You are on page 1of 31

www.KpssAnaliz.

com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

Meşru müdafaa ne demektir?


Bir hukuki ilişkide, iki kişiden birinin diğerine
karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu şey -----
A) Bir kimsenin bilerek sebebiyet vermediği bir
olarak tanımlanırken; iki tarafın bir hukuki sonu-
tehlikeden kendisini veya başkasını kurtar-
cu elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve bir-
mak için suç işlemek zorunda kalmasıdır.
birine uygun surette açıklamaları ise -----------
olarak tanımlanır. B) Bir kimsenin ağır ve haksız bir saldırıya
karşı kendisini veya bir başkasını korumak
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki- için gösterdiği zorunlu tepkidir.
lerden hangisi getirilmelidir?
C) Öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olma-

A) Borç - Sözleşme yan ama failin hareketi sebebiyle ortaya çı-


kan neticedir.
B) Borç - Edim
D) Bir kimsenin bir başka kimse tarafından suç
C) Borçlu - İcap
işlenmeye zorlanması demektir.
D) Tazminat - Borç
E) Beklenmeyen hal, öngörülmesi mümkün
E) İfa - Edim olmayan ama failin hareketi sebebiyle orta-
ya çıkan neticedir.
www.kpss.info

Borç; bir hukuki ilişkide iki kişiden birinin diğeri-


ne karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu şeyi Meşru müdafaa, ceza sorumluluğunu ortadan
ifade eder. Örneğin, bir kırtasiye ile size bir kaldıran hallerden biridir. Meşru müdafaanın
dökümanın fotokopisini çekmesi konusunda doğru tanımı B seçeneğinde doğru olarak ya-
anlaşmış iseniz; kırtasiyecinin borcu fotokopiyi pılmıştır. Ceza sorumluluğunu kaldıran diğer
çekmek; sizin borcunuz ise fotokopi ücretini hallerse; ıztırar (zorunluluk) hali (A seçeneği),
ödemektir. kaza ve tesadüf (C seçeneği), cebir (D seçene-
ği), kaza ve tesadüf (E seçeneği), mücbir se-
Sözleşme ise, iki tarafın bir hukuki sonucu elde bep, ikrah ve tehdittir.
etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine
uygun surette açıklamaları demektir. Örneğin; (Cevap B)
bir dairenin belli bir bedel karşılığında kullanıl-
ması konusunda kiracı ile kiraya veren anlaş-
mışlarsa ortaya “kira sözleşmesi” çıkar.

(Cevap A)

DİNAMİK AKADEMİ 1

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Hukukun çeşitli anlamları için; Aşağıdakilerden hangisinin “kanun” ile ku-


rulması zorunlu değildir?
I. Belli bir memlekette, belli bir dönemde yü-
rürlükte bulunan hukuk kurallarının bütünü-
A) Köy B) İlçe
dür.
C) İl D) Bakanlık
II. Belli bir memlekette, belli bir dönemde uy-
gulanması gereken, sosyal gereksinmeleri E) Vakıf Üniversitesi
adalete en uygun biçimde karşılayacağı dü-
şünülen hukuk kurallarının bütünüdür.

Yapılan tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden Yeni bir köy, il idare kurulu, il genel meclisi ve
hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bayındırlık Bakanlığı’nın mütalaası ile İçişleri
Bakanlığı’nın kararı ile kurulur.
I II
(Cevap A)
A) Pozitif hukuk İdeal hukuk

B) Mevzu hukuk İdeal hukuk


C) Mevzu hukuk Pozitif hukuk
www.kpss.info

D) İdeal hukuk Pozitif hukuk

E) Doğal hukuk Mevzu hukuk

Belli bir memlekette, belli bir dönemde yürürlük-


te bulunan hukuk kurallarının bütünü pozitif
veya müspet hukuku oluşturur. Bu kavrama,
yetkili makamlar tarafından çıkarılan kanunlar,
tüzükler, yönetmelikler gibi yazılı metinlerle tes-
pit olunan kurallar girdiği gibi, henüz yazılı bir
I. Mevzu hukukun en önemli bilgi kaynakla-
şekle bürünmemiş olan ve fakat uyulması zo-
rındandır.
runlu olan örf ve adet kuralları da girer. (I)
II. Kanunlar, tüzükler ve Anayasa Mahkemesi
Doktrinde “olması gereken hukuk” adı da ve- kararları gibi metinler burada yayınlanır.
rilen ideal hukuk, vücut bulması istenen, arzu-
III. Bakanlıkların bazı tebliğleri de burada ya-
lanan hukuku ifade eder. (II)
yınlanır.
(Cevap A)
Resmi Gazete hakkında yukarıda verilen bil-
gilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

2 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

Yazısız anayasa; Toplum içinde uzunca bir


süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve bağlayıcı
olduğuna inanılan uygulamalardan oluşan ana-
Resmi Gazete, 7.10.1920 tarihinde kurulmuş-
yasadır. Teamüli anayasa ve geleneksel ana-
tur; resmi tatil günlerinden başka her gün Anka-
yasa olarakta adlandırılır.
ra’da yayımlanır. Kanunlar, TBMM kararları,
tüzükler bazı yönetmeliklerden başka, Anayasa (Cevap E)
Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararları
ile, Yargıtay, Danıştay gibi yüksek yargı merci-
lerinin İçtihat Birleştirme kararları, Yüksek Ha-
kem Kurulu kararları, bakanlıkların tebliğleri ve
ilanları da bu gazetede yayımlanır.

(Cevap E)
www.kpss.info

Anayasalar, bazen normal yasama meclisleri


tarafından, bazen de Kurucu Meclis denen özel
bir kurul tarafından kabul edilir.

Buna göre, aşağıdaki verilen anayasaları-


mızdan hangisi kurucu meclisler tarafından
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin anayasası çıkarılmıştır?
yazılı değildir?
A) 1924 Anayasası – 1982 Anayasası
A) Türkiye B) Hollanda C) Amerika
B) 1961 Anayasası – 1982 Anayasası
D) Almanya E) İngiltere
C) 1924 Anayasası – 1961 Anayasası

D) 1876 Kanuni Esasi’si

E) 1982 Anayasası
Anayasalar, yazılı ve yazısız anayasa ayrımına
tabi tutulurlar.

Yazılı anayasa; Bir anayasa içerisinde olması


1961 ve 1982 Anayasaları, kurucu meclisler
düşünülebilecek kuralların yetkili bir organ tara-
tarafından çıkarılmıştır.
fından belirli bir belge içinde toplanmasıdır. İn-
giltere gibi anayasaları geleneklere dayanan (Cevap B)
ülkeler dışında, hemen hemen bütün devletlerin
anayasaları yazılıdır.
DİNAMİK AKADEMİ 3

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye’nin içeri- 1982 Anayasası’na göre;


sinde bulunduğu hukuk sistemi aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (I) ------, kanunları yapmak, yani hukuk kuralı
koymak ve yürütmeyi denetlemek yetkisiyle,
A) İslam Hukuk Sistemi
(II) -------; yasama organının çıkardığı kanunları
B) Roma Germen Hukuk Sistemi uygulayarak kamu hizmetlerini yürütmek yetki-
C) Sosyalist Hukuk Sistemi siyle,

D) Common Law Hukuk Sistemi (III) ----- ise kanunların uygulanmasından doğan
E) Kilise Hukuku uyuşmazlıklarda, hakkı söylemek yetki ve göre-
viyle donatılmıştır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki-


lerden hangisi getirilmelidir?
İslam Hukuk Sistemi: Dinsel temellere daya-
nır. Temel kaynağı Kuran ve Sünnet’tir. İslam
I II III
memleketlerinin birçoğunda uygulanan İslam
Hukuku, Cumhuriyet dönemine kadar Türki- A) Yürütme Yasama Yargı
www.kpss.info

ye’de de uygulanmıştır. organı organı organı

B) Yürütme Yargı Yasama


Roma Germen Hukuk Sistemi: Roma Huku-
organı organı organı
kuna dayanır. Roma Hukuku, Corpus Juris
Civilis ile yazılı hale gelmiştir. Bu hukuk siste- C) Yargı Yasama Yürütme
minde özel hukuk – kamu hukuku ayrımı vardır. organı organı organı
Türkiye’nin bu grupta olduğu söylenebilir. D) Yasama Yürütme Yargı
organı organı organı
Sosyalist Hukuk Sistemi: 1917 bolşevik dev-
riminden sonra Rusya’da uygulama alanı bulan E) Yasama Yargı Yürütme
bu sistemde genellikle, üretim araçları üzerinde organı organı organı
bireyin mülkiyet hakkı ve bunun sonucu olarak,
miras hakkı tanınmamaktadır.

Common Law (Anglo-Sakson) Hukuk Siste- Kanunları yapmak Yasama organının (TBMM),
mi: “Ortak Hukuk” anlamına gelen Common
Law, daha çok geleneklere dayanmakta ve ha- Kamu hizmetlerini yürütme Yürütme organının
kimler tarafından geliştirilmiş bulunmaktadır. (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu),

(Cevap B) Kanunların uygulanmasından doğan uyuşmaz-


lıkları çözmek ise Yargı organının (Bağımsız
Mahkemeler) görev ve yetkilerindendir.

(Cevap D)

4 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

1982 Anayasası’na göre “yasama organı”na Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzen


ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğru kuralları içerisinde yer almaz?
değildir?
A) Hukuk kuralları B) Din kuralları
A) Yasama organı Türkiye Büyük Millet Mecli-
C) Ahlâk kuralları D) Görgü kuralları
si’dir.
E) Tabiat kuralları
B) Meclis, beş yılda bir genel oyla seçilen 550
milletvekilinden oluşur.

C) Büyük Millet Meclisi üyeleri yasama sorum-


suzluğuna sahiptir. Toplumlarda düzenin sağlanabilmesi için birta-
kım kuralların öngörülmesi zorunluluğu vardır.
D) İdeolojik ve anarşik olaylara katılma suçun-
Bu kuralların bir kısmı, kişilere bazı ödevler yük-
dan hüküm giyenler milletvekili seçilemez-
ler ve bazı yetkiler verir; bir kısmı ise sadece
ler.
ödevler yükler. Kişilere yetki veren ve ödev
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yasama yükleyen veya sadece ödev yükleyen bu kural-
dokunulmazlığına sahiptir. lara toplumsal davranış (sosyal düzen) ku-
ralları denir. Toplumsal davranış kapsamına
www.kpss.info

hukuk, ahlâk, din ve görgü kuralları girer.

….. Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine (Cevap E)


katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçla-
rından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış
olsalar bile milletvekili seçilemezler.

2002 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle “ideolo-


jik veya anarşik eylemlere” ibaresi “terör eylemleri-
ne” olarak değiştirilmiştir.

(Cevap D)

Belirli bir ülkede, belli bir zamanda yürürlük-


te bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad
verilir?

A) Pozitif Hukuk B) Mevzu Hukuk

C) Tarihi Hukuk D) Maddi Hukuk

E) İdeal Hukuk

DİNAMİK AKADEMİ 5

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Belirli bir ülkede, belli bir zamanda yürürlükte Milli devlet, devlete vatandaşlık bağı ile bağlı
bulunan hukuk “yürürlükteki hukuk” olarak bulunan milli şuur ve ülküler etrafında toplanan
isimlendirilir. Yürürlükteki hukuka “olan hukuk”, herkesin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü-
“pozitif hukuk” ya da “dogmatik hukuk”ta denilir. tünlük içinde bulunduğu devleti ifade eder. Bu
Yürürlükteki hukukun içeriğine sadece yazılı ilke anayasamızda “Atatürk Milliyetçiliğine bağlı
olan hukuk kuralları, mesela kanunlar, kanun devlet” olarak ifade edilmiştir. (Md.2)
hükmünde kararnameler, uluslar arası antlaş-
(Cevap A)
malar, tüzük ve yönetmelikler, boşluk doldur-
mak amacı ile konan içtihadı birleştirme kararla-
rı; yazılı olmayan hukuk kuralları, mesela örf
ve adet hukuku da girer.

(Cevap A)
www.kpss.info

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını aşağıda-


kilerden hangisi seçer?

A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

B) Adalet Bakanı

C) Yargıtay

D) TBMM

E) Cumhurbaşkanı

“Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin devlete vatan-


daşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” kuralı
aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin Anayasanın 104. maddesine göre, Yargıtay
gereğidir? Cumhuriyet Başsavcısı ile vekilini Cumhurbaş-
kanı seçer.
A) Milli devlet ilkesi

B) Demokratik devlet ilkesi


Bilgi Notu:
C) Laik devlet ilkesi Yargıtay üyelerini HSYK seçer.
D) Sosyal devlet ilkesi (Cevap E)
E) Hukuk devleti ilkesi

6 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

“Muhalefetin iktidar olma şansının mevcut ol- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının


ması” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisi- tek başına yapabileceği işlemlerden değil-
nin bir gereğidir? dir?

A) Üniter devlet ilkesi A) Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası aç-

B) Laik devlet ilkesi mak

B) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini seçmek


C) Hukuk devleti ilkesi
D) Sosyal devlet ilkesi C) Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçmek

D) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak


E) Demokratik devlet ilkesi
E) Bakanları atamak

Demokratik devlet, “demokrasiye uygun” dev-


let demektir. Demokratik devlet için şu koşullar Anayasanın 104. maddesine göre, Cumhurbaş-
sağlanmalıdır: kanı, bakanlar, Başbakanın teklifi ile atar. A, B,
C ve D’de belirtilenler Cumhurbaşkanının tek
 Etkin siyasal makamlar seçimle işbaşına
www.kpss.info

başına yapabileceği işlemlerdendir.


gelmelidir.
(Cevap E)
 Seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.
 Seçimler serbest olmalıdır.

 Birden çok siyasi parti olmalıdır.

 Muhalefetin iktidar olma şansı mevcut bu-


lunmalıdır.

 Temel kamu hakları tanınmış ve güvence


altına alınmış olmalıdır.

(Cevap E)

Bir ülkede, belli bir zamanda yürürlükte bu-


lunan hukuk kurallarından sadece yazılı
olanlarına ne ad verilir?

A) Pozitif Hukuk B) Şekli Hukuk

C) Mevzu Hukuk D) İdeal Hukuk

E) Tarihi Hukuk

DİNAMİK AKADEMİ 7

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Mevzu hukuk, bir ülkede belli bir zamanda yü- Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda yer
rürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece alan “hukuk devleti ilkesi”nin gereklerinden
yazılı olanlarını kapsar. Mevzu hukuk, yetkili bir biri değildir?
makam tarafından konmuş hukuk kurallarının
bütünüdür. Kanunlar, KHK’lar, tüzükler ve yö- A) Hakimler bağımsız ve teminatlı olmalıdır.
netmelikler, mevzu hukukun içeriğini oluşturur. B) İdari faaliyetler önceden bilinebilir olmalıdır.
Bunlara kısaca “mevzuat” denir.
C) İdarenin mali sorumluluğu mevcut olmalıdır.
Bilgi Notu: D) Etkin siyasal makamlar seçimle işbaşına
gelmelidir.
Örf ve adet hukuku, yazılı olmadığından mev-
zu hukuk kavramına dahil değildir. E) İdare yargısal denetime tabi olmalıdır.

(Cevap C)

HUKUK DEVLETİNİN GEREKLERİ

Ya sama organı hukuken bağlı olmalıdır.


www.kpss.info

Yürüt me organı hukuken bağlı olmalıd ır.


“İdarenin yargısal denetime tabi olması” aşağı-
daki anayasal ilkelerden hangisinin gereği-
Yargı organı hukuken bağlı olmalıd ır.
dir?

İdare y argısal denetime tabi olmalıdır.


A) Cumhuriyetçilik ilkesi

B) Üniter devlet ilkesi


Hakimler bağımsız v e teminatlı olmalıdır.
C) Laik devlet ilkesi

D) Hukuk devleti ilkesi İdari f aaliy etler önceden bilinebilir olmal ıdır.

E) Sosyal devlet ilkesi


Hukuki güv enlik ilkesi mev cut olmalıdır.

İdarenin mali sorumluluğu mev cut olmalıdır.


Hukuk devleti, faaliyetlerinde hukuk kurallarına
bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağ-
layan devlet demektir. İdarenin yargısal deneti-
Etkin siyasal seçimlerin seçimle işbaşına gel-
me tabi olması hukuk devleti ilkesinin en önemli
mesi, demokratik devlet ilkesinin bir gereğidir.
şartlarındandır.
(Cevap D)
(Cevap D)

8 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden Kullanıldıklarında yeni bir hukuki ilişki doğuyor-
hangisi doğru değildir? sa bu haklara “Kurucu yenilik doğuran hak-
lar” denir. Bu hakların kullanılması ile, evvelce
A) Kurucu değil, Tali Meclis tarafından hazır- mevcut olmayan bir hak kazanılır veya yeni bir
lanmıştır. durum yaratılır. Bazı hukukçu yazarlar koruyucu
B) Yasama TBMM, Yürütme Cumhurbaşkanı doğuran haklara, “Yaratıcı yenilik doğuran hak-
ve İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu), lar”da şeklinde ifade etmiştir.
Yargı ise Bağımsız Mahkemeler tarafından (Cevap A)
yürütülmektedir.

C) 1924 Anayasası, Türk Anayasa tarihine


“katı” bir anayasa olarak geçmiştir.
D) Bu anayasanın resmi adı “Teşkilat-ı Esasi-
ye Kanunu”dur.
E) Anayasanın ilk metninde “Laiklik” ilkesi vur-
gulanmıştır.
www.kpss.info

“Mevcut bir hukuki durumun tek taraflı irade


1924 Anayasası’nın ilk halinde “Laiklik” vurgu- beyanı ile değiştirilmesini sağlayan haklara” ne
lanmamıştır. Laiklik daha sonra yapılan değişik- ad verilir?
likle anayasaya girmiştir.
A) Kurucu yenilik doğuran haklar
(Cevap E)
B) Değiştirici yenilik doğuran haklar

C) Kişilik hakları

D) Temel haklar ve ödevler

E) Bozucu yenilik doğuran haklar

“Kullanıldıklarında yeni bir hukuki ilişki doğuran” Mevcut bir hukuki durumun tek taraflı irade be-
haklara ne ad verilir? yanı ile değiştirilmesini sağlayan haklara, de-
ğiştirici yenilik doğuran haklar denir. Bu nite-
A) Kurucu yenilik doğuran haklar likteki hakkın kullanılması ile mevcut bir durum
tamamen ortadan kalkmaz ise de, eski durum-
B) Değiştirici yenilik doğuran haklar
da bir değişiklik meydana gelir.
C) Bozucu yenilik doğuran haklar
(Cevap B)
D) Kişilik hakları

E) Alelade haklar

DİNAMİK AKADEMİ 9

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

“Kullanıldıklarında, kişiye mevcut bir hukuki du- Siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafın-
rumu sona erdirme yetkisi veren haklara” ne ad dan değil, Anayasa Mahkemesi tarafından yapı-
verilir? lır. Anayasa Mahkemesi, mali denetim konu-
sunda Sayıştay’dan yardım sağlar.
A) Mutlak haklar
(Cevap B)
B) Kurucu yenilik doğuran haklar

C) Alalade haklar
D) Değiştirici yenilik doğuran haklar

E) Bozucu yenilik doğuran haklar

Kullanıldıklarında, kişiye mevcut bir hukuki du- 1982 Anayasası’na göre Yargıtay Cumhuri-
rumu sona erdirme yetkisi veren haklara “bo- yet Başsavcısı tarafından bir parti hakkında
zucu yenilik doğuran haklar” denir. Hak sahi- Anayasa Mahkemesine kapatma davası açıl-
bi, bu nitelikteki bir hakkını kullandığı zaman, dığında, Anayasa Mahkemesi;
www.kpss.info

evvelce mevcut olan bir hukuksal durum orta-


dan kalkar. I. Davanın reddi

II. Kapatma kararı


(Cevap E)
III. Partinin devlet yardımından kısmen veya
tamamen yoksun bırakılması

kararlarından hangisini verebilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II


D) II ve III E) I, II ve III

1982 Anayasası’na göre siyasi partilerin mali Kapatma davasının sonucunda Anayasa Mah-
denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından kemesi davanın reddine, partinin kapatılmasına
yapılır? veya partinin devlet yardımından kısmen veya
tamamen yoksun bırakılmasına karar verir.
A) Sayıştay Anayasa Mahkemesinin alabileceği her üç ka-
B) Anayasa Mahkemesi rarda kesindir. Karara karşı itiraz veya temyiz
yolu yoktur.
C) Yargıtay
(Cevap E)
D) Yüksek Seçim Kurulu

E) Vergi Mahkemeleri

10 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

1982 Anayasası’na göre, bir vatandaşın mil- İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danış-
letvekili seçilme yeterliliğine ilişkin karar tay kararıyla belediye başkanının başkanlık sı-
vermeye yetkili organ aşağıdakilerden han- fatı sona erer.
gisidir?
(Cevap C)

A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

B) Yüksek Seçim Kurulu

C) Anayasa Mahkemesi
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

E) Yargıtay Genel Kurulu

Bir kimsenin milletvekili seçilme yeterliliği konu-


sunda yasada belirtilen şartların taşınıp taşın-
madığı konusunda karar vermeye yetkili makam
www.kpss.info

Yüksek Seçim Kurulu’dur.

(Cevap B)

Aşağıdakilerden hangisi seçmen olmanın bir


şartı değildir?

A) 18 yaşını doldurmuş olmak

B) En az ilkokul mezunu olmak

C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

D) Türk vatandaşı olmak

E) Kısıtlı olmamak

Belediye başkanının görevine son verme


makam ve kurumlardan hangisinin kararı ile
olur? Hukukumuza göre, gerek milletvekili genel se-
çimlerinde, halkoylamasında ve yerel seçimler-
A) Vali de okuryazar olmak ve/veya ilkokul mezunu
B) İçişleri Bakanı olmak şartı aranmaz.

C) Danıştay (Cevap B)

D) Anayasa Mahkemesi

E) TBMM
DİNAMİK AKADEMİ 11

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre “genel seçimler”


milletvekili seçilebilir? aşağıdaki makamlardan / organlardan han-
gisinin yönetim ve denetimi altında yapılır?
A) Tutuklu yargılanan bir kişi
A) Yasama organı B) Yürütme organı
B) Türkiye’de yaşayan bir Amerika vatandaşı
C) Yargı organları D) Kolluk kuvvetleri
C) 25 yaşından gün almış bir kişi
D) Askerlik hizmetini tecil ettiren bir kişi E) Uluslar arası kuruluşlar

E) Müebbet hapis cezası ile cezalandırılan bir


kişi
Anayasamıza göre, “seçimler, yargı organları-
nın genel yönetim ve denetimi altında yapılır.”
(Md.79) Kanun koyucu bu amaçla Yüksek Se-
Tutuklu yargılanan bir kişinin aday olmasında
çim Kurulu (YSK)’nu kurmuştur. Ayrıca (kanun
bir sakınca yoktur. Çünkü “tutuklu yargılanmak”
doğrultusunda) illerde “il seçim kurulu”, ilçelerde
hüküm giymiş olmak demek değildir. Hiç kimse ise “ilçe seçim kurulu” kurulmuştur.
mahkeme kararıyla “hüküm” giymedikçe suçlu
www.kpss.info

sayılamaz. (A) (Cevap C)

Türkiye’de yaşasa bile, Türk vatandaşı olmayan


kişi aday olamaz. (B)

25 yaşından gün almış olmak yetmez, 25 yaşını


doldurması gerekmektedir. (C)

Askerlik hizmeti ile yükümlü bir kişinin tecil et-


tirmesi yeterli değildir. (D)

Müebbet (hatta toplam bir yıldan fazla) hapis


cezasına hüküm giymiş olanlarda aday olamaz-
lar. (E) “Milletvekillerinin görevlerini yerine getirme-
(Cevap A) leri sırasında açıkladıkları düşüncelerden ve
verdikleri oylardan dolayı herhangi bir so-
ruşturmaya uğramamaları”na ne ad verilir?

A) Yasama dokunulmazlığı

B) Siyasi sorumsuzluk

C) Yasama yetkisinin asliliği

D) Milletin temsili ilkesi

E) Yasama sorumsuzluğu

12 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

Anayasaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama dokunulmazlığı, milletvekilleri hak-
üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerin- kında, suç işlediklerinden bahisle, meclisin ka-
den, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o rarı olmadan cezai takibata maruz kalmamaları
oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine anlamına gelir. Yasama dokunulmazlığının
Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları amacı, milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza
Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan kovuşturmalarından korumaktır. Buna göre,
sorumlu tutulamazlar. (Md.83) milletvekilleri TBMM kararı olmadıkça;

Yasama sorumsuzluğunun tanınmasındaki  tutulamaz


amaç, milletvekillerinin meclis çalışmaları esna-  sorguya çekilemez
sındaki söz ve düşünce hürriyetini tam olarak
 tutuklanamaz
korumaktır.
 yargılanamaz.
(Cevap E)
(Cevap D)
www.kpss.info

“İçtüzük”e ilişkin aşağıdaki ifadelerden han-


gisi doğru değildir?

A) Meclis çalışmalarıyla ilgili her konu içtüzük-


le düzenlenebilir.
“Milletvekillerinin, suç işlediklerinden bahis-
le, TBMM’nin kararı olmadıkça cezai takibata B) İçtüzükle vatandaşlar için bağlayıcı hukuk
maruz kalmamalarına” ne ad verilir? kuralları getirilemez.

C) İçtüzük, Anayasa Mahkemesi denetimine


A) Yasama sorumsuzluğu
tabidir.
B) Yasama dönemi
D) İçtüzük bir “parlamento kararı” niteliğinde-
C) Yasama yetkisinin asliliği dir.
D) Yasama dokunulmazlığı E) İçtüzükler, Bakanlar Kurulu tarafından ha-

E) Milletin temsili ilkesi zırlanır.

DİNAMİK AKADEMİ 13

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

İçtüzükler, yasama yetkisini elinde bulunduran “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ara verme
meclisin iç yapısı ve çalışma düzenini düzenler. veya tatil sırasındayken toplanmasına” ne
Bakanlar Kurulu, yürütmeyi temsil eder. Bakan- ad verilir?
lar Kurulunun içtüzük ile ilgili bir tasarrufta bu-
lunması söz konusu olamaz. İçtüzük, bizzat A) Birleşim
meclisin kendisi tarafından düzenlenir. B) Kendiliğinden toplanma
(Cevap E) C) Ara verme
D) Olağanüstü toplantı

E) Oturum

TBMM’nin ara verme veya tatil sırasındayken


toplanmasına “olağanüstü toplantı” denir.
Olağanüstü toplantı çağrısı, doğrudan doğruya
veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Cum-
www.kpss.info

hurbaşkanınca yapılır. Meclis Başkanı da


doğrudan doğruya veya üyelerinin beşte birinin
yazılı istemi üzerine meclisi olağanüstü toplan-
tıya çağırır. Bakanlar Kurulunun istemi varsa
Cumhurbaşkanı, TBMM üyelerinin beşte birinin
istemi varsa Meclis Başkanı meclisi toplantıya
çağırmak zorundadır.

(Cevap D)

TBMM’de “Siyasi Parti Grubu” en az kaç üye


ile kurulur?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 E) 50 1982 Anayasası’na göre;

I. Para basılmasına karar vermek

II. Savaş ilanına karar vermek


Anayasamızın 95. maddesinin 2.ci fıkrasına
III. Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek
göre, “siyasi parti grupları en az 20 üyeden
meydana gelir”. görev ve yetkilerinden hangileri TBMM’ye
aittir?
(Cevap C)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

14 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

Para basılmasına karar vermek ve savaş ilanı- I. Belediye Başkanları


na karar vermek TBMM’nin görev ve yetkilerin- II. Başbakan
dendir. Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek
III. Cumhurbaşkanı
ise Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden-
dir. Anayasamıza göre yukarıdakilerden hangisi
doğrudan doğruya “halk” tarafından seçilir?
(Cevap D)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I ve III

Belediye başkanları ve Cumhurbaşkanı halk


tarafından seçilir. Bakanlar Kurulunun başı olan
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Mil- başbakan ise Cumhurbaşkanınca, TBMM üye-
let Meclisi’nin görev ve yetkilerinden biri leri arasından atanır.
değildir? (Cevap E)
www.kpss.info

A) Kanun koymak, kaldırmak ve değiştirmek

B) Hükümetin eylemlerini denetlemek

C) Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak


D) Anayasayı değiştirmek

E) İçtüzük yapmak

Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kuru-


lunun anayasadan doğrudan doğruya aldığı
veya yasama organından yetki devri yoluyla
sınırlı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra Gerektiğinde Cumhurbaşkanına vekalet et-
TBMM’nin denetimine tabi olan ve normlar hiye- me görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangi-
rarşisinde kanun düzeyinde yer alan bir düzen- sine tanınmıştır?
leyici işlemlerdir. Meclisin Kanun Hükmünde
Kararname çıkarmak gibi bir yetkisi yoktur. A) Başbakan
TBMM, kanunun bizzat kendisini koymak yetki- B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
sine sahiptir.
C) Bakanlar Kurulu
(Cevap C)
D) Meclis Başkanı

E) İçişleri Bakanı

DİNAMİK AKADEMİ 15

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanının hastalık Prof. Dr. Ekmelettin İhsanoğlu, Türkiye’nin de


ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici ola- kurucu üyeleri arasında bulunduğu İKÖ’nün
rak görevinden ayrılması hallerinde, görevine genel sekreterliğini yürütmektedir.
dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir
(Cevap C)
sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşal-
ması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaş-
kanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait
yetkileri kullanır. (Md.106)

(Cevap D)
www.kpss.info

Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti’ni


ve Türk milletinin birliğini, Anayasanın uy-
gulanması ile devlet organlarının düzenli ve
uyumlu çalışmasını gözetmek aşağıdakiler-
den hangisinin görev ve yetkilerindendir?

A) TBMM B) Bakanlar Kurulu


C) Meclis Başkanı D) Başbakan
Genel sekreterliğini Türkiye’yi temsilen Prof.
Dr. Ekmelettin İhsanoğlu’nun yürüttüğü, E) Cumhurbaşkanı
merkezi Cidde’de bulunan, İslam ülkeleri
tarafından kurulan örgüt aşağıdakilerden
hangisidir?
Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Devletin ba-
A) Gelişen Sekiz Ülke (D-8) şıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk
Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygu-
B) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)
lanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyum-
C) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) lu çalışmasını gözetir. (Md.104)
D) Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi
(Cevap E)
(TÜRKSOY)

E) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

16 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve Bucak; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli


verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştiril- hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulunan
mesinin sağlanması amacıyla Cumhurbaş- kasaba ve köylerden meydana gelen idari bö-
kanlığına bağlı olarak kurulan anayasal ku- lüme bucak denir. Bucak idaresi; bucak müdü-
ruluş aşağıdakilerden hangisidir? rü, bucak komisyonu ve bucak meclisinden olu-
şur.
A) Devlet Denetleme Kurulu
(Cevap B)
B) Yüksek Seçim Kurulu

C) Sayıştay
D) Yüksek Denetleme Kurulu

E) Danıştay

İdarenin hukuka uygunluğunu denetleyen Cum-


hurbaşkanlığı kuruluşu Devlet Denetleme Kuru-
www.kpss.info

lu’dur.

(Cevap A)

I. Kamuya yararlı dernek ve vakıflar

II. Türk Silahlı Kuvvetleri

III. Yargı organları

Yukarıdakilerden hangisinde Devlet Denet-


leme Kurulu’nun denetleme yetkisi bulun-
mamaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
Coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli
hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulu-
nan kasaba ve köylerden meydana gelen
idari bölüme ne ad verilir? Kamuya yararlı vakıflar ve dernekler DKK’nun
denetimine tabidir. TSK ve yargı organları ise
A) Köy B) Bucak DDK’nın denetim kapsamı dışındadır.

C) Belediye D) İlçe (Cevap E)

E) İl
DİNAMİK AKADEMİ 17

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve kararları- Anayasamıza göre, yürütme yetkisi ve görevi ---
na ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru de- --- ve ------------- tarafından Anayasaya ve ka-
ğildir? nunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getiri-
lir?
A) DDK, Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden han-
B) DDK, üyeleri ve başkanı Cumhurbaşkanı
gisi gelmelidir?
tarafından atanır.

C) Yargı organları ve TSK DDK’nın denetimine A) Bakanlar Kurulu – Başbakan


tabi değildir. B) Cumhurbaşkanı – Bakanlar Kurulu
D) DDK, kamu kurulunu niteliğinde olan mes-
C) Bakanlar Kurulu – TBMM
lek kuruluşlarını denetleyebilir.
D) Cumhurbaşkanı – Başbakan
E) DDK kararları bağlayıcı nitelikte olup, aldık-
E) TBMM – Bağımsız Mahkemeler
ları kararlar tüm kurumlar için icrai sonuçlar
doğurur.

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve


www.kpss.info

DDK raporları, “icrai” nitelikte değildir; bunların Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve ka-
nunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
bağlayıcı gücü yoktur. İlgili kurumlar, DDK rapo-
runu “ihbar” kabul edip gerekli soruşturmayı (Cevap B)
yapar ve gerekli kararları alabilir. Ancak hiçbir
kamu kurum ve kuruluşunun DDK raporu doğ-
rultusunda işlem yapma mecburiyeti yoktur.

(Cevap E)
“İnsanların hayat standartlarını ve beslenme
düzeyini düzeltmek, açlığı önlemek, gıda ve
tarım ürünlerinin üretim ve dağılımını geliştir-
mek ve kırsal nüfusun yaşama koşullarını iyileş-
tirmek” amacıyla çalışan uluslar arası örgüt
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KİE)

B) Gelişen Sekiz Ülke (D-8)

C) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

D) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)

E) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü


(FAO)

18 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

Tanımı verilen kuruluş Birleşmiş Milletler Gıda Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi
ve Tarım Örgütü’dür. Kuruluşun merkezi Ro- Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden
ma’dadır. biri değildir?

(Cevap E)
A) TBMM içtüzüğünü hazırlamak

B) Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak

C) Tüzük çıkarmak
D) Kanun tasarısı hazırlamak

E) Ülkenin iç ve dış siyasetini yürütmek

TBMM içtüzüğü TBMM tarafından hazırlanır.

(Cevap A)
Bütçe, yasama organının yürütme organına
kamu gelirlerini toplamak ve kamu harcamaları-
www.kpss.info

nı yapmak üzere verdiği bir yıllık izindir.

Bütçenin hazırlanması ve kabulüne ilişkin


aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Hazırlamak Kabul

A) Maliye Bakanlığı Bakanlar Kurulu

B) Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı

C) TBMM Cumhurbaşkanı

D) Bakanlar Kurulu TBMM


Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi
E) TBMM Bakanlar Kurulu
Bakanlar Kuruluna ait bir görev ve yetki de-
ğildir?

A) Bütçeyi ve Kesin Hesap Kanunu tasarılarını


Bütçenin hazırlanması Bakanlar Kuruluna, büt-
hazırlamak
çenin kabul edilmesi ise TBMM’ye ait bir yetki-
dir. Kamu maliyesinin TBMM tarafından kontro- B) Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek
lü “bütçe” ile yapılmaktadır. C) Milli güvenliği sağlamak
(Cevap D) D) Genel Kurmay Başkanını seçmek

E) Savaş ilanına karar vermek

DİNAMİK AKADEMİ 19

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Anayasamıza göre “savaş ilanına karar vermek” “----------, insan haklarına saygı gösteren ve bu
TBMM’ye ait bir yetki ve görevdir. A, B, C ve D hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve
seçeneklerinde belirtilen görev ve yetkiler ise bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve
Bakanlar Kuruluna aittir. bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasaya
uyan bir devlet” olarak tanımlanırken; -----------
(Cevap E)
ise, kamunun refahı için her türlü önlemi alabi-
len, yönetilenlere karşı hukuk kurallarıyla bağlı
olmayan devlet”i ifade eder.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki-


lerden hangisi getirilebilir?

A) Hukuk devleti – Mülk devleti


B) Hukuk devleti – Hazine teorisi
Anayasamıza göre, devletin en temel görevi
milli birliğin, bölünmezliğin sağlanması ve vata- C) Polis devleti – Hazine teorisi
nın korunmasıdır. Milli güvenliğin sağlanmasın- D) Hukuk devleti – Polis devleti
dan ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına
www.kpss.info

E) Polis devleti – Demokratik devlet


hazırlanmasından TBMM’ye karşı -------------
sorumludur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi


getirilmelidir? Öncülün birinci tanımında, “bütün faaliyetlerinde
hukuka ve Anayasaya uyan” ibaresi bize hukuk
A) Cumhurbaşkanı devletine, ikinci tanımdaki “her türlü önlemi ala-
bilen, …. hukuk kurallarıyla bağlı olmayan” iba-
B) Başbakan
releri ise bizi polis devleti tanımına götürür.
C) Milli Savunma Bakanı
(Cevap D)
D) Bakanlar Kurulu

E) Genel Kurmay Başkanı

Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuv-


vetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından
meclise karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Bu
görevin yerine getirilebilmesi için Türk Silahlı
Kuvvetleri kurulmuştur.

(Cevap D)

20 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

Aşağıdaki kurum/kuruluşlardan hangisinin Bakanlar Kurulu kararı ile atananlar şunlardır:


işlemleri ilgili bakanın onayına tabi olmayıp,
“düzenleyici ve denetleyici kurumlar” statüsün-  Valiler
de değildir?
 Büyükelçiler

A) Sosyal Güvenlik Kurumu  Diyanet İşleri başkanı ve üyeleri


B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 TRT Genel Müdürü
C) Sermaye Piyasası Kurulu
 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
D) Kamu İhale Kurumu

E) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Buna göre E’de belirtilen Vali Bakanlar Kurulu
kararıyla atanır. A, B, C ve D seçeneklerinde
belirtilenler müşterek (ortak) kararnameyle ata-
nırlar.
RTÜK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
(Cevap E)
SPK, BDDK, EPDK, Kamu İhale Kurumu, Re-
kabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzen-
www.kpss.info

leme Kurumu düzenleyici ve denetleyici kurum-


lar arasında gösterilebilir. Bu idarelerin işlemleri
bakan onayına tabi değildir. Bu kurumlarla ilgili
olduğu bakanlık arasında vesayet yetkisi yoktur.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlıdır.

(Cevap A)

Mahalli idare organlarının ve bu organların


üyelerinin görevleri ile ilgili bir suç sebebiy-
le haklarında soruşturma veya kovuşturma
açılması durumunda geçici bir tedbir olarak,
Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi kesin hükme kadar görevden almaya yetkili
müşterek kararnameye gerek olmaksızın makam/kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Bakanlar Kurulu kararı ile atanabilir?
A) İlgili ilin valisi
A) Gelir İdaresi Başkanı B) İçişleri Bakanı
B) Devlet Personel Başkanı C) Bakanlar Kurulu
C) Vali Yardımcısı D) Başbakan
D) Kaymakam E) Danıştay
E) Vali
DİNAMİK AKADEMİ 21

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık I. Yükseköğretim Kurulu


sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü II. Devlet Denetleme Kurulu
ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı
III. Yüksek Denetleme Kurulu
yolu ile olur. Ancak, soruda bahsi geçen du-
rumda kesin hükme kadar görevden uzaklaş- Yukarıda verilen kurumlardan hangisinin
tırma yetkisi İçişleri Bakanına aittir. üyelerinin tamamı doğrudan doğruya “Cum-
hurbaşkanı” tarafından seçilir?
(Cevap B)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

YÖK ve DDK üyelerinin tamamı Cumhurbaşka-


nınca seçilir. Yüksek Denetleme Kurulu’nun
üyeleri ise, Başbakan veya ilgili devlet bakanı
ile üyeler kurulunun önerisi ile Bakanlar Kuru-
www.kpss.info

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rek- lunca atanır.


törler ------------ tarafından, dekanlar ise -----------
(Cevap D)
tarafından seçilir ve atanır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki-


lerden hangisi getirilmelidir?

A) Cumhurbaşkanı – Yükseköğretim Kurulu

B) Cumhurbaşkanı - Rektör

C) Cumhurbaşkanı – Üniversite Konseyi


I. Sütçü İmam Üniversitesini yeni bir fakülte
D) Bakanlar Kurulu – Milli Eğitim Bakanı
açmak
E) Yükseköğretim Kurulu – Rektör
II. “İşsizliğe Acil Çözüm Bakanlığı” adında yeni
bir bakanlık kurulması

III. Ankara ilinin, Sincan ilçesine bağlı yeni bir


Rektörler, kanunun belirlediği usul ve esaslara bucak kurmak
göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Fakülte-
Yukarıdaki eylem ve işlemlerden hangisi an-
lerin idarecisi konumundaki dekanlar ise Yük-
cak TBMM kararı ile mümkündür?
seköğretim Kurulu tarafından seçilir ve atanır.

(Cevap A) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

22 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

Anayasamıza göre, aşağıdaki eylem/işlemlerin Anayasaya göre, Milli Güvenlik Kurulu; Devletin
mutlaka kanunla; yani TBMM kararı ile gerçek- millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygu-
leştirilmesi gerekir. Yasama organının idareye lanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve ge-
yetki vermesi söz konusu olamaz. rekli koordinasyonunun sağlanması konusun-
daki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kuru-
I. Bakanlıklar
lun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin
II. Üniversiteler (Vakıf üniversiteleri dahil) bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve
III. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş- güvenliğinin korunması hususunda alınmasını
ları mutlaka kanunla kurulmalıdır. zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar
Kurulunca değerlendirilir. (Md.118) Kurul ka-
(Cevap D)
rarlarının yürütme üzerinde bağlayıcılığı yoktur.

(Cevap C)
www.kpss.info

Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi


“Müşterek (ortak) Kararname” ile atanır?

A) Bakanlık Müşavirleri

B) İl Emniyet Müdürleri

C) Kaymakamlar
Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) ilişkin aşağı-
D) Bakanlık Daire Başkanları
dakilerden hangisi doğru değildir?
E) Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı
A) Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının
başkanlığında kurulur.

B) Başbakan yardımcıları kurulun üyesidir.


A, B, C ve D seçeneklerinde verilen kamu gö-
C) Kurul kararlarının yürütme üzerinde bağla- revlileri “müşterek kararname” ile atanırlar.
yıcılığı vardır. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı ise Bakanlar
D) Kurulun gündemi Cumhurbaşkanınca dü- Kurulu kararı ile atanır.
zenlenir.
(Cevap E)
E) Cumhurbaşkanı katılmazsa, kurul başbakan
başkanlığında toplanır.

DİNAMİK AKADEMİ 23

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

I. Sadakat yükümlülüğü Kamu görevlilerinin uymaları gereken say-


II. Hiyerarşik üste bağlılık ve itaat yükümlülüğü damlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verilebi-
lirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davra-
III. Dikkat ve özen yükümlülüğü
nış ilkelerini belirlemek ve uygulamaları gö-
Yukarıda verilenlerden hangileri “me- zetmek üzere Başbakanlık bünyesinde kuru-
mur”ların yükümlülükleri arasındadır? lan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yüksek Denetleme Kurulu

D) I ve II E) I, II ve III B) Kamu Görevlileri Etik Kurulu

C) Devlet Denetleme Kurulu


D) Teftiş Kurulu Başkanlığı
Devlet memurları kendilerine verilen görevleri E) Devlet Personel Başkanlığı
kesintisiz bir biçimde ve hizmetin gereğine uy-
gun olarak yürütmek zorundadır. Bu ödev - yü-
kümlülükler şunlardır:
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 25.05.2004 tarih
Sadakat yükümlülüğü, tarafsız ve devlete bağlı-
www.kpss.info

ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu


lık yükümlülüğü, davranış ve işbirliği yükümlü- Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
lüğü, amir olmanın gereklerini yerine getirme pılması Hakkında Kanun”la kurulmuştur. Soru
yükümlülüğü, hiyerarşik üste bağlılık ve itaat öncülünde verilen görev ve yetkileri yerine geti-
ödevi, dikkat ve özen yükümlülüğü, verdikleri rir.
zararı giderme yükümlülüğü, mal bildirimi yü-
kümlülüğü, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki (Cevap B)
verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi
yükümlülüğü, hizmeti şahsen ve kesintisiz ola-
rak görme yükümlülüğü ve ikamet yükümlülü-
ğüdür.

(Cevap )

Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini aşa-


ğıdakilerden hangisi seçer?

A) İçişleri ve Maliye Bakanlığı ortaklaşa

B) Bakanlar Kurulu

C) Başbakan

D) TBMM

E) Cumhurbaşkanı

24 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini “Bakanlar Birleşmiş Milletlere bağlı olarak ve çocukla-
Kurulu” seçer. rın, ailelerinin ve bulundukları toplumun ya-
şam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan
(Cevap B)
uluslar arası kuruluş hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu


(UNICEF)

B) Avrupa Konseyi

C) Avrupa Birliği

D) İslam Konferansı Örgütü

E) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görev


Tanımı ve özellikleri verilen uluslar arası örgüt
ve yetkilerinden biri değildir?
UNICEF’tir.
www.kpss.info

A) Kanun tasarı veya teklifleri hakkında görüş (Cevap A)


bildirmek

B) Tüzük tasarılarını incelemek


C) Kanun Hükmünde Kararnameleri incelemek

D) İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında


düşüncesini belirtmek

E) Cumhurbaşkanı veya başbakan tarafından


gönderilen işler hakkında görüş belirtmek

Anayasamıza göre Sayıştay’la ilgili aşağıda-


kilerden hangisi doğru değildir?
A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler Danış-
tay’ın görev ve yetkilerindendir. Ancak Kanun A) Anayasa ile düzenlenmiş mali bir denetim
Hükmünde Kararnameleri (KHK) incelemek organıdır.
Danıştay’ın görev ve yetkilerinden değildir.
B) Ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur.
KHK’lar ise olağan dönemde Anayasa Mahke-
mesi’nin denetimine tabidir. Olağanüstü dönem C) Başkanı ve üyeleri TBMM tarafından seçilir.
KHK’ları için yargısal bir denetim yoktur. D) Yargısal nitelikli kararlarına karşı bir başka
(Cevap C) meclise itiraz edilemez.

E) Anayasamızda belirtilen yüksek mahkeme-


lerden biridir.

DİNAMİK AKADEMİ 25

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Sayıştay, Anayasayla düzenlenmiş mali bir de- I. Bucak


netim organıdır. Sayıştay, merkezi yönetim büt- II. İlçe
çesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal gü-
III. İl
venlik kurumlarının gelir, gider ve mallarını
TBMM adına denetler. Sorumluların hesap ve Yukarıdaki mülki idare birimlerinden hangisi
işlemlerini kesin hükme bağlar. “Kanun” ile kurulabilir?

Anayasada, yargı bölümünde düzenlenmiş olsa A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III


da yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır.
D) I ve II E) II ve III
(Cevap E)

 İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezle-


rinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir
ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile;

 Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin


belirtilmesi, il, ilçe ve bucak sınırlarının ve
www.kpss.info

Ülkenin beşeri, ekonomik, kültürel kaynakla- bucak adlarının değiştirilmesi, bir köyün ve-
rını tespit etmek, kalkınma planları ile yıllık ya kasabanın veya bucağın başka bir il ve
programları hazırlamak, bölgesel ve sektörel ilçeye bağlanması, önemli mevki ve doğal
gelişme planları yapmak ve çalışmalarıyla arazi adlarının değiştirilmesi İçişleri Bakan-
özel sektöre yardımcı olmak maksadıyla lığının kararı ve Cumhurbaşkanının onayı
Başbakanlığa bağlı olarak kurulan kamu ku- ile olur.
rum aşağıdakilerden hangisidir? (Cevap E)

A) Strateji Geliştirme Başkanlığı


B) Türkiye İstatistik Kurumu

C) Sermaye Piyasası Kurulu

D) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

E) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

DPT, 1960’ta kurulmuştur. 1961 Anayasası’nda


düzenlenmiştir. Ancak 1982 Anayasası’nda
DPT’ye yer verilmemiştir.

(Cevap D)

26 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

İllerde idarenin tepesinde -------- bulunurken, A, C, D ve E seçeneklerinde belirtilenler valile-


ilçelerde idarenin tepesinde -------- bulunur. rin görev ve yetkilerindendir. Valilerin ilçe adla-
rını değiştirme yetkisi yoktur.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi gelmelidir? (Cevap B)

A) Vali – Kaymakam

B) Vali – Belediye Başkanı

C) Vali – Vali Yardımcısı

D) Belediye Başkanı – Kaymakam

E) Kaymakam – Emniyet Müdürü

İl İdaresi, vali ile valinin hiyerarşisi ve emrinde


bulunan il idare kurulu ve il idare şube başkan-
larından oluşur. İlçe idaresinin başı kayma-
www.kpss.info

kamdır. Kaymakam ilçede hükümetin temsilci-


sidir. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan ve
(Cevap A) Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu, insan
haklarının, sosyal adaletin ve çalışma hakla-
rının iyileştirilmesi için çalışmalar yürüten
uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)

Valilerin görev ve yetkilerine ilişkin aşağıda- B) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)


kilerden hangisi doğru değildir? C) Uluslararası Para Fonu (IMF)

D) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü


A) Vali, ilde devletin ve hükümetin temsilcisi ve
(FAO)
ayrı ayrı her bakanın temsilcisidir.
E) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
B) Vatandaşın talepleri doğrultusunda ilçe ad-
larını değiştirmek

C) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel


bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. “… çalışma hakları…” ibaresi bizi Uluslararası
D) Valiler, halkın askerlik muameleleri hakkın- Çalışma Örgütü’ne götürür.
daki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler. (Cevap B)
E) Vali, yurdun sınır ve kıyı emniyetini sağlar.

DİNAMİK AKADEMİ 27

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Valiler, -------- inhası, ---------- kararı ve --------- I. Muhtar


onayı ile atanırlar. II. Belediye Başkanı

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki- III. Başbakan


lerden hangisi getirilmelidir? IV. Cumhurbaşkanı

A) Başbakanın – Bakanlar Kurulunun – Cum- Yukarıdakilerden hangileri doğrudan doğru-


hurbaşkanının ya seçimle işbaşına gelir?

B) Bakanlar Kurulunun – Başbakanın – Cum-


A) I ve II B) II ve III C) I ve III
hurbaşkanının
D) I, III ve IV E) I, II ve IV
C) İl Genel Meclisinin – Bakanlar Kurulunun –
Başbakanın

D) İçişleri Bakanının – Bakanlar Kurulunun –


Cumhurbaşkanının Muhtarlar, belediye başkanları ve Cumhurbaş-
kanı doğrudan doğruya seçimle işbaşına gelir.
E) İçişleri Bakanının – Bakanlar Kurulunun –
Cumhurbaşkanının Başbakan ise; TBMM seçimlerinden sonra
www.kpss.info

Cumhurbaşkanının bir milletvekiline hükümet


kurma görevi vermesi suretiyle Cumhurbaşkanı
tarafından atanmış olur.
İl genel idaresinin başı validir. Valiler, İçişleri
Bakanının inhası Bakanlar Kurulunun kararı ve (Cevap )
Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar.

Bilgi Notu:
Valilik istisnai bir memurluktur.

(Cevap E)

Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi


milletvekili olabilmek için öngörülen şartlar-
dan değildir?

A) 25 yaşını doldurmuş olmak

B) Bir siyasi partiye üye olmak

C) Askerlik hizmetini yapmış olmak

D) Türk vatandaşı olmak

E) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

28 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com
ANAYASA-GÜNCEL BİLGİLER

Milletvekili seçilme yeterliliği için bir siyasi parti- Mal ve hizmet piyasalarında faaliyet göste-
ye üye olmak şartı yoktur. Hatırlanacağı üzere ren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü
“bağımsız” olarak ta seçimlerde aday olunmak- teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti en-
tadır. gelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uy-
gulama ve kararları denetleyen, rekabetin
(Cevap B)
korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzen-
lemeye ilişkin işlemleri yerine getirmekle
görevlendirilmiş kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Kamu İhale Kurulu

B) Rekabet Kurulu

C) Sermaye Piyasası Kurulu


D) Gelir İdaresi Başkanlığı
Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu ya E) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
da özel yayın kuruluşlarınca gerçekleştirilen
www.kpss.info

radyo ve televizyon etkinliklerini düzenle-


mek ve denetlemekle görevlendirilen ku-
rum/kurul aşağıdakilerden hangisidir? Tanımı ve özellikleri verilen kurum Rekabet Ku-
ruludur. Rekabet Kurulu, kamu tüzel kişiliğine
A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) sahiptir. İdari ve mali açıdan özerktir. Rekabet
B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kurulu, görevini yaparken bağımsızdır.

C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Cevap B)

D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

E) Türk Telekom

Soruda tanımı ve özellikleri verilen kurum


“Hukuk kurallarının din kurallarına uymak zo-
RTÜK’tür. RTÜK üyeleri, siyasi parti gruplarının
runda olmaması” aşağıdaki anayasal ilkeler-
üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının
den hangisinin mutlak şartıdır?
ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasın-
dan, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı
A) Üniter devlet ilkesi
esas alınmak suretiyle TBMM Genel Kurulunca
seçilir. RTÜK, özerktir, tarafsız bir kamu tüzel B) Sosyal devlet ilkesi
kişiliği niteliğine sahiptir. C) Demokratik devlet ilkesi
(Cevap B) D) Hukuk devleti ilkesi

E) Laik devlet ilkesi


DİNAMİK AKADEMİ 29

www.KpssAnaliz.com
Dinamik Akademi

Laik bir devlette hukuk kurallarının kaynağı in- “Hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürü-
san iradesidir. Laik bir sistemde, hukuk kuralla- lebilen haklara” ne ad verilir?
rını koyan beşeri iradenin din kurallarına uymak
zorunda olmaması gerekir. Eğer bir devlette A) Mutlak haklar
hukuk kurallarının din kurallarına uyma zorunlu- B) Kişilik hakları
luğu varsa, o devlet laik bir devlet değildir. C) Kurucu yenilik doğuran haklar

(Cevap E) D) Alalade haklar


E) Telif hakları

Mutlak haklar, hak sahibi tarafından herkese


karşı ileri sürülebilen haklardır. Herkes bu hak-
lara saygı göstermekle ve bu hakları ihlal et-
memekle yükümlüdür. Mutlak haklar sadece
kamu yararı düşüncesiyle ve kanunla sınırlana-
bilir.
www.kpss.info

Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi (Cevap A)


“başbakan”a ait bir görev ve yetki değildir?

A) Bakanları seçmek ve görevlerinden alınma-


larını önermek

B) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek Devlet Denetleme Kurulu, aşağıdakilerden


C) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak hangisinde araştırma, inceleme ve denetle-
me yapamaz?
D) Cumhurbaşkanı yurt dışındayken ona veka-
let etmek
A) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında
E) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini B) Türk Silahlı Kuvvetlerinde
gözetmek
C) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuru-
luşlarında
D) Her düzeydeki işçi ve işveren kuruluşların-
da
Cumhurbaşkanının geçici olarak görevinden
ayrılması halinde ve Cumhurbaşkanlığı maka- E) Kamuya yararlı dernekler ve vakıflarda
mının boşalması halinde, Cumhurbaşkanına
TBMM başkanı vekalet eder, ona ait yetki ve
görevleri üstlenir.
Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan DDK,
(Cevap D) Türk Silahlı Kuvvetleri’ni denetleyemez.
(Cevap C)

30 DİNAMİK AKADEMİ

www.KpssAnaliz.com