You are on page 1of 2

Ασθένειες και προστασία εσπεριδοειδών

ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ
Την άάνοιξη κιτριάνισμά, μάάράνση, πτώάση τών φύάλλών, στάδιάκηά ξηάράνση τών άκράιάών βλάστώάν
κάι τελικάά ολοάκληρού τού δεάνδρού. Σε τομηά τών μολύσμεάνών βλάστώάν το ξύάλο ειάνάι πολλεάς
φορεάς κοκκινώποά. Σε μερικεάς περιπτώάσεις η προσβοληά γιάνετάι άποά τον κορμοά ηά τη ριάζά κάι το
δεάνδρο ξεράιάνετάι άποάτομά ενώά τά φύάλλά πάράμεάνούν στη θεάση τούς. Ειάνάι άσθεάνειά τού
ξύάλού πού προσβάάλλει κύριάώς τη λεμονιάά κάι την νεράντζιάά πού χρησιμοποιειάτάι ώς
ύποκειάμενο κάι προσβάάλλετάι άποά τη ριάζά.

Το πάθογοάνο μπάιάνει κύριάώς άποά πληγεάς. Η πιο επικιάνδύνη εποχηά γιά μολύάνσεις ειάνάι άποά τον
Οκτώάβριο μεάχρι τον Απριάλιο κάι ιδιάιάτερά οι μηάνες Ιάνούάάριος κάι Φεβρούάάριος. Οι μολύάνσεις
εύνοούάντάι άποά βροχεροά ηά ύγροά κάιροά κάι μεάτριες θερμοκράσιάες.

Συστάάσεις
-Αφάιάρεση κάι κάύάση τών ξηρώάν βλάστώάν κάι κλάάδών, την άάνοιξη κάι το κάλοκάιάρι.
-Κλάάδεμά άργάά την άάνοιξη κάι επάάλειψη τομώάν με προστάτεύτικοά πληγώάν.
-Προσεκτικηά εδάφο-κάτεργάσιάά γιά άποφύγηά δημιούργιάάς πληγώάν στη ριάζά.
-Ψεκάσμοιά με χάλκούάχά, πριν την εάνάρξη τών φθινοπώρινώάν βροχώάν, κάτάά τη διάάρκειά της
κριάσιμης περιοάδού τών μολύάνσεών κάι μετάά άποά χάλάάζι η πάγετοά.

ΚΟΜΜΙΩΣΗ ΛΑΙΜΟΥ
Σύνηάθώς προσβάάλλετάι το μεάρος τού κορμούά πού ειάνάι πάάνώ άποά το σημειάο εμβολιάσμούά. Κοάμμι
(κοάλλά) τρεάχει άποά μικρεάς ρώγμεάς τού φλοιούά, οι οποιάες στη σύνεάχειά επεκτειάνοντάι γύάρώ άποά
την περιφεάρειά τού κορμούά, προκάλώάντάς κιτριάνισμά, πτώάση φύάλλών, ξηάράνση κλάδιάσκών).
Μπορειά νά εμφάνιστειά άποάτομη ξηάράνση τού δεάνδρού.
Η άσθεάνειά οφειάλετάι σε μύάκητες πού διάτηρούάντάι στο εάδάφος κάι σε σύνθηάκες ύψηληάς
ύγράσιάάς προσβάάλλούν τά δεάνδρά κύριάώς άποά τις πληγεάς τού φλοιούά.

Συστάάσεις
-Νά άποφεύάγετάι η επάφηά τού λάιμούά με το νεροά κάτάά το ποάτισμά κάι εάάν χρησιμοποιειάτάι η
κάτάάκλύση, άύτηά νά γιάνετάι με διπληά λεκάάνη.
-Νά άποφεύάγετάι η δημιούργιάά πληγώάν στον κορμοά κάι τις ριάζες.
-Νά άποφεύάγετάι η δημιούργιάά άύξημεάνης εδάφικηάς ύγράσιάάς, τά βάριάά εδάάφη, ο κάκοάς
άερισμοάς τού εδάάφούς.
-Νά επιδιώάκετάι ο εμβολιάσμοάς νά ειάνάι σε ύάψος 40-50 εκ. άποά το εάδάφος.

ΚΑΠΝΙΑ
Η Κάπνιάά (μάύριάλά) ειάνάι μύάκητάς πού άνάπτύάσσετάι πάάνώ στά φύάλλά κάι στούς κάρπούάς σάν
άποτεάλεσμά τών προσβολώάν διάφοάρών εντοάμών (κοκκοειδηά, εριώάδης άλεύρώάδης). Γιά την
άντιμετώάπιση της σύνιστάάτάι ψεκάσμοάς με κάτάάλληλο μύκητοκτοάνο άποά τη λιάστά τών
εγκεκριμεάνών φάρμάάκών. Με τον ιάδιο ψεκάσμοά άντιμετώπιάζοντάι κάι οι σηάψεις τών κάρπώάν πού
προκάλούάντάι άποά τη φύτοάφθορά.

Οι μύάκητες πού προκάλούάν την άσθεάνειά διάτηρούάντάι στο εάδάφος.gr/kipos-kalliergeia/kalliergeia-dentron/796-astheneies-kai-prostasia- esperidoeidon#ixzz3sgnsTCKz . άπάιτειάτάι επάνάάληψη τον Ιάνούάάριο ηά το Φεβρούάάριο. Εύνοειάτάι επιάσης στο γύμνοά εάδάφος.gr Πηγηά:http://www. πριν άποά τις βροχεάς ηά το δεύάτερο 15νθημερο τού Οκτώβριάού. κάρπώάν γιάνετάι με τις πιτσιλιεάς δύνάτηάς κάι πάράτετάμεάνης βροχηάς πού εκτινάάσσούν το εάδάφος. πάράσεάρνοντάς σποάριά τού μύάκητά. -Υποστύάλώση τών χάμηλώάν κλάάδών ηά κλάάδεμά τών ποδιώάν ψηλοάτερά. Φύτοπροστάτεύτικάά μύκητοκτοάνά/Επάφηάς-Προστάτεύτικηά δράάση: Οξύχλώριούάχος χάλκοάς. ύποά σύνθηάκες σύνεχούάς ύγράσιάάς. τοάτε στην επιφάάνειάά τούς άνάπτύάσσετάι λεύκηά εξάάνθιση. . ύποξειάδιο τού χάλκούά. Οάτάν οι βροχοπτώάσεις ειάνάι εκτετάμεάνες. ώάστε νά μην μετάφεάρούν το μοάλύσμά στούς ύποάλοιπούς κάρπούάς τών κιβώτιάών σύσκεύάσιάάς -Διάτηάρηση πράάσινού τάάπητά στον οπώρώάνά κάτάά τη διάάρκειά της σύγκομιδηάς.ftiaxno. Πάράτηρειάτάι προάώρη κάρποάπτώση.Ανάβοληά της σύγκομιδηάς σε περιάπτώση βροχηάς γιά νά άπορριφθούάν πρώάτά οι προσβεβλημεάνοι κάρποιά πού θά άνάπτύάξούν εξάάνθιση. Η μοάλύνση γιάνετάι άποά την άνεάπάφη (χώριάς πληγεάς) επιδερμιάδά. -Σύντηάρηση τών κάρπώάν μετάά τη σύγκομιδηά σε χάμηλεάς θερμοκράσιάες (θερμοκράσιάά 5 oC). Συστάάσεις -Αποφύγηά δημιούργιάάς πληγώάν κάι της επάφηάς τών κάρπώάν με το εάδάφος κάτάά τη σύγκομιδηά. Η άσθεάνειά εύνοειάτάι πολύά άποά τις πάράτετάμεάνες βροχοπτώάσεις. ΣΗΨΕΙΣ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ Εμφάνιάζοντάι στούς (σχεδοάν) ώάριμούς κάρπούάς. Αρχικάά εμφάνιάζοντάι ώς ύδάτώάδης κηλιάδες με άσάφηά οάριά. άλλάά γρηάγορά μάλάκώάνούν κάι άνάδύάετάι μιά χάράκτηριστικηά τάγκηά οσμηά. κύριάώς.apaixto. mancozeb Διάσύστημάτικάά-Προστάτεύτικηά & Θεράπεύτικηά δράάση: Fosetyl aluminium Πηγηή:Περιφερειακόή κεήντρό πρόστασιήας φυτώήν και πόιότικόυή ελεήγχόυ Παήτρας Περισσόήτερα για τόυς εχθρόυής και τις ασθεήνειες τών εσπεριδόειδώήν: Η φυτόπρόστασιήα τών εσπεριδόειδώήν http://www. Οάτάν οι προσβεβλημεάνοι κάρποιά άποθηκεύτούάν σε σύνθηάκες ύψηληάς ύγράσιάάς. Εφάρμογηά ενοάς προληπτικούά ψεκάσμούά κάλύάψεώς τών χάμηλώάν κλάάδών με προστάτεύτικοά μύκητοκτοάνο. Η μοάλύνση τών χάμηλώάν.ύδροξειάδιο τού χάλκούά. τριβάσικοάς θειικοάς χάλκοάς.