You are on page 1of 6

NH GI SN PHM D DANG CUI K

ketoanthienung.com/cach-danh-gia-san-pham-do-dang-cuoi-ky.htm

Cc phng php nh gi sn phm d dang: Sau khi tng hp chi ph tnh c gi thnh ca
sn phm hon thnh, k ton cn phi tin hnh nh gi sn phm d dang, Sn phm d dang l khi lng
sn phm, cng vic cn ang trong qu trnh sn xut, gia cng, ch bin trn cc giai on ca quy trnh cng
ngh.

1. nh gi sn phm d dang theo chi ph sn xut nh mc

nh gi sn phm d dang theo chi ph sn xut nh mc trong trng hp doanh nghip p dng h thng
k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh theo nh mc hoc trng hp doanh nghip xy dng c h
thng nh mc chi ph hp l. Theo phng php ny, k ton cn c vo khi lng sn phm d dang
kim k tng cng on sn xut, quy i theo mc hon thnh ca sn phm d dang v nh mc khon
mc ph tng cng on tng ng cho tng n v sn phm tnh ra chi ph nh mc cho sn phm d
dang tng cng on, sau tng hp cho tng loi sn phm.
Xem thm: phng phap tinh gia than h san phm theo inh mc
V d 1: Mt doanh nghip sn xut sn phm C phi tri qua cng on ch bin lin tc. Doanh nghip
xc nh nh mc chi ph sn xut chi 1 n v sn phm C tng cng on ch bin nh sau:
n v tnh: Nghn ng

Khon mc chi ph Chi ph nh mc n v

Cng on 1 Cng on 2 (gm c chi ph cng on 1 chuyn sang)

Chi ph NVLTT 12.000 12.000

Chi ph NCTT 4.000 7.000

Chi ph SXC 3.000 6.000

Cng 19.000 25.000

Bo co kim k v nh gi mc hon thnh:


- Cng on 1 cn 300 sn phm d dang, mc hon thnh 40%.
- Cng on 2 cn 200 sn phm d dang, mc hon thnh 80%.
Li gii
Sn phm d dang cng on 1:

Chi ph NVLTT = 12.000 x 300 = 3.600.000

Chi ph NCTT = 4.000 x 300 x 40% = 480.000

Chi ph SXC = 3.000 x 300 x 40% = 360.000

Tng = 4.440.000

1/6
Sn phm d dang cng on 2:

Chi ph NVLTT = 12.000 x 200 = 2.400.000

Chi ph NCTT = (400 x 200) + (700 400) x 200 x 80% = 1.280.000

Chi ph SXC = (3.000 x 200) x (6.000 3.000) x 200 x 80% = 1.080.000

Tng = 4.760.000

* Theo quy nh hin hnh v Lut thu TNDN, cc doanh nghip sn xut bt buc phi xy dng nh mc
chnh ca nhng sn phm ch yu nn hu ht cc doanh nghip xy dng nh mc sn xut. Chnh v vy,
phng php nh gi sn phm d dang theo chi ph sn xut nh mc l ph bin. Trng hp cc doanh
nghip cha xy dng c h thng nh mc chi ph hp l th c th da trn chi ph sn xut thc t v ty
c im sn xut ca mnh m la chn nh gi sn phm d dang theo chi ph vt liu chnh trc tip hoc
khi lng hon thnh tng ng.

2. nh gi sn phm d dang theo chi ph nguyn vt liu chnh trc tip.

Ni dung: Theo phng php ny, sn phm d dang cui k ch bao gm chi ph nguyn vt liu chnh trc
tip (hoc chi ph vt liu trc tip), cn cc chi ph gia cng ch bin tnh c cho sn phm hon thnh.
iu kin p dng: p dng thch hp doanh nghip c quy trnh sn xut n gin, c chi ph nguyn vt
liu chnh trc tip chim t l trng ln trong tng chi ph sn xut, chi ph vt liu ph v c chi ph ch bin
chim t trng khng ng k. Cng thc:

Gi tr sn phm d dang cui k (DCK) = DK(VLC) + CVLC x QD

QTP + QD

Trong : DK v DCK: Chi ph d dang u k v cui k.


CVLC: Chi ph nguyn vt liu trc tip pht sinh trong k.
QTP: S lng thnh phm hon thnh.
QD: S lng sn phm d dang cui k.
V d 2: Mt doanh nghip sn xut, trong thng sn xut sn phm A c cc s liu sau y:
- Chi ph sn xut d dang u thng l 8.500.000
- Chi ph sn xut trong thng tp hp c:
+ Chi ph NVLC trc tip: 39.500.000
+ Chi ph NCTT: 7.320.000
+ Chi ph sn xut chung: 10.680.000
- Trong thng sn xut hon thnh nhp kho 100 thnh phm, cn 20 sn phm d dang cui k.
Yu cu: nh gi sn phm d dang cui k theo chi ph nguyn vt liu chnh trc tip.
Li gii
Chi ph sn xut sn phm d dang cui k theo chi ph nguyn vt liu chnh trc tip l:

2/6
= 8.500.000 + 39.500.000 x 20 = 8.000.000
-----------------------------------

100 + 20

3. nh gi sn phm d dang theo khi lng sn phm hon thnh tng ng.

Ni dung: Theo phng php ny th sn phm d dang trong k phi chu ton b chi ph sn xut theo
mc hon thnh, do khi kim k sn phm d ngi ta phi nh gi mc hon thnh sau quy i
sn phm d dang theo sn phm hon thnh tng ng.
a. Doanh nghip c quy trnh sn xut n gin (1 giai on)
Ch ph vt liu chnh trong = DK(VLC) + CVLC x QD
sn phm d dang cui k QTP + QD
Chi ph vt liu ph, chi ph ch bin = DK(VLP, CB) + CVLP, CB x QD
trong sn phm d dang cui k QTP + QD
Gi tr sn phm d = Chi ph vt liu chnh trong sn + Chi ph vt liu ph, chi ph ch bin dang cui k
(DCK) phm d dang cui k (DCK(VLC)) trong sn phm d dang cui k
(DCK(VLP, CB))

V d 3: Doanh nghip sn xut sn phm B. Trong thng c s liu nh sau:


- Chi ph d dang u k gm:
+ Chi ph NVL trc tip: 35.000.000
+ Chi ph NCTT: 6.200.000
+ Chi ph sn xut chung: 9.300.000
- Chi ph sn xut trong k tp hp c:
+ Chi ph NVL trc tip: 165.000.000
+ Chi ph NCTT: 47.800.000
+ Chi ph sn xut chung: 71.700.000
Trong thng hon thnh 1.600 sn phm B, cn li 400 sn phm d dang, mc hon thnh 50%, chi ph
nguyn vt liu chnh b 1 ln ngay t u ca quy trnh cng ngh (khng c chi ph vt liu ph).
Yu cu: nh gi sn phm d dang cui k theo khi lng sn phm hon thnh tng ng.
Li gii:
Tnh khi lng sn phm d dang ra khi lng sn phm hon thnh tng ng:
QD = QD x t l hon thnh ca sn phm = 400 x 50% = 200 sn phm
+ Chi ph nguyn vt liu trc tip:

= 35.000.000 + 165.000.000 x 400 = 40.000.000

1.600 + 400

+ Chi ph nhn cng trc tip:


= 6.200.000 + 47.800.000 x 200 = 6.000.000

1.600 + 200

3/6
+ Chi ph sn xut chung:

= 9.300.000 + 71.700.000 x 200 = 9.000.000

1.600 + 200

Tng cng chi ph d dang cui k: = 55.000.000


- u im: chnh xc cao.
- Nhc im:
+ Khi lng tnh ton nhiu.
+ Vic nh gi mc hon thnh trn dy chuyn kh phc tp.
b. Doanh nghip c quy trnh sn xut nhiu giai on.
Nu doanh nghip c quy trnh cng ngh phc tp kiu lin tc sn xut sn phm qua nhiu giai on k
tip nhau th t giai on 2 tr i sn phm d dang c nh gi lm 2 phn: Phn giai on trc chuyn
sang th nh gi theo na thnh phm bc trc chuyn sang v giai on sau c tnh cho sn phm d
dang theo sn lng hon thnh tng ng.
* Giai on u gi tr sn phm d dang c xc nh nh trng hp quy trnh sn xut c 1 giai on:
+ Chi ph vt liu chnh trong sn phm d dang bng:

DK(NTP)(n) + (ZNTP)(n-1) x QD(n) + DK(VLC) (n) + CVLC(n) x QD(n)

(QTP + QD (n) + QH (n)) ( QTP + QD (n) + QH (n))

+ Chi ph vt liu ph, chi ph ch bin trong sn phm d dang bng:

DK(NTP)(n) + (ZNTP)( n -1) x QD(n) + DK(VLP, CB) (n) + CVLP, CB(n) x QD(n)

(QTP + QD (n) + QH (n)) ( QTP + QD (n) + QH (n))

* Sn phm hng c chia lm hai loi: sn phm hng c th sa cha c v sn phm hng khng th
sa v sn phm hng khng th sa cha c. i vi sn phm hng c th sa cha c doanh nghip
s phi b thm chi ph sa cha; sau qu trnh sa cha khc phc, sn phm hng c chuyn thnh
sn phm.
CS: Chi ph sa cha sn phm hng
CH: Chi ph sn xut sn phm hng
Chi ph sa cha sn phm hng c tp hp v hch ton nh chi ph sn xut sn phm, vic tnh chi ph
sa cha sn phm hng v tnh gi thnh sn phm hoc tnh cho c nhn lm hng bi thng l ty theo
quyt nh ca doanh nghip.

4/6
Chi ph sn xut sn phm hng khng sa cha c tnh vo gi thnh sn phm (nu l hng trong nh
mc cho php) hoc tnh cho c nhn lm hng bi thng, tnh vo chi ph khc, l ty theo quyt nh ca
doanh nghip.
Chi ph sn xut sn phm hng khng sa cha c tnh theo cng thc sau:
- Trng hp cc doanh nghip c quy trnh sn xut n gin. Cng thc:

Gi tr sn phm hng = DK(VLC) + C x QH

QTP + QH

C: Chi ph sn xut pht sinh trong k.


- Trng hp doanh nghip c quy trnh sn xut phc tp qua nhiu giai on ch bin, nh gi sn phm d
dang theo phng php khi lng tng ng, gi tr sn phm hng c xc nh theo mc hon thnh
ca sn phm hng:
Giai on 1:

Chi ph vt liu chnh = DK(VLC) + C VLC x QH


trong sn phm hng
QTP + QD + QH

Chi ph vt liu ph, chi ph ch bin trong sn phm = DK(VLP, CB) + C VLP, x QH
hng CB

QTP + QD + QH

Giai on sau (I = 2, n)

+ Chi ph vt liu chnh trong sn phm hng bng:

DK(NTP)(n) + (ZNTP)(n-1) x QH(n) + DK(VLC) (n) + CVLC(n) x QH(n)

(QTP + QD (n) + QH (n)) ( QTP + QD (n) + QH (n))

+ Chi ph vt liu ph, chi ph ch bin trong sn phm hng bng:

DK(NTP)(n) + (ZNTP)( n -1) x QH(n) + DK(VLP, CB) (n) + CVLP, CB(n) x QH(n)

5/6
(QTP + QD (n) + QH (n)) ( QTP + QD (n) + QH (n))

6/6