You are on page 1of 1

333Odgovorniprojektanttransportnihsredstava,skladitaimainskihkonstrukcijai

tehnologije

Uslovizaizdavanjelicence:

DiplomaMainskogfakultetauBeograduSmerzaproizvodnomainstvo,mainske
konstrukcijeimehanizaciju,poljoprivrednomainstvo,vazduhoplovstvo,brodogradnju,vojno
mainstvo,motoreSUS,motornavozila,eleznikomainstvo,industrijskoinenjerstvoili
DiplomaMainskogfakultetauNiuSmerzaproizvodnomainstvo,mainskekonstrukcijei
mehanizaciju,motoreimotornavozila,mehatronikuili
DiplomaMainskogfakultetauKraljevuGrupazagraevinskuitransportnumehanizaciju,
eleznikomainstvo,projektovanjeobradnihprocesa,konstruisanjeimehanikuili
DiplomaMainskogfakultetauKragujevcuSmerzaproizvodnomainstvo,mainske
konstrukcijeimehanizaciju,motornavozilaimotore,drumskisaobraajili
DiplomaFakultetatehnikihnaukauNovomSaduSmerzaproizvodnomainstvo,
mehanizacijuikonstrukcionomainstvo
odnosno
DiplomasteenananavedenimfakultetimauskladusaZakonomovisokomobrazovanju
("SlubeniglasnikRS",br.76/2005,100/2007,97/2008,44/2010.),izoblastimainskog
inenjerstva(diplomiranimaster)nasmerovima,usmerenjima,modulimaisl.ijinastavni
programiobezbeujuistestrunekompetentnostikaoidiplomesteenenasmerovimanapred
navedenihfakultetanakojimajenastavaodravanadostupanjanasnaguZakonaovisokom
obrazovanju("SlubeniglasnikRS",br.76/2005,100/2007,97/2008,44/2010).

Opisdelatnosti(listamainskihprojekata):

Projektitransportalicaiteretasredstvimazatransport(liftovi,dizalice,transporterizarasuti
teret,trakastitransporteriisl.)
Projektifabrika,sistemailinijazaproizvodnjuelemenataiopremeumetalopreraivakoj
industriji,industrijisaobraajnihsredstava,industrijimaina,metalainemetala,hemijskoji
prehrambenojindustriji,poljoprivrednojproizvodnjiiprocesnojindustriji
Projektimainskihkonstrukcijaimehanizacije(noseekonstrukcijetransportnihsredstava:
mostnedizalice,portalnikranoviiostaledizalice,trakastitransporteri,stacionarnepodizne
platformebageri,odlagaiisl.)
Projektiskladitavrstihmaterijalasaodgovarajuomopremomzatransportiodlaganje
Projektiunutranjegtransportaiskladitenjamaterijalazapotrebeeleznikog,drumskog,
vodnogivazdunogsaobraaja
Projektimainskihsklopovauokvirueleznikogmainstva(skretnice,opremaisl.)
Projektiautomatskogupravljanjazaprethodnonavedeneobjekte,instalacijeisisteme.