You are on page 1of 4

naxaXa ivaPa GaTI vaisaЗ

vaar ivaPa GaTI va][ gagaR naxaXa GaTI sao GaTI tak
vaar GaTI sao GaTI tak 1 Ai=naI 50 4
1 rivavaar 20 4 2 BarNaI 24 4
2 saaomavaar 2 4 3 va]fitaka 30 4
3 maMgalavaar 12 4 4 raoihNaI 40 4
4 bauDavaar 10 4 5 ma]gaiSara 14 4
5 gau#vaar 7 4 6 Aad/aR 21 4
6 Sauva/fvaar 5 4 7 paunavaRsau 30 4
7 Sainavaar 25 4 8 pauPya 20 4
9 AaщoPaa 32 4
itaiYa ivaPa GaTI vaisaЗ 10 maGaa 30 4
itaiYa GaTI sao GaTI tak 11 paUvaaR paаalgaunaI 20 4
1 pa/itapada 15 4 12 L%ara paаal__gaunaI 18 4
2 iVtaIyaa 5 4 13 hsta 21 4
3 ta]taIyaa 7 4 14 icaXaa 20 4
4 catauYaIR 14 4 15 svaataI 14 4
5 paMcamaI 7 4 16 ivaSaaKaa 14 4
6 PaЗI 5 4 17 AnauraDaa 10 4
7 saptamaI 4 4 18 jyaoЗa 14 4
8 A+maI 8 4 19 maUla 56 4
9 navamaI 7 4 20 paUvaaR PaaWa 24 4
10 dSamaI 10 4 21 L%ar__a PaaWa 20 4
11 ekadSaI 3 4 22 `vaNa 10 4
12 VadSaI 13 4 23 DainaЗa 10 4
13 XyaaodSaI 8 4 24 SataiBaPaa 18 4
14 cataudRSaI 7 4 25 paUvaaR Baad/pad 16 4
15 paUуNamaa 8 4 26 L%ara Baad/pad 18 4
30 Aamaavasyaa 8 4 rovataI 30 4
vaisaЗ

hlaahla yaaoga LсaTna, maarna ga/h janma naxaXa SauBa kmaR nahIM kroM

vaar naxaXa itaiYa vaar naxaXa
1 rivavaar va]fitaka 5 1 rivavaar BarNaI
2 saaomavaar icaXaa 2 2 saaomavaar icaXaa
3 maMgalavaar raoihNaI 15 3 maMgalavaar L .PaaWa
4 bauDavaar BarNaI 7 4 bauDavaar DainaЗa
5 gau#vaar AnauraDaa 13 5 gau#vaar L .paаa
6 Sauva/fvaar `vaNa 6 6 Sauva/fvaar jyaoЗa
7 Sainavaar rovataI 8 7 Sainavaar rovataI

pawan2303@gmail.com, astro4influence@yahoo.com, astro4all@email.com

pawan2303@gmail. astro4influence@yahoo.com .com. astro4all@email.com.