! c  c 
c  c c c *( c c c % c c !! 
c cc 
c cccc  c c c  cc c! c cc c 

# c <c #
c c ( c c c ( c c ! c c 
#c c c (
c c " c c c ! c  c c c 
c 
c c
c 
c "c c c 
c c c !c !! c c  c 
" c 
c c c( c2 c 
c (c 
c" c c 
c
"c "cc c cc
. c ! ccc c c 
c c c"c% c(! cc 
c
! (c 
G% c c cJ ccc
c
c
c
c

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

cccccccccc

c
c
cccccccccc ccc 
cccc cc cc cc 
c ccc cc c c cc 
ccccc cc c

c
c

c
c
c
c
)c*((+ %c*,- . 
%c*",$c*" '( cc -c "+c%c(/# , c
0,c1(2"-c345 6c
c

c

c
c

cc c cccc c c c c 

cccc c 

c 
ccc !"cc#cc

c

c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful