You are on page 1of 2
MAJLIS DAERAH SEGAMAT MDSU/PER/14-AM (JLD IV) IKLAN JAWATAN KOSONG Permohonan adalah dipelawa kepada Rakyat Negeri Johor

MAJLIS DAERAH SEGAMAT

MDSU/PER/14-AM (JLD IV)

IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa kepada Rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim atau Warganegara

Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di Majlis Daerah Segamat :-

(a)

 • 1 Jawatan

:

Penolong Pegawai Penguatkuasa

(b)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

(c)

Klasifikasi

:

Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan

(d)

Gred

:

N27

 • 2 Jadual Gaji Minimum-Maksimum

:

RM1,361.14 - RM4,427.94

 • 3 Syarat Lantikan :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a)

warganegara Malaysia ;

 

(b)

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan ;

(i)

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf

(Gaji permulaan ialah pada Gred N27 : P1 RM1,361.14)

(ii)

dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N27 : P1 RM1,361.14); atau Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

(iii)

oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N27 : P1 RM1,361.14); atau diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada

(iv)

institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N27 : P1 RM1,661.95); atau bekas Inspektor Polis Diraja Malaysia atau Leftenan Angkatan Tentera Malaysia

 

atau setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.

(c)

Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:

(i)

tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa

pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

(ii)

bersepatu; berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

(iii)

mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa

(iv)

menarik nafas 84sm (lelaki sahaja); lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan

(v)

dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

dan

(vi)

diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan kerajaan.

(d)

calon yang memiliki kelayakan di perenggan 3(c)(i) atau (ii) di atas hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 • 4 Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan: Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred N27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

  • (a) mempunyai kelayakan di perenggan 3(c) di atas; atau lulus Peperiksaan Khas; dan

(i)

(ii)

 • (b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

 • 5 Taraf Jawatan : TETAP

 • 6 Penaklukan Dibawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan : Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred N27 adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkenaan yang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat keatasnya dari semasa ke semasa.

 • 7 Tarikh Tutup Permohonan :

 • 8 Cara Memohon :

  • (a) Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan dengan mengisi borang yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Segamat dengan harga RM2.00.

  • (b) Permohonan-permohonan hendaklah disertakan dengan salinan-salinan Sijil Persekolahan, Kad Pengenalan, dokumen-dokumen sokongan dan sekeping gambar berukuran pasport (tidak dikembalikan) dan hendaklah dihantar kepada :-

YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH SEGAMAT 85000, SEGAMAT.

 • (c) Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/ Penguasa Tempatan/ Badan Berkanun hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A Bil. 21.

 • (d) Permohonan yang tidak mematuhi / memenuhi syarat-syarat di atas tidak akan dipertimbangkan.

 • (e) Perbelanjaan kerana Menghadiri Temuduga ditanggung oleh pemohon-pemohon sendiri. Calon-calon adalah diingatkan bahawa mereka yang ditapis untuk ditemuduga sahaja akan dihubungi. Mereka yang tidak dihubungi adalah dianggap tidak berjaya.

( ISMAIL BIN ABU )

Yang Dipertua, Majlis Daerah Segamat, Segamat.

/lin:Iklan Jawatan N27

“ Allah Adalah Tuhan Yang Bergantung Kepada-Nya Segala Sesuatu “