வகுப்பு : __________________ திகதி :____________

எழுதிப் பழகுக .
சந்தப் பகாடல்
ƒ¡ÊìÌ ãÊ
º¾¢ÕìÌ §ƒ¡Ê
À¡õÒìÌ §Á¡Ê
ÀÈóÐÅ¡ μ ட
Å¡º¢ì¸ ²Î
ź¢ò¾¢¼ Å£Î

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

நநேர்ககாணல் வினகாக்கள

ஆசிரியர் பபயர் : _________________________________ நபகாதிக்கும் வகுப்பு : _________________________________ நகளவி 1 உங்கள வகுப்பிலுளள எத்தனன சதவிகித மகாணவர்களின் னகபயழுத்துச் சரியகான வரிவடிவத்துடன் உளளது? __________________________________________________________________ நகளவி 2 ஒரு வகாரத்தில் எத்தனன முனறை னகபயழுத்துப் பயிற்சிகள வழங்குகிறீர்கள? __________________________________________________________________ நகளவி 3 மகாணவர்களுக்கு எம்மகாதிரியகான னகபயழுத்துப் பயிற்சிகள வழங்குகிறீர்கள? __________________________________________________________________ நகளவி 4 எவ்வனகயகான எழுத்துகனள மகாணவர்கள தவறைகாக எழுதுகின்றைனர்? __________________________________________________________________ வகுப்பு : __________________ திகதி :____________ எண கூற்ற ஏற்றக்பககாளகிநறைன் சில நவனலகளில் ஏற்கவில்னல .

னகபயழுத்து தூய்னம இல்லகாததகால் நசகாதனனயில் 8 நதகால்வி அனடந்து விடகிநறைன். என்னகால் வினரவகாக எழுத 4 முடியவில்னல. னகபயழுத்னத என்னகால் ஆர்வத்துடன் 9 தூய்னமயகாகவும் எழுத முடியும். எழுத்து நவனலகள முடிந்தவுடன் என் னகபயழுத்து வரிவடிவமகாக 2 உளளதகா என்பனதச் சரி பகார்த்துக் பககாளநவன். னகபயழுத்து பயிற்சி ஆசிரியர் பககாடக்கும் நபகாது என்னன அறியகாமல் பய 3 உணர்வு வந்து விடகிறைது. எனக்கு குறிப்பபடக்கும் 5 பழக்கம் உணட. என்னகால் னகபயழுத்து 1 பதகாடர்பகான பயிற்சிகனளச் பசய்ய முடியும். 7 ஆங்கிலம் எழுதுவனத விட கடினமகாக இருக்கின்றைன. தமிழ்பமகாழியில் உளள எழுத்து வடிவங்கள மலகாய். என்னகால் தூய்னமயகாக எழுத 6 முடியும். என்னகால் பசகாற்கனளத் தூய்னமயகாக எழுதுவதில் என் 10 நேணபர்களுக்கு உதவ முடியும் பபயர் : __________________ திகதி :____________ எண கூற்ற அதிகம் சுமகார் குனறைவு .

எழுத்னத வரிவடிவத்துடன் எழுத அதிக நநேரம் 2 மகாணவர்கள எடக்கிறைகார்கள. னகபயழுத்தினன தூய்னமயகாக எழுதியுளளனரகா என்பனத அறிந்த பிறைநக 5 மகாணவர் எழுத்துபடிவங்கனளத் திருத்துநவன். பககாம்பு. . மகாணவர்கள தூய்னமயகாக 4 எழுதுவதில் நசகாம்பல் அனடபவர்கள. சுழி. சரியகாக் எழுதுகிநறைகாம் என்றை தன்னம்பிக்னக 8 மகாணவரினடநய குனறைவகாக உளளது. கணினி நபகான்றை பதகாழில் நுட்பத்தின் வருனகயகால் 6 மகாணவர்கள எழுத்தினன முக்கியமகான ஒன்றைகாகக் கருத வில்னல. மற்றை திறைன்கனளக் ககாட்டிலும் மகாணவர்கள னகபயழுத்திற்கு 1 அதிக முக்கியத்துவம் தருவதில்னல. மற்றம் பமய்பயழுத்தில் இடப்படம் 3 புளளிகனள இடவதில் ஆர்வம் ககாட்டகாதவர்கள. மகாணவர்கள எழுத்து தூய்னமக் நகட 7 அனடவதகால்தகான் நசகாதனனகளில் புளளிகனள இழக்கின்றைனர்.